You are on page 1of 9

LESCOLA I LAMPA

Lescola Labandaria educa i instrueix els nostres fills de 9h a 12.30h i de 15h a 16.30h. Hi posa les aules, el material b sic i le!uip de mestres. L"mpa #estiona i fa possible el ser$ei de perman%ncies &de 'h a 9h(, el ser$ei de men)ador &de 12.30h a 15h( i les acti$itats extraescolars &de 16.30h a 1'h(. *ense l"mpa a!uesta ampliaci+ hor ria i a!uests ser$eis no serien possibles.

QU S LAMPA?
L"mpa som nosaltres, els pares i mares. ,unts, col-laborem amb els mestres per crear la millor escola pels nostres fills.es. "ssociar/se 0s $oluntari, per1 la participaci+ de tots 0s molt important. *er/ne soci fa !ue #audim de descomptes a lhora de comprar els xandalls i els llibres2 i sobretot i les extraescolars, d+na dret a opinar i aportar idees per millorar el funcionament de lescola. 3odeu col-laborar assistint a les reunions &el primer dimarts de cada mes( i tamb0 participant acti$ament en una comissi+ mixta. "tenci+, no pa#ar la !uota no $ol dir !ue no es pu#ui assistir a les reunions 444

QU S UNA COMISSI MIXTA?


5ada comissi+ est formada per un #rup redu6t de pares i.o mares, m0s al#un representant de mestres de lescola. 7s reuneixen peri1dicament, i fan se#uiment del bon funcionament i desen$olupament, de les diferents acti$itats, #arantint !ue hi ha#i un clima de confian8a, on es treballi en paral-lel i mantenint la l9nia descola. "ctualment nhi ha !uatre, per1 esperem !ue se nobrin de no$es. Les actuals s+n:

MENJADOR: $etlla per la !ualitat del men)ar i del monitorat#e.

EXTRAESCOLARS: proposa i or#anit;a les acti$itats !ue els nens i nenes poden fer despr0s de les classes.

COMUNICACI: col-labora amb la re$ista de lescola <7l balc+ de Laband ria=, i a)uda en !ualse$ol acti$itat relacionada &!ue tin#ui a $eure( amb la comunicaci+ entre escola i pares. FESTES: participen de lor#anit;aci+ dacti$itats per la castan>ada, *ant ,ordi, fi de curs, etc, amb lob)ectiu de recaptar diners !ue despr0s sin$erteixen en millores per a lescola.

EN QU SINVERTEIXEN ELS DINERS QUE RECULL LAMPA?


L"mpa arriba on no arriba lescola. 7ls diners recaptats a les festes i els diners de les !uotes &32 euros anuals per fam9lia, no per fill( sin$erteixen en: 3issarres di#itals i ordinadors. ?aterial audio$isual &c meres de fotos(. @nstruments de mAsica. @n$ersi+ en els pro)ectes: dotaci+ de llibres per a la biblioteca, material manipulatiu pel pro)ecte de ci%ncies, estris per a lhort, etc.

"i#ua tractada pels m0s petits &cicle infantil(. Binan8ar un trimestre de la re$ista <7l balc+ de Laband ria=. ?illores di$erses al centre: cortines de les aules, )ocs pel pati, etc. Les necessitats $arien cada curs, per aix1 l"mpa col-labora estretament amb le!uip de mestres per millorar leducaci+ dels nostres fills.es. @ fa reunions mensuals amb la direcci+, per tal de #arantir el bon funcionament de centre, aix9 com la comunicaci+ i el treball con)unt.

LAmpa som o s!
Cesperem el primer dimarts de cada mes. "nimat a opinar, a aportar no$es idees i a col-laborar. La te$a participaci+ 0s molt important.

Den$in#ut a Laband ria4