You are on page 1of 46

2/16/2014

Sluzbeni list

HRVATSKI SABOR
2127
Na temelju lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAENJU ZAKONA O ELJEZNICI
Proglaavam Zakon o eljeznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine. Klasa: 011-01/13-01/198 Urbroj: 71-05-03/1-13-2 Zagreb, 18. srpnja 2013. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi, v. r.

ZAKON O ELJEZNICI
I. OPE ODREDBE
lanak 1. Ovim se Zakonom ureuje nain i uvjeti obavljanja eljeznikog prijevoza, status eljeznike infrastrukture, trite eljeznikih usluga, upravljanje eljeznikom infrastrukturom i uvjeti pristupa na infrastrukturu, naela i postupci koji se primjenjuju na uvoenje i odreivanje naknada za eljeznike usluge te dodjelu kapaciteta eljeznike infrastrukture, kriterije za izdavanje i ukidanje dozvola eljeznikim prijevoznicima te usluge eljeznikog prijevoza od posebnog dravnog interesa za koje Republika Hrvatska osigurava dio sredstava.

Usklaenost s pravnim aktima Europske unije


lanak 2. (1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijea 2012/34/EU od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog eljeznikog podruja (SL L 343, 14. 12. 2012.).
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 1/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Ovim se Zakonom utvruju uvjeti i naini za provedbu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijea od 23. listopada 2007. o uslugama javnog prijevoza putnika eljeznicom i cestom, kojom se stavljaju izvan snage Uredba Vijea (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, (SL L 315, 3.12.2007.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1370/2007).

Izuzea od primjene Zakona


lanak 3. (1) Odredbe lanaka 5. i 8. i lanka 16. stavka 1. te lanaka 17., 22., 23., 26., 51., 57. i lanka 65. stavka 6. ovoga Zakona ne primjenjuju se na eljeznike prijevoznike koji obavljaju samo usluge gradskog, prigradskog ili regionalnog putnikog prijevoza na samostalnim lokalnim i regionalnim mreama. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, odredbe ovoga Zakona primjenjuju se kada je eljezniki prijevoznik pod izravnim ili neizravnim nadzorom eljeznikog prijevoznika ili drugog subjekta koji obavlja ili ija djelatnost ukljuuje obavljanje usluga eljeznikog prijevoza koje nisu gradske, prigradske ili regionalne usluge. (3) Odredbe ovoga Zakona kojima se ureuje izdavanje dozvola eljeznikim prijevoznicima ne primjenjuju se na industrijske eljeznice. (4) Odredbe ovoga Zakona kojima se ureuju naknade za pruanje eljeznikih usluga i dodjela kapaciteta ne primjenjuju se na industrijske kolosijeke koje ne moe koristiti vie eljeznikih prijevoznika ili industrijskih eljeznica.

Pojmovi
lanak 4. Pojedini izrazi u smislu ovog Zakona imaju sljedee znaenje: alternativni pravac je drugi pravac izmeu istog polazita i odredita u sluaju kada su ta dva pravca zamjenjiva za obavljanje predmetne usluge prijevoza tereta ili putnika od strane eljeznikog prijevoznika dodjela infrastrukturnog kapaciteta je dodjela trasa vlakova koju obavlja upravitelj infrastrukture doputena infrastrukturna brzina je najvea brzina kojom vlakovi smiju voziti na eljeznikoj pruzi, odnosno dijelu eljeznike pruge ovisno o projektiranoj graevinskoj brzini i stvarnoj tehnikoj uporabnoj sposobnosti eljeznikih infrastrukturnih podsustava dozvola za obavljanje usluga u eljeznikom prijevozu je upravni akt kojim eljezniki prijevoznik stjee pravo obavljanja svih ili pojedinih vrsta usluga eljeznikog prijevoza garani kolosijeci su kolosijeci koji su posebno namijenjeni za privremeno garairanje eljeznikih vozila
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 2/46

2/16/2014

Sluzbeni list

gradske i prigradske usluge su usluge prijevoza ija je glavna svrha udovoljiti prijevoznim potrebama gradskog podruja ili konurbacije, ukljuujui i prekograninu konurbaciju te prijevoznim potrebama izmeu gradskog podruja ili konurbacije i okolnih podruja industrijska eljeznica je pravna osoba koja se bavi teretnim prijevozom na industrijskom kolosijeku u njezinu vlasnitvu industrijski kolosijek je eljezniki kolosijek koji nije javno dobro u opoj uporabi, a koji je izravno ili neizravno povezan sa eljeznikom infrastrukturom koja je javno dobro u opoj uporabi, a slui za poetne, zavrne i druge radnje (utovar, istovar, manevriranje i sl.) u prijevozu ili za potrebe vlasnika i na kojem se ne obavlja eljezniki prijevoz infrastrukturna mrea je cjelokupna eljeznika infrastruktura kojom upravlja upravitelj infrastrukture infrastrukturne naknade su naknade koje podnositelj zahtjeva plaa za minimalni pristupni paket i pristup prugom do uslunih objekata infrastrukturni kapacitet je mogui broj trasa vlakova na pojedinom dijelu infrastrukture u odreenom vremenskom razdoblju infrastrukturni pojas je podruje unutar granica zemljita koje funkcionalno slui za uporabu, odravanje te tehnoloka unapreenja i razvoj eljeznike infrastrukture infrastrukturu ine eljeznika infrastruktura i industrijski kolosijeci, ukljuujui industrijske kolosijeke u morskim lukama i lukama unutarnjih voda izdavatelj dozvola je tijelo nadleno za izdavanje dozvola za obavljanje usluga u eljeznikom prijevozu izvediva alternativa je alternativni usluni objekt koji je eljeznikom prijevozniku ekonomski prihvatljiv i koji mu omoguuje obavljanje predmetne usluge prijevoza tereta ili putnika izvjee o mrei je izvjee u kojemu su sadrana opa pravila, rokovi, postupci i kriteriji za odreivanje naknada i dodjelu kapaciteta, ukljuujui sve druge informacije koje su potrebne kako bi se omoguilo podnoenje zahtjeva za infrastrukturnim kapacitetom kabotaa je svaki prijevoz putnika ili tereta izmeu pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj, koji obavlja eljezniki prijevoznik koji nema sjedite u Republici Hrvatskoj meunarodna grupacija je svaka organizacija koju ine najmanje dva eljeznika prijevoznika osnovana u razliitim dravama lanicama radi obavljanja usluga u meunarodnom eljeznikom prijevozu izmeu drava lanica modernizacija eljeznike infrastrukture je izvoenje radova na postojeem podsustavu ili dijelu podsustava kojom se mijenja cjelokupna izvedba podsustava; u smislu propisa o gradnji odnosi se na radove kojima se mijenjaju bitni zahtjevi za graevinu i/ili usklaenost graevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 3/46

2/16/2014

Sluzbeni list

izgraena (rekonstrukcija) obnova su veliki radovi zamjene na podsustavu ili dijelu podsustava kojima se ne mijenja cjelokupna izvedba podsustava; u smislu propisa o gradnji, ovisno o tome utjee li se radovima obnove na nain ispunjavanja bitnih zahtjeva za graevinu i/ili lokacijske uvjete u skladu s kojima je izgraena, ista moe predstavljati odravanje ili rekonstrukciju odravanje je izvedba graevinskih i drugih radova radi ouvanja bitnih zahtjeva eljeznike infrastrukture tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklaenost eljeznike infrastrukture s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgraena okvirni ugovor je pravno obvezujui ugovor izmeu podnositelja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i upravitelja infrastrukture kojim se utvruju prava i obveze glede infrastrukturnog kapaciteta koji treba dodijeliti i naknada koje e se ubirati, a koji se sklapa za razdoblje dulje od razdoblja jednog voznog reda operator uslunog objekta je pravna osoba odgovorna za upravljanje jednim ili vie uslunih objekata (upravitelj uslunog objekta) ili za pruanje eljeznikim prijevoznicima jedne ili vie usluga navedenih u lanku 24. stavcima 3. do 5. ovoga Zakona (pruatelj usluga) plan poveanja kapaciteta je mjera ili niz mjera, zajedno s vremenskim planom za njihovu provedbu, kojima je cilj ublaiti ogranienja kapaciteta koja su dovela do proglaenja pojedinog dijela eljeznike infrastrukture zakrenom podnositelj zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta je eljezniki prijevoznik ili meunarodna grupacija ili druga fizika ili pravna osoba, kao to su nadlena tijela propisana Uredbom (EZ) br. 1370/2007 i svim njezinim naknadnim izmjenama i dopunama te brodari, pediteri i operatori kombiniranog prijevoza, koji imaju interes za obavljanje javne usluge ili poslovni interes za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta prekogranini sporazum je svaki sporazum izmeu dviju ili vie drava lanica ili izmeu drava lanica i treih zemalja iji je cilj olakati obavljanje prekograninog eljeznikog prometa razumna dobit je stopa prinosa na vlastita sredstva koja uzima u obzir rizik, kao i rizik za prihod, ili odsutnost takvog rizika, koji je nastao, i u skladu je s prosjenom stopom za dotini sektor u prethodnim godinama redovno odravanje eljeznikog vozila su radovi odravanja vozila koji se ne provode rutinski kao dio svakodnevnih radnji odravanja i koji zahtijevaju povlaenje eljeznikog vozila iz prometa regionalne usluge su usluge prijevoza ija je glavna svrha udovoljiti prijevoznim potrebama regije, kao i prekogranine regije robni terminal je ureen i organiziran prostor na kojem se obavlja prihvat, skladitenje, priprema, pretovar i otprema raznih vrsta tereta
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 4/46

2/16/2014

Sluzbeni list

trasa vlaka je infrastrukturni kapacitet potreban za vonju vlaka izmeu dva slubena mjesta u odreenom vremenu trite eljeznikih usluga, u smislu ovoga Zakona, je trite na kojem upravitelj infrastrukture ili operator uslunog objekta pruaju eljeznike usluge iz lanka 24. ovoga Zakona podnositeljima zahtjeva ugovor o pristupu je ugovor kojim se ureuju meusobna prava i obveze izmeu eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture glede minimalnog pristupnog paketa i pristupa prugom do uslunih objekata ugovor o upravljanju eljeznikom infrastrukturom (ugovorni sporazum) je ugovor o meusobnim pravima i obvezama izmeu vlasnika eljeznike infrastrukture i upravitelja infrastrukture upravitelj infrastrukture je pravna osoba odgovorna za graenje, upravljanje, obnovu i odravanje eljeznike infrastrukture, ukljuujui i organiziranje i reguliranje prometa, funkcije upravitelja infrastrukture na mrei ili dijelu mree mogu se dodijeliti razliitim pravnim osobama usluga meunarodnog prijevoza putnika na unutarnjem prijevoznom tritu Europske unije je usluga prijevoza putnika pri kojoj vlak prelazi najmanje jednu granicu drave lanice i pri emu je osnovni cilj te usluge prijevoz putnika izmeu kolodvora smjetenih u razliitim dravama lanicama; vlak se moe spojiti i/ili razdvojiti, i razliiti dijelovi vlaka mogu imati razliita polazita i odredita, uz uvjet da svi vagoni prelaze barem jednu granicu usluga meunarodnog prijevoza tereta na unutarnjem prijevoznom tritu Europske unije je usluga prijevoza tereta pri kojoj vlak prelazi najmanje jednu granicu drave lanice; vlak se moe spojiti i/ili razdvojiti, i razliiti dijelovi vlaka mogu imati razliita polazita i odredita, uz uvjet da svi vagoni prelaze barem jednu granicu usluni objekt je postrojenje, ukljuujui zemljite, zgrade i opremu, koje je u cijelosti ili dijelom posebno ureeno kako bi omoguilo obavljanje jedne ili vie usluga iz lanka 24. stavaka 3. do 5. ovoga Zakona usuglaavanje je postupak kojim e upravitelj infrastrukture i podnositelji zahtjeva za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta pokuati razrijeiti situacije u kojima postoje suprotstavljeni zahtjevi za infrastrukturnim kapacitetom vozni red je skup podataka koji odreuju sva planirana kretanja vlakova na odreenoj infrastrukturi tijekom razdoblja za koji isti vrijedi zakrena eljeznika infrastruktura je dio eljeznike infrastrukture na kojemu potranja za infrastrukturnim kapacitetom ne moe biti u potpunosti zadovoljena tijekom odreenih razdoblja ak ni nakon usuglaavanja razliitih zahtjeva za kapacitetom eljeznika infrastruktura je javno dobro u opoj uporabi u vlasnitvu Republike Hrvatske kojeg mogu koristiti svi zainteresirani eljezniki prijevoznici, uz jednake uvjete, na nain propisan ovim Zakonom
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 5/46

2/16/2014

Sluzbeni list

eljeznika pruga je sastavni dio eljeznike infrastrukture koju u tehnikom smislu ine dijelovi eljeznikih infrastrukturnih podsustava nuni za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje eljeznikoga prometa, kao i zemljite ispod eljeznike pruge s prunim pojasom i ostalim zemljitem koje slui uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zrani prostor iznad pruge u visini 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona veega od 220 kV, mjereno iznad gornjeg ruba tranice, a u prometno-tehnolokom smislu cjelina koju ine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim slubenim mjestima (stajalita, otpremnitva i dr.) eljezniki prijevoz je gospodarska djelatnost koja obuhvaa prijevoz putnika i/ili tereta eljezniki prijevoznik je svaka pravna osoba koja ima dozvolu za obavljanje usluga u eljeznikom prijevozu izdanu od nadlenog tijela, a ija je glavna djelatnost obavljanje usluga eljeznikog prijevoza tereta i/ili putnika uz uvjet da ta pravna osoba osigura vuu vlakova; to takoer ukljuuje pravne osobe koje obavljaju samo vuu vlakova.

Naelo razdvajanja
lanak 5. (1) Obavljanje usluga eljeznikog prijevoza i upravljanje eljeznikom infrastrukturom temelje se na naelu razdvajanja. (2) Rauni dobiti i gubitka i bilance stanja koji se odnose na poslovanje u vezi s obavljanjem usluga eljeznikog prijevoza i oni koji se odnose na poslovanje u vezi s upravljanjem eljeznikom infrastrukturom moraju se voditi zasebno i javno su dostupni. Naknada doznaena za jedno od ova dva podruja ne smije se transferirati na drugo podruje. (3) Rauni dobiti i gubitka i bilance stanja koji se odnose na poslovanje u vezi s obavljanjem usluga eljeznikog prijevoza tereta, s jedne strane, i oni koji se odnose na poslovanje vezano za pruanje usluga eljeznikog prijevoza putnika, s druge strane, moraju se voditi zasebno i javno su dostupni. (4) Naknade za aktivnosti vezane za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza, kao uplate za obavljene javne usluge, prikazuju se zasebno u poslovnim knjigama, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007, i ne smiju se transferirati na aktivnosti vezane za obavljanje drugih usluga eljeznikog prijevoza ili bilo kakvo drugo poslovanje. (5) Poslovne knjige za podruja poslovanja iz stavaka 2. i 4. ovoga lanka vode se na nain koji omoguava nadziranje zabrane transferiranja sredstava doznaenih za jedno podruje poslovanja na drugo i nadziranje koritenja prihoda od infrastrukturnih naknada i upotrebe dobiti od ostalih poslovnih aktivnosti.

Naela funkcioniranja trita eljeznikih usluga


lanak 6.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 6/46

2/16/2014

Sluzbeni list

U postupku dodjele infrastrukturnog kapaciteta i pruanja eljeznikih usluga, izrade i primjene Izvjea o mrei, izrade i primjene voznog reda, postupka sklapanja ugovora o pristupu primjenjivat e se naela transparentnosti, jednakopravnosti i nediskriminacije.

II. ELJEZNIKA INFRASTRUKTURA


eljeznika infrastruktura
lanak 7. (1) eljezniku infrastrukturu u smislu ovoga Zakona ine sljedei elementi: zemljite eljeznika pruga i pruno tijelo, posebice nasipi, usjeci, odvodni kanali i jarci, zidani jarci, propusti, obloni zidovi, zatitni biljni pojasi; peroni i utovarno-istovarne rampe (u putnikim kolodvorima i teretnim kolodvorima ili robnim terminalima); pjeake staze; pregradni zidovi, ivice, ograde; pojasi zatite od poara; sklopovi za grijanje skretnica; snjegobrani konstruktorske graevine: eljezniki mostovi, eljezniki propusti i eljezniki podvonjaci, tuneli, natkriveni usjeci i ostali prolazi; potporni zidovi, i konstrukcije za zatitu od lavina, odrona kamenja, i drugo eljezniko-cestovni prijelazi i pjeaki prijelazi preko pruge u istoj razini, ukljuujui ureaje za osiguravanje prijelaza i cestovnu signalizaciju pruni gornji ustroj, posebice: vozne tranice, tranice vodilice i zatitne tranice; pragovi i uzduni nosai, kolosijeni privrsni i spojni pribor, kolosijeni zastor ukljuujui tucanik i pijesak; skretnice, kriita, i drugo; okretnice i prijenosnice (osim onih koje su iskljuivo namijenjene za lokomotive) pristupni putovi za putnike i robu, ukljuujui pristupne ceste i pristup za putnike koji dolaze ili odlaze pjeice signalno-sigurnosni i telekomunikacijski ureaji na otvorenoj pruzi, u kolodvorima i u ranirnim kolodvorima, ukljuujui postrojenje za proizvodnju, pretvorbu i distribuciju elektrine energije za signalno-sigurnosne i telekomunikacijske ureaje; objekti za takve ureaje ili postrojenje; kolosijene konice prometna i sigurnosna rasvjeta postrojenje za pretvorbu i prijenos elektrine energije za vuu vlakova: podstanice, napojni vodovi i dalekovodi izmeu elektrovunih podstanica i kontaktne mree, kontaktni vod i stupovi; trea ina s nosaima zgrade, dijelovi zgrada, prostorije, prostori, povrine, komunikacije i ograde koji slue za uporabu, smjetaj postrojenja, upravljanje, odravanje, kontrolu stanja i zatitu eljeznike infrastrukture i koji se rabe pri reguliranju i organizaciji eljeznikoga prometa, ukljuujui dio ureaja za naplatu prijevoznih pristojbi koje koristi upravitelj infrastrukture.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 7/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Elementi iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se elementima eljeznike infrastrukture uz uvjet da ine otvorenu prugu, glavne ili sporedne kolosijeke. eljeznika infrastruktura iskljuuje kolosijeke smjetene unutar radionica za popravak eljeznikih vozila, depoa ili spremita za lokomotive te odvojke ili industrijske kolosijeke. (3) Detaljnije odreivanje sastavnih elemenata eljeznike infrastrukture ureuje se pravilnikom kojeg donosi ministar nadlean za eljezniki promet.

Planiranje graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture


lanak 8. (1) Planovi graenja nove te modernizacije, obnove i odravanja postojee eljeznike infrastrukture utvruju se Nacionalnim programom eljeznike infrastrukture (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) u skladu s ciljevima i smjernicama strategije kojom se ureuje prometni razvitak Republike Hrvatske. (2) Nacionalni program, na prijedlog ministarstva nadlenog za eljezniki promet, donosi Vlada Republike Hrvatske, za razdoblje od pet godina, i na godinjoj razini prati njegovu provedbu. (3) Nacionalnim programom odreuju se srednjoroni ciljevi u graenju, modernizaciji, obnovi i odravanju eljeznike infrastrukture, njihov opseg, dinamika realizacije i prioriteti te visina i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje ciljeva. (4) Na temelju usvojenog Nacionalnog programa upravitelj infrastrukture, uz suglasnost Ministarstva nadlenog za eljezniki promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstva nadlenog za financije, donosi srednjoroni plan graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture. (5) O ostvarivanju Srednjoronog plana graenja, modernizacije, obnove i odravanja Ministarstvo, na temelju izvjea upravitelja infrastrukture, podnosi godinje izvjee Vladi Republike Hrvatske. (6) Na temelju Srednjoronog plana upravitelj infrastrukture donosi Godinji plan graenja, modernizacije, obnove i odravanja, uz suglasnost Ministarstva. (7) Donoenjem Srednjoronog i Godinjeg plana graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture sukladno odredbama ovoga lanka smatra se da su dane potrebne suglasnosti i osigurani izvori financiranja prema posebnim propisima kojima se ureuje sklapanje ugovora kojima nastaje obveza plaanja u vie godina.

Imovinskopravni odnosi
lanak 9. (1) Graenje, modernizacija, obnova i odravanje eljeznike infrastrukture u interesu je Republike Hrvatske. (2) Ako ovim Zakonom nije drugo odreeno, na postupak izvlatenja nekretnina radi
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 8/46

2/16/2014

Sluzbeni list

graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture primjenjuju se propisi o izvlatenju. (3) Izvlatenjem izvlatena nekretnina postaje vlasnitvo Republike Hrvatske. (4) Kad se izvlatenje provodi radi graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture u ime i za raun Republike Hrvatske, prijedlog za izvlatenje nekretnine radi graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture podnosi upravitelj infrastrukture. (5) Prijedlog za izvlatenje u ime i za raun Republike Hrvatske moe podnijeti i korisnik koncesije ako je na to posebno ovlaten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovoga Zakona. (6) Odredbe ovoga lanka na odgovarajui se nain primjenjuju i na graenje objekata povezanih s graenjem, modernizacijom, obnovom i odravanjem eljeznike pruge. lanak 10. (1) Ako korisnik izvlatenja eli stupiti u posjed nekretnina prije pravomonosti rjeenja o izvlatenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed mjesno nadlenom uredu dravne uprave u upaniji, odnosno nadlenom uredu Grada Zagreba. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga lanka odobrit e se ako korisnik izvlatenja obrazloi razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed nekretnine, odnosno obrazloi razloge da bi stupanjem u posjed po pravomonosti rjeenja o izvlatenju mogla nastupiti znatnija imovinska teta i podnese dokaz da je prijanjem vlasniku isplaena naknada sukladno posebnim propisima o izvlatenju, odnosno da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje, ali je odbio primiti naknadu. (3) O stupanju u posjed izvlatenih nekretnina iz stavka 2. ovoga lanka rjeenje donosi mjesno nadleni ured dravne uprave u upaniji, odnosno nadleni ured Grada Zagreba, u roku od 15 dana od dana uredno predanog zahtjeva. (4) alba protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka ne odgaa izvrenje rjeenja.

Upis eljeznike infrastrukture u zemljine knjige


lanak 11. (1) eljeznika infrastruktura izgraena do stupanja na snagu ovoga Zakona, za koju je izraena snimka izvedenog stanja i koja je evidentirana u katastru i odgovara granicama eljeznike infrastrukture odreene po upravitelju infrastrukture, upisat e se u zemljine knjige kao javno dobro u opoj uporabi u vlasnitvu Republike Hrvatske, uz upis pravne osobe koja upravlja eljeznikom infrastrukturom, bez obzira na postojee upise u zemljinim knjigama. (2) Upis iz stavka 1. ovoga lanka provest e nadleni sud po slubenoj dunosti, na temelju potvrde upravitelja infrastrukture i prijavnog lista sa snimkom izvedenog stanja koje nadlenom sudu dostavlja nadleno katastarsko tijelo.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 9/46

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 12. (1) eljeznika infrastruktura izgraena do stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije evidentirana u katastru ili za koju nije evidentirano stvarno stanje, evidentira se u katastru na temelju potvrde upravitelja infrastrukture i geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a koji pribavlja i tijelu nadlenom za katastar dostavlja upravitelj infrastrukture. (2) Upis iz stavka 1. ovoga lanka provest e nadleni sud po slubenoj dunosti, na temelju potvrde upravitelja eljeznike infrastrukture i geodetskog elaborata koje nadlenom sudu dostavlja nadleno katastarsko tijelo. (3) Na evidentiranje u katastru i upis u zemljine knjige eljeznike infrastrukture iz lanaka 11., 12. i 13. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje prostorno ureenje i gradnja, a kojima je propisana parcelacija graevinskog zemljita i evidentiranje graevina u katastru, niti odredbe zakona kojim se ureuje katastar nekretnina te odredbe drugih zakona i propisa koje su protivne lancima 9. do 13. ovoga Zakona.

Oduzimanje statusa javnog dobra u opoj uporabi eljeznikoj infrastrukturi


lanak 13. (1) Dijelu eljeznike infrastrukture za koji ne postoji javni interes i interes korisnika usluga eljeznikog prijevoza ili na kojem je trajno obustavljen eljezniki prijevoz moe biti oduzet status javnog dobra u opoj uporabi. (2) Odluku o trajnoj obustavi eljeznikog prijevoza i oduzimanju statusa javnog dobra u opoj uporabi eljeznikoj infrastrukturi iz stavka 1. ovoga lanka, na prijedlog tijela nadlenog za upravljanje dravnom imovinom, uz suglasnost Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske. (3) Vlada Republike Hrvatske moe dio eljeznike infrastrukture kojem je, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga lanka, oduzet status javnog dobra u opoj uporabi prenijeti na drugog korisnika, pravnu ili fiziku osobu ili ovlastiti upravitelja infrastrukture na poduzimanje pravnih poslova u svezi s njegovim daljnjim statusom i namjenom. (4) Za potrebe graenja ili unapreenja drugog infrastrukturnog sustava na dijelu eljeznike infrastrukture, a kada se ne gubi funkcionalnost eljeznike infrastrukture, upravitelj infrastrukture osnovat e pravo slunosti, odnosno pravo graenja.

Razvrstavanje eljeznikih pruga


lanak 14. (1) Prema namjeni, gospodarskom znaenju, znaenju koje imaju u meunarodnom i unutarnjem eljeznikom prometu, nainu upravljanja i gospodarenja eljeznikom infrastrukturom te planiranju njezina razvoja, eljeznike pruge razvrstavaju se na: pruge za meunarodni promet
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 10/46

2/16/2014

Sluzbeni list

pruge za regionalni promet pruge za lokalni promet. (2) eljeznike pruge za meunarodni promet dijele se na: glavne (koridorske) pruge, koje se nalaze na meunarodnim eljeznikim koridorima na podruju Republike Hrvatske ostale pruge za meunarodni promet, koje unutar eljeznikih vorita i izvan njih funkcionalno povezuju glavne (koridorske) pruge ili koje meunarodne morske i rijene luke te terminale povezuju s glavnim (koridorskim) prugama. (3) Odluku o razvrstavanju eljeznikih pruga, u smislu stavka 1. ovoga lanka, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

III. UPRAVLJANJE ELJEZNIKOM INFRASTRUKTUROM


Upravljanje eljeznikom infrastrukturom
lanak 15. (1) Upravljanje eljeznikom infrastrukturom djelatnost je od javnog interesa. (2) Upravitelj infrastrukture duan je voditi rauna da svojim postupanjem ne spreava, ne ograniava ili ne naruava trino natjecanje, duan je u skladu sa svojim mogunostima pruati eljeznike usluge na nain koji najbolje zadovoljava potrebe korisnika tih usluga. (3) Djelatnost iz stavka 1. ovoga lanka obavlja upravitelj infrastrukture, pravna osoba koju odlukom odredi vlasnik eljeznike infrastrukture ili kojoj vlasnik dodijeli koncesiju u skladu sa lankom 59. ovoga Zakona. (4) Upravitelj uslunog objekta morske luke i luke unutarnjih voda je nadlena luka uprava ili druga pravna osoba kojoj je u skladu s posebnim propisima dana ovlast za upravljanje te se na nju na odgovarajui nain primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravitelja infrastrukture i propisa kojim se ureuje sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava.

Neovisnost upravitelja infrastrukture


lanak 16. (1) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za vlastito upravljanje, rukovoenje i unutarnji nadzor. (2) Upravitelj infrastrukture za podruje eljeznike infrastrukture kojom upravlja, obvezan je voditi odvojeno raunovodstvo koje omoguava zasebnu evidenciju ostvarenih trokova u realizaciji ugovornih obveza u upravljanju eljeznikom infrastrukturom.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 11/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Ako su upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik povezana drutva, lan upravljakog tijela vladajueg drutva i lan upravljakog tijela povezanih drutava ne mogu biti i lanovi upravljakog tijela upravitelja infrastrukture. Ako su upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik povezana drutva, lan upravljakog tijela eljeznikog prijevoznika ne moe biti i lan upravljakog tijela vladajueg drutva. (4) Ako su upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik povezana drutva, na imenovanje i razrjeenje lanova upravljakog tijela upravitelja infrastrukture i vladajueg drutva prethodnu suglasnost daje tijelo nadleno za regulaciju trita eljeznikih usluga. (5) Ako su upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik povezana drutva, lanovi upravljakog tijela upravitelja infrastrukture, kao i zaposlenici najvie razine koji obnaaju upravljake funkcije u podruju djelatnosti osnovnih funkcija, nakon prestanka obnaanja tih poslova, a koje su obavljali najmanje dvije godine, ne smiju, u razdoblju od dvije godine, biti zaposleni kao lanovi upravljakog tijela vladajueg drutva niti kao lanovi upravljakog tijela drutva koje je pod nadzorom vladajueg drutva. (6) Ako su upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik povezana drutva, upravitelj infrastrukture u podruju djelatnosti osnovnih funkcija iz lanka 17. stavka 1. ovoga Zakona mora imati vlastito osoblje i vlastite prostorije. Pristup informatikom sustavu upravitelja infrastrukture treba biti zatien kako bi se osigurala neovisnost osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture.

Neovisnost osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture


lanak 17. (1) Osnovne funkcije upravitelja infrastrukture su: dodjela trasa vlakova, ukljuujui i odreivanje i ocjenu raspoloivosti infrastrukturnih kapaciteta i odreivanje visine infrastrukturnih naknada, ukljuujui i naplatu tih naknada. (2) Osnovne funkcije iz stavka 1. ovoga lanka obavljaju pravne osobe koje same ne pruaju bilo kakve usluge eljeznikog prijevoza. (3) Kada upravitelj infrastrukture po svom pravnom obliku, organizaciji ili odluivanju nije neovisan o bilo kojem eljeznikom prijevozniku, odreivanje visine infrastrukturnih naknada i dodjelu infrastrukturnog kapaciteta obavlja posebno tijelo za odreivanje naknada, odnosno tijelo za dodjelu kapaciteta koje je u svom pravnom obliku, organizaciji i odluivanju neovisno o bilo kojem eljeznikom prijevozniku. (4) Na tijela iz stavka 3. ovoga lanka na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe o odreivanju infrastrukturnih naknada i dodjeli infrastrukturnih kapaciteta. (5) Osim osnovnih funkcija upravitelj infrastrukture obavlja i ostale funkcije odreene ugovorom o upravljanju eljeznikom infrastrukturom i posebnim propisima.

Ugovor o upravljanju eljeznikom infrastrukturom


http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 12/46

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 18. (1) Meusobna prava i obveze upravitelja infrastrukture i vlasnika eljeznike infrastrukture ureuju se ugovorom o upravljanju eljeznikom infrastrukturom koji se sklapa na razdoblje od najmanje pet godina. (2) Ugovor iz stavka 1. ovoga lanka sadri sljedee: podruje primjene ugovora glede eljeznike infrastrukture i uslunih objekata, strukturiranih u skladu sa lankom 24. ovoga Zakona, a koje obuhvaa sve oblike upravljanja eljeznikom infrastrukturom, ukljuujui izgradnju nove eljeznike infrastrukture, modernizaciju, obnovu i odravanje postojee eljeznike infrastrukture iznos financijskih sredstava za modernizaciju, obnovu i odravanje postojee eljeznike infrastrukture, za zaostatke u modernizaciji, obnovi i odravanju postojee infrastrukture te za izgradnju nove eljeznike infrastrukture pokazatelje i kriterije kvalitete pruanja usluga koji obuhvaaju elemente poput: 1. infrastrukturne brzine i pouzdanosti pruga 2. kapaciteta mree 3. upravljanja imovinom koja ini javno dobro u opoj uporabi 4. opsega aktivnosti (iskazanog u vlak kilometrima) 5. stupnja sigurnosti 6. zatite okolia iznos financijskih sredstava namijenjenih za zaostatke u odravanju i amortizaciju imovine, sukladno poetnom stanju odreenim Nacionalnim programom i ciljanom stanju eljeznike infrastrukture koje se eli postii iznos financijskih sredstava iz lanka 32. ovoga Zakona minimalne obveze upravitelja infrastrukture glede izvjeivanja u smislu sadraja i uestalosti izvjeivanja, ukljuujui informacije koje se moraju objavljivati na godinjoj osnovi rok trajanja ugovora, koji se po potrebi usklauje s trajanjem poslovnog plana, koncesije ili dozvole upravitelja infrastrukture te okvir i pravila za odreivanje naknade upravitelju infrastrukture koje odreuje vlasnik eljeznike infrastrukture pravila postupanja u sluaju veih poremeaja u prometu i u hitnim sluajevima, ukljuujui planove za nepredviene situacije i prijevremeni raskid ugovora te pravodobno informiranje eljeznikih prijevoznika mjere koje se poduzimaju u sluaju krenja ugovornih obveza ili u iznimnim situacijama koje utjeu na raspoloivost sredstava iz dravnog prorauna, ukljuujui uvjete i postupke za ponovno pregovaranje i prijevremeni raskid
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 13/46

2/16/2014

Sluzbeni list

poticaje za upravitelja infrastrukture u smislu smanjenja trokova poslovanja. (3) Sredstva namijenjena za financiranje upravitelja infrastrukture ureuju se ugovorom o upravljanju eljeznikom infrastrukturom iz stavka 1. ovoga lanka i dogovaraju se unaprijed za cijelo ugovorno razdoblje. (4) Ugovorne stranke moraju prije potpisivanja ugovora o upravljanju eljeznikom infrastrukturom upoznati podnositelje zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta sa sadrajem predmetnog ugovora te im omoguiti da iznesu svoje stajalite. Na njihov zahtjev ugovorne stranke e sa sadrajem ugovora upoznati i sve potencijalne podnositelje zahtjeva. Ugovor o upravljanju eljeznikom infrastrukturom objavljuje se u roku od mjesec dana od njegova sklapanja na mrenim stranicama ugovornih stranaka i u slubenom glasilu Republike Hrvatske. (5) Prije sklapanja ugovora o upravljanju eljeznikom infrastrukturom sa sadrajem ugovora upoznat e se regulatorno tijelo radi davanja neobvezujueg miljenja. (6) Poslovni plan upravitelja infrastrukture mora biti usklaen s ugovorom o upravljanju eljeznikom infrastrukturom. (7) Upravitelj infrastrukture je u skladu s propisom kojim se ureuje sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava duan uspostaviti registar infrastrukture. (8) Upravitelj infrastrukture odreuje nain utvrivanja trokova razliitih eljeznikih usluga koje nudi eljeznikim prijevoznicima.

Uvjerenje o sigurnosti
lanak 19. Na izdavanje uvjerenja o sigurnosti za upravitelja infrastrukture primjenjuju se propisi kojima se regulira sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava.

Upravljanje eljeznikom infrastrukturom u izvanrednim okolnostima


lanak 20. (1) Izvanrednim okolnostima, u smislu odredbi ovoga Zakona, smatraju se: velike prirodne nepogode izvanredni dogaaji osobite ugroenosti okolia smetnje i zastoji u funkcioniranju gospodarstva veih razmjera drugi dogaaji koji bitno utjeu na odvijanje eljeznikog prometa. (2) U sluaju nastanka izvanrednih okolnosti Ministarstvo moe odrediti mjere koje je duan poduzeti upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznici, a kojima se osigurava odvijanje prometa na eljeznikoj infrastrukturi u nastalim okolnostima.

Financiranje eljeznike infrastrukture


http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 14/46

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 21. (1) Izvori sredstava za financiranje eljeznike infrastrukture su: sredstva ostvarena naplatom naknada za koritenje eljeznike infrastrukture sredstva dravnog prorauna za odravanje eljeznike infrastrukture i upravljanje eljeznikim prometom sredstva dravnog prorauna za graenje, modernizaciju obnovu i odravanje sredstva iz prorauna jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave sredstva od ulaganja domaih i stranih pravnih osoba sredstva iz drugih izvora. (2) Sredstva iz stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga lanka kojima Republika Hrvatska financira odravanje eljeznike infrastrukture i reguliranje eljeznikog prijevoza vode se izdvojeno u poslovnim knjigama upravitelja infrastrukture. Preneseni gubici i razlika izmeu prihoda i rashoda ostvarenih u poslovnoj godini nadoknauje se na teret javnog kapitala. (3) Sredstva osigurana u dravnom proraunu, proraunima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i ostalih izvora, a koja su namijenjena financiranju eljeznike infrastrukture, ne mogu se koristiti za potrebe financiranja eljeznikog prijevoza. (4) Nedostatak sredstava iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga lanka Republika Hrvatska moe osigurati i iz drugih izvora, temeljem ciljeva Nacionalnog programa i Srednjoronog plana upravitelja infrastrukture. (5) Vlasnik eljeznike infrastrukture osigurat e, uzimajui u obzir normalne poslovne uvjete u razdoblju do pet godina, da u raunu dobiti i gubitka upravitelja infrastrukture budu uravnoteeni prihodi i rashodi za eljezniku infrastrukturu.

Financiranje ulaganja u novu eljezniku infrastrukturu


lanak 22. (1) Vlasnik eljeznike infrastrukture osigurat e upravitelju infrastrukture financijska sredstva radi ulaganja u novu eljezniku infrastrukturu razmjerno veliini eljeznike infrastrukture kojom upravlja i financijskim potrebama, a sukladno Nacionalnom programu i Srednjoronom planu upravitelja infrastrukture. (2) Izvori financiranja ulaganja iz stavka 1. ovoga lanka mogu biti i neizravna dravna sredstva.

Pristup infrastrukturi
lanak 23. (1) eljezniki prijevoznik, uz pravedne nediskriminirajue i transparentne uvjete, ima
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 15/46

2/16/2014

Sluzbeni list

pravo pristupa eljeznikoj infrastrukturi za obavljanje svih vrsta usluga eljeznikog prijevoza tereta. Pravo pristupa ukljuuje i pristup infrastrukturi koja povezuje morske i luke unutarnjih voda i ostale uslune objekte iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona sa eljeznikom infrastrukturom i pravo pristupa industrijskim kolosijecima koji slue ili mogu sluiti za potrebe vie krajnjih korisnika. (2) eljezniki prijevoznik, uz pravedne, nediskriminirajue i transparentne uvjete, ima pravo pristupa eljeznikoj infrastrukturi za obavljanje usluga meunarodnog prijevoza putnika. Pravo pristupa ukljuuje kabotau i pristup uslunim objektima iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona. Uvoenje novog, otvorenog pristupa uslugama meunarodnog prijevoza putnika koji ukljuuje kabotau ne smije se koristiti za otvaranje trita za usluge domaeg prijevoza putnika. Osnovna svrha usluge meunarodnog prijevoza putnika mora biti pruanje usluga prijevoza putnika izmeu kolodvora smjetenih u razliitim dravama lanicama, to utvruje regulatorno tijelo na temelju mjera koje donosi Komisija Europske unije. (3) Na temelju ocjene regulatornog tijela o ugroavanju ekonomske ravnotee ugovora o obavljanju javne usluge Ministarstvo moe odlukom naloiti upravitelju infrastrukture da ogranii pravo pristupa iz stavka 2. ovoga lanka na uslugama eljeznikog prijevoza izmeu polazita i odredita obuhvaenim jednim ili vie ugovora o obavljanju javnih usluga koji su u skladu s pravom Europske unije. Takvo ogranienje ne smije za posljedicu imati ogranienje prava ukrcaja putnika na bilo kojem kolodvoru smjetenom na pravcu meunarodne usluge i njihova iskrcaja na drugom, to ukljuuje kolodvore smjetene u istoj dravi lanici, osim ako bi koritenje tog prava ugrozilo ekonomsku ravnoteu ugovora o obavljanju javnih usluga. Na temelju objektivne ekonomske analize i na temelju unaprijed odreenih kriterija od strane Komisije Europske unije regulatorno tijelo utvruje mogunost ugroavanja ekonomske ravnotee ugovora o obavljanju javne usluge. (4) Protiv odluke Ministarstva iz stavka 3. ovoga lanka alba nije doputena, ali moe se pokrenuti upravni spor. (5) eljezniki prijevoznik koji ima sjedite u Republici Hrvatskoj, uz pravedne, nediskriminirajue i transparentne uvjete ima pravo pristupa eljeznikoj infrastrukturi za obavljanje usluga domaeg prijevoza putnika, odnosno prijevoza putnika izmeu pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj. (6) eljezniki prijevoznik koji ima dozvolu i potvrdu o sigurnosti, moe obavljati usluge prijevoza na eljeznikoj infrastrukturi, uz uvjet da je s upraviteljem infrastrukture sklopio ugovor o pristupu eljeznikoj infrastrukturi. (7) Ugovor o pristupu na eljezniku infrastrukturu sklapa se u pisanom obliku i mora biti nediskriminirajui te u skladu s odredbama ovoga Zakona i Izvjea o mrei. (8) Ugovorom o pristupu na eljezniku infrastrukturu ureuju se meusobna prava i obveze izmeu eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture glede minimalnog pristupnog paketa i pristupa prugom do uslunih objekata, odreuje dodijeljeni infrastrukturni kapacitet, infrastrukturne naknade te ostala pitanja u vezi sigurnosti prijevoza i zatite okolia.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 16/46

2/16/2014

Sluzbeni list

eljeznike usluge
lanak 24. (1) Usluge koje se pruaju eljeznikim prijevoznicima (eljeznike usluge) su: minimalni pristupni paket pristup uslunim objektima i uslugama koje se pruaju u tim objektima, ukljuujui pristup prugom do uslunih objekata dodatne usluge pratee usluge. (2) Minimalni pristupni paket sastoji se od: obrade zahtjeva za infrastrukturnim kapacitetom prava koritenja dodijeljenog infrastrukturnog kapaciteta koritenja infrastrukture, ukljuujui skretnice i vorita upravljanja prometom vlakova, ukljuujui signalizaciju, regulaciju, prijam i otpremu vlakova te sporazumijevanje i pruanje informacija o kretanju vlakova koritenja opreme za opskrbu elektrinom energijom potrebnom za vuu vlaka, gdje je na raspolaganju svih ostalih informacija potrebnih za realizaciju ili obavljanje usluge za koju je kapacitet dodijeljen. (3) Usluni objekti su: putniki kolodvori, kolodvorske zgrade i ostali objekti, ukljuujui displeje za prikaz informacija o vlakovima i odgovarajui prostor za uslugu prodaje karata robni terminali ranirni kolodvori i objekti za formiranje vlakova, ukljuujui objekte za manevriranje garani kolosijeci objekti za odravanje, osim objekata za redovno odravanje posebno namijenjenih za vlakove velikih brzina ili druge vrste eljeznikih vozila koja zahtijevaju posebne objekte ostali tehniki objekti, ukljuujui objekte za ienje i pranje morske i luke unutarnjih voda koje su povezane sa eljeznikom mreom pomoni objekti objekti za opskrbu gorivom i opskrba gorivom u tim objektima, za to se naknade
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 17/46

2/16/2014

Sluzbeni list

prikazuju zasebno na raunima. (4) Dodatne usluge mogu biti: elektrina energija potrebna za vuu vlakova, za koju se naknade na raunima iskazuju zasebno od naknada za koritenje opreme za opskrbu elektrinom energijom predgrijavanje i prethlaivanje putnikih vlakova posebni ugovori za: 1. nadzor pri prijevozu opasnih tvari 2. pomo pri vonji vlakova s izvanrednim poiljkama. (5) Pratee usluge mogu biti: pristup telekomunikacijskoj mrei pruanje dodatnih informacija tehniki pregled eljeznikih vozila usluga prodaje karata na putnikim kolodvorima usluge redovnog odravanja koje se pruaju u objektima za odravanje posebno namijenjenima za vlakove velikih brzina ili za druge vrste eljeznikih vozila koja zahtijevaju posebne objekte.

Elektrina energija za vuu vlakova


lanak 25. (1) Djelatnost upravitelja infrastrukture vezana uz isporuku i naplatu elektrine energije za vuu vlakova ne smatra se energetskom djelatnou u smislu propisa kojim se ureuje energija i trite elektrine energije. (2) Upravitelj infrastrukture je kupac elektrine energije u smislu propisa kojim se ureuje energija i trite elektrine energije. Upravitelj infrastrukture prodaje eljeznikim prijevoznicima, kao krajnjim kupcima, elektrinu energiju potrebnu za vuu vlakova. Upravitelj infrastrukture eljeznikim prijevoznicima, kao krajnjim kupcima, obraunava naknadu za isporuku elektrine energije potrebne za vuu vlakova. Naknada sadri trokove isporuke elektrine energije koje upravitelj infrastrukture ima kao kupac elektrine energije (trokovi nabave elektrine energije, naknada koritenja prijenosne i distribucijske mree), a iznos naknade moe se uveati za razumnu dobit. Upravitelj infrastrukture izradit e model naplate elektrine energije za vuu vlakova koji najbolje odgovara postojeem stanju trita s obvezom da se model prilagodi stanjima i potrebama trita. Upravitelj infrastrukture obvezuje se pratiti trokove elektrine energije za vuu vlakova i ostvareni rad eljeznikih prijevoznika te shodno pribavljenim podacima prema potrebi revidirati ili mijenjati model obrauna naknade za koritenje elektrine energije za vuu vlakova.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 18/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Uvaavajui postojee stanje na elektroenergetskom tritu, stanje voznog parka eljeznikih prijevoznika i tehnike mogunosti kontaktne mree za prihvat proizvedene elektrine energije na vunim vozilima, upravitelj infrastrukture pratit e, razvijati i unaprjeivati elektroenergetski sustav za prihvat elektrine energije proizvedene na vunim vozilima rekuperativnim koenjem. Kada se ispune gore navedeni preduvjeti za prihvat proizvedene elektrine energije na vunim vozilima, upravitelj infrastrukture izradit e metodologiju koja uvaava proizvedenu elektrinu energiju rekuperativnim koenjem.

Pristup eljeznikim uslugama


lanak 26. (1) Upravitelj infrastrukture, na nediskriminirajui nain, prua svim eljeznikim prijevoznicima minimalni pristupni paket iz lanka 24. stavka 2. ovoga Zakona i pristup prugom do uslunih objekata iz lanka 24. stavaka 3. do 5. ovoga Zakona. (2) Operatori uslunih objekata, na nediskriminirajui nain, daju svim eljeznikim prijevoznicima pristup uslunim objektima iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona, ukljuujui pristup prugom do uslunih objekata, kao i pristup uslugama koje se pruaju u tim objektima. (3) Operatori uslunih objekata iz lanka 24. stavka 3. podstavaka 1., 2., 3., 4., 7. i 9. ovoga Zakona koji su pod izravnim ili neizravnim nadzorom pravne osobe koja djeluje na tritu usluga eljeznikog prijevoza ili ima vladajui poloaj na tritu usluga u domaem eljeznikom prijevozu moraju biti organizirani na takav nain da, u organizacijskom smislu i glede odluivanja, budu neovisni o toj pravnoj osobi. Za dokazivanje neovisnosti ne trai se osnivanje posebne pravne osobe za upravljanje uslunim objektima, ve je dovoljno organizirati posebnu organizacijsku jedinicu unutar iste pravne osobe. (4) Operatori uslunih objekata iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona moraju voditi odvojene raune, ukljuujui zasebne bilance stanja i raune dobiti i gubitka za sve uslune objekte kojima upravljaju. (5) Iznimno od stavka 4. ovoga lanka, kada uslunim objektima upravlja upravitelj infrastrukture ili je operator uslunog objekta pod izravnim ili neizravnim nadzorom upravitelja infrastrukture, smatra se da su uvjeti iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka ispunjeni ako je upravitelj infrastrukture neovisan u obavljanju osnovnih funkcija sukladno lanku 17. stavku 1. ovoga Zakona. (6) Operatori uslunih objekata iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona duni su u razumnom vremenskom roku odgovoriti na zahtjev eljeznikog prijevoznika za pristup uslunom objektu i za pruanje usluga u uslunom objektu. Razuman vremenski rok odreuje regulatorno tijelo. Operatori uslunih objekata mogu odbiti zahtjev eljeznikog prijevoznika samo ako postoji izvediva alternativa koja eljeznikom prijevozniku omoguuje obavljanje dotine usluge prijevoza tereta ili putnika na istim ili alternativnim pravcima po ekonomski prihvatljivim uvjetima. Operatori uslunih objekata nemaju obvezu ulagati sredstva u uslune objekte kako bi udovoljili svim zahtjevima eljeznikih prijevoznika.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 19/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(7) Kada operator uslunog objekta iz stavka 3. ovoga lanka odbije zahtjev eljeznikog prijevoznika za pristup uslunom objektu i za pruanje usluga u tom objektu, operator uslunog objekta mora u pisanom obliku obrazloiti svoju odluku te ukazati na izvedive alternative u drugim objektima. (8) U sluaju kolidirajuih zahtjeva, operator uslunog objekta iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona e, u onoj mjeri u kojoj je to mogue, nastojati udovoljiti svim zahtjevima. Ako ne postoji izvediva alternativa ili nije mogue udovoljiti svih zahtjevima za kapacitetom uslunog objekta, podnositelj zahtjeva moe pokrenuti postupak pravne zatite pred regulatornim tijelom. (9) Ako se usluni objekt iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona nije koristio najmanje dvije uzastopne godine, a eljezniki prijevoznici su operatoru uslunog objekta izrazili interes za koritenjem uslunog objekta, vlasnik uslunog objekta e ga u cijelosti ili dijelom dati u zakup, osim ako operator uslunog objekta dokae da je u tijeku postupak prenamjene uslunog objekta zbog kojeg ga ne moe koristiti niti jedan eljezniki prijevoznik. (10) Kada operator uslunog objekta prua dodatne usluge iz lanka 24. stavka 4. ovoga Zakona, duan ih je pruiti na zahtjev eljeznikog prijevoznika na nediskriminirajui nain. (11) eljezniki prijevoznici mogu od upravitelja infrastrukture ili drugih operatora uslunih objekata zatraiti pruanje prateih usluga iz lanka 24. stavka 5. ovoga Zakona. Operator uslunog objekta nije duan pruiti ove usluge, ali kada ih odlui dati jednom eljeznikom prijevozniku, duan ih je dati i ostalim eljeznikim prijevoznicima na njihov zahtjev i na nediskriminirajui nain. (12) Europska komisija moe usvojiti mjere kojima se odreuju pojedinosti postupka i kriteriji za pristup eljeznikim uslugama koje se pruaju u uslunim objektima iz lanka 24. stavaka 3. do 5. ovoga Zakona.

Pristup industrijskim kolosijecima


lanak 27. Vlasnik industrijskog kolosijeka duan je omoguiti pristup svom kolosijeku ako je to potrebno za ostvarenje pristupa uz jednake, transparentne i nediskriminirajue uvjete uslunim objektima nunim za obavljanje usluga prijevoza i u sluaju kada industrijski kolosijeci slue ili bi mogli sluiti za potrebe vie od jednog krajnjeg korisnika.

Izvjee o mrei
lanak 28. (1) Upravitelj infrastrukture izrauje i objavljuje Izvjee o mrei. (2) Upravitelj infrastrukture Nacrt izvjea o mrei objavljuje na slubenim mrenim stranicama upravitelja infrastrukture do 31. listopada godine u kojoj se izrauje Izvjee o mrei. Zainteresirane strane mogu upravitelju infrastrukture u pisanom obliku dostaviti primjedbe do 15. studenoga godine u kojoj se izrauje izvjee o mrei. Navedene
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 20/46

2/16/2014

Sluzbeni list

primjedbe dostavljaju se na znanje regulatornom tijelu. Upravitelj infrastrukture duan je po dostavljenim primjedbama odrati zajedniki sastanak sa podnositeljima primjedbi i regulatornim tijelom. O predmetnom sastanku sastavit e se zapisnik koji e se dostaviti svim sudionicima sastanka. Upravitelj infrastrukture je duan razmotriti utemeljenost dostavljenih primjedbi te o njihovoj osnovanosti obavijestiti pisanim putem podnositelja primjedbe i regulatorno tijelo. (3) Izvjee o mrei, nakon provedenog postupka konzultacija iz stavka 2. ovoga lanka, javno se objavljuje najkasnije godinu dana prije stupanja na snagu voznog reda za koje se Izvjee o mrei izrauje. Izvjee o mrei objavljuje se besplatno, u elektronikom obliku, na najmanje dva slubena jezika Europske unije na slubenim mrenim stranicama upravitelja infrastrukture uz navoenje datuma objave. Izvjee o mrei stupa na snagu danom objave na slubenim mrenim stranicama upravitelja infrastrukture. Pristup mrenim stranicama upravitelja infrastrukture treba biti mogu i preko zajednikog mrenog portala meunarodne udruge upravitelja infrastrukture u okviru njihove meusobne suradnje. Izvjee o mrei moe se objaviti i u tiskanom obliku i dostupno je podnositeljima zahtjeva, na njihov zahtjev i uz plaanje naknade koja ne smije biti vea od trokova tiskanja Izvjea o mrei. (4) Izvjee o mrei mora se redovito aurirati i po potrebi se mijenjati te se njegove izmjene i dopune objavljuju na slubenim mrenim stranicama upravitelja infrastrukture, a stupaju na snagu danom objave. (5) Podnositelj zahtjeva moe u vezi Izvjea o mrei i u skladu sa zakonom kojim se ureuje djelokrug i nadlenost regulatornog tijela pokrenuti postupak pravne zatite pred regulatornim tijelom. (6) Pokretanje postupka iz stavka 5. ovoga lanka ne odgaa stupanje na snagu Izvjea o mrei.

Sadraj Izvjea o mrei


lanak 29. (1) Izvjee o mrei je informativno-tehnike prirode i obvezno sadri: podatke o eljeznikoj infrastrukturi koja je dostupna eljeznikim prijevoznicima i uvjete pristupa eljeznikoj infrastrukturi naela odreivanja naknada i formule izrauna cijena usluga naela i kriterije za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta informacije o postupku podnoenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza i za podnoenje zahtjeva za izdavanje potvrde o sigurnosti informacije o postupku za rjeavanje sporova i podnoenje prigovora vezanih uz pitanja pristupa eljeznikoj infrastrukturi, pristupa uslugama i sustav pokazatelja kvalitete prijevoza informacije o uvjetima za pristup uslunim objektima koji su povezani s
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 21/46

2/16/2014

Sluzbeni list

infrastrukturnom mreom upravitelja infrastrukture i informacije o pruanju usluga u tim uslunim objektima te njihovoj cijeni obrazac okvirnog ugovora. (2) Upravitelj infrastrukture vezan je podacima iz Izvjea o mrei koji se tiu uvjeta za pristup eljeznikoj infrastrukturi, naela odreivanja naknada i formula izrauna cijena usluga, naela i kriterija za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. Podaci o uvjetima za pristup uslunim objektima i o pruanju usluga u uslunim objektima obvezuju upravitelja infrastrukture ako njima upravlja ili u njima prua eljeznike usluge. (3) U dijelu Izvjea o mrei u kojem su sadrane informacije o eljeznikoj infrastrukturi koja je dostupna eljeznikim prijevoznicima i informacije o uvjetima za pristup predmetnoj eljeznikoj infrastrukturi, iste moraju na godinjoj razini biti usklaene s registrom eljeznike infrastrukture ili Izvjee o mrei moe upuivati na registar eljeznike infrastrukture. (4) U dijelu Izvjea o mrei u kojem su sadrana naela odreivanja naknada i cijene usluge treba navesti odgovarajue pojedinosti o sustavu za odreivanje naknada i dovoljno informacija o naknadama, kao i ostale relevantne informacije o pristupu koje se odnose na eljeznike usluge iz lanka 24. ovoga Zakona koje prua samo jedan pruatelj usluga. Ovaj dio sadri i pojedinosti o metodologiji, pravilima i visini naknada vezano uz primjenu lanka 31. stavka 2. do 4. te lanaka 33. do 37. ovoga Zakona. Ovaj dio sadri i informacije o izmjenama naknada o kojima je ve donesena odluka ili su predviene u sljedeih pet godina, ako takvih ima. (5) U dijelu Izvjea o mrei u kojem su sadrana naela i kriteriji za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta navode se ope karakteristike infrastrukturnog kapaciteta koji je dostupan eljeznikim prijevoznicima, kao i sva ogranienja vezana za njegovo koritenje, ukljuujui vjerojatne zahtjeve za odravanjem infrastrukturnog kapaciteta. Ovaj dio sadri detaljan opis mjera koje se poduzimaju kako bi se osigurao odgovarajui tretman teretnog prijevoza, meunarodnog prijevoza i ad hoc zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta te predloak obrasca za podnoenje zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. Upravitelj infrastrukture objavljuje detaljne informacije o postupku dodjele infrastrukturnog kapaciteta za meunarodne trase vlakova. Takoer se navode postupci i rokovi koji se odnose na postupak dodjele kapaciteta. Treba navesti i posebne kriterije koji se primjenjuju tijekom postupka dodjele kapaciteta, a osobito: postupke u skladu s kojima podnositelji zahtjeva mogu zatraiti kapacitet od upravitelja infrastrukture uvjete kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva rokove za podnoenje zahtjeva za dodjelu kapaciteta i dodjelu kapaciteta te postupke koje treba slijediti prilikom podnoenja zahtjeva, kao i postupke za uvrtavanje u vozni red planiranih i nepredvienih radova na odravanju naela koja ureuju postupak usuglaavanja i sustav rjeavanja sporova koji se stavlja na raspolaganje kao dio tog postupka
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 22/46

2/16/2014

Sluzbeni list

postupke koje treba slijediti i kriterije koje treba primjenjivati u sluaju zakrenosti eljeznike infrastrukture pojedinosti o ogranienjima koritenja infrastrukture uvjete uz koje se prethodni stupanj iskoritenosti infrastrukturnog kapaciteta uzima u obzir prilikom odreivanja prioriteta u postupku dodjele kapaciteta. (6) U dijelu Izvjea o mrei u kojem su sadrane informacije o pristupu uslunim objektima iz lanka 24. ovoga Zakona i naplati usluga u tim uslunim objektima, a za potrebe izrade Izvjea o mrei, operatori uslunih objekata koji nisu pod nadzorom upravitelja infrastrukture duni su upravitelju infrastrukture dostaviti informacije o naknadama za pristup uslunim objektima i pruanje usluga u uslunim objektima te tehnikim uvjetima za pristup uslunim objektima ili uputiti na mrene stranice na kojima su te informacije dostupne besplatno u elektronikom obliku. (7) Kada operator uslunog objekta iz stavka 5. ovoga lanka upravitelju infrastrukture ne dostavi traene informacije do roka predvienog za objavu Nacrta izvjea o mrei, upravitelj infrastrukture objavit e Nacrt izvjea o mrei bez tih informacija i o tome obavijestiti regulatorno tijelo. (8) Glede informacija o uvjetima za pristup uslunim objektima koji su povezani s infrastrukturnom mreom upravitelja infrastrukture i informacija o pruanju usluga u tim uslunim objektima, kao i glede informacija o podnoenju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza i potvrde o sigurnosti za eljeznikog prijevoznika dovoljno je da Izvjee o mrei upravitelja infrastrukture upuuje na mrene stranice na kojima su ove informacije besplatno dostupne u elektronikom obliku.

Izvjee o mrei operatora uslunog objekta


lanak 30. (1) Operator uslunog objekta morske i luke unutarnjih voda povezane sa eljeznikom infrastrukturom te operator robnog terminala donosi i objavljuje Izvjee o mrei. (2) Ako su upravitelj uslunog objekta i pruatelj usluga razliite pravne osobe, duni su donijeti i objaviti zajedniko Izvjee o mrei. (3) Na sadraj Izvjea o mrei operatora uslunog objekta iz stavka 1. ovoga lanka na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe lanaka 28. i 29. ovoga Zakona.

Odreivanje naknada za koritenje infrastrukture


lanak 31. (1) Za usluge iz lanka 24. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva plaa naknadu. Visinu naknade odreuje i naplauje upravitelj infrastrukture, odnosno operator uslunog objekta. (2) Sredstva ostvarena naplatom naknada prihod su upravitelja infrastrukture, odnosno operatora uslunog objekta i koriste se za financiranje njihova poslovanja.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 23/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Upravitelj infrastrukture duan je pri odreivanju naknade na cijeloj infrastrukturnoj mrei kojom upravlja koristiti sustav koji se temelji na istim naelima. Iznimno, kod investicija iz lanka 34. stavka 1. ovoga Zakona upravitelj infrastrukture ovlaten je naplatiti viu naknadu, a na temelju dugoronih trokova takvih projekata. (4) Vlada Republike Hrvatske moe, za eljezniki prijevoz putnika odnosno za eljezniki prijevoz tereta, svojom odlukom, potujui naelo jednakih i nediskriminirajuih naknada, uz prethodno pribavljeno miljenje regulatornog tijela u okviru njegovih nadlenosti, odrediti manju visinu naknade za eljeznike usluge iz lanka 24. stavka 2. ovoga Zakona od visine naknade koju je odredio upravitelj infrastrukture, pri emu je duna upravitelju infrastrukture nadoknaditi razliku do visine troka koji izravno nastane kao posljedica obavljanja eljeznike usluge. (5) Upravitelj infrastrukture moe suraivati s drugim upraviteljima infrastrukture glede sustava za odreivanje naknada za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza koji prelazi vie od jedne infrastrukturne mree unutar Europske unije, pri emu moraju nastojati osigurati optimalnu konkurentnost usluga meunarodnog eljeznikog prijevoza te osigurati uinkovito koritenje eljeznikih mrea. (6) Upravitelj infrastrukture obvezan je prigodom odreivanja naknada za koritenje infrastrukture primijeniti takav izraun naknada kojim se razliitim eljeznikim prijevoznicima, a koji obavljaju usluge iste vrste, osiguravaju jednake i nediskriminirajue naknade. (7) Upravitelj infrastrukture potivat e tajnost informacija koje za podnositelja zahtjeva predstavljaju poslovnu tajnu. lanak 32. Radi odravanja i poboljanja kvalitete i sigurnosti usluga koje prua upravitelj infrastrukture osigurat e se financijska sredstva iz dravnog prorauna kako bi se smanjili trokovi eljeznike infrastrukture i visina infrastrukturnih naknada koje se naplauju od eljeznikih prijevoznika.

Naela odreivanja naknada


lanak 33. (1) Naknade za minimalni pristupni paket i za pristup prugom uslunim objektima utvruju se najvie u visini troka koji izravno nastane kao posljedica obavljanja eljeznike usluge. (2) Nain izrauna troka koji je izravno nastao kao posljedica obavljanja eljeznike usluge iz stavka 1. ovoga lanka utvruje se sukladno mjerama koje donosi Europska komisija, s tim da upravitelj infrastrukture ima pravo postupno se prilagoavati tim mjerama tijekom razdoblja od etiri godine od stupanja na snagu tih mjera. (3) Naknade iz stavka 1. ovoga lanka mogu ukljuivati posebnu naknadu koja odraava nedostatnost kapaciteta na odreenim dijelovima eljeznike infrastrukture tijekom razdoblja zakrenosti.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 24/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(4) Naknade iz stavaka 1. i 3. ovoga lanka mogu se odrediti kao prosjek trokova za obavljanje odreenih eljeznikih usluga u odreenom vremenu, s tim da relativna visina naknade odgovara trokovima koji su rezultat pruanja tih eljeznikih usluga. (5) Prilikom odreivanja infrastrukturnih naknada mogu se uzeti u obzir doputena infrastrukturna brzina, nagib pruge, osovinsko optereenje, elektrificiranost, vrsta i rang vlaka, masa vlaka, vrsta pruge, kolosijenost pruge i kilometri vlaka te ostali kriteriji koji mogu utjecati na odreivanje naknade. (6) Naknada za pristup prugom unutar uslunih objekata iz lanka 24. stavka 3. ovoga Zakona i za pruanje usluga u tim objektima ne smije biti via od trokova pruanja tih usluga uveanih za razumnu dobit. (7) Naknada za dodatne ili pratee usluge, kada ih prua samo jedan pruatelj usluga, ne smije biti via od trokova pruanja te usluge uveanih za razumnu dobit. (8) Upravitelj infrastrukture moe naplaivati naknadu za koritenje infrastrukturnog kapaciteta koji se koristi za odravanje eljeznike infrastrukture. Ova naknada ne smije biti via od neto gubitka upravitelja infrastrukture koji je prouzroen odravanjem.

Iznimke od naela za odreivanje naknada


lanak 34. (1) Za posebne budue investicijske projekte ili posebne investicijske projekte koji su zavreni nakon 1988. godine upravitelj infrastrukture moe odrediti ili nastaviti odreivati vie naknade na temelju dugoronih trokova takvih projekata ako oni poveavaju uinkovitost i/ili isplativost, a inae ih ne bi bilo mogue ili nije bilo mogue provesti. Takav reim odreivanja naknada moe ukljuivati i dogovore o podjeli rizika povezanih s novim ulaganjima. (2) Infrastrukturne naknade za koritenje eljeznikih koridora iz Odluke Komisije 2009/561/EZ moraju se razlikovati na nain da se potie opremanje vlakova ETCS-om, sukladno Odluci Komisije 2008/386/EZ i svim izmjenama i dopunama iste, s tim da to ne smije imati za posljedicu bilo kakvu promjenu prihoda upravitelja infrastrukture. Mjere kojima se utvruju naini za razlikovanje ove naknade odreuje Komisija. (3) Radi spreavanja diskriminacije potrebno je osigurati da prosjene i marginalne naknade bilo kojeg upravitelja infrastrukture za jednako koritenje eljeznike infrastrukture budu usporedive kao i da usporedive usluge na istom trinom segmentu podlijeu istim naknadama.

Popusti
lanak 35. (1) Upravitelj infrastrukture moe odobriti popust za naknade za eljeznike usluge iz lanka 24. ovoga Zakona koje naplauje od eljeznikog prijevoznika samo na nain kako je to odreeno ovim lankom. (2) Upravitelj infrastrukture, uz iznimku iz stavka 3. ovoga lanka, moe odobriti popust
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 25/46

2/16/2014

Sluzbeni list

u iznosu koji odgovara stvarnoj utedi upravitelja infrastrukture u administrativnim trokovima. U odreivanju visine popusta u obzir se ne mogu uzimati one utede koje su ve ugraene u obraunatu naknadu. (3) Upravitelj infrastrukture moe odobriti vremenski ogranien popust, koji mora biti dostupan svim korisnicima eljeznike infrastrukture, za poticanje razvoja novih usluga eljeznikog prijevoza ili za poticanje prijevoza na dijelu eljeznike infrastrukture koji se nedovoljno koristi. (4) Popust koji odobrava upravitelj infrastrukture moe se odnositi samo na odreeni dio eljeznike infrastrukture. (5) Slini sustavi popusta primjenjuju se na sline usluge. Sustavi popusta primjenjuju se na nediskriminirajui nain na sve eljeznike prijevoznike.

Sustav pokazatelja kvalitete


lanak 36. (1) Sustavi za odreivanje naknada za koritenje eljeznike infrastrukture moraju poticati eljeznike prijevoznike i upravitelja infrastrukture da na najmanju moguu mjeru svedu poremeaje te da putem sustava pokazatelja kvalitete poboljaju uinkovitost eljeznike mree. To moe ukljuivati kazne za postupke koji remete rad mree, naknadu prijevoznicima koji trpe zbog poremeaja te nagrade za postizanje boljih rezultata od planiranih. (2) Osnovna naela sustava pokazatelja kvalitete primjenjuju se na itavoj mrei upravitelja infrastrukture, i to: sustav pokazatelja kvalitete primjenjuje se za sve vlakove za prijevoz putnika i vlakove za prijevoz tereta izuzev vlakova koji koriste vozni red nekog redovnog ili vlaka po potrebi (podijeljeni vlak) i vlakova koji se uvode u promet po posebnom kontingentu brojeva (kontingentni vlak) kako bi se postigla dogovorena razina uinkovitosti i kako se ne bi ugrozila ekonomska odrivost usluge, upravitelj infrastrukture dogovara s podnositeljima zahtjeva osnovne parametre sustava pokazatelja kvalitete prijevoza, posebice trajanje kanjenja, maksimalni iznos plaanja sukladno sustavu pokazatelja kvalitete prijevoza, kako za pojedine vonje vlaka, tako i za sve vonje vlaka eljeznikog prijevoznika u odreenom vremenskom razdoblju upravitelj infrastrukture dostavlja eljeznikim prijevoznicima vozni red na temelju kojega e se izraunavati kanjenja i to najkasnije pet dana prije vonje vlaka. U sluaju vie sile ili kasnijih izmjena voznog reda upravitelj infrastrukture moe primijeniti i krai rok za dostavu sva kanjenja moraju se moi svrstati u jednu od sljedeih kategorija ili potkategorija kanjenja: 1. upravljanje eljeznikim prometom, odnosno planiranjem koje se odnosi na upravitelja infrastrukture;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 26/46

2/16/2014

Sluzbeni list

izrada voznog reda formiranje vlaka pogreke u upravljanju eljeznikim prometom pogrena primjena pravila prednosti osoblje ostali uzroci. 2. elementi eljeznike infrastrukture koji se odnose na upravitelja infrastrukture; signalni-sigurnosni ureaji signalni-sigurnosni ureaji na eljezniko-cestovnim prijelazima telekomunikacijski ureaji elektroenergetski ureaji kolosijek graevinski objekti osoblje ostali uzroci. 3. uzroci u podruju graenja koji se odnose na upravitelja infrastrukture; planirani graevinski radovi nepravilnosti u izvedbi graevinskih radova ogranienja brzine zbog oteenja pruge ostali uzroci. 4. uzroci koji se odnose na druge upravitelje infrastrukture; kanjenja koja je prouzroio prethodni upravitelj infrastrukture kanjenja koja je prouzroio sljedei upravitelj infrastrukture. 5. poslovni uzroci koji se odnose na eljeznikog prijevoznika; prekoraenje vremena stajanja zahtjev eljeznikog prijevoznika utovarne i istovarne radnje
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 27/46

2/16/2014

Sluzbeni list

nepravilnosti pri utovaru i istovaru priprema vlaka osoblje ostali uzroci. 6. uzroci vezani uz eljeznika vozila koji se odnose na eljeznikog prijevoznika; plan obrta eljeznikih vozila i izmjene plana obrta formiranje vlaka od strane eljeznikog prijevoznika problemi s putnikim vagonima (prijevoz putnika) problemi s teretnim vagonima (prijevoz tereta) problemi s vozilima, lokomotivama i motornim vlakovima osoblje ostali uzroci. 7. uzroci koji se odnose na druge eljeznike prijevoznike; koje je prouzroio sljedei eljezniki prijevoznik koje je prouzroio prethodni eljezniki prijevoznik. 8. vanjski uzroci koji se ne odnose ni na upravitelja infrastrukture ni na eljeznikog prijevoznika; trajkovi administrativne formalnosti vanjski utjecaji vremenske prilike i prirodni uzroci kanjenja zbog vanjskih uzroka na sljedeoj mrei ostali uzroci. 9. sekundarni uzroci koji se ne odnose ni na upravitelja infrastrukture ni na eljeznikog prijevoznika; opasni incidenti, nesree i hazardi zauzetost pruge izazvana kanjenjem istog vlaka zauzetost pruge izazvana kanjenjem drugog vlaka
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 28/46

2/16/2014

Sluzbeni list

obrt veza vlaka potrebna daljnja istraga. kad god je to mogue, kanjenja se pripisuju jednoj pravnoj osobi koja je prouzroila kanjenje, uzimajui u obzir i odgovornost za uzrokovanje poremeaja i sposobnost ponovne uspostave normalnih prometnih uvjeta pri izraunu plaanja uzima se u obzir prosjeno kanjenje vlakova za koje vrijede slini zahtjevi glede tonosti to je prije mogue, upravitelj infrastrukture dostavlja eljeznikim prijevoznicima izraun plaanja prema sustavu pokazatelja kvalitete prijevoza. Tim se izraunom obuhvaaju sva kanjenja u vonji vlakova u razdoblju od najvie mjesec dana bez obzira na postojee albene postupke i nadlenost regulatornog tijela, u sluaju spora u vezi sa sustavom pokazatelja kvalitete prijevoza, upravitelj infrastrukture treba predvidjeti poseban sustav rjeavanja sporova kako bi se ta pitanja rjeavala bez odgode. Ovaj sustav rjeavanja sporova mora biti nepristran prema strankama u sporu. Kada se primjenjuje ovaj sustav, odluka se donosi u roku od 10 radnih dana na temelju osnovnih parametara dogovorenih u sklopu sustava pokazatelja kvaliteta prijevoza upravitelj infrastrukture jednom godinje objavljuje prosjenu godinju razinu uinkovitosti koju su postigli eljezniki prijevoznici. (3) Odredbe stavka 2. ovoga lanka podlone su promjenama u skladu s aktima Europske komisije.

Naknade za rezervaciju kapaciteta


lanak 37. (1) Radi poticanja koritenja infrastrukturnog kapaciteta upravitelj infrastrukture moe naplatiti naknadu za dodijeljen, ali neiskoriten kapacitet. (2) Upravitelj infrastrukture duan je naplatiti ovu naknadu kada podnositelj zahtjeva uestalo ne koristi dodijeljenu trasu ili njezin dio. Upravitelj infrastrukture u Izvjeu o mrei objavljuje kriterije prema kojima utvruje stupanj iskoritenosti trasa. (3) Nadzor nad kriterijima iz Izvjea o mrei obavlja regulatorno tijelo. Naknadu za dodijeljen, a neiskoriten kapacitet plaa podnositelj zahtjeva ili eljezniki prijevoznik ako podnositelj zahtjeva nije eljezniki prijevoznik. (4) Informacije o infrastrukturnom kapacitetu dodijeljenom eljeznikim prijevoznicima moraju biti dostupne svim zainteresiranim stranama.

Dodjela infrastrukturnog kapaciteta


lanak 38.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 29/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(1) Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta podnosi podnositelj zahtjeva. (2) Ako podnositelj zahtjeva nije eljezniki prijevoznik u smislu lanka 4. ovoga Zakona duan je, u zahtjevu za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta, imenovati eljeznikog prijevoznika koji e sklopiti ugovor o pristupu s upraviteljem infrastrukture. Podnositelj zahtjeva koji nije eljezniki prijevoznik s upraviteljem infrastrukture sklapa ugovor kojim se ureuje koritenje eljeznike infrastrukture. Podnositelj zahtjeva, uz prethodnu suglasnost upravitelja infrastrukture, moe angairati drugog eljeznikog prijevoznika. (3) Upravitelj infrastrukture moe u Izvjeu o mrei propisati uvjete koje mora ispunjavati podnositelj zahtjeva glede osiguranja trabina upravitelja infrastrukture ija visina mora biti razmjerna predvienom opsegu aktivnosti podnositelja zahtjeva. Ti uvjeti moraju biti primjereni, transparentni i nediskriminirajui. (4) Dodjelu infrastrukturnog kapaciteta obavlja upravitelj infrastrukture. Dodjela infrastrukturnog kapaciteta mora biti pravedna i nediskriminirajua. (5) Svaka trgovina infrastrukturnim kapacitetom nedoputena je i ima za posljedicu iskljuenje podnositelja zahtjeva iz daljnje dodjele kapaciteta. Trgovinom infrastrukturnim kapacitetom ne smatra se koritenje kapaciteta od strane eljeznikog prijevoznika angairanog od podnositelja zahtjeva koji nije eljezniki prijevoznik. (6) Pravo na koritenje infrastrukturnog kapaciteta u obliku trase vlaka odobrava se podnositeljima zahtjeva u pravilu jednom godinje, i to za razdoblje trajanja jednog voznog reda. (7) Kada podnositelj zahtjeva namjerava zatraiti infrastrukturni kapacitet radi obavljanja usluge meunarodnog prijevoza putnika duan je o tome obavijestiti nadlene upravitelje infrastrukture i regulatorna tijela.

Suradnja upravitelja infrastrukture u dodjeli infrastrukturnog kapaciteta


lanak 39. (1) Upravitelji infrastrukture duni su meusobno suraivati kako bi se omoguilo uinkovito formiranje i dodjela infrastrukturnog kapaciteta koji prelazi vie od jedne mree upravitelja infrastrukture unutar Europske unije. (2) Upravitelji infrastrukture, glede suradnje iz stavka 1. ovoga lanka, moraju osigurati javnu dostupnost podataka o: lanstvu u organizaciji putem koje se odvija suradnja, nain rada organizacije, kao i kriteriji koji se koriste za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. (3) U okviru suradnje iz stavka 1. ovoga lanka upravitelji infrastrukture ocjenjuju potrebu za meunarodnim trasama vlakova te mogu predloiti i organizirati prethodno konstruirane trase vlakova u meunarodnom teretnom prometu kako bi se olakala dodjela trasa po ad hoc zahtjevu. Ovakve prethodno konstruirane trase vlakova u meunarodnom teretnom prometu moe podnositeljima zahtjeva na raspolaganje staviti bilo koji od upravitelja infrastrukture na koji se predmetna trasa odnosi. Prethodno konstruirana trasa dodijelit e se onom eljeznikom prijevozniku koji ju je prvi zatraio.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 30/46

2/16/2014

Sluzbeni list

Okvirni ugovor
lanak 40. (1) Upravitelj infrastrukture i podnositelj zahtjeva mogu sklopiti okvirni ugovor za koritenje infrastrukturnog kapaciteta na odgovarajuoj eljeznikoj infrastrukturi i na rok dulji od razdoblja jednog voznog reda, uz uvjet da takav ugovor ne iskljuuje unaprijed koritenje predmetne infrastrukture od strane ostalih podnositelja zahtjeva i za pruanje drugih usluga. (2) Okvirnim ugovorom navode se karakteristike infrastrukturnog kapaciteta koji je podnositelj zahtjeva zatraio i koji mu se nudi u razdoblju duljem od trajanja jednog voznog reda. Trasa vlaka ne odreuje se detaljno, ali ista mora biti takva da zadovolji opravdane poslovne potrebe podnositelja zahtjeva. (3) Uvjeti okvirnog ugovora podloni su naknadnim izmjenama ili ogranienjima radi omoguavanja boljeg koritenja eljeznike infrastrukture. (4) Okvirni ugovor u pravilu se sklapa na razdoblje od pet godina i moe se produljiti. Svako produljenje okvirnog ugovora mora biti opravdano postojanjem poslovnih ugovora, specijaliziranih ulaganja ili rizika. (5) Iznimno od stavka 4. ovoga lanka, okvirni ugovor moe se sklopiti na razdoblje od 15 godina za obavljanje eljeznikih usluga koje se koriste specijaliziranom eljeznikom infrastrukturom za koju su potrebna velika i dugorona ulaganja, a to podnositelj zahtjeva mora valjano obrazloiti. Sklapanje okvirnog ugovora na razdoblje dulje od 15 godina doputeno je samo iznimno, posebno u sluajevima kada se radi o iznimno velikom i dugoronom ulaganju ili kada je ovakvo ulaganje povezano s ugovornim obvezama ukljuujui viegodinji plan amortizacije. (6) U iznimnim sluajevima iz stavka 5. ovoga lanka, okvirnim ugovorom mogu se utvrditi detaljne karakteristike infrastrukturnog kapaciteta koji e se osigurati podnositelju zahtjeva tijekom trajanja okvirnog ugovora. Ove karakteristike mogu ukljuivati uestalost koritenja, broj i kvalitetu trasa vlakova. Upravitelj infrastrukture moe smanjiti rezervirani kapacitet koji je u razdoblju od najmanje jednog mjeseca bio koriten manje od stupnja iskoritenosti predvienog u lanku 47. ovoga Zakona. (7) Na zahtjev zainteresirane strane upravitelj infrastrukture omoguit e uvid u sklopljene okvirne ugovore uz obvezu potivanja tajnosti podataka.

Postupak dodjele infrastrukturnog kapaciteta


lanak 41. (1) Vozni red donosi se jednom godinje. Vozni red se, u pravilu, mijenja u pono druge subote u mjesecu prosincu. (2) Podnositelji zahtjeva duni su dostaviti zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta koji e se uvrstiti u godinji vozni red najkasnije osam mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 31/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Najkasnije 11 mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda upravitelji infrastrukture, u suradnji s drugim nadlenim upraviteljima infrastrukture, osiguravaju uspostavu okvirnih meunarodnih trasa vlakova. Upravitelji infrastrukture osiguravaju, u mjeri u kojoj je to mogue, pridravanje istih tijekom kasnijih postupaka. (4) Najkasnije etiri mjeseca prije stupanja na snagu voznog reda upravitelj infrastrukture duan je izraditi nacrt voznog reda. (5) Prije zapoinjanja postupka usuglaavanja o nacrtu voznog reda upravitelji infrastrukture dogovaraju se s drugim nadlenim upraviteljima infrastrukture o tome koje je meunarodne trase vlakova potrebno ukljuiti u vozni red. Prilagodbe se rade samo ako su neophodne. (6) Nain izrade i objavljivanja voznog reda detaljnije se ureuje pravilnikom kojeg donosi ministar.

Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta


lanak 42. (1) Zahtjevi za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta koji se odnose na godinji vozni red podnose se u roku odreenom u lanku 41. ovoga Zakona. (2) Stranka okvirnog ugovora zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta podnosi na nain odreen okvirnim ugovorom. (3) Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta koji prolazi preko vie eljeznikih mrea. (4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga lanka podnosi se putem one-stop shopa koji ini zajedniko tijelo koje su uspostavili upravitelji infrastrukture ili jedan upravitelj infrastrukture nadlean za tu trasu vlaka. Upravitelj infrastrukture kojem je zahtjev podnesen ovlaten je postupati u ime podnositelja zahtjeva i zatraiti infrastrukturni kapacitet od ostalih upravitelja infrastrukture na koje se zahtjev odnosi.

Postupak usuglaavanja dodjele infrastrukturnog kapaciteta


lanak 43. (1) Prigodom dodjele infrastrukturnog kapaciteta upravitelj infrastrukture obvezan je, u onoj mjeri u kojoj je to mogue, udovoljiti svim zahtjevima za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta, ukljuujui i zahtjeve za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta koji prolaze preko vie eljeznikih mrea, pri emu treba uzeti u obzir, u onoj mjeri u kojoj je to mogue, sva ogranienja za podnositelje zahtjeva. (2) U sluajevima zakrenosti eljeznike infrastrukture upravitelj infrastrukture moe u postupku izrade godinjeg voznog reda, na temelju analize kapaciteta odrediti prioritete, vodei rauna o znaaju odreene usluge za drutvo, a posebno u odnosu na one usluge koje e zbog toga biti iskljuene. Kod odreivanja prioriteta upravitelj infrastrukture moe posebice dati prednost onim uslugama kojima se promie razvoj domaeg i meunarodnog eljeznikog prijevoza tereta i obavljanje javnih usluga prijevoza.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 32/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) U sluaju postojanja specijalizirane eljeznike infrastrukture upravitelj infrastrukture moe u postupku izrade godinjeg voznog reda dati prednost obavljanju usluga za koje je eljeznika infrastruktura specijalizirana. (4) Upravitelj infrastrukture obvezan je s nacrtom voznog reda upoznati sve zainteresirane stranke i traiti njihovo pisano oitovanje. Zainteresirane stranke su podnositelji zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i druge stranke koje ele iznijeti primjedbe o moguem utjecaju voznog reda na njihovu mogunost koritenja usluga eljeznikog prijevoza tijekom razdoblja vaenja voznog reda. Upravitelj infrastrukture e podnositeljima zahtjeva dostaviti nacrt voznog reda, a ostale zainteresirane stranke e putem slubenih mrenih stranica pozvati da obave uvid u nacrt voznog reda. (5) Rok za dostavu oitovanja na nacrt voznog reda je mjesec dana od dana objave poziva na davanje oitovanja na mrenim stranicama upravitelja infrastrukture. (6) Upravitelj infrastrukture poduzima odgovarajue mjere za rjeavanje svih iznesenih primjedbi iz stavka 4. ovoga lanka. (7) Upravitelj infrastrukture duan je poduzeti mjere za rjeavanje kolidirajuih zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta te nastojati da se u postupku usuglaavanja udovolji svim zahtjevima na najbolji mogui nain. (8) Prigodom usuglaavanja nacrta voznog reda sa zahtjevima zainteresiranih stranaka upravitelj infrastrukture ima pravo predloiti drugi infrastrukturni kapacitet razliit od zatraenog. (9) Rjeavanje kolidirajuih zahtjeva iz stavka 7. ovoga lanka temelji se na dostavi informacija, od strane upravitelja infrastrukture, u pisanom ili elektronikom obliku i u prihvatljivom roku, bez naknade, a koje se odnose na: trase vlakova koje su zatraili svi ostali podnositelji zahtjevi na istim pravcima trase vlakova koje su unaprijed dodijeljene svim drugim podnositeljima zahtjeva na istim pravcima alternativne trase vlakova koji se predlau na relevantnim pravcima u skladu sa stavkom 8. ovoga lanka sve pojedinosti o kriterijima koji se koriste u postupku dodjele kapaciteta. (10) Informacije iz stavka 9. ovoga lanka daju se bez otkrivanja identiteta ostalih podnositelja zahtjeva, osim ako je podnositelj zahtjeva pristao na takvo otkrivanje. (11) Naela kojima se ureuje postupak usuglaavanja navode se u Izvjeu o mrei. (12) U sluaju nepostizanja suglasnosti u vezi s dodjelom infrastrukturnog kapaciteta upravitelj infrastrukture e u Izvjeu o mrei utvrditi postupak za rjeavanje tih nesuglasica. Rok za rjeavanje ovih nesuglasica je 10 radnih dana. (13) Ako se ne postigne suglasnost ni u postupku odreenom u stavku 12. ovoga
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 33/46

2/16/2014

Sluzbeni list

lanka, o dodjeli infrastrukturnog kapaciteta odluuje upravitelj infrastrukture. Nezadovoljan podnositelj zahtjeva moe pokrenuti postupak pred regulatornim tijelom.

Zakrena eljeznika infrastruktura


lanak 44. (1) U sluaju kada nakon usuglaavanja zatraenih trasa vlakova i savjetovanja s podnositeljima zahtjeva nije mogue udovoljiti zahtjevima za infrastrukturnim kapacitetom, upravitelj infrastrukture je obvezan bez odgaanja proglasiti taj dio eljeznike infrastrukture zakrenim. Na isti je nain duan postupiti i za dio eljeznike infrastrukture za koju se moe oekivati da e u blioj budunosti imati nedostatan kapacitet. (2) U sluaju kad se eljeznika infrastruktura proglasi zakrenom, upravitelj infrastrukture provodi analizu kapaciteta iji je cilj utvrditi ogranienja infrastrukturnog kapaciteta koja spreavaju da se primjereno udovolji zahtjevima za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta te predloiti naine na koje se omoguava udovoljenje dodatnim zahtjevima. U analizi kapaciteta utvruju se razlozi zakrenosti te kratkorone i dugorone mjere koje bi se trebale poduzeti kako bi se zakrenost smanjila. (3) U analizi kapaciteta uzima se u obzir eljeznika infrastruktura, operativni postupci, priroda razliitih prijevoznih usluga koje se obavljaju te uinak svih tih imbenika na infrastrukturni kapacitet. Mjere koje se trebaju uzeti u obzir ukljuuju, posebice, preusmjeravanje vlakova, promjenu voznog reda, promjenu brzina vlakova i poboljanje eljeznike infrastrukture. (4) Analiza kapaciteta treba biti dovrena u roku od est mjeseci od utvrivanja zakrenosti eljeznike infrastrukture. (5) Analiza kapaciteta ne provodi se ako se ve provodi plan poveanja kapaciteta. (6) U roku od est mjeseci od zavretka analize kapaciteta upravitelj infrastrukture duan je izraditi plan poveanja kapaciteta. (7) Plan poveanja kapaciteta izrauje se nakon savjetovanja s korisnicima zakrene eljeznike infrastrukture i sadri: razloge zakrenosti oekivan budui razvoj prometa ogranienja za razvoj eljeznike infrastrukture mogunosti i trokove poveanja kapaciteta, ukljuujui mogue promjene infrastrukturnih naknada. (8) Na temelju analize trokova i koristi moguih utvrenih mjera u Planu poveanja kapaciteta odreuju se i mjere koje e se poduzeti za poveanje infrastrukturnog kapaciteta, ukljuujui i vremenski plan za provedbu tih mjera.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 34/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(9) Upravitelj infrastrukture ne smije naplatiti dodatak za zakrenost eljeznike infrastrukture ako: ne izradi plan poveanja kapaciteta ili ne postigne napredak s mjerama utvrenim u planu poveanja kapaciteta. (10) Iznimno od stavka 9. ovoga lanka, upravitelj infrastrukture moe nastaviti naplaivati dodatak za zakrenost uz uvjet da to odobri regulatorno tijelo, i to: ako se plan poveanja kapaciteta ne moe ostvariti iz razloga koji su izvan kontrole upravitelja infrastrukture ili ako raspoloive opcije nisu ekonomski ili financijski mogue. (11) Ako upravitelj infrastrukture nije naplaivao dodatak za zakrenost eljeznike infrastrukture ili ako naplata ovog dodatka nije postigla zadovoljavajui rezultat, upravitelj infrastrukture moe dodatno primijeniti kriterije prednosti u dodjeli infrastrukturnog kapaciteta koji uzimaju u obzir vanost usluge prijevoza za opi drutveni interes u odnosu na sve druge usluge koje e zbog toga biti iskljuene. (12) Vlasnik eljeznike infrastrukture moe, kada je to primjereno, odobriti upravitelju infrastrukture naknadu u visini gubitka prihoda povezanog s davanjem prednosti u dodjeli infrastrukturnog kapaciteta onim uslugama kojima se promie razvoj domaeg i meunarodnog eljeznikog prijevoza tereta i obavljanje javnih usluga prijevoza. Prigodom odobravanja naknade upravitelju infrastrukture u obzir se uzima uinak davanja prednosti odnosno iskljuenja odreenih usluga u ostalim dravama lanicama. (13) Postupci i kriteriji koje treba koristiti u sluajevima zakrenosti eljeznike infrastrukture utvruju se u Izvjeu o mrei.

Ad hoc zahtjevi
lanak 45. (1) U sluaju izvanrednih zahtjeva podnositelja zahtjeva za dodjelom kapaciteta u vrijeme trajanja voznog reda (ad hoc) upravitelj infrastrukture moe udovoljiti takvim zahtjevima, uz uvjet da raspolae dovoljnim infrastrukturnim kapacitetom. (2) Podnositelj zahtjeva moe podnijeti ad hoc zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta za vrijeme trajanja voznog reda. Dodijeljena trasa moe se koristiti samo nakon zakljuenja ugovora o pristupu. (3) Upravitelj infrastrukture duan je odgovoriti na ad hoc zahtjeve za pojedinim trasama vlakova najkasnije u roku od pet radnih dana. Ovaj rok se ne odnosi na redovne izmjene i dopune voznog reda. Informacije o preostalom raspoloivom kapacitetu daju se na uvid svim podnositeljima zahtjeva koji iskau interes za njegovo koritenje.

Specijalizirana eljeznika infrastruktura


http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 35/46

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 46. (1) Kada postoje odgovarajui alternativni pravci, upravitelj infrastrukture moe, nakon savjetovanja sa zainteresiranim stranama, odrediti eljezniku infrastrukturu koja e se koristiti za odreene vrste prometa (specijalizirana eljeznika infrastruktura). U sluaju odreivanja specijalizirane eljeznike infrastrukture upravitelj infrastrukture moe prilikom dodjele infrastrukturnog kapaciteta dati prednost onoj vrsti prijevoza za koju je eljeznika infrastruktura specijalizirana. Odreivanje eljeznike infrastrukture specijaliziranom ne spreava koritenje takve eljeznike infrastrukture za druge vrste prijevoza kada za to postoji raspoloiv kapacitet. (2) eljeznika infrastruktura koja je odreena kao specijalizirana navodi se u Izvjeu o mrei.

Koritenje trasa vlakova


lanak 47. (1) Upravitelj infrastrukture u Izvjeu o mrei navodi uvjete pod kojima u odreivanju prednosti u postupku dodjele infrastrukturnog kapaciteta u obzir uzima stupanj iskoritenosti trasa vlakova u prethodnom razdoblju. (2) Upravitelj infrastrukture moe, posebice u sluaju zakrenosti eljeznike infrastrukture, otkazati trasu vlaka koja je u razdoblju od mjesec dana bila koritena manje od stupnja iskoritenosti koji upravitelj odredi u Izvjeu o mrei, osim ako se ista nije koristila iz razloga koji nisu ekonomske prirode ili koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva.

Infrastrukturni kapacitet za potrebe odravanja eljeznike infrastrukture


lanak 48. (1) Zahtjevi za infrastrukturnim kapacitetom potrebnim za izvoenje radova na odravanju eljeznike infrastrukture podnose se u postupku izrade voznog reda, uzimajui u obzir uinak koji rezervacija kapaciteta za odravanje ima na podnositelje zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. (2) Upravitelj infrastrukture duan je, im je to mogue, obavijestiti zainteresirane strane o neplaniranim radovima na odravanju eljeznike infrastrukture koji e dovesti do neraspoloivosti infrastrukturnog kapaciteta. (3) Upravitelj infrastrukture rezervirat e infrastrukturni kapacitet za svoje potrebe, a koji koristi za odravanje eljeznike infrastrukture.

Mjere u sluaju poremeaja


lanak 49. (1) U sluaju poremeaja u kretanju vlakova zbog tehnikog kvara ili nesree upravitelj infrastrukture poduzima sve potrebne mjere za normalizaciju prometa. U tu svrhu sastavlja plan hitnih mjera u kojemu navodi tijela koja treba obavijestiti u sluaju veih
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 36/46

2/16/2014

Sluzbeni list

incidenata ili ozbiljnih poremeaja u kretanjima vlakova. (2) U hitnom sluaju i u sluaju kad je to nuno zbog kvara koji je eljezniku infrastrukturu privremeno onesposobio, upravitelj infrastrukture moe, bez prethodnog upozorenja, otkazati dodijeljene trase vlakova za vrijeme koje je potrebno za popravak sustava. (3) Upravitelj infrastrukture moe zahtijevati od eljeznikih prijevoznika poduzimanje svih potrebnih mjera za normalizaciju prometa i stavljanje na raspolaganje sredstava koja su najprimjerenija za to bru normalizaciju stanja.

IV. KORITENJE INFRASTRUKTURNOG KAPACITETA


Usluge eljeznikog prijevoza
lanak 50. (1) Usluge u eljeznikom prijevozu su usluge prijevoza u putnikom i teretnom prijevozu. (2) Usluge prijevoza iz stavka 1. ovoga lanka obavljaju se prema trinim uvjetima, na temelju ugovora o prijevozu, osim ako ovim Zakonom nije drugaije odreeno.

Neovisnost eljeznikog prijevoznika


lanak 51. (1) eljezniki prijevoznici neovisni su u poslovanju i njima se upravlja, rukovodi i nadzire ih se sukladno opim i posebnim propisima kojima je regulirano poslovanje trgovakih drutava, bez obzira na to je li Republika Hrvatska lan ili dioniar drutva. Ovo se takoer primjenjuje na njihove obveze pruanja javnih usluga koje sklapaju s nadlenim tijelima. (2) eljezniki prijevoznici donose svoje poslovne planove, ukljuujui planove investiranja i financiranja. Cilj ovih planova je postizanje financijske ravnotee prijevoznika i ostvarenje drugih ciljeva tehnikog, komercijalnog i financijskog poslovanja. U poslovnim planovima moraju biti naznaena sredstva kojima e se postii navedeni ciljevi. (3) U okviru ope politike Republike Hrvatske, uzimajui u obzir nacionalne planove i ugovore, planove investiranja i financiranja, eljezniki prijevoznici su samostalni: uspostaviti svoju unutarnju organizaciju nadzirati pruanje usluga prijevoza i njihovo promicanje na tritu te im odrediti cijenu odluiti o osoblju, imovini i vlastitoj nabavi poveati svoj udio na tritu, razviti nove tehnologije i nove usluge prijevoza i usvojiti bilo kakve nove tehnike upravljanja
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 37/46

2/16/2014

Sluzbeni list

uspostaviti nove poslovne djelatnosti u podrujima koja su povezana sa eljeznikim prijevozom.

Dozvola za obavljanje usluga prijevoza u eljeznikom prijevozu


lanak 52. (1) Dozvolu kojom se dozvoljava obavljanje usluga eljeznikog prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola) na zahtjev domae pravne osobe izdaje Ministarstvo. Dozvola vrijedi na cijelom podruju Europske unije. (2) Protiv rjeenja Ministarstva kojim se izdaje ili u cijelosti ili djelomino ukida dozvola nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor. (3) Za dobivanje dozvole iz stavka 1. ovoga lanka pravna osoba mora ispunjavati sljedee uvjete: da ima sjedite na teritoriju Republike Hrvatske da je registrirana za obavljanje djelatnosti eljeznikog prijevoza (sa vuom ili bez vue vlakova ili samo za vuu vlakova) za usluge za koje trai dozvolu da nije pokrenut ili nije u tijeku steajni postupak da lan njezine uprave nije pravomono osuen bezuvjetno na kaznu zatvora u trajanju jedne ili vie godina za kazneno djelo u gospodarskom poslovanju, kazneno djelo protiv ope sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, povrede prava na rad i drugih prava iz rada, izbjegavanje carinskog nadzora i neplaanje carine i drugih davanja koja se plaaju u carinskom postupku u sluaju prijevoznika koji trai dozvolu za meunarodni prijevoz tereta koja podlijeu carinskim postupcima da je financijski sposobna, to znai da svoje sadanje i budue obveze moe uz normalne uvjete poslovanja ispuniti u razdoblju od 12 mjeseci da u radnom odnosu ima takvu organizacijsku strukturu koja moe osigurati visok stupanj sigurnosti prijevoza i nadziranje aktivnosti prijevoza za koje se izdaje dozvola da je osigurana kod osiguravajueg drutva te sposobna namiriti moguu odtetu na temelju odgovornosti nastale u obavljanju svoje djelatnosti te da moe pruiti jamstva za pokrie tete u sluaju nesree u odnosu na putnike, prtljagu, teret, potu i tree osobe u skladu s domaim i meunarodnim propisima. (4) Svakoj pravnoj osobi koja ispuni uvjete iz stavka 3. ovoga lanka izdat e se dozvola za obavljanje usluge prijevoza za koju je podnijela zahtjev. (5) Dozvola iz stavka 1. ovoga lanka ne daje eljeznikom prijevozniku pravo pristupa na eljezniku infrastrukturu. (6) Uvjeti koje mora ispunjavati eljezniki prijevoznik iz stavka 3. ovoga lanka podrobnije se razrauju pravilnikom koji donosi ministar uz prethodno miljenje ministra financija. Ministar financija daje prethodno miljenje na uvjete iz stavka 3. podstavka 5.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 38/46

2/16/2014

Sluzbeni list

i 7. ovoga lanka.

Valjanost dozvole
lanak 53. Dozvola vrijedi sve dok eljezniki prijevoznik ispunjava uvjete za njezino izdavanje. Ministarstvo provodi provjeru ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvola najmanje svakih pet godina.

Ukidanje dozvole
lanak 54. (1) Ako postoji opravdana sumnja da eljezniki prijevoznik kojemu je Ministarstvo izdalo dozvolu ne ispunjava uvjete za njezino izdavanje, Ministarstvo moe u bilo kojem trenutku provjeriti ispunjava li eljezniki prijevoznik te uvjete. (2) U sluaju kada utvrdi da eljezniki prijevoznik vie ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole, Ministarstvo moe dozvolu u cijelosti ili djelomino ukinuti. (3) Ako postoji opravdana sumnja da eljezniki prijevoznik kojem je dozvolu izdalo tijelo druge drave lanice ne ispunjava uvjete za njezino izdavanje, Ministarstvo e bez odgaanja o tome obavijestiti tijelo drave lanice koje je izdalo dozvolu. (4) Ako Ministarstvo u cijelosti ili djelomino ukine dozvolu zbog neispunjenja zahtjeva o financijskoj sposobnosti, Ministarstvo moe izdati privremenu dozvolu do preustroja eljeznikog prijevoznika, uz uvjet da nije ugroena sigurnost prometa. Privremena dozvola izdaje se na razdoblje od najdulje est mjeseci. (5) U sluaju kada eljezniki prijevoznik prestane s obavljanjem djelatnosti u razdoblju od est mjeseci ili ne zapone s obavljanjem djelatnosti u roku od est mjeseci od izdavanja dozvole, Ministarstvo moe odluiti da je dozvolu potrebno dostaviti na ponovno odobrenje ili da se ista ukida. Glede poetka obavljanja djelatnosti eljezniki prijevoznik moe zatraiti odreivanje duljeg vremenskog razdoblja, uzimajui u obzir specifinu prirodu usluga koje se trebaju pruati. (6) U sluaju promjene koja utjee na pravni status eljeznikog prijevoznika, a posebice u sluaju spajanja ili preuzimanja, eljezniki prijevoznik duan je o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od nastale statusne promjene. Ministarstvo, ovisno o opsegu statusne promjene, moe odluiti da se dozvola mora dostaviti na ponovno odobrenje. eljezniki prijevoznik moe nastaviti poslovati, osim ako Ministarstvo odlui da je ugroena sigurnost prometa. (7) U sluaju kada eljezniki prijevoznik namjerava znaajno izmijeniti ili proiriti svoju djelatnost, duan je dostaviti dozvolu Ministarstvu na reviziju. (8) Ako eljezniki prijevoznik protiv kojeg je pokrenut steajni postupak ne moe dokazati da u razumnom vremenskom roku postoji mogunost za zadovoljavajue financijsko restrukturiranje, Ministarstvo e dozvolu ukinuti.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 39/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(9) U sluaju kada Ministarstvo izda ili u cijelosti ili djelomino ukine dozvolu duno je o tome na odgovarajui nain obavijestiti Europsku agenciju za eljeznice. Europska agencija za eljeznice odmah obavjetava izdavatelje dozvola drugih drava lanica. Ministarstvo e obavijestiti i drave s kojima Republika Hrvatska ima sklopljene meunarodne ugovore o meusobnom priznavanju dozvola.

Priznavanje stranih dozvola


lanak 55. (1) U Republici Hrvatskoj priznaju se dozvole izdane eljeznikim prijevoznicima od nadlenih tijela drugih drava lanica Europske unije. (2) Na teritoriju Republike Hrvatske priznaju se dozvole izdane eljeznikim prijevoznicima od nadlenih tijela drugih drava u skladu s meunarodnim ugovorom o meusobnom priznavanju dozvola.

Uvjeti sigurnosti
lanak 56. Za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza na prugama eljeznike mree u Republici Hrvatskoj eljezniki prijevoznik mora udovoljavati uvjetima sigurnosti koji su ureeni propisom kojim se regulira sigurnost i interoperabilnost eljeznikog prometa.

V. PREKOGRANINI SPORAZUMI
Prekogranini sporazum
lanak 57. (1) Radi nesmetanog obavljanja eljeznikog prijevoza Republika Hrvatska sa susjednim dravama moe sklopiti prekogranini sporazum koji mora biti u skladu s pravom Europske unije. Potujui naela iz sklopljenog prekograninog sporazuma, upravitelj infrastrukture moe sa susjednim upraviteljem infrastrukture sklopiti sporazum kojim se regulira meusobna suradnja. Ovi sporazumi ne smiju biti diskriminirajui niti smiju ograniiti slobodu pruanja usluga prekograninog prijevoza. (2) Ministarstvo je duno obavijestiti Europsku komisiju o svim sklopljenim prekograninim sporazumima, kao i o namjeri zapoinjanja pregovora za sklapanje novih ili izmjenu postojeih prekograninih sporazuma izmeu Republike Hrvatske i drugih drava lanica ili treih drava.

VI. REGULACIJA TRITA


Regulatorno tijelo
lanak 58. (1) Djelokrug rada regulatornog tijela obuhvaa osiguravanje pravednog i nediskriminirajueg koritenja eljeznike infrastrukture, nadgledanje primjene pravila
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 40/46

2/16/2014

Sluzbeni list

utvrenih ovim Zakonom u dijelu u kojem se ureuje trite eljeznikih usluga te provoenje postupaka radi zatite prava podnositelja zahtjeva. (2) Nadlenost, ustrojstvo i ovlasti regulatornog tijela detaljnije se ureuju posebnim zakonom kojim se ureuje regulacija trita eljeznikih usluga.

VII. KONCESIJE
Koncesija za izgradnju nove i upravljanje postojeom eljeznikom infrastrukturom
lanak 59. (1) Koncesija se moe dati za: graenje nove eljeznike infrastrukture (u daljnjem tekstu: koncesija za graenje) upravljanje na dijelu postojee eljeznike infrastrukture (u daljnjem tekstu: koncesija za upravljanje). (2) Koncesija za graenje je koncesija za javne radove u smislu zakona kojim se ureuju koncesije. (3) Koncesija za upravljanje je koncesija za javne usluge u smislu zakona kojim se ureuju koncesije. (4) Koncesije iz stavka 1. ovoga lanka daje Vlada Republike Hrvatske. (5) Koncesije iz stavka 1. ovoga lanka mogu se dati na rok od najvie 50 godina. lanak 60. Koncesije se daju na nain i u postupku kako je to ureeno zakonom kojim se ureuju koncesije.

VIII. USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA


Usluge javnog prijevoza putnika
lanak 61. Na usluge javnog prijevoza putnika primjenjuje se Uredba EZ br. 1370/2007 o uslugama javnog eljeznikog i cestovnog prijevoza putnika, Slubeni list L 315, od 3. 12. 2007. kojom se ureuju pravila pod kojima nadlena tijela, prilikom odreivanja obveza obavljanja javnih usluga ili njihova ugovaranja, eljeznikim prijevoznicima koji obavljaju javne usluge nadoknauju nastale trokove i/ili dodjeljuju iskljuiva prva u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga.

IX. PRAVA PUTNIKA


Prava i obaveze putnika u eljeznikom prijevozu
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 41/46

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 62. (1) Prava i obveze putnika u eljeznikom prijevozu ureuju se Uredbom EZ br. 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u eljeznikom prijevozu, Slubeni list L 315, od 3. 12. 2007. kojom se ureuju pravila glede: informacija koje putnicima moraju pruati eljezniki prijevoznici, sklapanja ugovora o prijevozu, prodaje putnih karata i uvoenja raunalnog sustava informiranja i rezervacija u eljeznikom prijevozu odgovornosti eljeznikih prijevoznika i njihovih obveza osiguranja putnika i njihove prtljage obveza eljeznikih prijevoznika prema putnicima u sluaju zakanjenja zatite osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti koje putuju eljeznicom te pomoi tim osobama definiranja i praenja standarda kvalitete usluga, upravljanja rizicima za osobnu sigurnost putnika i postupanja s prigovorima. (2) Regulatorno tijelo odgovorno je za provedbu Uredbe iz stavka 1. ovoga lanka. (3) Postupak zatite prava putnika pred regulatornim tijelom regulirat e se propisom iz lanka 58. stavka 2. ovoga Zakona.

X. PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA I NADZORA


lanak 63. (1) U postupku izdavanja i ukidanja dozvole za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza primjenjuju se propisi o opem upravnom postupku. (2) Upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

XI. PREKRAJNE ODREDBE


lanak 64. (1) Novanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit e se za prekraj ovlatena pravna osoba ako: 1. ne vodi zasebno raune dobiti i gubitka i bilance stanja koji se odnose na poslovanje u vezi s obavljanjem usluga eljeznikog prijevoza i koji se odnose na poslovanje u vezi s upravljanjem eljeznikom infrastrukturom ili ih ne uini javno dostupnima ili ako naknadu koju je drava doznaila za jedno od ova dva podruja transferira na drugo (lanak 5. stavak 2.) 2. ne vodi zasebno raune dobiti i gubitka i bilance stanja koji se odnose na poslovanje u vezi s obavljanjem usluga eljeznikog prijevoza tereta i koji se odnose na poslovanje
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 42/46

2/16/2014

Sluzbeni list

u vezi s obavljanju usluga eljeznikog prijevoza putnika te ako ih ne uini javno dostupnima (lanak 5. stavak 3.) 3. ne prikazuje zasebno u poslovnim knjigama naknade za aktivnosti vezane za obavljanje usluga javnog eljeznikog prijevoza ili ih transferira na druge aktivnosti (lanak 5. stavak 4.) 4. poslovne knjige ne vodi na nain koji omoguava nadziranje zabrane transferiranja dravnih sredstava (lanak 5. stavak 5.) 5. ne vodi odvojene raune, ukljuujui zasebne bilance stanja i raune dobiti i gubitka za sve uslune objekte kojima upravlja (lanak 26. stavak 4.) 6. ne izradi i ne objavi Izvjee o mrei (lanak 28. stavak 1.) 7. operator uslunog objekta koji nije pod nadzorom upravitelja infrastrukture ne dostavi informacije ili ne uputi na mrene stranice sa informacijama (lanak 29. stavak 6.) 8. upravitelj uslunog objekta ne izradi i ne objavi izvjee o mrei (lanak 30. stavak 1.) 9. upravitelj uslunog objekta i pruatelj usluga koji su razliite pravne osobe ne donesu i ne objave zajedniko izvjee o mrei (lanak 30. stavak 2.) 10. trguje infrastrukturnim kapacitetom (lanak 38. stavak 5.) 11. podnositelj zahtjeva o namjeri traenja infrastrukturnog kapaciteta radi obavljanja usluge meunarodnog prijevoza putnika o tome ne obavijesti nadlene upravitelje infrastrukture i regulatorna tijela (lanak 38. stavak 7.) 12. upravitelj infrastrukture na zahtjev zainteresirane strane ne omogui uvid u sklopljene okvirne ugovore (lanak 40. stavak 7.) 13. upravitelj infrastrukture ne izradi nacrt voznog reda (lanak 41. stavak 4.) 14. upravitelj infrastrukture ne upozna sa nacrtom voznog reda sve zainteresirane strane (lanak 43. stavak 4.) 15. u roku ne izradi plan poveanja kapaciteta (lanak 44. stavak 6.) 16. naplati dodatak za zakrenost eljeznike infrastrukture (lanak 44. stavak 9.) 17. nastavi naplaivati dodatak za zakrenost bez odobrenja regulatornog tijela (lanak 44. stavak 10.) 18. u roku ne obavijesti Ministarstvo o nastalim statusnim promjenama (lanak 54. stavak 6.) 19. u sluaju znaajne izmjene ili proirenja djelatnosti ne dostavi Ministarstvu dozvolu na reviziju (lanak 54. stavak 7.).
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 43/46

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u ovlatenoj pravnoj osobi.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lanak 65. (1) Dozvole za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza izdane eljeznikim prijevoznicima u skladu sa Zakonom o eljeznici (Narodne novine, br. 123/03., 30/04., 153/05., 79/07., 120/08. i 75/09.) vrijede do isteka roka na koji su izdane. (2) Vlasnik eljeznike infrastrukture i upravitelj infrastrukture duni su uskladiti ugovor o upravljanju eljeznikom infrastrukturom s odredbama ovoga Zakona najkasnije do 16. lipnja 2015. (3) Uzimajui u obzir ulaganja podnositelja zahtjeva, a koji su usluge eljeznikog prijevoza obavljali prije 1. sijenja 2010., odnosno postojanje poslovnih ugovora, isti mogu uz suglasnost regulatornog tijela sklopiti okvirni ugovor na razdoblje od najmanje pet godina uz mogunost produljenja do 1. sijenja 2020. (4) Odredbe lanaka 59. do 60. ovoga Zakona, a kojima se ureuju koncesije ne primjenjuju se na H Infrastrukturu d.o.o. kao upravitelja infrastrukture osnovanog za obavljanje djelatnosti upravljanja eljeznikom infrastrukturom sukladno Zakonu o podjeli trgovakog drutva H Hrvatske eljeznice d.o.o. (Narodne novine, br. 153/05. i 57/12.). (5) Vlada Republike Hrvatske moe posebnim propisom predloiti mjere za smanjenje zaduenosti i financijsko restrukturiranje eljeznikih prijevoznika u kojima je Republika Hrvatska lan drutva, uzimajui u obzir odredbe posebnih propisa o dravnim potporama. Smanjenje zaduenosti i financijsko restrukturiranje odnosi se na kredite koje je eljezniki prijevoznik ugovorio za financiranje ulaganja i za pokrie gubitaka koji su nastali zbog poslovanja u eljeznikom prijevozu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. (6) Vlada Republike Hrvatske e, uzimajui u obzir odredbe posebnih propisa o dravnim potporama, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti odgovarajue odluke radi smanjenja zaduenosti i financijske konsolidacije upravitelja infrastrukture H Infrastruktura d.o.o. Smanjenje zaduenosti i financijska konsolidacija odnosi se na kredite koje je upravitelj infrastrukture H Infrastruktura d.o.o. ugovorio za financiranje odravanja, modernizacije i izgradnje eljeznike infrastrukture te sredstava za organizaciju i reguliranje eljeznikog prometa kao i za pokrie ostalih gubitaka koji su nastali zbog upravljanja eljeznikom infrastrukturom. Preneseni gubici i razlika izmeu prihoda i rashoda ostvarenih do stupanja na snagu ovoga Zakona, drutva H Infrastruktura d.o.o nadoknadit e se na teret javnog kapitala. (7) Nacionalni program iz lanka 8. stavka 1. Vlada Republike Hrvatske duna je donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (8) Plan hitnih mjera iz lanka 49. ovoga Zakona upravitelj infrastrukture duna je
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 44/46

2/16/2014

Sluzbeni list

izraditi u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (9) Upravitelj infrastrukture i operatori uslunih objekata duni su izraivati Izvjee o mrei u skladu sa lancima 28. do 30. ovoga Zakona poevi od voznog reda 2015./2016. (10) Odredbe lanaka 13., 15., 16., 17., 18., 25. i 28. Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u eljeznikom prijevozu, Slubeni list L 315, od 3. 12. 2007. ne primjenjuju se do 3. prosinca 2014. s mogunou produljenja odgode primjene, o emu odluku donosi ministar. lanak 66. (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o eljeznici (Narodne novine, br. 123/03., 30/04., 153/05., 79/07., 120/08. i 75/09.). (2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaju vaiti Pravilnik o uvjetima i nainu izdavanja rjeenja o sigurnosti za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza (Narodne novine, br. 127/05., 121/07., 110/10. i 8/11.) i Pravilnik o uvjetima i nainu izdavanja rjeenja o sigurnosti za upravljanje eljeznikom infrastrukturom (Narodne novine, br. 127/05. i 121/07.). (3) Ministar nadlean za eljezniki promet donijet e propis iz lanka 7. stavka 3. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do donoenja ovog propisa na odgovarajui nain primjenjuju se odredbe Pravilnika o eljeznikoj infrastrukturi (Narodne novine, br. 127/05. i 16/08.) (4) Odredbe Pravilnika o uvjetima i nainu izdavanja dozvole za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza i dozvole za upravljanje eljeznikom infrastrukturom (Narodne novine, br. 127/05., 121/07. i 101/12.) ostaju na snazi, osim odredbi koje se odnose na izdavanje dozvole za upravljanje eljeznikom infrastrukturom. (5) Ministar nadlean za eljezniki promet donijet e propis iz lanka 41. stavka 6. ovoga Zakona, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do donoenja ovoga propisa na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe Pravilnika o izradi i objavljivanju voznog reda u eljeznikom pometu (Narodne novine, br. 128/09. i 56/12.). (6) Ministar nadlean za eljezniki promet donijet e propis iz lanka 52. stavka 6. ovoga Zakona u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do donoenja ovog propisa na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe Pravilnika o uvjetima i nainu izdavanja dozvole za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza i dozvole za upravljanje eljeznikom infrastrukturom (Narodne novine, br. 127/05., 121/07. i 101/12.). lanak 67. Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama osim odredbe lanka 37. stavka 2. koja stupa na snagu 1. srpnja 2015. Klasa: 022-03/13-01/177
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 45/46

2/16/2014

Sluzbeni list

Zagreb, 15. srpnja 2013. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

46/46