You are on page 1of 5

DIOD

Set1

Binaan Diod Simpang PN

Kendalian Diod Simpang PN

 • - Terdiri drp gabungan sep.pengalir ektsrinsik

 • - Mempunyai 2 tamatan iaitu anod & katod.

Diod Di Pincang ke Depan

bahan jenis P dan bahan jenis N.

* Kutub positif punca voltan disambungkan ke

* Kutub positif punca voltan disambungkan ke

 • - Bahan P ialah anod : Bahan N ialah katod.

 • - Tamatan katod adalah yang hampir dgn tanda garis.

 • - Ketika proses penggabungan bahan P & N, elektron bebas dlm bahan N yang berhampiran simpang akan menyeberangi simpang dan meresap ke dalam lubang bahan P. Proses ini dikenali sebagai penggabungan semula simpang.

tamatan anod dan kutub negatif disambungkan ke tamatan katod. * Punca voltan yang digunakan perlu atasi

 • - Kehilangan elektron di bahan N akan membentuk ion positif di simpang PN.

(lebih) medan elektrostatik (sawar upaya). * Apabila suis dihidupkan kutub positif

 • - Kemasukan elektron di bahan P membentuk ion negatif di simpang PN.

menolak lubang ke arah simpang begitu juga kutub negatif menolak elektron ke arah

 • - Keadaan ini membentuk satu lapisan cas positif pada bahan N dan cas negatif di bahan P.

simpang. * Lapisan susutan akan menipis dan medan elektrostatik berkurangan (rintangan rendah).

 • - Kawasan simpang di mana terbentuknya kedua-dua cas dikenali sebagai lapisan susutan.

* Pembawa arus terbanyak di bahan P dan bahan N akan menyeberangi simpang dan menghasilkan pengaliran arus.

 • - Cas positif & cas negatif membina medan elektrostatik merentasi simpang PN.

* Ketika ini diod dianggap suis tutup. * Sekiranya nilai punca voltan ditambah maka

 • - Resepan elektron dan lubang akan berhenti apabila tiada keupayaan untuk mengatasi medan elektrostatik.

arus yang mengalirpun akan bertambah. Dan jika tidak dikawal diod akan menjadi rosak.

 • - Halangan atau rintangan yang dibina oleh

 • - Sawar upaya juga dikenali sebagai voltan

Diod Di Pincang Balikan

medan elektrostatik dikenali sawar upaya atau upaya simpang.

lutut. (Si – 0.7v, Ge - 0.3v)

* Kutub positif punca voltan disambungkan ke

* Kutub positif punca voltan disambungkan ke

tamatan katod dan kutub negatif ke anod. * Apabila suis dihidupkan kutub positif menarik elektron jauh

tamatan katod dan kutub negatif ke anod. * Apabila suis dihidupkan kutub positif menarik elektron jauh drp simpang begitu juga kutub negatif menarik lubang jauh drp simpang. * Lapisan susutan akan melebar, ini menghasilkan rintangan tinggi.

Simbol Asas Diod

* Tiada arus yg dapat mengalir kecuali arus bocor yg sangat kecil berlaku disebabkan

oleh pembawa tersedikit. * Ketika ini diod dianggap sebagai suis buka. * Walaubagaimanapun jika voltan merentasi

oleh pembawa tersedikit. * Ketika ini diod dianggap sebagai suis buka. * Walaubagaimanapun jika voltan merentasi terlampau tinggi (lebih drp nilai voltan pecah tebat diod) maka arus yang tinggi akan mengalir. Diod akan menjadi rosak.

DIOD

Set 2

 

Lengkung Ciri I-V Diod Simpang PN

 

Penggunaan Diod

Lengkung Ciri I-V Diod Simpang PN Penggunaan Diod * Lengkung yang menunjukkan hubungan antara arus dan
 
Lengkung Ciri I-V Diod Simpang PN Penggunaan Diod * Lengkung yang menunjukkan hubungan antara arus dan

* Lengkung yang menunjukkan hubungan antara arus dan voltan diod.

* Pada sukuan pertama – Diod dipincang ke depan

 • - Peringkat permulaan arus yang kecil mengalir sehingga mencapai titik voltan lutut (0.7v @ 0.3v).

 • - Selepas titik ini arus akan mengalir melalui diod dengan mudah (arus tinggi).

  • - Voltan lutut V F boleh ditakrifkan sebagai voltan ketika diod

mula mengalirkan arus dengan banyak.

 

a)

Litar Bekalan Kuasa

Litar Gelombang Separuh

* Pada sukuan ketiga – Diod dipincang balikan

 
Kendalian

Kendalian

 • - Arus bocor yang kecil mangalir.

 
 • - Apabila voltan yang dibekalkan melebihi voltan songsang puncak (PIV) diod, pecah tebat akan berlaku.

 • - Arus yang tinggi mula mengalir

 
 • - Keadaan ini boleh menyebabkan diod rosak.

 

Litar Asas Diod

 
 
Lengkung Ciri I-V Diod Simpang PN Penggunaan Diod * Lengkung yang menunjukkan hubungan antara arus dan

-

Pada kitar positif diod D yang berfungsi sbg penerus dipincang ke

 

depan.

-

Voltan keluaran Vk beriak tinggi dihasilkan.

-

Pada kitar negatif diod dipincang balikan.

-

Tiada voltan keluaran.

 

b)

Bekalan kuasa gelombang penuh – 2 diod

Arus litar

Arus litar

Ij =

V – V D!

= 12 – 0.7

=

0.0093 A = 9.3 mA

 

Rj

1220

Susut voltan

 

Kendalian

V R1 =

Ij x R 1 = 0.0093 x 1000 =

9.3 V

 

-

Gelombang pada tamatan A-O adalah berlawanan fasa (180 0 )

V R2 =

Ij x R 1 = 0.0093 x

220 =

2.05 V

 

dgn gelombang di tamatan B-O.

Arus diod D 1 & D 2

   

-

Pada kitar positif di tamatan A-O, diod D 1 dipincang ke depan manakala D 2 dipincang balikan.

-

Voltan keluaran beriak tinggi diperolehi

I D1 = Ij = 0.0093 A

-

Voltan beriak tinggi ditapis oleh pemuat untuk menghasilkan

I D2 = 0 A

(DIOD D 2 pincang balikan)

 

voltan beriak rendah.

Kendalian

 

-

Diod zener digunakan sbg pengatur untuk mengurangkan lagi voltan riak dan juga untuk menstabilkan voltan keluaran Vk.

 • - Voltan punca AU dibekalkan pada belitan primer.

-

Pada kitar positif di tamatan B-O, diod D 2 dipincang ke depan dan

 • - Menghasilkan medan magnet yang mengembang & menguncup.

berperanan utk menghasilkan voltan keluaran. D 1 dipincang

 • - Medan magnet memotong belitan sekunder.

balikan.

 • - Voltan akan teraruh dengan penghasilan gelombang pada tamatan A adalah berlawanan fasa (180 0 ) dgn gelombang di tamatan B.

c)

Bekalan kuasa gelombang penuh- Titi (4 diod)

 • - Pada kitar positif spt tanda 1, diod D 1 dan D 3 dipincang ke depan.

 • - * Voltan keluaran Vk beriak tinggi diperolehi.

 
 • - Voltan beriak tinggi ditapis oleh pemuat untuk menghasilkan voltan beriak rendah.

 • - Pengatur digunakan untuk mengurangkan lagi voltan riak dan juga untuk menstabilkan voltan keluaran.

Pada kitar positif spt tanda 2, diod D2 dan D4 dipincang ke depan dan berperanan utk
Pada kitar positif spt tanda 2, diod D2 dan D4 dipincang ke
depan dan berperanan utk menghasilkan voltan keluaran Vk.
- Penerangan kendalian berulang *.
-

DC CIRCUIT / LITAR ARUS TERUS

a) Basic Circuit/ Litar Asas I = V S R = V S V S =
a)
Basic Circuit/ Litar Asas
I =
V S
R
=
V S
V S =
I x R
V R =
I x R
R
I
2
P =
I x V S
P = I 2 x R
P
=
V S
R
b)
Series Circuit / Litar Siri
I =
V S
R J
=
V
V S =
I x R J
V R1 =
I x R 1
R J = R 1 + R 2 + … + R N
S
R J
I
2
P J
=
I x V S
P J = I 2 x R J
P J =
V S
P J =
P 1 + P 2 +
+P N
P R1 =
I x V R1
R J
c)
Parallel Circuit / Litar Selari
I =
V S
V R1 =
I x R 1
R J = R 1 x R 2
R J =
____
R
1 x R 2 x R 3
________
R J
R 1 + R 2
(R 2 xR 3 ) + (R 1 xR 3 ) + (R 2 xR 1 )
P J
=
I x V S
P J = I 2 x R J
P J =
P J =
P 1 + P 2 +
+P N
P R1 =
I x V R1
V S 2
R J

Pengatur Voltan (Litar siri)

R 1 R 2 VR 1 VR 2 I
R 1
R 2
VR 1
VR 2
I

VR 1

= IR 1
=
IR 1
 • V J

V J I = R + R 1 2 R V 1 J VR = 1
V
J
I
=
R
+
R
1
2
R V
1
J
VR
=
1
R
+
R
1
2

Pengatur Arus (Litar selari)

R V 2 J VR = 2 R + R 1 2
R V
2
J
VR
=
2
R
+
R
1
2

Maka

R 1 I 1 I J R 2 I 2 V J V J IR =
R 1
I
1
I
J
R 2
I
2
V
J
V
J
IR
=
V J = I J R J
1
R
1
R R
1
2
=
I
J
R
+
R
1
2
R R
1
2
IR
=
I
1
J
R
+
R
1
2
R
I
R
R
2
1
=
I
IR
=
I
J
2
J
R
+
R
R
+
R
1
2
1
2

TRANSISTOR DWI KUTUB

Jenis, Binaan & Simbol

 
 • - Terdapat 2 jenis transistor dwi kutub iaitu

NPN dan PNP.

Jenis, Binaan & Simbol - Terdapat 2 jenis transistor dwi kutub iaitu NPN dan PNP. Ciri

Ciri transistor dwi kutub

 • - Lapisan tapak (B) adalah nipis iaitu < 1µm dan

mempunyai arus dopan yang rendah.

 • - Lapisan pemungut (C) dan pemancar (E) adalah drp jenis yang sama. (N) atau (P).

 • - Terdapat 2 simpang iaitu simpang tapak-pemancar (B-E) dan tapak-pemungut (C-B)

Tatarajah Transistor

 • - Kaedah sambungan transistor pada kendalian tertentu.

 • - Terdapat 3 jenis iaitu pengeluar sepunya, pemungut sepunya dan tapak sepunya.

Jenis, Binaan & Simbol - Terdapat 2 jenis transistor dwi kutub iaitu NPN dan PNP. Ciri

Pengeluar Sepunya

Pemungut Sepunya

Jenis, Binaan & Simbol - Terdapat 2 jenis transistor dwi kutub iaitu NPN dan PNP. Ciri

Tapak Sepunya

Keperluan Pincang Bagi Pengendalian Transistor

- Transistor akan mengalirkan arus apabila pincang yang betul.