You are on page 1of 2

5.1.

14

Psychoterapeutick pomoc, psychiatrick lba, denn stacione | Klinika ESET

Hledat

Odborn zamen Profily pracovnk Certifikace Akreditovan vzdlvc programy Dom V em vm pomeme Aktuln lebn programy Lebn programy Nvazn rehabilitan a dal programy Odborn tmy S km spolupracujeme Jak se k nm dostanete Nabdka zamstnn Napite nm Anonymn psychologick poradna Ste

Semine Informace z oblasti pe o duevn zdrav Kontakt

V em vm pomeme Co Vm schz? SMUTEK, DEPRESE Pociujete asto smutek, ztratili jste vru v sebe? budoucnost ztratila na vznamu? obviujte se asto za to, co jste na svt patnho zpsobili? mate dojem, e jste ztratili svoji hodnotu? ani dlouh spnek Vm nepinese pocit odpoinku a svesti? ZKOSTI pociujete tse, obavy a nejistotu? mte nejasn strach a trpte nejistotou pot se Vm nepjemn dlan? - k tomu mte seven hrdlo a tse na hrudi? trp Vs neurit strach a obavy? Co pro Vs meme udlat? PRVN KONTAKT zavolte na telefonn slo 272 940 880 domluvte si se sestikou osobu lkae i termn prvn nvtvy. v urgentnm ppad Vm poradme co a jak dl, kam se mete obrtit. PRVN NVTVA pi prvn nvtv s Vmi lka nebo klinick psycholog probere Vae pote a starosti. vodn nvtva slou k doporuen vhodn pe na Klinice ESET. v jinm ppad Vm doporume pro Vs vhodn pracovit a lkae

Select english version

Od ervna 2010 nov poskytujeme sluby asertivnho tmu pro zvan duevn nemocn. Statistiky:

STRACHY bojte se jezdit dopravnmi prostedky? bojte se uzavench prostor? bojte se pejt pes ulici, mte strach z velkch prostranstv ? bojte se hovoit s nezmmmi lidmi ? bojte se vtho mnostv lid, davu, stt ve front ? mte jin, podobn nepjemn strachy ?

AMBULANTN PE Vyaduje-li V stav lbu pomoc lk, nejste dosud v pi ambulantnho psychiatra a ijete pobl naeho pracovit, zajistme Vm lbu na na klinice nebo u spolupracujcch ambulantnch psychiatr. potebujete-li psychoterapii, zajistme Vm individuln, i skupinovou psychoterapii u ns.

OBAVY, DIVN STAVY, POCITY A MYLENKY? objevuje se pravideln strach z opakovanch situac, mte vtrav mylenky a nutkav jednn? objevuj se u Vs pocity przdna, pocity odcizen ? patn navazujete vztahy s lidmi a ve vztazch trpte ? mte pocity ohroen a nedvry k jinm lidem? v hlav se opakovan objevuj divn nebo ciz mylenky ? mte pocit, e jste ztratili kontakt s okolm? upadte do nezjmu nebo netenosti? problmy zanaj dlat i bn kadodenn kony. nezvldte zamstnn?

DENN STACION v psychoterapeutickm programu dennho stacione se astnte skupinov psychoterapie a dalch aktivit (arteterapie, relaxace) kad vedn den po dobu 9 - 12 tdn. nebo v kratm dennm programu 2x tdn na dobu lby ve stacioni Vm vystavme pracovn neschopnost.

HOSPITALIZACE byl (-a) jste hospitalizovn (-a) v nemocnici pro duevn problmy?

www.klinikaeset.cz/index.php?id=2&usr_id=

1/2

5.1.14

Psychoterapeutick pomoc, psychiatrick lba, denn stacione | Klinika ESET


nemocnici pro duevn problmy? po proputn se jet nectte dobe ? neodvaujete se nastoupit do prce? DENN STACION PRO VT POTE A DAL SLUBY nkter pote vyaduj trvn dennho stacione v dlce nkolika msc. v dennm stacioni se trnuj nkter innosti dleit pro lbu i kadodenn ivot. psychiatrick sestry mohou zajt k Vm dom a pomoci zvldat starosti v prosted, kde ijete.

PORUCHY PAMTI

Vyskytly se u Vs npadnj poruchy pamti? zapomnte m dl vice, co jste dlali, chtli ped chvl? ztrcte jistotu a orientaci?

ALKOHOL, NVYKOV LTKY

neumte si poradit se zvislost na alkoholu nebo drogch? propadli jste hracm automatm, internetu, jinm vnm? absolvoval/a jste odvykac lbu a potebujete abstinenci udret ? uvte nkdy drogy a chcete s tm pestat ? V blzk se dostal do problm s drogami, chcete mu pomoci?

NVAZN SLUBY na program stacione navazuj sluby, kter poskytuje obansk sdruen ESET HELP monost pracovat za podpory socilnch pracovnk, chrnn bydlen,klub, lebn pobyty, poradenstv nebo programy pro pbuzn. DOCHZKOV PSYCHOTERAPIE

DTI A MLDE mte starosti s Vam dttem ? tko zvldte jeho chovn ? Vae dt je nesoustedn a m problmy ve kole? Vae dt se trp starostmi a nevte, jak mu pomoci? pestali jste si s dospvajcm dttem rozumt a nevte pro? pozorujete u svho dtte npadn zmny v chovn? PATN ZKUENOSTI A ZITKY patn se vyrovnvte s okovou udlost z minulosti? byl/a jste pohlavn v minulosti obtovn/a nebo zneuit/a? od t doby mte stle problmy? mte-li bhem tdne pracovn dob zvazky, mete se astnit skupinov terapie formou dochzkov skupiny 1x tdne v odpolednch nebo veernch hodinch.

INDIVIDULN PSyCHOTERAPIE

pro nkter obte je vhodn individuln psychoterapie. po vodnm rozhovoru se s Vmi psychoterapeut domluv na astosti Vaich nvtv a celkov dlce trvn lby. LEBN POBYTY mete se astnit nkterho z lebnch pobyt zejmna v letnch mscch mimo Prahu. lebn pobyty umouj vt intenzitu psychoterapeutick lby. Vytisknout strnku

POTEBUJTE ANONYMITU? Chcete o svch potch hovoit anonymn? Kontaktujte na anonymn psychologickou poradnu na adrese http://www.esethelp.cz/poradna.html

Na zatek

Poslat emailem

Psychoterapeutick a psychosomatick klinika ESET s.r.o.

www.klinikaeset.cz/index.php?id=2&usr_id=

2/2