You are on page 1of 35

Luigi Prandello

Luii Pirandelo

est lica trai pisca


Preveo: Nika Stipevi LICA KOMEDIJE KOJU TREBA STVORITI: Otac - Majka - Pastorka Sin - De ak - De!oj ica "o!o #!oje ne $o!ore% "&ati'( &a&!ana% Ma#a' Pa e )LUMCI DRAMSKO) PO*ORI+TA Direktor #ra'e - Pr!a $,-'ica - Pr!i $,-'ac - Dr-$a $,-'ica - M,a#a $,-'ica - M,a#i $,-'ac - Dr-$i $,-'ci i ),-'ice - Majstor scene - +a.ta - Rek!i&itar - Me/ani ar Sekretar #irektora #ra'e - Vratar .o&ori0ta - Dekorateri i Binski ra#nici Danj-( na .o&ornici #ra'sko$ .o&ori0ta1 Pri'e#2a - Ko'e#ija ne'a ino!a ni scena1 Pre#sta!a 3e #!a .-ta 2iti .rekin-ta: .r!i .-t( 2e& s.-0tanja &a!ese( ka#a se Direktor #ra'e i $,a!no ,ice 2-#- .o!-k,i #a 2i s.re'i,i scen-( a ),-'ci se -k,one sa .o&ornice4 i #r-$i .-t ka#a Me/ani ar 2-#e o'a0ko' s.-stio &a!es-1 Pri -,ask- - .o&ori0n- sa,$,e#aoci'a se -ka&-je .o&ornica s .o#i$n-to' &a!eso'( 2e& k-,isa i .osta!,jene scene( .ra&na i skoro - 'rak-( kako 2i o# .o etka i'a,i -tisak #a se na,a&e .re# ne.ri.re',jeno' .re#sta!o'1 Ste.enice s je#ie i s #r-$e strane .o&ornice .o!e&i!a3e .o&ornic- sa .o&ori0no' sa,o'1 5a .o&ornici .ore# ot!ora stoji i&'akn-ta +a.ta e!a 0ko,jka1 S #r-$e strane( - .re#nje' #e,-( na,a&i se sto i3 i 6ote,ja &a Direktora #ra'e s nas,ono' okren-ti' .re'a $,e#aoci'a1 Dr-$a #!a sto i3a( !e3i i 'anji( s neko,iko sto,ica( .osta!,jeni s- - .re#nje' #e,.o&ornice( #a 2i 2i,i .ri r-ci ako &atre2aj- na .ro2i1 Dr-$e sto,ice( o!#e-on#e( #esno i ,e!o( &a ),-'ce( a - #n- sa strane( skoro skri!en( k,a!ir1 Ka#a se s!et,ost - sa,i -$asi( !i#e3e se Me/ani ar - .,a!oj ra#ni koj 2,-&i i s tor2ico' o .ojas- kako -,a&i na !rata .o&ornice( -&i'a i& je#no$ -$,a - #n- .o&ornice neko,iko #asaka i kako se( ra&'esti!0i i/ .o .re#nje' #e,- .o&ornice( s.-0ta na ko,ena #a 2i i/ &ak-cao1 5a -#arce eki3a #oj-ri3e Majstor scene1 MAJSTOR SCE5E 7ej8 +ta ra#i09 ME7A5I:AR +ta ra#i'9 *aki!a'1 MAJSTOR SCE5E U o!aj sat9 "Po$,e#a na aso!nik% Ve3 je .o,a je#anaest1 Direktor tek 0to nije sti$ao na .ro2-1 ME7A5I:AR Mora' i ja #a i'a' s!oje !re'e &a ra#8 MAJSTOR SCE5E I'a3e0 $a( a,i ne sa#a1 ME7A5I:AR A,i ka#9 MAJSTOR SCE5E Ka#a ne 2-#e !re'e &a .ro2-1 De( #e( o#nesi s!e( i osta!i 'e #a .osta!i' scen- &a #r-$i in ko'e#ije ;I$ra -,o$a<1 Me/ani ar 3e( #-!aj-3i i $-n=aj-3i( .ok-.iti #aske i oti3i1 U isto !re'e 3e na !rata .o&ornice .o eti #a .risti>- ),-'ci( '-0karci i >ene( naj.re je#an( .a #r-$i( .a .o #!oje( .o !o,ji: #e!et i,i #eset( ono,iko ko,iko se s'atra #a je .otre2no #a - est!-je na

&aka&anoj .ro2i Piran#e,o!e ko'e#ije ?I$ra -,o$a<1 U0a!0i( .o&#ra!i3e Majstora scene i i&'enja3e .o&#ra!e i&'e=- se2e .o>e,e!0i je#no #r-$o'e #o2ar #an1 5eki 3e kren-ti s!oje $ar#ero2e4 #r-$i( 'e=- koji'a i +a.ta sa knji$o' re>ije .o# 'i0ko'( &asta3e na .o&ornici o ek-j-3i Direktora #a 2i .o e,i .ro2-1 U 'e=-!re'en-( .ose#a!0i - kr-$ i,i stoje3i( i&'enja3e 'e=- so2o' .o koj- re 1 5eko 3e .ri.a,iti ci$aret-4 neko 3e se .ot->iti na -,o$- koja '- je #o#e,jena( a #r-$i 3e $,asno .ro itati #r-$o!i'a nek- !est i& kak!o$ .o&ori0no$ ,ista1 Bi,o 2i .o>e,jno #a i ),-'ci i ),-'ice 2-#- o#e&eni - o#e,a .rete>no s!et,i/ i !e#ri/ 2oja i #a o&a .r!a i'.ro!i&o!ana scena 2-#e .riro#na i !eo'a >i!a1 U i&!esno' tren-tk-( je#an o# ),-'aca 'oto 2i #a se#ne &a k,a!ir i &as!ira nek- tr-4 naj',a=i ),-'ci i ),-'ice .o e,i 2i #a traj-1 MAJSTOR SCE5E "P,jesn-!0i r-ka'a #a 2i i/ s'irio% 7aj#@( .restanite8 E!o $os.o#ina Direktora8 M-&ika i i$ra 3e o#je#no' .restati1 ),-'ci 3e se okren-ti .re'a .o&ori0noj sa,i i !i#e3e Direktora kako -,a&i na !rata( sa 0ta.o' is.o# r-ke i #e2e,o' ci$aro' - -sti'a1 On 3e i3i .ro,a&o' i&'e=- se#i0ta i( #ok $a ),-'ci .o&#ra!,jaj-( .o.e3e se ste.enica'a na .o&ornic-1 Sekretar 3e '- #ati .o0t-: neko,iko no!ina i -!ijen r-ko.is1 DIREKTOR Pisa'a9 SEKRETAR 5ije#no1 T- je s!a .o0ta1 DIREKTOR "Pr->aj-3i '- r-ko.is% O#nesite - $ar#ero2-1 "*ati'( $,e#aj-3i oko,o i o2ra3aj-3i se Majstor- scene% U/( o!#e se ne !i#i1 Mo,i' !as( #ajte 'a,o s!et,a1 MAJSTOR SCE5E O#'a/1 Po3i 3e #a i&#a nare=enje1 I( 'a,o #ociije( ce,a #esna strana .o&ornice( $#e 3e se na,a&iti ),-'ci( 2i3e os!et,jena jako' 2e,o' s!et,o03-1 U 'e=-!re'en- 3e +a.ta .o3i na s!oje 'esto( -.a,iti ,a'.- i ra0iriti .re# so2o' knji$- re>ije1 DIREKTOR "P,jeskaj-3i r-ka'a% De( #e( #a .o ne'o1 "Majstor- scene% Jes- ,i s!i .ris-tni9 MAJSTOR SCE5E Pr!e $,-'ice na' ne'a1 DIREKTOR Po o2i aj-8 "Poie#a3e na sat% Kasni'o !e3 #eset 'in-ta1 *a.i0ite je( 'o,i' !as1 5eka se na- i #a ne &a#ocnja!a na .ro2-1 5e3e ni &a!r0iti s!oj .rekor( a sa #na sa,e -3e se $,as Pr!e $,-'ice1 PRVA )LUMICA 5e( ne( .o2o$-8 E!o 'e8 E!o 'e8 S!a o#e!ena - 2e,o( sa i&a&i!a ki' 0e0iro' na $,a!i i #ra>esni' .setanceto' - r-ka'a( .rotr a3e .ro,a&o' i&'e=- se#i0ta i ->-r2ano 3e se .o.eti -&a ste.enice1 DIREKTOR Vi kao #a ste se &arek,i #a -!ek &a#ocnja!ate1 PRVA )LUMICA O.rostite 'i1 U2i,a sa' se tra>e3i neka ko,a #a 2i/ sti$,a na !re'e8 A,i !i#i' #a jo0 niste .o e,i1 Ja i onako ne i&,a&i' o#'a/ na scen-1 "*ati'( &o!n-!0i .o i'en- Majstora scene i .re#aj-3i '- .setance% B-#ite ,j-2a&ni( s'estite 'i $a $ar#ero2-1 DIREKTOR ")-n=aj-3i% Jo0 i k- e8 Kao #a@o!#e i'a 'a,o .asa1 "O.et 3e .,jesn-ti r-ka'a i o2rati3e se +a.ta -% 7aj#@'o( #r-$i in ?I$re -,o$a<1 "Se#aj-3i - 6ote,j-% Pa>nja( $os.o#o1 5a ko$a je re#9 ),-'ica i ),-'ice 3e se sk,oniti s .re#nje$ #e,a .o&ornice i se03e .o strani( osi' troje ),-'aca( koji 3e .o eti .ro2- i Pr!e ),-'ice( koja 3e( ne o2a0r-3i se na Direktoro!o .itanje( sesti &a je#an o# sto i3a1 DIREKTOR "Pr!oj ),-'ici% 5a !as je( #ak,e( re#9 PRVA )LUMICA 5e( $os.o#ine1

DIREKTOR "5estr.,ji!o% Pa sk,onite se on#a( &a2o$a8 Pr!a ),-'ica 3e -stati i se03e .ore# osta,i/ ),-'aca koji s- se !e3 .o!-k,i - stran-1 DIREKTOR "+a.ta -% Po nite( .o nite1 +APTA: ":ita i& knji$e% ?U k-3i Leone )a,a1 5eo2i na ko'2inacija tr.e&arije i ra#ne so2e;1 DIREKTOR "Okre3e se .re'a Majstor- scene% U&e3e'o cr!en- so2-1 MAJSTOR SCE5E "Be,e>e3i na ,ist- /artije% Cr!en-1 Do2ro1 +APTA: ":itaj-3i #a,je i& knji$e% ;Posta!,jen sto i .isa3i sto sa knji$a'a i s.isi'a1 Po,ice s knji$a'a i !itrine s 2o$ati' .ri2oro' &a je,o1 Vrata - #n- koja !o#e - s.a!a3so2- Leona1 Le!o( 2o na !rata koja !o#e - k-/inj-1 ),a!na !rata s- #esno<1 DIREKTOR "Ustaj-3i i .oka&-j-3i% Pa&ite( #ak,e( #o2ro1 Ta'o $,a!na !rata1 O!a'o( k-/inja1 "O2ra3aj-3i se ),-'c- koji 3e i$rati Sokrata% Vi 3ete o!-#a -3i i i&a3i1 "Majstor- scene% D!ostr-ka !rata 3ete .osta!iti ta'o - #n-( i sta!i3ete &a!ese1 "Pono!o 3e sesti% MAJSTOR SCE5E "Be,e>e3i% Do2ro1 +APTA: ":itaj-3i kao $ore% ;Scena .r!a1 Leone )a,a( )!i#o Venanci( Ai,i.o( na&!an Sokrat1< "Direktor-% Mora' ,i i #i#aska,ije #a ita'9 DIREKTOR Ta #a8 Sto .-ta sa' !a' !e3 ka&ao8 +APTA: ":itaj-3i kao $ore% ;Ka#a se .o#i$ne &a!esa( Leone )a,a( s k-!arsko' ka.o' na $,a!i i kece,jo' oko .asa( '-ti #r!eno' ka0iko' jaje - &#e,i1 Ai,i.o( o#e!en tako=e kao k-!ar( '-ti #r-$o jaje( )!i#o Venanci s,-0a( se#e3i1< PRVI )LUMAC "Direktor-% A,i( o.rostite( tre2a ,i 2a0 #a sta!i' k-!arsk- ka.- na $,a!-9 DIREKTOR "5er!iran .ri'e#2o'% Rekao 2i/8 Ka# ta'o .i0e8 "Poka>e knji$- re>ije% PRVI )LUMAC A,i to je s'e0no( #o&!o,ite8 DIREKTOR "Sko i!0i( sa! 2esan% S'e0no8 S'e0no8 +ta !a' ja 'o$- ka#a na' i& Aranc-ske ne sti>e nije#na #o2ra ko'e#ija( .a s'o .ri'orani #a .osta!,ja'o Piran#e,o!e ko'e#ije( a 2,a$o ono' koji $a ra&-'e4 one s- na'erno tako na.isane kako ne 2i 2i,i &a#o!o,jni ni $,-'ci( ni kriti ari( ni .-2,ika8 "),-'ci 3e se nas'ejati1 A on 3e on#a( -sta!0i i .ri0a!0i Pr!o' ),-'c-( !ikn-ti% K-!arsk- ka.-( #akako8 I jaja #a '-tite8 Mis,ite ,i #a( se' to$a 0to '-tite jaja( ne3ete i'ati i #r-$o$ .os,a9 Te0ko !a'a8 Tre2a #a .re#sta!,jate ,j-sk- o# jajeta koje '-tite8 "),-'ci 3e se .ono!o nas'ejati i .o e3e #a ko'entari0- ironi no 'e=- so2o'% Ti0ina8 I s,-0ajte ka#a o2ja0nja!a'8 "O2ra3aj-3i se .ono!o Pr!o' $,-'c-% LJ-sk-( #akako: to &na i .ra&an ka,-. ra&-'a( 2e& je&$ra na$ona( koji je s,e.8 Vi ste ra&-'( a !a0a >ena na$on: i$raj-3i #o#e,jen- -,o$- !i na'erno tre2a #a .ra!ite 'arionet- o# sa'o$ se2e1 Jeste ,i ra&-'e,i9 PRVI )LUMAC "+ire3i r-ke% Ja nisa'8 DIREKTOR "Vra3aj-3i se na s!oje 'esto% 5i ja8 Da i#e'o #a,je( na kraj- 3ete 'e i .o/!a,iti8 "Po!er,ji!o% Mo,i' !as( okrenite se 'a,o( Jer nera&-',ji! #ija,o$ i jo0 #a !as $,e#aoci ne -j-( .a .ro.a#e st!ar8 "P,jesn-!0i .ono!o r-ka'a% Pa>nja( .a>nja8 Po inje'o8 +APTA: I&!inite( $os.o#ine Direktore( #o&!o,ja!ate ,i #a se sk,oni' .o# 0ko,jk-9 D-!a neka .ro'aja8 DIREKTOR Pa #a2o'e( sk,onite se( sk,onite se8 Vratar .o&ori0ta( s ka.o' -kra0eno' 0irito'( -3i 3e - 'e=-!re'en- - sa,-( .ro3i 3e .ro,a&o' i&'e=- se#i0ta( i .ri3i Direktor- #a '- naja!i #o,a&ak +est ,ica( koja 3e( -0a!0i

- sa,-( i3i &a nji' na i&!esnoj -#a,jenosti( ne0to s'eteni i neo#,- ni( $,e#aj-3i oko se2e1 Ko 2-#e /teo #a .osta!i na scen- o!- ko'e#ij- tre2a #a nastoji s!i' sre#st!i'a #a se o!i/ +est ,ica ne .o'e0a sa ),-'ci'a .o&ori0ta1 Ka#a se Lica 2-#- .o.e,a na .o&ornic-( ras.ore=i!anje je#ni/ i #r-t/( onako kako je na&na eno - #i#aska,ija'a( 2es-'nje 3e 2iti o# koristi4 isto tako 2i3e korisno ra&,i ito os!et,ja!anje .o'o3- .ose2ni/ re6,ektora1 A,i naje6ikasniji i naj.rik,a#niji na in koji se o!#e sa!et-je 2i,a 2i -.otre2a naro iti/ 'aski &a Lica( na injeni/ o# naro ito$ 'aterija,a koji s.re a!a #a i/ &noj ra&'ek0a( a i.ak tak!i/ #a 2-#- ,ake ),-'ci'a koji i/ 2-#- nosi,i1 Tre2a #a 2-#- i&ra=ene i i&re&ane tako #a o i( nos i -sta 2-#- s,o2o#ni1 Lica( - st!ari( ne tre2a #a #e,-j- kao .ri!i=enja( !e3 kao kreirane rea,nosti( ne.ro'en,ji!e konstr-kcije 6anta&ije - #ak,e( tre2a #a 2-#- ne0to st!arnije i trajnije o# ne.ostojane .riro#nosti ),-'aca1 Maske 3e #o.rineti st!aranj-tiska o ,ik- koji je -'etnost konstr-isa,a i ne.ro'en,ji!o 6iksira,a i&ra&o' osno!no$ ose3anja koje i'a s!aka ,i nost4 a to 2i 2i,a $ri>a sa!esti ko# Oca( os!eta ko# Pastorke( .re&ir ko# Sina( 2o, ko# Majke( sa 6iksirani' s-&a'a o# !oska koje tek- ni& 'o#re .o#o njake i ja2- ice( kao 0to se 'o>e !i#eti na stat-a'a i s,ika'a ?Mater #o,orosa< crk!a'a1 I o#e3a neka 2-#e o# naro ito$ 'aterija,a i naro ito$ kroja( 2e& .reteranosti( s kr-ti' na2ori'a i 0iroka( kao #aje &a stat--( -kratko( tak!a #a ne #aje -tisak #a je sa0i!ena o# 'aterija,a koji se 'o>e k-.iti - 2i,o kojoj tr$o!ini - $ra#- i skrojiti - 2i,o kojoj kroja koj ra#nji1 Otac 3e i'ati oko .e#eset $o#ina: sa !e,iki' &a,isci'a( a,i ne 3e,a!( sa $-sti' 2rko!i'a sk-.,jeii' oko jo0 s!e>i/ i esto neo#re=eno i 2e&ra&,o>no nas'e0eni/ -sta1 B,e#a ,ica( naro ito e,a4 o i .,a!e( jajasto$ o2,ika( !eo'a s!et,e i .ronic,ji!e4 nosi3e s!et,e .anta,one i ta'an ka.-t4 .oneka# 3e 2iti !eo'a 2,a$( skoro s,a#-nja!( a .eka#( o.et( i'a3e o0tre i $r-2e is.a#e1 Majka 3e 2i0i kao -.,a0ena i .ritisn-ta ne.o#no0,ji!i' tereto' sra'a i .oti0tenosti1 Prekri!ena $-sti' -#o!i ki' !e,o'( 2i3e skro'no o#e!ena - crno( a ka#a 2-#e .o#i$,a !eo( -ka&a3e se neistro0eno a,i kao !o0tano ,ice4 sta,no 3e #r>ati o2orene o i1 Pastorka( o# osa'naest $o#iia( 2i3e #rska( skoro 2esti#na1 Veo'a ,e.a( i ona 3e nositi crnin-( a,i s -.a#,ji!o' e,e$ancijo'1 Poka&i!a3e #a joj je ne,a$o#no &2o$ sti#,ji!o$( oja=eno$ i skoro i&$-2,jeno$ i&$,e#a 2rata( t-ro2no$ De aka o# etrnaest $o#ina( o#e!eno$ isto tako - crno4 'e=-ti'( i&ra>a!a3e >i!a/n- ne>nost .re'a sestrici( De!oj ici o# oko etiri $o#ine( o#e!enoj 2e,o( s .ojaso' o# crne s!i,e1 Sin( o# #!a#eset #!e $o#ine( skoro oka'enjen - i&ra&-&#r>ano$ .re&ira .re'a Oc- i na'r$o=ene ra!no#-0nosti .re'a Majci( nosi3e ,j-2i asti 'anti, i #-$ &e,en 0a, oko !rata1 VRATAR "S ka.o' - r-ci% I&!inite( $os.o#ine sa!etni e1 DIREKTOR "5a$,o( ne,j-2a&no% +ta je sa# o.et9 VRATAR "Boja>,ji!o% O!#e s- neka $os.o#a( !as tra>e1 Direktor i ),-'ci 3e se okren-ti i i&nena=eno 3e $,e#ati sa .o&ornice - sa,-1 DIREKTOR "Pono!o 2esan% A,i ja o!#e i'a' .ro2-8 *nate #o2ro #a &a !re'e .ro2e niko ne s'e #a -=e8 "Okre3-3i se .re'a sa,i% Ko ste !i( $os.o#o9 +ta >e,ite9 OTAC "Ist-.aj-3i na.re#( s!e #o ste.enica( a &a nji' osta,i% Tra>i'o o!#e je#no$ .isca1 DIREKTOR "*a.anjen i ,j-t% Pisca9 Kak!o$ .isca9 OTAC Bi,o kak!o$( $os.o#ine1 DIREKTOR A,i o!#e ne'a nikak!o$ .isca( jer ne .ro2a'o nikak!- no!- ko'e#ij-1 PASTORKA "S !ese,o' >i!o03-( .enj-3i se ->-r2ano ste.enica'a% Uto,iko 2o,je( -to,iko 2o,je( $os.o#ine8 Mo>e'o 'i #a .re#sta!,ja'o t- no!- ko'e#ij-1 5EKO OD )LUMACA "I&'e=- >i!i/ ko'entara i s'e/a osta,i/% ),e( $,e8

OTAC "Po.e!0i se na .o&ornic- sa Pastorko'% Jeste( a,i kako 2e& .isca8 "Direktor-% Je#ino ako !i( 'o>#a( ne 2iste /te,i111 Majka( !o#e3i De!oj ic- &a r-k-( i De ak .o.e3e se -& .ree ste.enice i osta3e t- i0 eki!anj-1 Sin 3e ostati sa'( na2-sit1 DIREKTOR Va'a je( $os.o#o( #o 0a,e9 OTAC 5e( $os.o#ine( ne'ojte tako8 5a.roti!( #onosi'o !a' 2o,n- #ra'-1 PASTORKA I 'o>e'o !a' #oneti -s.e/a8 DIREKTOR U inite 'i -s,-$-( 'o,i' !as( i o#,a&ite( ne 'o>e'o #a $-2i'o !re'e sa ,-#aci'a8 OTAC "U!re=eno i 2,a$o% O( $os.o#ine( #o2ro !a' je .o&nato #a je >i!ot .-n 2eskrajni/ a.s-r#a( i nije ni .otre2no #a i&$,e#aj- !ero!atni jer s- istiniti1 DIREKTOR Ta 0ta( #o =a!o,a( .ri ate9 OTAC Ka>e' #a se st!arno 'o>e s'atrati ,-#o03-( #a( $os.o#ine( ,-#o03-( ako se s-.rotno .ost-.a( a,i #o&!o,ite 'i #a !a' .ri'eti': i ka#a 2i 2i,a ,-#ost( to je i.ak je#ini sa#r>aj !a0e$ &ani'anja1 ),-'ci 3e se -&ne'iriti( o&,oje=eni1 DIREKTOR "Usta!0i i .re'eri!0i $a o# $,a!e #o .ete% A tako9 Mis,ite #a je na0 .osao .osao ,-#aka9 OTAC E/( .rika&i!ati #a je istinito ono 0to nije4 2e& .otre2e( $os.o#ine: I$re ra#i111 *ar nije !a0a #->nost #a o>i!,ja!ate na sceni i&'i0,jena ,ica9 DIREKTOR "O#'a/( i&ra>a!aj-3i o&,oje=enost koja s!e !i0e raste ko# nje$o!i/ $,-'aca% A,i ja !as -!era!a'( #ra$i $os.o#ine( #a je $,-'a ki .o&i! je#an o# naj.,e'enitiji/8 Iako na' #anas ta $os.o#a( no!i ko'e#io$ra6i #aj- na i&!o=enje ne#ot-.a!ne ko'e#ije i ,-tke -'esto ,j-#i( &najte #a na'a .ri.a#a s,a!a 0to s'o - o!#e( na o!i' #aska'a - #a,i >i!ot 2es'rtni' #e,i'a8 ),-'ci( &a#o!o,jni( o#o2ra!a3e i a.,a-#ira3e s!o' Direktor-1 OTAC "Preki#aj-3i i !atreno #oka&-j-3i% Eto8 O#,i no8 Bi!i' 2i3i'a( !i0e >i!i' o# oni/ koja #i0- i o#e!aj- se8 Manje st!arni'( 'o>#a4 a,i( istinitiji'8 Isto$ s'o 'i0,jenja8 ),-'ci 3e se .o$,e#ati( - -#-1 DIREKTOR Kako8 A .re ste $o!ori,i111 OTAC 5e( o.rostite( !a'a sa' rekao( $os.o#ine( !a'a koji ste na' .o#!ikn-,i #a ne 'o>ete #a $-2ite !re'e sa ,-#aci'a1 Iako niko 2o,je o# !as ne 'o>e &nati #a ,j-#ska 6anta&ija s,->i .riro#i kao or-=e #a 2i .ro#->i,a( na -&!i0eniji na in( s!oje st!ara,a ko #e,o1 DIREKTOR Do2ro( #o2ro1 A,i 0ta /o3ete ti'e9 OTAC 5i0ta( $os.o#ine1 Da !a' #oka>e' #a #o,a&i'o na s!et na 'no$o na ina( 'no$o o2,ika: kao sta2,o i,i ka'en( !o#a i,i ,e.tir111 i,i kao >ena1 A #a se 'o>e #o3i na s!et i kao ,ice8 DIREKTOR "Sa i&!e0ta eni'( ironi ni' -=enje'% A !i( &aje#no sa o!o' $os.o#o'( #o0,i ste na s!et kao ,ice9 OTAC Ba0 tako( $os.o#ine( i >i!i -& to( kao 0to !i#ite1 Direktor i ),-'ci 3e .rasn-ti - s'e/( kao r-$aj-3i se1 OTAC "U!re=en% Bao 'i je 0to se tako s'ejete( jer( .ona!,ja'( 'i nosi'o - se2i 2o,n#ra'-( kao 0to( $os.o#o( 'o>ete &ak,j- iti .o o!oj >eni - crnini1 )o!ore3i tako .r->i3e r-k- Majci .o'a>-3i joj #a se .o.ne -& .os,e#nje ste.enice4 #r>e3i je i #a,je &a r-k- .o!e03e je na tra$i no s!e an na in #o #r-$e strane .o&ornice

koja 3e se o#'a/ os!et,iti neko' 6antasti no' s!et,o03-1 De!oj ica i De ak 3e .o3i &a Majko'4 &a nji'a Sin( koji 3e se #r>ati #a,eko o# nji/( - #n- .o&ornice4 &ati' Pastorka( koja 3e se isto tako i&#!ojiti i stajati - .re#nje' #e,- .o&ornice( nas,onjena na o$ra#-1 ),-'ci( naj.re &a.anjeni( &ati' &a#i!,jeni o!i' ras.ore#o'( &a.,jeska3e kao &a/!a,j-j-3i ia .re#sta!i koja i' je .rire=ena1 DIREKTOR "U .r!i 'a/ &2-njen( &ati' ,j-t% Prestanite8 Ti0ina8 "*ati' o2ra3aj-3i se Lici'a% A !i( i#ite o#at,e8 )-2ite se8 "Majstor- scene% Bo$a'-( -k,onite i/1 MAJSTOR SCE5E "Krene na.re#( &ati' &astane( kao &a#r>an neki' -#ni' stra/o'% O#,a&ite8 O#,a&ite8 OTAC "Direktor-% A,i ne'ojte( !i#ite( 'i111 DIREKTOR "Vi -3i% Mi( kona no( o!#e 'ora'o #a ra#i'o8 PRVI )LUMAC 5ije #o&!o,jeno terati tako 0a,-111 OTAC "O#,- an( ist-.aj-3i na.re#% Ja sa' &a.anjen !a0i' ne!ero!anje'8 *ar !i( $os.o#o( niste na!ik,i #a !a' se o!#e( je#no .o je#no( .oja!,j-j- >i!a ,ica koja st!araj.isci9 Mo>#a &ato 0to ta'o ".oka>e na 'esto +a.ta a% ne'a neke knji$e - kojoj 2is'o i'i 2i,i9 PASTORKA "Ist-.aj-3i .re# Direktora( nas'e0ena( &a!o#,ji!a% Ver-jte( $os.o#ine( #a s'o 'i #oista 0est !eo'a &ani',ji!i/ ,ica8 Ma#a( i&$-2,jeni/1 OTAC "Uk,anjaj-3i je% Da( i&$-2,jeni/( #o2ro8 "Direktor-( o#'a/% U to' s'is,-( !i#ite( 0to .isac koji nas je st!orio( i to >i!e( nije .os,e /teo( i,i st!arno nije 'o$ao( #a nas -nese - s!et -'etnosti1 I to je 2io .ra!i &,o in( $os.o#ine( jer onaj koji i'a t- sre3- #a se ro#i kao >i!o ,ice 'o>e i s'rti #a se r-$a1 Vi0e ne 'o>e #a -'re8 U're3e o!ek( .isac( or-=e st!aranja4 st!oreno ,ice ne -'ire !i0e8 I #a 2i !e no >i!e,o nis- '- .otre2ne ni i&-&etne s.oso2nosti( niti je .otre2no #a st!ara -#a1 Ko je 2io San o Pansa9 Ko je 2io #on A2on#io9 Pa i.ak >i!e !e no( jer s- - .o.-t >i!i/ k,ica i'a,i sre3- #a nai=- na .,o#no t,e( na 6anta&ij- koja je -'e,a #a i/ o#ne$-je i ot/rani( i o>i!i &a !e nost8 DIREKTOR S ti'e se .ot.-no s,a>e'8 A,i 0ta 3ete !i o!#e9 OTAC 7o3e'o #a >i!i'o( $os.o#ine8 DIREKTOR "Ironi no% *a !e nost9 OTAC 5e( $os.o#ine4 sa'o &a tren-tak: - !a'a1 JEDA5 )LUMAC 7o3e #a >i!e - na'a8 MLADI )LUMAC "Poka&-je Pastork-% +to se 'ene ti e( !r,o ra#o( ako 2i 'e sa'o &a.a,a ona ta'o8 OTAC Pa&ite( .a&ite: ko'e#ij- tre2a tek st!oriti( "Direktor-% a,i ako !i i !a0i $,-'ci /o3ete( o#'a/ 3e'o je .osta!iti1 DIREKTOR "5estr.,ji!o% Ta 0ta /o3ete #a .osta!,jate8 O!#e se ne .ra!e tak!e .osta!ke8 O!#e se i$raj- #ra'e i ko'e#ije8 OTAC Pa #o2ro8 Ra#i to$a s'o i #o0,i k !a'a8 DIREKTOR )#e !a' je r-ko.is9 OTAC U !a'a je( $os.o#ine1 "),-'ci se nas'ej-% Dra'a je - na'a4 'i s'o #ra'a4 i $ori'o o# >e,je #a je i$ra'o( onako kako nas i&n-tra strast $oni8 PASTORKA "Po#r-$,ji!o( sa .er6i#no' #ra>esti .reterane 2esti#nosti% Moja strast( ka#a 2iste &na,i( $os.o#ine8 Moja strast111 i to &a nji'8 "Poka>e Oca i kren-3e kao #a $a &a$r,i( a,i 3e &ati' .rasn-ti - o0tar s'e/% OTAC "S ,j-titi' is.a#o'% A ti .rekini( &a sa#a8 I 'o,i' te #a se tako ne s'eje08 PASTORKA 5e9 A on#a( #o&!o,ite 'i( iako sa' i&$-2i,a oca tek .re #!a 'eseca( #a

!a' .oka>e'( $os.o#o( kako .e!a' i i$ra'8 Po e3e 'a,icio&ie ?Pren#s $ar#e a Tc/o--T/in-Tc/o-< o# Ba!e Sta'.er-a s!e#en na 6okstrot i,i ,a$ani one-ste. o# Arancis Sa,a2ert-a: i to .r!- stro6- .rate3i je korako' i$re1 Les c/inois sont -n .e-.,e 'a,in( De S/an$ai a Pekin( I,s on 'is #es ecrita-C .arto-t( Prene& $ar#e a Tc/o--T/in-Tc/o-1 Dok ona .e!a i tra( ),-'ci( naro ito ',a#i( kao .ri!- eni neo2i ni' ari'a( kren-3e .re'a njoj i .o#i3i 3e r-ke kao #a 3e je &$ra2iti1 Ona 3e -&'akn-ti4 a ka#a ),-'ci 2-#&a.,jeska,i( ona 3e se na .rekore!anja Direktora .ona0ati kao #a je rasejana i #a s- joj 'is,i o#,-ta,e1 )LUMCI I )LUMICE "S'ej-3i se i .,jeskaj-3i% Do2ro8 Bra!o8 O#,i no8 DIREKTOR "LJ-t% Ti0ina8 Mis,ite ,i #a ste - ka6e-0antan-9 "Po!-ka!0i 'a,o - stranOna( sa i&!esno' .renera>eno03-% Recite 'i( 'o,i' !as: je ,i ,-#a9 OTAC 5e( ni.o0to ,-#a8 )ore ne$o ,-#a8 PASTORKA "Doj-ri!0i o#'a/ #o Direktora% )ore8 )ore8 Dr-$o je to( $os.o#ine8 )ore8 S,-0ajte( 'o,i' Vas: o#'a/ 3- Va' o#i$rati o!- #ra'-( jer 3ete se -!eriti( - i&!esno' tren-tk-( #a 3- ja - ka#a o!o srce o# #eteta111 "U&e3e &a r-k- De!oj ic- koja 3e stajati -& Majk- i #o!e03e je .re# Direktora #ra'e% Vi#ite ,i kako je ,e.-0kasta9 "Di$n-3e je nar-ke i .o,j-2i3e je% Dra$a8 Dra$a8 "S.-sti3e je .ono!o na .o# i #o#a3e( skoro .roti! s!oje !o,je( $an-ta% Dak,e( ka#a o!o srce o# #eteta 2o$ o#-&'e toj ja#noj 'ajci i ka#a o!aj ne#ot-.a!ko ")-rn-3e naire# De aka( &$ra2i!0i $a $r-2o &a r-k-% na.ra!i naj!e32-#a,a0tin-( $,-. kako je "o#$-rn-3e $a .re'a Majci% On#a 3ete !i#eti #a 3- se ja i&$-2iti8 Da( #a8 O#'a$,i3-8 A ne ini 'i se #a je !re'e &a to( !er-jte( ne ini 'i se8 A,i .os,e ono$a( !r,o inti'no$ 0to se #o$o#i,o i&'e=- 'ene i nje$a( ".oka>e Oca ->asno na'i$-j-3i% ne 'o$- !i0e #a se !i#i' - o!o' #r-0t!-( ne 'o$- #a 2-#e' s!e#ok ->asno' 2o,- o!e 'ajke &2o$ to$ -#aka ".oka>e Sina% $,e#ajte $a8 ),e#ajte $a8 Ra!no#-0an je on( ,e#en kao stena( &ato 0to je &akoniti sin4 .-n .re&ira .re'a 'eni( .re'a o!o' o!#e( ".oka>e De aka% .re'a to' #ra$o' st!orenj-4 jer s'o ko.i,a# - jeste ,i s/!ati,i8 Ko.i,a#1 "Pri3i 3e Majci i &a$r,i3e je% A on( o!- ja#n- 'ater( koja je 'ati s!ijnas( ne3e #a .ri&na &a s!oj- 'ajk- - i s !isine je $,e#a( #r>e3i je sa'o &a 'ajk- nas troje ko.i,a#i - .o#,ac8 S!e 3e 0o i&t!oriti 2r&o( krajnje -&2-=ena( i .o00o 2-#e .-ni' $,aso' i&$o!ori,a ono ?ko.i,a#<( ?.o#,ac< 3e 2iti ka&ano ti/o( kao #a je is.,j-n-,a t- re 1 MAJKA "Direktor- sa 2e&'erni' ja#o'% )os.o#ine( - i'e o!a #!a ja#na 2i3a( .rek,inje' !as111 "oseti3e #a 'a,aksa!a i &atet-ra3e se% O( 2o>e 'oj111 OTAC "Pritr a!0i #a je .ri#r>i &aje#no sa ),-'ci'a &2-njeni' i &a.,a0eni'% *a2o$a: sto,ic-( je#n- sto,ic- o!oj ja#noj -#o!ici8 )LUMCI "Dotr a!0i% Ta je ,i 'o$-3no8 7o3e ,i st!arno #a .a#ne - nes!est8 DIREKTOR O!a'o sto,ic-( o#'a/8 Je#an ),-'ac 3e .r->iti sto,ic-1 Dr-0 3e se sk-.iti oko,o .-ni .a>nje1 Majka( se#e3i( nastoja3e #a s.re i Oca #a .o#i$ne !eo koji joj krije ,ice1 OTAC Da je !i#ite( $os.o#ine( sa'o #a je !i#ite111 MAJKA A,i ne'oj( &a2o$a( .restani8 OTAC P-sti #a te !i#i8 "Po#i3i 3e joj !eo% MAJKA "Ustaj-3i i .rinose3i o ajni ki r-ke ,ic-% O( $os.o#ine( .rek,inje' !as( ne #ajte

o!o' o!ek- #a ost!ari s!oj- na'er-( to je &a 'ene ->asno1 DIREKTOR "*a.re.a03en( sa! - -#-% Vi0e ne &na' ni $#e s'o( ni o e'- je re 8 "Oc-% O!o je !a0a $os.o=a9 OTAC "O#'a/% Da( $os.o#ine( 'oja >ena8 DIREKTOR Pa kako je on#a -#o!ica( ka#a ste !i >i!i9 ),-'ci 3e #ati o#-0ka s!e' s!o' &a.re.a03enj- 2- ni' s'e/o'1 OTAC "Po$o=en( s o0tro' .atnjo'% 5e s'ejte se8 5e s'ejte se tako( &a2o$a8 U to' i jeste njena tra$e#ija( $os.o#ine1 Ona je i'a,a #r-$o$ o!eka1 Dr-$o$ o!eka koji 2i 'orao #a 2-#e o!#e8 MAJKA "Krikn-!0i% 5e8 5e8 PASTORKA U'ro je( sre3o' .o nje$a( .re #!a 'eseca( reko/ !a'1 Jo0 s'o - >a,osti &a nji'( kako !i#ite1 OTAC A,i nije &2o$ to$a on o#s-tan( ne &2o$ to$a 0to je -'ro1 5ije o!#e &ato .o$,e#ajte je( 'o,i' !as( $os.o#ine( i o#'a/ 3ete s/!atiti8 - 5Jena tra$e#ija nije ,j-2a!i .re'a #!ojici ,j-#i( .re'a koji'a ona nije 2i,a ka#ra #a i0ta ose3a - osi' 'o>#a 'a,o &a/!a,nosti "ne .re'a 'eni: .re'a ono' #r-$o'%1 - Ona nije >ena4 'ajka je8 - I njena tra$e#ija - "si,na( $os.o#ine( si,na% - je s!a( - st!ari( - to et!oro #ece koje je i'a,a sa #!a o!eka1 MAJKA Ja i/ i'a,a9 I'a0 /ra2rosti #a i&ja!i0 #a sa' i/ ja i'a,a( kao #a sa' i/ ja /te,a9 On( on( $os.o#ine9 On 'i i/ je #ao( si,o'8 Prin-#io 'e je( .rin-#io #a .o=e' ono'e8 PASTORKA "5a$,o( o&,oje=ena% 5ije istina8 MAJKA "*a.anjena% Kako nije istina8 PASTORKA 5ije istina8 5ije istina8 MAJKA A 0ta ti 'o>e0 o to'e #a &na08 PASTORKA 5ije istina8 "Direktor-% 5e !er-jte - to8 *nate &a0to to ka>e9 *2o$ ono$ ta'o8 "Poka>e Sina% Jer se satr,a( -ni0ti,a &2o$ ne'ara to$ sina( ko$a /o3e #a -!eri #a $a je na.-sti,a - #r-$oj $o#ini >i!ota &ato 0to j- je on ".oka>e Oca% .rin-#io1 MAJKA "S.a>no% Prin-#io 'e je( .rin-#io( 2o$ neka 'i je s!e#ok8 "Direktor-% Pitajte $a ".oka>e '->a% #a ,i je istina8 5eka !a' on ka>e8 Ona ".oka>e k3er% ne 'o>e ni0ta o to'e #a &na1 PASTORKA *na' #a si se s 'oji' oce'( #ok je 2io >i!( -!ek s,a$a,a i #a si 2i,a &a#o!o,jna1 Poreci( ako 'o>e08 MAJKA 5e .ori e'( ne111 PASTORKA U!ek je 2io .a>,ji! i .-n ,j-2a!i .re'a te2i8 "De ak-( sr#ito% 5ije ,i istina9 Reci8 +to ne $o!ori0( $,-.ane9 MAJKA Osta!i to$ ja#no$ #e ka8 *a0to /o3e0 #a o# 'ene na ini0 ne&a/!a,nic-( k3eri9 5e3- t!o$ oca #a !re=a'8 O#$o!ori,a sa' nje'- #a nisa' s!ojo' kri!ico' i ra#i s!o$ &a#o!o,jst!a osta!i,a k-3- i s!o$a sina8 OTAC Istina( $os.o#ine1 Ja sa' to'e kri!1 Stanka1 PRVI )LUMAC "S!oji' #r-$o!i'a% Kak!a .re#sta!a8 PRVA )LUMICA I$raj- je oni na'a8 MLADI )LUMAC Je#no' i to #a 2-#e8 DIREKTOR "Ko$a st!arno .o inje #a interes-je% Da -je'o8 Da -je'o8 ")o!ore3i to( si3i 3e ste.enica'a - sa,- i sta3e .re# .o&ornic-( kao #a /o3e #a stekne -tisak o sceni( kao $,e#a,ac%

SI5 "5e 'i -3i se sa s!o$ 'esta( /,a#an( s'iren( ironi an% Da -jete sa'o t- 6i,o&o6ijsa#a8 )o!ori3e !a' o De'on- eks.eri'enta1 OTAC Ti si $,-.i cinik( sto .-ta sa' ti to rekao8 "Direktor- #o,e - sa,i% Is'e!a 'e( $os.o#ine( &2o$ te 6ra&e koj- sa' na0ao ra#i s!o$ o.ra!#anja1 SI5 "Pre&irno% O2i ne 6ra&e1 OTAC Ara&e8 Ara&e8 Kao #a s!i ne na,a&i'o -te/- - to'e #a &a je#n- injenic- koja se ne #a o2jasniti( &a je#no &,o koje nas $ri&e( na=e'o re koja ni0ta ne ka&-je( a,i - kojoj na,a&i'o 'ira8 PASTORKA I $ri>- sa!esti( .re s!e$a1 OTAC )ri>- sa!esti9 5ije istina4 nisa' sa'o re i'a ja to - se2i s'irio1 PASTORKA I sa ne0to no!ca( #a( #a( i sa ne0to no!ca8 Sa stotin- ,ira koji'a je /teo #a 'i .,ati( $os.o#o8 U>asn-ti .okret ko# ),-'aca1 SI5 "Pre&ri!o .o,-sestri% To je .o#,o8 PASTORKA Po#,o9 T- s- staja,e( - je#no' .,a!i asto' ko!ert-( na sto i3- o# 'a/a$onija i&a ra#nje Ma#a' Pa e1 *nate ,i $os.o#ine9 Je#ne o# oni/ ?Ma#a'e< koje .o# i&$o!oro' #a .ro#aj- ?ro2es 'antea-C< #o!,a e - s!oj ?ate,ier< nas( siro'a0ne #e!ojke i& estiti/ .oro#ica1 SI5 I k-.i,a je se2i .ra!o #a nas s!e tirani0e sa oni/ sto ,ira koje je /teo #a .,ati i koje( sre3o'( - sa'o #a &nate - na konc- nije i'ao &a 0ta #a #a1 PASTORKA E/( a,i 2i,i s'o !r,o 2,i&-( &naj8 "Prasn-3e - s'e/% MAJKA "Po#i>-3i se% Sra'ota( k3eri8 Sra'ota8 PASTORKA "5a$,o% Sra'ota9 To je 'oja os!eta8 U&#r/ti'( -&#r/ti'( $os.o#ine( .ri .o'is,i #a .ono!o tre2a #a .re>i!i' on- scen-8 So2a111 o!#e !itrina sa 'anti,i'a4 ta'o ka- 4 o$,e#a,o4 .ara!an4 a .re# .ro&oro' onaj sto i3 o# 'a/a$onija( i na nje'- .,a!i ast ko!erat sa sto ,ira1 ),e#a' $a8 Mo$,a 2i/ $a #o/!atiti8 A,i tre2a,o 2i( $os.o#o( #a se okrenete: skoro #a sa' $o,a8 Vi0e ne cr!eni'( jer on sa#a cr!eni8 "Poka>e Oca% A,i -!era!a' !as #a je 2io !eo'a( !eo'a 2,e# - ono' tren-tk-8 "Direktor-% Ver-jte 'i( $os.o#ine8 DIREKTOR Ja !i0e ne &na' 0ta #a 'is,i'8 OTAC Pa si$-rno8 Ka#a je tako nasrn-,a8 *a!e#ite 'a,o re#a( $os.o#ine( i .-stite #a ja $o!ori'( i ne s,-0ajte o toj .r,ja!0tini( koj- ona tako s!ire.o /o3e na 'ene #a 2aci ne #aj-3i .otre2na o2ja0njenja8 PASTORKA O!#e se ne .ri.o!e#a8 O!#e se ne .ri.o!e#a8 OTAC A,i ja ne .ri.o!e#a'8 7o3- #a '- o2jasni'1 PASTORKA Le.o( 2o$'e8 5a s!oj na in8 Direktor 3e se - to' tren-tk- .o.eti na .o&ornic- #a 2i -s.osta!io re#1 OTAC U to'e i jeste s!e &,o8 U re i'a8 S!i 'i nosi'o - se2i 'no$o to$a8 S!ako s!oje8 A kako i #a se ra&-'e'o( $os.o#ine( ka#a ja re i'a koje ka&-je' #aje' s'isao i &na enje ono$a 0to je - 'eni4 #ok onaj koji s,-0a .ri'a i/ sa oni' s'is,o' i &na enje' koje i'aj- &a nje$a( .re'a ono'e 0to on nosi - se2i8 Mi 'is,i'o #a se ra&-'e'o4 a nika#a se ne ra&-'e!a'o8 Vi#ite: s!e sa>a,jenje( s!e 'oje sa>a,jenje .re'a o!oj >eni ".oka>e Majk-% ona je s/!ati,a kao najs!ire.ij- okr-tnost1 MAJKA Ka# si 'e oterao8 OTAC Eto( jeste ,i je -,i9 Oterao8 U iki,o joj se #a sa' je oterao8 MAJKA Ti -'e0 #a $o!ori04 ja ne -'e'111 A,i !er-jte( $os.o#ine( #a je( .o0to se o>enio

sa 'no'111 ko &na &a0to8 "2i,a sa' ja#na( skro'na >ena%111 OTAC Ba0 &ato( &2o$ t!oje skro'nosti sa' te -&eo &a >en-( i !o,eo sa' to - te2i( !er-j-3i111 "*asta3e( na njeno o#ricanje4 ra0iri3e r-ke o ajni ki( !i#e3i #a je ne'o$-3no #a $a ona ra&-'e( i okren-3e se Direktor-% 5e( jeste ,i !i#e,i9 Ka>e ne8 U>asna je( $os.o#ine( !er-jte( !er-jte( ->asna je ta njena "k-cn-3e se .o e,-% $,-!o3a( 'enta,na $,-!o3a8 Srca i'a( #a( &a #ec-8 A,i t-.a( t-.a( $os.o#ine( 2e&na#e>no8 PASTORKA Da( a,i neka !a' sa#a ka>e 0ta s'o 'i i'a,i o# te nje$o!e inte,i$encije1 OTAC Ka# 2i se 'o$,o .re#!i#eti s!e &,o koje 'o>e #a #onese #o2ro koje !er-je'o #a ini'o8 U to' tren-tk- Pr!a $,-'ica( koja 3e se $risti !i#e3i #a Pr!i $,-'ac 6,ert-je sa Pastorko'( .o3i 3e na.re# i -.ita3e Direktora1 PRVA )LUMICA O.rostite( $os.o#ine Direktore( /o3e'o ,i nasta!iti .ro2-9 DIREKTOR Da( #a8 A,i sa#a 'e .-stite #a s,-0a'8 MLADI )LUMAC Tako neo2i an s,- aj8 MLADA )LUMICA Si,no &ani',ji!8 PRVA )LUMICA Ono'e ko se &a to interes-je8 "I 2aci3e ana ajan .o$,e# na Pr!o$ ),-'ca% DIREKTOR "Oc-% A,i tre2a #a 2-#ete jasni1 "Se03e% OTAC Eto1 Vi#ite( $os.o#ine( i'ao sa' s!o$ .ot injeno$( sekretara( ja#no$ o!eka( s-0ta o#anost( koji se s njo' - s!e'- i s!a e'- s,a$ao( ".oka>e Majk-% .a&ite( 2e& ikak!e &,e na'ere( #o2ar( skro'an kao i ona( i je#no i #r-$o nes.oso2no i #a .o'is,i na &,o( a ka'o,i #a $a - ini8 PASTORKA Po'is,io je on( 'e=-ti'( &a nji/ - i - inio $a je8 OTAC 5ije istina8 Mis,io sa' #a ra#i' &a njino #osro - i &a s!oje( .ri&naje'1 )os.o#ine( #ot,e je 2i,o #o0,o #a nisa' 'o$ao ni re #a .ro&2ori'( 2i,o je#no' i,i #r-$o'( a #a oni ne i&'enjaj- neki &na ajan .o$,e#4 re nisa' 'o$ao #a ka>e' a #a ona o i'a ne &atra>i sa!eta o# nje$a kako tre2a s/!atiti t- 'oj- re a #a se ja ne na,j-ti'1 To je 2i,o #o!o,jno( ra&-'e3ete( .a #a 2-#e' sta,no ,j-t( #a ne.restano 2-#e' ne.o#no0,ji!o ra&#ra>en8 DIREKTOR A,i( o.rostite( &a0to niste otera,i to$ s!o$ sekretara9 OTAC Vr,o #o2ro8 I oterao sa' $a( $os.o#ine8 A,i on#a sa' !i#eo o!- ja#n- >en- kako /o#a .o k-3i kao i&$-2,jena( -.ra!o kao one ja#ne >i!otinje 2e& $os.o#ara( koje se .ri/!ataj- i& sa>a,jenja1 MAJKA E/( !i#i 'o,i' te8 OTAC "O#'a/( okren-!0i se .re'a njoj kao #a 2i je .retekao% Sin( je ,i9 MAJKA 5aj.re 'i je sa $r-#i otr$ao sina( $os.o#ine8 OTAC A,i ne &ato 0to sa' 2io s-ro!8 Ve3 &ato #a 2i on o#rastao &#ra! i sna>an( - #o#irsa &e',jo'8 PASTORKA "Poka&-j-3i .rsto' na Sina( ironi no% I !i#i se8 OTAC "O#'a/% Sa# je i to 'oja kri!ica 0to se tako ra&!io9 Dao sa' $a #ojkinji na se,o( je#noj se,janki( jer 'i se ini,o #a ona nije #o!o,jno jaka( iako je skro'no$ .orek,a1 I& to$ ra&,o$a sa' se i o>enio njo'e1 Pre#ras-#e( 'o>#a4 a,i 0ta se t- 'o>e9 U!ek sa' i'ao nek- .rok,et- te>nj- &a so,i#ni' 'ora,ni' &#ra!,je'8 "Pastorka 3e ta#a .ono!o .rasn-ti - 2- an s'e/% 5are#ite joj #a .restane8 5esnosna je8 DIREKTOR Prestanite8 P-stite 'e #a -je'( 2o>e s!eti8 5a .rekor Direktora ona 3e o#'a/ .oio!o .ostati &a'i0,jena( kao #a s- joj 'is,i o#,-ta,e(

a .rese en os'e/ osta3e joj na ,ic-1 Direktor 3e si3i sa .o&ornice #a 2i #o2io -tisak o sceni1 OTAC 5isa' !i0e 'o$ao #a tr.i' se2i .ore# o!e >ene1 "Poka>e Majk-% A,i( !er-jte( ne to,iko &2o$ ne-$o#nosti( $a=enja( .ra!o$ $a=enja koje sa' ose3ao( ko,iko &2o$ .atnje( '- ne .atnje( &2o$ nje1 MAJKA A oterao 'e je8 OTAC Sna2#e!en- s!i' i s!a i'( .os,ao sa' je ono' o!ek-( #a( $os.o#ine( #a 2i/ je os,o2o#io se2e8 MAJKA I #a 2i se on os,o2o#io8 OTAC I ja( jeste( $os.o#ine( .ri'a'8 I i& to$a je nasta,o !e,iko &,o1 A,i #o2ra ra#i sa' to ja -ra#io111 I !i0e &2o$ nje ne$o &2o$ se2e: k-ne' se8 "Prekrsti3e r-ke na $r-#i'a4 okre3-3i se o#'a/ &ati' Majci% Jesa' ,i te ika#a &a2ora!io( reci( jesa' ,i4 s!e #ok te on nije o#!eo( i&nena#a( 2e& 'o$a &nanja( - #r-$- &e',j-( -&ne'iren oni' 'oji' isti' intereso!anje'( isti'( !er-jte( $os.o#ine( 2e& ikak!e &a#nje na'ere1 Sa ne!ero!atno' ne>no03- sa' se intereso!ao &a njen- no!- #e ic- koja s- ras,a1 Mo>e !a' to i ona .ot!r#iti8 "Poka>e Pastork-% PASTORKA E/( #r-$o je to8 Dok sa' 2i,o1 'a,a( 'a,a( &nate( sa kika'a i $a3ica'a koje s- 'i !iri,e i& s-knje - tako 'a,a - !i=a,a 2i/ $a .re# ka.ijo' 0ko,e( ka#a sa' i&,a&i,a1 Do,a&io je #a !i#i kako raste'111 OTAC To je &,o2no8 )a#no8 "Direktor-( o#'a/( -&2-=eno( o2ja0nja!aj-3i% Ka# je ona oti0,a( $os.o#ine( ".oka>e Majk-% k-3a 'i je osta,a .ra&na1 Ona je 2i,a '2ra &a 'ene( a,i 'i je .-ni,a k-3-8 I0ao sa' sa' .o ti' so2a'a k@o '-!a 2e& $,a!e1 Onaj ta'o( ".oka>e Sina% !as.itan !an k-3e - ne &na' - tek 0to se !ratio( kao #a !i0e i nije 2io 'oj1 Ka#a je i&'e=- 'ene i nje$a nesta,o 'ajke( rastao je &a se2e( o#!ojeno( 2e& ikak!e !e&e( ose3ajne i,i inte,ekt-a,ne( sa 'no'1 I on#a "2i3e -#no( a,i je tako%( - 'eni se naj.re .ro2-#i,a ra#o&na,ost( a &ati' s!e s- 'e !i0e .ri!,a i,a njena #eca( koja s- 'oje #e,o: .o'isao na nj- .o e,a je #a is.-nja!a .ra&nin- koj- sa' ose3ao oko se2e1 I'ao sa' .otre2-( 2a0 .ra!- .otre2-( #a &na' #a ta .oro#i.a >i!i - 'ir-( s!a &aok-.,jena najje#nosta!niji' >i!otni' 2ri$a'a( sre3na 0to je i&!an i #a,eko o# &a.,eteni/ '-ka 'o$a #-/a1 I #a 2i/ se - to -!erio o#,a&io sa' #a !i#i' to #ete .ri i&,ask- i& 0ko,e1 PASTORKA Da8 I0ao je &a 'no' -,ico': s'e0io 'i se( a ka#a 2i/ sti$,a #o k-3e( .o&#ra!,jao 'e je r-ko'( o!ako8 ),e#a,a sa' $a s!a - -#-( ne,j-2a&no1 5isa' &na,a ko je1 Reko/ to 'ajci1 I 'ora #a je ona o#'a/ s/!ati,a ko je1 "Majka 3e .ot!r#no k,i'n-ti $,a!o'% U .r!i 'a/ 'e !i0e nije s,a,a - 0ko,-( &a neko,iko #ana1 Ka#a sa' .ono!o .o0,a - 0ko,-( !i#e/ $a na i&,a&- - tako s'e0no$8 - sa je#ni' &a!e>,jaje' - r-ka'a1 Pri=e 'i( .o'i,o!a 'e4 i i&!- e i& ono$ &a!e>,jaja !e,ik s,a'ni 0e0ir i !en i3 'ajski/ r->ica - &a 'ene8 DIREKTOR A,i to je s!e .ri.o!e#anje( $os.o#o 'oja8 SI5 "Pre&irno% Pa #a( ,iterat-ra8 ,iterat-ra8 OTAC Kak!a ,iterat-ra8 To je >i!ot( $os.o#ine8 Strast8 DIREKTOR Mo>#a8 A,i nije &a .re#sta!,janje8 OTAC S,a>e' se( $os.o#ine8 Jer to je .ro0,ost1 Ja i ne ka>e' #a to tre2a .re#sta!,jati1 Kao 0to !i#ite( ona( &aista( ".oka>e Pastork-% nije !i0e ona #e!oj ica sa kika'a111 PASTORKA I $a3ica'a koje s- joj #->e o# s-knje8 OTAC Tra$e#ija tek .o inje( $os.o#ine8 5o!a( s,o>ena1 PASTORKA "S'rkn-ta( .onosna( ist-.aj-3i na.re#% Tek 0to je -'ro 'oj otac111

OTAC "O#'a/( #a 2i je s.re io #a $o!ori%111 #o0,a je 2e#a( $os.o#ine8 Vra3aj- se o!a'o( 2e& 'o$a &nanja1 *2o$ njene $,-.osti1 "Poka>e Majk-% Je#!a -'e #a .i0e4 a,i 'o$,a je #a 'i .i0e .reko k3eri( .reko o!o$ #e ka( #a s- - 2e#i8 MAJKA A,i recite 'i( $os.o#ine( otk-# sa' 'o$,a #a &na' &a ta nje$o!a ose3anja1 OTAC To i jeste t!oja kri!ica( 0to nika#a nisi 'o$,a #a .o$o#i0 'oja ose3anja8 MAJKA Pos,e to,iko $o#ina ra&#!ojenosti i .os,e s!e$a ono$a 0to se #o$o#i,o111 OTAC A 0ta( #a nisa' ja kri! 0to !as je ona .o0tenja ina tako o#!eo9 "O2ra3aj-3i se Direktor-% Ka>e' !a'( i&nena#no111 Jer je ta'o na0ao neko 'esto1 5isa' 'o$ao #a #o&na' $#e s-4 i on#a( si,o' .ri,ika( .os,e to,iko $o#ina os,a2i,o je 'oje intereso!anje1 Tra$e#ija i&2ija( $os.o#ine( neo eki!ano i si,o!ito( .o nji/o!o' .o!ratk-( on#a ka#a ja( na >a,ost( na!e#en ne!o,jo' s!oje jo0 >i!e .-ti111 a/( ne!o,jo'( ne!o,jo'( &aista( &a je#io$ -sa',jeno$ o!eka koji ne3e #a st!ara !e&e 0to .oni>a!aj-: ne jo0 tako star #a se 'o>e ,i0iti >ene( a ne !i0e tako ',a# #a 'o>e ,ako i 2e& sti#a #a je tra>i8 5e!o,ja9 +ta ka>e'8 U>as( ->as: jer nije#na >ena '- !i0e ne 'o>e .r->iti ,j-2a!i111 A ka# se to !e3 je#no' s/!ati( on#a 2i se tre2a,o o#re3i to$a111 e/8 )os.o#ine( s!ako .re# #r-$i'a na!,a i na se2e #ostojanst!o: a,i #o2ro &na 0ta - se2i .ro>i!,ja!a( 0to se ne 'o>e .o!eriti #r-$o'e1 Po.-0ta se( .o.-0ta isk-0enj-: #a 2is'o o#'a/ &ati'( - !e,ikoj >-r2i( .o#i$,i( ita!o i !rsto kao .,o - na $ro2nici( na0e #ostojanst!o( koje skri!a i -k,anja &a nas sa'e s!aki tra$ i sa'o se3anje na sra'ot-1 I tako je to sa s!i'a8 5e#ostaje sa'o /ra2rosti #a se ka>- neke st!ari8 PASTORKA A s!i je i'aj- ka#a i/ tre2a initi8 OTAC S!i8 A,i krij-3i8 *ato i tre2a !i0e /ra2rosti #a se te st!ari ka>-8 Jer #o!o,jno je #a i/ neko ka>e - i $oto!o8 - !e3 '- se .ri,e.i #a je cinik1 A to nije istina( $os.o#ine - taj je kao i s!i #r-$i: 2o,ji( ak 2o,ji( jer se ne 2oji #a na=e( ,- o' s!o$a ra&-'a( r-'en sti#a( ta'o( - ono' 0to je >i!otinjsko - o!ek-( koji -!ek &at!ara o i #a to ne 2i !i#eo1 Bena( eto( >ena( #oista( kak!a je9 Pos'atra nas( #ra>i( i&a&i!a1 *$ra2ite je8 Tek 0to ste je ste$,i( o#'a/ sk,a.a o i1 To je &nak njene .re#anosti1 *nak koji' ka>e o!ek-: ;B-#i s,e.( ja sa' s,e.a8< PASTORKA A ka#a i/ !i0e ne sk,o.i9 Ka#a !i0e ne ose3a .otre2- #a sk,anaj-3i o i .re# sa'o' so2o' skri!a r-'en s!o$a sti#a( ne$o( na.roti!( !e3 s-!i' i neoset,ji!i' o i'a !i#i r-'en na o!ek-( koji je i 2e& ,j-2a!i se2e os,e.io9 A/( 0to s- o#!ratne on#a s!e te inte,ekt-a,ne .et,ja!ine( s!a ta 6i,o&o6ija koja otkri!a >i!otinj-( .a on#a /o3e #a je s.ase( o.ra!#a111 5e 'o$- !i0e #a $a s,-0a'( $os.o#ine8 Jer ka# je o!ek .rin-=en #a tako ;.oje#nosta!i< >i!ot - o#2ac-j-3i taj ?,j-#ski< 2a,ast( s!ak- te>nj- &a istoto' i e#no03-( -&!i0eniji' ose3anji'a( - o#2ac-j-3i #->nost( s!aki sra' i sti#( ni0ta ne i&a&i!a !e3i .re&ir i $a=enje o# tak!i/ .okajanja: to s- kroko#i,ske s-&e1 DIREKTOR Pre=i'o na st!ar( .re=i'o na injenice( $os.o#o #ra$a8 To je o2i no ras.ra!,janje8 OTAC E!o o#'a/( $os.o#ine1 A,i injenica je kao #>ak( .ra&an se ne #r>i1 Da 2i se #r>ao( tre2a - nje$a sta!iti ra&,o$e i ose3anja koji $a o#re=-j-1 Ja nisa' 'o$ao #a &na' #a 3e .os,e s'rti ono$ o!eka( ka#a s- .a,i - 2e#-( ona ".oka>e Majk-% .o eti #a ra#i kao kroja ica #a 2i i&#r>a!a,a #ec- i #a 3e .o3i 2a0 ko# one111 ko# one Ma#a' Pa e1 PASTORKA Ot'ena kroja ica( ako /o3ete #a &nate( $os.o#o8 Pri!i#no ra#i &a najot'enije $os.o=e( a,i je s!e tako -#esi,a #a te najot'enije $os.o=e ra#e &a nj-111 a #a ne $o!ori'o o #r-$i' koje s- tak!e8 MAJKA Vero!a3ete 'i( $os.o#ine( ka# !a' ka>e' #a nisa' 'o$,a ni .o'is,iti #a 'i

ona .o#!o#a ica #aje .os,a &ato 0to joj je &a.a,a &a oko 'oja k3i111 PASTORKA Ja#na 'a'a8 *nate ,i( $os.o#ine( 0ta je ona ta'o ra#i,a i' 2i/ joj o#ne,a ono 0to je 'ajka sa0i,a9 Poka&i!a,a 'i je ro2- koj- joj je -.ro.asti,a 'ajka 0ij-3i4 .a 'i je o#-&i'a,a( o#-&i'a,a1 Tako( !i 3ete s/!atiti( .,a3a,a sa' ja( a o!a ja#nica je 'is,i,a #a se >rt!-je &a 'ene i ono #!oje 0ij-3i ak i no3- &a Ma#a' Pa e8 Pokreti i -&!ici ne$o#o!anja ),-'aca1 DIREKTOR I ta'o ste !i je#no' sre,i111 PASTORKA "Poka&-j-3i Oca%111 nje$a( nje$a( #a( $os.o#ine8 Staro$ k,ijenta8 Vi#e3ete kak!a scena8 Ve,i anst!ena8 OTAC A ka# je ona( 'ajka( nai0,a111 PASTORKA "O#'a/( &,o2no%111 skoro - .ra!i as8 OTAC "Vi -3i%111 ne( ne - .ra!i as8 Jer sre3o' sa' je .re.o&nao na !re'e8 I o#!e#e' i/ s!e s!ojoj k-3i( $os.o#ine8 Mo>ete sa# #a &a'is,ite 'oj- i njen- sit-acij-( je#no .re# #r-$i'4 ona( o!ak!a kak!- je( !i#ite4 a ja !i0e ne 'o$- #a joj .o$,e#a' - o i8 PASTORKA Di!no8 A,i #a ,i se 'o>e( $os.o#ine( tra>iti o# 'ene #a se .ona0a' kao #o2ro !as.itana( skro'na $os.o=ica( .-na !r,ina( - sk,a#- sa oni' nje$o!i' .rok,eti' te>nja'a ;&a .ostojani' 'ora,ni' &#ra!,je'<9 OTAC U to'e je s!a 'oja tra$e#ija( $os.o#ine: - 'o' sa&nanj- #a s!ako o# nas - !i#ite - !er-je #a je ;je#an<( a nije tako: on .re#sta!,ja ;'no$e<( $os.o#ine( ?'no$e<( .re'a s!i' 'o$-3nosti'a 2i3a koja s- - na'a: ?je#an< sa o!i'( ;je#an< sa oni' - sas!i' ra&,i iti' ,j-#i'a8 I sa !arko'( 'e=-ti'( #a ste ?je#an isti< &a s!e( i sta,no ;taj je#an< koji !er-je'o #a jes'o - s!ako' na0e' .ost-.k-1 5ije tako8 5ije tako8 To ,e.o &a.a&i'o ka#a( neki' nesre3ni' s,- aje'( o#je#no' ostane'o &aka eni &a neki na0 .ost-.ak: .ri'eti'o #a nis'o s!i' s!oji' 2i3e' - to' .ost-.k-( i #a 2i( #ak,e( 2i,a stra0na ne.ra!#a ka#a 2i se o na'a .o nje'- s-#i,o1 Bi,a 2i si,na ne.ra!#a #r>ati nas tako &aka ene &a st-2 sra'ote &a ceo je#an >i!ot( kao #a se on ita! na,a&i sa2ran - to' je#no' .ost-.k-8 Sa#a 3e !a' 2iti jasna &,o2a o!e #e!ojke8 I&nena#i,a 'e na je#no' 'est-( na je#no' #e,-( $#e i kako nije tre2a,o #a 'e -.o&na( !i#e,a 'e onak!i' kaka! ja ne 'o$- #a 2-#e' &a nj-1 I sa#a /o3e #a 'i .ri.i0e je#n- rea,nost koj- ja nika#a nisa' 'o$ao o eki!ati #a 3- .re#sta!,jati &a nj-( je#n- rea,nost i& je#no$ .ro,a&no$( sra'otno$ asa 'o$ >i!ota1 To( to( $os.o#ine( ja .re s!e$a ose3a'1 I !i#e3ete #a 3e .o to'e #ra'a #o2iti !e,ik- !re#nost1 A,i t- s- i sit-acije #r-$i/8 5Je$o!a111 "Poka>e Sina% SI5 "Stresa!0i se .re&ri!o% Osta!i 'ene na 'ir-( ja s ti'e ne'a' nikak!e !e&e8 OTAC Kako ne'a09 SI5 5e'a' i ne3- #a i'a'( jer te2i je #o2ro .o&nato #a nisa' st!oren &a to #a se na,a&i' 'e=- !a'a8 PASTORKA Pa #a( 'i s'o .rost s!et8 - A on je 6ini8 - A,i 'o>ete #a !i#ite( $os.o#ine( #a ko,iko $o# .-ta $a .o$,e#a'( #a 2i/ $a .riko!a,a s!oji' .re&iro'( on o#'a/ o2ara o i - jer &na ko,iko 'i je &,a .ri inio1 SI5 "Je#!a je $,e#aj-3i% Ja9 PASTORKA Ti8 Ti8 Te2i( #ra$i( tre2a #a sa' &a/!a,na &a -,ic- na kojoj sa' se na0,a8 Te2i8 "U>asn-ti .okreti 'e=- $,-'ci'a%*ar nisi ti s!oji' .ona0anje' -k,onio( #a ne ka>e' inti'nost( ne$o on- 2,a$onak,onost - k-3i koja i&!,a i $oste i& ne.ri,ike9 Posta#os'o -,je&i koji .ro#ir- - kra,je!st!o t!o$ ?&akonito$ .ra!a8< )os.o#ine( >e,e,a 2i/ #a ste 2i,i .ris-tni &a !re'e neki/ scena - etiri oka i&'e=- 'ene i nje$a8 Ka>e #a sa' s!e tiranisa,a1 A,i !i#ite8 Ba0 tak!o nje$o!o .ona0anje 'e je i na!e,o #a se koristi'

oni' ra&,o$o' koji on na&i!a ?.o#,i'<4 ra&,o$o' &2o$ koje$a sa' -0,a kao $a&#arica nje$o!- k-3- sa s!ojo' 'ajko'( koja je i nje$o!a 'ati8 SI5 "Kren-!0i .o,ako na.re#% S!i oni i'aj- a#-ta( $os.o#ine( s!i'a nji'a je ,ako ist-.ati .roti! 'ene1 A,i &a'is,ite !i je#no$ sina ko'e je#no$ ,e.o$ #ana( #ok 'irno se#i - k-3i( -.a#a tako( s!a i&a&o!na( neka $os.o=ica i tra>i nje$o!o$ oca ko'e i'a ne &na' 0ta #a ka>e4 .a je on#a !i#i kako se !ra3a( o.et sa isti' .ona0anje'( sa to' #e!oj ico'4 .a je $,e#a kako se o#nosi .re'a oc- - ko &na &a0to - na !eo'a #!os'is,en i ?.os,o!an< na in tra>e3i o# nje$a no!aca4 i to sa i&!esni' tono' koji #aje na &nanje #a i/ on 'ora #ati( jer je o2a!e&an #a i/ #a111 OTAC Pa &aista i i'a' t- o2a!e&-: to je &a t!oj- 'ajk-8 SI5 A 0ta ja &na'9 *ar sa' je ja ika#a !i#eo( $os.o#ine9 Ka#a sa' ja o njoj ne0to -o9 Poja!i se ona je#no' s njo' ".oka>e Pastork-% sa oni' #e ko' i ono' #e!oj ico'4 ka>- 'i: ?*na09 To je i t!oja 'ajka8< Po njeno' .ona0anj- 'o$- #a nas,-ti' i& ko$ ra&,o$a s- tako i&ne2-/a -.a,i - k-3-111 )os.o#ine( ono 0to ja tr.i'( 0to ja ose3a'( ne 'o$- i ne3- #a i&ra&i'1 Je#!a #a 2i/ to neko'e - .o!erenj- ka&ao( a ne 2i/ >e,eo ni sa'o' se2i1 5e 'o>e( #ak,e( 2iti ni re i( kako !i#ite( o 2i,o kak!oj akciji s 'oje strane1 Ver-jte( !er-jte 'i( $os.o#ine( #a sa' ja je#no #ra'ski neost!areno ,ice i #a se r=a!o( !eo'a r=a!o ose3a' - nji/o!o' #r-0t!-9 5eka 'e osta!e na 'ir-8 OTAC Kako9 Do&!o,i8 Ako je 2a0 &2o$ to$a 0to si ti taka!111 SI5 "O$or eno% A 0ta ti &na0 kaka! sa' ja9 Jesi ,i se ika#a 2rin-o o 'eni9 OTAC S,a>e' se8 S,a>e' se8 A nije ,i i to i&!esna sit-acija9 To t!oje i&#!ajanje koje 'eni tako te0ko .a#a( a i t!ojoj 'ajci koja te( !rati!0i se k-3i( skoro .r!i .-t !i#i( tako o#ras,o$( ne .o&najete( a &na #a si njen sin111 "Poka&-j-3i Direktor- .rsto' Majk-% Eto( $,e#ajte je: .,a e8 PASTORKA "LJ-tito( -#araj-3i no$o'% Kao .ra!a $,-.a a8 OTAC "Poka&-j-3i o#'a/ i nj- Direktor-% A ona to ne 'o>e #a .o#nese( &na se8 "Vra3aj-3i se na Sina% Ka>e #a ne'a !e&e s ti'e( a on je 2e&'a,o sto>er ce,e ra#nje8 Po$,e#ajte ono$ #e ka( koji je sta,no -& 'ajk-( -stra0en( -ni>en111 Taka! je &2o$ nje$a1 Mo>#a je 2a0 nje$o!a sit-acija najte>a: ose3a se strance'( !i0e o# s!ij-4 i ose3a( ja#nik( '- no .oni>enje 0to je .ri',jen - k-3- - tako( i& sa'i,osti111 "Po!er,ji!o% Sa! je na oca8 Poni&an( ne $o!ori111 DIREKTOR A,i to nije ni'a,o &$o#no8 Vi i ne s,-tite ko,iko #e aci s'etaj- na sceni1 OTAC A,i on 3e !a' se o#'a/ -k,oniti( &nate8 I ona #e!oj ica( ona o#,a&i .r!a111 DIREKTOR O#,i no( !r,o #o2ro8 U!era!a' !as #a 'e s!e to interes-je( !eo'a >i!o interes-je1 5as,-3-je' #a t- i'a 'aterija,a &a o#,i n- #ra'-8 PASTORKA "Pok-0a!aj-3i #a -=e - ra&$o!or% Sa tak!i' ,ice' kao 0to sa' ja8 OTAC "Teraj-3i je( sa! -&2-=en &2o$ o#,-ke #irektora% Ti #a 3-ti08 DIREKTOR Da( no!a111 OTAC Si,no no!a( $os.o#ine1 DIREKTOR A,i tre2a &aista i'ati /ra2rosti .a 2aciti t- #ra'- na o!aj na in .re#a 'e(1 1 OTAC Ra&-'e3ete( $os.o#ine: ro=eni kao 0to s'o &a scen-111 DIREKTOR Vi ste si$-rno $,-'ci a'ateri9 OTAC 5e: ka>e' ro=eni &a scen- jer111 DIREKTOR Ta ne'ojte( 'ora #a ste !e3 i$ra,i8 OTAC A,i ne( $os.o#ine: sa'o ono,iko ko,iko s!ako o# nas i$ra -,o$- koj- je se2i #o#e,io( i,i koj- s- '- #r-$i #o#e,i,i - >i!ot-1 A i& 'ene $o!ori sa'a strast koja( i' se

ras.a,i( -!ek #e,-je .o'a,o teatra,no111 DIREKTOR Osta!i'o to( osta!i'o to8 - A,i ra&-'e3ete( #ra$i $os.o#ine( #a 2e& a-tora111 Mo$ao 2i/ !as -.-titi neko' a-tor-111 OTAC A,i ne( $,e#ajte: 2-#ite to !i8 DIREKTOR Ja9 Ta 0ta .ri ate9 OTAC Da( !i8 Vi8 +to #a ne9 DIREKTOR *ato 0to nika#a nisa' 2io a-tor8 OTAC A 0to sa#a #a ne 2-#ete( #o&!o,ite9 *a to nije .otre2no ni0ta naro ito1 To,iki se ti'e 2a!e8 Va0 &a#atak je -to,iko ,ak0i 0to s'o s!i o!#e( .re# !a'a( >i!i1 DIREKTOR A,i to nije #o!o,jno8 OTAC Kako nije #o!o,jno9 ),e#aj-3i kako .ro>i!,ja!a'o na0- #ra'-111 DIREKTOR Jeste8 A,i tre2a i neko koji 3e to #a na.i0e8 OTAC 5e( je#ino neko koji 3e #a je .re!e#e - akcij-( i'aj-3i je t-( .re# so2o'( scen.o scen-1 Bi3e #o!o,jno #a se - .r!i 'a/ sa'o ne0to 2aci na /artij-( a &ati': .ro2e8 DIREKTOR "Penj-3i se .ono!o( - isk-0enj-( na .o&ornic-% E/111 Skoro #a ste 'e #o!e,i - isk-0enje111 Tako( i$re ra#i111 Mo$,o 2i se &aista .ro2ati111 OTAC Tako je( $os.o#ine8 Vi#e3ete kak!e 3e se scene .oja!iti8 Ja !a' i/ 'o$- o#'a/ o&na iti8 DIREKTOR Pri!,a i 'e111 Pri!,a i1 De#e( #a .ro2a'o1 Po=ite sa 'no' - $ar#ero2-1 "O2ra3aj-3i se ),-'ci'a% S,o2o#ni ste &a tren-tak4 a,i ne'ojte se 'no$o -#a,ja!ati1 *a .etnaestak 'in-ta !ratite se o!a'o1 "Oc-% Da !i#i'o( .ok-0aj'o111 Mo>#a 3e se 'o3i na.ra!iti ne0to &aista neo2i no1 OTAC Be& s!ake s-'nje8 5e 2i ,i 2i,o 2o,je #a i oni .o=-9 "Poka>e osta,a Lica% DIREKTOR 5eka .o=-( neka .o=-8 "Kren-3e4 a,i 3e se !ratiti i .ono!o o2ratiti ),-'ci'a% 5a.o'inje' !a'( 2-#ite ta ni: &a .etnaest 'in-ta1 Direktor i +est ,ica .re3i 3e .reko .o&ornice i nesta3e1 ),-'ci 3e ostati i ),e#a3e &a.anjeno je#ni - #r-$e1 PRVI )LUMAC Mis,i ,i on o&2i,jno9 +$a /o3e #a -ra#i9 MLADI )LUMAC To je .reis.o,jna ,-#ost1 TREDI )LUMAC 7o3e #a i'.ro!i&-je'o je#n- #ra'-( tako( o#je#no'8 MLADI )LUMAC Ba0 kao $,-'ci Ko'e#ije #e, arte8 PRVA )LUMICA Ako 'is,i #a 3- ja s-#e,o!ati - tak!i' 0a,a'a111 MLADA )LUMICA A,i ne3- ni ja8 :ETVR)I )LUMAC 7teo 2i/ #a &na' ko s- ti ta'o9 A,-#ira3e na Lica1 TREDI )LUMAC Ko /o3e0 #a 2-#-9 L-#aci( i,i .re!aranti8 MLADI )LUMAC I on i/ s,-0a9 MLADA )LUMICA I& s-jete8 I& ta0tine #a i&$,e#a #a je a-tor111 PRVI )LUMAC 5e -!ene st!ari8 Ako se .o&ori0te( $os.o#o 'oja( 'ora #a s!e#e na tako ne0to111 PETI )LUMAC Mene to &a2a!,ja8 TREDI )LUMAC Da !i#i'o na kraj- 0ta 3e i& to$a is.asti8 Tako ra&$o!araj-3i ),-'ci 3e na.-stiti .o&oriic-4 je#an #eo 3e i&i3i na !rata - #n-( a #r-$i 3e oti3i - s!oje )ar#ero2e1 *a!esa se ne3e s.-stiti1 Pre#sta!a 3e se .rekin-ti &a #!a#esetak 'in-ta1 Po&ori0no &!once 3e naja!iti #a se .re#sta!a nasta!,ja1 I& $ar#ero2a( na !rata i ak i& sa,e !rati3e se na .o&ornic- ),-'ci( Majstor scene( Me/ani ar( +a.ta i(

isto!re'eno( Direktor #ra'e i +est ,ica1 Ka#a se s!et,a - sa,i &a$ase( .o&ornica 3e .ono!o 2iti os!et,jena kao i .re1 DIREKTOR De#e( $os.o#o8 Jes'o ,i s!i t-9 Pa>nja( .a>nja1 Po inje'o8 Me/ani ar8 ME7A5I:AR E!o 'e8 DIREKTOR 5a'estite o#'a/ 'a,i sa,on1 Bi3e #o!o,jna #!a kri,a i #no sa !rati'a1 Sa'o s'esta( 'o,i' !as8 Me/ani ar 3e o#'a/ .o3i #a i&!r0i nare=enje i( #ok se Direktor 2-#e sa Majstoro' scene( Rek!i&itaro'( +a.ta e' i ),-'ci'a #o$o!arao o .re#sta!i( .osta!i3e je#!a na$o!e0ten- scen-: #!a kri,a i #no sa !rati'a( na r->i aste i &,atne .r-$e1 DIREKTOR "Rek!i&itar-% A !i .o$,e#ajte i'a'o ,i 'e=- rek!i&iti'a neki oto'an1 REKVI*ITAR I'a'o( $os.o#ine( onaj &e,eni1 PASTORKA 5e( ne kaka! &e,eni8 Bio je >-t( na c!eto!e( .,i0ani( !r,o 0irok8 Si,no -#o2an8 REKVI*ITAR E( taka! ne'a'o1 DIREKTOR 5e 'ari8 Donesite onaj koji i'a'o1 PASTORKA Kako ne 'ari8 :-!eno kana2e Ma#a' Pa e8 DIREKTOR To je sa'o &a .ro2-8 Mo,i' !as( ne 'e0ajte se8 "Majstor- scene% Po$,e#ajte i'a'o ,i kak!- !itrin-( #a 2-#e #-$a i niska1 PASTORKA Sto i3( sto i3 o# 'a/a$onija( &a .,a!i asti ko!erat8 MAJSTOR SCE5E "Direktor-% I'a onaj 'a,i( .o&,a3eni1 DIREKTOR U re#-( -&'ite taj8 OTAC I je#no o$,e#a,o1 PASTORKA A .ara!an8 Para!an( 'o,i' !as: kako 3- 2e& nje$a8 MAJSTOR SCE5E Do2ro( .ara!ana i'a'o ko,iko /o3ete1 DIREKTOR "Pastorki% On#a i .oneki i!i,-k( &ar ne9 PASTORKA Da( 'no$o( 'no$o8 DIREKTOR "Majstor- scene% Po$,e#ajte ko,iko i/ i'a i nare#ite #a i/ #ones-1 MAJSTOR SCE5E 5i0ta ne 2rinite( ja 3- se .ostarati8 Majstor scene 3e .oj-riti #a i&!r0i nare=enje4 #ok Direktor 2-#e ra&$o!arao sa +a.ta e'( sa Lici'a i ),-'ci'a( .rene3e sa Ra#nici'a na'e0taj i ra&'esti3e $a onako kako '2-#e i&$,e#a,o #a je naj&$o#nije1 DIREKTOR "+a.ta -% Vi( #ot,e( &a-&'kte s!oje 'esto1 Pa&ite: o!o je nacrt scena( in .o in1 "Pr->i3e '- neko,iko ,isto!a /ar0ije% A,i sa#a tre2a #a i&!r0ite .o#!i$1 +APTA: Da steno$ra6i0e'9 DIREKTOR "Ra#osno i&nena=en% O( !r,o #o2ro( !i &nate steno$ra6ij-9 +APTA: Mo>#a ne &na' #a s-6,ira'4 a,i steno$ra6ij-111 DIREKTOR S!e 2o,je i 2o,je8 "O2ra3aj-3i a je#no' Binsko' ra#nik-% Donesite /artije i& 'oje $ar#ero2e( 'no$o( 'no$o( ko,iko $o# na=ete8 Ra#nik 3e otr ati i !rati3e se 'a,o #ocnije sa .o&a'a0no' ko,i ino' /artije koj- 3e #ati +a.ta -1 DIREKTOR "+a.ta -( nasta!,jaj-3i% Pratite scene onako kako 2-#- i$rane( i nastojte #a &a2e,e>ite #ija,o$e( 2ar one naj!a>nije8 "On#a( o2ra3aj-3i se ),-'ci'a% Uk,onite se( $os.o#o8 E!o( stanite na o!- stran- ".oka>e ,e!o o# se2e% i .a>,ji!o .ratite8 PRVA )LUMICA A,i( #o&!o,ite( 'i111 DIREKTOR "Pre#-/itri!0i je% 5e3e 2iti .otre2no #a i'.ro!i&-jete( 2-#ite 'irni8 PRVI )LUMAC A 0ta tre2a #a ra#i'o9

DIREKTOR 5i0ta8 ),e#ajte i s,-0ajte( &a sa#a8 S!ako 3e( .os,e( #o2iti na.isan- s!oj-,o$-1 Sa#a 3e'o( kako tako( o2a!iti .ro2-8 O2a!i3e je oni8 "Poka>e Lica% OTAC "Kao #a je .ao s ne2a -sre# te &2rke na .o&ornici% Mi9 Kako to 'is,ite( #o&!o,ite( .ro2-9 DIREKTOR Da .ro2ate - #a .ro2ate &a nji/8 "Poka>e ),-'ce% OTAC A,i ,ica s'o 'i111 DIREKTOR U re#-: ,ica4 a,i o!#e( #ra$i $os.o#ine( ne i$raj- ,ica1 O!#e i$raj- $,-'ci1 Lica s- ta'o - knji&i ".oka>e na +a.ta e!o 'esto% - Ka#a .ostoji knji$a8 OTAC Ba0 &ato8 Po0to ne .ostoji( a !i( $os.o#o( i'ate t- sre3- #a se .re# !a'a na,a&e >i!a ,ica111 DIREKTOR Le.o 2o$a'i8 7te,i 2iste s!e sa'i #a -ra#ite9 Da i$rate( #a !i i&i=ete .re# $,e#aoce9 OTAC Pa si$-rno1 DIREKTOR O( -!era!a' !as #a 2iste .rire#i,i #i!n- .re#sta!-8 PRVI )LUMAC A 0ta 3e'o on#a 'i o!#e9 DIREKTOR 5e 'is,e( !a,j#a( #a oni &naj- #a i$raj-8 S'e0no111 "),-'ci 3e se &aista nas'ejati% Eto( !i#ite( s'ej- se8 "Prise3a se% A/( #a8 Tre2a,o 2i .o#e,iti -,o$e1 A,i to je ,ako( !e3 s- o#re=ene sa'e .o se2i "Dr-$oj $,-'ici% Vi( $os.o=o( 2-#ite Majka1 "Oc-% Tre2a,o 2i joj #ati neko i'e1 OTAC A'a,ija( $os.o#ine1 DIREKTOR A,i to je i'e !a0e >ene1 5e3e'o je !a,j#a &!ati njeni' .ra!i' i'eno'1 OTAC A 0to #a ne( #o&!o,ite9 Ka# se tako &o!e111 A,i( ako $os.o=a tre2a #a to 2-#e111 "Je#!a 3e r-ko' .oka&ati Dr-$- ),-'ic-% *a 'ene je ona ".oka>e Majk-% A'a,ija( $os.o#ine1 A,i o#re#ite !i111 "S!e 3e !i0e 2i!ati s'eten% Vi0e ne &na' 0ta #a !a' ka>e'111 5e &na'( 'oje so.st!ene re i .o inj- #a 'i &!- e nekako i&!e0ta eno1 DIREKTOR A,i ne o2ra3ajte .a>nj- na to8 Mi 3e'o se .o2rin-ti #a na=e'o .ra!i ton8 A 0to se ti e i'ena( ako !i /o3ete #a 2-#e ?A'a,ija<( 2i3e A'a,ija4 i,i 3e'o na3i neko #r-$o i'e1 *a sa#a 3e'o o!ako .o#e,iti -,o$e: "M,a#o' ),-'c-% !i 3ete 2iti Sin4 "Pr!oj $,-'ici% !i( $os.o=ice( ra&-'e se( Pastorka1 PASTORKA "Vese,o% Kako( kako9 Ja #a 2-#e' ta ta'o9 "Prasn-3e - s'e/% DIREKTOR "LJ-tito% +ta je t- s'e0no9 PRVA )LUMICA "O&,oje=ena% 5ika#a se niko nije -s-#io #a 'i se .o#s'e!a8 *a/te!a' #a 'e .o0t-j-( i,i 3- #a o#e'8 PASTORKA A,i ne'ojte( 'o,i' !as( ja se ne s'eje' !a'a1 DIREKTOR "Pastorki% Tre2a,o 2i #a se ose3ate .o ast!o!ani #a !as .re#sta!,ja111 PRVA )LUMICA "O#'a/( $ne!no% ?Ta ta'o8< PASTORKA A,i nisa' to !a'a ka&a,a( !er-jte8 )o!ori,a sa' o se2i( jer ne 'o$- #a !i#i' se2e - !a'a( eto1 5e &na'( ni .o e'-111 ni .o e'- ne ,i i na 'ene8 OTAC Jeste( to je4 !i#ite( $os.o#ine8 5a0 i&ra&111 DIREKTOR Ta kaka! !a0 i&ra&8 Mis,ite ,i !i #a sa so2o' nosite s!oj i&ra&9 5ikako8 OTAC Kako9 5e'a'o s!oj i&ra&9 DIREKTOR 5ikako8 Va0 i&ra& #o2ija o!ce s!oj- sa#r>in-( o!#e '- $,-'ci #aj- te,o i ,ik( $,as i .okret1 ),-'ci( koji s- -'&,i #a #a#- i&ra& 'no$o -&!i0enijoj sa#r>ini .re'a kojoj je ta !a0a tako si3-0na4 a ako se 2-#e o#r>a,a na sceni( !er-jte( to 3e 2iti &as,-$a sa'o 'oji/ $,-'aca1 OTAC 5e -s-=-je' se #a !a' .roti!-re i'( $os.o#ine1 A,i( !er-jte( &a nas je to ->asna

.atnja4 &a nas( o!ak!e kak!e nas !i#ite( sa o!i' te,o'( sa o!i' ,iko'111 DIREKTOR "Preki#aj-3i nestr.,ji!o% +'inka 3e to .o.ra!iti( s!e 3e to 0'inka .o.ra!iti( #ra$i $os.o#ine( s!e 0to se o#nosi na ,ik8 OTAC U re#-4 a,i $,as( .okret111 DIREKTOR O/( naj&a#8 O!#e( !i kao !i ne 'o>ete #a 2-#ete8 O!#e .ostoji $,-'ac koji !as .re#sta!,ja4 i $oto!o8 OTAC Ra&-'e'( $os.o#ine1 A,i sa#a( ini 'i se( .o$a=a' &a0to nas ni na0 a-tor( koji nas je !i#eo o!ako >i!e( nije /teo .osta!iti na scen-1 5e3- #a !re=a' !a0e $,-'ce1 Bo$ #a 'e sa -!a8 A,i .ri .o'is,i #a 'e sa#a .re#sta!,ja ne &na' ko111 PRVI )LUMAC "Ustaj-3i i o/o,o .o,a&e3i .re'a nje'-( .ra3en !ese,i' M,a#i' ),-'ica'a koje 3e se s'ejati% Ja( ako ne'ate ni0ta .roti!1 OTAC "Poni&no i 2,a$o% Veo'a sa' .o a03en( $os.o#ine1 "Pok,oni3e se% A,i eto( 'is,i'( 'a ko,iko se $os.o#in tr-#io( s!o' s!ojo' !o,jo' i -'etno03-( #a 'e .ri'i se2e111 "*2-ni3e se% PRVI )LUMAC Do!r0ite( #o!r0ite1 S'e/ ko# ),-'ica1 OTAC Eto( #a ka>e'( !a0a $,-'a( ak i ka# -.otre2,ja!ate 0'ink- #a 2iste ,i i,i na 'ene111 kako #a ka>e'( sa ti' !a0i' staso'111 "s!i ),-'ci 3e se nas'ejati% te0ko #a 3e 'o3i 'ene #a .rika>e( #a 'e .rika>e onak!i' kaka! st!arno jesa'1 To 3e .re #a 2-#e( ne $o!ori'o o ,ik-( .re 3e #a 2-#e onaka! kaka! !i s'atrate #a sa' ja( kak!i' 'e !i ose3ate( ako 'e ose3ate( a ne onaka! kak!i' ja sa'o$ se2e ose3a'1 I ini 'i se #a onaj koji tre2a #a o na'a s-#i 'ora o to'e #a !o#i ra -na1 DIREKTOR Vi se( kan#a( 2rinete o s-#- kritike9 I ja jo0 to s,-0a'8 P-stite kriti are neka .ri aj-1 A 'i se .ostaraj'o #a .osta!i'o ko'e#ij-( ako 'o>e'o8 "O#!ajaj-3i se i $,e#aj-3i oko,o% 7aj#e'o( /aj#e'o8 Je ,i scena !e3 .osta!,jena9 "),-'ci'a i $,-'ica'a% Sk,onite se( sk,onite8 P-stite 'e #a !i#i'1 "Si3i 3e sa .o&ornice% 5e $-2i'o !i0e !re'ena8 "Pastorki% Mis,ite ,i #a je o!ako #o2ro9 PASTORKA Pra!o #a !a' ka>e' ja se ne sna,a&i'1 DIREKTOR Ta i#ite( 'o,i' !as9 5e3ete !a,j#a #a !a' i&$ra#i' ist- onak!- so2- koja se na,a&i,a i&a ra#nje Ma#a' Pa e8 "Oc-% Rekoste sa,on na c!eto!e9 OTAC Da( $os.o#ine1 Beo1 DIREKTOR 5ije 2eo4 .r-$ast je4 a,i ne 'ari8 +to se ti e na'e0taja( ini 'i se #a je( ot.ri,ike( - re#-8 Taj sto i3 .ri'aknite 'a,o !i0e na.re#( o!a'o8 Binski ra#nici 3e i&!r0iti iare=enje1 DIREKTOR "Rek!i&itar-% A !i .otra>ite je#an ko!erat( .,a!i ast ako je 'o$-3no( i #ajte $a $os.o#in-1 "Poka>e Oca% REKVI*ITAR Ko!erat &a .is'a9 DIREKTOR I OTAC *a .is'a( &a .is'a1 REKVI*ITAR O#'a/8 "I&i3i 3e% DIREKTOR 7aj#e'o8 U .r!oj sceni je )os.o=ica1 "Ist-.i3e Pr!a $,-'ica% 5e( !i .ri ekajte8 Reko/( )os.o=ica1 "Poka&a3e Pastork-% Vi 3ete .os'atrati111 PASTORKA "Do#aj-3i o#'a/%111 kako je .ro>i!,ja!a'8 PRVA )LUMICA "Po$o=ena% U'e3- i ja #a >i!i' - njoj( ne s-'njajte( i' .o ne'8 DIREKTOR "7!ataj-3i se &a $,a!-% )os.o#o 'oja( ne .ri aj'o !i0e na.ra&no8 Dak,e( .r!oj sceni je )os.o=ica sa Ma#a' Pa e1 O/( "&2-ni3e se( $,e#a3e oko se2e i .o.e3e se .ono!o na .o&ornic-% a ta Ma#a' Pa e9

OTAC 5ije sa na'a( $os.o#ine1 DIREKTOR +ta #a ra#i'o9 OTAC A,i >i!a je( >i!a je i ona8 DIREKTOR Do2ro8 A,i $#e je9 OTAC E!o( .-stite 'e #a ka>e'1 "O2ra3aj-3i se ),-'ica'a% Ka# 2i 'i $os.o=e - ini,e -s,-$- i #a,e 'i &a asak s!oje 0e0ire1 )LUMICE "5e0to i&nena=ene( a ne0to s'ej-3i se( - /or-% +ta9 +e0ire9 +ta ka>e9 *a0to9 Pa&i( 'o,i' te8 DIREKTOR +ta 3ete sa 0e0iri'a9 ),-'ci 3e se nas'ejati1 OTAC O( ni0ta( /o3- &a tren-tak #a i/ sta!i' na o!e i!i,-ke1 A tre2a,o 2i #a neka $os.o=a 2-#e tako ,j-2a&na .a #a skine i 'anti,1 )LUMCI "Kao $ore% I 'anti,9 A &ati'9 Mora 2iti #a je ,-#8 PO5EKA )LUMICA "Kao $ore% A,i &a0to9 *a0to sa'o 'anti,9 OTAC Da i/ &a tren-tak o2esi'111 - inite 'i t- -s,-$-1 7o3ete ,i9 )LUMICE "S'ej-3i se i #a,je( ski#aj- 0e0ire( .oneka i 'anti,( i !e0aj- i/ na i!i,-ke% +to #a ne9 E!o8 A,i to je( &aista( s'e0no8 Tre2a ,i #a i/ i&,o>i'o8 OTAC Ba0 tako( $os.o=o: #a i/ i&,o>ite( o!ako8 DIREKTOR A,i 'o>e ,i se &nati &a0to9 OTAC E!o &a0to( $os.o#ine: ako joj 2o,je .ri.re'i'o scen-( .ri!- ena 'o>#a st!ari'a koji'a tr$-je( ko &na #a ne3e #o3i k na'a111 "Po&i!aj-3i osta,e #a .o$,e#aj- .re'a -,a&- #n- .o&ornice% )#e#ajte8 ),e#ajte8 Vrata - #n- 3e se ot!oriti i &akorakn-3e -n-tra Ma#a' Pa e( si,no #e2e,a >enetina( sa .o'.e&no' .eriko' 2oje 0ar$are.e i cr!eno' r->o' .o strani( nose3i je na 0.anski na in4 s!a na'a&ana( o#e!ena s ne&$ra.no' e,e$ancijo' - #re a!o >-t- s!i,-4 - je#noj r-ci joj je ,e.e&a o# .erja( a - #r-$oj( .o#ti-toj( #r>i &a.a,jen- ctaret-1 Ka#a se ona -ka>e( ),-'ci i Direktor sj-ri3e ni& ste.enice sa .o&ornice( erisi-!0i o# stra/a( i .str a3e .ro,a&o'1 Me=-ti'( Pastorka 3e .ritr ati Ma#a' Pa e( .oni&no( kao #a se na,a&i .re# s!ojo' )a&#arico'1 PASTORKA "Pritr a!0i% E!o je8 E!o je8 OTAC "Sa! .resre3an% Ona je8 *nao sa' ja8 T- je8 DIREKTOR "Sa!,a=-j-3i .r!o &a.re.a03enje( ,j-tito% Kak!i s- to triko!i9 PRVI )LUMAC "Skoro isto!re'eno% Pa $#e se 'i to na,a&i'o9 MLADI )LUMAC "Kao $ore% Otk-#a se sa# o!a .oja!i,a9 MLADA )LUMICA "Kao $ore% :-!a,i s- je ne$#e8 PRVA )LUMICA "Kao $ore% To je nekak!a o.sena1 OTAC "5a#!ik-j-3i .roteste% A,i #o&!o,ite8 *a0to - i'e je#ne o2i ne istine( istine injenica( /o3ete #a .ok!arite o!o -#o je#ne st!arnosti koja se ra=a( st!arnosti koja je &a&!ana( .ri!- ena( st!orena sa'o' sceno' i koja i'a 'no$o !i0e .ra!a ne$o !i #a o!#e >i!i4 jer je 'no$o istinitija o# !as sa'i/9 Koja 3e ),-'ica 'e=- !a'a #a kreira Ma#a' Pa e9 E .a( #o2ro( to je Ma#a' Pa e8 Do&!o,i3ete 'i #a 3e ),-'ica koja je 2-#e kreira,a 2iti 'anje istinita o# nje sa'e8 Pa&ite: 'oja 3erka j- je .re.o&na,a i o#'a/ joj je .ri0,a8 Po$,e#ajte sa'o( sa'o .o$,e#ajte t- scen-8 Direktor i ),-'ci( neo#,- ni( .o.e3e se .ono!o na .o&ornic-1 A,i #ok ),-'ci .rotest-ji Otac o#$o!ara( is.o# $,asa( !eo'a ti/o( -kratko: .riro#no( kako ina e ne 2i 2i,o 'o$-3no #a se o#i$ra na .o&ornici( .o e3e scena i&'e=- Pastorke i Ma#a' Pa e1 Ka#a

se( na O e!o -.o&orenje( ),-'ci 2-#- okren-,i !i#e3e Ma#a' Pa e kako Pastorki( -/!ati!0i je &a .o#2ra#ak( .o#i>e $,a!-4 &a tren-tak 3e .a>,ji!o s,-0ati( jer ne3e 'o3i #a ra&a2er- re i4 o#'a/ &ati' 3e se ra&o arati1 DIREKTOR Pa on#a9 PRVI )LUMAC +ta to $o!ori9 PRVA )LUMICA 5i0ta se ne -je8 MLADI )LUMAC Ja e8 Ja e8 PASTORKA "O#!oji!0i se o# Ma#a' Pa e( koja 3e se s'e0iti nekak!i' #ra$oceni' os'e/o'( st-.i3e .re# ),-'ce% ;Ja e<8 +ta ja e9 To nis- st!ari koje se 'o$- $,asno ka&ati1 Ja sa' i/ 'o$,a $,asno re3i #a 2i/ $a osra'oti,a( ".oka>e Oca% to je 'oja os!eta8 A,i sa Ma#a' je #r-k ije: t- je ro2ija .osre#i8 DIREKTOR Le.o( 2o$'e8 *na i( to je tako8 A,i o!#e( #ra$a 'oja( tre2a #a !as -j-8 5e -je'o ni 'i( na .o&ornici8 *a'is,ite tek ka#a se t- i .-2,ika na=e8 Tre2a i&!esti scen-1 Uosta,o'( 'o>ete s,o2o#3o $,asno ra&$o!arati i&'e=- se2e( jer 'i ne3e'o 2iti o!#e( kao sa#a( #a !as s,-0a'o: tre2a #a i$rate kao #a ste sa'e( - so2i i&a ra#nje( i kao #a !as niko ne -je1 Pastorka 3e( 'a,icio&no se s'e0e3i( neko,iko .-ta .rsto' #ra>esno .oka&ati #a nije tako1 DIREKTOR Kako #a ne9 PASTORKA "Is.o# $,asa( tajanst!eno% I'a neko ko 3e #a nas -je( $os.o#ine( ako ona ".oka>e Ma#a' Pa e% $o!ori $,asno8 DIREKTOR "Pot.-no &a.re.a03en% Tre2a ,i jo0 neko #a iskrsne9 ),-'ci 3e kren-ti kao #a .ono!o >e,e #a .o2e$n- sa .o&ornice1 OTAC 5e( ne( $os.o#ine1 Ona 'is,i na 'ene1 Ja tre2a #a 2-#e' ta'o i&a !rata( i0 eki!anj-( i Ma#a' to &na1 Do&!o,ite 'i: i#e' #a 2i/ o#'a/ 2io s.re'an1 "U.-ti3e se% DIREKTOR "*a-sta!,jaj-3i $a% A,i ne( sa ekajte8 O!#e tre2a .o0to!ati .o&ori0ne .ro.ise8 Pre ne$o 0to !i #o=ete na re#111 PASTORKA "Preki#aj-3i $a% E!o 'e( o#'a/8 O#'a/8 Ka>e' !a'( -'ire'( -'ire' o# >e,je #a .ro>i!i' o!- scen-8 Ako je on sa# s.re'an( ja sa' i te kako s.re'na8 DIREKTOR "Vi -3i% A,i tre2a( naj.re( #a jasno !i#i'o scen- i&'e=- !as i te ta'o1 "Poka>e Ma#a' Pa e% S/!atate ,i !e3 je#no'9 PASTORKA O 2o>e s!eti( $os.o#ine: rek,a 'i je ono 0to !e3 &nate( #a je 'a'a o.et ,o0e -ra#i,a s!oj .osao4 #a je 'aterija, -.ro.a03en4 i #a ja 'ora' #a i'a' str.,jenja ako /o3- #a nas ona( - na0oj 2e#i i #a,je .o'a>e1 MADAM PA:E "Krene na.re#( .ri#aje se2i nekaka! !e,ik &na aj% E/ #a( senjor4 jer ja ne tra>iti korist111 DIREKTOR "Skoro .restra!,jen% Kako( kako9 *ar tako $o!ori9 S!i ),-'ci 3e .rsn-ti - 2- an s'e/1 PASTORKA "S'ej-3i se tako=e% Da( $os.o#ine( $o!ori tako( nekako 'e0ano( !r,o s'e0no8 MADAM PA:E A/( ini se 'eni ne.ristojno #a se oni 'ene s'ej-( ako ja se2e si,i' $o!oriti kako 'o$- ita,ijanski( $os.o#ine8 DIREKTOR A,i( ne8 5a.roti!8 Tako( tako $o!orite( $os.o=o8 Si$-ran e6ekat8 5e 'o>e 2iti 2o,je( #a 2i se na 'a,o ko'i an na in ra&2i,a te0ka sit-acija1 )o!orite tako( 2a0 tako8 O#,i no8 PASTORKA Vr,o #o2ro8 +to #a ne9 To 3e 2iti sjajan e6ekat: -ti na tak!o' je&ik-

i&!esne .re#,o$e8 Si$-ran e6ekat( jer ,i i skoro na 0a,-( $os.o#ine8 S!akako 3e'o se nas'ejati ka#a na' se ka>e #a i'a ;neko staro $os.o#in< koji /o3e ;sa 'no' &a2a!,jati< - &ar ne( Ma#a'9 MADAM PA:E Staro( #a( staro( ,e.otice4 naj2o,jo &a te2e4 koji( iako se ne #o.a#ne te2e( 2are' je .a'etno8 MAJKA "Po2-ni!0i se( na i&nena=enje i &a.re.a03enje s!i/ ),-'aca koji na nj- #osa# nis- o2ra3a,i .a>nj-( i koji 3e sa#a( na njen- !ik-( sko iti( s'ej-3i se( #aje &a#r>e( jer 3e ona #ot,e !e3 -s.eti #a str$ne sa Ma#a' Pa e njen- .erik- i #a je o2ori na &e',j-% Ve0tice8 Ve0tice8 U2ico8 Moj- k3er8 PASTORKA "Pritr a!0i #a &a#r>i Majk-% 5e'oj( 'a'a( ne'oj8 5e'oj( .o2o$-8 OTAC "Pritr a!0i i on( isto!re'eno% S'iri se( s'iri8 Se#i8 MAJKA Sk,anjajte je on#a #a,je o# 'ene8 PASTORKA "Direktor-( koji 3e tako=e .ritr ati% 5ikako ne3e 2iti 'o$-3no #a 'a'a ostane o!#e8 OTAC "O2ra3aj-3i se Direktor-% 5e 'o$- 2iti &aje#no8 I &2o$ to$a( !i#ite( .ri na0e' #o,ask- ta ta'o i nije 2i,a sa na'a8 Ako 2-#- &aje#no( s/!ati3ete( ne'ino!no 3e s!e .o eti .re !re'ena1 DIREKTOR 5e 'ari8 5e 'ari8 *a sa#a neka to 2-#e .r!a skica8 S!e 3e #o2ro #o3i( kako 2i/ 2o,je .o!e&ao( .a i o!ako kon6-&no( ra&ne e,e'ente1 "O2ra3aj-3i se Majci i !o#e3i je #a se#ne na njeno 'esto% 7aj#ete( $os.o=o( 2-#ite 'irni( s'irite se: se#ite8 Pastorka 3e - 'e=-!re'en- #o3i nasre# .o&ornice i o2rati3e se Ma#a' Pa e1 PASTORKA Ustanite( -stanite( Ma#a' Pa e1 MADAM PA:E "U!re=eno% O( ne( /!a,a ,e.o8 5i.o0to ja t- ostati s t!oja 'ajka .ris-tna1 PASTORKA 7aj#e( -!e#ite ;to staro $os.o#in< #a se sa 'no' &a2a!,ja8 "Okren-!0i se .re'a s!i'a( &a.o!e#ni ki% Tre2a !e3 je#no' #a #a'o t- scen-8 De( #e( na.re#8 "O2ra3a se Ma#a' Pa e% A !i o#,a&ite8 MADAM PA:E 7o3e( /o3e - si$-rno111 I&i3i 3e .ok-.i!0i s!oj- .erik- i $or#o $,e#aj-3i ),-'ce koji 3e joj &a.,jeskati( s'ej-3i se .o#r-$,ji!o1 PASTORKA "Oc-% A !i -=ite8 5e'a .otre2e #a &ao2i,a&ite8 Do=ite o!a'o8 Pra!ite se kao #a ste !e3 -0,i8 E!o: ja stoji' o!#e( o2orene $,a!e - s!a sti#,ji!a8 - Pa /aj#e8 Dajte $,asa o# se2e8 Ka>ite 'eni ne.o&nati' $,aso'( kao neko ko #o,a&i s.o,ja: ;Do2ar #an( $os.o=ice111< DIREKTOR "Si0a!0i sa .o&ornice% Pa&i 'o,i' te8 Ko o!#e -.ra!,ja( !i i,i ja9 "Oc-( koji 3e neo#,- no i s'eteno .os'atrati% I&!r0ite to: .o=ite #o kraja ne i&,a&e3i( i !ratite se natra$1 Skoro .restra!,jen( Otac 3e i&!r0iti nare=enje1 Bi3e !eo'a 2,e#4 a,i !e3 3e >i!eti - to' s!o' kreirano' >i!ot-( .ri,a&i3e s os'e/o'( kao #a je #a,eko o# nje$a #ra'a koja 3e se na nj sr- iti1 ),-'ci 3e o#'a/ .a>,ji!o .o eti #a .rate scen-1 DIREKTOR "Ti/o( ->-r2ano( +a.ta - - 0ko,jki% A !i #a .i0ete( sa#a8 SCE5A OTAC "Pri2,i>a!aj-3i se i $o!ore3i ne.o&nati' $,aso'% Do2ar #an( $os.o=ice1 PASTORKA "O2orene $,a!e( sa -&#r>ano' o#!ratno03-% Do2ar #an1 OTAC "Po$,e#a3e je 'a,o is.o# njeno$ 0e0ira koji joj skoro skri!a ,ice i( s.a&i!0i #a je

!eo'a ',a#a( -&!ikn-3e skoro - se2i( ne0to o# &a#o!o,jst!a( a ne0to i& 2oja&ni #a se ne ko'.ro'it-je - riskantnoj a!ant-ri% O111 A,i( ne3e 2iti #a !a' je .r!i .-t( &ar ne( #a o!a'o #o,a&ite9 PASTORKA "Kao $ore% 5e( $os.o#ine1 OTAC Jeste ,i jo0 ka#a #o,a&i,i9 "I .o0to Pastorka 2-#e .ot!r#no k,i'n-,a $,a!o'% Vi0e ne$o je#no'9 "Ma,o 3e sa ekati o#$o!or4 .o$,e#a3e joj .ono!o ,ice is.o# 0e0ira( nas'e0i3e se( .a3ere3i% Pa on#a( ne'ojte111 ne 2i !i0e tre2a,o #a ste tak!i111 Do&!o,ite #a !a' ja skine' taj 0e0ir9 PASTORKA "O#'a/( #a 2i $a .re#-/itri,a( -&#r>a!aj-3i o#!ratnost% 5e'ojte( $os.o#ine: sa'a 3- $a skin-ti8 Ura#i3e to ->-r2ano( $r e!ito1 Majka( na s-.rotnoj strani( .ris-st!-j-3i toj sceni sa Sino' i sa #r-$o #!oje 'anje #ece( koja s- nekako !i0e nje.a( -!ek -& nj-( 2i3e kao na $a,a'a i .rati3e ra&,i iti' i&ra&i'a - 2o,a( $ne!a( &a2rin-tosti( ->asa - re i i .okrete to #!oje4 as 3e kriti ,ice( a as 3e jecati1 MAJKA Bo>e8 2o>e 'oj8 OTAC "5a taj jecaj 3e se &a je#a5 #-$ tren-tak kao ska'eniti4 on#a 3e iasta!iti isti' $,aso'% Dajte 'i( ja 3- $a o#,o>iti1 "U&e3e joj 0e0ir i& r-ke% U& tako( ,e.-( #ra$- $,a!ic.ristajao 2i ,e.0i 0e0ir1 7o3ete ,i #a 'i .o'o$nete #a .os,e i&a2ere'o je#an o# o!i/ ko# Ma#a'9 5e3ete9 MLADA )LUMICA "Preki#aj-3i% Pa&ite sa'o8 To s- na0i 0e0iri8 DIREKTOR "O#'a/( !eo'a ,j-t% Ti0ina( 2o$a'-8 5e .ra!ite se #-/o!iti1 O!o je scena8 "O2ra3aj-3i se Pastorki% Mo,i' !as( nasta!ite( $os.o=ice8 PASTORKA "5asta!,jaj-3i% 5e( /!a,a( $os.o#ine1 OTAC 7aj#e( ne'ojte 'e o#2iti8 Pri'ite1 U!re#i3ete 'e( ina e111 I'a i/ ,e.i/( .o$,e#ajte8 O2ra#o!a,i 2is'o i Ma#a'1 *ato i/ o!#e i sta!,ja8 PASTORKA A,i ne'ojte( $os.o#ine( !i#ite: ne 2i/ $a 'o$,a ni nositi1 OTAC Bojite ,i se 'o>#a 0ta 3e .o'is,iti ko# k-3e ka# !as o#je#no' -$,e#aj- sa no!i' 0e0iro'9 Manite8 *nate kako se to ra#i9 *nate ,i 0ta se ka>e ko# k-3e9 PASTORKA ")ro&ni a!o( jer .e 'o>e !i0e #a i&#r>i% 5e &2o$ to$a( $os.o#ine8 5e 2i/ $a 'o$,a nositi( jer sa'111 kako !i#ite: 'o$,i ste !e3 #a .ri'etite8 "Poka>e crn- /a,jin-% OTAC O( - crnini8 O.rostite1 Vi#i'( !i#i'1 Mo,i' !as #a 'i o.rostite1 Ver-jte #a 'i je &aista >ao1 PASTORKA "5a.re>-3i se i os'e,i!0i se #a 2i s!,a#a,a o#-rnost i $a=enje% Dosta( #osta( $os.o#ine8 Ja tre2a !a'a #a &a/!a,i'( a ne #a se !i rast->-jete i >a,ostite1 *a2ora!ite ono 0to sa' ka&a,a1 I &2o$ 'ene( jasno111 "5astoja3e #a se nas'e0i( .a 3e #o#ati% 5e 2i tre2a,o #a 'is,i' #a sa' o!ako o#e!ena1 DIREKTOR "Preki#aj-3i( okren-t +a.ta - - 0ko,jki i .enj-3i se na .o&ornic-% Stanite8 Stanite8 5e'ojte .isati( i&osta!ite( i&osta!ite o!e .os,e#nje re i8 "O2ra3aj-3i se Oc- i Pastorki% Vr,o #o2ro8 Vr,o #o2ro8 "On#a sa'o Oc-% O!#e 3ete !i nasta!iti( kao 0to s'o se #o$o!ori,i8 "),-'ci'a% Dra>estan o!aj .ri&or sa 0e0iro'( &ar ie9 PASTORKA E #a( a,i ono naj2o,je tek #o,a&i8 +to ne i#e'o #a,je9 DIREKTOR Str.ite se &a tren-tak8 "O2ra3aj-3i se .ono!o ),-'ci'a% Jasno( o!o tre2a i$rati sa i&!esno' ,e>erno03-111 PRVI )LUMAC111 Da( >i!a/no8 PRVA )LUMICA Pa #a( to je sas!i' ,ako8 "Pr!o' $,-'c-% Mo>e'o o#'a/ #a .ro2a'o( &ar ie9

PRVI )LUMAC O/( 0to se 'ene ti e111 E!o( .re3i 3- o#'a/ ta'o #a 2i/ 'o$ao #a -=e' na !rata8 "I&i3i 3e #a 2i 'o$ao #a se !rati na !rata k-,ise - #n-% DIREKTOR "Pr!oj $,-'ici% On#a( .a&ite( &a!r0ena je scena i&'e=- !as i Ma#a' Pa e( scena koj- 3- .os,e ja #a na.i0e'1 Vi se na,a&ite111 Ta k-#a ste kren-,i9 PRVA )LUMICA Sa ekajte #a sta!i' 0e0ir111 "U&e3e 0e0ir sa i!i,-ka i sta!i3e $a na $,a!-% DIREKTOR O #a( !r,o #o2ro8 Vi( #ak,e( ostajete t- o2orene $,a!e1 PASTORKA "*a2a!,jena ti'e% A,i nije o#e!ena - crno8 PRVA )LUMICA Bi3- o#e!ena - crno( i to 'no$o sk,a#nije o# !as8 DIREKTOR "Pastorki% D-tite( 'o,i' !as8 ),e#ajte sa#a8 I'a3ete i #a na- ite8 "P,jesn-!0i r-ka'a% 7aj#e'o8 7aj#e'o8 U,a&ak8 Si3i 3e .ono!o sa .o&ornice #a 2i #o2io -tisak o sceni1 Ot!ori3e se !rata - #i- i .oja!i3e se Pr!i $,-'ac sa >i!a/ni'( #rski' i&$,e#o' $a,antno$ star i3a1 Scena koj- 3e $,-'ci o#i$rati o# .r!i/ re i 3e i&$,e#ati sas!i' #r-k ije( 'a#a ni .o e'- ne3e #o2iti .ri&!-k .aro#ije4 .re 3e i&$,e#ati kao #a je -,e.0ana1 Priro#no( Pastorka i Otac( .o0to -o.0te ne3e 'o3i #a .o&naj- se2e - Pr!oj $,-'ici i Pr!o' $,-'c-( s,-0aj-3i kako oni i&$o!arajnji/o!e so.st!ene re i( i&ra>a!a3e na ra&ne na ine( as .okreti'a( as os'esi'a( .a on#a i ot!oreni' .rotesto'( -tiske koje 2-#- i'a,i - i&nena=enje( -=enje( .atnj-( it#1( kao 0to 3e se #ocnije !i#eti1 Ra&$o!etno 3e se -ti +a.ta e! $,as1 PRVI )LUMAC ;Do2ar #an( $os.o=ice111< OTAC "O#'a/( ne -s.e!aj-3i #a se sa!,a#a% Ta nije tako8 Pastorka( !i#e3i Pr!o$ $,-'ca kako -,a&i i ka&-je te re i( .ras.-3e - s'e/1 DIREKTOR "Ra&2e0njen% Ti0ina8 A !i .restaiite !e3 je#no' #a se s'ejete8 Tako ne 'o>e'o #a,je8 PASTORKA "Do,a&e3i i& .re#nje$ #e,a .o&ornice% A,i #o&!o,ite( to je sas!i' ra&-',ji!o( $os.o#ine8 )os.o=ica ".oka>e Pr!- $,-'ic-% stoji 'irno( ia s!o'e 'est-4 a,i ka# 2i/ ja 2i,a na njeno' 'est-( -!era!a' !as #a 2i/ na tak!o ?#o2ar #an<( i&$o!oreno ti' $,aso' i na taj na in( .rasn-,a - s'e/( 2a0 onako kao 0to sa' -ra#i,a8 OTAC "Pri0a!0i ne0to i on% Eto( taj i&$,e#( taj ton111 DIREKTOR Ma kaka! i&$,e#8 Kaka! ton8 Sk,onite se i .-stite 'e #a .os'atra' .ro2-8 PRVI )LUMAC "Ist-.aj-3i na.re#% Ako 'ora' #a i$ra' starca koji #o,a&i - nek- k-3na s-'nji!o' $,as-111 DIREKTOR A,i ne o2a&irite se na to( &a2o$a8 5asta!ite( nasta!ite( o#,i no je8 "O ek-j-3i #a ),-'ac nasta!i% Dak,e111 PRVI )LUMAC ;Do2ar #an( $os.o=ice111< PRVA )LUMICA ?Do2ar #an111< PRVI )LUMAC "Pono!i3e .okret Oca i .o$,e#a3e is.o# 0e0ira( .a 3e on#a i&ra&iti naj.re &a#o!o,jst!o( .a 2oja&an% ;O111 a,i( ne3e 2iti #a !a' je .r!i .-t( na#a' se111< OTAC "5e o#o,e!0i( is.ra!,ja% 5ije Ena#a' se< - 5e$o ?&ar ne9<( ;&ar ne9< DIREKTOR Ka>e ;&ar ne< - -.itno1 PRVI )LUMAC "Poka&-j-3i +a.ta a% Ja sa' -o ;na#a' se<8 DIREKTOR Do2ro( to je sas!i' s!eje#no8 ;&ar ne< i,i ;na#a' se<1 5asta!ite( nasta!ite1 Mo>#a sa'o ne0to 'anje na$,a0eno1 - E!o( ja 3- i&!esti( .a&ite111 "Po.e3e se ia .o&ornici i&!e03e taj #eo( .o e! o# -,aska% ?Do2ar #an( $os.o=ice111< PRVA )LUMICA ?Do2ar #an<1 DIREKTOR ?O111 a,i111< "o2ra3aj-3i se Pr!o' $,-'c- #a 2i on &a.a&io kako je .o$,e#ao

Pr!- ),-'ic- is.o# 0e0ira% I&nena=enje111 2oja&an i &a#o!o,jst!o111 "5asta!,jaj-3i okren-t Pr!oj $,-'ici% ?5e3e 2iti #a !a' je .r!i .-t( &ar ne( #a o!a'o #o,a&ite111< "O2rati3e se .ono!o Pr!o' $,-'c- -& &na ajan .o$,e#% Je ,i !a' jasno9 "Pr!oj $,-'ici% A on#a !i: ;5e( $os.o#ine<1 "Pono!o Pr!o' $,-'c-% 5o( kako #a ka>e'9 So-.,esse8 "Si3i 3e sa .o&ornice% PRVA )LUMICA ;5e( $os.o#ine111< PRVI )LUMAC ?Jeste ,i jo0 ka#a #o,a&i,i9 Vi0e ne$o je#no'9< DIREKTOR Ta ne8 P-stite naj.re #a ona ".oka>e Pr!- $,-'ic-% .ot!r#no k,i'ne $,a!o'1 ?Jeste ,i jo0 ka# #o,a&i,i9< Pr!a $,-'ica 3e 'a,o #i3i $,a!-( sk,a.aj-3i s '-ko' o i kao #a joj je o#!ratno( .a 3e na je#no Direktoro!o ?/aj#ete< k,i'n-ti #!a .-ta $,a!o'1 PASTORKA "5e o#o,e!aj-3i% O( 2o>e 'oj8 "I o#'a/ 3e r-ko' &a.-0iti -sta #a se ne 2i nas'eja,a% DIREKTOR "Okren-!0i se% +ta je9 PASTORKA "O#'a/% 5i0ta( ni0ta8 DIREKTOR "Pr!o' $,-'c-% Sa#a !i( sa#a !i( .ro#->ite8 PRVI )LUMAC ;Vi0e ne$o je#no'9 Pa on#a( ne'ojte111 5e 2i !i0e tre2a,o #a ste tak!i111 Do&!o,ite #a !a' ja skine' taj 0e0ir9< O!e .os,e#nje re i Pr!i ),-'ac 3e i&$o!oriti tak!i' $,aso' i .ro.rati3e i/ tak!i' .okreto'( #a Pastorka( koja i #a,je #r>i r-k- na -sti'a( 'a ko,iko se o2-&#a!a,a( ne3e -s.eti #a &a#r>i s'e/ koji 3e .rasi-ti neo#o,ji!o kro& .rste ia r-ci kojo' .okri!a -sta1 PRVA )LUMICA "Rasr=ena( !rati3e se na s!oje 'esto% 5isa' ja( !a,j#a( o!#e #a i&i$ra!a' ,-#- &a t- ta'o8 PRVI )LUMAC 5i ja8 Prekini'o !e3 je#no' sa ti'8 DIREKTOR "Pastorki( !i -3i% Prestanite8 Prestanite !e3 je#no'8 PASTORKA Da( #a( o.rostite111 o.rostite111 DIREKTOR Vi ste ne!as.itani8 Eto to ste !i8 Uo2ra>eni8 OTAC "5astoje3i #a se -'e0a% Jeste( $os.o#ine( tako je( tako4 a,i o.rostite joj111 DIREKTOR "Penj-3i se na .o&ornic-% +ta #a o.rosti'9 To je ne.ristojno8 OTAC Jeste( $os.o#ine( a,i !er-jte( !er-jte #a se #o2ija tako -#an -tisak111 DIREKTOR 111 -#an9 Kako -#an9 *a0to -#an9 OTAC Ja se #i!i' !a0i' ),-'ci'a( &aista i' se #i!i': O5OM )os.o#in- ".oka>e Pr!o$ ),-'ca% )os.o=ici ".oka>e Pr!- $,-'ic-% a,i( eto( i&!esno je - oni nis- 'i111 DIREKTOR Si$-rno8 Kako /o3ete #a 2-#- ;!i<( ka# s- $,-'ci9 OTAC Ba0 tako( $,-'ci8 I i$raj- o2oje #o2ro na0e -,o$e1 A,i !er-jte #a to na'a i&$,e#a ne0to sas!i' #r-$o( 0to 2i /te,o #a 2-#e isto( a nije8 DIREKTOR Kako nije9 Pa on#a 0ta je9 OTAC 5e0to( 0to .ostaje nji/o!o4 a .restaje #a 2-#e na0e1 DIREKTOR Pa to je ne'ino!no8 Ve3 sa' !a' ka&ao8 OTAC Jeste( ra&-'e'( ra&-'e'111 DIREKTOR 111 .a on#a( #osta8 "O2ra3aj-3i se ),-'ci'a% *na i #a 3e'o sa'i .ro2ati( onako kako se to i ra#i1 Pro2ati .re# a-tori'a - &a 'ene je -!ek 2i,o .rok,etst!o8 5ika#a nis- &a#o!o,jni8 "O2ra3aj-3i se Oc- i Pastorki% 7aj#e( #a nasta!i'o s !a'a4 #a !i#i'o /o3e ,i 2iti 'o$-3no #a se !i0e ne s'ejete1 PASTORKA O( ne3- !i0e( ne3- !i0e8 Sa#a je na re#- ono naj$,a!nije &a 'ene4 2-#ite

2e& 2ri$e8 DIREKTOR Dak,e( ka#a !i ka>ete: ;*a2ora!ite ono 0to sa' ka&a,a111 i &2o$ 'ene( jasno8< "O2ra3aj-3i se Oc-% Vi tre2a o#'a/ #a nasta!ite: ;Ra&-'e'( o ra&-'e'111< I #a o#'a/ &a.itate111 PASTORKA "Preki#aj-3i% Kako9 +ta9 DIREKTOR111 &a ra&,o$ Va0e crnine8 PASTORKA A,i nije tako( $os.o#ine8 Pa&ite( ka#a sa' '- ja rek,a #a ne tre2a #a 'is,i #a sa' tako o#e!ena( &nate 0ta 'i je on o#$o!orio9 ;E( .a #o2ro8 Pa on#a #a skine'o( #a skine'o o#'a/ t- /a,jinic-8< DIREKTOR Di!no8 O#,i no8 Da -sko'e0a'o ce,o .o&ori0te98 PASTORKA A,i to je istina8 DIREKTOR Kak!a istina( 'o,i' !as8 5a,a&i'o se - .o&ori0t-8 Istina( #o i&!esne $ranice8 PASTORKA Pa 0ta on#a /o3ete( 'o,i' !as9 DIREKTOR Vi#e3ete( !i#e3ete8 Pre.-stite to 'eni( sa#a8 PASTORKA 5e( $os.o#ine8 O# s!e$ 'o$ $a=enja( o# s!i/ 2o,ni/ i $a#ni/ ra&,o$a &2o$ koji/ sa' ja ;o!a< i ;o!ak!a<( !i 2iste /te,i #a na inite nekak!- ro'anti nosenti'enta,n- 2-r$ij- - kojoj 3e 'e on &a.itati &a0to sa' - crnini( a ja 3- '- -.,akana o#$o!oriti #a 'i je .re #!a 'eseca -'ro tatica1 5e( ne( #ra$i $os.o#ine8 On tre2a #a 'i ka>e ono 0to 'i je i rekao: ;Pa on#a #a skine'o( #a skine'o o#'a/ t- /a,jinic-8< A ja( sa s!o' s!ojo' >a,osti i t-$o' - src-( .o0,a sa' ta'o( !i#ite9( ta'o( i&a to$ .ara!ana( i o!i' .rsti'a( koji 'i i$raj- o# sra'a( o# $n-0anja( otko. a,a sa' 'i#er( /a,jin-111 DIREKTOR "7!ataj-3i se &a kos-% *a2o$a8 +ta $o!orite9 PASTORKA "Vi -3i( .o'a'no% Istin-8 Istin-( $os.o#ine8 DIREKTOR Do2ro( ne .ori e'( 2i3e #a je to istina111 I ra&-'e'( ra&-'e' sa! !a0 ->as( $os.o=ice4 a,i s/!atite i !i #a s!e to nije 'o$-3no na .o&ornici8 PASTORKA 5ije 'o$-3no9 E .a /!a,a !a' ,e.o( ja ne3- t- #a ostane'8 DIREKTOR A,i ne'ojte( !i#ite111 PASTORKA 5e3- #a ostane'8 5e3-8 Ono 0to je 'o$-3no na .o&ornini !i ste ta'o( je#an i #r-$i( &aje#no o#re#i,i8 7!a,a8 To 'i je sas!i' jasno8 On /o3e o#'a/ #a .re=e "i&!e0ta eno% na s!oje #-0e!ne '-ke4 a,i ja /o3- s!oj- #ra'- #a i$ra'8 S!oj-8 DIREKTOR "Ko'e je !e3 #osa#i,o( tr$n-!0i se o#,- no% O/( !a0-8 5a.os,etk-( nije re sa'o o !a0oj( #o&!o,ite8 T- s- i #r-$i8 5Je$o!a #ra'a ".oka>e Oca% #ra'a !a0e 'ajke8 5e !a,ja #a se je#no ,ice to,iko istakne( o!,a#a ce,o' sceno' i .otisne s!e osta,e1 Tre2a -k,o.iti s!e - sk,a#n- ne,in- i i$rati ono 0to se .re#sta!,jati 'o>e8 *na' i ja #a s!ako se2i i'a s!oj >i!ot i #a /o3e #a $a i&ra&i1 A,i -.ra!o t- i jeste te0ko3a: tre2a i&ra&iti sa'o ono 0to je .otre2no( 0to je - !e&i sa #r-$i'a4 a ti'e i.ak #ati #a se nas,-ti i osta,i #eo >i!ota koji ostaje - na'a8 Le.o 2i to 2i,o ka# 2i s!ako ,iie - kak!o' ,e.o' 'ono,o$-( i,i je#nosta!no - neko' .re#a!anj- 'o$,o #a istrese .re# .-2,ik- s!e ono 0to se - nje'k-!a1 "Do2ro3-#no( .o'ir,ji!o% Tre2a #a se sa!,a#ate( $os.o=ice1 I !er-jte 'i( - !a0e' so.st!eno' interes-4 jer( -.o&ora!a' !as( 'o>e #a osta!i r=a! -tisak ta .o'a'na te>nja &a ra&$o,i3a!anje'( to o$or eno $n-0anje( ka# ste( o.rostite 'i( i !i sa'i .ri&na,i #a ste se( .re nje$a( i sa #r-$i'a na,a&i,i ko# Ma#a' Pa e( i to !i0e ne$o je#no'8 PASTORKA "O2ori!0i $,a!-( #-2oki' $,aso'( .ri2iraj-3i se i&!esno !re'e% Istina8 A,i i'ajte na -'- #a te #r-$e &a 'ene tako=e on .re#sta!,ja1 DIREKTOR "5e ra&-'e!aj-3i% Kako to( #r-$e9 +ta /o3ete #a ka>ete9

PASTORKA *a ono$a ko je .osrn-o( &a s!e $re/e koji s,e#e( nije ,i -!ek kri! onaj .r!i koji je -&roko!ao .a#9 Meni je on kri!( i .re 'o$ ro=enja1 Po$,e#ajte $a4 .a recite #a nije tako8 DIREKTOR O#,i no8 I &ar !a' se ini #a je 'a,i teret $ri>e sa!esti koji on nosi9 Dajte '- .ri,ik- #a to .re#sta!i8 PASTORKA A #o&!o,ite( kako9 Kako on 'o>e #a .re#sta!i s!- s!oj- ?.,e'enit-< $ri>sa!esti( s!e s!oje ;'ora,ne< .atnje( kac !i /o3ete #a '- .ri0te#ite t- $ro&ot- 0to je je#no$ ,e.o$ #ana na0ao - s!o' &a$r,jaj-( .o0to j- je .o&!ao #a skine crnin- koj- nosi &2o$ skore >a,osti( !e3 >en- i !e3 .osrn-,-( on- ist- #e!oj ic-( $os.o#ine( on- ist#e!oj ic- koj- je i0ao #a $,e#a .ri i&,ask- i& 0ko,e1 O!e .os,e#nje re i i&0!ori3e $,aso' #r/ta!i' o# -&2-=enja1 Majka( s,-0aj-3i njene re i( s!,a#ana .ro!a,o' ne&a#r>i!o$ ja#a( koji 3e se - .r!i 'a/ i&ra&iti .oneki' .ri$-0eni' jecanje'( 2ri&n-3e - o ajni ki .,a 1 U&2-=enje 3e o2-&eti s!e1 D-$a .a-&a1 PASTORKA "Do#a3e( s'rkn-ta i o#,- na( i' se Majka .o ne s'iri!ati% Sa#a s'o jo0 sa'i o!#e( .-2,ici ne.o&nati1 S-tra 3ete !i o na'a #ati onak!- .re#sta!- kak!- 2-#ete /te,i( .osta!i!0i je .o s!ojoj !o,ji1 A,i /o3ete ,i st!arno #a !i#ite #ra'-9 Da !i#ite kako je i&2i,a( kako se #esi,a9 DIREKTOR Pa kako #a ne( to i tra>i'( #a 2i/ !e3 sa#a 'o$ao i& to$a #a i&!a#i' ono 0to se 'o>e i&!a#iti8 PASTORKA Do2ro( nare#ite #a i&i=e ta 'ajka1 MAJKA "I&ranjaj-3i s !risko' i& s!o$a .,a a% 5e( ne8 5e'ojte #o&!o,iti( $os.o#ine8 5e'ojte #o&!o,iti8 DIREKTOR Sa'o #a 2i/ !i#eo( $os.o=o8 MAJKA Ja ne 'o$-8 5e 'o$-8 DIREKTOR A,i( o.rostite( ka# se s!e !e3 #o$o#i,o8 5e 'o$- #a s/!ati'8 MAJKA 5e( #o$a=a se i sa#a( #o$a=a se sta,no8 Moj ,j-ti 2o, nije .ri!i#an( $os.o#ine8 Ja sa' sta,no >i!a i .ris-tna - s!ako' tren-tk- s!o$a 2o,a( koji se o2na!,ja( sta,no >i! i .ris-tan1 A,i o!a #!a 'a,i0ana( #a ,i ste i/ -,i #a $o!ore9 5e 'o$- !i0e #a $o!ore( $os.o#ine8 Dr>e se jo0 &a 'ene #a 2i 'oj 2o, >i!eo i 2io .ris-tan - 'eni: a,i nji/( &a nji/( !i0e ne'a( ne'a i/ !i0e8 A o!a( $os.o#ine( ".oka>e Pastork-% .o2e$,a je o# 'ene i i&$-2i,a se( i&$-2i,a111 Ako je ja jo0 !i#i' o!#e to je sa'o &ato( sa'o &ato #a 2i sta,no o2na!,ja,a taj >i!i i -!ek .ris-tni 2o,( 2o, koji sa' i &2o$ nje .re.ati,a8 OTAC "S!e ano% Ve ni tren-tak( kako sa' !a' ka&ao( $os.o#ine8 Ona ".oka>e Pastork-% je o!#e #a 2i 'e -/!ati,a i &a#r>a,a - ono' .ro,a&no'( sra'otno' as- 'o$ >i!ota4 #a 2i 'e &aka i,a( .ri2i,a &a-!ek &a st-2 sra'ote1 Ona se ne 'o>e to$a o#re3i( a !i 'i( $os.o#ine( #oista to ne 'o>ete .ri0te#eti1 DIREKTOR Do2ro( ja i ne ka>e' #a to ne tre2a i$rati: to 3e i 2iti sr> ce,o$ .r!o$ ina( s!e #ok ne #o=e'o #o nje3o$ i&nena=enja8 "Poka>e Majk-% OTAC Da1 Jer je to 'oja os-#a( $os.o#ine: s!a na0a strast tre2a #a #o=e #o !r/-nca njeno' &a!r0no' krik-8 "Poka>e i on Majk-% PASTORKA Jo0 'i &!oni - -0i'a8 Do ,-#i,a 'e je #o!eo taj krik8 - Mo>ete 'e .re#sta!iti kako $o# /o3ete( $os.o#ine: - ne 'ari8 :ak i o#e!en-4 sa'o neka 'i 2are' r-ke - sa'o r-ke - 2-#- $o,e( jer( .o$,e#ajte( stoje3i o!ako ".ri2,i>i3e se Oc- i nas,oni3e '- $,a!- na $r-#i% s $,a!o' nas,onjeno' o!ako i r-ka'a oko nje$o!o$ !rata( !i#e,a sa'( o!#e na r-ci( kako k-ca je#na >i,a4 i on#a( kao #a 'i je sa'o ta >i,a -,i!a,a o#!ratnost( &a>'-ri/( o!ako( o!ako( i &a$nj-ri/ $,a!- - nje$o!e $r-#i8 "Okren-!0i se

Majci% Vikni( 'a'a( !ikni8 "*a$nj-ri3e $,a!- - o e!e $r-#i i( .o#i$n-!0i ra'ena kako ne 2i -,a krik( #o#a3e $,aso' .-ni' .ri$-0ena 2o,a% Krikni( kao 0to si on#a krikn-,a8 MAJKA "Baci se #a i/ ra&#!oji% 5e8 K3eri 'oja( k3eri8 "I .o0to j- je o#!oji,a o# nje$a% )re0ni e( ne o!e e( to je 'oja k3i8 *ar ne !i#i0 #a je to 'oja k3i9 DIREKTOR "O#st-.i!0i na taj krik s!e #o o$ra#e( -sre# .re.asti koja je &a!,a#a,a ),-'ci'a% O#,k no4 2a0 o#,i no8 A on#a( &a!esa( &a!esa8 OTAC "Dotr a!0i #o nje$a( $r e!ito% Jeste( jeste: #oista je tako 2i,o( $os.o#ine8 DIREKTOR "*a#i!,jen i -2e=en% Pa #a( si$-rno8 *a!esa8 *a!esa8 5a .ono!,jene -&!ike Direktora( Me/ani ar 3e s.-stiti &a!es-( osta!i!0i na.o,j-( ko# o$ra#e( Direktora i Oca1 DIREKTOR "),e#aj-3i $ore( sa -&#i$n-ti' r-ka'a% Ba0 je stoka8 Ka>e' ?&a!esa< #a 2i/ o&na io #a in tre2a o!ako #a se &a!r0i a on st!arno s.-0ta &a!es-8 "Oc-( .o!-ka!0i je#an kraj &a!ese( #a 2i se !ratio na .o&ornic-% Da( #a( o#,i no8 O#,i no8 Sjajan e6ekat8 Tre2a o!ako #a se &a!r0i1 Si$-ran sa'( si$-ran &a -s.e/ o!o$( .r!o$ ina1 "*a3i 3e sa Oce' &a &a!es-% Ka#a se .o#i$ne &a!esa !i#e3e se #a s- Me/ani ari i Dekorateri ra&$ra#i,i on- .r!scen- i #a s- .osta!i,i 'a,i 2a0tenski 2a&en1 Sa je#ne strane .o&orniie se#e3e( je#ni .ore# #r-$i/( ),-'ci( a sa #r-$e strane Lica1 Direktor 3e stajati -sre# .o&ornice - sta!ra&'i0,janja( -/!a0i!0i se r-ko' &a 2ra#-1 DIREKTOR "Tr$ne se .os,e kratke .a-&e% O( sti$,i s'o( #ak,e( #ak,e( #o #r-$o$ ina8 P-stite 'eni( .-stite 'eni #a i&!e#e' onako kako s'o se .re #o$o!ori,i( .a 3e s!e 2iti re#-8 PASTORKA 5a0 -,a&ak - nje$o!- k-3- ".oka>e Oca% - inat to'e ta'o8 "Poka>e Sina% DIREKTOR "5estr.,ji!% Do2ro( a,i .-stite to 'eni( ka>e' !a'8 PASTORKA Sa'o #a se jasno !i#i nje$o!o .roti!,jenje8 MAJKA "I& s!o$ -$,a( k,i'aj-3i $,a!o'% Sa s!i' oni' 0to na' se .os,e to$a #esi,o111 PASTORKA "Okrei-!0i se na$,o .re'a njoj% 5e 'ari8 +to je na'a $ore - -to,iko !e3a $ri>a sa!esti ko# nje$a8 DIREKTOR "5estr.,ji!% Ra&-'e'( ra&-'e'8 I o to'e 3e se !o#iti ra -na( naro ito .o etk-8 5e 2rinite8 MAJKA "Mo,e3i!o% A,i( $os.o#ine( -ra#ite tako #a se #o2ro 'o>e s/!atiti( 'oje sa!esti ra#i( #a sa' ja na s!aki na in nastoja,a111 PASTORKA "Preki#a je .re&ri!o( i nasta!,ja% 111#a 'e s'iri( #a 'i sa!et-je #a '- ne tre2a taj inat - initi8 "Direktor-% U#o!o,jite joj( -#o!o,jite joj( jer ja tako8 Ja - to'e si,no ->i!a': 0to $a ona .okornije 'o,i( 0to !i0e .ok-0a!a #a $a ra&ne>i( on se #r>i na s!e !e3e' o#stojanj-: ?o#s-tan<8 Kak!o ->i!anje8 DIREKTOR 7o3e'o ,i !e3 je#no' #a .o ne'o s ti' #r-$i' ino'9 PASTORKA 5e3- !i0e ni re #a ka>e'8 Sa'o .a&ite: ne3e 2iti 'o$-3no #a se ceo in i&!e#e - 2a0ti( kao 0to 2iste !i /te,i8 DIREKTOR *a0to ne3e 2iti 'o$-3no9 PASTORKA *ato 0to je on ".oka>e .ono!o Sina% sta,no - s!ojoj so2i( i&#!ojen8 A on#a( - k-3i tre2a #a se i&!e#e ce,a -,o$a to$ ja#no$ #e ka( i&$-2,jeno$( kao 0to sa' !a' ka&a,a1 DIREKTOR O #a8 A,i( s #r-$e strane( ra&-'e3ete( ne 'o>e'o .o!e0ati nat.ise( i,i o!ako ot!oreno 'enjati snen-( tri etiri .-ta - je#no' in-8 PRVI )LUMAC Je#no' se i tako ra#i,o111

DIREKTOR Jeste( ka#a je .-2,ika 2i,a kao ta #e!oj ica ta'o8 PRVA )LUMICA I i,-&ije 'no$o je#nosta!nije8 OTAC "O#je#no'( na0 -staj-3i% I,-&ija9 *a2o$a( ne .o'injite i,-&ij-8 5e -.otre2,ja!ajte t- re koja je &a nas naro ito 2o,na8 DIREKTOR "*2-njen% A 0to #a ne( #o&!o,ite9 OTAC Jeste( 2o,na8 Bo,na8 Tre2a,o 2i to #a s/!atite8 DIREKTOR A on#a kako #a ka>e'o9 Kako #a ka>e'o &a i,-&ij- koj- tre2a #a st!ori'o( o!#e( $,e#aoci'a1 PRVI )LUMAC 111 i to na0o' i$ro'111 DIREKTOR 111 i,-&ij- neke st!arnosti8 OTAC Ja !as ra&-'e'( $os.o#ine1 Me=-ti'( 'o>#a !i nas ne 'o>ete #a ra&-'ete1 O.rostite8 Jer( !i#ite( !i i !a0i $,-'ci i'ate .re# o i'a i tre2a #a je tako - sa'o s!oji$r-1 PRVA )LUMICA "Preki#aj-3i( ,j-ta% Kak!a i$ra8 5is'o !a,j#a #eca8 O!#e se o&2i,jno $,-'i1 OTAC 5e .ori e'1 Mis,i'( - st!ari( na i$r- koja je !a0a -'etnost i koja -.ra!o i tre2a #a #a - kako ka>e $os.o#in - .ot.-n- i,-&ij- st!arnosti1 DIREKTOR Eto( 2a0 tako8 OTAC A .o'is,ite sa#a 'i ".oka>e se2e i osta,i/ .et Lica% i ne'a'o #r-$e rea,nosti se' o!e i,-&ije8 DIREKTOR "*2-njen( $,e#aj-3i s!oje ),-'ce koji 3e isto tako i&$,e#ati kao #a s- ne#o-'ici% +ta 2i to tre2a,o #a &na i9 OTAC "Po0to i/ je &a tren-tak .os'atrao( sa 2,e#i' os'e/o' na ,ic-% Pa #a( $os.o#o8 Koj- #r-$- #a i'a'o9 Ono 0to je &a !as i,-&ija koj- tre2a st!oriti( &a nas je( na.roti!( je#ina na0a rea,nost1 "Kratka .a-&a1 Po3i 3e neko,iko koraka .re'a Direktor- i #o#a3e% A,i( -osta,o'( ne sa'o &a nas( .a&ite8 Do2ro ra&'is,ite1 "Po$,e#a3e $a - o i% Da ,i 2iste 'i 'o$,i re3i ko ste !i9 "I osta3e sa .rsto' -.rti' - nje$a% DIREKTOR "U&ne'iren( sa .rese eni' os'e/o' na ,ic-% Kako ko sa'9 Ja sa' ja8 OTAC A ka#a 2i/ !a' ja ka&ao #a to nije istina &ato 0to ste !i - ja9 DIREKTOR O#$o!orio 2i/ !a' #a ste ,-#ak8 ),-'ci 3e se nas'ejati1 OTAC I'ate .ra!o 0to se r-$ate( jer o!#e se i$ra4 "Direktor-% a !i 'i 'o>ete .ri'etiti #a sa'o i$re ra#i taj $os.o#in( ".oka>e Pr!o$ $,-'ca% koji je ;on<( tre2a #a 2-#e i ;ja<( a ja sa' ?o!aj o!#e<1 Vi#ite ,i #a sa' !as -/!atio - k,o.k-9 ),-'ci 3e se .ono!o nas'ejati1 DIREKTOR "5er!o&an% Pa to ste !e3 'a,o as ka&a,i8 Pona!,jate9 OTAC 5e( ne1 5isa' st!arno to /teo #a ka>e'1 :ak !as .o&i!a' #a osta!i'o o!- i$r".o$,e#a Pr!- $,-'ic-( kao #a 2i je .re#-/itrio% - -'etni k-8 -'etni k-8 - koj- !i o2i no i&!o#ite sa !a0i' $,-'ci'a4 .a 3- !as sa#a .ono!o o&2i,jno &a.itati: - ko ste !i9 DIREKTOR "O2ra3aj-3i se s!oji' ),-'ci'a( skoro !an se2e o# -#a( a -je#no i ra&,j-3en% O/( a,i tre2a 2iti 2a0 2e&o2ra&an1118 5eko ko se i&#aje &a ,ice #o,a&i 'ene #a .ita ko sa'8 OTAC "Dostojanst!eno( a,i 2e& na#-tosti% Je#no ,ice( $os.o#ine( 'o>e -!ek #a &a.ita je#no$ o!eka ko je1 Jer ,ice &aista i'a s!oj >i!ot( sa so.st!eni' o2e,e>ji'a( .o e'- je -!ek ?neko<1 Dok o!ek - ne ka>e' sa#a &a !as - o!ek -o.0te( 'o>e #a 2-#e i ;niko<1 DIREKTOR Do2ro8 A,i !i to 'ene .itate( 'ene - Direktora8 Re#ite,ja8 S/!atate ,i98

OTAC "Skoro .ri$-0eno( s,a#-nja!o( .oni&no% Sa'o #a 2i/ sa&nao( $os.o#ine( #a ,i !i &aista sa#a0nje$ se2e !i#ite onako kao 0to( na .ri'er( !i#ite ono$ se2e i& .ro0,osti( sa s!i' i,-&ija'a koje ste on#a i'a,i( sa s!i' st!ari'a( - se2i i oko se2e( kako s- !a' on#a i&$,e#a,e - a one s- on#a &a !as .ostoja,e( st!arno .ostoja,e8 Dak,e( $os.o#ine: 'is,e3i .ono!o na one i,-&ije koji/ sa#a !i0e ne'ate( na s!e one st!ari koje !a' sa#a ne i&$,e#aj- !i0e ;onak!i'< kao neka#a - &ar ta#a ne'ate ose3anje #a !a' nestaj- .o# no$a'a - #a ne ka>e' o!e .o&ori0ne #aske - ne$o #a !a' nestaje &e',ja .o# no$a'a( jer 'o>ete &ak,j- iti #a 3ete ;tak!i< kao 0to se sa#a ose3ate( #a 3e !a' ce,o aa0e sa#a0nje 2i3e tak!o kak!o je( s-tra ne'ino!no i&$,e#ati kao i,-&ija1 DIREKTOR "5e s/!ati #o2ro( s'eten neo2i no' ar$-'entacijo'% Pa on#a9 +ta /o3ete ti'e #a ka>ete9 OTAC O ni0ta( $os.o#ine1 Da !a' .oka>e' #a ako 'i "o.et 3e .oka&ati se2e i osta,a Lica% osi' i,-&ije ne'a'o #r-$e rea,nosti( #a 2i on#a 2i,o #o2ro ka#a 2iste i !i .os-'nja,i - s!oj- rea,nost( - to 0to #anas -#i0ete i #o#ir-jete( jer je i ta rea,nost - kao i ona j- era0nja - os-=ena #a !a' se s-tra otkrije kao i,-&ija1 DIREKTOR "O#,- i!0i se #a to okrene na s'e/% O#,i no8 Ka>ite jo0 i to #a ste !i( sa ko'e#ijo' koj- ste #o0,i #a 'i i&!e#ete( istinitiji i st!arniji o# 'ene88 OTAC "S naj!e3o' o&2i,jno03-% U to ne'a s-'nje( $os.o#ine8 DIREKTOR A( tako9 OTAC Mis,io sa' #a ste to s/!ati,i jo0 - .o etk-1 DIREKTOR St!arniji o# 'ene9 OTAC Pa #a( ka# se !a0a st!arnost 'enja o# #anas #o s-tra111 DIREKTOR *na se #a 'o>e #a se 'enja( si$-rno8 Menja se ne.restano kao i - s!i/ #r-$i/8 OTAC "S -&!iko'% A,i na0a ne( $os.o#ine8 Vi#ite ,i9 U to'e i jeste ra&,ika8 5e 'enja se( ne 'o>e #a se 'enja( niti #a 2-#e #r-k ija( nika#a( jer je !e3 o#re=ena ;o!a< - &a-!ek "to je ->asno( $os.o#ine% ne.ro'en,ji!a rea,nost4 i tre2a,o 2i #a !as o2-&'e je&a ka# se na'a .ri2,i>a!ate8 DIREKTOR "5a$,o st-.i!0i .re# nje$a( jer '- je o#je#no' sin-,a i#eja% 7teo 2i/ sa'o #a &na' #a ,i se ika#a 'o$,o !i#eti neko ,ice koje( i&,a&e3i i& s!oje -,o$e( .o inje tako #a se2e 2rani( i&nosi( o2ja0nja!a( kao 0to to !i ra#ite9 Da ,i 2iste 'i to 'o$,i re3i9 Ja $a nika#a nisa' !i#eo8 OTAC 5iste $a nika# !i#e,i &ato 0to .isci o2i no krij- '-ke s!o$a st!aranja1 Ka#a s,ica .re# s!oji' a-toro'( >i!a( &aista >i!a( o!aj i'a sa'o #a .rati nji/o!e re i( nji/o!e .okrete( koje '- sa'a ona .re#,a>-4 i on tre2a #a i/ &a'i0,ja i st!ara kako oni /o3e i te0ko nje'- ako tako ne .ost-.i8 Ka#a se je#no ,ice ro#i( stekne tak!- ne&a!isiost( ak i - o#nos- na s!o$a a-tora( #a $a osta,i 'o$- &a'i0,jati - ni&- #r-$i/ sit-acija - koje a-tor nije ni .o'is,io #a $a #o!e#e4 'o>e( .oneka#( i #a '- se .ri#a taka! s'isao koji a-tor- nije nika#a ni na -' .ao8 DIREKTOR Da( #a( to 'i je .o&nato8 OTAC I 0to se on#a na'a -#ite9 *a'is,ite kak!a je nesre3a &a je#no ,ice #a se ro#i >i!o( i& 6anta&ije neko$ a-tora( koji '- on#a -skra3-je >i!ot4 recite 'i on#a( ne'a ,i to ,ice ra&,o$a #a tako na.-0teno( >i!o a 2e& >i!ota( krene #a ra#i ono 0to 'i ra#i'o( sa#a( o!#e .re# !a'a( .o0to s'o .re to$a #-$o( #-$o( !er-jte( -2e=i!a,i sa'o$ a-tora i .oja!,ji!a,i se .re# nji' - as ja( as ona( ".oka>e Pastork-% a as ta ja#na 'ati111 PASTORKA "Kren-!0i na.re# kao - sn-% Istina( $os.o#ine( i ja( i ja( to,iko .-ta #a 2i/

$a #o!e,a - isk-0enje( - onoj nje$o!oj ra#noj so2i .-noj sete( - s-ton( ka#a on( &a!a,jen - 6ote,ji( nije 'o$ao #a se rsti #a -.a,i s!et,ost( i .-0tao je #a '- so2o' o!,a#a ta'a i #a ona o>i!i o# nas koji s'o #o,a&i,i #a $a 'a'i'o1 "Kao #a se2e jo0 !i#i - toj so2i i kao #a joj s'eta .ris-st!o s!i/ ti/ ),-'aca% Ka# 2i s!i oni 'o$,i #a o#-8 i #a nas ssta!e sa'e8 Ma'a ta'o( s ti' sino'( ja s to' #e!oj ico'( taj #e ko -!ek sa'( .a ja s nji' ".oka>e o!,a0 Oca% - .a on#a ja sa'a( sa'a111 - onoj ta'i "o#je#no' 3e sko iti kao #a /o3e #a -/!ati se2e - onoj s!ojoj !i&iji koja joj sija - onoj ta'i( >i!a% O/( 'oj >i!ot8 Kak!e scene( kak!e scene s'o '- .re#,a$a,i8 A ja( ja sa' $a !i0e o# s!ij- #o!o#i,a isk-0enje8 OTAC Da8 A,i 'o>#a si 21:0 ti kri!a( to t!oje na!a,ji!anje( ta t!oja ne-'erenost8 PASTORKA Koje0ta8 Pa on je sa' /teo #a 2-#e' tak!a8 "Pri=e Direktor- kao #a /o3e #a '- sao.0ti ne0to - .o!erenj-% Pre !er-je'( $os.o#ine( #a je to &2o$ ne&a#o!o,jst!a( i,i &2o$ .re&ira .re'a .o&ori0t-( .re'a onak!o' .o&ori0t- kak!o .-2,ika o2i no $,e#a i /o3e111 DIREKTOR Da,je( #a,je( 2o>e s!eti( .re=i'o na injenice( $os.o#o 'oja8 PASTORKA O.rostite( a,i 'i i&$,e#a #a injenica i'ate na.retek( .os,e na0e$ -,aska nje$o!- k-3-8 "Poka>e Oca% Rekoste #a ne 'o>ete .o!e0ati nat.ise i 'enjati scens!aki/ .et 'in-ta1 DIREKTOR Jeste8 Tako je8 A,i tre2a i/ s,o>iti( $r-.isati - jecno!re'en- i &$-sn-tra#nj-4 a ne kao 0to 2iste !i /te,i: - naj.re #a !i#ite s!o$ 'a,o$ 2rata kako se !ra3a i& 0ko,e( .a t-'ara .o 'ra ni' so2a'a i skri!a se i&a !rata #a 2i ra&'i0,jao o s!e'-( .ri e'- - kako rekoste9 PASTORKA 111 ko.ni( $os.o#ine( ko.ni8 DIREKTOR 5ika#a nisa' -o &a t- re 8 5o( #o2ro: Ei o i '- sa'o rast-<( je ,i tako9 PASTORKA Jeste( $os.o#ine: eno $a ta'o8 "Poka>e 2rata koji stoji -& Majk-% DIREKTOR Bra!o8 Pa on#a 2iste /te,i #a se ona #e!oj ica isto!re'eno i$ra - 2a0ti( ni0ta ne &naj-3i1 Je#an - k-3i( a #r-$a - 2a0ti( #a ,i je to 'o$-3no9 PASTORKA A/( na s-nc-( $os.o#ine( s!a ra#osna8 5Jena ra#ost( njeno !ese,je - toj 2a0ti 'i je s!a na$ra#a1 I&!- ena i& one ja#ne i t-ro2ne so2e $#e s'o s!e et!oro s.a!a,i - i ja s njo' - ja( &a'is,ite - $ro&e3i se na# s!oji' -ka,jani' te,o'( .ore# nje koja 'e je !rsto( !rsto ste&a,a s!oji' ne>ni' i ne!ini' r- ica'a1 U 2a0ti( tek 0to 2i 'e -$,e#a,a( .o,ete,a 2i #a 'e -/!ati &a r-k-1 Ve,ike c!eto!e nije &a.a>a,a4 tra>i,a je sa'o one ;'aje<( ;'aje< i >e,e,a je #a 'i i/ .oka>e( s tak!o' ra#o03- s tak!o' neo.isi!o' ra#o03-8 )o!ore3i tako( ra&#irana se3anje'( 2ri&n-3e - #-$( o ajni ki .,a ( a $,a!a 3e joj k,on-ti na r-ke nas,onjene na sto i31 U&2-=enje 3e o!,a#ati s!i'a1 Direktor 3e joj se skoro o inski .ri2,i>iti i( #a 2i je -te0io( re3i 3e DIREKTOR 5a ini3e'o i 2a0t-( na ini3e'o i 2a0t-( ne 2rinite: i !i#e3ete #a 3ete 2iti &a#o!o,jni1 K-,ise 3e'o ta'o .osta!iti1 "*o!n-!0i .o i'en- je#no$ Dekoratera% 7ej( s.-sti 'i neko sta2,o8 D!a 'a,a e'.resa( o!#e( .re# o!aj 2a&en8 Vi#e3e se kako se o#o&$o na .o&ornic- s.-0taj- #!a 'a,a e'.resa1 Pritr a!i0( Me/ani ar 3e i/ .rik-cati &a #aske1 DIREKTOR "Pastorki% Kako-tako( sa'o #a se #o ara s,ika1 "Po&!a3e .o i'enDekoratera% 7ej( #aj i /ori&ont8 DEKORATER "O#o&$o% +ta9 DIREKTOR 7ori&ont8 Je#n- k-,is-( o!a'o i&a 2a&ena8

O#o&$o 3e se s.-stiti 2e,o .,atno1 DIREKTOR A,i ne 2e,-8 Rekao sa' ti - /ori&ont8 5e s'eta( osta!i4 ja 3- .o.ra!iti1 "Po&!a3e% 7a,o( e,ektri ar( .o$asi s!e i #aj at'os6er- 'ese ine111 .,a!o( .,a!o na re6,ektor i na .,atno1 Tako8 Dosta8 Pos,e to$a 3e nastati neki tajanst!eni .ri&or .o# 'ese ino'( koji 3e .risi,iti ),-'ce #a $o!ore i #a se kre3- kao #a je !e e - nekoj 2a0ti o2asjanoj 'ese ino'1 DIREKTOR "Pastorki% Eto $,e#ajte8 U'esto #a se skri!a i&a !rata .o so2a'a( na0 #e ak sa#a 'o>e #a t-'ara .o 2a0ti( skri!aj-3i se i&a #r!e3a1 A,i ra&-'e3ete #a 3e se te0ko na3i neka #e!oj ica koja 2i -'e,a #a sa !a'a i&!e#e onaj .ri&or sa c!e3e'1 "O2ra3aj-3i se De ak-% Pri=ite( .ri=ite !i( ra#ije8 Da konkreti&-je'o 'a,o8 "Po0to se De ko ne 2-#e .o'akao% Do=ite( #o=ite8 "On#a( .o!,a e3i $a na.re#( nastoje3i #a '- #r>i .ra!o $,a!-( koja 3e #a k,o.e s!aki .-t ka#a je on 2-#e is.-stio% Ka>e' !a' ja( kak!e ne&$o#e sa o!i' De ko'111 Pa kaka! je to9111 Bo>e 'i,i( tre2a,o 2i i.ak #a ne0to .ro&2ori111 "Pri3i 3e '-( sta!i3e '- r-k- na ra'e i .o!e03e $a i&a e'.resa% Do=ite( #o=ite 'a,o o!a'o4 - #ajte #a !i#i'8 Sakrijte se o!#e111 Tako111 Po'o,ite $,a!-( kao #a .os'atrate1 "O#'a3i 3e se #a !i#i e6ekat4 i i' De ak 2-#e i&!eo ono 0to se o# nje$a tra>i( re3i 3e( -& &a.re.a03enje ),-'aca( koji 3e 2iti !eo'a i'.resionirani% O( !r,o #o2ro 1 1 O#,i no111 "O2ra3aj-3i se Pastorki% Kako 2i 2i,o #a De!oj ica( i&nena#i!0i $a o!ako( #otr i #o nje$a i i&!- e '- 'akar nek- re 9 PASTORKA "Ustaj-3i% 5e na#ajte se #a 3e .ro$o!oriti( #ok je onaj .ris-tan8 "Poka>e Sina% Tre2a,o 2i #a naj.re nje$a -k,onite1 SI5 "U.-ti!0i se o#,- no ste.enica'a% Ta o#'a/8 Presre3an sa'8 Dr-$o i ne tra>i'8 DIREKTOR "*a#r>a!0i $a o#'a/% 5e8 K-#a 3ete9 :ekajte8 Majka 3e -stati( &$ran-ta( '- ena 'i0,j- #a 3e on st!arno oti3i i instikti!no 3e .o#i3i r-ke kao #a /o3e #a $a &a#r>i iako se ne3e 'a3i sa s!o$a 'esta1 SI5 "Sti$a!0i #o o$ra#e( Direktor-( koji 3e $a &a#r>a!ati% O!#e ja ne'a' 0ta #a ra#i'8 P-stite 'e #a o#e'( 'o,i' !as8 P-stite 'e8 DIREKTOR Kako ne'ate 0ta #a ra#ite9 PASTORKA "Mirno( ironi no% 5e &a#r>a!ajte $a8 5eka i#e8 OTAC Tre2a #a .re#sta!,ja on- je&i!- scen- sa s!ojo' 'ajko' - 2a0ti8 SI5 "O#'a/( o#,- no( .onosno% Ja ne3- ni0ta #a .re#sta!,ja'8 Rekao sa' jo0 - .o etk-8 "Direktor-% P-stite 'e #a o#e'8 PASTORKA "Dotr a!0i( Direktor-% Do&!o,ja!ate( $os.o#ine9 "S.-sti3e '- r-ke koji'a &a#r>a!a Sina% P-stite $a8 "*ati'( o2rati!0i se nje'-( i' $a Direktor 2-#e .-stio% 7aj#e( i#i8 "Sin 3e ostati na$n-t .re'a ste.enica'a( a,i( kao #a $a neke tajanst!ene si,e !e&-j-( ne3e 'o3i #a si=e ni& ste.enice4 on#a( na -=enje i &a.re.a03enje ),-'aca( kren-3e .o,ako #-> o$ra#e .re'a ste.enica'a na #r-$oj strani .o&ornice4 a,i ka#a i ta'o sti$ne( osta3e isto tako na$n-t a #a ne3e 'o3i #a si=e1 Pastorka( koja 3e $a .ratiti i&a&o!ni' .o$,e#o'( .rasn-3e - s'e/% 5e 'o>e( !i#ite9 ne 'o>e8 Mora si,o' #a ostane o!#e( kao #a je ,ance' !e&an1 Ka# ja ne 2e>i' o#a!#e( -&a s!e ono 0to tre2a #a se #esi 2a0 &2o$ 'r>nje koj- ose3a' .re'a nje'-( #a $a !i0e ne 2i/ 'ora,a #a $,e#a' - ka# sa' ja jo0 o!#e i .o#nosi' #a $a $,e#a' i #a 2-#e' - nje$o!o' #r-0t!- - .o'is,ite #a ,i on 'o>e #a oce( on koji 'ora( 'ora #a ostane o!#e( -& to$ krasno$ oca i -& t- 'ajk-( koji ne'aj- #r-$e #ece se' nje$a111 "O2ra3aj-3i se Majci% 7aj#e( -stani( 'a'a8 Do=i111 "O2ra3aj-3i se Direktor- i .oka&-j-3i Majk-% Pa&ite( 2i,a je -sta,a( 2i,a je -sta,a sa'o #a 2i $a &a#r>a,a111 "Majci( .ri!,a e3i je skoro 'a$i no' sna$o'% Do=i( #o=i111 "On#a

Direktor-% Po'is,ite kako je njoj te0ko .ri #-0i ka#a tre2a #a .oka>e !a0i' ),-'ci'a ono 0to ose3a4 a,i to,iko e&ne #a se nje'- .ri2,i>i #a je - e!o - !i#ite - s.re'na #a .ro>i!i s!oj- scen-8 Majka 3e se &aista .ri'a3i( i i' Pastorka 2-#e i&rek,a .os,e#nje re i( ra0iri3e r-ke &nak .ristanka1 SI5 "O#'a/% O/( a,i ja ne8 5e ja8 Ka# ne 'o$- #a o#e'( osta3-4 a,i( .ona!,ja' !a'( ja ne3- ni0ta #a .re#sta!,ja'8 OTAC "Direktor-( #r/te3i o# 2esa% A,i !i $a 'o>ete .risi,iti( $os.o#ine8 SI5 5iko 'e ne 'o>e .risi,iti8 OTAC Ja 3- te .risi,iti8 PASTORKA Pri ekajte8 Pri ekajte8 5aj.re( De!oj ica #a -=e - 2a&en8 "Potr a3e #a -&'e De!oj ic-( sa$n-3e se .re# njo'( i -&e3e joj ,ice - r-ke% Ja#no #ra$o 'oje( $,e#a0 i&$-2,jeno( ti' t!oji' ,e.i' o i'a4 ko &na 0ta ti 'is,i0 $#e si8 5a .o&ornici s'o( #ra$a8 +ta je to .o&ornica9 Vi#i09 T- se i$ro' s.re'aj- o&2i,jne st!ari1 Tre2a #a i$ra'o ko'e#ij-1 I 'i 3e'o je sa#a i$rati1 *na0( i&istinski8 I ti111 "*a$r,i3e je( stet-!0i je - kri,o( i ,j-,ja3e je 'a,o na r-ka'a% O( 'i,o( 'i,o 'oje( kak!- r->n- ko'e#ij- 3e0 ti i$rati8 Kak!a ->asna st!ar je &a te2e s'i0,jena8 Ba0ta( 2a&en111 E/( nije .ra!i( &na se8 U to'e i jeste nesre3a: o!#e je s!e ,a>no8 A,i( 'o>#a se te2i( #e!oj ici( !i0e s!i=a taka! 2a&en ne$o onaj .ra!i4 #a 2i 'o$,a #a se i$ra0( je ,i9 A,@ ne( i$ra je &a #r-$e4 a ne &a te2e( na >a,ost( jer ti si istinita( 'i,a( i i$ra0 se istinski - .ra!o' 2a&en-( ,e.o'( !e,iko'( &e,eno'( s 'no$o trske koja 2aca senk- i o$,e#a se - !o#i( i sa 'no$o 'no$o .a i3a koji .,i!aj- .o njoj( ra&2ijaj-3i t- senk-1 Ti /o3e0 #a -/!ati0 je#no .a e111 "S !risko' koji 3e s!e is.-niti stra/o'% 5e( Ro&eto 'oja( ne8 Ma'a ne 'ari &a te2e &2o$ sina nitko!a8 Ja( sa s!i' s!oji' ,-#osti'a111 a taj ta'o111 "Osta!i3e De!oj ic- i o2rati3e se De ak- sa i&ra&o' -o2i ajeni' ka#a se nje'- o2ra3a% +ta 3e0 t-( -!ek sa ti' i&ra&o' kao #a tra>i0 'i,ostinj-9 I ti 3e0 2iti kri! ako se ta 'a,a -#a!i: &2o$ to$ t!o$ sta!a( kao #a ja( ka#a sa' !as -!e,a - o!- k-3-( nisa' .,ati,a &a s!e !as8 "*$ra2i3e $a &a r-k- #a 2i $a .risi,i,a #a je i&!- e i& #>e.a% +ta t- #r>i09 +ta krije09 5a.o,je( na.o,je t- r-k-8 "Istr$n-3e '- r-ki& ie.a i na ->as s!ij- !i#e3e se #a - njoj #r>i .i0to,j1 Pos'atra3e $a i&!esno !re'e kao #a je &a#o!o,jna4 on#a 3e ka&ati( s!a s'rkn-ta% Aa8 )#e si $a na2a!io9 "I .o0to De ak( sa! -stra0en( s rasko,a eni' o i'a i .ra&ni' .o$,e#o'( ne3e o#$o!oriti% L-#o( -'esto #a se2& -2ije'( ja( #a sa' na t!o' 'est-( -2i,a 2i/ je#no$a o# one #!ojice4 i,i i,i o2ojic-: i oca i sina8 )-rn-3e $a i&a e'.resa &a koji' je on stajao4 on#a 3e -&eti De!oj ic- i s.-sti3e je 2a&en( tako #a se ne 'o>e !i#eti4 na kraj- 3e t- k,on-ti( s ,ice' 'e=- r-ka'a nas,onjeni' na i!ic- 2asena DIREKTOR O#,i no8 "O2ra3aj-3i se Sin-% A - isto !re'e111 SI5 "Pre&ri!o% Ta 0ta - isto !re'e8 5ije istina( $os.o#ine8 5ije 2i,o nikak!e scene i&'e=- 'ene i nje8 "Poka>e Majk-% U 'e=-!re'en-( Dr-$a $,-'ica i M,a#i $,-'ac 3e se o#!ojiti o# $r-.e ),-'aca4 ona 3e !eo'a .a>,ji!o .os'atrati Majk- koja 3e stojati .re# njo'( a on 3e .os'atrati Sina( kako 2i #ocnije 'o$,i #a i&!e#- nji/o!e -,o$e1 MAJKA Da( istina je( $os.o#ine8 Ja sa' 2i,a -0,a - nje$o!- so2-1 SI5 U 'oj- so2-( jeste ,i -,i9 A ne - 2a0t-8 DIREKTOR A,i to nije !a>no8 Tre2a sa2iti ra#nj-( rekao sa'8 SI5 "S.a&i!0i #a $a M,a#i ),-'ac .os'atra% +ta !i /o3ete9

MLADI )LUMAC 5i0ta4 .os'atra' !as1 SI5 "Okren-!0i se na #r-$- stran- .re'a Dr-$oj ),-'ici% O - a o!#e ste !i9 Da 2iste 'o$,i i&!esti njen- -,o$-9 "Poka>e Majk-% DIREKTOR Tako je8 Tako je8 I tre2a,o 2i( ini 'i se( #a ste i' &a/!a,ni na toj .a>nji8 SI5 O( #a8 7!a,a8 *ar jo0 niste s/!ati,i #a o!- ko'e#ij- !i ne 'o>ete i&!esti1 Vi nas -o.0te ne nosite - se2i( a !a0i ),-'ci nas $,e#aj- s.o,ja1 Mis,ite ,i #a je 'o$-3no >i!eti .re# je#ni' o$,e#a,o' koje ne sa'o #a nas s,e=-je s,iko' na0e$ so.st!eno$ i&ra&a( !e3 na' $a !ra3a tako i&!ito.ereno$ #a se ne 'o>e'o .re.o&nati9 OTAC To je ta no8 To je ta no8 U!erite se !e3 je#no'8 DIREKTOR "M,a#o' ),-'c- i Dr-$oj ),-'ici% Do2ro( sk,onite se8 SI5 U&a,-#8 Ja ne - est!-je'8 DIREKTOR D-tite sa#a( i .-stite 'e #a -je' !a0- 'ajk-8 "Majci% U0,i ste9 Pa on#a9 MAJKA Da $os.o#ine( - nje$o!- so2-( jer !i0e nisa' 'o$,a #a i&#r>i'1 7te,a sa' #a s!a,i' sa srca teret koji 'e ti0ti1 A,i i' 'e je -$,e#ao111 SI5 111 nije 2i,o nikak!e scene8 Oti0ao sa'4 oti0ao #a ne na.ra!i' scen-1 Jer ja nika#a nisa' .ra!io scene4 jeste ,i ra&-'e,i9 MAJKA Istina je8 Tako je8 Tako je8 DIREKTOR A,i sa#a i.ak tre2a #a se i&!e#e ta scena i&'e=- !as i nje$a8 To je .reko .otre2no8 MAJKA +to se 'ene ti e( $os.o#ine( ja sa' s.re'na1 Ka# 2iste 'i Vi 2ar #a,i t'o$-3nost #a $o!ori' s nji'( #a '- ka>e' s!e 0to 'i je na src-1 OTAC "Pri2,i>i!0i se Sin-( si,o!ito% Ti 3e0 je i&!esti8 *2o$ s!oje 'ajke8 *2o$ nje8 SI5 "O#,- niji ne$o ika#% 5e3-8 OTAC "*$ra2i!0i $a &a $r-#i i .ro#r'a!0i $a% *a i'e 2o$a( .os,-0aj8 Pokori se8 *ar ne -je0 kako te 'o,i9 *ar nisi sin9 SI5 "*$ra2i!0i $a na isti na in% 5e i ne8 I .restani !e3 je#no'8 O.0te -&2-=enje1 Majka( -.,a0ena $,e#a3e #a se -'e0a i #a i/ ra&#!oji1 MAJKA "Kao $ore% *a 2o$a 'i,o$a8 *a 2o$a 'i,o$a8 OTAC "5e .-0taj-3i $a% Mora0 #a .os,-0a08 Mora08 SI5 "R!e se s nji' i o2ori3e )a na kraj- na .o#( 2,i&- ste.enica( na o.0te &$ra>anje% Kak!a te to .o'a'a s.o.a,a9 5e ,i2i se #a .re# s!i'a i&nese s!oj- i na0- sra'ot-8 5e3-8 5e3-8 I .ost-.a' tako .o !o,ji ono$a koji nije /teo #a nas .osta!i na scen-8 DIREKTOR Kako9 A #o0,i ste o!a'o98 SI5 "Poka&-j-3i Oca% On( a ne ja8 DIREKTOR A &ar i !i niste o!#e8 SI5 On je /teo #a #o=e( i #o!-kao je s!e nas1 I &a,o>io se #a sa !a'a ta'o ko'2in-je ne sa'o ono 0to se #esi,o( ne$o i ono 0to se nije #esi,o( kao #a '- ono .r!o nije #o!o,jno8 DIREKTOR A,i recite( recite 2ar !i 0ta se #esi,o8 Recite 'eni8 I&i0,i ste i& s!oje so2e a #a ni0ta niste ka&a,i9 SI5 "Ko,e2aj-3i se &a tren-tak% 5i0ta1 Ba0 &ato #a ne 2i/ na.ra!io scen-8 DIREKTOR "I&a&i!aj-3i $a% Pa on#a( 0ta ste on#a -ra#i,i9 SI5 "5a.ra!i neko,iko koraka .o .re#nje' #e,- .o&ornice( -& na.re$n-t- .a>nj- s!i/ osta,i/% 5i0ta111 Pro,a&e3i 2a0to'111 "*astane( setan( &a'i0,jen% DIREKTOR "5a$one3i $a #a s!e !i0e ka&-je( i'.resioniran nje$o!o' -&#r>,ji!o03-% I on#a( .ro,a&e3i 2a0to'9 SI5 "O ajan( krij-3i ,ice r-ko'% *a0to 'e $onite #a !a' ka>e'( $os.o#ine9 To je

->asno8 Majka 3e s!a #r/ti( -& .ri$-0ene jecaje( i $,e#a3e .re'a 2a&en-1 DIREKTOR "Pri'eti!0i taj .o$,e#( o2rati3e se ti/o Sin-( stre.e3i s!e !i0e% De!oj ica9 SI5 "),e#aj-3i .ra!o( - sa,-% Ta'o( - 2a&en-111 OTAC "Le>e3i na .o#-( .oka&-j-3i sa>a,ji!o Majk-% A ona je i0,a &a nji'( $os.o#ine8 DIREKTOR "Sin-( -&2-=eno% A !i( on#a9 SI5 "Sta,no $,e#aj-3i .ra!o( ti/o% Pritr a/4 .oj-ri/ #a je i&!- e'111 A,i o#je#no' &asta#o/( jer i&a ti/ sta2a,a -$,e#a/ ne0to 0to 'e s,e#i: #e ak( #e ak ne.o'i an( $,e#a ,-#a ki' o i'a -#a!,jen- sestric-1 Pastorka .o$n-ta -& 2a&en #a 2i .rikri,a De!oj ic-( o$,asi3e se kao i& #-2ine( jecaj-3i o ajni ki1 Pa-&a1 SI5 7te#o/ se .ri2,i>iti( i on#a111 I&a sta2a,a( $#e je De ak ostao skri!en( o#jekn-3e .-canj i& re!o,!era1 MAJKA "S 2o,ni' kriko'( .ritr a!0i sa Sino' i s!i' ),-'ci'a( -sre# o.0te$ 'ete>a% Sine8 Sine 'oj8 "I &ati'( -sre# &2rke i ne.o!e&ani/ .o!ika osta,i/% U .o'o38 U .o'o38 DIREKTOR "Usre# !riske( nastoje3i #a se .ro2ije( #ok 3e De aka .o#i3i i o#neti i&a 2e,o$ .,atna% Je ,i ranjen9 Je ,i st!arno .o!re=en9 S!i( osi' Direktora i Oca koji 3e ostati na .o#- 2,i&- ste.e.ica( nesta3e i&a &a#nje k-,ise koja s,->i -'esto /ori&onta( i osta3e ta'o je#no !re'e -&2-=eno se #o$o!araj-3i1 *ati'( s je#ne i #r-$nj strane k-,ise( ),-'ci 3e se !ratiti na scen-1 PRVA )LUMICA "Vra3aj-3i se s #esna( o>a,o03ena% U'ro je8 Ja#an #e ko8 U'ro je8 Stra0no8 PRVI )LUMAC "Vra3aj-3i se s ,e!a( s'ej-3i se% Koje0ta8 To je .ri!i#8 Pri!i#8 5e !er-jte8 DRU)I )LUMCI S DES5A Kaka! .ri!i#8 St!arno( st!arno je -'ro8 )LUMCI S LEVA 5ije8 Pri!i#no8 Pri!i#no8 OTAC "Ustaj-3i i na#!ik-j-3i se s nji'a% Kak!a .ri!i#nost8 To je st!arnost( st!arnost( $os.o#o8 St!arnost8 "I nesta3e i on( sa! o ajan( i&a k-,ise% DIREKTOR "5e 'o>e !i0e #a i&#r>i% Pri!i#nost8 St!arnost8 7aj@te s!i #o =a!o,a8 S!et,o8 S!et,o8 S!et,o8 "O#je#no' 3e ce,a .o&ornica i ce,a sa,a &a-ati 2,e0ta!i' s!et,o'1 Direktor 3e o#a/n-ti kao #a se os,o2o#io neke 'ore i s!i 3e se .o$,e#ati( i&$-2,jeni( nei&!esnosti% U/8 5ika#a 'i se ni0ta s,i no nije #esi,o8 *2o$ nji/ sa' i&$-2io ceo #an8 "Po$,e#a3e na sat% I#ite( i#ite8 Vi0e ne 'o>e'o #a ra#i'o1 Dockan je #a nasta!i'o .ro2-1 Do!i=enja( #o!e e8 "I i' ),-'ci 2-#- oti0,i .o&#ra!i!0i $a% 7ej( E,ektri ar.o$asi s!a s!et,a8 "5e3e -s.eti ni #a &a!r0i a - .o&ori0t- 3e &a!,a#ati najcrnji 'rak% I/( 2o$a'-8 Osta!i 2are' nek- ,a'.ic-( #a !i#i' k-#a /o#a'8 O#'a/ 3e se i&a &a#nje k-,ise( kao #a je $re0ko' -k,j- en .reki#a ( -.a,iti &e,eni re6,ektor( koji 3e 2aciti o$ro'ne i jasne senke Lica( se' M,a#i3a i De!oj ice1 :i' i/ -$,e#a( Direktor 3e sa! .restra!,jen .o2e3i sa .o&ornice1 Ta#a 3e se -$asiti re6,ektor i&a k-,ise i .o&ornic- 3e .ono!o o2asjati .,a!i asta s!et,ost kao .re1 Po,ako( s #esne strane k-,ise .oja!i3e se Sin( &a nji' Majka( s r-ka'a is.r->eni' .re'a nje'-4 on#a( s ,e!a( 3e se .oja!iti Otac1 *a-sta!i3e se -sre# .o&ornice i osta3e t- kao neki ,iko!i i& sno!i=enja1 Pastorka 3e se .oja!iti .os,e#nja( #o,a&e3i s ,e!a( i .otr a3e ste.enica'a4 &asta3e &a tren-tak na .r!oj ste.enici #a .o$,e#a osta,a Lica i .rasn-3e - kre0ta! s'e/( .a 3e sj-riti ni& ste.enica( .otr a3e .ro,a&o' i&'e=- se#i0ta4 jo0 je#no' 3e se &a-sta!iti i .ono!o 3e

se nas'ejati( $,e#aj-3i ono troje koji s- osta,i $ore4 i&i3i 3e i& sa,e i jo0 je#no' 3e se i& 6oajea &a -ti s'e/1 Ma,o #ocnije s.-sti3e se Zavesa