You are on page 1of 2

10.11.

13

Psychick vyerpn piny, prevence a jak se z nj zotavit - MUDr. Ludk Vincent - oficiln strnky dtsk ambulance

M UDr. Ludk Vincent oficiln strnky dtsk ambulance


Aktuality
nov l ne k - Zne uv n p sychoa ktivnch l te k a d ia b e te s me llitus

Pr o h ledat ten to web

MUDr. Ludk Vincent - oficiln strnky dtsk ambulance. >

Psychick vyerpn piny, prevence a jak se z nj zotavit


Psychick vyerpn piny, prevence a jak se z nj zotavit
Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. Vylo pod pozmnnm nzvem v ploze Zdravotnickch novin 2010, 59(18):24-25.

Navigace
ordinan doba kontakt fotogalerie

Uiten odkazy:
chipka CRP pstroj Zken rakovina dlonho pku 1 Zken rakovina dlonho pku 2 Pneumokokov infekce Pozor loutenka Imunizan schma novorozenc HBsAg pozitivnch matek Horsk nemoc schma preventivnch prohldek a okovn pro dti narozen po 1.1.2007 a ktua lizov no Strun viva Viva novorozence,kojence a batolete Kojen Teplota u dt Dieta pi prjmu a zvracen Pe o pokoku v dtskm vku Listeriza Leptospirza Meningococus Infekn mononukleza Nemoc lymsk boreliza a jej lba Dtsk nemoci pro laiky Dtsk nemoci - obrzky Anafylaktick reakce Dtsk nemoci podrobnji Magnetick rezonance Pozitronov emisn tomografie P.E.T. 2 Diferenciln diagnza exantm Helper T cells Hodgkinv lymfom prezentace Akutn leukmie Bacteriology Salmonelosis

Je to ne moc ne bo ne n?
Psychick vyerpn jako diagnostickou jednotku bychom v Mezinrodn klasifikaci nemoc nenali. Ale mezi faktory ovlivujc zdrav zaadila Svtov zdravotnick organizace mimo jin nsledujc poloky, kter s vyerpnm souvisej: Syndrom vyhoen neboli burn-out. Ten m k vyerpn blzko, o nm se jet zmnme dle. Nedostatek relaxace a odpoinku. Nedostatek tlesnho pohybu. Psychick vyerpn nen nemoc. Vyerpn, kter by trvalo dlouho, by ale mohlo zapinit tlesnou nebo duevn poruchu. Polome si otzku, kdo je psychickm vyerpnm vce ohroen? Jsou to mimo jin: Lid, kte to pehnj s prac, zvlt, kdy maj stresujc zamstnn. Nron bv trojsmnn provoz, nrazov a termnovan prce a patn vztahy na pracoviti. Lid v obtn ivotn situaci nap. bhem rozvodu, po ovdovn, bhem souit s lovkem zvislm na alkoholu a drogm. Mt doma patologickho hre tak klidu nepid. Pinou psychickho vyerpn me bt tlesn onemocnn, proto je sprvn se poradit s lkaem - zejmna, kdy vyerpn trv dlouho.

Obje v absolve nta Karlovy unive rsity


Mlokdo v, e nositel Nobelovy ceny Hans Selye vystudoval ped vlkou Karlovu univerzitu. Pozdji, to u byl v Kanad, popsal Selye hormonln reakce na nadmrnou zt. Krom nezdravho a nadmrnho stresu popsal i tzv. hodn a zdrav stres (eustres). Tm ale nyn nebudeme zabvat. Jak reaguj lid na nadmrnou psychickou zt?

1. Poplac hov fze s tres u Pi n se lovk nebo zve pipravuje na tk nebo boj. Napnaj se svaly, mn se zpsob dchn, dochz k hormonln zmnm, zhoruje se nebo zastavuje trven, oslabuje se imunita, asto se sn soustedn a pam. Je to mobilizace celho tla. Poplachov reakce probh ve dvou stupnch: A. Stres je zatm pouze v mozk u. Stresov reakce se nyn d pomrn snadno zastavit, nap. tm, e se lovk na stresovou situaci podv z jinho hlu, s nkm se porad, zasmje se nebo se uvoln. B. Do lo u k ak tivac i nadledvin. I takov stres se d zvldnout, ale je to obtnj a zabere to del dobu. Aby se ltky uvolnn do krve odstranily, bv nutn njak forma tlesn aktivity. Nkdy sta i del prochzka.

2. Stadium rezis tenc e Problm, kter stres vyvolal, se podailo vyeit a dochz k zotaven tla i psychiky. Zkliduje se dchn i dal tlesn funkce a sniuj se hladiny stresovch hormon. Bezprostedn po odeznn stresu se ovem asto nedostv energie. To je teba brt v vahu a dopt si as na obnovu sil.

Preventivn prohldky v pediatrii, loha dtsk sestry v primrn pi lnek ve formtu pdf Klov encefalitida Upozornn - nov pojiovny Diagnostika Wilsonovy choroby Crohnova choroba Alkohol, tabk a jin nvykov ltky a reprodukn rizika Otravy, intoxikace Psychick vyerpn piny, prevence a jak se z nj zotavit Nvykov rizika a kriminalita 20 nejastjch otzek a odpovd k dtskmu okovn
Zneuvn psychoaktivnch ltek a diabetes mellitus -nov !

3. Stadium vy erpn Nkdy ale pina stresu trv pli dlouho nebo se krtce po sob objevilo vce stresujcch podnt. V reimu vysok aktivace je mon vydret jen omezenou dobu. Je to ivot na dluh. Pi dlouhm stresu se sniuje tlesn i duevn odolnost. Prv u tohoto stadia se hovo o vyerpn nebo o syndromu vyhoen. Je to nezdrav a riskantn. Objevuj se samozejm i psychick zmny, nejastji stavy smutku nebo zkosti. Zhoruje se tak imunita, duevn i tlesn vkonnost, schopnost komunikovat a pracovn vkonnost.

Stadium vy erpn nk ter projevy Duevn rovina: Neklid, zkost, roztkanost, hor soustedn i pam, poruchy spnku, nkdy nik do snn. Kolsn nlad, podrdnost, deprese, hor kontakt s realitou, egocentrismus, nerozhodnost, apatie, navnost a bolestnstv. Vy riziko zneuvn tabku, alkoholu a lk. Tlesn rovina: Svalov bolesti a bolesti zad, problmy s trvenm, nechutenstv nebo pejdn, bolesti bicha, plynatost, ast nucen na moen, sexuln problmy, menstruan poruchy, bolesti hlavy, buen srdce, bolesti bez tlesn piny, oslaben imunitnho systmu a vy riziko nemoc a raz. Mezilidsk vztahy: Skryt nebo i zjevn napt v rodin, nedostatek asu na druh, neschopnost projevovat jim ast, nedostaten

www.mudrvincent.cz/home/psychicke-vycerpani-priciny-prevence-a-jak-se-z-nej-zotavit

1/2

10.11.13

Psychick vyerpn piny, prevence a jak se z nj zotavit - MUDr. Ludk Vincent - oficiln strnky dtsk ambulance
komunikace, zanedbvn dt a neeen problmy s nimi, odcizen roste riziko rozvodu. Pracovn vkonnost: Postupn ztrta vkonnosti, pokles sebedvry a energie, apatie, zanedbvn povinnost, problmy pi tmov prci atd.

Jak pe dchze t psychick mu vye rpn a jak ho zvldat


Clem tohoto lnku nen co nejvce tenek rozplakat. Chci vm nabdnout dobr a praktick een. Pro pehlednost jsem je rozdlil na obrann strategie a strategie, jimi doplnte energii. Tyto skupiny se sten pekrvaj.

Obrann strate gie , kte r chrnc pe d nadm rnm stre se m


Dret na uzd ctidost a nesnait vyhovt kadmu za kadou cenu. Spolehlivost a dvryhodnost lovka se projevuje v tom, e si dobe rozmysl, co slbit a co ne. Odhadnte realisticky sv sly a monosti. Jestlie mte hodn povinnost, nepebrejte dal - leda byste se zbavili jinch. Pravidelnost a dobr organizace asu: Ta souvis s pedchozm bodem. Znamen mimo jin schopnost organizovat si prci tak, aby j nebylo ani pli mnoho ani mlo. N edlejte nic , c o by s tres a vy erpn zhor ovalo. Nedoporuuji teba film, kde se na sebe lid neusmvaj, nejsou na sebe hodn a dokonce na sebe stlej. Stav vyerpn nen tak nevhodnj dobou k debat o charakteru ctihodn pan tchn. Jestlie nkdo spadne do jmy, neml by tam jet hrabat. N adhled: Odolnost vi stresu pronikav zvyuje nadhled. Je to, e vs sousedka nepozdravila, dvodem k vyhlen sttnho smutku? Bude to, e o vs nkdo nco nelichotivho ekl, dleit za rok i dva? Je to i ono zbo opravdu tak nutn pro vae peit? Smc h, humor: Ohledupln smch a humor funguj v mezilidsk komunikaci podobn jako odvoln poplachu. Ukliduj vs i okol. V yhnte s e alk oholu, drogm a tabk u. Jsou to idtka. Zdnliv stres mrn, ale ve skutenosti se zt mozku, jater, srdce i plic pronikav zvyuje. Navc se u lid v psychick nepohod rychleji rozvj zvislost. Pk n jedno po druhm: Nejdve uklidit, pak se umt, pak se naveeet. Je to mnohem snaz ne uklzet, mt se a veeet souasn.

Strate gie , jimi doplnte e ne rgii


Pohyb (tlesn prce, chze, cvien atd.): Spaluj se tak ltky, kter v tle pi stresu vznikaj. Pohyb tak usnadn uvolnn. To se asto dostav po pedchoz tlesn aktivit automaticky. Navc pohyb mrn leh zkosti a deprese i jin nepjemn duevn stavy. Strava, vitaminy, bylink y: Ve stresu je lpe jst lehce straviteln jdla vzhledem k tomu, e trven je oslabeno. Teba polvka z ovesnch vloek s erstvou zeleninou obsahuje vitaminu B a C, kter pomhn pi zotavovn se ze stresu. Uklidujc bylinky jako meduka jsou pochopiteln vhodnj ne teba npoje obsahujc kofein. Dc hn do bic ha: Pi stresu se bin svaly napnaj. Tm zablokuj nejen brnici, ale i doln ebra. Dchn je za tto situace obtn a lovk trp nedostatkem vzduchu. To mu klidu nepid. Naproti tomu klidn a hlubok dchn do bicha ukliduje a usnaduje obnovu sil. Relaxa n tec hnik y: Stav klidu lze navodit i relaxanmi technikami. U ns se asi nejastji pouv Schultzv autogenn trnink a jgov relaxan techniky. Nahrvky s relaxanmi technikami ve formtu mp3 si mete zdarma sthnout z adresy www.drnespor.eu. Tam je o obshlej text o relaxaci. Pomoc druhc h lid: Me to bt nkdo z rodiny, dobr ptel, lka, psycholog. Lze i vyut nkterou linku telefonick pomoci (nap. slo 284016 666). Ak tivn odpo inek znamen zamstnat jin sti tla a mozku ne ty, kter byly vystaven zti. Nap. prochzka mezi poli bude vhodnj pro sekretku ne pro zemdlce. Opatit si podstatn informace a zvldnout potebn dovednosti tak dod vt klid. Vlastn zpsoby zvldn stresu: Nkter postupy funguj na vtinu lid, jin jen na nkter. Sem bych zaadil njakou formu duchovnho ivota, uklidujc hudbu, nebo rzn pejsky a koiky.

Komente
You do not have permission to add comments.

Pihlsit se | Nahlsit zneuit | Vytisknout strnku | Odebrat pstup | Pouv technologii Weby Go o g le

www.mudrvincent.cz/home/psychicke-vycerpani-priciny-prevence-a-jak-se-z-nej-zotavit

2/2