Notiţe de curs la disciplina dreptul locativ Autor: A.Perjaru Tema I: Întroducere în dreptul locativ.

Subiecte: 1. Noţiuni de drept locativ. Obiectul şi domeniul de studiu al 2. 3. 4. 5.

dreptului locativ. Principiile dreptului locativ. Subiecţii raporturilor locative. Raporturile reglementate de legislaţia cu privire la locuinţe. aracteristica general! a legislaţiei cu privire la locuinţe. orelaţia dreptului locativ cu alte ramuri de drept.

"reptul locativ repre#int! o totalitate de norme de drept ce reglementea#! relaţiile sociale locative. În literatura $uridic! noţiunea de drept locativ este utili#at! în % sensuri. În sens restrîns ea are înţelesul de drept subiectiv al unei persoane concrete asupra locuinţei. Iar în sens larg noţiunea are accepţia de instituţie al dreptului civil care incorporea#! în sine şi norme ale altor ramuri de drept& consacrate relaţiilor locative sau legate direct de locuinţ!. 'st(el& obiectul de reglementare $uridica al dreptului locativ il constituie o anumita categorie de raporturi sociale& care în legislaţie şi în literatura $uridic! au c!p!tat denumirea de relaţii locative. )nii susţin c! drept nucleu al relaţiilor locative trebuie considerate acelea care ţin nemi$locit de (olosirea înc!perilor de locuit şi traiul în locuinţe. P!rtaşii acestei idei pornesc din considerentul c! dreptul locativ este nu altceva decît un drept care reglementea#! utili#area locuinţelor. *t priveşte alte aspecte& cum ar (i evidenţa locuinţelor& administrarea şi e+ploatarea (ondurilor de locuinţe& etc.& sunt considerate ca norme de drept complementare& ce nu aparţin relaţiilor locative. 'lţi autori tratea#! dreptul locativ dintr,o perspectiv! mai larg! şi îl aprecia#! ca un drept ce reglementea#! relaţiile sociale de sates(acere a necesit!ţii de locuinţ! sau a relaţiilor care se constituie în procesul de sates(acere de c!tre cet!ţeni a necesit!ţilor de locuinţ!. În sens larg dreptul locativ are înţelesul de o ramur comple! de drept civil" în care sunt incluse instituţii #i norme juridice ale altor ramuri ca dreptul constituţional" administrativ" etc. #i care în ansam$lu au sarcina de reglementare a relaţiilor sociale legate de locuinţ . aractristica de(initorie a dreptului locativ este (aptul c! repre#int! o entitate de drept& c!reia îi sunt speci(ice obiectul& principiile şi metodele de reglementare $uridica. 'm spus c! obiectul de reglementare $uridica al dreptului locativ il constituie relatiile sociale locative. "up! cum este stipulat in legislaţia cu privire la locuinţe -Art. 2) din domeniul acestora (ac parte raporturile privind: a. apariţia& e+ercitarea& sc/imbarea& stingerea dreptului de posesie& (olosire& dispunere de locuinţe din (ondul locativ0 b. evidenţa (ondului locativ0 c. (olosirea locuinţelor din (ondul locativ privat şi alte tipuri de (onduri locative în ba#a contractului de locaţiune sau a altor temeiuri legale0 d. e+cluderea locuinţelor din (ondul locativ şi (olosirea locuinţelor în alte scopuri decît cele locative0 e. reconstrucţia (ondului locativ0 (. instituirea cooperativelor de construcţie a locuinţelor0 g. asigurarea integrit!ţii& deservirii te/nice şi reparaţiei (ondului locativ0 /. ac/itarea pl!ţii pentru (olosirea locuinţei şi pentru serviciile locativ,comunale prestate0 i. controlul de c!tre autorit!ţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea asigur!rii drepturilor cet!ţeanului la locuinţ!& respect!rii regulilor şi normelor de gestionare şi deservire te/nic! a (ondului locativ0

$. evacuarea cet!ţenilor din (ondul locativ. -%. Subiecţi ai dreptului de proprietate a (ondului locativ public sînt unit!ţile administrativ, teritoriale şi întreprinderile& organi#aţiile& instituţiile publice la balanţa sau în gestiunea c!rora se a(l! (ondul locativ departamental. "reptul locativ reglementea#a o anumita categorie de relaţii sociale pe ba#a aceleiaşi metode şi în temeiul unor principii comune. 1etod! -din gr. met/odos , cale de cercetare sau cunoaştere& teorie& înv!ţ!tur!. 2 totalitatea de modalit!ţi şi procedee de cunoaştere a realit!ţii& care sunt subordonate soluţion!rii unei probleme concrete. 're deasemenea accepţiunea de: 3. mod de cercetare& de cunoaştere şi de trans(ormare a realit!ţii. %. ansamblu de procedee (olosite în vederea atingerii unui anumit scop. 4. procedeu sistematic de predare a unei discipline0 metodic!. 5. mod de a acţiona pentru a atinge un anumit scop0 manier!0 modalitate0 procedeu0 mi$loc. înd vorbim de metodele dreptului locativ& urmea#! s! (acem distincţia dintre cele de cercetare , speci(ice aspectului ştiinţi(ic& şi cele de reglementare $uridic!. "in categoria metodelor de cercetare (ac parte metodele cu aplicaţie ştiinţi(ic! general!& cunoscute în mare parte din cadrul altor discipline: logic!& istoric!-evolutiv!.& comparativ!& tipologic!& sistemic!& (uncţional!& etc. "ar ne interesea#! în primul r!nd cele care sunt aplicate în reglementarea $uridic! a relatiilor sociale. 6ormarea statului ba#at pe drept& principiul de ba#! al c!rui este supremaţia legii& presupune un nivel înalt de reglementare al relaţiilor dintre stat şi cet!ţeni& garanţii reale de ocrotire al dreptului şi obligaţiilor (aţ! de stat şi societate. )na din problemele globale care trebuie re#olvat! în perioada de tran#iţie& este problema asigur!rii populaţiei cu spaţiu locativ. În condiţiile l!rgirii propriet!ţii private asupra loturilor de p!m*nt& creşterii preţurilor& tendinţele proprietarilor de case la estorcarea venitului ma+im& este inevitabil! şi creşterea preţului la spaţiul locativ. 'ici se mai poate ad!uga şi (aptul c! în pre#ent statul nu mai construieşte sau construieşte (oarte puţin case de locuit& construcţia (iind o ramur! ne rentabil! şi în dec!dere. "e aici reiese şi imposibilitatea economic! de acordare a spaţiului locativ maselor largi de oameni. "rept urmare& situaţia în domeniu continu! s! se agrave#e pe #i ce trece. 'ctualmente sunt luate la evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor locative circa 334 mii de (amilii. u toate acestea& anul trecut& potrivit statisticilor o(iciale& din contul tuturor surselor de (inanţare s,au construit 4.577 de apartamente cu supra(aţ! total! de 483&9 mii metri patraţi -cu %: la sut! mai puţin dec*t în %88%.& mai bine de 7:% din locuinţele proprietate privat! au (ost construite din contul mi$loacelor populaţiei. În $um!tate s,a redus construcţia de locuinţe prin metoda cooper!rii mi$loacelor (inanciare. 6oarte grav! este situaţia la acest capitol în municipiul /işin!u& unde sunt luaţi la evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor locative ;<&< mii de (amilii& dintre care 35&% mii aşteapt! s! primeasc! apartamente în cooperativele de construcţie a locuinţelor. 'propo& actualmente circa %< mii de (amilii din capital! locuiesc în c!mine& % mii 2 în înc!peri avariate& iar 458 2 în locuinţe comunale. )na din componentele a programei sociale a statului a (ost îmbun!t!ţirea condiţiilor locative al cet!ţenilor& asigurarea lor cu spaţiu locativ amena$at modern. 'ceast! sarcin! a (ost întrerupt! în pre#ent. În condiţiile de cri#! economic! ramura construcţiei capitale de stat practic a disp!rut. '(ar! de acestea& (iecare a <,a (amilie st! în r*nd la primirea unui acoperişi de asupra capului de 38 sau mai mulţi ani. e s! (ac! ele şi cum s!,şi înalţe locuinţele c*nd salariul mediu pe ţar! este de circa 3:8 lei& iar construcţia unui apartament cu % camere se estimea#! în dolari la 38,3< mii= "esigur& cet!ţenii din republica noastr! au dreptul la locuinţ!. Potrivit onstituţiei >Statul este

obligat s! i,a m!suri pentru ca orice om s! aib! un nivel decent& care s!,i asigure /rana& îmbr!c!mintea şi locuinţa?. @i totuşi& mii de (amilii nu,şi pot reali#a acest drept. 6iind o ramur! neproductiv! în trecut& construcţia de locuinţe în condiţiile de trecere la economia de piaţ! n,a supravieţuit. Sectorul privat n,a acumulat mi$loace necesare pentru construcţii capitale. În acestea condiţii asigurarea cet!ţenilor cu spaţiu locativ a (ost complet stopat!& ei (iind nevoiţi singuri s!,şi re#olve problemele locative. "e aici şi decurge creşterea cererii la spaţiul locativ. Reieşind din situaţia creat!& statul pe de o parte& şi cet!ţenii& pe de alt! parte& caut! în multe ca#uri s!,şi re#olve problemele locative prin eva#iuni legale abu#*nd de decala$ul legislaţiei& (olosind lacunele şi coli#iile din actele normative locative. "e asemenea& toate acestea nea$unsuri ale legislaţiei locative pot (i (olosite în potriva c/iriaşilor& ce duce respectiv la înc!lcarea drepturilor lor legale. "eci& în aceste condiţii se impune studierea minuţioas! al legislaţiei locative& cu subtilit!ţile& coli#iile şi lacunele ei multiple. 'ceasta ne v,a a$uta la ap!rarea drepturilor locative ale cet!ţenilor ce v*nd& cump!r!& donea#!& moştenesc înc!peri de locuit în ca# de abu# din partea altor persoane sau organe de stat. 'specte ale politicii locative naţionale a Republicii 1oldova şi reali#area ei în viaţ!. %.3. Noţiunea şi posibilit!ţile de reali#are a concepţiei locative. oncepţia politicii locative naţionale a (ost adoptat! prin Aot!r*rea Buvernului Republicii 1oldova din < august 3::5i %5;& p. ;& şi include mai multe capitole. În sectorul locativ starea de cri#! este consecinţa proceselor obiective generate de trecerea treptat! de la reglementarea drastic! a s(erei de producţie de c!tre stat la economia de piaţ!& precum şi de renunţarea statului la rolul de investitor,monopolist. "evalori#ate rapid prin creşterea spontan! a preţurilor& lucr!rile şi materialele de construcţie& investigaţiile capitale ale statului şi întreprinderilor& prev!#ute pentru reali#area programelor sociale& au devenit insu(iciente. În re#ultat& în ultimii ani a sc!#ut brusc procentul locuinţelor de stat date în e+ploatare& s,a redus considerabil capacitatea p!rţii vulnerabile a populaţiei de a,şi procura locuinţe şi de a,şi construi case individuale de locuit. Nu se mai acord! atenţie cuvenit! moderni#!rii şi construcţiei (ondului locativ de stat e+istent& ceea ce a dus la u#ura moral! şi învec/irea înnainte de termen al multor cl!diri. P*n! nu demult construcţia locativ! era considerat! o ramur! a s(erei neproductive& iar locuinţele , obiecte gratuite ce sunt reparti#ate reglementat& (!r! a avea statut de mar(!& adic! bun produs pentru a (i comerciali#at. 1odi(icarea politicii locative naţionale este condiţionat! de asemenea de: , adoptarea actelor legislative privind structura şi (uncţiile organelor administr!rii publice locale& proprietatea (unciar!& activitatea investiţional!& privati#area (ondului locativ0 , sc/imbarea situaţiei demogra(ice& migrarea intern! al populaţiei& apariţia şoma$ului0 , nivelul redus de con(ort şi amena$are al (ondului locativ& starea ne satis(!c!toare a in(rastructurii lui te/nice şi sociale0 , e+istenţa unui num!r de apartamente e+trem de învec/ite şi avariate care necesit! o reconstrucţie sau renovare comple+!. Ca#a acestei politici o constituie separarea (uncţiilor cele revin statului şi persoanelor $uridice şi (i#ice în conducerea şi (inanţarea procesul de construcţie şi reconstruire& e+ploatare a (ondului locativ. Întru reali#area politicii locative naţionale& statul va asigura: , garanţiile constituţionale privind asigurarea gratuit! cu locuinţ! a p!rţilor social,vulnerabile ale populaţiei& cele privind procurarea locuinţelor& diversitatea şi egalitatea în (aţa legii a tuturor (ormelor de proprietate asupra locuinţelor& dreptul cet!ţenilor de a,şi alege c!ile de re#olvare a problemelor locative0 , crearea condiţiilor pentru (ormarea peţii de locuinţe0 6ormarea peţii de locuinţe include:

, per(ecţionarea şi crearea noilor sisteme (inanciar,creditare şi (iscale în s(era construcţiei locative0 , ma$orarea volumului construcţiilor de locuinţe competitive0 , privati#area locuinţelor0 , crearea premiselor pentru trans(ormarea locuinţelor în bunuri destinate comerciali#!rii0 , asigurarea egalit!ţii în drepturi a tuturor persoanelor (i#ice şi $uridice care des(!şoar! activit!ţi în domeniul construcţiei locative0 , (ormarea peţii produselor de proiect şi antrepri#! în construcţie& a materialelor de construcţie& mecanismelor& construcţiilor şi te/nologiilor0 , reconstruirea comple+ului de construcţie şi adaptarea lui la condiţiile economiei de piaţ!. Politica locativ! naţional! se va reali#a con(orm urm!toarelor direcţii principale: , trecerea de la principiul reparti#!rii gratuite a locuinţelor la principiul comerciali#!rii acestora pe piaţa de locuinţe0 , modi(icarea structural! a (ondului locativ şi construcţiei locative& reorgani#area procesului investiţional0 , construcţia blocurilor de locuit din contul mi$loacelor de stat şi municipale& mi$loacelor b!neşti ale populaţiei& a di(eritor organi#aţii& a investitorilor str!ini0 , reconstruirea& moderni#area şi amena$area (ondului locativ e+istent0 , de#voltarea construcţiei locative în (iecare localitate aparte0 , de#voltarea gospod!rii comunale şi de locuinţe din contul mi$loacelor obţinute din reali#area contractelor de deservire a locuinţelor0 , adoptarea normativelor de spaţiu locativ pentru un membru al (amiliei di(erenţiat pentru (iecare localitate0 , ac/itarea di(erenţial! a c/iriei în municipiu& în (uncţie de locul amplas!rii& de tipul locuinţei& gradul de con(ort şi alţi (actori0 , e+ercitarea controlului asupra preţurilor la construcţia obiectelor (inanţate de la budget0 , aplicarea unor noi criterii în reglementarea evidenţei şi reparti#!rii locuinţelor pentru cet!ţeni ci se bucur! de protecţia social! în s(era locativ!0 , crearea cadrului legislativ şi normativ necesar susceptibil s! asigure ba#ele de drept şi garanţiile subiectelor în raporturile ce ţin de locuinţe. 'spectele ar/itectural,te/nice şi urbanistice ale politicii locative naţionale prev!d urm!toarele momente principale: , stoparea e+tinderii teritoriale a oraşelor mari prin reducerea construcţiilor industriale0 suspendarea construcţiei ecologic ne(avorabile& de#voltarea intensiv! a oraşelor mici şi medii0 , moderni#area blocurilor locative vec/i. Dtapele de reali#are a politicii locative naţionale stabilite de guvern şi stipulate în oncepţia Politicii Eocative Naţionale& sunt urm!toarele: Dtapa I -4,< ani. , stoparea procesului de descreştere a volumului construcţiilor locative. rearea temeiurilor organi#aţional,$uridice ale noii politici locative şi a mecanismelor ei creditar, (inanciare& privati#area locuinţelor& moderni#area ba#ei industriei construcţiei& elaborarea programelor regionale de construcţie locativ!. În viitor se prevede adoptarea unui şir de acte normative în cau#!. Printre primele (iind adoptate: >Eegea cu privire la locuinţe?& >Regulamentul cu privire la construcţia caselor individuale de locuit şi creditarea lor?& >Regulamentul cu privire la E?& >Regulamentul cu privire la relaţiile contractuale şi de arend!?& >Regulamentul cu privire la e+ploatarea spaţiului locativ?. O parte din acte trebuie s! asigure atragerea mi$loacelor b!neşti e+trabugetarea şi reglementarea relaţiilor (inanciare. 'ici se prevede adoptarea >Regulamentului cu privire la creditul ipotecar? şi proiectelor de acte cu privire la subsidiile de stat în construcţie. Dtapa II -%,5 ani. , reorgani#area structural!. Sporirea volumelor construcţiei locative. Intensi(icarea construcţiei individuale cu prec!derea din contul mi$loacelor cet!ţenilor. Ea etapa actual! statul nu dispune de bani şi odat! cu trecerea la economia de piaţ! ei nu vor ap!rea. 'nume aceasta şi impune statul de a re(u#a la rolul precedent în problemele locative şi trebuie de remarcat c! este o garanţie a (aptului c! accepţia nu va deveni utopie. 'u ap!rut o mulţime de oameni care pot şi ar dori s!,şi construiasc! case proprii.

Statul trebuie s! contribuie acestora& anume spre aceasta este îndreptat! concepţia dat!. Trebuie de menţionat c! aceasta nu este o program!& ci doar o concepţie a politicii statului& reali#area c!reia ar permite cointeresarea persoanelor $uridice şi a cet!ţenilor în procurarea locuinţelor din cont propriu. Dtapa III -4,5 ani. , înc/eierea procesului de trecere a s(erei construcţiei locative la economia de piaţ!. Reali#area scopurilor politicii locative naţionale: trecerea de la principiul reparti#!rii gratuite a locuinţelor la principiul comerciali#!rii acestora pe piaţa de locuinţe şi de#voltarea concurenţei în s(era construcţiei locuinţelor.

Caracteristica generală a spaţiului locativ ca proprietate privată. 3.3. aracteristica spaţiului locativ ca obiect al dreptului de proprietate.
Noţiunea de proprietatea este (olosit!& at*t în sens economic c*t şi $uridic& (iind e+presia suprem! a accesului oamenilor la posesia& (olosinţa şi dispo#iţia bunurilor. În toate timpurile proprietatea a servit drept obiect a discuţiilor aprige în teoria şi în practica uman!. Pe parcursul istoriei s,au cristali#at dou! ideologii de ba#! cu privire la proprietate: Ideologia comunist! -proprietatea comun!. 2 adepţii acestei teorii au (ost Platon& utopiştii Renaşterii -T/omas 1orus şi ompanella.& 1ar+& Dngels şi alţii. Di considerau c! proprietatea privat! este sursa tuturor relelor din societate şi pentru a le evita este necesar ca proprietatea s! (ie comun!& s! aparţin! tuturor. Repre#entanţii celei de a doua ideologii: 'ristotel& 'ugust& omte şi alţii 2 care subliniau avanta$ele propriet!ţii individuale şi (amiliale& i#vor de bog!ţie& prosperitate şi bun!stare social!. ii F3& pag. 43G Îns!şi proprietatea este nu altceva dec*t o relaţie economic! care repre#int! un raport de însuşire de c!tre persoane concrete a bunurilor& ceea ce duce la înstr!inarea lor de la toate celelalte persoane şi care o(er! posibilitatea domin!rii asupra bunului însuşit. 'st(el& articolul 584 odului ivil german& de(ineşte dreptul de proprietate ca (iind puterea de a dispune de un lucru >în limitele ordinii $uridice?& iar potrivit articolului ;53 odului ivil elveţian >în limitele legii?. 'utorii rom*ni de(inesc dreptul de proprietate ca drept real cel mai deplin& iiiF%& p.4%G deoarece este singurul drept subiectiv care con(er! titularului s!u trei atribute: posesia& (olosirea şi dispo#iţia -administraţia.. "eci& dreptul de proprietate 2 este acel drept real care con(er! titularului atributele de posesie& (olosinţ! şi dispo#iţie asupra unui bun& în putere proprie şi în interesul propriu& cu respectarea normelor $uridice în vigoare.ivF4& pag.%<G on(orm articolului 3 al Eegii cu privire la proprietate: , "reptul de proprietate în Republica 1oldova este recunoscut şi ocrotit de lege. Proprietarului îi aparţine dreptul de a poseda bunurile& de a le (olosi şi de a dispune -le administra..v F5& p.4G Posedarea bunurilor 2 const! în st!p*nirea e(ectiv! a bunurilor. 6olosirea bunurilor , const! în întrebuinţarea calit!ţilor utile ale bunurilor. "ispo#iţia bunurilor , const! în determinarea destinului bunurilor. În ansamblul m!surilor adoptate pentru creşterea nivelului de trai al cet!ţenilor& un loc important îl ocup! cele luate pentru satis(acerea şi îmbun!t!ţirea continu! a nevoilor de locuit. În acest scop s,a stabilit c! toţi cet!ţenii& indi(erent de veniturile pe care le reali#ea#!& au dreptul s!,şi construiasc! sau s! cumpere locuinţe proprietatea privat! pentru ei şi (amiliile lor& cu mi$loace proprii sau credite de la stat& în localit!ţile în care domicilia#! sau în care are dreptul s!, şi stabileasc! domiciliul.vi F<& pag. 33<G În con(ormitate cu articolul %77 odului ivil 6ederaţiei Ruse 2 proprietarului spaţiului locativ îi aparţine dreptul de posesie& (olosinţ! şi administrare a acestui spaţiu& adic! a da în c/irie& în împrumut& în arend!& în ga$& s!,l v*nd!& s!,l modi(ice& s!,l done#e& moşteneasc!& s!,l nimiceasc!& etc.& cu condiţia ca s! nu (ie înc!lcate normele prev!#ute& precum şi drepturile şi libert!ţile altor persoane& interesele societ!ţii în general.vii F;& pag. %:G

%33G O asemenea p!rere au şi alţi autori cum ar (i Ioan om!nescu şi Ioan 1i/uţ!& care susţin c! persoana care îşi construieşte o locuinţ! proprietate personal!& precum şi acea care îşi cump!r! o locuinţ! cu supra(aţa liber!& corespun#!toare nevoilor sale de locuit& dob*ndeşte dreptul de a o (olosi& deci de a dispune de dreptul de proprietate asupra acestui spaţiu locativ. Nimeni nu poate (i evacuat din înc!perea de locuit& ocupat! sau limitat în dreptul de a (olosi înc!perea de locuit dec*t numai în temeiul şi în modul prev!#ut de lege.+iiiF3%& pag.a în arend!& în c/irie& etc. Transmiterea apartamentelor în proprietatea privat! a creat pentru proprietari noi posibilit!ţi de acţiune cu acest tip de imobil. Înc!perile de locuit în casele (ondului obştesc şi de stat de locuinţe& precum şi în casele cooperativelor de construire a locuinţelor se pun la dispo#iţia cet!ţenilor pentru (olosinţ! (!r! termen. 339G În aceast! ordine de idei Sedug/in P..l (oloseasc! pentru locuirea personal!& c*t şi pentru membrii (amiliei sale.o oarecare m!sur! limitea#! dreptul de proprietate& uneori av*nd un caracter ilegal& deoarece dup! cum de$a am menţionat proprietarul este în drept s! (oloseasc!& poseda şi administra proprietatea sa -în ca#ul nostru proprietarul are dreptul s!.i+ F7& pag.viii F9&p. 5G Totodat!& dup! procesul privati#!rii s.+ F:& pag.a o(erit acest spaţiu locativ nu a (ost prev!#ut contrariul.l v*nd!& s!.l l!sa ca moştenire& etc. "up! p!rerea lui Sedug/in P. %4G Îns! pe de alt! parte& lupta cu aceast! într. Printre aceste (orme o mare r!sp*ndire o cap!t! ac/i#iţionarea spaţiului locativ prin plata în rate. Benerali#*nd momentele e+puse ar (i bine s! menţion!m c! piaţa locativ! s.au de#voltat şi (ormele v*n#!rii 2 cump!r!rii apartamentelor şi altor tipuri de spaţiu locativ.l de.a de#voltat considerabil în re#ultatul privati#!rii spaţiului locativ.l înstr!ine#e altei persoane în ba#a contractului de locaţiune& contractului de v*n#are 2 cump!rare& sc/imb& donaţie& etc..45G on(orm articolului :4 al Proiectului codului cu privire la locuinţe al Republicii 1oldova& spaţiul locativ înc/iriat poate (i divi#at cu drept de (olosinţ! între membrii maturi ai (amiliei c/iriaşului& cu acordul locatarului& dac! e+ist! condiţii de divi#are con(orm legislaţiei în vigoare.& cet!ţeanul 2 proprietarul spaţiului locativ poate s!.I. 1embrii (amiliei proprietarului a unui spaţiu locativ& care locuiesc împreun! cu acesta& au aceleaşi drepturi de (olosinţ! asupra înc!perii cu condiţia c! la momentul în care i s. ridic! întrebarea: cine anume se consider! membrul (amiliei a proprietarului spaţiului locativ= Ea aceast! întrebare ne d! r!spuns articolul odului Eocativ al 6ederaţiei Ruse: Hca membrii (amiliei a proprietarului spaţiului locativ se consider! soţIsoţia& copii& p!rinţii. În ca#ul de#acordului unuia dintre membrii maturi ai (amiliei& litigiul se soluţionea#! în instanţa de $udecat!. stopea#! soluţionarea problemei locative& deoarece o parte considerabil! a spaţiului locativ se retrage din (ondul municipal. . 'lte rude& persoane întreţinute incapabile de munc! precum şi alte persoane cu condiţia c! ei locuiesc împreun! şi duc o gospod!rie comun!?. Tot odat! av*nd dreptul de a o(eri aceast! înc!pere altor persoane& precum ar (i în ba#a de înc/iriere..+i F38& pag. "ivi#area dreptului de proprietate asupra spaţiului locativ privat se e(ectuea#! în con(ormitate cu prevederile odului ivil şi odul 6amiliei ale Republicii 1oldova.et!ţeanul 2 proprietarul spaţiului locativ este în drept s!.+ii F33& pag.a agravat problema (olosirii spaţiului locativ cu alt! destinaţie dec*t pentru locuit.l sc/imbe& de a. 9G Nu se admite e+ercitarea drepturilor de (olosinţ! a locuinţei contrar destinaţiei lor sau care înc!lc! drepturile altor cet!ţeni& precum şi a drepturilor unor organi#aţii de stat şi obşteşti. Totodat!& articolul 38 al odului cu privire la locuinţe prevede c!: > et!ţenii Republicii 1oldova au dreptul de a primi& în modul stabilit& o înc!pere de locuit în casele (ondului obştesc sau de stat de locuinţe ori în casele cooperativelor de construire a locuinţelor?.I. Totodat! în ca#ul în care asupra locuinţei au dreptul de proprietate mai multe persoane& iar întinderea dreptului (iec!ruia nu a (ost determinat! în (apt& toţi coproprietarii se bucur! de drepturi egale de (olosinţ! asupra bunului comun. În acest ca# cu (iecare c/iriaş se înc/eie contract de înc/iriere separat. "eci& este clar c! (olosirea spaţiilor locative& a(late în proprietatea cet!ţenilor sau unor persoane $uridice cu alt! destinaţie dec*t cea de locuit -pentru o(icii& birouri& ateliere& etc. Ea (el s. În a(ara dreptului de a (olosi spaţiul locativ proprietarii reali#ea#! dreptul de posesie şi administrare a spaţiului locativ& deci ei sunt în drept s!.

În ca#ul ne satis(acerii cerinţei ca#ul va (i e+aminat de c!tre instanţa de $udecat!.+vii F3. 3.+viii F39& pag. 49G Eegislaţia locativ! este alc!tuit! din legi sau alte acte normative& cu a$utorul c!rora statul stabileşte& modi(ic! sau anulea#! careva norme din s(era locativ!.& pag. şi c!rui tip de proprietate îi aparţine. Reglementarea $uridic! a spaţiului locativ are o importanţ! deosebit!& deoarece ea a$ut! la stabilirea ba#ei $uridice a normelor în domeniul dat. onstituţia 6ederaţiei Ruse în articolul 9% punctul HJ?& menţionea#! c! Hlegislaţia locativ! este obiectul administr!rii comune a 6ederaţiei Ruse şi subiectele 6ederaţiei Ruse?. "eci& reieşind din aceasta& relaţiile locative pot s! (ie reglementate at*t de actele 6ederaţiei Ruse& c*t şi de c!tre subiectele acestei 6ederaţii. 3.+i+ F37& pag. Nimeni nu poate p!trunde sau r!m*ne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane (!r! consimţ!m*ntul acesteia?. 385G Printre drepturile şi libert!ţile (undamentale ale cet!ţenilor noua onstituţie Republicii 1oldova adoptat! în 3::5& a reprodus în mod original dreptul la locuinţ!& cuprins în articolul 5% din vec/ea onstituţie a Republicii 1oldova."eci& consider!m c! ar (i bine s! e+iste un articol în odul cu privire la locuinţe care s! prevad! scopul spaţiului locativ şi anume de a locui& dar nu pentru o oarecare activitate. Reglementarea $uridic! a spaţiului locativ în Republica 1oldova.o (orm! limitat!& adic! se e+tinde numai asupra p!turilor vulnerabile ale populaţiei. +iv F34& pag. menţionea#!: H"reptul de proprietate privat! oblig! la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului încon$ur!tor şi asigurarea bunei vecin!t!ţi& precum şi la respectarea celorlalte sarcini care& potrivit legii& revin proprietarului. %3<G şi anume c! dac! proprietarul spaţiului locativ îl 6oloseşte cu alt! destinaţie dec*t pentru locuit& înc!lc*nd sistematic drepturile şi interesele vecinilor& sau prin acţiunile sale ilegale îl aduce la o stare de distrugere& organul de autoadministrare local! urmea#! s!.G areva prevederi în acest domeniu îi putem observa în articolul %:4 odului ivil 6ederaţiei Ruse+v F35& pag. "eci& dreptul constituţional la locuinţ!& e+istent anterior& acţionea#! în pre#ent într.%. 'bsenţa ba#ei normative aduce la numeroase înc!lc!ri& ne respect!ri şi în acelaşi timp (ormea#! multiple lacune în legislaţia e+istent!. "eci& este acel act $uridic prin care se reglementea#! organi#area societ!ţii în stat. "eci& articolul %: al onstituţiei Republicii 1oldova HInviolabilitatea domiciliului? menţionea#! c! domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile.l oblige s! opreasc! distrugerea înc!perii şi s!. %35G Benerali#*nd cele e+puse mai sus putem s! constat!m (aptul c! spaţiul locativ este şi întotdeauna va (i obiectul dreptului de proprietate ne c!t*nd la aceea cine este proprietarul -ca subiect. 'bordarea tradiţional!& c*nd statul avea gri$! s! acorde locuinţe (!r! plat! tuturor categoriilor de cet!ţeni& este ireal! în condiţiile economiei de piaţ!. .un sistem de norme cu (orţa $uridic! suprem!& norme care reglementea#! relaţiile sociale din domeniul instituirii şi e+ercit!rii puterii de stat& stabilind în acelaşi timp limitele acestei puteri& drepturile şi libert!ţile (undamentale ale cet!ţenilor. 3. Sarcinile legislaţiei Republicii 1oldova cu privire la locuinţe constau în reglementarea raporturilor în domeniul locuinţelor av*nd drept scop asigurarea dreptului cet!ţenilor la locuinţ!& (olosirea cuvenit! şi p!strarea în bune condiţii a (ondului de locuinţe& precum şi înt!rirea legalit!ţii în c/estiunile privind raporturile în domeniul locativ. 3%G Eipsa în Eegea (undamental! a statului a unor garanţii $uridice ale dreptului cet!ţenilor la locuinţ! a (ost generat! de unele modi(ic!ri obiective & care s. onstituţia. Situaţia de cri#! din sectorul locativ constituie& în (ond o urmare a proceselor obiective& condiţionate de trecerea treptat! de la o administrare statal! totalitar! economia de piaţ!& precum şi re(u#ul statului de a e+ercita rolul de monopol al investitorului.i o(ere o perioad! de timp pentru reparaţia spaţiului locativ. onstituţia este un act $uridic (undamental ce este creat dintr. onstituţia Republicii 1oldova în articolul 5.+vi F3<& pag. Îns!& dac! legile sau alte acte normative ale subiectelor 6ederaţiei Ruse nu sunt în con(ormitate cu legislaţia pre#ent! ele nu pot s! (ie aplicate.au produs în ultimii ani în societate.

În leg!tur! cu trecerea la noile relaţii social. un bun determinat individual în (olosinţ! temporar! sau în (olosinţ! şi posesiune temporar!& iar aceasta se oblig! s! pl!teasc! c/iria?.8. . Reglement!rile din codul civil în mare parte se re(er! şi la spaţiul locativ încep*nd cu reglement!rile re(eritoare la dreptul de proprietate şi termin*nd cu dreptul succesoral. "eci& con(orm necesit!ţii a$ust!rii reglement!rilor noilor relaţii în domeniul raporturilor legate de spaţiul locativ cu standardele internaţionale şi cerinţelor noilor legi adoptate a ap!rut necesitatea de a elabora un nou od cu privire la locuinţe& care s! corespund! noilor cerinţe. 'st(el& în noul od au disp!rut un şir de capitole care anterior reglementau modalitatea de întreţinere& e+ploatare şi proiectare a (ondului de locuinţe. )n alt i#vor de reglementare este odul civil al Republicii 1oldova. se oblig! s! dea celeilalte p!rţi -locatar. ++i F%8& pag. apitolul ce reglementea#! raporturile sociale privind contractul de donaţie aplicabile şi în ca#ul spaţiului locativ. Totodat!& sunt incluse noi noţiuni& cum sunt 6ondul de locuit social& municipal& departamental& cu statut special& a#iluri& (ond proprietate privat! şi un şir de noi termeni ap!ruţi şi care vor (i (olosiţi pe parcursul de#volt!rii social. Toader Toma de(ineşte contractul de locaţiune ca un contract prin care o persoan!& numit! locator& se oblig! s! asigure altei persoane& numit! locatar& (olosinţa total! sau parţial! a unui lucru& pe o durat! determinat! de timp& în sc/imbul unui preţ corespun#!tor sau altei prestaţii. În ca#ul unui bun imobil contractul de locaţiune pe un termen ce dep!şeşte 4 ani trebuie înscris în registrul bunurilor imobile& totodat! el nu poate (i înc/eiat pe un termen mai mare de :: de ani. uantumul c/iriei poate (i modi(icat prin acordul p!rţilor.38 care re(lectea#! şi reglementea#! raporturile sociale economice ale perioadei respective şi care a (ost rati(icat în 3::3 şi e valabil p*n! în pre#ent.cump!rarea ale c!ror reguli se r!s(r*ng şi în ca#ul v*n#!rii. ++ F3:& pag.S. 49G Dsenţialul acestui drept const! în posibilitatea alegerii de c!tre cet!ţeni a modului de satis(acere a necesit!ţilor în problema locativ!. D o constatare trist!& dar real!.ategoriile p!turilor vulnerabile respective urmea#! a (i determinate de Parlament sau Buvern. În acest compartiment aş vrea s! (ac re(erire la conţinutul şi esenţa at*t a odului cu privire la locuinţe R. Eocatorul este obligat s! predea locatarului bunul în starea corespun#!toare& con(orm destinaţiei convenite prin contract şi s! menţin! bunul în aceast! stare pe durata locaţiunii.S.a pierdut actualitatea& iar dispo#iţiile pe care le conţine contravin& în mare m!sur!& recentelor legi şi noii onstituţii. 1oldoveneşti& din 84.economice& adoptarea onstituţiei Republicii 1oldova şi un num!r ma$or de noi legi care reglementea#! noile raporturi ale de#volt!rii spre o economie de piaţ!& odul cu privire la locuinţe& adoptat în 3:74 şi. %. apitolul ce reglementea#! raporturile sociale privind v*n#area. Cunul dat de locator trebuie s! (ie liber de orice viciu material sau $uridic.economice. odul ivil al Republicii 1oldova este unul din principalele i#voare de reglementate a dreptului de proprietate şi deci şi a dreptului de proprietate privat! asupra spaţiului locativ. elelalte categorii de cet!ţeni& de asemenea& bene(icia#! de dreptul la locuinţ! & îns! dreptul acesta nu este asigurat real de nimeni şi prin nimic& cu alte cuvinte nu este garantat de stat. )n i#vor nemi$locit care reglementea#! raporturile sociale privind spaţiul locativ este odul cu privire la locuinţe al Republicii 1oldova.cump!r!rii spaţiului locativ. Reieşind din cele menţionate constat!m& c! în pre#ent ma$oritatea absolut! a cet!ţenilor& care au nevoie de ameliorarea condiţiilor locative şi (igurea#! la evidenţa locativ!& trebuie s! conte#e numai la propriile puteri. apitolul 9 d! caracteristica contractului de locaţiune& deci articolul 79< menţionea#! c!: >prin contractul de locaţiune o parte -locator.a ţinut cont de sc/imb!rile radicale ale de#volt!rii social. "ac! plata c/iriei este stabilit! pentru anumite perioade& ea trebuie e(ectuat! la e+pirarea lor. 4. Ea elaborarea noului proiect de od s. Plata c/iriei poate (i e(ectuat! integral la e+pirarea termenului stabilit în contractul de locaţiune.3:74 -care a (ost adoptat prin Eegea Republicii Sovietice Socialiste 1oldoveneşti K%937. economice a societ!ţii& de cerinţele noii onstituţii& noilor legi adoptate recent& concepţiei a$ust!rii legislaţiei la cerinţele standardelor internaţionale.& c*t şi a proiectului odului cu privire la locuinţe a Republicii 1oldova din %888. 3%4G 'cest contract trebuie s! (ie întocmit în scris..

% de articole. 'cest drept este asigurat prin concursul statului la de#voltarea şi întreţinerea (ondurilor de locuinţe& prin acordarea dreptului (iec!rui cet!ţean de a. asele de locuit repre#int! construcţii capitale destinate pentru traiul permanent al persoanelor& (iind construite din apartamente cu înc!perile au+iliare respective . ++iii F%%& p. 5:G Eocuinţa trebuie s! corespund! normelor sanitare& te/nice& antiincendiare şi s! (ie amplasat! într. 'utorii ruşi& cum ar (i P. înregistr!rii de stat şi evidenţei caselor de locuit& apartamentelor şi a unor p!rţi din ele0 . "e aici re#ult! şi obiectul raporturilor locative care îl constituie spaţiul locativ -locuinţa.S. cuprinde dispo#iţii generale şi anume dreptul la locuinţ! al cet!ţenilor R. ac/it!rii pentru (olosirea locuinţei şi serviciile comunale prestate0 . 'rt..Proiectul noului od conţine reglement!ri legislative mai ample şi mai detaliate pentru aprecierea condiţiilor de recunoaştere a necesit!ţii de asigurare cu spaţiul locativ& modalit!ţilor de acordare a spaţiului de locuit& care anterior erau reglementate prin acte normative separate.++iv F%4& pag.5G Spre deosebire de odul actual& proiectul odului a re(lectat aşa momente cum ar (i crearea de c!tre stat a condiţiilor de reali#are a dreptului cet!ţenilor la locuinţ!& e+tinderea construcţiei spaţiului locativ& îmbun!t!ţirea condiţiilor de întreţinere şi e+ploatare a (ondului de locuinţe0 continuitatea politicii asigur!rii cu locuinţe de c!tre stat a (amiliilor ce stau la r*nd pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai p*n! la aplicarea pre#entului od& dreptul (iec!rui cet!ţean liber& la alegerea sa& în corespundere cu necesit!ţile şi posibilit!ţile sale& de a construi& procura& arenda& înc/iria sau dob*ndi în alt mod legal dreptul la spaţiul locativ. evacu!rii cet!ţenilor din spaţiul locativ ocupat& etc.35G 'cest drept s. ale unei persoane sau (amilii. Nimeni nu poate (i evacuat din spaţiu locativ sau limitat în drepturi de (olosinţ! a lui& dec*t numai în ba#a şi în modul prev!#ut de onstituţie& pre#ent od şi alte legi ale Republicii 1oldova.1 cet!ţenii au dreptul la locuinţ!.I.++ii F%3& p. evidenţei cet!ţenilor ce au nevoie de îmbun!t!ţire condiţiilor de locuit şi acordarea spaţiului locativ& precum şi (olosirii înc!perilor de locuit& de serviciu& c!minelor şi altor înc!peri de locuit speciali#ate0 . 4 Hasigurarea dreptului la locuinţ!? şi anume c! (iecare cet!ţean al Republicii 1oldova are dreptul la locuinţ!.a p!strat şi în proiectul noului od& în art. Secţiunea 3. "eci& odul cu privire la locuinţe actual este alc!tuit din 9 secţiuni& în care sunt cuprinse 3. O reglementare special! în proiectul noului act legislativ se re(er! la raporturile care decurg din de#voltarea (ondului de locuit ne statal& dar cu susţinerea din partea statului.şi alege modul cel mai convenabil de soluţionare a problemelor ce ţin de asigurarea cu locuinţ!. Spaţiul locativ este inviolabil.S. a şi orice ramur! de drept& dreptul locativ are la ba#! raporturile sale $uridice.S 1oldoveneşti care este prev!#ut în art. Eocuinţa se consider! casa de locuit& apartamentul sau o alt! înc!pere de locuit i#olat! ce const! din una sau mai multe od!i de locuit& cu dependenţe necesare pentru a satis(ace necesit!ţile de locuit -permanente sau temporare. asigur!rii integrit!ţii& deservirii şi reparaţiei (ondurilor de locuinţe0 . 'partament se consider! o parte a casei de locuit& compus! din una sau mai multe od!i amena$ate& cu dependenţele necesare& av*nd ieşire separat! în coridor& antreu& tind!& spaţiu între . o #on! destinat! pentru traiul permanent al cet!ţenilor.S. drepturilor şi obligaţiilor proprietarilor şi bene(iciarilor (ondului de locuinţe0 . Eegislaţia cu privire la locuinţ! reglementea#! raporturile dintre persoanele (i#ice şi $uridice& autoriţ!ţile administraţiei publice centrale şi cele locale ap!rute în domeniul: . 3: H În con(ormitate cu onstituţia )niunii R. 'cest drept este asigurat prin de#voltarea şi ocrotirea (ondului obştesc şi de stat& de locuinţe cooperatist! şi individual!& prin reparti#area dreapt!& sub control obştesc& a spaţiului locativ& care se acord! pe m!sura în(!ptuirii programului de construire a locuinţelor bine amena$ate& precum şi prin plata redus! pentru locuinţa şi pentru serviciile comunale?. Sedug/in& totuşi (ac clasi(icarea spaţiului locativ în cel predestinat pentru locuire permanent! şi cel cu caracter temporar. % al proiectului odului se re(er! la Eegislaţia cu privire la locuinţe care se ba#ea#! pe principiile onstituţiei şi include odul ivil al Republicii 1oldova& pre#entul od& precum şi alte acte normative adoptate în ba#a Eegii locuinţelor& care reglementea#! raporturile de drept asupra locuinţelor.

'partamentele sau p!rţi din ele populate de membrii .0 ... cu scopul obţinerii pro(itului.0 casele de locuit& ce aparţin asociaţiilor& întreprinderilor şi organi#aţiilor de stat.0 (ondul de locuinţe destinat înc/irierii în scopuri comerciale -casele de locuit& apartamentele sau p!rţi din ele& locuinţele în casele cu alt! destinaţie& (olosite de locatari pentru darea cu c/irie -în arend!.0 casele de locuit şi apartamentele& a(late în proprietatea personal! a cet!ţenilor -(ondul individual de locuinţe.. administrative. 1oldoveneşti& (ormea#! (ondul de locuinţe?.0 casele de locuit şi înc!perile de locuit din alte cl!diri care aparţin col/o#urilor şi altor organi#aţii cooperatiste& asociaţiilor lor& organi#aţiilor sindicale şi altor organi#aţii obşteşti -(ondul obştesc de locuinţe.E.E. . (ondul de locuinţe populat în ba#a altor temeiuri decît cele prev!#ute mai sus0 . (ondul de locuinţe cu statut special.& de(ineşte (ondul de locuinţe ca totalitatea locuinţelor& amplasate în blocuri locative destinate pentru traiul permanent al persoanelor..0 casele de locuit& care aparţin cooperativelor de construire a locuinţelor -(ondul cooperativelor de construire a locuinţelor.0 (ondul de locuinţe al cooperativelor de construcţie a locuinţelor .sc!ri. (ondul de locuinţe privat -casele de locuit sau p!rţi din ele& asupra c!rora este stabilit dreptul de proprietate. O ast(el de clasi(icare o putem înt*lni şi în prevederile legislative ale 6ederaţiei Ruse& studiat! îndeosebi de c!tre I..++v F%5& pag.col/o#nice şi altor asociaţii& întreprinderi şi organi#aţii de stat. În (uncţie de destinaţie& (ondul de locuinţe poate (i divi#at în: (ondul de locuinţe privat 2 drept de proprietate privat! al persoanelor (i#ice& care nu se re(er! la structurile statale şi nu sunt subiecţi ai dreptului de proprietate public!0 (ondul de locuinţe public 2 care const! din (ondul de locuinţe municipal şi (ondul de locuinţe departamental.P.. Subiecţii ai dreptului de proprietate al (ondului de locuinţe departamental sunt întreprinderile& organi#aţiile instituţiile publice & la balanţa c!rora se a(l! aceste locuinţe. Subiecţii ai dreptului de proprietate ai (ondului de locuinţe municipal sunt unit!ţile teritorial..S. Totodat! unii autori descriu >camera? ca înc!perea încon$urat! cu pereţi permanenţi& (iind clasi(icat! în permanent! sau principal! -dormitor& sala mare& etc.S. 1ai $os& în articolul 9& este descris! şi clasi(icarea (ondurilor de locuinţe care este distinct! celei din odul actual& şi anume: 3.& invali#ilor& pensionarilor0 . . %.E sau . <7G Îns! proiectul odului& în articolul . În (ondul de locuinţe nu pot (i incluse înc!perile ne locuibile situate în casele de locuit& destinate scopului comercial sau altui scop inter#is de lege. (ondul de locuinţe speciali#at şi de serviciu -locuinţe destinate (uncţionarilor& anga$aţilor unor instituţii sau agenţi economici& care& în virtutea caracterului relaţiilor de munc!& necesit! pre#enţa permanent! sau& în ca# de urgenţ!& în cadrul locuinţei de serviciu& a lucr!torilor& (uncţionarilor& elevilor& precum şi altor cet!ţeni pentru locuinţa temporar! -c!mine. şi secundar! -buc!t!ria& antreu& veceu& etc. .E. Supra(aţa general! a apartamentului este (ormat! din supra(aţa tuturor înc!perilor de locuit şi a dependenţilor respective& iar supra(aţa locativ! este (ormat! din numai din înc!perile de locuit.. "e aici re#ult! şi tipurile: casele de locuit şi înc!perile de locuit din alte cl!diri& care aparţin statului -(ondul de stat de locuinţe. Procopcenco. şi cooperativele de locuinţe . construite de din mi$loacele şi (orţele proprii0 . În (uncţie de temeiul acord!rii în (olosinţ! şi de destinaţia înc!perilor de locuit& (ondul de locuinţe poate (i: (ondul de locuinţe cu destinaţie social! -casele de locuit& apartamentele şi (ondurile de locuinţe date cu c/irie cet!ţenilor care necesit! protecţie social!.cooperatiste. Tot în prima secţiune a odului actual sunt prev!#ute articole care descriu (ondul de locuinţe şi anume: > asele de locuit& precum şi înc!perile de locuit din alte cl!diri& a(late pe teritoriul R.

6olosirea înc!perilor de locuit? & care este alc!tuit din .o cas! care nu corespunde cerinţelor sanitare şi te/nice stabilite& etc. controlul utili#!rii con(orm destinaţiei şi asigurarea integrit!ţii (ondului de locuinţe0 . 'st(el cum art. ţinerea evidenţei cet!ţenilor ce au dreptul la îmbun!t!ţirea condiţiilor din (ondul de locuinţe social şi municipal& adoptarea deci#iilor despre reparti#area locuinţelor0 . >'sigurarea cet!ţenilor cu înc!peri de locuit . e(ectuarea controlului şi supraveg/erii de stat în domeniul (olosirii şi întreţinerii (ondului de locuit. omitetele obşteşti& s!teşti& de strad!& de cartier& de imobil şi alte organe de iniţiativa obşteasc! a populaţiei& în con(ormitate cu regulamentele lor& acord! a$utor organelor de stat la e+ploatarea (ondului de locuinţ! şi la asigurarea p!str!rii lui în bune condiţii. 33 menţionea#! c! autorit!ţile publice centrale asigur! e+ecutarea politicii în domeniul de#volt!rii spaţiului locativ prin: .o singur! camer!0 care locuiesc într. administrarea (ondului de locuinţe municipal & organi#area deservirii şi reparaţiei0 . Sindicatele& alte organi#aţii obşteşti& colectivele de munc!& proced*nd în con(ormitate cu legislaţia şi cu statutele -regulamentele organi#aţiilor obşteşti& precum şi cet!ţenii particip! la administrarea (ondului de stat şi obştesc de locuinţe şi la asigurarea integrit!ţii. >'dministrarea (ondului de locuinţe? care prevede administrarea de stat în domeniul (olosirii ţi asigur!rii p!str!rii în bune condiţii a (ondului de locuinţe. stabilirea unui mod unic al înregistr!rii de stat& estim!rii şi evidenţei (ondului locativ0 . Secţiunea 4.S.0 evidenţa cet!ţenilor care au nevoie de îmbun!t!ţirea condiţiilor de locuit& la locul de trai sau la locul de munc!. asigurarea unit!ţii actelor normative subordonate legii ce reglementea#! raporturile de locuinţe0 . capitole: 3. În con(ormitate cu proiectul odului& în articolul 34& cet!ţenii care necesit! îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai bene(icia#! de urm!toarele drepturi: . Sunt prev!#ute împuternicirile 1inisterului& organele care e+ercit! administrarea (ondului obştesc şi de stat de locuinţe şi a (ondului cooperativelor de construire a locuinţelor0 organi#aţiile de e+ploatare a locuinţelor& etc. >Organul de stat special împuternicit& care e+ercit! administrarea de stat în domeniul (olosirii şi asigur!rii p!str!rii în bune condiţii a (ondului de locuinţe este 1inisterul gospod!rii comunale şi de locuinţe al R. Secţiunea %.administrativ! respectiv! în ceea ce priveşte: . contribuirea la diri$area cre!rii asociaţiilor proprietarilor de locuinţe0 . et!ţenii la (el particip! la administrarea (ondului obştesc şi de stat de locuinţe& înaint*nd propuneri asupra în(!ptuirii m!surilor pentru îmbun!t!ţirea (olosirii& întreţinerii şi e+ploat!rii cuvenite a (ondului de locuinţe . Respectiv şi autorit!ţile administr!rii publice locale care e(ectuea#! promovare politicii locative a statului în unitatea teritorial. contribuirea la privati#area apartamentelor din (ondul de locuinţe public0 . 1oldoveneşti?. înc/eierea& prin intermediul serviciilor subordonate& a contractelor de înc/iriere a locuinţelor în (ondul cu destinaţie social! şi public& etc..++vi F%<& p. determinarea regulilor şi normelor deservirii şi reparaţiei caselor de locuit& precum şi a utili#!rii teritoriilor a(erente0 . . determinarea regulilor de ba#! a (olosirii locuinţelor0 . apitolul I .S.Tot în prima secţiune al odului actual se descriu drepturile şi obligaţiile cet!ţenilor de (olosire a locuinţei& destinaţia caselor de locuit şi a înc!perilor de locuit & trecerea caselor de locuit şi a înc!perilor în categoria celor ne locuibile -care se (ace numai la propunerea ministerelor& comitetelor de stat& departamentelor şi organelor centrale respective ale organi#aţiei obşteşti . /iar la începutul capitolului este descris dreptul cet!ţenilor la obţinerea înc!perii de locuit0 temeiurile pentru a considera c! cet!ţenii au nevoie de îmbun!t!ţirea condiţiilor de locuit -cei care locuiesc un timp îndelungat în condiţii de sub înc/iriere& care locuiesc în c!mine0 care locuiesc c*te dou! sau mai multe (amilii într.& etc. 35G Pe l*ng! aceasta& în proiectul odului au (ost introduse noile prevederi ce se re(er! la competenţe organelor centrale şi celor locale. la privati#area locuinţelor din (ondul de locuinţe municipal sau departamental. 'cordarea înc!perilor de locuit în casele (ondului obştesc şi de stat de locuinţe. la obţinerea de credite sau subvenţii pentru construirea sau dob*ndirea în proprietate privat! a locuinţelor& iar cet!ţenii ce necesit! protecţie social! sunt în drept de a înc/iria înc!peri de locuit cu destinaţie social! sau special! 0 .

Pentru cet!ţenii ce necesit! îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai şi sunt anga$aţi la întreprinderi& instituţii sau organi#aţii care dispun de (ond locuinţe& evidenţa se ţine la locul de lucru. În acest capitol este descris contractul de înc/iriere& obiectul& drepturile şi obligaţiile membrilor (amiliei c/iriaşului& pl!ţile& situaţiile pentru evacuare& sc/imbul înc!perilor de locuit -regulile& condiţiile. apitolul II 2 >6olosirea înc!perilor de locuit în casele (ondului obştesc şi de stat de locuinţe?.& pag.G Înc!perile de locuit de serviciu sunt înc!perile ce corespund cerinţelor te/nico. "estinaţia locuinţelor de serviciu se aseam!n! cu cea a spaţiului locativ. Tot în acest capitol se prevede norma spaţiului locativ -care este de : m% pentru (iecare persoan!& îns! care poate s! (ie stabilit! şi mai mare. În principiu aceasta durea#! at*t timp c*t e+ist! relaţiile de munc!. ategoriile de cet!ţeni care bene(icia#! de un asemenea drept sunt stabilite de legislaţie în vigoare. Pentru luarea la evidenţ! a cet!ţenilor ce necesit! îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai se întocmesc liste în care sunt înscrişi: cet!ţenii care necesit! protecţie social! şi care au dreptul la înc/irierea locuinţelor din (ondul social0 cet!ţenii ce solicit! primirea de credite şi subvenţii pentru construirea sau procurarea unei locuinţe0 cet!ţenii ce solicit! s! (ie membri ai cooperativei de construcţie a caselor de locuit.odul cu privire la locuinţe mai prevede şi persoane care au prioritate la îmbun!t!ţirea condiţiilor de locuit: invali#ii 1arelui R!#boi pentru 'p!rarea Patriei şi (amiliilor lor de ostaşi & c!#uţi în lupt! sau disp!ruţi (!r! urm!0 eroilor )niunii Sovietice& Droilor 1uncii Socialiste precum şi persoanelor decorate cu ordinele de Slava& Slava 1uncii& etc. 4. "espre toate aceste momente ne vom re(eri aparte& la un alt capitol al te#ei şi anume: >'lte modalit!ţi de înstr!inare a spaţiului locativ public?. m % şi nu poate dep!şi 7 m%. apitolul III 2 >6olosirea locuinţelor de serviciu?.0 persoanelor care su(er! de (orme grave ale unor boli cronice0 invali#ilor de munc! de grupele 3 şi % şi invali#ilor grupelor 3şi % din r*ndul militarilor0 (amiliilor cu mulţi copii& etc.. %.sanitare& amplasate în casele (ondului de locuinţe special& municipal şi în alte (onduri şi care sunt destinate cet!ţenilor -(amiliilor.& contractul de subînc/iriere& etc. În mod similar sunt luaţi la evidenţ! şi salariaţii acestor întreprinderi& instituţii sau organi#aţii care au (ost concediaţi în leg!tur! cu atingerea v*rstei de pensionare. Dvidenţa cet!ţenilor ce necesit! îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai se ţine la locul de domiciliere de c!tre autoritatea administraţiei publice locale.++vii F%. ce bene(icia#! de dreptul la spaţiu locativ de serviciu . Spaţiu locativ de serviciu se acord! persoanelor pe perioada valabilit!ţii contractului de munc! sau e+ercit!rii (uncţiei eligibile şi& ca regul!& trebuie s! se a(le în apropierea locului de munc!. În c!minele pentru (amilii norma de locuit se stabileşte în m!rime de . et!ţenii a c!ror condiţii de trai au (ost agravate intenţionat sau din imprudenţ!& ca urmare a înstr!in!rii& deterior!rii sau distrugerii locuinţelor lor& timp de < ani de la aceast! agravare nu vor (i la evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai.. Norma spaţiului locativ în c!minele pentru persoane (!r! (amilii se stabileşte în m!rime de 5 m % pentru o persoan!. . 3. Eocuinţele de serviciu 2 sunt destinate pentru domicilierea cet!ţenilor& care în leg!tura cu caracterul relaţiilor lor de munc! trebuie s! tr!iasc! la locul de lucru sau în apropierea lui. 'ceast! norm! se aplic! în ca#ul acord!rii apartamentelor cu o singur! camer!. )nele categorii de persoane au dreptul la spaţiul locativ suplimentar sub (orma de o camer! sau în m!rime de 38 m%. on(orm proiectului odului& la acordarea apartamentelor din (ondul public surplusul spaţiului locativ nu poate dep!şi 38 m % pentru o (amilie. Pentru locuinţele din (ondul privat norma spaţiului locativ pentru o persoan! nu este limitat!. )ltima (iind o(erit! cet!ţenilor pentru (olosirea temporar! în leg!tur! cu e+istenţa relaţiilor de munc! între cet!ţeni şi proprietarii acestor înc!peri. et!ţenii Republicii 1oldova care nu se a(l! la evidenţa pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai& procur! locuinţe din domeniul privat de sine st!t!tor.

++viii F%9& pag.se seama de norma locativ! legal!. Înc!perile de locuit de serviciu pot (i apartamentele separate& cu una sau mai multe od!i& amplasate la primele sau ultimele eta$e ale casei de locuit. Eocuinţele de serviciu se a(l! în administrarea acestora ţin*ndu. ontractul de înc/iriere re(eritor la locurile de serviciu constituie un accesoriu al contractului de munc!. În calitate de c!mine se reparti#ea#! casele de locuit& special construite sau reamena$ate în acest scop& se (olosesc pentru domicilierea muncitorilor& slu$başilor& studenţilor& elevilor& precum şi altor cet!ţeni în perioada muncii sau înv!ţ!turii. care sunt destinate pentru traiul anumitor categorii de persoane în modul şi în condiţiile stabilite de lege. se organi#ea#! pentru (olosirea mi$loacelor b!neşti proprii în construcţia şi e+ploatarea în comun a casei -caselor. . et!ţenii care au nevoie de îmbun!t!ţirea condiţiilor de locuit sunt în drept s! se înscrie în cooperativa de construire a locuinţelor şi s! primeasc! în aceast! cooperativ! un apartament. 33<G <. !minele se completea#! cu mobilier şi alte obiecte necesare pentru trai şi odi/n! din contul locatarilor. on(orm art. În categoria spaţiului locativ de serviciu pot (i incluse doar înc!perile de locuit libere. 5. se e(ectuea#! de c!tre organele e+ecutive ale administraţiei publice locale din r*ndul cet!ţenilor care stau la evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor de trai.E.++i+ F%7& p. .9G "eşi& aceste c!mine sunt destinate tinerilor muncitori şi specialişti& consider!m c! ele pot (i (olosite şi de c!tre alte categorii de muncitori& dar numai dac! nu sunt solicitate de c!tre cei care (ac parte din cele dou! categorii& şi anume: tineri muncitori şi specialişti. ..9G Organi#area şi (ondarea . În cooperativa de construire a locuinţelor pot (i primite persoanele care au împlinit 37 ani şi au nevoie de îmbun!t!ţirea condiţiilor de locuit.. În perioada studiilor& activit!ţii muncitorilor& (uncţionarilor& studenţilor& elevilor& precum şi a altor cet!ţeni& li se acord! c!mine. Ea categoria caselor speciali#ate se raportea#!: c!minele0 casele (ondului de manevr!0 casele 2 internat pentru invali#i& veterani& b!tr*ni0 casele de locuit din sistemul organelor de protecţie social! şi casele cu o alt! destinaţie special!. Aot!r*rea cu privire la acordarea locuinţei de servicii se adopt! de c!tre administraţia întreprinderii& instituţiei& organi#aţiei& de c!tre consiliul de conducere a col/o#urilor& de c!tre organele de conducere ale altor organi#aţii cooperatiste& ale asociaţiilor lor& de c!tre organele organi#aţiilor sindicale şi ale altor organi#aţii obşteşti& de c!tre comandamentul unit!ţii militare -art. .E. 53 Proiectului odului cu privire la locuinţe luarea la evidenţ! şi includerea în r*ndul celor care doresc s!.aracterul de locuinţ! de serviciu decurge din locul unde se a(l! supra(aţa locativ!& în incinta unit!ţii ori în imediata ei apropiere sau a locului de munc!& din destinaţia ei ca#!rii personalului şi membrilor de (amilie şi din nevoia persoanelor încadrate în unitatea de a (i pre#ente în permanenţ! în pre$ma locului de munc! & impus! de natura speci(ic! a acesteia. Ea (olosirea locuinţelor de serviciu se aplic! regulile cu privire la contractul de înc/iriere a înc!perii de locuit .E. apitolul L 2 >'sigurarea cet!ţenilor cu înc!peri de locuit în casele cooperativelor de construire a locuinţelor şi (olosirea acestor înc!peri?. apitolul IL 2 >6olosirea c!minelor?. . 387. 38< odului cu privire la locuinţe atribuirea de ba#! a locuinţelor de serviciu este acordare pentru perioad! de munc! a cet!ţenilor& care în leg!tur! cu (elul relaţiilor lor de munc! sunt nevoiţi s! locuiasc! -s! domicilie#e. În proiectul odului cu privire la locuinţe a (ost introdus! noţiunea de casele speciali#ate .+++ F%:& pag. sau . Spaţiul locativ din c!mine este acordat în ba#a unor /ot!r*ri comune a administraţiei& comitetului sindical& conducerii întreprinderii& instituţiei& organi#aţiei.şi îmbun!t!ţeasc! condiţiile de trai în cadrul .E.+++i F48& p.E. 'ceast! înseamn! c! persoanele care ocup! şi (olosesc locuinţa de serviciu& precum şi membrii lor de (amilie pierd dreptul de (olosinţ! asupra locuinţelor respective odat! cu încetarea contractului de munc! (!r! a li se atribui alte supra(eţe locative. la serviciu ori în apropiere. se e(ectuea#! la locul de trai sau la locul de lucru de c!tre organele e+ecutive ale administraţiei publice locale. 335G În con(ormitate cu art. sau .

un act adiţional la contractul de înc/eiere..S. Secţiunea .8. Spaţiul locativ este întreţinut de c!tre proprietar& c!ruia îi revine obligaţiunea de e(ectuare a reparaţiei capitale& lic/idarea consecinţelor calamit!ţilor naturale& avariilor& etc. Tot în acest capitol este prev!#ut a$utorul acordat de stat cooperativelor de construire a locuinţelor0 parta$ul înc!perii de locuit0 stabilirea drepturilor şi obligaţiilor0 etc.G 6iecare a treia (amilie de or!şeni st! la evidenţa în r*ndul pentru ameliorarea condiţiilor de trai& iar (iecare a #ecea este inclus! în acest r*nd de peste #ece ani. Proprietarul are dreptul la posesie& (olosinţ! şi administrare. 5.3:74& cu odul cu privire la locuinţe al Republicii 1oldova.. În actul adiţional se stabilesc condiţiile şi c/eltuielile de trecere în alt spaţiu locativ& obligaţiunile şi responsabilit!ţile p!rţilor& ce le revin dup! e(ectuarea reparaţiei capitale.le locuinţe gratuite& în condiţiile economiei de piaţ! nu mai pot (i (olosite. )n alt i#vor normativ este Aot!r*rea Buvernului Republicii 1oldova cu privire la aprobarea concepţiei locative naţionale K<:5 din 8<. 1oldoveneşti& din 84. Secţiunea <. Proprietarul îşi asum! riscul pierii (ortuite a spaţiului locativ. 'ceast! /ot!r*re prevede at*t concepţia locativ! naţional!& c*t şi politica locativ!.+++iii F4%& pag. .S.87. mM pentru un membru al (amiliei locatarului. >'sigurarea p!str!rii în bune condiţii a (ondului de locuinţe & e+ploatarea şi reparaţia lui?.. Termenul de e(ectuare a reparaţiei capitale a spaţiului locativ se stabileşte& de comun acord& de c!tre locator şi locatar& printr. Dle alc!tuiesc un (ond locativ individual. .+++ii F43& pag. Necesitatea cercet!rii este determinat! de sc/imbarea radical! a atitudinii statului (aţ! de problema spaţiului locativ de acumularea unei anumite e+perienţe& în promovarea re(ormei locative şi de necesitatea generali#!rii e+perienţei ţ!rilor str!ine în domeniul politicii spaţiului locativ. asele& ce aparţin cet!ţenilor în ba#a dreptului de proprietate privat! alc!tuiesc o surs! important! pentru satis(acerea necesit!ţilor populaţiei în domeniul locativ. Ea adunarea general! a membrilor de cooperativ! pot (i primiţi cet!ţenii Republicii 1oldova care: au împlinit v*rsta de 37 ani0 au depus cota de participare0 s. 1etode tradiţionale& c*nd statul îşi asuma integral gri$a pentru asigurarea cu spaţiul locativ a tuturor categoriilor de cet!ţeni& acord*ndu. 2 >Soluţionarea litigiilor în c/estiunile locuinţelor?..E. 1odi(icarea politicii naţionale locative este condiţionat! de: .3::5. 'ceast! r!spundere survine în ca#ul în care : are loc înc!lcarea a regulilor (olosirii înc!perilor de locuit0 înc!lcarea modului de luare la evidenţ! a cet!ţenilor0 înc!lcarea regulilor e+ploat!rii caselor de locuit0 înc!lcarea termenelor stabilite0 deteriorarea caselor de locuit& înc!perilor& etc. %%<G Tot în acest capitol este prev!#ut contractul de înc/iriere& de sc/imb0 drepturile şi obligaţiile p!rţilor& modi(icarea sau des(acerea contractului& etc. în vederea e+ploat!rii în comun a casei -caselor. Secţiunea 5. 'ceste litigii se soluţionea#! de instanţa de $udecat!& arbitra$. În ca#ul în care reparaţia capital! a înc!perilor de locuit nu poate (i e(ectuat! (!r! evacuarea locatarului& proprietarul este obligat& în perioada lucr!rilor de reparaţie& s! acorde locatarului un alt spaţiu locativ care s! corespund! condiţiilor te/nice şi sanitare& iar supra(aţa spaţiului locativ trebuie s! (ie de cel puţin . 2 >"ispo#iţii (inale?.. Se re(er! la asigurarea cu înc!peri de locuit a cet!ţenilor trimişi peste /otare& pe c*nd dispo#iţii (inale ale Proiectului odului cu privire la locuinţe caracteri#ea#! mai mult necesitatea înlocuirii odului cu privire la locuinţe al R. apitolul LI 2 >6olosirea înc!perilor de locuit în casele (ondului individual de locuinţe?. >R!spunderea pentru înc!lc!rile legislaţiei cu privire la locuinţe?. ooperativele (ormate se consider! persoane $uridice din data înregistr!rii lor în modul stabilit de lege& ele activea#! (!r! un termen limitat& dac! aceasta nu e stabilit de statutul cooperativei.au obligat s! respecte cerinţele de e+ploatare în comun a casei şi obiectelor de u# comun. se organi#ea#! pentru procurarea caselor noi construite -reconstruite. Secţiunea 9.

din 38. rearea temeiurilor organi#aţional. 'şadar : Dtapa 3: stoparea recesiunii în construcţie identi(icarea noilor modalit!ţi de soluţionare a problemelor locative& adecvate economiei cu mai multe sectoare -perioada de trecere.3:::.şi alege modalitatea de soluţionare a problemelor locative0 . Dtapa 4: înc/eierea procesului de trecere a s(erei construcţiei locative la economia de piaţ!. creşterea cotei construcţiei de locuinţe de c!tre persoanele private şi persoanele $uridice& inclusiv asigurarea de c!tre stat cu locuinţe şi (acilit!ţile respective în aceast! privinţ! a cet!ţenilor mai puţin asiguraţi . )n alt i#vor este Aot!r*rea Buvernului Republicii 1oldova cu privire la aprobarea Strategiei pieţei spaţiului locativ şi altor bunuri imobiliare K 53. Noua politic! locativ! presupune: ..8<. Îns! veniturile deci#orii ale cet!ţenilor şi ale statului şi sc/imb!rile luate din structurile instituţionale au determinat starea ne satis(!c!toare a (ondului de locuinţe. a urmare a procesului de privati#are& un num!r mare de întreprinderi şi 77 la sut! din (ondul de locuinţe aparţin actualmente sectorului privat. <.38G dreptul (iec!rei (amilii de a. "up! proclamarea independenţei ţ!rii& în economie& instituţiile politice& condiţiile sociale şi modul de viaţ! al populaţiei s.au produs trans(orm!ri ma$ore. trecerea treptat! de la distribuirea locuinţelor& construite preponderent din contul bugetului& la e(ectuarea construcţiilor de c!tre întreprinderi şi cet!ţeni .şi alege modul cel mai convenabil de soluţionarea problemelor sale locative0 ba#a politicii o constituie separarea distinct! a (uncţiilor ce le revin statului& persoanelor $uridice şi (i#ice în conducerea şi procesului de construcţie& reconstrucţie şi e+ploatare a (ondului locativ0 statul va asigura garanţiile constituţionale privind asigurarea gratuit! cu locuinţe a p!turilor social vulnerabile ale populaţiei0 crearea condiţiilor pentru (ormarea pieţei de locative0 per(ecţionarea şi crearea noilor sisteme (inanciar creditare şi (iscale în s(era construcţiei locative0 ma$orarea volumelor construcţiei de locuinţe competitive0 privati#area locuinţelor0 asigurarea egalit!ţii în drepturi a tuturor persoanelor (i#ice şi $uridice0 reconstruirea comple+ului de construcţie şi adaptarea lui la condiţiile economiei de piaţ!& etc. Reali#area scopurilor politicii locative naţionale& trecerea de la principiul reali#!rii cu titlu gratuit a locuinţelor la principiul comerciali#!rii acestora pe piaţ! de locuinţe şi de#voltarea construcţiei în s(era producţiei locative . Dtapa %: reorgani#area structural! .$uridice ale noii politice locative şi a mecanismelor ei creditar 2 (inanciare& privati#area intensiv!& elaborarea programelor regionale de construcţie locativ!& moderni#area ba#ei industriei construcţiilor.adoptarea actelor legislative privind structura şi (uncţiile organelor autoadministr!rii locale& proprietatea (unciar!& privati#area (ondului locativ& etc0 nivelul redus de con(ort şi amena$are al (ondului locativ e+istent & starea ne satis(!c!toare a in(rastructurii lui te/nice şi sociale0 restructurarea şi re(ormarea sistemului de diri$are a comple+ului economic naţional0 e+istenţa unui num!r considerabil de apartamente e+trem de învec/ite şi avariate& care necesit! o reconstrucţie sau renovare0 necon(ormitatea structurii construcţiei locative cu cerinţele actuale privind tipurile de cl!diri& num!rul de nivele& etc0 Totodat! sunt prev!#ute şi principiile politicii locative naţionale:+++iv F44& p. asigurarea itegrit!ţii şi reparaţiei (ondului locativ. Buvernul Republicii 1oldova a stabilit urm!toarele principii generale ale strategiei:+++v F45& p. Sporirea volumelor construcţiei locative & modi(icarea structurii construcţiei locative în con(ormitate cu tipurile de proprietate şi sursele de (inanţare0 intensi(icarea construcţiei individuale cu prec!dere din contul mi$loacelor cet!ţenilor.<G scopul politicii const! în asigurarea dreptului (iec!ruia cet!ţean de a. 'ceast! impune luarea de m!suri radicale pentru ameliorarea situaţiei în sector. Punctul 5 al Aot!r*ii este atribuit etapelor reali#!rii politicii locative.

oncepţia locativ! naţional! a trasat diverse m!suri tactice& stabilind reali#area acestor principii generale în trei etape într. +++vi F4<& p. Totodat! spaţiul locativ poate s! se atribuie atît la proprietatea de stat cît şi cea privat!. au#a principal! o constituie cri#a din economia naţional! şi în consecinţ!& sc!derea capacit!ţii de cump!rare a populaţiei& precum şi incapacitatea statului de a acorda asistenţa prin subvenţii sau alte (orme de (inanţare pentru procurarea şi construcţia locuinţelor . obiecte ne(inali#ate& inclusiv cl!dirile de locuit.%9. Eegea cu privire la privati#are K . Eegea cu privire la proprietate K5<: 2 3% din %%. )n i#vor destul de important este şi Eegea Republicii 1oldova cu privire la privati#area (ondului de locuinţe K34%5. HParticularit!ţile privati#!rii şi unele ramuri ale economiei naţionale?.3::3.%88%& totuşi aş vrea s! menţione# careva prevederi de ba#!& ca e+emplu care poate (i obiectul privati#!rii& deci con(orm articolului 4: întreprinderile -asociaţiile. ne vorbeşte despre organi#area procesului de privati#are. . Ne c!t*nd la (aptul c! aceast! lege a (ost în vigoare p*n! pe data de 43.38G on(orm articolului 3 Privati#area (ondului de locuinţe este un process de înstr!inare& e(ectuat de organelle puterei de stat& a (ondului de locuinţe aparţinînd statului& organi#aţiilor obşteşti& asupra c!rora statul şi.& etc.. u toate acestea& prevederile sus numitei oncepţii privind elaborarea unui mecanism (inanciar şi de creditare& ce ar (acilita procurarea şi construcţia locuinţelor de c!tre toate categoriile de cet!ţeni& nu se aplica. 7.89.3% din 38. 9.. pentru satis(acerea necesit!ţilor în locuinţe şi (ormarea unor st!pîni reali prin dreptul de a dispune liber de proprietatea imobiliar!. Titlul % . 'ceast! lege mai prevede modul de privati#are& întreţinerea şi reparaţia locuinţelor& privati#ate& Regulamentul comisiei de privati#are a (ondului de locuinţe -ca ane+!. 3::3. 1ai $os este dat! de(iniţia (ondului de locuinţe& şi anume: >imobilele şi spaţiile locative din construcţiile care aparţin statului& indi(erent de apartenenţa departamental!& locuinţele sov/o#urilor şi ale altor întreprinderi agricole de stat& inclusive cele reorgani#ate dup! punerea !n aplicare a Eegii cu privire la privati#are& precum şi locuinţele construite din contul mi$loacelor de stat de c!tre întreprinderile şi organi#aţiile cu alte tipuri de proprietate. 83. Titlul 5 . Titlul < . 'm (!cut re(erire la aceast! lege deoarece dup! cum am menţionat anterior& spaţiul locativ este obiect al dreptului de proprietate& deci re#ult! c! asupra lui îşi (ac e+tindere: posesia& (olosinţa şi administrarea.3::4.reparti#area distinct! a (uncţiilor de reali#are a ei între sectorul public şi cel privat0 crearea condiţiilor pentru de#voltarea pieţei spaţiului locativ şi altor bunuri imobiliare.3%. capitole: apitolul 3 2 Principii generale0 apitolul % 2 Proprietatea privat!0 apitolul 4 2 Proprietatea colectiv!0 apitolul 5 2 Proprietatea de stat0 . Procesul de implementare a concepţiei a demarat cu elaborarea cadrului legislativ şi standardelor te/nice& inclusiv proiecte de legi cu privire la locuinţe& condominiu şi e+proprierea pentru necesit!ţile publice şi unele /ot!r*ri guvernamentale privind atragerea investiţiilor e+trabugetare.84.& instituţiile& organi#aţiile unit!ţile structurala ale asociaţiilor& atelierele& alte subdivi#iuni ale întreprinderilor& ce constituie comple+e patrimoniale unice0 locuinţele0 c. Eegea cu privire la proprietate este alc!tuit! din .a declarat dreptul de proprietate& altor asociaţii şi întreprinderi cooperatiste de stat& construite din contul mi$loacelor alocate din bugetul de stat& în proprietate privat! cet!ţenilor Republicii 1oldova şi asociaţiilor acestora -societ!ţi pe acţiuni şi societ!ţi economice& etc. H1i$loace pentru procurarea patrimoniului statului şi (olosirea lor?. H"ispo#iţii (inale?.3% din 85.o perspectiv! de 38 ani. Titlul 4 .

(aporturile reglementate de legislaţia cu privire la locuinţe Eegislaţia cu privire la locuinţe reglementea#! raporturile privind: a. Obiectivele principale ale legislaţiei cu privire la locuinţe sînt: a. ap!rarea drepturilor ce ţin de domeniul locuinţelor şi a altor drepturi şi interese legate de acestea ale subiectelor raporturilor în domeniul locuinţelor0 e. Articolul 2. Eegislaţia cu privire la locuinţe se ba#ea#! pe principiile onstituţiei Republicii 1oldova şi const! din pre#enta lege& odul civil& Eegea condominiului în (ondul locativ& Eegea privati#!rii (ondului de locuinţe& precum şi alte acte legislative şi normative ce reglementea#! domeniul locuinţelor. -4. odul civil se aplic! raporturilor din domeniul locuinţelor în m!sura în care aceste raporturi nu sînt reglementate de legislaţia din domeniul locuinţelor. reglementarea raporturilor din domeniul locuinţelor0 b. (olosirea locuinţelor din (ondul locativ privat şi alte tipuri de (onduri locative în ba#a contractului de locaţiune sau a altor temeiuri legale0 d. asigurarea garanţiilor $uridice pentru obţinerea locuinţelor de c!tre cet!ţenii care au nevoie de îmbun!t!ţirea condiţiilor locative0 c. 2 Baranţiile şi ap!rarea dreptului de proprietate.apitolul < 2 Proprietatea altor state& a cet!ţenilor şi a persoanelor $uridice şi a organi#aţiilor internaţionale şi a persoanelor (!r! cet!ţenie0 apitolul . reconstrucţia (ondului locativ0 . e+cluderea locuinţelor din (ondul locativ şi (olosirea locuinţelor în alte scopuri decît cele locative0 e. asigurarea libert!ţii cet!ţenilor şi organi#aţiilor lor în reali#area drepturilor şi intereselor ce ţin de domeniul locuinţelor0 d. DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. asigurarea e+ecut!rii obligaţiilor ce decurg din lege& alte acte normative& statutul de organi#are al locatarilor şiIsau contractele înc/eiate de c!tre proprietarii locuinţelor şi agenţii economici ce activea#! în cadrul blocului locativ privind p!strarea& menţinerea şi e+ploatarea bunurilor proprietate comun! indivi#ibil! din (ondul locativ. evidenţa (ondului locativ0 c. 'egislaţia cu privire la locuinţe -3. -%. apariţia& e+ercitarea& sc/imbarea& stingerea dreptului de posesie& (olosire& dispunere de locuinţe din (ondul locativ0 b. stabilirea priorit!ţii drepturilor locative şi intereselor legitime ale proprietarilor de locuinţe în raport cu drepturile şi interesele economice şiIsau de întreprin#!tor ale altor subiecţi de drept ce au leg!tur! cu (ondul locativ0 (.

evacuarea cet!ţenilor din (ondul locativ. bloc locativ 2 cl!dire cu dou! sau mai multe apartamente -înc!peri locuibile.(. instituirea cooperativelor de construcţie a locuinţelor0 g.& cerdacele& subsolul& eta$ul te/nic şi alte înc!peri au+iliare& care se a(l! în (olosinţa comun! a tuturor locatarilor din blocul locativ& precum şi terenul a(erent blocului locativ& destinat trecerii în locuinţe0 . Noţiuni principale -3. ac/itarea pl!ţii pentru (olosirea locuinţei şi pentru serviciile locativ. controlul de c!tre autorit!ţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea asigur!rii drepturilor cet!ţeanului la locuinţ!& respect!rii regulilor şi normelor de gestionare şi deservire te/nic! a (ondului locativ0 $.. sau cu dependinţe parţiale0 încăpere nelocuibilă 2 înc!pere cu alt! destinaţie decît aceea de locuinţ!0 încăpere nelocuibilă în blocul locativ – înc!pere destinat! şi (olosit! pentru asigurarea te/nico.& destinat pentru trai permanent& în a c!rui componenţ!& pe lîng! apartamente& intr!: înc!perile nelocuibile& locurile de u# comun& ec/ipamentele te/nice inginereşti& elementele constructive de ba#! ale imobilului -(undamentul& pereţii& planşeul& acoperişul şi alte elemente.comunale prestate0 i.(ond locativ cu un regim special& stabilit de lege& cu dimensiuni limitate& destinat pentru unele categorii de persoane şi acordat pe un anumit termen. etc.o camer! de locuit (!r! dependinţe -buc!t!rie& N & camer! de baie -duş.& care satis(ace cerinţele de trai permanent ale unei sau mai multor persoane0 în calitate de locuinţ! sînt recunoscute casele de locuit individuale& apartamentele din blocuri locative& înc!perile locuibile din c!mine şi din cl!diri cu alt! destinaţie0 fond locativ 2 totalitatea locuinţelor& destinate pentru traiul permanent sau temporar al persoanelor& situate în Republica 1oldova0 fond locativ social .& terenul a(erent blocului locativ pe care sînt amplasate (ormele ar/itecturale& elementele de înver#ire şi amena$are& destinate pentru satis(acerea necesit!ţilor de trai sau a altor necesit!ţi ce au leg!tur! cu traiul în bloc0 casă individuală (casă la curte) 2 locuinţ! destinat! traiului permanent& de regul! al unei (amilii& care este constituit! din una sau mai multe camere locuibile şi înc!peri au+iliare0 apartament 2 locuinţ! alc!tuit! din una sau mai multe camere de locuit cu înc!peri au+iliare& care satis(ace cerinţele de trai permanent al unei persoane sau (amilii şi (ace parte din blocul locativ0 încăpere locuibilă în cămin 2 locuinţ! constituit!& de regul!& dintr.. În sensul pre#entei legi& se de(inesc urm!toarele noţiuni: locuinţă 2 construcţie capital! alc!tuit! din una sau mai multe camere de locuit& precum şi alte înc!peri au+iliare -buc!t!rie& bloc sanitar etc. asigurarea integrit!ţii& deservirii te/nice şi reparaţiei (ondului locativ0 /.inginereasc! a apartamentelor şi a blocului locativ& locurile de u# comun& destinate şi (olosite pentru trecerea în locuinţ!& amplasarea agenţilor economici şi practicarea activit!ţilor de întreprin#!tor în blocul locativ& orice alt! înc!pere ce nu este destinat! traiului permanent0 loc de u comun al blocului locativ 2 /olul& casa sc!rii& podestele& sc!rile -cu e+cepţia celor antiincendiare şi de e+ploatare. Articolul 3.

0 locatar 2 persoana (i#ic! sau $uridic! c!reia locuinţa i se acord! în c/irie& pe ba#a unui contract de locaţiune& înc/eiat cu proprietarul (ondului locativ& pe un termen limitat& în con(ormitate cu legislaţia0 locatari provi orii 2 locatarii care locuiesc temporar -cel puţin 3< #ile. din locuinţ!0 suprafaţă au!iliară 2 suma supra(eţelor tuturor înc!perilor nelocuibile ale locuinţei: buc!t!ria& camera de baie& duşul& N .suprafaţă locuibilă 2 supra(aţa camerelor de locuit -dormitoarele şi salonul.& cu acordul proprietaruluiIlocatarului& în locuinţa acestuia& (!r! înc/eierea contractului de locaţiuneIsublocaţiune0 familie – soţul& soţia& copiii şi p!rinţii soţilor& care locuiesc şi gospod!resc împreun!0 proprietar al încăperii nelocuibile în blocul locativ .ul& antreul& coridoarele& trecerile şi c!m!rile din interiorul locuinţei0 suprafaţa locuinţei 2 suma supra(eţelor înc!perilor locuibile şi ale celor au+iliare0 suprafaţa totală a blocului de locuit 2 supra(aţa total! a apartamentelor şi caselor sc!rilor& cu toate înc!perile din ele0 proprietar al fondului locativ 2 statul& unit!ţile administrativ. alimentarea cu energie electric!& ga#e naturale& reţeaua de radiodi(u#iune prin (ire& sistemul de recepţie a semnalului de televi#iune şi televi#iune prin cablu& servicii de telecomunicaţii0 reconstrucţia încăperilor 2 e(ectuarea în una sau cîteva înc!peri interconectate a lucr!rilor de moderni#are& modi(icare& trans(ormare& consolidare şi de reparaţie capital! a acestora& inclusiv a ec/ipamentelor te/nice -în continuare 2 lucr!ri de reconstrucţie. persoan! sau grup de persoane (i#ice sau $uridice& inclusiv proprietarii de locuinţe& care posed!& (olosesc şi dispun de bunul imobil a(lat în posesiunea lor şi care pot practica activit!ţi de întreprin#!tor doar în înc!perile nelocuibile ce le aparţin& (!r! îngr!direa sau le#area direct! sau indirect! a drepturilor altor proprietari de locuinţe sau înc!peri nelocuibile0 locuinţă liberă 2 locuinţ! în care locatarii nu locuiesc şi nu stau în evidenţ!& precum şi liber! de datorii pentru plata serviciilor comunale şi necomunale şi de orice viciu $uridic0 servicii comunale pentru fondul locativ – serviciile ce ţin de livrarea energiei termice pentru înc!l#irea locuinţelor şi locurilor de u# comun din blocurile locative& alimentarea cu ap! cald! mena$er!& cu ap! potabil!& evacuarea apelor u#ate& transportul deşeurilor mena$ere solide şi lic/ide& servicii ascensor& deservirea te/nic! şi reparaţia blocurilor locative& c!minelor cu înc!peri locuibile& deservirea te/nic! a ec/ipamentelor din interiorul blocului locativ0 servicii necomunale pentru fondul locativ .economici generali în limitele dimensiunilor obiectului în reconstrucţie0 încăperi adiacente 2 înc!peri separate de elementele de înc/idere comune şi planşeele dintre eta$e0 .teritoriale& persoanele (i#ice sau $uridice ori grupul de persoane& care posed!& (olosesc şi dispun de case individuale& blocuri locative& apartamente& înc!peri locuibile în alte cl!diri utili#abile pentru trai0 proprietar al locuinţei 2 persoana (i#ic! sau $uridic! care posed!& (oloseşte şi dispune de proprietatea sa -cas! individual!& apartament& înc!pere locuibil! în c!min şi în cl!diri cu alt! destinaţie& precum şi de proprietate indivi#! în blocul locativ.& în scopul îmbun!t!ţirii propriet!ţilor de e+ploatare a înc!perilor cu p!strarea indicilor te/nico.

fondul locativ public" constituit din (ondul locativ al unit!ţilor administrativ. în calitate de adres! $uridic! şi de contact a subiecţilor activit!ţii de întreprin#!tor se permite în modul stabilit de legislaţie. -4.ice #i juridice" care nu sînt su$iecţi ai dreptului de proprietate pu$lic b. În (uncţie de destinaţia locuinţelor& (ondul de locuinţe se divi#ea#! în: a. Articolul 5. -%. )ipurile *ondului locativ -3. -4. 6ondul locativ este destinat pentru domicilierea permanent! sau temporar! a cet!ţenilor& precum şi pentru (olosirea în modul stabilit în scopuri locative. (ondul locativ de serviciu: locuinţele destinate (uncţionarilor publici& anga$aţilor unor instituţii sau unor agenţi economici& acordate în condiţiile contractului colectiv şiIsau individual de munc!& potrivit prevederilor legale0 . teritoriale şi întreprinderile& organi#aţiile& instituţiile publice la balanţa sau în gestiunea c!rora se a(l! (ondul locativ departamental. Articolul 4. ontrolul asupra (olosirii şi întreţinerii (ondului locativ& indi(erent de (orma de proprietate& precum şi corespunderii locuinţelor şi serviciilor comunale şi necomunale prestate e+igenţelor te/nice se e(ectuea#! de organul împuternicit de Buvern& de autorit!ţile administraţiei publice locale& în con(ormitate cu actele legislative şi normative.teritoriale şi (ondul locativ departamental. (ondul locativ social: casele de locuit& apartamentele în blocul locativ& înc!perile locuibile din alte tipuri de cl!diri& date în locaţiune cet!ţenilor care& în condiţiile legii& necesit! protecţie social!0 b. constituit din locuinţele proprietate privat a persoanelor *i. 6olosirea locuinţei -apartamentului. În (uncţie de (orma de proprietate& (ondul locativ se divi#ea#! în: a+ fondul locativ privat. -5. 6ondul locativ este supus evidenţei de stat în ordinea stabilit! de Buvern.iniţiator de lucrări de reconstrucţie 2 persoan! (i#ic! sau $uridic! solicitant de lucr!ri ce ţin de reconstrucţia înc!perilor din blocul locativ0 gestionar al fondului locativ 2 persoan! (i#ic! sau $uridic! care& în temeiul legii& este învestit cu drepturi şi împuterniciri pentru e+ercitarea e(ectiv! a obligaţiilor ce ţin de gestionarea& întreţinerea şi e+ploatarea (ondului locativ& precum şi ap!rarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor de locuinţe şi ale altor locatari ai blocului locativ a(lat în gestiune. 'sigurarea locuinţelor se (ace& în con(ormitate cu legislaţia& în scopul garant!rii restituirii daunelor legate de deteriorarea& distrugerea sau demolarea locuinţelor& inclusiv în urma calamit!ţilor naturale. În (ondul locativ sînt prioritare drepturile şi interesele legitime ale proprietarilor de locuinţe. (ondul locativ al cooperativelor de construcţie a locuinţelor: apartamentele sau p!rţi din ele locuite de membrii cooperativelor de construcţie a locuinţelor construite cu (orţe şi mi$loacele proprii0 c. -%. Subiecţi ai dreptului de proprietate a (ondului locativ public sînt unit!ţile administrativ. Fondul locativ -3. 6olosirea înc!perilor nelocuibile ane+ate sau amplasate la parterul blocului pentru scopuri cu caracter industrial& de agrement sau pentru organi#area întreprinderilor de prestare a serviciilor de alimentaţie public! se inter#ice.

-%.sanitare a locuinţelor în blocurile locative sau în cl!dirile cu alt! destinaţie pentru recunoaşterea sau atribuirea lor la categoria de apartamente inutili#abile pentru locuit& precum şi modul de (olosire& reamena$are sau demolare a lor se stabileşte prin actul normativ aprobat de c!tre Buvern. (ondul locativ de manevr!: locuinţele destinate ca#!rii temporare a persoanelor şi (amiliilor ale c!ror locuinţe au devenit inutili#abile în urma unor catastro(e naturale ori accidente sau ale c!ror locuinţe sînt supuse demol!rii în vederea reali#!rii lucr!rilor de utilitate public!& precum şi lucr!rilor de reabilitare ce nu pot (i e(ectuate în cl!dirile ocupate de locatari0 (.. Articolul . -4. 1odul de e(ectuare a cercet!rii te/nico. . casele de vacanţ!: locuinţele ocupate temporar& ca reşedinţ! secundar!& destinat! odi/nei şi recre!rii& al c!ror regulament este aprobat de Buvern. recunoaşterii& în modul stabilit& a locuinţelor din (ondul locativ public inutili#abile pentru locuire0 $+ e!proprierii loturilor de p mînt pe care se a*l $locul locativ pentru utilitate pu$lic . -5. c!mine: blocurile locative destinate pentru domicilierea muncitorilor& (uncţionarilor& studenţilor& elevilor& precum şi altor persoane în perioada muncii sau a studiilor0 g. Trecerea locuinţelor adecvate pentru trai din (ondul locativ proprietate public! în categoria celor nelocuibile este inter#is!.un bloc cu multe apartamente. Trecerea locuinţelor în categoria celor nelocuibile în blocurile locative cu apartamente proprietate privat! se (ace cu acordul proprietarilor care se a(l! în vecin!tate nemi$locit! cu spaţiul locativ respectiv. !r"c"r"a locuin#"lor $n cat"%oria c"lor n"locui&il" -3. -%. (ondul locativ cu statul special -de protocol. al articolului 5 din pre#enta lege. /!cluderea locuinţelor din *ondul locativ #i *olosirea locuinţelor în alte scopuri -3. Articolul . Nu pot (i (olosite în alte scopuri decît cel de locuire locuinţele care nu au ieşire separat! spre strad! sau sînt amplasate la eta$ul doi şi mai sus într. a#iluri: cl!dirile cu destinaţie special! pentru ca#area temporar! a unor grupuri de cet!ţeni de(avori#aţi0 /. Trecerea locuinţelor ce (ac parte din (ondul locativ privat în categoria celor nelocuibile se e(ectuea#! la deci#ia ori& dup! ca#& cu acceptul proprietarilor (ondului locativ.d. -4. Eocuinţele din blocurile locative pot (i (olosite în alte scopuri în ca#ul în care ele sînt situate la parterul blocului& cu respectarea prevederii e+puse în alineatul -3. D+cluderea blocurilor şi caselor de locuit& a locuinţelor din componenţa (ondului locativ se e(ectuea#! numai în ba#a cererii proprietarului sau persoanei abilitate de el& prin deci#ia autorit!ţii administraţiei publice locale& care eliberea#! autori#aţia de sc/imbare a destinaţiei în ca#ul: a.: locuinţele destinate utili#!rii de c!tre persoanele care sînt alese sau numite în (uncţii ori demnit!ţi publice& e+clusiv pe durata e+ercit!rii acestora0 e.

stabilirea modalit!ţilor de creditare a construcţiei& reconstrucţiei şi procur!rii de locuinţe0 g. politica locativ a statului în unitatea administrativ4teritorial respectiv în ceea ce prive#te: a. Articolul '. stabilirea modului şi condiţiilor de reconstrucţie a locuinţelor0 i. stabilirea modului de e(ectuare a cercet!rii te/nico. Trecerea locuinţelor în categoria celor nelocuibile se e(ectuea#! în con(ormitate cu prevederile pre#entei legi şi cu legislaţia privind principiile urbanismului şi amena$!rii teritoriului. (o)p"t"n#a Guv"rnului $n do)"niul r"%l")"nt*rii raporturilor locativ" Buvernul elaborea#! şi aprob! politica locativ! a statului în ceea ce priveşte: a+ sta$ilirea unui mod unic al înregistr rii de stat" estim rii #i evidenţei *ondului locativ$+ sta$ilirea regulilor de $a. organi#area serviciilor publice de gospod!rie comunal! pentru (ondul locativ0 b. controlul utili#!rii con(orm destinaţiei şi asigurarea integrit!ţii (ondului locativ& indi(erent de (orma de proprietate0 c. 3ompetenţa autorit ţilor administraţiei pu$lice locale Autorit ţile administraţiei pu$lice locale promovea.sanitare a apartamentelor în blocurile locative sau în cl!dirile cu alt! destinaţie pentru recunoaşterea sau atribuirea lor la categoria de apartamente inutili#abile pentru locuit& precum şi modul de (olosire& reamena$are sau demolare a lor. a gestion rii #i e!ploat rii locuinţelor în $locurile locativec+ sta$ilirea modului de evidenţ a cet ţenilor care au dreptul la îm$un t ţirea condiţiilor locative din contul mijloacelor pu$liced+ e*ectuarea controlului de stat în domeniul gestion rii #i e!ploat rii *ondului locativ prin intermediul 0nspecţiei de stat în domeniul locuinţelore+ reglementarea proceselor de *urni. e+ercitarea controlului asupra st!rii te/nice a (ondului locativ public şi privat& asupra respect!rii termenelor de reparaţie a acestuia şi (olosirii lui con(orm destinaţiei& precum şi acordarea asistenţei gestionarilor (ondului de locuinţe în ceea ce ţine de asigurarea întreţinerii& e+ploat!rii şi menţinerii integrit!ţii (ondului& indi(erent de (orma de proprietate0 d. stipularea în legea bugetului de stat a volumului de mi$loace (inanciare pentru acordarea asistenţei şi subsidiilor în ca#ul construcţiei& reconstrucţiei sau procur!rii locuinţelor pentru categoriile de populaţie care bene(icia#! de acest drept0 /.are 1prestare a serviciilor pu$lice de gospod rie comunal (. Articolul 2.-5. e+ercitarea controlului asupra calit!ţii serviciilor prestate de c!tre gestionarii (ondului de locuinţe pentru gestionarea& e+ploatarea şi reparaţia (ondului locativ şi prestarea serviciilor publice de gospod!rie comunal! de c!tre (urni#orii acestor servicii0 .

teritoriale& organi#area gestion!rii şi e+ploat!rii& inclusiv şi a blocurilor locative cu apartamente privati#ate şi neprivati#ate netransmise asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privati#ate0 (. evidenţa cet!ţenilor care au dreptul la îmbun!t!ţirea condiţiilor locative din (ondul locativ social0 /.teritoriale şi care sînt recunoscute ca monument de ar/itectur! şi istorie0 i.e. consultarea populaţiei în problemele ce ţin de e+ploatarea şi gestionarea (ondului locativ& organi#area prest!rii serviciilor comunale şi necomunale şi alte c/estiuni din domeniul locuinţelor ce ţin de interesul proprietarilor de locuinţe0 n. Regulamentul privind activitatea Inspecţiei de stat în domeniul locuinţelor se aprob! de Buvern. construcţia de locuinţe sociale& care urmea#! s! constituie %8 la sut! din num!rul total al locuinţelor din localitatea respectiv!0 l. (ontrolul d" -tat $n do)"niul locuin#"lor -3.sanitar!& cu e+cepţia ca#urilor cînd cl!dirile sau locuinţele sînt recunoscute ca monumente istorice sau ar/itecturale0 g.. -%. . sau prestatorii de servicii publice de gospod!rie comunal!& în modul stabilit de legislaţie0 m.teritoriale în domeniul locuinţelor& inclusiv la prestarea c!tre populaţie a serviciilor locative& comunale şi necomunale& în corespundere cu standardele de calitate& precum şi asupra (olosirii şi întreţinerii (ondului de locuinţe& indi(erent de (orma de proprietate. luarea deci#iilor privind reconstrucţia sau demolarea caselor inutili#abile pentru locuit dup! cercetarea te/nico. acordarea mi$loacelor (inanciare din bugetul local sau din alte (onduri speciale pentru asistenţa cet!ţenilor care necesit! a$utor social la construcţia& procurarea şi întreţinerea locuinţelor& precum şi cet!ţenilor care au su(erit în urma calamit!ţilor naturale0 $.teritorial! respectiv!. atribuirea loturilor de p!mînt pentru construcţia caselor de locuit individuale cet!ţenilor care bene(icia#! de acest drept& precum şi terenurilor a(erente blocurilor locative asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privati#ate& în limitele /otarelor stabilite con(orm documentaţiei de proiect0 J. aprobarea deci#iilor pentru crearea condiţiilor economico.$uridice adecvate pentru completarea bugetului gestionarilor (ondului locativ la capitolul venituri& în scopul gestion!rii e(iciente& menţinerii integrit!ţii (ondului locativ şi de#volt!rii sectorului locativ. eliberarea certi(icatelor de protecţie asupra locuinţelor ce aparţin (ondului departamental şi al unit!ţilor administrativ.comunal din unitatea administrativ. ontrolul de stat în domeniul locuinţelor se e(ectuea#! de c!tre Inspecţia de stat în domeniul locuinţelor& care are drept obiectiv principal e(ectuarea controlului asupra respect!rii drepturilor şi intereselor legale ale cet!ţenilor& statului şi unit!ţilor administrativ. administrarea (ondului locativ proprietate a unit!ţii administrativ. Articolul +. contribuirea la înc/eierea contractelor directe şi a altor contracte între consumatori& gestionarii (ondului locativ şi (urni#orii -operatorii.

L II FOND. Plata pentru serviciile comunale şi necomunale se ac/it! potrivit tari(elor aprobate în modul stabilit. -%. În ca#ul blocului locativ gestionat de asociaţia de coproprietari în condominiu& asociaţia proprietarilor de locuinţe privati#ate sau cooperativa de construcţie a locuinţelor& deci#ia privind modul de prestare a serviciilor comunale şi necomunale este aprobat! cu ma$oritatea simpl! de voturi ale proprietarilor de locuinţe& la adunarea general! a acestora. Di sînt în drept s! instale#e în locuinţ! alte persoane (i#ice& cu înc/eierea contractului de locaţiune. onstrucţia de locuinţe sociale se poate reali#a în orice localitate& pe amplasamentele prev!#ute în documentele de urbanism şi în condiţiile pre#entei legi. . 3onsecinţele e!proprierii terenului de p mînt #i demol rii locuinţelor private În ca#ul e+proprierii terenului de p!mînt în scop de utilitate public! şi demol!rii locuinţei& se va proceda con(orm legislaţiei e+proprierii pentru cau#! de utilitate public!. Articolul 13. Prestarea #i ac6itarea serviciilor comunale #i necomunale -3.L III FOND.L LO(A!I/ SO(IAL Articolul 14. -%. Articolul 12. -4.& consumatori ai serviciilor comunale şi necomunale& au dreptul la recalcularea contravalorii serviciilor în ca#ul e+ecut!rii negli$ente a obligaţiilor de c!tre (urni#orii şi prestatorii de servicii. 7ispo.. -<.& termice& de ga#e& reţelele de alimentare cu ap!& ascensoare în ca#ul neac/it!rii serviciilor comunale şi necomunale de c!tre unii proprietari de locuinţe -locatari. (API!OL. Regulamentul privind cuantumul reducerii pl!ţilor pentru prestarea necalitativ! a serviciile comunale şi necomunale se aprob! de Buvern. 5olosirea locuinţelor private Persoanele (i#ice care au în proprietate o cas! de locuit& o parte din cas! sau o alt! locuinţ! dispun de dreptul de a (olosi locuinţele pentru domicilierea personal! şi a membrilor (amiliilor lor. con(orm legislaţiei şi actelor normative în vigoare& care vor sta la ba#a relaţiilor de prestare a serviciilor şi ac/itare a contravalorii acestora.iţii generale cu privire la *ondul locativ social -3. Proprietarii de locuinţe -c/iriaşii.(API!OL. ompletarea (ondului de locuinţe sociale se (ace prin reali#area de noi construcţii şi prin reabilitarea unor construcţii e+istente& precum şi prin procurarea locuinţelor din contul mi$loacelor autorit!ţilor administraţiei publice locale& mi$loacelor alocate din bugetul de stat& precum şi din contul mi$loacelor altor investitori& cu acordarea înlesnirilor (iscale prev!#ute de odul (iscal. 6urni#orii de servicii comunale şi necomunale vor înc/eia contracte directe cu gestionarul blocului locativ sau cu proprietarii locuinţelor -înc!perilor nelocuibile.L LO(A!I/ PRI/A! Articolul 11. -5. 6urni#orii nu au dreptul la debranşarea total! a blocurilor locative de la reţelele şi instalaţiile electrice -inclusiv a locurilor de u# comun şi pentru (uncţionarea ascensoarelor.

ani şi nu sînt sub curatel!0 g. persoanele a c!ror locuinţ! a devenit inutili#abil! pentru trai& inclusiv în urma unei calamit!ţi naturale -seisme şi inundaţii de proporţii mari.teritoriale şi sînt inalienabile. al pre#entului articol. locuiesc cîte dou! şi mai multe (amilii în aceeaşi camer! sau au copii de di(erite se+e mai mari de : ani care locuiesc în aceeaşi camer!0 d. invali#ii de grupa I& inclusiv invali#ii din copil!rie0 b. Eocuinţele sociale aparţin domeniul public al unit!ţilor administrativ. persoanele intern deplasate din raioanele de est ale Republicii 1oldova0 (.o locuinţ! care nu corespunde e+igenţelor sanitare şi te/nice stabilite pentru locuire0 c. -<. persoanelor care au luptat pentru integritatea teritorial! a Republicii 1oldova sau (amiliilor în care unul dintre membri a c!#ut pe cîmpul de lupt! în con(lictele pentru ap!rarea integrit!ţii teritoriale a Republicii 1oldova. din pre#entul articolul: a. În mod prioritar locuinţele sociale se o(er! persoanelor menţionate la alineatul -3. sînt tineri însur!ţei& la data contract!rii locuinţei au (iecare vîrsta de pîn! la 4< ani şi nu dispun de apartament separat0 e. Articolul +0. literele a. -5.-4. (amiliile cu cinci şi mai mulţi copii care locuiesc împreun! cu p!rinţii0 c. Persoanele care au dreptul la o$ţinerea locuinţei sociale -3. "e dreptul la obţinerea locuinţei sociale dispun urm!toarele categorii de cet!ţeni ai Republicii 1oldova& luaţi în evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor locative la locul de trai de c!tre autorit!ţile administraţiei publice locale şi menţionaţi în alineatul -3. dispun& pentru (iecare membru al (amiliei& de o supra(aţ! locativ! total! sub norma minim! stabilit! pentru supra(aţa locativ! total! a locuinţei sociale0 b. Standardele locuinţelor sociale se aprob! de Buvern. Articolul 15. tinerii specialişti& reparti#aţi în cîmpul muncii dup! absolvirea instituţiilor de înv!ţ!mînt& care au înc/eiat contracte individuale de munc!& în primii cinci ani de activitate0 /. teritoriale şi terenurile proprietate public! a statului care (ac parte din domeniul privat.au instalat în ele în leg!tur! cu a(larea lor la înv!ţ!tur!0 ./. -%.0 e. copiii or(ani ce au atins vîrsta de 3. Eocuinţele sociale vor (i amplasate pe terenurile ce aparţin unit!ţilor administrativ. locuiesc în c!mine& cu e+cepţia lucr!torilor se#onieri şi temporari& precum şi a celor care s. (ondi#iil" p"ntru o&#in"r"a locuin#"i -ocial" Eocuinţa social! se atribuie în locaţiune persoanelor sau (amiliilor enumerate în articolul 3< din pre#enta lege& care corespund urm!toarelor condiţii: venitul lunar pentru (iecare membru al (amiliei nu dep!şeşte substanţial minimul de e+istenţ! stabilit pe ţar! şi: a. (amiliile persoanelor decedate în urma îndeplinirii unor obligaţii publice şi obşteşti0 d.. tr!iesc într.

Norma supra*eţei locui$ile pentru locuinţa social Norma supra(eţei locuibile se stabileşte în m!rime de : m % pentru (iecare persoan!& iar surplusul supra(eţei nu poate dep!şi 3% m% pentru o (amilie. Articolul 12. Eocuinţele sociale din toate tipurile de (onduri locative se reparti#ea#! persoanelor con(orm deci#iei consiliului local. În ca#ul decesului persoanei care se a(la în evidenţ! în comun cu (amilia sa& membrii (amiliei acestuia au dreptul s! se a(le în evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor locative dac! se menţin temeiurile stipulate în articolul 3. :coaterea din evidenţ a persoanelor care necesit locuinţe sociale -3. "eci#ia urmea#! s! conţin! temeiurile de scoatere din evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor locative şi se adopt! în pre#enţa persoanei interesate sau acesteia i se înmînea#! în termen de 3< #ile copia deci#iei respective. Persoanele sînt scoase din evidenţ! în ca#urile: a. Reparti#area locuinţelor sociale se e(ectuea#! con(orm Regulamentului cu privire la evidenţa& modul de reparti#are şi (olosire a locuinţelor din (ondul locativ social& aprobat de c!tre Buvern şi coordonat cu partenerii sociali. -4. pre#ent!rii de c!tre persoan! a in(ormaţiei (alse& care a servit drept temei pentru luarea lui în evidenţ!& sau acţiunilor ilegale ale persoanelor cu (uncţii de r!spundere pentru soluţionarea problemei de luare în evidenţ! pentru îmbun!t!ţirea condiţiilor locative. -%. locuiesc într. Scoaterea persoanelor din evidenţ! se e(ectuea#! pe ba#a deci#iei organului care a adoptat /ot!rîrea de luare în evidenţ!.(. Dvidenţa persoanelor care necesit! locuinţe sociale se e(ectuea#! la locul de trai de c!tre autorit!ţile administraţiei publice locale sau la locul de munc!.o singur! camer! cu o persoan! care su(er! de o (orm! grav! a unei boli cronice& dac! locuirea în comun cu acesta într. Articolul 19. Articolul 18. Articolul 2. -%. locuiesc& în condiţiile contractului de sublocaţiune& în casele ce aparţin altor tipuri de (onduri locative0 g. al pre#entei legi.o singur! camer! este stabilit! inadmisibil! în temeiurile stipulate de legislaţie. . <odul de reparti.are a locuinţei sociale -3. /videnţa persoanelor care necesit locuinţe sociale -3. plec!rii lor pentru trai permanent în alt! localitate0 c.. îmbun!t!ţirii condiţiilor locative& dac! nu e+ist! alte temeiuri pentru a(larea lor în evidenţ!0 b. -%.

Procesul de instalare a persoanei şi a membrilor (amiliei sale în locuinţ! se (ace dup! obţinerea şi întocmirea documentelor menţionate în alineatele -3. -<. "rept temei pentru instalarea într.area locuinţelor sociale -3. -4. Ea reparti#area locuinţelor nu se admite instalarea într. şi -%. -%. Termenul contractului poate (i prelungit în (iecare 4 ani urm!tori în ca#ul în care situaţia economic! a (amiliei nu s. -5. 'uarea în considerare a intereselor persoanelor la reparti. Articolul 22. Eocatarul nu are dreptul de instalare a altor persoane& a altor membri ai (amiliei sale& cu e+cepţia celor care sînt indicaţi în condiţiile de reparti#are a locuinţei şi în contractul de locaţiune. . 1embrii (amiliei care au atins vîrsta ma$oratului poart! r!spundere solidar! cu locatarul pentru obligaţiile ce reies din contractul menţionat.a îmbun!t!ţit& (apt ce va (i dovedit prin documente corespun#!toare. -%. "ac! persoanele au încetat s! (ie membri ai (amiliei locatarului& dar continu!& în po(ida circumstanţelor invicibile& s! locuiasc! în înc!perea ocupat! anterior& ei au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi locatarul şi membrii (amiliei lui. 7repturile #i o$ligaţiile mem$rilor *amiliei locatarului instalaţi în locuinţele sociale -3. din pre#entul articol. -%. C!trînilor şi invali#ilor& con(orm solicit!rii lor& li se reparti#ea#! locuinţe la eta$e in(erioare sau în case cu ascensor.o locuinţ! din (ondul locativ social constituie contractul de locaţiune& înc/eiat în urma deci#iei autorit!ţii administraţiei publice locale privind instalarea persoanei -şi (amiliei sale. <odul de instalare a persoanelor în locuinţele sociale -3. Pot (i reparti#ate numai locuinţele libere. 1embrii (amiliei locatarului care locuiesc împreun! cu el sînt egalaţi în drepturi cu locatarul şi au obligaţiile ce decurg din contractul de locaţiune a locuinţei.Articolul 21. 3ontractul de locaţiune a locuinţei din *ondul locativ social ontractul de locaţiune a locuinţei se înc/eie în scris& în temeiul deci#iei consiliului local& între proprietarul locuinţei sau repre#entatul lui legal şi c/iriaş. Articolul 23. Eista documentelor ce urmea#! a (i pre#entate pentru prelungirea contractului de locaţiune se stabileşte de Buvern& în coordonare cu partenerii sociali.o camer! a persoanelor de se+e di(erite& cu e+cepţia soţilor. Articolul 24. ontractul de locaţiune se înc/eie între c/iriaşul locuinţei şi proprietarul sau repre#entantul legal al proprietarului locuinţei în termen de 48 de #ile dup! obţinerea deci#iei autorit!ţii administraţiei publice locale. în înc!perea locuibil! respectiv!& care i se eliberea#! acesteia în termen de 3< #ile de la data lu!rii respectivei deci#ii. ontractul de locaţiune se înc/eie pe un termen de pîn! la < ani.

Reconstrucţia şi replani(icarea locuinţei din (ondul locativ social poate (i e(ectuat! de c!tre proprietarul (ondului în scopul îmbun!t!ţirii con(ortului locuinţei& cu acordul locatarului şi membrilor (amiliei lui care au atins vîrsta ma$oratului şi locuiesc cu el& sau de c!tre locatar& cu permisiunea proprietarului& respectînd normele de construcţie şi coordonare cu serviciile respective. Articolul 2.a redus esenţial& în urma revendic!rii locatarului şi a membrilor (amiliei lui& proprietarul (ondului locativ trebuie s! le reparti#e#e înainte de reparaţia capital! sau reconstrucţia blocului locativ o alt! locuinţ! de aceeaşi calitate& în condiţiile contractului de locaţiune a locuinţei înc/eiat anterior.'rticolul %<. Eocuinţa o(erit! pentru perioada de reparaţie capital! sau reconstrucţie a blocului locativ trebuie s! corespund! e+igenţelor de locuire sanitare şi te/nice stabilite şi s! (ie situat! în localitatea respectiv!. În ca#ul în care locuinţa ocupat! de locatar şi membrii (amiliei lui& ca urmare a reparaţiei capitale sau a reconstrucţiei blocului locativ& nu poate (i menţinut! dup! el sau supra(aţa acesteia s. Articolul 28. Perceperea de la locatar a pl ţii pentru *olosirea locuinţei sociale #i pentru serviciile comunale #i necomunale -3. -5. Trecerea locatarului şi membrilor (amiliei lui din locuinţa ocupat! de ei în alt! locuinţ! şi reinstalarea lor în înc!perea reparat! -reconstruit!. . Reconstrucţia şi replani(icarea locuinţelor din (ondul locativ social -3. se e(ectuea#! din contul mi$loacelor proprietarului (ondului locativ. Eocatarul este obligat s! ac/ite plata pentru locuinţa o(erit! şi serviciile comunale şi necomunale utili#ate. (eparti. -%. Bestionarul (ondului de locuinţe sociale este obligat s! asigure condiţii prielnice şi ino(ensive pentru trai& deservirea te/nic! adecvat! a locuinţelor din bloc& e(ectuarea reparaţiei calitative a elementelor de construcţie şi ec/ipamentelor te/nice din blocul locativ& precum şi a reparaţiei capitale a blocului. Plata pentru locuinţa pus! în reparaţie capital! nu se percepe. În ca#ul re(u#ului locatarului şi membrilor (amiliei lui de a se muta în locuinţa o(erit!& proprietarul blocului poate s! solicite mutarea lor pe cale $udiciar!. Eocatarul locuinţei este obligat s! pl!teasc! pentru (olosirea acesteia şi pentru serviciile comunale şi necomunale pentru (iecare lun! trecut!& dar nu mai tîr#iu de #iua a #ecea a lunii urm!toare. Eocatarul care a e(ectuat reconstrucţia şi replani(icarea neautori#at! este obligat s! aduc! locuinţa în starea iniţial! din contul s!u.area locatarului a unei alte locuinţe în leg tur cu reparaţia capital sau reconstrucţia $locului locativ din *ondul locativ social -3. -4.. Ea e(ectuarea reparaţiei capitale sau a reconstrucţiei blocului locativ cu locuinţe sociale& în ca#ul cînd reparaţia sau reconstrucţia nu pot (i e(ectuate (!r! evacuare& locatarului şi membrilor (amiliei lui li se o(er!& pentru perioada de reparaţie sau reconstrucţie& o alt! locuinţ!& (!r! re#ilierea contractului de locaţiune. -%. -%.

-9. <enţinerea locuinţei sociale dup locatarii care lipsesc temporar În ca#ul lipsei temporare a locatarului sau membrilor (amiliei lui locuinţa se menţine dup! aceştia pentru perioada stipulat! în contractul de locaţiune& cu condiţia pl!ţii depline pentru (olosirea locuinţei şi serviciile comunale. 6olosirea apartamentului cu o singur! camer!& indi(erent de dimensiunile lui& se pl!teşte în m!rime ordinar!. În m!rime ordinar! se pl!teşte (olosirea locuinţei în limitele normei de reparti#are a supra(eţei totale a locuinţei. ategoriile de persoane menţionate în articolul 3< din pre#enta lege au dreptul la reducerea pl!ţii pentru c/iria locuinţei în temeiul Regulamentului aprobat de Buvern.. -<. din (ondul locativ social este în stare avariat! sau sub pericol de pr!buşire& locatarilor care sînt evacuaţi din aceste înc!peri& în temeiul . Dvidenţa consumului de ap!& energie electric!& ga#e& energie termic! se e(ectuea#! în ba#a indicaţiilor contoarelor adecvate& legali#ate& veri(icate metrologic în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În apartamentele în care e+ist! cîţiva locatari& m!rimea supra(eţei totale ce i se cuvine (iec!rui locatar şi membrilor (amiliei sale se determin! ca suma supra(eţei locuibile ocupate de ei şi a unei p!rţi din supra(aţa înc!perilor au+iliare& calculate proporţional supra(eţei totale a înc!perii locuibile ocupate. nu este adecvat pentru locuire şi destinaţia lui urmea#! a (i sc/imbat! în nelocuibil!& unit!ţile c!rora li se atribuie lotul de p!mînt sau blocul locativ destinat sc/imb!rii reparti#ea#! cet!ţenilor care sînt evacuaţi din acest bloc& în condiţiile înc/irierii& o locuinţ! pentru utili#are.ul evacu rii din locuinţa social a*lat în stare avariat sau su$ pericol de pr $u#ire În ca#ul în care blocul locativ -apartamentul. Plata pentru (olosirea locuinţei se percepe reieşind din supra(aţa total! a locuinţei ocupate şi în ba#a tari(ului pentru (olosirea locuinţelor& stabilit de actele normative ale Republicii 1oldova. (eparti. Articolul 22. Articolul 31. -5. Articolul 29. luni& proprietarul locuinţei este în drept s! re#ilie#e contractul pe cale $udiciar!. ompensarea pagubelor aduse proprietarului locuinţei se e(ectuea#! în con(ormitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare. Articolul 3. onsiliul local va stabili cuantumul c/iriei pe categorii de bene(iciari de înlesniri.area locuinţei în leg tur destinaţiei locuinţei sociale cu demolarea sau sc6im$area În ca#ul în care blocul locativ în care se a(l! locuinţele sociale urmea#! a (i demolat în leg!tur! cu e+proprierea lotului de p!mînt pentru utilitate public! sau blocul locativ -apartamentul.-4.. Nivelul pl!ţii pentru c/irie se va reduce în (uncţie de venitul net lunar pe (amilie& calculat pe ultimele 3% luni& iar di(erenţa pîn! la valoarea nominal! a c/iriei va (i acoperit! de la bugetul local al unit!ţilor administrativ. Plata pentru serviciile comunale şi necomunale se percepe reieşind din utili#area de (acto a acestor servicii. (eparti. :c6im$ul de locuinţe din *ondul locativ social Nu se admite sc/imbul de locuinţe din (ondul locativ social la iniţiativa locatarului.area altei locuinţe în ca. În ca# contrar& la e+pirarea perioadei de .teritoriale în care este amplasat! locuinţa social! respectiv!. Procedura sc/imbului de locuinţe din (ondul locativ social se stabileşte de c!tre autorit!ţile administraţiei publice locale. -.

se locuinţe cu o supra(aţ! total! mai mic! decît cea deţinut! anterior.area unei locuinţe sociale cu supra*aţ mai mic decît cea deţinut anterior Eocatarii care se esc/ivea#! timp de . Raporturile locative în cadrul cooperativelor de construcţie a locuinţelor sînt reglementate de pre#enta lege& Eegea condominiului în (ondul locativ şi de alte acte normative. Principiil" d" in-tituir". Articolul 33. .ul declar rii nulit ţii contractului de locaţiune a locuinţei sociale În ca#ul declar!rii de c!tre instanţa $udiciar! a nulit!ţii contractului de locaţiune a locuinţei& ca urmare a acţiunilor ilegale şi înc!lc!rii în mod sistematic şi intenţionat a obligaţiilor contractuale& e+puse în articolul 9. Articolul 12. 1embrii cooperativei de construcţie a locuinţelor particip! cu resursele lor la construcţia& reconstrucţia& procurarea locuinţelor şi întreţinerea blocului locativ în care aceste locuinţe sînt amplasate. Pentru gestionarea blocurilor locative ce se construiesc cu a$utorul creditelor ipotecare& se creea#! cooperative de construcţie a locuinţelor& care& dup! restituirea creditelor de c!tre membrii lor& se vor reorgani#a în asociaţii de coproprietari în condominiu& con(orm legislaţiei.deci#iei consiliului local& li se reparti#ea#!& din acelaşi (ond locativ& o alt! locuinţ! pentru utili#are. -%. 3AP0)='>' 0? 5=N7>' '=3A)0? A' 3==P/(A)0?/'=( 7/ 3=N:)(>3@0/ A '=3>0N@/'=( Articolul 34. de c!tre c/iriaşul& membrii (amiliei lui şi alte persoane care locuiesc împreun! cu el în condiţiile contractului de înc/iriere& aceste persoane sînt supuse evacu!rii (!r! reparti#area altei locuinţe. func#ionar" 3i r"or%ani4ar" a coop"rativ"lor d" con-truc#i" a locuin#"lor -3. 3ooperativa de construcţie a locuinţelor -3. Articolul 32. -<. $uridic! şi cu drept de persoan! $uridic!. -4. -5.& alineatul -3.& subalineatul 4. ooperativele de construcţie a locuinţelor se organi#ea#! cu (orma organi#atorico. ooperativa de construcţie a locuinţelor este o asociaţie benevol! a persoanelor (i#ice sau $uridice& creat! în scopul satis(acerii necesit!ţilor de locuinţe& precum şi pentru gestionarea locuinţelor şi înc!perilor nelocuibile în blocul locativ. luni& (!r! motive întemeiate& de la plata pentru (olosirea locuinţei şi serviciilor comunale şi necomunale pot (i evacuaţi con(orm deci#iei $udec!toreşti& reparti#îndu. "eci#ia privind instituirea cooperativei de construcţie a locuinţelor se ia la adunarea general! a (ondatorilor cooperativei& care devin membri ai cooperativei de construcţie a locuinţelor. /vacuarea locatarilor cu reparti. /vacuarea în ca.li.

3AP0)='>' ? 5=N7>' '=3A)0? 7/ :/(?030> A0 5='=:0(/A A3/:)>0A Articolul 3. Eocuinţele de serviciu se (olosesc în ba#a contractului de locaţiune înc/eiat între p!rţile contractante& accesoriu la contractul individual de munc!& în care vor (i stipulate condiţiile şi durata de locaţiune.verbal al adun!rii. 1odul de organi#are şi (uncţionare a cooperativelor de construcţie a locuinţelor este reglementat de Regulamentul aprobat de Buvern. ooperativa de construcţie a locuinţelor poate (i reorgani#at!& con(orm deci#iei adun!rii generale a membrilor& în asociaţie de coproprietari în condominiu. -9. 'ocuinţele de serviciu -3. Pentru e(ectuarea controlului (inanciar. -<. -4. Organele de conducere ale cooperativei de construcţie a locuinţelor sînt: 3. preşedintele cooperativei de construcţie a locuinţelor. -7. alege comisia de cen#ori a cooperativei.sanitare& amplasate în casele (ondului locativ public& destinate persoanelor -(amiliilor. consiliul de administraţie al cooperativei0 5. Eocuinţele de serviciu sînt înc!perile ce corespund cerinţelor te/nico. -:. "eci#ia adun!rii generale a (ondatorilor se e+pune în procesul. 'cţiunea contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu încetea#! o dat! cu înc/eierea raporturilor de munc!. -%. .-%. -. Înregistrarea de stat a cooperativei de construcţie a locuinţelor se e(ectuea#! în con(ormitate cu legislaţia privind înregistrarea de stat a persoanelor $uridice. 1embrii cooperativei de construcţie a locuinţelor adopt! statutul cooperativei& care va conţine denumirea cooperativei& adresa poştal!& obiectivele şi scopurile de activitate0 ordinea de înscriere şi ieşire din rîndurile membrilor cooperativei& cuantumul cotei sociale şi cotelor de înscriere şi ordinea de depunere a acestor cote0 componenţa şi competenţele organelor de conducere ale cooperativei şi organelor de control asupra activit!ţii ei0 modul de luare a deci#iilor de c!tre organele de conducere şi control0 modul de reorgani#are şi lic/idare a cooperativei şi alte c/estiuni relevante activit!ţii acesteia. adunarea general! a membrilor cooperativei0 %. Eic/idarea cooperativei de construcţie poate (i e(ectuat! în temeiurile prev!#ute de legislaţia civil!.. -4. adunarea repre#entanţilor membrilor cooperativei& în ca#ul cînd cooperativa are peste 58 de membri0 4. ce bene(icia#! de dreptul la locuinţe de serviciu..economic asupra activit!ţii cooperativei de construcţie a locuinţelor& adunarea general! a membrilor -repre#entanţilor. -5.

Eista (uncţiilor şi pro(esiilor ce o(er! dreptul de a primi locuinţ! de serviciu este stabilit! de Buvern& dac! legea nu prevede alt(el.-5. -4. . persoanele ce au devenit invali#i de gradul I şi II în perioada în care au ocupat o (uncţie ce le o(er! dreptul la locuinţ! de serviciu0 b. persoanele care au atins v*rsta de pensionare şi care locuiesc în locuinţa de serviciu0 e. În ca# de re(u# de instalare în locuinţa social!& persoana evacuat! nu are dreptul s! pretind! la o alt! locuinţ! din (ondul social sau de serviciu. /vacuarea din locuinţele de serviciu cu acordarea altei locuinţe -3. 3AP0)='>' ?0 5=N7>' '=3A)0? 3> :)A)>) :P/30A' B7/ P(=)=3='+ Articolul 15. -%. -<. Articolul 39. -. Nu pot (i evacuaţi din locuinţele de serviciu (!r! acordarea altei locuinţe: a. persoanele singure& care locuiesc împreun! cu copiii minori. Eocuinţa cu statut special -de protocol.a (ost acordat! locuinţa de serviciu0 d. Înc!perile locuibile sînt incluseIe+cluse înIdin categoria locuinţelor de serviciu prin /ot!rîrea organului respectiv al administraţiei publice locale& la propunerea proprietarului locuinţelor. -%.. Articolul 38. 6ondul locativ cu statut special se constituie din apartamente sau case de locuit separate& situate în municipiul sau oraşul unde se a(l! autorit!ţile publice respective. În ca#ul evacu!rii& acestor categorii de persoane urmea#! s! li se acorde o alt! locuinţ! din (ondul locativ social& în condiţiile prevederilor pre#entei legi ce ţin de dreptul şi modul de obţinere a locuinţei sociale. Locuin#a cu -tatut -p"cial 6d" protocol7 -3. membrii (amiliei salariatului decedat& c!ruia i. este locuinţa destinat! utili#!rii de c!tre persoanele care sînt alese sau numite în (uncţii ori demnit!ţi publice& e+clusiv pe durata e+ercit!rii acestora. onstrucţia locuinţelor din (ondul locativ cu statut special este (inanţat! din bugetul de stat sau din bugetul local& c/eltuielile (iind trecute& respectiv& la balanţa 'paratului Parlamentului& 'paratului Buvernului şi autorit!ţilor administraţiei publice locale. "ac! raporturile de munc! între patron şi locatari au (ost restabilite& locatarului locuinţei de serviciu i se p!strea#! dreptul pre(erenţial de a reînnoi contractul de locaţiune. persoanele concediate în leg!tur! cu lic/idarea organi#aţiei sau în leg!tur! cu reducerea num!rului sau a statelor de (uncţii0 c. /vacuarea acordarea altei locuinţe din locuinţele de serviciu * r "ac!& dup! e+pirarea termenului de acţiune a contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu& locatarul şi membrii (amiliei lui& precum şi (oştii membri ai (amiliei re(u#! s! elibere#e benevol înc!perea locuibil! ocupat!& ei urmea#! s! (ie evacuaţi în modul stabilit de instanţa $udec!toreasc!& (!r! acordarea altei locuinţe& dac! legea nu prevede alt(el.

(at"%oriil" d" p"r-oan" c*rora li -" r"parti4"a4* locuin#" cu -tatut -p"cial 6d" protocol7 Eocuinţe din (ondul special se reparti#ea#! urm!toarelor categorii de persoane: Preşedintelui Republicii 1oldova0 Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Parlamentului0 Prim. -%.miniştrilor0 miniştrilor0 preşedintelui urţii onstituţionale0 . 8odul d" atri&uir" a locuin#"lor cu -tatut -p"cial 6d" protocol7 -3. Articolul 4+. În ca#ul în care locatarul re(u#! s! elibere#e locuinţa din (ondul special& evacuarea se e(ectuea#! în ba#a /ot!rîrii instanţei $udec!toreşti de drept comun competente. al pre#entului articol. -4. -%. Articolul 4. -4. nu pot (i privati#ate. Eocatarul şi membrii (amiliei lui eliberea#! locuinţa din (ondul special în termen de 4 luni de la data încet!rii e+ercit!rii (uncţiei elective sau desemnate. Eocuinţa din (ondul special nu poate (i sc/imbat!& data în sublocaţiune& re#ervat! şi privati#at!. Articolul 49.reşedinţ! sau spaţiul locativ de care dispun este sub norma stabilit! în articolul 3: din pre#enta lege. În ba#a cererii depuse de solicitantul apartamentului şi a deci#iei de atribuire a locuinţei& locatarul înc/eie contractul de locaţiune a locuinţei pe un termen care nu poate dep!şi termenul a(l!rii în (uncţia electiv! sau desemnat!& dac! acest termen este stabilit de legislaţie sau de contractul individual de munc!.. 1embrii (amiliei locatarului nu sînt în drept s! înc/eie contractul de locaţiune menţionat.-5. Eocuinţele din (ondul locativ cu statut special se atribuie& con(orm deci#iei organului în a c!rui administrare se a(l! acest (ond locativ& în temeiul /ot!rîrii privind validarea sau desemnarea în (uncţie şi al altor documente prev!#ute de legislaţie. Eocuinţele cu statut special -de protocol.ministrului şi viceprim. Pentru utili#area locuinţelor cu statut special -de protocol. 8odul d" "li&"rar" a locuin#"i cu -tatut -p"cial 6d" protocol7 -3. -%. Eocuinţele din (ondul locativ cu statut special se reparti#ea#! la cererea persoanelor ce deţin (uncţii elective sau desemnate& indicate în articolul 54 din pre#enta lege& pe termenul e+ercit!rii acestor (uncţii& dac! persoanele menţionate nu au o alt! locuinţ! în municipiul sau oraşul. se percepe plata pentru c/irie şi alte pl!ţi pentru serviciile comunale şi necomunale prestate. 8odul d" utili4ar" a locuin#"lor cu -tatut -p"cial 6d" protocol7 -3. Articolul 41. În ca#ul în care e+ercitarea (uncţiei elective sau desemnate încetea#! înainte de termen sau în ca# de deces al locatarului& locuinţa din (ondul special se eliberea#! în termenul prev!#ut de alineatul -3. -5.

5olosirea locuinţelor din *ondul locativ de manevr -3.a (ost reparti#at! pe perioada reparaţiei sau reconstrucţiei şi serviciile comunale şi necomunale în temeiul contractului de locaţiune înc/eiat pentru aceast! perioad!. În perioada domicilierii persoanelor în (ondul locativ de manevr! în leg!tur! cu reparaţia sau reconstrucţia locuinţelor& ei ac/it! plata pentru înc/irierea locuinţei ce le.. 1odul de (olosire şi gestionare a c!minelor este stabilit de Buvern& în comun cu partenerii sociali. -<. 3AP0)='>' ?000 3C<0N/ Articolul 45. m% pentru o persoan!. 5olosirea c minelor -3. /eltuielile ce ţin de mutare urmea#! a (i compensate de c!tre proprietarul (ondului locativ reparat -reconstruit. 6ondul locativ de manevr! se creea#! în ba#a /ot!rîrii proprietarului& pentru domicilierea temporar! a persoanelor în leg!tur! cu reparaţia capital! sau reconstruirea blocului de locuit ocupat anterior.preşedintelui urţii Supreme de Oustiţie0 preşedintelui urţii de onturi0 directorului Serviciului de In(ormaţii şi Securitate0 procurorului general al Republicii 1oldova0 preşedintelui omitetului D+ecutiv al B!g!u#iei0 preşedintelui 'dun!rii Populare a B!g!u#iei. -%. "up! terminarea reparaţiei capitale sau reconstrucţiei locuinţei& locatarii (ondului locativ de manevr! revin în locuinţa ocupat! anterior. 3AP0)='>' ?00 5=N7>' '=3A)0? 7/ <AN/?(C Articolul 44. !minele se amena$ea#! cu mobilier şi alte obiecte necesare pentru trai şi odi/n! din contul locatorilor. Articolul 4. -4. !minele sînt case special construite sau reutilate în acest scop. 1odul de reparti#are a locuinţei în (ondul locativ de manevr! şi condiţiile (olosirii ei sînt stabilite de c!tre autorit!ţile administraţiei publice locale. În perioada studiilor şi activit!ţii& muncitorilor& (uncţionarilor& studenţilor& elevilor& precum şi altor persoane li se acord! spaţii locative în c!mine& cu înc/eierea contractului de locaţiune pentru aceast! perioad!. -%. Eocuinţele reparti#ate persoanelor în (ondul locativ de manevr! trebuie s! aib! o supra(aţ! locuibil! de cel puţin ... -5. m% pentru o persoan!. Norma spaţiului locativ în c mine În c!mine& indi(erent de categoria acestora& norma minim! a supra(eţei de locuit se stabileşte în m!rime de . -. .

Articolul 45. -4. de noapte0 b. Articolul 5.tip şi standardele normative aprobate de Buvern. -%. sociopsi/ologic! se e(ectuea#! în ba#a certi(icatului eliberat de c!tre autoritatea administraţiei publice locale. repre#int! instituţii care acord! asistenţ! social!& temporar! sau permanent!& persoanelor în vîrst! şi persoanelor cu disabilit!ţi -invali#i. "eservirea te/nic! şi reparaţia a#ilurilor de noapte se e(ectuea#! din contul mi$loacelor alocate din bugetul de stat şi bugetele locale& precum şi al donaţiilor din partea persoanelor (i#ice şi $uridice din ţar! şi str!in!tate. !ipuril" d" a4iluri '#ilurile pot (i de urm!toarele tipuri: a. '#ilul are statut de persoan! $uridic! şi îşi des(!şoar! activitatea în con(ormitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 1oldova& Regulamentul.3AP0)='>' 0D AE0'>(0 Articolul 4 .au întors din locurile de privaţiune de libertate şi instituţiile de reabilitare sociopsi/ologic! sînt ca#aţi în a#ilurile de noapte temporar& pe un termen de cel mult şase luni. pentru persoane în vîrst! şi persoane cu disabilit!ţi -invali#i. -%.0 c. '#ilurile pentru persoane în vîrst! şi persoane cu disabilit!ţi -invali#i.& se instituie în ba#a deci#iei Buvernului sau a autorit!ţilor administraţiei publice locale şi (uncţionea#! pe ba#a Regulamentului.il #i *olosirea înc perilor locui$ile -3. Plata pentru ca#area în a#ilurile de noapte se stabileşte de autorit!ţile administraţiei publice locale.a#il se creea#! în ca#ul apariţiei unei situaţii e+cepţionale& în ba#a /otelurilor e+istente& c!minelor& ba#elor de odi/n!& pensiunilor şi altor înc!peri ce pot (i (olosite pentru trai temporar.tip cu privire la (uncţionarea a#ilului pentru persoanele în vîrst! şi persoanele cu disabilit!ţi -invali#i.au întors din locurile de privaţiune de libertate& instituţiile de reabilitare -adaptare.. A4iluril" p"ntru p"r-oan" $n v$r-t* 3i p"r-oan" cu di-a&ilit*#i 6invali4i7 -3. Aotelurile. A. /oteluri. sociopsi/ologic! şi care nu dispun de un loc permanent de trai..au întors din locurile de privaţiune de libertate şi instituţiile de reabilitare -adaptare.ilul de noapte -3. .. -5. Persoanele care s. -. Articolul 49. '#ilul de noapte repre#int! un loc pentru popas de noapte de tip pat& unde sînt ca#aţi temporar& pentru o plat! stabilit!& persoanele care s. a#area în a#ilurile de noapte a persoanelor care s. În calitate de a#il de noapte pot (i (olosite înc!perile libere& c!minele& apartamentele care a(l! la balanţa autorit!ţilor administraţiei publice locale sau casele construite din contul mi$loacelor organi#aţiilor obşteşti şi religioase& ale sponsorilor şi societ!ţilor de bine(acere. -<.a#il. Fotelurile4a.

cu concursul întreprinderii de gestionare a (ondului locativ& instituite de autoritatea administraţiei publice locale0 c. întreprinderea instituit! de autoritatea administraţiei publice locale pentru deservirea şi întreţinerea (ondului locativ din localitate0 b. Articolul 29. "eci#ia cu privire la crearea /otelurilor.-%. Perioada de alegere a . cu concursul altei organi#aţii de gestionare a (ondului locativ. -4. -%. -4. G"-tionar"a fondului d" locuin#" -3. Al"%"r"a %"-tionarului $n fondul locativ -3. Bestionarea locuinţelor se e(ectuea#! în temeiul contractului.tip& elaborat şi aprobat de c!tre Buvern& înc/eiat între gestionarul (ondului locativ şi proprietarul locuinţei sau blocului locativ& cu e+cepţia ca#ului cînd proprietarul e+ercit! de sine st!t!tor (uncţia de gestionar al (ondului locativ sau în alte ca#uri prev!#ute de legislaţie. Bestionarul (ondului locativ va asigura administrarea (ondului de locuinţe& crearea condiţiilor ecologice ino(ensive şi con(ortabile de trai& va asigura deservirea te/nic! şi e+ploatarea adecvat! a propriet!ţii comune din blocul locativ& (olosind drepturile şi împuternicirile o(erite prin lege.a#il nu se percepe.a#il şi modul de (olosire a lor sînt adoptate de autorit!ţile administraţiei publice locale. proprietarul locuinţei. 1odalitatea de gestionare se alege la adunarea general! a blocului locativ& organi#at! de autoritatea administraţiei publice locale sau la cererea scris! a (iec!rui proprietar de locuinţe din blocul respectiv& în ca#ul în care în blocul locativ nu e+ist! o asociaţie de coproprietari în condominiu sau o asociaţie a proprietarilor de locuinţe privati#ate. 3AP0)='>' D G/:)0=NA(/A 5=N7>'>0 7/ '=3>0N@/ A0 P'A)A P/N)(> :/(?0300'/ 3=<>NA'/ A0 N/3=<>NA'/ Articolul 2+. Plata pentru (olosirea /otelurilor. Proprietarii de locuinţe în blocuri locative vor alege una dintre modalit!ţile de gestionare a blocului locativ: a. -%. (#) $upă lic%idarea consecinţelor care au servit drept temei pentru stabilirea statutului de %otel-a il" acestora li se restabile&te statutul deţinut anterior. alt! organi#aţie de gestionare instituit! pentru deservirea şi întreţinerea (ondului de locuinţe a(lat la balanţa sa sau celui contractat0 d. asociaţia de coproprietari în condominiu sau asociaţia proprietarilor de locuinţe privati#ate instituit! prin deci#ia membrilor acestora0 c. Bestionarea (ondului de locuinţe poate (i e(ectuat! de c!tre gestionarul (ondului de locuinţe& care este repre#entat de c!tre: a. /eltuielile ce ţin de întreţinerea /otelurilor.a#il se compensea#! autorit!ţilor administraţiei publice locale din mi$loacele bugetare sau e+trabugetare. instituirea asociaţiei de coproprietari în condominiu sau asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privati#ate0 b.

Tari(ele pentru înc/irierea locuinţelor şi deservirea te/nic! şi reparaţia blocului locativ se elaborea#! de c!tre serviciile subordonate autorit!ţii administraţiei publice locale& se coordonea#! cu organul împuternicit de Buvern şi se aprob! de c!tre autorit!ţile administraţiei publice locale. -5. Proprietarii apartamentelor şi înc!perilor locuibile în c!mine ac/it! plata pentru deservirea te/nic! şi reparaţia blocurilor locative& deservirea te/nic! a ec/ipamentelor te/nice din interiorul blocului locativ& alte servicii comunale şi necomunale& con(orm contractelor înc/eiate direct cu (urni#orul de servicii sau cu gestionarul (ondului de locuinţe. "eci#ia privind alegerea gestionarului s! ia cu ma$oritatea voturilor tuturor proprietarilor din bloc. -%. Articolul 24. -<. *ărimea tarifului pentru diferitele categorii de proprietari poate varia în funcţie de tipul &i mărimea încăperilor din blocul locativ respectiv. -5. 'utorit!ţile administraţiei publice locale pot modi(ica tari(ul menţionat o dat! pe an& dac! preţurile ce in(luenţea#! asupra pl!ţii au su(erit sc/imb!ri din data ultimei stabiliri a tari(ului. În contractul de prestare a serviciului se stipulea#! în mod obligatoriu obligaţiile şi drepturile p!rţilor& m!rimea şi modul de ac/itare a pl!ţii pentru serviciul prestat& alte condiţii. (2) 'arifele aprobate de către autoritatea administraţiei publice locale se aplică locuinţelor gestionate de către întreprinderile municipale" situate în localitatea dată" cu e!cepţia caselor individuale. -.gestionarului nu trebuie s! dep!şeasc! 4 luni. -4. din pre#enta lege. Proprietarii de locuinţe& locatarii& persoanele (i#ice şi $uridice& inclusiv agenţii economici care deţin în proprietate sau în (olosinţ! înc!peri nelocuibile în blocul locativ& alte bunuri pe terenul a(erent blocului locativ& vor ac/ita în mod obligatoriu c/eltuielile ce ţin de deservirea te/nic!& p!strarea şi reparaţia (ondului locativ& prestarea altor serviciilor comunale şi necomunale contractate& în con(ormitate cu tari(ele aprobate. (() )n blocurile locative a căror gestionare este efectuată de către asociaţia coproprietarilor în condominiu sau asociaţia proprietarilor de locuinţe privati ate" cu acordul membrilor acestora" poate fi stabilit un alt tarif al plăţii pentru deservirea te%nică &i reparaţia blocului locativ" ce diferă de tariful aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. Proprietarii caselor individuale se oblig! s! e(ectue#e plata pentru serviciile comunale şi necomunale prestate& con(orm contractelor directe înc/eiate cu prestatorii de servicii. O&li%ativitat"a pl*#ii p"ntru -"rviciil" co)unal" 3i n"co)unal" pr"-tat" -3. Eocatarii din locuinţele contractate prin contractul de locaţiune e(ectuea#! plata pentru înc/iriere şi serviciile comunale şi necomunale prestate& con(orm prevederilor articolului . Plata p"ntru $nc:iri"r"a locuin#"lor 3i -"rviciul d" d"-"rvir" t":nic* 3i r"para#i" a &locului locativ -3. )n bloc locativ poate (i deservit numai de o singur! organi#aţie de gestionare a (ondului locativ. În contractele directe înc/eiate între (urni#orii de servicii comunale şi necomunale şi consumatorii (inali& (urni#orii vor prevedea şi prestarea serviciilor pentru necesit!ţile comune ale .. -4.. Articolul 21. u 38 #ile înaintea convoc!rii adun!rii generale& autoritatea administraţiei publice locale anunţ! în scris toţi proprietarii de locuinţe din bloc despre posibilit!ţile e+istente de gestionare a blocului.

blocului -asigurarea cu energie electric! pentru iluminatul locurilor de u# comun şi pentru (uncţionarea ascensorului& asigurarea cu ap! pentru sp!larea ane+elor de acumulare a gunoiului& pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor mena$ere& e+ploatarea sistemului de combatere a incendiilor. de locuinţ! -înc!pere. -7. -:. -9.. 'semenea contracte vor înc/eia toate persoanele (i#ice sau $uridice care deţin în proprietate sau în (olosinţ! bunuri amplasate pe terenul a(erent blocului locativ respectiv. În ca#ul în care lipseşte persoana care are drept de acces în locuinţ!& colaboratorii poliţiei& în pre#enţa a doi martori& asigur! accesul repre#entanţilor gestionarului (ondului locativ în locuinţ! -înc!pere.. Pentru evitarea pericolului care ameninţ! viaţa locatarilor şi proprietarilor de locuinţe sau integritatea (i#ic! a înc!perii ori a distrugerii bunurilor locatarilor -în ca# de spargere a calori(erelor& reţelelor inginereşti etc. Proprietarii şi locatarii înc!perilor nelocuibile din blocul locativ sînt obligaţi s! ac/ite tari(ul pentru întreţinerea şi deservirea bunurilor de u# comun din bloc şi a terenului a(erent& înc/eind un contract aparte cu gestionarul (ondului locativ.. Acc"-ul $n locuin#* -3. (!r! p!trunderea în locuinţ!.& gestionarul (ondului locativ intervine imediat& din momentul in(orm!rii lui& şi ia m!suri operative pentru locali#area avariei -accidentului. pentru înl!turarea cau#elor avariei& asigurînd pa#a acesteia pe parcursul lic/id!rii . Articolul 22. u un preavi# de % #ile& întocmit în scris& proprietarul sau locatarul locuinţei este obligat s! asigure accesul în locuinţ! al repre#entantului gestionarului (ondului locativ& (urni#orului de servicii& la reţelele inginereşti de u# comun din locuinţa sa şi la elementele constructive ale propriet!ţii comune& în ca#ul în care este necesar s! se inspecte#e& s! se repare sau s! se înlocuiasc! unele elemente din proprietatea comun! la care se poate avea acces numai din locuinţ! respectiv!& precum şi în ca#ul inspect!rilor plani(icate sau neplani(icate a st!rii te/nice a cl!dirilor& con(orm documentelor normative în vigoare.& care se produce în lipsa proprietarului -c/iriaşului. sînt obligaţi s! înc/eie contracte de prestare a serviciilor cu consumatorii acestora în condiţiile articolului . Prestatorii de servicii -(urni#ori.: din odul civil. -%. În ca#urile de urgenţ!& pentru a preveni o avarie ori a lic/ida imediat consecinţele ei& preavi#ul nu este necesar. Eipsa temporar! a proprietarului de locuinţ! sau a locatarului nu poate (i motiv de esc/ivare de la pl!ţile necesare pentru întreţinerea ec/ipamentelor te/nice din interiorul blocului locativ& precum şi pentru deservirea te/nic! şi reparaţia blocului locativ.

aţiilor de construire a înc perilor -3. îl au persoanele (i#ice şi $uridice& dac! prin aceasta se îmbun!t!ţesc condiţiile de e+ploatare a acestor locuinţe& nu se încalc! drepturile şi interesele altor persoane şi reconstrucţia nu va a(ecta structura de re#istenţ! a blocului locativ. În ca#ul stabilirii posibilit!ţii de reconstrucţie& în certi(icat se va indica lista documentelor necesare pentru obţinerea autori#aţiei de construire& printre care: a. copiile documentelor privind regimul de proprietate asupra înc!perilor ocupate0 d. "eci#ia privind reconstrucţia înc!perilor este luat! de: a. Ea acordul gestionarului blocului locativ se ane+ea#! acordul de reconstrucţie a înc!perilor din blocul locativ stabilit la litera b. -4. -%. proprietarul blocului locativ de sine st!t!tor0 b. -%. documentaţia de proiect0 e.I (/3=N:)(>3@0A '=3>0N@/'=( A0 ÎN3CP/(0'=( N/'=3>0H0'/ 70N H'=3>(0'/ '=3A)0?/ Articolul 20. Procesul de obţinere a autori#aţiei de construire -reconstruire. lista lucr!rilor de reconstrucţie cu indicarea perioadei de e(ectuare a lucr!rilor& actele privind starea te/nic! a blocului locativ0 copiile planurilor eta$elor supuse reconstrucţiei& obţinute de la o(iciile cadastrale teritoriale& cu legenda înc!perilor0 b. (API!OL. acordul în scris al proprietarului blocului locativ sau al gestionarului blocului locativ. 'utori#aţia de construire a înc!perilor se eliberea#!& dup! obţinerea certi(icatului de urbanism& de c!tre autorit!ţile administraţiei publice locale& în con(ormitate cu competenţa lor& în urma pre#ent!rii de c!tre solicitant a unei cereri şi a documentelor solicitate prin certi(icatul de urbanism.avariei. . copia autori#aţiei de sc/imbare a destinaţiei înc!perii& dac! acţiunile plani(icate ce ţin de reconstrucţie sînt legate de o ast(el de sc/imbare0 (. Dr"ptul p"r-oan"lor fi4ic" 3i <uridic" la r"con-truc#ia locuin#"lor 3i $nc*p"rilor n"locui&il" din &locuril" locativ" -3. a alineatului -%. din articolul <: din pre#enta lege0 c. "reptul la reconstrucţia locuinţelor şi înc!perilor nelocuibile din blocurile locative -în continuare . precede obţinerea& în modul stabilit de legislaţie& a certi(icatului de urbanism& care cuprinde in(ormaţii clare despre posibilitatea sau imposibilitatea reconstrucţiei. Bestionarul (ondului locativ este obligat s! in(orme#e& printr. "up! aceasta locuinţa se încuie şi se sigilea#! în pre#enţa aceloraşi persoane care au participat la desc/idere. contractul înc/eiat cu serviciul salubri#are pentru transportarea deşeurilor.L . <odul de o$ţinere a autori. proprietarii de locuinţe& precum şi proprietarii de înc!peri nelocuibile în blocul locativ& prin semnarea acordului de reconstrucţie a înc!perilor din blocul locativ de c!tre :8P din num!rul total al proprietarilor. înc!peri. -4.un anunţ în scris& proprietarii şi locatarii înc!perilor adiacente celor preconi#ate spre reconstrucţie despre reconstrucţia plani(icat!. Articolul 58.

"eci#ia privind re(u#ul de eliberare a autori#aţiei de construire -reconstruire. lipsa unor acte prev!#ute în alineatul -%..-5. Articolul 52. trebuie s! conţin! argumentarea re(u#ului& cu trimitere obligatorie la prevederile alineatului -3. din pre#entul articol.o scrisoare de garanţie& în ordinea stabilit! de legislaţie. Articolul 2'. Re(u#ul de eliberare a autori#aţiei de construire -reconstruire. reamplasarea reţelelor de canali#are0 e. acţiuni care a(ectea#! aspectul ar/itectural al blocurilor locative -construcţia balcoanelor& copertinelor& bovindourilor& trans(ormarea în bovindouri a logiilor şi balcoanelor e+istente& construcţia înc!perilor de mansardare etc. intervenţii la canalele de ventilare0 (. a înc!perilor din blocul locativ se admite în urm!toarele ca#uri: a.80 b. unirea apartamentelor pe vertical! cu spargerea sau demontarea planşeelor0 /. din pre#entul articol. -%. necorespunderea proiectului de reconstrucţie e+igenţelor actelor legislative şi normative în vigoare. (estricţii la reconstrucţia înc perilor #i la e!ecutarea lucr rilor de reconstrucţie -3. spargerea golurilor noi şi l!rgirea golurilor e+istente în pereţii structurali ai blocurilor locative0 g. 'utoritatea administraţiei publice locale care e(ectuea#! autori#area nu are dreptul& de regul!& s! solicite alte documente decît cele indicate în alineatul -%. e+tinderea înc!perilor din contul balcoanelor şi al logiilor în blocul locativ0 c. În blocurile locative& în perioada de e(ectuare a lucr!rilor de reconstrucţie a înc!perilor& se inter#ice: .. -<.& cu e+cepţia acoperişurilor0 i. R"fu4ul d" "li&"rar" a autori4a#i"i d" con-truir" a $nc*p"rilor -3. Iniţiatorul de lucr!ri de reconstrucţie îşi asum! responsabilitatea pentru cau#area pre$udiciului posibil persoanelor terţe în urma reconstrucţiei înc!perilor din blocul locativ printr. e+ecutarea ane+elor la blocurile locative& cu e+cepţia balcoanelor la parter la blocurile locative neprev!#ute cu balcoane la parter. -%. al articolului . e+tinderea şi reamplasarea buc!t!riilor şi blocurilor sanitare din contul înc!perilor locuibile în blocul locativ0 d. -. intervenţii care a(ectea#! structura de re#istenţ! a blocului locativ0 b. "eci#ia privind eliberarea sau re(u#ul de eliberare a autori#aţiei de construire se ia de c!tre autoritatea administraţiei publice locale în termen de o lun! dup! depunerea cererii de c!tre iniţiatorul de lucr!ri de reconstrucţie& iar autori#aţia de construire -reconstruire. a locuinţelor sau înc!perilor nelocuibile din blocul locativ sau re(u#ul autori#!rii se eliberea#! în termen de < #ile dup! pronunţarea deci#iei sau se e+pedia#! solicitantului pe adresa indicat! în cerere. Ea reconstrucţia înc!perilor nu se permit: a.

verbal de recepţie (inal! a lucr!rilor e(ectuate. -4. rii lucr rilor Bultima se determin în con*ormitate cu data indicat în autori. s înregistre.aţia.aţie+.a. blocarea şi poluarea cu materialele de construcţii şi -sau.. Ea recepţia (inal! a lucr!rilor& iniţiatorul de lucr!ri de reconstrucţie va invita în mod obligatoriu repre#entantul gestionarului blocului locativ în care a (ost e(ectuat! reconstrucţia înc!perii. Articolul 0. 6aptele de înc!lcare a prevederilor pre#entului articol se sesi#ea#! de persoanele interesate& prin acte în (orm! liber!& şi se pre#int! autorit!ţilor administraţiei publice locale& organelor a(acerilor interne& procuraturii& serviciilor controlului sanitar şi supraveg/erii antiincendiare.88 şi -sau.8 din pre#enta lege.e . Procesele.e autorit ţile administraţiei pu$lice locale despre reconstrucţiile neautori. -%. 'a necesitatea prelungirii termenului de e*ectuare a lucr rilor" c6estiunea se soluţionea.1. B4+ 7urata total a lucr rilor de reconstrucţie a înc perilor nu poate dep #i #ase luni. 3oncomitent" se coordonea. înc/eierea lor mai tîr#iu de ora %4. începerea lucr!rilor& legate de #gomot& înainte de ora 9. con*orm ordinii sta$ilite de c tre organul ce a eli$erat autori. (olosirea ascensoarelor de pasageri pentru transportarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor neambalate.iua începerii #i *inali. e(ectuarea lucr!rilor (!r! m!suri speciale& care e+clud cau#area pre$udiciului înc!perilor adiacente0 d. ontrolul respect!rii proiectului de reconstrucţie şi a condiţiilor prev!#ute în autori#aţia pentru e+ecutarea lucr!rilor de reconstruire sînt puse în sarcina proprietarilor şi gestionarilor (ondului locativ& autorit!ţilor administraţiei publice locale şi Inspecţiei de Stat în onstrucţii.verbale de recepţie (inal! se pre#int! o(iciului cadastral teritorial pentru e(ectuarea modi(ic!rilor respective în registrul bunurilor imobile. . ordinea #i condiţiile de evacuare a de#eurilor.ate ale locuinţelor sau înc perilor nelocui$ile în *ondul locativ #i nepotrivirea înc perilor reconstruite cu documentaţia de autori. Articolul . (ontrolul a-upra r"con-truc#i"i $nc*p"rilor. -4. Reconstrucţie neautori#at! se consider! intervenţia e+ecutat! în lipsa autori#aţiei de construire sau cu înc!lcarea proiectului de reconstruire pre#entat în con(ormitate cu prevederile articolului . 3onsecinţele reconstrucţiei neautori. deşeuri a c!ilor de evacuare& a altor locuri de u# comun0 e. B5+ 0niţiatorii de lucr ri de reconstrucţie sau e!ecutanţii lucr rilor sînt o$ligaţi s in*orme. Finali4ar"a lucr*rilor d" r"con-truc#i" B3. aplicarea la e+ecutarea lucr!rilor a utila$ului şi instrumentelor ce produc #gomot şi vibraţie cu dep!şirea nivelului admis de norme0 c. 6inali#area lucr!rilor de reconstrucţie se con(irm! prin procesul.are.880 b.ate -3.e despre începerea lucr rilor gestionarul *ondului locativ" care urmea. Organele menţionate& în con(ormitate cu competenţele lor& aplic! contravenientului m!surile administrative prev!#ute de legislaţie. B2+ Gestionarii *ondului locativ sînt o$ligaţi s in*orme.

u persoanele apatride& contractul de locaţiune se înc/eie numai pentru perioada de acţiune a permisului de şedere în Republica 1oldova.. Obiect al contractului de locaţiune îl repre#int! locuinţa i#olat!& care este constituit! din una sau cîteva camere.I DE LO(AŢI.B3+ 3ontravenientul este o$ligat s lic6ide.INŢELOR =N !E8EI.& precum şi înc!perile au+iliare -buc!t!rie& /ol& antreu etc. Eegali#area intervenţiilor e(ectuate neautori#at nu se permite.L. -%. Articolul 02.L (ON!RA(!. 1embrii (amiliei locatarului care locuiesc în comun cu locatarul au aceleaşi drepturi şi obligaţii ce decurg din contractul de locaţiune. For)a 3i t"r)"nul d" $nc:"i"r" a contractului d" loca#iun" -3. (API!OL. Dr"pturil" 3i o&li%a#iil" )")&rilor fa)ili"i locatarului -3. bunurilor persoanelor (i#ice şi $uridice& vinovatul va r!spunde în con(ormitate cu legislaţia Republicii 1oldova. În ca# de nelic/idare a înc!lc!rilor depistate la întocmirea documentelor şi la e(ectuarea reconstrucţiei înc!perilor& gestionarii (ondului locativ întreprind m!suri privind re#ilierea contractelor de locaţiune a înc!perilor sau a altor contracte ce o(er! dreptul de (olosire a înc!perilor& sau se adresea#! în instanţele $udec!toreşti competente pentru aplicarea m!surilor con(orm prevederilor legale.2. ontractul de locaţiune se înc/eie în (orm! scris! pe un termen bine de(init. =$iectul contractului de locaţiune -3. Dr"ptul locatarului d" a in-tala $n locuin#* fa)ilia -a Eocatarul are dreptul de a instala în locuinţa înc/iriat! membrii (amiliei sale.NE Articolul . În ca#ul în care termenul contractului de locaţiune dep!şeşte 4 ani& acesta se înscrie în registrul bunurilor imobile. -5. Nu pot constitui obiect al contractului de locaţiune o parte de camer! sau o camer! legat! de alt! camer! printr. Plata p"ntru $nc:iri"r"a locuin#"i 3i alt" -"rvicii -3. Articolul 04. În ca#ul în care la reconstrucţia înc!perilor în blocul locativ a (ost cau#at un pre$udiciu înc!perilor şi -sau. 1embrii ma$ori ai (amiliei poart! r!spundere solidar! pentru obligaţiile ce decurg din contractul respectiv. În ca#ul în care persoanele nu mai sînt membri ai (amiliei locatarului& dar continu! s! domicilie#e în locuinţa înc/iriat! de acesta& ei au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi locatarul şi membrii (amiliei lui. -%. -<.L DE FOLOSIRE A LO(.e necon*ormit ţile din cont propriu #i s e*ectue.o intrare comun! -camere adiacente.II 8OD..e readucerea elementelor constructive a*ectate la stare iniţial . Re(u#ul locatorului de a instala în locuinţ! (amilia locatarului poate (i atacat! în instanţa de $udecat!. -.L . Plata pentru înc/irierea locuinţei se calculea#! pentru un metru p!trat de supra(aţ! locativ! şi include c/eltuielile ce ţin de deservirea şi reparaţia locuinţei contractate& precum şi c/eltuielile pentru întreţinerea şi reparaţia blocului locativ şi terenului a(erent acestui bloc& dac! .. -%. Articolul 01. Articolul 00.

-5. -:. -38. Pe lîng! plata pentru înc/irierea locuinţei& locatarul este obligat s! e(ectue#e& dup! ca#& plata pentru apa potabil! şi evacuarea apelor u#ate& înc!l#ire& alimentarea cu energie electric!& ga#e naturale& transportarea deşeurilor mena$ere solide şi lic/ide şi ascensor& alte servicii prestate de locator. 'c/itarea pl!ţilor se e(ectuea#!& de regul!& prin instituţiile bancare şi o(iciile poştale& dac! în contractele înc/eiate nu este prev!#ut alt(el. Eocatorul poate& în temeiul înţelegerii scrise cu locatarul& s! solicite pe lîng! plata de înc/iriere a locuinţei o sum! suplimentar! de investiţii care au (ost (olosite pentru moderni#area blocului locativ. Eocatorul va e+amina cererea locatarului în termen de < #ile şi va întreprinde acţiuni privind înştiinţarea în scris a locatarului despre deci#ia luat!. În bonul de plat! se va indica distinct plata pentru înc/irierea locuinţei& alte servicii prestate& datoriile şi penalit!ţile. Eocatarul are dreptul s! cear! reducerea pl!ţii pentru înc/irierea locuinţei în condiţiile alineatului -%. . În ca#ul înc/eierii unei asemenea înţelegeri& locatarul este în drept s! cear! prorogarea termenului contractului de locaţiune.8. -. Eocatorul poate contracta alte organi#aţii -inclusiv prestatorii de servicii. Eocatorul este obligat s! înmîne#e locatarului bonul de plat! pentru înc/irierea locuinţei întocmit în modul corespun#!tor& cu 9 #ile calendaristice înainte de e(ectuarea pl!ţii. -<. 1etodologia de calculare a pl!ţii pentru înc/irierea locuinţelor se stabileşte de Buvern. -%. -4. În ca#ul în care locatorul nu a înmînat locatarului bonul de plat! în termenul stabilit& locatarul poate e(ectua plata pentru înc/irierea locuinţei şi alte servicii în termenul stabilit în alineatul -5.. 5olosirea locuinţelor -3.contractul de locaţiune nu prevede alt(el. Eocatorul este obligat s! pre#inte locatarului în scris nota de (undamentare pentru ma$orarea pl!ţii respective şi numai în ca#ul în care condiţiile economice (ac ca a$ustarea s! (ie inevitabil!. -7. pentru e(ectuarea calcul!rii pl!ţilor pentru înc/irierea locuinţelor şi altor servicii comunale şi necomunale& cu pre#entarea bonurilor de plat! de c!tre aceştia direct locatarului. al articolului 779 din odul civil. Plata pentru înc/irierea locuinţei se e(ectuea#! con(orm termenului stabilit în contractul de locaţiune. din pre#entul articol. "ac! în contract nu este stipulat termenul de plat! a înc/irierii locuinţei& locatarul va ac/ita pl!ţile pentru serviciile prestate în luna precedent! pîn! la data de 48 a lunii curente. -9. Nota scris! a locatarului cu privire la reducerea pl!ţii se pre#int! locatorului în termen de < #ile dup! plata e(ectuat!. Articolul . Eocatarul dispune de dreptul de (olosinţ! a locuinţei în con(ormitate cu prevederile pre#entei legi& altor acte legislative şi ale contractului. Ea solicitarea locatarului& plata pentru serviciile prestate poate (i ac/itat! în prealabil pe o durat! convenit! de p!rţi& con(orm condiţiilor stipulate în contract. Eocatorul are dreptul de modi(icare a pl!ţii pentru înc/irierea locuinţei& prin acord cu locatarul& o dat! pe an& dac! în contractul de locaţiune nu este prev!#ut alt(el. Suma investiţiilor sau creditului obţinut pentru acest scop se include împreun! cu plata pentru înc/irierea locuinţei în bonul de plat! al locatarului. Ea solicitarea locatarului& locatarul este obligat s! pre#inte bonurile de plat! ce con(irm! c/eltuielile respective. În ca#ul în care plata se ac/it! direct locatorului& ultimului trebuie s! perceap! plata şi s! elibere#e locatarului documentul ce con(irm! plata pentru înc/irierea locuinţei şi alte servicii prestate.

-. În ca#ul practic!rii activit!ţii de întreprin#!tor& persoanele care (olosesc elementele constructive ale bunului imobil& a(late în proprietatea comun! a proprietarilor de locuinţe& şi înc!peri nelocuibile& precum şi pereţii e+terni ai blocului locativ pentru amplasarea panourilor de reclam! sau a altor elemente cu caracter de reclam!& şi a elementelor şi reţelelor de transmisiune a semnalelor electromagnetice -de tele(onie mobil! etc. În ca#ul nee+ecut!rii de c!tre proprietarul I gestionarul blocului locativ a obligaţiilor contractuale vi#înd e(ectuarea în termen a reparaţiei elementelor constructive& ec/ipamentelor te/nice ale blocului locativ& locatarul este în drept s! e(ectue#e lucr!rile de reparaţie urgent! pe cont propriu& întocmind în prealabil un act cu proprietarul I gestionarul& în care s! (ie stipulat volumul şi costul lucr!rilor de reparaţie& precum şi modul de compensare a c/eltuielilor suportate de locatari în limitele prev!#ute în contract.. 6olosirea locuinţelor se e(ectuea#! în modul şi în ordinea stabilit! de pre#enta lege& con(orm condiţiilor contractului şi prescripţiilor te/nice stipulate în Regulamentul cu privire la (olosirea& e+ploatarea şi gestionarea locuinţelor din toate tipurile (ondului locativ& aprobat de Buvern. -%. Articolul 8. -4. . Su&loca#iun"a locuin#"i Eocatarul instalat în locuinţa proprietate privat! este în drept s! transmit! locuinţa înc/iriat! în sublocaţiune în condiţiile stabilite de articolul 7:5 din odul civil. Proprietarul îşi asum! riscul pierii (ortuite a locuinţei. Reparaţia locuinţei repre#int! o obligaţie a locatarului& dac! contractul nu prevede alt(el. Articolul 05. Lip-a t")porar* a locatarului Eipsa temporar! a locatarului sau a membrilor (amiliei care au atins ma$oratul nu permite esc/ivarea lor de la îndeplinirea obligaţiilor con(orm contractului de locaţiune a locuinţei. Pre$udiciul cau#at în urma (olosirii necon(orme sau contrare prevederilor legislaţiei şi contractului este reparat de c!tre locatar şi poate servi drept temei pentru re#ilierea contractului. Reparaţia -inclusiv moderni#area.. 7eservirea #i reparaţia locuinţelor -3.-%. -<. Reparaţia blocului de locuit repre#int! o obligaţie a proprietarului sau a gestionarului blocului. locuinţei cuprinde instalarea& demontarea& sc/imbarea sau restaurarea elementelor constructive& ec/ipamentelor te/nice şi a componentelor lor. -5.. "eservirea locuinţelor cuprinde lucr!rile de întreţinere a blocului locativ în stare utili#abil! pentru locuire şi de asigurare a securit!ţii locatarilor la (olosirea locuinţelor. Persoanele (i#ice sau $uridice au dreptul de a practica activit!ţi de întreprin#!tor în cadrul blocului locativ doar în înc!perile ce le aparţin sau înc/iriate& dar (!r! limitarea sau le#area direct! ori indirect! a drepturilor proprietarilor de locuinţe sau înc!peri nelocuibile şi cu respectarea strict! a e+igenţelor legislaţiei ecologice& normelor sanitare& antiincendiare& de urbanism şi altor cerinţe ale legislaţiei. -4. Eocuinţa este deservit! de c!tre proprietar sau de c!tre gestionar& c!ruia i.au (ost delegate aceste obligaţii în modul stabilit şi c!ruia îi revine obligaţia de e(ectuare a reparaţiei& de lic/idare a consecinţelor calamit!ţilor naturale& ale avariilor etc.& sînt obligaţi s! înc/eie cu gestionarul (ondului locativ un contract cu titlu oneros pentru amplasarea reclamei şiIsau (olosirea bunurilor proprietate comun! a(late în administrarea gestionarului (ondului locativ. Articolul 0'. -5.

-9.un apartament şi se (olosesc de înc!perile locuibile ale acestuia con(orm unor contracte de locaţiune di(erite se unesc într. neac/itarea în mod sistematic şi intenţionat a pl!ţilor pentru înc/iriere şi pentru serviciile comunale şi necomunale0 şi al locul o(er! ca#ul . Articolul 9. -4. u consimţ!mîntul locatarului& proprietarul poate reparti#a acestuia alt! locuinţ!& cu înc/eierea unui nou contract de locaţiune. 1odi(icarea contractului de locaţiune a locuinţei se e(ectuea#! în ca#urile cînd: a. În actul adiţional se stabilesc condiţiile şi c/eltuielile de mutare în alt! locuinţ!& plata pentru înc/irierea altei locuinţe& care nu poate dep!şi pla(onul stabilit anterior& obligaţiile şi responsabilit!ţile ce le revin p!rţilor dup! e(ectuarea reparaţiei locuinţei. (eparaţia locuinţelor de c tre proprietar cu evacuarea locatarilor -3. -.. -<. cînd nici una dintre p!rţi nu solicit! prelungirea lui0 4.un act adiţional la contractul de locaţiune.ilierea contractului de locaţiune a locuinţei -3. în ca#ul în care o parte încalc! sistematic şi în mod intenţionat obligaţiile contractuale& inclusiv admite: a. -5. membrii (amiliei locatarului pierd dreptul de membru al (amiliei. 8odificar"a contractului d" loca#iun" a locuin#"i -3. Articolul 81. În ca#ul acesta ei sînt în drept s! solicite de la proprietarul înc!perii înc/eierea cu unul din ei a contractului de locaţiune pentru înc!perea locuibil! ocupat! în întregime0 b. Termenul de e(ectuare a reparaţiei locuinţei se stabileşte& de comun acord& de c!tre locatar şi locator& printr. În ca#ul în care& în procesul de reparaţie capital!& locuinţa a (ost replani(icat!& iar supra(aţa acesteia a (ost ma$orat! sau micşorat! substanţial& proprietarul este obligat s! reparti#e#e locatarului o alt! locuinţ! adecvat! celei ocupate anterior pîn! la e(ectuarea reparaţiei capitale. -%. 'celaşi drept i se oric!rui membru al (amiliei cu capacitate de e+erciţiu în ca#ul decesului c/iriaşului sau în pierderii dreptului la locuinţ!0 c. persoanele care locuiesc într. "up! e(ectuarea reparaţiei& proprietarul este obligat s! o(ere aceast! locuinţ! locatarului care o (olosea anterior şi cu care are înc/eiat un contract de locaţiune. Re#ilierea contractelor de locaţiune a locuinţelor se admite: 3. (e.o (amilie. Articolul 83. membrul ma$or al (amiliei locatarului cere& cu consimţ!mîntul locatarului celorlalţi membri ai (amiliei care locuiesc împreun! cu dînsul& s! (ie declarat locatar în primului locatar& în cadrul contractului de locaţiune înc/eiat anterior. În ca#ul în care reparaţia locuinţelor nu poate (i e(ectuat! (!r! evacuarea locatarului& proprietarul este obligat s! acorde locatarului& pentru perioada lucr!rilor de reparaţie& un alt spaţiu de locuit. Eocatarul unei locuinţe înc/iriate nu are dreptul s! e(ectue#e lucr!ri de reconstrucţie a înc!perilor. cu acordul comun al p!rţilor& %.

crearea de c!tre locatar şi membrii (amiliei sale a unor condiţii imposibile de convieţuire în apartament sau blocul locativ0 c.ilierii contractului de locaţiune a În ca#ul apariţiei unor consecinţe ale re#ilierii contractului de locaţiune& evacuarea se admite numai în temeiul unei /ot!rîri a instanţei $udec!toreşti.a (ost adresat în termenul stabilit& dar nu mai mult de o lun! din data înaint!rii lui o(iciale. În toate celelalte ca#uri re#ilierea contractelor de locaţiune se e(ectuea#! numai pe cale $udiciar!& în modul stabilit de lege. demolarea (ondului locativ pentru cau#! de utilitate public! sau în leg!tur! cu avarierea acestuia0 d. locatorul ignorea#! îndeplinirea obligaţiilor stipulate în contract. (+) .. sc/imbarea destinaţiei (ondului locativ. -%. admite intenţionat sau din culp! înr!ut!ţirea st!rii te/nice a locuinţei ori creea#! un pericol real pentru o asemenea înr!ut!ţire0 c. Articolul 84. -9. 'vi#ul în scris privind re#ilierea contractului de locaţiune a locuinţei se e+aminea#! de partea c!reia i. În ca#ul în care re#ilierea contractului de locaţiune a locuinţei este recunoscut! pe cale $udiciar! legal! şi $usti(icat!& p!rţile revin la starea iniţial! semn!rii contractului. de re#iliere. Re#ilierea contractului din iniţiativa locatorului se produce în ca#urile în care locatarul: a. . Ea stabilirea ca (iind ne$usti(icat a motivului re#ilierii contractului de locaţiune a locuinţei& partea iniţiatoare este obligat! s!. -.şi poate e+ecuta obligaţiile contractuale0 c. -%. Articolul 85. nu (oloseşte bunul înc/iriat con(orm destinaţiei sau prevederilor contractului0 b. -5. În ca#ul în care partea c!reia i. luni dup! e+pirarea termenului de plat!& dac! în contract nu este prev!#ut alt(el0 d.ilierii contractului de locaţiune a locuinţei -3. -<.a (ost adresat avi#ul despre re#iliere nu a r!spuns în scris& în termenul stabilit& solicitantul are dreptul de a se adresa în instanţa de $udecat! cu cererea de re#iliere a contractului de locaţiune. -4.şi onore#e obligaţiile contractuale asumate. nu pl!teşte c/iria pe parcursul a . locatarul este privat de libertate şi nu.b.e ilierea contractului din iniţiativa locatarului se produce în ca urile în carea. cu trei luni înainte de termenul propus în avi#ul de re#iliere. înc/eie un contract de sublocaţiune (!r! acordul locatorului0 e. /vacuarea ca o consecinţ locuinţei a re. 3onsecinţele re.a pierdut capacitatea de munc! şi nu poate (olosi bunul înc/iriat0 b. locatarul şi. Propunerea de re#iliere a contractelor de locaţiune a locuinţelor se (ace în scris de c!tre una dintre p!rţi& în modul stabilit în contract& iar în ca#ul în care contractul nu prevede modalitatea şi termenul de încetare a acţiunii contractului . Nerespectarea cerinţelor prev!#ute în pre#entul articol conduce la nulitatea propunerii -avi#ului. nu îndeplineşte alte condiţii stipulate în contract.

=N(>L(AREA LEGISLAŢIEI (. Articolul 88. Dvacuarea se admite şi în alte ca#uri prev!#ute de lege. )emeiurile pentru a recurge la evacuarea din locuinţa *olosit în temeiul contractului de locaţiune a locuinţei -3. înc!lcarea neîntemeiat! a termenului stabilit pentru instalarea în locuinţa acordat!0 d. Reparti#area altei locuinţe în alt! localitate se admite cu acordul în scris al locatarului şi al membrilor (amiliei lui care au atins ma$oratul sau în ba#a unei /ot!rîri $udiciare. -4.L .area altei locuinţe -3. -4.sanitare. al articolului 94 se admite numai cu reparti#area altei locuinţei. (API!OL.. /vacuarea * r reparti. şi d. /vacuarea cu reparti. reamena$area& construcţia şi reconstrucţia neautori#at! a blocurilor locative& reparaţia neautori#at! a blocului locativ& apartamentului& ec/ipamentelor te/nice interne& elementelor constructive ale blocului& locuinţei& obiectelor de amena$are de pe terenul a(erent blocului locativ0 (. . Reparti#area altei locuinţe în urma evacu!rii se e(ectuea#! con(orm normelor stabilite de pre#enta lege. ( spunderea pentru înc lcarea legislaţiei cu privire la locuinţe -3. nerespectarea regulilor şi normelor de deservire te/nic! şi întreţinere sanitar! a (ondului locativ& a locurilor de (olosinţ! comun!& a terenurilor a(erente0 e. din alineatul -3.INŢE Articolul 82. -%. neac/itarea la timp a pl!ţilor pentru serviciile de deservire te/nic! a blocului locativ& înc/iriere a locuinţelor& comunale şi necomunale. PRI/IRE LA LO(. înc!lcarea modului de evidenţ! a persoanelor care bene(icia#! de dreptul la îmbun!t!ţirea condiţiilor locative din (ondul locativ social& a modului de scoatere din evidenţ! şi de acordare a apartamentelor şi terenurilor de p!mînt pentru construcţia caselor individuale0 c. Dvacuarea locatarului în temeiurile prev!#ute în subpunctele c. Eocuinţa acordat! trebuie s! (ie amplasat! în aceeaşi localitate şi s! corespund! condiţiilor te/nico. "rept temei pentru evacuarea din locuinţ! serveşte re#ilierea contractului de locaţiune în temeiurile prev!#ute în articolul 94 din pre#enta lege. înc!lcarea condiţiilor contractului de locaţiune a locuinţei0 g.Articolul 8. Articolul 89. Ea r!spunderea prev!#ut! de pre#enta lege& odul civil& odul cu privire la contravenţiile administrative& odul penal şi alte acte normative în vigoare se trag persoanele vinovate de: a. înc!lcarea drepturilor proprietarului locuinţei0 b.III R>SP.area altei locuinţe Dvacuarea (!r! reparti#area altui spaţiu locativ se (ace numai în ba#a /ot!rîrii $udec!toreşti. -%.NDEREA PEN!R.

.& d. (API!OL.S. Buvernul: a.%937. 1oldoveneşti nr. 1oldoveneşti& aprobat prin Eegea R.4%& art.58. -5. atrag dup! sine r!spunderea contavenţional!.S. va pre#enta propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în con(ormitate cu prevederile pre#entei legi şi va aduce actele sale normative în concordanţ! cu acest act legislativ0 b. ompensarea pre$udiciului cau#at se e(ectuea#! con(orm prevederilor odului civil.& e. Se abrog!: odul cu privire la locuinţe al R..0 Eegea nr.:7%. cu privire la (ondul locativ cu statut special -1onitorul O(icial al Republicii 1oldova& 3::9& nr. . Înc!lc!rile stipulate la literele b. -%. Înc!lc!rile stipulate la literele a.S. Persoanele (i#ice şi $uridice care au cau#at pre$udiciu (ondului locativ& obiectelor de amena$are şi înver#ire de pe terenul a(erent blocului locativ& ec/ipamentelor te/nice din interiorul blocului sau casei au obligaţia de a compensa pre$udiciul cau#at. <odul de soluţionare a litigiilor Orice litigiu în leg!tur! cu aplicarea prevederilor pre#entei legi se soluţionea#! de c!tre instanţele $udec!toreşti. Persoanele cu (uncţii de r!spundere şi alţi anga$aţi& din a c!ror culp! întreprinderile& instituţiile& organi#aţiile au suportat c/eltuieli legate de compensarea pre$udiciului cau#at& poart! r!spundere material! în modul stabilit de lege.S.S. va elabora şi aproba& în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a pre#entei legi& regulile şi regulamentele prev!#ute de aceasta.S. g. 43.& c.Q din 4 iunie 3:74 -Leştile Sovietului Suprem şi ale Buvernului R..I/ DISPOZIŢII FINALE Articolul 91 .& (.-%. Pre#enta lege intr! în vigoare la data public!rii. atrag dup! sine r!spunderea penal!. -<. -4. -4. Di-po4i#ii final" -3.QIII din 3: septembrie 3::.%7. Articolul 9.& art. 1oldoveneşti& 3:74& nr. 0nterdicţia limit rii r spunderii Dste (!r! e(ect clau#a contractual! care limitea#! r!spunderea persoanei& îl eliberea#! de r!spundere sau stipulea#! r!spunderea persoanei în lipsa vinov!ţiei.L . Articolul '9.

.

/işin!u.. 3%& p. Revista naţional! de drept & anul 3:::. +iii t. TUVWXYZ [\Y]Y^Z_U `abc_d e_fgcb 3::7 fha. %3<. ++vi odul cu privire la locuinţe& art. %3. 3. 3:7< pag.p. +iv onstituţia Republicii 1oldova& /işin!u& pag.p.fha_YhU]|Z_U kbg_Z_VbhU]|fhc_..5 ++iv R. TUVWXYZ [\Y]Y^Z_U `abc_d e_fgcb 3::7 fha.. e_fgcb.S.%%& p. m `abcbn f_lcfhcUZZ_fhY Zb ZUVcYoUp_U YpW^Ufhc_. Iaşi& 3::7& p.pag. viii i+ 'rticolul 38 al odului cu privire la locuinţe al R1& /işin!u& %883. 3. nr. +++i Proiectul odului cu privire la locuinţe& art. 1onitorul o(.< +++v Aot!r*rea Buvernului Republicii 1oldova cu privire la aprobarea Strategiei pieţei spaţiului locativ şi altor bunuri imobiliare. +viii 'le+andru 'rseni H"rept constituţional şi instituţii politice? /işin!u& anul 3::9& pag. p.S. 339.3% ++ B/. p.pag. 3::7& pag. /işin!u& %884& p. "reptul la locuinţ!. 49. 1oscova. +i+ onstituţia Republicii 1oldova. R. o$ocari. p.. Cucureşti& 3:78& pag.S. "rept civil.1onitorul O(icial al Republicii 1oldova& 3::5& nr.87. %:.45 + +i +ii i. 335. "rept civil drepturi reale.p. 3%4. 4 pag. Eiviu Pop. <7. /işin!u. iii Op. .9 +++ Ioan om!nescu& Ioan 1i/uţ! >Eegislaţia locativ! pe înţelesul tuturor? Cucureşti& 3:78& pag... 3:7.3:74& /işin!u& 3:74.3::5& 1onitorul O(icial al R1& 3::5& nr. pag. 3::. ontracte. 4& p. ++viii Ioan om!nescu& Ioan 1i/uţ! >Eegislaţia locativ! pe interesul tuturor?. j_kUl_.p.. %. it. +++iv Aot!r*rea Buvernului cu privire la aprobarea concepţiei locative naţionale din 8<. 1oscova& 3::. o$ocari& 1. tYgYh{g [\Y]Y^Z_U `abc_d.S. jUcbVZbs [uvZ_g ZUVcYoYp_fhY c u.& pag. ++v S.S. uşmir& . 385. 53.8. 43. tYgYh{g. %35. iobanu L.. 9 R. 4% iv D.35 ++iii Proiectul odului cu privire la locuinţe al Republicii 1oldova din %888& ne publicat. Problemele (inanţ!rii şi credit!rii sectorului locativ.33<.. +vi R. /ibac& op. "reptul de proprietate şi de#membr!mintele sale. \Y]Y^Z_U Y oY]Y^Z_. Cucureşti.%. +vii B/.%<.wd e_fgcb& 3::. 1onitorul O(icial al Republicii 1oldova& 3::4& nr. v Eegea cu privire la proprietate din %%. qg_Z_pYrUfgbs XbkUhb& K5&3::. ++vii R. %33. /işin!u& %884& articolul %:. ++i+ Proiectul odului cu privire la locuinţe art. ++i Toader Toma.pag. 49.9 +++ii R. \Y]Y^Z_U `abc_. cit& pag. 3::. +v xaboVbZfgYy g_VUgf u_ffYyfg_y wUVUabzYY{e_fgcb. 'rticolul <%& 3%4 odului Eocativ 6ederaţiei Ruse. 5:.38 . 3:::& pag. pag. \Y]Y^Z_U `abc_.38 +++vi 1onitorul O(icial al Republicii 1oldova& 3::4& nr. 3%& p. 47. 5.& pag. 33<.4 i ii vi vii Ioan om!nescu& Ioan 1i/uţ! HEegislaţia locativ! pe interesul tuturor? Cucureşti 3:78 pag.3::3.& p. 1oscova& 3:7<& pag. %%<. 3:78& pag. ++ii odul ci privire la locuinţe din 84. . 3::3& nr. Cucureşti. Ra_g_`rUZg_. /ibac. odul ivil 6ederaţiei Ruse. Ioan om!nescu& Ioan 1i/iţ!.83. %4.35. ' R1. Eegislaţia locativ! pe interesul tuturor. +++iii Ce$inari Eudmila.& fha. TUVWXYZ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful