Dacă să analizăm relaţiile economice a Republicii Moldova cu alte ţări, putem spune că ele sunt bazate pe schimbul de marfă

şi produse alimentare. Moldova are relaţii economice cu multe ţări, dar partenerii cei mai mari sunt ţările din cadrul C.S.I. aşa ca Rusia, craina, !elarus cu care Moldova are cele mai str"nse relaţii economice, apoi urmează aşa ţări ca #rmenia, $eor%ia, zbe&istan, 'ad(i&istan ş.a.m.d. )*porul produselor alimentare poate fi realizat pe mai multe căi+ aeriană, feroviară, autovehicolă, pe apă. Republica Moldova e*portă cel mai des cu autovehicole de tona( mare şi prin calea feroviară. ,entru efectuarea unei tranzactii comercial e*terne -e*port sau import. sunt necesare un sir de acte. #cestea sunt+ Certificat fito/sanitar
       

Certificat de conformitate Certificat de ori%ine a marfii Contractul de v0nzare/cumpărare Declaratia vamala Documentele de transport ,olita de asi%urare Certificat de calitate Invoice -1actură 1iscală.

1. Certificat fito-sanitar 2 este certificatul făcut de 0ntreprinderea ce e*portă produse, prin care or%anizaţia acreditată -0n Moldova acest certificat este eliberat de Ministerul Sănătăţii si ,rotecţiei Sociale ale Republicii Moldova., pe baza analizelor efectuate permite producerea 0n serie a produselor. 2. Certificat de conformitate 2 este certificatul făcut de 0ntreprinderea ce e*portă produse 0n ţara unde doreşte să e*porte. Certificatul dat conţine informaţia necesară despre produsul e*portat şi anume descrierea faptului că produsul e*portat corespunde standardelor internaţionale. #cest certificat este urmat de o ane*ă, care indică compoziţia chimică a produsului e*portat şi metodele de analiză a acestora. 'rebuie de acordat atenţie la faptul că toate datele indicate 0n certificatul de conformitate, precum ar fi denumirea, compoziţia chimică sau altele trebuie sa corespundă cu informaţia de pe eticheta produsului, 0n caz contrar ar putea apărea probleme şi dificultăţi la curăţirea vamală. S"nt, 0nsă unele ţări care recunosc certificatul de conformitate a ţării cu care menţine relaţii economice. De e*emplu !elorusia recunoaşte certificatul de conformitate al Rusiei si reciproc. 3n acest caz producătorii beloruşi pot e*porta marfă 0n Rusia cu certificate de conformitate eliberate 0n !elorusia, şi invers.

3n cazurile prevăzute de prezenta le%e.entru ca un document de transport sa fie acceptat este necesar+ • sa nu poarte nici o clauză sau adnotare adău%ată. 45 a 'arifului 6amal7 b. 5. adeverinţa din partea or%anului competent din ţara e*portatoare ce a eliberat certificatul care confirmă autenticitatea datelor din certificat. sau date suplimentare ori precizări. a ambala(ului7 • sa satisfacă toate menţiunile privitoare la transport in clauza ce se referă la modalitatea de decontare stipulată e*pres in contractul de comerţ e*terior7 • sa fie emis de un transportator denumit e*pres sau de a%entul acestuia7 sa nu fie prezentat peste 49 de zile de la data emiterii. . Declaratia vamala . se obli%ă sa livreze altei parţi .importatorul . perfectat 0n modul cuvenit.3. Certificatul de ori%ine a mărfii trebuie să confirme univoc ori%inea acesteia din ţara respectivă şi să conţină+ a. 3n caz de pierdere a certificatului. Contract de vînzare-cumparare 2 Contractul de v0nzare/cumpărare este un acord de voinţă prin care una din parţi -e*portatorul. 8. rezidente 0n statele care au semnat #corduri ce prevăd anumite 0nlesniri 0n comerţul dintre ele. se prezintă duplicatul autentificat oficial al acestuia. . care confirmă că marfa corespunde cerinţelor specificate la art. sunt actele prin care e*portatorul face dovada 0mbarcării sau preluării spre 0ncărcare a mărfurilor. Reprezintă documentul 0n care firma e*portatoare declară statului lista produselor e*portate. Certificatul de ori%ine a mărfii se prezintă 0mpreună cu declaraţia vamală şi cu alte documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală.ărţile in cazul unei operaţii comerciale e*terne reprezintă două ţări diferite. modul de transport al acestor produse. 3n cazul 0n care se pune la 0ndoială autenticitatea certificatului de ori%ine a mărfii sau a datelor ce se conţin 0n el. Documentele de transport. un bun definit cantitativ si calitativ. #cest act 0n cele mai multe cazuri este necesar doar 0n cazul unei tranzacţii comerciale e*terne intre două părţi. 6. care să declare in mod e*pres starea defectuoasă a mărfii sau -si . Documentele de transport -e*pediere. autoritatea vamală este 0n drept să se adreseze or%anelor care au eliberat certificatul sau or%anizaţiilor specializate ale ţării menţionate ca ţară de ori%ine a mărfii pentru a obţine date suplimentare sau precizări. declaraţia e*portatorului. ori%inea mărfii se consideră stabilită numai 0n cazul 0n care se prezintă certificatul de ori%ine a mărfii. Certificat de origine a marfii . precum şi plăteşte o ta*a de stat de e*port prevăzută de Codul 6amal. deoarece in acest caz e*istă probabilitatea de a nu fi acceptat din motivul nevalabilităţii acestuia 7. Polita de asigurare 4 .

Certificarea produselor auto"tone si a celor de import se efectueaza conform acelorasi reguli. !nvoice "#actur$ #iscal$% 2 Document făcut de către firma e*portatoare. conţine preţul lista produselor. certificatele adeverinte! de calitate eliberate de producator. Certificarea Produselor Alimentare si Materiei Prime Alimentare Certificarea produselor alimentare si materiei prime alimentare se efectueaza in conformitate cu regulile si procedurile in vigoare in Sistemul National de Certificare si specificate in Sistemul National de Certificare si Certificarea produselor privind securitatea genetica a consumatorilor. Se face 0n laboratorul firmei şi arată compoziţia . eliberarea certificatului de conformitate a Sistemului National de Certificare a Republicii Moldova. decizia asupra cererii. fise te"nice. documentele vamale. Procedura de recunoastere a certificatelor de conformitate straine include: • • • examinarea documentelor prezentate de solicitant si edentificarea produselor. alte documente de insotire. precum şi preţul lor total.. contract de livrare a produsului dat. ce indică trecerea proprietăţii asupra produsului de la firma e*portatoare la cea importatoare. Recunoasterea certificatelor de conformitate straine Recunoasterea certificatelor de conformitate straine se face in baza cererii pentru recunoasterea certificatului strain. copia raportului de incercari privind incercarile efectuate in scopul certificarii.:. informatia despre produs prezentata prin etic"ete. documentele normative in conformitate cu care a fost fabricat si poate fi identificat produsul. documentatia care stabileste cantitatea si originea lotului dat de produs. instructiuni de utilizare. Certificat de calitate chimică a produselor. prezentat de solicitant. Pentru recunoasterea certificatelor de conformitate straine solicitantul prezinta urmatoarele documente: • • • • • • • • copia autentificata a certificatului de conformitate din tara de origine a produsului. #n Sistemul National de Certificare produsele alimentare se supun < .

Produsele comercializate pe teritoriul RM trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarea informatie in limba de stat: • • • • • • • • • $enumirea produsului $enumirea si adresa intreprinderii producatoare. telefonul Compozitia produsului %aloarea nutritiva si energetica $ata fabricarii. Produsele de import se certifica privind conformitatea cu cerintele de securitate. 'oate c"eltuielile privind lucrarile de certificare le suporta solicitantul.certificarii obligatorii si certificarii voluntare. termenul de valabilitate. stipulate in documentele normative in vigoare. prevazute de legislatia in vigoare. pastrare si garantie Conditiile de pastrare Modul de preparare pentru semifabricate! Conditii de utilizare &lte date privind calitatea produselor. 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful