You are on page 1of 30

YTMAKiNE * A305teyim.

com

NSZ

1- Bu deniz kirliliini nleme acil plan ( Bundan byle Plan olarak anlacaktr) uluslar aras 1973/78 conventionu ve deniz kirliliinin nlenmeside yer alan Annex I kural 26 ve Annex II kural 16da belirtilmi ayrca 1978 protocolunun ekinde yer alan Res. MEPC.78(43). IMO tarafndan SOPEP ile Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances birletirilerek tek bir plan haline getirilmitir. 2- Bu plann amac, deniz kirlilii meydana gelmesi veya byle bir olay olasl durumlarnda, gemide alnacak nlemlerle ilgili olarak, gemi kaptanna ve zabitana rehberlik etmektir. Bu plann ieriinde haberleme bilgileri ve tm kontak kurma kurulacak olan adresler referans olarak gsterilmitir. 3- IMO tarafndan klavuz olarak hazrlanan MEPC.85 ( 44) ve MEPC.54(32) ve ek olarak MEPC.86(44) belirtilen tm operasyon talimatlar ve tm bilgiler bu plan ierisinde yer almaktadr. 4- Bu plan T:C deniz Mstearl stanbul Blge Mdrl tarafndan kontrol edilmi olup aada belirtilenlerin haricinde, sz konusu idarenin bilgisi olmadan herhangi bir deiiklik ve dzeltme yaplamaz. 5- Blm 5 deki deiimlerin ve eklerin T:C.Denizcilik Mstearl stanbul Blge Mdrl tarafndan Kontrolu gerekli deildir. Ekler; gemi sahibi, iletmeciler ve yneticiler tarafndan gncelletirilecektir.

BLM 1 GR
1.1 Bu plan beklenmeyen zaral sv maddeler ile mcadele edecek personele yardmc olacak tarzda olmaldr. Plann ana amac, ssntnn durdurulmas veya en aza indirilmesi ve zaral etkilerinin azaltlmas ile ilgili gerekli acil nlemleri harekete geirmektedir. 1.2 Etkin planlama, gerekli acil nlemlerin dzenli olarak, makul tarzda ve zamannda alnmasn salar. 1.3 Bu plann esas gayesi ; Zararl sv maddelerin kirliliin nlenmesini salamak Gemide ve donanmnda hasar meydana geldiinde zaral sv madedelerin akntsn durdurmak veya enaza indirmek. Yrrlkteki antlamalarn msade ettii orann stnde veya ani olarak bir kirlenme durumunda, zararl madde akntsn nlemek veya aza indirmektir.

1.4. Bu plan ayrca, kimyasal zararl sv maddelerin kirletmesini nlenmesi ve MARPOL 73/78, EK II KURAL 16 ile ilgili sorumluluklarn yerine getirilmesine , Kaptan ve zabitana ve mrettebata; Zararl sv madde kirliliinin bildirilmesi ile ilgili haber verme yntemlerinin belirlenmesi Zararl sv maddenin kirlilii durumunda temas edilecek sahil idaresinin belirlenmesi ve gncellenmesi Olay takiben zaral sv maddelerin akntsn azaltmak ve kontrol altna Kirlilikle ilgili mcadelede ulusal ve yerel idarelerle egdmnn salanmas gayelerini de tar. 1.5 zet olarak, Plan, gemi personelinin kirlilikle kar karya kald zaman pratik olarak mdahalesini salamaya yardm eder. 1.6 Plann gemiye mahsus olarak tasarlanmasna karn, kara-esasl planlara ilave ve bunlarla balant salayan bir belge olarak da kabul edilmesi gerekir. Bylelikle planlar, bir kirlilik olaynn etkilerinin hafifletilmesinde, gemi-kara idareleri/ kurulular arasnda etkin igdm salarlar: 1.7 Bu plan bir kirlilik olay karsnda, Kaptann gerek duyduu ayrntl haber verme ve mdahale yntemlerini belirleyen bir zet diagram ierir.( sayfa 6ya baknz.) 1.8 Bu plan; gemi kaptan ve zabitann kullanaca bir dkmandr ve bu nedenle bahis konusu personelin kullanaca dilde olmaldr.

PETROL VE NLS KRLENMES ACL PLANI- ZET DAGRAMI


Bu diagram, bir kirlilik acil durumunda, gemi personelinin, IMO tarafndan yaymlanan esalara gore, izlenmesi gereken hareket ynteminin bir zetidir. Bu diagram, tm ayrntlar iermez ve yaplacak olan hareketlerde tek bana kullanlmamaldr. Plana zel bilgilerin dahil edilmesine de dikkat edilmelidir. Diagramdaki nlemler, kirliliin veya NLSnin durdurulmas, veya enaza indirilmesi ve etkilerin azaltlmas amacyla grevli gemi personeline yardmc olacak tarzda tasarlanmtr. Bu aamalar iki ana gruba ayrlmtr. Haber verme ve Mdahale
PETROL/ZARALI SIVI MADDDE SIZINTISI OLASI VEYA GEREK

OLAYIN CNSNN BELRLENMES GEREKEN HARAKETLER Personelin ikaz Kirlilik kaynann tespiti Personelin korunmas Kirliliin belirlenmesi Buharlamann takibi Boaltma HABER VERME Kaptan veya grevlendirilmi personel Haber verme zaman Tm olas ve gerek kirliliklerde Haber verme ekli En hzl vastalarla sahil istasyonuna Gemi hareketlerini haber verme istasyonuna veya Kurtarma egdm merkezine (denizde) Mevcut en hzl vastalarla, yerel yetkililere Temas edilecekler En yakn sahil hkmeti ve terminal operatrlerine ( limanda) Gemi sahibi ve iletmecisi, P&I Sigortacs Mal sahibi ve ana kirac Temas listesinde belirtilenler Haber verilecek hususlar Ilk rapor (Res. A.851(20)) zleme raporlar Kirlilik yapan materialin zellikleri Kargo/ballast ve bunker durumu Hava ve deniz koullar Petrol tabakas hareketi Gerekli yardmlar  Kurtarma  Aydnlatma d zeni  Mekanik tehizat  harici mcadele ekibi  Kimyasal datclar/ gidericiler SIZINTIYI KONTROL ALTINA ALMA HAREKET Petrol ve NLS sznts ile deniz evresi tehdidini en aza indirme nlemi SEYR NLEMLER Rota konum ve/veya hz deitirme Meyil veya trim deitirme Demirleme karaya oturma yedekleme giriimi Gvenli barnak ihtiyacnn deerlendirilmesi Hava gel-git radyo yaynlar Petrol tabakasnn izlenmesi Olay ve iletiim kaynaklar DENZCLK NLEMLER Gvenlik belirleme ve nlemleri Personeli emniyet nlemleri Kar nlemler-koruyucu nlemlerdeki nceliklerin bildirimi Gverteden buharn atlmas Hasarl durumda stabilite ve stress hesaplar Balast alma veya basma Dahili kargo transfer ilemleri Acil durumlarda gemiden gemiye kargo ve/veya yakt transferi Geminin alaca nlemler:  Szntnn kesilmesi  Yangnla mcadele  Gemideki mcadele donanmnn kullanm (varsa)

DI YARDIM GRM AAMALARI Blgesel yardm iin Liman idaresi listelerine bavuru Gemi ile ilgili temas listelerine bavuru Gerekli d temizleme areleri almalarn devaml i zlenmesi

SECTON 2: HABER VERME GEREKSNMLER 2.1 GENEL Bu blm MARPOL 73/78in Annex I kural 26 ve Annex II kural 16nn ihtiyalarn karlayacak durumdadr. Geminin petrol veya NLS sznts ile sonulanan bir olaya maruz kalnmas durumunda, gemi Kaptan MARPOL 73/78 koullar gereince vakit geirmeksizin en uygun ve hzl haberleme kanallar vastasyle en yakn sahil hkmetine bildirmek zorundadr. Bu gereksinmenin amac, deniz evresinin kirlenmesine veya kirlenme tehdidine yol aan her olayn, vakit geirmeksizin en yakn sahil hkmetine bildirilmesini ve gereken almalarn yaplabilmesi iin yardm ve kurtarma nlemlerinin alnmasn salamaktadr. Meydana gelen ou deniz kir lenmelerinin nda baz bayrak devletleri donatann sorumluluklarn, alacaklar nlemleri , onaylanm baz operasyonlar tarif etmektedir. International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casulties, 1969 and the Protocol relating to Intervention on the High Seas in Case of Pollution by substances otherthan Oil, 1973 altnda bayrak devletlerine bu genel haklar tanmlardr. 2.2 HABER VERME YNTEMLER stenilen raporlama sistemeinin kolayca haber verme gereksinimlerini salamas iin bu Plann iinde 2 blme ayrlmtr. 2.2.1HABER VERME ZAMANI Sayfa 3 de verilen zet diagram esas alarak raporlarn aada belirtilen hallerde verilmesi gerekmektedir. 2.2.1.1 GEREK SIZINTI Gemi Kaptan, aada belirtilen koullardan dolay oluan ya szntsn en yakn Sahil Hkmetine bildirmek zorundadr. Geminin hasarlanmasnda Gemi tehizatnn hasarlanmasndan Gemi gvenliinin veya denizde can gvenliinin salanmas amacyla Geminin iletimi srasnda, yrrlkteki antlamalarn msade ettii orann stnde veya ani olarak oluan kirlenmelerde. 2.2.1.2 OLASI SIZINTI Gemi Kaptan, gerek bir petrol/ NLS sznts olmasa dahi, sznt olasl durumunda da bu durumu bildirmek zorundadr. Ancak , haber verme zorunluluu bulunan olas petrol /NLS szntsna yol aan her durumun hassas tanmnn yaplmas zorunluluu dikkate alnarak , byle bir olasln olup olmad ve bir rapor verilip verilemeyecei konusunda karar verme Kaptann sorumluluuna braklmtr. Bu nedenle aada belirtilen olaylarn en azndan; Geminin gvenliine etki eden hasar, arza veya bozulmalar (rnein: atma, karaya oturma, yangn, patlama, bnyesel hasar, su girmesi, yk ve yk kaymas v.s. Or

Geminin seyir gvenliini tehlikeye sokabilecek tarzda , makine veya tehizatn arzas veya bozulmas ( rnein: Dmen makinesinin , sevk sisteminin , jeneratr sisteminin ana seyir dzenlerinin v.s arza veya bozulmas

Geminin makinalarn veya tehizatn hasar, arzas veya bozulmas ile geminin konumu, karaya yaknl, hava ve deniz durumu, trafik younluu dikkate alnarak olas petrol sznts ynnden Kaptan tarafndan dikkatle deerlendirilmesi tavsiye olunur. Tereddt halinede, yukarda belirtilen tm koullarda Kaptan rapor vermelidir. Her durumda, gelimelere lgili olarak idarelere Kaptan tarafndan srekli bilgi verilmeli ve kirliliin tm tehlikeleri ortadan kalktnda bu durmda bildirilmelidir. 2.2.2 GEREKL BLGLER : RESOLUTION A.851 (20) TEHLKEL MALLAR, ZARARLI MADDELER VE/ VEYA DENZ KRLETEN MADDELERLE LGL OLAYLARIN RAPOR EDLMES N YOL GSTERC KURALLAR DAHL GEM RAPOR VERME SSTEMLER VE GEM RAPOR VERME GEREKSNMLERNE AT GENEL PRENSPLER. 1-GENEL PRENSBLER 1.1 Gemi rapor verme sistemleri ve rapor verme gereksinimleri, radyo raporlar yoluyla bilgi salamak, toplamak veya bilgi alveriinde bulunmak iin kullanlr. Enformasyon, arama ve kurtarma , gemi trafik hizmetleri, hava tahmini ve deniz kirlenmesinin nlenmesi dahil birok amalarla bilgi salamada kullanlmaktadr. Gemi rapor verme sistemlerinin ve rapor verme gereksinimlerinin, mmkn olduu kadar, aagdaki prensiplere uymas gerekir. .1 Raporlar sadece, bu sistemin amalarna ulamak iin zorunlu olan bilgileri kapsamaldrlar; .2 raporlar basit olmal ve standart uluslar aras gemi rapor verme format ve prosedrleri kullanlmaldr, dil glklerinin mevcut olabilecei durumlarda, kullanlan dillere ngilizce dahil edilmeli, mmkn olduunda Standart Deniz Seyir Szl veya alternatif olarak Uluslar aras aret Kodu kullanlmaldr. Standart rapor verme format ve kullanlacak prosedrler bu ekin lahikasnda verilmitir ; .3 Raporlarn says asgari olmaldr; .4 Raporlarn verilmesi iin hibir cret alnmamaldr. .5 Gvenlik ve deniz kirlenmesiyle ilgili raporlar gecikmeksizin verilmelidir; ancak zorunlu seyrsefer grevleriyle atmay nlemek iin, acil olmayan raporlarn verilmesinin zaman ve yeri yeterince esnek olmamaldr; .6 tehlike, gvenlik ve deniz kirlenmesi maksatlar iin istendii zaman, bu sistemden elde edilen bilgilerin dier sistemler iin de salanabilmesi gerekir; .7 Temel bilgiler ( gemi ile ilgili ayrntl bilgiler, gemideki kolaylk tesisleri ve tehizat v.s) hemen rapor edilmeli, sistem ierisinde alkonulmal ve rapor edilen temel bilgilerde deiiklikler meydana geldii zaman gemi tarafndan gncelletirilmelidir; .8 Sistemin amac aka tanmlanmaldr; .9 Bir gemi rapor verme sistemi saptayan Hkmetler, yerine getirilecek gereksinmeler ve izlenecek prosedrlerin tam ayrntlarn denizcilere bildirmelidirler. Gemilerin tiplerine ve uygulanabilirlik alanlarna, raporlarnteslimi zamanlar ve corafi mevkilerine , sistemin ilemesinden sorumlu ky kurulular ve salanan hizmetlere ait ayrntlar aka tanmlanmaldr. Sistemin snrlarn tanmlayan ve dier gerekli bilgileri salayan deniz haritalar denizciler iin salanabilmelidir. .10 Bir gemi rapor verme sisteminin kurulmas ve iletilmesinde aadaki hususlar dikkate alnmaldr. .10.1 Uluslararas ve ayn zamanda ulusal sorumluluklar ve gereksinimler; .10.2 Gemi operatrleri ve sorumlu makamlar iin olan masraflar; .10.3 Seyrsefer tehlikeleri; .10.4 Mevcut ve nerilen gvenlik yardmclar; ve .10.5 tatminkar iletmeyi salamak iin deneme, altrma ve deerlendirme yaplmasna msade edecek ve sistemde yaplacak gerekli deiikliklere msaade edecek yeterli bir sre dahil, ilgili taraflarla erken ve devaml istiarede bulunulmas ihtiyac;

.11 Hkmetlerin, sistemin iletilmesinden sorumlu ky kurulularnn gereince eitim grm kiilerle donatlmasn temin etmeleri gerekir. .12 Hkmetin gemi rapor verme sistemleri ve dier sistemler arasndaki karlkl mnasebetleri gz nnde tutulmas gerekir; .13 Gemi rapor verme sistemlerinin tercihen tek bir ileyen radyo frekans kullanmalar gerekir, ilave frekanslarn gerekli olduu durumlarda, frekanslarn says sistemin etkin ekilde ilemesi iin gereken asgari say ile snrlandrlmaldr; .14 Sistem tarafndan gemiler iin salanan enformasyon, sistemin gereince ilemesi iin ve gvenlik iin gerekenlerle snrlandrlmaldr; .15 Gemi rapor verme sistemleri ve gereksinimleri gemilerden , gemilerin tekneleri, makineleri, tehizatlar bakmndan veya adamla donatma bakmndan veya seyrseferi aykr ekilde etkiliyebilecek dier snrlamalarla ilgili hususlar ve noksanlklarla alakal olarak zel raporlar temini ve gerek veya muhtemelen deniz kazas olaylaryla ilgili zel raporlar temin artn getirmelidir; .16 Hkmetler, gemi rapor verme sistemlerinin iletmesinden sorumlu ky kurulularna, gerek veya muhtemel deniz kirlenmesiyle ilgili herhangi raporlarn, bu gibi raporlar almak ve ileme tabi tutmak zere tayin edilmi zabit veya acentenin bu raporlar geikmeksizin ilgili geminin bayrak Devletine ve etkilenebilecek herhangi bir dier Devlete iletilmesini salamak iin talimatlar karmaldrlar. .17 Deniz kirlenmesi olaylarndan etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan ve olayla ilgili bilgi isteyecek Devletler, Kaptann iinde bulunduu artlar hesaba katmal ve ilave bilgi isteklerini snflandrmaya almaldrlar; ve .18 Bu ekin lahikas, deitirldii ekliyle 1974 SOLAS Konvansiyonunun Kura V/2 sine gre deinilen tehlike mesajlarna uygulanmaz. Bu mesajlarn iletilmesine ait imdiki uygulamanndeimeden kalmasgerekir. 2. TEHLKEL MADDELERLE LGL OLAYLARIN RAPOR EDLMESNE AT YOL GSTERC KURALLAR 2.1 Bu yol gsterici kurallardan ve lahikada bulunan Kurallardan ama, ambalajlanm tehlikeli maddelerin kayb veya muhtemelen kayb, denize dmesiyle ilgili herhangi bir olay meydana geldii zaman, gecikmeksizin ky Devletlerinin ve dier ilgili taraflarn bilgilendirilmesini mmkn klmaktr. 2.2 Raporlar en yakn ky devletine gnderilmelidir. Gemi, bunun iin bir gemi rapor verme sisteminin tesis edilmi olduu bir blgenin iinde veya yaknnda olduu zaman, raporlar bu sistemin saptanan ky istasyonuna gnderilebilmelidir. 3. ZARARLI MADDELER VE / VEYA DENZ KRLETEN MADDELERLE LGL OLAYLARIN RAPOR EDLMES N YOL GSTERC KURALLAR 3.1 Bu yol gsterici kurallarn ve lahikada bulunan Kurallarn amac, uygun bir tedbir alnabilmesi iin deniz evresinin kirlenmesine veya kirlenmesi tehdidine yol aan herhangi bir olayn ve ayn zamanda yardm ve kurtarma tedbirlerinin gecikmeksizin ky Devletlerine ve dier ilgili taraflara bildirilmesini mmkn klmaktadr. 3.2 MARPOL 73/78in protokol 1inin Madde V (1) ine uygun olarak, en yakn ky devletine rapor verilecektir. 3.3 Bir gemi , dzelyilmi ekliyle , MARPOL 73/78 in Protokol I, madde II sinin tali paragraf I(a) veya (b)sinde deinilen bir olaya karan bir gemiye yardm salamak veya kurtarlmasn stlenmek iin yaplan bir operasyonla meul olduu veya meul olmas istendii zaman, bu operasyonla uraan geminin, gecikmeksizin, stlenilen veya planlanan hareketin ayrntlarn rapor etmesi gerekir. Ky Devletleri de gelimelerden haberdar edilmelidirler. 3.4 Geminin veya tehizatn hasar grmesinden ileri gelen bir boaltma olmas ihtimali rapor verilmesi iin bir sebep tekil eder.

EKLER 1- PROSEDRLER Raporlar aadaki ekilde gnderilmelidir: Seyir Plan (SP) : Bir sistem dahilindeki bir limandan kalkdan nce veya buna mmkn olduu kadar yakn bir zamanda veya bir sistem tarafndan kapsanan blgeye girildii vakit. Mevki raporu (PR) : Sistemin etkin ekilde ilemesini temin iin gerekli olduu zaman Sapma Raporu (DR): Geminin mevkii , nceki raporlarda ngrlm olan mevkiden nemli derecede deiiklik gsterdii zaman, rapor edilen rota deitii zaman veya kaptan tarafndan kararlatrld ekilde. Nihai Rapor (FR) : Gidilecek yere varta ve bir sistem tarafndan kapsanan blgeden ayrlrken Tehlikeli maddeler Raporu (DG): Yk koyteynerleri , tanabilir tanklar karayolu ve demir yolu aralar ve deniz mavnalarnda bulunanlar dahil, ambalajl tehlikeli maddelerin gemiden denize derek kayb veya muhtemelen kayb ile ilgili bir olay meydana geldii zaman . Zararl maddeler raporu (HS): Petrol (MARPOL 73/78 in Ek I i ) veya dkme halindeki zehirli sv maddeler (MARPOL 73/78in Ek IIsi) dklmesi veya muhtemelen dklmesi ile ilgili bir olay meydana geldii zaman. Denizi kirleten Maddeler Raporu (MP) : Uluslararas denizdle ilgili Tehlikeli Maddeler Kodunda denizi kirletenler olarak tanmlanan (MARPOL 73/78in EKIII), yk konteynerleri, tanabilir tanklar, karayolu ve demiryolu aralar ve deniz mavnalarnda bulunanlar dahil, ambalajlanm ekildeki zaral maddelerin denize derek kayb veya muhtemelen kayb durumunda. Herhangi dier bir rapor- Genel Prensiplerin paragraf )una gre bildirildii gibi, sistem prosedrlerine uygun olarak herhangi dier bir rapor verilmelidir. 2-STANDART RAPOR VERMA FORMATI VE PROSEDRLER 2.1 Uygun olmayan gemi rapor verme format blmleri bu rapordan karlmaldr. 2.2 Dil glklerinin mevcut olabilecei durumlarda, kullanlan dillere ngilizce dahil edilmeli, mmkn olan yerlerde Standart Deniz Seyrsefer Szl kullanlmaldr. Alternatif olarak, ayrntl bilgiler gndermek iin Uluslararas aret Kodu kullanlabilir. Uluslar aras Kod kullanld zaman , alfabetik indeksten sonra uygun gsterge metne ilave edilmelidir. 2.3 Rota bilgisi bakmndan , aadaki Cde belirtildii ekilde , bu noktalar arasndaki gidilmesi tasarlananyolu tipi ile beraber, herbir sapma noktas iin enlem ve boylam verilmelidir.rnein RL (Kerte Hatt), GC ( Byk daire) ky veya ky seyri bakmndan aadaki Bdeki gibi 6 tam say ile ifade edilen nemli noktalardan geie ait tahmini tarih ve zaman.

Telgraf Sistemin ad (rnein AMVER/ AUSREP/ MAREP/ CAREP JASREP SP

Telefon Sistemin ad rnein AMVER/AUSREP MAREP/CAREP JASREP Tam olarak belirt

Fonksiyon Sistem belirleyici

stenilen Blgi Gemi rapor verme Sistemi veya en yakn uygun sahil radyo istasyonu Raporun tipi

Raporun tipi Seyir plan Mevkii raporu

PR DR

Sapma Raporu Nihai Rapor

FR Tehlikeli maddeler Raporu DG Denizi kirletenler Raporu MP Tam olarak belirt A Gemi ( ALPHA) Zaman (Bravo ) Gemi sim, ar iareti veya gemi istasyonu kimlii ve bayrak Bu 6 tam sayl grup,ayngnn (ilk iki say), saatleri ve dakikalar(son drt say belirtir. UTCden baka ise kullanlan zaman kuan belirtiniz. N(Kuzey) veya S (gney) Son eki ile beraber enlemi Dereceler ve dakikalar olarak veren bir 4 tam sayl grup ve E(dou) veya W(Bat) son eki ile beraber boylam dereceler Ve dakikalar olarak veren bir5 tam sayl grup; veya Gerek kerteriz( ilk 3 tam sa) ve aka tanmlanan bir yer gsteren iaretten(yer gsteren iareti belirtiniz.) deniz mili olarak mesafe ( mesafeyi belirtiniz.) Hehangi dier bir Rapor

Olayn tarih ve zaman

Mekii (Charlie)

Mevkii

Mevkii (Delta)

Mevkii

3tam sayl grup 3 tam sayl grup

E F

Rota (Echo) Hz (Foxrot) Kalkt Giri

Gerek rota Deniz mili olarak ve deniz mili ondalklar olarak hz Kalk liman Sisteme girie ait tarih, zaman ve nokta Gidilecek yer ve tahmini var zaman

son urak limannn ad (B) de ifade edilen giri zaman ve (C) veya (D) de belirtilen giri mevkii Limann ad ve (B) de belirtii ekilde tarih zaman grubu Derin deniz pilotu veya yerel pilotun gemide bulunup bulunmadn belirtiniz. (B) deki gibi ifade edilen k zaman ve (C) veya (D) deki gibi ifade edilen k mevkii

G H

Gidilecek yer ve ETA( Tahmini Var zaman ) India Klavuz ( Juliet)

Klavuz Tasarlanan hat

k (Klo)

Sistemden ka aittarih, zaman ve nokta veya geminin varma limanna var Rota bilgisi Radyo haberlemesi

stasyonlarn/ korunan frekanslarn isimlerini tam olarak belirtiniz. (B) de ifade edildii ekilde tarih zaman grubu Metreleri ve santimetreleri veren 4 tam sayl grup Yk ve kiileri veya evreyi tehlikeye sokabilecek olan herhangi tehlikeli ykler ve ayn zamanda zararl maddeler ve gazlar.(ayrntl rapor verme gereksinimlerine baknz.) Kusurlar,hasar, noksanlklar veya dier snrlamalara ait ksa ayrntlar ( Ayrntl rapor verme gereksinmelerine baknz) Deniz kirlenmesinin tipine(petrol , kimyevi madde vs.) veya gemiden

L M

Rota (Lima) Radyo haberlemesi (Mike) Sonraki rapor (November) Draft (Oscar) Yk (Papa)

N O

Sonraki raporun zaman Metre olarak maksimum mevcut Statik draft Gemideki yk

Kusurlar,hasar Noksanlk Snrlamalar (Quebec)

Kusurlar/hasar/ Noksanlklar/ dier Snrlamalar

denize derek kaybolan tehlikeli maddelere ait ksa ayrntlar; (C) veya (D) deki gibi ifade edilen mevki (Ayrntl rapor verme gereksinimlerine baknz) Hakim olan hava ve deniz artlarna ait ksa ayrntlar

Deniz kirlenmesi Gemiden denize Derek kaybolan Tehlikeli mallar (Romeo)

Deniz kirlenmesinin veya gemiden denize derek kaybolan tehlikeli maddelerin tanmlanmas

Bilgi salamak iin geminin temsilcisi veya sahibi veya her ikisinin isim ve zelliklerine ait ayrntlara(ayrntl rapor verme gereksinimlerine baknz. stendii ekilde boy, genilik, tonaj ve tipe, vs ait ayrntlar.

Hava durumlar S Hava (Sierra)

Doktor, doktor yardmcs, Hemire, tbbi eitimi olmayan personel Sayy belirtiniz.

Geminin temsilcisi T Acente (Tango) Olaya ve yardma veya kurtarmaya karan dier gemilere ait, uygun ekilde ksa ayrntl bilgiler dahil, dier herhangi bilgiler (ayrntl rapor verme gereksinmelere baknz.) Gemi bykl, Tipi Raporun ierii

Byklk ve tip (Uniform)

Tbbi personel V Doktor (Viktor) Personel (Whiskey) Grler (X-ray) Gemideki ahslarn toplam says eitli Daha baka bilgi stenmemektedir.

W X

10

Nakletme (Yankee)

Raporu dier bir sisteme, rnein AMVER/ AUSREP MAREP/ JASREP vs Gndermeyi istemek Raporun sonu

Raporun sonu (Zulu)

3-AYRINTILI RAPOR VERME GEREKSNMLERNE AT YOL YOL GSTERC KURALLAR 3.1 Tehlikeli maddeler raporlar (DG) 3.1.1 Balca raporlar, standart format verme formatnn A;B;C) (veya D), M,Q,R,S,T,U,X maddelerine ihtiva etmelidir. Rye ait ayrntlar aadaki gibi olmaldr. R 1 Mallarn doru teknik isim v isimleri 2 UN numaras ve numaralar 3 IMO tehlike snf veya snflar 4 Bilindii zaman mallaron imalatlarn isimleri veya kendisine mal gnderilen veya mal gnderenin isimleri 5 Tanmlayc iaretler dahil paketlerin tipleri. Tanabilirtank veya tank aracnn veya ara veya yk konteyneri veya dier bir yk tama biriminin paketler ihtiva edip etmediini belirtiniz. Birime tahsis edilen resmi edilen resmi kayt iaretleri ve numaralar dahil ediniz. 6 Mallarn miktar ve muhtemel durumlarna ait bir tahmin 7 Kayp mallar yzdm yoksa batt m? 8 Kaybn devam edip etmedi 9 Kaybn sebebi

3.1.2 Geminin durumu, ambalajl tehlikeli maddelerin denizde daha baka kayb tehlikesi olacak ise , standart rapor verme formatnnP ve Q maddelerinin bildirilmesi gerekir. Pye ait ayrntllar aadaki gibi olmaldr. P 1 Mallarn doru teknik isim v isimleri 2 UN numaras ve numaralar 3 IMO tehlike snf veya snflar 4 Bilindii zaman mallaron imalatlarn isimleri veya kendisine mal gnderilen veya mal gnderenin isimleri 5 Tanmlayc iaretler dahil paketlerin tipleri. Tanabilirtank veya tank aracnn veya ara veya yk konteyneri veya dier bir yk tama biriminin paketler ihtiva

11

edip etmediini belirtiniz. Birime tahsis edilen resmi edilen resmi kayt iaretleri ve numaralar dahil ediniz. 6 Mallarn miktar ve muhtemel durumlarna ait bir tahmin 3.1.3 hemen salanamayan ayrntlar bir ilave mesaj veya mesajlarla eklenmelidir. 3.2 Zararl maddeler raporlar (HS) 3.2.1 Gerek boaltma olmas durumunda belli bal HS raporlar, standart rapor verme formatnn A;B,C,(veyaD) E,F,L,M,N,Q,R,S,T,U,X maddelerinni kapsamaktadr. P,Q, R,T, ve Xe ait ayrntlar aadaki gibi olmaldr.

1 Gemideki petroln tipi veya zehirli sv maddelerin doru teknil ismi 2 UN numaaaras veya numaralar 3 Zehirli sv maddelere ait denizi kirletme kategorisi 4 Eer uygun ise , bilindii zaman , maddelerin imalatlarnn veya kendisine mal gnderilenin veya mal gnderenin isimleri 5 Miktar

1 Uygun ekilde geminin durumu 2 Yk;balast, yakt transfer etme yetenei

1 Gemideki petroln tipi veya zehirli sv maddelerin doru teknil ismi 2 UN numaaaras veya numaralar 3 Zehirli sv maddelere ait denizi kirletme kategorisi 4 Eer uygun ise , bilindii zaman , maddelerin imalatlarnn veya kendisine mal gnderilenin veya mal gnderenin isimleri 5 Zararl maddelerin miktarnn bir tahmini 6 Kayp olan zararl maddeler yzd m yoksa batt m? 7 Kaybn devam edip etmedi 8 Kaybn sebebi 9 Boaltmann hareketine veya kayp zaral maddelere ait tahmin, eer biliniyorsa, mevcut artlar belirtilecektir. 10 Eer mmknse, dklmenin yzey alanna ait tahmini

T X

1 Gemi sabinin ve temsilcisinin ( gemiyi kiralayan, ynetenveya ileten veya bunlarn acentesi) isim.telex,ve telefon numaras 1 Boaltma ve geminin hareketi hususunda alnmakta olan nlem

12

2 Yaplmas istenen veya dierleri tarafndan salanan yardm veya kurtarma abalar 3 Yardmc olan veya kurtaran bir geminin kaptan stlenilen veya yaplmas planlanan hareketin ayrntlarn rapor etmelidir. 3.2.2 lk rapordaki yukarda deinilen bilgilerin gnderilmesinden sonra, olay iin uygun olduu ekilde deniz evresinin korunmas iin zorunlu olan bilkgilerin mmkn olduu kadar ou, olabildiince ksa zamanda ek bir rapor ile rapor edilmelidir. Bu bilgi P,Q,R,S ev X maddelerini kapsamaldr. 3.2.3 Bir yardm salama veya kurtarmay stlenme operasyonuyla uraan veya uramas istenen herhangi bir geminin kaptan yaplmas mmkn olduu kadar standart rapor verme formatnn A,B,C(veya D) E,F,L,M,N,P,Q,R,T,U,X maddelerini rapor etmelidir. Kaptan ky devletinide gelimelerden haberdar etmelidir. 3.3 Denizi kirletenlerle ilgili raporlar (MP) 3.3.1 Gerek boaltma olmas halinde balca MP raporlar, standart rapor verme formatnn A,B,C( veyaD), M,Q,R,S,T,U,X maddelerini kapsamaldr. P,Q,R,T, ve Xe ait ayrntlar aadaki gibi olmaldr. P 1 Mallarn doru teknik isim veya isimleri 2 UN numaras veya numaralar 3 IMO tehlike snf veya snflar 4 Bilindii zamanimalatlarn isimleri veya kendisine mal gnderilen veya mal gnderenin isimleri 5 Tantc iaretler dahil paketlerin tipleri. Tanabilir tank veya tank aracnn veya ara veya yk konteynerinin veya dier yk tama biriminin iinde paketler bulunup bulunmadn belirtiniz. Resmi kayt iaretlerini ve birime tahsis edilen numaralar dahil ediniz. 6 Mallarn miktar ve muhtemel durumuna ait bir tahmin Q 1 lgili olduu ekilde geminin durumu 2 Yk/ balast/ yakt transfer yetenei R P 1 Mallarn doru teknik isim veya isimleri

2 UN numaras veya numaralar 3 IMO tehlike snf veya snflar 4 Bilindii zamanimalatlarn isimleri veya kendisine mal gnderilen veya mal gnderenin isimleri

13

5 Tantc iaretler dahil paketlerin tipleri. Tanabilir tank veya tank aracnn veya ara veya yk konteynerinin veya dier yk tama biriminin iinde paketler bulunup bulunmadn belirtiniz. Resmi kayt iaretlerini ve birime tahsis edilen numaralar dahil ediniz. 6 Mallarn miktar ve muhtemel durumuna ait bir tahmin 7 Kayp olan zararl maddeler yzd m yoksa batt m? 8 Kaybn devam edip etmedi 9 Kaybn sebebi T X 1 Gemi sabinin ve temsilcisinin ( gemiyi kiralayan, ynetenveya ileten veya bunlarn acentesi) isim.telex,ve telefon numaras 1 Boaltma ve geminin hareketi hususunda alnmakta olan nlem 2 Yaplmas istenen veya dierleri tarafndan salanan yardm veya kurtarma abalar 3 Yardmc olan veya kurtaran bir geminin kaptan stlenilen veya yaplmas planlanan hareketin ayrntlarn rapor etmelidir. 3.3.2 lk rapordaki yukarda deinilen bilgilerin gnderilmesinden sonra olay iin uygun olduu ekilde deniz evresinin korunmas iin var olan bilgilerin mmkn olduu kadar ou rapor edilmelidir. Bu bilgi P,Q,R,S ve X maddelerini kapsamaldr. 3.3.3 Bir yardm salama veya kurtarmay stlenme operasyonuyla uraan veya uramas istenen herhangi bir geminin kaptan yaplmas mmkn olduu kadar standart rapor verme formatnn A,B,C,( veya D), M,P,Q,R,S,T,U,X maddelerini rapor etmelidir. Kaptan ky Devletinide gelimelerden haberdar etmelidir. 3.4 Boaltma olasl 3.4.1 Gemi veya tehizatnn urad hasardan ileri gelen boaltma olmas ihtimali rapor verilmesi iin bir sebeptir. Byle bir ihtimal olup olmadnn ve raporu dzenlemesinin gerekip gerekmediinin kararlatrlmasnda, dierinin yan sra aadaki faktrler hesaba katlmaldr : 1. 2. 3.4.2 Gemi makinesi ve tehizatnn urad hasar , bozulma veya durmann mahiyeti ve; olayn vuku bulduu zaman ve yetde blgedeki deniz ve rzgar durumu ve ayn zamanda trafik younluu. Bir rapor verme zorunluluuna hak kazandracak olan muhtemel bir boaltmayla ilgili tm olaylarn kesin bir tanmlamasnn yaplmasnn mmkn olmad kabul edilmektedir. Bununla beraber , genel bir kural olarak, geminin kaptan aadaki durumlarda raporlar verilmelidir. 1. 2. Gemilerin gvenliini etkileyen hasar, bozulma veya durma ; bu gibi olaylarn rnekleri, arpma, karaya oturma, yangn, patlama, yapsal zayflama, su basmas, ykn yer deitirmesidir.; ve seyrsefer gvenliinin azalmasyla sonulanan, makineler veya tehizatta bozukluk veya durma olmas; bu gibi olaylarn rnekleri dmen donanmnn, itici g tehizatnnn elektrik retme sisteminin, zorunlu gemi seyrsefer yardmclarnnbozulmas veya durmasdr.

14

2.2.3 TEMAS EDLECEKLER Gemi kaptan gerek veya olas bir petrol7 NLS sznts ile ilgili her olay haber vermekle ykmldr. Sayfa 3de verilen zet diyagram dikkate alnmak suretiyle , gerek veya olas bir petrol/ NLS szntsnda Blm 2de ( 2.2.1.1 ve 2.2.1.2 maddeleride) tanmlanan durumlarda. Gemi kaptan olayla ilgili ayrntlar derhal rapor etmelidir. (Sayfa 34 ile Ek I e baknz) Bu blmlerde anlatlanlar oluan durum hakknda salkl karar verilebilmesi iin Kaptann mmkn olduu kadar ksa srede rapor vermesini engellemez. 2.2.3.1 SAHL DEVLETLERYLE TEMASLAR Denizdeki gemi iin ; Deniz kirlilii olayna hzl bir ekilde mdahale edebilmek gecikmeksizin ilgili sahil devletine bilgilendirmek esastr. ve kirliliin zararlarn en aza indirmek iin

Bu hususda antlamann 8.maddesine uygun olarak IMO tarafndan gelitirilen raporlarn alnmas ve ileme konulmasndan sorumlu idare, acente veya grevlilerinin ( odak noktalar olarak adlanrrlr) listesinin kullanlmas tavsiye edilir. Byle bir liste Ek 2 de verilmitir. Mevcut Odak noktalarnn gncelletirilmi adresi Bayrak devleti idarelerinden salanabilir. Yada IMO adresi altnda IMO veb sayfasndan temin edilebilir. Byle bir listenin veya herhangi bir lke / sahil hkmeti iin listelenmi odak naoktalarnn bulunmamas durumunda , Kaptan mevcut en hzl vastalarla ; En yakn sahil radyo istasyonuna , veya Belirlenmi olan, gemi hareketlerini haber verme istasyonuna , veya En yakn kurtarma igdm merkezine (RCC) ba vurmaldr.

15

2.2.3.2 LMANLARLA KONTAK Limandaki gemi iin, yerel acentelerin mcadele ekiplerinin veya temizleme kurulularnn bilgilendirilmesi, m,cadeleyi hzlandracaktr.letiim veya bir kaza neticesinde de olsa, petrol sznts gemi limanda iken olmusa , gemi kaptan gecikmelsizin uygun yerel yetkililere haber vermelidir.( rnein Ulusal mdahale metrkezi,Terminal, Liman idareleri v.s) Eer gemi belirli liman/terminaller arasnda dzenli sefer yapyorsa , Kaptan ve Kaptann yetki verdii gemideki dier bir grevli, her liman iin , petrol szntlar ile ilgili olarak grev gren idarelerin/ kiilerin ve/veya terminallerin temas adreslerinin listesini bulundurmaldr. Limanlarla temas listesi Ek 3 de verilmitir. Geminin ticaret sahasnda veya dzenli olarak grev yapan liman / terminal grevlileri/ idarelerinin adreslerinde bir deiiklik olduunda , Kaptan veya Kaptann yetki verdii gemideki dier bir grevlinin bir yeni liste dzelemesi gerekir. Eer geminin servisi byle bir liste hazrlamasna olanak vermiyorsa, Kaptan limana varldnda yerel temas adreslerini ve yerel verme yntemleriyle ilgili esaslar aratrmaldr. Bu suretle elde edilen adresler, Kaptann uygun grecei bir ekilde muhafaza edilmeli ve Plana eklenmelidir.( App.3) 2.2.3.3 GEM LGL TEMASLAR Bir petrol sznts durumunda , gemi sahibi veya iletmecisinin merkez ofisine, irketin yerel acentasna , P & I Club ve muhabirlerine, temizleme firmalarna v.s. haber verilmesi iin, kaptanda gerekli bilgiler bulunmaldr. Bu bilgiler, Gemi ile temaslar listesi olarak adlandrlan formda olmaldr. Gemi ile temaslar listesi Ek 4 de verilmitir. Mkerrer haber verilmesinin nlenmesi ve gemide mevcut plan ve firmann karadaki plan arasnda egdm salanmas iin gemi ile ilgili temaslardan sorumlu; Kaptan Armatr letmecisi

16

SECTION 3: SIZINTININ KONTROL ALTINA ALINMA NLEMLER


Gemi personeli, gemilerinden kaynaklanan ya veya zehirli atklarn szntsn azaltmak veya kontrol altna almak iin, ani mdahalede bulunabilecekleri en uygun pozisyonda bulunacaklardr. Bu nedenle, bu plan Kaptana eitli durumlarda szntnn azaltlmasnn nasl salanaca hususunda yol gsterir. Bir petrol/ zehirli atk sznts olaynda veya denize ciddi bir sznt tehlikesinde gerek veya olas gerekli mdahaleyi balatma Kaptann sorumluluundadr. Hibir durumda gemideki veya karadaki insanlarn gvenliini tehlikeye drecek bir mdahale yaplmamaldr. Aada yaplacak mhahaleler asndan, iletimden kaynaklanan eitli petrol/ zehirli atklarn szntlar belirtilmitir.

17

3.1 LETMDEN KAYNAKLANAN SIZINTILAR


3.1.1 LETM SIZINTILARININ NLENMES Personel, kargo ve zehirli sv atk ve yakt ilemleri esnasnda petroln /zehirli sv atk ve yaktn szmasn sk bir gzlem altnda bulunduracaklardr. Bunker veya kargo transferinden nce yetkili personel, gemide bulunan tanabilir deniz kirliliini nleme ekipmanlarn hazr hale getirecek ve planlanan alma mahallinin yaknnda bulunduracaklardr. ( rnein : Yakt ve kargo operasyonu yaplan vardavela boyunca temizlik ekipmanlar hazr bulunmaldr.) Kargo operasyonu ve yakt alm balamadan nce gvertede bulunan tm frengi ve ak dreynler tapalar skca kapatlmaldr. Gvertede biriken su birikintileri periyodik olarak dreyn edilmeli, su birikintisi dreyn edildikten sonra frengi tapalar derhal kapatlmaldr.Su yzeyinde yzen herhangi bir ey olursa buda dreyn esnasnda alnmaldr. Bunker ve kargo tanklarnn tam doldurulmas esnasnda tamasn nlemek iin, doldurma ilemi esnasnda dzenli aralklarla tanklarn durumu kontrol edilmelidir. Kargo ve yakt alm /transferi iin gemi/deniz balantsnda nemsiz szntlarn alnmas iin sabit tant tavalar mevcut deilse, szan yakt ve kargo iin bir damlama tavas konulur. 3.1.2 PPELNE LEAKAGE Boru devrelerinden, valflerden, metal ykleme kollar veya ykleme hortumlarndan sznt olduunda, sznt nedeni belirlenen ve arza giderilene kadar yaplan ilemler durdurulmaldri. Arzal boru devresi dierlerinden ayrlr. Bu ksmdaki tant bo veya tam dolu olmayan tanka dreyn edilir. Sznt bir hidrolik devresinde meydana gelmi ise operasyon derhal durdurulmaldr. Temizleme ilemleri prosedre uygun olarak balatlmaldr. Boaltlan yakt ve kullanlan temizleme malzemesi, bir toplanma tesisine aktarlana kadar gemide muhafaza edilir. Blm 2 de belirtilen makamlara olas kirlilikte boru devresi sznts ve alnan nlemler hakknda bilgi verilmelidir. 3.1.2 TANK OVERFLOW Bir tankta tama meydana geldiinde tm yakt ve kargo ilemleri derhal durdurulmal, ve arza giderilene ve taan maddenin temizlii ve zararlar giderilene kadar operasyona tekrar balanmamaldr. Taan yaktn veya yakt buharnn makine dairesine veya yaam mahaline girme olasl varsa, gerekli nlemler sratle alnmaldr. Uygun malzemenin msade etii srece, taan tanktaki yakt/ kargo acilen bo veya tam dolu olmayan bir tanka aktarlr veya transfer pompalar ile fazla miktar sahil almtesislerine pompalanr. Temizleme ilemi prosedre uygun balatlr. Boaltlan yakt ve kullanlan temizleme malzemesi, bir toplanma tesisine aktarlana kadar gemide muhafaza edilir.

18

Blm 2 de belirtilen makamlara olas kirlilikte tank tamas ve alnan nlemler hakknda bilgi verilmelidir. 3.1.3 TEKNE SIZINTISI Szdran tank tespit edilir; gerekirke ve olanak varsa dalg salanr. Bahis konusu tanktaki kargo/yakt seviyesi deniz suyu sevyesinin altna indirilir. Szan tankn belirlenme olana yoksa, o blmdeki tm tanklarn seviyesi drlr. Bu durmda geminin tm stress ve stabilitesi kontrol edilmelidir. Tekne sznts nedeniyle bir kirlilik sz konusu ise yakt seviyesi drlrve yakt, acilen bo ve kullanlmayan bir tanka aktarlr veya- eer limanda ise sahil tanklarna ve atlara tahliye edilir. Blm 2 de belirtilen makamlara olas kirlilikte tekne sznts ve alnan nlemler hakknda bilgi verilmelidir. 3.1.4 MAKNE DARESNDEK TEHZATIN YOL ATII SIZINTILAR Makine dairesindeki ekipmandaki bir arza nedeniyle bir kirlilik meydana gelirse bu ekipmann almas hemen durdurulmal ve kirlilik szntsn nleyecek nlemler alnmaldr. Kirlilik meydana getirebilecekekipmanlarn balcalar unlardr. Ya-su ayrma seperatrleri veya makine dairesinde ya-suyu ayrtran filtre ekipmanlar, Kargo/ sintine ve balast devresini balayan valflerden, Soutma borular ve soutma sistemleri Stern tp

19

3.2 KAZALAR NETCESNDE OLUAN SIZINTILAR Bir kaza durumunda, Kaptan gemi personelinin gvenliine ncelik verecek, olayn ve deniz kirliliinin artmasn nleyecek nlemleri balatacaktr. 3.2.1 KARAYA OTURMA

Kaptan ncelikle geminin durumunu muhafaza etmek iin uram olduu hasarla ilgili detayl bilgi almal, gemi ve personelinin emniyeti salamaktan emin olacak ve dzeltici gereken talimatlar verecektir. Bunlardan baka , Kaptann gz nde tutaca ; Geminin karaya oturduu yerden kaymas halinde gemi ve personelinin maruz kalaca tehlike Kuvvetli deniz veya dalga nedeniyle geminin hasarlanma tehlikesi Petrol aknts veya tehlikeli konsantrasyondaki dier zararl maddelerin sznts nedeniyle gemi personelinin ve evredeki insanlarn salklar ile ilgili tehlikeler Tutuabilir maddelerin sznts ve kontrolsuz tututurma kaynaklar nedeniyle balayacak yangn tehlikesi Geminin maruz kald hasarlanma sonucu, meydana gelen stabilite durumu, gemide hesaplanmayacak byklkte ise Kaptan madde 3.3e gre yardm istemelidir.

Ayrca Kaptan aada belirtilenleri de dikkate almaldr. Gemi devaml olarak darbeye maruz kalmakta mdr? Gemi burulmaya maruz kalm mdr? Karaya oturma blgesinde byk gel- git farklar var mdr? Karaya oturma blgesinde kuvvetli gel-git aknts var mdr? Denizin ykselmesi, rzgar ve dalgalar nedeniyle, gemi karaya daha fazla srklenebilir mi?

3.2.1.1 YANGIN VE PATLAMADAN KORUNMA Gemi karaya oturmusa ve bu nedenle manevradan aciz durumda ise tm tututurucu kaynaklar ortadan kaldrlmal ve tutuabilir buharlarn makine dairesine veya yaam mahalline girmesini engelleyici nlemler alnmaldr. 3.2.1.2 HASARIN BYMES ncelikle ; gz ile kontrol yaplmaldr. Gn boyunca , teknenin izinde grnr kaak kontrolu yaplr. Geceleyin, gemi etrafnda petrol szntsn kontrol etmek iin beyaz bez ( veya emici kat) sarl bir ubuk denize daldrlr. Tm balas tanklar/bunker tanklar iskandil (ale) edilecektir.

20

Denizle temas bulunan dier blmlerin durumlarnn saptanmas iin iskandil alnmaldr. Olas szntlarn kontrolu iin , balast /kargo/ bunker tanklarnn iskandilleri, nceki deerle karlatrlmaldr. Karaya oturma blgesindeki geminin konumunun belirlenmesi iin gemi evresinden iskandil alnmaldr. Gemi karaya oturduunda , sephiye kaybna neden olmamak iin ale kapaklar, gzleme kapaklar v.snin dikkatsizce almamalarna gereken nem verilmelidir. Geminin meyil yapmas halinde, bu husus kaydedilecek ve yardm raporlarnda belirtilecektir. 3.2.1.3 PETROL VEYA NLS SIZINTISINI AZALTMA VEYA DURDURMA YNTEMLER Kaptan , evreye zarar verme olasln ve herhangi kirlilik zararnn azaltlmas iin yaplmas gerekenleri deerlendirmelidir. Bunlar; Gemideki boru devrelerinin alr durumda olmas kouluyla bunker/ cargo nun dahili olarak transferi , hasar nispeten snrl , geminin genel gerilme ve stabilitesi zerindeki etkisini dikkate alarak, tanan kargonun uygunluk artlarda dikkate alnarak uygun tanklara transfer operasyonu yaplr. Gel-git deiimleri esnasnda tanklardaki hidrostatik basn deimeyecek ekilde, hasarl delinmi tanklarn, dtan etkilenmez ekilde izole edilmesi . Bunkerin/ kargonun atlara veya dier gemilere aktarm ihtiyacnn aratrlmas ve gerektiinde bu amala yardm istenmesi Bunkerin/ kargonun (NLS) daha fazla yaylmamas iin en yakn ky devleti ile temas kurulmas. Gel-git seviyeleri arasnda yksek fark varsa, Kaptan ilave bunker/ kargo (NLS) kaybn azaltmak iin hasarl tanklar izole etmeye almaldr. 3.2.1.4 GEMNN KEND OLANAKLARI LE YENDEN YZDRLMES Kaptan, gemiyi kendi olanaklar ile yeniden sorununu da incelemelidir. Byle bir giriimde nce, aada belirtilen hususlar kontrol edilmelidir. Geminin yzdkten sonra batacak, krlacak veya devrilecek ekilde yaralanmad, Geminin kendi olanaklar ile yzerek, tehlikeli alan terkederken manevra sorunlarnn olup olmad Geminin karaya oturmas nedeniyle makinasnn, dmeninin veya pervanesinin hasarlanp hasarlanmad veya kendi olanaklar ile yzdrlmeye alldnda hasarlanp hasarlanmayaca, lave kirlilii azaltmak amacyla dier tanklara hasar vermeyi nlemek bakmndan geminin yeterince trim yapp yapmayaca veya ykselip ykselmeyecei, Hava veya gel-git koullarndaki dzelmeyi beklemek iin zaman/ sebep olup olmad.

3.2.1.5 GEMNN GVENCEYE ALINMASI Geminin kendi olanaklar ile yeniden yzdrlmesi giriimleri gemiye daha fazla hasar verme riski, profesyonel yardm salanncaya kadar karaya oturmu olarak beklediinden daha fazlaya, gemi Kaptan olanaklar elverdike, aada belirtilen ekilde, gvenceye almaya almaldr. Gemiyi mevcut konumunda muhafaza etmeye almak,

21

Demir atmak sretiyle ( yeterli su derinlii ve demir sahas olmas kouluyla= Mmknse, bo tanklara balast alnmas Balast veya bunkeri dahili olarak trasfer ederek tekne boyundaki gerilmelerini azaltmaya almak Tm tututturucu kaynaklar gidermek suretiyle yangn tehlikesini azaltmak.

Blm 2ye uygun olarak, karaya oturma ile ilgili taraflara bilgi verilir ve belirlenen ilemlere balanr. 3.2.2 YANGIN/ PATLAMA Gemide bir patlama ve yangn meydana gelirse, derhal GENEL ALARM verilir Gemide mevcut olan role cetveline gre dier nlemler balatlmaldr. Yangn ve patlama durumunda aada belirtilen ncelikler geerlidir ; Hayatn kurtarlmas Gemiye ve yke zarar verilmemesi/ geminin ve ykn tehlikeye girmesinin minimize edilmesi evre kirliliinin nlenmesi Petrol szntsnn kontrol altna alnma nlemleri, byk oranda gemi ve kargodaki hasara baldr. Bununla ilgili zel bilgiler 3.2.4,3.2.5 ve 3.2.6. maddelerinde verilmitir. Blm 2ye uygun olarak yangn/ patlama ile ilgili taraflara bilgi verilir ve belirlenen ilemlere balanr. 3.2.3 ATIMA

Geminin, baka gemi ile atmas durumunda , Kaptan gemisindeki hasarn kapsamn mmkn olduunca abuk belirlemelidir. atma olduunda, gemi personelinin role cetvellerinde belirtilmi olan toplanma mevkilerinde toplanmas iin derhal GENEL ALARM vermelidir. Aadaki kontrol listesi, durum saptanmasnda Kaptana yardmc olacaktr. Tanklar su hattnn altndanm yoksa stnden mi delinmitir? Gemiler suda hareketsiz durumda ve birbirlerine gemi durumda ise, bu durumda durmak m yoksa ayrlmak m daha emniyetlidir? Hali hazrda herhangi bir kirlilik mevcut mudur? Varsa az mdr , ok mudur? Birbirine gemi gemilerin ayrlmas, birbirine gemi duruma gre daha fazla kirlilie yol aar m Bir sznt varsa, gemilerin ayrlmas, szntnn veya gemilerden szm bulunan dier yanabilir maddelerin tutumasna yol aacak kvlcm kmasna veya gemilerden daha fazla yanc madde szmasna neden olur mu? Gemilerin birbirlerine gemi halde durmalar, ayrlmalarna oranla blgedeki deniz trafii iin daha byk bir tehlike yaratmakta mdr? Ayrldktan sonra gemilerin batma tehlikesi var mdr? Gemiler ayrlrsa, gemilerin manevra kabiliyeti nasl olacaktr. Gemide nemli olmayan tm hava girileri kapatlacaktr. Mmknse, hasarl/ delimi tanklar, dtan etkilenmez ekilde izole edilmelidir. Manevra olana dounca , Kaptan ilgili kara yetkilileri ile birlikte, acil onarm ilerinin veya ykseltme ilemlerinin yaplabilmesi veya hassas sahil blgelerine verilebilecek zarar azaltmak iin gemiyi daha uygun bir yere gtrmeyi gz nne almaldr. Blm 2ye uygun olarak , atma ile ilgili taraflara bilgi verilir ve belirlenen ilemlere balanr. 3.2.4 TEKNE HASARI/ OLASI HASAR

Gemide bir veya daha fazla d kaplama levhas atarsa, nemli atlaklar oluursa veya tekne iddetli hasara urarsa, Kaptan mrettebat toplanma yerine armak zere derhal GENEL ALARM vermeli, durumu mrettebata bildirmeli ve gerektiinde denize indirilmek zere can filikalarn hazrlatmaldr.

22

Kaptan, daha sonra , durumu deerlendirmeli ve yetkikli zabitanlarla durumu deerlendirmelidir. Kaptan, son hava raporunu almal ve hava durumunu mevcut durum zerindeki etkisini deerlendirmelidir. Ayrca aada belirtilen sorular gznne alnmal ve deerlendirilmelidir. Gemide ksa srede batma veya alabora olma tehlikesi var mdr? Cevap EVET ise, mdat mesaj gnderilir Gemi derhal tek edilir Cevap HAYIR ise, aadaki hususlar gznne alnarak , gerekli bulunan hasar kontrol nlemleri alnr. Gemi kendi olanaklar ile manevra yapabiliyor mu? Gemi yzme merkezini kaybetmi midir? Gemi balast/bunker/cargo veya yzme merkezi kayb nedeniyle meyil yapmsa, gemiyi meyilsiz duruma getirmek iin, dahili transfer ilemi ile bunker veya balast yeniden dzenlenme gerei ve olana var mdr? Stres durumunu deitirmeden, stabiliteyi salamak amacyla kargonun boaltlmas gerekli midir? Bu boaltma ilemi, dier bir geminin / dubann kargoyu almasna kadar bekleyebilir mi? Geminin stabilitesindeki ve gerilme durumundaki anaormal bir deime var mdr? Geminin stabilitisindeki ve gerilme durumundaki deime gemide izlenebiliyor ve heasplanabiliyor mu? Cevap HAYIR ise, Kaptan madde 3.32e gre yardm istemelidir. Geminin en yakn barnma veya onarm limana kadar yardm veya refakate ihtiyac var mdr? Durum ktye gitmesi halinde, mrettebatn bir ksmn tahliye etmek gerekir mi? Veya geminin terkedilmesi gerekir mi?

Blm 2ye uygun olarak , atma ile ilgili taraflara bilgi verilir ve belirlenen ilemlere balanr. 3.2.5 AIRI MEYL Gemi , ykleme/ boaltma veya bunker alma ilemleri srasnda aniden ar derecede meyil etmeye balarsa , tm devam etmekte olan ilemler , meyil nedeni belirlenene kadar durdurulmaldr. Grevli zabitan, gecikmeksizin durumu Kaptana ve /veya 2.Kaptana haber vermelidir. Gemi kaptan ar meyilin nedenini belirlemeye almal ve dururmun dzeltilmesi iin gerekli nlemleri almaldr. Meyil neden(ler)i kontrol edilir. Tm tanklardaki iskandil/ale deerleri alnr. Bunker/balast/ kargo pompalar kullanma hazr hale getirilir. Bir blmden dierine sv aktarmnda meyili enaza indirici nlemler alnr. Bo mahallerin su geirmezlii salanr. Tm aklklar kapatlr. Su girmesini nlemek iin hava firar borular gvenceye alnr. Bunker almada: durumu dzeltmek iin dzeltici tanklara transfer yaplr. Balast alma/ boaltmada: durumu dzeltmek iin dzeltici tanklara aktarma yaplr. Meyilin kirlilie yol ama olasl varsa, Blm 2ye gre haber verilir. Gemi mrettebat tehlikede ise, can filikalar indirilmeye hazr hale getirilir. Blm 2ye gre haber verilir. Durum kontrol altna alnrsa, tm ilgili taraflara haber verilir.

23

3.2.6

Cargo/Kontaminasyonunun Tehlikeli reaksiyonun dourduu riskli ortamlar. NLS yknn gverteye, suya, veya tanklar aras olan bir kaakyan dolay dier kargolar ile karmas durumunda, bu karmlar tehlikeli reaksiyon saylr. vedilikle gemide tanmakta olan ykn hakknda bulunan Data Sheeti inceliyerek, gerekli nlemler/mdahale bilgilerine ulan.

3.2.7

Dier tehlikeli kargo ve/veya buhu salma Tehlikeli sv zararl maddelerin szmas durumunda, personelin bu riskli ortamdan korunmas iin gerekli mdahalenin yaplmas gerekmektedir. zellikle karmalarda ve bunun toksik buhusundan. Maddenin veya buhusunun gvertede yaylmasn nle. Eer tehlikeli madde veya buhu, muhafaza sisteminden, szma yapyorsa, dek alann uzaklatracak ekilde manevrayla yaam mahallini rzgara kar evrilmesi gerekmektedir. Tehlikeli alandan personeli uzaklatr. Eer tehlikeli alanda yaplmas zorunlu grev var ise, grevi yapacak olan personelin tehlikeli madde veya buhuylan temas etmemesi iin gerekli korunmann salanmas gerekmektedir. Olas tm tututurma yapabilecek ralarn elimine edilmesi ve zorunlu olmayan havalandrma azlarnn kapatlarak zararl buhunun yaam mahalline ve makine dairesine szmas nlenmelidir. Tehlikeli maddenin veya buhunun szmasn nlemek asndan tank seviyesini drmek iin gerekli mdahalelerin yaplmas. Bu tr sznt raporunun, en yakn sahil lkesine, doa kirlenmesini nlemek amacyla hazrlkl olmalr asndan, iletilmesi gerekmektedir. Tank ortam kontrolnn kayb Tanan kargonun Data Sheetini, tank ortam kontrolnn kaybolmas durumunda, olabilecek patlamar hususunda, incelenmesi. Kontrolsz alanlara hava giriini, belli alanlarlarda tehlikeli karmlarn birikimini nlemek asndan, nlenmesi gerekmektedir.

3.2.8

3.2.9.

Geminin Batmas/Su almas/Hurda olmas Eer gemi hurda olmu yani bir ksm su altnda ise, tm personeli gemiden boalt. Herhangi szm kargo veya ya ile temastan kan. Hayatlarn ve geminin kurtarlmas iin tm gemileri ve sahil lkeye gerekli uyarlar yap. ncelikli Hareketler Tm zayi kazalarda ncelik personelin hayatn korumak ve kazann bymesini nlemek. lk dnce yangn, patlamay ve personelin toksik buhuya mahruz kalmalarn nleyeci mdahaleler olmas gerekir. Gemideki ve tanklardaki hasar tespitinin yaplmas. Bu tespit dorultusunda kaptan personelin cann, gemiyi, kargoyu ve doay koruyacak nlemleri almas gerekmektedir. Kaptan kurtarma ihtiyacnn olup olmadna karar verirken u hususlara dikkat etmelidir. 1 2 3 4 Kargo hakknda detayl bilgi, zellikle NLS kargo hakkndaki bilgi bulunmal ve mdahale durumunda danm iin hazr bulunmaldr. 3.3.0

24

Gerekli kargo aktarm durumunda, gvde mukavemetine, stabilitesine ve uyumluluuna (kargo, tanklar, coatingler ve devreler) ok dikkat edilmeli, ve ona gre mdahale edilmelidir. Kargonun, bunkerin ve balastlarn planlar/emalar her zaman hazr bulunmal.

3.5

BUNKERN AKTARIMI/ HAFFLETME

Geminin arlde bnyesel hasara uramas durumunda, kargonun/ bunkerin tmnn veya bir ksmnn bir baka gemiyeaktarlmas gerekebilir. zel bir hizmet gemisini gerektiren gemiden- gemiye transfer ilemlerinde, bahis konusu zel hizmet gemisinin Kaptan tm sorumluluu tar. zel amal olmayan gemilerde aktarm iinin genel sorumluluu iin karlkl olarak mtabakat salaanmal ve ilemler balamadan nce ilgili Kaptanlar tarafndan aka belirlenmelidir. Bunker aktarm,alc geminin gereksinimlerine gre yaplmaldr. Her durumda, gemi Kaptanlar kendi gemilerinin mrettebatnn, kargo/ bunker ve tehizatnn gvenliinden sorumludur, ve bu gvenliin dier geminin Kaptan, gemi sahibi, resmi grevliler ve dier kimseler tarafndan tehlikeye dmesine vermemelidir. Gemiden gemiye aktarma ilemleri, sorumlu yerel idareler ile koordine edilmelidir. Aktarm sahasnn seiminde Kaptanlar aadaki hususlar gznne almaldr. Sorumlu bir idareye bildirmek ve an lama salamak gereklilii, lgili gemilerin gidecekleri yerler, zellikle deniz ve l dalgalardan korunma salanmas, Balama, zme ve aktarm ilemeleri srasndaki manevralara yeterli olabilecek ve aktarm ileminin demirde, yaplmas gerekiyorsa gvenli olarak demirlemeye olanak salayacak deniz alan ve su derinlii, Trafik younluu, Hava koullar ve hava tahmini.

Ayrca, gemiden gemiye aktarm ilemlerine balamadan nce, her gemi, mmkn olduunca, aada belirtilen hazrlklar yapmaldr. Gemilerin n balama hazrlklar, Gemide mevcut ise usturmaalarn yerletirilmesi, Balama tehizatnn yenilenmesi, ki gemi arasndaki haberleme kanallarnn kontrol,

Gemiden, gemiye aktarm ilkemlerinde, yukarda belirtilen genel prensiplere ilave olarak, kaptan gemide varsa irketin dzenledii tamamlayc ynergeleri de dikkate almaldr. Sz konusu tamamlayc bilgiler gemide varsa aada belirtilen mahalde bulunacaktr. Kaptan Kamaras 2.kaptan kamaras kpr st kargo ofisi

25

3.6 HASARLI DURUMDAK STABLTE VE TEKNE GERLME HESAPLARI Aada belirtilen balklar halinde belirtilecektir. Gemideki imkanlarn varl ( hasar kontrol plan, bilgisayar sistemi ) Tavsiye edilen sahil kontak (operatrn Teknik departman)

26

3.7

KAPTAN VE BELRLENM ZABTAN/ MRETTEBATIN GENEL SORUMLULUKLARI

KAPTAN

2.KAPTAN

BA MHENDS

NB. GV.ZABT

NB.MK.ZABT

GVERTEDEK GVERTE PERS.

GREVDEK MAKNE ZABT

TM GREV DII PERSONEL (GEREKTNDE)

Bu blmde grevli personelin grevleri listelenmitir. Grevler ve sorumluluklar firma procedur ile ayn izgide olmaldr.

27

3.7.1

GENEL SORUMLULUKLAR

Aada belirtilen gemi mrettebat, kirlilik olaynda gerej veya olas kazay kontrol altna almak, sznty azaltmak, gemide temizleme ilerini organize etmek ve gerkli ilave igcn belirlemekten sorumludur.

nvan Master/ Kaptan

Chief Officer 1. Zabit Chief Engineer Ba mhendis Deck Duty Officer Nb.Gv. Zabiti Duty Engineer Grevdeki Mk.zabiti

Duty Rating(s) Grevdeki personel

Grevler Gemide petrol ve zararl madde sznts ile ilgili ilerin genel sorumluluu, zellikle iki ana konuda ( haber verme ve mdahale etme zere) alnacak nlemlerle ilgili sorumluluklar. Gvertedeki ilemlerin sorumluluu; o andaki durumla ve ak durdurmak veya enaza indirmek iin yaplan ilemlerinsonularyla ilgili olarak Kaptana bilgilendirmek. Bunker ilemlerinin sorumluluu, , o andaki durumla ve bunker szntsn azaltkmak iin yaplan ilemlerin sonularyla ilgili olarak Kaptan bilgilendirmek. kaz verilmesi ve olayla ilgili olarak 1. zabit ve B.mhendise haber verilmesi, gerektiinde grevde olmayan personelin harekete geirilmesi. Ba mhendise yardm etmek , yangnla mcadele hazrlklarn yapmak , gverteye yeterli gc ve suyu salamak, gemideki mevcut olan temizleme ekipmanlarnn organizasyonu. Bir sznt tespit edildiinde mevcut tm olanaklarla ikaz vermek, derhal grevdeki zabitana haber vermek, szntnn vardevelalara ulamasn nlemek iin emici malzeme / temizleme malzemesini yerletirmek , gemide bulunan temizleme tehizatn kullanarak, temizleme ilemlerine balamak.

28

Bu blmde grevli personelin grevleri listelenmitir. Grevler ve sorumluluklar firma procedur ile ayn izgide olmaldr.
BLM:4 ULUSAL VE YEREL GDM Herhangi bir sznt olaynn etkisinin azaltlmasnda, gemi ve sahil hkmetiveya ilgili dier taraflar arasndaki hzl ve etkili egdm yaamsal bir nem tar. Konu ile ilgili eitli ulusal ve yerel idarelerin katlmalar ve rolleri, lkeden lkeye ve hatta limandan limana byk farkllklar gstereceinden, Kaptan bu zellikleri mmkn olduunca dikkate almaldr.bu balamda Kaptan, gerekli bilgileri almak iin gemi sahibi temsilcilerini sz konusu lkeye/ limana armaldr. Szntnn etkilerini hafifletici nlemleri almadan nce zellikle sahil hkmetlerinin kara sularndaki kazalar nedeniyle oluan gerek deniz kirlilii durumlarnda Kaptan, nlemlerle ilgili yetki alm iin Sahil Hkmet idaresi ile temas etmelidir. Kaptan, tm ilemlerde sahil Hkmeti idaresi ile egml almaldr. Kaptan; denizdeki kirlilik ile mcadelede amacyla kimyasal maddeleri kullanma izni iin sahil Hkmeti idaresine bavurmaldr. lgili Sahil Hkmeti daresi yetkililerinin izni olmadan hibir kimyasal madde kullanlmamaldr. Mcadeleyi gerekletirmesl iin , sahil Hkmetince sorumluluk verilmedii hallerde, Kaptan szntnn en aza indirmek iin gerekli grlen tm nlemleri almaldr. Meydana gelen kaza ile ilgili olarak, Kaptan bu plann 2.ve 3. Blmlerinde belirtilen nlemleri almaldr. EKLER : lk bildirimler ( Ek 1) Sahil hkmeti ile temaslar ( Ek 2) Limanlarla temaslar ( Ek 3) Gemi ile ilgili temaslar ( Ek 4) Uluslar aras temaslar ( Ek 5) Genel yerletirme plan Balast, bunker, kargo tanklar yerletirme plan Yakt devresi resimleri

29

BLM 5: ZORUNLU OLMAYAN BLGLER Bu plann 1/ 4, blmlerinde belirtilen MARPOL 73/78 ek I, kuarl 26 ve Ek II kural 16 tarafndan gerekli grlen, zorunlu hkmlere ilave olarak, yerel gereksinimler, sigorta irketleri veya gemi sahipleri/ iletici politilakalar v.s ilave bilgilerle ilgili hkmler getirebilir. Diagramlar ve/veya resimler , ba vuru dkmanlar v.s dahil olmak zere , bu gibi ilave bilgi malzemesi, bir kirlilik olay ile mcadelede veya acil bir durumda Kaptan yardmc olabilir, ayrca gemilerin urad limanlardaki yerel idareler tarafndan istenebilir. Bu nedenle rnein belirtilen ilave dkmanlar, gemi sahibi/ operatr/ iletmecisinin etkin bulunduu tarzda dkmanlatrlabilir. Diagramlar ve ilave gei planlar( rnein: orta kesit, endaze/off set tablosu, tank tablolar,ykleme snr zellikleri, light ship gemi zellikleri vesaire) Kirlilii nleme tehizatlar ( gemideki sznt ile mcadele tehizat) ve bunlarn yerleri, Kirlenme olaynn kaytlarnn tutulmas iin bilgiler( rnein : sorumluluk tazminat ve masraflarla ilgili dzenlemeler) Ba vuru dkmanlar ( rnein: ICS, OCIMF,SIGOTT, INTERTANKO vs gibi uluslar aras endstri kurulular tarafndan dzenlenen, yol gsterici yaynlar) Plann denenmesi iin yntemler Kayt tutma yntemleri Plann revizyonu iin yntemler.

Bu dev/proje rnek olarak hazrlanmtr, herhangi bir retim kurumuna verilmesi a305teyim.com ynetimi tarafndan tavsiye edilmez. Bu tr bir giriim nedeniyle doabilecek olumsuz sonulardan dolay sorumluluk kabul etmeyiz. Bu dosyay buraya koymamzdaki ama; dev ve tezlerinizde size rnek olmas, yol gstermesi ve bilgiye daha kolay ulaabilmenizi salamaktr.

YTMAKiNE * A305

30