You are on page 1of 5

10.11.

13

Trnink relaxace podle Jacobsona | Relaxuj

lnkyNovinkyLznO ns
hledej...

pihlsit

Hledej pobyt
cena: typ: termn:
Nerozhoduje

destinace: Nerozhoduje
Nerozhoduje Nerozhoduje

Relaxuj doporuuje

Beauty pobyty Lebn pobyty Relaxan pobyty Sportovn pobyty Wellness pobyty Nabdka pro skupiny

Nejtenj
Svaen vno podle receptu, kter mon neznte Liv inky hruek Svdn dekolt a poprs Nachlazen jak se ho zbavit Liv inky jablek Trnink relaxace podle Jacobsona Podzimn plody II Omldnme s gji

Trnink relaxace podle Jacobsona


www.relaxuj.cz/art_doc-CB3E15FE9385B1A6C12573DF003634BE.html 1/5

10.11.13

Trnink relaxace podle Jacobsona | Relaxuj

Petr Tfa V dnen hektick dob je teba obas vypnout a relaxovat. Nicmn ke sprvn relaxaci je zapoteb trnink. Dnes vm pinme postup k relaxaci podle Jacobsona, kter spolu s autogennm trninkem, o kterm jsme se zmiovali minule, pat k nejvce vyuvanm v klinick praxi psycholog.

doporuit

tisknout

Autor metody Edmund Jacobson Tato relaxace je zaloena zejmna na systematickm napnn a uvolovn kosternho svalstva, m lze odstranit svalov pept. Pitom vznikaj pjemn tlesn pocity, kter pispvaj rovn i k psychickmu uvolnn. Relaxan metoda podle Jacobsona je nazvna tak tzv. progresivn relaxac. Jej autor, psycholog Edmund Jacobson, pracoval na katede fyziologie Chicagsk univerzity a pi svch vzkumech pouval elektromyograf, pomoc nho mil napt kosternho svalstva. Jeho objev spoval v tom, e zjistil spojitost mezi mylenkami a pohyby svalstva. Pokud se lovk zamil na njakou mylenku, vdy dolo k reakci ve svalech. Z toho Jacobson odvodil, e pokud chceme, aby lovk relaxoval mysl i tlo, je poteba nejprve uvolnit cel kostern svalstvo. Rozdly mezi autogennm trninkem a relaxanm trninkem podle Jacobsona Rozdly oproti autogennmu trninku lze spatit zejmna v tom, e v progresivn relaxaci je rozhodujcm faktorem aktivita (napt sval), co m za nsledek hlubok uvolnn. Autogenn trnink je zamen spe na uvolnn pomoc autoinstrukc a pohrouen do sebe. Vhoda progresivn relaxace spov ve skutenosti, e jeho zvldnut je mn obtn a relaxace se vtinou dosahuje v krat dob. Vztah mezi psychickm a svalovm naptm Jacobsonv objev poskytl dleit informace o tom, jak vliv m psychika lovka na jeho tlo. Kdy lovk zaije njak emon otes, odraz se to i na jeho kosternm svalstvu. Tlo vyle informaci do mozku, kter vyrozum emon oblast. Napt sval a lach tak zptn zesl emon napt. V ppad dlouhodob psychick nepohody se zt ve svalech odraz na fungovn centrln nervov soustavy a naruuje fungovn kardiovaskulrnch, endokrinnch a jinch autonomnch systm. Uvolnn sval Podle Jacobsona je vak mon se nauit uvolovat kostern svalstvo, a tm ovlivovat psychickou pohodu i innost jinch vnitnch mechanism. Zkladem je eliminovat pocit napt ve svalech, co se dje prodlouenm tkaniv kosternho svalstva. Je proto dleit si uvdomit rozdl mezi pedchzejcm naptm a eliminac napt. Relaxace se pak zam na vechny velk svalov skupiny. lovk se nau v ppad poteby uvolnit i napnout kadou takovou skupinu sval a doclit skrze prce s tlem i psychick vyrovnanosti. Zkladn cviky Jacobsonova relaxace se skld ze esti zkladnch cvik: Uvolnn rukou a pa
www.relaxuj.cz/art_doc-CB3E15FE9385B1A6C12573DF003634BE.html 2/5

10.11.13

Trnink relaxace podle Jacobsona | Relaxuj

Uvolnn oblieje

Uvolnn je, ramen a horn sti zad

Uvolnn hrudi, bicha a zad

Uvolnn beder, stehen a ltek

Uvolnn celho tla

Cviky lze provdt samostatn nebo spolen jeden po druhm. Doba cvien by mla bt ticet a edest minut minimln jednou denn. Pprava na cvien Cviit lze v sed nebo v lee podle toho, jak to lovku vyhovuje. Ncvik relaxace m bt provdn v tich mstnosti bez ruivch podnt. Ruce ponechme podl tla a v ppad, e leme, lze doporuit pod hlavu men polt. Zaveme oi a vdechujeme nosem a vydechujeme sty nebo nosem. Pak hluboce vdechneme vzduch nosem a chvli jej podrme v plicch ne opt pomalu vydechneme. Tento ritul meme tikrt opakovat ne pejdeme zpt k normlnmu dchn. Ji tato krtk dechov relaxace nm me navodit pjemn uvolnn. Uvolnn rukou a pa 1.krok Nyn pejdeme k prvnmu cviku. Zatneme pravou pst, stiskneme ji co nejpevnji a sledujeme pitom napt. Pokusme se ji stisknout jet vce a vnmme napt v psti, v cel ruce a po loket. Po chvli pst uvolnme. Pak ponechme prsty prav ruky voln nataen a pozorujeme, jestli dolo ke zmn. Pot cvik jet jednou opakujeme. Nyn meme vysledovat rozdl mezi obma paemi. Prav ruka by mla bt t a teplej ne lev, co znamen, e prav ruka je ji uvolnn (v nkterch ppadech lze pozorovat i jemn brnn i naopak pocit lehkosti). Tento jednoduch cvik nm me ukzat zkladn princip progresivn relaxace spovajc v napnn a uvolovn svalstva. Stejn postup opakujeme i s levou pst a pozdji s obmi pstmi (ili stisknut, uvolnn a nataen prst). 2.krok Kdy zvldneme tento zkladn cvik, pejdeme k dalmu. Znovu podn zatneme ob psti, ohneme nyn ob pedlokt a napneme svaly. Napnme je stle vc a sledujeme pocit v pach. Nyn nechme ob ruce klesnout a vnmme rozdl, jak se v pach uvolnn. Ob psti oteveme a uvolnme prsty. Pot cvik
www.relaxuj.cz/art_doc-CB3E15FE9385B1A6C12573DF003634BE.html 3/5

10.11.13

Trnink relaxace podle Jacobsona | Relaxuj

opakujeme. Mli bychom opt ctit ti i teplo, pop. lehk brnn. Pokud se tyto pocity nedostav, meme cvik jet jednou opakovat. 3.krok Nyn pejdeme k dal sti cviku. Znovu pevn zatneme psti, ohneme ob pedlokt, napneme svaly, pot nechme ruce klesnout, ale msto uvolnn je pevn pitiskneme k podloce (pokud leme) nebo ke stehnm (pokud sedme). Teprve potom cel pae uvolnme a vnmme, jestli dolo k dan zmn. Dal fze relaxace Cel cvien lze tikrt a tyikrt opakovat za sebou podle poteby. Je logick, e k dokonal relaxaci dochz a po tdnech i mscch pravidelnho cvien. Po relaxaci rukou meme pejt k dalm formm relaxace (oblieji, ji, ramenm, hrudi, bicha i zad). Pro instrukt lze vyut napklad knihu od G. Pohler: Relaxace a zdolvn stresu. Relaxovat lze i hladk svaly Pokud pi trninku vydrme, naume se odstraovat napt v konkrtnch svalovch skupinch pi nepjemnch udlostech (ve stresu, strachu i zkosti). Zajmavm postehem je, e pi progresivn relaxaci nepmo dochz i k uvolnn hladkho svalstva (jako je aludek i vnitn orgny), kter je normln vl neovlivniteln. Je tak mon zmrnit nkter nepjemn biologick projevy jako buen srdce i nechutenstv. Rzn druhy relaxace Progresivn relaxace vak nenahrazuje klasickou medicnu, pouze slou jako jej doplnk. Proto je dobr se vyhnout arlatnm, kte nm nabz tuto metodu jako jedinou spsnou zchranu pro zlepen naeho stavu. Krom relaxace se meme vnovat rovn cvien, sportu i jinmu monmu druhu odpoinku, kter ns posl zase v jinch oblastech. Relaxanch metod je cel ada a zle na ns, kterou si vybereme, kter nm bude nejvce vyhovovat a pomhat.
Zdroj: Drotrov, E., Drotrov, L. (2003). Relaxan metody mal encyklopedie. Praha: Epocha, Pohler, G. (1995). Relaxace a zdolvn stresu. Praha: Ivo elezn Tituln foto: www.dreamstime.com

Souvisejc produkty

Pieany - Hotel Jalta - Rekrean pobyt


www.relaxuj.cz/art_doc-CB3E15FE9385B1A6C12573DF003634BE.html 4/5

10.11.13

Trnink relaxace podle Jacobsona | Relaxuj

Tento znm hotel je situovn na p zn v centru msta nedaleko lzeskho parku. K dispozici je mstnost, kde jsou podvny sndan, jdelna, denn bar a letn terasa. cena od: 5,990 K

Hodnocen lnku
Prmr 1,00 1 2 3 4 5 Hodnotil 1ten

znmkuj

pidej pspvek

ISSN 1801-6634 2006-2013 oXy Online s.r.o., vechna prva vyhrazena. Tento server dodruje prvn pedpisy o ochran osobnch daj.

www.relaxuj.cz/art_doc-CB3E15FE9385B1A6C12573DF003634BE.html

5/5