MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Curs de prelegeri
La disciplina

„Pia a !unuril"r i#"!iliare$

Te#a % Pia a i#"!ilului n" iuni generale
1 Esenţa şi definirea pieţii im !i"#"#i şi a !#n#"#i im !i" $ Prin%ipa"e"e &ran'a%ţii %# !#n#ri"e im !i"e ( Par&i%#"ari&)ţi"e im !i"#"#i %a marf) % Esen a &i de'inirea pie ii i#"!ilului &i a !unului i#"!il Tre%erea "a e% n mie de piaţ) şi de'* "&area re"aţii" r e% n mi%e de piaţ) +n Rep#!"i%a M "d *a a# %rea& % ndiţii fa* ra!i"e pen&r# apariţia #n r n i ,en#ri de a%&i*i&)ţi- aşa %#m ar fi mana,er- mar.e& " ,- !r .er- a,en& im !i"iar- de*e" per şi e*a"#a& r/ C# & a&e %) a%&i*i&a&ea de e*a"#a& r n# es&e %0iar a&+& de n #) pen&r# M "d *a- +n #"&im#" &imp ea a %)p)&a& #n aspe%& n #/ 1n "inii ,enera"e prin n ţi#nea de piaţ) se s#!+nţe"e,e #n ansam!"# de me%anisme prin %are se e2e%#&) #ne"e sa# a"&e"e efa%eri/ 3Piaţa imobiliară este un complex de mecanisme prin intermediul cărora sunt transmise drepturile supra unei proprietăţi şi interesele legate de ea, sunt stabilite preţurile şi este delimitat spaţiul pentru diferite variante pentru utilizarea terenurilor4 15 n ţi#nea da&) es&e reda&) +n % n&e2&#" man#a"#"#i 3E*a"#area B#n#ri" r Im !i"iare4 6&e rie şi pra%&i%)7e"a! ra& de d8na B#'# O/ şi Ma&% * A/ / Termenii de !a')- f " siţi pen&r# des%rierea pieţei im !i"iare- a# &rei ni*e"e de de&erminare/ La prim#" ni*e" se refer) f rm#")ri"e #&i"i'a&e +n "e,i"e +n *i, are5 "a a" d i"ea ni*e" 9 +n "i&era&#ra pr fisi na")- dar a" &rei"ea ni*e" 9 f rm#"ari"e f " si&e de %a&re pr feis niş&ii %e a%&i*ea'a pe piaţa im !i"iar) / Te re&i% e"e ar &re!#i sa fie f ar&e apr pia&e- dar pra%&i% a%eas&a- din p)%a&e- n# es&e +n & %mai aşa/ O +n&e"e,ere % re%&) şi p sedare "i!er) a &ermin " ,iei %rea') !a'a pen&r# dis%#&ie efe%&i*)- a&+& %# pr fesi niş&ii din sfera respe%&i*a %+& pen&r# pr fesi niş&ii din sfera respe%&i*)- %+& şi %# pers ane"e %are ne%esi&) e2p"i%are a &ermini" r % resp#n')& ri/ Termin " ,ia #&i"i'a&) pe piaţa im !i"iar) şi &ermenii spe%ia"i pen&r# e*a"#are se f " ses% pe "ar, +n pr %es#" de e*a"#are/ Prin%ipa"a şi %ea mai imp r&an&) n ţi#ne es&e %ea de 3IMOBIL4/ Pre'en&area "e,i&im) a a%es&ei n ţi#ni are is& rie *e%0e/ 1n%) +n "e,i"e R mei An&i%e pr prie&a&ea se di*i'a in m !i") si im !i")/ Le,is"aţia Rep#!"i%ii M "d *a pre*ede d #) definiţii referi& are "a !#n#ri"e im !i"e şi n# % ţine definiere a pr prie&)ţii im !i"iare: 1/ Bun Imobil 8 &eren - % ns&r#%şie %api&a")- apar&amen& şi a"&) +n%)pere i' "a&)5 $/ Teren 8 par&e de &eri& ri# a*+nd 0 &are +n%0ise a %)rei s#prafaţ)- a" %)rei amp"asamen& şi e"a %)rei %ara%&eris&i%i s#n& ref"e%&a&e +n %adas&r#/
1

O/ B#'#- A/ Ma&% *- 3E*a"#area B#n#ri" r Im !i"iare4 &e rie şi pra%&i%)- C0işin)# $;;(- pa,/ ($

(

1n "e,is"aţia ţ)ri" r de'* "&a&e din p#n%& de *edere <#ridi% !#n#" im !i" repre'in&) &eren#" şi % ns&r#%ţii"e aferen&e a%es&#i &eren/ Din p#n%& de *edere e% n mi% !#n#ri"e im !i"e s#n& !#n#ri e% n mi%e %are a# %a s% p +ndes&#"area ne%ei&)ţi" r #mane/ Indiferen& da%) a%es&e ne%esi&)ţi s#n& rien&a&e spre % ns#m#" nemi<" %i& sa# spre #&i"i'area !#n#ri" r im !i"e %a fa%& ri de pr d#%ţie/ La ni*e" pr fesi na" imp r&an&a mai mare are &ermin " ,ia #&i"i'a&a in %adr#" "e,is"a&i*/ In "e,i"e diferi& r &ari 6sa# in&r8 &ara an#mi&a in peri ade diferi&e7 p & fi e*iden&ia&e %a&e*a n &i#ni despre im !i"/ Dea%ea: 3O de&erminare mai e2a%&a a &ermen#"#i de 3im !i"4 es&e 9 %eea %e se af"a im !i" prin "e,e4 In sens pr fesi na" şi s %ia" !ie%& im !i"iar es&e dese ri % sidera& !ie%&#" fi'i%- "e,a& ri,id de pam+n&- s&r)m#&area %)r#ia es&e pra%&i% imp si!i") f)r) ai %rea dis&r#,eri f#n%&i na"e/ A%eas&a s&a!i"eş&e diferenţe"e e"emen&are din&re peraţii"e pe pia&) %# !ie%&e"e im !i"iare si m !i"iare/ O!ie%&e"e m !i"iare "a s%0im!area pr prie&ar#"#i- de !i%ei s#n& &ransfera&e +n spa&i#- de e2emp"#- din ma,a'in +n apar&amen&#" %#mp)r)& r#"#i/ Ceea %e n# p a&e fi defini& pen&r# im !i"/ La pe&re%erea #nei &ran'a%ţii %# #n !ie%& im !i"iar- !ie%&#" r)m+ne pe " %- dar %#mp)r)& r#"#i i se &ransfer) n#mai drep&#ri"e s&a!i"i&e as#pra im !i"#"#i şi !"i,aţi#ni"e "e,a&e de e"/ 1n &e ria si pra%&i%a e*a"#arii in S/U/A/ se diferenţia'a n ţi#nea de im !i" %a obiect fizic 6Rea" Es&a&e7 şi re"aţii de drep&- "e,a& de im !i" 6Rea" Pr per&=7/ Valoarea de piaţă a im !i"#"#i p a&e fi f rma&) d ar +n pa %es#" f#n%ţi narii pie&ii respe%&i*e/ In "i&era&#ra n# e2is&a n &i#ne de&ermina&) de pia&a im !i"iar)/ Pia&)p a&e fi n#mi& " %#" #nde se pe&re% &ran'a%ţii de afa%eri sa# de ne, %iere/ Dar ea p a&e fi % re"a&) şi %# sis&ema de a%ţi#ni şi me%anisme pen&r# pe&re%erea afa%eri" r/ C+nd se * r!eş&e despre piaţa im !i"iar)- de !i%ei se are +n *edere a%&i*i&a&e pe pia&a da&)/ D/ >ridman si N/ Ord#ai +n %ar&ea " r da# #rm)& area n ţi#ne: 3piaţa im !i"iar) 9 es&e #n sis&em an#mi& de me%anisme- prin in&ermedi#" %ar ra se &ransmi& drep&#ri"e de pr prie&a&e si in&erese"e "e,a&e de e"e- se s&a!i"es% perţ#ri"e si se de"imi&ea'a spa&ii"e se%& are" r de % n%#ren&a/4 Spre e2emp"#- #n ,r#p de spe%ia"is&i r#şi- % nsider) %): 3Pia&a im !i"iara 9 repre'in&a & &a"i&a&ea &ran'a%&ii" r- pe&re%#&e %# !ie%&e im !i"iare- asi,#rare inf rma&i na"a- pera&ii pri*ind % nd#%erea si finan&area "#%rari" r in se%& r#" im !i"iar/4 ( Principalele )ran*ac ii cu!unurile i#"!ile Pr prie&ar#" are drep&#" "a dis%reţia sa s) +n&reprind) %# pr prie&a&ea "#i ri%are a%ţi#ni %are n# % n&ra*in "e,is"aţiei- in%"#si* s) +ns&r)ine'e pr prie&a&ea sa +n fa* area a"& r pers ane- sa# s) &ransmi&) drep&#ri"e de p sesie- f " sinţ) şi disp 'iţie as#pra pr prie&)ţii r)m?n?nd pr prie&ar- s) p#n) pr prie&a&ea +n ,a< sa# s) ,re*e'e prin a"&e %)i/
@

Principalele tranzacţii cu bunurile imobile sunt: • *?n'area8%#mp)rarea• s%0im!#"• m ş&enirea• d narea• &ransmi&erea +n %a"i&a&e de % n&ri!#ţie +n %api&a"#" s&a&#&ar• ip &e%a• arenda/ V?n'area8%#mp)rarea La *?n'are %#mp)rare *?n')& r#" se !"i,) s) &ransmi&) &eren#" de p)m?n& +n rdinea s&a!i"i&) de "e,is"aţie +n pr prie&a&e %#mp)r)& r#"#i- iar %#mp)r)& r#" se !"i,) s) a%%ep&e a%es& &eren şi s) a%0i&e pen&r# e" s#ma s&a!i"i&) +n % n&ra%&/ V?n'area %#mp)rarea es&e p si!i") n#mai +n %a' %?nd n# e2is&) "i&i,ii +n pri*inţa &eren#"#i- sa# da%) n# e2is&) a"&e %a#'e %are % nf rm "e,is"aţiei p & +mpiedi%a +n%0eierea &ran'a%ţiei/ C n&ra%&#" de &ran'a%ţie se +n& %meş&e +n s%ris- se a#&en&ifi%) "a n &ar şi se +nre,is&rea') +n m d !"i,a& ri# "a fi%i#" %adas&ra"/ Tran'a%ţia p a&e fi +n%0eia&) de %)&re *?n')& r şi %#mp)r)& r- sa# de %)&re pers ane"e a#& ri'a&e de %)&re ei/ Ip &e%a codul civil. Articolul 168. Ga ul !n virtutea ga ului, creditorul "creditorul ga ist# are dreptul, $n cazul $n care debitorul "debitorul ga ist# nu execută obligaţia garantată prin ga , să i se satisfacă revendicarea, din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date $n ga . %elaţiile de drept privind ga ul, $n măsura $n care nu s&nt reglementate de prezentul cod, se reglementează de 'egea cu privire la ga şi de alte acte normative. S%0im! C nf rm % n&ra%&#"#i de s%0im! fie%are par&e se !"i,) s) &ransmi&) +n pr prie&a&e a"&ei p)rţi &eren#" de p)m?n& +n s%0im! "a a"& &eren/ S%0im!#" p a&e fi efe%&#a& n# n#mai %# &eren#ri de p)m?n&- dar es&e p si!i" şi s%0im!#" &eren#"#i de p)m?n& %# a"& !ie%&/ Transmi&erea im !i"#"#i +n f nd#" s&a&#&ar a" pers anei <#ridi%e Articolul (). *oţiunea de persoană uridică +&nt recunoscute ca persoane uridice organizaţiile, care dispun de un patrimoniu distinct, pot dob&ndi $n numele propriu drepturi patrimoniale şi drepturi personale nepatrimoniale şi pot să,şi asume obligaţii. 1n "e,)&#r) %# par&i%ipare "a %rearea pers anei <#ridi%e- f nda& rii ei p & a*ea drep&#ri şi resp nsa!i"i&)ţi faţ) de pers ana <#ridi%) sa# drep&#ri pa&rim nia"e as#pra pr prie&)ţii ei/ M ş&enirea
A

S#%%esi#nea &eren#"#i de p)m?n& se efe%&#ea') % nf rm &es&amen&#"#i sa# "e,is"aţiei/ Codul Civil Articolul -66. .oştenitorii legali !n caz de succesiune legală se consideră moştenitori $n părţi egale/ de prima clasă , copiii "inclusiv copiii $nfiaţi#, soţul şi părinţii "$nfietorii# defunctului, precum şi copilul defunctului, care s,a născut după moartea acestuia0 de clasa a doua , fraţii şi surorile defunctului, bunicul şi bunica lui at&t din partea tatălui c&t şi din partea mamei0 de clasa a treia , nepoţii şi nepoatele de frate şi de soră incapabile de muncă ale defunctului. Arenda Pr prie&ar#"- sa# a"&) pers an) +mp#&erni%i&) de pr prie&ar- are drep&#" s) dea p)m?n&#" +n arend)/ Pen&r# p)m?n&#ri"e &ransmise +n arend) se per%epe p"a&a de arend)/ M)rimea şi % ndiţii"e de p"a&) se s&a!i"es% +n % n&ra%&/ C n&ra%&e"e de arend) pe #n &ermen mai "#n, de ( ani #rmea') a fi +nre,is&ra&e "a fi%i#" %adas&ra"/ 1n %a' de *?n'are a &eren#"#i pe %are se af") !ie%&e da&e +n arend)- arendaş#" +şi p)s&rea') drep&#" de arend) % nf rm % n&ra%&#"#i s&a!i"i& an&eri r + Par)iculari), ile i#"!ilului ca #ar', 1/ 1unurile imobile constituie baza bogăţiei naţionale. An#me +n % ns&r#%ţii- %")diri şi edifi%ii se a%#m#"ea') &rep&a& m#n%a ,eneraţii" r an&eri are %are asi,#r) #n ni*e" de%en& de *iaţ) a&+& +n pre'en& %+& şi8n *ii& r/ C nf rm #n r es&im)ri- !#n#ri"e im !i"e % ns&i&#ie apr ape <#m)&a&e din & a&) ! ,)ţia m ndia") a%#m#"a&)/ $/ 2iaţa imobiliară reprezintă un generator al creşterii economice al $ntregii ţări. >iind%)- an#me +n !#n#ri"e im !i"e %# diferi&) des&inaţie are " % in*es&irea primar) a #n r mi<" a%e imp r&an&e %e d#% "a s%0im!)ri %a"i&a&i*e a"e %ererii şi fer&ei şi asi,#r) dinami%a de'* "&)rii ma%r e% n mi%e/ (/ 1unul imobil este un obiect deosebit >iind !a'a a%&i*i&)ţii *i&a"e a"e m#"#i şi a s %ie&)ţii +n +n&re,ime- !#n#ri"e im !i"e repre'in&) #n !ie%& de se!i& a" %ir%#i&#"#i pe piaţ)- a" pr prie&)ţii şi a" diri<)rii/ De a%eas&) %ara%&eris&i%) ţine % n& s&a&#" prin f rmarea sis&eme" r de % n&r " a efi%ienţei #&i"i')rii !#n#ri" r im !i"e "a & a&e e&ape"e %i%"#"#i *i&a" a" a%es& r !#n#ri/ O ram#r) f ar&e imp r&an&) a ş&iinţei e% n mi%e- %are red) % nţin#&#" &ermeni" r referi& ri "a !#n#ri"e im !i"e- es&e E% n mia im !i"#"#i/ 1n +nţe"es#" m dern- &e ria e% n mi%) s8a f rma& +n se%/ BVIII- +ns) &ermenii referi& ri "a !#n#ri"e im !i"e a# ap)r#& m#"& mai +nain&e- +ns#şi da&) %# apariţia im !i"i" r/ 1n fie%are "im!) se +n&+"nes% diferiţi &ermeni referi& r "a !#n#ri"e im !i"e şi "a an#mi&) e&ap) a de'* "&)rii s %ie&)ţi a ap)r#& ne%esi&a&ea de a &re%e de "a &ermeni "a +s)şi n ţi#nea de !#n#ri im !i"e pen&r# a asi,#ra +nţe"e,ere #ni%)/ Tre%erea a%eas&a es&e ne%esar) +n prim#" r+nd da& ri&) fap&#"#i %) !#n#ri"e im !i"e par&i%ip) a%&i* +n pr %ese %are
C

f)r) dis&r#.)si&e #n şir de de se!iri.ri%e !ie%& are &r)s)&#ri"e sa"e spe%ifi%e/ C0iar da%) se ia# d #) !ie%&e ana" .d#p) ana"i') mai pr f#nd) p & fi .a&#n%i.ii7 par a fi iden&i%e.%are şi d#%e "a fap&#" %) a%es&e !ie%&e s#n& #ni%e/ O a"&) &r)s)&#r) %ara%&eris&i%) pen&r# !ie%&e"e im !i"iare s#n& condiţiile de producere 6de % ns&r#%ţie7.!#n#ri"e im !i"e s#n& !#n#ri e% n mi%e %are a# %a s% p +ndes&#"area ne%esi&)ţi" r #mane/ Indiferen& da%) a%es&e !#n#ri s#n& rien&a&e spre % ns#m#" nemi<" %i& sa# spre #&i"i'area !#n#ri"e im !i"e %a fa%& ri de pr d#%ţie/ B#n#ri"e im !i"e %a !#n#ri e% n mi%e a# an#mi&e &r)s)&#ri %ara%&eris&i%e/ Prima din a%es&e &r)s)&#ri es&e legătura indisolubilă cu păm$ntul.% ns&i&#ie !a'a *ieţii s %ie&)ţii şi an#me +n pr d#%erea şi #&i"i'area diferi& r !#n#ri e% n mi%e/ Din p#n%& de *edere e% n mi%.i%e "a prima *edere 6de e2emp"# d #) apar&amen&e de a%eeaşi serie.erea "#i/ A d #a &r)s)&#r) %ara%&eris&i%) es&e %ea de amplasamentul fixat/ Tr)s)&#ra #rm)& are % ns&) +n a%eea %) !ie%&#" im !i"iar es&e unic/ C# a"&e %#*in&e.% ns&r#i&e d#p) a%e"eaşi &e0n " .%are de asemenea difer) de "a !ie%& "a !ie%&/ 3xpluatare de lungă durata B#n#" im !i" da%) es&e in&reţin#& in % ndiţii n rma"e p a&e ser*i 'e%i şi %0iar s#&e de ani/ 1unul imobil este o marfă scumpă La pr %#rarea #n#i !#n im !i" s#n& ne%esare res#rse finan%iare semnifi%a&i*e/Dea%ea pen&r# pr %#rarea #n#i !#n im !i" %#mpara& rii dese ri s#n& ne* iţi sa #&i"i'e'e diferi&e me%anisme finan%iare/ B#n#ri"e im !i"e %a !#n e% n mi% a# &rei &ip#ri 6m d#ri7 de #&i"i')ri: 1/ Prim#" m d de #&i"i'are a" #n#i !#n im !i" es&e %e" de consum 6#&i"i'area !#n#"#i im !i" %a marf)7/ $/ A"& m d de #&i"i'are a !#n#"#i im !i" es&e +n s% p#" pr d#%ţiei 6!#n#ri"e im !i"iare % ns&i&#ie e"emen& a" pr %es#"#i de pr d#%ţie7/ (/ A" &rei"ea m d de #&i"i'are a #n#i !#n im !i" es&e #&i"i'area +n s% p#" !ţinerii *eni&#ri" r/ D . C# a"&e %#*in&e !ie%&#" im !i"iar n# p a&e fi s%0im!a& din&r8#n " % +n a"&#" f)r) de&eri rarea a%es&#i !ie%&.

spaţii"e des&ina&e pen&r# imp 'i&are.!ie%&e"e ram#ri" r de deser*ire des&ina&e pen&r# !ţinerea *eni&#ri" r/ I#"!ilul indus)rial 8 repre'in&) % ns&r#%ţii"e ind#s&ria"e şi infras&r#%&#ra#'ine"e.ri% ") 5 8 &eren#ri +n in&ra*i"an 5 8 &eren#ri dis&ri!#i&e +n& *)r)şiri" r p mi% "e 5 8 &eren#ri din e2&ra*i"an des&ina&e ind#sriei &ransp r&#ri" r&e"e% m#ni%aţii" r şi %# a"&) des&inaţie spe%ia")/ +n s% p#ri fis%a"e.% ns&r#%ţia şi e2p" a&area f nd#"#i " %a&i*/ B#n#ri"e im !i"iare ne" %a&i*e "a r?nd#" " r se +mpar& +n: E !#n#ri im !i"iare % mer%ia"e5 E !#n#ri im !i"iare ind#s&ria"e5 E !#n#ri im !i"iare ins&i&#ţi na"e5 E !#n#ri im !i"iare re%reaţi na"e/ I#"!ilul c"#ercial 8 in%"#de +n sine % ns&r#%ţii"e des&ina&e pen&r# % merţfi%ii"e pen&r# afa%eri. rii de im !i" 9 %"asifi%area !ie%&e" r de im !i" s&a!i"i&) +n m d spe%ia" +n s% p#ri fis%a"e/ 1n RM im !i"e"e se di*i'ea') +n &eren#ri 6p)m+n&7 şi im !i"/ 6C"asifi%are nere#şi&): BI %#prinde &eren#" %are es&e !a'a şi e"emen&#" esenţia"5 %")diri"e şi edifi%ii"e şi a"&e e"emen&e s#n& +m!#n)&)ţiri.!#n#ri"e im !i"e se di*i'a# +n d #a %a&e.par%)ri"e pen&r# a#& m !i"e. rii: E &eren#ri 6p)m?n&75 E im !i"e/ Dar a%eas&) %"asifi%are s8a d *edi& a fi nere#şi&a B#n#ri"e im !i"iare si&#a&e +n " %a"i&)ţi"e #r!ane se +mpar& +n&r8 .fi%ii"e spe%ia"i'a&e a"e pers na"#"#i de F .p?n) +n pre'en&.) de %")diri/ C &a %ea mai mare %#pa %")diri"e de " %#i&.Te#a ( Tipuri de !unuri i#"!ile &i clasi'icarea l"r/ 1 Tip#ri de !#n#ri im !i"e $ C"asifi%area !#n#r" r im !i"e % Tipuri de !unuri i#"!ile Ca&e.ama "ar.*arian&e de #&i"i'are a im !i"#"#i7/ Teren#ri"e se %"asifi%) +n: 8 &eren#ri %# des&inaţie a.%ase"e %# m#"&e apar&amen&e %are s#n& des&ina&e pen&r# &rai#" permanen& a" fami"ii" r sa# a" indi*i'i" r apar&e/ A%es& &ip de im !i" es&e "e.ap i re*ine !#n#ri" r im !i"iare ne" %a&i*e/ B#n#" im !i"iar " %a&i* sa# re'idenţia" in%"#de +n sine %ase"e par&i%#"are.a& %# arend).

% nd#%ere/ Pen&r# a%es& &ip de im !i" es&e f ar&e imp r&an&) amp"asarea "#i.dis&an&) p?n) "a ar&ere"e prin%ipa"e de &ransp r&/ G .

%) e2is&) pa&r# %a&e.&eren#ri.piaţa im !i"iar) de %api&a")se%& are p#ţin pres&i.res&a#ran&e.I#"!ilul ins)i)u i"nal 8 in%"#d in sine %")diri"e r.pa"a&e.fi%i#.!ie%&e % mer%ia"e.A1(1 sa# FCI 6"a " ian#arie 1GGD7/ Pr prie&ari ai %ase" r indi*id#a"e a# de*eni& mai m#"& de DA.0 &e"#ri.*i"e.im !i" ind#s&ria".i ase.%ase m !i"e7/ S%0ema prin%ipa"a a %"asifi%)rii !ie%&e" r im !i"iare es&e ar)&a&) +n fi. mii %e&)ţeni ai Rep#!"i%ii M "d *a / Clasi'icarea i#"!ilului l"ca)iLa !a'a %"asifi%)rii raţi na"e &re!#ie s) p#nem +n e*idenţ) prin%ipa"e"e %ara%&eris&i%i: des&inaţia f#n%ţi na") 6im !i" " %a&i*.adi%) %ase"e de " %#i& a"e pr prie&ari" r %are % ns&i&#ie % pera&i*e"e % ns&r#%&i*8" %a&i*e/ Hi #"&ima 8f nd#" " %a&i* indi*id#a".se %#prind %ase"e indi*id#a"e/ C nf rm da&e" r Minis&er#"#i Pri*a&i')rii şi % nd#%erii pr prie&)ţii de s&a& +n & &a" pe Rep#!"i%a M "d *a.pen&r# sa&isfa%erea diferi& r ne%esi&)ţi 6%ase indi*id#a"e.' ne !a"neare75 J &ip#" !ie%&e" r im !i"iare.adi%) % mp"e2e"e sp r&i*e şi % mp"e2e"e des&ina&e pen&r# dis&ra%ţie/ Da%a e s) ne referim % n%re& "a f nd#" " %a&i* a" Rep#!"i%ii M "d *a.+n%)peri"e " %a&i*e şi % ns&r#%ţii"e %are aparţin #n r % pera&i*e şi r.a&#n%i p#&em menţi na.#ra 1: 1.apar&amen&e. rii de pr prie&ari ai a%es& r im !i"e/ In prim#" r+nd e2is&) f nd#" " %a&i* de s&a& 8 a%es&ea s#n& %ase"e şi +n%)peri"e " %a&i*e %are aparţin s&a&#"#i/ A")&#ri de a%es&a e2is&) %ase"e.ani'aţii !ş&eş&i/ A%es&a şi es&e f nd#" " %a&i* !ş&es%/ In a" &rei"ea r+nd e2is&a f nd#" % pera&i*e" r % ns&r#%&i*8" %a&i*e. .din $(D-C mii apar&amen&e de s&a& şi depar&amen&a"e s#n& pri*a&i'a&e $.!ie%&e de +nsemn)&a&e %#"&#ra") sa# is& ri%) şi a"&e"e75 J " %#" amp"as)rii 6se%& are pres&i.spe%ia"e pre%#m şi a"&e im !i"e %# des&inaţie spe%ia")/ I#"!ilul recrea i"nal 8 a%es& &ip de im !i" es&e des&ina& pen&r# di0n).ane" r de % nd#%ere.i ase.%")diri"e des&ina&e pen&r# +n*)ţ)m?n&.den#mi& "a m men&#" a%&#a" f nd#" " %a&i* par&i%#"ar.

case mobile — vile — .studio -cu l dormitor -cu dormitoare 8 cu ! dormitoare 8 cu " #i mai multe condominium taunhaus singlhaus mobilhaus vila 11 . —zone de odihnă Apartamente Casă .palate Nelocativ .apartamente înCase cu multe etaje.case .IMOBIL Locativ .loturi de teren sub construcţii '— loturi de teren cu diferite destinaţii industrial —întreprinderi industriale — staţii de alimentere cu petrol — ateliere -după tipul locuinţei: -după amplasament: Locuinţă — ţara —regiunea capitalei -sectorul prestigious center comerciale.oficii — hoteluri — magazine — supermarketuri — cluburi parcări auto Teren .

pr speri&a&ea e% n mi%) a s %ie&)ţii/ 1$ .%are a# drep& s% p s)8i ad#ne "a #n " % pe %#mp)r)& rii şi *?n')& rii #nei m)rfi spe%ia"e 8 diferi&e"e drep&#ri as#pra !#n#ri" r im !i"iare/ Piaţa im !i"iar) es&e #n se& de me%anisme spe%ia"e.a%eas&a es&e sfer) a re"aţii" r %e %#prinde n# n#mai s#!ie%ţii a%&i*i&)ţi" r an&repren ria"e/ Pe de a"&) par&e." !ea') şi #n ansam!"# de ins&i&#ţii şi pr %ed#ri. sp d)reş&i.a&e de a%eas&a.piaţa di*erse" r res#rse şi m)rf#ri n# p & e2is&a f)r) piaţa im !i"iar)/ >)r) piaţ) im !i"iar) a*ansa&) n# es&e p si!i") de'* "&area pr %ese" r in*es&iţi na"e/ dinami'area a%&i*i&)ţi" r adminis&ra&i*8.%api&a"#ri/ S&area de fap& a pieţei im !i"iare ."a m d#" %e" mai re"e*an&.piaţa %api&a"#ri" r.se s&a!i"es% preţ#ri"e şi se repar&i'ea') spaţi#" +n&re diferi&e *arian&e % n%#ren&e de .pre'enţi m men&an +n a%e"aşi spaţi#.Te#a + Pia a i#"!ilului din Repu!lica M"ld"-a/ 1 Imp r&anţa pieţii im !i"#"#i pen&r# de'* "&area e% n miei naţi na"e $ Se."indeş&e.men&e"e pieţii im !i"#"#i ( Par&i%ipanţii "a piaţa im !i"#"#i @ Infras&#%&#ra pieţii im !i"#"#i % I#p"r)an a pie ii i#"!ilului pen)ru de*-"l)area ec"n"#iei na i"nale Piaţa !#n#ri" r im !i"e +n Rep#!"i%a M "d *a s8a f rma& pe par%#rs#" #"&imi" r 1.ser*i%ii.şi se der#"ea') &ran'a%ţii %# !#n#ri im !i"iare/ Piaţa es&e s&r#%&#r) % mp"e2).+n re'#"&a&#" &re%erii #nei p)rţi din pr prie&a&ea s&a&#"#i +n pr prie&a&e pri*a&)/ A%eas&a s8a +n&+mp"a& +n #rma pri*a&i')rii #n#i spaţi# masi* şi mai &+r'i# +n #rma pri*a&i')rii +n&reprinderi" r din diferi&e ram#ri a"e e% n miei naţi na"e/ E2perienţa f rm)rii pieţei im !i"iare +n Rep#!"i%a M "d *a % nfirm) %ara%&eris&i%i"e pen&r# & a&e ţ)ri"e %# e% n mie a*ansa&)/ De'* "&area pieţei im !i"iare are imp r&anţ) de se!i&) pen&r# s&a& rni%irea #n#i s&a&s&a!i" din p#n%& de *edere e% n mi%.!#n#ri im !i"iare.es&i nare a p)m?n&#"#i/ Pe piaţa im !i"iar) se rea"i'ea') in&erre"aţia din&re %ererea şi fer&a &#&#r r %#mp)r)& ri" r şi *?n')& ri" r.%reş&erea pr d#%ţiei şi sp rirea ni*e"#"#i de &rai a" p p#"aţiei ţ)rii/ Piaţa im !i"iar) defineş&e & &a"i&a&ea !#n#ri" r im !i"e şi a drep&#ri" r as#pra a%es& ra%are fa% !ie%&#" a%&#"#i de *?n'are8%#mp)rare/ N ţi#nea de piaţ) im !i"iar) +n. ani.%are fer) %adr#" s%0im!#"#i de m)rf#ri.+nsemn)&a&ea a%es&ei pieţe es&e de&ermina&) de par&i%#"ari&)ţi"e sa"e/ Pe de par&e.piaţa im !i"iar) es&e #n e"emen& % mp nen& esenţia" a" e% n miei de piaţ)/ Piaţa m#n%ii.prin in&ermedi#" %)r ra se &ransmi& drep&#ri"e de pr prie&a&e şi in&erese"e "e.

+n raş#" C0işin)# e2is&) %in%i se%& are adminis&ra&i*8&eri& ria"e.*e%in)&a&ea !ie%&e" r de infras&r#%&#r) s %ia")% ndiţii e% " .marea di*ersi&a&e a !#n#ri" r im !i"iare5 f7 pr prie&a&ea de a fi .%# a"&e %#*in&e.s "idi&a&ea.aţii"e efe%&#a&e de spe%ia"iş&i A.%ara%&er#" s&aţi nar5 !7ma&eria"i&a&ea5 %7d#ra!i"i&a&ea e2is&enţei şi e2p" a&)rii.a%%esi!i"i&a&ea "a mi<" a%e"e de &ransp r& şi a"&e"e 8 a&#n%i n#m)r#" ' ne" r *a" ri%e ar sp ri esenţia"/ As&fe".&r)ini%ia.%# #n an#mi& impa%& as#pra *a" rii !#n#ri" r im !i"iare/ In*es&i.p a&) s)8i ad#%) !enefi%ii pr prie&ar#"#i s)# şi es&e iden&ifi%a!i" prin: a7%a"i&a&ea de a fi rari&a&e5 !7%ara%&er#" defi%i&ar5 %7 .+n % nse%inţ).8M(.fie%are iden&ifi%?nd#8se prin %ara%&eris&i%i spe%ifi%e. pen&r# 1 m/p/ C# +n%ep#&#" peri adei de di0n) şi a se' n#"#i de 1( .@.%are iden&ifi%) prin&re %e"e"a"&e fe"#ri de pieţe/ A%es&e par&i%#"ari&)ţi a"e pieţei im !i"iare a# re"aţie indis "#!i") %# &r)s)&#ri"e %ara%&eris&i%e !#n#ri" r im !i"iare/ B#n#ri"e im !i"iare p & fi pri*i&e s#! d #) aspe%&e 8 fi'i% şi e% n mi%/ Din p#n%& de *edere fi'i%.af"a&e +n diferi&e se%& are a"e raş#"#i.#'#ra5 d7 #ni%i&a&ea.pre*)'#& e2pres pen&r# e*a"#area m)rimii &a2e" r de +n%0iriere a !ie%&e" r din pa&rim ni#" m#ni%ipa".a%es& pr .din %en&r#" raş#"#i şi %e" a" #n#i apar&amen& iden&i% de "a P ş&a Ve%0e es&e dis%repanţ) +n rap r& de 1:$/ Da%) se.enţiei de S&a& Re"aţii >#n%iare şi Cadas&r# a# dem ns&ra& %) *a" area de piaţ) a !#n#ri" r im !i"iare simi"are.ram % nţin?nd +mp)rţirea &eri& ria") a #r!ei +n pes&e 1(.men&#" pieţei im !i"iare +n %adr#" %)reia *a" area !#n#ri" r im !i"iare iden&i%e es&e a%eeaşi/ Drep& %e" mai simp"# e2emp"# a" di*i')rii pieţei r)şeneş&i pe ' ne *a" ri%e separa&e p a&e ser*i +mp)rţirea adminis&ra&i*8&eri& ria") a #r!ei. de ' ne *a" ri%e/ Pe piaţa " %a&i*) p nderea %ea mai mare a &ran'a%ţii" r deţin &ran'a%ţii"e %# apar&amen&e/ +n an#" $.es&i na&/ Din p#n%& de *edere e% n mi%..Piaţa im !i"iar) se remar%) prin par&i%#"ari&)ţi"e sa"e.i%e !enefi%e.es&e diferi&) de "a %a' "a %a'/ Spre e2emp"#.ram.rad#" de'* "&)rii5 e7dependenţa de " %#" af")rii/ In pr %es#" de e2aminare a fa%& ri" r %e inf"#enţea') f rmarea şi de'* "&area #nei pieţe im !i"iare % n%re&e dese ri se fa%e #' de n ţi#nea K' n) *a" ri%)K/ L na *a" ri%) es&e se..%ara%&er#" irepe&a!i" 5 e7e&er .p?n) "a mi<" %#" "#nii mai preţ#ri"e era# s&a!i"e şi *aria# +n in&er*a"#" M$A.#n !#n im !i"iar are #rm)& are"e %ara%&eris&i%i: a7im !i"i&a&eaadi%) permanenţa " %#"#i +n %are se af").#r ase şi se * r "#a +n %a"%#" mai m#"ţi indi%a& ri 8 de pi"d).prim)ria r/ C0işin)# se % nd#%e de #n pr .eni&a&ea.men&area pieţei *a fi % n%ep#&) d#p) %ri&erii şi mai ri.+n&re preţ#" #n#i apar&amen& %# &rei d)i.p"anifi%are s&andard.#n !#n im !i"iar repre'in&) #n !ie%& %are %ere dire%ţi narea permanen&) şi peri di%) a in*es&iţii" r pen&r# % nser*area şi de'* "&area "#i/ Un !#n#" im !i"iar are *a" are de&ermina&).

. ADC 8...( s8a# e*idenţia& +n re..$.s %ia" şi e% n mi%a a%&i*i&)ţii % nd#%erii/ Piaţa &eren#ri" r e*idenţia') preţ#ri"e din #rm)& are"e se.CC OA-$ $(1CA OG-G Ana"i'a a%es&#i &a!e" ne ara&) %) piaţa im !i"#"#i din C0işin)# s8a f rma&.( Di*i'are (F@ (GG O(-GG D$A OF1-D D naţie 1GC$ $(F$ O$1-@ $CF1 O1$-C M ş&enire @G( CC( O(@-A 1$AC OFG-@ Pri*a&i'are AC@ GAA OCG-@ @$D 8AA-( Ren#nţare "a drep&#" de .ime şi rea%ţi nea') "a s%0im!)ri"e din medi#" <#ridi%..-$ 1C.%(./ 1n re'#"&a&#" #nei as&fe" de dinami%i.% (..iar %reş&erea %# G-GI +n an#" $.i#nea C dr#...$ faţ) de an#" $.men&e: a7 Teren#ri des&ina&e % ns&r#%ţiei de spaţi# " %a&i* Piaţa a%es& r &eren#ri s8a m)ri& din d #) s#rse: prim#" 9 dem "area % ns&r#%ţii" r *e%0ia" d i"ea 6%e" mai mare7 9 &eren#ri din in&ra*i"an ne% ns&r#i&e/ Ce"e mai mari &eren#ri des&ina&e % ns&r#%ţiei +n an#" $.preţ#" medi# pen&r# 1 m/p/ "a sf?şi&#" an#"#i $..( / (.-D @1$ 8$F-A A"&e &ran'a%ţii ..preţ#" *aria +n in&er*a"#" M18$ mii pen&r# #n ar/ De mai mare %erere se !#%#r) &eren#ri"e din mi%r rai ane"e S%#"eniB#i#%ani.+n se%& are"e #ni*ersi&)ţi" r Te0ni%) şi A.1. ( 8 G1 O$G((-( pr prie&a&e C n&ra%&e de s%0im! AF.%# $ d)i 6($I7 8 M1D.din ' na par%#"#i *a"ea M ri" r/ !7 Teren#ri des&ina&e % ns&r#%ţiei de spaţi# % mer%ia" %7 Teren#ri a.ea (AA MNm/p/ Tipuri de )ran*ac ii (..+ / (.81G.iar preţ#" medi# a a&ins %e" mai +na"& ni*e" din is& ria pieţei " %a"e 8 ((....@ a&in..-$ %#mp)rare T &a" $.iar %e"e mai %er#&e %# daie 61GI7 8 M11.8$(.81$.... 1A 8 1@D@ O$1F-G C n&ra%&e de *?n'are8 1C..ri% "e ( Seg#en)area pie ei i#"!iliare 1@ .@G 1C....($ $1.iar m)rirea n#m)r#"#i de &ran'a%ţii %# A-$I +n an#" $..s&r/ Mi riţaTes&emiţean#.reparaţii %ererea "a im !i"e"e " %a&i*e a %res%#& !r#s%.GG O.iden&i% ne ara&) de'* "&area +n dinami%) a pieţei im !i"#"#i/ Piaţa im !i"#"#i ref"e%&) +n&r8 mare m)s#r) de'* "&area s %ie&)ţii +n +n&re....rar)/ La a%es&e !ie%&e +n %e" mai des %a' se e*idenţia "ipsa infras&r#%&#rii/ C m#ni%aţii"e se ins&a"ea') din % n&#" %#mp)r)& r#"#i/ L#?nd & a&e a%es&ea +n % nsideraţie..( faţ) de an#" $.D( O. MNm/p/ La mi<" %#" *erii #n apar&amen& %# &rei d)i 6$@I din *?n')ri7 % s&a 8 M$.

%en&r# % mer%ia".e .%#m ar fi: %")direa aer .(.&ip#" &ran'a%ţii" r im !i"iare.prin&re %are p & fi en#mera&e: amp"asarea .% n&ri!#i&e "a de&erminarea e2a%&) a si&aţiei pe piaţa im !i"iar) şi pr .r s.% nd mini#ri " %a&i*e/ $/ 2iaţa bunurilor imobiliare comerciale.des%rierea pieţei im !i"iare şi a se.&ip#" in*es&iţii" r +n pr prie&a&ea im !i"iar) ş/a/ Se.apar&amen&e +n !" %#ri de " %#i& %# m#"&e e&a<e.A/ Ma&% */ 8 C0işin)# $.p"an&aţii de *ie7/ A/ 2iaţa bunurilor imobiliare specializate.%are re#nes% %")diri"e de pr d#%ţie%")diri"e adminis&ra&i*e şi a"&e % ns&r#ţii a#2e"iare/ @/ 2iaţa loturilor de păm$nt f)r) % ns&r#%ţii. rii de !a') a"e !#n#ri" r im !i"iare p & fi e*idenţia&e %in%i se.e&%/75 $ KE*a"#area B#n#ri" r Im !i"iareK &e rie şi pra%&i%).&ea&re şi a"&e % ns&r#%ţii %are d#p) s&i" şi #&i"i'are s#n& #ni%e/ M de"#" de mai s#s pri*ind se.men& de piaţ) es&e ne%esar de in*es&i.O/ B#'#.pa.%are in%"#de fi%ii.men&are a pieţei im !i"iare.re&a#ran&e şi a"&e !#n#ri im !i"iare %# des&inaţie % mer%ia")/ (/ 2iaţa imobiliară industrială % ns&i&#i&) din #ni&)ţi de prd#%ere din diferi&e ram#ri a"e e% n miei naţi na"e/De re.+n pinia spe%ia"iş&i" r.separ)rii !#n#ri" r im !i"e % nf rm #n r an#mi& r %ara%&eris&i%i asem)n)& are/ Pen&r# a&ri!#irea !#n#"#i im !i" #n#i an#mi& se.men&e a"e pieţii im !i"iare: 1/ 2iaţa imobiliară locativă.men&area pieţei im !i"iare es&e reda& +n % n&e2&#" man#a"#"#i e"a! ra& de B#'# O/ şi Ma&% * A/$ E2is&) şi a"&e %ri&erii de se./ ($ 1A .0 &e"#ri.men&area pieţei im !i"iare are r "#" de"imi&)rii.)rii.n# e2is&) definiţie #ni%) d#p) f rm#"are şi % nţin#& a n ţi#nii de Kpiaţ) im !i"iar)K.p d#ri"e%")diri"e %#"&e" r.+n&reprinderi de pres&are a ser*i%ii" r.ri% ") 6p)ş#ni.!#n#ri"e im !i"iare se %"asifi%) +n %in%i %a&e.a&e de ea.fi%i#.!#n#ri im !i"iare #&i"i'a&e pen&r# a%&i*i&a&ea de % merţ %# am)n#n&#" sa# en8.n 'area &endinţe" r de de'* "&are a pieţei/ Se.men&e" r a%es&ei pieţe fiind par&e esenţia") a pr %es#"#i de e*a"#are/ Piaţa im !i"iar) es&e #n sis&em % mp"e2 şi se %ara%&eri'ea') prin&r8#n n#m)r mare de a&ri!#&e/ Deşi.%ea mai % mp"e&) es&e #rm)& area definiţie: KPiaţa im !i"iar) repre'in&) #n ansa!"# de me%anisme prin in&ermedi#" %)r ra s#n& &ransmise drep&#ri"e as#pra #nei pr prie&)ţi şi in&erese"e "e.pre%#m şi &eren#ri"e %# des&inaţie a.%are in%"#de &eren#ri"e "i!ere.#").!#n#ri"e im !i"iare ind#s&ria"e s#n& e2amina&e %a % mp"e2e pa&rim nia"e."i*e'i.s#n& s&a!i"i&e preţ#ri"e şi es&e de"imi&a& spaţi" pen&r# diferi&e *arian&e de de #&i"i'are a &eren#ri" rK/ D#p) %#m a f s& reda& mai s#s +n % &e2&#" "#%r)rii da&e.%are %#prinde %ase de " %#i& indi*id#a"e.rafi%).Va" area !#n#"#i im !i"iar es&e e2amina&) +n % n&e2&#" pieţei im !i"iare..men&area pieţii im !i"iare permi&e efe%&#area #nei ana"i'e pr f#nde a impa%&#"#i fa%& ri" r de piaţ) as#pra *a" rii !#n#ri" r im !i"iare.a& #rm)& rii fa%& ri: • &ip#" !#n#"#i im !i"iar 6%as) de " %#i& indi*id#a"). rii de !a')/ Reeşind din %e"e %in%i %a&e.

i na").re.rafi%e/ 1n f#n%ţie de % nţin#&#" drep&#ri" r de pr prie&a&e %are % ns&i&#ie !ie%&#" &ran'a%ţiei din&re *?n')& ri şi %#mp)r)& ri.a"e.men&e: piaţa de *?n'are8%#mp)rare şi piaţa +n%0irieri" r+n #"&ima *reme s?n& iden&ifi%a&e.*eni&#ri"e ş/a/ • piaţa 8 definirea din p#n%& de *edere .%are e2%"#de drep&#" de a disp#ne/ Un a"& %ri&eri# a" se.fi'i%e şi e% n mi%e/ Se.rafi%) es&e imp r&an&) de are%e d #) !ie%&e im !i"iare %# %ara%&eris&i%i asem)n)& are.e .%"asifi%area !ie%&e" r im !i"iare +n an#mi&e ' ne .ni*e"#" de %#pare +n e% n mia naţi na").men&)rii pieţei im !i"iare se %en&rea') pe des&inaţia f#n%ţi na") a !#n#ri" r im !i"iare/ P &ri*i& des&inaţiei !#n#ri" r im !i"iare.n#m)r#" arendaşi" r5 8 %a"i&a&ea e"emen&e" r % ns&r#%&i*e şi s&i"#" ar0i&e%&#ra"5 • !'a % ns#ma& ri" r 8 de&ermiarea #&i"i'a& ri" r p &enţia"i/ S#n& ana"i'a&e da&e"e pri*ind p p#"aţia.piaţa im !i"iar) se +mpar&e +n d #) se.rafi% sa# amp"asamen&/ piaa p a&e fi " %a").fie%are din&re a%es&e pieţe se +mpar&e +n se%& are mai mi%i/ • De e2emp"#.de asemenea.men&area pieţii im !i"iare d#p) amp"asarea .piaţa &eren#ri" r p a&e fi repre'en&a&) de #rm)& are"e se%& are: • piaţa &eren#ri" r a.ri% "e5 • piaţa &eren#ri" r din in&ra*i"an5 • piaţa &eren#ri" r aparţin?nd +n&reprinderi" r ind#s&ria"e e&% • / 1C .• %ara%&eris&i%i"e !#n#"#i im !i"iar: 8 %#parea 8 %#pa& de pr prie&ar sa# es&e da& +n arend).piaţa ser*i&#ţi" r şi a a"& r "imi&)ri a"e drep&#"#i dep"in as#pra pr prie&)ţii/ Pe piaţa &ran'a%ţii" r de *?n'are8%#mp)rare +n s%0im!#" #n#i e%0i*a"en& % resp#n')& rse % mer%ia"i'ea') drep&#" dep"in as#pra pr prie&)ţii.dar amp"asa&e +n d #) se%& are diferi&e * r a*e *a" are de piaţ) diferi&)/ De%i.men&e a"e pieţei/ La r?nd#" s)#.piaţa im !i"iar) p a&e fi di*i'a&) +n #rm)& are"e se.es&e imp r&an&) şi de"imi&area.e .e .% ns&r#i&e +n a%eiaşi peri ad) şi % nf rm a%e" raşi %erinţe.%are in%"#de şi drep&#" de disp 'iţie/ Pe piaţa +n%0irieri" r !ie%&#" &ran'a%ţii" r es&e #n se& de drep&#ri.men&e:  piaţa &eren#ri" r5  piaţa pr prie&)ţi" r re'idenţia"e5  piaţa pr prie&)ţi" r ind#s&ria"e5  piaţa pr prie&)ţi" r % mer%ia"e5  piaţa +n%)peri" r ne" %a&i*e5  a"&e se.naţi na") sa# in&ernaţi na")/ Ea p a&e fi #r!an) sa#r#ra")5 • !#n#ri"e im !i"iare s#!s&i&#ien&e 8 s#n& iden&ifi%a&e !ie%&e"e %are p sed) #&i"i&a&e simi"ar) şi %are s#n& % mpara!i"e %# !#n#" im !i"iar e*a"#a& d#p) %ara%&eris&i%i"e "e.

pieţe r)şeneş&i.de&ermin) fre%*enţa re"a&i* s%)'#&) a a%es&#i .e .r#ra"e/ Piaţa im !i"iar) p a&e fi f ar&e di*ers) %0iar +n %adr#" a%e"eiaşi " %a"i&)ţi.enera" 8 ea p a&e fi e2&ins) prin di*i'area fie%)r#i &ip de pr prie&a&e/ De pi"d).şi pen&r# *?n')& r şi pen&r# %#mp)r)& r. 6fi.re.en de &ran'a%ţii/ P#&em de%i afirma %# & a&) %er&i&#dinea %).s?n& es&ima&e şi % mpara&e pieţe"e im !i"iare din diferi&e ţ)ri%api&a"e a"e a%es& ra.enţii in&ermediari de mar.de ma&eria"e"e de % ns&r#%ţie f " si&e "a +n)"ţarea pereţi" r.a'ine" r• farma%ii" r• 0 &e"#ri" r• dep 'i&e" r• par%#ri" r de mi<" a%e &e0ni% 8ş&iinţifi%e• ' ne" r8!#siness ş/a/m/d/ C"asifi%area de mai s#s are #n %ara%&er . rii %e ţin de an#" d)rii +n e2p" a&are a % ns&r#%ţiei respe%&i*e.de +n)"ţimea e&a<e" re&%/ E2is&) şi es&e *a" rifi%a&) pe s%ar) "ar.men&area pieţei din p#n%& de *edere .sa# a #n#i %#mp)r)& r 0 &)r?& s) %#mpere pr prie&a&e im !i"iar) % n%re&).Piaţa pr prie&)ţi" r re'idenţia"e p a&e fi +mp)rţi&) +n #rm)& are"e % mp nen&e: • %ase de " %#i& par&i%#"are %#pa&e permanen&5 • %ase de " %#i& par&i%#"are %# şedere se' nier)5 • apar&amen&e "a !" %#ri de " %#i& %# mai m#"&e e&a<e ş/a/ Piaţa im !i"iar) % mer%ia") es&e di*i'i!i") +n • piaţa fi%ii" r• %en&re" r % mer%ia"e• ma.piaţa %ase" r de " %#i& par&i%#"are p a&e fi +mp)rţi&) +n %a&e.i na"e.+n a%es& aspe%&.e&in./17/ 1D .&ran'a%ţia %# #n !#n im !i"iar es&e #n#" din&re %e"e mai imp r&an&e şi mai de r)sp#ndere e*enimen&e din *iaţ)/ >#n%ţi narea pieţei im !i"iare pres#p#ne in&er8re"aţie +n&re !ie%&#" im !i"iar şi par&i%ipanţii "a piaţ) 6s#!ie%ţii pieţei im !i"iare7/ S#!ie%ţii pieţei im !i"iare s+n& *?n')& rii şi %#mp)r)& rii !ie%&e" r im !i"iare.#&i"i'a& rii !#n#ri" r im !i"e şi a.% mp"e2i&a&ea rea"i')rii &ran'a%ţiei%0e"&#ie"i"e mari de &imp pen&r# .)sirea #n#i *?n')& r 0 &)r?& s) *?nd).) se.rafi%.ea % nţin?nd #n mare n#m)r de e"emen&e % ns&i&#&i*e/ ! $articipantii la piata imobilului Tran'a%ţii"e %# pr prie&)ţi"e im !i"iare a# spe%ifi%#" " r şi se de se!es% de ri%e a"&e &ran'a%ţii/ C s&#" +na"& a" !#n#ri" r im !i"iare.de spaţi#" & &a" şi %e" " %a&i*.

+n s%0im!#" #nei p")ţi de arenda 6%0irie7.drep&#" de p sesie de "a pr prie&ar#" !#n#"#i im !i"iar/ U&i"i'a& r a" !#n#"#i im !i"iar es&e şi +ns#şi pr prie&ar#" %are +" f " seş&e independen&: pen&r# ")r.enţi" r in&ermediari de mar.%are %#mp)r) pen&r# #n &imp. ria utilizatorilor bunurilor imobile fa% par&e arendaşii 6%0iriaşii7.aran&a +n%0eierea % re%&) a &ran'a%ţiei.irea % ns&r#%ţiei.#r) re"aţii"e e% n mi% 8<#ridi%e +n&re & ţi s#!ie%ţii pieţei im !i"iare/ R "#" spe%ia" a" s&a&#"#i %a par&i%ipan& a" pieţei im !i"iare es&e de&ermina& de #rm)& are"e % ndiţii: 17 s&a&#" es&e pr prie&ar#" !#n#ri" r im !i"iare şi es&e % in&eresa& +n f " sirea " r raţi na")5 $7 s&a&#" es&e r)sp#n')& r de %rearea medi#"#i <#ridi%.%ig& 1.e&in. pe piaţa im !i"iar) % ns&) +n a8i a<#&a pe p &enţia"ii *?n')& ri şi %#mp)r)& ri s) se .de'* "&area şi e2&inderea afa%erii/ Un participant specific al pieţei imobiliare este statul 6a#& ri&)ţi"e %en&ra"e a"e adminis&raţiei p#!"i%e " %a"e7.#rare a &ran'a%ţiei şi.a . $articipanţii la piaţa imobiliară In %a"i&a&e de v&nzător de proprietăţi imobiliare p & s) apar) pers ane"e fi'i%e şi <#ridi%e +nre.)seas%) #nii pe a"ţii.i% şi inf rmaţi na" a" pieţei im !i"iare pen&r# asi.ii"e pa&rim nia"e şi a"&e "i&i.ii "e.+n %a'#" depis&)rii fa"sifi%)ri" r şi +nşe")& riei d#p) +n%0eierea &ran'a%ţieia asi.is&ra&e +n sis&em#" %adas&r#"#i naţi na" %a pr prie&ari de !#n#ri im !i"iare/ 4umpărători ai bunurilor imobile s+n& pers ane"e fi'i%e şi <#ridi%e %are a%0i'iţi nea') !ie%&i*e im !i"iare şi asi.m derni'area.#r) f#n%ţi narea " r/ Din %a&e.a pr p#ne sis&eme a%%ep&a!i"e de finanţare şi asi.a&e de !#n#ri"e im !i"iare/ R "#" a.%are asi.is&ra& r#" !#n#ri" r im !i"iare şi a drep&#ri" r as#pra " r 6prin %rearea sis&em#"#i naţi na" de %adas&r# a" !#n#ri" r im !i"iare75 @7 s&a&#" apare +n %a"i&a&e de ar!i&r# +n "i&i.#ra ap)rarea p)rţi" r par&i%ipan&e "a &ran'a%ţie +n ins&anţa de <#de%a&)/ 1F .#rarea #nei in&era%ţi#ni p&ime a &#&#r r par&i%ipanţi" r "a piaţ)5 (7 s&a&#" es&e +nre.me& d " .

.a&) Caracteristica intermediarilor pe piaţa imobiliară Pen&r# asi.#rare7/ A%eas&) %"asifi%are es&e des#" de % n*enţi na").enţi" r in&ermediari de piaţ)/ S) e2amin)m % mp nenţa in&ermediari" r pe piaţa im !i"iar) +n sens#" "ar.a.a#di& ri <#riş&i.+n sens#" s&ri%& a" %#*?n&#"#i./ $7/ In&ermediarii de mar.#rarea #nei a%&i*i&)ţi efi%ien&e a pieţei im !i"iare es&e ne%esar) par&i%iparea spe%ia"iş&i" r +n diferi&e d menii.%are s) asi.+n sens#" "ar. d #) .eri!r .pr m & ri ai de'* "&)rii.dar.erii7/ Sis&em#" de in&ermediari pe piaţa im !i"iar) es&e % ns&i&#i& din 1G ..r#p#ri de spe%ia"iş&i %are a%&i*ea') pe piaţa im !i"iar)/ Din prim#" .enţi in&ermediari!#rse"e im !i"iare.se dis&in.In&erese"e par&i%ipanţi" r "a &ran'a%ţii"e %# !#n#ri im !i"iare s+n& diame&ra" p#sedar a%ţi#ni"e ni%i #n#ia din&re ei n# &re!#ie s) d#%) "a fa"imen&area a"&#i par&ener/ C e2is&enţa pe a%eeaşi piaţ) a par&i%ipanţi" r %# in&erese e% n mi%e diferi&e imp"i%) pre'enţa #n#i e%0i"i!r# p&im a" in&erese" r &#&#r r p)rţi" r/ T ţi par&i%ipanţii "a piaţ) &re!#ie s) .e*a"#a& ri.s) ia de%i'ii de % mpr mis.ri%e %#mp)r)& r şi *?n')& r re%#r.e&in.e "a ser*i%ii"e a.%are s) "e permi&) s) a%&i*e'e efi%ien& +n&r8 perspe%&i*) +nde"#n.s+n& pers ane"e fi'i%e şi <#ridi%e %are pra%&i%) a%&i*i&a&ea de in&ermediere 6% mpanii"e de a.+n a%e"aşi &imp ea de&ermin) %"ar %er%#" spe%ia"iş&i" r f)r) de %are as&)'i f#n%ţi narea pieţei im !i"iare n# es&e %# p#&inţ)/ Pen&r# a efe%&#a pe piaţ) &ran'a%ţie %# !#n#ri im !i"iare.s+n& pers ane"e fi'i%e şi <#ridi%e %# ri%e f rm) de pr prie&a&e %are +i a<#&) pe par&i%ipanţii "a piaţ) im !i"iar) +n rea"i'area &ran'a%ţiei 6fi.r#p fa% par&e pr fesi niş&ii %are s "#ţi nea') nemi<" %i& pr !"eme"e pr prie&)ţii "a & a&e e&ape"e %i%"#"#i de *iaţ) a !#n#"#i pa&rim nia" 6% ns#"&anţi.eri7.!r .finansiş&i.mana. şi +n sens#" res&r?ns a" %#*?n&#"#i/ In&ermediari.enţi de asi.din %e" de a" d i"ea 8 pr fesi niş&i %are "#%rea') +n d meni#" pr prie&)ţii im !i"iare 6pr ie%&anţi.#re pr mp& şi pr fesi nis& s "#ţi narea pr !"eme" r de pr %ed#r) şi de rdin &e0ni%/ C nf rm %"asifi%)rii >ederaţiei In&ernaţi na"e a Spe%ia"iş&i" r +n D meni#" Im !i"iar 6>IABCI 8 In&erna&i na" Rea" Es&a&e >edera&i n7.ar0i&e%ţi.)seas%) p si!i"i&)ţi de in&era%ţi#ne p&im).

drep)ul de Pr"prie)a)e0 de p"sesie &i de '"l"sin Asupra !unuril"r i#"!ile O4ICIILE CADASTRALE TERITORIALE 5nregis)rarea !unuril"r i#"!ile NOTARUL Au)en)i'icarea 3URSA IMO3ILIARĂ0 3RO6ERI Ser-icii de in)er#ediere EVALUATORI De)er#inarea -al"rii !unului i#"!iliar COMPANIILE DE DE7VOLTARE P"si!ilile 8#!un.is&rare +n Re.de p sesi#ne şi de f " sinţ) a p)m?n&#"#i/ A%es&e d %#men&e s?n&: E d %#men&#" de % nfirmare a drep&#"#i deţin)& r#"#i de &eren5 E d %#men&#" pr *i' ri# %e % nfirm) drep&#" de pr prie&a&e.n*.)"r <#ridi%e d %#men&e %e % nfirm) drep&#" de pr prie&a&e.is&r#" deţin)& ri" r de &eren#ri/ La d %#men&e"e respe%&i*e se ane2ea') p"an#" &eren#"#i a&ri!#i&.de p sesi#ne şi de f " sinţ) a p)m?n&#"#i5 E d %#men&#" %e % nfirm) drep&#" de pr prie&a&e as#pra % &ei de &eren e%0i*a"en&/ E T a&e d %#men&e"e a%es&ea se +n& %mes% +n d #) e2emp"are: prim#" se +nm?nea') V. ile ad#inis)ra iei pu!lice l"cale0 %are e"i!erea') pers ane" r fi'i%e şi V.an#" adminis&raţiei p#!"i%e " %a"e %are a e"i!era& d %#men&#"/ D %#men&e"e s#smenţi na&e % nţin #rm)& area inf rmaţie: n#m)r#" şi da&a e"i!er)rii d %#men&#"#i5 E den#mirea pers anei fi'i%e sa# <#ridi%e %)reia i se e"i!erea') d %#men&#"5 E n#m)r#" şi da&a de%i'iei prim)riei pri*ind a&ri!#irea +n pr prie&a&e.)"r deţin)& r#"#i de drep&. C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r C#mp)r)& r V.)" r %ig& 'chema intermediarilor de marketing pe piaţa imobiliară Au)"ri).n*.n*.)"r E s% p#" +n %are se a&ri!#ie &eren#"5 E n#m)r#" de +nre.).n*.%e" de8a" d i"ea se p)s&rea') "a r.darea +n p sesie sa# +n f " sinţ) a &eren#"#i5 V.)"r ADMINISTRA1II2PU3LICE LOCALE Eli!erarea ac)el"r care cer)i'ic. pe pia .de .V.n*. iri A9EN1II DE ASI9URARE Asigurarea )ran*ac iil"r INSTITU1IILE 4INANCIAR2CREDITARE 5#pru#u)ul de capi)al AVOCA1II0 INSTAN1E DE :UDECATĂ S"lu i"narea li)igiil"r MASS MEDIA In'"r#a ia despre cererea &i "'er).)"r V.n*.pre%#m şi des%rierea &eren#ri" r adia%en&e/ D %#men&e"e %e % nfirm) drep&#" de pr prie&a&e.

is&rare +n Re.+n !a'a "i%enţei.i&ime/ 3urse i#"!iliare0 !r"<eri 8 pers ane <#ridi%e şi fi'i%e %are +nf)p&#ies% a%&i*i&a&e de in&ermediere pe piaţa im !i"iar). are a%&i*i&a&e n &aria").#r) pers ane" r fi'i%e şi <#ridi%e s&a!i"irea #n r re"aţii <#ridi%e.%are r.is"aţia +n *i.darea +n p sesie sa# +n f " sinţ) a &eren#"#i5 E s% p#" +n %are se a&ri!#ie &eren#"5 E n#m)r#" de +nre.+n & &a"i&a&ea " r% ns&i&#ie sis&em#" fi%ii" r %adas&ra"e &eri& ria"e/ > nda& r#" es&e A.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare ser*eş&e drep& .%are r.ani'ea') şi % n&r "ea') a%&i*i&a&ea " r/ .is&r#" deţin)& ri" r de &eren#ri/ La d %#men&e"e respe%&i*e se ane2ea') p"an#" &eren#"#i a&ri!#i&.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare.enţia de S&a& Re"aţii >#n%iare şi Cadas&r#.ţin Re.aranţie a a#&en&i%i&)ţii drep&#ri" r *?n')& r#"#i as#pra respe%&i*#"#i !#n im !i"iar/ N")ar 8 pers an) fi'i%) +mp#&erni%i&) s) pres&e'e ser*i%ii p#!"i%e.ani'ea') şi % n&r "ea') a%&i*i&a&ea " r/ O'iciile cadas)rale )eri)"riale 6OCT7 +nre.+nf)p&#ies% +n n#me"e s&a&#"#i şi +n % nf rmi&a&e %# C ns&i&#ţia şi "e.is"aţiei şi s&a&#&#"#i " r/ Pen&r# #n p &enţia" %#mp)r)& r.+n& %mes% d sare"e %adas&ra"e pen&r# & a&e !#n#ri"e im !i"iare %e se af") +n sfera " r de a%&i*i&a&e.efe%&#?nd peraţii %# !#n#ri im !i"iare: E n#m)r#" şi da&a e"i!er)rii d %#men&#"#i5 E den#mirea pers anei fi'i%e sa# <#ridi%e %)reia i se e"i!erea') d %#men&#"5 E n#m)r#" şi da&a de%i'iei prim)riei pri*ind a&ri!#irea +n pr prie&a&e.pre%#m şi des%rierea &eren#ri" r adia%en&e/ D %#men&e"e %e % nfirm) drep&#" de pr prie&a&e.+ndep"ines% a"&e f#n%ţii % nf rm "e.e2&ras#" din Re.%# e2%epţia %a'#"#i de +n%e&are a a%&i*i&)ţii +n % nf rmi&a&e %# Le.ea Rep#!"i%ii M "d *a %# pri*ire "a n &aria&/ N &aria&#" es&e & &a"i&a&ea pers ane" r fi'i%e %are.%are asi.are s&a&#& de f#n%ţie a#& n m) şi es&e inam *i!i".is&rea') !#n#ri"e im !i"iare şi drep&#ri"e as#pra " r.pre%#m şi e2e%#&area drep&#ri" r şi ap)rarea in&erese" r "e.enţia de S&a& Re"aţii >#n%iare şi Cadas&r#.+n & &a"i&a&ea " r% ns&i&#ie sis&em#" fi%ii" r %adas&ra"e &eri& ria"e/ > nda& r#" es&e A.f " sinţ) sa# p sesie as#pra &eren#ri" r s+n& ne%esare pen&r# +n%0eierea ri%)r#i fe" de &ran'a%ţii %# !#n#ri im !i"iare/ O'iciile cadas)rale )eri)"riale 8 +n&reprinderi de s&a& %are.de f " sinţ) sa# p sesie as#pra &eren#ri" r s+n& ne%esare pen&r# +n%0eierea ri%)r#i fe" de &ran'a%ţii %# !#n#ri im !i"iare/ O'iciile cadas)rale )eri)"riale 8 +n&reprinderi de s&a& %are.%i*i"e şi % mer%ia"e indis%#&a!i"e.

#rare şi de ip &e%are sa# s) efe%&#e'e e*a"#area pen&r# a"&e s% p#ri indi%a&e de !enefi%iar/ C"#panii de de*-"l)are i#"!iliar.#rarea r)sp#nderii pr fesi na"e a a.s) es&ime'e *a" area "#i de asi.rad#" de +m!#n)&)ţire a amp"asamen&#"#i sa# de p si!i"i&a&ea de a efe%&#a +m!#n)&)ţiri f#n%iare dese ri depinde *a" area & &a") a &eren#"#i/ C?nd se in&enţi nea') efe%&#area #nei &ran'a%ţii de *?n'are8%#mp)rare a #n#i &eren.is"aţiei şi s&a&#&#"#i " r/ Pen&r# #n p &enţia" %#mp)r)& r.en dis&in%& de a%&i*i&a&e pr fesi na") pe piaţ) !#n#ri" r im !i"iare%are % ns&a in r.ani'area şi .aranţie a a#&en&i%i&)ţii drep&#ri" r *?n')& r#"#i as#pra respe%&i*#"#i !#n im !i"iar/ N")ar 8 pers an) fi'i%) +mp#&erni%i&) s) pres&e'e ser*i%ii p#!"i%e.pr spe%ţi#ni% ns&r#%ţie8m n&a<.s&andarde"e pr fesi na"e de e*a"#are şi % n&ra%&#" de pres&are a ser*i%ii" r de e*a"#are/ La efe%&#area &ran'a%ţii" r %# !#n#ri im !i"iare.e*a"#area !#n#"#i im !i"iar fa%e "a iniţia&i*a !enefi%iar#"#i.+n& %mes% d sare"e %adas&ra"e pen&r# & a&e !#n#ri"e im !i"iare %e se af") +n sfera " r de a%&i*i&a&e.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare.e2&ras#" din Re.%#mp)r)& rii p &enţia"i dese ri ape"ea') "a % mpanii"e de de'* "&are im !i"iar) pen&r# ser*i%ii de % ns#"&anţ) pri*ind p si!i"i&)ţi"e fi'i%e şi raţi na"i&a&ea e% n mi%) a efe%&#)rii diferi&e" r +m!#n)&)ţiri pe &eren#" +n pr ie%& de a%0i'iţi nare/ Agen i de asigur.erea !ie%&e" r im !i"iare %are s) % resp#nd) %erinţe" r %"ien&#"#i8%#mp)r)& r p &enţia" sa# a"e.%?& şi asi.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare ser*eş&e drep& .ri efe%&#ea') a&?& asi.pre%#m şi e2e%#&area drep&#ri" r şi ap)rarea in&erese" r "e.#rarea &ran'a%ţii" r %# !#n#ri im !i"iare.are s&a&#& de f#n%ţie a#& n m) şi es&e inam *i!i". 2 par&i%ipanţi de fr#n&e "a rea"i'area pr ie%&e" r de de'* "&are a !#n#ri" r im !i"iare/ A%&i*i&a&ea de de'* "&are im !i"iar) es&e #n .pre%#m şi +n & a&e ra'#ri"e de efe%&#are a &ran'a%ţii" r %# !ie%&e"e pr prie&a&e p#!"i%) a s&a"#"#i sa# a m#&aţi" r adminis&ra&i*8&eri& ria"e/ La %ererea %"ien&#"#i.is&rea') !#n#ri"e im !i"iare şi drep&#ri"e as#pra " r.%# e2%epţia %a'#"#i de +n%e&are a a%&i*i&)ţii +n % nf rmi&a&e %# Le.%are e"a! rea') şi %reea') +m!#n)&)ţiri pe amp"asamen&e/ De .efe%&#?nd peraţii %# !#n#ri im !i"iare: E % merţ#" %# !#n#ri im !i"iare.%# e2%epţia %a'#ri" r de m ş&enire.ani'aţii de pr ie%&are.%i*i"e şi % mer%ia"e indis%#&a!i"e.de a%eea.+n pre'en&+n M "d *a a%es&e &ip#ri de asi.+n !a'a "i%enţei.ea Rep#!"i%ii M "d *a %# pri*ire "a n &aria&/ N &aria&#" es&e & &a"i&a&ea pers ane" r fi'i%e %are.in%"#si* *?n'area " r "a "i%i&aţie5 E a%&i*i&a&e de in&ermediere a &ran'a%ţii" r %# !#n#ri im !i"iare5 E a%&i*i&a&e de inf rmare8% ns#"&are pri*ind &ran'a%ţii"e %# !#n#ri im !i"iare/ Ser*i%ii"e a%es& r par&i%ipanţi ai pieţei % ns&a# +n a"e.#rare a# #n %ara%&er !ene* " şi se +n&?"nes% f ar&e rar/ A%&i*i&a&ea +n&reprinderi" r de s&a& 8 fi%ii"e %adas&ra" &eri& ria"e 8 +n&r8 are%are m)s#r) es&e feri&) de er ri"e nein&enţi na&e a"e "#%r)& ri" r " r prin %rearea +n fie%are fi%i# a #n#i f nd de .aranţie şi.es&i narea pr ie%&e" r in*es&iţi na"e +n sfera im !i"iar)/ C mpanii"e de de'* "&are im !i"iar) s+n& r.is"aţia. are a%&i*i&a&e n &aria").O'iciile cadas)rale )eri)"riale 6OCT7 +nre.%are asi.#rarea &ran'a%ţii" r %# !#n#ri im !i"iare es&e m)s#r) .e*a"#a& r#" p a&e s) efe%&#e'e e*a"#area !ie%&#"#i pen&r# *?n'are8%#mp)rare.+nf)p&#ies% +n n#me"e s&a&#"#i şi +n % nf rmi&a&e %# C ns&i&#ţia şi "e.+ndep"ines% a"&e f#n%ţii % nf rm "e.i&ime/ 3urse i#"!iliare0 !r"<eri 8 pers ane <#ridi%e şi fi'i%e %are +nf)p&#ies% a%&i*i&a&e de in&ermediere pe piaţa im !i"iar).erea %#mp)r)& ri" r %are d res% s) a%0i'iţi ne'e %#&are sa# %#&are pr prie&a&e im !i"iar) aparţin?nd %"ien&#"#i8*?n')& r/ E-alua)"ri 8 spe%ia"iş&i ai pieţei im !i"iare %are de&ermin) *a" area !#n#ri" r im !i"iare +n % nf rmi&a&e %# "e.asi.ţin Re.enţi" r in&ermediari.#r) pers ane" r fi'i%e şi <#ridi%e s&a!i"irea #n r re"aţii <#ridi%e.is"aţia +n *i.

a<ea') şi e"i!erea') din ser*i%i# "#%r)& rii.#").ra" *a" area & &a") a !#n#"#i im !i"iar sa# s#ma ne%esar) pen&r# +n%0iriere/ Credi& rii pieţei im !i"iare < a%) #n r " f ar&e imp r&an&.%are efe%&#ea') peraţii de %redi&are a &ran'a%ţii" r %# &eren#ri a.%#mp)r)& r#" de !#n#ri im !i"iare finanţea') din mi<" a%e +mpr#m#&a&e n#mai par&e din % s&#" !#n#"#i im !i"iar a%0i'iţi na&p")&ind prima % &) din mi<" a%e pr prii/ Pen&r# a se +n%redinţa %) *a" area !#n#"#i im !i"iar dep)şeş&e s#ma +mpr#m#&#"#i %er#&.dar %are n# disp#n de s#fi%ien&e mi<" a%e pen&r# a p")&i in&e.*?n')& ri" r şi a.enţi" r in&ermediari %are a%&i*ea') pe piaţa im !i"iar)/ P#!"i%aţii"e %e"e mai p p#"are %are p#!"i%) inf rmaţie despre piaţa im !i"iar) s+n& .da%) %#mp)r)& rii n# se f " ses% de ser*i%ii"e a.+n !a'a a%es& r da&e.#rare ser*eş&e drep& . fer) inf rmaţia ne%esar) pri*ind piaţa im !i"iar).pres&ea') ser*i%ii de %redi&are ip &e%ar) serie de !)n%i % mer%ia"e/ Lider prin&re e"e es&e KM "d *aa.+n %a'#" des% peririi #n r fa"sifi%)ri +n d %#men&e sa# a"&) +nşe")%i#ne din par&ea *?n')& r#"#i/ Ins)i)u ii 'inanciar2credi)are %a par&i%ipanţi "a piaţa de !#n#ri im !i"iare prefer) %api&a" pr pri# sa# +mpr#m#&a& in*es&i& ri" r 6%#mp)r)& ri" r7 şi %e" r %e +n%0iria') im !i"e.i ase sa# mai p#ţin pres&i.KL .%ase" r de " %#i& %# " &#ri"e de "?n.enţi" r im !i"iari/ 9es)i"narii de !unuri i#"!iliare =#anagerii> se %#p) %# e2p" a&area % mer%ia") a !#n#"#i im !i"iar.f nd#ri"e de in*es&iţii şi de pensii.KE% n mi%es% e ! 'renie4."erK. s8PressK.+n& %mes% % n&ra%&e de a%0i'iţi nare a !#n#ri" r im !i"iare.preţ#ri"e %ererii şi fer&ei.&ip#ri"e de !#n#ri im !i"iare pr p#se spre *?n'are/ Par&i%ipanţii "a piaţa im !i"iar).ani'ea') e*a"#area independen&) a !#n#"#i im !i"iar.aranţie a +mpr#m#&#"#i a% rda&.enţiei de S&a& Re"aţii >#n%iare şi Cadas&r# KCadas&r#"K p#!"i%) an#nţ#ri pri*ind *?n'area &eren#ri" r a.a pr prie&)ţi" r % mer%ia"e şi ind#s&ria"e de .aranţie a re%#per)rii mi<" a%e" r %0e"&#i&e de %#mp)r)& r.redire%ţi n+nd par&e a pieţei finan%iare +n sfera im !i"iar)/ De re.r ind!an%K.ţin d %#men&aţia finan%iar)5 +n& %mes% rap ar&e pen&r# pr prie&ar#" !#n#"#i im !i"iar5 %a#&) s) #&i"i'e'e %+& mai efi%ien& im !i"#"5 da# +n %0irie +n%)peri"e "i!ere5 % "e%&ea') %0iria5 r)sp#nd de reparaţia şi +n&reţinerea im !i"#"#i5 an.a</ Credi& ri ip &e%ari p & fi !)n%i"e.ani'aţii de in&ermediere a &ran'a%ţii" r pe piaţa im !i"iar) +n%ep s) pres&e'e şi e"e ser*i%ii de %redi&are ip &e%ar)/ Ca e2emp"# a" #nei as&fe" de di*ersifi%)ri p a&e ser*i !#rsa im !i"iara PLaraK %are a +n%ep#& prin&re prime"e s) pres&e'e as&fe" de ser*i%ii pe piaţa !#n#ri" r im !i"iare din M "d *a/ A-"ca ii a% rd) pe piaţa im !i"iar) #rm)& are"e ser*i%ii: se pr n#nţ) referi& r "a "e.e&%/ Da&e"e p#!"i%a&e +n mas8media s+n& a%%esi!i"e &#&#r r şi p & fi #&i"e %#mp)r)& ri" r p &enţia"i.KO!' r r+n%a ned*i<im s&iK/ B#"e&in#" inf rmaţi na" a" A.&ra.e % n%"#'ii pri*ind dinami%a preţ#ri" r "a pr prie&)ţi"e im !i"iarep & de&ermina ' ne"e %e"e mai pres&i.r.ri% "e.a " %#inţe" r.+n % ndiţii"e #nei pieţe de'* "&a&e.a'e&e"e KMa.&ip#" respe%&i* de asi.da# sfa&#ri pri*ind "a&#ra <#ridi%) a &ran'a%ţiei.*erifi%+nd & & da&) şi s "*a!i"i&a&ea s "i%i&an&#"#i de +mpr#m#&/ Credi& rii din sfera im !i"iar) fer) finanţare s#p"imen&ar) f " sind !#n#ri"e im !i"iare drep& .a"i&a&ea drep&#ri" r pa&rim nia"e e2is&en&e as#pra #n#i !#n im !i"iar % n%re&.p & fa%e de sine s&)&)& r ana"i'a e* "#ţiei pieţei.ani'aţia %redi& are r.% mpanii"e ip &e%areas %iaţii"e de +mpr#m#& şi e% n mii %are fer) par&eneri" r de &ran'a%ţie ser*i%ii de %redi&are ip &e%ar)/ 1n Rep#!"i%a M "d *a.i ase de amp"asare a !#n#ri" r im !i"iare.adi%) +n %a"i&a&e de .% nd#% pers na"#" de deser*ire/ Mi?l"acele de in'"r#are 8n #as.ri% "e/ 1n s% p#" di*ersifi%)rii a%&i*i&)ţii şi %re)rii #n r % ndiţii p&ime pen&r# a%0i'iţi narea !#n#ri" r im !i"iareserie de r.) e"e.de +n" %#ire/ C# & a&e a%es&ea.

a&#n%i !r .% ns#"&anţ).enţi in&ermediari 8 !#rse"e im !i"iare şi !r . &eri& ri#" &)rii/ T a&) inf rmaţia p#!"i%a&) +n !#"e&in#" KCadas&r#"K es&e min#ţi s *erifi%a&) de %)&re spe%ia"iş&ii OCT.er#"a%%ep&+nd asemenea misi#ne din par&ea *+n')& r#"#i drep& % nfidenţia").e*a"#are.% misi ane sa# a"&) re% mpens) pen&r# m#n%a de %)#&are a %#mp)r)& r#"#i sa# *?n')& r#"#i de !#n#ri im !i"iare5 E s) inf rme'e p#!"i% %) se %#p) %# a%&i*i&a&ea de in&ermediere im !i"iar)/ Br .er#" es&e +n drep&: E s) p ar&e ne.pr fesie.er#" es&e pers an) fi'i%). %ieri %# %"ien&#" +n %e pri*eş&e *?n'area sa# %#mp)rarea #n r !#n#ri im !i"iare5 darea sa# "#area +n %0irie a #n r !#n#ri im !i"iare5 de'* "&area !#n#ri" r im !i"iare5 E s) % "e%&e'e %0iria5 s) repre'in&e in&erese"e % ns#ma& r#"#i de ser*i%ii de in&ermediere "a efe%&#area &ran'a%ţiei de *+n'are.ne%esi&a&ea ana"i')rii inf rmaţiei %# pri*ire "a piaţ).de e2per&i').erii/ Bursa imobiliară es&e r.e&%/7.en apar&e de a%&i*i&a&e pe piaţa im !i"iar) 8 %ea de in&ermediere/ La e&apa a%&#a") de de'* "&area pieţei im !i"iare.er#" n# &re!#ie s) +n&reprind) a%ţi#ni de pres&are a ser*i%ii" r de in&ermediere +n sfera im !i"iar) da%) are #n in&eres *)di& sa# pre'#ma&.ni*e"#" +na"& de ris% "a efe%&#area &ran'a%ţii" r a# de&ermina& apariţia #n#i .+n%0iriere şi a a"& r peraţii %# !#n#ri im !i"iare5 E s) ad#%) "a %#n ş&inţa p &enţia"i" r %#mp)r)& ri de p#!"i%i&a&e inf rmaţia despre *?n'area.%are desf)ş ar) a%&i*i&a&e an&repren ria") fie +n in&eres pr pri#.e" +şi desf)ş ar) a%&i*i&a&ea +n n#me"e !#rsei im !i"iare/ 1n pr %es#" desf)ş#r)rii a%&i*i&)ţii de in&ermediere.en& in&ermediar7 es&e pers an) fi'i%) sa# <#ridi%).er#"#i *+n'area !#n#"#i im !i"iarin&r d#%e an#mi&e res&ri%ţii referi& r "a pers ana %"ienţi" r 6naţi na"i&a&e.er#"#i: E !r .!r .+n Rep#!"i%a M "d *a a%&i*i&a&ea de in&ermediere desf)ş ar) % mpanii"e de a.pe +n&re.+n%0irierea şi a"&e peraţii %# !#n#ri"e im !i"iare5 E s) pr p#n) sa# s) a% rde pe !a') de re% mpens) a<#& r *re#nei pers ane +n %)#&area #n#i !#n im !i"iar pen&r# %#mp)rare sa# +n%0iriere5 E s) primeas%) n rari#.!r .er#" es&e +n drep& s) primeas%) p"a&a pen&r# ser*i%ii"e sa"e de "a mai m#"& de #na din p)rţi"e imp"i%a&e +n &ran'a%ţie n#mai %# ş&iinţa şi a% rd#" &#&#r r p)rţi" r imp"i%a&e +n &ran'a%ţie/ O!"i.aţii"e !r .+n%redinţ+nd !r .n# .fie +n !a'a #n#i % n&ra%& +n%0eia& +n&re e" şi !#rs) im !i"iar)/ Da%) !r .ani'aţie spe%ia"i'a&).%are es&e pers an) <#ridi%) %e +ndep"ineş&e #rm)& are"e f#n%ţii pe piaţa im !i"iar): E a% rdarea de spri<in +n sa&isfa%erea %ererii şi fer&ei de !#n#ri im !i"iare5 E %rearea de % ndiţii %#mp)r)& r#"#i şi *?n')& r#"#i #n#i !#n im !i"iar pen&r# efe%&#area &ran'a%ţiei %# !#n#" im !i"iar5 E f rmarea #n#i spaţi# inf rmaţi na" #ni% pe piaţa im !i"iar)5 E pres&area a"& r ser*i%ii 6<#ridi%e.f)r) a p#ne +n %#n ş&inţ) de %a#') & a&e p)rţi"e in&eresa&e5 E da%) *?n')& r#".er#" es&e +n drep& s) repre'in&e %#mp)r)& r#" şi *+n')& r#" +n %adr#" a%e"eiaşi &ran'a%ţii/ T & da&).se20andi%ap fi'i% sa# de a"&) na&#r)5 si&#aţie fami"ia").e&%/7 pe piaţa im !i"iar)/ Brokerul 6a.spre a se e*i&a e*en&#a"e"e er ri sa# fa"sifi%)ri/ Activitatea de intermediere pe piaţa imobiliara din Republica Moldova Spe%ifi%#" &ran'a%ţii" r %# !#n#ri im !i"iare.*+rs&).

ane"e respe%&i*e a"e adminis&raţiei p#!"i%e %en&ra"e şi " %a"e5 s) p)s&re'e +n &ain) inf rmaţia % nfidenţia") despre %"ien& şi &ran'a%ţie a&?& pe d#ra&a a%ţi#nii re"aţii" r % n&ra%&#a"e %# %"ien&#".%#prin'+nd #ne"e ' ne a"e ţ)rii.!r .#nde se efe%&#ea') #n n#m)r mare de &ran'a%ţii/ M#"&e !#rse im !i"iare a%&i*ea') şi +n afara a%es& r raşe.efe%&#area &#&#r r peraţii" r pre.er şi !#rsa im !i"iar)/ Ma< ri&a&ea !#rse" r im !i"iare din Rep#!"i%a M "d *a +şi desf)ş ar) a%&i*i&a&ea +n raşe"e C0işin)#.pe %are p a&e !ţine de "a r.B)"ţi.am) mai "ar.aranţii ip &e%are7.dese ri pres&ea') %"ienţi" r " r .)sirii %#mp)r)& r#"#i sa# *+n')& r#"#i es&e f ar&e a%&#a").is"aţie5 s) asi.p#!"i%i&)ţii sa# s) "e e2p#n) +n %adr#" ne.enţii in&ermediari 6mi<" %i& ri7 independenţi 8 pers ane fi'i%e %are pra%&i%) a%&i*i&a&ea de in&ermediere pe piaţa im !i"iar)/ Pen&r# a8şi menţine p 'iţii"e +n % ndiţii"e d#re a"e pieţei.%+& şi d#p) +n%e&area " r/ Brokerul este în drept s) di*#".er#" ia de%i'ia s) p"ase'e re%"am) pri*ind *?n'area.area a%es&ei inf rmaţii es&e ne%esar) pen&r# a pre+n&+mpina a%eas&) infra%ţi#ne5 E %?nd !r .e" &re!#ie s)81 +nş&iinţe'e despre a%eas&a pe pr prie&ar şi s) !ţin) a% rd#" a%es&#ia/ Repre'en&+nd in&erese"e *+n')& r#"#i +n &ran'a%ţie.a% " #nde piaţa !#n#ri" r im !i"iare es&e mai a%&i*).er#" a af"a& despre in&enţia %"ien&#"#i de a s)*?rşi fap&) i"i%i&) şi di*#".aran&a&e %# pr prie&)ţi im !i"iare 6.e +mp &ri*a +n*in#irii de % mp r&amen& i"e./ (7/ .e&%/7 6fi.#"i"e e&i%ii pr fesi na"e/ Pra%&i%a in&ernaţi na") pri*ind a%&i*i&a&ea de in&ermediere pres#p#ne şi fap&#" %) fie%are par&i%ipan& pr fesi nis& "a piaţa im !i"iar) are #n % n&ra%& de asi.e inf rmaţia % nfidenţia") a %"ien&#"#i +n #rm)& are"e %a'#ri: E +n &emei#" %ererii r.se desf)ş ar) +n s&ri%&) % nf rmi&a&e %# re.!r .) de ser*i%ii 6e*a"#area !#n#ri" r im !i"iare.#re p)s&rarea d %#men&e" r primi&e de "a %"ien& pen&r# efe%&#area &ran'a%ţiei5 s) p#n) "a disp 'iţia %"ien&#"#i inf rmaţie % mp"e&).+n%0irierea sa# s%0im!#" #n#i !#n im !i"iar.pen&r# a a&ra. %ieri" r %# p &enţia"ii %#mp)r)& ri/ E repre'en&?nd in&erese"e %"ien&#"#i.er#" es&e ne* i& s)8şi apere drep&#ri"e %r &i&e de "e.e mai m#"ţi %"ienţi.+n a%es&e si&#aţii *in +n a<#& r a.!#rse"e im !i"iare.a%&i*i&a&ea.ser*i%ii de % ns#"&anţ).+n " %a"i&)ţi"e r#ra"e şi +n raşe"e mi%i +ns)pr !"ema .de in&ermediere %a şi a%&i*i&a&ea e*a"#a& ri" r.aţii"e sa"e % n&ra%&#a"e5 E s) inf rme'e %"ien&#" as#pra drep&#ri" r ap)ra&e de "e.ane" r a!i"i&a&e a"e adminis&raţiei de s&a& sa# a" #nei 0 &)r?ri <#de%)& reş&i5 E %?nd !r .a"/ Da%) !r .!ţinerea de %redi&e .er#" es&e da& r s) a%ţi ne'e +n s&ri%&) % nf rmi&a&e %# !"i.er#" n# &re!#ie s) fi2e'e pen&r# !#n#" im !i"iar #n a"& preţ de%+& %e" n#mi& de *+n')& r.!r .a asi.#rare a resp nsa!i"i&)ţii pr fesi na"e: +n pre'en& a%eas&) pra%&i%) +ns) n# se ap"i%) +n % ndiţii"e pieţei im !i"iare din M "d *a.deşi den#mirea " r indi%) +n m d %"ar sfera " r de a%&i*i&a&e.&re!#ie s) fa%) p#!"i%e res&ri%ţii"e imp#se prin in&ermedi#" mas media.da%) +n %adr#" % n&ra%&#"#i respe%&i* n# a f s& a!i"i&a& %# a"&e +mp#&erni%iri/ T & da&).e20a#s&i*) +n %e pri*eş&e !ie%&#" &ran'a%ţiei.pr fesi nis&).dar imp"emen&area ei *a % n&ri!#i "a f rmarea #n r re"aţii mai %i*i"i'a&e +n&re %"ien&.)&i& are de p+n) "a +n%0eierea % n&ra%&#"#i de *+n'are8%#mp)rare.#ra mai mare efi%ienţ) +n +n%0eierea &ran'a%ţii" r.

enţi .%are desf)ş ar) a%&i*i&a&e de in&ermediere pr fesi nis&) din 1GG$.%# des&inaţie % mer%ia"). 6"is&in.)&#r) re%ipr %)a #n#i !#n im !i"iar. !r ./ ( +m!inarea ./ @7/ operaţiile de vânzare a s&r+ns) "e.en#ri" r de a%&i*i&a&e a"e !#rsei im !i"iare T a&e !#rse"e im !i"iare s#n& +n&reprinderi a"e se%& r#"#i pri*a&/ E2is&) are%are spe%ia"i'are a a%es& r +n&reprinderi/ >irme"e re%en& % ns&i&#i&e der#"ea') a%&i*i&a&e de in&ermediere a peraţii" r de *?n'are8%#mp)rare a !#n#ri" r im !i"iare/ >irme"e %# mare e2perienţ) de "#%r# pe piaţa Rep#!"i%ii M "d *a.es&i narea pr prie&)ţi" r im !i"iare5 >i. !r .ACTIVITATEA DE BALA Ser*i%ii de *?n'are8 ACTIVITATEA A !ILIA"# ACTIVITATEA SUPLIMENTARA Credi&are ip &e%ar)5 a%&i*i&a&e de de'* "&are5 a%&i*i&a&e in*es&iţi na")5 ser*i%ii finan%iare5 .eri/ Participarea agenţilor intermediari comerciali la bunurilor imobiliare T ţi in&ermediarii de pe piaţa im !i"iar) se af") +n&r8 +n pr %es#" +n%0eierii &ran'a%ţii" r de *+n'are8%#mp)rare %#mp)r)& r#".er#" de *+n')ri se %#p) de %)#&area %#mp)r)& r#"#i pen&r# *+n')& r#" de pr prie&a&e im !i"iar)+n %a'#" %?nd peraţia de *+n'are8%#mp)rare a a*#& " %.!#n) rep#&aţie şi spe%ia"iş&i de +na"&) %a"ifi%are pres&ea') ser*i%ii de in&ermediere a peraţi#ni" r de *+n'are8%#mp)rare a !#n#ri" r im !i"iare de ri%e fe"/ De e2emp"#.er#" de "is&in.şi "a % mpanii"e de a.er7 şi !r .erii %are a# par&i%ipa& "a ea/ De are%e a%&i*i&a&ea de in&ermediere im !i"iar) +n M "d *a n# se "i%enţia').er7/ Br .de se!im !r .s% a&e "a *+n'are !#n#" im !i".eri de *?n')ri 6se""in.are +n % mp nenţa sa %+&e*a dire%ţii spe%ia"i'a&e 8 pen&r# pr prie&)ţi im !i"iare " %a&i*e. rii"e de ser*i%ii pres&a&e pe piaţa im !i"iar).!#rsa im !i"iar) KLaraK.% misi n#" pen&r# &ran'a%ţie se +mpar&e +n&re !r .in&r d#%+nd da&e"e despre a%es&a +n !an%a #ni%) de da&e referi& are "a pr prie&)ţi"e im !i"iare de *+n'are/ Br .eri de "is&in."a % manda *+n')& r#"#i.şi *+n')& r#" ape"ea') +n repe&a&e r+nd#ri in&ermediari im !i"iari 6fi..pen&r# pr prie&)ţi f#n%iare/ D#p) %a&e.p#&em pres#p#ne %reş&ere +n % n&in#are a n#m)r#"#i de !#rse im !i"iare şi !r .pen&r# ren&).enţi" r in&ermediari pr fesi niş&i pe piaţa im !i"iar) din Rep#!"i%a M "d *a/ A*?nd +n *edere %reş&erea n#m)r#"#i de &ran'a%ţii %# !#n#ri im !i"iare din #"&im#" &imp.es&e des&#" de difi%i" a s&a!i"i %# e2a%&i&a&e n#m)r#" a.

deţin)& r#" !#n#"#i im !i"iar &re!#ie s) s "i%i&e prim)riei d %#men&#" respe%&i* %ig& "& (nteracţiunea intermediarilor pe piaţa imobiliară& .+n "ipsa a%es&#ia.1n&?i de & a&e.deţin)& r#" "#i &re!#ie s) ai!) d %#men& de pr prie&a&e as#pra a%es&#i &eren.p ses r#" !#n#"#i im !i"iar 0 &)r?& s) *?nd) &re!#ie s) ai!) d %#men&e"e %are s) % nfirme drep&#ri"e "#i as#pra a%es&#i !#n/ In %a'#" *?n')rii #n#i &eren.

+n M "d *a se %reea') sis&em#" +nre.is&ra& +n sis&em#" %adas&r#"#i !#n#ri" r im !i"iare.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare.s%0im!are.iner8% ns&r#%& r.is&ra&.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare %are s) % nfirme drep&#ri"e sa"e pa&rim nia"e/ E2&ras#" din Re.drep&#" de pr prie&a&e şi a"&e drep&#ri pa&rim nia"e.am!e"e p)rţi a# a%ţi na& pr#den& şi +n %#n ş&inţ) de %a#')/ Pen&r# ser*i%ii"e sa"e.irii *e%0i" r % ns&r#%ţii şi ridi%area #n r % ns&r#%ţii n i pe &eren#" a%0i'iţi na& 6de'* "&area amp"asamen&#"#i7.+n % ndiţii"e Rep#!"i%ii M "d *a.&ran'a%ţia se % nsider) +n%0eia&) şi %#mp)r)& r#" in&r) +n drep&#ri"e de pr prie&ar a" !#n#"#i im !i"iar/ E&apa fina") a .&ran'a%ţii"e %# !#n#ri im !i"iare şi a"&e &emei#ri de apariţie.a& ri# +nre.is&ra&) +n n #" sis&em a" %adas&r#"#i !#n#ri" r im !i"iare/ Da%) !#n#" im !i"iar de *?n'are es&e +nre..!ie%&i*e %# des&inaţie spe%ia")!#n#ri im !i"iare %# an#mi&e .is&r)rii masi*e a !#n#ri" r im !i"iare/ A f s& e"a! ra& p"an#" %a"endaris&i% de imp"emen&are a a%es&#i sis&em.&eren.ma< ri&a&ea %#mp)r)& ri" r de !#n#ri im !i"iare ape"ea') "a diferi&e ins&i&#ţii finan%iar8%redi&are pen&r# a !ţine %redi& +n *ederea finanţ)rii &ran'a%ţiei.ins&i&#ţia finan%iar8%redi&ar) de&ermin) *a" area ip &e%ar) a !#n#"#i im !i"iar a%0i'iţi na&/ C?nd & a&e d %#men&e"e %e % nfirm) drep&#ri"e de pr prie&a&e a# f s& !ţin#&e şi par&enerii de &ran'a%ţie a# %)'#& de % m#n a% rd as#pra preţ#"#i de *?n'are a !#n#"#i im !i"iar.+n m#"&e %a'#ri pinia pr m & r#"#i im !i"iar e2er%i&) inf"#en&) esenţia") as#pra de%i'iei p &enţia"#"#i %#mp)r)& r +n %e pri*eş&e +n%0eierea &ran'a%ţiei/ La e&apa "#)rii de%i'iei pri*ind +n%0eierea &ran'a%ţiei.pr prie&ar#" "#i p a&e dep#ne %erere "a OCT s "i%i&?nd #n e2&ras din Re.in.+n %adr#" n #"#i sis&em a# f s& +nre.%are es&e d %#men&#" prin%ipa" de %adas&r#% nţine da&e pri*ind fie%are !#n im !i"iar.dese ri ape"ea') "a pr m & rii im !i"iari a#& ri'aţi 8 ar0i&e%&pr ie%&an&.deţin)& rii de drep&#ri.&i&"#ri de pr prie&a&e.re*are şi +n%e&are a drep&#ri" r+n%ep?nd din 1GGF.eri.8 pen&r# % ns#"&)ri pri*ind p si!i"i&a&ea re% ns&r#%ţiei.ei se adresea') n &ar#"#i.D/ 1n pre'en&.?nd "a a<#& r#" e*a"#a& ri" r independenţi sa# in&erni.+nain&e de +n%0eierea &ran'a%ţiei.Drep&#ri"e as#pra !#n#"#i im !i"iar &re!#ie sa fie Kin m d !"i.re*)ri a drep&#ri" r.is&ra&e +n Re.+n %a'#" *?n')rii !#n#ri" r im !i"iare8&ip 8 apar&amen&.%as).is&rare a pr prie&)ţii sa"e/ C#mp)r)& r#" p &enţia" a" pr prie&)ţii im !i"iare..)/ T & da&)re%#r.is&r#" !#n#ri" r im !i"iare se e"i!erea') pen&r# +n%0eierea a%&e" r <#ridi%e şi es&e *a"a!i" pe #n &ermen de d #) "#ni de "a da&a e"i!er)rii/ Da%) !#n#" im !i"iar pre*)'#& pen&r# *?n'are n# es&e +nre.")r.I din & &a"#" !#n#ri" r im !i"iare/ V?n')& r#" p &enţia" a" !#n#"#i im !i"iar &re!#ie s) ş&ie da%) pr prie&a&ea sa es&e +nre.%#an&#m#" %)r#ia se s&a!i"eş&e +n f#n%ţie de *a" area !#n#"#i im !i"iar indi%a&) +n % n&ra%&/ D#p) a#&en&ifi%area % n&ra%&#"#i de %)&re n &ar.a f s& s&a!i"i& * "#m#" %0e"&#ie"i" r finan%iare pen&r# %rearea şi f#n%ţi narea sis&em#"#i+n%0eierea pr %es#"#i de +nre.n &ar#" primeş&e n rari#.f)r) % ns&r?n.!ţinerea #n r as&fe" de %redi&e es&e des&#" de pr !"ema&i%) din %a#'a ra&ei +na"&e a d !?n'ii "a +mpr#m#&/ C# & a&e a%es&ea%redi&area ip &e%ar) +n ţara n as&r) %#n aş&e r)sp?ndire & & mai "ar.par&enerii de &ran'a%ţie a# are%are idee +n %eea %e pri*eş&e preţ#" pr !a!i" de *?n'are8%#mp)rare a !#n#"#i im !i"iar/ C?nd se a%0i'iţi nea') !ie%&i*e #ni%a"e.is&rare masi*) a !#n#ri" r im !i"iare es&e pre*)'#&) pen&r# an#" $.is&ra&e %ir%a A.+n pre'enţa %)r#ia se +n%0eie % n&ra%&#" de *?n'are8 %#mp)rare/ N &ar#" %er&ifi%) fap&#" %) &ran'a%ţia s8a efe%&#a& +n % ndiţii "i!ere.es&e %a'#" s) se ape"e'e "a ser*i%ii"e #n#i e*a"#a& r independen&/ 1n ţ)ri"e de'* "&a&e.şi %#mp)r)& r#" şi *?n')& r#" p & s "i%i&a % ns#"&aţie e*a"#a& r#"#i im !i"iar.*?n')& r#" p &enţia" &re!#ie s) adrese'e OCT %erere de +nre.

"e.%#mp)r)& r#".mai p#ţin pres&i.fer&a mi%) a ad#s +n n#m)r#" preferinţe" r şi a"&e se%& are.%are se de se!eş&e prin f nd " %a&i* n # şi infras&r#%&#r) #r!an) de'* "&a&)/ Prin %e" mai +na"& ni*e" şi ri&m a %reş&erii preţ#ri" r se de se!eş&e se%& r#" Cen&r#/ C# & a&e a%es&eap p#"aţia +ns&)ri&) a%&i* pr %#r) ai%i " %#inţe de "#2/ . pen&r# 1 m/p/ Preţ#" pen&r# #n apar&amen& %# ( d)i % s&a M$.de !#n#" ei ren#me/ C#m piaţa im !i"iar) din M "d *a n# es&e prea mare."a e% n mia n as&r) p & fi ap"i%a&e parţia"/ Mai <#s& p#&em * r!i despre e% n mii"e a%e" r ţ)ri.ai%i %#mp)r)& rii a# dem ns&ra& permanenţ) de in*idie/ Ca de !i%ei.par&i%ipanţi" r "a &ran'a%ţie "i se .#rare de perspe%&i*)/ O piaţ) im !i"iar) %i*i"i'a&) pres#p#ne %) ser*i%ii"e in&ermediari" r s+n& "a #n ni*e" %a"i&a&i* +na"&.iar pen&r# %e"e mai %er#&e.) e2is&enţa/ Aşa %#m an#me ei%a de !i%ei.#s& $.aran&ea') n #"#i pr prie&ar & a&e drep&#ri"e d !?ndi&e as#pra !#n#"#i im !i"iar/ OCT % m#ni%) inspe%ţiei fis%a"e şi n#me"e 6+n %a'#" pers anei <#ridi%e 8 den#mirea şi re%0i'i&e"e7 n #"#i pr prie&ar.I/ As&fe".*?n')& r#"..aşa %#m e% n mia n as&r).preţ#ri"e "a apar&amen&e +n "#na a#.%eeea %e a d#s "a %reş&erea preţ#ri" r/ D#p) diferi&e e*a"#)ri.pen&r# a se fa%e s%0im!)ri"e %#*eni&e +n "is&a % n&ri!#a!i"i" r/ Da%) din an#mi&e %a#'e.( a % ns&i&#i& de "a A.i ase/ De e2emp"#.par&i%ipanţii pr fesi niş&i "a piaţa im !i"iar) p & ape"a "a ser*i%ii"e % mpanii" r de asi.I din *?n')ri"e +nre.is&ra& "a fi%i#" %adas&ra" &eri& ria"%e" %are #rma s) de*in) pr prie&ar#" !#n#"#i im !i"iar *a &re!#i s) an.d#p) %#m se ş&ie e impre*i'i!i")/ Aşa %#m pr %ese"e %e se pe&re% pe piaţa im !i"#"#i.)& are a +n&reprinderii.e2perienţa m ndia") dem ns&rea') ne%esi&a&ea imp"emen&)rii a%es&#i &ip de asi.+ns#şi in&ermediarii de piaţ) s+n& in&eresaţi de %rearea #nei ima.pr %es#"#i de +n%0eiere a &ran'a%ţiei es&e +nre.de&ermin) %ererea pe piaţa " %a&i*)/ D#p) e*a"#area rea"& ri" r %ererea dep)şeş&e fer&a de ( ri.a&e de e*en&#a"a ne% re%&i&#dine a *?n')& r#"#i% n&ra%&#" de *?n'are8%#mp)rare n# p a&e fi +nre.is&ra&e7/ Mai <#s&.%# $ d)i 9 M1D81G mii.$.aran&ea') si.a*?nd % ns&r#%ţii din % &e"eţ seria 1.is&rarea % n&ra%&#"#i.%reş&erea preţ#ri" r pe par%#rs#" an#"#i $.ri%e er are a in&ermediar#"#i sa# a%& de % n%#renţ) ne" ia") de*in %#n s%#&e ma< ri&)ţii % "e.ime de e% n mie/ Hi a%eas&a n# e !ine.a<e'e #n a* %a& şi s) se adrese'e ins&anţei de <#de%a&)/ La & a&e e&ape"e de +n%0eiere a afa%erii.#r)rii &ran'a%ţii" r %# !#n#ri im !i"iare n# es&e r)sp?ndi&).( a# % ns&i&#i& +n medi# M((. "a D.#ra &ran'a%ţia sa# r)sp#nderea pr fesi na") a spe%ia"is&#"#i/ Deşi +n M "d *a pra%&i%a asi.P ş&a Ve%0e.%e"e mai m#"&e apar&amen&e s8a# *?nd#& +n se%& are"e B &ani%a şi R?ş%ani 6@.%# daie 9 M1181$ mii/ P?n) "a sf?rşi&#" an#"#i preţ#ri"e a# %res%#& p?n) "a M(AA pen&r# 1 m/p/ 1n "e.#rare pen&r# a asi.pen&r# a8i a&ra.ini a&r).& ţi par&i%ipanţii "a piaţ) s+n& in&eresaţi s) "#%re'e "a #n ni*e" pr fesi na" +na"&respe%&?nd re.#ranţa şi % nfidenţia"i&a&ea ei/ Pe de a"&) par&e.se !#%#r) de !#n) %erere5 se%& r#" Ci %ana.)&#r) %# dinami%a *?n')ri" r.+nain&ea') %a %reş&eri e% n mi%e de pr d#%ţie.#"i"e e&i%ii de afa%eri şi pr fesi na"/ $ % In&rastructura pietii imo'ilului din "M Piaţa im !i"#"#i se af") +n afara % n&r "#"#i s&a&#"#i şi depinde +n +n&re.8$( mii.s&a&#" .+n %are %e&)ţenii n ş&ri +şi %?ş&i.e pe %"ienţii p &enţia"i.is&rarea % n&ra%&#"#i de *?n'are8%#mp)rare "a OCT/ D#p) +nre..i" r şi % n%#renţi" r " r/ De a%eea.

8C.de asemenea pr * %a# #n mare in&eres.pri*a&i'area p)m?n&#"#i e&%/ 1n d meni#" im !i"#"#i % mer%ia" de %erere se !#%#ra# +n%)peri"e de % merţ şi fi%ii"e/ 1n%)peri"e.%are inf"#enţea') %reş&erea preţ#ri" r "a im !i"/ P)m?n&#" 8 es&e res#rs) "imi&a&) şi d#p) pre%i'are &re!#ie s) fie mai s%#mp)/ An#me.aşa şi a %"adiri" r " %a&i*e/ De %erere se !#%#r) a%e"e !ie%&e %are a# f s& +n.a%#m %?nd %ri'a a &re%#&.aşa %#m !enefi%iarii p?n) a%#m "#%ra# d#p) preţ#ri"e *e%0i/ .%a &endinţ).ne%esi&) s#!s&i&#irea % m#ni%aţii" r +n*e%0i&e/ Si&#aţia f rma&) as&)'i pe piaţa primar) şi se%#ndar) es&e #n fap& &emp rar.a +n%ep#& s) se % n&#re'e d#p) a"e.de asemenea s8a m)ri& %ererea "a !ie%&e"e mari 6s#prafaţa medie A$A m/p/7/ Pra%&i% n# e2is&) fer&) de im !i"e % mer%ia"e.des&ina&e se%& r#"#i ser*i%ii" r.a'ifi%a&e/ De a%eea apar&amen&e"e +n %")diri"e m n "i&e.81$ ani +n #rm) şi %are a# perspe%&i*e !#ne de rea"i'are/ C# & a&e a%es&ea.%eea %e es&e mai a*an&a< s/ 1n +n&re.pen&r# a sa&isfa%e/ Af"#2#" de res#rse es&e reţin#& de ins&a!i"i&a&ea p "i&i%)/ T & da&) %#m si&#aţia p "i&i%) *a fi s&a!i").ani'area pieţei şi se *a +n%epe af"#2#" de res#rse/ Unde se * r d#%eQ P#ţin pr !a!i" %) +n " %#inţe/ Mai repede sa"&#" *a a*ea " % +n im !i"#" % mer%ia".% mpanii"e de % ns&r#%ţie sim& defi%i&#" %adre" r/ T &#şi s8a re"#a& % ns&r#%ţia %#m a %ase" r indi*id#a"e.0eţa&e 1.%are %?ţi*a ani +n #rm) se % nsidera# "ipsi&e de perspe%&i*).+n se%& r#" Cen&r# a" raş#"#i..+n C0işin)# se % ns&r#ies% şi n# prea p#ţine %ase de "#2apar&amen&e"e +n %are se *?nd %# M@.%) se *a menţine &endinţa de %reş&ere a preţ#ri" r "a im !i"/ 1n prim#" r?nd din %a#'a "ipsei de &eren#ri/ An#" &re%#& piaţa &eren#ri" r !r#s% s8a e*idenţia& şi s8a separa&/ Iar %reş&erea preţ#ri" r "a &eren#ri.n8a &re%#& +n 'adar/ M#"ţi spe%ia"iş&i şi8a# .8$.n# d ar +n%)peri"e de pr d#%ţie/ Rea"& rii remar%).ane" r de % n&r ".inspe%&are fis%a")!)n%i7.a'ifi%a&e/ Preţ#ri"e +n %")diri"e din pan #ri şi m n "i&e s#n& %# 1.eri"e " %a"e/ A de*eni& #n#" din fa%& rii.pen&r# re%#perarea rapid) a in*es&iţii" r 6D81.s&a.n 'e %# mai mare pr#denţ)/ 1n pre'en& pe piaţ) e2is&) %erere mare şi n# s?n& des&#"e res#rse.se !#%#ra# de %erere s%)'#&) faţ) de %")diri"e ..%eea %e %er&ifi%) s%0im!)ri"e %e se pe&re% +n sfera <#ridi%).1n %e pri*eş&e parame&rii %a"i&a&i*i.)si& de "#%r# +n afara M "d *ei/ De a%eea.presi#nea r.%) s8a m)ri& %ererea şi "a a%e"e !ie%&e.a%eas&) s&a.nare.nea')/ Si&#aţia preţ#ri" r pe piaţa " %a&i*) as&)'i e des&#" de "#ne% as) şi p a&e fi pres#p#s.de%?& +n %e"e din % &e"eţ/ S&r#%&#ra &ran'a%ţii" r %# im !i"#" " %a&i* +n #"&imii &rei ani de&ermin) &ran'a%ţii"e de *?n'are8%#mp)rare 8 CG-AI din n#m)r#" & &a" a" &ran'a%ţii" r/ A d #a p 'iţie din s&r#%&#r) %#p) d naţia 8 11-CI/ Cara%&eris&i% es&e apariţia n i" r &ip#ri de &ran'a%ţii.e% n mi%) şi s %ia")/ Di*i'area im !i"#"#i es&e ne%esar) pen&r# *?n'area parţia") a im !i"#"#iprimirea m ş&enirii.#raţi/ 1n #rma %)r#ia se m)reş&e preţ#" &eren#ri" r de $8@ ri/ 1n afar) de a%eas&a.ne%esi&) separarea %e&)ţeni" r p#ţin asi.%are se e2p"i%) prin a%&i*i'area *?n')ri" r f rţa&e 6prin <#de%a&).dar prefer) s) dea +n arend).#nde es&e amp"asa& f nd " %a&i* +n&r8 s&are ş#!red).a% " #nde piaţa n# es&e de'* "&a&). pen&r# 1 m/p/ Ce aş&eap&) piaţa im !i"#"#i +n perspe%&i*) apr pia&)Q 1n % ndiţii"e e% n miei ins&a!i"e spe%ia"iş&ii fa% pr .ime pe raş % re"aţia din&re arend) şi *?n')ri % ns&i&#ie ((I "a CDI.amp"asa&e pe !d/ H&efan %e" Mare/ Pr prie&arii de im !i" n# se . ani7.*a a*ea " % a#& r.aşa %a di*i'area şi ren#nţarea "a drep&#" de pr prie&a&e as#pra im !i"#"#i.%are se #rm)rea mai +nain&e +n d meni#" % ns&#%ţiei spaţi#"#i " %a&i*.I mai mi%i.#&i"a&e %# p"i&e e"e%&ri%e.in*es&i& r#" se *a % nsidera pr &e<a& de presi#nea fis%a").a&#n%i +n&r8 m)s#r) n# prea mare as#pra %ererii a inf"#ienţa& fa%& r#" p si!i"i&)ţii % ne%&)rii +n%)"'irii a#& n me .r)!es% s) *?nd).de asemenea d rinţa *?n')& ri" r sim#"&an şi imedia& de a !ţine s#rse"e de "a rea"i'are/ Semn#" pieţei im !i"#"#i +n #"&imii d i ani a de*eni& a%&i*i'area pieţei primare " %a&i*e/ T & da&).

% ns&r#%& rii./ >a%& r#" %e de&ermin) %reş&erea preţ#ri" r +n C0işin)#.r)m?ne a%e"a %) in*es&i& rii şi !isnesmanii prefer) s)8şi in*es&eas%) res#rse"e +n im !i"#" #r!an.)ţire a pieţei %# %api&a"/ Lipsa ip &e%ii rea"e şi !a'?nd#8ne d ar pe a#& finanţare * m ad#%e piaţa "a s&a.r#p/ Ceea %e es&e fa* ra!i" n# d ar pieţii.Pr !"ema prin%ipa").a&ra.%are n# in%"#de • fa%& ri de re"ief• %"ima&eri%i de amp"asamen&• mai a"es a"ţi fa%& ri %are inf"#enţea') *a" area de piaţ) a " &#"#i/ 1n pre'en& s+n& pri*a&i'a&e mai m#"& de 1@ I din " &#ri"e p mi% "e.% ns "idarea #ni*ersi&)ţi" r de piaţ)/ 1n a%es& an se aş&eap&) #n imp r&an& pr ." mera& şi s) "#%re'e +n .+m! .in*es&i& rii s) se #neas%) +n&r8#n % n.finanţe"e.e ne%esar.p"an#"#i de % ns&r#%ţie a raş#"#i/ Unii ana"i&i%i pres#p#n.8@$.se %reea') piaţa se%#ndar) %are ne%esi&) me& de de e*a"#are "ipsi&e de nea<#ns#ri"e a! rd)ri" r n rma&i*e/ ..res +n d meni#" im !i"#"#i.de p)m?n&%erere rea") a %apa%i&)ţii de p"a&).is"aţie..%eea %e de asemenea ne imp#ne de a pri* im !i"#" " %a&i* %a s#rs) de in*es&ire a %api&a"#"#i/ Te#a @ Pia a )erenuril"rA c"#p"nen)e0 s)are0 )endin e de de*-"l)areB =("re> 1/C mp nen&e"e pieţii $/S&are pieţii şi &endinşe de de'* "&are a ei/ %BC"#p"nen)ele pie ii Din p#n%& de *edere <#ridi% se de"imi&ea') • " &#ri"e +n& *)r)şiri" r p mi% "e şi aferen&e %ase" r de " %#i&• % &e"e e%0i*a"en&e de p)m+n& şi &eren#ri"e +n&reprinderi" r pri*a&i'a&e şi +n %#rs de pri*a&i'are/ Se%& are"e de &eren se di*i'ea') şi +n f#n%ţie de des&inaţia " r.nare/ As&)'i si&#aţia pe piaţ) es&e di%&a&) de ameni.erii se%& r#"#i !an%ar/ Uni*ersi&a&ea ip &e%ii 8 % mp nen&) imp r&an&) a pieţei im !i"#"#i: a%es&ea s#n& res#rse"e.I/ Iar preţ#" medi# pen&r# 1 m/p/ *a % ns&i&#i M@.preţ#ri"e +n an#" $.8$.%) indiferen& de %ererea mare..rar/ Preţ#" n rma&i* a" p)m+n&#"#i es&e +n f#n%ţie de ! ni&a&ea p)m+n&#"#i.prin "e."#?nd +n % nsideraţie e2is&enţa rea") a ser*i%ii" r % m#na"e şi p"a&a pen&r# arend) ridi%a&)/ La m &i*e"e s&im#"a& are se p & referi: ins&a!i"i&a&ea *a"#&e" r "#mii.%?nd r "#" r.a&#n%i "a sf?rşi&#" an#"#i se *a p#&ea * r!i despre %reş&ere de 1.+n par&e finanţarea şi adminis&rarea " %#inţe" r/ Pen&r# s&a!i"i&a&ea pieţei.a%&e n rma&i*e +n diferi&e d menii.adi%) de %#mp)r)& ri şi *?n')& ri/ A%eas&a +nseamn) s")!i%i#nea % nd#%erii de s&a&/ T & da&).ani'a& r +" *a "#a as#pra sa s&a&#".sis&em#"#i %adas&ra".%i şi " r/ Hi a%eas&a n# se refer) d ar "a ip &e%)/ Prin%ipa"a pr !"em) a pieţei " %a&i*e s?n& res#rse"e "imi&a&e 8 finan%iare.A se * r s&a!i"i'a/ E"e * r fi % re"a&e %# pre%ese"e de inf"aţie şi % mp r&area prin%ipa"e" r *a"#&e a"e "#mii/ Da%) n# * r a*ea " % '.de asemenea *eni& mai mi% "a dep 'i&e"e !an%are +n % mparaţie %# ri&m#ri"e %reş&erii preţ#ri" r "a im !i"#" " %a&i*.%#m ar fi: • se%& are"e de &eren des&ina&e % ns&r#%ţiei pen&r# im !i"e " %a&i*e şi % mer%ia"e • &eren#ri din se%& r#" a.%e *a &re!#i s "#ţi na&) +n an#" $.%a & a&) % nd#%erea ei: adminis&ra& riipera& rii.e*a"#a& rii.fa%& r#" %are s")!eş&e piaţa *a disp)rea/ C#m &re!#ie s) se e2prime r "#" s&a!i"i'a& r a" s&a&#"#i %a par&i%ipan& a" pieţeiQ 1n prim#" r?nd +n s&a!i"irea % ndiţii" r de < a%).#d#iri p "i&i%e şi e% n mi%e.%are es&e ne%esar de a f rma pe %a"ea de'* "&)rii ip &e%ii.A +n d meni#" pieţei im !i"#"#i es&e de'* "&area infras&r#%&#rei ei.

+n dependenţ) de amp"asare/ C#mp)rarea &eren#ri" r a.ri% "e %# s#prafaţa de $-A 9 1.inf rmaţia din mass8media %# pri*ire "a % n<#n%&#ra pieţii. 9 C.+n se%& r#" B#i#%ani.S%#"eni +n medi# M @ 8 M A mii/ Teren#ri"e des&ina&e % ns&r#%ţiei !ie%&e" r % mer%ia"e/ 1n an#" $.@ %ererea a f s& mare..ma&eria"e & p .ea "a M D 8 M F mii.-A p+n) "a MA-..( %e" mai mare * "#m de &eren#ri pen&r# % ns&r#%ţii a# f s& a% rda&e +n s/ C dr#.d naţia " &#"#i de p)m+n& şiNsa# % &ei de p)m+n&5 .. are a RM5 .."e.rar *aria') +n&re $. pen&r# .inereş&i/ S#prafeţe"e de &eren#ri %er#&e de %#mp)r)& ri *aria') +n "imi&e"e de .-.i% şi pra%&i%/ 1n %a'#" &eren#ri" r %# des&inaţie a.#men&e" r ş&iinţifi%e/ S% p#" prin%ipa" a" e*a"#)rii &eren#ri" r a.m ş&enirea &eren#"#i5 .% mpe&enţa şi in&#iţia sa5 .-.%# e2is&enţa % m#ni%aţii" r in. 0a. p+n) "a M (.ped " .pe s&r/ Mi riţaTes&imiţean#..1 0a/ Tran'a%ţii"e %# &eren#ri"e p & fi: .rafi%e.% s&) de "a M .&ransmi&erea &eren#"#i şiNsa# % &ei de p)m+n& +n %a"i&a&e de % n&ri!#ţie +n %api&a"#" s %ia" a" +n&reprinderii5 .darea +n arend) a &eren#ri" r5 .. 0a.ere/ Pen&r# a efe%&#a e*a"#area #n#i &eren apar&e fie%are e*a"#a& r &re!#ie s) se %)")#'eas%) de !a') inf rmaţi na") % mp"e2).+n %are fie%are par&e a a%ţi na& +n %#n ş&inţ) de %a#') pr#den& şi f)r) % ns&r+n.+ns) fer&a a r)mas % ns&an&) din %a#') %) *+n')& rii 6pr prie&arii7 n# d rea# s) *+nd) &eren#ri"e "a preţ#ri"e pr p#se de %#mp)r)& ri/ C#mp)r)& rii s+n& % in&eresaţi de a pr %#ra &eren#ri +n " %#ri"e %# infras&r#%&#r) !ine de'* "&a&).a.enţi im !i"iari şi n &ari5 .+n rai n#" 6e"e7 #ni*ersi&)ţi" r Te0ni%e şi A.ri% "e es&e es&imarea preţ#"#i %e" mai pr !a!i" %# %are p a&e fi *+nd#& &eren#" de #n *+n')& r 0 &)r+& s) *+nd) şi #n %#mp)r)& r 0 &)r+& s) %#mpere.da&e"e s&a&is&i%e fi%ia"e p#!"i%a&e.E*a"#area % &e" r e%0i*a"en&e de p)m+n& % ns&i&#ie pr !"em) din p#n%& de *edere me& d " .da&e"e ne fi%ia"e despre &ran'a%ţii"e pre%eden&e primi&e de "a a"ţi e*a"#a& ri.inf rmaţia pers na") a e*a"#a& r#"#i.is"aţia +n *i.s&r/ Nea.ri% ") &re!#ie e*a"#aţi & ţi fa%& rii %e inf"#enţea') *eni&#ri"e şi +n !a'a ar. 0a de p)m+n& *aria') de "a M (.rar)/ Dar +n ma< ri&a&ea %a'#ri" r a%es&e !ie%&e era# "ipsi&e de infras&r#%&#r) pen&r# % ns&r#%ţii"e " %a&i*e/ C m#ni%aţii"e de !i%ei era# ins&a"a&e din % n&#" %#mp)r)& r#"#i/ Preţ#" "a as&fe" de &eren#ri a# % ns&i&#i& M 1.-. mii pen&r# 1 0a/ Se%& are"e de &eren des&ina&e % ns&r#%ţiei im !i"#"#i " %a&i* s+n& % mp#se din $ s#rse: prima 9 dem "area " %#inţe" r *e%0ia d #a 9 6%ea mai mare7 &eri& rii"e 6&eren#ri"e7 "i!ere din raş/ 1n an#" $. 0a/ Va" area 1-.+n&r8 &ran'a%ţie "i!er).re'#"&a&e"e "i%i&aţii" r5 .a şi Bens%0i a<#n. mii pen&r# .s&rada Nea.iar preţ#" % ns&i&#ie de "a M .ip &e%area &eren#"#i şiNsa# % &ei de p)m+n&5 .a şi Be"ins%0i/ Ai%i preţ#ri"e a# %res%#& pr p rţi na" %# preţ#ri"e apar&amen&e" r/ Preţ#" pen&r# 1 ar +n ' na par%#"#i Va"ea M rii.-( 9 $-.amp"asa&e +n ra'a m#n/ C0işin)#.-$ p+n) "a M 1..+n " %#ri"e %# #n f"#2 mare de maşini şi p p#"aţie..8$..B#i%ani +n ' na par%#"#i Va"ea M rii.s%0im!#".-.-.i%e şi me&e 8%"ima&eri%e/ S#prafeţe"e &eren#"#i din se%& r#" a.*+n'area 9 %#mp)rarea &eren#ri" r5 .%adas&r#" BI5 .% nţin#&#" %)reia *a fi s&a!i"i& prin % rd narea %# %"ien&#" %are s "i%i&) e*a"#area +n % n&ra%&#" de efe%&#are a "#%r)ri" r de e*a"#are/ S#rse"e prin%ipa"e de inf rmare %are p & fi #&i"i'a&e de e*a"#a& r s#n&: ..1 0a/ De p p#"ari&a&e mai mare a# f s& &eren#ri"e din se%&/ S%#"eni.

m $ de a%eia pen&r# a s "#ţi na pr !"ema s&ra&e..i%) es&e ne%esar de +nd i& pra%&i% % ns&r#%ţia de f nd " %a&i*/ Pr !"ema % ns&) +n fap&#" %) pen&r# de'* "&area n #"#i f nd " %a&i* +n raş pra%&i% n# a# r)mas &eren#ri "i!ere/ A%eas&a se da& rea') fap&#"#i %) &eren#ri"e %are era# des&ina&e %ase" r %# m#"&e e&a<e APL +n #"&imii ani a +mp)rţi& &eren#ri"e pen&r# diferi&e % ns&r#%ţii/ 1n re'#"&a& &eren#ri"e %# des&inaţie pen&r# % ns&r#%ţii"e " %a&i*e a f s& %#pa& de %")diri indi*id#a"e %# p#ţine e&a<e.S&)#%eni7/ 1n a%e"aş &imp ")r.$.efe%&#a&) +n %adr#" p "i&i%ii s&ra&e.er) sa# permanen&) 6pe &eren ne"imi&a&75 .C " niţa.s% a&erea "#i din f#n%ţi#ne a.R0idi."#p&a %# a"#ne%)ri"e de &eren. mii apar&amen&e/ P+n) +n $.irea 0 &are" r raş#"#i !a'a&) pe &eri& rii"e n i es&e "e. m $ f/"/ +ns) +n #"&imii D ani an#a" +n medi# a# f s& % ns&r#iţi %+&e 1A.i%)7 pen&r# s "#ţi narea pr !"emei de f nd " %a&i* +n raş#" C0işin)# es&e ne* ie de % ns&r#i& A-.rai n#" Aer p r&#"#iB#i#%ani..rar).&ransmi&erea &eren#"#i %# drep& de f " sinţ) *ia.a&) nemi<" %i& %# in*es&iţii"e +n pr %#rarea p)m+n&#"#i.0i%i.pri*a&i'area &eren#"#i5 .pe #ne"e " %#ri şi &eren aferen& de @8A ari/ D#p) a%eas&) ana"i').re'er*a medie de &eren#ri "i!ere din %api&a") "a m men&#" de faţ) % ns&i&#ie apr 2ima&i* $ I din & & &eri& ri#" raş#"#i/ Pen&r# a m)ri a%eas&) p ndere se p a&e fa%e din % n&#" %")diri" r *e%0i pre%#m şi &eren#ri"e %are aparţin periferiei raş#"#i %are a# f s& e"i!era&e +n re'#"&a&#" s%0im!)rii f#n%ţi na"e a des&inaţiei " r şi % resp#n')& are pen&r# % ns&r#%ţie 6B#deş&i.%# ins&a"area reţe"e" r in. es&e ne%esar an#a" de % ns&r#i& apr 2ima&i* (.A mi"/ m$ ((.ie se p#ne a%%en& pe f " sirea in&ensi*) a &eren#ri" r de<a amena<a&e/ Te#a C Pia a l"cuin el"r A c"#p"nen)ele0 s)area &i dendin ele de de*-"l)are 1/C mp nen&e"e pieţii $/S&are pieţii şi &endinşe de de'* "&are a ei/ %BC"#p"nen)ele pie ii Piaţa im !i"iar) defineş&e & &a"i&a&ea !#n#ri" r im !i"iare şi a drep&iri" r as#pra a%es& ra%are fa% !ie%&#" a%&#" de *+n'are8%#mp)rare/ Piaţa " %#inţe" r p a&e fi +mp)rţi&) +n #rm)& are"e % mp nen&e: • %ase de " %#i& par&i%#"are %#pa&e permanen&5 % • ase de " %#i& par&i%#"are %# şedere se' nier)5 • apar&amen&e "a !" %#ri de " %#i& %# mai m#"&e e&a<e/ e&%/ .inereş&i şi de'* "&area infras&r#%&#rii/ De a%eea +n s&ra&e.p#nerea "a disp 'iţie a s#prafeţei de p)m+n&5 .i%e %e ţine de de'* "&area f nd#"#i " %a&i*/ Oraş#" a pierd#& apr 2ima&i* FC@ mii m$ de s#prafaţ) " %a&i*) +n %are se p#&ea de %a#'a& A@ mii de pers ane/ C#m a menţi na& % ns#"&an&#" pr ie%&#"#i din d meni#" spaţi#"#i " %a&i* Ni% "ai R#s#.% &ed<e.e2pr prierea &eren#"#i pen&r# %a#') de #&i"i&a&e p#!"i%)/ (BS)are pie ii &i )endin&e de de*-"l)are a eiB 6Pen&r# p "i&i%a s&ra&e.

@ şi an#me ana"i'+nd indi%a& r#" %e %ara%&eri'ea') ni*e"#" %ererii pe piaţa " %a&i*) se !ser*) %) %ererea "a spaţi#" " %a&i* r)m+ne "a ni*e"#" peri adei sf+rşi&#"#i an#"#i $.din&re %are (GI s+n& +n " %a"i&)ţi"e #r!ane/ > rmarea f nd#"#i " %a&i* +n RM p ar&) ampren&a p "i&i%ii de asi.r#pe s %ia"e/ 8*eni&#ri rea"e a"e diferi& r %a&e.%a"i&a&ea "#i es&e < as).men& a" pieţei im !i"iare.se * r "#a +n %a"%#": 8si&#aţia dem ." merarea f nd#"#i " %a&i*/ N#m)r#" medi#de pers ane %e re*im "a %amer) es&e de 1-C/ (BS)are pie ii &i )endin&e de de*-"l)are a eiB Pe fie%are se.+n & &a"i&a&e sa# parţia"pen&r# % mer%ia"i'are/ .men& a" pieţei.%")dire" r de " %#i&/ 1n pre'en& apr 2ima&i* GA "a s#&) din f nd#" " %a&i* es&e pri*a&i'a& / > nd#" " %a&i* +n RM es&e des&#" de n #. %a re'#"&a& a" desf)ş#r)rii pr %es#"#i de pri*a&i'are a pr prie&)ţii de s&a&/ P+n) +n G.% ns&i&#ie pe piaţa respe%&i*).fer&a !#n#ri" r se f rmea') din d #) s#rse: 8 * "#m#" n ii % ns&r#%ţii: 8 re'er*e"e e2is&en&e de !#n#ri im !i"iare.a'ifi%a&e/ Preţ#ri"e "a %ase"e m n "i& şi din pan #ri s8 a# menţin#& %# 1.a&e de peraţii"e de m ş&enire şi de s%0im!/ Operaţi#ne"e de *+n'are 9%#mp)rare a im !i"#"#i mai a"es a apar&amen&e" r pre%&i% era# ne"e.rafi%) a pieţei " %a&i*e şi dinami%a de'* "&)rii ei/ 8 s&andarde"e de ni*e" şi a"e m d#"#i de *iaţ).8$.s&area &e0ni%) şi sani&ar) es&e f ar&e rea şi % n&in#ie s) se a.ra*e'e/ 1n%) pr !"em) de %are se % nfr#n&) p p#"aţia RM es&e s#pra.is&ra&e7/ Se%& r#" Ci %ana %are se de se!eş&e referi& r "a n i"e %")diri şi &endinţa de de'* "&are a infras&r#%&#rii/ 1n %en&r#" se menţin preţ#ri"e +na"&e şi %0iar %reş&erea " r/ Ceia %e se refer) "a %a"i&a&ea as#pra %ererii a inf"#ienţa& p si!i"i&a&ea de ins&a"are a +n%)ţ'irii a#& n me/ Apar&amen&#" din %ase"e de m n "i& %# reş #ri e"e%&ri%e se f " ses% de %erere mai mi%) de%+& %ase"e ."i!ere şi disp ni!i"e .#rare %# spaţi#" " %a&i* d#s) de f s&a URSS/ A%eas&) p "i&i%) pre*edea % ns&r#%ţia ind#s&ria"i'a&) de " %#inţe s&andard mai a"es +n raşe/ Repar&i'area a%es& r " %#inţe era %en&ra"i'a&). piaţa im !i"iar) pra%&i% n# a e2is&a&ma< ri&a&ea &ran'a%ţii" r %# !#n#ri"e im !i"iare a# f s& "e.%eea %e n# p#&ea s) n# d#%) "a %reş&erea preţ#ri" r "a spaţi#" " %a&i*/ 1n dependenţ) de amp"asare "a fe" de pres&i.is&ra&) "a apr&amen&e"e %# $ d)i şi daie. rii de p p#"aţie 8 si&#aţia %#ren&) şi perspe%&i*e"e de m difi%are a s "*a!i"i&)ţii %ererii pen&r# di*erse .I din &ran'a%ţii"e +nre.i&ime/ 1n pre'en& +n RM e2is&) %ir%a 1-$A m"n/ #ni&)ţi " %a&i*e.+n aşa fe" s#prafaţa medie & &a") de spaţi#" " %a&i* fiind "a ni*e" de A$m$ / P &enţia"ii %#mp)r)& ri %are f rmea') %erea de spaţi#" " %a&i* s+n& %e&)ţenii RM %are "#%rea') pes&e 0 &are/ La m men&#" de faţ) %ererea dep)şeş&e de ( ri fer&a.Piaţa im !i"#"#i +n RM s8a f rma& +n anii G.8(A de ani/ C# & a&e %) f nd#" " %a&i* es&e des&#" de n #.a"e diferi& r %a&e.%ererea es&e inf"#ienţa&) de fa%& ri spe%ifi%i/ 1n pr %es#" de s&#diere a %ererii de !#n/ Im !/ " %a&i*e.i ase a# r)mas se%& are"e B &ani%a şi R+ş%an *%a 6@.(/O %erere mare es&e +nre.adi%) par&e imp r&an&) din a%es& f nd a f s& % ns&r#i& +n #"&imii (. rii de p p#"aţie/ S&r#%&#ra %ererii "a apar&amen&e"e din r/ C0işin)# %ererea pieţei " %a&i*e pe peri ada ian#are8mar&ie $.I mai < ase de%+& %e"e din !" %#ri de %a"%ar/ As&)'i % ndiţii"e &ran'a%ţii" r s+n& di%&a&e de %#mp)r)& r ei prefer) e&a<e"e $8A +n %ase %# G e&a<e sa# $8( +n %ase %# A e&a<e/ Ce"e"a"&e e&a<e n# se !#%#r) de mare s "i%i&are/ Pe fie%are se.iar pr prie&arii de %ase n# a*ea# drep&#ri as#pra &eren#ri" r aferen&e ...

*a % ns&i&#i DCD-C mii ameni/ D#p) da&e"e s&a&is&i%e +n $..raţii din ţar)/ A%eas&a /*a % nd#%e "a +n. mii m $ de spaţi#" " %a&i*/ 1n #"&imii D ani an#a" % ns&r#%ţii"e n i % ns&i&#ia# apr 2ima&i* 1A. m $ .i%e % ns&r#%ţii"e pra%&i% &re!#ie ind i&e/-+ns) pen&r# a impemen&a a%eas&a +n pra%&i%) es&e ne* ie de in*es&iţii % nsidera!i"e8$.-D m"rd/ "ei pe peri ada $.r) şi de a&ras a&enţie as#pra fa%& ri" r %0eie: % ns#ma& rii.enera" de #r!anism.$..I din *+n'are repre'in&) pers ane %e p"ea%) din RM din %a#'a #n r m &i*e %#n s%#&e8 (AI s#n& pes ane"e %e d res% s)8şi mi%ş re'e spaşi#" " %a&i* şi s) primeas%) p"a&) s#p"imen&ar) .1 ea % ns&i&#ie DD.A m"n m$ de spaţi#" " %a&i*.&ip#ri de &ran'a%ţii7/ Se%& r#" " %a&i* &re!#ie de pri*i& %a #n % mp nen& %0ee a +n&re.e s% p#" pr !"emei s&ra&e.s&area &e0ni%) a %ase" r %are permi& a%es& "#%r#8 Te#a D Pia a i#"!ilului c"#ecialAc"#p"nen)e0s)are &i )e#ei de de*-"l)areB 1/C mp nen&e"e pieţii $/S&are pieţii şi &endinşe de de'* "&are a ei/ %BC"#p"nen)ele pie ii Le.r#p) de *+n'a& ri 9 $A I s+n& pers ane"e %e fa% &ran'a%ţii din %a#'a #n r m &i*e %asni%e 6 desp)rţirea sa# f rmarea fami"" r iar AI s+n& diferi&e s% p#ri.a&) de spaţi#" " %a&i* es&e ne* ie de % ns&r#i& +n%) A-.adminis&raţii " %a"e/ C nf rm %a"%#"e" r efe%&#a&e +n % n%ep&#" p"an#"#i .p p#"aţia +n %api&a") +n $. mii m$.C iefi%ien&#" fe&rei +n r/ C0işin)# 9s#prafaţa & &a") +n medi# es&e de C."a e&apa #rm/8 !ie%&e" r % mer%ia"e şi ind#s&ria"e /1n&reprinderi"e/mi%i şi mi<" %ii a# f s& *+nd#&e +n "i%i&aţie/ Ce"e mari a# f s& re r.-F mii ameni/ 1ns) pen&r# a re' "*a pr !"ema "e.%are depinde de %a"i&)ţi"e " %#inşei pr p#se/ A"&) .ani'/+n SA/ Pe pa%#rs#" #"&im#"#i an-% ş#" min de % ns#m a %res%#&-s8a# ridi%a& &arife"e "a e"e%&ri%i&/-%)"d#r)-ap)-%eea %e da&) %# *enirea iernii p a&e s) de*in) #n imp#"s p# mi.ea %# pri*ire "a pri*a&i'are-ad p&/+n 1GG1 a ser*i& drep& !a') pen&r# &ransmi&erea !ie%&e" r pr prie&/de s&a& +n pr prie&a&e pri*a&)/La e&apa iniţia") a pri*a&i')rii +n RM a# f s& &ransmise +n pr prie&a&e pri*a&) BI " %a&i*.se%&/de ser*/de %are depinde piaţa im !i"e" r /% mer%ia"e/Im !/% mer%/n# es&e " %#inţ)/E" ne%esi&) mare in*es&ire de !ani şi de a%eea fie%are *+n'are es&e indi*id#a") +n fe"#" s)#/Pen&r# %a !ie%&#" /s) se 3% a%)4pen&r# %#mp)rare şi %a e" s) p a&) s) fie r#p& %a #n fr#%& % p& &re!#ie s) &rea%) G "#ni/ .ii e% n mii şi es&e #n se%& r pr d#%&i*/ Esenţa p "i&i%ii " %a&i*e n i es&e de a pri*i se%& r#" " %a&i* %a piaţ) in&e.dea%eea pen&r# a a&in.#s&area pieţii de % ns#m.iar preţ#" medi# a" #n#i m$ de s#prafaţ) & &a") pe & & raş#" es&e de @F1M/ S&r#%&#ra *+n')& ri" r pe piaţa a%#a") " %a&i*) se f rmea') s#! inf"#ienţa % ndiţii" r e% n mi%e a *ieţei m derne/ As&)'i pe piaţa se%#ndar)8 @.+n re'#"&a&#" %)r#ia f nd#" " %a&i* *a a<#n..Sie*/ O %reş&ere +nsemna&) de spaţi#" " %a&i* se pres#p#ne din % ns&r#%ţia e&a<e" r s#p"imen&are şi a mase" r.1.%are +n C0işin)# "a m men&#" da& s+n& apr ape C.e p+n) "a 1G-A m"n m$ sa# ((C mii de apar&amen&e/ Pen&r# a%eas&a es&e ne%esar +n fie%are an de % ns&r#i& apr 2ima&i* (. mii de fami"ii şi %e es&e des&#" de imp r&an& *a %reş&e ni*e"#" indes&#")rii %# spaţi#" " %a&i* şi %a"i&a&ea "#i/ O a"&) s "#ţie a spaţi#"#i " %a&i* ar fi re% ns&r#%ţia %ase" r *e%0i %#m de<a fa%e a"&e raşe mari %a M s% *a.ins&i&#ţii finan%iare.pr d#%)& ri.@8$.sa# %+&e 1-$ m"n "ei an#a" / 1n re'#"&a& *a fi re' "*a&) pr !"ema #rmaşi" r.

.I/1ns) *+n')& ri" r "e es&e .a'in-#n fi%i# sa# farma%ie/M#"&e !ie%&e/% mer%ia"e/s#n& .re# de *+nd#& din %a#'a s&)rii sa# di %a#'a preţ#ri" r mari/1n % mparaţie %# anii pre%edenţi-preţ#ri"e "a as&fe" de !ie%&e/a# s%)'#& %# @.#r s) "e ren *e'e spe%ia"-da%) e" p"anifi%) s)8şi des%0id) #n ma.81.is"aţiei-%are n# s&im#"ea')-%i s& pea') !#siness#"/C mer%ianţii de %+nd*a-as&)'i prefer) s) se %#pe %# !#siness#" +n R m+nia sa# R#sia sa# p#r şi simp"# s)8şi s%0im!e " %#" de &rai/Spe%ifi%#" pieţii/im !i"e" r/%e ad#%e *eni& es&e ina%%esi!i"i&a&ea/Pr prie&arii !ie%&e" r/mari şi s%#mpe se s&)r#ie s) "e *+nd) f)r) a fa%e & &#" p#!"i%/ T#ma&a&e /din &ran'a%ţii"e /%# im !i"e"e/% mer%ia"e/i8a# re*eni& fi%ii" r şi %en&re" r % mer%ia"e/ B#siness#" & & mai m#"& se rien&ea') spre sfera s %ia")/de deser*ire/din %a#'a re%#per)rii rapide a in*es&iţ/6D81..)ses% *arian&) % mpr miţ)& are +n f rm) de arend)/#rma&) de r)s%#mp)rare/ (BS)are pie ii &i )endin&e de de*-"l)are a eiB Si&#aţia pe piaţa !ie%&e" r/% mer%ia"e/es&e nes&a!i")-din %a#'a "e.#ri/1n "e.) a%/se pr p#n apar&am/de "a e&a<#" #n# din %ase"e %# m#"&e e&a<e sa# %ase"e indi*id#a"e a"e f nd#"#i *e%0i " %a&i*/ As&fe" de +n%)peri/%#mp)r)& r#"/*a fi ne* i& sin.@ s#praf/medie a !ie%&e" r/rea"i'a&e a a<#ns p+n) "a A$Am$/ Repar&i'area /%ererii "a !ie%&e"e/% mer%ia"e d#p) %a&e.i% %# a%eas&a/ Ei ar d ri s)8şi +n& ar%) !anii %+nd*a in*es&iţi şi n# d res% s) s%ad) preţ#ri"e/Iar da%) "e s%ad-a&/n# semnifi%a&i*-+n <#r de AI/V+n')&/ţin preţ#ri"e.)&#r) %# a%eas&a/a %res%#& preţ#" "a " &#ri"e de p)m+n& /pen&r# % ns&r#%ţii/ +n rai ane"e Cen&r#-Te"e%en&r#-B &ani%a/Permanen&a s#rs) de fer&e-pe a%eas&)/piaţ) spe%ifi%)-ne * r!eş&e despre fap&#" %) firme"e se &ansf rm)-da# fa"imen& şi se a!s r! #na pe a"&a/1n %eea %e pri*eş&e fer&a-%a şi mai +nain&e-pred min) % ns&r#%ţii/pen&r# fi%ii % ns&r#%ţii/% mer%ia"e/1n dependenţ) de s&area " r şi %a"i&a&ea/-preţ#" *aria') +n p)rţi"e %en&ra"e a"e raş#"#i de "a $D.de a%eea afa%eri"e-mai a"es %e"e %# !/mari-s#n& +n n#m)r #ni&ar/ Ma.#"#i-%)#&area finanţe" r p# %#mp)rare-re% ns&r/şi p# +ndep"inirea % n&ra%&/ *a &re%e n# mai p#ţin de <#mş&a&e/de an/ D#p) %#m sp#n spe%ia"iş&ii-preţ#ri"e de !i%ei s+n& s&a!i"i&e de %#mp)r)& ri-iar r "#" " r es&e de a a<#&a %#mp)r)&/s) se rie&e'e +n % n<#n%&#ra pieţei/ Pe p/im !/% mer%/ de %erere s&a!i") se !#%#r) !ie%&e"e/%# des&inaţie/de pr d#%ţie-+n%)peri pen&r# dep 'i&e!a'e"e de pr d#%ere şi &eren#ri"e s#! % ns&r#%ţ/" r-%# s#praf/n# mai mare de 18$mii m$/ Cafene"e"e-!ar#ri"e-res&a#ran&/şi de asemenea ma. rii de !ie%&e: • 1n%)peri /de pr d#%ere/81C-@I• fi%ii"e81G-A• %en&re % mer%ia"e/8$1- .p &enţia"ii %#mp)r)&/ai !ie%&e" r/% mer%ia"e/&ind spre pr %#rarea/%0iar a %e" r im !i"e/%are A8Dani +n #rm) n# pre'en&a ni%i #n in&eres/S8a m)ri& %ererea "a !ie%&e"e/mari8+n $.a&a f)%#&-%i s) se %#pe de % ns&r#%ţ/"#i sin.ani7/Ana"i'+nd dinami%a preţ#ri" r.a'ine n# prea mari %# %ara%&eris&i%i !#ne se *+nd mai !ine/C+&e da&) %#mp)/şi *+n')&/.re# s) se deprind) psi0 " .Mp# 1m$/ Pe "+n.A%eas&a /se refer) "a !ie%&e/mari %are % s&) s%#mp şi %ererea %)r ra n#m)r) #ni&)ţi/ Hi a%eas&a/es&e n rma" de are%e %ampania de p#!"i%i&a&e d#rea') *re ( "#ni/Hi %0iar şi a&#n%i/%+nd e2is&) #n p &enţia" %#mp)r)& r pen&r# s&#dierea !/-&+r.a'ine"e/a# pied#& p p#"ari&a&ea +n %0ii %#mp)r)&/S8a +n*i ra& %ererea "a +n%)peri/pen&r# %en&re"e sp r&i*e-fee&ness %"#!#ri"e e&% /N# r)# se *+nd !ar#ri"e mi%i +n " %#ri +n*i ra&e/Unii %"ienţi prefer) s) n# %#mpere #n !ie%&/..

9 (A..Mp# m$/ Ca#'e"e prin%ipa"e/a"e %reş&erii preţ#ri" r ar p#&ea fi:in&erne8&endinţa de s&a!i"i'are a si&#aţiei e%/şi p "i&/+nRM-%reş&erea/PIB-red#%erea d !+n'ii "a %redi&e/1n % mparaţie %# anii &re%#ţi-%+nd s&a&#" &r)ia +n aş&ep&area #n r s%0im!)ri p "i&i%e/-iar %ea mai a%&i*) par&e a p p#"aţiei/p)r)sea ţara +n %)#&area #nei perspe%&i*e de *iaţ) mai si....8A.#re-an#me a%eas&)/%a&e.a'ine-dep 'i&e /"a preţ#ri mi%i +n m)rime de 1.( a % mp#s ((Işi CDI % resp#n')& r/1n medi#-preţ#ri"e s#n& • fi%ii:(.rare din RM şi de !ţinerea %e&)ţenii" r şi a *i'e" r de reşedinţ) +n a"&e ţ)ri/Pe p/BI% mer%/pe par%#rs#" $.m$/ A%eas&a se da& rea') de $ p 'iţii: 8s "*a!i"i&a&ea n# prea +na"&) a an&repren ri" r/" %a"i din !#siness#" mi% şi mi<" %i#-ei s+n& % in&eresaţi /+n pr %#rarea /s#prafeţe" r/%a fi%ii-ma..8C.8@A.M5 8apare #n in&eres minim p# in*es&i& rii s "i'i "a pr %#rarea/ !ie%&e" r/im !i"e/+nRM din #rm)& are"e %a#'e: 8si&#aţia e% n mi%) ins&a!i")/8"ipsa #nei !a'e "e.• dep 'i&e811-A• ser*i%ii/a#& şi sp)")& rii8(-A• fre'erii8$ e&%/ Se p a&e de menţi na& "ipsa fer&ei a !/% mer%/amp"asa&e pe !"/H&/%e" Mare/Ca#'a8 pr prie&/are *eni&#ri !#ne din darea +n arend) a im !/ Rap r&#" fer&ei arendei %)&re *+n'area !/% mer%/+n $..)&#r) %# fap&#" %) preţ#ri"e "a !ie%&e"e de pe a%eas&) piaţ) sa# ridi%a&.( %# pri ri&a&e a %ererii a# f s& !/im !/%# %#praf/p+n) "a $.. rie era f#rni' r#" prin%ipa" "a im !i"e din *+n'are pe piaţ)/Red#%erea mi..r)rii şi a *+n')ri" r de BI a f s& inf"#ienţa&)/de +n)sprirea % ndiţii" r/de emi...is"a&i*e p#&erni%e pen&r# ap)rarea in*es&iţii" r8fri%a p si!i"ei naţi na"i')ri a !ie%&e" r/im !i"e/ Te#a E% Pia a i#"!ilel"r indus)riale 1/C mp nen&e"e pieţii $/S&are pieţii şi &endinşe de de'* "&are a ei/ %BC"#p"nen)ele pie ii Piaţa !ie%&e" r ind#s&ria"e a +n%ep#& s) se f rme'e da&) %# pri*a&i'area +n&reprinderi" r/ 1n % mparaţie %# piaţa im !i"iar) " %a&i*.Mp# m$• %en&re % mer%ia"e/8(A.a%eas&) piaţ) e mai mi%) şi n#m)r#" &ran'a%ţii" r e mai s%)'#&/ 1ns) +n "e. Mp# m$• dep 'i&e şi +n%)peri de /de pr d#%ere/ 81$.Mp# m$• +n%)peri/s %ia"e/8$F..a%eas&) piaţ) e a&ra%&i*) pen&r# s&r#%&#ri"e imp"i%a&e +n e% n mie/ Pe piaţ) im !/ ind#s&ria"e pred men) % n&ra%&e" r de arend) şi n# %e"e de *+n'are8%#mp)rare %a pe piaţa im !i"#i / " %a&i*/ 1n p"a&a pen&r# arend) se ţine % n& de #rm)& rii fa%& ri/ 8&ip#" +n%)perii arenda&e 8amp"asarea 8e2is&enţa " %#ri" r de par%are 8dimensi#ne"e e&%/ .

men&#" da& pe piaţ) es&e des&#" de i na%&i*.darea +n %0erie a +n%)peri" r.ani'area n i" r pr %ese de pr d#%ţie sa# &e0n " ./ Cerinţe"e pen&r# !ie%&e"e ind#s&ria"e depind de &e0n " .+ns) are mari perspe%&i*e de de'* "&are mai a"es +n raşe"e mari/ 1n #ne"e %a'#ri p &enţia"#" %#mp)r)& r iniţia" arendea') +n%)peri de pr d#%ere pen&r# a *erifi%a da%) ni*e"#" da& sa&isfa%e %erinţe"e "#i şi n#mai d#p) a%eas&a %#mp)r) im !i"#" da&/ Pen&r# piaţa dep 'i&e" r e %ar%&eris&i%) s&a!i"i&a&ea %ererii şi a fer&ei.%")dire" r şi % ns&r#%ţi" r ne" %a&i*e +n %a"i&a&e de ap r& "a %api&a"#" s %ia"5  Re%#n aş&erea drep&#ri" r pa&rim nia"e şi a a"& r drep&#ri % nf rm 0 &)r+rii <#de%)& reş&i5  Desfa%erea % n&ra%&#"#i 6de *+n'8%#mp ş/a7 .a di*ersi" r &ip#ri de +n%)peri de pr d#%ere.%")dire" r şi % ns&r#%ţii" r ne" %a&i*e/  V+n'area8%#mp)rarea şi darea +n %0erie a % mp"e2e" r im !i"iare/  Transmi&erea +n%aperi" r.i%e/ Ca re'#"&a& a" ana"i'ei %ererii pe diferi&e se.area #rm)& are" r aspe%&e: • s&area .+n %are in&r) B/I e*a"#a!i"e/ • E2is&enţa p &enţia"#"#i ş&iinţifi% 8pr d#%&i* şi p si!i"i&)ţi"e de a&ra.men& a" pieţei im !i"iare.+n & &a"i&a&e sa# perţia".re# de rea"i'a&de are%e pr prie&arii " r n# p & s%0im!a si&#aţia %rea&) de pe piaţ)/ Se.i%)/ Red#%erea ni*e"#"#i de pr d#%ere ind#s&ia") a ad#s "a apariţia a%es&#i &ip de piaţ).pre%#m şi a preţ#ri" r/ Pe a%eas&a piaţ) se fer) dep 'i&e spe%ia"e +n %are es&e &e0ni%) ne%esar) pen&r# "#%r)ri"e de +n%)r%are8des%)r%are/ Un r " apar&e +" %#p) dep 'i&e"e *ama"e/ P"a&a pen&r# arend) pe piaţa +n%)peri" r des&ina&e dep 'i&)rii depinde de: 8 ni*e"#" de a#& ma&i'are 8 amp"asare 8 dis&anţ) p+n) "a %)i"e de &ransp r& 8 m)rimea s#prafeţei e&%/ 1n r/ C0işin)# p"a&a pen&r# arenda dep 'i&e" r +n medi# % ns&i&#ie $MNm$ "#nar/ C0e"&#ie"i"e pen&r# +n&reţinere s+n& mai mi%i de%+& pen&r# im !/ " %a&i* şi % mmer%ia"/ Ofer&a pe piaţa dep 'i&e" r are dendinţ) de %reş&ere/ Pe fie%%are se.!a'e ind#s&ia"e şi dep 'i&e/ 1n ma< ri&a&ea %a'#ri" r a%es&e !ie%&e s+n& mari şi s%#mpe/ Pe a%es& se%& r de piaţ) pred min) % n&ra%&e"e de arend).%are %ara%&eri'ea') piaţ) im !i"iar) % n%re&)/ Tran'a%ţii"e pe a%eas&) piaţ) p & fi:  V+n'area8%#mp)rarea.ii"e de pr d#%ţie.fer&a !#n#ri" r im !i"iare se f rmea') din $ s#rse:  * "#m#" % ns&r#%ţii" r n i  re'er*e"e e2is&en&e de !#n/im !/ "i!ere şi desp ni!i"e.pN# % mer%ia"i'are/ Ana"i'a %ererii de !#n/ Im !i"iare %# des&inaţie ind#s&ria") &re!#ie +ns ţi&) de in*es&i.men&e a"e pieţei se p a&e f rm#"a % n%"#'ia ne%esar) %# pri*ire "a ni*e"#" a%&#a" sa# pr n s&i%a!i" a" %ererii.d#p) %#m menţi nea') spe%ia"iş&ii de "a !#rsa --Lara4 +n pre'en& m#"&e !#n#ri im !i"iare de pe a%es& se%& r de piaţ) s+n& f ar&e .Cea mai mare par&e a !ie%&e" r ind#s&ria"e s+n& feri&e +n arend) pe &ermen "#n.se%#ri&a&ea an&iin%ediar) şi e% " .enera") a e% n miei ţ)rii5 • ni*e"#" de'* "&)rii e% n mi%e şi a" dinami%ii ram#ri" r % mp nen&e a"e e% n/naţi na"e.ere a in*es&iţii" r pN# r.

de p#&erea de %#mp)rare de %are disp#n mem!rii s %ie&)ţii/ Ea repre'in&) par&e s "*a!i") a ne* ii s %ia"e.res#rse" r şi ser*i%ii" r *a s%)dea.Te#a F Cerera pe pia a i#"!iluluiB=("re> 1Definirea %ererii şi e"as&i%i&a&ea ei $ >a%& rii %e afe%&ea') %ererea de spaţi# " %a&i* % De'inirea cererii &i elas)ici)a)ea ei Cererea es&e %a&e.ea %ererii/ C nf rm a%es&ei "e.%are p a&e fi %#mp)ra&) pe piaţ).pen&r# ind#s&rie sa# %ererea pen&r# firm).rafi%.+n&r8 peri ad) de&ermina&) de &imp.pre%#m şi dinami%a a%es&eia s#n& de&ermina&e de ni*e"#" şi dinami%a preţ#"#i !#n#"#i respe%&i*/ De%i.&a!e"ar şi ana"i&i% %# a<#& r#" f#n%ţiei/ Cererea *aria') a&+& %an&i&a&i*.da%) preţ#" !#n#ri" r.ne* ia s %ia")/ Cererea es&e n#mai par&e a ne* ii s %ia"e. rie e% n mi%) %e e2prim) -+n an#mi&e % ndiţii s %ia"8is& ri%e.%ererea repre'in&) %an&i&a&ea & &a") din&r8#n an#mi& !#n.1 D C De%i.+n&r8 an#mi&) peri ad) de &imp.+n&re e* "#ţia preţ#"#i #ni&ar a" #n#i !#n şi %ererea de piaţ) pen&r# !#n#" respe%&i* e2is&) re"aţie de %a#'a"i&a&e/A%eas&)re"aţie es&e e2prima&) +n m d f ar&e %"ar de "e./ $/17 C A @ ( $ 1 .+n m d % resp#n')& r *a %reş&e %an&i&a&ea de marf) %er#&) +n&r8 an#mi&) peri ad) şi in*ers."a #n an#mi& preţ da&/ Cererea p a&e fi pri*i&) %a %erere pen&r# #n pr d#s sa# #n ser*i%i# an#me."a preţ#ri ridi%a&e se %er %an&i&)ţi mi%i şi in*ers/ Re"aţia din&re preţ#" #ni&ar a" #n#i !#n şi %an&i&a&ea de !#n %er#&).*a s%)dea %an&i&a&ea de marf) %er#&) +n peri ada de &imp respe%&i*) 6 %e"e"a"&e % ndiţii r)m+n+nd nes%0im!a&e 7/ Re"aţia din&re preţ#" #ni&ar a" #n#i !#n şi %an&i&a&ea de !#n#ri %er#&) +n&r8 an#mi&) peri ad) de &imp se p a&e repre'en&a .respe%&i* pen&r# pr d#%ţia ei/ Dimensi#nea %ererii pen&r# #n an#mi& !#n.da%) preţ#ri"e %res%.respe%&i* a%ea par&e %are p a&e fi sa&isf)%#&) de piaţ)/ De%i.i.de&ermina&) de m)rimea mi<" a%e" r !)neş&i.es&e %#n s%#&) s#! den#mirea de %erere indi*id#a")/ Cererea p a&e fi repre'en&a&): . 1 $ ( @ A C 5ig (.de %)&re #n indi*id.de n &a&.repre'en&area re"aţiei din&re preţ#" #ni&ar şi %an&i&a&ea %er#&) se ara&) +n 6fi.!ţin+nd#8se %#r!a %ererii/ Rrafi%.rafi%.%+& şi %a"i&a&i*/ Variaţia %ererii %a#'a&) de s%0im!)ri"e +n preţ#"#i !#n#"#i se n#meş&e s%0im!are %an&i&a&i*) a %ererii/ Rrafi% a%eas&a .

dependen&) de preţ.%reş&e şi %ererea "a ma< ri&a&ea m)rf#ri" r 6%arne. sensi!ili)a)ea cererii la #"di'icarea unuia din 'ac)"ri de in'luen .%#r!a %ererii "a as&fe" de m)rf#ri n# se dep"asea') "a dreap&a.+n #rma *ariaţiei diferiţi" r fa%& rim)rf#ri"e p & fi %"asifi%a&e +n !#n#ri s#!s&i&#i!i"e şi % mp"emen&are.+m!r)%)min&e+n%)"ţ)min&e e&%/7/As&fe" de m)rf#ri se n#mes% 9 n rma"e/ 1ns).e"as&i%i&a&ea ei se rap r&ea').a 9 %ererea s%ade/ 1n f#n%ţie de % mp r&area %#r!ei %ererii.iar pen&r# a"&#" 9 % mp"emen&are/ 1n f#n%ţie de rea%ţia %#r!ei %ererii "a s%0im!)ri"e s#r*eni&e +n *eni&#ri"e % ns#m)& ri" r."a pere .%are +n&r8 m)s#r) an#mi&) s#!s&i&#ie ne%esar#" de fr#%&e pen&r# a%eş&i % ns#ma& ri şi -+n % nse%inţa .a" %# 1/ De%i. rap"r)ul din)re #i&carea cererii &i #"di'icarea pre uril"r0 pr"p"r ia #"di'ic.%are de&ermin) an#mi&) ierar0i'are a ne* i" r fie%)rei %a&e.ţes)&#ri"e sin&e&i%e7/ As&fe" de m)rf#ri s#n& % sidera&e inferi are/ C+nd *eni&#ri"e %res%.rii cererii 8n c"ndi iile cre&)erii sau sc.p & fi s#!s&i&#i!i"e.faţ) de preţ/ E"as&i%i&a&ea %ererii es&e pre'en&).a&#n%i %+nd % efi%ien&#" de e"as&i%i&a&e es&e mai mare de %+& 1/ Cererea es)e elas)ic.derii pre ului cu un pr"cen)B E"as&i%i&a&ea %ererii se p a&e de&ermina n# n#mai +n f#n%ţie de preţ. de pre eGpri#.s) 'i%em ."a pere/ Dar rea%ţia % ns#ma& r#"#i e %# & &#" a"&a %+nd se s%0im!) preţ#" "a a%e"e m)rf#ri %are p & fi f " si&e n#mai +n amsam!"#. Elas)ici)a)ea cererii eGpri#.%ei"a"ţi fa%& ri r)m+n+nd % ns&anţi/ >en men#" e"as&i%i&)ţii faţ) de *eni& es&e manifes&are a "e. rii de p p#"aţie "a #n an#mi& ni*e" a" *eni&#ri" r/ .pre'in&) dep"asarea pe %#r!a %ererii de "a #n p#n%& "a a"&#"/ Dep"asarea %#r!ei %ererii +n&r8 p 'iţie n #) ara&) %) %ererea se s%0im!) %a"i&a&i*/ A%eas&a se +n&+mp") %+nd *aria') a"ţi fa%& ri diferiţi de preţ/ Dep"asarea %#r!ei +n dreap&a semnifi%) fap&#" %) %ererea %reş&edep"asarea %#r!ei +n s&+n.0 de are%e % efi%ien&#" de e"as&i%i&a&e 6Ce7 es&e e.e2is&) serie de !#n#ri a %)r r %erere se red#%e da&) %# %reş&erea *eni&#ri" r 6s#!pr d#se"e a"imen&are.+n f#n%ţie de preferinţe"e indi*id#a"e pen&r# #n % ns#m)& r.a%es&e !#n#ri s#n& s#!s&i&#i!i"e/ E2p"i%aţia e simp") : da%) %reş&e preţ#" "a mere % ns#ma& rii se rien&ea') . 2 a&#n%i %+nd "a #n an#mi& pr %en& de m difi%are a preţ#"#ipr %en&#" de m difi%are a %an&i&)ţii %er#&e es&e mai mare/ Cererea es)e inelas)ic.+n prim#" r+nd.B C#m %ererea es&e.+n prin%ipa".elas)ici)a)ea cererii 'a . 9 a&#n%i %+nd "a #n an#mi& pr %en& de m difi%are a preţ#"#i re'#"&) #n pr %en& mai mi% de m difi%are a %an&i&)ţii %er#&e/ La pr %en&#" de m difi%are a preţ#"#i % resp#nde a%e"aşi pr %en& de m difi%are a %an&i&)ţii %er#&e.i&)ţi" r din sfera % ns#m#"#i.se sp#ne %) cererea are elas)ici)a)euni)ar.%i "a s&+n.dar şi de *eni&/ Ea ref"e%&) pr p rţia +n %are %ererea pen&r# di*erse pr d#se se s%0im!) da&) %# m difi%area *eni&#ri" r !)neş&i a"e % ns#ma& ri" r.pre%#m şi +n !#n#ri e% n mi%e şi inferi are/ Da%) da&) %# %reş&erea preţ#"#i "a !#n#" 1 %ererea !#n#"#i $ %reş&e.pen&r# diferi&e ni*e"#ri de preţ/ Factorii care determină elasticitatea cererii.p#&em * r!i despre !#n#ri inferi are şi n rma"e/ C+nd *eni&#ri"e % ns#m)& ri" r %res%.a/ >#n%ţia %ererii #n#i !#n p a&e fi ana"i'a&) %a %erere indi*id#a") şi %a %erere ." !a") 6& &a") pe piaţ)7/ C#r!a %ererii indi*id#a"e ne ara&) &a!" #" in&enţii" r de a pr %#ra #n !#n de %)&re #n % ns#ma& r % n%re& "a #n m men& da&.% mp"e&+nd#8se #na pe a"&a 6 !#n#ri % mp"emen&are 7/ E2emp"#: S& fa pen&r# % s&#me şi nas&#rii/ Da%) s& fa se s%#mpeş&e.a&#n%i se %#mp)r) mai p#ţin)şi %ererea şi "a nas&#ri s%ade/ C"asifi%area m)rf#ri" r +n m)rf#ri de s#!s&i&#ţie şi % mp"emen&are e +n mare m)s#r) s#!ie%&i*)/ A%e"eaşi pere%0i de m)rf#ri.

de are%e %#mp)r)& rii a# mai m#"& &imp s) se adap&e'e "a s%0im!area de preţ/ Pe piaţa im !i"#"#i %erea si fer&a n# di%&ea') in& dea#na preţ#"/Pr prie&a&ea %ererii de a rea%ţi na "a per&#r!aţii"e pieţii repre'in&) e"as&i%i&a&ea %ererii/ E"as&i%i&a&ea %ererii indi%) .+n m d % resp#n')& r.!#n#ri de "#2.rad#" de s#!s&i&#ire es&e mai mi%.sa# %0iar de !#n#ri ma&eria"e se red#%e. C+nd preţ#" #n#i !#n are%are se m difi%) es&e ne%esar s) &rea%) #n an#mi& &imp p+n) %e & ţi %#mp)r)& rii * r %#n aş&e n #a si&#aţie şi.enera".#r.s) %reas%) %ererea pen&r# !#n#ri"e s#!s&i&#i!i"e/ In*ers.rad#" de a%%esi!i"i&a&e a *arian&ei p"anifi%a&e de e2p"#a&are a im !i"#i "#+nd in % nsideraţie re"aţia din&re %erer şi fer&)/ A%eas&) ana"i') se f " seş&e "a a"e.%# %+& .ei p & s)8şi adap&e'e de%i'ii"e %# pri*ire "a pr d#%ţie% resp#n')& r rap r&#"#i e2is&en& +n&re *eni&#" & &a" şi e"as&i%i&a&e/ Spe%ia"iş&ii +n d men#i#. !radul de substituire al produselor / Da%) preţ#" #n#i !#n are%are %reş&e e" de*ine mai s%#mp faţ) de !#n#ri"e s#!s&i&#i!i"e "#i/ Es&e fires% %a %ererea pen&r# a%es& !#n s) s%ad) şi.da%) preţ#" #n#i !#n s%ade.%ererea pen&r# e" *a %reş&e şi.er#"#i %are se %#p) de darea +n arend) %+& şi de .%ererea pen&r# #n !#n es&e m#"& mai e"as&i%).p nderea %0e"&#ie"i" r pen&r# pr %#rarea de !#n#ri a"imen&are.p+n) %e )şi * r adap&a % mp r&amen&#" " r de % ns#ma& ri ai !#n#"#i respe%&i*/ De%i.*a s%)dea %ererea pen&r# !#n#ri"e s#!s&i&#i!i"e/ C# %+& .%# a&+& *a fi mai mare e"as&i%i&a&ea %ererii pen&r# !#n#" respe%&i*/ In*ers.e*idenţia') e2is&enţa a &rei fa%& ri prin%ipa"i : .de%+& +n&r8 peri ad) s%#r&).mai pre%is %#n aş&erea ei.e2is&) diferenţieri +n&re !#n#ri din a%es& p#n%& de *edere/ S#n& !#n#ri pen&r# %are %reş&e p nderea %0e"&#ie"i" r pen&r# %#mp)rarea " r pe m)s#ra %e %reş&e *eni&#" şi !#n#ri a %)r r p ndere s%ade pe m)s#ra %e %reş&e *eni&#"/ De e2emp"#.e" *a de*eni mai ief&in de%+& !#n#ri"e s#!s&i&#i!i"e "#i/ 1n a%es& %a'.+n % ndiţii"e #n r *eni&#ri !)neş&i mari.%# a&+& *a fi mai mi%) e"as&i%i&a&ea %ererii pen&r# !#n#" respe%&i*/ (BPonderea venitului c"eltuit pentru cumpărarea unui bun în totalul veniturilor.ide pe piaţa im !i"#"i /Da%) pe piaţ) e2is&) #n an#mi& s#rp"#s sa# ins#fi%ienţ) de %ere preţ#" s%ade / Ana"i'a %ererii de piaţ) se efe%&#ia') pen&r#a de&ermina .e"as&i%i&a&ea %ererii pen&r# #n !#n *a fi mai mare +n&r8 peri ad) "#n.mai a"es.%# %+& es&e mai mare par&e din *eni& a" %a&) pen&r# %#mp)rarea !#n#"#i respe%&i* 6%e"e"a"&e % ndiţii r)m+n nes%0im!a&e7/ Desi.) de &imp.E"as&i%i&a&ea %ererii.#"i ri.+n m d % resp#n')& r.ş/a/ +BPerioada de timp de la sc"imbarea preţului. 1n .rad#" de s#!s&i&#ire +n rap r& %# #n !#n are%are es&e mai mare.de%i +n % ndiţii"e de preţ e2is&en&e pe piaţ).enţi" r e% n mi%i/ In&eres#" " r es&e s)8şi ma2imi'e'e pr fi&#".rad#" de f"e2i!i"i&ae a im !i"e" r pe piaţ)/ Pe pr%#rs#" de%enii" r sa# %rea& re.+n s%0im! %reş&e p nderea %0e"&#ie"i" r pen&r# ser*i%ii s %ia"8%#"&#ra"e.ime sa# pen&r# par&e a !#n#"#i im !i"/M)rimea a%es&#i % efi%ien& depinde de is%#sinţa mana.rad#" de % n%#renţ) a !ie%&#"#i .pre'in&) semnifi%aţie de se!i&) +n %adr#" rien&)rii a.erea *arian&ei p&ime de #&i"i'are a !#n#"#i im !i" reeşind din m#"ţimea de *arian&e e2is&en&e/ Ni*e"#" %ererii pe piaţ) p a&e fi de&ermina& %# a<#& r#" #rma& ri" r % efi%ienţi : Coe#icientul saturaţiei pieţei8 ne permi&e s) %a"%#")m %+&e #ni&)ţi de !#n#ri im !i"e de a%e"asi &ip p & fi %#mp)ra&e sa# da&e +n arend) pe peri ad) an#mi&) de &imp/Pen&r# !#n#ri"e im !i"e da&e in arend) a%es& % efi%ien& se d&ermin) d#p) #rm)& area f rm#"a: NUMĂRUL DE UNITĂ1I DATE 5N ARENDĂ 5N PERIOADA DATĂ CSPH NUMĂRUL TOTAL DE UNITĂ1I DEPE PIA1Ă PIU DARE 5N ARENDĂ Coe#icientul pătrunderii pe piaţă$permi&e de a s%0im!a aş&ep&)ri"e * "#me" r de dare in arend) e" p a&e fi %a"%#"a& pen&r# !#n#ri"e im !i"e )n in&re.

enera") de spaţi# " %a&i* depinde de n#m)r#" de % ns#ma& ri " r şi de f#n%ţii"e indi*id#a"e a"e %ererii/ Prin #rmare.rad#" de amena<are.enera") %are in%"#de "a r+nd#" s)# +n%) d #) n ţi#ni diferi&e: f nd#" " %a&i*5 ser*i%ii"e " %a&i*e/ > nd#" " %a&i* se refer) "a +ns#şi % ns&r#%ţii"e şi %ase"e %# des&inaţie " %a&i*)5 ser*i%ii"e " %a&i*e se refer) "a aspe%&#" f#n%ţi n)rii %#ren&e a f nd#"#i " %a&i*/ Da%) #ni&a&e a f nd#"#i " %a&i* n# es&e dis&r#s) sa# de&ere ra&) din p#n%& de *edere fi'i%.) fa%& rii e2&eri ri %# %ererea de spaţi# " %a&i* se n#meş&e #uncţia cererii de spaţiu locativ.ea p a&e .ime %ererea .de r+nd %# preţ#ri"e "a a"&e m)rf#ri şi ser*i%ii. Preţ#" spaţi#"#i " %a&i*.iar pr d#%)& rii s#n& pr ie%&anţii şi % ns&r#%& rii/ 1n s&#dierea pieţii a&enţia prin%ipa") se a% rd) % ns#ma& ri" r. preţul spaţiului locativ.afar) de fa%& rii en#meraţi "a ni*e"#" indi*id#a" a" % ns#ma& r#"#i inf"#enţea') serie de a"ţi fa%& ri %are de&ermin) a%eas&) %erere/ 1n % n&in#are se *a e2amina +n "inii mari & ţi fa%& rii prin%ipa"i %e de&ermin) %ererea de spaţi# " %a&i*: .enera") a %ererii es&e re'#"&a&#" s#m)rii f#n%ţii" r indi*id#a"e/ N ţi#nea de spaţi# " %a&i* es&e n ţi#ne . Pen&r# pers an) +n par&e f#n%ţia %ererii in%"#de %e" p#ţin #em)& rii fa%& ri: 1/p si!i"i&)ţi"e finan%iare a"e % ns#ma& r#"#i5 $/*a" area spaţi#"#i " %a&i*5 (/*a" area a"& r m)rf#ri şi ser*i%ii5 @/.de are%e a%es&ea n# permi& +ndep"inirea &#&#r r d rinţe" r sim#"&an/ Dependenţa %e "ea.f#n%ţia .enera #n f"#2 % n&in## de ser*i%ii " %a&i*e/ Ser*i%ii"e " %a&i*e feri&e de diferi&e #ni&)ţi de f nd " %a&i* s#n& diferi&e şi depind de .are inf"#enţ) 0 &)r+& are as#pra %ererii/ Cerea %an&i&a&i*) de m)rf#ri şi ser*i%ii %reş&e da&) %# red#%erea preţ#ri" r.de p si!i"i&)ţi"e de sa&isfa%ere a an#mi& r ne* i a"e ameni" r/ As#pra %ererii de spaţi# " %a&i*.> rm#"a de %a"%#" a a%es&#i % efi%ien& pen&r# pr prie&) ţi"e da&e in arenda es&e #rm)& area: CPPH NuIC) Unde: Nu8n#m)r#" de #ni&)ţi da&e +n arend) +n peri ada da&)5 C)2 %an&i&a&ea & &a") a #ni&)ţi" r % n%#ren&e %are a# f s& da&e inarend) +n peri ada da&) +n & &a" pe piaţ)/ ( 4ac)"rii ce a'ec)ea*.de are%e an#me de "a ei reese %ererea de spaţi# " %a&i*/ Ne%esi&a&ea de spaţi# " %a&i* n# es&e iden&i%) de are%e depinde de m#"ţi fa%& ri +n dependenţ) de pers an)/ In&esi&a&ea %ererii de spaţi# " %a&i* depinde şi de fap&#" %#m % rd nea') %ererea & &a") +n dependenţ) de ne%esi&)ţi"e indi*id#a"e pe de par&e.#s&#ri"e şi preferinţe"e % ns#ma& ri" r/ Referi& r "a piaţ) +n +n&rer.prin #rmare %ererea de spaţi# " %a&i* de asemenea *a %reş&e "a red#%erea preţ#ri" r a%es&#i spaţi#/ E H JCIJP #nde: E 8 %ererea nee"as&i%)5 P 8 preţ#" spaţi#"#i " %a&i*5 . cererea de spa iu l"ca)iPe piaţa spaţi#"#i " %a&i* % ns#ma& rii s#n& " %a&arii.iar pe de a"&) par&e depinde şi de fap&#" %are s#n& d rinţe"e de a pr %#ra şi a"&e m)rf#ri şi ser*i%ii şi de p si!i"i&)ţi"e finan%iare.

i%i: 1/ n#m)r#" fami"ii" r depinde de n#m)r#" p p#"aţiei +n diferi&e %a&e.de *eni&#ri şi de preţ#ri"e "a ser*i%ii"e % m#na"e/ Te#a K O'er)a pe pia a i#"!ilului 6$ re7 1Definirea fer&ei şi e"as&i%i&a&ea ei .+n&r8 an#mi&) peri ad)a #nei p)rţi din %redi&#" "#a& şi a pr %en&#"#i !an%ar "a %are a f s& "#a& a%es& %redi&/ 6.de e2emp"#. veniturile consumatorilor/ Veni&#ri"e % ns#ma& ri" r se f rmea') din s#me"e de !ani primi&e s#! f rm) de sa"ari#. rii de *+rs&) şi de pr %en&#" %ape" r de fami"ii5 $/ n#m)r#" p p#"aţiei +n .de *eni&#ri"e şi s&)ri"e pa&rim nia"e a"e pers ane" r indi*id#a"e5 @/ indi%a& rii %)s)& rii" r şi di* rţ#ri" r depind de fa%& rii de %#"&#r). Capa%i&a&ea de p"a&) a % ns#ma& ri" r es&e %ara%&eri'a&) de *eni&#ri"e %#ren&e a"e a%es& ra/ Credi& rii ferind %redi&e n# se p & !a'a n#mai pe *eni&#ri"e *ii& are pe %are "e p & feri. solvabilitatea "capacitatea de plată#.rad#" de m !i"i&a&e a preţ#ri" r +n rea"i&a&e/ 1n "e.pr prie&)ţi"e.r#p) de e% n miş&i %are a s&a!i"i& %) %ererea de spaţi# " %a&i* es&e re"a&i* nee"as&i%) +n rap r& %# preţ#ri"e/ De are%e % ns#ma& rii &ind s) #&i"i'e'e ser*i%ii"e " %a&i*e "a #n ni*e" s&a!i" şi %# & a&e %) preţ#ri"e s#n& imp r&an&e. populaţia şi formarea familiilor.r#p#" de pers ane %are s#n& ap&e de8a "#a de%i'ii "e.*eni&#ri"e din pr prie&)ţi şi din *+n'area #n r m)rf#ri şi ser*i%ii/ Veni&#ri"e % ns#ma& ri" e inf"#enţea') %ererea de spaţi# " %a&i* şi inf"#enţa a%eas&a es&e dire%& pr p rţi na").C 8 %ererea de spaţi# " %a&i*5 N 8 n#m)r#" " %#inţe" r %#mp)ra&e/ E"as&i%i&a&ea %ererii de spaţi# " %a&i* +n dependenţ) de preţ#ri de&ermin) .ei se !a'ea') mai m#"& pe *eni&#ri"e %#ren&e a"e % ns#ma& r#"#i/ Veni&#ri"e %#ren&e şi a%#m#")ri"e finan%iare %#ren&e %ap)&) +n a%es& % n&e2& imp r&anţ) mare fiind #n indi%a& r a" %apa%i&)ţii de +n& ar%ere a %redi&e" r/ Pen&r# a%0i&area %redi&e" r es&e ne%esar %a *eni&#ri"e %#ren&e s) ai!) #n aşa ni*e" %are s) permi&) a% perirea ne%esi&)ţi" r de % ns#m %#ren&e şi a% perirea. Dependenţa din&re pr %en&#" !an%ar şi %erere de spaţi# " %a&i* es&e in*ers pr p rţi na")/ -.a&e de spaţi# " %a&i*/ > rmarea #n r aşa fami"ii are " % s#! inf"#enţa #n r serii de fa%& ri e% n mi%i şi s %i " .adi%) "a %reş&erea *eni&#ri" r % ns#ma& ri" r %ererea de spaţi# " %a&i* de asemenea %reş&e/ Ana"i'a *eni&#ri" r şi inf"#enţa " r as#pra %ererii de spaţi# " %a&i* se fa%e ţin+nd % n& n# n#mai de *eni&#ri"e %#ren&e.)&#r) %# a%es&a a f s& efe%&#a& #n s&#di# spe%ia" de %)&re .%ererea de " %#inţe es&e +n&r8 m)s#r) are%are insensi!i") faţ) de ni*e"#" " r/ %.r#pe"e de *+rs&) depinde de pr %en&#" de na&a"i&a&e şi m r&a"i&a&e "a an#mi&e peri ade5 (/ pr %en&#" %ape" r de fami"ie depinde de indi%ii %)s)& rii" r şi di* rţ#ri" r. Creş&erea p p#"aţiei inf"#enţea') dire%& pr p rţi na" %ererea de spaţi# " %a&i*/ > rmarea fami"ii" r +n % n&e2&#" s&#dierii %ererii de spaţi# " %a&i* es&e diferi&) de f rmarea fami"ii" r &radiţi na"e/ 1n %a'#" a%es&a drep& fami"ie es&e % nsidera&) pers ana sa# . fluctuaţia procentului bancar.dar şi de a%#m#")ri"e pe %are "e a# % ns#ma& rii/ &.

$ >a%& rii %e afe%&ea') fer&a de spaţi# " %a&i* %De'inirea "'er)ei &i elas)ici)a)ea ei Ofer&a repre'in&) %an&i&a&ea de marf) af"a&) pe piaţ) "a an#mi&e preţ#ri/ Ofer&a %a şi %ererea se refer) "a #n preţ an#me.e&%/7 n# p & s) %reas%) +n&r8 peri ad) s%#r&) de &imp/ De a%eea...es&e repre'en&a& +n 6fi. 1. 5ig ).se p a&e sp#ne."a diferi&e ni*e"#ri de preţ#ri/ A"&fe". rela ia care se s)a!ile&)e 8n)re can)i)a)ea din)r2un !un pe care un "'er)an) " "'er. $.%+& şi pen&r# & ţi fer&anţii #n#i an#mi& pr d#s / Ofer&a es&e adesea iden&ifi%a&) %# pr d#%ţia şi fa%& rii %are inf"#enţea') ni*e"#"s&r#%&#ra şi %a"i&a&ea a%es&eia * r inf"#enţa n#*e"#". spre -8n*are 8n)r2" anu#i).+&#iri a"e pr d#%ţiei/ Pr d#%&i*i&e&ea m#n%ii se red#%e şi % s&#" pe #ni&a&e de pr d#s adiţi na" %reş&e/ Es&e fires%.es&e şi ea f#n%ţie de preţ/ Ea p#ne +n e*idenţ) di*erse"e %an&i&)ţi de !#n#ri pe %are *+n')& rii s#n& disp#şi s) "e *+nd) "a di*erse preţ#ri da&e/ De%i+n&re e* "#ţia preţ#"#i #ni&ar a" #n#i !#n şi fer&a pen&r# !#n#" respe%&i* e2is&) re"aţie de %a#'a"i&a&e/ A%eas&) re"aţie es&e e2prima&) sin&e&i% de legea "'er)ei0 ea ara).ma&eria"e.%an&i&a&ea %are se *inde efe%&i* p a&e s) difere de %an&i&a&ea feri&)/ Ofer&a.#&i"a<e.#r-+n f#n%ţie de ni*e"#" %ererii. @.fer&anţii * r ad#%e mai p#ţine !#n#ri pe piaţ)/ Creş&erea preţ#"#i inf"#enţea') pr fi&#" şi fer&an&#" es&e m &i*a& +n a pr d#%e mai m#"& şi a feri spre *+n'are mai m#"&/ A%es&a es&e #n m &i* imp r&an& %are fa%e %a in%"inaţia %#r!ei fer&ei s) fie +n s#s şi spre dreap&a/ Un a"& m &i* es&e fap&#" %) de "a #n an#mi& p#n%&..1.%#r!a fer&ei p#ne +n e*idenţ) %an&i&a&ea de !#n#ri pe %are #n fer&an& es&e disp#s s) fere.se p a&e de&ermina pen&r# #n fer&an& an#me. 1$. peri"ad.%reş&erea pr d#%ţiei de&ermin) ma< rarea % s&#"#i pe #ni&a&e de pr d#s/ A%es& "#%r# se da& reş&e fap&#"#i %) #nii fa%& ri 6%")dri.+n&r8 an#mi&) peri ad) de &imp..a #nei firme şi %a fer&a & &a") de piaţ)/ Desi..a #nei ind#s&rii.%) ea ara&) %are es&e preţ#" "a %are fer&an&#" es&e disp#s s) fere diferi&e %an&i&)ţi din&r8#n !#n are%are.%a şi %ererea.da%) preţ#" s%ade.+n&r8 an#mi&) peri ad)/ > rma %#r!ei ara&) %"ar %) da%) preţ#" !#n#ri" r %reş&e..fer&anţii * r ad#%e mai m#"&e !#n#ri pe piaţ) şi in*ers.. de )i#p &i pre ul la care !unul respec)i.erea de mai m#"ţi fa%& ri *aria!i"i 6m#n%). O Aşadar.ri%e %reş&ere a pr d#%ţiei prin a&ra.şi p a&e fi pri*i&) %a fer&a a #n#i !#n.re"aţia din&re preţ#" #ni&ar şi %an&i&a&ea feri&).e&%/7 s#pras "i%i&) fa%& rii fi'i%i 6%")diri#&i"a<e.de %+& "a #n#" mai mi%/ Rrafi%.%a preţ#" s) fie mai mare as&fe" %a pr d#%)& rii s) fie m &i*aţi s) pr d#%) a%es&e !#n#ri adiţi na"e/ C#r!a fer&ei."a #n preţ mai mare.1 F.es&i n)ri şi ./ (/1/17: A @ ( $ 1 .%a şi %#r!a %ererii.ea fer&ei ara&) %) fer&anţii s#n& disp#şi s) fere %an&i&a&e mai mare din&r8#n !#n are%are.s&r#%&#ra şi %a"i&a&ea fer&ei/ Ofer&a p a&e fi ana"i'a&) prin %ara%&eris&i%i asem)n)& are %e" r a"e %ererii/ Ea p a&e fi pre'en&a&) .se -indeB Le. C.e&%/7 %a#'+nd % n.maşini.

*+n')& r#" &inde s) red#%) fer&a/ B Factorii care determină elasticitatea o#ertei.+n si&#aţia +n %are preţ#" s%ade.sa# a ri%)reia din % ndiţii"e fer&ei/ Ofer&a es&e mai e"as&i%) %# %+& es&e mai mare m difi%area +n %an&i&a&ea pr d#s) de fer&anţi/ De%i.%eea %e *a an&rena %reş&erea preţ#"#i "a a%eş&i fa%& ri şi imp"i%i& %reş&erea % s&#"#i & &a" medi# a pr d#s#"#i +n dis%#ţie/ 1n a%es& %a'.%# a&+& *a fi mai mare e"as&i%i&a&ea fer&ei !#n#"#i respe%&i*5 %' Costul producţiei.ea p a&e fi de m)rf#ri % rp ra"e şi de ser*i%ii5 ferm) sa# fa%#"&a&i*)5 an.is&rea') %reş&ere a %ererii "a a%e"aşi ni*e" de preţ.*+n')& r#" es&e disp#s s) %ede'e %an&i&)ţi +n p"#s pe piaţ)5 e*iden&. V1 5ig ).%# a&+& *a fi mai mare r)sp#ns#" +n %an&i&a&e "a m difi%area preţ#"#i/ Ofer&a es&e e"as&i%) a&#n%i %+nd % efi%ien&#" de e"as&i%i&a&e 6Ce 7 es&e mai mare de%+& 1/ Ofer&a es&e ine"as&i%) a&#n%i %+nd % efi%ien&#" de e"as&i%i&a&e es&e mai mi% de%+& 1/ E"as&i%i&a&ea es&e #ni&ar) a&#n%i %+nd Ce U 1/ C%#n aş&erea e"as&i%i&)ţii fer&ei pre'in&) in&eres pen&r# a.e&%/ 1n f#n%ţie de % nţin#&#" !#n#ri" r.) V$ Can&i&a&e .%# %+& es&e mai mare e"as&i%i&a&ea fer&ei.is&ra s%)dere a e"as&i%i&)ţii fer&ei.!#n#ri % mp"emen&are 6miere şi pr p "is7.e"as&i%i&a&ea fer&ei p#ne +n e*idenţ) .a&#n%i %+nd % s&#" %reş&e se *a +nre.p rnind de "a preţ#ri"e de piaţ) a"e !#n#ri" r.a semnifi%) red#%erea %an&i&)ţii de pr d#se *+nd#&e şi.in*ers.rad medi# de % mp"e2i&a&e şi de % mp"e2i&a&e s#peri ar)5 in&ern) sa# e2&ern).ea ref"e%&) p si!i"i&a&ea adap&)rii fer&ei "a %erere/ >a%& rii %ei mai imp r&anţi %are de&ermin) e"as&i%i&a&ea s+n&: ' !radul de substituire.de%i de #ş#rinţa &re%erii " r de "a pr d#%erea #n r !#n#ri an#mi&e "a pr d#%erea !#n#"#i respe%&i*/ C# %+& es&e mai mare .rad#" de m difi%are a fer&ei +n % ndiţii"e s%0im!)rii preţ#"#i.&a!e"ar şi %# a<#& r#" f#n%ţiei/ 1n&re fer&) şi preţ e2is&) re"aţie dire%&) +n sens#" %) fer&a %reş&e pe m)s#r) %e sp reş&e preţ#"/ Dep"asarea %#r!ei fer&ei spre s&+n. C+nd preţ#" #n#i pr d#s %reş&e.%# a&+& P p.fer&a *a s%şdea/ fer&a e"as&i%) De%i.e fa%& rii de pr d#%ţie de "a a"&e #&i"i')ri/ A%eas&a es&e +n f#n%ţie de #ş#rinţa adap&)rii fa%& ri" r de pr d#%ţie respe%&i*i "a pr d#%ţia !#n#"#i f)r) dis%#ţie..rafi%.+n&r8 an#mi&) m)s#r).a<amen& sa# %# &ermen fi25 %# .is&ra %reş&ere a e"as&i%i&)ţii fer&ei5 &' Timpul( respe%&i* peri ada de &imp de "a m difi%area preţ#"#i/ A%es& fa%& r se af") +n&r8 re"aţie s&r+ns) %# .+n "imi&e"e s& %#"#i e2is&en& "a !#n#" sa# "a !#n#ri"e +n %a#')/ Dimp &ri*).fer&a *a %reş&e n#mai da%) % s&#" & &a" medi# n# %reş&e/ Preţ A%es&a depinde de preţ#" fa%& r de pr d#%ţie/ Creş&erea pen&r# !#n#" fer&ari" perfe%& ine"as&i%) respe%&i* a fer&ei *a d#%e ine*i&a!i" "a %reş&erea %ererii pen&r# fa%& rii de pr d#%ţie fer&a ine"as&i%) #&i"i'aţi "a pr d#%erea "#i. Ca şi +n %a'#" %ererii.es&e pr fi&a!i" a se pr d#%e %an&i&a&e mai mare din !#n#" respe%&i*/ Creş&erea %an&i&)ţii feri&e din&r8#n !#n%+nd preţ#" "#i %reş&e.enşii e% n mi%i de are%e.dep"asarea %#r!ei fer&ei spre dreap&a are %a re'#"&a& red#%erea preţ#ri" r pen&r# %an&i&a&ea da&) de !#n#ri/ Rea"i'area fer&ei are " % prin % nfr#n&area sa %# %ererea +n %adr#" &ran'a%ţii" r % mer%ia"e/ Ofer&a apare s#! diferi&e f rme/ Pe !a'a #n r %ri&erii % mp"e2e.rad#" de s#!s&i&#ire/ C# %+& a%eas&) peri ad) de &imp es&e mai mare.%e"e"a"&e % ndiţii r)m+n+nd nes%0im!a&e.fer&a p a&e fi de: !#n#ri independen&e 6% nfe%ţii7.depinde.rad#" de s#!s&i&#ire a fa%& ri" r de pr d#%ţie de "a pr d#%ţia #n#i !#n "a pr d#%ţia a"& r !#n#ri.iar a&#n%i P1 %+nd % s&#" s%ade se *a +nre.fer&a se af") +n re"aţie dire%&) %# ni*e"#" şi m difi%area preţ#"#i/ Da%) preţ#" #nei m)rfi %reş&e. Da%) pe piaţ) pen&r# #n !#n are%are se +nre. & fi m#&aţi mai m#"ţi fa%& ri de pr d#%ţie de "a a%&i*i&a&e pr d#%&i*) "a a"&a/ V.mi2&)/ Ori%are ar fi f rma şi &ip#" ei.de %+& de #ş r se p & a&ra.

aşa %a ' narea şi n rme"e de % ns&r#%ţie.dar n# perfe%& ine"as&i%) %a +n peri ada de piaţ) 6 fi.as&fe" +n%+& % s&#" & &a" se m)reş&e/ 1n a%es& %a' e"as&i%i&a&ea fer&ei se *a red#%e/ ( 4ac)"rii ce a'ec)ea*.%an&i&a&ea feri&) din&r8#n !#n.aşa %#m se !ser*) +n .dar da%) fa%& rii %e de&ermin) %ererea de spaţi# " %a&i* p & fi m)s#raţi şi +n&r8 are%are m)s#r) pr .de%i fer&a es&e perfe%& ine"as&i%)/ Iar %#r!a fer&ei es&e s#! f rma #nei drep&e *er&i%a"e 6 fi.enera".%an&i&a&ea feri&) din&r8#n !#n r)m+ne a%eeaşi.%a r)sp#ns "a m difi%area preţ#"#i/ Ofer&a es&e ine"as&i%)./(/( 7/ 1n % n%"#'ie.n 'a/ O s#rs) de ne%"ari&a&e "a des%rierea fer&ei de spaţi# " %a&i* es&e şi +ns#şi #&i"i'area n ţi#nii de fer&) +n %ara%&eri'area #n#i şir +n&re.se e2p#n %# ./nr/1@ 7/ 1n perioada scurtă( #nii din&re fa%& rii de pr d#%ţie p & fi s%0im!aţi şi. "'er)a de spa iu l"ca)iPr %es#" de f rmare a fer&ei de spaţi# " %a&i* n# es&e mai p#ţin imp r&an& de%+& %#n aş&erea fa%& ri" r %e de&ermin) %ererea.*a %reş&e de "a 87 "a 81 +n peri ada s%#r&) şi *a %reş&e de "a 87 "a 8( +n peri ada "#n.)/ *' +tocarea bunurilor./(/(7/ 1n perioda lun)ă( e2is&) s#fi%ien& &imp pen&r# m difi%area %an&i&a&i*) a &#&#r r fa%& ri" r de pr d#%ţie/ De%i.+n e% n mie dis&in./(/(.respe%&i* pr %en&#" %reş&erii %an&i&)ţii feri&e es&e mai mare de%+& %e" de %reş&ere a preţ#"#i 6 fi.da%) preţ#" %reş&e de "a p7 "a p1 .respe%&i* perioada scurtă şi perioada lun)ă/ 1n peri ada s%#r&).p a&e sp ri +n an#mi&e "imi&e.respe%&i* fi2e/ De%i.%an&i&a&ea feri&) din&r8#n !#n *a r)m+ne "a 8 +n %a'#" peri adei pieţei.%an&i&)ţi"e a %e" p#ţin par&e din fa%& rii de pr d#%ţie #&i"i'aţi "a pr d#%erea #n#i !#n s+n& da&e.#r) p si!i"i&a&ea #nei fer&e e"as&i%e.re# de&ermin)rii şi m)s#r)rii şi %# a&+& mai .em d #) peri ade de &imp.a&#n%i des%rierea pr %es#"#i de f rmare a fer&ei es&e des&#" de % mp"i%a&)/ An#mi&e e"emen&e imp r&an&e fer&ei de piaţ).1n . 1n %a'#" !#n#ri" r %are se p & s& %a peri ad) de &impe"as&i%i&a&ea fer&ei a%es& ra %reş&e şi in*ers.prin #rmare.fer&a es&e n#m)r#" de " %#inţe .%an&i&a&ea feri&) +n r)sp#ns "a m difi%area preţ#"#i es&e m#"& mai mare de%+& +n peri ada s%#r&)/ 1n a%eas&) peri ad) se asi.re# se p & pr .rafi%#" de "a fi.) "a % s&#" pr d#s#"#i.da%) p si!i"i&)ţi"e de s& %are s+n& red#se sa# "ipses%/ C0e"&#ie"i"e de s& %are se ada .pe de par&e.peri ada s%#r&) de &imp n# es&e s#fi%ien& de mare %a s) permi&) s%0im!area %an&i&)ţii &#&#r r fa%& ri" r de pr d#%ţie/ Peri ada s%#r&) de &imp +n %are ni%i #n#" din fa%& rii de pr d#%ţie n# se m difi%) se n#meş&e perioada pieţei/ 1n a%eas&) peri ad) n# se p a&e m difi%a %an&i&a&ea feri&) +n r)sp#ns "a m difi%area preţ#"#i/ 1n % nse%inţ). de fen mene e% n mi%e/ 1n a%es& % n&e2&.n 'aţi.

+n %+& da&) %# &re%erea &imp#"#i % mpensarea " r dep"in) es&e imp si!i")/ Aşa #ni&)ţi de f nd " %a&i* %# %apa%i&a&e red#s) de pr d#%ere a ser*i%ii" r " %a&i*e n# s#n& s% ase din #'. rii" r de #&i"i'a& ri pe par%#rs#" e2p" a&)rii " %#inţe" r p ar&) den#mirea de fi"&rare " %a&i*)/ S) *edem %are es&e re"aţia din&re in*es&iţii"e " %a&i*e şi fer&a f nd#"#i " %a&i*/ 1n&r8 perspe%&i*) +ndep)r&a&) fer&a f nd#"#i " %a&i* p a&e fi m)ri&)/ Creş&erea preţ#ri" r "a " %#inţe d#%e d#p) sine %reş&erea in*es&iţii" r +n a%es& se%& r şi m)reş&e fer&a f nd#"#i " %a&i*/ Prin #rmare." !a"e p & fi di*i'a&e +n &rei %a&e.)&#r) %# a%eas&a apar d #) &ip#ri de fer&): fer&a de f nd " %a&i*5 fer&a de ser*i%ii " %a&i*e/ Ofer&a de f nd " %a&i* se f rmea') d#p) ana" .ane"e adminis&r)rii " %a"e şi &eri& ria"e/ Indi%a& r#" da& es&e f ar&e apr 2ima&i* şi n# permi&e e*a"#area rea") a in*es&iţii" r " %a&i*e/ $/ N#m)r#" !ie%&e" r +n%ep#&e/ A%es& indi%a& r "a fe" es&e apr 2ima&i*/ Min#s#" a%es&#i indi%a& r es&e a%e"a %) n# & a&e !ie%&e"e p & fi &ermina&e/ (/ N#m)r#" !ie%&e" r da&e +n e2p" a&are/ O pr !"em) imp r&an&) +n apre%ierea fer&ei es&e e*idenţa s%0im!)ri" r f nd#"#i " %a&i*/ Pen&r# a de&ermina %#m s8a s%0im!a& f nd#" " %a&i* &re!#ie de de&ermina& a&+& in*es&iţii"e .ie %# %ererea din n#m)r#" & &a" de " %#inţe şi preţ#ri"e indi*id#a"e a"e a%es& r " %#inţe/ 1n&r8 perspe%&i*) apr pia&) fer&a de f nd " %a&i* es&e nee"as&i%) +n rap r& %# preţ#ri"e/ A%eas&a se da& rea') fap&#"#i %) " %#inţe"e n# p & fi % ns&r#i&e imedia& şi n# p & fi dis&r#se/ Creş&erea fer&ei de f nd " %a&i* +n "im!a<#" e% n mi% mai p ar&) den#mirea de in*es&iţii " %a&i*e/ In*es&iţii"e " %a&i*e p & fi m)s#ra&e %# a<#& r#" #n#i şir de indi%a& ri s&a&is&i%i: 1/ n#m)r#" sa# *a" area drep&#ri" r pen&r# % ns&r#%ţii"e %are s#n& e"i!era&e +n&r8 peri ad) de &imp de %)&re r. rii: 1/ In*es&iţii"e +n % ns&r#%ţie n #)5 $/ In*es&iţii"e +n re% ns&r#%ţie5 (/ In*es&iţii"e des&ina&e deser*irii şi reparaţiei %#ren&e a f nd#"#i " %a&i*/ A%es&e in*es&iţii m)res% d#ra&a de e2p" a&are a f nd#"#i " %a&i* şi n# admi& pierderea de f nd " %a&i* +n #rma am r&i')rii/ Ni*e"#" ne#&r# de %0e"&#ie"i pen&r# deser*ire şi reparaţie es&e a%e"a %are a% per) pierderea *a" rii #ni&)ţii de f nd " %a&i* +n #rma am r&i')rii." !a"e %+& şi pierderi"e +n #rma am r&i')rii şi dis&r#.iar pe de a"&) par&e. rii de pers ane %# *eni&#ri mai mi%i/ Pr %es#" de s%0im!are a %a&e.dar ni*e"#" p&ima" de deser*ire şi reparaţie pres#p#ne & &#şi red#%ere &rep&a&) a %a"i&)ţii " %#inţe" r/ Adi%) da&) %# &re%erea &imp#"#i #'#ra f nd#"#i " %a&i* %reş&e +n&r8a&?&a.e"as&i%i&a&ea rea") a fer&ei f nd#"#i " %a&i* es&e de&ermina&) de e"as&i%i&a&ea in*es&iţii" r ne&e +n a%es& se%& r +n dependenţ) de s%0im!area preţ#ri" r/ Te#a %. C"ncuren a pe pia a i#"!ilului 1Definirea % n%#renţei/ .da& +n e2p" a&are +n&r8 an#mi&) peri ad).dar din % n&ra s#n& #&i"i'a&e de %a&e.fer&a es&e * "#m#" & &a" de spaţi# " %a&i* e2is&en& +n fie%are m men& de &imp/ 1n "e.erii f nd#"#i " %a&i* e2is&en&/ In*es&iţii"e .

e2is&en&) pe a%eas&) piaţ)/ 1nain&e de a *edea %e fe" de piaţ) es&e piaţa im !i"iar) ne * m pri "a n ţi#nea de % n%#renţ) p#r)/ Pen&r# % n%#renţ) p#r) s#n& ne%esare #rm)& are"e % ndiţii: 1/ m .a diferi& r #ni&)ţi naţi na"e/ @/ m !i"i&a&ea.sindi%a&e" r."emen&a&e de diferi&e a%&e n rma&i*e emise de adminis&raţii"e de diferi&e ni*e"#ri5 8 pe piaţa %# % n%#renţ) perfe%&) m)rf#ri"e şi ser*i%ii"e &re!#ie s) se miş&e +n&r8a% " #nde !enefi%i#" !ţin#& de pr d#%)& r es&e %e" mai mare.)& r %) *+n')& rii şi %#mp)r)& rii deţin inf rmaţia dep"in) despre s&area pieţei şi s%0im!)ri"e %e a# " % +n e% n mie/ Admi&erea referi& are "a piaţa e%0i"i!ra&) permi&e e"a! rarea m de"e" r e% n mi%e ma&ema&i%e pen&r# i"#s&rarea sa# ref"e%&area in&era%ţi#ni" r in in&eri r#" pieţei/ A%es&e m de"e apr 2imea') % ndiţii"e +n&r8 ram#r) e% n mi%) % n%re&) şi p & ser*i +n %a"i&a&e de s&andard d#p) %are se apre%ia') efi%ienţa e% n mie +n +n&re.$ Indi%a& rii .iar %#mp)r)& r#" p a&e s) %#mpere marfa %ea mai ief&in)5 !#n#ri"e im !i"e n# se p & miş%a şi #rmea') a fi #&i"i'a&e pe " %#" amp"as)rii.pe piaţa %# % n%#renţ) perfe%&) m)rf#ri"e şi ser*i%ii"e &re!#ie s) fie m .en)5 8 pe piaţa %# % n%#renţ) perfe%&) n#m)r#" %#mp)r)& ri" r şi *+n')& ri" r es&e mare şi ni%i #n#" din ei n# p a&e inf"#enţe preţ#ri"e5 piaţa im !i"iar) p a&e a*ea d ar %+ţi*a %#mp)r)& ri şi *+n')& ri pen&r# #n an#mi& diapa' n de preţ#ri +n&r8 peri ad) % n%re&) de &imp5 8 pe piaţa %# % n%#renţ) perfe%&) n# &re!#ie s e2is&e res&ri%ţii ar&ifi%ia"e5 pe piaţa im !i"iar) de %e"e mai m#"&e ri preţ#ri"e s#n& re.iar %#mp)r)& rii &re!#ie s) ai!) p si!i"i&a&ea de a %#mp)ra marfa a% " #nde ea es&e mi ief&in)/ 1n #ne"e %a'#ri e% n miş&ii de se!es% % n%#renţa p#r) de % n%#renţa e%0i"i!ra&)/ C n%#renţa e%0i"i!ra&) %ere respe%&area &#&#r r % ndiţii" r referi& re "a % n%#renţa p#r) şi pres#p#ne ad)#.adi%) m)rf#ri"e s#n& repre'en&a&e de #ni&)ţi e%0i*a"en&easem)n)& are sa# +n %a'#" %+nd e"e n# s#n& a!s "#& iden&i%e es&e ne%esar %a %#mp)r)& rii şi *+n')& ri s) "e % nsidere i s) pres#p#n) %) s#n& simi"are5 $/ *+n')& rii şi %#mp)r)& rii repre'in&) prin sine par&i%ipanţi m)r#nţi." & es&e des&#" de indi*id#a".%ererea "a !#n#ri"e im !i"e depinde m#"& de e*enimen&e"e %e se desf)ş ar) +n imedia&a apr piere a a%es& ra/ S%0im!)ri +n p si!i"i&a&ea de a !ţine #n " % de m#n%) sa# +n s&area medi#"#i +n% n<#r)& r fa% %a !#n#ri"e im !i"e s) fie mai m#"& sa# mai p#ţin a&ra%&i*e.ene5 pe piaţa im !i"iar) fie%are %")dire.ime/ Pieţe"e im !i"iare se de se!es% de pieţe"e %# % n%#renţ) e%0i"i!ra&) 6perfe%&)7.şi prin%ipa"e"e de se!iri s#n& #rm)& are"e: .eni&a&ea m)rf#ri" r.#ra pr d#%)& ri" r #n !enefi%i# %+& mai mare.%0iar da%) e"e n# a# s#p r&a& ni%i s%0im!are5 ."emen&are a preţ#ri" r sa# de imp#nerea #n r % &e "a pr d#%erea an#mi& r &ip#ri de pr d#%ţie din par&ea R#*ern#"#i.prin #rmare marfa pr p#s) pe pieţe"e im !i"iare n# es&e m .şi n# e2is&) %#mp)r)& ri %are ar %#mp)ra #n * "#m mare de pr d#%ţie5 (/ "ipsa "imi&)ri" r 6res&ri%ţii" r7 ar&ifi%ia"e %eea %e pres#p#ne %) piaţa &re!#ie s) fie "i!er) de ri%e re.adi%) m)rf#ri"e şi ser*i%ii &re!#ie s) ai!) m !i"i&a&e s#fi%ien&) pen&r# a asi.rad#"#i de % n%#renţ) %De'inirea c"ncuren eiB S&#di#" pieţei ar &re!#i s) +n%eap) %# s&#di#" &ip#"#i de % n%#renţ).%are n# p & inf"#enţa preţ#" m)rfi pe a%eas&) piaţ).

rad#"#i de % n%#renţ) se #&i"i'ea') #rm)& rii indi%a& ri: 8 indi%a& r#" #ni&ar8 indi%a& r#" de .r#p a parame&ri" r e% n mi%i %a&re indi%a& r#" de . #neş&e indi%a& rii #ni&ari şi %ara%&eri'ea') . Rrad#" de % n%#renţ) a im !i"#"#i es&e de&ermina& de & &a"i&aea %ara%&erris&i%i" r %e +" de se!es% de a"&e !ie%&e ana" a.r#p a parame&ri" r &e0ni%i/ Pen&r# a e*a"#a .ra"Indicatorul unitar$repre'in&) rap r&#" pr %en&#a" a" marimi" r parame&ri" r &e0ni%i şi e% n mi%i "a %are e"emen&e"e de sa&isfa%ere a ne%esi&)ţi" r &0e re&i% s#n& sa&isf)%#&e/ Indicatorul de )rup .rad#" de % n%#renţ) s#! a%ţi#nea diferi r fa%& ri pen&r# peri ad) an#mi&) de &imp se #&i"i'ea') a%eş&i indi%a& ri/ Te#a %% In)erac iunea pie ii i#"!ilului cu al)e pie e .8 pe piaţa %# % n%#renţ) perfe%&) %#mp)r)& rii şi *+n')& rii deţin inf rmaţia despre s&area pieţei5 pe piaţa im !i"iar) %#mp)r)& rii şi *+n')& rii de %e"e mai m#"&e ri n# s#n& inf rmaţi +ndea<#ns %# pr %ed#ra &ran'a%ţii" r de piaţ)/ C# & a&e %) pieţe"e im !i"iare n# s#n& %# % n%#renţ) perfe%&).da%) preţ#" pr p#s *a fi re' na!i"/ ( Indica)"rii gradului de c"ncuren . repre'in&) %ara%&eris&i%) n#meri%a a .r#p8 indi%a& r#" in&e.i%i -a"&fe" sp#s & a&e %ara%&eris&i%i"e !ie%&#"#i ?n afar) de n#mar#" d)i" r şi n#mar#" de rdine a apar&amen&#"#i7/ Indicatorul inte)ral .e +n mas#ra sa&isfa%erii ne%esi&)ţi" r indi*id#a"e a % ns#ma& ri" r şini*e"#" %0e"&#ie"i" r ne%esare pen&r# pr %#rarea "#i/ Deasemenea as#pra .r#pe de !ie%&e simi"are feri&e pe piaţ)da& ri&) pr prie&)ţi" r sa"e de % ns#m ridi%a&e/ Rrad#" de % n%#renţ) p a&e fi de&ermina& %# a<#& r#" indi%a& ri" r %e repre'in&) & &a"i&a&ea %ri&erii" r e*a"#)rii ni*e"#"#i .%# & a&e %) n# s#n& iden&i%ede m#"&e ri p & pre'en&a #n s%0im! des&#" de apr pia& pen&r# %#mp)r)& ri/ %#mp)r)& rii de !#n#ri im !i"e %e fa% par&e din f nd#" " %a&i*.rad#" de sa&isfa%ere a ne%esi&)ţi" r in +n&re.ime şi ia in % sideraţie 6%a"i&a&ea &en%#ie"ei -amp"asarea %asei-parame&rii e% " .dar ei p & a%%ep&a şi a"& &ip şi amp"asare.rad#"#i de % n%#renţ) mai inf"#enţea') şi pr prie&aea im !i"#"#i de a fi e*idenţia& de %)&re %#mp)r)& ri din a"&e .rad#"#i de % n%#renţ) / Pen&r# d&erminarea .ra#"#i de % n%#renţ) a !#n#"#i im !i" si repre'in&) rap r&#" din&re indi%a& r#" de .p & prefera an#mi&) amp"asare sa# #n an#mi& &ip a" %")dirii.e"e inf"#enţea') m#"& as#pra preţ#ri" r "a !#n#ri"e im !i"e/ Se%& are"e de p)m+n&.

ram): Piaţa f nd#"#i " %a&i* NV Piaţa ser*i%i" r " %a&i*e Creş&erea e% n mi% ) Preţ#" "a ser*i%ii"e " %a&i*e NE Preţ#" Can&i&a&ea SV V "#m#" % ns&r#%ţii" r 6m/p/7 Piaţa f nd#"#i " %a&i* SE Piaţa ser*i%ii" r " %a&i*e .men&e %#m ar fi de e2emp"# piaţa ser*i%ii" r " %a&i*epiaţa de %api&a" 6din %are fa% par&e piaţa !an%ar).) "e.prin #rmare s%0im!area p")ţii pen&r# ser*i%ii"e " %a&i*e inf"#enţea') imedia& ni*e"#" %ererii pe piaţa f nd#"#i " %a&i*5 • #n p#n%& de "e.)&#ri s&r+nse %# piaţa de %api&a"/ C re"aţia " r es&e "a +n%ep#& de %a"e/ La m men&#" a%&#a" "e.inf"#enţnd +n&r8 are%are m)s#r) #na as#pra a"&eia/ Respe%&i* şi piaţa !#n#ri" r im !i"iare % re"ea') %# a"&e se.a&+& %#ren&e %+& şi perspe%&i*e.%a de e2emp"# B#rsa im !i"iar) KLARAK de % m#n a% rd %# Vi%& ria Ban%) % ns&r#ies% #n % m"e2 re'idenţia" %0iar +n %en&r# raş#"#i/ De%i prin%ipa"a "e.)&#ra %e e2is&) +n&re piaţa f nd#"#i " %a&i* şi piaţa ser*i%ii" r " %a&i*e se manifes&) +n d #) dire%ţii: • mărimea plăţii pentru servicii locative %are es&e de&ermina&) pe piaţa ser*i%ii" r " %a&i*e5 es&e #n fa%& r imp r&an& "a f rmarea %ererii de f nd " %a&i* %a !ie%& de pr prie&a&e.)&#ra +n&re piaţa ser*i%ii" r " %a&i*e şi piaţa f nd#"#i " %a&i* p a&e fi dem ns&ra&) prin #rm)& area dia.)&#r).in*es&i& rii a%0i'iţi nea') s#rs) de *eni&#ri.1&re & a&e pieţe"e %are s#n& f rma&e +n&r8 re.%are şi8a# as#ma& ris%#" de a in*es&i mi<" a%e finan%iare en rme +n % ns&r#%ţia de spaţi# " %a&i*.)&#r) +n&re a%es&e d #) pieţe es&e construcţia5 da%) in&ensi&a&ea % ns&r#%ţiei %reş&e şi fer&a f nd#"#i " %a&i* se m)reş&e.enţii im !i"iare.)&#r) es&e +n&re piaţa im !i"iar) şi piaţa se*i%ii" r " %a&i*e/ Le.a&#n%i se mi%ş rea') preţ#ri"e n# n#mai "a f nd#" " %a&i* dar şi "a ser*i%ii"e " %a&i*e/ Le.de are%e %#mp)r+nd !#n#" im !i".)&#ra din&re a%es&e d #) &ip#ri de piaţ) se ref"e%&) prin %adr#" diferi& r a.piaţa m ne&ar)7 e&%/ >iind piaţ) re"a&i* &+n)r).)&#r) din&re piaţa im !i"iar) şi %ea de %api&a" se manifes&) prin me%anism#" ip &e%)rii/ Cea mai amp") şi mai "ar.i#ne e2is&) an#mi&) % re"aţie"e.piaţa im !i"iar) +n%) n8are f rma&e "e.

rafi%) +n dependenţ) de %reş&erea e% n mi%)/ Creş&erea e% n mi%) *a d#%e d#p) sine %reş&ere a *eni&#ri" r p p#"aţiei şi.C 8 %0e"&#ie"i % ns&an&e 1n se%& r#" N rd 8 Es& se de&ermin) m)rimea pen&r# ser*i%ii"e " %a&i*e/ 1n se%& r#" N rd 9 Ves& are " % de&erminarea preţ#ri" r "a f nd#ri"e " %a&i*e PHRIi nde: P 8 p"a&a pen&r# f nd#" " %a&i*5 i 9 n rma de %api&a"i'are5 R 9 p"a&a pen&r# ser*i%ii"e " %a&i*e/ N rma de %api&a"i'are se s&a!i"eş&e +n dependenţ) de ra&a pr %en&#"#i pen&r# %redi&e"e !an%are pe &ermen "#n./ 1n se%& r#" S#d 9 Ves& pe piaţa f nd#ri" r " %a&i*e se efe%&#ea') se%& r#" de % ns&r#%ţie/ 1n se%& r#" S#d 9 Es& se ref"e%&) #&i"i'area f nd#"#i " %a&i* e2is&en&/ Rrafi%#" !ţin#& ara&) +n %e m d %ererea de f nd " %a&i* pen&r# de'* "&are e% n mi%) da&) depinde de ni*e"#" p")ţii pen&r# ser*i%ii"e " %a&i*e/ Pen&r# a *edea dependenţa din&re piaţa ser*i%ii" r " %a&i*e şi piaţa f nd#"#i " %a&i* +n %a'#" #nei %reş&eri e% n mi%e &re!#ie ana"i'a&) m difi%area .e #rm)& are"e e&ape sa# peri ade a"e %i%"#"#i de *iaţ) a !#n#"#i im !i": I etapa primară$%#prinde peri ada de % n%epere -p"anifi%are-pr ie%&are ş/a/ II etapa realizării .sa&#&raţiei5 .anism *i#4 %are se de'* "&) in #rm)& area rdine: 8 % n%eperea 8 naş&erea 6apariţia7 8 ma&#ri&a&ea 8 +m!)&r+nirea 8 m ar&ea Prin ana" .ie -p#&em dis&in.ma&#ri&)ţii.%a #rmare%reş&ere a p")ţii pen&r# ser*i%ii"e " %a&i*e/ Te#a %( Ciclurile de -ia . %#prinde peri ada in %are se desf)ş ar) pr %es#" de % ns&r#%ţie şi m n&are a #&i"a<#"#i5 III etapa e-ploatării$ %#prinde peri ada de e2p"#a&are a !#n#"#i im !i" şi an#me fa'a e2p#nerii pe piaţ)-de'* "&)rii. a !unului i#"!il B#n#" im !i" repre'in&) #n fen mrn a!s "#&.de se!i& in a%&i*i&a&ea e% n mi%) a s %ie&)ţii /E" #neş&e +n sine !ie%&e %e se refer) "a !#n#ri"e e% n mi%e şi !#n#ri ma&eria"e %e s#n& pr d#se a"e na&#rii/ Unii sa*anţi e% n m#ş&i % sider) %) !#n#" im !i" %a marf) p a&e fi &ra&a& %a #n P r. 1 Ci%"#" de *iaţ) a !#n#"#i m !i"/ $ Ci%"#" de *iaţ) a pieţei im !i"#"#i/ % Ciclul de -ia .

)seş&e +n %an&i&)ţi red#se 6are rari&a&e7 şi %#mp)r)& r#" are d rinţa de a pr %#ra/ de%i.#"#i/ Te#a %+ 4ac)"rii ce de)er#in.n 'are in&reprinderi"e ris%) s) fie "ipsi&) de spri<in#" din par&ea mar%0e&in.%ri&i%e a"e sis&em#"#i e% n mi% se s%0im!) şi e%0i"i!r#"/ Da%) an#mi&) marf) are pri ri&a&e mai mare pen&r# %#mp)r)& ri.sa# s#prafaţa &eren#ri" r .a #nei presi#ni din afar).se af") +n e%0i"i!r# %+nd %an&i&a&ea de marf) %er#&) şi feri&) "a #n preţ s&a!i"i& s#n& e.da%) se .*a" area de piaţ) p a&e fi e%0i*a"en&) %# preţ#" de piaţ) da%) se respe%&) #rm)& are"e % ndiţii: 1/ n# e2is&) ni%i &ran'a%ţia5 presi#ne as#pra %#mp)r)& r#"#i sa# *+n')& r#"#i pen&r# a inf"#enţa $/ *+n')& rii şi %#mp)r)& rii s#n& !ine inf rmaţi şi a%ţi nea') +n in&erese pr prii5 (/ pen&r# +n%0eierea &ran'a%ţiei se disp#ne de &imp s#fi%ien&5 @/ a%0i&area +n &ran'a%ţie se fa%e %# !ani %0eşi sa# %#8n are%are e%0i*a"en& a" a%es&#ia/ 3c9ilibrul es&e #n m men& %en&ra" +n &e ria e% n mi%) respe%&i* % ns&i&#ie par&i%#"ari&a&e esenţia") pe piaţa im !i"iar)/ Cererea şi fer&a de !#n#ri im !i"e. pre ul la spa iul l"ca)i1 >a%& rii %e de&ermin) preţ#" $> rţe"e %e afe%&ea') *a" area !#n#ri" r im !i"e % 4ac)"rii ce de)er#in.a&#n%i %ererea *a %reş&e şi *a d#%e d#p) sine +n%)"%area e%0i"i!r#"#i.a #n r am!iţii s %ia"e.a"e/ Da%) se s%0im!) an#mi&e e"emen&e.preţ#" de piaţ) es&e *a" area de s%0im! şi es&e preţ#" de e%0i"i!r# %are se s&a!i"eş&e prin rap r&#" din&re %erere şi fer&)/ De%i. pre ul Te ria f rm)rii preţ#ri" r pres#p#ne %) marfa are *a" are n#mai da%) are #&i"i&a&e. ism#"#i şi a m#"& r a"& r fa%& ri/ Una din par&i%#"ari&)ţi"e pieţei im !i"iare es&e %ea %+nd *a" area de piaţ) a pr prie&)ţii % in%ide %# preţ#" de piaţ)/ Prin #rmare.%an&i&a&ea de marf) feri&) pe piaţ) n# *a sa&isfa%e %erinţe"e %res%#&e/ Ni*e"#" de pr d#%ţie e2is&en& *a de*eni ins#fi%ien& şi pr d#%)& rii * r +n%er%a s) m)reas%) * "#m#" de pr d#%ţie din % n&#" #&i"i')rii mai in&ensi*e a fa%& ri" r de pr d#%ţie/ Unii fa%& ri %#m ar fi %api& "#" 6f nd#ri"e fi2e7.preţ#" de piaţ) repre'in&) s#ma p")&i&) rea" +n %a'#" #nei &ran'a%ţii % n%re&e/ Preţ#" de piaţ) se p a&e f rma +n re'#"&a&#" #n#i %apri%i# sa# a #nei si&#aţii spe%ifi%e +n #rma neinf rm)rii % n*eni&e.ins) in %a'#" e"a! r)rii #n#i m de" de pr .#ra&) de %apa%i&a&ea de p"a&) %are f rmea') %ererea s "*a!i") 6efi%ien&)7/ Preţ#" m)rfii s&a!i"i& de %)&re piaţ) p a&e fi s % &i& drep& *a" area a%&#a") a *ii& are" r pr fi&#ri %e reies din p sedarea m)rfii/ Definiţia da&) de A/ Smi&0 prin %are marfa are *a" are de s%0im! şi *a" are de #&i"i'are es&e f ar&e imp r&an&) pen&r# s&a!i"irea n ţi#ni" r de *a" are şi preţ/ Reieşind din a%ea definiţie.a e.n 'a si&#aţia .IV etapa declinului$La a%eas&) e&ap) are " % "i%0idarea !#n#"#i im !i" in sens fi'i% şi e% n mi%/ C# a<#& r#" &e riei %i%"#"#i de *iaţ) a !#n#"#i im !i" p#&em parţia" pr .d rinţa &re!#ie s) fie asi.

&e0n " .)&#ra din&re a%es&e f rţe de inf"#enţ) şi *a" area in#i !#n im !i" p a&e fi reda&) as&fe": .şi an#me: 1/ > rţe"e s %ia"e $/ > rţe"e e% n mi%e (/ > rţe"e .* r fi da&e +n e2p" a&are #nei +n&reprinderi7 şi da%) n# * r in&er*eni a"&e s%0im!)ri.#&i"i'a&e se %ara%&eri'ea') prin a%eea %) n# p & fi #ş r s%0im!aţi.enera" & &a"i&a&ea f rţe" r %e afe%&a') *a" area #n#i !#n im !i" pe piaţ) se .%ei"a"ţi s#n& fa%& ri % ns&anţi/ 1n "e.) pen&r# apariţia pr d#%ţiei n i şi des&#" de s%#r&) pen&r# s%0im!area fa%& ri" r permanenţi5 (/ peri ada "#n.e" repre'in&) #n s% p spre %are se &inde şi s&are %are se menţine/ Pe pieţe"e im !i"iare " %a&i*e menţinerea e%0i"i!r#"#i se % mp"i%) din %a'a %) fer&a de p)m+n& es&e re"a&i* % ns&an&).se s%0im!) #ş r s#n& fa%& rii *aria!i"i 6de e2emp"#.a&) de &imp * r %reşe şi fa%& rii permanenţi 6de e2emp"#.iar a"ţi fa%& ri 8 din % n&ra/ fa%& ri %are se pr d#%.e e%0i"i!r#"/ Da%) preţ#" dep)şeş&e ni*e"#" de e%0i"i!r#.)&#r) %# imp si!i"i&a&ea s%0im!)rii imedia&e a fa%& ri" r permanenţi +n&r8 peri ad) s%#r&) de &imp.)&#r) %# a%eas&a de se!im &rei peri ade pe par%#rs#" %)r ra s p a&e res&a!i"i e%0i"i!r#" e% n mi%: 1/ peri ada de piaţ) repre'in&) peri ad) s%#r&) de &imp pe par%#rs#" %)reia e%0i"i!r#" p a&e fi res&a!i"i& prin e2p#nerea pe piaţ) a &#&#r r re'er*e" r şi s& %#ri" r pr d#%ţiei e2is&en&e %e % ns&i&#ie !ie%&#" %ererii m)ri&e5 $/ peri ada s%#r&) es&e aşa peri ad) %are es&e des&#" de "#n.men&e esenţia"e.%eea %e d#%e d#p) sine s%)derea preţ#ri" r de " %#inţe/ A%eas&) s%)dere *a a*ea " % p+n) "a #n an#mi& p#n%& %+nd %#mp)r)& rii * r e%0i"i!ra fer&a da&)/ Pen&r# peri ad) n# prea mare din n # se * r ins&a"a preţ#ri"e de e%0i"i!r#/ (4"r ele ce a'ec)ea*.ii"e de pr d#%ţie sa# preţ#ri"e a an#mi& r fa%& ri de pr d#%ţie/ De a%eea +n s&#di#" e%0i"i!r#"#i e% n mi% e ne%esar de de"imi&a peri ada %are *a fi e2amina&)/ 1n "e.a&e de peri ade +nde"#n.re# de a&ins.a&#n%i sis&em#" din n # se *a e%0i"i!ra/ 1n pra%&i%) e%0i"i!r#" es&e f ar&e .) pe par%#rs#" %)reia are " % s%0im!area &#&#r r fa%& ri" r de pr d#%ţie şi %a #rmare %reş&erea %an&i&)ţii de marf) feri&/ Preţ#ri"e "a f nd#" " %a&i* &re!#ie s) % n*in) a&+& pr d#%)& ri" r %+& şi % ns#ma& ri" r pen&r# %a a%es&ea s) % resp#nd) #n r preţ#ri e%0i"i!ra&e/ Da%) a%eas&a n# es&e aşaa&#n%i se * r pr d#%e m difi%)ri p+n) %+nd preţ#ri"e da&e * r a&in.%ererea de " %#inţe s%ade/ N#m)r#" de " %#inţe feri&e pe piaţ) dep)şeş&e %ererea.d#ra&a 'i"ei de m#n%)7.%reş&erea pr d#%ţiei p a&e fi a&ins) n#mai din % n&#" %reş&erii fa%& ri" r *aria!i"i/ 1n&r8 peri ad) mai +nde"#n.r#pea') +n pa&r# se.a&#n%i #&i"i'a& rii n#8şi * r p#&ea permi&e pr %#rarea #n#i n#m)r mare de " %#inţe.a&e de &imp/ 1n &imp %e a# " % a%es&e s%0im!)ri pe piaţ) se p & s%0im!a şi a"ţi indi%i %#m ar fi %ererea de m)rf#ri.#*ernamen&a"e @/ > rţe"e de medi#/ S%0ema&i% "e. -al"area !unuril"r i#"!ile 1n .iar peri ada de #&i"i'are a %")diri" r es&e des&#" de mare/ Une"e s%0im!)ri a"e sis&emei e% n mi%e %#m ar fi darea +n e2p" a&are a f nd#ri" r fi2e n i s#n& "e.

rafi%) a p p#"aţiei 4"r ele s"ciale A%&i*i&a&ea #mn) a indi*i'i" r A&i&#dinea faţ) de ed#%aţie.par%#ri7 Sis&em#" de &ransp r& 6%a"ea fera&)aer p r&#"7 3i!li"gra'ia .is"aţie şi rdine p#!"iţ."e.is"aţia fis%a") C ndiţii"e %"ima&eri%e 4"r ele de #ediu C n&aminarea & 2i%) Bariere na&#ra"e 6r+#ri.s&i"#" de *iaţ) 1/ $/ (/ @/ A/ 4"r ele ec"n"#ice 1/ $/ (/ @/ Rr#pa I P#&erea de %#mp)rare P"asarea +n %+mp#" m#n%ii 6ni*e"#" ş ma<#"#i7 Ni*e"#" sa"arii" r De'* "&area ind#s&ria") Ni*e"#" preţ#ri" r Rr#pa II V "#m#" de spaţi# "i!er 6im !i"7 S&area im !i"#"#i De'* "&area &e0n " .S&r#%&#ra dem .ii" r de % ns&r#%ţie C s&#" % ns&r#%ţii" r Val"a rea !unului i#"!il 4"r ele gu-erna#en)ale Ser*i%ii"e p#!"i%e Ser*i%ii"e şi pr &e%ţia an&iin%endiar) Reţea#a de &ransp r& Le.

(/- 8E*a"#area B#n#ri" r Im !i"iare-O/ B#'#-A/Ma&% *.$2 Par&ea 1 ASEM C0işin)# 1GGF 8Le.g]ZX\X^ f/ h/ _^]Z]ij] ^ k]X\jl Xm]iej i]Z^jnjoXpkj/ qXipr]ek cs]tiXuX ec\pb/ vwZ/ _kX\X]/ 9 x/ 1GGF5 8yb\bp]^js h/ y/ zm]ieb i]Z^jnjoXpkj/ N `{t ay|.1GG@/ ./$.a< nr/ F(F 8 BII din $(/.A/1GGC/ M ni& r#" Ofi%ia" a" Rep#!"i%ii M "d *a nr/1$.I/ P+rţa%0i LMicr"ec"n"#ie aplica)..1GGA5 .Or..ani'area a%&i*i&)ţii de e*a"#are/ Ediţia a d #)-C0işin)#..5 8 ŒŒŒ/"ara/md 8 ŒŒŒ/d %s/md 8 ŒŒŒ/ #rne&/md 8 ŒŒŒ/appriser/r# 8 ŒŒŒ/*a"#a&i n /r# . ~]pjib _/v/-ŠeXiXojeb i]Z^jnjoXpkj/ 9 x/ 1GGG5 8 ƒX^jeX^ W/€/.abYcdeb f/ `/..$58 8 L!+r%i ..$/1.ea Rep#!"i%ii M "d *a %# pri*ire "a .C0işin)#$.`{t/. din .-Cadas&r#" B#n#ri" r Im !i"e V "/V-V"adimir R0/R#ţ#-C0işin)#$. 8 a\btX^pej‚ y/a/-ŠeXiXojeb j cr\b^Y]ij] i]Z^jnjoXpk‹ll8x/ $...a. Va"eri# 0LMicr"ec"n"#ie$ C0işin)# ASEM 1GGC 2 E/ Cara .1GGD5 8}b\\jpXi a]i\j `/ zm]ieb i]Z^jnjoXpkj/ |s]tiX] rXpXtj]/ {]\/ p biuY/ 9 x/: ~vz xXpXtYcr\rXYj\b•jwZbkb. g\jZobi €n/.(/ 8 B#'# O".~[iXe j Xm]ieb i]Z^jnjoXpkj ^ ~Xpjj/ vwZ/Šuwbo]i 9 x/$.1/1GG1 8Le.ea Rep#!"i%ii M "d *a %# pri*ire "a pr pre&a&e nr/ @AG 8 BII din $$/.z\Zc•‚ ƒje/ fibYjw j Xm]ieb r\jiXp„…]‚ ZX†XZ i]Z^jnjoXpkj/ 9 {]\/ p biuY/ 9 x/: ‡€]YX ˆy€‰..1/7 8WXYZ[\]^ _/ `/.$.