You are on page 1of 122

INICIJACIJA U HERMETIZAMFRANC BARDON

DEO ITEORIJAPREDGOVORNema sumnje da je svaki ovek koji je traio pravo i istinito s aznanje, uzaludno traio godinama, ako ne i ceo svoj vek, neki pouzdani metod tren inga. arka elja za tim plemenitim ciljem terala je ljude da esto sakupljaju mnotvo k njiga sa stih strana za koje su pretpostavljali da su najbolje, ali koje su veino m bile liene prakse. Meutim, niko od traioca nije uspevao nai smisao u svoj toj vrem enom nakupljenoj gradji pa bi se cilj na koji se tako vatreno ciljalo izmicao sv e vie i vie do maglovitih razdaljina. Ako bi poneko i poeo da radi na usavravanju po tako hvaljenim uputstvima, njegova dobra volja i marljivost nisu nikada vukle n eke zadovoljavajue rezultate. Pored toga, niko ne bi mogao pouzdano odgovoriti na pitanja koja se nameu, da li je ili ne ba taj nain koji je odabrao, bio pravi nain i u njegovom pojedinanom sluaju. Ba u ovo vreme Boansko Provienje je odluilo da pomogn e svim tim tragaima koji su sa tako jakom istrajnou traili sred-stva i puteve za svo j duhovni razvoj. Putem ove knjige, najvii posveenik, koga je Boansko Providjenje o dab-ralo za ovaj izuzetan zadatak, dao je univerzalne metode u ruke ljudskog rod a. Moglo bi se bez pretetivanja reci da nikada do sada javnosti nisu bili dostup ni ovako potpuni magijski metodi.Otti VotavovaUVODSvakom ko veruje da e u ovom de lu pronai samo zbir recepata pomou kojih e Iako i bez napora stei ast i slavu, bogats tvo i mo i ciljati na unitenje svojih neprijatelja, moralo bi se na samom poetku rei da ovu knjigu odloi na stranu jer e se gorko razoarati. Pod terminom magija, brojne sekte i religije shvataju jedino crnu vetinu, vetiarstvo ili zaveru sa zlim snagama . Zbog toga nije zauujue to veinu ljudi hvata neki strah kad god se pomene re magija. senari, vraevi i arlatani bacili su ljagu na taj izraz i, pod tim okolnostima, ne iznenauje to to se na magijsko znanje uvek gledalo sa izvesnim potcenjivanjem. ak i u na-jdaljoj prolosti MAG se smatrao jednim od najviih adepata (posveenika) a moda bi bilo od koristi uti, kao injeninu stvar, daje i sama re magija izvedena iz te rei. akozvani vraevi nisu ni u kom sluaju inicijati (upueni u tajne) ve jedino podraavai m erija, koji su raunajui delimino na neznanje a deIimino na lakovernost pojedinaca il i itavog naroda nameravalipostii svoje sebine ciljeve putem lai i prevare. Pravi mag ian su uvek prezirali takve postupke.U stvari, magija je sveta nauka; ona je, u n ajispravnijem smislu zbir svih znanja budui da pouava kako da se spoznaju i upotre be vladajue zakonitosti. Ne postoji razlika izmeu magije i mistike ili bilo koje d ruge predstave tog imena i gde god je u pitanju prava inicijacija (posveenje), mo ra se postupati po istim osno-

vima, saglasno istim pravilima, bez obzira koje je ime toj veri dao ovaj ili ona j. to se tie univerzalne polar-nosti zakona dobra i zla, aktivnog i pasivnog, svet losti i senke, svaka nauka moe sluiti kako u dobre tako i u loe svrhe. Uzmimo prime r noa, predmeta koji bi u sutini trebalo koristiti jedino za seenje hleba, a koja i pak moe postati opasno oruje u rukama ubice. Sve zavisi od karaktera pojedinca. Ta j princip vai i u svim sferama okultnih nauka. U mojoj knjizi odabrao sam izraz ma giar za sve moje uenike, budui da je on simbol najdublje inicijacije i najvie mudrost i.Veina italaca e, naravno, znati, da re TAROT ne oznaava karte za igranje, koje slue mantike (proricaicljske) svrbe, nego simboliku knjigu inicijacije koja sadri najvee tajne u obliku simbola. Prva strana (ploa) ove knjige prikazuje magiara predstavlj ajui ga kao gospodara elemenata i nudi klju za pivu Arca-num, tajnu neizrecivog im ena Tetmgramatona kabalistikog Yod-He-Vau-He. Stoga emo ovde pronai prolaz do magiar eve inicijacije. italac e lako shvatiti, koliko je znaajna i mnogostruka primena ov e ploe. Nijedna od do sada objavljenih knjiga ne opisuje pravi smisao prve Tarotkarte tako jasno kao to sam to ja objasnio u ovoj knjizi Ona je - neka se zabelei - roena iz line prakse 1 naraenjena za praktinu prime nu ireg kruga ljudi a svi moji uenici nalaze daje ovo najbolji i najkorisniji sistem.Meutim, nikad se ne bih usu dio rei da moja knjiga opisuje, ili da se bavi svim magijskim odnosno mistikim pro

blemima. Ako bi neko eleo napisati sve o toj uzvienoj mudrosti morao bi ispuniti t omove i tomove. Moglo bi se, ipak, potvrdno odgovoriti da je ovo delo u stvari u laz u prvu inicijaciju, prvi klju za korienje univerzalnih pravila. Ja ne poriem inje nicu da se neki fragmenti mogu pronai u publikacijama veine autora, ali ni u jedno j jedinoj knjizi italac ne moe nai tako detaljan opis prve Tarot karte.Svesrdno sam se zalagao da budem to je mogue jasniji u toku izlaganja, da bih uzvienu Istinu uin io dostupnom svima, mada je ponekad bilo teko pronai tako proste rei koje su neopho dne da bi ih svaki italac razumeo. Ostavljam Vama da procenite da li su moji napo ri bili uspeni ili ne. Na nekim mestima sam bio prinuen da namerno ponavljam kako bih naglasio neke vane reenice i utedeo itaocu vraanje na prethodne stranice.TETRAGRA MATON doslovno znai etvoroslovna re. To je bio izgovor za izbegavanje greha izgovaran ja svetog imena YHVH (Yahveh) ili JEHOVA stoje ono kasnije postalo kada su se sa moglasnici neke druge rei zdruili sa suglasnicima rei YHVH.Bilo je mnogo pritubi od strane ljudi koji tu zainteresovani za okultne nauke, da oni nikad nisu imali ni kakve prilike da ih inicira lini uitelj ili vodi (GURU). Zbog toga, jedino ljudi ob dareni izuzetnim sposobnos-tima, ta jedva primetna manjina, izgleda da je u stan ju da dobije to uzvieno znanje. Otuda je velika veina ozbiljnih tragalaca prinuena d a pretrauje gomile knjiga kako bi tek ponegde uhvatila poneki biser. Med-jutim, ov ek koji je ozbiljno zainferesovan za svoj napredak i ne tei toj svetoj mudrosti i z iste radoznalosti niti udi da zadovolji svoju pohlepu, pronai e u ovoj knjizi prav og vodia koji e ga inicirati. Nijedan ivi adept, ma kojeg ina on bio, ne moe za poetak dati ueniku vie no to mu daje ova knjiga. Ako i poten novajlija i paljiv italac u ovo j knjizi pronau ono to su godinama uzaludno traili, onda je ona svoju svrhu ispunil a u potpunosti.Autor.

SLIKA MAGIAPAPRVA TAROT- KARTA INTERPRETACIJA SIMBOLIZMAPri dnu se nalaze mineral no, biljno i ivotinjska carstvo izraeni na simboliki nain.ena na levoj strani i mukara c na desnoj predstavljaju plus (pozitivno) i minus (negativno) u svakom ljudskom biu.Izmeu njih vidi se hemafrodit, stvorenje koje oliava muko i ensko udrueno u jedno kao znak izmirenja izmeu mukog i enskog principa.Elektrini i magnetini fluidi su pri kazani crvenom odnosno plavom bojom, i to elektrini crvenom a magnetini plavom.Pre deo glave kod ene je elektrian, pa stoga crven, predeo genitalija je magnetian, pa prema tome plav. Kod mukarca, to je obrnuto.Povrh hermafrodita je kugla kao znak zemljine sfere, iznad koje je prikazan magiar sa etiri elementa.Iznad mukarca su ak tivni elementi, i to vatra u crvenoj i element vazduha u plavoj boju Iznad ene su pasivni elementi, elemenat vode u zelenoj i elemenat zemlje u utoj boji.Po sredi ni magiara sve do kugle je tamno-purpurna boja, koja predstavlja znak AKAA-princip a.Iznad magiareve glave, sa nevidljivom trakom kao krunom, nalazi se zlatom-oivien srebrnobeli lo-tosov cvet kao znak boanstva. Unutar njega je rubin-crveni filozo fski kamen koji simbolie kvintesenciju cele hemetike nauke. U pozadini, na desnoj strani je sunce, uto poput zlata, a na levoj strani vidimo srebrnobeli mesec, koj i izraavaju plus i minus u makro- i mikrokosmosu, elektrine i magnetine fluide.Izna d lotosovog cveta, Stvaranje je simbolizovano kuglom, u ijoj su unutranjosti preds tavljene ivotvorne pozitivne i negativne site koje oznaavaju stvaralaki in univerzum a.Veno, beskonano, bezgranino i nestvoreno simboliki su izraeni pomou rei AUM i bojama od tam-nopurpurne do crne.Velika Tajna Tetragramatonaili Kabalistikog YOD-HE-VAUHEMoto: Ono to je gore isto je onome sto je dole.Hermes Trismegistos

O ELEMENTIMASvaka stvar koja je stvorena, makrokosmos kao i mikrokosmos, dakle v eliki i mali svet, stvoreni su putem dejstva elemenata. Iz tog razloga u, na samo m poetku inicijacije, usredsrediti panju na te moi i naroito podvui njihov dubok i mn ogostruki znaaj. Do sada se u okultnoj literaturi veoma malo govorilo o snagama e lemenata tako da sam preuzeo na sebe zadatak da obradim to podruje jo nepoznatog z nanja i da po-dignem veo koji prekriva njihove zakonitosti. Uopte nije lako prosv

etliti neinicirane tj. neposveene tako da se oni ne samo informiu o postojanju i d elovanju elemenata, ve i da se osposobe da u budunosti sa njima praktino rade.itav s vemir lii na satni mehanizam sa sklopom svojih tokica koji su svi zavisni jedan od drugog. ak se i pojam Boanstva, kao najvieg mogueg shvatljivog entiteta, moe podelit i na aspekte koji su analogni elementima. Detaljnije o tome nai ete u poglavlju o Ideji Boga.U najstarijim istonjakim spisima elementi se obeleavaju kao TATVE (Tattw as). U naoj evropskoj lit-eraturi oni se razmatraju jedino u pogledu njihovih dob rih delovanja pa sve do upozoravanja na njihove nepoeljne uticajc, to jesi govori se da bi se neke radnje trebale preduzimali pod uticajem tatvi, a neke bi ih tr ebale izostaviti. U tanost te injenice ne treba sumnjati, meutim sve sto je do sada objavljeno ukazuje samo na jedan manji vid delovanja elemenata. A kako elementi , odnosno tatve, deluju u linoj primeni, moemo prilino saznati iz astrolokih knjiga. Ja zadirem dublje u tajnu elemenata pa sam stoga odabrao jedan sasvim drugaiji kl ju, koji, iako je analogan astrolokom, ipak sa njim nema nikakve veze. italac e nauit i da ovaj klju, iako mu je sasvim nep-oznat, koristi na razne naine. Da bih olakao taj zadatak, analogijama i delovanjima elemenata detaljno u se pozabaviti u sledei m poglavljima i to po redu, Sto nee samo razjasniti njihov teoretski deo, nego e d irektno ukazati na njihovu praktinu primenu, budui da u njoj treba traiti onu najveu tajnu (arcanum).U Tarotu, toj najstarijoj knjizi mudrosti, ve je poneto napisano o ovoj velikoj tajni elemenata. Prva karta ove knjige predstavlja magiara koji uk azuje na poznavanje i vladanje elementima. Na toj prvoj karti su sledei simboli: ma kao vatreni elemenat, tap kao elemenat vazduha, pehar kao elemenat vode i novii k ao elemenat zemlje. To bez ikakve sumnje dokazuje da se ve u drevnim misterijama magiar opredelio za prvu Tarot-kartu, a vladanje elementima je izabrano ka o prvi in inicijacije. U ast te tradicije ja u posvetiti najveu panju elementima jer, kao to ete videti, klju za elemente je univerzalni lek pomou kojeg se moe resiti svaki pro blem na koji se naie.Prema indijskom uenju redosled TATVI je sledei: AKAA princip etera TEJAS princip vatre WAYU princip vazduha APAS princip vode PRI THIVI princip zemlje

Prema indijskoj doktrini, to znai da su etiri neto grublje tatve potekle od pete ta tve, akaa-principa. Zbog toga je akaa krajnji uzrok i treba ga shvatiti kao petu s nagu, takozvanu kvintesenciju. U jednom od na-rednih poglavlja, objasniu itaocu de taljnije taj najfiniji elemenat, `akau'. Sem toga, u sledeim poglavljima bie objanjene s pecifine osobine svih elemenata, poev od najviih planova pa sve do grubog materijal nog nivoa. I sam italac je do sada shvatio da nije lak zadatak analizirati veliku misteriju stvaranja i izraziti je na takav nain da bi je svako mogao prozreli i o njoj stei plastian uvid.Govoriemo i o analizi elemenata i podvui njihovu veliku pr aktinu vrednost, tako da bi svaki naunik, pa bio on hemiar, fiziar, magnetizer, okul tist, magian mistik, kabalist ili jogin itd. mogao od njih imati praktine koristi Ova bi knjiga postigla svoju svrhu kada bih uspeo toliko pouiti itaoca da on bude u stanju da se ovim predmetom bavi na odgovarajui nain i da pronae praktini klju za o no podruje znanja koje mu najvie odgovara.PRINCIP VATRE Kao to je ve reeno, AKAA ili p rincip etera je uzrok nas tanka elemenata. Istonjaki spisi smatraju da je prvi ele menat koji je nastao iz akae TEJAS, princip vatre. Ovaj elemenat, kao i svi drugi , ne ostvaruje svoj uticaj samo u naem grubom materijalnom planu nego i u svemu to je stvoreno. Osnovne osobine va-trenog principa su toplota i irenje. Na poetku sv ega stvorenog morali su, zbog toga, biti vatra i svetlost a u Bibliji se kae: FIAT LUX - Neka bude svetlost. Poreklo svetlosti, naravno, treba traiti u vatri. Svaki eleme-nat, pa takode i elemenat vatre, ima dve polarnosti tj., aktivnu i pasivn u, odnosno pozitivnu (+) i negativnu (-) polarnost. Plus uvek oznaava graditeljsk e, stvaralake, plodne izvore, dok minus predstavlja sve ono to je ruilako ili razgrau jue. U svakom elementu se uvek moraju jasno razlikovati ove dve osnovne osobine. Religije su uvek aktivnoj strani pripisivale dobro, a pasivnoj zlo. Meutim, sutins ki reeno, ne postoje takve stvari kao to su dobro i zlo, to su samo ljudske ideje. U Svemiru nema ni dobra ni zla, zato to je sve stvoreno prema nepromenljivim zak onitostima, u kojima se odraava Boanski princip, i jedino upoznavanjem tih zakonit

osti mi emo biti u stanju da se pribliimo Boanstvu. Kao to smo ve pumenuli, vatreni p rincip poseduje irenje u ja, radi boljeg razumevanja, nazvati elektrinim fluidom. O va definicija ne ukazuje na grubi materijalni elektricitet, uprkos nekih njihovi h slinosti. Svako e odmah shvatiti da je osobina irenja identina sa rasprostiranjem. injenica je da je ovaj elementarni princip vatre skriven i delatan u svemu Sto j e stvoreno u celom Svemiru, poev od najmanjeg zrnca peska pa do najuzvienije supst ance vidljive ili nevidljive.PRINCIP VODEU prethodnom poglavlju prouili smo porek lo i osobine pozitivnog elementa vatre. U ovom u opisati suprotstavljeni princip vode. I on proizilazi iz AKAE, eterinog principa. Meutim, u poredenju sa vatrom, on ima sasvim suprotne osobine. Njegove osnovne osobine su hladnoa i skupljanje. I ovde se govori o dva pola - aktivnom koji je graditeljski, ivotodavni, hranljiv i zalilniki i negativnom koji, slino onom vatre, rui, razgrauje, provire i deli. Poto o vaj elemenat poseduje osnovnu osobinu skupljanja i stezanja, on proizvodi magnet ini fluid. Voda, poput vatre, takode deluje u svim predelima. Prema zakonima stva ranja, vatreni princip ne bi ni sam

mogao postojati da u sebi nije prikrio, kao suprotan pol, princip vode. Ova dva elementa, vatra i voda, su osnovni elementi pomou kojih je sve stvoreno. Usled ov ih injenica, moraemo svugde raunati na ova dva glavna elementa, a takode i na elekt rini i magnetini fluid koji pred-stavljaju suprotstavljene polarnosti.PRINCIP VAZD UHASledei elemenat koji je proistekao iz AKAE je elemenat vazduha. Posveenici ovaj elemenat ne pos-matraju kao pravi elemenat, nego mu daju ulogu posrednika izmeu v atrenog i vodenog principa, tako da princip vazduha, na neki nain, uspostavlja ne utralnu ravnoteu, delujui kao posrednik izmeu aktivnih i pasivnih delatnosti vode i vatre. Preko meudejstva aktivnog i pasivnog elementa vatre i vode, sav stvoreni i vot je postao kretanje. U svom posrednitvu princip vazduha je od vatre preuzeo o sobinu toplote a od vode vlanost. Bez te dve osobine nikakav se ivot ne bi mogao z amisliti. Ove dve osobine daju vazduinom principu i dve polarnosti i to ivotodavn u u pozitivnom vidu i ruilaku polarnost u negativnom.Trebalo bi jo dodati da pomenu te elemente ne treba posmatrati kao obinu vatru, vodu i vazduh, koji bi samo pred stavljali aspekte grubo-materijalnog plana, poto se u ovom sluaju radi o univerzal nim osobinama svih tih elemenata.PRINCIP ZEMLJEVe smo rekli za princip vazduha da on ne predstavlja ba pravi elemenat a to vai i za princip zemlje. To ovde znai da se iz medudejstva tri pomenuta elementa rada zemljani princip kao po slednji ele menat koji pomou svoje osobine ovravanja ukljuuje sva ta tri elementa. To je ba ta oso bina koja daje konkretan oblik prethodnim elementima. Ali istovremeno se i ogran iava delatnost ta tri elementa to rezultira nasta-janjem prostora, mere, teine i vr emena. Uzajamno delovanje ta tri elementa zajedno sa elementom zemlje, postalo j e etvoropolno tako da bismo sada mogli zemljani princip nazvati etvoropolnim magne tom. Fluid u polarnosti zemljanog elementa je elektro-magnetian. Sav stvoreni ivot bi se zbog toga mogao objasniti injenicom da svi elementi deluju u etvrtom, tj. z emljanom elementu. Preko ostvarenja u ovom elementu objavljeno je FIAT - neka bud e.O detaljima specifinih uticaja elemenata u raznim sferama i carstvima, poput car stava prirode, ivotinja i ljudskih bia, bie rei u sledeim poglavljima. Bitno je da ita lac stekne opti utisak o radionici i delovanju elementarnih principa u itavom svem iru.

SVETLOSTSvetlost se zasniva na principu vatre. Svetlost bez vatre je nezamisliva i zbog toga je ona jedan vid vatre. Svaki vatreni elemenat se moe pretvoriti u s vetlost i obrnuto. Sloga svetlost ukljuuje sve specifine osobine poput sijanja, pr oimanja, irenja, itd.Suprotnost svetlosti je tama koja proizilazi iz principa vode Tama ima sasvim suprotne specifine osobine od osobina svetlosti. Bez tame, ne sa mo to se svetlost ne bi mogla raspoznaii, nego je bez tame uopte ne bi ni bilo. Oig ledno je da su svetlost i tama nastali iz meuigre dva elementa, vatre i vode. Zbo

g toga dejstvo svetlosti ima pozitivnu a dejstvo tame negativnu osobinu. Ta meuig ra oigledno deluje u svim podrujima.AKAA ILI ETERINI PRINCIPDok sam opisivao element e nekoliko puta sam rekao da su oni proistekli iz eterinog principa. Prema tome, eterini princip je krajnja, najvia, najmonija stvar, neto nepojmljivo, najvii uzrok s vega stvorenog i postojeeg. Ili, krae reeno, to je uzrona sfera. Zbog toga je AKAA be sprostorna i bezvremenska. Ona je nestvo-rena, neshvatljiva, neodrediva. Razne r eligije su je nazvale Bogom To je peta sila, prvobitna mo. Ona je sve stvorila i sve odrava u ravnotei. Ona je praizvor i istota svih misli i ideja, ona je svet uzr oka u kom se odrava itavo stvaranje, od najviih pa do najniih sfera. Ona je kvintese ncija alkemiara, ona je SVE U SVEMU.KARMA ZAKON UZROKA I POSLEDICEZakon uzroka i posledice je nepromenljivi zakon koji ima jedan svoj vid ba u AKAA-principu. Svaki uzrok izaziva odreenu posledicu. Ovaj zakon deluje svugde kao najuzvienije pravil o. Prema tome, svako delo je proisteklo iz uzroka i prati ga odreena posledica. Z bog toga, KARMU ne bismo trebali prihvatiti samo kao pravilo za nae dobro ponaanje , kao to to nalae istonjaka filozofija, budui da je njeno znaenje mnogo vanije i veoma duboko. Svi ljudi instinktivno oseaju da dobra dela donose dobre rezultate a da z lo mora doneti zlo, ili kako to poslovica kae: to ovek poseje, to e i ponjeti. Svako m ra znati i potovati taj zakon. Meutim, ovaj zakon uzroka i posledice vlada i eleme ntarnim principima. Ne nameravam zalaziti u de-talje ovog zakona koji bi se moga o izraziti sa nekoliko roi, poto su one sasvim jasne tako da e ih svaki ra-zuman ove k razumeti. Zakon evolucije ili razvoja takode podlee ovom zakonu uzroka i posled ice. Otuda je razvoj jedan vid zakona KARME.

OVEKO TELUovek je prava slika Boga, on je stvoren po liku svemira. Sve veliko to se nalazi u svemiru odraeno je, u maloj meri, u oveku. Zbog toga se ovek oznaava kao m ikrokosmos nasuprot makrokosmosu svemira. Stro-go govorei, itava priroda se manife stuje u oveku i tim problemima emo se pozabaviti u ovom poglavlju.Ne nameravam opi sivati fizike pojave u telu poto informacije o tome svako moe nai u strunoj litera-tu ri. Ovde u pouiti itaoca da oveka posmatra sa hermetike take gledita i objasniti zaint resovanima kako da na pravi nain koriste osnovni klju, to jest uticaj elemenata na oveka.Dobro poznata maksima glasi: U zdravom telu zdrav duh. Svako ko se bavi prob lemom oveka odmah e uvideti pravu istinu ove izreke. Tu se svakako postavlja pitan je, ta je zdravlje sa hermetike take gledita. Niko nije u stanju da smesta odgovori na to pitanje. Gledano iz ugla hermetike, zdravlje je savreni sklad svih sila koj e deluju u telu s obzirom na osnovne osobine elemenata. Ne mora da dodje do tako velikog nesklada elemenata da bi se javila vidljiva posledica koja se naziva bo lest, jer nesklad u obliku oboljenja je ve bi-tan poremeaj u radionici elemenata u telu. Osnovni uslov za poetnika je da se apsolutno koncentrie na svoje telo. Spol janji vidljivi izraz tela lii na divnu odoru, a lepota je, u svim svojim vidovima, jedan aspekt boanske prirode. Pravo govorei, lepota nije samo ono to nam se svia il i stoje u skladu sa naim ukusom, poto simpatija ili antipatija zavise od meudejstva elemenata. Pravo zdravlje je zaista osnovni uslov za nae duhovno uzdizanje. Ako e limo iveti u lepoti, moramo lepo urediti nau kuu, stan ili, u sluaju, nae telo i ispu niti ih harmonijom.Prema univerzalnom zakonu, elementi moraju vriti izvesne funkc ije u naem teiu. Glavne funkcije su: izgraivanje tela, odravanje tela u ivotu i njeg ovo razlaganje. Pozitivna uloga u telu, njegovo izgraivanje je stoga posao poziti vne ili aktivne strane elemenata. Ulogu odravanja ostvaruje povezujui ili spajajui, tj. neutralni deo elemenata, dok ruilaku ili razgradujuu funkciju ostvaruju negati vne osobine elemenata.Oigledno je da e vatreni princip u aktivnom obliku sa svojim elektrinim fluidom vriti aktivan, obuh-vatan, izgraujui uticaj. U negativnom obliku bie sve suprotno tome.Vodeni princip e, u svom aktivnom obliku, uticati na izgrauj ui! aktivnost, a u negativnom obliku e proizvesti razjedinjujuu, razlauu aktivnost sv ih fluida u telu.Vazdunom principu preostaje zadatak kontrolisanja elektrinog flui da vatre i magnetinog fluida vode u telu, i odravanja njihove ravnotee. Zbog toga j e on okarakterisan kao neutralan ili posredniki elemenat.U osnovnom kljuu ve je reen o o silama principa zemlje daje njihova funkcija u telu da dre skupa uticaje sva tri elementa. U aktivnom obliku, elementarni zemljani princip ima pokretaki, okre

pljujui uticaj, a suprotan u svom negativnom obliku. Zemljani princip je odgovora n za bujanje kao i za starenje tela. Mogli bismo navesti jo mnogo analogija u pog ledu uticaja elemenata u telu, ali neka se itaoci zadovolje gornjim

objanjenjima.Posveenici (adepti) svih vremena veoma su dobro poznavali delovanja e lemenata, meutim, nisu ih nikada opisivali, verovatno da ne bi dolo do zloupotrebe . Oni su delili oveka na tri plana, pripisujui glavu vatrenom principu, stomak vod enom principu a grudni ko vazdunom kao posredniku izmeu vatre i vode. I na prvi pog led se vidi koliko su oni na ispravan nain izvrili tu podelu, budui da se sve to je aktivno ili vatreno odigrava u glavi. U stomaku deluje ono suprotno, vodeno, luen je, rad eludanih sokova, itd. Grudi pripadaju vazduhu i imaju posredniku ulogu, zbo g toga to se ovde disanje odvija sasvim mehaniki. Zemljani princip sa svojom veziv nom snagom ili sposobnou da neto dri zajedno predstavlja celinu ljudskog tela sa svi m njegovim kostima i mesom.Moglo bi se postaviti pitanje gde se i kako u grubom materijalnom telu nalazi AKAA ili eterini princip. Kada bi malo dublji razmislio, svako bi mogao odgovoriti da se eterini princip u svom najgrubljem i najma-terija lnijem obliku krije u krvi i semenu i u meusobnom delovanju te dve supstance, u iv otnoj materiji ili u vitalnosti.Kao io smo ve nauili, vatreni elemenat proizvodi el ektrini a vodeni elemenat magnetini fluid. Svaki od tih fluida ima dvopolno zraenje , aktivno i pasivno, a meusobni uticaji i medjudejstva svih zraenja etiri pola lie n a etvoropolni magnet koji je identian tajni Tetragramatona, kabalistikom YOD-HE-VAU -HE. Zbog toga je elektro-magnetini fluid u ljudskom telu, po svom znaenju, animal ni magnetizam ili OD. Desna sirana ljudskog tela, kod denjaka, je aktivno elektrin a. Inae, kod levaka je sve obrnuto. Leva strana tela je pasivno-magnetina. Snaga z raenja ovog elektro-magne-tinog fluida zavisi od kapaciteta, tj. od jaine delovanja elemenata u telu. to je skladnije to delovanje elemenata u telu, sve e jae i istije biti zraenje.Pomou nekih vebi, kao i pomou ispravnog stava i strogog pridravanja tih zakonitosti, kapacitet, snaga i uticaj tog elektro-magnetinog fluida ili Oda mog u se prema potrebi poveavali odnosno smanjivati. Nain na koji se to radi bie iscrpn o prikazan u praktinom delu ove knjige.Ni elektrini ni magnetini fluid u ljudskom t elu nemaju nikakve direktne veze sa nama poznatim vrsta-ma elektriciteta ili mag n tizma, iako postoje izvesne analogije. Taj zakon analogija je veoma vaan faktor u hermetikoj nauci a njegovo poznavanje omoguuje adeptu da izvede najvea uda uz pom o tog kljua.U hrani su elementi meusobno pomeani. Posledica uzimanja hrane je hemijs ki proces pomou kojeg nae telo zadrava te elemente u naem telu. Sa medicinskog stano vita, uzimanje hrane, zajedno sa dis-anjem, izaziva proces sagorevanja. Hermetist a u ovom procesu vidi mnogo vie od obine hemijske pojave. On posmatra to sagorevan je kao opte razlaganje hrane, ba kao to vatra gori pomou goriva. Stoga itav ivot zavis i od stalnog snabdevanja gorivom, to jest hranom i disanjem. Da bi se svaki elem enat snabdeo neophodnim rezervnim supstancama, preporuuje se ishrana raznovrsnom hranom koja sadri osnovne ma-terijale elemenata. Ako bismo se celog ivota ograniili na istovrsnu hranu, nae telo bi se svakako razboleko, to znai da bi takva vrsta hr ane proizvela nesklad u organizmu. Preko rastvaranja vazduha i hrane elementi do bijaju hranljive supstance i tako se odrava njihova aktivnost. Takav je prirodni nain ovekovog ivota. Ako nekom elementu ponestane goriva, to se odmah ose ti u delo vanju funkcija koje od njega zavise. Na primer, ako u naem telu pojaano deluje vat reni elemenat mi oseamo ed, ako preterano deluje vazduni elemenat oseamo glad, eleme nat vode izaziva oseaj hladnoe a zemljani elemenat stvara umor. S druge strane, i svako prezasienje elementima izaziva pojaano delovanje u telu. Viak vatrenog elemen ta stvara elju za kretanjem i aktivnou. U sluaju vodenog elementa, pojaae se proces lu nja. Svako prezasienje

vazdunim elementom ukazuje da moramo biti umereni u uzimanju hrane. Prezasienost z emljanim elemen-tom utie na vidove polnog ivota, to se ne mora nuno izraziti u polno

m nagonu u telesnom smislu. Ovo e se najverovatnije dogoditi kod starijih ljudi p a e oni osetiti udnju za poveanom aktivnou i za stvaralakom spretnou.U svojoj aktivno pasivnoj polarnosti elektrini i magnetini fluidi, sa hemijske a eventualno i sa a l-hemijske take gledita, imaju zadatak da stvaraju kisele spojeve u svim organskim i neorganskim telima. U aktivnom smislu oni su graditeljski, a u negativnom smi slu su ruiteljski, rastvaraki i razjedinjujui. Sve ovo objanjava bioloke funkcije u t elu. Njihov krajnji ishod je kruenje ivota, koji nastaje, buja, sazreva i nestaje. To je smisao evolucije svega stvorenog.DIJETARazuman nain ivljenja odrava usklaenos t elemenata u telu. im doe do nesklada u delovanju ele-menata, bilo da im se dejst vo pojaa ili oslabi, moraju se preduzeti posebne mere u pogledu hrane da bi se el -ementi vratili u svoj normalan tok ili da bi se bar na njih povoljno delovalo. Stoga se u odreenim sluajevima pripisuju razne dijete. ak i u pradavna vremena ljud i su brojnim istraivanjima doli do tog zakljuka ne znajui taan razlog. Ako je poremeaj elemenata toliki da nesklad postaje vidljiv, to vise nije samo nesklad nego se tu radi o bolesti. To znai da e biti potrebni drastiniji lekovi da bi ponovo uspost avili neophodan sklad, ako elimo potpuno ozdravljenje i da vratimo telu njegove n ormalne funkcije. Svi do sada poznati metodi zasnivani su na ovom temelju. Odust ajem od nabrajanja metoda, postoje veina njih opite poznata. Prirodna terapija ko risti prirodne efekte poput kupki, obloga, biljaka, masaa itd. Alopatska medicina koristi jake lekove koji prouzrokuju dejstva koja odgovaraju elementima kako bi doveli do ozdravljenja. Homeopat, pak, uvodi suprotan elemenat prema geslu Simil ia similibus curantur da bi uspostavio naruenu ravnoteu u saglasnosti sa zakonima p olarnosti. Elektro-homeopat pomou svojih lekova utie direktno na elektrine i magnet ine fluide da bi uravnoteio zbrkane elemente, saglasno vrsti bolesti, odgovarajuim pojaavanjem tih fluida.Na taj nain svaki metod Ieenja ima za cilj obnavljanje naruen e ravnotee elemenata. Prouavanjem ovih uticaja elemenata na nae telo, magnetopat il i magnetizer stie daleko vie mogunosti da utie na telo preko svojih moi, naroito ako j e on kadar da svesno u sebi pobudi elektrini ili magnetini fluid, pojaavajui ga i pr enosei u onaj deo tela koji je u neskladu. Posvetio sam celu jednu glavu ove knji ge praktinoj strani tog leenja.Dosad smo detaljno objasnili opte telesne funkcije. Meutim, na svaki deo tela utie, u analogiji sa dejstvom elemenata u telu, neki odr eeni elemenat nalazei svoj izraz u polarnosti odgovarajueg dela tela. Veoma je zani mljiva injenica da u toj radionici satnog mehanizma, to jest ljudskom telu, neki organi od spoljanjosti ka unutranjosti zrae elektrini fluid a od unutranjosti ka spol janjosti zrae magnetini fluid, koji na analogan i skladan nain debiju na funkcije ita vog organizma. Kod drugih organa deava se suprotno, elektrini fluid deluje od spol ja ka unutra, a magnetini od unutranjosti ka spoljanjosti. Ovo poznavanje polarnog zraenja se u hermetikoj vetini naziva OKULTNA ANATOMIJA TELA. Poznavanje delovanja ov e okultne anatomije je krajnje vano za svakog adepta koji eli da upozna svoje telo , da utie na njega i da ga kontrolie. Zato u opisati ovu okultnu anatomiju ljudskog tela u pogledu elektrinog i magnetinog fluida to jest u pozitivnoj i negativnoj s feri delovanja.

Ovi argumenti e mnogo pomoi magnetizeru poto e on, prema sreditu bolesti, tretirati o boleli deo tela elektrinim Ili magnetinim fluidom. Meutim, ovo znanje e biti od kori sti i drugim ljudima.GLAVAPrednji deo je elektrian, zatiljak je magnetian kao i de sna strana; leva strana je elektrina kao i unutranjost.OIPrednji i zadnji deo su ne utralni. Desna i leva strana su elektrine. Unutranjost je magnetina.UIPrednji i zadn ji deo neutralni. Desna strana magnetina, leva strana elektrina. Unutranjost neutra lna.USTA I JEZIKPrednji i zadnji deo neutralni. Desna i leva strana neutralne, u nutranjost magnetina.VRATPrednji deo, zadnji deo i desna strana magnetini, leva str ana i unutranjost elektrini.GRUDIPrednji deo elektro-magnetian, zadnji deo elektrian , desna strana i unutranjost neutralne, leva strana elektrina.STOMAK

Prednji deo eleklrian, zadnji deo i desna strana magnetini, leva strana elektrina, unutranjost magnetina.RUKEPrednji i zadnji deo neutralni, desna strana magnetina, l eva strana elektrina, unutranjost neutralna.PRSTI DESNE RUKEPrednji i zadnji deo n eutralni, desna i leva strana elektrine, unutranjost neutralna.PRSTI LEVE RUKEPre dnji i zadnji deo neutralni, desna strana elektrina, kao i leva, unutranjost neutr alna.NOGAPrednji i zadnji deo neutralni, desna strana magnetina, leva strana elek trina, unutranjost neutralna.MUKI POLNI ORGANIPrednji deo elektriari, zadnji deo, le va i desna strana neutralni, unutranjost magnetina.ENSKI POLNI ODGANIPrednji deo ma gnetian, zadnji deo, desna i leva strana neutralni, unutranjost elektrina.TRTICA SA ANUSOMPrednji i zadnji deo, desna i leva strana su neutralni, unutranjost magnet ina.Pomou ove okultne anatomije i kljua etvoropolnog magneta, adept moe sastavljati d alje analogije. Alhemiar e shvatiti daljudsko telo predstavlja pravi ATANOR (alhem iarsku pe, opp.) u kojem se izvodi

najsavreniji alhemijski proces, veliko delo ili pripremanje FILOZOFSKOG KAMENA.Ovim se zavrava poglavlje koje se bavi telom. Ne mogu tvrditi da je sve objanjeno, ali u svakom sluaju, u pogledu elemenata, to jest, etvoropolnog magneta, obradio sam najvanije probleme i otkrio tajnu Tetra-gramatona u vezi sa telom.GRUBI MATERIJAL NI PLAN ILI MATERIJALNI SVETU ovom poglavlju neu opisivati grubi materijalni svet , carstva minerala, biljaka i ivotinja, niti u se baviti fizikim procesima u prirod i, poto smo svi ve u koli uili o severnom i junom polu, nastajanju duge, izazivanju b ura, itd. Adepta poetnika verovatno nee zanimati takve pojave, poto e on nastojati d a sazna sve o materijalnom svetu pomou elemenata i njihovih polamosti. Suvino je i pominjati da na naoj planeti postoje vatra, voda, vazduh i zemlja, injenicu koja je apsolutno jasna svakoj razumnoj osobi. Pa ipak, bilo bi veoma korisno, ako bi se adept upoznao sa uzrokom i posledicom etiri elementa i nauio kako da ih pravil no koristi, saglasno odgovarajuim analogijama na drugim planovima. Kako se moe kon taktirati sa viim plano-vima poznavanjem grubih materijalnih elemenata, opisaemo u poglavlju koje se bavi praktinom primenom magije. Za sada, vano je znati da se na naoj planeti delovanje elemenata u najsuptilnijem obliku razvija na ba isti nain k ao i ljudsko telo. Povlaenjem analogija sa ljudskim telom, svakako e se otkriti i kako da se povuku paralele sa elementima, pa e se analogija sa ljudskim telom pok azati opravdanom. U poglavlju koje se odnosi na ljudsko telo raspravljali smo o nainu ivota i funkcijama elemenata, u pogledu tela, tako da ako bi adept uspeo da primenjuje elemente u najsuptilnijem obliku, on bi ve bio u stanju da postie udnova te stvari na svom telu, i ne samo to, on bi mogao, sa punom savecu, tvrditi da u tom pogledu nita nije nemogue.Zemljani elemenal sadri u sebi etvoropolni magnet sa n jegovom polarnou i dejstvo ostalih elemena-ta. Vatreni princip, u svom aktivnom ob liku, prouzrokuje oivljavajui princip u prirodi a u svom negativnom obliku izaziva ruilaki i razjedinjujui princip. Princip vode u svom negativnom obliku, izaziva su protan efekat. Princip vazduha, sa svojom dvopolnom polarnocu, predstavlja neutra lnu, uravnoteujuu i zatitnu sutinu u prirodi. Zemljani elemenat, saglasno svom povez ujuem svojstvu, ima kao osnovu dva velika temeljna el-ementa, vatru i vodu, zajed no sa neutralizacijom vazdunog principa. Otuda se on moe posmatrati kao gru-bo-mat erijalni elemenat Pomou medjudejstva vatrenog i vodenog elementa, mi dobijamo, ka o to smo ve pomenuli u vezi sa te lom, magnetini i elektrini fluid, koji nastaju po istim zakonima kao i oni u telu, i njihova uzajamna delovanja. Oba ova elementa sa svojim fluidima, uzrok su svega to se materijalno deava na zemlji, oni utiu na s ve hemijske procese u zemlji i izvan nje u carstvima minerala, biljaka i ivotinja . Otuda se moe videti da se elektrini fluid nalazi u sreditu zemlje dok se magnetini nalazi na povrini. Taj magnetini fluid zemljine povrine, posebno zbog osobine vode nog principa ili kohezije, privlai i dri sve materijalne stvari i jedinjenja.Prema specifinim osobinama tela koje zavise od sastava elemenata, svaka stvar, u pogle du elektrinog fluida, poseduje izvesna zraenja, takozvane elektronske vibracije ko je privlai magnetini fluid celog materi-jalnog sveta. To privlaenje se naziva teina. Prema tome, teina je pojava zemljine privlane moi. Opte poznata privlana mo gvodja i ikla je samo mali primer imitacije onoga to se, u velikom obimu, deava na celoj ze

mlji. Ono to mi na zemlji shvalamo kao magnetizam i elektricitet, nije nita drugo do pojava etvoropolnog magneta. Jer, kao to znamo, pomou namernog menjanja polova, moe se dobiti elektricitet iz magnetizma, a, na mehaniki nain, magnetizam dobijamo preko elektriciteta. Pravo govorei, pretvaranje jedne moi u drugu je ve alhemijski ih magijski proces, koji se, meutim, tokom vremena toliko uoptio da se vie ne posma tra kao alhemija ili magija ve je jednostavno pripisan fizici. Iz tog razloga, oig ledno je da bi

se etvoropolni magnet mogao i ovde primeniti. Prema zakonu o problemima magnetizm a i elektriciteta ne samo u telu - kako je pomenuto u prolom poglavlju - nego i u grubo-materijalnom svetu, svaki hermetista tano zna da je ono to je gore tak ode i ono to je dole. Svaki adept koji zna kako da primeni moi elemenata ili veliku ta jnu tetragramatona na svim planovima, u stanju je da postigne velike stvari u nae m materijalnom svetu, stvari koje bi neupueni posmatrao kao uda. Meutim, U njima ad ept ne vidi uda, jer e pomou poznavanja zakona moi da objasni ak i najupadljiviju ret kost.Sve na zemlji, svo bujanje, sazrevanje, ivot i smrt poivaju na naelima datim u ovom poglavlju. Otuda e adept u potpunosti razumeti da fizika smrt ne podrazumeva razjedinjenje, ulaenje u nitavilo, nego e smrt ili razaranje posmatrati samo kao p relazak iz jednog stanja u drugo. Materijalni svet je ponikao iz etera, tj. prin cipa AKAE. Isti taj princip takode odrava i kontrolie svet. Stoga je razumljivo da su na prenosu elektrinog ili magnetinog fluida zasnovani svi pronalasci povezani s a komunikacijama na daljinu, preko etera, poput radija, telegrafije, telefonije, televizije i ak eventualni budui pronalasci, koji e takode delovati pomou elektrinog ili magnetinog fluida u eteru. Jer osnovni principi i zakoni su uvek bili i uvek e biti isti.Veoma obimna i uzbudljiva knjiga mogla bi se napisati samo o delovan ju raznih magnetinih i elektrinih fluida na grubo-materijalnom planu. Meutim, zaint eresovani italac koji je odluio da krene stazom posveivanja nee se uzdravati od prouav anja principa, i sam e za sebe pronai varijante njihovih moi i osobina. Plodovi i u vidi koje stekne bie mu dovoljna nadoknada za trud.DUA ILI ASTRALNO TELOPreko fini jih vibracija elemenata, preko elektrinog i magnetinog fluida njihove polarnosti, pravi ovek odnosno dua, proistie iz AKAA principa ili finijih eterinih vibacija. Onak o kako elementi funkcioniu u telu, tako e se ponaati i dua ili takozvano astralno te lo. etvoropolni magnet, sa svojim specifinim oso-binama, povezuje ili ujedinjuje d uu sa telom. To ujedinjenje se deava, u analogiji sa telom, preko elektro-magnetino g uticaja elemenata. Mi posveenici to aktivno ponaanje elemenata nazivamo astralno m matri-com ili takozvanim elektro-magnetinim fluidom due.Ta astralna matrica nije identina okultistikoj AURI o kojoj u govoriti kasnije. Astralna matrica ili elektr o-magnetini fluid je povezujua spona izmeu tela i due. Vatreni princip izaziva u dui ono to je graditeljsko, princip vode prouzrokuje oivljavanje, princip vazduha je u ravnoteujui a zemljani princip izaziva ono to je rastue, sjedinjeno i zatitniko u dui. Astralno telo obavlja iste funkcije kao i materijalno telo.ovek je obdaren sa pet ula koja korespondiraju sa pet elemenata, a koje astralno telo ili dua, pomou tele snih ula, koristi za primanje percepcija (opaaja) fizikog sveta. To primanje i delo vanje pet ula u astral-nom i materijalnom telu ostvaruje na besmrtni duh. Zato je t aj duh besmrtan, bie objanjeno u jednom od sledeih poglavlja. Bez delovanja duha u dui, astralno telo bi bilo bez ivota i rastavilo bi se na svoje sastavne delove.Pot o duh ne bi mogao da deluje bez posredovanja due, astralno telo je sedite svih oso bina besmrt-nog duha. Saglasno svom razvoju i zrelosti, duh ima razliitu elektrinu ili magnetinu vibraciju fluida, koja se u dui oituje u etiri vrste temperamenta. Pr ema preovlaujuem elementu, mi razlikujemo kolerinu,

sangvininu, melanholinu i flegmatinu narav. Kolerina narav potie od vatrenog elementa , sangvinina od vazdunog elementa, melanholinu stvara vodeni elemenat dok se flegma tina narav pripisuje zemljanom elementu. Snazi i vibraciji pojedinog elementa odg

ovaraju, u razliitim osobinama, jaina, energija i ekspan-zija odreenih fluidnih vib racija.Svaki od ova etiri elementa koji odreuju ovekovu prirodu poseduje u svom akt ivnom obliku dobre, a u svom pasivnom obliku obliku loe osobine. Bilo bi preiroko ovde pisati o dejstvima elemenata, a za adepta poetnika je i bolje da sam putem m editacije iznalazi ostala dejstva. Taj nainima i jedan poseban razlog na putu pos veenja. Ovde u navesti samo nekoliko primera.Kolerina narav, u svojoj aktivnoj pola rnosti, ima sledee dobre osobine: aktivnost, entuzijazam, revnost, odlunost, hrabr ost, produktivnost, itd. U negativnom obliku ima sledee osobine su: prodrljivost, ljubomo-ra, strast, razdraljivost, neobuzdanost, sklonost razaranju, itd.Sangvinin a narav u aktivnom obliku pokazuje: sposobnost prodiranja, marljivost, radost, o kretnost, ljubaznost, bistrina, lagodnost, veselost, optimizam, revnost, nezavis nost, prisnost, itd. U negativnom obliku: stalno oseanje uvredenosti, prezir, skl onost spletkarenju, nedostatak izdrljivosti, prepredenost, brbljivost, nepotenje, nestalnost, itd.Melanholina narav u svom aktivnom obliku pokazuje: potovanje, umer enost, saaljenje, odanost, oz-biljnost, poslunost, arkost, srdanost, razumevanje, me ditaciju, blagost, lako daje poverenje, pratanje, nenost, itd. U negativnom obliku : ravnodunost, neraspoloenje, apatija, stidljivost, Ienjost, itd.Flegmatina narav u aktivnom obliku: potovanje, ugled, izdrljivost, obzirnost, odlunost, vrstina, oz-bi ljnost, savesnost, istrajnost, koncentrisanost, trezvenost, tanost, uzdranost, obj ektivnost, nepogreivost, odgovornost, pouzdanost, razboritost, otpornost, samo-po uzdanost, itd. U negativnom obliku: dosada, nesavesnost, mrnja prema ljudima, tup ost, oklevanje, lenjost, nepouzdanost, lakonizam, itd.Prema pretenoj osobini, oso bine ovih temperamenata ine osnovu ljudskog karaktera. Jaina spoljanjeg izraavanja t ih osobina zavisi od polarnosti, elektrinog ili magnetinog fluida. Celokupni utica j dejstava tem-peramenata rezultira zraenjem koje se profesionalno naziva AURA. Z bog toga ovu vrstu aure ne treba pored-iti sa astralnom matricom, zato to izmeu ta dva pojma postoji ogromna razlika. Astralna matrica je sup-stanca koja povezuje telo i duu, dok je aura zraenje dejstva elemenata u raznim osobinama, koje potie i z aktivnog ili pasivnog oblika. To zraenje u itavoj dui proizvodi odreenu vibraciju koja odgovara odreenoj boji. Na osnovu te boje, adept moe tano raspoznati astralnim oima svoju ili tudju auru. Oslanjajui se na tu auru, vidovnjak moe ne samo ustanov iti osnovni karakter oveka, ve i opaziti dejstvo ili polarnost vibracije due, i eve ntualno uticati na njih. Detaljnije u se pozabaviti tim problemima u poglavlju o samoposmatranju. Otuda, temperament oveka utie na njegov karakter, a oba, u ukupno m ishodu njihovog delovanja, stvaraju zraenje due ili aure. Iz tog razloga su se n a slikama visoki posveenici ili sveci predstavljali sa oreolom koji je identian au ri koju smo opisali. Pored karaktera, temperamenta i aktivnosti elektromagnetinog fluida, astralno telo ima jo dva centra u mozgu, cerebrum (veliki mozak) kao sed ite normalne svesti, dok je u cerebelumu (malom mozgu) njena suprotnost, tj. pods vest. O njihovim funkcijama, vidi poglavlje o Duhu. Kao to je ve reeno, dua je prema e lementima podeljena na isti nain kao i telo. Psihike funkcije, moi i osobine imaju takodje svoje sedite u dui i nekim centrima koji su analogni svim elementima koje indijska filozofija predstavlja kao lotose.

Buenje tih lotosa naziva se KUNDALINI-YOGA u indijskoj doktrini. Uzdravam se od tu maenja tih lotosa ili centara, poto e uenik koga ovo interesuje nai neophodna razjanje nja u strunoj literaturi. Samo ovla u dodirnuti ovu temu i rei da najnii centar, tako zvana MULADHARA ili zemljani centar, ima svoje sedite u najniem delu due. Sledei je centar vode, sa svojim seditem u predelu seksualnih organa i indijska termi-nolog ija ga naziva SWADHISTANA. Sledei centar vatre, kao centar due, nalazi se u pupanom predelu i zove se MANIPURA Centar vazduha kao uravnoteujueg elementa je u predelu srca i zove se ANAHATA Centar etera ili principa akae nalazi se u oblasti grla i zove se VISUDHA. Jo jedan centar, centar volje i intelekta, nalazi se izmeu obrva i naziva se AJNA. Najvii i najuzvieniji centar predstavlja se kao hiljadulatini lo tos. On se naziva SAHASRARA, a iz njega su izvedene i pod njegovim su uticajem m oi svih ostalih centara. Poinjui sa vrha, iz najvieg centra, pa niz leda, sve do naj nieg zemljanog centra kao kanal tee takozvana SUSUMNA ili nama ve poznati akaa-princ

ip, odgovoran za povezivanje i kontrolisanje svih centara. Kasnije u se vratiti n a problem prizivanja zmijske snage u pojedine centre. Pri opisivanju due, glavni zadatak bie uspostaviti vezu elemenata sa njihovim pozitivnim i negativnim polarn ostima u dui, i dati jasnu ideju o njima. Videe se da su i telo i dua sa svojim dej stvima ivi i da deluju, da njihovo ouvanje i razaranje podleu nepromenljivim zakoni ma etvoropolnog magneta, tj. tajni tetragramatona, i da su pod njihovom vlau. Onaj ko treba da se inicira paljivo e o ovome meditirati, i stei e jasnu ideju ne samo o telesnim ve i o duevnim funkcijama, i doi do vrste predstave o uzajamnom meusobnom de jstvu u skladu sa izvornim zakonima.ASTRALNI PLAN Astralni plan koji se esto oznaa va kao etvrta dimenzija, nije stvoren od etiri elementa, ve je ustvari stepen gusti ne akaa principa, u kojem sve to se u materijalnom svetu do sada desilo, deava se i desie se ima svoje poreklo, pravilo i postojanje. Kao to je ve reeno, akaa je, u svo m najfinijem obliku, svima nama dobro poznati eter u kojem se, pored ostalih, ire elektrine i magnetine vibracije. Prema tome, ova sfera vi-bracije je izvor svetlo sti, zvuka, boje, ritma i ivota u svemu stvorenom. Poto je akaa izvor svega postojee g, sve ono to je stvoreno, to se stvara i to e se stvoriti, odraeno je u njoj. Stoga, u astralnom planu treba vi-deti zraenje venog, koje nema ni poetka ni kraja, poto j e besprostorno i bezvremensko. Adept koji zadje u ovaj plan moe u njemu pronai sva ku stvar, bez obzira da li se radi o prolom, sadanjem ili buduem. Dokle ovo opaanje dosee, zavisi od stepena adeptovog savrenstva. Okultisti, spiritisti i veina religi ja astralni plan nazivaju Onostranim Svetom (svetom Iza). Medjutim, adept veoma dobro zna da ne postoje takve stvari kao Ovde i Iza i ne osea strah od smrti, ija je zamisao njemu sasvim strana. Ako se razjedinjujuim delovanjem elemenata ili iz nenadnim prekidom olabavi astralna matrica koja je vezna spona izmedju grubo-mat erijalnog i astralnog tela, onda e se desiti ono to mi obino nazivamo smru, a to, ust vari, nije nita drugo do prolaz iz zemaljskog u astralni svet. Poduprt ovim za-ko nom, adept ne doivljava strah od smrti, poto je siguran da ne ide u neizvesnost. P utem svog kontrolisanja elemenata, on takodje moe postii labavost astralne matrice , to e rezultirati spontanim odvajanjem astral-nog tela od smrtnog okova. Time e bi ti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove u obliku svog astralnog tela. Ovo je pravo objanjenje mnogobrojnih pria u kojima su sveci vidjani u isto vreme na razliitim mestima, i ak delovali tamo. Astralni pla n ima stanovnike raznih vrsta. Pre svega, tu su pokojnici koji su napustili zeml ju i borave u odgovarajuem stepenu gustine, saglasno njihovoj spiritualnoj (duhov noj) zrelosti, koji razne religije nazivaju rajem ili paklom, u kojima adepti vi de samo simbole. to je bie plemenitije, istije i savrenije, sve e biti istiji i finiji stepen gustine naseljenog astralnog plana. Malo po malo, astralno telo se rastv ara, sve dok se ne uskladi sa stepenom vibracija tog stepena astralnog nivoa, il i dok se ne izjednai sa njim. Kao to vidite, ovo izjednaavanje zavisi od zrelosti i duhovnog savrenstva koje je to bie dostiglo na zemlji.

Dalje, astralni plan naseljavaju i mnoga druga bia od kojih u pomenuti samo neke v rste. Tu su, na primer, takozvani ELEMENTARI, bia sa samo jednom ili nekoliko oso bina, prema vladajuim vibracijama el-emenata. Oni ive na vibracijama koje su sline o vekovim i on ih prenosi u astralni plan. Medju njima, pos-toje neki koji su ve po stigli izvestan stepen inteligencije, pa neki magiari koriste ova bia niske moi u s voje sebine ciljeve. Sledea vrsta bia su LARVE koje nastaju svesno ili nesvesno, sn anim ulnim razmiljanjem, preko astralne matrice. To nisu prava bia, ve samo oblici (f orme) koji bujaju na strastima ivotinjskog sveta, na najniem stepenu astralnog niv oa. Njihov instinkt samoodranja nosi ih u sferu onih ljudi ije im strasti odgovara ju. Ove larve e onda pokuati, direktno ili indirektno, da izvuku i raspale te stra sti koje spavaju u oveku. Ako ovi oblici uspeju zavesti ljude da se predaju stras tima koje njima (larvama) odgovaraju, onda se one hrane i bujaju na zraenju ove s trasti koja se stvorila u oveku. ovek ophrvan mnogim strastima privui e mnotvo takvih larvi u najnioj sferi astralnog plana. Dolazi do velike borbe i, u oblasti magij e, ova injenica igra vanu ulogu. Vie o ovome nai ete u poglavlju o samoposmatranju. P ostoje takodje i drugi elementari i larve koji se mogu stvoriti na vetaki magijski

nain. O tome vidi u praktinom delu ove knjige. Sledea vrsta bia, sa kojom se adept e sto sree na astralnom planu, ne sme se izostaviti a to su bia etiri elementa ista el ementa. U elementu vatre, zovu se salamanderi, u vazdunom elementu su silfi, u vo denom se zovu vodene nimfe ili undine a u elementu zemlje to su gnomi ili patulj ci. Ova bia predstavljaju vezu izmedju astralnog plana i zemaljskih elemenata. Ka ko da uspostavimo vezu sa ovim biima, kako da ih kontroliemo, ta moemo postii uz njih ovu pomo, ostaviemo za praktini deo ove knjige emu u pos-vetiti posebno poglavlje magi ja elemenata. Zatim, postoje itave horde drugih bia poput satira, umskih devica, vod enih vila itd. koje bi se mogle navesti. Iako sve ovo zvui kao bajka, na astralno m planu su prethodno opisana bia isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska b ia. Adeptove vidovite oi ih sve mogu videti, ako on to eli, a u stanju je i da uspo stavi vezu sa njima, te tako na samom poetku iskljuujui svaku sumnju u postojanje o vih bia. Eto zato adept mora prvo da sazri i da naui da ispituje, pre nego to bude u stanju da sudi. DUH Ve smo rekli da je ovek stvoren po Bojem obliju i da se sastoji od tela, due i duha. Prethodna poglavlja su obelodanila da telo i dua slue samo ka o veo ili odea duha. Duh je besmrtni deo i slika Boga. Nije lako definisati neto b oansko, besmrtno, neprolazno, i to staviti u precizne izraze. Ali i kod ovog, kao i kod svakog drugog problema, klju etvoropolnog magneta bie nam od velike pomoi. Iz najvieg prototipa (akae), poetnog izvora svih bia, proistekao je duh, duhovno JA sa etiri specifine elementarne osobine , koje odgovaraju besmrtnom duhu koji je stvo ren po Bojem liku. Vatreni princip, pokretataki deo, oznaava volju (htenje). Vazduni princip s izraava u intelektu (umu), vodeni princip u ivotu i oseanju, a zemljani princip predstavlja sjedinjenje sva tri elementa u svesti linog JA. Sve ostale os obine duha su zasnovane na ova etiri osnovna principa. Tipini deo petog, recimo, e terinog principa (akae) manifestuje se, u najviem vidu, u veri i, u najniem obliku, u nagonu za samoodranjem. Svaki od pomenuta etiri elementarna principa ima mnogo d rugih vidova koji odgovaraju zakonu analogije polarnosti ili pozitivnog i negati vnog kod elemenata. Svi oni zajedno ine EGO ili duh. Iz tog razloga, va-treni princ ip moemo uiniti odgovornim za snagu, mo i strast; dok su pamenje, mo razlikovanja i s ud-jenja pripisani vazdunom principu, savest i intuicija principu vode, samoljubl je i nagoni za samoodranjem i razmnoavanjem zemljanom delu duha. Bilo bi preiroko n avoditi sve osobine duha u pogledu elemenata. Adept poetnik moe proiriti ove osobin e ozbiljnim prouavanjem i dubokim razmiljanjem, s obzirom na analogne zakone etvoro polnog magneta. Ovo je veoma zahvalan posao koji se nikako ne bi smeo izostaviti , poto vodi velikom uspehu i sigurnim rezultatima. Ova tri poglavlja o telu, dui i duhu predstavila su oveka u njegovom najsavrenijem obliku. Do sada

je uenik trebao shvatiti koliko je vano poznavati ovekov lini mikrokosmos zbog inici jacije a naroito zbog magijske i mistine prakse, poto je to znanje povezano sa svim tajnama. Veina autora, bilo iz neznanja bilo iz nekih drugih jakih razloga, izos tavljali su ovaj krajnje vaan deo, temelj cele hermetike nauke. MENTALNI PLAN Kao t o telo ima svoj zemaljski plan, a dua ili astralno telo poseduje astralni plan, i duh ima svoj plan, takozvani mentalni plan ili mentalnu sferu. Ovde govorimo o mentalnoj sferi sa svim njenim vrlinama. Obe prethodne sfere, materijalna i astr alna potiu iz akae ili izvornog principa tih sfera, a i mentalna sfera je utemelje na na istom osnovu, i proizvod je akaa-principa duha. Slino duhu koji se razvija u etvoropolni magnet i pokazuje elektromagnetini fluid koji je analogan astralnom t elu, na raun dejstva elemenata, kao drugostepena pojava spoljanje polarnosti, i me ntalno telo se razvija u mentalnu ili spiritualnu sferu. Ba na isti nain kao to ast ralno telo, preko elektromagnetinog fluida astralnog sveta, formira astralnu ma-t ricu, takozvani astralni OD, elektromagnetini fluid mentalnog sveta formira menta lnu matricu koja povezuje mentalno telo sa astralnim telom. Ova mentalna matrica ili mentalni OD, takozvana mentalna supstanca je najfiniji oblik AKAE koji kontr olie i odrava spiritualnu aktivnost u astralnom telu. Istovremeno, ova mentalna su pstanca je elektromagnetina i smatra se za predvodnika ideja svesti duha, odakle se ona pokree preko astralnog i grubomaterijalnog tela. Otuda je ova mentalna mat rica ili mentalni od, sa svojim dvopolnim fluidom, najfinija supstanca koju moemo

zamisliti u ljudskom telu. U isto vreme, mentalna sfera je sfera misli koje pot iu iz sveta ideja, to jest iz spiritualne AKAE. Svakoj misli prethodi osnovna idej a koja, prema svom svojstvu, poprima odredjeni oblik, i stie do svesti ega preko eterinog principa, tj. mentalne matrice, kao izraz misli u plastinoj slici. Zbog t oga sam ovek nije osniva misli, ve poreklo svake misli treba traiti u najvioj AKAA sfe ri ili mentalnom planu. ovekov duh izgleda kao prijemnik, antena za misli iz svet a ideja, saglasno situaciji u kojoj se ovek nalazi. Budui da je svet ideja sve u s vemu, svaka nova ideja, novo otkrie, ukratko, sve to ovek veruje da je sam otkrio, preneto je iz sveta ideja. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava du ha. Svaka misao sadri u sebi jedan apsolutno isti elemenat, naroito ako ta misao po vlai apstraktne ideje. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija idealnog svet a, u njihovom obliku deluju razliiti elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zrae nju. Jedino apstraktne ideje imaju iste elemente i ista polarna zraenja, poto one si laze direktno iz uzronog sveta ideje. Iz ove spoznaje moemo izvui zakljuak da postoj e iste elektrine, iste magnetine i ravnodune neu-tralne ideje sa stanovita njihovog de jstva. Prema ideji, svaka misao u mentalnoj sferi ima svoj vlastiti oblik, boju i vibraciju. Preko etvoropolnog magneta duha, misao stie u svest, odakle se prosle djuje ka realizaciji. Prema tome, svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti, i u njima je odraena. Ako se ne radi o istim apstraktnim idejama, mogu se izraziti nekoliko oblika ideja. M aterijalni plan je vezan za vreme i prostor. Astralni plan, sfera prolaznog i pr omenljivog duha, vezana je za prostor, dok je mentalna sfera bezvremenska i besp rostorna. Isto to vai i za sve duhovne osobine. Prijem misli u mentalnom telu, pr eko spone astralne i mentalne matrice koje su u svom ukupnom obliku vezane za pr ostor i vreme, zahteva izvesno vreme da bi te matrice postale sasvim svesne te m isli. Saglasno duhovnoj zrelosti, ovaj lanac misli se razlikuje kod svakog pojed inca. to je ovek napredniji, to je kulturniji, sve bre se misli razvijaju u umu. I m entalni plan je, poput astralnog, naseljen. Pored misaonih oblika, tu su uglavno m pokojnici ija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja, i raspodeljena, prema stepenu savrenstva, po oblastima koje odgovaraju njihovoj m entalnoj sferi. Pored toga, mentalna sfera je i sfera takozvanih elementala, bia koja ovek stvara svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsredjen og miljenja. Elementalno bie jo uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikoval o ili zauzelo neki astralni oblik. Zato je njegov uticaj ogranien samo na mentaln u sferu. Razlika izmedju misaonog oblika i elementala je u tome to je misaoni obl ik zasnovan na jednoj ili vie

ideja (misli). S druge strane, elemental je snabdeven izvesnom koliinom svesti pa stoga i sa nagonom za odranjem, a inae se ne razlikuje mnogo od ostalih ivih menta lnih bia, pa ak moe poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. Adept se esto obraa za pomo ovim elementalnim biima. U praktinom delu ove knjige pozabaviemo se problemom s tvaranja, ouvanja i praktine koristi (od) takvog elementala. Trebalo bi jo neto rei o ovome, naroito o specifinim osobinama nekih bia. Ali sve to smo do sada izneli treb alo bi biti dovoljno za podstrek na rad i da da saeto objanjenje mentalnog plana. ISTINA Ostavljamo sada mikrokosmos, dakle, oveka sa njegovim zemaljskim, astralni m i mentalnim telom, i okrenimo se drugim problemima koje adept poetnik takodje m ora neminovno reiti. Pre svega, to je prob-lem istine. Veina filozofa se ve esto osv rtala sa velikom panjom na ovaj problem, pa emo se i mi poza-baviti time. Ovde emo se baviti samo onim vrstama istine koje moramo poznavati u potpunosti. Istina za visi od razumevanja (uvida) svakog pojedinca. A poto mi ne moemo svi imati isto sh vatanje ili opaanje, nemogue je uoptiti problem istine.Zbog toga sa svog stanovita i u skladu sa stepenom svoje zrelosti, svako e imati svoju linu istinu, pod uslovom da gleda sasvim iskreno. Jedino onaj koji poznaje i vlada zakonima mikro i makr okosmosa sme govoriti o apsolutnoj istini. Svako moe, u svakom sluaju, spoznati ne ke vidove apso-lutne istine. Niko nee sumnjati da postoji ivot, volja, pamenje i ra zum, i nee dokazivati te injenice. Nije-dan pravi adept nee naturati svoju istinu n ekome ko za nju nije dovoljno zreo. Takve osobe ne bi mogle nita drugo sem da to

posmatraju opet sa svog stanovita. zbog toga bi bilo beskorisno dokazivati neupuen ima vie vrste istine, sem ljudima koji trae visine istine i poinju da sazrevaju za nju. Sve drugo bi bilo obesveenje i, sa magijske take gledita, apsolutno neispravno . Na ovom mestu, svako od nas se mora setiti rei Velikog Uitelja Hrianstva: ne bacajt e svojih bisera pred svinje, da ih ne pogaze svojim nogama. Istini pripada ta-kod je i sposobnost ispravnog razlikovanja izmedju znanja i mudrosti. Znanje zavisi, u svim oblastima ljutskog postojanja, od zrelosti, prijemljivosti i razumevanja uma, i pamenja bez obzira da li smo nae znanje postigli itanjem, prenoenjem, ili na drugi iskustveni nain. Postoji velika razlika izmedju znanja i mudrosti i mnogo je lake stei znanje nego mudrost. Ustvari, mudrost ni najmanje ne zavisi od znanja , iako su oni do izvesnog stepena indetini. Izvor mudrosti je u Bogu, dakle u uzr onom principu (AKAI) na svim planovima grubo-materijalnog, astralnog i mentalnog s veta. Sto-ga, mudrost ne zavisi od uma i pamenja ve od zrelosti, istote i savrenstva pojedine linosti. Mudrost bi se takodje mogla posmatrati kao razvojno stanje ovek ovog JA. Zbog toga se uvidi ne prenose putem razuma, ve i to iskljuivo putem intuici je ili nadahnua. Zato se stepen mudrosti odredjuje stanjem razvoja pojed-inca. Ov o naravno ne znai da mi treba da zanemarimo znanje, ve naprotiv, znanje i mudrost moraju ii ruku pod ruku. Adept e stoga nastojati da napreduje i u znanju i u mudro sti, jer nijedno od njih ne sme kasniti u razvoju. Ako znanje i mudrost idu ukor ak pri razvoju, adept je u stanju da dokui sve zakone mikro -i mak-rokosmosa, ne samo iz ugla mudrosti, nego i sa one intelektualne strane dakle na dvopolni nain, to jest, da ih opaa i koristi za svoj lini razvoj. Na svim planovima, ve smo nauili da prepoznajemo jedan od brojnih zakona, prvi glavni klju, tajnu tetragramatona ili etvoropolni magnet. Budui da je to univerzalni klju on se moe koristiti za reavan je svih problema, svih zakona, svih vrsta istine, ukratko svega, pod uslovom da adept zna kako da ga podesno upotrebi. Kako vreme prolazi, njegov razvoj se iri i on napreduje u hermetici, on e se upoznavati sa sve vie vidova ovog kljua, i bie pr isiljen da ga prihvati kao nepromenljiv zakon. Vie nee lutati u tami i neizvesnost i, nego e nositi baklju u svojoj ruci, ija e svetlost probijati no neznanja. Ovaj kr atki prikaz e biti dovoljan da adeptu da instrukcije kako da se bavi problemom is tine.

RELIGIJA Magiar poetnik e se prikloniti univerzalnoj religiji. On e shvatiti da svak a religija ima svoje dobre i loe strane. Stoga e on iz njih izvui ono to je najbolje za njega a slabe strane odbaciti , to ne znai da on nuno mora ispovedati neku reli giju nego e izraziti strahopotovanje svakom obliku oboavanja, jer svaka religija im a svoj odgovarajui princip Boga, bilo da je u pitanju Hrianstvo, Budizam, Islam ili bilo koja druga religija. U osnovi on moe ostati odan svojoj vlastitoj religiji. Ali on nikad nee biti zadovoljan zvaninim doktrinama svoje crkve i pokuae da prodre to dublje u radionicu Boga. A to i jeste svrha nae inicijacije. Saglasno univerza lnim zakonima, magiar e oformiti svoj vlastiti pogled na svemir koji e odsad biti n jegova prava religija. On e shvatiti da e, i pored svih nedostataka, svaki branila c religije nastojati da predstavi svoju religiju kao najbolju od svih. Svaka rel igijska istina je relativna i njeno razumevanje zavisi od zrelosti dotine osobe. Stoga se adept ne spori oko ovoga ni sa kim, niti e pokuati da bilo koga odvrati o d njegove istine, da ga kritikuje a pogotovo ga nee osudjivati. U dubini svoje due on moe osetiti aljenje zbog fanatika ili bezbonika, ne pokazujui to ni na koji nain. Neka se svako dri onoga u to veruje i to ga ini srenim i za-dovoljnim. Ako bi se sva ko pridravao ove maksime, ne bi bilo ni mrnje niti religioznih sukoba na zemlji. N e bi bilo razloga za rasprave i sva razliita miljenja bi mogla skladno postojati j edna kraj drugih. Sasvim je druga stvar ako jedan trailac koji udi za duhovnom pod rkom, a nije zadovoljan materijal-izmom ni dogmama, zatrai od adepta savet i obavet enje. U takvom sluaju posveenik je obavezan da traiocu ponudi duhovnu svetlost i uv ide, u skladu sa uenikovim mentalnim sposobnostima. Tada magiar nee aliti ni vreme n i trud da prenosi traiocu svoja duhovna blaga i da ga vodi ka svetlosti. BOG Jo od pamtiveka, ljudski rod je uvek verovao u neto izvan ljudskog razumevanja, u neto transcen-dentalno (natprirodno) koje je oboavao, bilo da se radilo o personifikov

anoj (olienoj) ili bezlinoj prdstavi Boga. Sve to ovek nije mogao da razume ili shva ti pripisivao je to viim silama, koje su opet bile u granicama njegovih intuitivn ih nazora. Tako su rodjena sva dobra i loa (demonska) boanstva ljudskog roda. Kako je vreme prolazilo, bogovi, andjeli, tvorci, demoni i duhovi su oboavani bez obz ira da li su ikad stvarno iveli ili su postojali samo u mati. Sa razvojem ljudskog roda, ideja Boga je uzmicala naroito u vreme kada su, uz pomo nauke, objanjene poj ave koje su ranije pripisivane bogovima. Mnogo bi knjiga trebalo napisati ako bi se htelo zalaziti u detalje raznih ideja Boga u istoriji naroda. Pridjimo ideji Boga sa magiareve take gledita. Obinom oveku ideja Boga slui samo kao podrka za njego duh da se ne zagubi u neizvesnosti i da se zagubi u neizvesnosti i da se uzdign e iz dubine. zbog toga njemu Bog uvek ostaje neto nepojmljivo, neopipljivo i nesh vatljivo. Sasvim je drugaije kod magiara koji poznaje svog Boga u svim njegovim vi dovima. On osea strahopotovanje pred svojim Bogom poto zna da je i on sam stvoren p o njegovom liku, i da je i on, prema tome, deo Boga. On vidi svoj uzvieni ideal, svoju prvu dunost i svoj sveti cilj u sjedinjenju sa Boanstvom, da bi postao Bogoov ek. Uspon ka tom uzvienom cilju objasniemo kasnije. Sinteza ovog mistikog sjedinjen ja sa Bogom sastoji se u razvijanju boanskih ideja, od najniih pa sve do najviih st upnjeva, u tolikom obimu dok se ne postigne sjedinjenje sa univerzalnim. Svako m oe slobodno da odlui da li e napustiti ili zadrati svoju individualnost. Takvi se ge niji obino vraaju sa poverenim odredjenim svetim zadatkom ili misijom. Pri ovom uz dizanju, posveeni magiar je istovremeno i mistik. No kada postigne ovo sjedinjenje i odrekne se svoje individual-nosti, on dobrovoljno ulazi u rasplinjavanje koje se mistikim renikom naziva mistika smrt.

Oigledno je da prava inicijacija ne poznaje ni mistiku ni magijsku stazu. Postoji samo jedna inicijacija koja povezuje obe koncepcije, nasuprot veini mistikih i duh ovnih kola koje se bave veoma visokim prob-lemima, preko meditacije ili drugih du hovnih vebi, a da najpre ne prodju ni kroz osnovne korake pripreme. Ovo bi slino t ome kada bi se neko upisao na fakultet a da nije zavrio ni osnovnu kolu. Rezultati takvog jednostranog treninga su, u nekim sluajevima, kobni, ponekad ak katastrofa lni, zavisno od individualnih nadarenosti. Greku uopte treba traiti u injenici da vei na tih stvari dolazi sa Istoka, gde se materijalni i astralni svet smatraju za M AJU (iluziju) pa se, prema tome, njima i ne posveuje vea panja. Nemogue je iznositi detalje, poto bi se prekoraio okvir ove knjige. Pridravajui se ovog briljivo planiran og, korak po korak, razvoja, nee biti ni nesrenog sluaja niti promaaja ili loih posle dica, iz prostog razloga da se sazre-vanje odvija polako, ali sigurno. Sasvim je individualna stvar da li e adept odabrati kao svoju ideju Boga Hris-ta, Budu, Br amu, Alaha ili nekog drugog.U inicijaciji sve zavisi samo od ideje. isti mistik e e leti da se priblii svom Bogu jedino u sveobuhvatnoj ljubavi. I JOGI se, takodje, kree prema jednom vidu Boga. BHAKTI-JOGI se pridrava puta ljubavi i odanosti, RAJA i HATHA-JOGI biraju stazu samokontrole ili volje, dok e JNANA-JOGI slediti put m udrosti i saznanja. Razmotrimo sada ideju Boga sa magijskog stanovita, u skladu s a etiri elementa, takozvanim TETRA-GRAMATONOM, neizrecivim, najviim: vatreni princ ip ukljuuje svemonost i svemogunost, izvorni vazduni princip poseduje mudrost, istotu i bistrinu, iz ijeg vida proizilazi univerzalna zakonitost. Ljubav i veni ivot su pripisani vodenom principu, a sveprisutnost, besmrtnost pa prema tome i venost pr ipadaju zemljanom principu. Ova etiri vida zajedno predstavljaju najvie Boanstvo. K renimo ovom stazom ka ovom najviem Boanstvu i praktino, korak po korak, poinjui iz na jnie sfere pa sve do istinskog ostvarenja Boga u nama. Divimo se onom sreniku kojie ovo dostii jo u ovom zemaljskom postojanju. Oterajmo strah od tekoa, jer se svako o d nas jednom postii ovaj cilj. ASKETIZAM Jo u najstarija vremena, sve religije, se kte, duhovni pokreti i sistemi kolovanja posmatrali su asketizam kao veoma vaan pr oblem. Razni sistemi Istoka su asketizam pretvorili u fanatizam, izazivajui velik a oteenja preterivanjem i divljakom neumerenou koji su neprirodni i nezakoniti. Iscrp ljivanje tela je, uopteno reeno, isto tako jednostrano kao kad bismo razvijali sam o jedan deo tela, zanemarujui sve ostale delove. Ako asketizam slui ljudskom telu, recimo po uzoru na dijetu, da bi se oslobodilo prljavtine i drugih neistoa, ili da

bi sauvao telo od bolesti i uravnoteili poremeaji, asketske mere se mogu razumno k oristiti, bez preterivanja. Neko ko radi veoma teak fiziki posao, bio bi veoma glu p ako bi liio telo apsolutno neophodnih supstanci za njegovo odravanje, samo zato t o se on privatno zanima za jogu ili misticizam. Takvi ekstremi bi nesumnjivo zav rili ozbiljnim i opasnim povredama zdravlja. Vegetarijanstvo nije toliko bitno za mentalni napredak ili intelektualni razvoj, sem to se moe shvatiti kao lek za proiav anje tela od neistoa. Privre-meno uzdravanje od mesa ili ivotinjske hrane propisuje se samo za veoma specifin e magijske operacije kao jedna vrsta pripreme, a ak i on da za samo odredjeni period. Sve ovo vai i u sluaju seksualnog ivota. Predrasuda da bi se jedenjem ivotinjskog mesa, ivotinjske moi ili sposobnosti mogle preneti na ov eka potiu od mentaliteta koji ignorie celokupne i prave osnovne zakone. Magiar se n e obazire na takve pre-drasude. U interesu svog magijsko-mistikog razvoja, magiar mora biti umeren u jelu i piu i voditi razuman nain ivota. Nemogue je postaviti tana pravila ili propise, poto je magijski nain ivota sasvim individualand. Svako mora zn ati ta mu odgovara a ta ne. Sveta je dunost odravati ravnoteu u svemu. Postoje tri vr ste asketizma: 1. intelektualni ili mentalni asketizam; 2. psihiki ili astralni a sketizam i

3. fiziki ili materijalni asketizam. Prva vrsta se bavi disciplinom misli, druga oplemenjivanjem due putem kontrole strasti i nagona, a trea vrsta se avi uskladjiv anjem tela peko umerenog i prirodnog naina ivota. Bez ove tri vrste asketizma koje se moraju razvijati istovremeno i paralelno jedan sa drugim, pravi magijski usp on je nezamisliv. Ne sme se zanemariti nijedna od ove tri vrste, nijedna ne sme preovladati da bi se izbegao jednostran razvoj. Dalje informacije o izvravanju ov og zadatka bie date tokom praktinog treninga u ovoj knjizi. Pre nego to privedemo k raju teoretski deo koji je prikazao teoretske principe, savetujem svima da ovaj deo ne bi trebalo samo proitati, ve on mora postati mentalni posed jedne osobe pom ou snanog promiljanja i meditacije. Onaj ko eli postati magiar prepoznae da ivot zavis od rada elemenata na raznim planovima i sferama. To treba uvideti u malim i u v elikim stvarima, u mikrokosmosu kao i u makrokosmosu, vremenski i veno, svugde gd e sile deluju . Polazei od ovog saznanja, shvatiete da smrt uopte ne postoji, u pra vom smislu rei, ve da sve to ivi, pretvara se i usavrava prema osnovnim zakonima. Zbo g toga se magiar ne plai smrti, jer veruje da je fizika smrt samo prelaz u finiju s feru, u astralni plan, a odatle na spiritualni nivo i tako dalje. Prema tome on ne veruje ni u raj ni u pakao. Svetenici raznih religija dre se ovih matarija samo da bi zadrali svoju pastvu. Njihovo moralisanje slui jedino izazivanju straha od p akla ili istilita i da obea raj za moralno dobre ljude. Proseni ljudi, sve dok su na klonjeni religiji, pod uticajem su takvog gledita, jer e iz straha zbog pakla pokua ti da budu dobri. to se tie magiara, on svrhu moralnih zakona vidi u oplemenjivanju duha i due, jer samo u oplemen-jenoj dui mogu delovati one univerzalne snage, nar oito ako su i telo i dua i duh ravnomerno uvebani i razvijeni. ******************** *********

DEO II PRAKSA KORAK I Okrenimo se sada praktinoj strani inicijacije. Uvek moramo biti svesni injenice da se telo, dua i duh moraju uvebavati ravnomerno i istovremen o, jer, inae bi bilo nemogue postii i odrati magijsku ravnoteu. Ve sam u teoretskom de lu knjige upozorio na mogue opasnosti od jednostranog treninga. Ne preporuuje se n ikakvo ubrzavanje razvoja poto je za sve potrebno vreme. Strpljenje, istrajnost i upornost su osnovni uslovi za razvoj. Napori uloeni u razvoj bie obilno nagradjen i. Ko god je voljan da stupi na magijsku stazu, trebao bi smatrati svojom svetom dunou izvodjenje propisaih vebi. On bi trebao biti ljubazan, velikoduan i tolerantan sa svojim blinjim ali nemilosrdan i strog prema samom sebi. Jedino takvom ponaanj u sledie uspeh u magiji. Uzdrite se od osudjivanja ili kritikovanja i prvo istite i spred svog praga. Ne dozvolite nikome da viri u vae svetilite. Magiar e uvek utati o

svom putu, usponu i uspehu. Ova tiina daje najvie moi i to se vie potuje ovaj zahtev l ake se dolazi do tih moi. Obezbedite sebi to je mogue vie vremena za svoje uzdizanje ili napredak. Sasvim je nepotrebno traiti vreme dugim sedenjem uz ispijanje piva u bez-vrednom drutvu. Vreme, kao i voda, tee da se nikad vie ne vrati. Dakle, potre bno je obezbediti odredjeno vreme i njega se strogo pridravati. Izuzeci su mogui s amo u neizbenim sluajevima. ovek je podloan navikama i kad se jednom navikne na odre djeni raspored svojih vebi, oseae potrebu da ih uradi. Ba kao to postoji elja za ivotn m potrebama poput jela, pia i spavanja, tako treba da se desi i sa vebama, koje ta kodje moraju postati navika. Ovo je jedini nain da se postigne siguran i potpuni uspeh. Nema nagrade bez marljivosti. Moja namera je da uputstva rasporedim tako kao da su namenjena najzaposlenijem oveku. Onaj ko ima mnogo vie slobodnog vremena , moe se baviti sa dve ili vie vebi u isto vreme. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (I) KON TROLA MISLI, DISCIPLINA MISLI, OVLADAVANJE MISLIMA Sedite u udobnu fotelju ili l ezite na krevet. Opustite itavo telo, zatvorite oi i posmatrajte niz svojih misli oko pet minuta pokuavajui da ga zapamtite. U prvi mah, primetiete da na vas nasru mi sli koje se tiu vaih svakodnevnih poslova, poslovne brige i slino. Postavite se kao slobodan i nezavisan nemi posmatra tih nizova misli. U ovom trenutku, ova veba e v am biti tea ili laka zavisno od vaeg mentaliteta i duhovne situacije. Ovde nije stv ar u tome da prevazidjete sebe, niti da prekinete ovaj niz misli, ve samo da ga p aljivo pratite. Pazite da ne zaspite u toku vebe. Ako ponete oseati umor, odmah prek inite i odloite vebu za neko drugo vreme, kada pretpostavljate da neete biti umorni . Hindusi na primer prskaju svoja lica hladnom vodom ili masiraju lice i gornji deo tela da bi ostali svei i ne bi gubili dragoceno vreme. Nekoliko dubokih udaha pre poetka vebe, takodje e spreiti i odagnati umor i pospanost. Tokom vremena svako e pronai neke svoje trikove u ovu svrhu. Ove vebe kontrolisanja misli treba izvodi ti ujutru i uvee. Treba je produavati svaki dan po jedan minut sve dok ne budete u stanju da svoj niz misli pratite i kontroliete bez i najmanjeg skretanja u vreme nu od najmanje 10 minuta nakon sedmodnevnog vebanja. Ovo vreme je predodredjeno z a prosenog oveka. Ako nije dovoljno, svako ga moe produiti, prema svom linom zapaanju. U svakom sluaju, savetuje se puna savesnost u napredovanju, poto ne vredi uriti,

budui da je kod svih ljudi razvoj sasvim individualna stvar. Ni u kom sluaju ne kr eite dalje pre nego to pot-puno ovladate prethodnom vebom. Paljiv uenik e shvatiti kak o, na poetku, misli nasru na njega, koliko brzo proleu pred njim tako da e imati vel ikih tekoa da presabere to mnotvo tih mnogostrukih misli. Ali iz vebe u vebu, on e pri meivati da misli nadolaze sve manje haotino, a sve umerenije, dok na kraju ne oset i da u njegovu svest stie samo nekoliko misli i to kao da dolaze iz neke velike u daljenosti. Ovom kontrolisanju misli treba posvetititi najveu panju jer je ono veo ma vano za dalji magijski razvoj, a tu injenicu e i sam uenik kasnije shvatiti. Pod pretpostavkom da je pomenuta veba dobro obradjena i da je svako praktino ovladao m isaonom kontrolom, predjimo na mentalno vebanje. Do sada smo nauili kontrolisati n ae misli. Sledea veba e se sastojati u tome da ne proputamo one tako nametljive misli u svoj um; one koje su nepoeljne a tvrdoglave. Na primer, moramo biti u stanju d a se nakon posla vie ne bavimo poslovnim brigama i da se okrenemo porodinom krugu i intimi. Sve misli koje se ne tiu naeg privatnog ivota moraju odmah biti odbaene, i mi moramo trenutno postati sasvim druga osoba. I obrnuto: kada smo na poslu, sv e svoje misli moramo usredsrediti na njega i ne dozvoliti im da skreu i lutaju, r ecimo, kui, na privatne poslove ili bilo gde drugde. Ovo se mora stalno vebati sve dok ne predje u naviku. ovek se, iznad svega, mora navii da izvrava ba ono to radi, bez obzira da li se radi o profesional-nom ili privatnom poslu, i to sa punom sv eu, bilo da je u pitanju krupna stvar ili sitnica. Ovu vebu bi trebalo koristititi celog ivota, zato to ona izotrava um i jaa svest i pamenje. Postigavi izvesnu vetinu u ovoj vebi, moete prei na sledeu. Sada je cilj da se due vreme zadri samo jedna misao i li ideja a da se svaka druga misao koja se pridruuje i na silu namee naem umu potis ne. U tom cilju izaberite bilo koji niz misli ili skup umnih ideja ili odgovaraj uu predstavu po svom ukusu. Drite se ove predstave svom svojom snagom. Energino odb acujte sve druge misli koje nemaju nikakve veze sa vaim odabranim mislima. Najpre

ete, verovatno, u ovome uspeti samo na nekoliko sekundi a kasnije i na nekoliko minuta. Morate se osposobiti da se na jednu misao koncentriete i da je sledite na jmanje 10 minuta. Kada to postignete, biete spremni za sledeu vebu. Nauimo sada kako da postignemo apsolutnu prazninu uma. Lezite udobno na krevet ili kau ili sedite u naslanja i opustite itavo telo. Zatvorite oi. Energino odbacite svaku misao koja vam se namee. Ba nita ne sme da se deava u vaem umu, u njemu mora vladati apsolutna p raznina. Odravajte takvo stanje bez skretanja ili zaboravljanja. U prvi mah ete bi ti u stanju da to postignete samo na nekoliko sekundi , ali kada ee vebate, sigurno e te to poboljati. Cilj vebe e biti ostvaren ako uspete zadrati ovo stanje punih 10 mi nuta a da ne izgubite samokontrolu ili ak da zaspite. Paljivo unesite svoje uspehe , neuspehe, trajanje vebi i eventualne poremeaje u magijsku belenicu, (za detalje v idi naslov Magijski Psihiki Trening). Takav dnevnik e koristiti za proveravanje vaeg napredo-vanja, to savesnije to uradite lake ete proi ostale vebe. Pripremite radni ra spored za sledei dan ili celu nedelju i, najvie od svega, budite samokritini. MAGIJ SKI PSIHIKI TRENING (I) SAMOPOSMATRANJE ILI SAMOSPOZNAJA Nae vlastito znanje, to j est nae telo i duu, moramo u svakom trenutku dobro poznavati. Zbog toga e na prvi za datak biti da upoznamo sebe. Svaki sistem inicijacije, bilo koje vrste, stavie ov aj uslov na prvo mesto. Bez poznavanja samog sebe nema nikakvog razvoja na viem n ivou. U prvim danima psihikog (duevnog) treninga, pozabavimo se praktinim delom int rospekcije ili sa-mospoznaje. Pripremite magijski dnevnik i unesite u njega sve loe strane vae due. Ovaj dnevnik je samo

za linu upotrebu i ne sme se nikome pokazivati. On za vas predstavlja takozvanu k ontrolnu knjigu. Pri samo-kontrolisanju svojih promaaja, navika, strasti, nagona i ostalih runih karakternih crta, morate zauzeti strog i otar stav prema samom seb i. Budite bez milosti prema sebi i ne ulepavajte nijedan od svojih poraza i ne-do stataka. Razmislite o sebi u mirnoj meditaciji, vratite se u razne situacije iz svoje prolosti, prisetite se kako ste se ponaali tada i koje ste greke i promaaje na pravili u raznim prilikama. Pribeleite sve svoje slabosti, sve do najfinijih nija nsi i varijanti, to ih vie otkrijete , bolje za vas. Nita ne sme ostati skriveno, n ita neo-belodanjeno, ma kako beznaajne ili velike bile vae greke ili slabosti. Neki naroito nadareni uenici su bili u stanju da otkriju na stotine nedostataka u najfi nijim nijansama. Uenici poput ovih poseduju dobru medit-aciju i duboko prodiranje u svoje vlastite due. Potpuno oistite svoju duu, istresite iz nje svaku trun praine . Ova samoanaliza je jedna od najvanijih magijskih priprema. Mnogi od okultnih si stema su je zanemarivali, pa zato nisu ni postizali dobre rezultate. Ovaj psihiki pripremni rad je neophodan za postizanje magijske ravnotee, bez koje se ne moe za misliti nikakav zakoniti progres razvoja. Zbog toga morate ujutru i uvee posvetit i po nekoliko minuta samokriticizmu. Ako u toku dana nadjete nekoliko slobodnih trenutaka iskoris-tite ih da dobro promislite, da li jo uvek negde postoje neke s krivene greke pa ako ih otkrijete zabeleite ih na papiri da ne zaboravite nijednu. Kad god se desi da pronadjete neki svoj nedostatak, ne oklevajte da ga odmah pri beleite. Ako ne uspete za jednu sedmicu otkriti sve vae greke, utroite jo jednu nedel ju dana za ova istraivanja sve dok konano ne napravite spisak svojih pogreki. Kada reite ovaj problem za jednu ili dve nedelje, doli ste do take sa koje moete poeti sle deu vebu. Sada pomou jakog razmiljanja, pokuajte odrediti svaki nedostatak jednom od e tiri elementa. Odredite po jednu rubriku u svom dnevniku za svaki elemenat i u n jih unesite svoje nedostatke. Za neke nedostatke neete biti sigurni kojem bi se e lementu trebali pripisati. Njih zabeleite pod naslovom neutralno. Sa napredovanjem razvoja biete u stanju da odredite odgovarajui elemenat svakom vaem nedostatku. Na primer, ljubomoru, mrnju, osvetoljubivost, plahovitost, bes, pripisaete vatrenom e lementu; la-komislenost, predrasude, hvalisavost, rasipanje, ogovaranje, element u vazduha; nezainteresovanost, len-jost, nesrdanost, popustljivost, nepanju, stidl jivost, drskost, nepostojanost, vodenom elementu; a lenjost, nesavesnost, melanh oliju, nepravilnost, izopaenje i otupelost elementu zemlje. Sledee nedelje razmiljae te o svakoj pojedinoj rubrici delei je na tri grupe. U prvu grupu unesite najvee n edostatke, naroito one koji na vas najvie utiu i deavaju se i pri najmanjoj prilici.

Druga grupa e obuhvatati one greke koje se redje pojavljuju i u manjem obimu. U p oslednju grupu unesite one greke koje se sada ponavljaju. Takodje to uradite i sa neutralnim (neodredjenim) nedostacima. U svakom sluaju budite savesni, isplatie s e! Ponovite itav postupak i s vaim dobrim psihikim osobinama, unosei ih u pojedine k ategorije eleme-nata. Ni ovde ne zaboravite pomenute tri kolone. Tako ete, na pri mer, pripisati aktivnost, polet, vrstinu, hra-brost, smelost, vatrenom elementu; marljivost, radost, spretnost, ljubaznost, strast, optimizam, vazdunom elementu; umerenost, uzdrljivost, revnost, saaljenje, mirnou, nenost, opratanje, vodenom elemen tu; obzir, istrajnost, savesnost, temeljitost, trezvenost, tanost, odgovornost, z emljanom elementu. Pri ovome, dobiete dva takozvana astralna psiho-ogledala, crno , sa loim duevnim osobinama i belo, sa dobrim i ple-menitim karakternim crtama. Ov a dva ogledala su prava okultna ogledala, i niko sem njihovih vlasnika nema nika kvog prava da pogleda u njih. Dopustite mi da jo jednom ponovim da vlasnik mora n astojati da precizno i savesno obradi svoja magi-jska ogledala. Ako bi se, u tok u razvoja, on prisetio jo neke svoje dobre ili loe osobine, on je i tada moe zabelei ti pod odgovarajuim naslovom. Ova dva magijska ogledala e omoguiti magiaru da tanije prepoz-na koji od elemenata preovladava u njegovom crnom ili belom ogledalu. Ovo prepoznavanje je neophodno da bi se postigla magijska ravnotea, a dalji razvoj z avisi od nje.

MAGIJSKI FIZIKI TRENING (I) MATERIJALNO ILI ULNO TELO Naporedo sa razvojem duha i due mora tei i razvoj njihove spoljanjosti, to jest tela. Nijedan deo naeg JA ne sme zaostajati niti biti zanemaren. Odmah ujutru, nakon ustajanja, morate ietkati svo je telo mekom etkom dok ne postane malo crvenkasto. Time e se telesne pore otvorit i i slobodnije disati. pored toga, najvie se rastereuju bubrezi. Zatim operite cel o telo, ili bar gornji deo tela, hladnom vodom i istrljajte ga grubim pekirom, do k se sasvim ne zagrejete. Osetljivi ljudi mogu koristiti mlaku vodu, naroito zimi . Ovaj postupak treba da postane svakodnevna navika i da se praktikuje celog ivot a, poto deluje osveavajue i otklanja umor. Pored ovoga, mogli biste praktikovati ju tarnju gimnastiku, bar nekoliko minuta dnevno, da bi vam telo ostalo vitko. Neu d avati neki naroiti program gimnastikih vebi poto ih svako moe odabrati po svojoj volj i i starosti. Najbitnije je da se postigne telesna elastinost. TAJNA DISANJA Disa nje morate veoma paljivo razmotriti. Normalno, svako ivo stvorenje zavisi od disan ja. Bez dis-anja uopte nema ivota. Oigledno je da magiar mora znati vie od puke injeni ce udisanja smee azota i kiseonika koje e plua apsorbovati i izbaciti kao azot. Plua ne mogu opstati bez disanja i hrane. Sve to nam je potrebno za ivot i, recimo da odrava na ivot, disanje i hrana je etvoropolno, tj. sastavljeno od etiri elementa plu s peti, ivotni elemenat ili akaa-princip kao to smo ve rekli u teoretskom delu o ele mentima. Medjutim, vazduh koji mi udiemo ima finiji stepen gustine od materijalne hrane. A saglasno univerzalnim zakonima, i vazduh i hrana su iste prirode, budui da su etvoropolni i slue da odravaju telo u ivotu. Okrenimo se stoga disanju. Kiseo nik pripada vatrenom elementu a azot elementu vode. Vazduni elemenat je posredujui elemenat, a zemljani elemenat je ono to kiseonik i azot dri zajedno. Akaa ili eter ini princip je zakoniti uzroni ili boanski princip. Ba kao u velikom svemiru, prirod i, i ovde elementi imaju svoju polar-nost, elektrini i magnetini fluid. Normalnim ili nesvesnim disanjem telo se snabdeva samo neophodnom koliinom elementarne sups tance koja je potrebna za njegovo normalno odravanje. Snabdevanje ovde ta-kodje z avisi i od potronje elementarne supstance. Sve ovo je sasvim drugaije kod svesnog disanja. Ako mi stavimo jednu misao, ideju ili lik, bez obzira da li je konkreta n ili apstraktan, u vazduh koji tre-ba udahnuti, ona e ui u akaa-princip tog vazduh a, i preneti ga, preko elektrinog i magnetinog fluida, na vazdunu supstancu. Ova im pregnirana (proeta, ispunjena, oplodjena, Prim.prev.) vazduna supstanca kada se pr enese do plua, preko krvnih sudova, igrae dvostruku ulogu. Na prvom mestu, materij alni de-lovi elemenata su predodredjeni za ouvanje tela, drugo, elektromagnetini f luid e, napunjen idejom ili likom, voditi elektromagnetini vazduh obojen idejom, i z krvotoka preko astralne matrice, do astralnog tela, a odatle do besmrtnog duha preko odraajne mentalne matrice. I to bi bilo reenje tajne disanja sa magijske tak

e gledita. Mnoge teologije koriste svesno disanja u cilju pouavanja, kao na primer SISTEM HATA-JOGE, bez poznavanja pravog procesa. Nekolicina ljudi je pretrpela jaka zdravstvena oteenja, za to su odgov-orne samo ekstremne vebe disanja koje ovaj sistem zahteva, naroito kada se one praktikuju bez vodjstva iskusnog vodia (GURU-a ). U veini sluajeva, neiskusan italac se nagovara na vrenje ovih vebi, zato to one obe vaju brzo sticanje okultnih moi. Ako eli, magiar e ovaj cilj postii mnogo lake i bre p mou univerzalnog inicijacijskog sistema koji je detaljno i temeljito opisan u ovo j knjizi. Prema tome, sasvim je oigledno da nije stvar u koliini udahnutog vazduha , nego u kvalitetu odredjene ideje koja impregnira vazdunu supstancu. Stoga nije neophodno a ak ni preporuljivo napumpavati plua

velikom koliinom vazduha, napreui ih bespotrebno. Zato ete vi svoje vebe disanja izvo diti polako i mirno bez ikakve urbe. Sedite udobno,opustite celo telo i diite na n os. Zamiljajte da e, sa udahnutim vazduhom, zdravlje, mirnoa, spokojstvo, uspeh ili bilo ta drugo emu teite, ui u vae telo preko plua i krvi. Eidetski lik vae ideje mora biti toliko snaan da je vazduh koji udiete tako jako impregniran vaom eljom da ona v e postaje stvarnost. U ovu injenicu ne smete ni najmanje posumnjati. Da biste izbe gli slabljenje, bie dovoljno da ponete sa sedam udisaja ujutru i sedam uvee. Postep eno poveavajte broj udisaja po jedan vie ujutru i uvee. Ne urite i ne preterujte, je r za sve treba vremena. U svakom sluaju ne smete prei na zamiljanje bilo koje druge elje dok prethodnu ne dovrite. Kod natproseno nadarenih uenika, uspeh e se manifesto vati najranije za sedam dana, a sve zavisi od sposobnosti i stepena imaginacije. Nekome e, za ostvarenje svojih elja, biti potrebne nedelje, ak i meseci, zato to se nameu neke egoistine elje, ali ograniite ih na gore pomenute, poput mirnoe, zdravlja , spokojstva i uspeha. Ne produujte vebe disanja vie od pola sata. Kasnije, bie vam dovoljno 10 minuta u proseku. SVESNO UZIMANJE HRANE Ono to je reeno o disanju, vai takodje i kod uzimanja hrane. I ovde se deavaju isti elementarni procesi, kao i k od vazduha koji treba udisati, samo to su ovde dejstva elemenata jaa i materijalni ja. elje utisnute u (na) hranu imaju znatan uticaj na materijalni plan gde su one izloene najmaterijalnijim zraenjima elemenata. Magiar e stoga najbolje razmotriti o vaj vid, ako eli postii bilo ta to se tie njegovog tela ili drugih materijalnih elja. Sada sedite ispred posude sa jelom koje ete jesti, i sa najjaom moguom imaginacijom , koncentriite se na svoju elju da se otelotvori u hrani i ako je ta koncentracija bila efektivna, elja e, zaista, ve biti ost-varena. Ako ste sami, neuznemiravani i niko vas ne posmatra, drite svoje ruke na blagosiljajui nain iznad hrane. Ako nist e u toj prilici, bar utisnite svoju elju u hranu koju uzimate ili zatvorite oi. Mod a ete odavati utisak kao da izgovarate molitvu pre jela, gesta koji je, to se tie in jenica, sasvim ispravan. Zatim jedite hranu polako ali svesno, sa sutinskim uvere njem da, stvarno, zajedno sa hranom, vaa elja ulazi u celo telo, sve do najfinijih nerava. Uzimanje hrane treba za vas da predstavlja sveti in, neto slino hrianskom pr ieivanju. Magijsko obrazovanje ne preporuuje da se jede na brzinu. Svaka vrsta hrane i pia je pogodna za magi-jsku impregnaciju eljama. Sva impregnirana hrana i pie mo ra se sasvim konzumirati i nita se ne sme os-taviti. Ne itajte za vreme jela. Naalo st, velika veina ljudi ima ovu runu naviku. Nepoeljna je i svaka vrsta razgovora. ov ek bi trebao jesti jedino sa odravanjem (u svesti) svoje elje. Treba zapamtiti da se ne bi smela pridruiti nikakva suprotna elja. Na primer, ako teite zdravlju preko svesnog ili magijskog disanja, ne smete se koncentrisati na uspeh za vreme obed a. Najkorisnije je podsticati istu elju pri disanju i pri jelu da bi se izbegle s uprotne vibracije ili zraenje u telu. Setite se poslovice: Onaj ko juri dva zeca u isto vreme, nee uh-vatiti ni jednog. Ko se, pri svesnom uzimanju hrane, ugleda na tajnu priea, i sa njom pronadje analogiju u ovome, i seti se rei naeg Gospoda Isusa Hrista: Uzmi i jedi, jer to je telo moje, uzmi i pij, jer to je krv moja, shvatie n jegovo istinsko i prvobitno znaenje. MAGIJA VODE Voda igra jednu od najvanijih ulo ga, ne samo u svakodnevnom ivotu, budui da je apsolutno neophod-na za pie, priprema nje hrane, pranje, proizvodnju pare u fabrikama, itd., ve i u naem magijskom razvo ju vodeni elemenat se moe pokazati kao znaajan faktor. Kao to smo ve naglasili u teo retskom delu, vodeni

elemenat vlada magnetizmom ili privlanom silom, a to je ba ono svojstvo koje emo ko ristiti u razvoju naih sposobnosti. Sve knjige koje govore o animalnom magnetizmu , zraenju oda i tako dalje upoznavaju sa injenicom da se voda moe magnetizovati ili odirati. Medjutim, mnogo manje je poznato kako poveati tu osobinu ili kako je is koristiti na drugi nain. Pored vode i svaka druga vrsta tenosti poseduje naroitu os obinu privlaenja, i usled skupljanja, vrstog zadravanja, bez obzira da li se radi o dobrim ili loim uticajima. Zbog toga vodeni elemenat moemo posmatrati kao neki ak umulator, naroito njegov materijalni oblik, to je voda hladnija, vei je njen akumul ativni kapacitet. Sa svojom specifinom teinom, i to na 39 F (4 C) (iznad nule) ona j e najreaktivnija. Ova teorija nije ba precizna, poto je razlika prijemljivosti vod e (ili drugih tenosti) sve do 43 F (6 C) (iznad nule) toliko beznaajna i teko vidljiv a tako da jedino savreno uvebani magiar moe prepoznati ove razlike. Ako zagrevanjem voda postane mlaka, njena prijemljivost se naglo smanjuje. Izmedju 97-99 F (36-37 C) ona postaje neutralna za magnetizam. Pazite! Ovde govorimo o specifinim osobin ama privlane moi i njenoj praktinoj vrednosti samo u pogledu magnetizma koji proizi lazi iz medjudejstva el-emenata kao neporecive injenine stvari. Impregnacija (prek o AKAA-principa prisutnog u svakoj supstanci, pa prema tome i u fizikoj vodi) odre djenom eljom moe se izvriti u svakoj stvari i na bilo kojoj temperaturi. Komad hleb a, vrela supa ili olja kafe ili aja mogu se magijski nabiti ili napuniti. Medjutim , ovaj naboj ne zavisi od akumulativnog ka-paciteta vodenog elementa, poto se izv odi preko uzronog principa pete moi elemenata, a prouzrokuje ga elektromagnetini fl uid elemenata koji su u pitanju. Vano je obratiti panju na ovu razliku da bi se iz begle greke. Na primer, sasvim je nemogue magnetizovati tanjir vrele supe, zato to se akumulativna mo vode-nog elementa, poveanjem toplote koja je prisutna u vodi, u ravnoteava ili poveava, ako Predje 99 F (37 C). Supa se, medjutim, moe impregnirati o dgovarajuom eljom. Razmotrimo sada praktinu stranu magije vode. Kad god perete ruke , zamiljajte intenzivno da, ne samo da skidate prljavtinu sa svog tela, nego i neis tou iz svoje due. Razmiljajte da spirate neuspeh, nevolju, nezadovoljstvo, bolest i slino i da ih prenosite na vodu. Ako je mogue, perite se ispod slavine tako da pr ljava voda odmah otie, i zamiljajte u tom trenutku da i sva vaa slabost otie sa tom vodom. Ako pri ruci imate samo lavor, ne zaboravite da odmah prospete korienu vodu , tako da niko ne bi doao sa njom u dodir posle toga. Takodje, moete ruke umoiti, n a tre-nutak, u hladnu vodu i koncentrisati se na magnetno-astralnu privlanu mo koj a izvlai svu slabost iz vaeg tela i due. Budite vrsto uvereni da svi vai nedostaci ul aze u vodu. Ubrzo ete se iznenaditi uspenou ove vebe. I tu vodu takodje odmah prospit e. Ova veba je izuzetno delotvorna ako je izvodite leti, dok se kupate u reci, ka da je itavo telo (naravno osim glave) pod vodom. Ovu vebu moete izvoditi i na obrnu ti nain, putem magnetizovanja vode koju elite upotrebiti, ili impregnirajui je svoj om eljom, ostajui u vrstom uverenju da e, putem pranja, mo ui u vae telo, a elja biti tvarena. Onaj ko ima vremena na pretek, moe kombinovati obe ove vebe skidajui svo z lo u jednu vodu (recimo pod slavinom ili u posebnom bazenu), a zatim perui se u d rugom bazenu sa vodom koja je impregnirana njegovom eljom. U ovom sluaju, i to u p rvom postupku, kada spirate zlo, treba da koristite sapun. ene adepti, pored dve ve pomenute mogunosti, imaju i treu zgodnu priliku: one e usredsrediti svoj magnetiz am na injenicu da voda ini da lice i koa izgledaju mladjim, elastinijim i stoga priv lanijim. Stoga je preporuljivo ne samo umiti lice, ve i celog ga zagnjuriti, na nek oliko sekundi, u vodu. Ovaj postupak treba ponavljati bar sedam puta zaredom. U ovu svrhu vodi se moe dodati malo boraksa. Magiar ima jo jednu priliku koju ne bi t rebao prevideti, a to je magnetino pranje oiju. Ujutru, magiar uranja svoje lice u vodu koja je prethodnog dana prokuvana (nalivi neki lavor do pola) i otvara oi u o voj vodi. On krui oima u svim pravcima, i ovu vebu ponavlja sedam puta. U prvi mah imae oseaj lakog peckanja u oima, ali to e nestati im se oi priviknu na ovu vebu. Ko g d pati od slabog vida, moe vodi dodati blagi odvar (prokuvani aj) od biljke vidac - eufrazija (herba euphrasia). Ovo kupanje oiju ini ih otpornim na sve promene vre mena pa prema tome ojaava vizuelnu sposobnost, poboljavajui slab vid i ini da oi post anu bistre i sjajne. Ni u kom sluaju ne zaboravite da magnetizujete vodu koja je

namenjena u ovu svrhu i da je impregnirate svojom koncentrisanom eljom. Naprednim uenicima koji vebaju vidovitost, ovde se prua prilika da unaprede svoje vidovnjake sposobnosti.To bi, za sada, bilo sve o materijalnom razvoju i uvebavanju tela.

PRIKAZ SVIH VEBI KORAKA II. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. kontrola misli 2. disci plina misli 3. potinjavanje misli Za 1. kontrola misli dva puta dnevno od 1 - 10 minuta; za 2. potiskivanje izvesnih misli. Odravanje lino izabrane misli. Izazivan je praznine uma; za 3. pisanje magijskog dnevnika. Samokritinost. Planiranje nizo va misli za sledei dan ili sedmicu unapred. II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING: 1. intro spekcija ili samospoznaja 2. pravljenje (crnih i belih) ogledala due u pogledu el emenata, u tri sfere delovanja III. MAGIJSKI FIZIKI TRENING: 1. navikavanje na no rmalan i razuman nain ivota 2. izvodjenje vebi 3. svesno disanje 4. svesno uzimanje hrane (Tajna Priea) 5. magija vode Vreme predvidjeno za izvrenje ovih vebi je od etrn aest do mesec dana za ljude prosenih sposob-nosti. Oni koji su ve praktikovali kon centraciju i meditaciju trebali bi napredovati u ovom periodu. Oni bez ikakvog i skustva e svakako morati da produe ovaj period, a uspeh uglavnom zavisi od uenikove linosti. U praksi, beskorisno bi bilo da prelazi sa stepena na stepen, a da ne d ovri prethodni na zadovoljavajui nain. Kraj prvog Koraka. ************************* ******************************

KORAK II AUTOSUGESTIJA ILI TAJNA PODSVESTI Pre nego to predjemo na opisivanje vebi drugog koraka, dopustite mi da objasnim tajnu podsvesnog i njegove praktine posl edice. Na isti nain kao to normalna svest ima svoje sedite u dui, a u telu je aktivi ra veliki mozak (cerebrum), dakle glava, i podsvest je svojina due, koja boravi u malom mozgu (cerrebellum), tj. zadnjem delu glave. U pogledu magijske prakse, p ozabavimo se prouavanjem psiholoke funkcije malog mozga, dakle podsvesnog. U svako m pojedincu to jest u njegovim pravim ulima, normalna sfera svesti je netaknuta t j. on je uvek i u svako doba sposoban da koristi funkcije normalne svesti. Kao to proizilazi iz naih istraivanja, ne postoji nijedna sila u svemiru, niti u bilo ko m oveku,koja ne varira izmedju suprotnosti.Oatle, mi moemo podsvest posmatrati kao suprotnost normalnoj svesti.Ono to mi, pri normalnoj svesti, razumevamo pomou sve s-ti miljenja, oseanja htenja, pamenja razuma intelekt, odraeno je u naoj podsvesti n a suprotan nain. Praktino reeno, mi nau podsvest moemo posmatrati kao naeg protivnika. Pobuda ili impuls za sve to je nepoeljno, poput naih strasti, nedostataka i slabos ti, potie ba iz ove sfere svesti. Ueniku, koji se bavi samoposmatranjem, sada pripa da zadatak obelodanjivanja rada ove podsvesti, prema kljuu elemenata ili etvoropol nom magnetu. Ovo je zadovoljavajui zadatak u kojem e uenik stei samopouzdanje svojim vlas-titim razmiljanjem ili meditacijom. Stoga, podsvest je podstrek za sve ono t o mi ne elimo. Nauimo kako da pretvorimo ovaj, tako da kaemo, suprotstavljenim vid naeg JA, tako da on ne samo da nee tetiti ve e naprotiv, da pomae ost-varenje naih el Podsvest za svoju realizaciju u materjalnom u materjalnom svetu zahteva vreme i pros-tor, dva osnovna principa koja vrede za sve stvari koje treba da se pretvo re u stvarnost iz uzronog sveta. Povlaenjem vremena i prostora iz podsvesti, supro tni pol e prestati da prenosi svoj uticaj na nas, a mi emo biti u stanju da nae elje ostvarimo preko podsvesnog. Ova iznenadna eliminacija podsvesnog nudi klju za pr aktinu primenu autosugestije. Ako na primer u podsvest usadimo elju da se ne preda jemo naim stras-tima, u toku sutranjeg dana ili na due vreme, kao to su, recimo, puen je ili pie (alkohol), podsvest e imati dovoljno vremena da, direktno ili indirektn o, postavi neke prepreke na na put. Uveini ovakvih sluajeva, uglavnom, usled slabe ili nerazvijene snage volje, podsvest e skoro uvek uspevati da nas nadvlada ili i zazove neuspehe. S druge strane, ako ideje vremena i prostora iskljuimo iz podsve sti, dok je impregniramo eljom, jedino e pozitivan pol podsvesti delovati na nas, poto je normalna svest ujednaena, i naa impregnirana elja mora imati uspeh koji oekuj emo. Ova znanja i mogunosti povezane stim, od najveeg su znaaja za magijski razvoj

i zato se moraju razmatrati sve dok je samo-sugestija u pitanju. Reenica koju tre ba odabrati za autosugestiju uvek mora uvek mora biti izraena u sadanjem i zapoved -nom obliku. Vi ne biste trebali rei: Ja u prestati da puim ili pijem ili slino. Pravi lan oblik je: Ja ne puim, Ja ne pijem ili Ja ne volim puenje ili pie i tako dalje, pre a svemu to elite sugerisati u pozitivnom ili negativnom smislu. Klju ili putokaz za autosugestiju treba traiti u obliku reenice. To je ono to treba posmatrati, uvek i u svakom obliku,ako elite izvriti autosugestiju preko podsvesti. Podsvest deluje na na-jdelotvorniji i naj prodorniji nain u toku noi, kada ovek spava. U stanju sna, aktivnost normalne svesti je obustavljena, a podsvest radi umesto nje.Stoga je najpogodnije vreme za prijem autosugestije onda kada telo sanjivo odmara u kreve tu to jest neposredno pre spavanja isto kao i odmah nakon budjenja, kada jo malo ostajemo u nekoj vrsti polubudnog stanja. To ne znai da bi neko drugo vreme bilo sasvim nepodesno za auto-sugestiju, ve da su ova dva trenutka najpriznatija, budui da je podsvest tada najosetljivija. Eto zato magiar nikad nee otii na spavanje sa o seanjem besa, depresije, briga koje bi imalo neeljene uticaje na njegovu podsvest, nastavljajui isti niz misli sa kojima bi zaspao. Pazite: na spavanje uvek idite s a Mirnim i skladnim mislima ili idejama o uspehu, zdravlju i oseanjima zadovoljst va. Pre nego to se odluite za praksu autosugestije, napravite mali lani od 3O-4O drv enih ili staklenih perli. Ako vam pravljenje lanca predstavlja problem, moe vam p osluiti i komad obinog kanapa. Zaveite 3O-4O vorova na njemu i malo zgodno sredstvo za autosugestiju bie spremno. Ono jedino slui za izbega-vanje brojanja dok vi stal no ponavljate sugestivnu formulu, i da na to ne obraate panju. Ova mala napravica moe vam posluiti i za proveravanje broja uznemiravajuih prekida, u toku odredjenog vremena, dok prakti-

kujete vebe koncentracije i meditacije. Sve to treba da uradite jeste da pomerite po jednu perlu ili vor, pri svakom prekidu. Praktina primena autosugestije je veom a jednostavna. Ako ste izrazili reima ono to elite postii jed-nom preciznom reenicom, potujui sadanji i zapovedni oblik, kao na primer: Svakim danom oseam se sve bolje i bolje ili Ne volim puenje ili pie ili zdrav sam, zadovoljan, srean, onda moete pre praksu. Neposredno pre spavanja, uzmite va niz perli ili vorova i, bilo apatom, ti ho ili samo u sebi, zavisno od vae okoline, ponavljajte izabranu frazu, i pri sva kom ponavljanju pomerajte po jednu perlu ili vor, sve dok ne dodjete do kraja niz a. Sada sigurno znate da ste formulu ponovili etrdeset puta. Osnovna stvar je da zamiljate svoju elju kao da je ve ostvarena i da zaista postoji. Ako vam se jo uvek ne spava, nakon ponavljanja celog niza perli, pozabavite se i dalje idejom da je vaa elja ve ostvarena, i tako nastavite sve dok, konano ne zaspite sa svojom eljom u mislima. Morate pokuati da svoju elju prenesete u san. Ako biste zaspali, dok nep rekidno ponavljate formulu, a da ne stignete drugi put do kraja niza, svrha e ipa k biti postignuta. Ujutru, dok jo niste ustali, a imate malo slobodnog vremena, t reba da dohvatite niz perli, i da jo jed-nom ponovite vebu. Neki ljudi ustaju po n ekoliko puta nou zbog izbacivanja urina ili nekih drugih razloga. U takvimsluajevi ma, oni takodje mogu ponavljati ovu vebu i pre e postii svoj eljeni cilj. Sada se po javljuje pitanje: koja se vrsta elja moe ostvariti autosugestijom? Uglavnom, svaka elja se moe ispuniti sve dok su u pitanju duh, dua i telo, na primer, profinjenje karaktera, potiskivanje runih oso-bina, slabosti, nemiri, ozdravljenje, uklanjanj e i potpomaganje raznih sposobnosti i tako dalje. Naravno, elje koje nemaju nikak ve veze sa linou poput dobitaka na lutriji i slino ne mogu se nikad ispuniti (autosu g-estijom). Nikada ne biste trebali prelaziti na odabiranje formule za novu elju, pre nego to budete apsolutno zadovoljni sa rezultatom prve. Ko ozbiljno i sistem atski pone sa ovim vebama, uskoro e biti zapanjen koris-nim uticajem autosugestije, i zadrae ovaj metod tokom celog svog ivota. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (II) U prvom koraku naeg magijskog mentalnog treninga nauili smo da kontroliemo i vladamo naim m is-lima. Sada emo prei na pouavanje poveavanja mentalne koncentracije da bi ojaali sn agu volje. Stavite nekoliko predmeta ispred sebe, recimo, no, viljuku , kutiju cig areta, olovku kutiju ibica, i fik-sirajte oima jedan od tih predmeta odredjeno vre me. Pokuajte zapamtiti njegov taan oblik i boju. Onda zatvorite oi i nastojte zamis

liti taj predmet plastino, u ba istom obliku kakav je on u stvarnosti. Ako bi pred met ieznuo iz vae imaginacije, pokuajte ga ponovo prizvati u seanje. Na poetku ete u o om eks-perimentu uspevati samo na kratko, na nekoliko sekundi, ali kada istrajet e i ponavljate ovu vebu, predmet e postati jasniji, a ponovno pojavljivanje i nest ajanje e se iz vebe u vebu sve redje deavati. Nemojte se plaiti poetnih neuspeha, a ak o osetite umor, predjite na neki drugi predmet. Na poetku, nemojte vebati due od 10 minuta, ali posle nekog vremena, malo po malo, vebu moete produiti sve do pola sat a. Da bi proverili broj uznemiravanja, koristite niz perli ili vorova opisan u po glavlju o autosugestiji. Pomerite po jednu perlu pri svakom uznemiravanju ili pr ekidu. Tako ete kasnije moi da znate koliko se uznemiravanja do-godilo tokom vebe. Svrhu vebe ete ostvariti, kada budete mogli zadrati (u viziji) jedan predmet 5 minu ta bez ikakvog prekida. Ako ste doli do tog stupnja, moete prei na zamiljanje predme ta sa otvorenim oima. Sada predmeti treba da daju utisak kao da vise u vazduhu i da se vide, pred vaim oima, u tako plastinom obliku kao da bi se, naizgled, mogli o pipati. Pored predmeta koje ste zamislili, nita drugo od njegove okoline ne sme s e primeivati. I ovde eventualne prekide proverite pomou niza perli. Ako ste uspeli zadrati neki prdmet da plastino visi u vazduhu pet minuta, bez ikakvih upadica, i spunili ste zadatak ove vebe. Nakon VIZUELNE koncentracije, napravimo jedno istrai vanje o koncentraciji SLUHA. U poetku, stvaralaka imaginacija treba da odigra odre djenu ulogu. Ovo je, izgleda, nemogue iskazati: zamislite ku-

canje sata ili neto slino tome, poto ideja imaginacije uopte ukljuuje slikovnu predsta u, o kojoj se ne moe govoriti kod vebi slune koncentracije. Radi boljeg razumevanja , moramo rei: zamislite da ujete kucanje sata. Stoga koristimo ovu vrstu izraza. S ada zamiljajte da ujete kucanje sata na zidu. Pri tome ete na poetku uspeti samo na nekoliko sekundi, ba kao i u prethodnoj vebi. Ali ako ste uporni u vebanju, uete zvuk sve jasnije i jasnije, bez uznemiravanja. I ovde e niz perli ili vorova koristiti za proveravanje smetnji. Zatim, pokuajte uti kucanje depnog ili runog asovnika, ili zvonjenje zvona u razliitom skladu tonova. Moete praktikovati i druge eksperimente slune koncentracije poput zvuka gonga, raznih bunih ekianja, kucanja, grebanja, vuen ja nogu pri hodu, udaraca groma, nenog utanja vetra koje se pojaava do zavijanja olu je, zvukova violine ili klavira i drugih instrumenata. Pri vrenju ovih vebi najvani je je zadrati se u granicama slune koncentracije, ne preputajui se slikovnoj imagina ciji. Ako bi se takva imaginacija po-javila, morate je odmah proterati. Nikada z von zvona ne sme izazvati imaginaciju samog zvona. Ova veba je dovrena, im ste u st anju pet minuta zadrati ovu slunu imaginaciju. Sledea veba je ULNA koncentracija. Pok uajte stvoriti oseaje hladnoe, toplote, teine, lakoe, gladi, edji, umora i zadrite to seanje najmanje pet minuta, bez najmanje vizuelne ili slune imaginacije. Ako ste s rekli sposobnost koncentracije u tom stepenu da ste u stanju proizvesti eljeni os eaj, i vrsto ga zadrati, moete prei na sledeu vebu. Da malo rasvetlimo i koncentraciju na MIRIS. Zamislite da udiete miris raznog cvea poput rua, jorgovana, ljubiica ili n ekih drugih mirisa, i odravajte tu imaginaciju, ne doputajui da se pojavi i slika t og cveta. Pokuajte isto vebati i sa neprijatnim mirisima raznih vrsta. Vebajte ovu vrstu koncentracije, sve dok ne budete u stanju da, u imaginaciji, izazovete bil o koji miris po volji i da ga zadrite bar pet minuta. Naa poslednja veba odnosi se na koncentraciju na UKUS. Bez miljenja o bilo kojoj hrani ili piu ili bez zamiljanj a istog, morate se koncentrisati na ukus. Odaberite tupe osete ukusa kao slatko, gorko, slano i kiselo za poetak. Kad se malo izvetite u ovome, moete probati i sa ukusom raznih zaina, po linoj elji. Kad uspete proizvesti oseaj ukusa koji odaberete i da ga zadrite bar pet minuta, svrha vebe je ispunjena. Primetiete da e se poneko sretati sa manjim ili veim tekoama pri praktikovanju ovih vebikoncentracije. To znai da je modana funkcija, u pogledu pojedinog ula, zanemarivana ili nepotpuno razvije na. Veina sistema za obuavanje obraaju panju samo na jednu ili dve, u najboljem sluaj u, na tri funkcije. Vebe kon-centracije izvodjene sa svih pet ula, jaaju va um, snag u volje, i vi ne samo da uite kako da kontroliete sva ula, ve i da ih razvijate i ko nano njima savreno ovladate. Sva magiareva ula moraju biti jednako razvijena, a on m ora biti u stanju da ih kontrolie. Ove vebe su od najvieg znaaja za magijski razvoj,

i nikad ih ne bi trebalo izostaviti. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (II) U prvoj fazi, uenik je nauio kako da praktikuje introspekciju (samoposmatranje). On je popisao svoje dobre i loe osobine prema etiri elementa, i podelio ih u tri grupe. Tako je napravio dva ogledala due, do-bro (belo) i loe (crno) ogledalo. Ova dva ogledala d ue predstavljaju njegov duevni (psihiki) karakter. Sada on mora pronai iz tih beleki koje elementarne snage, na dobroj i na looj strani, preovladjuju u njemu, i nasto jati da uspostavi ravnoteu ovih elementarnih uticaja, u svim sluajevima. Bez raavn otee elemenata u astralnom telu ili dui, nije mogu magijski napredak niti uspon. Pr ema tome, na ovom koraku, moramo se okrenuti uspostavljanju psihike ravnotee. Ako magiar poetnik raspolae sa dovoljnom koliinom snage volje, on moe prei na ovladavanje strastima ili osobinama koje na njega vre najvei uticaj. Ako ne poseduje dovoljno jaku volju, on moe poeti sa suprotne strane tj. prvo uravnoteujui male slabosti, i b orei se protiv veih greaka i slabosti, malo po malo, sve dok ih ne dovede pod svoju kontrolu. Za ovladavanje strastima, ueniku se nude tri mogunosti:1. Sistematska p rimena autosugestije na nain koji smo ve opisali. 2. Pretvaranje strasti u suprotn e dobre osobine to se postie putem autosugestije ili pojedinano preko ponavljanih m editiranja, i stalnog uveravanja o dobrim osobinama.

3. Panja i volja. Korienjem ovog metoda vi neete dopustiti nikakav izliv strasti, bo rei se protiv nje u samom zaetku. Oigledno je da je ovaj metod najtei i podesan samo za one ljude koji raspolau sa mnogo volje, ili htenja da postignu jaku mo volje b orei se protiv svojih strasti. Ako poetnik ima na raspolaganju dosta vremena i eli da u svom razvoju napreduje to je mogue bre, on moe koristiti sva tri metoda. Najkor isniji nain je usmeriti sve metode u jednom pravcu, na primer, na svesno uzimanje hrane, magiju vode i tako dalje. Tada uspeh nee izostati. Svrha ovog koraka je u ravnoteenje elemenata u dui. Uenik stoga treba da nastoji da se brzo i sigurno otar asi svih onih strasti koje najvie ometaju njegovu uspenost u magijskoj vetini. Ni u kom sluaju on ne bi smeo poeti sa vebama koje pripadaju narednim koracima,pre nego to je apsolutno ovladao vebama drugog koraka i zabeleio dalekosean uspeh u uravnotee nju elemenata. Profinjenju karaktera treba teiti i kasnije, tokom itavog kursa, al i ve na ovom nivou, mane koje brzo nalaze podlogu i loe osobine koje oteavaju razvo j u velikoj meri, trebale bi biti iskorenjene. MAGIJSKI FIZIKI TRENING (II) Zadac i magijsko treninga tela dati u Koraku I moraju se zadrati i treba da postanu sva kodnevna navika kao to su pranje hladnom vodom, trljanje tela od glave do stopala , atletske jutarnje vebe, magija vode, svesno disanje i tako dalje i tako dalje. Telesni trening u drugom koraku propisuje izmenu vebi disanja. U prethodnom korak u, nauili smo kako da diemo svesno i prenesemo elju udahnutu zajedno sa vazduhom (p reko akaa-principa) u krvotok putem plua. U ovom poglavlju opisau svesno disanje pr eko pora. Naa koa ima dvostruku funkciju tj. disanje i izluivanje. Zbog toga mi nau kou moramo posmatrati kao drugi deo plua i kao jo jedan telesni bubreg. Sada e svako me biti jasno, zbog kojeg smo vanog razloga preporuivali suenje -etkanje, trljanje, pranje hladnom vodom i ostalo. Pre svega, ovim se namerava pot-puno oslobadjanje plua i delimino rastereenje naih bubrega, a drugo stimulisanje pora na veu aktivnost . Svakako je suvino objanjavati koliko je to korisno za zdravlje. Sa magijske take gledita, svesno disanje preko pora je od najveeg interesa za nas pa emo, stoga, odm ah prei na praksu. Sedite udobno u naslonja ili na sofu i opustite sve miie. Pokuajte misliti da, sa svakim udahom, ne diu samo vaa plua tj. udiu vazduh, ve da to radi i i tavo telo. Budite vrsto uvereni da, zajedno sa pluima, istovremeno i svaka pojedin a pora vaeg tela prima ivotnu (vitalnu) mo i predaje je telu. Morate se oseati kao s uvi sundjer koji, kada se potopi u vodu, pohlepno je upija. Morate imati isti os eaj pri udis-anju. Ovako e vitalna mo prei iz eterikog principa i vae okoline u vas. Z avisno od svog karaktera, svaki pojedinac e na drugaiji nain osetitit ovaj ulazak v italne sile preko pora. Kada posle izvesnog vremena uvebavanja, postanete veti u u disanju, istovremeno preko plua i itavog tela, poveite ova dva metoda disanja sa ud isanjem elje tj. disanje za zdravlje, uspeh, mir, vladanje strastima ili bilo ta d rugo to vam je preko potrebno. Ispunjenje vae elje (saoptene u sadanjem i zapovednom obliku) treba da se ostvari ne samo preko plua i krvotoka ve preko itavog tela. Ako

ste postigli izvesnu vetinu u ovom eksperimentu, moete takodje magijski uticati i na izdisanje zamiljajui da, pri svakom izdisaju, izluujete suprotnost vaoj elji popu t slabosti, poraza, nevolje i tako dalje. Ako imate uspeha u izdisanju i udisanj u, preko plua i itavog tela, ova veba je dovrena. Sledea veba se bavi kontrolisanjem v aeg tela. Potrebna je velika vetina da bi se sedelo mirno i udob-no, pa je stoga n eophodno nauiti kako da to postignemo. Sedite na stolicu, tako da vam kima ostane prava. Na poetku, doputa vam se da se oslonite na naslon stolice. Drite stopala zaj edno tako da ine prav ugao sa kolenima. Sedite oputeni, bez ikakvog naprezanja miia, sa rukama lagano stavljenim preko bedarta. Navi-jte sat da zazvoni za pet minut a. Sada zatvorite oi i posmatrajte celo svoje telo. Prvo, primetiete da miii postaju nemirni usled nervnog nadraaja. Prisilite sebe , to energinije moete, da istrajete sedeti mirno. Ma kako lako izgledala ova veba, injenica je da je ona prilino teka za poetnika. Ako kolena neprestano tee da se razdvoje, moete vezati stopala pekirom il i konopcem za poetak. Ako ste u stanju da sedite pet minuta bez grenja i nekog nar oitog napora, svaku sledeu vebu treba produiti za jedan minut. Kada budete mogli

sedeti bar pola sata mirno, udobno i bez ikakvih tekoa, ova veba e biti zavrena. Kada to postignete i vi ete tvrdniti da ne postoji bolji poloaj za odmor i relaksaciju tela. Ako neko eli da koristi vebe fizike izdrljivosti u svrhu razvijanja snage vol je, on moe zauzimati razliite poloaje, po svom izboru, da bi bio u stanju da sedi o puteno i udobno, bez ikakvih uznemiravanja, itav jedan sat. Indijski JOGA-sistem p reporuuje i opisuje mnogo takvih poloaja, u poglavlju o ASANAMA, tvrdei da se njiho vim ovladavanjem mogu stei razliite okultne moi. Mora se ostaviti kao nereeno to da li se pomou ovih telesnih poloaja oslobadjaju takve moi. Nama je potreban odredjeni poloaj za na magijski razvoj, nije bitno koji, a najprostiji je onaj koji smo gor e opisali. On samo treba da ponovo umiri telo i ojaa snagu volje. Glavna stvar e u vek biti to da je duhu i dui potrebno mirno funkcionisanje tela, a o tom problemu e se raspravljati u nekim od narednih posebnih vebi. Za uenike koji se mnogo zamar aju, mentalno i fiziki, pri izvodjenju vebi prvog i drugog koraka, i po pravilu za spe tokom vebi koncentracije i meditacije, bie najbolje da ih praktikuju u gore po menutom poloaju. Poetnik treba da praktikuje ovu vrstu telesne kontrole u svom sva kodnevnom ivotu. Posmatranjem ipanjom pronai e za to mnogo zgodnih prilika. Na prime r, ako se oseate umornim, prisilite sebe da, uprkos umoru, uradite jo neto, pa bio to neki hobi ili kratka etnja. Ako ste gladni, nemojte jesti jo pola sata, ako ste edni nemojte se smesta napiti, nego malo priekajte. Budui da ste navikli da svo vr eme urite, pokuajte delati sporo i na obrnut nain. Ma koliko trener bio spor, moe po stii dobre rezultate. Jedino od uenika zavisi kontrolisanje i prisiljavanje tela i nerava snagom volje. Ovo je kraj vebi drugog koraka.

PRIKAZ SVIH VEBI KORAKA II I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING:1. autosugestija ili razo tkrivene zagonetke Nesvesnog2. Vebe koncentracije:a) vizuelne (optike),b) slune,c) u lne,d) na miris,e) na ukus.Ovde se nastavljaju i produbljuju vebe koje se odnose na eliminaciju misli (negativnog izraza).II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING:Magijsko-as tralna ravnotea u pogledu elemenata, pretvaranje ili profinjenje karaktera;a) bor bom ili kontrolom,b) autosugestijom,c) pretvaranjem ili preobraavanjem u suprotnu osobinu.III. MAGIJSKI FIZIKI TRENING:a) svesno disanje preko pora,b) svestan pol oaj tela (dranje, stav),c) kontrola tela u svakodnevnom ivotu, po volji.Pre spavanj a treba najlepe i najistije ideje unositi u san.KRAJ DRUGOG KORAKA

KORAK (III)ZNANJE, SMELOST, HTENJE, UTANJE, to su etiri stuba Solomonovog hrama to jest mikrokosmos i mak-rokosmos na kojima je izgradjena sveta nauka magije. Sagl

asno saetiri elementa, to su osnovne osobine koje mora posedovati svaki magiar ako tei najveem savrenstvu u nauci. Svako moe stei magijsko ZNANJE marljivou i istrajno vladanje zakonima vodie ga, korak po korak, ka NAJVIOJ MUDROSTI. HTENJE je vid sna ge volje koja se moe zadobiti vrstinom, strpljenjem i upornou u svetoj nauci i, ug-l avnom, u njenoj praktinoj primeni. Onaj ko ne namerava samozadovoljiti svoju puku radoznalost, nego je, najozbiljnije, voljan da stupi na stazu koja vodi ka uzvie nim vidovima mudrosti, mora posedovati nepokole-bljivu volju. SMELOST: Onaj koji se ne plai rtvi ni prepreka, ko je nezavisan od miljenja drugih ljudi, ko svoj cil j dri vrsto na umu, bez obzira da li se sree sa uspehom ili porazom, otkrie misterij u.UTANJE: Hvalisavac koji mnogo pria i pokazuje svoju mudrost nikada nee biti istin ski magiar.Pravi magiar nee nikada isticati svoj autoritet, naprotiv, uinie sve da se ne oda. utanje je mo. to je utljiviji o svom znanju i iskustvu, bez izdvajanja od d rugih ljudi, vie e biti nagradjen od Najvieg Izvora. Svako ko cilja na sticanje zna nja i mudrosti treba da da sve od sebe da bi zadobio gore pomenute etiri osnovne osobine, jer ba nita se ne moe postii u svetoj magiji, bez ovih uslova. Sada slede v ebe treeg koraka. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (III) U kursu drugog stepena, nauili sm o kako da praktikujemo ulnu koncentraciju uvebavanjem svakog ula. Na ovom koraku, m i emo pojaati mo nae koncentracije, proirujui je sa jednog ula na dva ili tri ula odj om. Naveu nekoliko primera, pomou kojih e vet uenik biti u stanju da uradi svoju sopst venu sferu delovanja. Zamislite plastini sat koji visi na zidu sa svojim klatnom koje se njie tamo-amo. Vaa imag-inacija mora biti tako savrena i konstruktivna kao da je zaista i stvarno sat na zidu. Pokuajte ga opaziti i uti njegovo kucanje na z idu. Zadrite ovu dvostruku imaginaciju vidjenja i sluanja pet minuta. Na poetku, to ete uspeti samo na par sekundi, medjutim, pomou stalnog ponavljanja, biete u stanj u da ovu imaginaciju odrite due. Praksa usavrava. Ponovite ovaj ogled sa slinim pred metima poput gonga, kod kojeg ne samo da morate uti zvuk ve i opaziti osobu koja t aj zvuk proizvodi. Ili pokuajte zamisliti sebe kako gledate potok i ujete amor vode . Ili itno polje koje talasa vetar i sebe kako sluate apat povetarca. Zatim zamenit e i potraite sline eksperimente, uredjujui ih tako da dva ili tri ula budu ukljuena. Ostali ogledi sa optikim i akustinim imaginacijama mogu se sastaviti, gde e na prim er biti ukljuene oi i ulo dodira. Sva vaa ula moraju biti oivljena i uvebana za koncen raciju. Naroitu panju morate posvetiti vidjenju, sluanju i oseanju, koja su neophodn a za napredak u magiji. Ne mogu dovoljno naglasiti veliki znaaj koji ove vebe imaj u za va razvoj kao magiara. Praktikujte te vebe marljivo i svakodnevno. Ako budete u stanju da zadrite dvoili troulnu koncentraciju bar pet minuta, ostvarili ste cil j ovih vebi. Ako ponete oseati zamor tokom vebi koncentracije, prekinite ih i nemojt e nastavljati. Odloite vebe za pogodniji trenutak kada ete se men-talno i fiziki udo bnije oseati. Pazite da ne zaspite tokom vebe. Iskustvo e pokazati da su rani jutar nji asovi najpodesniji za vrenje koncentracije. im postignete izvesnu vetinu u preth odnim vebama koncentracije i ako ste, prema tome, ustanju da istovremeno uposlite dva ili tri ula u vremenu od najmanje, pet minuta, moete krenuti dalje. Odaberite opet udoban poloaj koji je apsolutno neophodan za sav koncentracioni rad. Zatvor ite oi i sa

punom plastinou oblikujte sliku dobro poznatog dela zemlje, sela, mesta, vrta, kue, livade, pustare, ume i tako dalje. Zadrite tu sliku. Svaki sitan detalj pout boje, svetlosti i oblika treba precizno drati na umu. Sve to zamiljate treba da bude obl ikovano u tako plastinim oblicima kao da bi ste ga mogli dodirnuti, kao da ste ta mo zaista prisutni. Nita ne sme da vam promakne, nita ne bi smelo izbei vaem posmatr anju. Ako slika postaje mutna ili da sasvim nestaje, prizovite je ponovo i to jo jasnije. Ako ste postigli plastinost slike bar pet minuta, zadatak je obavljen. Z atim pokuajmo primeniti slunu koncentraciju na istu sliku. Verovatno zamiljate divl ju umu, sluajte onda, istovremeno, cvrkutanje ptica, ubor potoka, um vetra, zujanje pela i tako dalje. Ako ste uspeli u ovoj slici, pokuajte sa slinom koju ete sami ure diti. Ova veba e biti izvrena im budete u stanju da zamislite bilo koji predeo, grad ili mesto po svojoj elji, i uposlite istovremeno dva ili tri ula, vie od pet minut a. Ako ste dostigli ovaj stepen koncentracije, pokuajte izvoditi iste vebe otvoren

ih oiju, bilo fiksirajui pogled u jednu odredjenu taku ili zurei u prazno. Fizika okr uenja, onda, vie ne smeju postojati za vas, a slika koju ste odabrali treba da se pojavi pred vaim oima lebdei u vazduhu kao fata-morgana. Kada ste u stanju da takvu sliku vrsto zadrite tano pet minuta, moete odabrati sledeu. Vebu moete smatrati savim ispunjenom, kada budete u stanju stvoriti svaku sliku koju poelite, otvorenih oiju , sa jednim ili nekoliko ula, i zadrati je pet minuta. U svim od vaih daljih vebi ko ncentracije, morate postupati na isti nain, kao kod nakon itanja romana, jo uvek za dravate na umu slike nekog opisanog dogadjaja. Nauili smo kako da oblikujemo preds tave mesta i predela koje znamo, i koje smo ve videli. Pokuajmo sada zamisliti pre dele koje nikad nismo videli u ivotu. Prvo emo to raditi zatvorenih oiju, i ako usp emo u tome, sa dva ili tri ula odjednom, u vremenu od pet minuta, otvorimo ih pon ovo. Veba je sasvim izvrena, ako smo, zaista, postigli odravanje ove imaginacije ok o pet minuta, sa otvorenim oima. Sada predjimo sa neivih predmeta poput mesta, sel a, kua, uma, na iva stvorenja. Zamiljaemo razne ivotinje poput pasa, maaka, ptica, kon a, krava, teladi, pilia, itd. isto tako plastino kao to smo radili i pre, sa naim pr edmetima koncentracije. Ponite sa zatvorenim oima, u vremenu od pet minuta a, kasn ije, sa otvorenim oima. Radei ovu vebu, zamiljajte ivotinje u njihovim pokretima kao na primer mae kako se umija, ili hvata mia, pije mleko, ili psa kako laje, trkara, pticu kako leti ili kljuca hranu i tako dalje. Uenik moe po svojoj volji odabrati takve i sline scene, prvo, sa zatvorenim oima a, kasnije, otvarajui ih. Ako ste usp eli u ovome, u vremenu od pet minuta, bez ikakvih prekida, zadatak je ispunjen i moete prei na sledeu vebu. Sada se na isti nain koncentriite na ljude. Ponite sa prij teljima, rodjacima, poznanicima, pokojnici-ma, a kasnije zamiljajte strance koje nikada pre niste videli, i to prvo samo njihove konture, zatim celu glavu i na k raju celo obueno telo, uvek poinjui sa zatvorenim oima, koje ete nakon izvesnog vreme na (tj. po uspenom izvodjenju ove varijante) otvoriti. Morate postii minimum od pe t minuta, pre nego to predjete na sledeu vebu u kojoj se zamiljaju ljudi u kretanju poput etanja, rada, govora, itd. Ako ste zabeleili uspeh sa jednim ulom, recimo, vi zuelno, dodajte jo jedno ulo na primer pokuavajui slunu imaginaciju tako da moete uti ako osoba govori, i zamiljajui njen glas. Nastojte uvek imaginaciju uskladiti sa r ealnou na primer modulaciju glasa, spor ili brzi govor, ba kao to to osoba imaginaci je zaista radi ili je radila. Prvo vebajte sa zatvorenim, a zatim sa otvorenim oim a. Ako ste zabeleili neki uspeh na ovom polju, koncentriite svoju imaginaciju na s asvim nepoznate ljude, zadravajui u pamenju njihove razliite osobenosti i glasove. T o mogu biti ljudi oba pola i bilo kojeg starosnog doba. Nakon toga, zamiljajte lj ude drugih rasa, ene, mukarce, mlade i stare, decu na primer crnce, Indijce, Kinez e, Japance. Posluite se knjigama ili asopisima. Posete muzeju takodje mogu koristi ti. Ako ste sve ovo uspeli i u stanju ste zadrati imaginaciju pet minuta sa zatvo renim, kao i sa otvorenim oima, va magijski mentalni trening treeg koraka bie zavren. Sve ove vebe zahtevale su istrajnost, strpljenje, upornost i vrstinu da bi se izb orili sa ogrom-nim tekoama zadataka. Medjutim, oni nai uenici koji su ih savladali, bie veoma zadovoljni moima koje su zadobili preko ovih koncentracionih vebi. Sledei korak e ih nauiti kako da probude ove moi. Takve vebe koncentracije ne samo da poveav aju snagu volje i sposobnost koncentracije, nego i sve intelektualne i mentalne snage, podiui magijske kapacitete uma na vii nivo a pored toga, one su neophodne, k ao pre-liminarna praksa, za prenos misli, telepatiju, mentalno putovanje, TV-pre nos slike i jasnovidost i mnoge druge stvari. Bez ovih sposobnosti, uenik magije ne bi mogao napredovati. Zbog toga vi morate uiniti sve napore da ove vebe uradite paljivo i savesno.

MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (III) Pre nego to zaponete vebanje za ovaj korak, morate po mou introspekcije i samokontrole uspostaviti astralnu ravnoteu elemenata u dui ako ne elite uiniti zlo samom sebi. Ako ste sasvim sigurni, da ni jedan od elemenata n e preovladjuje, morate nastaviti rad na profinjenju karaktera tokom svog razvoja , ali bi ste takodje morali prei na rad sa elementima u astralnom telu. Zadatak o vog koraka bie postizanje osnovnih osobina elemenata, stvarajui i rastvarajui ih u telu po volji. Ve smo se upoznali sa teorijom delovanja el-emenata. Predjimo na p

raksu. Vatra, sa svojim irenjem ili prostiranjem u svim pravcima, ima specifinu os obinu toplote pa je, stoga, sferina. Hajde da, pre svega, postignemo ovu osobinu i proizvedemo je, po volji, u telu kao i u dui. U kontroli tela, odabiramo poloaj koji nam omoguuje da ostanemo u udobnom poloaju, bez ikakvih uzne-miravanja. Ovaka v poloaj hindusi nazivaju ASANA. Radi boljeg razumevanja, i mi emo od sada koristi ti ovaj izraz. Zauzmite asana poloaj i zamislite da ste u centru vatrenog element a koji, u obliku lopte, okruuje itav svemir. Zamislite da je sve oko vas, ak i ceo univerzum, vatreno. Sada udahnite elemenat vatre kroz nos i, istovremeno, itavim telom, (disanje preko pora). Uvlaite duboke udisaje pravilno, bez sabijanja (nago mi-lavanja) vazduha ili naprezanja plua. Materijalno i astralno telo treba da lie na prazan sud u koji se eleme-nat udie, bolje reeno, usisava sa svakim udisajem. T oplota elementa treba da se poveava i nagomilava u telu sa svakim udahom. Ova top lota treba da raste, sa svakim udisajem, sve vie i vie. Toplota i mo irenja moraju p ostati jae, vatreni pritisak sve vii i vii, sve dok se na kraju ne osetite vatrenim , usijanim. itav ovaj proces udisanja vatrenog elementa, preko tela, je naravno, i sto imaginarna pojava i trebalo bi ga vebati sa najplastinijom imaginacijom elemen ta. Ponite sa sedam udisaja vatrenog elementa i poveavajte svaku vebu za jedan udis aj. Prosek od 20 -30 udisaja bie dovoljan. Samo fiziki jakim uenicima sa velikom sn a-gom volje dozvoljava se prekoraenje ovog broja po njihovom nahodjenju. Koristit e niz perli ili vorova da utedite brojanje udisaja pomeranjem po jedne perle ili vo ra pri svakom udahu. Na poetku, imaginarna toplota e se osetiti samo psihiki, medju tim sa svakim ponavljanjem ogleda, toplota e postajati sve osetljivija i psihiki i fiziki. Zbog podizanja temperature, (pojava znojenja) moe se zaista izazvati groz nica. Kada je student jednom nauio da uspostavi ravnoteu elemenata u dui, ovakva ak u-mulacija elemenata u telu ne moe mu uiniti nikakvo zlo. Kada zavrite vebu imaginar ne akumulacije vatrenog elementa vi ete putem imaginacije osetiti top-lotu i eksp anziju (irenje) vatre , i sada moete vebu u suprotnom smeru, udiui normalno na usta a izdiui preko njih i preko itavog tela (disanjem preko pora), vatreni elemenat, nep rekidno, opet u itav svemir. Broj izdisaja elementa mora tano odgovarati broju uma njenih udisaja istog. Na primer, ako ste poeli sa sedam udisaja, morate takodje ui niti i sedam izdisaja. Ovo je veoma vano, jer nakon zavretka vebe, uenik bi morao im ati utisak da ni najmanja estica ovog elementa nije ostala u njemu, a oseaj toplot e koji se stvorio mora ponovo nestati. Zbog toga je preporuljivo koristiti niz pe rli ili vorova pri udisanju ili izdisanju. Prvo izvodite vebe sa zatvorenim oima, a kasnije sa otvorenim. Aleksandra Dejvid -Nil (Alexandra David-Neel), putopisac i istraiva Tibeta, opisala je u svojim knjigama slian eksperimenat, tvrdei da ga LAM E izvode pod imenom TUMO koji je, medjutim, veoma nesavren za praktinu primenu, na roito za evropljane i uopte nije pogodan za bilo kog uenika magije. Na Istoku, ima adepta koji godinama izvode ovu vebu, (zvanu SAD-HANA), i u stanju su kondenzovat i elemenat vatre do tog stepena da oni etaju i goli i bosi po najhladnijem vremen u, a da uopte ne oseaju hladnou, i mogu, zaista, trenutno osuiti vlane pekire koje omo tavaju oko svojih tela. Nagomilavanjem vatrenog elementa, oni utiu i na svoju oko linu, to jest na prirodu koja ih okruuje, tako da uspevaju otopiti sneg i led ne samo u svojoj najblioj okolini, ve i na razdaljini od vie kilo-metara. Takve i sline fenomene mogao bi izvesti i Evropljanin, ako bi imao za to potrebnog vremena. Z a na napredak u magiji, nama je neophodno vladanje svim elementima, a ne samo jed nim, a ta injenica je apsolutno ispravna sa magijskog stanovita. Toliko o ovome. P redjimo sada na elemente sa vazdunim el-ementom. Ono to je reeno za vatreni elemena t, primenjuje se, na isti nain, i na vazduni elemenat izuzev injenice da se ovde ra di o drugaijoj imaginaciji ula. Zauzmite udoban poloaj, zatvorite oi i zamislite da ste u sredini mase (gomile) vazduha koji ispunjava itav svemir. Ne smete opaati bi lo ta od vaeg okruenja, i za vas nita drugo ne bi trebalo da postoji sem vazduhom is punjenog prostora koji obuhvata itav svemir. Vi udiete vazduni elemenat u praznu po sudu svoje due i materijalnog tela putem disanja celim telom

(pluima i porama). Svaki udah puni itavo telo za stepen vie i sa vie vazduha. Morate vrsto drati imag-inaciju da se vae telo puni vazduhom i svakim udahom, na takav nai

n da ono lii na balon. Istovremeno to kombinujte sa imaginacijom da vae telo posta je sve lake i lake, lako kao sam vazduh. Oseaj lakoe bi trebao biti toliko jak da ko nano vie ne oseate svoje telo. Kao i kod vatrenog elementa, i ovde zaponite sa sedam udisaja pa, zatim, sedam izdisaja. Veba je zavrena kada ponovo budete imali pozit ivno oseanje da ni najmanja estica vazdunog elementa nije preostala u telu, i, prem a tome, da se oseate kao i pre vebe. Da izbegnete brojanje uzmite opet niz perli.P oveajte broj udisaja (i izdisaja) iz vebe u vebu, ali ne prelazite preko 40. Stalni m praktikovanjem ovog eksperimenta, adepti e uspevatiu proizvodjenju takvih fenim ena lev-itacije poput etanja po povrini vode, lebdenje u vazduhu, premetanje tela i mnoge druge, naroito ako se koncentrie na samo jedan elemenat. Medjutim, magiar ni je zadovoljan jednostranim fenomenima, poto se to ne slae sa njegovim ciljevima. O n eli daleko dublje prodreti u sazna(va)nje i vladanje, i postii vie. Sada sledi op is prakse sa vodenim elementom. Zauzmite svoj poloaj na koji ste ve navikli, zatvo rite oi i zaboravite sve oko sebe. Zamiljajte ceo svemir kao jedan neizmeran okean i sebe u njegovom sreditu. Svakim udahom celog vaeg tela ono se puni ovim element om. treba da osetite hladnou vode u itavom telu. Ako ste sasvim ispunili telo ovim elementom udiui sedam puta, izdahnite takodje sedam puta. Sa sva-kim izdisajem, i zbacujete vodeni elemenat iz tela tako da ni najmanja estica ne preostane nakon p oslednjeg izdaha. I ovde e vam niz perli biti od velike pomoi. Sa svakom novom vebo m poveavajte za jedan udisaj. to ee praktikujete ovu vebu, jasnije e te osetiti hladna svojstva elementa vode. Treba da se oseate kao santa leda. Nijedna veba ne bi smel a trajati due od 20 minuta. Vremenom biste trebali biti u stanju da svoje telo za drite ledeno-hladnim ak i u najvrelije letnje dane. Orijentalni adepti vladaju ovi m elementom u tom obimu da mogu izvoditi najneverovatnije fenomene na licu mesta . Na primer oni izazivaju kiu tokom vrele i suve sezone, i zaustavljaju je po svo joj volji. Oni mogu spreiti oluje sa grmljavinom i sevanjem munje, smiriti uzburk ani okean, kontrolisati sve ivotinje pod vodom itd. Takve i sline pojave nisu nika kva uda za pravog magiara koji ih potpuno razume. Preostalo je jo samo da opiem posl ednji elemenat zemlje. Zauzmite uobiajeni poloaj kao i pre. Ovaj put, zamiljajte da je ceo svemir zemlja i vas kako sedite u njenom sreditu. Ali ne zamiljajte zemlju kao grudvu gline, nego kao gust zemljani materijal. Specifina osobina ovog zemlj anog materijala je gustina i teina. Sada morate ispu-niti itavo telo sa ovim tekim materijalom. Opet ponite sa sedam udisaja i poveavajte po jedan udah sa svakom nov om vebom. Morate se toliko koncentrisati na zemljani materijal u sebi tako da vae telo izgleda toliko teko poput gromade olova i skoro paralisano teinom. Izdisanje se izvodi na isti nain kao to ste to radili s ostalim elementima. Na kraju ove vebe morate se oseati normalno kao i pre poetka. Trajanje ove vebe je takodje ogranieno na najvie 20 minuta. Ovu (SADHANA) vebu praktikuje dosta tibetanskih lama veinom na takav nain da oni poinju mediti-ranje o grudvi gline, rastvarajui je i nastavljajui da o njoj ponovo meditiraju. Istinski magiar bolje zna kako da pridje ovom eleme ntu, na mnogo prostiji nain, i ovlada njim bez upotrebe toliko tekog meditacionog procesa. Boja pojedinih elemenata moe sluiti kao korisno pomono sredstvo za meditac iju, gde je vatra crvena, vazduh plav, voda je zelenkasto-plava a zemlja uta, siv a ili crna. Vizija boje ili oseaja je sasvim individualna, ali nije sasvim neopho dna. Ko god veruje da mu to pomae u radu, moe je na poetku koristiti. Ono to je najb itnije u naim vebama je ulna imaginacija. Nakon dueg izvodjenja vebi, svako bi bio u stanju, na primer, da ostvari toplotu sa elementom vatre, u tom obimu da bi se t o na skali termometra pokazalo kao groznica (visoka temperatura). Ova preliminar na veba ovladavanja elementom je neizostavna i zahteva da joj se pokloni najvea pan ja. Viestruka je vrsta fenomena koji adept moe proizvesti sa, recimo, kontrolisanj em zemljanog elementa, a to emo ostaviti da svako sam za sebe razmisli o tome. Vl adanje elementima je najmranije poglavlje magije o kojem je do sada veoma malo ree no, zato to se u tome krije najvea tajna (arcanum). U isto vreme, to je, medjutim, najvanija magijska oblast i onaj ko ne poseduje elemente teko da e napredovati u mag ijskoj nauci.

MAGIJSKI FIZIKI TRENING (III) Prvi korak ovog kursa vebanja treba da od sada posta

ne vaa druga priroda. Stoga emo ovde detaljnije zai u to. Poloaj mirovanja tela treb a zadrati u vremenu od pola sata. Disanje preko pora itavog tela bi sada trebalo o graniiti na neke pojedine organe. Poetnik mora biti u stanju da po volji omogui bil o kom delu svog tela da die preko pora. Poinje se sa stopalima a zavrava sa glavom. Praksa je sledea. Sedite u svoj uobiajeni poloaj i zatvorite oi. Prenesite se, sa s vojom sveu u jednu od nogu. Nije bitno da li poinjete sa levom ili desnom nogom. Za miljajte da vaa noga, poput plua, udie i izdie vitalnu silu iz svemira, zajedno sa vai m plunim disanjem. Prema tome, ivotna mo se udie (usisava) iz itavog univerzu-ma, i i zdie (izluuje) ponovo natrag u svemir. Ako u tome uspevate, nakon sedam udisaja, p redjite na drugu nogu. Zatim udiite preko obe noge odjednom. Kad i sa ovim uspete , ponite sa rukama, prvo sa jednom, pa sa drugom, i na kraju sa obe ruke istovrem eno. Ako ste postigli eljeni rezultat, pedjimo na sledee organe poput genitalija, creva, stomaka, jetre, plua, srca, drela i glave. Cilj ove vebe bie ispunjen kada os posobite svaki telesni organ, pa ak i najmanji, da izvodi disanje. Ova veba je uto liko vaznija poto nam daje priliku da kontroliemo svaki organ tela, punei ga sa ivot nom silom, koja ga lei i vraa u ivot. Ako sve ovo uspemo na samom sebi nije teko del ovati i na tela drugih ljudi, prenosom svesti, to igra vanu ulogu u magnetinom pren osu moi, dakle u magijskoj vetini leenja. Molim vas da obratite najveu panju na ovu v ebu. Sledea veba magijskog telesnog treninga je akumulacija vitalne moi. Ve smo nauili kako d je udiemo iz svemir i izdiemo preko disanja porama celog tela. Predjimo sa da na nagomilavanje te ivotne snage. Praksa je sledea: Sedite u svoj omiljeni poloa j i udiite vitalnu silu iz svemira u telo, preko plua i pora itavog tela. Ali, ovog puta, ne vraajte tu ivotnu silu natrag u svemir, ve je zadravajte u telu. dok izdiet e, ne mislite ni o emu, i izdiite samo utroeni vazduh sasvim pravilno i ravnomerno. Sa svakim novim udahom oseajte kako udiete sve vie i vie ivotne moi, koja se nagomila va, tako rei, skladiti u vaem telu. Treba da oseate pritisak ivotne sile kao sabijene pare u sebi, i zamiljate kako ta sabijena ivotna sila izlazi iz tela poput top-lo tnih talasa iz radijatora. Sa svakim udahom, rastu sile pritiska i radijacija (z raenje), irei se i pojaavajui metrima okolo. Nakon ponovnih vebi, morate biti u stanju da svoju prodiruu vitalnu silu emitujete ak i miljama (kilometrima) okolo. Morate stvarno osetiti pritisak i prodiranje svojih zraka. Praksa usavrava! Ta-kodje pon ite sa sedam udisaja i poveavajte po jedan svakog dana. Svaka pojedina veba ne sme trajati due od 20 minuta. Ove vebe treba da se izvode u takvim zadacima i eksperi mentima, poto zahtevaju veliko i jako troenje ivotne sile, kakvi su, recimo, leenje bolesnih ljudi, telepatija, magnetizovanje predmeta i tako dalje. Ako vitalna mo vie nije potrebna, u tom akumuliranom obliku, telo se mora vratiti u svoju poetnu tenziju (napon), jer nije preporuljivo u svakodnevnom ivotu etati okolo u predimenz ioniranoj napetosti. To bi prenapreglo nerve i izazvalo nervno nadraenje, iscrplj enost i druge tetne posledice. Eksperiment se prekida vraanjem akumulirane sile na trag u svemir, putem imaginacije, za vreme izdis-anja. Pri tome, vi ete udisati s amo ist vazduh, a izdisati napon ivotne sile sve dok ne steknete oseaj ravnotee. Nak on dueg vebanja, magiar e uspevati d odjednom vrati (izbaci) vitalnu silu u svemir, i to na jedan eksplozivan nain, slian pucanju gume. Ovu naglu eleminaciju ne bi tr ebalo praktikovati, pre nego to telo stekne odredjenu otpornost. Kada postignete izvesnu vetinu, moete prei na izvodjenje istog ogleda sa pojedinim delovima tela i to polako, korak po korak. Uglavnom se posvetite rukama. Adepti to ine i sa oima, takodje, tako da mogu fascinirati i potiniti svojoj volji ne samo pojedinca, ve i vie njih, ponekad ak i itave gomile ljudi. Za magiare koji ovo mogu sa svojim rukama kae se da imaju blagosiljajue ruke. Na tome poiva misterija blagosiljanja, ili pol aganja ruku na bolesne ljude. Vebe ovog stupnja ispunie svoju svrhu ako ste nauili kako da akumulirate vitalnu mo ne samo u ce-lom telu, nego i u svakom njegovom po jedinom organu, i emitujete zrake ove nagomilane sile direktno prema van. Kada s avladate ovu vebu, trei stepen magijskog fizikog treninga bie zavren. *************** *******************************************

DODATAK TREEM KORAKU Uenik koji je stigao do ovog stupnja svog magijskog razvoja e ve primetiti opti preobraaj svoje linosti. Njegove magijske sposobnosti e porasti u s

vim sferama. to se tie mentalne sfere, on e postii jau snagu volje, veu otpornost, bol je pamenje, otrije zapaanje i bistriji um. U astralnoj sferi, on e zapaziti da je po stao mirniji i postojaniji i, prema svojim sposobnostima, on e dalje razvijati moi koje jo uvek dremaju u njemu. U materijalnom svetu, uverie se da se osea zdravijim , sposobnijim i na neki nain podmladjenim. Nje-gova vitalna snaga e daleko premaiva ti istu kod njegovih prijatelja i postii e mnogo u svom svakodnevnom ivotu pomou svo je zraee moi. Na primer, on e biti u stanju da svaku sobu u kojoj boravi oslobodi od nepoeljnih uticaja i, umesto njih, ispuni je svojom ivotnom silom. Moie da uspeno lei bolesne osobe ak i na najveim udaljenostima, poto moe emitovati svoje zrake miljama daleko. Pored toga, njegova zraea mo omoguuje mu da pred-mete napuni svojom eljom. D alje,uenik e sam pronai gde i kada on moe najbolje primeniti svoje magi-jske sposobn osti. Medjutim, nikad ne treba zaboraviti da se magijske moi mogu iskoristiti kak o za dobre tako i za egoistine ciljeve. Zapamtite citat: ono to seje to e i njeti. Ne vam konani cilj uvek bude injenje plemenitih stvari i usavravanje oveka. Tehnika mag netizma poseduje sve mogue varijacije, a mi emo vam neke prikazati. IMPREGNACIJA P ROSTORA Preko plunog i disanja preko pora itavog tela, vi udiete vitalnu silu, prit iskajui je svom svojom imag-inacijom u telo, tako da ona postaje odredjeno dinamik o zraite. Vae telo je neto poput zraee energije, fokus ili dozvolite mi da kaem, jedno pojedinano sunce. Sa svakim udisajem vi pojaavate sabijenu vitalnu mo isto kao i zr aeu energiju, i punite sobu u kojoj ivite. Pomou ove zraee moi, soba mora biti, doslov no, suncem obasjana. Ponovnim i stalnim vebama, mogue je ak osvetliti sobu u mraku ili po noi, u tom stepenu da predmete moe opaziti ne samo sam veba nego takodje i la ik, jer je mogue, na takav nain, materijalizovati svetlost ivotne sile u obliku pra ve dnevne svetlosti, to je, pravo govorei, jedna prosta veba imaginacije. Sama ova pojava, svakako, nee zadovoljiti magiara koji veoma dobro zna da ivotna sila ima un iver-zalni karakter, i da nije samo nosilac njegovih ideja, misli i elja, ve takod je ostvaritelj njegove imaginacije, i da on sve moe postii putem ove ivotne moi. A to se tie realizacije, ona zavisi od plastine imaginacije. Kada veba ispuni svoju radn u sobu svojom zraeom energijom, on treba da zamilja ono to eli postii, na primer da se svi astralni ili magijski uticaji koji postoje u sobi rastvore i nestanu, ili d a se sam magiar osea zdrav i bezbedan u sobi kao i svi ljudi koji u nju udju. Pore d toga, magiar moe svoje sobe impregnirati eljom da sav njegov rad bude podaren ins piracijom, uspehom, i tako dalje. Napredni magiari zatiuju svoje sobe od nepoeljnih ljudi inei da se oni oseaju nespokojno im udju u sobu tako da oni odlaze bez elje da se zadravaju unutra. Takva soba je napunjena ili impregnirana zatitnim ili upozora vajuim idejama. Medjutim, mogue je napuniti neku sobu na suptilniji nain, tako da b i svako ko god bi uao u sobu bez naroite dozvole osetio neku vrstu paralizovanosti i bio izbaen. Vidite, magiaru se nude mnoge mogunosti i, pomou ovih uputstava, moete pronai jo neke metode. Magiar moe vratiti svemiru nagomilanu mo, pri izdisanju, otput ajui zraeu ili prosvetljujuu silu iz

sobe samo pomou svoje imaginacije. Medjutim putem ove iste imaginacije on takodje moe navesti ivotnu silu direktno iz svemira u sobu, bez njenog prethodnog akumuli ranja, pomou svoje fizike snage, naroito ako je ve praktikovao nagomilavanje ivotne s ile. Tako on moe napuniti sobu ak i sa svojim linim eljama. Imaginacija udruena sa sn agom volje, verom i vrstim uverenjem ne poznaje granice. Ovi magiarevi ogledi ne o dnose se samo na jednu odredjenu sobu, on moe impregnirati dve ili vie soba, i oba suti i ispuniti itavu kuu svojom ivotnom silom i zraeom energijom, u skladu sa gore p omenutim metodama. Poto imag-inacija ne zna ni za prostor ni za vreme, on ovo moe vriti i na najveim udaljenostima. Kako vreme prolazi i njegova tehnika se poboljava , on e biti u stanju da napuni svaku sobu bilo kako i bilo gde. Ali, s obzirom na njegov etiki razvoj, on nikad nee zloupotrebiti svoje sposobnosti, nego e initi sam o plemenite stvari, i njegova mo bie neograniena. Jer, praksa usavrava. DODATAK TREEM KORAKU BIOMAGNETIZAM Pozabavimo se jo jednim specifinim svojstvom ivotne energije koje je od naroite vanosti za magijski rad. Kao to smo ve videli, svaki predmet, sva ka ivotinja, svako ljudsko bie, svaki oblik ideja moe se napu-niti ivotnom silom i o dgovarajuom eljom ostvarenja. Pored toga, ova ivotna sila ima svojstvo primanja svi

h -takodje i tudjih -ideja i oseanja, utiui ili ujedinjujui ih. Koncentrisana ivotna sila bi se, stoga, mogla ubrzo pomeati sa drugim idejama, to bi smanjilo dejstvo i mpregnirane misli, ili je ak oterati, ako magiar ne bi podsticao pojaanu napetost s talnim ponavljanjem, oivljavajui tako elju ili ideju. Medjutim, ovo esto znai samo gu bitak vremena i nije toliko korisno za konani uspeh. eljeni uticaj e trajati samo d otle dok deluje napetost u eljenom smeru. Onda e se ivotna sila ras-tvoriti, pomeati sa ostalim vibracijama, i dejstvo bledi, sve vie i vie. Da bi ovo spreio magiar bi morao biti dobro upoznat sa zakonima biomagnetizma. ivotna sila ne usvaja samo je dnu ideju, zamisao, misao ili oseanje, ve ukljuuje i ideje vremena. Ovaj zakon, a n aroito ova specifina osobina ivotne sile, mora se uzeti u obzir kada se radi sa njo m ili kasnije, sa elementima. Zato, kada impregniramo elje pomou ivotne energije, i majmo na umu vreme i prostor. U magijskom radu, iznad svega, morate razmatrati s ledea pravi-la: Rad u akaa-principu je bezvremenski i besprostoran. U mentalnoj sf eri, radite sa vremenom. U astralnoj sferi, radite sa prostorom (oblik, boja). U materijalnom svetu, radite istovremeno i sa vremenom i sa prostorom. U svetlu n ekih primera, objasniu funkcije biomagnetizma. Pomou svoje ivotne sile, napunite so bu eljom da se u njoj dobro oseate. Potinite ovu silu sa eljom da uticaj traje sve d ok ivite u toj sobi, i obnav-ljajte je ak i kada napustite sobu, ili ste odsutni i zvesno vreme. Ako bi bilo ko uao u vau sobu ne znajui da je u njoj nagomilana ivotna sila, oseao bi se veoma udobno u vaem stanu. S vremena na vreme, moete pojaati gust inu i mo vae zraee energije u sobi ponavljanjem elje. Ako ivite u takvoj sobi, na veom a koristan nain e uskladitena ivotna sila uvek vriti povoljan uticaj na vae zdravlje, pa prema tome, i na telo. ivotna sila u toj sobi ima vibracije elje zdravlja. Medj utim, ako nameravate izvoditi okultne vebe u ovoj sobi koje nemaju nikakve veze s a zdravljem, i koje prati neka druga misaona vibracija, neete zabeleiti isto tako dobre rezultate kao u nekoj nenapunjenoj sobi ili u sobi koju ste vi napunili sa eljom koja odgovara ideji. Zato se uvek savetuje da se soba napuni sa misaonim v ibracijama koje odgovaraju vaem individualnom radu i eksperimentima.

Tako biste mogli, na primer, napuniti prsten, kamen ili neki drugi predmet, sa el jom da osoba koja ga nosi bude pod okriljem sree i uspeha. Dalje, postoje dve mog unosti fiksiranja (usadjivanja) elje i odredji-vanja vremena njenog trajanja. Prvi metod se sastoji od fiksiranja ivotne sile na kamen ili metal imaginaci-jom i ko ncentrisanom eljom, vremenski odredjujui tako, da sila ostane u njemu zauvek, izvl aei i dalje silu iz svemira, da bi donosili sreu i uspeh dotinoj osobi, sve dok ona bude nosila taj predmet. Moete, naravno, napuniti neki odabrani predmet i samo na kratko vreme, ako vam se tako svidja, tako da uticaj prestaje im se postigne elje ni cilj. Druga mogunost se naziva univerzalno punjenje koje se vri na isti nain, uk ljuujui, u ovom sluaju, koncentrisanu elju da sve dok predmet (prsten, kamen, dragul j) postoji, osobi koja ga nosi bude naklonjena srea, uspeh, i tako dalje. Takva u niverzalna punjenja koja izvede jedan adept zadrae vekovima svoje moi i dejstva. Ka o to smo videli iz istorije egipatskih mumija, tako fiksirane sile nastavljaju de lovanje hiljadama godina. Ako talisman ili predmet namenjen i napunjen za pojedi nu, tano odredjenu osobu, padne u ruke neke druge osobe, ona nee iskusiti ni najma nji uticaj. Ali, ako se taj predmet vrati pra-vom vlasniku, uticaj e nastaviti sv oje delovanje. Objasniu jo jedno polje gde deluje ivotna sila, a to je magnetizam z a leenje. Ako magiar obradjuje bolesnu osobu, bilo neposredno magnetinim zamasima i li polaganjem ruku, ili na daljinu to jest preko imag-inacije snage volje, on se mora precizno pridravati zakona vremena, ako eli biti uspean. Rutinski nain magneti zovanja je sledei: Magnetizer, pomou imaginacije, ini da njegova ivotna sila istie iz njegovog tela, uglavnom iz njegovih ruku, u bolesnu osobu. Ovaj metod pretposta vlja da je magnetizer dobar (zdrav) i da poseduje viak ivotne sile, da ne bi doveo u opasnost svoje vlastito zdravlje. ao mi je to moram rei da sam vidjao loe sluajeve gde je magnetizer, preteranim prenosom svoje sile, pretrpeo toliko teka oteenja sv og zdravlja, tako da se skoro suoio sa potpunim nervnim slomom, pored ostalih spo rednih efekata, kao to su bolesti srca i tako dalje. Takve posledice su neminovne ako magnetizer troi vie sile nego to je u stanju da povrati, naroito kada tretira n

ekoliko pacijenata odjednom. Ovaj metod pokazuje jo jednu nezgodu, a to je da mag netizer sa svojom silom, prenosi na pacijente i svoje vlastite psihike vibracije i karakterne crte, utiui na njega, indirektno, na psihiki nain. Zato se pret-postavl jaju i zahtevaju kod svakog magnetizera plemenite karakterne osobine. Dalje, ako magnetizer ima pacijenta ije su karakterne osobine gore od njegovih, on e indirek tno izvui loe uticaje iz pacijenta i preneti ih na sebe to mu u svakom sluaju teti. M edjutim, magnetizer koji je prouavao okultizam uopte ne daje pacijentu vitalnu sil u iz svog tela, nego je samo izvlai iz svemira i usmerava direktno, preko svojih ruku, u pacijentovo telo, zajedno sa koncentrisanom eljom zdravlja. Kod oba metod a, magnetizovanje treba esto ponavljati ako se eli uspeh, jer poremeaji ili bolesti usisavaju i troe prenetu silu veoma brzo i, kao da ude za sledeom koliinom sile, ta ko da se tretman mora ponavljati da bi se izbeglo stanje pogoravanja. Drugaije je kod magiara. Pacijent osea olakanje jedino kada se magiar psihiki otvorio, to jest ka da je izvrio dinamiku akumulaciju ivotne sile u svom telu i emituje svetlosne zrake ivotne sile. Magiar moe uspeno primeniti mnoge metode, ali uvek mora naglaavati imag inaciju udruenu sa koncentracijom elje, elei da pacijentu bude sve bolje i bolje, iz sata u sat, iz dana u dan. Ovde emo dati neke metode, ija e upotreba pomoi magiaru u leenju bolesti. Pre svega, on mora biti dobro upoznat sa dijagnozom bolesti i nj ihovim simptomima. Paljivim prouavanjem strune literature on moe stei ovo znanje. Poz navanje anatomije je apsolutno neophodno. On nee biti toliko neoprezan pa da lei b olesti koje zahtevaju hitnu hirurku intervenciju, ili zarazne bolesti. Ali i u ta kvim sluajevima on e biti u stanju da ubrza proces izleenja i doprinese ublaavanju b ola, pored medicinskog leenja. On to moe vriti ak i na daljinu. Bilo bi veoma korisn o kada bi se lekari usavrili na ovom polju i, pored alopatske medicine, nauili da koriste i magijsku praksu. Stoga bi magiar trebao obrad-jivati jedino one bolesni ke kojima lekar direktno preporui ovu vrstu leenja ili raditi zajedno sa lekarom d a bi izbegao da ga posmatraju kao nekog nadrilekara ili arlatana. On bi trebao sl editi svoj poziv jedino iz iste ljubavi prema svojim blinjim a ne u cilju zaradjiv anja novca ili kao sredstvo za lino bogaenje. Ne uzdiite se na lakovernosti ljudi. Drite se ideala dobrote, i blagoslov nee izostati. Magiari obojeni idealom pomagae b olesnim osobama a da one to i ne znaju. Ova vrsta pomoi je najblagoslovenija. Doz volite mi da dodam neke od najuobiajenijih metoda koje magiar moe primeniti, a da n e rizikuje ugroavanje svog zdravlja i nervnog sistema.

Pre nego to pridjete bolesnikovom krevetu, uinite najmanje sedam udisaja, preko pl ua i pora, aku-mulirajte ogromnu koliinu ivotne sile, uvlaei je iz svemira u svoje te lo, i pustite da ta ivotna sila sija, poput sunca, najsjajnijom svetlou. Pokuajte da , ponovnim udisanjem, stvorite zraeu energiju bar deset metara oko svog tela, koja priblino odgovara ivotnoj sili deset prosenih osoba. Morate osetiti kao da je vaa n agomilana ivotna sila zasijala poput sunca. Ako ste, pri takvom zraenju, blizu pac ijenta, on e odmah osetiti olakanje, oseaj blagostanja, i ako nije previe bolno savl adan boleu, osetie trenutno poboljanje. Vi sasvim individualno prenosite nagomilanu zraeu energiju na pacijenta i moete delovati po svojoj volji. Vetom magiaru nisu potr ebni magijski zamasi (potezi) niti polaganje ruku, jer to su samo pomone manipu-l acije, koje lie na pomona sredstva za iskazivanje njegove volje. Bie sasvim dovoljn o, ako magiar uhvati pacijenta jednom, eventualno obema rukama i pone raditi sa im aginacijom. U toku operacije on moe oi drati otvorene ili zatvorene. Ako eli, on moe gledati pravo u pacijenta, ali to i ne mora initi direktno. Ovde iskljuivo radi sa mo imaginacija. Medjutim, za vreme celog ovog ina prenosa moi, magiar takodje moe se deti pored pacijenta, ne dodirujui ga lino. Zamiljajte da se zraea ivotna sila koja va s okruuje uliva u pacijentovo telo, i kao da se, pomou vae imaginacije, sabija u nj ega, proimajui i prosvetljujui sve bole-snikove pore. Neka vaa snaga volje naredi sa bijenoj zraeoj energiji da ona izazove ozdravljenje pacijenta. Sve vreme morate bi ti apsolutno uvereni da se pacijent iz asa u as osea sve bolje i bolje, da svakim d anom izgleda sve bolje, a takodje morate narediti zraeoj energiji da ne napusti te lo pre nego to paci-jent sasvim ozdravi. Kvantitativnim punjenjem pacijentovog te la zraeom energijom koja, kod zdrave osobe, oznaava zraenje dometa jednog metra, biet

e u stanju da izazovete izleenje u zaudjujue kratkom vre-menu srazmerno vrsti boles ti. Ponovite punjenje nakon izvesnog vremena, pojaajte napon koncentrisane zraee en ergije i zaista ete biti veoma iznenadjeni velikim uspehom koji ste postigli. Prv o, zraea energija ne moe nestati (pobei iz tela), jer ste je vi fiksirali, naredjujui joj da se stalno obnavlja. Drugo, fiksirali ste i vreme tako da bi se telo treb alo oseati sve bolje i bolje iz asa u as, iz dana u dan i tree, srazmerno moi ste odr edili prostor koji odgovara obimu tela. Na ovom mestu treba preporuiti da se snag a zraenja fiksira (odredi) na oko jedan metar izvan tela, to je jednako zraenju nor malnog ljud-skog bia. Sa ovim metodom ste ispunili glavni uslov fizikog zakona vre mena i prostora. Dok koristi ovaj metod, magiar e primetiti da se njegova zraea ener gija koju je preneo na pacijenta ne smanjuje, nego nastavlja svetleti isto tako jako kao i pre prenoenja. Ovo treba povezati sa injenicom da se ivotna mo akumuliran a u telu automatski obnavlja, slino spojenim sudovima, trenutno nadoknadjujui izrae nu mo. Stoga je sasvim oigledno da je magiar u stanju da lei stotine pacijenata bez naruavanja svoje duhovne snage ili nerava. Sledei metod koji se moe koristiti je da magiar direktno utiskiva ivotnu mo u pacijentovo telo ili u oboleli deo tela, jedi no preko pora, zajedno sa imaginacijom da se ona stalno obnavlja iz svemira sve do trenutka potpunog ozdravljenja. I ovde je, takodje, zamiljena elja potpunog ozd ravljenja ograniena vremenom i prostorom. medjutim, ovaj metod se takodje praktik uje kod pacijenata iji nervni sistem jo nije sasvim iscrpen i koji prema tome moe p odneti izvestan pritisak akumulirane ivotne sile. Kod dobro uvebanog magiara, narav no, akumulirana ivotna sila izgleda kao da je ve materijalizovana, to znai da je ona zgusnuta materijalna sila koja se moe uporediti sa elektricitetom. Ovaj metod je , u poredjenju sa os-talim, najpopularniji zbog toga to je veoma jednostavan i de lotvoran. Veoma specifian metod je kada se pacijent puta da udie emanaciju (izraenje ) zraee moi pomou imaginacije. Ako je pacijent u stanju da se koncentriu on to moe ini i sam, inae magiar mora vriti imag-inaciju umesto njega. U praksi, to izgleda ovako : Vaa zraea energija se emituje u preniku od 9-10 metara. Ako ste blizu pacijenta, o n u stvari ve pliva u svetlu vaeg zraenja koje je impregnirano (napunjeno) eljom ozd ravljenja. Pacijent na koga je ova mo usredsredjena bie sasvim ubedjen da svakim u dahom udie vau zraeu energiju, i ozdravie. On mora snano zamiljati da e izleujua si ti u njemu i da e se on i dalje oseati sve bolje i bolje, ak i kada magiar vie ne bud e blizu njega. Ako pretpostavimo da pacijent nije u stanju da se koncentrie ili, u sluaju bolesne dece, vi sami zamiljate da pacijent, pri svakom udisaju, uzima vae zraenje ivotne moi, prenosi je u krv i da e izazvati potpuno ozdravljenje. Takodje, ovde se morate koncentrisati na elju, da sila koju paci-jent udie nastavi delovat i pozitivno u njemu. Ovo je bio jedan primer prenosa ivotne sile iz magiarevog na drugo telo preko disanja.

Ovde se moemo osloniti na rei iz Biblije, kada je naeg Gospoda Isusa Hrista dodirnu la jedna bole-sna ena nadajui se ozdravljenju. Na Gospod je osetio smanjenje njegov e ivotne sile i dobacio svojim uenicima: Neko se dotae mene! Pri radu sa ivotnom silom i magnetizmom, moraju se uzeti u obzir prostor i vreme. S obzirom na tu injenicu , ja sam naveo nekoliko primera leenja bolesti a mogao bih navesti jo neke metode leenja bole-snih ljudi sa magnetikog stanovita. Magiar je, na primer, u stanju da us postavi vezu sa duhom (umom) zaspalog pacijenta i da izvri razne metode leenja u p acijentovom telu. Pored leenja bolesnika ivotnom silom, on ih takodje moe leiti magi jski pomou elemenata, magnetizma i elektriciteta. Detaljan opis svih metoda i mog unosti leenja bi svakako ispunio veoma obimnu knjigu. S obzirom na vreme i prostor u ovom delu ja samo iznosim jednostavne postupke leenja to jest magnetizam. Viso kim adeptima i Svecima koji su svoje imaginacije izvebali do takvog savrenstva da se sve njihove zamisli trenutno ostvaruju na svim plano-vima, uopte i nisu vie pot rebni nikakvi metodi. Ti ljudi treba samo da izraze elju bilo koje vrste i ona e s e ostvariti istog trenutka.

PRIKAZ VEBI TREEG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING1. koncentracija misli sa dva ili tri ula odjednom2. koncentracija na predmete, pejzae, mesta3. koncentracija n a ivotinje iljudska biaII. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING1. udisanje elemenata u itavom te lua) vatra - toplota,b) vazduh - lakoa,c) voda - hladnoa,d) zemlja - teina (gravita cija).III. MAGIJSKI FIZIKI TRENING1. zadravanje vebi iz prvog Koraka koje treba da postanu navika2. akumulacija ivotne sile:a) udisanjem preko plua i pora u itavo tel ob) u razliite delove telaDODATAK TREEM KORAKU:3. impregnacija prostora radi zdrav lja, uspeha, itd.4. biomagnetizamKRAJ TREEG KORAKA******************************* *************************

K O R A K IV Pre opisivanja tekih vebi sledeeg koraka, elim jo jednom naglasiti da ue niku nije dozvoljena urba u njegovom razvoju. Njemu je potrebno dovoljno vremena za ovaj cilj, ako eli postii pravi uspeh na putu magije. On mora biti apsolutno vrs t i siguran u svim vebama prethodnih koraka pre nego to predje na sledee. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IV) Ovde u opisati kako da presadimo nau svest izvan (nas). Mora mo shvatiti kako da nau svest pre-sadimo po slobodnom izboru u bilo koji predmet, ivotinju ili ljudsko bie. Slino kao i kod koncentracije na predmete, stavite ispre d sebe neke stvari koje svakodnevno upotrebljavate. Sedei, u vaem uobiajenom poloaju , nakratko fiksirajte oi na jedan od tih predmeta, i usadite oblik, boju i veliinu vrsto u svoj um. Sada zamislite sebe kako se pretvarate u taj predmet. Morate se osetiti, na neki nain, kao sam taj predmet i usvojiti sva njegova svojstva. Mora te biti sasvim svesni injenice da ste zatvoreni (uvreni) u taku koju ste postavili, n esposobni da je napustite, ali putem spoljanjeg uticaja. Takodje, morate razmotri ti svrhu pred-meta nakon to ste se u njega imaginarno pretvorili. Morali bi ste ak biti u stanju, pomou jake koncentracije, da posmatrate svoju okolinu iz take (gle dita) tog predmeta, i dokuite njegovu povezanost sa ostalim st-varima. Na primer: pretpostavimo da je izabrani predmet na stolu, ukljuujui i sobu u kojoj se stvari nalaze. Savladavi ovu vebu sa jednim predmetom moete postepeno prei i na druge stvar i. Cilj vebe je postignut, ako ste uspeli povezati svaki predmet koji ste odabral i, sa svojom sveu tako da ste usvojili oblik, veliinu i osobinu predmeta, i da u nj emu moete ostati barem pet minuta, bez prekida. Mogli bi ste tako prevideti i sas vim zaboraviti svoje telo. Kada savladate ovaj zadatak, moete odabrati vee objekte poput cvea, biljaka, grmova, drvea, itd. za vae usredsredjujue pretvaranje svesti. Svest ne poznaje ni vreme ni prostor pa prema tome, ona je akaa-princip. Niko ne bi trebao biti zastraen neobinom vrstom vebi i eventualnim neuspesima na poetku; str pljen-je, istrajnost i upornost e uskoro odvesti ka eljenom uspehu. Uenik e kasnije videti kakav znaaj imaju ove preliminarne vebe za dalji magijski rad. im budete u s tanju da vrite presadjivanje svesti u neive predmete, slede vebe sa ivim stvarima. V e je reeno ranije da je svest besprostorna i bezvremenska, pa nije neophod-no, dok izvodimo vebe sa ivim stvorenjima, da te objekte imamo neposredno pred oima. Od sa da, uenik bi trebao vebati sve dok ne bude kadar zamisliti bilo koje stvorenje koj e eli. Zato neka presadjuje svoju svest u imaginaciju make, psa, konja, krave, jar ca, itd. Nije bitna vrsta eksperimentalnog objekta, isto tako bi to mogao biti i mrav, ptica ili slon. Prvo se poinje sa imaginacijhom ivotinje u nepokretnom stan ju, zatim u hodu, tranju, puzanju, letu ili plivanju zavisno od vrste datog objek ta. Uenik mora biti u stanju da pretvori svoju svest u svaki eljeni oblik, i da u njemu bude aktivan. On mora izdrati bar pet minuta bez prekida, da bi mogao smatr ati ovu vebu savladanom. Adepti koji su godinama praktikovali ovu vebu, kadri su d a razumeju svaku ivotinju i da njom upravljaju snagom svoje volje. U vezi sa ovom injenicom, svi treba da se prisetimo legende o vukodlacima i drugih pria, u kojim a se arobnjaci pretvaraju u ivotinje. Jer za magiara, bajke i legende imaju mnogo d ublje znaenje. Nema sum-nje da su ovo sluajevi takozvanih crnih magiara, koji popri maju sve vrste ivotinjskih oblika u nevidljivom svetu da ne bi bili prepoznati do k vre svoja zla dela. Dobar (beli) magiar e uvek osuditi takva dela, a nje-gove duh ovne sposobnosti e mu omoguiti da vidi kroz takva stvorenja i da prepozna pravi li k izvodjaa. Nae preliminarne vebe ne slue nagovaranju uenika na loa dela, ve da ga pri

reme za viu magiju, gde e on morati poprimati vie boanske oblike u koje e presadjivat i svoju samosvest. Ako ste se uvebali, tokom vebe, do tog stepena da ste u stanju da usvojite svaku vrstu ivotinjskog oblika svojom sveu, i ako moete odrati ovu imagin aciju pet minuta bez prekida, istu vebu treba praktikovati sa ljudskim biima. Za p oetak odaberite poznanike, prijatelje, lanove porodice, iju imaginaciju moete drati n a umu, bez obzira na pol i starost. ovek mora uvek biti sasvim siguran kod presad jivanja svesti u telo, tako da mora da se osea

i da razmilja kao ta zamiljena osoba. Sa dobropoznatih ljudi moete prei na strance k oje nikad pre niste videli, i koje treba zamisliti. Na kraju moete odabrati ljude razliitih rasa i boja koe kao eksperimentalne objekte. Veba je zavrena kad ste uspe li presaditi vlastitu svest u neko od zamiljenih tela. to je due vreme ovog postign ua, ono e biti korisnije. Ova naroita veba daje magiaru mo da se povee sa svakim ljuds im biem, ne samo da sazna nje-gove ideje i oseanja koje se razvijaju u svesti imag inarne osobe, njegovu prolost i sadanjost, njegov nain razmiljanja i delovanja, nego ak i da utie na njega po svom nahodjenju, ali uvek sa onom izrekom na umu: to ovek s eje, to e i njeti! Tako magiar nikad nee koristiti svoj uticaj za bilo ta loe niti pri iljavati ljude da delaju protiv njihove line volje. Svoju veliku mo nad svakim lju dskim biem koja mu se daje ovim vebama koristie jedino za dobro, i blagoslov nee izo stati. Iz ovih injenica magiar e shvatiti zato orijen-talni uenik svom uitelju prua na vee oboavanje. Oboavanjem uitelja, on se instinktivno povezuje sa uiteljevom sveu, pa tako pod indirektnim uticajem, njegov napredak biti koliko pouzdaniji toliko i b ri. Sasvim je oigledno da istonjaki metodi vebanja smatraju da je uitelj (GURU) apsolu tno neophodan za razvoj uenika. Dobropoznati Tibetanski ANKHUR je zasnovan na ist om osnovu, samo u obrnutom smeru: uitelj SE povezuje sa uenikovom sveu i presadjuje u njega mo i prosvetljenje. Isto se dogadja i kod mis-tika, gde je u pitanju tako zvani PNEUMA-TRANSFER (prenos due). MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (IV) U ovom poglavlju emo proiriti rad o elementima. Nauili smo da uzimamo elemenat, disanjem preko plua i pora, i opazimo njegove specifine osobine u celom naem telu. Sada emo puniti pojedi ne delove tela eljenim elementom, to se moe izvesti na dva razliita naina. Magiar bi t rebao savladati oba metoda. Prvi je sledei: Na isti nain kao to je opisano u Koraku III, putem udisanja preko plua i pora, udiete elemenat u celo telo i akumulirate ga u njemu, to znai da izdiete apsolutno bez ikakve imaginacije. Dok udiete, poveite svoju imaginaciju oseanja sa specifinom osobinom elementa: vatra oblikuje ideju to plote, voda hladnoe, vazduh lakoe a zemlja teine. Treba da ponete sa sedam udisaja. Umesto rastvaranja nagomilanog ele-menta, i njegovog vraanja natrag u svemir pute m imaginacije, vodite ga do onog dela tela koji izaberete, sabijajui specifinu oso binu elementa, i punei taj deo tela sa njom. Trebali biste osetiti sabijeni eleme nat, sa njegovom specifinom osobinom, mnogo jae u tom pojedinom delu tela nego u it avom telu. Slino pari koja proizvodi visoki pritisak, kada se sabije, meso, kosti i koa tog dela tela bie proeti elementom. Prema tome, ako specifinu osobinu element a oseate nenormalno jako, u napunjenom delu tela, rastvorite ga pomou imaginacije kroz celo telo, i preko izdisanja (kao to je opisano u Koraku III), neka istie i v rati se naz-ad u Svemir. Ovu vebu treba raditi sa svakim od elemenata, naizmenino sa svakim spoljanjim i unutranjim organom, izuzev mozga i srca. Nikada ni u kom sl uaju ne akumulirajte nijedan elemenat u ova dva organa, ni u svom telu, niti kod drugih ljudi, da biste izbegli oteenja. Samo uitelj koji je savreno uveban u vladanju elementima, moe sebi dopustiti odredjenu akumulaciju u srcu i mozgu, a da sebe n e upropasti. On zna svoje telo i vrsto ga dri pod kontrolom. Svi organi, a takodje i mozak i srce, podesni su za snabdevanje elemenata njihovim specifinim osobinam a, ali, naravno, bez ikakve akumulacije. Poetnik bi trebao uvek izbegavati akumul iranje elemenata ili ivotne sile, a naroito ne u srcu i mozgu, ako jo nije u stanju da pomou vidovi-tosti istrai funkcije raznih organa. Vrenjem nagomilavanja elemena ta ili ivotne sile u celom telu, mozak i srce koriste tu optu akumulaciju, zato to, u ovom sluaju, napetost nije vezana samo za jedan organ, nego se iri na itavo telo . Zaista je veoma vano dobro savladati akumulaciju elemenata i ivotne moi u rukama i stopalima, zato to e to biti od viestruke koristi u praktinoj primeni magije. Najv

eu panju trebalo bi obratiti na prste. Sledea mogunost povlaenja elementa iz telesnog organa je, ne vraati akumulirani elemenat u telo i predati ga, putem disanja pre ko pora, svemiru, ve da se pomou imaginacije, preko pora, sav elemenat moe vratiti svemiru odmah iz organa. Ovaj proces je bri. Magiar mora savladati oba metoda i mo ra znati kako

da njima sasvim voljno upravlja. Drugi metod akumulacije elementa u neki deo tel a je, preneti svoju linost, sa sveu, u jedan deo tela i tamo joj omoguiti da -slino d isanju preko pora -udie i izdie. Elemenat koji se udie sa svakim udisajem, ostaje t amo, dok izdiete na normalan nain. im osetite da je akumulirana dovoljna koliina ele menta u delu tela koji udie,oslobodite ga opet tokom izdisanja, to jest, vratite ga svemiru odakle ste ga i uzeli. Ovo je sasvim jednostavan i brz postupak,ali z ahteva savreno presadjivanje svesti. S druge strane, akumulaciju ivotne sile, u po jedine delove tela, treba zaista veto savladati. Kada se potpuno upoznate sa ovom praksom, moete prei na sledei korak. Mi svi znamo da je ljudsko telo podeljeno na e tiri osnovne oblasti, koje odgovaraju elementima. Radi boljeg upoznavanja ponovie mo: Stopala sve do bedara, trtina kost ukljuujui i polne organe odgovaraju zemlji; predeo abdomena sa unutranjim organima poput creva, slezine, ui, stomaka do dijafra gme odgo-vara vodenom elementu; grudi, plua i srce sve do vrata odgovaraju vazduno m elementu a glava sa svim njenim organima elementu vatre. Zadatak sledee vebe je punjenje pojedinih predela tela odgovarajuim elementom. Praksa je sledea: Zauzmite svoj omiljeni poloaj (asanu). Diui preko preko plua i pora udiite elemenat zemlje sa njego-vom specifinom osobinom teine u predeo zemlje tela -od stopala du genitalija do trtine kosti. Udahnite elemenat zemlje sedam puta, izdiite normalno, punei tako predeo zemlje elementom koji utie na njega. Zadrite elemenat zemlje u predelu zem lje i udahnite sedam puta elemenat vode u vodeni predeo, to jest abdomen, ne izd iui ga, tako da i ovaj predeo ostane ispunjen svojim elementom. Zatim predjite na sledei elemenat i napunite grudi udisanjem vazdunog elementa i to sedam puta i ost avljajui ovaj elemenat, bez izdisanja, u njegovom regionu. Sada je red na predeo glave, koji takodje ispunjavate udiui elemenat vatre sedam puta; izdiite prazan dah i predeo glave e ostati ispunjen vatrenim elementom. Svi predeli koji su napunje ni odgovarajuim elementima, ostaju u tom stanju od dva do pet minuta a onda ponite sa rastvaran-jem elemenata. Poinje se tamo gde se zavrilo, u naem sluaju oigledno od glave sa vatrenim elementom i to praznim udisanje sedam puta, i (ponovo ukupno sedam puta) izdiui elememenat vatre u svemir. Budui da se region glave oslobodio el ementa, prelazimo na sledei, predeo vazduha, zatim predeo vode i na kraju predeo zemlje, sve dok se itavo telo ne oslobodi akumulacije elemenata. Ako ste postigli izvesnu vetinu u ovoj vebi, moete je proiriti, ne samo punjenjem raznih telesnih ob lasti elementima, ve i akumulirajui elemente u tim predelima. Proces je isti kao i ovaj gornji, to jest, poinjete sa zemljanim a zavravate sa va-trenim elementom. P ostupak rastvaranja je takodje isti kao u prethodnom ogledu. Ove vebe su od velik og znaaja, zato to uspostavljaju sklad izmedju materijalnog i astralnog tela i uni -verzalnih zakonitosti elemenata. Ako bi magiar, zbog ko zna kojih okolnosti, ika d dospeo u nesklad, sve to treba da uini je da izvodi ove vebe i odmah e to ispravit i. Iskusie blagotvoran uticaj itavog univerzalnog sklada ne samo u toku nekoliko s ati nego danima, koji stvara i zadrava u njemu oseanje mira i sree. Uskladjenost el emenata u telu nudi i druge prednosti, od kojih u pomenuti samo neke. Prvo, uenik je zatien od tetnog uticaja negativne strane elemenata. U trenutku kada uenik postig ne magijsku ravnoteu, on stoji u sreditu svih dogadjaja, i postae svestan svih zako na, svih sastavnih momenata i procesa koji se odigravaju u svemiru, u pravoj per spektivi. Uenik je potedjen od mnogih bolesti uravnoteujui svoju Karmu pa tako i svo ju sudbinu. On postaje otporniji na svaki opasan uticaj. On isti svoju mentalnu i astralnu AURU, pojaavajui mentalnu i astralnu matricu, oivljava svoje magijske spo sobnosti a njegova intuicija e postati univerzalnog karaktera. MAGIJSKI FIZIKI TRE NING (IV) Do sada su vebe prvog koraka trebale postati navika. One iz drugog kora ka moraju se pojaati i produ-biti saglasno vremenu i prilikama. ovek mora posedova ti sposobnosti za vrsto pridravanje svakog asketiz-ma koji bi mogao sebi nametnuti

ne morajui da se bori protiv iskuenja ili ak da nekom od njih podlegne.

Vebe treeg koraka bi isto tako trebalo produbiti. Poloaj tela bi se morao tako savl adati da bi se moglo sedeti u asana-poloaju satima, bez oseanja i najmanjih nemira , nervoze napetosti ili gra. Snagu zraenja treba pojaati, produbiti i uiniti ekspanz ivnijom (sposobnom za irenje) to jest dinaminijom, to sve treba postii pomou imaginac ije i duboke meditacije. Magiar mora nauiti praktinu primenu zraee moi u svaku svrhu i u svakoj situaciji. On mora dostii takav stepen savrenstva da se svaka elja koju u sadi u zraeu mo trenutno ostvaruje. Na taj nain, on e se osposobiti da pomae ljudima k oji pate u sluajevima bolesti i nesrenih sluajeva, a sebi tako donese veliki blagos lov. Sada emo prei na sledee poglavlje, takodje skoro nepoznato do danas, a koje go vori o poloajima tela, gestovima i poloajima prstiju, to je opte poznato pod imenom ritual. Temeljni princip rituala se zas-niva na pojaavanju (potvrdjivanju) jedne ideje, niza misli, pomou spoljanjeg naina izraavanja ili obrnuto, stvaranju niza mis li pomou gesta ili ina, to emo mi u hermetici oznaiti kao evokacija. Ova maksima vai celokupan magijski ritual. Time se potvrdjuje i to da neka ideja ne samo da se m oe izraziti inom, ve se takodje moe i vezati za neki odredjeni zadatak. Isto se odno si i na neko stvorenje. Sve to ne prima i ne nosi neko naroito ime, simbol ili spo ljanju oznaku nema nikakvog znaaja. Svi magijski postupci i ritualni se zasnivaju na ovoj prvobitnoj tezi, svaki religijski sistem ima svoje posebne kul-tove, jo o d najstarijih vremena. Razlika je samo u tome to nita sem veoma malog dela toga ni je bilo dostup-no masama, dok se vei deo toga drao u strogoj tajnosti i bio rezerv isan jedino za Prvosvetenike i adepte. Svaki ritual odgovara odredjenoj nameni, b ez obzira da li je u pitanju ban-arobnjatvo (ban-witchcraft) Ti-beta ili gestovi p rstiju koje izvode Bali svetenici u svojim kultovima, ili se radi o ritualu egzor cizma magiara. Sinteza e uvek ostati ista. Na sudu, ruka sa tri podignuta prsta u zakletvi kao potvrda istinite izjave, takodje se moe smatrati magijskim gestom. S a hrianskog stanovita podignuti prsti simboliu Trojstvo. Svaka od mnogobrojnih loa il i sekti ima svoje vlastite rituale. Loe slobodnog zidarstva (masonerije), na prim er, su sve vezane za ustaljeni znak, re i dodir. Moglo bi se mnogo priati o ovome sa istorijske take gledita. Medjutim, za praktinu magiju a naroito magijski trening, takve sudije bile bi apsolutno beskorisne. Nema ba nikakvog znaaja za istinskog m agiara, ako ita knjige o specifinom nainu na koji neki drugi magiar povlai svoj magijs ki krug, posmatrajui ga kao simbol beskonanosti, Boanstva i istote, stavljajui u njeg a svoje genije i andjele radi zatite, ili, kako Lama crta svoju Mandalu i postavl ja svoje Thatagatos-e kao simbol zatitnog boanstva. Njemu nisu potrebna takva udna (t udja) uputstva, poto on veoma dobro zna, da su to samo mentalne potpore za um. U ovom etvrtom koraku magiar e nauiti kako da napravi svoje sopstvene rituale, kultove , gestove i manipulacije prstima. Sve to mnogo zavisi od njegove linosti i percep cije (naina opaanja). Veina magiara je postigla vie sa najprimitivnijim ritualima neg o neki filo-zofski mislilac sa svojim komplikovanim predstavama njegovog kulta. Nije mogue dati nikakav taan smer u ovoj stvari i uenik e morati da deluje intuitivn o i mora znati kako da izraava ideje, nizove misli i sve to bi eleo da se ostvari p omou odgovarajuih gestova, poloaja prstiju ili pomou rituala. On u svakom sluaju nee p okuati da izrazi gest blagosiljanja stisnutom pesnicom, spremnom za napad. On e sa staviti svoj lini, neceremonijalni (neformalni) ritual saglasno svom poloaju i sit uaciji, koji koristi kada ga niko ne posmatra. Postoje magiari koji neprimetno iz vode svoje rituale, a nalaze se u najveoj guvi, pokretima svojih prstiju u depu kap uta. U saglasnosti sa elementima, oni koriste analogiju pet prstiju pripisujui kai prst vatri, palac vodi, srednji prst akai, prstenjak zemlji a mali prst vazduhu. Desna ruka predstavlja pozitivne elemente a leva negativne. Neka ovaj mali prime r bude dovoljan. Uite da dajete sasvim individualne znake razlliitim idejama. Ali ne govorite o njima, jer ako jo neko ko-risti isti znak za istu ideju, on ga (zna k) slabi uzimanjem njegove snage. Veite i fiksirajte svoju linu elju za koju najvie e lite da se ostvari za svoj lini mali ritual ili kestikulaciju, najbolje gestikula cije prstiju, i zamiljajte da se vaa elja ostvaruje pomou tog gesta, ili da se ona v e ostvarila. Pravilo sada-zapovedne formule (pres-ent -imperative formula) vai i ovd

e. Imaginarno ostvarenje, u vezi gesta ili rituala, morate izvoditi napoetku sa o seanjem sigurnosti, samopouzdanja i samopoverenja i nepokolebljivom verom u uspeh . I ritual se, najpre, kao i imaginacija, mora upotrebljavati. Kasnije, radei sam o sa imaginacjom elje i nekog ostvarenja, biete potaknuti, ak i ne primeujuti to, da automatski koristite gest ili ritual. Kada stignete dotle, da elja postaje autom atska funkcija vae imaginacije, proces e tei (i) u obrnutom smeru: vi izvodite ritu al ili gest, a imaginacija ili mo o kojoj se radi e automatski osloboditi svoje de jstvo. Ovo je prava svrha rituala, poloaja ili gestova udova ili prstiju. im ritua l postane samo-delatan sa imaginacijom, bie dovoljno samo izvesti ritual, da bi s e postigao eljeni efekat ili uticaj. Moe se veoma lepo uporediti sa sasvim napun-

jenom baterijom kojoj ne treba nita vie sem pravog kontakta da bi proizvela struju u svako doba. Ponavl-janjem imaginacije sa odabranim gestom ili ritualom, stvor ie se rezerva moi u uzronoj sferi akaa-principa koja e usvojiti potrebnu vibraciju (e lektromagnetini fluid), boju, zvuk i sve analogije koje odgovaraju elji ili nameni . Moemo ispravno tvrditi da su to krvna zrnca itavog uslova (stanja). Ako je ovaj rezervoar moi napunjen stalnim ponavljanjem, sami ritual e izazvati pranjenje jedno g dela ovog rezervoara, izazivajui na taj nain potrebni efekat. Zato je korisno o tome utati; inae bi neko drugi lako mogao izvui mo istim ritu-alom i, naravno, postii efekat, na raun tvorca (rituala). Neke loe daju svojim poetnicima da izvode ritual e kojima se automatski puni takav rezervoar moi. U tom sluaju bi vii adepti dobili jeftino dodatno sledovanje i mogli ga koristiti bez napora. Medjutim, im uenik uzn apreduje i ve bude u stanju da to i sam postigne, njemu se savetuje da taj ritual koristi to je manje mogue. Oigledno e neki ljudi doi do zakljuka da neki od politikih pokreta ili partija izvode jedan indirektni magijski in sa gestom pozdrava, i tak o, skladite opti rezervoar sa vie, dodue, malih koliita ivotne moi, stalnim ponavljanj m. Svi emo se setiti germanskog pozdrava NSDAP, koji se sastoji od dizanja ruke i svaka-ko predstavlja izvestan gest moi. Medjutim ako se takav poveani rezervoar k olektivne moi zloupotrebi u pohlepne i sumnjive svrhe, ova mentalno napeta mo se o kree protiv svojih tvoraca, zbog svoje polarnosti, pa e uslediti raspadanje i raza ranje, pored injenice da e kletve mnogobrojnih apsolutno nevinih rtava koje delimino trunu u tamnicama, delimino osudjene na smrt ili poslate na front u beznadene bit ke, nevidljivo stvoriti suprotnu polarnost koja e doprineti raspadanju rezervoara moi. Isti zakon deluje i u svim ostalim kultnim praksama, bez obzira da li se ra di o religijama, sektama ili loama. udnovata izleenja na hodoasnim mestima imaju ist u temeljnu osnovu. Poboni vernik crpi duhovnu mo iz akaa-principa, koju su tamo aku -mulirali oboavaoci kao rezultat njihove vrste vere i nepokolebljivog poverenja, p a na taj nain dolazi do udnovatih efekata. Dobro uvebani magiar e uvek pronai jedino p ravo objanjenje za takve i sline po-jave poznavanjem ovih univerzalnih zakona. Kor istei svoje poznavanje zakona polarnosti on bi mogao, bez ikakve sumnje, zahvatit i svu mo iz kultnih rezervoara na silu i postizati izleenja ili druga tobonja uda, u svako doba kad on to poeli. Magiar, na visokom etikom (moralnom) nivou, smatrao bi takva dela za neku vrstu kradje, i zato e uvek odbijati da se poniava inei to, jer on pri ruci ima mnogo drugih mogunosti. Ovo smo pomenuli samo usput i vratiemo se opet ritualima. Ve je reeno ranije da se svaka ideja, svaka elja i svaka imaginacij a moe ostvariti pomou rituala, bez obzira da li se radi o materijalnom, astralnom ili mentalnom planu. Samo vreme realizacije zavisi od, prvo, mentalne zrelosti i , drugo, od marljivosti korienja rituala. Najbolje je da magiar izabere takve ritua le koje moe koristiti celog ivota, to jest rituale univerzal-nog karaktera. to manj e elja ima, pre e zabeleiti uspeh. Pretpostavimo da rituali koje je odabrao najpre ne funkcioniu dovoljno efektivno, on ih ne bi trebao dopunjavati sa drugima. U poe tku on bi morao biti zadovoljan sa jednim, a najvie sa tri rituala. Doavi do ovog s tepena razvoja, magiar e savreno znati da odredi pravu meru a takodje e znati i koli ko je u stanju da ponese.

KRATAK PRIKAZ SVIH VEBI ETVRTOG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENINGPresadjivanje s vesti:a) u predmeteb) u ivotinjec) u ljudska biaII. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING:1. Aku mulacija elemenata:a) u celom telub) u pojedine delove tela pomou dva metoda2. St avaranje sklada elemenata u odgovarajui oblastima tela:a) vatra - glavab) vazduh - grudic) voda - abdomend) zemlja - trtina kost, genitalije, stopala (noge)III. M AGIJSKI FIZIKI TRENING:Rituali i njihova praktina primena:a) gestikulacije (gestov i)b) poloajic) poloaji prstijuKRAJ ETVRTOG KORAKA

KORAK (V)Jednom je mudri Arhimed rekao: Pokaite mi taku (oslonca) u Svemiru i ja u pomeriti zemljinu ku-glu! Veoma mali broj ljudi verovatno zna da ova reenica krije veliku okultnu misteriju, i to tajnu etvrte di-menzije. Kao to se svi seamo iz kols kih dana, svaka stvar ima oblik -kamen, biljka, ivotinja, ovek, -ukratko, svako te lo poseduje duinu, irinu i visinu, definicije koje su nam bliske. Ako u sredini ob lika, na primer, sferinog oblika zamislimo dvostruko ukrtanje; na mestu ukrtanja do bijamo taku, takozvanu taku du-bine. I Arhimed je verovatno imao ovu taku na umu pot o je to u stvari taka poetka, polazna taka, jezgro svakog oblika. Posmatrano iz ove take, svaki oblik je simetrimetrino stvaran (objektivan), to jest, ona se nalazi u njegovoj pravoj ravnotei. Ovo je osnova misterije etvrte dimenzije, otuda ideje vremena i prostora, bezvremenosti i besprostornosti, a stoga i tajne magije pros tora. Ueniku se savetuje da veoma intenzivno meditira o ovom problemu, pa e biti u stanju da nasluti dubine o kojima nikad nije ni sanjao a visoka intuicija bie mu nagrada. Zajedno sa magijskim mentalnim treningom petog Koraka, govoriemo o magi ji prostora (space-magic). MAGIJSKI MENTALNI TRENING (V) Sa svim prethodnim vebam a uenik je postigao odredjenu spo-sobnost koncentracije i nauio da preo-brazi svoj u svest, po volji, ili da je prilagodi svakom obliku, i bie u stanju da vidi dalj e i dublje. Uputstva petog koraka pokazae nam kako da presadimo svest u sredite bi lo kog oblika, poinjui od najsitnije estice pa do najveeg svemira. Na ovaj nain, ne ui mo samo da razumemo i protumaimo svaki oblik iz njegovog centra (tog oblika), neg o takodje i da njime uprav-ljamo iz tog centra. Sposobnosti koje se steknu pomou sledeih vebi su od veoma velikog znaaja za magiju, poto se, jedino na ovaj nain, ment alna ravnotea moe us-postaviti u svako doba. Ova mentalna ravnotea je specifino teme ljno svojstvo akae ili uzronog principa duha. Stoga predjimo odmah na praktine vebe: Zauzmite svoj uobiajeni poloaj. Sada stavite neke vee predmete ispred sebe, moda ne ko loptasto telo, kocku, itd. Bie korisnije da prvo odaberete pune (ne uplje) pred mete. Fiksirajte, nakratko, oi na jedan od tih predmeta, zatvorite oi i prenesite svoju svest na dubinsku taku, to jest na centar. Zamiljajte sebe da ste i da se os eate ba kao u centru tog predmeta. Presadjivanje svesti mora biti takvo da skoro z aboravite svoje telo. Ova veba je zaista teka, ali praksa e usavriti! Niko se ne bi trebao plaiti poetnih neuspeha, ve neka nastavi marljivo raditi. Prvo e se pojaviti neke potekoe, budui da je ovek navikao na tri dimenzije, medjutim one e nestajati od vebe do vebe, i postepeno ete se navikavati da se koncentriete na bivanje u dubinsko j taki bilo kog predmeta. Ako ste uspeli ostati bar pet minuta sa svojom sveu u sre ditu pred-meta koji ste odabrali, moete prei na sledei objekat. Nakon postizanja ist og dobrog rezultata, odaberite neke druge predmete za vebu, ali ovog puta nesimet rine. Svaki put morate ii dotle da prenesete svoju svest u centar nekog predmeta, i osetite se malim poput makovog zrna, ak poput jednog atoma. Ako ovo moete izvest i bez ikakvih smetnji, predjite na sledeu vebu, poveavajui dimenziju i oblik predmet a iz svoje dubinske take to manjim sebe osetite i to se vie skuplja vaa svest, ini vam se sve vei obim ili irina predmeta. Sa vae take gledita, izabrani predmet predstavlj a itav svemir, i to oseanje morate odrati to je due mogue. Kada jednom izvedete ovu ve u, bez ikakvih smetnji, sa simetrinim kao i nesimetrinim predmetom, moete prei na sl edei predmet. Nakon mnogobrojnih vebi prenosa-u-dubinsku-taku postii e te sposobnost da vidite kroz svaki predmet, i intuitivno ete prepoznati materijalnu kao i menta lnu struk-turu takvog predmeta. Istovremeno, zadobiete mo da utiete na svaki predme t iz njegovog jezgra, da ga po svojoj volji magijski nauite, i tako da impregnira te magijsku sferu predmeta svojom eljom. U etvrtom koraku smo nauili kako da savlad

amo ovaj problem putem akumulacije ivotne sile, dakle, od spoljanjeg ka unutranjem, a ovaj korak e nas nauiti isto to, samo na daleko impresivniji nain, iznutra van. Magiar mora postii isti efekat i sa ivotinjama i sa ljudima. On to mora savladati i sa predmetima koji

nisu direktno pred njgovim oima. svest nepoznaje nikakve granice, pa on zato moe v ebati prenos na na-jdalje razdaljine. im uenik stigne dotle, moe poeti sa prenoenjem s vesti u etvrtu dimenziju svog vlasti-tog tela, mikrokosmosa, to jest u akaa-princi p svog bia. Praksa je sledea: Sedite mirno u svom omiljenom poloaju sa zatvorenim oi ma. Prenesite svoju svest tano u sredite svog tela, mislim na laicu, solarni pleksu s. Morate se osetiti kao puka taka, kao atom u centru izmedju spoljanjeg dela kime i prednje laice. Taj centar je najnia taka vaeg tela. Pokuajte ostati u njoj sa svo-j om sveu bar pet minuta; moete koristiti budilnik za proveravanje vremena. Posmatraj te svoje telo iz te take. to manjim zamislite sebe, veim ete opaziti obim svog tela koji e vam izgledati kao veliki svemir. U tom stanju meditirajte na sledei nain: Ja sam centar mog tela, ja u njemu odredjujem mo! Tekoe, na poetku, ne bi trebale obeshr abriti uenika. ak i ako mu to najpre uspe samo na nekoliko sekundi, pomou stalnih v ebi sekundi e postati minuti. U ovoj dubinskoj taki moe se ostati najvie pet minuta. Preavi ovaj korak, uenik bi trebao biti u stanju da prenese sebe, u svako doba i u svakoj situaciji, u ovu dubinsku taku, to jest u akaa-princip, posmatrajui i utiui od atle na sve to se tie njegovog bia. Prenos svesti u svoj akaa-princip je istinsko ma gijsko stanje transa i predstavlja uvodnu fazu za spajanje sa kosmikom sveu. Praksu povezivanja sa kosmikom sveu opisau u sledeim poglavljima. Magijski trans ne bi treb alo pomeati sa stanjem koje proiz-vode spiritistiki medijumi, ako se bavimo pravim psihikim pojavama i sredstvima estitosti. Mnogo je zla uinjeno, u vezi s ovim, za obmanjivanje lakovernih ljudi. Pravi spiritistiki medijumi izazivaju svoj trans b ilo pomou molitve, himne ili neke druge meditacije, ili, obrnuto putem jedne vrst e pasivnosti (praznine) uma, prizivajui ovim spontanim uklanjanjem (premetanjem) s vesti. U tom stanju, mogue je da elementali, pokojnici i neka nia bia nagovore astral no zajedno sa materijalnim telom na manifestacije i druge poduhvate. Takve ekspe rimente treba posmatrati kao jednu vrstu opsednutosti, sa hermetike take gledita, ak i onda kada su u pitanju dobra bia. Pravi magiar prirodno ne sumnja u izvodjenje tih eksperimenata ako se oni preduzimaju veoma ozbiljno ali e zaista veoma aliti t e medijume. Jer sam magiar moe svesno us-postaviti veze sa biima na sasvim drugaiji nain, budui potpuno svestan onoga to radi. Pojedinosti e biti date u naroitom poglavl ju. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (V) Praktine instrukcije etvrtog koraka nauile su nas d a etiri elementa uvlaimo iz svemira u telo, da aku-muliramo te elemen-te, prvo, u i tavom telu a, zatim, u njegove pojedinane delove, stvarajui tako napon (napetost, tenziju) elementa koji emo nazvati DINAMID (dynamide). Telo postaje elastinije, u pogledu na-petosti ele-menta iz vebe u vebu, i sposobnije za otpor dejstvu pritisk a. Ova lekcija e nas voditi dalje korak po korak i nauiti nas da upravljamo i proj ektujemo elemente van, jer bez vanjske projekcije elemenata, svaki rad u praktino j magiji je nepojmljiv. Moramo pridati najveu panju praktinom radu. Sedite u svoj u obiajeni poloaj. Udahnite preko plua i pora, i, pomou imaginacije, sabijte elemenat vatre u celo svoje telo. Udiete vatreni elemenat sa specifinim svojstvom toplote a izdiete prazne izdisaje. Kada toplota u telu izgleda veoma jaka, dakle, ako je u njemu dovoljna akumulacija ovog elementa, pustite da, putem imaginacije, elemen t istie iz solarnog pleksusa i ispunite itavu sobu u kojoj se nalazite, u tom tren utku, elementom vatre. Dok praznite elemenat iz tela, trebali biste imati oseanje da ga se telo sasvim oslobadja, i da se akumulirani elemenat rairio po itavoj sob i, slino kao kod postupka impregnacije sobe ivotnom silom. Ponovite nekoliko puta akumulaciju i evakuaciju (pranjenje), i svakim pranjenjem ete na-gomilavati sve vie vatrenog elementa u sobi. im ste se sami oslobodili elementa, treba da osetite ka ko se elemenat nagomilava u sobi, i imate oseaj da soba postaje veoma topla. Nako n izvesnog vebanja, toplota u sobi nee biti samo subjektivna, ve realna injenica i s vaka osoba bilo da je magijski uvebana ili ne koja udje u sobu morae osetiti toplo tu. Termometar pokazuje koliko smo sposobni zgusnuti nau imaginaciju u pogledu va

tre, tako da se stvarna fiziki primetna toplota moe stvoriti u sobi. Uspeh ove vebe u potpunosti

zavisi od snage volje i plastine imaginativne sposobnosti. U ovom koraku nije aps olutno nuno izazvati toliku koliinu fizike toplote da se ona moe meriti termometrom. A magiar koji je najvie zainteresovan za rad na ovaj spektakularni nain, moe se u o vome usavriti pomou ovih uputstava. Istinski magiar, ipak, nee biti zadovoljan takvo m nevanom pojavom, i pre e nastaviti svoj razvoj, poto je vrsto uveren da, kako vrem e protie, on moe postii mnogo vie. Veba vanjske prostorne projekcije elementa je zavre na im magiar moe jasno osetiti toplotu u sebi. Kada to postigne, on se mora oslobod iti i izliti nagomilani vatreni elemenat u beskonanost, to jest ponovo u svemir, gde se on sferino rastvara u svim pravcima. Dalje, magiar moe napustiti sobu kad go d on to eli, ne rastvarajui elemenat, kad ju je jednom napunio istim. On moe i zatv oriti elemenat u sobi, za bilo koji vremenski period, ba kao to je to ranije radio kod im-pregnacije sobe. Sav uspeh zavisi od njegove snage volje i imaginacije. S druge strane, ne preporuuje se ba osta-viti sobu napunjenu elementom na due vreme , poto bia koja pripadaju tom elementu mogu izvoditi svoje nestaluke u takvoj atmos feri, obino na raun gospodara. O tome ete vie nai u poglavlju o radu sa duhovima elem enata. Ovde treba jo neto napomenuti. Pretpostavimo da magiar izvodi svoju vebu na o tvorenom, to jest neogranienom prostoru, on e morati da odredi izvestan prostor, b ez obzira koliki, pomou imaginacije. Za imaginaciju nema granica ni ovde ni tamo. Na isti nain kao to je uenik izvodio vebe sa vatrenim elemen-tom, on treba da radi i sa ostala tri elementa, i posle vatre neka radi sa vazduhom, pa posle toga sa vodom i, na kraju, sa zemljom. Ogranienje vebi pripada samom ueniku, i zavisi od vr emena i prilika. On moe da rado jednog dana sa jednim elementom, drugog dana sa s ledeim i tako dalje; ili moe akumulirati prvi elemenat ujutru, drugi u podne, trei uvee a etvrti sledeeg jutra. Uenici koji imaju dosta vremena na raspola-ganju a takoe i dovoljno snage volje mogu prei sve etiri vebe naizmenino. Ti uenici e, naravno, ost variti ogroman napredak u ovladavanju elementima. Uenik koji kontrolie sva etiri el ementa moe nas-taviti u ovom pravcu. Prethodna veba je nauila magiara kako da akumul ira udahnuti elemenat i da ga preko solarnog plek-susa izbaci u prostor. U sledeo j vebi e nauiti kako da akumulirani elemenat, disanjem preko plua i pora, emituje u prostor ne samo preko solarnog pleksusa, ve preko disanja porama itavog tela stvar ajui tako akumulaciju elemenata u prostoru. Ovo treba praktikovati sa svim elemen tima. Rastvaranje i rasipanje u svemir treba izvoditi na isti nain koji je opisan u prethodnoj vebi. im uenik ovlada i ovom vebom, on e prei na izvodjenje ove vebe, ne samo sa itavim telom, nego i sa nekim udovima ili delovima tela. Ruke i prsti se obino najvie koriste u magiji, pa prema tome, uenik njima mora posvetiti punu panju. On treba da akumulira elemenat u jednoj ili obe ruke, putem disanja preko pora, na takav nain da jednostavnim kretanjem ruke, kao blesak munje, emituje elemenat iz ruke u odabrani prostor trenutno ga impregnirajui (ispunjavajui). I ovde ponav ljanje vebe usavrava. Uenik bi trebao izvoditi ovu vebu sa svim elementima i savlada ti je. Tek onda moe nastaviti. Sedite, kao to to uvek inite, u svoj uobiajeni poloaj. Udiite elemenat vatre preko plua i pora celog tela i akumulirajte ga, sve dok ope t ne dobijete oseaj toplote. Sada zamislite da akumulirani vatreni eleme-nat obli kuje vatrenu kuglu prenika 10-20 cm, u solarnom pleksusu. Ova sabijena kugla mora biti tako vatrena (uarena) i sjajna da veoma podsea na sunce. Sada zamislite da s e ova kugla pomera iz svoje sunane mree i slobodno lebdi u vazduhu. Dok tako lebdi u prostoru, treba da je zamiljate kao vatreno-belu i da zrai top-lotu. Zadrite ima ginaciju te kugle to je due mogue. Ako joj se pribliite rukama, treba da osetite zraeu toplotu. Zavrite ovu vebu laganim rastvaranjem kugle u svemir ili rasprskavajui je naglom eksplozijom u nitavilo. Oba metoda morate dobro savladati. Na isti nain mo rate raditi i sa elementima vazduha, vode i zemlje. Radi jasnije imaginacije dok radite sa vazdunim elementom, dajte kugli, dok je sabijate, nebo-plavu boju. Ima ginacija vode bie vam mnogo laka. Ako ipak budete imali potekoa pri tome, zamiljajte je u poetku kao sferini komad leda. Sigurno neete imati nikakvih nevolja pri zamilja nju kugle gline zemljanog elementa. Kada ste izveli ovu vebu sa kuglama sva etiri

elementa, i sigurni ste da ste njom (njima) ovladali, predjite na stvaranje razl iitih oblika elemenata po istom metodu. Najpre, birajte jednostavne oblike poput kocki, pirami-da, kupa, i tako dalje. Veba je zavrena im uspete zgusnuti svaki elem enat koji ste akumulirali u svom telu, u bilo koji oblik i projektovati ga van. Samo ako ste savreno ovladali prethodnom vebom, moete preduzeti sledeu, koja se bavi projekci-

jom elemenata direktno iz svemira. Praksa je sledea: Sedite u svom asana-poloaju d iui mirno i bez na-pora. Zamiljajte da uvlaite elemenat vatre iz beskrajnog prostora , iz svemira, i njime ispunjavate sobu u kojoj ivite. Zamislite svemir u obliku o gromne kugle iz koje izvlaite vatreni ele-menat iz svih pravaca pravo u vau sobu. Prisetite se da je elemenat, koji dolazi iz primarnog izvora, najeteriniji i najs uptilniji, i da to ga vie privlaite on postaje sve gui, materijalniji i topliji. Toko m vebe morate obavezno osetiti toplotu na svom telu. to se vie zgunjava sabijeni i n agomilani elemenat u sobi, toplota e sve vie rasti. Trebali bi ste imati oseaj kao da ste stvarno u pei. Sada ponovo rastvorite elemenat u beskonanost pomou snage vol je i imaginacije. Ponovite isti postupak sa vazdunim elementom, privlaei ga iz lopt astog svemira, iz svih pravaca, zgunjavajui i punei njime svoju sobu. Izvodei ovu veb u ispravno, morate imati oseaj lebdenja u beskrajnom okeanu vazduha, bez ikakve t ehnike ili privlane moi. U sobi napunjenoj na opisan nain, trebalo bi da se oseate la ki kao balon. Posle toga moete rastvoriti kondenzovani vazduni elemenat ponovo u n jegovu primarnu supstancu, ba na isti nain kao to ste to radili sa vatrenim element om. Slino postupite i sa vodenim elementom. Zamiljajte da privlaite ovaj elemenat k a sebi iz beskrajnog okeana, najpre, u ob-liku hladne pare koja se zgruava sve vie i vie, to je blie dovodite svojoj sobi i svom telu. Ispunite itavu sobu za vebanje o vom hladnom parom i pokuajte zamisliti da se nalazite u samom centru ovog zamiljen og vodenog elementa. Morate osetiti ledenu hladnou, takvu vrstu hladnoe od koje ka o da vam se jei koa vaeg fizikog tela. U trenutku kada osetite tu hladnou, ponovo ras tvorite vodeni elemenat u njegov prvo-bitni oblik i pustite ga da ispari u nitavi lo. Na ovaj nain, magiar je u stanju da rashladi i osvei svoju sobu, za nekoliko tr enutaka, ak i u najtoplijim letnjim danima. Sada pokuajte isti ogled i sa zemljani m elementom. Povlaite iz svemira sivu masu, slinu glini, koja postaje sve tamnija i tamnija to je vie pribliavate sebi. Ispu-nite sasvim sobu sa ovom tekom masom. Pri tome, morate osetiti teinu i kohezivnu silu kao i njen pritisak na vae telo. Kada ste doveli element zemlje pod kontrolu, preko ovog oseanja, rastvorite ga ponovo u nje-gov poetni materijal, kao to ste radili sa ostalim elementima. Do sada je s asvim oigledno da se privlaenje, i materijalizovanje elemenata deava tamo gde se mi koncentriemo, a da elemenat sa kojim radimo ne prolazi kroz nae telo; sve se oigle dno deava van naeg tela. Magiar mora savreno ovladati sa oba elementa, poto e mu, u ne kim posebnim magijskim zadacima, trebati elemenat koji je materijalizovan preko njegovog tela, na primer u sluajevima leenja bolesnika, ili stvaranja pokornih duh ova i elementala, a s druge strane, s vremena na vreme, trebae mu direktan, uni-ver zalno-zgusnut elemenat. Takodje, ovladavanje ovom praksom, osposobljavlja ga da ide dalje. Sledea veba bie privlaenje elemenata iz svemira, medjutim, ne da se ispun i prostor kao u prethodnoj vebi, nego da se zgusne (u) samoodabrani oblik, slino o nim vebama gde su se oblici elemenatazgunjavali unutra, (Solarni Pleksus) i izbaci vani izvan tela, nekom vrstom lebdenja u vazduhu, ali sa tom razlikom da se form iranje oblika ne vri u telu, ve neposredno u toku njihovog lebdenja u vazduhu. Pre ma tome, magiar mora tano znati kako da stvori vatrenu kuglu, kuglu vazduha, istu takvu vode i kuglu zemlje. Ako ovo uspe izvesti bez greke, on treba da oblikuje r azliite forme od elemenata koji lebde u prostoru i da te oblike na-kon izvesnog v remena opet rastvori u svemir. Svo vreme on mora sasvim jasno oseati specifinu oso binu elementa sa kojim radi; i trebao bi biti u stanju da navede ak i laika ili n eznalicu da vidi i oseti taj elemenat. Ovo su, zaista, visoka postignua, rezultat i velikih napora u ovome. Ukratko, tokom kursa ovih vebi, uenik bi trebao nauiti da zgusne (kondenzuje) svaki elemenat svemira i da naui da ga sabije u bilo koji elj eni oblik. Magiar uveban u ovome, moe zgusnuti svaki elemenat u tom stepenu da on p

ostaje fizika sila. Eto zato moete zapaliti vatru pomou vatrenog elementa na najveim udaljenostima. Najpre, uinite imaginar-no privlaenje vatrene kugle direktno iz sve mira, ne proputajui je kroz telo, i sabijte je u malo zrnce toliko da postane blis tava varnica. Stavite tu varnicu u pamuni ep zamoen u lakozapa-ljive tenosti poput e tra, petroleja ili alkohola. Druga varnica se priprema, na isti nain, sa vazdunim elementom i, u trenutku kad obe varnice dodirnu pamuni ep, buknue vatra i nastaviti da gori. Kada uspe sa ovim malim trikom, magiar moe pokuati sa fitiljom obine svee, a kasnije sa lampom na gas. On to moe initi i na blizinu i na daljinu. Pored toga, on takodje moe staviti i zatvoriti varnicu u obinu au ili bocu, i ubaciti munjevito m brzinom vodenu varnicu u taj sud. im se ove dve varnice dodirnu, oba elementa e eksplodirati i aa ili flaa e pui na hiljadu delia. Magiar moe i sam sastaviti takve m torije, jer on poznaje i vlada pravilima. Pravi magiar nee traiti vreme sa takvim l akrdijama. On veoma dobro zna da bi mogao izazvati kao i zaustaviti pojave poput munja, groma, kie, olujnih bura, pomou elemenata. Sve te moi koje zaudjuju laika ka o udnovate manifestacije su za magiara stvari koje se same po sebi podrazumevaju, i samo od njega zavisi da li e eleti da se usavri za te pojave ili e vie voleti da na stavi svoj magijski razvoj. Takodje mu je veoma dobro poz-

nata injenica da istonjaki fakiri samo pomou vladanja elementima izvode svoje udo man go-drveta od semena do ploda za samo sat vremena. I pored toga uenik ima mogunost kontrolisanja materijalne kondenzacije elementa fiziki ubacivanjem zgusnutog obli ka elementa u au iste ili jo bolje, sterilisane vode i ponavljajui taj in nekoliko put a. On e se uveriti da sa vatrom ukus vode izgleda nekako kiselkast, sa vazduhom s ladunjav, sa vodom stiskavosuv, a sa zemljom budjav. Ova pojava se moe proveriti i hemijski uranjanjem male trake lakmus-papira u pripremljenu vodu. Ako je voda dobro impregnirana, primetie se da je reakcija na lakmus-papir kisela kad su u pi tanju aktivni elementi i to vatra i vazduh, dok e u sluaju vode i zemlje reakcija biti bazna. Ko se ne bi setio svadbe u Kani Galilejskoj gde je na Gospod pretvori o vodu u vino? Samo, tako visok adept poput Isusa Hrista izvrio je ovo udo, ne pom ou uticaja elemenata spolja, ve upravljanjem akaa-principom vode pretvorivi je iznut ra. Na ovom mestu u zavriti ovladavanje elementima sve dok je u pitanju uvebavanje due u Koraku IV. Niko nemoe oekivati napredak, pre nego to potpuno obradi sve vebe i za-datke. Sve vebe idu ruku pod ruku, i zavise jedna od druge. Pretpostavljam da nikom nee pasti na pamet da se vee samo za pojedine vebe i metode. Rezultat bi bio koban za zdravlje osobe a uspeh nikad nebi doao. Ove injenice treba veoma paljivo r azmatrati. A svako ko svesno izvodi vebe jednu za drugom, moe nastav-ljati dalje s a istom sveu i moe raditi na magijskom razvoju punom parom. MAGIJSKI FIZIKI TRENING ( V) U ovom koraku u navesti neke vebe koje omoguavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim, sa magijske take gledita. Na neki nain metodi podseaju na spiritistike, ali e magiar ubrzo primetiti da se on ne uvebava da postane osoba bez ikakve sopst vene volje, koju spiritisti nazivaju medijumom. Magiar ne sme postati igraka nekon trolisanih sila, naprotiv, on usmerava svesno svoje moi a takodje i ui da ih koris ti sa namerom. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fiz ikog sveta. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim biima, savetuju s e uglavnom vebe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav nain, da se ta bia mogu manifestovati pomou levitacije. Ponimo odmah sa praksom. *** *************************************************** MAGIJSKI FIZIKI TRENING (V) U ovom koraku u navesti neke vebe koje omoguavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nev idljivim, sa magijske take gledita. Na neki nain metodi podseaju na spiritistike, ali e magiar ubrzo primetiti da se on ne uvebava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje, koju spiritisti nazivaju medijumom. Magiar ne sme postati igraka nekontrol isanih sila, naprotiv, on usmerava svesno svoje moi a takodje i ui da ih koristi s a namerom. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizikog sveta. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim biima, savetuju se ug lavnom vebe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav nain, da se ta bia mogu manifestovati pomou levitacije. Ponimo odmah sa praksom. Sedite udobno ispred stola i stavite ruke na njega. Izvedite akumulaciju ivotne sile u d

esnoj ruci i usredsredite se na injenicu da moete rukom i prstima upravljati jedin o pukom snagom svoje volje, tj., bez pomoi miia. Zatim, pomou imaginacije, rasprite u svemir nagomilanu ivotnu silu. Sada ponite sa pra-vom vebom levitacije. Akumuliraj te vazduni elemenat u kaiprst desne ruke i koncentriite se na kaiprst koji postaje l ak poput

vazduha. Zatim pokuajte zamisliti da podiete kaiprst pomou snage volje, ostavljajui r uku sa ostalim prsti-ma mirnu i nepokretnu na stolu. Morate imati oseaj da prst n e podiu vai miii, ve da to ini snaga volje. im ste uspeli podii prst, spustite ga pon dole snagom volje. Ako biste prestali da se koncentriete, dok je prst jo u vazduh u, on bi odmah pao. To se moe probati, samo da se ustanovi dokle snaga volje ili miia posre-duje u tome. Ako ste u stanju da levitirate kaiprst desne ruke, slobodno, pomou line snage volje, moete postupiti na isti nain sa ostalim prstima. Veba levitac ije je zavrena im budete u stanju da podignete i spustite sve prste desne ruke po svojoj volji. Zatim na isti nain postupite sa levom rukom i njenim prstima. Posti gavi i to, pokuajte na ovaj nain podii celu ruku, i to prvo desnu a zatim levu ruku. Ako ste zabeleili uspeh nakon nekoliko vebi, krenite dalje podizanjem ruke po vol ji ne samo do lakta, nego iz samog ramena. Moete proiriti ove vebe i podii obe ruke odjednom snagom svoje volje. Ako bi magiar odluio da ove vebe proiri na celo telo, u brzo bi uspeo, bez ikakve sumnje, u podizanju itavog tela snagom volje. On bi mog ao etati po vodi a da ne potone, mogao bi se ak podii u vazduh celim telom i initi m noga slina dela po svojoj volji. Naravno, oigledno je da bi on mogao praktikovati ove vebe godinama da bi postigao pomenuti uspeh. Adepti najvieg ranga uspevaju pro izvesti takve pojave a da nisu prisiljeni na viegodinje vebanje, jer to sve zavisi i od magijske zrelosti i razvoja. Ni jedan veliki magiar nee nikada izvoditi pojav e te vrste, bez prekog razloga, a ponajmanje da bi zadovoljio radoznalost ostali h ljudi. Na naem stanju razvoja, biemo zadovoljni time da pokreemo ruke i prste po svojoj volji. Kada smo to postigli, preiemo na drugaiju pripremnu vebu koja je apsol utno neo-phodna za pasivnu komunikaciju sa nevidljivim i tu praksu u prikazati na sledei nain: Sedite opet ispred stola na kojem vaem ruke mirno poivaju. Sada pokuajt e plastino zamisliti da se vaa duhovna desna ruka odvaja od fizike. Stavite psihiku ruku pored fizike ili je pustite da klizne kroz sto na vaa kolena. Imaginarnu spir itualnu ruku treba da posmatrate kao vau pravu ruku. U telesnoj ruci, sada se dog adja mentalni vakuum koji ima oblik spoljanje ruke. Zamiljajte u tom trenutku, da je telesna ruka sasvim nepovredjena, budui da je u etvrtoj dimenziji, u akaa-princi pu. Ako ste to bar za kratko uspeli, vra-tite ponovo svoju mentalnu ruku u teles nu i zavrite vebu. Ponovite ovo nekoliko puta, sve dok ne uspete u eksteriorizacij i ruke, kako je opisano, bar pet minuta. Sa drugom rukom radite na isti nain. im i to uspeno zavrite, pripremljeni ste za preuzimanje komunikacije sa drugim nevidlj ivim biima. Do sada smo mogli videti da je magijska priprema veoma razliita od pri prema spiritista koji se ponaaju pasivno sve dok ne uzmu u ruke olovku i ponu da p iu ili crtaju. Da li poruke koje oni trae putem posrednog pisanja ili crtanja spir itista zaista dolaze iz etvrte dimenzije -ili kako to oni kau: iz onostranog sveta -ili potiu samo iz podsvesti dotinog medijuma, ostavljeno je magiaru da proceni. R uka koja je odvojena (eksteriorizovana) po naem metodu, u stvari je presadjena u e tvrtu dimen-ziju i moe je videti svako bie te sfere, koje eli da je upotrebi za sla nje poruka naem materijalnom svetu. im poetnik uradi ove vebe, on je sposoban da kom unicira sa biima etvrte dimenzije. Magiar e prvo pokuati da dodje u vezu sa svojim ge nijem uvarom, svojim duhovnim vodiem sa kojim ima najbliu vezu. Svaki uenik magije j e sasvim svestan injenice da mu je Boansko Providjenje, u asu njegovog rodjenja, da lo jedno bie u cilju nadgledanja njegovog tienika, da ga vodi i nadahnjuje. Saglasn o razvoju i Karmi, ovo bie moe biti neka umrla osoba ili neko intelektualno bie jo n eotelotvoreno na ovoj planeti. Ovo bie brine o duhovnoj udobnosti tienika uglavnom do perioda puberteta. to je ovek intelektualno zreliji duhovni vodja manje obraa pan ju na njega, naroito u sluajevima ljudi koji se ak i ne seaju svog vodia. Kontakt se gubi sve vie i vie. Mnogo bi se moglo govoriti o inovima tih uvara i njihovoj delatn osti, no to bi premailo okvir ovog dela. Magiar je svakako, stekao sposobnost da k

omunicira sa svojim vodiem, da naui sve to eli znati i dobije sve to mu je potrebno. On moe biti sasvim siguran, pod uslovom da je iskreno zainteresovan za celu stvar , oplemenjivanja svoje linosti i rada na svom magijskom razvoju, da e njegov vodi p rvi pokuati da se prikae. Stoga bi uenik trebao teiti da stupi u vezu sa svojim geni jem uvarem. Sledi neophodna praksa: Uzmite sideralno klatno. To ne mora biti spec ijalno klatno, mogu posluiti prsten ili neki mali predmet, ak i ekser ako nemate n ita zgodno u blizini to bi se moglo vezati za svileni konac. Obmotajte kraj konca nekoliko puta oko svog kaiprsta. Klatno se slobodno njie na koncu duine 20-30 cm u vazduhu. Sedite za sto i stavite obe ruke na njega. Lakat ruke koji dri klatno tr eba osloniti na sto. Klatno se slobodno njie iznad povrine stola sa 2-3 cm. Lakat ostaje oslonjen, ruka uspravna. Stavite au vode, vazu ili bilo koji zveckavi predm et bono (sa strane) pored klatna ili iza njega. im ste zavrili pripreme po ovim upu tstvima, odvojte svoju mentalnu ruku od one koja dri klatno i stavite tu mentalnu pored telesne ruke. Uradivi to, razvijte stan-

je transa u sebi za nekoliko trenutaka, na nain na koji ste upuivani u poglavlju z a mentalni trening pomou prepoznavanja sebe sa svojom sveu u centru pupka; tako ste sada u etvrtoj dimenziji. U tom stanju, pozo-vite svog vodia i pitajte ga, naravn o u umu, da li bi se on mogao manifestovati vama pomou vae magijski pripremljene r uke. utite i posmatrajte klatno, istovremeno molei vodia, da jednim udarcem klatna o au kae: ne, sa dva udara moda a sa tri udara da. Biete zaista veoma zaudjeni ka e da klatno poinje da se kree inei traene udarce. Senzitivni ljudi e ak primetiti da j ruka koja dri klatno pokrenuta tudjom rukom. Verovatno ete imati oseanje kao da je vaa ruka rukavica sa udnom tudjom rukom u sebi koja pokree klatno. Ostale osobe pa k nita nee primetiti, ali e umesto toga imati oseaj da elja indirektno vodi um, pokreu miie ruke i tako izazivajui klatno da se klati tamo-amo. Ovaj ishod je apsolutno i ndi-vidualan i zavisi od sposobnosti. Pretpostavimo da prvi pokuaj za uspostavlja nje komunikacije sa duhovnim vodiem nije uspeo, ne treba se obeshrabriti. Posle n ekoliko pokuaja, svaki uenik e sigurno uspeti izazvati komunikaciju. Kada se veza j ednom uspostavi, pitanja se mogu postavljati vodiu bilo mentalno ili glasno, na k oja e biti odgovoreno sa da, ne ili moda. Pitanja uglavnom treba da se odnose na s amog vodia, na primer da li je voljan da se manifestuje ili da li je ve bio otelot voren na ovoj planeti i slino. im se izazove kontakt, pomou klatna, moete koristiti p lanetu umesto ekanja na udarce u au. Ova napravica je okrugao disk koji treba da se p odeli na odeljke, obeleavajui svaki po jednim slovom al-fabeta; a u centru se osta vlja mala kruna praznina. Klatno e pokazivati pojedina slova i sricanjem tih slo-v a mogu se od vodia dobiti detaljne poruke. Nakon postizanja dobrog rezultata, moe se napraviti vea planeta, koja sadri ceo alfabet, brojeve, odeljke sa da, ne i neiz vesno (moda), dane i sate. U centru opet ostaje praznina iz koje se kree. Za izvod jenje sa ovom planetom, klatno se zamenjuje sa malom aicom za liker. Mastilom, vode nom bojom ili neizbrisivom olovkom obeleite strelicu kao kazaljku na podnoju ae. Sad a uzmite nii deo ae izmedju kaiprsta i srednjeg prsta i pustite da se aa kree po slovi a vodievom rukom. Vrh strelice e onda pokazati odredjeno slovo. Da bi se postiglo lake klizanje ae, planeta se moe staviti ispod stakla, jer e se prirodno mala likerska aica lake sretati po staklenoj podlozi. Takodje se mogu nai i mnoge konstruktivne p rimedbe u spiritistikoj literaturi. Sve to je zadovoljenje najpotrebnijih zahteva trenutka. Sledei metod je zamoliti vodia da podigne kaiprst magijski pripremljene ruke. Zamolite ga da prst podigne jednom ako je odgovor ne, dvaput u sluaju nesig urnog odgovora i tri puta ako je odgovor da. Kada zabeleite uspeh sa kaiprstom, po kuajte i sa ostalim prstima. Primetie se da je uvek jedan odredjeni prst lak za po dizanje. Jedan uenik e biti uspeniji u podizanju kaiprsta, drugi koristei srednji prs t ili prstenjak. Trebalo bi zadrati onaj prst koji se najbolje pokree. Ovo, svakak o, zavisi od fleksibilnosti. Magiar e ceniti ovaj metod, jer mu on omoguuje da ostv ari pasivnu vezu sa nevidljivim svetom, bilo sa svojim vodiem bilo sa pokojnicima ak i u situaciji gde se planeta ili olovka ne mogu koristiti, na primer u drutvu, van kue i tako dalje. On ak moe drati ovu mentalnu ruku u svom depu i dobijati odgovo re da ili ne, nalazei se i u najveoj guvi, naroito ako je postigao izvesnu vetinu u o

vome. Usavrivi sve ove eks-perimente, uenik moe prei na medijumsko pisanje. Metod je sledei: Stavite list papira ispred sebe i uzmite olovku izmedju palca i kaiprsta k ao da piete. Sada navucite gu-meni prsten ne previe vrsto preko palca, kaiprsta i sr ednjeg prsta. Taj prsten moete napraviti otsecajui ga od gume za bicikl. Svrha prs tena je da se uopte ne morate koncentrisati na dranje olovke. Sada pobudite trans u sebi, pozovite svog duhovnog vodia, magijski pripremite za njega desnu ruku na opisani nain i za-molite ga da pie pomou desne ruke. Na poetku ete primetiti samo ner avne linije, kasnije neitljive rei a, nakon izvesnog vebanja, pojavie se rei i reenice . Kada se ispie jedan list papira, zamenite ga novim. Moete dobiti odgovor na svak o pitanje. Stalnim vebanjem, postii ete takvu vetinu da vam medijumsko pisanje nee pr edstavljati ba nikakvu tekou. Na ovaj nain ete moi pozvati preminule prijatelje, rodja ke i lanove svoje porodice sa kojima elite doi u dodir. Magiar e se uveriti da ne pos toje takve stvari kao ovde i tamo, da postoje samo razliiti stepeni gustine, u etvrtoj dimenziji, gde postoje razna bia, i da smrt ne znai kraj za njih, nego prelaz u et vrtu dimenziju. Na kraju bih naglasio da postoji nekoliko vrsta medijumskog pisa nja, zavisno od sposobnosti, koje u ukratko pomenuti: 1. Automatski (mehaniki) met od: U ovom sluaju ruka se pokree apsolutno automatski, bez magiarevog znanja ta eli n apisati ili ta prizvani duh namerava napisati. Mogu se takodje primiti i poruke n a stranim jezicima, ak i na jezicima koje sam magiar ne zna, i nikad ranije ih nij e uo. Isto tako mogu se napraviti slike i crtei.2. Inspirativni metod - najei: ovde e poruke biti date u nekoj vrsti glasnog miljenja u ili izvan linosti.

U ovom sluaju, praktino se zna pre-ruke ta e bie napisati. estim ponavljanjem ovo nada hnue e postati glasno miljenje i sluanje u pasivnoj komu-nikaciji. poruke se primaju iz dubine due ili izvan vlastitog ja.3. Intuitivni metod gde imate oseanje kao da ste sami pisali. Svako pitanje e odmah dobiti odgovor. Niko sem same te linosti n e zna odgovor na to pitanje. Ovo je jedna vrsta jasnovidog znanja (clair-knowl-e dge). Ruka ispisuje rei i reenice pri punoj svesti, a da osoba niti slua niti je na dahnuta na bilo koji nain.Metodi se mogu javiti i u meanom obliku, na primer pola automatsko i pola inspirativno ili intuitivno i inspirativno ili sve zajedno. Ko ji e od metoda preovladjivati, bie poznato jedino nakon dueg ispisivanja vebe. Svaki od metoda je dobar i pouzdan, pod uslovom da ga upotrebljavate poteno i iskreno. Praksa usavrava! Sada bih eleo dati komentar u pogledu pitanja koje uenik treba da postavlja biima i odgovora koje moe oekivati. Pre svega, pretpostavlja se da se ma giar nee hvaliti vebama i rezultatima. to manje pria o svojoj komunikaciji sa nevidlj ivim, bolje za njega. Dalje, pri odabiranju pitanja, uvek treba da imate na umu da bia sa kojima kontaktirate pripadaju zakonima koji su razliiti od ovih koji vla daju na fizikom planu. Pored toga, bia koja su ranije ivela na zemlji, ubrzo e izgub iti svoju orijentaciju, jer je na plan trodi-menzionalan, zavisan od vremena i pr ostora koji ne postoje u sferi etvrte dimenzije. Jedino su visoko raz-vijena bia u stanju da daju tane informacije o vremenu, buduim dogadjajima, itd. Prema tome, m agiar e prvo pitati za boravite tih bia i pre dati prednost porukama o etvrtoj dimenz iji radi svog vlastitog obra-zovanja. Kasnije, im uenik razvije svoja duhovna ula, vie mu nee biti potrebna pasivna komunikacija sa nevidljivim, poto je on sam u stan ju da postigne sve to o emu bi ga takvo bie moglo informisati. Pasivna komunikacij a slui jedino tome da bi se uverilo u postojanje jednog drugog sveta u koji e svak o otii, i iveti u njemu, nakon smrti.

KRATAK PRIKAZ VEBI PETOG KORAKAI. MAGIJSKI MENTALNI TRENING:Magija prostoraII. MA GIJSKI PSIHIKI TRENING:Projekcija elemenata van:a) preko svog tela, nagomilanog k roz solarni pleksusb) akumuliranog preko ruku, a naroito dinamiki preko prstijuIII . MAGIJSKI FIZIKI TRENING:Priprema za pasivnu komunikaciju s nevidljivim biima:a) oslobadjanje svoje rukeb) priprema prstiju pomou klatna, olovke, planete, itd.Pasi vna komunikacija:a) sa vlastitim genijem uvaromb) sa pokojnicima i drugim biimaKRA

J PETOG KORAKA****************************************************

KORAK (VI) Pre nego to predjem na opisivanje vebi estog koraka, podvui u jo jednom da sve prethodne vebe moraju biti dovedene pod savrenu kontrolu da bi se ravnotea odral a i na viim stepenima razvoja. Bilo bi apsolutno beskorisno preskoiti neki od Kora ka ili izostaviti i zanemariti neku od vebi. Svaki propust bi postao veoma primet an i uenik bi imao velikih tekoa pri reavanju nekih problema u svom razvoju. Prema t ome, glavni uslov za uspeh ostaje odlian osnovni trening. MAGIJSKI MENTALNI TRENI NG (VI) U ovom Koraku suoavamo se sa meditacijom o duhu. U teoretskom delu ove kn jige ja sam ve de-taljnije govorio o mentalnoj sferi i mentalnom telu, dakle duhu . Vredelo bi baciti pogled na funkcije vlastitog duha u pogledu etiri elementa, r azluujui te funkcije, to se moe postii posebnom meditacijom. Osobine duha, u saglasno sti sa etiri elementa su sledee: volja je subjekt vatrenog principa, intelekt sa s vim svojim paralelnim aspektima kao to su inteligencija i pamenje, podleu principu vazduha, oseanje sa svim svojim vidovima pripada vodenom principu a svest sa svim svojim vidovima koja uspostavljaju vezu sva tri elementa, podredjena je zemljan om principu. Gledajte unutra kao u svoj vlastiti duh, istraujte sebe i funkcije d uha i meditirajte o njima. Morate znati kako da zamislite svaku od funkcija koja odgovara elementu. Ako uspete razluiti funkcije duha, to jest, ako ste dobili ja snu predstavu o njima, moete nastaviti. Ova uvodna veba je veoma vana jer ona omogua va magiaru da utie na te funkcije kod odredjenog elementa na odredjenom planu u se bi kao i u drugima, da njima upravlja i pojaa ih ili odstrani. Jo jedna veba treba da pomogne utvrdjivanju itavog mentalnog tela u astralnom telu, i, zajedno sa nji m, u materijalnom telu slino ruci u finoj svilenoj rukavici koja je stavljena u d ebelu rukavicu. Vaa ruka mora osetiti obe rukavice. Pretpostavlja se da se isto d eava i u itavom men-talnom telu. Trebalo bi da osetite svoj duh u finom astralnom telu a ovo u materijalnom telu. To oseanje je duh. Razmiljajte o tom problemu u sv akoj zgodnoj prilici. im se sasvim uverite da va duh potinjava as-tralno kao i mate rijalno telo, osea i pokree ga, i da izgleda da je va duh taj koji vri sve radnje kr oz dva omotaa, moete opet krenuti korak dalje. Svako svesno, polusvesno ili skoro podsvesno izvrava neke radnje sugerisane nekim spoljanjim ili unutranjim impulsom, a da i ne obraa nikakvu panju na to. Sledea veba e vas nauiti da izvravate radnje potp no svesno, i to malih radnji na poetku, kasnije velikih, i morate pokuavati da pro duavate trajanje svake svesne radnje. Kada se kae svesno ne misli se da je sva ovekov a panja na duhu nego na imaginaciji da duh pomou due i materijalnog tela izvrava rad nju. Na primer, ako etam ulicom ja ne mislim o injenici da ja etam, ve da moj duh eta i pokree astralne i materijalne noge. Isto je i sa rukama i svim ostalim delovim a tela. Ako ste u stanju izvesti svaku radnju na ovaj nain, bar deset minuta, ovo m vebom vladate savreno. to due moete ovo izdrati bez sporednih pojava poput napada vr toglavice, oseanja umora, poremeaja ravnotee, to bolje za vas. Iz tog naroitog razlo ga, preporuljivo je poeti prvo sa malim radnjama jedan krai period i produiti ih sve dok se ne naviknete na dranje, a moete ih produiti koliko hoete. Ovaj eksperiment j e veoma vaan jer e ueniku dati mogunost da izvri svaku radnju u mentalnoj i astralnoj vezi za materijalnim telom, zavisno da li radi sa mentalnom ili astralnom sfero m. Takva radnja se naziva magijska radnja (in). Uenik e sada razumeti zato magijski rituali nisu nikad pokazali nikakav uspeh kod osoba koje nisu nikad bile inicira ne ili nisu magijski trenirane, jer takvi ljudi ne poseduju kapacitet (spo-sobno st) izvravanja rituala magijski, to jest, oni nisu pripremljeni da rade (u vezi) sa materijalnim stvarima na mentalni i astralni nain.

Uzmimo primer magnetizera koji polae ruke na pacijentovo telo ili izvodi magnetsk e zamahe, ali ne dozvoljavajui da istovremeno emaniraju njegova mentalna i astral na ruka, niti zamiljajui da mentalna sila proima i utie na duh, astralna mo isto to in i astralnom telu pacijenta, a materijalna mo utie na materi-jalno telo, taj magnet

izer nee nikada postii nita vie od deliminog uspeha, jer se pacijent zaista sastoji o d sve tri komponente, i to tela, due i duha. Magiar veoma dobro zna, da mentalno t elo jedino utie na men-talnu sferu ili duh, na isti nain kao to i astralno telo del uje jedino na astralnu sferu to jest, duu, a materi-jalno telo se odnosi samo na materijalni svet. Ovaj zakon se mora potovati. Otuda je neophodno da magiar prihva ti mentalni i psihiki raspored da bi izvodio radnje bilo kao duh ili u vezi sa duo m. Kada veoma dobro shvati ovaj problem, i savreno ovlada praksom, moe napredovati u svom razvoju. Sledei zadatak se odnosi na magijsko uvebavanje ula. Pre svega, je dna veoma vana uvodna veba: Slino prethodnoj vebi, u ovoj ostvarujete to da nisu vae materijalne oi one koje neto vide nego da je to duh koji opaa sve pomou astralnih i fizikih oiju. Razmiljajte o ovom problemu to je ee mogue. Morate zamiljati, bar pet a, da duh gleda kroz fizike oi i da on ustvari vidi. to to due izdrite, bolje za vas. I ovim ete ovladati stalnim ponavljan-jem ovog ogleda. Postigavi uspeh, u ovoj veb i, predjite na ui ostvarujui to, da to nisu vae fizike ui one koje primaju zvune talas e, nego da mentalne ui opaaju sve pomou astralnih i materijalnih uiju. Ako ste zabel eili isti rezultat kao i u sluaju oiju, nastavite, na isti nain, sa ulima i zamiljajte da duh, pomou astralnog tela, a ovo pomou materijalnog tela, osea predmete, hladnou , toplotu, i tako dalje. Praktikujte marljivo ovaj eksperiment sve dok ga ne sav ladate, u istom periodu, sa oima, uima i oseanjem. Ako biste eleli razviti naroite sp osobnosti, pokuajte takodje i sa druga dva ulna organa, ulom ukusa i mirisa. Med-ju tim, najizrazitiju panju trebalo bi obratiti na tri prvopomenuta ulna organa, to j est na gledanje, sluanje i oseanja koja su najkorisnija za praktinu magiju. Ako ste postigli dobre rezultate u mentalnom ustanovlja-vanju ula pokuajte podesiti svoj duh za dva ula u isto vreme, kao to ste radili pri koncentraciji ula. Ponite sa oima i uima. Ako ste to uspeli postii, u vremenu od bar pet minuta, bez ikakvog prekida , podesite svoj duh za tri ula odjednom, to jest, za vidjenje, sluanje i oseanje.Ak o ste i to uspeli, vi ste zaista napredovali u svom magijskom razvoju. Ova uvodn a veba je veoma vana za takozvanu vidovitost, jasnoujnost i jasno-osetljivost i tre ba je potpuno savladati. Glavnu vebu uenik e nai u sedmom Koraku ovog kursa. MAGIJSK I PSIHIKI TRENING (VI) U petom Koraku smo nauili kako da projektujemo elemente van . Sada emo krenuti dalje i nauiti kako da ovladamo akaa-prin-cipom u pogledu elemen ata. U teoretskom delu smo pomenuli da elementi potiu iz akaa-principa koji njima dominira i dri ih u pravoj ravnotei. Magiar koji je, posle dugotrajnog vebanja, post igao dobre rezultate sa elementima, bie takodje u stanju da kontrolie najfiniji pr incip, to jest astralni eter. Veba je sledea: Zauzmite svoj uobiajeni poloaj (asanu) i zatvorite oi. Zamislite da se nalazite u centru neogranienog prostora. Ovde ne postoji ni gore ni dole niti sa strane. Ovaj neogranieni prostoj je ispunjen najf inijom energetskom materijom, to jest univerzalnim eterom. Eter je bezbojan, ali naim ulima izgleda kao da je ultra-ljubiaste skoro crno-ljubiaste boje i u toj boji mi zamiljamo eterinu materiju. Vi udiete ovu eterinu materiju i svesno je sprovodit e, preko plunog disanja, u krv. Ako ste u ovome postigli izvesnu vetinu, izvrite is tu operaciju sa svesnim disanjem, preko plua i pora, kao to ste to inili pri akumul aciji ivotne moi, ali sa jednom razlikom, da udiete obojeni eter i punite itavo telo njim, umesto sa ivotnom silom. Izvodei ovu vebu treba da zadrite oseanje sjedinjenos ti sa itavim beskonanim prostorom. Morate biti kao sasvim odvojeni od sveta. Neoph odno je dobro se upoznati sa ovim neuo-biajenim stanjem uma. U svakom sluaju morat e izbei gubitak svesti ili padanje u san. Ako se osetite umornim, bolje odmah pre kinite vebu i odaber-ite neko drugo vreme kada ste spremniji. Nakon nekih uspenih vebi udisanja akae putem disanja preko pora celog tela, moete krenuti dalje. Ve smo u li da je akaa primarni izvor, to jest sfera uzroka. Svaki nameran uzrok, poput elj e, misli, neke

imaginacije stvorene u toj sferi zajedno sa dinaminom koncentracijom snage volje, nepokolebljive vere i najvieg uverenja mora se ostvariti pomou elemenata, bez obz ira na nivo ili sferu na kojoj se realizacija nuno mora mora izvesti. Ovo je jedn a od najveih magijskih misterija i univerzalni klju za magiara, koji e tek kasnije s hvatiti svoj domet, tokom kursa svog razvoja. Uenik bi uvek morao imati na umu sv

oj lini etiki razvoj koji e mu svakako pomoi da ini samo dobra i plemenita dela. Naa s ledea veba bie zadobijanje apsolutne kontrole elemenata pomou akaa-principa, u sve tr i oblasti. Veba je sledea: Sedite u svom uobiajenom poloaju udiui, preko plua i svih p ra, struju akae i njom punite celo telo. Na ovom mestu bih napomenuo da se akaa ne moe akumulirati na isti nain kao ivotna sila. Pri samom udisanju, morate zamiljati da zapoinjete kontrolu etiri elementa. Smatrajte da ste ve stekli sposobnost vladan ja elementima i da e oni ispuniti sve to naredite ili poelite, bez obzira na kojem se planu realizacija vaih elja mora odigrati. Morate pri svakom udahu osetitit svo ju vlast nad elementima. Vera i ubedjenost u svoju kontrolu elemenata treba da b ude nepokolebljiva i vrsta. Ne smete sebi dozvoliti ni najmanju sum-nju. Svako ko savesno radi sve ove vebe postii e apsolutnu kontrolu elemenata za dui ili krai peri od vebanja. Magiar koji je uspostavio magijsku ravnoteu u pogledu elemenata, u samo m sebi, oplemenivi svoj karakter, i zadobivi najvie vrline i ideale, veoma brzo e po stii ovu mo. Osetie kako mu nadolazi vera poto iskljuuje ba svaku sumnju. S druge stra ne, osoba koja nije radila dovoljno savesno, ili uenici koji su preskoi-li neke Ko rake i zanemarivali vebe, osetie sumnju pri nekim proble-mima, a uticaj elementa k oji ga najvie obuzdava nee dopustiti da bude nadvladan. Uenik e kad tad shvatiti, zat o se tako visoko ceni savesnost i upornost u izvravanju vebi. Nijedan propust se n e sme pojaviti u toku razvoja, inae bi uenik zaostao, a neki od problema bi se mog li ispraviti samo uz najvee tekoe. Uenik koji je savreno siguran u svoje vladanje ele mentima e uskoro primetiti da je u stanju da el-emente projektuje na sve planove, van kao i unutra, veoma lako, tako da mu sve to izgleda kao deja igra. Kad stign e dotle, magiar moe prei na prenoenje moi elemenata u odgovarajui ritual. Ve sam detal nije go-vorio o ovom problemu, u poglavlju o ritualima. Magiar oblikuje neki ritu al, po svojoj elji, pomou poloaja prstiju i gestova ruku, u koje on prenosi mo. Sagl asno svom magijskom razvoju, on e svakako raspolagati dovoljnom koliinom intuicije , tako da moe sastaviti ritual koji odgovara elementu o kome se radi. On ga snabd eva sa samoodabranom reju (formulom) i povezuje za odredjeni zvuk, koji odgovara elementu. Ovde je sasvim nemogue napraviti greku, jer su ovi rituali apsolutno ind ividualni, to jest sasvim lini. Zbog toga, rituale koje je magiar sastavio za ovu svrhu ne treba nikome saoptavati! Svaka druga osoba mogla bi postii isti uspeh u o vladavanju elementima, koristei ove rituale, a to bi svakako ilo na raun moi magiara k oji je ustvari i sastavio te rituale. Ako osoba koja ne raspolae magijskom zrelou k oristi takve rituale, pretrpela bi svakako velike tete a nanela bi nesreu i drugim ljudima, zbog kojih su se rituali upotrebili. Stoga budite veoma oprezni i odab erite onu vrstu rituala koji se mogu primenjivati i u najveoj gomili, a da to nik o ne primeti, na primer, ritual sa poloajem prstiju u depu. Pravi magiar e uvek smat rati ovo upozorenje kao sasvim opravdano. Pre svega, magiar mora pokuati da sastav i jedan ritual za elemenat astralne sfere sa kojim e staviti u pogon mo tog elemen ta, a u isto vreme drugi ritual pomou kojeg on moe, ako to eli, odmah opet ras-tvor iti tu mo. Na isti nain on treba da radi sa ostala tri elementa, stvarajui tako pom ou svoje moi osam rituala za astralnu sferu i takodje osam rituala za materijalno ostvarenje. im rituali postanu na neki nain automatski, pomou dugog niza vebanja i p onavljanja, bie dovoljno samo upotrebiti ritual, koji e odmah podstaknuti elemenat u delovanje, prema svrsi koju treba izvriti. Ako magiar eli da se dejstvo (efekat) poniti bie dovoljno samo primeniti potrebni opozivajui (ponitavajui) ritual. Ovaj me tod bi trebao postati navika koja omoguava lako izvodjenje i bez ikakvog napora i li imaginacije uopte. Ranije sam napomenuo da magiar moe postii sve, putem delovanja elemenata, kako u astralnom tako i u materijalnom svetu. Da bi se postiglo ovo stanje zrelosti, bie potrebna velika koliina strpljenja, istrajnosti i upornosti. a k i onda, kada se uenik razvi-ja sve vie i vie, na viim nivoima, on mora raditi ovla davanje elementima, sve dok ne postane pravi majstor, i ako je opsednut visokim idealima i eljama da ini samo dobra dela da bi pomogao ljudskom rodu, Boansko Provi djenje e ga blagosloviti, podarujui mu neoekivane sposobnosti, da veinu tih elja i os tvari.***************************************************************

MAGIJSKI FIZIKI TRENING (VI) U ovom Koraku vie nije neophodan nikakav poseban tren

ing tela, nego emo praktino primeniti sve okultne moi koje je uenik stekao tokom kur sa vebi, pod uslovom da je pratio sve metode savesno i da su mu prakse postale na vika. Uenik svakako moe produbiti vebe da bi postigao bolji uspeh. Nemogue je opisat i celokupnu praksu magije kojom bi uenik eventualno mogao ovladati, jer bi to isp unilo jo jedan tom. Iz tog mnotva odabrau samo neke od najinteresantnijih injenica. U medjuvremenu, uenik je toliko sazreo da e bez izuzetka uspevati u praksi nie magi je, naroito ako stremi samo visokim i plemenitim idealima. SVESNO STVARANJE ELEME NTALA Nasuprot mislima koje ive sa svojim oblicima u mentalnoj ili spiritualnoj s feri, elementali su bia sa odredjenim stepenom inteligencije koja je magiar svesno s tvorio. Takvi elementali su sposobni za ispunjavanje izvesnih zadataka na mentalno m planu i oigledno se mogu posmatrati kao magiareve poslune sluge koji za sebe moe s tvoriti itavu gomilu takvih sluga, zavisno od svrhe na koju cilja. Preko stvaranj a elementala takozvane elementalno-magijske vrste, magiar moe sve izvriti u mentalnoj sferi bez ikakvog razlikovanja svoje ili tudje sfere. Naveu samo nekoliko primera upravo zbog velike raznovrsnosti. Pomou elementala magiar moe po volji uticati naduh neke druge os-obe, moje ojaati ili oslabiti ovekove mentalne i intelektualne spos obnosti, moe zatititi sebe ili druge od stranog uticaja, pretvoriti prijateljstvo u mrnju ili obrnuto, moe stvoriti ugodnu atmosferu kod svojih pri-jatelja i dovest i pod kontrolu svaiju volju, koja jo nije razvijena ili neocr-tana. Biznismen moe p oveati broj svojih kupaca, a elementali mu mogu koristiti i na mnoge druge naine. Pr avi magiar e uvek biti nadahnut dobrim i plemenitim namerama i imati na umu altrui stiki motiv, ako cilja na najvii nivo magijske zrelosti. Praksa stvaranja elemental a je veoma jednostavna i stvar je magiareve imaginacije, ali sledea pravila se mora ju razmotriti: 1. Elementalu treba dati oblik koji odgovara elji koja se eli ostvari ti. Oblik treba stvoriti snanom imaginacijom. 2. Obliku, takozvanoj posudi ili kuit u treba dati neku vrstu imena. sve to postoji, bilo u bosebnom obliku ili bezoblin o ima ime, ako nema ime, ono ne postoji. 3. Zadatak treba utisnuti u elemental pom ou snage volje i imaginativne sposobnosti, to jest, treba dati zapovedniku naredbu s obzirom na vrstu dejstva koje treba stvoriti. I ovde se mora zadrati sadanji il i imperativni oblikformule, ba na isti nain koji sam opisao u poglavlju o nesvesno m. 4. Delotvornost treba utisnuti u elemental, bez obzira da li se radi o stalnom ili ogranienom dejstvu. Ova etiri osnovna pravila treba potovati, u svakom sluaju, a ko se eli uspeno raditi sa elementali-ma. Praksu u izraziti ak i jo razumljivije a jed n ilustrativan primer moe pokazati kako se to radi: Pretpostavimo da magiar namera va podstai neije pamenje ili neku drugu intelektualnu sposobnost pomou jednog element ala, postupak je sledei: Magiar zamilja veliki univerzalni okean svetlosti, od sjajn e materije od koje oblikuje ogromnu kuglu svetlosti, sabijajui je, i, stoga, punei je sve vie i vie pomou svoje imaginacije sve dok ta kugla ne bude veliine od priblin o 30-50cm. Ovom akumulacijom svetlosti kugla je postala slina zraeem suncu. Sada ma giar ovu svetlosnu kuglu impregnira eljom i vrstim uverenjem da e ona pokazati istu mo i osobinu za koju se pretpostavlja da e pojaati eljenu mentalnu sposobnost, poput pamenja, reitosti, i tako dalje, kod odredjene osobe. im je magiar oblikovao ovo me ntalno sunce ili kuglu, on mu mora dati podesno ime, re-cimo LUCIS ili slino. Por ed toga, on odredjuje vreme kada ova kugla treba da utie na mentalnu sferu osobe

izrazima poput ovih: Mora raditi u mentalnoj sferi dok ta osoba ne postigne eljenu sposobnost na takav nain da joj ta sposobnost postane navika! Odredivi vreme, magiar naredjuje elementalu da se rastvori u, i vrati u okean svetlosti im ispuni svoj za datak. Magijski izraeno, rodjenje i smrt elementala odredjeno je ba na isti nain kao i sudbina oveka ili bilo kog drugog bia. Imajui u vidu injenicu da elemental ne zna ni za vreme niti za prostor, moe se usmeriti ka mentalnoj sferi odredjene osobe. Nj egovo odailjanje se deava sasvim iznenadno kao da se povezujua spona izmedju same o sobe i elementala kida. U istom trenutku, ovek se okree nekom drugom poslu, prestaje i da se sea elementala koji je upravo stvoren. ovek moe ovom razdvajanju ak pridodati i neki pozdravni gest, ba kao to je to radio dok ga je stvarao. Sve ovo je sasvim preputeno uenikovoj slobodi izbora koji bi, u sadanjem stanju razvoja, morao biti sasvim sposoban sam dati takva i slina uputstva. to je takav elemen-tal odvojeniji o

d magiara, efektivniji e biti umentalnoj sferi osobe za koju je stvoren. On moe del ovati nezavisno u mentalnoj sferi i ni na koji nain nee biti ogranien magiarevim duh om. S vremena na vreme, preporuuje se da se elemental ponovo napuni, da bi mu se da la vea mo irenja. Ovo se postie pomou pozivanja elementala, njegovim imenom, da se vra i iz mentalne sfere osobe, dajui mu vie dinamike preko nove akumulacije svetlosti, i aljui ga opet natrag. im elemental ispuni traeni zadatak, on e se sam ras-tvoriti u okean svetlosti. Ovaj primer e biti dovoljan da pokae magiaru kako da stvori element ale. Ovde opisan eksperiment veoma esto koriste adepti u cilju nadahnjivanja i ojaa vanja uenika niih standarda. Predjimo sada na jo jednu, prilino slinu temu koja nas u poznaje sa takozvanim Larvama: Razlika izmedju elementala i larve uglavnom je injen ica da je magiar svesno stvorio elemental, dok se larve same formiraju nenamerno, u odgovarajuoj mentalnoj sferi, kao rezultat jakog duevnog uzbud-jenja, bez obzira o kojoj se vrsti uzbudjenja radi. to je uzbudjenje jae, osoba taloi (otputa) vie ment alnog materijala, i larve postaju sve jae, gue i sposobnije za ivot, naroito u sluaju pravilnih i estih ponavl-janja istog psihikog uzbudjenja. Ovo nenamerno stvaranje larvi deava se u svakom ljudskom biu, bilo da je magijski trenirano ili ne, mlado ili staro, inteligentno ili ne, bez obzira da li to osoba zna ili ne. Ako psihiko uzbudjenje bledi, usled injenice da ba nikakva panja nije posveena uznemirujuoj stva ri, i larva e takodje nestajati, malo po malo, sve dok se konano ne rastvori. Prem a tome u mentalnoj sferi traje stalno radjanje i umiranje larvi, prirodno o troku mentalne materije svakog ljudskog bia. Mi ove dogadjaje izazivamo svojim duevnim uzbudjenjem. Razlozi mogu bitii veoma razliiti, obino briga, alost, tuga, strah, mrn ja, zavist i slini koji ih stvaraju. Oblik koji larva pokazuje zavisi od uzroka p sihikog uzbudjenja i uvek je simboliki. Svako ko neto zna o simbolizmu stei e jasnu p redstavu o ovom problemu, na primer, srce e uvek simbolizovati misao ljubavi, str ela ili munja misao mrnje, i tako dalje. Uprkos injenici da larve, te nepoeljne men talne stanov-nike ne mogu videti obina ljudska bia, one ipak postoje, i dobro uveba ni magiar ih moe opaziti na mentalnom planu. Kod senzitivnih ili nadraljivih ljudi, mentalna materija se mnogo lake odvaja pa je stvaranje larvi oigledno lake i snanij e. Takvi ljudi upropauju sami sebe, svoje zdravlje, naroito nerve, a takodje oteuju i svoje intelektualne sposobnosti i obuhvataju i ostale sugestivnije ljude. Sve v rste masovnih psihoza potiu odavde. Nema potrebe za detaljnim opisivanjem masovni h psihoza, poto e svako imati svoja istraivanja i iskustva u vezi sa tim problemom. Oigledno je da larva postaje sve jaa, to se ovek vie vraa uzroku psihikog uzbudjenja to vie obraa panju na njega. Svaka larva, budui da je veoma vrsto zgusnuta, uvek e po azivati veliki nagon za samoodranjem i pokuae da to je vie mogue produi trajanje ivot Iz tog razloga, one stimuliu um date osobe, pokuavajui u svakoj prilici, da odvue nj egovu panju na uzrok uzbudjenja i da ga stalno oivljava. Takva dobro hranjena larv a moe postati kobna za senzitivnog ili emotivnog pojedinca, i brojni mental-ni po remeaji poput manije proganjanja i slini su rezultat njenog uticaja. Koliko mnogo ljudi ivi u pogrenom uverenju da ih poseuju i unitavaju crni magiari, dok su oni, ust vari, rtve svojih linih uobraenja, ili da kaemo precizno: rtve larve koju su sami stv orili. Takvi ljudi obino otkriju sve o tom problemu, ali ne pre nego to napuste sv oje smrtno telo. Samo mali broj osoba je zaista magijski poseen. Pomislite na bro jne nevine rtve Inkvizicije u prolosti! Nema sumnje da postoji neka korist za pros enog oveka u tome to je stari poredak promenuo plodno mesto za novi, jer ako je oveko va vera loa, bar se nee poboljati spalji-vanjem. Medjutim, ovek je izbacio dete zajed no sa vodom u kojoj ga je okupao, ne dodirnuvi korene stvari, i ne potvrdjujui vie zakone. Magiar e sada shvatiti, zato se toliki naglasak stavlja na vanost samoposmat ranja, kontrole i vladanja mislima na poetku praktinog dela ovog rada. Ako nije do veo misli pod kontrolu svoje snage volje, u toku

svog razvoja, on bi nesvesno stvarao larve koje bi pre ili kasnije mogle postati kobne za njega. Dalje, opisau jo jednu grupu bia koja postoje u mentalnoj sferi, i to kgrupu fantoma ili fantazmi. Razli-ka izmedju larve i fantoma je sledea: Larv a je sasvim nesvesno usvojen oblik u mentalnoj sferi, koji odgovara motivu jedne ili ponavljane psihike emocije, dok fantom prima odredjen oblik koji potie iz ovek

ove uobra-zilje. Ba na isti nain kao to se deava kod larvi, fantom se isto tako pojaa va, oivljava i pokree pomou ponavljane evokacije (prizivanja) slike, bez obzira od kakve materije bila, i on e biti u stanju da utie ne samo na mentalni ili astralni plan ve i na materijalni nivo. Dva primera mogu posluiti ilustraciji ove teme: Na jizrazitiji primer je takozvana magijska manija proganja-nja koju u opisati sa dv a stanovita, u odno-su na fantome. Postoje izvesna ljudska bia sa urodjenim mrkim pogledom ili sa demonskim crtama, a ija spoljanja pojava, prema tome, daje utisak crnog magiara a koji, verovatno, nema ni najnejasniju ideju o bilo kojoj ljudskoj nauci, a o magiji recimo ba nikakvu. Nekoj lako-sugestivnoj, emocionalno uzbudlj ivoj ili bolje sujetnoj osobi dovoljno je samo da se sretne sa takvom vrstom ovek a, bilo u poslu ili u linim stvarima, i na test-subjekt kako emo ga nazvati, odmah e i mati oseaj jake odvratnosti ili antipatije prema neprijatelju. Sada se moe desiti i da na tip pokazuje kapriciozno ponaanje, bez elje da tako postupa, moda ak i ne zna jui to. Prva misao, koja ulazi u um test-subjekta bie, da se on suoio sa crnim magiare m. Moda, iz nekih razloga, ova probna osoba ne razmilja previe o ovoj vrsti oveka, a prvi korak prema samosugestiji je ve uinjen. Pre ili kasnije sitni neprijatni sva kodnevni incidenti poee da se deavaju test-osobi. Uzrok tih incidenata nee nikad bit i razjanjen, ali krivica za njih jednostavno e se svaliti na onog naeg tipa oveka. O d sada, panja se pokrenula, ovek posmatra samog sebe i slika tipa postaje sve odredj enija. ovek se ve poinje oseati progonjenim. Oi postaju sve svetlucavije, njegova poj ava se javlja u snovima, slika postaje ivlja, ponekad eventualno se ak pojavljuje na otvorenom dnevnom svetlu i konano ovek stalno ivi pod utiskom da je svakog asa pr ogonjen. Pomou veoma ive imaginacije, slika se moe zgusnuti do tog ste-pena, da ona postaje vidljiva ak i drugim, slino senzitivnim osobama. Oseanje progonjenog na ov aj nain, naa test-osoba moe dokazati u svemu, ak i najgore, kad slika stalno deluje na njegov um. On trai pomo, poinje se moliti i ini sve od sebe da bi oterao ovaj uasa n uticaj; dobija nervni slom, postepeno postaje lud i zavrava bilo vrei samoubistvo ili u duevnoj bolnici do kraja svog ivota. Fantom je ispunio svoj zadatak. Kako j e uasan ok, ako bi takav duh morao ubediti sebe u mentalnoj sferi, da je to bilo i zvrenje dobro organizovanog magijskog samoubistva! Kako gorko razoarenje! Na tip-ovek, svakako, nema nikakvog pojma ta se deavalo i zaista on nikada nee shvatiti da on n ije bio nita drugo ve sredstvo za smrt. Nje-govo lice, njegovo ponaanje bili su sam o oblik, kalup, od kojeg je na test-subjekt stvorio razarajue bie, fantoma ija je rtva na kraju postao. Takvi i slini tuni primeri deavaju se ee nego to biste verovali; pone ad bre, drastinije, a u drugim sluajevima, sporije, podmuklo, lukavo. Ali ako biste se usudili da kaete tako progonjenoj osobi istinu, nikad vam ne bi verovala zato to fantom veoma dobro zna da sprei bekstvo svojim rtvama. Ako vodea ruka Boanskog Pr ovidjenja odvede takvu nesrenu progonjenu osobu do pravog magiara koji otkriva fan tomovu prevaru, on e s suoiti sa veoma tekim zadatkom da ubedi rtvu, da ga izvede na pravi put i da ga naui drugaijem, normalnom nainu miljenja. Poneki put, ako je rtva potpuno pod arolijom fantoma, pomonik e morati da se veoma silovito umea, zaista, s vre-mena na vreme, ak i drastino, da obnovi mentalnu ravnoteu pojedinca. Drugi prim er pokazuje istu pojavu ali sa drugaijim osnovnim motivom: Ovde se moramo pozabav iti sa fantomom erotizma: Rodjenje takvog fantoma ako se uopte moe up-otrebiti izr az rodjenje deava se na licu, lepom telu ive osobe, ponekad samo slici, pornografs koj islustraciji ili neemu slinom u cilju izazivanja strasti, polnog nagona, bez o bzira da li ta osoba pripada enskom ili mukom polu. Ako se neko zaljubi, a nema ba nikakve prilike da zadovolji svoju linu udnju, jae i silnije e rasti ta udnja, istovr emeno jaa volja i javljaju se fantomovi nagovetaji, poto on potpuno cveta na mislim a udnje. to se vie ta osoba pokuava odupreti toj nezadovoljenoj ljubavi, fantom e pos tajati sve nametljiviji. Prvo e se javiti u snovima i dozvoliti svojoj rtvi da se gosti najdivnijim ljubavnim ushienjima. Malo kasnije on e izazvati seksualni insti nkt i dopusti-ti seksualni odnos u snovima rtve. Polucije stvorene na ovaj nain po moi e fantomu da postane gui i da sve vie i vie utie na rtvu, zato to sperma predsta koncen-trisanu ivotnu silu koju fantom sisa poput vampira. Ovde se ne radi o mate rijalnoj spermi, ve o animalnoj ivotnoj sili koja je akumulirana u spermi. rtva gub i tlo pod svojim nogama, snaga njene volje se smanjuje i fantom postepeno likuje .

Ako sudbina nije naklonjena takvom oveku da ga na vreme pros-vetli ili da ga odvo ji na pravi nain, fantomov nain delovanja e rezultirati opasnijim posledicama. Osob a postaje zbunjena, prestaje jesti, nervi su previe nadraljivi i slino. Ljubavni fa ntom se pomou nezadovoljene strasti moe zgusnuti u tom stepenu da moe poprimiti tel esne oblike, navodei svoju rtvu na onaniju i drugu vetaku stimulaciju polnih organa. Hiljade ljudi su postale rtve fantoma izvravajui samoubistvo kao rezultat razoaranj a u ljubavi ili nezado-voljene strasti. Ovaj problem nas podsea na istinite pojav e srednjevekovnih inkuba i sukcuba i sudskih proc-esa vradbinama koje su povezane sa tim. Zaista, veoma opasno zadovoljstvo! U svetlu dva prethodna primera, magia r moe istraiti aktivnost fantazmi, i bie u stanju da sam obli-kuje takve utvare (pr ividjenja). Ali ne zaboravite: pre ili kasnije on uvek rizikuje da potpadne pod njihovu vlast i uticaj. On zna ta se deava kod normalnog prosenog pojedinca i kako da te fantazme stvori sam magijskim putem, medjutim nikad se ne moe nagovoriti da sam izvodi takve vebe, imajui uvek na umu magijsku reenicu: Ljubav je zakon, ali lj ubav pod jakom voljom. Ostala je jo jedna tema za opisivanje i to fantazmi ili sen ki. Fantazme su oivljene predstave ve umrlih ljudi. Ovoj temi u posvetiti naroitu pan ju da bi se iz-begle mnoge greke, i omoguiti svakome da odvoji plevu od ita. im ljud sko bie napusti svoj smrtni okvir, ono je odmah u etvrtom stanju agregacije, obino nazivano onostrani svet. Bez neke posredujue sup-stance, nemogue je tom biu da deluje na nau trodimenzionalnu sferu, ba kao to riba ne moe plivati bez vode. Ista stvar p reovladjuje i nad biima koja su ve prela u onostrani svet. Pominjanje, hvaljenje, al jenje pokojnih, svako seanje na njih ili pohvala, stvorie i oiveti imaginarne slike mrtvih, koje e, usled estog ponavljanja, imati produeno trajanje ivota. Ova vrsta f antazmi se javlja, u velikom broju, takozvanim spiritistima, prizivaima, prorocim a, itd. Aveti (vampiri) i utvare nisu takodje nita drugo ve fantomi koji se odravaj u, zgunjavaju i bujaju na oseanju i privrenosti oaloenih, kao to se deava u sluaju s Ovo se lako moe dokazati pozivanjem na razliita mesta, u istom trenutku, jednog b ia koje se odmah manifestu-je u svim pravcima preko takozvanih medijuma, to znai da je to samo manifes-tacija fantoma umrle osobe, jer se moe stvoriti stotine fanto ma. Veoma je alosno da su spiritistiki medijumi ove fantome uvek smatrali za prave mrtve osobe. Ba u ovome je uinjeno mnogo zla, samoobmana i prevara. Moe se videti, na primer, da jedan od medijuma komunicira sa poznatim liderom ili generalom, d rugi sa umetnikom, trei sa Svecem, na drugom mestu sa Faraonom i odmah zatim sa a ndjelom. Stoga uopte nije zaudjujue to to e se ovo polje znanja sretati sa mnotvom pro tivnika i obmanjivaa, zbog koliine njegove samoobmane. Nije udno ni to da fantom im a tako jak instinkt samoodranja da se moe predstaviti kao vampir medijumu ili itavo m krugu ljudi, i zaista postaje fatalan i za najblie susedstvo. Sve ovo, naravno, ne znai da pravi magiar koji vlada etvrtim stanjem agregacije, to jest akaa-princip om, ne bi bio u stanju da uspostavi komunikaciju sa umrlom osobomili sa intelekt om koji se jo nije otelotvoravao. Ovu praksu sam ve naveo u poglavlju o medijumsko m pisanju. Pored toga, svaki magiar je u stanju da stvori kuite, oblik, pomou imagin acije, prenosei ga u etvrto stanje agregacije, i da nagovori ili ak prisili pravo, e ljeno bie da udje u taj oblik i manifestuje se spoljanjem svetu. Ova praksa pripad a polju nekromantije ili magije prizivanja i nema nikakve veze sa opte poznatim s piritizmom. Pravi magiar e ovu praksu primeniti samo u ekstremnim sluajevima, i nee prizivati bia iz njegove sfere, jer sve to bie etvrtog stanja agregacije moe da kae il i ispuni u materijalnom ili astralnom svetu, isto to moe postii i sam magiar putem svoje zrelosti.

PRIKAZ SVIH VEBI ESTOG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. Meditacija o sopstv enom duhu 2. Postizanje svesti o ulima u duhu II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING: 1. Pri prema za ovladavAnje akaa-principom 2. Svesno uvodjenje u trans pomou akae 3. Ovlad avanje elementima pomou individualnog rituala iz akaa-poloaja III. MAGIJSKI FIZIKI T RENING: 1. Svesno stvaranje bia; a) Elementali b) Larve c) Fantazme (senke) d) Fa ntomi KRAJ ESTOG KORAKA

KORAK VIIMAGIJSKI MENTALNI TRENING (VII)U estom Koraku uenik je nauio kako da post ane svestan svog duha, da svesno deluje u telu kao duh i takodje da svoja ula kor isti svesno.Na ovom stupnju, on e svesno pratiti osobine duha ili mentalnog tela, i koristiti ih. Naravno, i ovde kao i svugde, treba uzeti u obzir analogije ele menata. Ve je pomenuto ranije da se elemenat vatre moe pretvoriti u svetlost i obr nuto. Bez svetlosti, za oi ne bi uopte postojao nikakav prijem boje, dakle ne bism o mogli koristiti oi bez postojanja svetlosti. Sa tog stanovita, sasvim je oigledno da je ulo vizuelnog opaanja ana-logno vatrenom elementu. Ovaj elemenat, u pogledu duha, pokazuje Volju kao specifinu osobinu. Mentalno svojstvo koje pripada vazdun om elementu jeste intelekt sa svim svojim aspektima, a pripisano je sluhu. Voden i elemenat duha se izraava u oseanju ili u ivotu. Ova tri elementarna principa duha , recimo vatra, vazduh i voda zajedno, stvaraju zemljani princip duha, koji se p okazuje u svesti kao specifinoj osobini Akaa-princip, u svom najprostijem obliku, manifestuje se u savesti.Magiar e odmah razumeti veliki znaaj ovih analogija, ako s e ve razvio dotle daje postigao magijsku ravnoteu, u astralnom telu, pomou introspe kcije (samo-posmatranja. Sledei zadatak koji mu se postavlja jeste da analizira s voj duh i da otkrije koji od elemenata preovladuje u njemu.U sluaju ljudi koji im aju veoma jaku volju, koja ne znai tvrdoglavost, preovladavae, naravno, vatreni el emenat. Ako intelekt ili inteligencija sa svim svojim vidovima preovladuje u mag iarevom duhu, pretposlav-lja se da je jai elemenat vazduha. U sluaju magiara koji bi , pre svega, imao emocionalni karakter, elemenat vode e igrati glavnu ulogu u nje mu. Ako ima slabo pamenje, svest e biti veoma esto napadana, i moe se sa sigurnou rei a preovladuje elemenat zemlje.Ova klasifikacija slui da uspostavi efikasnost elem enata u duhu i da rasporedi razvoj, tako da se slabiji el-ementi uravnotee pomou o dgovarajuih vebi koncentracije i duboke meditacije. Magiar ne sme dozvoliti ni vatr enom principu, a ni principima vode, vazduha ili zemlje da preovladaju, i mora z nati kako da klasifikujc svoje vebe na takav nain, da intenzitet njegovog rada neu tralie elemente. Dozvolite mi da detaljno objas-nim ovaj problem u svetlu jednog primera.Ako pretpostavimo da je magiarev intelekt na veoma visokom nivou a njegov a volja slaba i nije dorasla zrelosti njegovog intelekta, tada on mora pokuati da ojaa svoju volju odgovarajuim vebama koje e istai vatreni princip u duhu. On bi treb ao uglavnom odabrali vebe kojima se uvebavaju oi, dakle vebe optike imaginacije, s ob zirom da oi odgovaraju vatrenom elementu.Meutim, ako magiar ima jaku volju a slab i ntelekt, dolazimo do zakljuka da on mora obratiti najveu panju sluhu pomou vebi imagi nacije, tj., on mora izabrati one vebe koncentracije i meditacije koje u pot-puno sti zapoljavaju ui.

Ako bi pak magiar posedovao jaku volju i veoma dobar intelekt, a njegov emocional ni ivot ili njegova oseanja nekako zaostaju, onda e on morati uiniti svoj duh emotiv nijim, to moe postii preko takvih vebi imaginacije i meditacije koje veoma jako utiu na oseanje. Ako bi magiar primetio da njegovo astralno kao i mentalno telo uglavno m tee (naginju) ka elementu zemlje, recimo da mu misli veoma sporo ulaze u um i d a se (lako) rastuuje, to ukazuje da preovladuje elemenat zemlje i da on pre svega mora uvebavati svoju svest pomou podesnih vebi.Magiar mora razvijati svoj duh ka sa vrenoj harmoniji u pogledu elemenata, i birati vebe koje odgo-varaju elementima i, istovremeno, ulima tako da se volja ili htenje, dakle vatra, intelekt, dakle vaz duh, oseanje, dakle voda i svest, odnosno zemlja pojaavaju i razvijaju ravnomerno. Rezultat ovog opisa je sledea tabela koju u dali radi pregleda:Elementi:Vatra:Vazd uh:Voda:Zemlja:Akaa;ulaOiUiOpaanjeUkus/ MirisSve u svemuOsnovne osobine duhaVoljaInte lektOseanjeSvestSavestVebe u koncentraciji i meditacijiOptikeAkustikeEmocionalneProir enje svestiOstvarivanjestvarnostiAkaa-princip se razvija iz koncentracije, i nema potrebe za navoenjem pojedinosti. Takodje je izlino navodili pojedine vebe koncent racije i meditacije, jer zavisno od specifine osobine elementa, koji preovlad-juj

e u njemu, uenik ih moe lako sastaviti. On e odabrati imaginacije predmeta, slika, itd., za sve vebe kon-centracije, ako ima slabu volju. Na kraju krajeva, on je ve proao kroz te vebe u drugom Koraku ovog kursa. Gornja tabela usklaenosti je takorei putokaz, neka vrsta kompasa za otkrivanje preovlaujueg elementa, i vebi koje treba intenzivnije obavljati Kao rezultat ili uspeh ove hermetike klasifikacije, akaa-pr incip e mu se sam otkriti.MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (VII)Veoma specifina tema kojom e mo se baviti u ovom Koraku, odnosi se na razvoj astralnih ula u pogledu elemenata . U svakom sluaju, magiarevo astralno telo je ve uvebavano i razvijano tokom svih pr ethodnih vebi, pa ipak, postoji potreba za vanrednom obukom u sluajevima slabih moi za neku od sposobnosti, budui daje svako ljudsko bie razliito nadareno. Stoga, bie zgodno ovde navesti vebe koje e osposobiti magiara da ula astralnog tela razvije brz o i bez tekoa.U magijskom mentalnom treningu estog Koraka, uenik Je nauio da postane svestan tvog duha, i da deluje kao duh preko astralnog i materijalnog teta. Shod no tone, pozabaviu se jednim od najfascinatnijih problema, i to problemom vidovit osti. Objavljeno Je mnogo knjiga na tu temu, ali one koje su mi dolazile do ruku nisu nudile ni najmanje praktine koristi magiaru. Zbog toga je, zaista, veoma kor isno temeljno obraditi polje vidovitosti.

Opte govorei, vidovitost oznaava drugo ulo vida, kako se popularno nazivu, ili mo vien ja, bez korienja oka, onih dogaaja koji se deavaju na udaljenosti, u tom trenutku, u budunosti ili su se desili u prolosti, ili vienja nestalih (umrlih) ljudi. Veoma m ali broj autora je opisao ovu mo sa psiholoke ili neke druge take gledita, i zato e n a sledei zadatak biti da veoma temeljno prouimo pojavu vidovitosti. Pre svega, magia r e shvatiti da postoje razliite vrste vidovitosti. Glavna vrsta je uroena sposobno st vidovito-sti koja je njenom nosiocu ve (sada) podarena u nevidljivom svetu ili ju je sa sobom doneo iz prethodnog otelovljenja u svoje sadanje postojanje. Ova vrsta vidovitosti je najbolja, ali veoma mali broj ljudi je koristi, i koji su k ao roeni vidovnjaci bez ikakvih napora razvili tu sposobnost do tog stepena da je mogu neposredno praktikovati. Druga vrsta vidovitosti je ona koja se usled nevo ljnog pomeranja elemenata u duhu, deava sponatano, i stoga je treba posmatrati ka o patoloki simptom. Stanje oka u sluaju tekih bolesti takode moe prouzrokovati sposob nost vidovitosti. To se obino deava u sluaju ljudi koji gube svoju ravnoteu kao rezu ltat udarca, nervnog sloma ili inae putem fizike ili psihike traume, gde e se kao pr atea okol-nost pojaviti jedna vrsta vidovitosti u vie ili manje prepoznatljivom ob liku. Naravno, ova vrsta vidovitosti je nepoeljna za magiara, jer e pre ili kasnije odvesti ka potpunom nervnom slomu, koji ne samo da povlai totalni gubitak ove moi , ve je i tetan po zdravlje i veoma esto izaziva preranu smrt. Vidovnjaci ove vrste su zaista veoma jadni, ak i onda kada bi njihov uspeh bio ubedljiv dokaz. Ovoj k ategoriji pripadaju sve osobe koje su, posedujui medijumske predispozicije, nagov orene na vidovitost od strane nekih bia. Ova vrsta nije preporuljiva za magijskog praktiara, zato to ljudi poput ovih obino zavravaju u ludnici. Veliki broj osoba koj e su odvedene u Duevne Bolnice a koje su se petljale sa problemima spiritizma bez pouzdanog vodjstva, mogu za svoje oajno stanje okriviti spiritizam, i ni najmanj e nije bitno da li su motivi tog prouavanja bile ozbiljne namere, puka radoznalos t ili bilo ta drugo to ih je navelo.Jo jedna vrsta izazivanja vidovitosti, koja tak ode spada u ovu vrstu, je prisilno stvaranje ove moi pomou raznih droga, kao to su opijum, hai, meskalin (pejotl), soma. itd. Ovo magian uopte nee zanimati, jer e vein ljudi postali rtve zavisnosti od tih opasnih droga, koje paraliu moralne i intele ktualne moi, snagu volje i na kraju nervni sistem, tetei, naravno, i zdravlju i raz voju. Milioni takvih sluajeva su zabeleeni na Istoku ali se naveliko deavaju i na Z apadu kao i u ostalim civilizovanim zemljama.Magiar sigurno ima povoljnu priliku - dok jo ne postigne neophodnu zrelost - da se uveri u postojanje vidovitosti i d rugih natprirodnih pojava na ovaj ili onaj nain, ali obino - i to je najgore - on s e ne zaustavlja na tom uverenju; i on, takodje, moe postati rtva opojnih sredstava i zapasti u isto stanje u kojem se nalazi ogroman broj drogiranih osoba. Iz tog razloga, ja neu u ovoj knjizi opisivati nijedan metod koji bi nama-mio magiara da eksperimentie sa takvim stvarima ve u samo izneti sasvim bezopasne metode, koji e o

moguiti vidovitosti da se pojavi automatski, u skladu sa duhovnom zrelou i kao prat ea okolnost vise inicijacije.Sledea vrsta vidovitosti je ona koja je izazvana oteenj em ili privremenim gubitkom nekog ulnog organa, a u sluaju vidovitosti taj organ e biti oko. Veina knjiga koje pouavaju vidovitosti zurenjem u neki predmet, magijsko ogledalo, kristalnu kuglu ili u drago kamenje je oigledno dobra, ali one ne odgo varaju svakome. Ta pomagala za razvoj vidovitosti su upotrebljiva jedino u rukam a uvebanog magiara, jer ona nesmeju izazvati vidovitost nadraivanjem nervus opticusa nego su samo namenjena da poslue kao puka pomo oku, koje je ve svesno uvebano. Sa m agijske take gledita, nijedan pomoni izum, ma koliko on bio hvaljen ili oprezno izv eden, ne moe stvoriti dar vidovitosti. Ta sposobnost zavisi (1) od talenta i (2) od psihikog i astralnog razvoja i zrelosti magiara.Naredna poglavlja u kojima u pri kazati kako se prave fluid-kondenzatori, takoe e ukljuiti i uputstva za pravljenje magijskih ogledala i ostalog pribora.

Magiar ne sme da zaboravi da su svi ti izumi i ovde pomenuti pribori, samo nedovo ljna pomogala, i ni u kom sluaju nisu pravi inilac koji stvara eljeni rezultat, ist insku vidovitost.Pomenuu na kraju i poslednju vrstu vidovitosti koja se deava kao pratea pojava ispravnog magijskog razvoja, a koja se izaziva putem sistematskog i zlaganja (systematic display) ula, u ovom sluaju, vidovitih oiju. Odluio sam da u ov oj knjizi navedem jedan tajni magijski metod koji do sada nije pomenut ni u jedn om drugom delu, a koji je izvanredno koristan sa magijske take gledita i analogije sa zakonima elemenata.Praksa razvoja astralnih ula sledi dole.MAGIJSKA VIDOVITOS TPre nego to ponem opisivati odgovarajuu vebu, moram staviti kao uvod da se mi ovde bavimo as-pektom svetlosti. Kao to znate, svetlost je jedan vid vatre, i stoga je analogna volji i oima. Prema tome, sutina je u ovom eksperimentu pojaati imaginaci ju svetlosti tj. zamiljati svetlost optiki u tolikoj meri da bi se mogao postii elje ni uspeh.Zauzmite svoj asana-poloaj i zamiljajte da usisavate univerzalnu svetlost - po obliku i sjaju slinu naoj sunevoj svetlosti - iz svemira u svoje telo, bilo p reko plunog disanja i disanja kroz pore ili samo imaginarno. Posmatrajte svoje te lo kao upalj organ sasvim ispunjen tom univerzalnom, sjajno-belom svetlou. Sada kon centriite osobinu vidovitosti na tu svetlost u telu, tj., zamiljajte da svetlost p rodire kroz sve, vidi sve i gleda kroz sve. Ni prostor ni vreme nisu nikakva pre preka toj svetlosti. Vae uverenje u tu osobinu svetlosti mora biti vrsto kao kamen i ni najslabija sumnja ne sme da se pojavi. Ako ste religiozni bie vam lako da v erujete da ova univerzalna svetlost predstavlja deo Boga, koji poseduje sve ovde opisane osobine. im ste usisali svetlost u svoje telo, na ovaj nain, zajedno sa n avedenim osobinama, i ako moete unutra osetiti njenu napetost i probijajuu (proimaj uu) mo, prikupljajte svetost pomou svoje imaginacije iz nogu i ruku ka glavi, sabij ajui tu svetlost do te mere da ona obuhvati i obe one jabuice. Maete ispuniti prvo j edno pa onda drugo oko nagomilanom svetlou, kao to je ve opisano, ako vam taj nain vi se odgovara. Postoje magian koji razvijaju i oivljavaju vidovitost samo u jednom o ku, ostavljajui drugo slobod-nim i nerazvijenim. Ostavljamo ueniku da sam proceni da li je ovaj metod vredan oponaanja ali, po mom miljenju, daleko je bolje ravnome rno pripremiti oba oka za vidovitost im ste izveli akumulaciju svet los ti u onim jabuicama, zamiljajte da su vae oi dobile sve moi koje su koncentrirane u svetlosti. Istrajte u ovoj vebi najmanje 10 minuta, i ako ste sasvim sigurni d su vae oi, koje su imaginarno ispunjene univerzalnom svetlou takode poprimile svojstvo te svetlos ti, pustite da se ta svetlost ponovo razie, pomou imaginacije, bilo direktno iz oij u u univerzalni okean svetlosti, bilo da ue u vae telo u svom originalnom obliku, i odatle se rastvori u univerzalnu svetlost. Oba ovde opisana metoda su podjedna ko dobra, a rezultat e biti isti. Vana stvar je da e oi, im se oslobode svetlosti, po stati ponovo prijemljive na normalan nain Ovo je potrebno iz prostog razloga to as tralne oi magiara, razvijene na ovaj nain, ne bi smele postati preosetljive toliko da ne bi bile u stanju da raspoznaju ta vide normalne a ta vidovite oi. Ako pretpos tavimo daje magiar propustio da rastvori koncentrisanu svetlost, njegove oi bi ver ovatno ostale vidovite i on bi jedva bio u stanju da pravi razliku izmeu materija lnih i duhovnih stvari. Zato on svoju mo vidovitosti mora drati vrsto pod kontro-lo

m, i dopustiti joj da deluje samo onda kada on smatra da je to poeljno. estim pona vljanjem ove vebe, magiar e postii takvu vetinu da on moe dopustiti svom vidovitom oku , takozvanom svetlosnom oku, da funkcionie na nekoliko sekundi. Oi pripremljene na o vaj nain, bilo zatvorene ili otvorene, mogu videti sve to magiar eli, i to u kristal noj ili staklenoj kugli, na uglaanom ormanu ili magijskom ogledalu, njegovo vidov ito oko videe sve. Kvalitet vidovitog opaanja zavisi iskljuivo od istote njegovog ka raktera.

Jedan izvanredan lek koji doprinosi brem uspehu i blagotvorno utie na fizike oi, tak o da ljudi koji pate od slabog vida ili od onih bolesti koje mogu imati koristi n e samo sa magiske take gledita ve takodje i sa medicinske, jeste preparat magijsko g olftaminog (onog) vatrenog losiona,Potrebni su sledei sastojci;1. Velika boca dc stilovane vode koju moete nai u svakoj apoteci ili dispanzeru.2. Nekoliko cvetova kamilice (suvih ili sveih) 3. Malo biljke vidac (Herba Euphrasia) takodje svee ili suve 4. 7-9 tankih prutia od vrbe ili leske koje moetc nai u poljima. Sa njih treb a skinuti lie, ravno po-drezati i vezati konopcem na nekoliko mesta. Osuite snop pr utia kraj tople sobno pei, na suncu ili na promaji,5. Trebae vam i komad filter-pap ira i mali levak.Sada moete poeti sa pripremom losiona za oi. Uspite 1/4 litre aqua destillata - destilovane vode - u istu posudu, stavite na vatru i kada pone kljuat i, dodajte dve pune kafene kasiice cvetova kamilice i jednu punu kasiicu Herba Euf razije. Neka sve prokljua samo na par sekundi, pa skinite sa vatre i pokrijte pok lop-cem. Nakon 10 minuta, procedite to u drugu posudu. Kada se aj ohladi uzmite s nopi vrbovih ili leskovih prutia, upalite slobodne krajeve na otvorenom plamenu i pustite ih da gore. Zatim uronite zapaljene krajeve u aj. Pri tome, materijalni e lemenat vatre se prenosi u aj koji se ve moe posmatrati kao fluid-kondenzator. O to me u detaljno pisati u sledeem poglavlju. Sada procedite ovaj fluid kondenzator kr oz levak sa filter-papirom u drugu istu posudu. Ovo filtriranje je vano da bi odst ranilo eventualne otpatke, delie ugljena iz pepela, koji su ostali pri uranjanju zapaljenog snopia u tenost. Naspite aj u iniju ili tanjir i stavite ispred sebe.Sada udahnite elemenat vatre, preko plua ili pora ili preko oba organa istovremeno, u svoje telo i sas-vim ga ispunite tim elementom. Kod ove projekcije, ne treba pr idati veu panju intenzitetu toplote, poto ete je osetiti u svakom sluaju, ve tome da n e zaboravite da vatreni elemenat mora biti nosilac vae elje koju ste preneli na ta j elemenat putem svoje imaginacije. Nakon to ste na vatreni elemenat preneli svoj u zelju da imale snanije (sposobnije) fizike (materijalne) oi i razvijene astralne oi na isti nain kao to ste iz-vodili eksperiment s akumulacijom svetlosti, projektu jte elemenat vatre, bilo preko solarnog pleksusa, jedne od ruku ili disanjem, u tenost. Ako imate oseaj da projekcija nije dovoljna, ponovite ogled nekoliko puta, ali ne vise od 7 - 9 puta. Time e se tako pripremljen kondenzator u stvari pretv orili u jaku esenciju koja ne samo da Ima veoma povoljno dejstvo na vid, ve takod e pojaava, oivljuje i razvija astralna ula. Sada zatvorile fluid-kondenzator u istu bocu i drite ga na hladnom maslu. Ovaj oftalmini vatreni losion moe se koristili za jaanje vida ili u magijske svrhe. U sluaju slabog vida. treba samo kanuli ovaj ten i kondenzator u oi, bez ikakvog oklevanja, poto kombinacija ove dve biljke deluje anti-inflamatomo (protiv-upalno) i kao sredstvo za ok akrepljenje oiju (oni tonik) , a za magijsku praksu, to jest za razvoj astralnih ula, bie dovoljno ovlaiti komad pamune vate umotane u gazu ili traku istog platna, i koristiti to kao obloge toko m eksperimenta oivljavanja oiju svetlou.Kasnije, kad se astralne oi bolje razviju, ob loge sa fluid-kondenzatorom mogu se izostaviti i bie do-voljno samo izvesti akumu laciju svetlosti u onim jabuicama. Nakon estog ponavljanja, kada se fizike oi ve razvi ju ovim svetlosnim vebama, ovek treba samo da usmeri panju na astralno oko sa eljom da bude

u slanju da njim gleda. Nezavisno od trajanja eksperimenta, ove obloge bi se mog

le koristiti i pre odlaska u krevet, da bi se postiglo automatsko dejstvo tokom noi, ali tu postoji mala smetnja: oi i oni kapci bi postali preosetljivi usled name tanja vatrenog elementa, od este upotrebe obloga. Stoga je mnogo korisnije korist iti obloge samo u toku trajanja vebe. Obloge treba uvrstiti spojnicom tokom vebe da bi se spreilo spadan-je. Ovu magijsku operaciju treba izvoditi bez prisustva dru gih osoba. I obloge kao i esenciju treba pokuati sauvati izvesno vreme, tako da bi se obnavljala od vebe do vebe i da ne bi pala u ruke nemerodavnih ljudi, ak ni lano va porodice.Ako uenik obradi sve prethodne vebe, razvie svoje oko za vidovitost, na apsolutno bezopasan nain za nekoliko meseci, a ako je dobro nadaren ak i za nekol iko sedmica, sledei metod koji je ovde preporuen i opisan, i bie u stanju da ispuni sve druge zadatke i operacije koji se jo nalaze pred njim u uenju Magije. Sasvim je nemogue navesti sve uspehe koji se postiu razliitim metodama vidovitosti koji su ovde pomenu-ti, jer su mnogostruki i tako razumno oigledni da se to mora ostavit i samom magiaru da odlui u kom e obimu on biti u stanju da uvebava svoje astralne oi. U svakom sluaju, on mora biti upozoren da se ne hvali sposobnostima koje je stek ao, ili jo gore, da ih zloupotebi na tetu ostalih ljudi. On mora da ih upotrebljav a jedino u korist Ljudskog roda. Vreme i prostor mu nee predstavljati prepreku i ba nita nee ostati skriveno pred njim, sve dok se radi o njegovim vidovitim oima.MAG IJSKI RAZVOJ ASTRALNE JASNOUJNOATI (CLAIR HEARING)Ovaj razvoj je prilino u skladu sa razvojem vidovitosti. Sposobnost astralne jasnoujnosti (vidovitog uvenja) se za sniva na injenici da je ovek u stanju da uje glasove ak i sa najveih udaljenosti i, i stovre-meno, da razume jezik svih bia. U poetku se ta sposobnost manifestuje u gla snom razmiljanju, koje dolazi iznutra, bilo iz predela srca ili iz pleksus-solari sa. Nakon dueg vebanja astralna jasnoujnost e se razviti do takvog savrenstva da se s ve moe jasno opaziti natprirodnim sluhom, slino kao kad s nekim normalno razgovara mo. Ova mo je takode privilegija svih magiara, i bez nje teko da bi bilo nekog napr etka u magiji Iz tog naroitog razloga, sa ovom vrstom astralne jasnoujnosti treba rukovati sa istom panjom kao i kod astral-nog vienja, i zato se pripisane vebe ne s meju ni u kom sluaju zanemariti. Sve to je kod astralnog vienja reeno o predispozici jama za isto, o patolokim simptomima, moe se uzeti kao vaee i za jasnoujnost i jasnoo setljivost (clairfeeling). U vezi sa ovom temom, pozabaviu se gore pomenutom spos obnou.Preimo, bez mnogo buke, na praksu jasnoujnosti. Za ovu vebu potreban je samo fl uid-kondenzator i mali komad pamune vate. Napravite od nje dva mala tampona u vel iini usne upljine. Navlaite malo te pamune epove fluid-kondenzatorom i stavite oba is pred sebe. Prema uputstvima koja su vam data za uvebavanje astralnih oiju sada ete raditi sa vazdunim elementom, punei njime telo diui preko plua i pora. Celo telo, pop ut balona, treba da bude ispunjeno vazduhom. Zamislite u ovom vazdunom princi-pu e lju za razvojem sposobnosti jasnoujnosti u astralnom i materijalnom telu. Ako ste osetili unutranju uverenost da je vazduni elemenat dovoljno impregniran vaom eljom i imaginacijom, projektujte priprem-ljeni vazduni elemenat u dva mala pamuna epa bi lo preko solarnog pleksusa, jedne od ruku ili preko dis-anja sabijanjem i nagomi lavanjem vazdunog elementa, koji ispunjava celo vae telo, do te mere da on tano pop rimi veliinu dva epa od pamune vate ispred vas. Morate magijski impregnirati oba epa istovremeno, ili jedan za drugim sa itavom koliinom elementa. Glavna stvar u ovom ogledu je vrsto uverenje i nepokole-bljiva vera da se ova sposobnost u vaem sluaju brzo razvija. Kao fluid-kondenzatore moete koristili jak od-var (decoction) cvet ova kamilice u destilovanoj vodi. Uzmite dve pune supene kaike cvetova kamilice z a 1/8 litre vode, procedite ih nakon prokuvavanja, i drite tenost u hladnom da se fluid-kondenzator ne bi ubudao. Usput: budav fluid-kondenzator jeste efektivan a li nije zdravstveno opravdan.

Ako ste nekoliko puta napunili ove pamune epove vazdunim elementom, oba istovremeno ili jedan po jedan, stavite ih oba u ui tako da su one potpuno zapuene. Sada imag inarno uvedite akaa-princip u itavu glavu, prenesite se svojom sveu u predeo uiju, i zamiljajte sposobnost apsolutne jasnoujnosti. Zamiljajte da akaa princip uveden u vae ui trenutno u vama stvara mo apsolutne jasnoujnosti. Nakon dueg vre-mena meditiranj a i koncentrisanja na taj efekat, rastvorite ponovo akaa-princip u univerzalnu ak

au, izvadite iz uiju pamune epove, i veoma dobro ih uvajte, poto ih niko drugi ne sme dotai. U sluaju da epovi dodu u ruke nekompetentnih osoba, morate za sebe pripremit i nove. Inae, bie dovoljno da epove izvadite iz uiju i dozvolite akumuliranom vazduno m elementu da se ponovo rastvori pomou imaginacije. Oigledno je korisnije upotrebl javati nove epove za svaku vebu, i ponovo ih puniti, samo ako ovek ima dovoljno vre -mena za to. Ako biste poeleli da se posluite svojim astralnim ulom sluha, u nekom od eksperimenata, sve to treba da uradite jeste da uvedete akau, u veliini vaih spol janjih uiju, u unutranje akustine kanale oba vaa uha. Posle dueg vremena vebanja moi da koristite jasnoujnost za svoje svrhe. im vam ta sposobnost vie nije potrebna, po kuajte akaa-elemenat odvesti u originalni oblik, to jest u unuverzalnu akau. Uvodje njem akaa principa u zvune kanale, utie se na mentalni i astralni sluh koji se razv ijaju i vi ete postii fiziku jasnoujnost pomou koncentrisanog vazdunog elementa. Svako ko intenzivno razmilja o ovom problemu, odmah e nai vezu i moe uporediti ovu operac iju sa radiom, gde slino eter kao akaa-princip materije - i vazduh igraju uloge pr enosioca zvunih talasa.RAZVOJ ASTRALNE JASNOOSETLJIVOSTI (CLAIR-FEELING)Pre nego to preemo na razvoj astralne jasnoosetljivosti (vidovite osetljivosti), uzmimo na magijski dnevnik i prenosimo se u vreme kada smo se temeljno bavili samospoznajo m raznih dobrih i loih osobina. Prema magijskom ogledalu bismo onda mogli ustanov iti koja je od osobina koja odgovara datom elementu bila preovladujua u naem duhu. Koliko je ta introspekcija bila vana, jasno govori injenica da ba ta pre-vaga odree nog elementa ukazuje na na astralni ulni centar. Ako je elemenat vatre bio dominan tan, ulni centar je bila glava, tanije reeno elo, ako je to bio vazduni elemenat, to je srce; u sluaju nadmoi vode-nog elementa, to je solarni pleksus, a ako je to bio elemenat zemlje, ulni centar je u rukama ili nogama. Ustanovivi tako nau astralnu u lnu oblast, preimo na praksu:Morate postupati, ba na isti nain, kao pri uvebavanju p rethodna dva ula. Neophodni rekviziti su: komad flanela, platneni ep ili ep od pamun e vate koji malo ovlaite fluid-kondenzatorom. Taj kondenzator opet moe biti jak od var cvetova kamilice. Pri izvoenju, odmah punite svoje telo elementom vode putem disanja preko plua i pora i eljom da taj elemenat u vama moe stvoriti jasnoosetljiv ost. Izraz jasnoosetlji-vost oznaava sposobnost opaanja i oseanja svih pojava i moi ko je se deavaju u elementima i akai. Ovom polju pripada takoe i mo psihometrije, to je st jasnog opaanja sadanjosti, prolosti i budunosti nekog predmeta, pisma i tako dalj e. Ovom domenu pripada ak i mo materijalizacije svake misli, svakog bia, bez obzira da li se radi o lino stvorenom biu ili entitetu koji ve postoji u akai. Ostale spos obnosti koje su povezane sa ulnim opaanjem i osetom dodira mogu se takoe registrova ti u kategoriji jasnoosetljivosti. I in-tuicija potie iz jasnoosetljivosti. Ovih nekoliko primera mogu biti dovoljni da objasne mo jasnoosetljivosti.im ste u itavom telu akumulirali vodeni elemenat preko pora i plunog disanja, napunite ga snanom imaginacijom sposobnosti za jasnoosetljivost. Morale biti apsolutno sigurni da j e ona dovoljno jaka da zaista podstakne tu sposobnost u vaem astralnom telu. Pomou imaginacije izvucite vodeni elemenat iz svog tete, bilo preko solarnog pleksusa , ela, ruke ili izdisanjem. akumulirajui ga u epu od pamune vate ili komadu flanela, umoenog u fluid-kondenzator. Punjenje moete ponavljati, ali ne vie od 7 - 9 puta. Pri vrenju ove

vebe nemojte zauzimati svoj uobiajeni poloaj, ve ugodno leite na krevet, ili na pod, zavisno od okolnosti. Glavni uslov je da leite gotovo ravno (oputeno), jedino glav a ostaje malo uzdignuta. Za razvijanje astralne jasnoosetljivosti, ne morate dir ektno primenjivati vodeni elemenat, ve jedino magnetinu privlanu mo vode. Pre poetka vebe, stavite fluid-kondenzator na prethodno ustanovljenu ulnu oblast. Ovu vebu tre ba izvoditi sa zatvorenim oima od samog poetka. Sada zamiljajte kao da, u stvari, c elo vae telo pliva u uni-verzalnom vodenom elementu, slino tome kao da ste u centr u povrine beskrajnog okeana. Ne oseate nita drugo sem vode i samo vodu. Budite veom a paljivi, jer je sasvim mogue da ete tokom ove vebe pasti u stanje dremanja i, uprk os svoj vaoj paljivosti, zaista zaspati; u tom sluaju, odluite da nikad vie ne popustite pred snom, jer, ako bi to postala navika, imali biste velikih tekoa da se bor ite protiv sna, dok izvodite svoje vebe.U prethodno pomenutoj imaginaciji, morate

se preneti svojom sveu u ulnu oblast, a tada: zamiljajte da e magnetina mo vode koju te u sebi akumulirali oiveti najfinije estice vaeg oseajnog polja i stvoriti astraln u jasnoosetljivosL Morate biti u stanju da zamislite magnetinu privlanu mo vode tak o snano da ona postaje neosporna stvarnost Ako ste pomou duge meditacije stekli vrs to uverenje da ste dovoljno do-bro oiveli to ulno polje, postepeno smanjujte imagi naciju univerzalne vode, rastvarajte vodeni elemenat u svom telu opet u univerza lni elemenat, skinite fluid-kondenzator, pa i ovde koncentrisani elemenat svedit e na univerzalni elemenat Veba je time zavrena. U sluaju kada biste poeleli da prakt ino u bilo koje vreme isko-ristite oseajno polje,bie dovoljan samo prenos svesti u to polje da bi se ta sposobnost odmah pokrenula.Za dalje ispoljavanje astralnih u la vida, sluha i oseanja, smatram podesnim da vam toplo preporuim da nastavite ove vebe ak i ako ste na njih same potroili veoma malo vremena. Pravi uspeh nee biti da leko. Izostaviemo razvoj ostalih ula poto, za sada, ona nisu toliko vana za praktinu primenu jednog magiara. Ostavljeno je ueniku da sam za sebe smisli emu za razvoj os talih ula pomou ove tri metode vebanja. Spo-sobnosti dobijene astralnim razvojem ula su dalekog dometa, tako da uopte nema potrebe mnogo govoriti o tome. Uivanje u us pehu moe se na neki nain u poredili sa lepom osobom koja je, budui liena vida godinam a, odjednom opet progledala.MAGISKI FIZIKI TRENING (VII) Ako je magiar u slanju da izvodi projekciju elemenata prema van, tako da on zna kako da projektuje svaki elemenat koji eli, iz sebe ili direktno iz svemira, on e takode biti u stanju da s tvara elementare za sebe ili u korist drugih ljudi. On e uspevati u stvaranju bia ko ja e biti njegove verne sluge ne samo na men-talnom nivou, ve, isto tako, i na ast ralnom i materijalnom, shodno njegovom stvaranju ili bolje reeno kon-denzovanju ( zgunjavanju) tih bia na mentalni, astralni ili materijalni nain. Ve sam govorio o na mernom ili svesnom stvaranju misaonih oblika ili elementala. Razlika izmeu elementa la i elementara je u tome to je elemental stvoren, na osnovi namernog oblika misl i, pomou magiareve imaginacije i snage volje, i radi ug-lavnom na mentalnom planu u korist magiara ili drugih ljudi. S druge strane, elementar je daleko probojniji i suptilniji, po svom dejstvu, jer to je bie stvoreno od jednog ili nekoliko ele menata. U svetlu praktinih prim-era, ja u objasniti pravi in stvaranja jednog eleme ntara, to je mogue temeljnije, pokazujui nain na koji magiar treba da stvori elementa r. Intuicija steena prethodnim treningom e svakako pomoi magiaru da veto udesi tvoju vlastitu praksu, zavisno od svrhe na koju cilja.Saglasno svom etikom razvoju, on se nikada nee usuditi da stvara elementare u zle svrhe; nevidljivi svet bi mu sva kako obeao surovu osvetu, pol to preko znanja o stvaranju elementara, magiar stie o bilje

moi, koja mu omoguava da postigne sve to teli na mentalnom, astralnom i materijalno m nivou. On mora uvek znati, da je on sam taj koji je odgovoran za tvoja dela, a ne elementar kojeg je stvorio. Elementari su pomono orudje u rukama magiara, koji slepo slede njegove naredbe i ispunjavaju mu svaku zelju, bez obzira da li se r adi o popravljanju loe stvari ili obrnuta.Na isti nain, kao to ne moete oekivati da s tolar uradi pekarski posao, tako ni od jednog elementara stvorenog za odreenu svr hu ne moete zahtevati da izvri drugi zadatak za koji nije namenjen. Iz tog razloga , nikada ne smete dati dve ili vile naredbi jednom od elementara, jer, u tom slua ju elementar nee izvriti ni jedan ni drugi posao dobro i pouzdano. Pored toga, mor a se uzeti u obzir i analogija sa elementima. Bilo bi sasvim pogreno i protiv zak ona, kada bi magiar stvorio elementar koji ne bi bio u skladu sa analognim el-eme ntom to se tie oblika elementara, nema ogranienja magiarevoj mati, i ostavljeno mu je da odabere po svojoj elji i intuiciji. Izbegavajte ipak odabiranje oblika ivih il i umrlih ljudi koje ste poznavali ili sa kojima ste bili ili ste jo uvek u vezi. Pri tome biste se lako mogli uvui u domen mentalnog ili astralnog tela tog ljud-s kog bia i time mu naneti velike tete. Pored toga, postoji opasnost da bi se u neko m trenutku neopreznosti elementar mogao okrenuti protiv magiara, zahvaljujui njego voj uroenoj inteligenciji To bi u potpunosti znailo da ga vampirizuje ili da utie n a njega indirektno u snu, i ini svako mogue zlo. Svakom magiaru se zato savetuje da ovo upozorenje uzme veoma ozbiljno!Svakom elementaru treba dati ime u samom tre

nutku stvaranja Zgodno je odabrati manje uobiajena imena, jer e puko izgovaranje i mena biti dovoljno da se elementar odmah dovede u magiarevu blizinu. Ako se stvor i vie elementara, preporuuje se da se zabelee ta imena da se ne bi zaboravila. Meuti m, ta imena se ne smeju nikom drugom pominjati, jer bi neki drugi magiar, ako je dovoljno vest, lako mogao prigrabiti elementare i raditi sa njima bez ikakvog na pora.Mo i efektvnost elementara u potpunosti zavisi od njegovog punjenja. toje magia reva snaga volje jaa, sve vea e bili projekcija elemenata ka van, i elementar napun jen u toj meri, postae, naravno, sve pro-dorniji j efektivniji. Ponekad je elemen tar toliko zgusnut (kondenzovan) da je vidljiv ak i za neuvebano ljud-sko oka To, meutim, zavisi od samog magiara, da li on eli da elementar radi vidljivo ili nevidl jivo, zavisno od sluaja. ivotni vek elementara zavisi od svrhe za koju je stvoren, a tu svrhu treba utvrditi na samom poetku ina stvaranja. im je svrha ispunjena, ma giar mora da rastvori elementar u njegov originalni elemenat pomou imaginacije. Ni kada nemojte izostaviti taj postupak rastvaranja, budui da elementar kada izvri sv oj zadatak lako postaje nezavisan, kao rezultat njegovog instinkta za samoodranje m, i ako to zaboravite uiniti, on e teiti da umakne iz sfere vaeg utcaja i postaje va mpir. U tom sluaju magiar bi se morao suoiti sa svim KARMIKIM REZULTATIMA (posledica ma), koje izazove takav elementar koji se pretvorio u vampira. Zato se ozbiljno preporuuju ozbiljnost i savesnost u radu sa elementarima. Veina magiara pri samom in u st-varanja odreuje vrstu razjedinjenja elementara i to pomou unitavanja imena dat og elementara, njegovim spaljivanjem (imena), izvoenjem nekog rituala, znaka ili gesta, ili korienjem formule koju su unapred ut-vrdili. Sve ovo je individualno i preputeno magiarevom izboru. Posebnu panju treba posvetiti inu razjed-injenja. Ako j e magiar sposoban za ovaj zadatak, on e biti u stanju da prisili svoje elementare na apsolutnu poslunost u svako doba, pretei im razjedinjenjem. U svakom sluaju on m ora sebi urezati u pamenje da je on kadar da elementare potini svojoj volji i da i m u potpunosti komanduje. Ovo je veoma vano, ako magiar ne eli da postane igraka svo jih stvorenih bia. Magiar e iskusiti da to ga neki elementar bolje, vernije i pouzda nije slui, bie mu sve privlaniji tako da ni on uopte nee ele ti da ga rastvori. Meutim magiar se nikada ne sme predati toj sentimentalnosti, jer bi postao rob elementa ra. Iz tog razloga mnogo je zgodnije predvideti elementare samo za krai ivot, stva rajui nove za istu svrhu u sluaju potrebe. To naravno ne znai da bi svake nedelje, u istu svrhu, trebalo stvarati nov elementar, ali je tetno godinama drati isti ele mentar za samo jedan posao. Ako magiar namerava da stvori elementare u linu upotre bu, bolje je da ih oblikuje projekcijom elemenata preko svog tela. Medjutim, ele menlare namenjene drugim ljudima trebalo bi stvarati projekcijom elemenata direk tno iz svemira. Magiar veoma dobro zna da postoji nevidljiva veza izmeu njega

i elemenlara. koja bi se veoma Iako mogla zloupotrebili, kada bi on poeo stvarati elementare fizikom pro-jekcijom i za druge ljude. Nain na koji te to radi je, bez ikakve sumnje, lako razumljiv svakom magiaru.Potrebno je neto rei o mestima gde bi se elementari mogli deponovati (uvati). Na Istoku, elementari - koji se tamo naz ivaju Jidami (Yidams) uteruju se u kylichor* gdc se uvaju. Kilihor je dijagram koj i je izgraen od kamena a koji odgovara jidamu koji vie nikada nee priznati ni jedno g stranca. Dobro uveban magiar, meutim ne trai neko posebno mesto za njega, jer e on sakrili elementar u taku na zidu, shvatajui da elementar nije ogranien vremenom nit i zahteva neki naroiti prostor. Otuda e mu na zidu biti isto toliko dobro, kao to b i se prilagodio i otvorenom prostoru. ak je i podesnije drati ga na zidu ili nekom vrstom velikom predmetu, jer je bolje izbegavati ostavljanje elementara na mesta gde esto borave drugi ljudi. Ako bi se desilo da ljudsko bie stane na isto mesto gde se uva elementar, ta osoba bi odjednom osetila nemir, a mogu se desiti i osta le loe posledice.Dalje, na samom poetku stvaralakog ina, trebalo bi utvrditi kako bi se elementar trebao pozivati. Ovo se moe uiniti aputanjem imena ili samo zamiljanje m toga ili prosto, pokretom ruke, gestom ili ritualom. Magiar je slobodan initi ka ko mu drago.Pre nego to predem na pojedinosti praktinog dela, tj. odgovarajueg ina s tvaranja, hteo bih pomenuti da ruje potrebno da se sam magiar ograniava na ovu pra ksu, budui da je to samo mali deo praktine magije ijedna napomena kako da magiar ko

risti svoju mo. On se ne mora specijalizovati u njoj, naprotiv ako je on u stanju savreno izvesti ove vebe, na raspolaganju su mu i dalje mogunosti. Ovaj deo magije treba slediti samo na poetku, i na magiaru je da to primenjuje da pomogne sebi il i drugim ljudima. Jer, na kraju, to i jeste svrha ove teme.IN STVARANJAPostoje eti ri osnovna metoda za in stvaranja elementara.1. Projekcija jednog elementa u goto v oblik, bez obzira da li seradi o mentalnom, astralnom ili materijalnom obliku. 2. Projekcija nekoliko elemenata u gotov oblik, koji moe biti mentalni, astralni ili materijalni3. Projekcija jednog elementa bez ikakvog direktnog oblika, koji e stvoriti sam taj elemenat.4. Projekcija nekoliko elemenata, koji e postepeno stv arati svoj oblik.U svedu praktinih primera detaljno u objasniti sva etiri metoda.ME TOD 1Uzmite neki predmet iji oblik elite dati elementaru i stavite ga ispred sebe. Izaberite, na primer, kuglu, a uopte nije vano da li e to biti velika kugla od drv eta ili stakla, vrsta ili uplja. Dobro moe koristiti i velika gumena lopta. Pomou sv oje imaginacije privucite eljeni elemenat iz svemira i zamislite ga u obliku u ko jem ste ga odabrali na takav nain da se oblik predmeta - gumena kugla -sasvim isp uni. Na isti nain postupite sa svakim elementom, izuzev akae, i uvek upotrebite on aj elemenat koji najbolje odgovara vaoj elji ili ideji. Ponovite tu projekciju nek oliko puta, svaki put zamiljajui da se formira sve elementarnija i elementarnija

materija, koja se nagomilava i sabija. im budete sasvim sigurni daje ova akumulac ija elementa dovoljno jaka za ostvarenje vae elje, impregnirajte ovaj ve dovreni ele mentar koncentrisanom eljom, to jest, svrhom na koju ciljate. Pored toga, dajte e lementaru ime, jer on ne moe postojati bez imena. Istovremeno, ograniite period nj egovog ivota, u kojem on mora ispuniti svoj zadatak. Pretpostavimo da radite sa e lementom vatre, rezultat e biti vatreni elementar i imae vatrenu kuglu. Ako je stv oren od vodenog elementa, kugla e liiti na staklenu kuglu; sainjena od vazdunog elem enta, kugla e imati plaviastu boju a kada se stvori od zem-ljanog elementa, elemen tare se javiti u boji ilovae.Ako ste sledili sva ova uputstva izvucite elementar i z predmeta i poaljite ga na posao koji ste mu odredili da uradi. Ali, pre toga na redite elementaru da se odmah vrati u svoj oblik im ispuni zadatak. Na taj nain, i mate mogunost proveravanja elcmentara, da li je izvrio svoj posao ili ne, pomou pri micanja sideralnog klatna tom obliku. Ako se elementar vratio u svoj poetni oblik , recimo gumenu loptu, nakon zavretka svog rada. klatno e pokazati vibracije, jer takav elementar ima primetno magnetino i elektrino zraenje. Test sa klatnom je za v as veoma vaan jer pokazuje da li je vaa naredba izvrena ili nije. Kasnije, kada ste knele zre-lost, moi ete pratiti rad svog elemenlara pomou vidovitosti. Ako klatno n e pokazuje ba nikakve vibracije, to znai da elementar jo uvek radi, tj., posao jo ni je obavljen Kada aljete elementar da izvri svoj radni zadatak ne smete nikad zabor avili da za njega nema ogranienja. Ni vreme ni prostor ne mogu elementaru bili pr epreka na putu i on e zaista biti u stanju da obie celu zemljinu kuglu u jednom je dinom trenutku, ako je to potrebno. Morate biti vrsto uvereni da e on izvriti vau na redbu i ispuniti vau elju u vremenu koje ste odredili, bez izuzetka. Ni najmanja t runka sumnje u uspeh ne sme nikad ui u va um. im ste odaslali elementar, naglo pres ecite veznu sponu izmeu vas i njega, kao noem, i odmah prestanite misliti o njemu, oteravi ga. Morate sebe prene ti u stanje praznine uma ili obratiti panju na neku drugu priu, ukratko, morate sasvim zaboraviti elementar. to vetije ovo izvedete, p robojnije i mirnije e elementar raditi Ako je vreme koje ste prethodno utvrdili i steklo, proverite pomou sideralnog klatna da U se elementar vratio u svoj oblik. Ako nije, imate priliku da rastvorite elementar na nain koji ste prethodno odredi li, i to spaljivan-jem njegovog imena, pomou posebnog rituala ili, na kraju, pomou poluglasnog izricanja njegovog imena unatrag (od poslednjeg ka prvom slovu). To razjedinjenje ili, bolje reeno, rastvaranje (ponitenje) se takode moe izvesti i pu tem obine imaginacije, slino metodu koji je preporuen za projekciju elemenata. Tako dje, elementar moete koristiti u istu svrhu na jo nekom mestu, ako to elite. Ako se ni posle odreenog vremena va elementar nije vratio u oblik u kome se uva, i ako pr etpostavljate da vala naredba nije zadovoljavajue ispunjena, pozovite elementara da se vrati nazad.Stvorite jo snaniju akumulaciju elementa, pojaanom imaginacijom i

projekcijom elementa sa kojim radite, i tada poaljite elementar jo jednom da izvri zahtevani posao. Ovo punjenje moete ponavljati ko-liko hoete puta, sve dok se ne postigne eljeno dejstvo. Takvo ponavljanje punjenja bie neophodno kada elementara zapovedite reenje problema koje bi prevazilazilo njegov napon i snagu. ta vie, mora te znati da efektivnost elementara zavist od vae mentalne zrelosti, dakle od spos obnosti da zgusne te elemenat, i pored toga od vae volje, uverenja i vere koja zr ai i koja je u stanju da pometa planine.Ovo je najprimitivniji i najlaki metod stv aranja elementara, koji magiar koristi samo za jednostavne efekte, usko ograniene Ideje i uticaje koji ne zahtevaju nikakvu naroitu inteligenciju, na primer, za da vanje naredbe nekoj drugoj osobi, za pruanje zatite u jednostavnim stvarima, itd. Kao to je ve reeno, pomou elementara se mogu postii mentalni, astralni i materijalni efekti.Na ovde naveden nain elementarno bie se moe stvoriti bez ikakvog materijalno g oblika U tom sluaju, eljeni elemenat treba da projektujete u oblik misli, radei n a isti nain na koji ste radili kod stvaranja ma-terijalnog oblika. Ova vrsta stva ranja elementara je mnogo tea, to je tano, ali ima tu prednost to se i oblik takode moe preneti bilo gde, gde za materijalno telo ne bi bilo dovoljno prostora, na p rimer, u sami ugao

zida, i na takva mesta gde je pristup ostalim ljudima sasvim iskljuen.Ova praksa nudi magiaru toliko mogunosti daje u potpunosti preputeno njegovoj intuiciji u koje e svrhe eleti da upotrebi elementare koje je stvorio. On moe, na primer, zatititi s voju kuu ili stan od tete, pomou elementara, stvoriti sebi mnogo ugodniju atmosferu i sline stvari. Svi mi znamo da se svaka nauka moe upotrebiti u dobre a isto tako i u loe svrhe, i ao mi je to moram rei da se, slino, i ova praksa moe zloupotrebiti z a sebine i zlonamerne ciljeve. Trgovac na primer moe stvoriti elementar koji e mu p omoi da povea broj svojih kupaca. Sve kue u kojima se javljaju duhovi, na koje su b acili ljagu pakosni magiari, mogu se tako protumaiti kao proizvod elementara koji su namerno stvoreni u tako zlobne svrhe. Ugledan magiar nikad nee spasti na takvu vrstu mahinacija.METOD 2:Iako, prema ovom metodu, moete odabrati bilo koji predme t kao podesan oblik za svoj elementar, re-cimo malu statuu, lutku ili slino, ja u vas upoznali i sa jednom idealnom tajnom tehnikom.Uzmite 2/3 (dve treine) gline i 1/3 (jednu treinu) dela voska delove treba shvatili u koliinskom a ne u teinskom s mislu - to znai, na primer, da za jedan (1) litar mase morate uzeti 2/3 1 gline i 1/3 1 voska, da biste dobili pravu razmeru. Izmeajte (umesite) glinu sa malo topl e vode do guste smese i dodajte pelinji vosak, bilo sasvim rastopljen ili samo ma lo zagrejan. Izmesile oba sastojka u jednu masu sve dok se glina ne pomea veoma d obro sa voskom. Ne stavljajte previe vode kod pripremanja gline, jer e tada masa b ili previe meka i tee bi bilo raditi sa njom. Ako ne moete nabaviti pravi pelinji vo sak, svaki drugi lojni sastojak moe posluili, kao to su loj, stearin, spermacet i s lini koji se uopte koriste za pravljenje sveca. To bi bila samo krajnja sredstva, naravno, jer e pelinji vosak biti mnogo bolji.Sada od potpuno umeene mase oblikujte figuru dajui joj oblik koji elite da elementar ima. Ako elite elementaru dati obli k ljudskog bia, masu takode treba obrazovati u tom obliku. Sa poveim ekserom ili n ekim drugim iljatim predmetom izdubite irok otvor dok je lutka jo topla i meka. Poni te sa glavom, pa nadole, kao du kimene modine do peta, stvarajui tako veliku upljinu u votanoj figuri. Sada tu upljinu ispunite sve do otvora fluid-kondenzatorom i zap uite otvor dok je figura jo meka da bi spreili curenje kon-denzatora. Drugi nainje d a kondenzator uspete u figuru nakon to se ona ohladi i ovrsne, zapuavajui otvor tenim voskom ili sveom. to se tie obrade magijskih kondenzatora, tu temu u proiriti u sled eem poglav-lju. Ako magiar namerava stvoriti elementar samo za svoje line svrhe, on treba da otvor figure zaepi epom pamune vate koji sadri nekoliko kapi njegovog linog , to jest, organskog prima materijala To je Alfa i Omega, stoga uzmite nekoliko ka pi svoje krvi ili sperme. U naem sluaju, jedno ili drugo bi bitu do-voljno, meutim ako bi se obe te Mumije (Mumiae) prve klase spojile, to bi bilo jo delotvornije. Ako se radi o enskom magiaru, kap njene krvi, u svakom sluaju, slui istoj svrsi, ep o d pamune vate, pripremljen na ovaj nain, treba prvo staviti u upljinu figure, uliva jui fluid-kondenzator preko njega, i to samo tada, ne pre; pa na kraju zaepiti otv

or. Ovakva figura, prema magijskim pravilima je najidealniji oblik za stvaranje elementara. Veliina figure uopite nije bitna, mada je oigledno da Sto je vei oblik lutke plodnija e bili vaa kreativna imaginacija. Meutim, figura od priblino 10 cm bie sasvim dobra za vetog magiara.

U sluaju kada elementar treba napraviti i lutku oblikovati za drugu osobu, svoja prima-materija se ne sme meati sa fluid-kondenzatorom, jer bi sam magiar pretrpeo ozbiljna oteenja. Ta osoba, usled men-talne, astralne i materijalne veze stekla bi mogunost da utie na magiara, direktno ili indirektno, dobrim ili loim dejstvima. Na primer, figura pripremljena sa mumijama stavljena u hladnu vodu, izazvae napade drhtanja u telu magiara koji ju je stvorio, i, obrnuto, ako se lutka izloi velikoj toploti, rezultat e biti visoka temperatura (groznica). Prua se i veliki broj dru gih mogunosti pomou magijsko-simpatelike trake, ali ih neu navoditi da ne bih uenika naveo na neka loa dela.Svakako, gore pomenuta lutka se moe puniti i samo jednim el ementom, i elementar se moe stvoriti na nain koji je opisan u prethodnom metodu, m eutim, ovde u dati pojedinosti prakse drugog metoda.Uzmite votanu figuru u levu ruk u a desnom je neno trljajte, kao da elite da je pokrenete svojom vi-talnom snagom Dahnite svoj dah na nju kao da elite da oivite tu beivotnu figuru. Dajte tom svom e lemen-taru koji se razvija ime koje ste mu odredili i izgovorite to ime nekoliko puta u figuru. Religiozno naklonjeni magian ak krtavaju figuru na nain slian krtenju novoroeneta, i daju ime figuri dok izvode taj obred. To je, naravno, stvar miljenja svakog magiara i nije apsolutno neophodno. U svakom sluaju, uverite sebe pri svak om eksperimentu da u toj figuri posedujete savreno telo koje odgovara vaem element ara. Nakon to je lutka dobila svoje ime, ispunite itavo svoje telo, pomou udisanja elementa, zemljanim elementom, projektujte ga, bilo preko jedne od ruku ili prek o solarnog pleksusa ka van, i ispunite figura tim elementom, poinjui od peta pa do visine genitalija. Zemljani elemenat treba da te dinamino akumulira u tim delovi ma, dok se puni figura. Sada koncentriite sve specifine osobine zemlje poput teine i slino, u nju, i dok to ra-dite, morale uselili vrstu volju i uverenje da e zemlja ni elemenat, sa svim svojim osobinama, ostati u figuri, i tamo stalno delovati. Postupile na isti nain sa vodenim elementom, koji projektujete u lutkin abdominal ni region. Nakon toga, prenesite vazduni elemenat u (njen) grudni region, a vatre ni elemenat u glavu.im ste projektovali sva etiri elementa u figuru, pomou imaginac ije, moete biti sigurni da ste stvorili astralno lelo svog elementara, koji je us vojio lutkin oblik ali koji bi saglasno vaoj elji, mogao emanirati iz lutke gde go d vi to elite, prihvatajui veliinu koja se vama svia. Astralno telo vaeg elementara e uvek ostati vezano nevidljivom vezom za materijalni okvir, u naem sluaju, lutku, i ivot i postojanje elementara zavisi od fizike lutke, i obavezno je da po zavrenom zadatku odmah ponovo poprimi veliinu lutke, ponovo ulazei i sjedinjujui se sa njeni m oblikom. Do tog stupnja, moete nekoliko puta ponavljati eksperimenat i pojaati n jegovu efikasnost dubokom meditacijom o inu postupka.Pod uslovom da ste stvorili astralno telo svog elementara na ovde opisan nain, moete prei na formiran-je mental nog tela elementara na sledei nain:Pomou imaginacije stvorite u lutki mentalno telo , za koje mislite da je sainjeno od najfinije eterine materije, i vidite kako ono okruuje i obavija ceo oblik lutke. Koncentriite u lutkinu glavu sve osobine due i d uha koje elite da va elementar poseduje, i produbite te kvalitete meditacijom. Ako niste zainteresovani za neke posebne elje, moete se koncentrisati na etiri specifin a svojstva duha: volju, intelekt, oseanje i svest, i produbiti ih meditirajui o nj ima. Ako ste sigurni daje figura dovoljno napunjena i osposobljena da ostvari elj eno dejstvo, pozabavimo se buenjem ivota u vaem elementaru. Akumulirajte u svojoj d esnoj ruci toliku koliinu svetlosti svemira da ruka sija poput sunca, to jest arko , usijano. Uzmite figuru u levu ruku i drite zraeu desnu ruku 6-7 cm iznad nje; izd ahnite svoj topli dah u predeo lutkinog pupka i glasno izgov-orite ime elementar a u njega. Pri tome zamiljajte da se sa svakim dahom svetlost vae desne ruke smanj uje i

bledi i ulazi u lutku. Od prvog vaeg daha na nju zamiljajte da lutkino srce poinje kucati a krv cirkulirati. Vaa imaginacija mora biti toliko jaka da u lutki moete s asvim jasno osetili ivot kao da je fiziki. Kod sedmog iz-daha svetlost u vaoj desno j ruci e sasvim nestati, preavi u lutku: Astralni oblik vae lutke treperi i ivi. Kod osmog izdaha na nju zamislite da astralno telo vae figure preuzima va dah i poinje pravilno da die. Kod devetog izdaha u lutku, pozovite svoj elementar njegovim ime nom i, istovremeno, kriknite glasno i ushieno: oivi ivi, budi iv? Ovo poslednje budi ora se uzviknuli oduevljeno i uverljivo u nepokolebljivoj veri da je eljeni elemen tar stvoren. Budite sasvim sigurni da je, prema analognim zakonima prirode, potp uno bie nita donelo na svet.Na ovom mestu moete nastaviti dalje ili uviti figuru u komad prave svile za dalju upotrebu. Svila je poznala kao najbolji magijski izol irajui materijal Figuru treba uvati na prikladnom mostu, nedostupnu bilo kome, jer nijedan stranac nikada ne srne doi o dodir sa tom figurom. Svaki dalji rad je ve stvar imaginaci-je.Ako elite nastaviti, stavite figuru opet ispred sebe i zamiljaj te da astralno i mentalno telo zrae iz lutke. Svoj elementar morate zamiljati veom a slino malenom, potpunom ljudskom biu, na takav nain kao kad normalno ljudsko bie p osmatrate kroz umanjujue staklo.Takodje, samo od vas zavisi da li ete a svom eleme ntara videti muko ili ensko bie, to zavisi od vrste zadatka koji treba ispuniti Isto vai i za njegovo odevanje koje e vaa mata odluiti po udi ili trenutnom nahoenju. Prem postavljenom zadatku morate, pomou imaginacije, povezati elementar sa nekim ritu -alom koji sami izaberete, omoguujui mu da brzo postane onoliko velik koliko vi eli te. Od samog poetka utisnite u svoj elementar komandu da bi on morao prihvatiti v eliinu koju ste vi odredili To e vam pruiti ansu da smanjite elementar na veliinu pat uljka ili da ga poveate do veliine dina. Apsolutno zavisi od vae volje i elje da li et e elementan) dati privlaan ili neki manje lep oblik. Svrha za koju ste se odluili i ovde ima svoju ulogu. Poto je svako astralno i mentalno telo nezavisno od vreme na i prostora, poto im materija ne predstavlja prepreku, neophodno je da od samog poetka imaginacijom prenesete tu osobinu na svoj el-ementar. Stoga se svakom mag iaru preporuuje da vane dogaaje, kada radi sa elementarom, spoji u lino odabrani ritu al, poto e ti eljeni dogaaji postati rutinska stvar, tako da se on oslobaa obaveze ko rienja svoje volje ili imaginacije, jer ritual povezan sa pojedinim dogaajem stvara potrebnu mo i dejstvo. Kada se sa elementarom radi na dui period, elementar moe bi ti automatski ili, u skladu sa eljom, zgusnut do te mere da postaje vidljiv ak i n etreniranom fizikom oku. Bolje je, ipak, napraviti elementar koji radi na nevi-dl jiv nain to se, svakako, mora prethodno utvrditi imaginarnim sporazumom sa element arom. Tako stvoren elementar e na poetku prvo ispunjavati mentalne, kasnije astral ne, a nakon due upotrebe ak i materijalne zadatke. Svrha, to jest zadatak se mora ugraditi u elementar u samom trenutku njegovog stvaranja. Kasnije bi bilo mnogo tee utisnuti nove osobine u njega. Otuda, pre stvaranja elementara, trebalo bi na praviti pisani plan delovanja u kojem e se sve briljivo razmotrili pre nego to pone pravo stvaranje.Nikad ne dozvolite elementaru da vas nadmudri, iako se on moe raz viti do te mere da moe osloboditi velika mentalna, astralna ili ak fizika dejstva. Uvek zatvorite elementar nakon to je obavio svoju dunost u njegovo telo, recimo vot anu figuru, pomou vaeg prethodno ustanovljenog rituala, ne dozvoljavajui mu nikad d a radi po svojoj volji. Budite uvek svesni svog autoriteta i magijske moi i uvek budite sigurni da su ivot i smrt elemenara u vaim rukama u obliku votane figure koj a predstavlja telo elementara. Unitenje ove figure ili izlivanje fluid-kondenzato ra izazvae smrt elementara ili njegovo raspadanje. Poto votana figura mora uvek bit i uvijena u pravu svilu, ovek moe bili siguran da astralno telo ne moe ni ui niti iz ai iz figure, poto e ga svila zaustaviti. Veoma je vano to znati i zapamtiti. Ako od vajate elementar od njegovog tela aljui ga negde ili nareujui mu da proizvede neka d ejstva, figura mora biti slobodna, to jest neuvijena. Ako biste u bilo kom sluaju uvili figuru u svilu, kada je njenu astralno telo izvan nje, mogli biste ubiti elemen-

tar - trenutno ga rastvarajui - na isti nain kao kad biste dotakli magiara. ije je a stralno telo izvan njegovog fizikog tela -ubijajui ga istog trenutke poto se dodiro m kida povezujua nit izmeu astralnog i smrtnog tela. Kao to vidite, sa elementarom morate postupati na isti nain kao da se radi o nekom ljudskom biu.Rastvaranje elem entara ne sme se vriti odjednom, poto osloboena mo ima svoje poreklo u samom magiaru, i njeno iznenadno povlaenje (vraanje) moglo bi eventualno naneti magiaru ozbiljna oteenja, naroito ako je njegov elementar ve u stanju da proizvodi jake fizike efekte k oje ak ni sara magiar ne bi bio u stanju da ostvari. U tom sluaju, razjedinjenje tr eba, izvoditi postepeno. Stoga, budite na oprezu pred elementarom koji se razvio do te mere da nadmauje magiareve fizike, astralne i mentalne moi.Ovde preporuujem sl edea dva metoda za razjedinjenje elementara. Kao to je ve reeno, destrukcija se ne s me vriti odjednom, na primer, spaljivanjem figure bez njenog pranjenja, itd. Treba lo bi uvek imati na umu da je to, prema ovde opisanom metodu, deo Sopstva, deo s vog linog Ja koje je projektovano u elemen-tar, i da bi svako naglo razaranje rez ultiralo jakim magijskim poremeajem. Ako magiar ne bi bio dovoljno otporan ili dru gaije zatien od takvih smetnji, on bi sigurno pretrpeo ozbiljna oteenja zdravlja, pop ut disfunkcija srca, nervnog sloma, paraliza razliiih vrsta, mentalnih mana i tak o dalje. Stoga se kod magije uvek savetuje opreznost i strogo pridravanje ovde da tih smernica i uputstava. Tako se nikad neete izloiti nikakvoj opasnosti u pogledu svog zdravlja ili inae. Jedino e budala koja ne zna ili ne potuje pravila pov-redi ti sebe ili druge ljude. Osetljiva, pravedna osoba e initi samo dobra dela u koris t ljudskog roda, postiui tako visoke stupnjeve u magiji, jer nikad nee povrediti za kone prirode i duha.U sluaju elementara proces rastavljanja je isti kao i kod umi ranja oveka, sem ako metod rastvaranja nije ustanovljenu samom trenutku stvaranja , reavajui to na neki drugi nain. Uzmite figuru u (levu) ruku i zamiljajte uobiajeni proces disanja astralnog tela u njoj. Oseate lupanje srca i cirkulaciju krvi. Sad a napu-nite akaom svoju desnu ruku koju zamiljate u tamno-ljubiastoj boji. Projektu jte akau pravo u srce figure, svu odjednom, kao bljesak munje. Pri tome ste ubili svoj elementar. Srce ostaje mirno, disanje je prestalo Povucite mentalno telo i z figure, jer je mlazom akae pokidana veza izmeu mentalnog i astralnog tela. im ste zamislili mentalno telo izvan lutke rastvorite ga pomou imaginacije u univerzaln u svetlost, slino pari koja isparava. Posle toga preite na rastavljanje astralnog tela u lutki, imaginarno isparavajui jedan po jedan elemenat u univerzalni elemen at Ponite od vatrenog elementa u glavi figure, onda sledi vazduni elemenat u prede lu grudi, vodeni elemenat u abdomenu i na kraju zemljani elemenat u nogama. Sada nekako otvorite upljinu lutke, a da bi to bre uradili otkinite joj glavu. Uhvatit e sadraj, to jest fluid-kondenzator, parcelom upijae hartije, koji onda morate spa liti. Sama lutka bi se mogla ponovo koristiti za pravljenje novog elemen-tara, a ko se izgnjei i ponovo oblikuje, meutim, mnogo je preporuljivije unititi je, spaljiv anjem ili sahranji-vanjem na nekom pustom mestu. To bi bio normalan in rastvaranj a.Pored toga, opisau jo jedan metod koji se koristi kada se elementar kondenzovao do te mere da je izvravao fizike zadatke ili je postao toliko jak da je odbio da s e pokori magiarevoj moi izaavi iz njegove kontrole. Da biste se zatitili od bik) kakv e magijske reakcije ili lukavstva elementara stiktno se pridravajte sledeih smerni ca:Pripremite kadu to toplije vode, toliko koliko telo moe izdrati, uite u nju i sed ite. Drite u levoj ruci figuru uvijenu u svilu. Desna ruka je napunjena akaom. Sad a otresite uvijenu svilu svojom levom rukom, to jest onom u kojoj drite figuru. U samom trenutku kada u ruci drite golu figuru neposredno iznad vode usmerite dest ruktivni zrak akae u srce figure. Istovremeno, potopite lutku pod vodu i pri tome zamiljajte da sva mo, sve njene sposobnosti, itav ivot, prelaze preko vode u vae tel o, duu i duh. Ovaj proces pred-

stavlja veoma naglo razaranje stvorenog bia, tj., vaeg elementara. Vae telo, dua i d uh prihvataju ivot na prihvatljiv nain. Ostatak moi ostaje u vodi i vi ste zatieni od svake magijske nezgode ili reakcije. Izaite iz kade, izbriite se, ostavljajui lutk u jo uvek u vodi, dok se ona ne ohladi I svila u koju je lutka bila uvijena moe os tati u vodi. Ispustite hladnu vodu u kanalizaciju ili je prospite, ali pazite da

niko vie ne doe u dodir sa tom vodom. Ako su vae oi ve vidovite i ako primeujete da f igura jo uvek zrai auru, bacite je jo jednom u vrelu vodu i koncentriite se na to da voda odnosi i poslednji trun ivota. Lutka e se rastvoriti i otopiti u vreloj vodi a fluid-kondenzator, tj. tenost e se pomesati sa tom vodom Ovaj eksperiment moete, u svakom sluaju, izvesti ak i ako ne vidite emanaciju (aure). Konano, tako ete bili sigurni da je sav ivot u elemen-taru ugaen Spalite ili sahranite ostatke lutke za jedno sa svilom. Sa tom poslednjom operacijom elementar je mrtav i nestao za vas .Pre nego to zavrim ovo poglavlje, eleo bih dati nekoliko sugestija magiaru koji mor a da radi sa el-ementarima. Ove preporuke su od vrhunske vanosti za praktiara. Ba k ao to su asovi roenja i smrti oveka ve predodreeni sudbinom, i vi odluite o trajanju ta svog elemen tara na isti nain u samom inu stvaranja, to jest odredite taan samrt ni as koji morate odrati do samog tog trenutka, ak iako ste elemen-taru odredili vie godina ivota. Stoga se savetuje da se prethodno sve zapie, da se ne bi nita zabora vilo. Ako su vai elementari stvoreni i kondenzovani do tog stepena da su u stanju da priaju kao ljudska bia, oni e pokuati da mole ili ak da vam prete da ih ne unitava te. Ni u kom sluaju ne padajte na takva obeanja, niti se predajite lanim pretnjama. Pre ili kasnije izgubili biste kontrolu nad njima a to bi zaista bilo kobno po vas. ak i ako su vas elementari verno sluili i ako ste ih sasvim zavoleli, svejedn o ih morate unititi, nezavisno i hladnokrvno, im otkuca njihov smrtni as. Ponite in r astvaranja bez ikakvog saaljenja kao kad izvodite bilo koju vrstu magijske operac ije.Koliko je vano utvrditi taan sat smrti elementara, moe se dokazati i injenicom d a u sluaju da se vama neto desi, i ako biste umrli, pre nego to je doao elementarov a s, on bi se sam rastvorio u trenutku koji ste vi utvrdili. Meutim, ak i ako umrete , mogli biste izvesti in unitenja u akaa-sferi, ako biste jo uvek bili zainteresovan i za to. Ovde neu opisivati kako bi se to moglo izvesti, jer to ne spada u domen ove knjige. Ali budui na astralnom nivou, vi biste to, kao savreni magiar, razumeli automatski. Ako u tom sluaju ivotni vek elementara nije vremenski ogranien, to jes t nema tano utvren as smrti, elementar bi nastavio da ivi stotinama godina posle svo g tvorca i stalno bi bio sposoban za ivot. U meuvremenu bi verovatno prerastao u a vet, utvaru ili vampira a, u akai, njegov tvorac, tj. magiar bi bio odgovoran za s ve radnje koje bi elementar vrio.Verovatno se moe postaviti pitanje: koliko takvih ili slinih elementara moe stvoriti jedan magiar? Taj problem je preputen njemu. On bi trebao odluiti koliko mu treba za line potrebe a koliko eli stvorili za druge lj ude. Neki magian imaju gomilu elementara kao svoje sluge, koji verno ispunjavaju sve postavljene zadatke. Tako bi, na primer magiar mogao imali elementare koji bi mu unapred javljali svaku opasnost, drugi bi ga titili, ili bi mu slali poruke, itd. Nije potrebno navoditi sve mogunosti, jer su sve one individualne i za-vise od elja koje magiar eli da ostvari pomou elementara. Legenda o GOLEMU, za koga se kae da ga je stvorio mudri Ravi Lev u Pragu takode upuuje na stvaranje elementara. M eutim, u sluaju Golema stvaran-je je izvedeno pomou rituala Kabale. Svako ko je upo znat sa kabalistikim misticizmom poznaje te injenice. Sinteza ostaje istakao i ova navedena u ovom metodu.METOD 3:Pre nego to ponem opisivati praksu treeg metoda, eko bih podsetiti da se o njemu veoma malo zna i da ga koristi samo nekolicina iston jakih posveenika. Ako bi se magiar opredelio za ovaj trei metod on bi,

naravno, morao razmotriti sve to sam do sada napisao o stvaranju elementara. Pre svega, on mora razmisliti o pisanom planu i veoma dobro prouiti svrhu elementara, tj., njegov lini zadatak i to razjasniti. Zatim se mora pozabaviti obukom koji n amerava od adbrati i da li eli stvoriti muko, ensko ili bie dvostruke prirode. Stavie , on mora odmah da odredi odgovarajue ime i da ga zabelei. Ne bi smeo zaboraviti d a utvrdi trajanje ivota elementara, tano odreujui dan i sat Ako pretpostavimo da je elementar namenjen za linu upotre-bu tada on treba da izvede punjenje projekcijom preko svog vlastitog tela. U sluaju da je namenjen nekom drugom, projekciju mora vriti direktno iz svemira. Dalje, on mora da tano odredi nain na koji namerava poz ivati svog elementara, bilo ritualom, formulom, gestom ili slino. On mora znati d a li eli da ga vee za lutku, figuru ili neki drugi predmet, talisman ili pentekl. Takodje treba da odredi i mesto na kojem e ga uvati da ne bi doao u dodir sa stranc

ima. Razmotrivi sve ovo paljivo i zabeleivi pisane beleke, da bi mogao da nadgleda ita v spisak, on mae poeti sa praktinim delom. U ovom treem metodu opisau elementar stvor en vatrenim elementom kojeg magiar moe koristiti za svoje svrhe.Povucite krug na p are tu papira, usred njega dva kvadrata, jedan preko drugog, tako da dobijete pra vi-lan osmougao. Ovaj osmougao pokazuje da moramo raditi sa simbolom etiri elemen ta u njihovim pozitivnim i negativnim ishodima. Sam krug predstavlja sveobuhvatn i akaa-princip iz kojeg dolaze etiri elementa. Obeleite centar osmougla bilo kojim e ljenim znakom, koji pokazuje simbol elementara. Papir koji koristite za crtanje treba da bude dovoljno veliki da elementar moe da stane u centar osmougla, to jes t u znak. Sada ureite isti znak na veoma mali kruni predmet, najbolje na bakreni, srebrni ili zlatni disk - a moe posluiti i bilo koji drugi metal - u preniku od 1213 mm. Ako nita drugo ne moete nabaviti, u tu svrhu moete up-otrebiti i malo pare dr veta. Ipak, mnogo je korisnije urezivanje iljatim predmetom na malom metalnom dis ku, pogotovo ako je elementaru namenjen dui ivotni vek. Lame na Tibetu koje rade s a tim, veliki crte zovu veliki KILIHOR a mali urezani znak mali KILIHOR, koji oni ponekad nose skriven u svojoj odei. Razlika je u tome to se veliki kilihor na Tib etu ne crta na papiru, kao to je ovde navedeno, nego se pravi od kamenja koje se skuplja i podie na neko usamljeno mesto gde nikad nijedno ljudsko bie nee imati pri stup. Konstrukcija velikog kilihora ima prenik od priblino 3-4 metra. Za nae svrhe dovoljno je iscrtati veliki kilihor na papiru crvenim mastilom, tuom ili nekom dr ugom tenou koja se ne moe lako izbrisati.Kada smo zavrili sve ove pripreme, ponimo sa pravim stvaranjem elementara. Sedite udobno u svoju asanu, rairite ve pripremljen papir i stavite mali kilihor tano u centar velikog kilihora. im skinete ruku sa ma log kilihora, pozovite ime koje ste dali elementaru. Mali kilihor sada slui kao p olazna i kao zavrna taka za projekciju elemenata. Udiite vatreni elemenat. Mali kil ihor sada slui kao polazna taka za disanje preko pora, i impregnirajte vatreni ele menat eljom bilo da ga oivite odmah u svom telu ili da ga posle oivite pomou imagina cije, kad bude projektovan izvan vaeg tela Da biste postigli bri uspeh, mogu se ko ristiti obe mogunosti bez ikakvih problema. Sada projektujle vatreni elemenat iz svog tela preko neke od polaznih taaka vaeg astralnog tela i akumulirajte ga u toj meri da se sav sadraj vaeg tela sabije u veoma malu vatrenu iskru. Zatvorile tu i skru pomou volje ili imaginacije u povrinu vaeg malog kilihora. Ponovite ovaj ekspe rimenat bar sedam puta, koncentriite i akumulirajte elemenat na povrini malog kili hora. sastavljajte jednu koncentrisanu iskru sa drugom tako da iskra postaje sve vea sa svakim ponavljanjem. Nakon sedam ponavljanja Iskra bi ve morala imati velii nu malog plamika, slinog svetlosti svece. Ako ste se umorili, moete preneti taj mal i plamen pomou svog metoda odailjanja i uvanja na mesto gde nameravati uvati element ar. To moe biti u zidu ili na nekom drugom teko dostupnom mestu gde biste ga sakri li. Zatim skinite mali kilihor sa velikog, dobro ga sakrijte, ili ga nosite sa s obom, ako smatrate da je to korisnije. Presavijte veliki kilihor, i njega dobro sauvajte i prvi zadatak e biti zavren.Sledei put, sve to treba da uradite jeste da rai rite veliki kilihor ispred sebe, stavite mali u njegovo sredite i pozovete bie ime nom koje ste mu dali, i plamen e se pojaviti na povrini malog kilihora. Ponovite p rojekciju vatrenog elementa i neka mali plamiak postaje sve vei i vei sa svakom aku mulacijom. Ako ste na taj nain akumulirali plamen koji je dostigao veliinu i visin u eljenog elementara, pretvorite plamenu eljeni

oblik imaginacijom i time e va elementar biti stvoren. tavie, moete ga jo neko vreme p uniti vatrenim elementom da bi postigli vei intenzitet elementara. Sto ee budete pon avljali ovu vebu, sve vea e biti efektivnost elementara. Nain rada sa njim je isti k ao i onaj opisan u prethodna dva metoda, izuzev to se punjenje vri uvek u velikom kilihoru, a kada pozivate elementar bie dovoljno da primenite svoj ritual ili da uzmete mali kilihor u ruku i date mu odgovarajuu naredbu. Ovaj metod je veoma pop ularan na Tibetu a elementan se tamo nazivaju JIDAMI (yidams). Unitenje jidama se postie procesom rastavljanja pomou imaginacije u skladu sa uputstvima pomenutim u prvom i drugom metodu, pod uslovom da se niste odluili za neki drugi individualn i metod rastvaranja, koji ete sami izmisliti. Upotreba takvog elementara je mno-g

ostruka tako da nisam u stanju da ovde navedem sve mogunosti.Na primer, postoje j idam stvoreni za leenje bolesnih ljudi, drugi za prenoenje predmeta, noenje po-ruka uenicima i prijateljima, za uvanje magiara i ukazivanje na mogue opasnosti, uticanje na druge ljude i vrenje mnogih drugih stvari, po elji stvaraoca. Uvek se savetuje da se jednom jidamu ne daje previe nared-bi, a najkorisnije je razviti jednu spo sobnost i jedno polje te aktivnosti u jednom elementara. Mora se tano razmotriti postavljeno trajanje ivota kao to smo to veoma jasno opisali u prethodnim metodima . Samo od vas zavisi da li ete stvoriti nekoliko jidama ako tako elite. Takode je vredno zapaziti da se jidam moe stvoriti isa ostalim elementima i ak sa sva etiri e lementa na isti nain, samo to proces trpi malu pramenu poto se ne poinje sa vatrenim nego sa zemljanim elementom, zatim sledi vodeni elemenat, pa vazduni i na kraju dolazi elemenat vatre. Ovim je sve reeno o treem metodu.METOD 4:Sledei ovaj metod m oete raditi na isti nain kao to je opisano u Metodu 3, sa velikim i malim kili-horo m, samo sa tim izuzetkom to potpuni oblik svog elementara zamiljate od samog poetka . Elementar stvoren na ovaj nain je odmah spreman i potpun, a njegova efikasnost i mo se poveavaju. estim ponavl-janjem projekcije elemenata. Iako je ovaj metod neto tei, iskusan magiar koji poseduje dobru imaginaciju i to e izvriti sa lakoom. Na Ist oku, elementan, dakle jidami se stvaraju na ovaj nain, dok slike demona i likovi bogova slue kao kalupi za njihovo predstavljanje. Svi drugi uslovi poput trajanja , punjenja, davanja imena, pozivanja, uvanja, sfere delovanja, svrhe, procesa ras tavljanja su isti kao u prethodna tri metoda.MAGIJSKO OIVLJAVANJE SLIKAU ove meto de za stvaranje elementara spada i magijsko oivljavanje slika. Za slike, likove s vetaca, statue i sline stvari, naroito na kultnim mestima, veoma se esto govori da zrae izvanredno jaku magijsku mo koja stvara udotvorne efekte na telo, duh i duu nji hovih oboavaoca i potovaoca. Blagoslovena tiina, mir i re-ligiozni ambijent u crkva ma i hodoasnim mestima sa kojima se sreu posetioci svima su dobro poznati, tako da nema potrebe da o tome detaljno govorimo. Sva izleenja na hodoasnim mestima, koja su ak delimino i nauno dokazana, ali se jo uvek ne mogu potpuno objasniti, mogu se pripisati oivljavanju slika i statua. udna atmosfera koja okruuje te predmete izazi va njihovo zraenje, koje je, meutim, prvenstveno stvoreno panjom ili oboavanjem hilj ada oboavalaca i vernika. Ova vrsta oivljavanja (animacije) slika i statua svetaca

je sigurno nesvesna. Ali, sa magijskog stanovita, postoji i svesno oivljavanje sli ka i slinog, o emu u dati veoma korisne i praktine instrukcije.Svesno magijsko oivlja vanje slika pripada - kao to je ve reeno na poetku ovog poglavlja - onoj vrsti metod a stvaranja elementara gde uopte nije bitno da li je kao cilj oivljavanja odabrana neka obina slika ili lik nekog Sveca. Sinteza jeste i ostaje uvek ista, samo zrae nje i njegova svrha podleu promeni. Glavna stvar koju treba znati je da se ne oivl javaju portreti osoba koje su jo uvek ive. Kao rezultat simpatetike veze preko njih ovog tela, due i duha, mogle bi se eventualno naneti ozbiljne tete tim osobama stv aranjem likova koji su nevidljivom, tajnom vezom simpatije povezani sa originalo m. Ne bi trebalo oivljavati ni por-trete koji bi mogli proizvesti seksualne apeti te ili nepristojne motive kao na primer gole ene i tako dalje. U tim sluajevima bi magiar sam sebe doveo u opasnost stvarajui time elementar koji bi mogao postati v ampir, inkub ili sukcuba. Nemojte nikada stvarati elementare koji su zainteresov ani za prizivanje seksualnih uzbuenja i oseanja. Ove mere predostronosti bi trebao da razmotri svako ko se bavi praksom oivljavanja portreta koju u u nastavku opisat i:Ako odaberete uljanu sliku da biste je oiveli, ne morate direktno koristiti flu id-kondenzator, iako bi on doprineo brem stvaranju elementara. Izreite komad upijae hartije ili kartona u veliini slike u ramu, ovlaite ga fluid-kondenzatorom i osta vite da se papir osui im je ovo malo sredstvo pripremljeno, otvorite zadnji deo sl ike i stavite papir sa suvim kondenzatorom direktno na poleinu slike. Nije vano da li je slika raena na slikarskom platnu, svili, papiru ili nekom drugom materijal u. Sada stavite komad obinog papira preko toga i privrstite ekserima ili lepljivom trakom. Zadnji deo rama moete osigurati i kartonom da u njega ne bi ula praina. Ta ko je slika pripremljena za oivljavanje. Sada je moete obesiti na zid ili staviti

na sto ispred sebe.Sada oblikujte mentalno telo pomou imaginacije, tako da ono tan o odgovara obliku i veliini odabrane slike. U sluaju daje ispred vas slika koja pr edstavlja samo deo figure o kojoj se radi, morate u umu predstaviti nedostajui de o. A ako se radi o slici koja je manja od normalne veliine, na primer mali snimak , I tu stvar morate razmotriti tokom rada. Ostatak procesa je isti kao kod drugo g metoda stvaranja elementara gde se koristila votana figura. Ako ste u sliku une li imaginaciju mentalnog tela, sada prenesite i pojedine osobine duha kao to su v olja, intelekt, oseanje i svest u nju putem imaginacije. Nakon toga zamislite omo ta men-talnog tela. U taj omota treba da koncentriete sposobnosti, sferu aktivnosti i tako dalje, ukratko sve to vam izgleda poeljno. Ako se radio elementaru koji je namenjen za druge ljude, elemente ne smete projektovati preko svog tela, ve potr ebni elemenat morate uzeti direktna iz svemira. Meutim ako je portret namenjen za line svrhe, bolje je da projekciju elemenata izvodite preko svog tela. Ovo treba raditi sa jednim elementom, ali isto tako u taj portret moete prene ti i sva etir i elementa pa ak i akaa princip. Ako pretpostavimo da ste morali raditi sa sva etir i elementa sa projekcijom beba da operiete na isti nain kao da stvarate potpuno lj udsko bie. im ste projektovali elemente u astralno telo i dali portretu izvesnu gu stinu prizovite ga u ivot Vrsta pozivanja u ivot ista je kao i ona opisana u Metod u 2 kod votano-glinene figure. Vrsta rastavljanja tak ode moe biti ista, ako niste za sebe pripremili neki lino podesnij i metod. Magiar e dobro postupiti ako ne ost avlja elementar u slikama nakon estih ponavljanja, ve ga dri u zidu iza portreta. K ada je magiar oiveo sliku on joj moe dozvoliti da emanira iz portreta i koristiti j e u svoje svrhe na prethodno pomenut nain. Meutim, ako ostavi elementar u portretu on bi se mogao zgusnuti do te mere da bi ga mogle otkriti ak i neupuene osobe. Za to se uvajte hvalisanja o takvim stvarima, bolje uvajte praksu u strogoj tajnosti da ne steknete lou reputaciju kao crni magiar ili vra.Statue, biste, itd., mogle bi se oive li na isti nain, samo. u tom sluaju, bilo bi nuno nekako staviti kondenzato r u unutranjost biste, ili ako je to nemogue spolja poprskati bistu fluid-kondcnza torom i ostaviti je da se osui.

U svetlu nekih primora razmotrio sam veoma vano poglavlje praktine magije pomou koj ih magiar moe razraditi mnoge druge metode. Smatrao sam podesnim da navedem samo o va etiri metoda, ija e primena svakom bili jasna. Trebalo bi unapred rei da uenik koj i nije marljivo obradio sve prethodne Kor-ake, nee nikada uspeti u stvaranju prav og elementara, potpunog u svakom pogledu. Ovom napomenom zavravam sedmi Korak ovo g prirunika.KRATAK PRIKAZ SVIH VEBI SEDMOG KORAKAI. MAGIJSKI MENTALNI TRENING:Ana liza duha u pogledu prakse.II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING:Razvoj astralnih ula pomou elemenata i fluid-kondenzatora.a) vidovitost,b) jasnoujnost,c) jasnoosetljivost.I II. MAGIJSKI FIZIKI TRENING:1. Stvaranje elementara pomou etiri razliita metoda,2. M agijsko oivljavanje slika.Kraj sedmog Koraka

KORAK VIIIMAGIJSKI MENTALNI TRENING (VIII)U ovom Koraku pozabaviu se poglavljem koje je od velike vanosti u magiji. Mislim na problem naputanja tela, ili odvajan ja mentalnog a kasnije i astralnog tela od materijalnog. Svaki magiar koji se sav esno bavi magijskom vetinom mora posedovati tu sposobnost, jer mu ona prua mogunost naputanja svog fizikog tela u svako vreme koje eli, da bi premostio najvee udaljeno sti, posetio strane kontinente, ukratko, da bi se preneo na svako eljeno mesto. O va oigledno komplikovana sposobnost je veoma prosta za vetog magiara. Na isti nain k ao to golub naputa svoj golubarnik, isto tako Iako magiar moe napustiti svoje telo i sam otii bilo gde, gde e sve videti, uti i osetiti. Ova sposobnost ne slui magiaru d a zadovolji svoju radoznalost ili da odreenije vidi ta se deava na nekom mestu, ve j e uglavnom namenjena da doprinese dobrobiti drugih ljudi. Za njega nema materija lne prepreke, za duh ne postoje ni vreme ni prostor, i on moe obleteti ceo svet u jednom jedinom trenutku ako eli.Razdvajanje mentalnog od astralnog tela mu takod

e omoguuje da se slobodno kree ne samo na naoj planeti, ve se moe preneti u svom ment alnom telu i u druge sfere, to zavisi od njegove zrelosti. Tako e moi da upoznaje it av svemir, a u sluaju nude, da bude aktivan i u nekim drugim sferama, do izvesne m ere. To bi trebao biti ponos svakog magiara, da se upozna sa itavim svemirom, to j est makrokosmosom, budui da je to prava svrha mentalnog ili spiritu-alnog lutanja . Teoretski bi se mnogo moglo priati o ovoj sposobnos-ti i svemu to je sa njom pov ezano, ali poto ovaj rad treba da bude udbenik za praktiare, no gubimo vreme sa opi sivanjem iskustava i pojava, onih koje e svaki magiar prikupiti za sebe u korist t vog linog uverenja. Iz tog razlogu odmah emo posvetiti panju praktinom delu, razvoja mentalnog lutanja, koje je u stvari prenos svesti, odnosno duha.Bilo bi dobro z a uenika da prvo proe kroz neke uvodne vebe, neku vrstu pripremnog treninga. Veo-ma vana uvodna veba za mentalno lutanje je sledea: Sedite u tvoju uobiajenu asanu i pr ed ogledala u kojem se moete celi videti. Ako imate veliko ogledalo, ne morate bi ti na veoj udaljenosti od ogledala, meutim, kod malog ogledala razdaljina mora bit i tolika da ogledalo odraava celu vau figuru. Posmatrajte svoj odraenl lik nekoliko sekundi i onda zatvorite oi i mentalno zamislite svoj odraz u ogledalu. Pod uslo vom da ste bili u stanju utisnuti svoje crte veoma jasno u svoju imaginativnu sp osobnost, moete nastaviti. Ako niste postigli neki rezultat, morate ponavljati ek sperimenat sve dok ne uspete mentalno zapamtiti svaki detalj svog odraenog lika. Naroitu panju treba obratiti glavi i izrazu lica. im ste u stanju imaginarno obuhva titi svoj odraeni lik u svim nijansama originala, onda prenesite svoju svest u od raeni oblik na takav nain da se osetite personifikovani ili otelotvoreni u njemu. Ovaj prenos svesti ima za cilj da vas nauci kako da posmatrate svoje telo sa str ane svog odraenog lika. Ako ste zabeleili neki uspeh pokuajte posmatrati one predme te koji su vidljivi u ogledalu, ali uvek sa strane svog odraenog lika. Ova veba e v am na poetku biti veoma teka, stoga se morate vie posvetiti svojoj imaginativnoj sp osobnosti utiskujui sve predmete u svojoj blizini veoma oprezno u svoj um. Tokom vremena, svakako ete uspeti da zapaate sve, nakon svog prenosa u odraeni lik, isto tako jasno kao da to gledate fizikim oima. Kada i ta sposobnost postane navika, sp remni ste za pravo mentalno lutanje. Uenik se mora ozbiljno upozoriti da ne rizik uje sa ovim ogledom ako nije dosada temeljno praktikovao svaku pojedinu prethodn u vebu, poto odvajanje ili razdvajanje svesti od fizikog tela moe izazvati opasne me n-talne poremeaje kod slabijih ljudi Iz tog razloga, upozorenje je apsolutno razu mljivo, i samo oni uenici koji mogu sigurno tvrditi da vladaju vebama svih prethod nih koraka, mogu prii ne samo ovoj vebi ve i svim narednim bez ikakvog straha od otee nja njihovog zdravlja ili duha. Za vebu pravog mentalnog lutanja, ma-

terijalno ogledalo vie nije potrebno, i sada radite na sledei nain: Zauzmite svoj n ormalni poloaj - asanu - i koncentriite se na svoj duh. Zamiljajte pri tome da je v a duh onaj koji vidi, uje i opaa sve i da je - apso-lutno nezavisno od vremena i p rostora - kadar da se slobodno kree unaokolo ak i ako je jo uvek povezan sa fizikim telom. Ovu operaciju treba izvesti pre svakog mentalnog lutanja. Sto bude dublji prodor meditacije, jae ulno iskustvo i izvesnost da je va duh neogranien i sposoban da iskorai Iz vaeg tela prema vaoj volji, sve bolji i bri e biti va napredak i uspeh u mentalnom lutanju. Ako ste dobili oseaj unutranje slobode i samoodlunosti, sledei ovu meditaciju koja e zahtevati samo nekoliko minuta, onda zamislite sebe kako iz lazite iz svog tela kao iz neke ljuske, i stojite pored tog vaeg tela. Morate zna ti kako da premestite svoju svest u duh na takav nain, da se moete osetiti kao da fiziki stojite kraj svog tela, ba kao da ste se izvukli iz kune haljine ili neke dr uge odee. Ba na isti nain ova predstava treba da se desi pomou vae imag-inacije. Konan o, dovoljno dugo ste vebali imaginaciju svog duba, u obliku i veliini vaeg tela, is pred vaeg odraenog lika.Pokuajte sada gledati na svoje telo koje sedi u svom uobiaje nom poloaju tako kao da vam uopte ne pripada. Zatim pokuajte da esto praktikujete ov u svest samoodlunosti i stajanja po strani, sa ciljem usmeravanja panje na svoje t elo. Potrudite se da svojim oima vidite svaki pojedini detalj na vaem telu, poput izraza lica sa zatvorenim oima, smirenost, pravilno disanje, sedite na kojem vae te lo poiva, itd. Na poetku, kao to je ve pomenuto, sve se naravno zasniva na vaoj imagi

nativnoj sposobnosti. Kasnije, nee vie biti ba nikakve potrebe za bilo kakvom imagi nacijom. im ste sasvim sigurni da svesno stojite pokraj i posmatrate svoje telo, va sledei zadatak bie da ispitate svoju najbliu okolinu. I ovde e vam pomoi vaa imagin cija. Nakon zavretka vebe uvek se vratite u svoje telo ba kao da ste navukli svoju odeu, probu-dite se i odmah proverite da li sve to ste zamiljali odgovara injenicama . Trebali biste postii takvu vetinu imaginacije da va imaginarni um opaa sve predmet e u sobi isto tako jasno i verno ba kao da ste sve te predmete gledali fizikim oima . Pod uslovom da ste zabeleili uspeh nakon dueg niza vebi, moete krenuti korak napre d. Sada se prenesite pored svog tela, i nemojte ostati stojei na jednom mestu neg o pokuajte, slino detetu, da etate tamo-amo po sobi i to inite na takav nain kao da s e stvarno oslanjale na svoje fiziko lelo. Odsustvo teine i osecaj bezvremenosti i besprostornosti mogu vas eventualno namamiti da se kreete neuobiajeno dugim koraci ma, na koje nije naviklo vae telo, i tu pojavu morale na poetku izbegavali, da bi se omoguilo oevidno odvajanje mentalnog tela. Stvar je u tome da sebe smatrate vez anim za zemlju. Mno-go kasnije, posle dugog vremena prakse, moete koristili pravi la mentalne sfere. Pod uslovom da je koraanje po sobi bilo uspeno, proite kroz vrat a, kao da ste u svom fizikom telu, i pokuajte napustiti sobu korak po korak. Najpr e, bie dovoljno da odete do sledee sobe ili do predsoblja, gde ponavljate imaginac iju predmeta koji se tamo nalaze, i, im se vratile u materijalno telo uporedite t e predmete sa stvarnou. Pod uslovom da ste sasvim sigurni da ste u stanju da se kr eete u svom mentalnom telu a takodje i da opaate sve na isti nain kao i sa fizikim t elom, spremni ste da nastavite. Praksa usavrava, a sva tajna mentalnog lutanja lei u stalnom vebanju. Ne moe se dovoljno jako naglasiti koliko su sve ove vebe vane, p oto one predstavljaju uvodni korak za astralno odvajanje od tela, poznato kao tzv . ekstaza, tokom koje se ne samo duh, ve i dua zajedno sa duhom odvaja od tela. Ov aj problem u detaljno obraditi u Koraku IX, pod naslovom Magijski Psihiki Trening.Ka da ste jednom u stanju da se sa duhovnim mentalnim telom kreete na isti nain kao i sa fizikim te-lom po svojoj kui ili stanu, mogu se preduzeti i kratke etnje van. N ajpre e biti sasvim dovoljno da posetite kuu svog suseda ili da potraite prijatelje i poznanike koji ive u okolini a koje sasvim dobro poznajete. Pod uslovom da ste stekli izvesna iskustva posle neke od ovih vebi, mogu se dobiti i neki drugi uti sci sem utisaka predmeta. Budui da se tokom ovih vebi svest izvetila do te mere da e biti sposobna da prima i ulne ut-iske poput sluanja, gledanja i oseanja u mentalno m telu na isti nain kao da ste stvarno bili prisutni fizikim telom. Rezultat poput ovoga, naravno, moe se postii jedino stalnim vebama tokom treninga mentalnog lutan ja. Nastavite sa poseivanjem prijatelja samo da vidite ime su zaokupljeni u tom tr enutku. Na primer, vidite ljude kako rade svakodnevni posao. Najpre, to moete uini ti pomou imaginacije. Da biste bili sigurni da li se imaginacija podudara sa stva rnim injenicama, sve to treba da uradite je da zamislite da ta osoba, koju ste pos matraii svojim mentalnim telom, radi neto sasvim drugo, ak suprotno. Ako ste i ovu imaginaciju

izveli sasvim lako, a koja je, meutim, u suprotnosti sa vaom percepcijom, moete ond a biti sigurni da nijed-na ni druga nije istinita, i da je sve to jo uvek samo st var imaginacije. U tom sluaju, vi zaista niste ba mnogo napredovali i morate staln o ponavljati eksperimente sve dok ne budete u stanju da razluite prave injenice od imaginacije. Najpre, vi ete samo osetlti da imaginacija zaista odgovara stvarnos ti polo su vaa ula ve bila uklonjena, u velikoj meri iz vaeg teta i preneta u mentaln o telo. Kasnije vile nee biti razloga za bojazan, poto stiete potpunu sigurnost u t om problemu, pa prema tome bie te u stanju da tano razlikujete da li su stvari koj e ste vide li, uli i osetili, dok ste bili u mentalnom telu, stvarne injenice ili imaginacija. Posle dueg vremena vebanja ova sposobnost e postati sasvim bliska magia ru i gde god on prenosi svoje mentalno telo opaate samo ono to je zaista istinito i to se apsolutno podudara sa okolnostima.Ako ste postigli dobar napredak tako da moete prei vee udaljenosti a da se ne osetite umornim, ba kao u obinoj etnji, tek tad a ste zreli da se pozabavite zakonima bezvremenosti i besprostornosti, nikako pr e. Odvojte se na opisan nain od svog materijalnog tela, i zamislite da vie niste v

ezani ni za vreme ni za prostor. Dok ste u mentalnom telu, meditirajte da se sa njim nalazite gde god elite biti u tom trenutku. Ovo vrsto uverenje ete postii estim dubokim meditacijama dok ste u mentalnom telu. Ako elite biti negde sa svojim men talnim telom, dovoljno je samo da pretpostavite da ste ve stigli tamo, i elja e vam se odmah ispuniti. U sluaju veih udaljenosti, zadovoljavajuu vetinu ete postii jedino posle dugog perioda strpljivih vebi i estih prenosa. Svakako, u prvo vreme morate poseivati mesta koja lino poznajete. Samo onda kada ste se konano uverili da ste u stanju opaziti sve svojim ulima, bez obzira gde se nalazi vae mentalno telo, na k ojoj udaljenosti, i u koje vreme dana, dozvoljeno vam je da posetite i vama sasv im nepoznata mesta. ulna opaanja prihvaena na samom licu mesta nee napustiti sobu zb og senke sumnje da sve to ste videli, uli ili osetili tamo, ne odgovara sasvim inje nicama. Morate vebati mnogo vremena i sa velikim strpljenjem dok se ne naviknete na takve udne utiske. Iz tog naroitog razloga, dok ste u svom mentalnom telu, dobr o e biti da posetite tropske zemlje, morske obale, velike gradove, krae reeno: idit e svuda i vidite sve za im vam srce udi. Posle mnogobrojnih vebi postii ete predivan uspeh.Svrha mentalnog lutanja (putovanja) nije samo da opazite sve to se u tom tr enutku deava na zemlji, nego i da tamo budete zaista aktivni. Na primer, vi niste samo u stanju da svojim mentalnim oima vidite bolest, nego imate i priliku za lee nje bolesnih ljudi u svom mentalnom telu, na samom tom mestu, ili za izvoenje dru gih korisnih uticaja. Sav uspeh i rad koji ste prethodno nauili vriti pomou element ara, sada moete ostvariti pomou svog mentalnog tela na mentalnom planu.Konano, ako se u celom fizikom svetu oseate kao kod kue pomou svog mentalnog lutanja, i ako ovaj svet nema vie nita novo da vam ponudi, pokuajte posetiti druge sfere, kontaktirajui tamo sa biima i stiui znanja o stvarima o kojima proseno ljudsko bie nema pojma. Uzd izanje u neku drugu sfero je sada veoma prosto i vi samo treba da se usredsredit e na sferu koju biste eleli posetiti svojim mentalnim telom; osetiete kao da ste s e zavrteli u krug i uzdigli vertikalno kroz levak. Prelaz iz naeg materijalnog sv eta u neku drugu sferu deava se isto tako brzo kao i kad ste obletali itav svet u jednom trenu. Bolje je da sada vie ne govorim o ovom problemu, poto magiar mora stei lino iskustvo kad se radio ovom delu mentalnog lutanja.Na poetku, u mentalnom lut anju, magiar e verovatno osetiti nesavladivu sanjivost protiv koje se mora boriti svom svojom snagom. Ova vrsta sanjivosti se objanjava kao rezultat odvajanja ment alnog tela, to jest, ivotna veza izmeu mentalnog i astralnog tela se oslobaa to izaz iva prenos svesti, iz ega sledi sanjivost. im odailjanje mentalnog tela postane rut inska stvar, stalnim vebama, sanjivost e postepeno ieznuti.Ovladavanje ovom vrstom l utanja, ovde opisanog, neophodna je priprema za odailjanje astralnog tela. Detalj an opis te prakse sledi u sledeem Koraku pod naslovom Magijski Psihiki Trening.

MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (VIII)VELIKI TRENUTAK SADASvako ko je u svom razvoju stiga o do ovog stupnja, mora veoma paljivo razmotriti nain razmiljanja, naroito plastinog razmiljanja. Snaga koncentracije, razvijena viegodinjim vebama, stvara pomou plastinog miljenja veoma impresivne slike u akai, slike koje su u velikoj meri oivljene i st oga tee ostvaren-ju. Otuda bismo uvek trebali negovati samo plemenite i iste misli , i nastojati da strasti pretvorimo u dobre osobine. Magiareva dua bi do sada treb ala biti oplemenjena do te mere da vie nije sposobna za zle misli, niti da drugim ljudima eli bilo ta loe. Magiar mora biti ljubazan, usluan i spreman da pomogne u sv ako doba, reju i delom, da dela velikoduno, promiljeno i oprezna On mora biti lien a mbicije, nadmenosti i izbegavati svako hvalisanje. Sve te strasti bi se odrazile u akai i - budui da je akaa-princip analogan skladu - sama akaa bi sigurno postavil a najvee prepreke na magiarev put da zaustavi njegov dalji razvoj, ako ne i da ga sasvim onemogui. Svako dalje uzdizanje, u tom sluaju, ne bi dolazilo u obzir. Seti te se samo Bulverovog (Bulwer) romana ZANONI, u kojem uvar praga - niko drugi do akaa - motri da visoke misterije ne dodu preko noi nezrelim ili nedostojnim ljudim a. Akaa e znati da mentalno poremeti takvu osobu, izazove u njoj svaku vrstu sumnj e ili da je dri robom pramena i nezgoda sudbine da bi na svaki nain zatitila mister ije. Te tajne e uvek ostati skrivene od nekompetentnih osoba, iako se o njima mog u objaviti stotine knjiga.Pravi magiar ne poznaje nikakvu mrnju protiv religija il

i sekti, poto on zna da svaka religija ima ust-aljeni sistem koji je namenjen da vodi ka Bogu i on ih zato potuje.Njemu je dobro poznata injenica da je svaka relig ija pravila greke, meutim on to ne osuuje, jer svaka dogma slui duhovnoj zrelosti nj enih sledbenika. Tokom svog razvoja magiar prolazi kroz stanje zrelosti u kojem m oe svojim mentalnim oima prozreti svaku misao, svaku radnju i delo, bilo da se rad i o sadanjosti, prolosti ili budunosti, i sasvim je oigledno da bise mogao osetiti i zazvanim da procenjuje i osuuje svoje drugove. Ali, time bi on delovao protiv boan skih zakona i stvarao nesklad. Takav magiar ne bi bio dovoljno zreo i iskusan tak o da e akaa zatamniti njegovu sposobnost vidovitosti, i Maja e ga prevariti. On mor a shva-titi da su i dobro i zlo ovlaeni za postojanje i svako treba da ispuni svoj zadatak Magiaru nije doputeno da prekori ili prebaci nekoj osobi za njene greke i loe strane pre nego to direktno bude zamoljen da to uini, i ako bi se povinovao toj molbi on to mora da uini sa blagou i diskrecijom. Pravi magiar uzima ivot takav kaka v jeste, uiva u dobrim stvarima a poneto ui iz loih, ali nikad ne oajava. On je svest an svojih slabih strana i trudi se da ih nadvlada. Meutim, on ignorie sve misli ka janja, jer to su negativne misli pa ih treba izbegavati; dovoljno mu je samo da prepozna svoje line greke i da ih nikad vie ne ponovi.Iz tog razloga, bilo bi sasvi m pogreno razmiljali o prolosti i aliti se da vas je sudbina posluila ovom ili onom n eprijatnou. Samo se slabii ale svo vreme oekujui saaljenje. Pravi magiar veoma dobro da se prizivanjem utisaka iz prolosti oni mogu oiveti, stvarajui tako nove motive za postavljanje novih prepreka na putu. Zato magiar ivi, ako je mogue, iskljuivo u s adanjem vremenu osvrui se unazad samo ako je potrebno. Svoje planove o budunosti on e ograniiti samo na najnunije i uvati se fantazira nja i san-jarenja. Nee traiti sposo bnosti steene teki napornim radom niti e dati podsvesti bilo kakvu priliku da mu po smeta. On odluno radi na svom razvoju, nc zanemarujui svoje materijalne dunosti, ko je ispunjava isto tako marljivo kao i zadatak svog psihikog napretka. Prema tome, on sebe uvek gleda pravo u oi. On treba da bude skroman, a kad se radi o njegovo m razvoju, oprezan i diskretan. Poto akaa-princip ignorie prostor i vreme, delujui s talno u sadanjem vremenu - jer koncepcija vremena i prostora poiva na naim ulima -

magiaru se savetuje da se, to je vie mogue, prilagodi akai. On mora kao predstavnika usvojiti onaj veliki trenutak SADA, mislei i delujui u skladu sa njim Sposobnost k oncentracije u pogledu elemenata zavisi od magijske ravnotee i istovremeno je naj bolje merilo za prouavanje toga koji od elemenata astralnog tela jo treba da se do vede pod kontrolu. Na primer, ako vatreni elemenat jo uvek sputava magiarevc astra lne spo-sobnosti, on nee imati dobar uspeh u vebama plastine vizuelne imaginacije. U sluaju vazdunog elemen-ta verovatno e mu biti tea akustina koncentracija. U pogledu vodenog elementa tekoe e se pojaviti kod koncentracije na oseanje, a u sluaju zemlja nog elementa bie oslabljena kontrola svesti. Mentalno lutanje, na primer, ili tra ns, gde se zahteva pronos svesti, bie mu mnogo tee i, u tom sluaju, trebao bi se in tenzivnije posvetiti onim vebama koncentracije koje deluju i utiu na pojedini elem enat. Konano, magiar mora stalno da izvodi i produbljuje vebe koncentracije. Sigura n znak magijske ravnotee e uvek biti ravnomeran uspeh u svim vrstama koncentracije ; vizuelnoj, akustinoj, na dodir i na svest. Kada stigne do tog stupnja, za magiar a se pretpostavlja da moe u umu zadrati svaku imaginaciju bar 15 minuta, bez i naj manjih poremeaja, bez obzira o kojem se elementu radi. On treba da jednako dobro izvodi sve vrste koncentracija, bez oseanja da jedna ili vie njih prednjai. U tom s luaju, to bi bio siguran znak da ravnotea elemenata u telu, dui i duhu jo nije potpu no uspostavljena. Tada uenik treba da tei da marljivim treningom popravi magijsku ravnoteu. Ako ne postupi tako, svi nedostaci e zadravati njegov dalji duhovni rad.S ada sledi magijski psihiki trening. Ovde se naroito bavimo sa OR-om ili OB-om Kaba lista i kontrolom elektrinog i magnetinog fluida.ELEKTRINI I MAGNETINI FLUIDIPrema i nformacijama datim u teoretskom delu, postoje dve glavne vrste fluida, koje potiu iz etiri elementa, i to elektrini i magnetini. Elektrini fluid dolazi iz vatrenog p rincipa, a magnetini iz vodenog. Vazduni princip je posredujui elemenat izmeu ova dv a. Zemljani elemenat je bipolaran, dakle, sadri oba fluida, i on je elektro-magne tian, elektrian u centru a magnetian na periferiju Prema njihovim gore opisanim zak

onima, ova dva fluida deluju u svim sferama, kako u mentalnoj tako i u astralnoj sferi, a takodjc i u materijalnom svetu. Ti fluidi su uzrok postojanja svih stv ari. Pozabavimo se sada upoznavanjem i kontrolom ova dva fluida, poto e upravljanj e tim fluidima omoguiti magiaru da postigne to god eli u svim sferama, bez obzira da li se radi o mentalnom, astralnom ili materijalnom svetu. Dejstvo bilo kog od o vih fluida ipak zavisi od magiareve zrelosti da li je on dovoljno jak i sposoban da oblikuje UZROK u pojedinoj sferi. Postoje dva osnovna metoda kod oba ova flui da, induktivni i deduklivni melod. Magiar e nauili u ovom Koraku kako da koristi ob a metoda. Razmotrimo prvo elektrini fluid.KONTROLA ELEKTRINOG FLUIDA - INDUKTIVNI METODOva se veba moe izvoditi sedei ili stojei, onako kako je to oveku zgodnije. Zauz mite svoj uobiajeni poloaj, zatvorite oi i zamiljajte da vam je telo uplje, zatim zam islite da ste u centru vatrene kugle, koja obuhvata ceo svemir. Vatreni elemenat morate zamiljati kao uaren i sjajan, slino suncu. Automatski ete osetiti toplotu na periferiji svog tela pri ovoj imaginaciji, a poto ste ve sve nauili o tom oseaju u poglavlju koje se odnosi na projekciju, nema potrebe da tome posveujete panju. Izv odei ovu vebu, trebali biste opaziti irenje vatrenog elementa unutar svog tela. Mor ate zamiljati da univerzalni vatreni elemenat, pri

irenju pritiska (sabija) svetlost u vae uplje telo. to snanije i vatre nije zamiljate univerzalnu vatrenu ku-glu to se vie svetlosti utiskuje u vae telo preko pora koe i z svih pravaca, i vae celo telo se puni svetlou. Morate opaziti pritisak svetlosti u vaem telu, oseajui ga kao balon prepun svetlosti Za pritisak svetlosti pretpostav lja se da ide od spoljanjosti ka unutra. U tom trenutku iskusiete oseaj neobine punoe , kao da ste spremni da eksplodirate. Diite mirno dok izvodite ovu vebu, poto ete pr i ovoj dinamikoj akumulaciji svetlosti doi u iskuenje da zadrite svoj dah, to morate izbei po svaku cenu.im ste proizveli tako jaku akumulaciju svetlosti ti. svetlosni dinamid (light-dynamide) da se vae telo skoro rasprskava, osetiete u tom trenutku da je celo vae telo, a naroito vrhovi prstiju napunjeno jakom elektrinom strujom. Utisnite tu percepciju veoma vrsto u svoj um, jer to je ustvari elektrini fluid o kojem govorim. Ako ste izvrili ovu akumulaciju, omoguite univerzalnoj vatri da pol ako bledi pomou imaginacije, sve dok sasvim ne nestane. Istovremeno morate zamilja ti da se smanjuje i akumulirana svetlost, da mo irenja postaje sve slabija i slabi ja, sve dok sva unutar i izvan vas ne izbledi i na kraju se ugasi.Ovim se zavrava prva veba induktivnog metoda u pogledu elektrinog fluida. Kada nakon nekoliko pra ksi postignete izvesnu vetinu u proizvoenju elektrinog fluida u svom telu, bez ikak vih tekoa, moete poeti sa izvoenjem impregnacije elje u elektrini fluid. Sve to treba uradite je da zamiljate da svetlost nagomilana unutar vas, ili bolje reeno, elekt rini fluid sadran u svetlost i, pojaava i poveava vae aktivne moi u duhu, dui i telu. a ovaj nain moete u sebi pobuditi sve aktivne sposobnosti, osobine, itd., koje su pripisane vatrenom i vazdunom elementu. Imate mogunost, na primer, da poveate snagu volje, veru i kontrolu elemenata do izvanrednog stepena. Sasvim je nemogue, zais ta, opisati pukim recima nivo moi koja se postie na taj nain, i vi ete se u to najbo lje uveriti preko svojih linih iskustava.U prethodnim koracima sam esto ukazivao k oliko je vano oplemeniti duu, osloboditi se strasti i pokuati postii magijsku ravnot eu. Ako bi neka nepravedna i strasna osoba, koja jo nije dostigla punu magijsku ra vnoteu, poelela da izvodi ove vebe, ona bi samo poveala svoje strasti aktivirajui ih. Teko bi bila u stanju da kontrolie svoje strasti koje bi postale kobne po tu osob u. Svako e videti da ova upozorenja nisu samo puke rei ili prosta moralna lekcija. Dobro uravnoteena linost, meutim, nema ega da se plai. Naprotiv: ona e imati svaku po godnost za uzdizanje i bie dovoljno srena da ostvari svoje najvie ideale.KONTROLA M AGNETINOG FLUIDA - INDUKTIVNI METODRad sa ovim fluidom je isti kao i sa prethodni m. Sedite u svojoj asani zamiljajui da ste kao uplja gumena lopta, koja je u stanju da upija magnetini fluid. Sada zatvorite oi i zamislite da je itav svemir ispunjen vodom i sebe kako stojite u njegovom centru. Automatski ete osetiti vlanost i hla dnou na per-iferiji svog tela. ali ne obraajte panju na tu injenicu, ve zamiljajte kak o vae teko, slino suvom sunderu potopljenom u vodu, usisava magnetinu mo iz univerza lnog vodenog elementa. Ova veba imaginacije mora te stalno poveavati, dok ne oseti

te dinamid u sebi, slino gumi sasvim naduvanoj vazduhom, i dok ne budete potpuno si gurni da je dalja akumulacija nemogua. Magnetini fluid oseate kao skupljajuu i istov remeno privlaeu silu. im ste dostigli vrhunac akumulacije magnetine moi, omoguite imag inaciji da se postepeno istopi a magnetina mo nagomilana u vama rastvori u beskonan ost. Kada budete u stanju da pravite razliku izmeu elektrinog i magnetinog fluida p omou estih vebi, imaete priliku, ba kao i u sluaju elektrinog fluida, da pojaate one sobnosti u sebi koje borave u vodenom i zemljanom elementu, poput medijumskih sp osobnosti, jasnoosetljivosti, psihometrije, itanja misli, medijumskog pisanja i d rugih.

KONTROLA ELEKTRINOG FLUIDA - DEDUKTIVNI METODNe moete raditi sa ovim metodom pre n ego to ovladate sa oba prethodna. Deduktivni metod je slian induktivnom, ali tee u suprotnom smeru. Akumulirajte vatreni elemenat izvuen iz svemira u svoje telo pre ko plunog disanja ili disanja na pore ili na oba naina, eventualno istom imaginacij om, na nain koji ste ve nauili kod udisanja elemenata i njihove akumulacije. Dok us kladitavate vatreni elemenat, najmanju panju obratite toploti, koja e se automatski opaziti. Akumulirani elemenat e proizvesti ogromno irenje izazivajui jako zraenje e lektrinog fluida u telu ka van koje e se uglavnom opaziti preko koe itavog tela, ba k ao da ste pod dejstvom neke elektrine maine ili visokofrekventne struje. Zraenje el ektrinog fluida e estim ponavljanjima postajati sve jae i jae, sve prodornije i supti lnije, a poveavanjem akumulacije elementa ono se ak moe zgusnuti do te mere da bi g a mogli videti i osetiti ljudi koji uopte nisu trenirani. Tu silu moete poveati dot le da moete upaliti neonsku lampu. Ove vebe, naravno, nisu namenjene za takve i sl ine svrhe, a takvi eksperimenti su namenjeni da poslue jedino vaem linom uverenju. P ored toga, ova mo slui za vie i plemenitije ciljeve. im ste u ovoj vebi dostigli vrhu nac akumulacije elementa, tj. najvii stepen zraenja, pustite da se vatreni elemena t zajedno sa elektrinim flui-dom rastvori u svemir, telo oslobodi elemenata, i veb a je zavrena.KONTROLA MAGNETINOG FLUIDA - DEDUKTIVNI METODSlian deduktivnom metodu upravljanja elektrinim fluidom, opisanim u prethodnoj vebi, je i proces kontrolisa nja magnetinog fluida sa jedinom razlikom to ovde, umesto vatre, vodeni elemenat i gra njegovu ulogu. Akumulirajte vodeni elemenat to je dinaminije mogue u svom telu, koje ste imaginarno uinili upljim. Da biste izveli ovu akumulaciju, moete koristit i disanje preko plua i pora ili oba naina zajedno, ili njihovu ulogu predati pukoj imaginaciji. Mada ete u svakom sluaju opaziti vlanost i hladnou pri ovoj imag-inaci ji, panju fokusirajte na spoljanji sloj i kou tela. Osetiete steuu hladnou i privlanu slinu onoj kod pravog magneta, naroito na periferiji i koi tela. Na poetku, a kao re zultat krajnje jake dinamizacije, oseaj ovog fluida e proizvesti neku vrstu paraliue g dejstva sve dok se ne priviknete na to. Ako ste uspeli poveati akumulaciju do v rhunca, rastvorite postepeno vodeni elemenat zajedno sa magnetinim fluidom u svem ir pomou imaginacije. I to je kraj vebe.Sa sva etiri metoda morate tako dobro ovlad ati da budete u stanju da svaki metod izvedete za nekoliko sekundi u svojoj imag inaciji, i da induktivno stvorite magnetini ili elektrini fluid. To ete postii staln im i neopozivim treningom. Budite veoma paljivi, poto je kontrolisanje ova dva flu ida veoma vano, i pomou te dve univerzalne moi sve e vam biti na domaaju, bez obzira u kojoj sferi magiar eli primeniti svoj uti-caj. Na poetku, ove vebe treba izvoditi sa zatvorenim oima, a kasnije sa otvorenim, bez obzira u kakvoj se situaciji nala zite. Takodje je vano znati da e kod sva etiri metoda magiar biti sklon da napree miie ili da zadrava dah, to treba izbei. Ove vebe se moraju izvoditi na miran i takorei ne maran nain i ne sme ih niko drugi primetiti.Magiar e sada otkriti da induktivni met od slui da usmeri mo iz svemira unutra, naime u njegovo telo,

duu i duh, dok je deduktivni metod namenjen da alje fluid iz unutranjosti ka van. A ko je magiar postigao veoma dobro iskustvo sa sva etiri metoda, on moe proiriti vebu na sledei nain: Izvoenjem induktivnog metoda, magiar poveava elektrini fluid u sebi do

najvie take, i omoguujui spoljanjem vatrenom el-ementu da se rastvori u nitavilo, on moe zadrati taj elektrini fluid sa njegovom silom napetosti i tim va-trenim element om unutar svog tela. Kada je due vremena zadravao ovaj fluid, to je vie mogao izdrati , tada mu moe dozvoliti da postepeno istie nazad u svemir. Magiar moe raditi na isti nain i sa magnetinim fluidom. Ne kreite napred pre nego to ste oba ovde navedena me toda praktikovali dovoljno dugo lako da ste u stanju da njima veoma dobro vladat e.Ovde opisani metodi kontrolisanja elektrinog i magnetinog fluida su jedna vrsta uvodnih vebi, i im postanu bliski magiaru, on moe prei na zavrni, tj. glavni metod za vladanje elektro-magnetinim fluidom, koji u opisati u sledeem poglavlju.Razmotrite sledee analogije: glava i grudi odgovaraju elektrinom fluidu, a abdomen, bedra i s topala magnetinom fluidu. Sada e magiarev zadatak biti da napuni stopala, bedra i s tomak sve do stomane upljine ispod donjih rebara (laice) sa magnetinim fluidom, a gl avu, vrat i grudi, s druge strane, sa elektrinim fluidom na prethodno opisan nain. On mora biti sposoban da oba ova fluida puni dinamiki, jedan za drugim, u dve ob lasti tela, do tog stepena da stekne oseaj kao da e se rasprsnuti. Nakon dueg perio da vebanja, on e biti u stanju da zadri oba fluida. Kada doe do tog stupnja, on sabi ja elektrini fluid u desni deo grudi pomou imaginacije, formirajui tako upljinu oko predela srca. Bolje je da levu stranu grudi oslobodi punjen-ja, dok nabija gornj i predeo tela, to znai da uopte ne puni levi deo grudi. Uinivi to, on povlai nagomilan i magnetini fluid iz nieg predela tela, pomou svoje imaginacije, preko levog dela g rudi, skladitei taj fluid u celoj levoj ruci, sve do vrhova prstiju. Tako ruka pos taje magnetina, i sada poseduje steue hladno zraenje. Na isti nain magiar postupa sa d esnom rukom, akumulirajui elektrini fluid imaginativno izvuen iz gornjeg predela tj . glave i desnog dela grudi u ruku. Desna ruka time postaje elektrina. Moe se osel iti ekspanzivna vrela elektrina energija u itavoj ruci, ali uglavnom u vrbovima pr stiju. Ako te dve moi obu potrebne za linu upotrebu one se rastvaraju, pulajui ih da slobodno isteknu iz ruku u svemir na imaginaran nain.Kada potpuno ovladava ovim vebama, ovek postaje gospodar elektro-magnetinog fluida, tj. gospodar univerzalne m oi, pomou koje se moe praktino sve postii. Blagoslovene neka su magiarevc elektrine i agneline ruke koje e biti od potencijalne vrednosti i mogu postati pravi blagoslov za ljudski rod!MAGIJSKI FIZIKI TRENING (VIII)Ako je magiar zavrio sve prethodne st upnjeve magijskog treninga tela, nije mu vie potrebno nikakvo posebno obrazovanje o tome. Zato u se u sledeim poglavljima ograniiti samo na davanje uputstava i preporuka koje mogu biti od koristi. Ovde sledi metod uticanja preko elemenata, koj i magiar moe koristiti za uticaj na samog sebe ili na druge ljude.MAGIJSKI UTICAJ PREKO ELEMENATANaroito vredna pomena su sledea etiri sistema koja se mogu uspeno pri menjivati za uticaj na samog sebe kao i za uticaj na druge. Prema elementima, ti metodi su sledei:

1. Vatra - preko sagorevanja,2. Vazduh - preko isparavanja,3. Voda - preko meavin e (smese),4. Zemlja - preko razlaganja (dekompozicije).Bilo bi mogue navesti stot ine varijanti i mogunosti stvaranja takvog uticaja preko elemenata i mogla bi se napisati obimna knjiga na tu temu. Ograniiu se samo na po jedan primer za svaki el emenat. U svetlu tih primera. svaki magiar moe obogatiti svoje praktine eksperiment e i sam razraditi nove tehnike.Ova etiri metoda vre uticaj na najsuptilniju astral nu matricu materijalnog sveta, navodei elemente da vre svoj uticaj gde god im magia r omogui da indirektno deluju. Ako pretpostavimo da treba uticati na neko ljudsko bie, materijalni elementi e analogno deIovati na veznu sponu izmeu astralnog i mat erijalnog tela. Magiaru koji savreno vlada elementima, na svakom planu, nisu ni po trebni ovi metodi, jer e onsvoj cilj postii direktnim uticajem isto tako brzo i si gurno. Meutim, tu i tamo, ak i najvei magian e koristiti nie moi, iz prostog razloga, mu i najvie i najnie moi isto tako dobro slue i pokoravaju mu se. S druge strane, k ao rezultat nedovoljne duhovne zrelosti, neki magian vole primenjivati ove praktin e tehnike da bi zadovoljili svoje elje, zato to te moi slepo izvravaju volju osobe k oja zna da njima rukuje. Verovatno biste sada mogli pitati, kako ove nie moi, pa p rema tome, i takvi metodi mogu biti korisni? Kao odgovor posluie dva primera.Pretp ostavimo da uenik koji jo nije sasvim dobro upoznat sa magijom trai pomo od vieg brat

a, poto uprkos svim njegovim naporima, on se nije mogao sam izboriti protiv stras ti, tetne navike, nasleda ili slino, ili bi, barem, izgubio previe vremena pre nego to bi nadvladao i uravnoteio tu strast, taj vii brat ima mogunost da utie na elemena t koji odgovara toj strasti, saglasno pojedinom metodu i moe na taj nain smanjiti negativni oblik uticaja elementa sa tim rezultatom da uenik to savlada bez veeg na pora, ili da se zajedno ree uticaja elementa.Drugi primer pretpostavlja magiara ko ji lei dugotrajnu hroninu bolest pomou elemenata. Par direk-tnih tretmana ne bi bik ) dovoljno da se pobedi bolest, a esto ponavljanje uzima previe vremena. U takvim sluajevima, magiar moe primeniti Moi kao pomone faktore. Postoje stotine slinih sluaje a, gde e el-ementi ove kategorije biti od velike koristi magiaru. On sme koristiti sve moi za koje zna. Magiar mora biti osoba apsolutnog moralnog integriteta, njeg ov duh i motivi moraju biti plemeniti ako sledi moto: Za istog sve je isto. Radei sa e tiri elementa, magiar ima tri polja delovanja koja odgovaraju:1. trenutnom dejstv u;2. vremenskom dejstvu koje je ogranieno na odreeno vrme;3. stalnom dejstvu, koje vremenom bledi i na kraju u prestaje ako se operacija ne obnovi.Sledi opis prak se:

UTICAJ PREKO VATRENOG ELEMENTA SAGOREVANJE Nabavite komad flanela ili upijae harti je veliine 10 x 10 cm -a u nudi i pare obinog papira moe do-bro posluiti. Ovlaite ga n kim tenim kondenzatorom i pustite da se postepeno osui. Sada stavite papir is-pred sebe i pomou imaginacije preko materijalnih elemenata koncentriite u njega elju ko ju elite ostvariti. Na ovom mestu nemojte zaboraviti na dejstvo vremena, tj. da l i elite trenutno, ogranieno ili trajno dejstvo. im ste papir napunili svojom eljom, spalite ga na otvorenoj vatri ili na plamenu upaljene svece. Tokom sagorevanja k oncentriite se jo jednom na injenicu da se mo oslobaa spaljivanjem papira ili flanela , pobuujui grublje elemente da izazovu rezultat koji elite. Pepeo koji preostane je bezvredan sa magijske take gledita, i sa njim moete postupiti kao i sa obinim pepel om. Izvodei ovaj ogled na drugaiji nain, moete postii i to da se efekat ostvari u ono m trenutku kada osoba, za koju je operacija izvedena, jede ili pije neto toplo, u lazi u toplu sobu ili na bilo koji drugi nain dolazi u dodir sa faktorom toplote. Ova operacija prua i priliku da projektujete vatreni elemenat u papir, da ga nap unite eljom ida ga predate uni-verzalnom vatrenom elementu ili akaa-principu da bi se oslobodilo dejstvo. Ima jo mnogo naina koji se mogu primeniti, meutim, pretpost avljam da e ovaj primer biti dovoljan da magiaru da korisne preporuke u ovom smeru .UTICAJ PREKO VAZDUNOG ELEMENTA ISPARAVANJE Naspite obine vode u malu iniju ili tacn u, nainjenu od bilo koje vrste metala, samo da prekrije dno nekoliko milimetara. Dodajte nekoliko kapi fluid-kondezatora koji odgovara vazdunom elementu. Ako je n e-dostupan takav kondenzator, moete koristili univerzalni fluid-kondenzalor. Sada postupite na ba isti nain koji je naveden u upustvima dalim za prethodni elemenat , koncentriui svoju elju na tenost. Uinivi to. stavite posudu na vrelu pe, na plamen g sa ih alhohola, elektrina pe se ne sme koristiti - i pustite da eljom napunjena teno st ispari. Pri tome, morate se koncentrisati na paru, elei da tu elju ustsa vazduni princip, ime se najsuptilniji vazduni princip navodi da ostvari vau elju. Koncentriit e se sve dok i poslednja kap vode ne ispari, i time se eksperiment zavrava. Zajed no sa impregnacijom elje moete takode kombino-vati i naredbu da bi osoba na koju s e utie trebala sa svakim dahom da udie vazduni princip ime se elja poinje ostvarivati. Ovo je jedan primer, a svaki magiar moe ustanoviti sline verzije uticaja izvedenog preko vazdunog elementa.UTICAJ PREKO VODENOG ELEMENTA - MEAVINA -Uzmite neku novu au, staklenu posudu ili mali sud, i otiite do tekue vode - bunara, izvora ili reke. Napunite posudu sa vodom i naspite nekoliko kapi fluid-kondenzatora u nju, i to onog koji odgovara vodenom elementu. U nudi, uzmite univerzalni fluid-kondenzato r. Sada izvedite impregnaciju elje na isti nain kao

kod prethodnog elementa. im je voda pripremljena, na opisani nain, i zadovoljavajue

napunjena, prospite tu vodu, koja je sada impregnirana, ekstatino u reku, i dajt e odreenu naredbu, koja e brzo biti ispunjena preko najsupttlnijih estica vodenog e lementa. Kada osoba na koju se utie doe u dodir sa vodenim elemen-tom na bilo koji nain, na primer, pranjem, pijenjem, kiom, itd., vodeni elemenat e odmah postati ak tivan, i ostvariti eljeno dejstvo. Ovaj primer bi morao biti dovoljan, a po njemu magiar moe sastaviti nekoliko individualnih metoda, koji e biti isto lako efikasni kao i ovaj.UTICAJ PREKO ZEMLJANOG ELEMENTA - RAZLAGANJE -Kada se radi sa ovim e lementom, to se moe initi na dva razliita naina. 1. Ba na isti nain kao i u prethodnom eksperimentu, uzima se malo vode iz reke ili kinice-vodu iz slavine ne bi trebal o uzimati - kojoj se dodaje malo fluid-kondenzalora koji odgovara elementu zemlj e. Takodje, moe se koristiti i univerzalni kondenzator. Moe se raditi i sa samim f luid-kondenzatorom bez njegovog razredivanja sa vodom, bacanjem impregnirane teno sti, zajedno sa jakom (vrstom, eng. solid, opp.) koncentracijom, u zemlju, umesto u vodu, iz prostog razloga to zemlja upija tenost, i tako zemljani elemenat proiz vodi eljeni efekat. Za ovaj ogled nemojte odabrali neki put, kuda mnogo ljudi pro lazi, ve usamljenost malog mesta u bati, livadi ili u poljima. Ako ivite u gradu i nemate nijednu od tih mogunosti, saksija za cvee sa malo zemlje u sebi, moe isto ta ko dobro posluiti 2. Uzmite jabuku, kruku ili jo bolje krompir i napravite rupu u n jemu kuhinjskim priborom ili noem. U tu rupu uspite malo fluid-kondenzatora, koji odgovara zemlji. Kao zamenu za njega moete koristiti univerzalni kondenzator. Za tim, postupite kao i ranije, kada punite krompir sa impregnacijom elje. Posle tog a zakopajte krompir u zemlju. Svaka manipulacija zahteva usredsredenu meditaciju da e zemljani elemenat proizvesti dejstvo koje elite postii.Ovom redu pripadaju i simpatetika i mumijalna magija, tzv. transplantacija. U tom sluaju se ne radi sa f luid-kondenzatorima ve sa mumijama, to jest sastavnim delovima tela, kao to su kos a, kosti, znoj, urin. Neu detaljno opisivati ovu niu vrstu magije, poto svaki magiar moe sam sastaviti te prakse, ako eli da ih sledi.Ova dva primera bi trebala biti dovoljna da ilustruju uticaj zemljanog elementa. Sledei ova uputstva magiar moe raz raditi razne metode, a intuicija e ga nadahnuti da ini pravu stvar, to se moe videti u svetlu ovih primera, magiareva uvebana snaga volje ostaje presudan faktor, koji pokree univerzalne el-emente da proizvode eljeno dejstvo pomou imaginacije. On slo bodno moe ponavljali operacije sve dok ne postigne uspeh. Magiar moe preduzeti ove eksperimente i sam za sebe, to jest da utie na samog sebe. Postoji jo jedna vrsta uticanja na samog sebe, gde bia elemenata, takozvani salamanderi, vile, vodene ni mfe i gnomi izvravaju eljeno dejstvo preko elemenata. U mojoj drugoj knjizi koja s e odnosi na praksu magijske evokacije obelodaniu nain prizivanja tih bia, njihovog inj enja vidljivim i korisnim za magiara.FLUID KONDENZATORINa svaki predmet se moe uti cati nekim fluidom, bez obzira da li je napunjen elektrino, magnetino,

elementima ili akaom, uz pomo imaginacije i volje. Meutim, prema zakonima analogije i pomou iskustva moe se pronai da nije svaki predmet niti svaka vrsta tenosti podes na da zadri akumuliranu mo za due vreme ili daje uopte akumulira. Slino injenici da el ektricitet, magnetizam i toplo ta imaju dobre i loe provodnike, i vie moi pokazuju taj isti dvopolni aspekat. Dobri provodnici poseduju ogromnu sposobnost akumulac ije, poto se u njima koncentrisane moi skladite i mogu zadrati po volji. U hermetikoj nauci takvi akumulatori se nazivaju FLUID-KONDENZATORI. Postoje tri osnovne grupe : 1, vrsti fluid-kondenzatori; 2. teni fluid-kondenzatori; 3. gasoviti fluid-kon-d enzatori.Osnovnoj grupi vrstih fluid-kondenzatora pripadaju, pre svega, smole i m etali. to se tie metala, zlato zauzima najvii rang. Najmanje trunice, ak atomske estic e, zlata daju ogromnu koliinu kondenzacione moi svakoj tenosti. Iz tog razloga zlat o se u najmanjim koliinama dodaje fluid-kondenzatoru. Kasnije emo vie govoriti o ov oj temi Druga grupa obuhvata lakove, ulja, tinkture, ekstrakte sainjene od smola koje proiz-vode neke biljke. Ba kao to zlato zauzima najvii rang medju vrstim supsta ncama, budui da je analogno suncu tj. odgovara moi i svetlosli sunca, tako medju t enim supslancama ljudska krv i seme - sperma - igraju ulogu zlata. Ponekad oni u potpunosti mogu zameniti zlato, poto sitne estice krvi ili sperme kanute u neku ten ost daju istoj izvanrednu akumulativnu mo.Treoj grupi su pripisane sve vrste kaden

ja, mirisa, mirisavih voda, isparenja, o kojima neu detaljno govoriti, budui da su manje vani za magijsku praksu. Pored toga, ire u obradili samo najvrednije fluid-k ondenzalore, koji su potrebni za praksu. Ako bih ovde navodio sve te razliite vrs te, njihovo pravljenje i mogunosti njihove primene, ako bih pored toga, razmotrio i svo drago i poludrago kamenje, koje bez sumnje moe biti izvrstan kondenzator, ovaj kratak prikaz bi prerastao u obimnu knjigu.Postoje dve vrste pripremanja fl uid-kondenzatora, u prvom redu to je prosti tip, koji se pravi od jednog materij ala ili jedne biljke i koji je upotrebljiv skoro za svaku svrhu. Druga vrsta se sastoji od sloenih fluid-kondenzatora, koji se pripremaju od nekoliko materijala ili biljaka koje poseduju krajnje jaka akumulativna svojstva. Polo se mala koliina zlata mora dodati svakom fluid kondenzatom, magiareva panja se, naravno, usmerava prvo na zlato. On ga moe nabaviti u specijalnim prodavnicama fotografske opreme kao rastopljiv zlatni hlorid, takozvani aunun chloralum, koji se koristi za toni ranje fotografskog papira. Jedan gram zlatnog hlorida razblaen u 20 gr destilovan e vode stvara izvrsnu zlatnu tinkturu, a 5 -10 kapi te tinkture je dovoljno za 1 00 gr fluid-kondenzatora. Oni ljudi koji su iskusni u laboratorijskom poslu mogu sami napraviti zlatnu tin-kturu elektrolizom. Prodaju se i homeopatski ili elek tro-homeopatski lekovi, tako da se zlatni preparat moe kupiti bez problema. Homeo patski zlatni lekovi su uglavnom rastvori zlatnog hlorida ili su napravljeni ele k-trolizom. To su tinkture poput aumm dilomtum D1-D3, aiirum miaiaticwn D1-D3 il i mmim metalician D1-D3. Strunjak za homeopatiju svakako zna da veliko D oznaava d ecimalnu mo (decimal power).Pretpostavimo da nemate nijednu od navedenih mogunosti da dobijete zlatnu tinkturu, ne preostaje vam nita drugo nego da je sami napravi te po receptu starih alhemiara, to je zaista veoma jednostavno. Uzmite komad zlata najboljeg kvaliteta - ne novo zlato - Sto vie karata to bolje. Uobiajeno 14-tokar atno zlato moe posluiti. Oblik zlata uopte nije bitan, i to moe biti prsten, bro, lani ili poklopac zlatnog sata. Sada pripremite malo destilovane vode, a ako je ne moe te nabaviti isto tako dobro moe posluiti kinica. Uspite toliko vode u neku posudu d a je njena teina (vode) deset puta vea od teine zlata. Na primer, ako imate 10 gr z lata, dodajte 100 gr destilovane vode. Zagrevajte taj komad zlata na otvotenom p lamenu sve dok se ne usija, a onda ga ubacite u vodu. Pazite da ica za koju je pr ivezan taj komad zlata, ili kleta sa kojim ga drite ne dodirnu vodu. Najbollja stv ar je kuka od ice sa koje ele zbaciti usijano zlato. Voda e poeti da iti i prska usled naglog hlaenja. Stoga pazite da ta voda ne prsne na vas. uvajte oi! Samo isto zlato sme pasti u vodu. Sada pustite da se voda i zlato ohlade i ponovite ovaj postup ak 7-10 puta. Zlatu je dovoljno 7 -10 hlaenja, poto sa svakim hlaenjem mnogo vode i spari, a naroito ako radite sa malom koliinom vode.

Brzim hlaenjem zlata - oksidacijom -sitne atomske estice se oslobaaju i voda e posla ti zasiena zlatom.Stari alhemiari nazivali su tu vrstu zasiene vode ili neke druge biljne esencije, hlaene sa usijanim zla-tom, Kvintesencija zlata na vreli nain, i ko ristili su je kao smesu za druge alhemijske preparate. Meutim, mi emo je koristiti za nae fluid-kondenzatore. Tenost zasienu zlatom treba sada procediti kroz komad f inog platna, filter-papir ili gazu u levku i sauvati za nau svrhu. Obino se sipa sa mo 5 -10 kapi te zlatne tin-kture u priblino oko 85 gr fluid-kondenzatora. Komad zlata koji je korien za pripremu ove zlatne tinkture treba oistiti sa sjajnim praho m za dalju upotrebu.PRIPREMA PROSTOG FLUID-KONDENZATOPAUzmite pregrt sveih ili suv ih cvetova kamilice, stavite ih u lonac i ulijte toliko vode da ih sasvim prekri je. Ostavite da cvetovi kamilice kljuaju oko 20 minuta. Ohladite ih, ali ostavite poklopac na loncu i procedite odvar. Stavite to ponovo na vatru i pustite da po lako uvri do priblino 50 grama. Nekoliko kapi vie ili manje ne menja stvar. Neka s e ekstrakt ohladi i. radi boljeg uvanja, poraajte ga sa istom koliinom - u naem sluaj u sa 50gr-alkohola ili piritusa. U nudi, moete uzeti i alkoholno gorivo. Toj smesi dodajte oko 10 kapi zlatne tinkture. Ako kondenzator elite koristiti za linu svrhu , moete ga jo pojaati dodajui mu kap svoje krvi ili sperme, a ako je mogue oboje zaje dno, na tamponu od vale, ubacile ga nakon toga bez oklevanja u konden-zator i do bro promukajte. Onda sve uspite u neku malu bocu kroz levak sa filter-papirom ili

gazom, i uvajte dobro zatvoreno na hladnom i tamnom mestu, spremno za upotrebu. Svaki fluid-kondenzator pripremljen na ovaj nain ne gubi svoju efikasnost ni nako n mnogo godina. Kondenzator se mora dobro promukati svaki put pre upotrebe, a boc a ponovo zaepiti nakon uzimanja potrebne koliine. Na isti nain moete pripremili neko liko univerzalnih kondenzatora od ruskog ili pravog kineskog aja, od cvetova ljil jana, a najbolji su beli, od listova topole, korenja ALRAUNE ili mandragore, arn ike (ARNICA MONTANA), cvetova akacije. Svaki prosti fiuid-kondenzator, pripremlj en od jedne biljke, dovoljan je za normalnu upotrebu u operacijama poput uti-caj a preko elemenata ili razvijanja astralnih ula pomou fluid-kondenzatora.SLOENI UNIV ERZALNI FLUID-KONDENZATORDa bismo postigli izvanredno jaku akumulaciju moi, ili i zveli zadatke koji su namenjeni za proizvoenje ne samo mentalnog, ili astralnog, ve i materijalnog uticaja, na primer stvaranje elementara (votano-glinena figura), oivljavanje slika i druge fenomene materijalizacije, koristimo sloeni fiuid-konde nzator, koji se sastoji od sledeih biljnih ekslrakata:Angelika (ARHANGELICA OFFIC INALIS), alfija (SALVIA OFFICINALIS), cvetovi lipinog drveta, kora od krastavaca, seme od dinje, cvetovi ili listovi akacije, cvetovi kamilice, cvetovi ljiljana, listovi ili koren, cimetovi cvetovi ili cimetova kora, listovi urtike (URTICA D IOICA), listovi nane (MENTHA PIPERITA), listovi topole, listovi ili cvetovi ljub iice (VIOLA ODORATA). listovi ili kora vrbe, suen ili zelen duvan.Upoznaemo se sa t ri vrste pripreme. Prvi i najprostiji nain je staviti jednake delove pomenutih bi ljaka u vei lonac, sipati vodu preko njih i polako ih kuvati oko pola sata. Onda ih skinite da se ohlade, procedile i

sve kuvajte dok se ne zgusne to je vie mogue. Tada dodajte istu koliinu alkohola ili Spiritusa kao to ste dodavali ekstraktu, naspite u to nekoliko kapi zlatne tinkt ure -10 kapi na 100 gr, eventualno krv ili spermu ili oboje - dobro izmukajte i p rocedite tenost kroz fino sito u bocu tamne boje - zelenu ili braon -zaepite bocu i uvajte na tamnom mestu.Druga vrsta pripreme je sledea: stavite biljke, u jednaki m delovima, u staklenu bocu (ili teglu), naspite ist alkohol preko njih da prekri je sve biljke i ostavite sve to da ekstrahuje oko 28 dana na toplom mestu. Onda to istisnite kroz platno ili neku drugu vrstu prese, profiltrirajte i u skladu s a zapreminskom merom doda-jte tome zlatnu tinkturu, eventualno i vae line mumije, krv i spermu. Zatim sve naspite u boce i uvajte za linu upotrebu. Nemojte dodavati vie alkohola ovom ekstraktu radi njegovog uvanja.Jedan od najboljih metoda pripre me je, svakako, obraditi svaku travku ili biljku posebno, bilo kao na opisani nai n kod prostog fluid-kondenzatora - kamilice - bilo pravei biljne ekstrakte od alk oholnih ekstraka-ta. Nakon to su posebni ekstrakti dobro pripremljeni, pomeajte ih zajedno, dodajte zlatnu tinkturu i uvajte. Na isti nain se postupa i sa ostala eti ri fluid-kondenzatora koji su namenjeni za uticaj preko elemenata. Biljke potreb ne za to su:Za vatreni elemenat:Crni luk; beli luk; paprika (eng. pepper); seme ili zrnevljegoruice (slaice).Komentar ovaj fluid-kondenzator ne sme doi u dodir sa telom, a naroito ne sa oima, zbog njihove osetljivostiZa vazduni elemenat:Lcnici, do bro mogu posluiti i listovi ili kora leske; bobice kleke; cvetovi ili listovi rue; listovi ili kora trenje.Za vodeni elemenat:Ovas (zob), tanko fino iseckana ovsen a slama se moe takode upotrebiti; seme od repice raznih vrsta, eventualno repe, eer ne repe. itd., bour, njegovi listovi ili cvetovi; listovi ili kora trenje.Za zemlj ani elemenat:Perun, korenje, listovi ili seme; seme kima, iroki ili dugi listovi b okvice trputac (PLANTAGO LANCEO-LATA); cvet karanfila ili melem (balzam) od ment e (balm-mint).Sa laike take gledita ovi ovde navedeni recepti izgledaju strano zbrka ni, a sa farmakolokog stanovita bi se mogli opisati kao ista glupost. Stvar je u to me da se ovde ne radi o farmakolokom ve o magijskom de-lovanju. Oi strunjaka praktiar a, koji poznaju tajno znaenje biljaka, koje su veoma tajanstvene, otkrie pra-vu ve zu pomou snanog razmiljanja. Moglo bi se sastaviti na stotine recepata na bazi anal ogija, meutim, ovaj kratki pregled bi trebao zadovoljiti magiareve potrebe. Svi ov de dati recepti potiu iz prakse i do sada su davali lepe rezultate. Pre nego to za vrim sa problemom fluid-kondenzatora rasvetliu jo jednu alhemijsku temu koja je pov ezana sa njima, a to su:

ELIKSIRI IVOTATakozvani pravi alhemijski eliksiri ivota nisu nita drugo do izvrsno sa stavljeni fluid-kondenzatori, koji su napravljeni u analogiji sa elementima i tr i nivoa ljudskog postojanja. U saglasnosti sa njima oni su magi-jski napunjeni. Za mentalnu sferu koriene su esencije, za astralnu sferu tinkture a za materijalnu sferu soli, eventualno ekstrakti, svi punjeni na odgovarajue naine. Eliksiri napr avljeni a saglasnosti sa njima, prema tome, utiu ne samo na ovekovo ma terijalno t elo, ve isto tako i na njegovo astralno i mentalno telo Takav jedan eliksir je, s toga, ne samo dobar lek ve takodje i odlian i dinamian regenerativ.Dakle, eliksiri pravih alhemiara nisu nita drugo do izvanredni fluid-kondenzatori.PRIPREMA VRATOG F LUID-KONDENZATORAPoto u u sledeem Koraku opisali pravo magijsko ogledalo, tj., prak tino rukovanje sa magijskim ogled-alom, nauiu uenika kako da sam konstruie magijsko o gledalo. Da bi to uradio, potreban mu je vrst fluid-kondenzator koji se sastoji o d sedam metala. To su:Olovo - jedan deoKalaj - jedan deoGvode - jedan deoZlato jedan deoBakar - jedan deoMesing (eng brass) - jedan deoSrebro - jedan deoSmola Aloje - jedan deoivotinjski umur - tri delaMineralni ugalj - sedam delova Razliite delove ne treba shvatiti prema njihovoj teini, ve zapreminski. Pretpostavimo da uz mete jedan kubni centimetar olova, morate uzeti i po jedan kubni centimetar svih ostalih metala. Isto se odnosi i na aloju i dve vrste uglja. Svi sastojci se mo raju smrviti (usitniti). Meke metale, poput olova i kalaja, moete izmrviti sa grub om turpijom u tzv. opiljke (strugotine), a za tvrde metale uzmite finiju turpiju . Smolu aloje treba isitniti u prah u avanu, ako se ne moe zdrobiti. Postupite na isti nain i sa dve vrste uglja. im sve sastojke sastavite, promeajte ih dobro i mea vina koju ste ovim postupkom dobili je, ustvari, pravi vrsti fluid-kondenzator.El ektro-Magicum starih alhemiara nije ba nita drugo do izvanredan fluid-kondenzator s ainjen od:30 grama zlata

30 gramu srebra15 grama bakra6 grama kalaja3 grama olova3 grama gvozda, i15 gram a ive (ivog srebra).Kao to se moe videti, ovaj preparat sadri sve planetarne metale a od ove smese metala se prave magijska ogledala, zvona i slini predmeti. vrsti flu id-kondenzatori koje sara preporuio su veoma dobri, pouzdani i mnogo puta su se p okazali korisnim.PRIPREMA MAGIJSKIH OGLEDALAPostoje dve vrste magijskih ogledala : konkavno (udubljeno) i ravno ogledalo. Obina ogledala su pogod-na za obe vrste, koja se moraju poprskati sa amalgamom srebra ili crnim lakom, ili prekriti sa n ekim tenim ili vrstim fluid-kondenzatorom. Za nau magijsku svrhu, prvo pomenuta ogl edala su od posebne vanosti i na osnovu nekih primera opisau njihovo pravljenje.1. Za magijska ogledala napravljena na najprostiji nain pomou kondenzatora pogodna j e svaka povrina bilo kog ogledala ili staklene kugle. Nju samo treba prekriti teni m ili vrstim fluid kondenzatorom.2. Izreite krug od kartona prenika 20 - 50 cm, zav isno od toga koliko ogledalo elite napraviti. Zatim izreite isti krug od upijae har tije ili filter-papira, navlaite ili premaite nekoliko puta ravnomerno slikarskom e tkicom ili tamponom vate dok se ne zasiti fluid-kondenzatorom i ostavite da se o sui. Prilepite upijau hartiju na krug od kartona, saekajte da se osui i ogledalo je spremno za upotrebu. Sigurno e svako biti u stanju da konstruie ovakvo ogledalo. A ko neko ne voli kruni oblik, moe odabrati ovalni ili ugaoni oblik. Ako elite, ogled alo moete i uramiti. Fluid-kondenzator koji se ovde zahteva moe biti prost, ali je sloeni kondenzator preporuljiviji.3. Postupak treeg metoda je sasvim isti, samo to ovde treba da prekrije te povrinu impregnirnog upijaeg ili filler-papira veoma tan kim slojem bezbojnog laka i pospete celu povrinu sa usitnjenim vrstim fluid-konden zalorom. Moete koristiti fino sito. Ogledalo, koje je spremno za korienje im se osui je na-jbolje magijsko ogledalo koje se moe smisliti, polo sadri oba fluid-kondenzat ora i zato je naroito korisno u praksi.4. Ni priprema parabolinog ili konkavnog og ledala nije komplikovana. Iz fabrike stakla ili od proizvoaa satova nabavile krivo staklo koje se obino koristi za vee zidne satove. Moe posluiti i posuda za isparava

nje. Zatim prekrijte zasvodenu siranu spolja nekoliko puta sa crnim piritusom il i nitrolakom, koji se koristi za automobile i sadri aceton; osuie se veoma brzo. Ak o elite ogledalo za optiku vidovitost, bie dovoljno

da ga stavite u crni drveni okvir i ogledalo je gotovo. Meutim, ako elite da ga pr ekrijete sa fluid-kondenza-torom treba da premaete unutranju stranu tankim slojem dobrog bezbojnog laka, pospete preko toga vrsti fluid-kondenzator i ostavite da s e osui.5. Ako pretpostavimo da biste eleli napraviti magijsko konkavno stakleno og ledalo, a ne moete na-baviti konkavno staklo, umesto stakla uzmite izdubljeno drv o ili komad kartona kojeg je lako oblikovati kad se ovlai. Jeftino konkavno ogled alo moete napraviti i od gline, gipsa, itd. uta glina ili gips moraju se pomeati sa tenim fluid-kondenzatorom da bi se masa mogla mesiti. Zatim svojim rukama obliku jte ogledalo, ostavite ga da se polako osui, da se ne bi pojavile pukotine. Ako s e tu i tamo pojave neke pukotine, zamaite ih glinom i ostavite opet da se sui. Izg laajte itavi oblik ogledala mirgl-papirom da ne bude grubih mesta i prekrijte konka vnu povrinu ogledala bezbojnim lakom, pospite kondenzator preko sita po lakiranoj povrini i ostavite da se sui. Ako ste napravili rub moete ga lakirati crnim nitrol akom kao i zadnji deo oblika, i ogledalo je zavreno.injenica je da tako napravljen o ogledalo moe biti magijski delotvornije od ogledala napravljenog od stakla, poto poseduje dva veoma efikasna fluid-kondenzatora: vrsti i teni. Teni kondenzator je u glini a vrsti na povrini ogledala. Jedini nedostatak je to je takvo ogledalo mnog o tee i lako puca.Ako je nakon pripreme ogledala preostalo jo vrstog fluid kondenza tora, sauvajte ga poto bi mogao dobro posluiti u druge svrhe, na primer za pravljen je magijskog tapa, koji moete napraviti od grane zovinog drveta, duine 30-50 cm. Pr obuite tanku rupu po celoj duini tapa i napunile je vrstim kondenzatorom. Zatim zaepi te tap, zapeatite ga i napunite magijski za razliite operacije kakve su inovi volje, prenos na iva i druga bia, prizivanje duhova, itd. O ovim problemima u detaljno pi sati u mojoj drugoj knjizi Praksa magijske evokacije.

PRIKAZ SVIH VEBI OSMOG KORAKAI. MAGIJSKI MENTALNI TRENING:1. Priprema za mentalno lutanje.2. Praksa mentalnog lutanjaa) u sobi,b) na kratkim rastojanjima,c) pose te prijateljima, roacima, itd.II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING:1. Veliko SADA.2. Nepri janjanje za prolost3. Poremeaji koncentracije kao kompas magijske ravnotee.4. Astra lno telo i svetlost5. Ovladavanje elektrinim i magnetinim fluidomIII. MAGIJSKI FIZ IKI TRENING:1. Magijski uticaj preko elemenata.2. Fluid-kondenzatori:a) prosti ko ndenzatori,b) sloeni kondenzatori,c) fluid-kondenzator za magijska ogledala,d) pr iprema magijskog ogledala pomou fluid-kondenza tora.Kraj osmog Koraka

KORAK IXMAGIJSKI MENTALNI TRENING (IX)U poglavlju o magijskom psihikom treningu ( Korak VII) ve sam jasno obradio problem vidovitosti. Na ovom Koraku elim ga jo jedn om poblie razmotriti. Razne instrukcije za postizanje ove sposobnosti koje su do sada objavljivane, nikoga nisu dovele do eljenog uspeha. ak i ljudi koji su naroito nadareni za medijum-ske sposobnosti, postizali su samo delimian uspeh koji se pr e ili kasnije gubio. Medjutim, takve ljude su veo-ma esto pogadjale razliite boles ti kao to je slabost oiju, nervni poremeaji, itd. Glavni razlog za te bolesti moe se pronai u injenici da vidovitost nije stvorena kao rezultat mentalnog ili astralno g razvoja, nego je iznudjena na silu i zato je jednostrana i nezdrava. Praenje ti h nekompetentnih uputstava vodi, bez izuzetka, ka neprirodnoj, nezdravoj neutral izaciji elementa, to e rezultirati preosetljivou jednog od ulnih organa. Prema tome, nije nemogue da na taj nain dodje do opaanja astralnog i mentalnog sveta, medjutim, svi ti efekti zavise od duhovne inteligencije praktiara, od zrelosti a na kraju

i od Karme. Neutralizacija elementa moe se podeliti na etiri glavne grupe a to su: GRUPA 1. NEUTRALIZACIJA VATRENOG PRINCIPA Ovoj grupi pripadaju svi eksperimenti vidovitosti koji se izvode fiksiranjem pogleda, poput gledanja u kristalnu kugl u, zurenja u jednu taku, sjajnu povrinu, crno mastilo, crnu kafu, ogledala, itd. G RUPA 2. NEUTRALIZACIJA VAZDUNOG PRINCIPA U ovu grupu se podvode svi oni eksperime nti vidovitosti koji se izvode pomou nadimljavanja (kadjenja) i udisanja narkotini h isparenja, gasova, itd. GRUPA 3. NEUTRALIZACIJA VODENOG PRINCIPA Ovde je neutr alizacija izazvana eksperimentima sa narkoticima i alkaloidima kakvi su opijum, hai, soma, pejotl, meskalin, koji se u toku procesa varenja uvode u krvotok. GRUPA 4. NEUTRALIZACIJA ZEMLJANOG PRINCIPA Istu svrhu imaju i sve tehnike koje izaziv aju neku vrstu odvajanja ili cepanja svesti, na primer, igranje, njihanje gornje g dela tela, kruenje glavom, vibriranje rei u stopalima i slino. Ovoj grupi pripada ju i sve neeljene i bolesne vizije umno poremeenih ljudi, i svi patoloki sluajevi, k oji se deavaju kao rezultat oka, besa ili iscrpljenosti. Mnogo toga bi se moglo rei o raznovrsnosti takvih vebi i njihovim opasnostima i nedostacima. Med-jutim, pra vom magiaru bie dovoljan i ovaj kratak opis. Sasvim je oigledno da neutralizacija b ilo kog el-ementarnog principa rezultira ne samo ozbiljnim oteenjima zdravlja, ve t akodje i odlae spiritualni razvoj, i to uglavnom u sluajevima gde su takavi i slini eksperimenti praktikovani due vreme i postali navika. Na osnovu ove etiri osnovne grupe skeptik ima priliku da se uveri u postojanje viih moi, ali ako on ne moe ovl adati ni sobom ni elementima, on e sasvim lako podlei iskuenjima niih sila. A kad im se jednom preda, videe da je zaista veoma teko ponovo se uzdii! Samo dobro uveban p raktiar sa vrstom voljom, koji je ovladao elementima i razvio astralna ula u vebama prethodnih koraka moe sebi dopustiti privremenu neutralizaciju ili eliminaciju ne kog elementar-nog principa bez ugroavanja svog tela, duha i due. Pravi magiar e pomou svojih vebi ponovo uspostaviti ravnoteu elemenata. Njegovi rezultati u praktikova nju vidovitosti su zadovoljavajui, poto on ne isprobava eksperimente, ve deluje pro miljeno sa sposobnostima koje je stekao, a koje su pratea pojava njegovog duhovnog i psihikog razvoja.

PRAKSA VIDOVITOSTI POMOU MAGIJSKIH OGLEDALA Postoje dve vrste magijskih ogledala, i to: 1. optika ogledala, napravljena od ravnog ili konkavnog stakla i prekriven a sa jedne strane amalgamom srebra ili crnim lakom. to se tie konkavnog ogledala, strana koja je spolja zasvodjena se lakira a unutranji, tj. udubljeni deo e biti is t i sjajan. Kristalne kugle takodje pripadaju magijskim ogledalima; zatim ravna ili konkavna metalna ogledala, na ijoj se povrini nalazi obojena ili crna tenost. I povrina bare moe isto tako posluiti kao optiko ogledalo. Drugoj vrsti magijskih ogl edala pripadaju ona ogledala koja su pripremana sa fluid-kondenzatorima koje sam prethodno opisao. Pre svega, magiar mora znati da samo ogledalo ne obezbedjuje u speh, ve astralne i mentalne sposob-nosti razvijene prethodnim vebama. Prema tome, magiar e svako magijsko ogledalo posmatrati kao spra-vu, sredstvo ili neku vrstu orudja. Ovo svakako ne znai da magiar ne bi bio u stanju da ne radi bez ogledala, ve zbog mnogostrukih mogunosti koje magijsko ogledalo moe ponuditi, magiar voli da g a koristi. Medjutim, onaj koji je proao korak po korak kroz ovaj praktini kurs, nee nikada samo sesti ispred magijskog ogledala i zamarati svoje one ivce. On e postup ati na sasvim drugaiji nain, koji je magijski is-pravan. Pre nego to detaljno opiem neke od tih praksi, naveu neke primere, gde magijsko ogledalo moe biti veoma korisn a pomo:1. Kada radi sa imaginacijom, gde se zahtevaju optike vebe.2. Kada puni moima fluide svake vrste. 3. Kao prolaz u sve eljene planove. 4. Kao pomo za ostvarivan je komunikacije sa ivim i umrlim osobama. 5. Kao pomo za stupanje u kontakt sa moim a, biima, itd. 6. Kao pribor za radioterapiju i impregnaciju sobe. 7. Za uticaj n a svoju linost ili druge ljude. 8. Kao magijski predajnik i prijemnik. 9. Kao pom o za spreavanje opasnih i neeljenih uticaja. 10. Kao srdstvo za projektovanje svih e ljenih moi, slika, crtea, itd. 11. Kao televizijski uredjaj. 12. Kao pomo za istraiv anje prolosti, sadanjosti i budunosti. Ne mogu se navesti sve mogunosti, poto magijsk o ogledalo predstavlja jednu vrstu univerzalne pomoi. Na osnovu ovih 12 primera, intuitivni magiar moe sam otkriti ostale nove tehnike. Sedite u svoju asanu ispred

magijskog ogledala na udaljenosti od 1 -2 metra. Osvetljenje ne igra nikakvu bi tnu ulogu. Zaponite vebe imaginacije zamiljanjem predmeta na povrini ogledala, jedan za drugim, koje otvorenim oima treba da vidite tako jasno kao da su oni zaista t amo. Uzimajui u obzir injenicu da ste vi u medjuvremenu postali majstor imaginacij e, ova uvodna veba vam nee biti teka. Zadrite imaginaciju predmeta nekoliko minuta a zatim ga rastvorite takodje pomou imaginacije. ako jo uvek imate problema sa imag inacijom predmeta, pokuajte prvo vebe imaginacije sa bojama, pre nego to predjete n a predmete. Kao to sam ve pomenuo, sposobnost optike imaginacije je analogna vatren om principu, i magiar koji savreno vlada ovim elemen-

tom, i sa magijskim ogledalom e postii najbolji uspeh. Nakon imaginacije predmeta moete prei na vebe sa raznim ivotinjama, pa onda sa ljudskim biima; prvo pokuajte zami jati crte lica prijatelja, kasnije stranih ljudi i rasa. Zatim proirite rad imagi nacije na celo telo. im ste u stanju zamisliti ljudsko bie, poznato ili nepoznato, muko ili ensko, na povrini ogledala, nastavite sa imaginacijom kua, predela, mesta, itd., sve dok i tu ne postignete izvrsnu vetinu. Tek sada ste magijski spremni d a ispravno vladate magijskim ogledalom. Ova uvodna veba je veoma vana, poto se ment alne, astralne i materijalne oi moraju navii, pomou ovih imaginativnih vebi, na opaan je veliine i jasnoe utisaka.Inae e se opaati samo iskrivljene slike. Izvodei ovu uvodn u vebu, nikad ne smete tolerisati spontano pojavljivanje bilo kakvih slika u ogle dalu, to bi se lako moglo desiti u sluaju osoba sa spiritistikim talentom. Stoga se odluno moraju odbaciti sve slike koje se neeljeno pojavljuju na povrini ogledala, ma kako one bile lepe i fantastine, poto sve to se neeljeno vidi pripada oblasti hal ucinacija, odrazima uma iz podsvesti koji se vole pojavljivati da zavaraju magiar a i da ga spree u njegovom radu. Izvodei ovu uvodnu vebu primetiete da rad imaginaci je postaje mnogo laki to je ogledalo vee. PUNJENJE MAGIJSKOG OGLEDALA Sledei zadatak magiara bie da se upozna sa punjenjem ogledala. On mora biti sposoban da vee eljenu mo za povrinu ogledala pomou imaginacije, izvlaei je bilo iz sebe bilo direktno iz s vemira, da nagomila tu mo i da je imaginacijom ponovo rastvori u prvobitni izvor. Izvode se sledea punjenja: 1. sa sva etiri elementa, jedan za drugim 2. sa akaom 3 . sa svetlou 4. sa elektrinim fluidom 5.sa magnetinim fluidom. im je magiar postigao i zvesnu vetinu u punjenju ogledala, on je spreman za dalje eksperimente sa ogledal om, od kojih u navesti neke primere razliitih metoda. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJ A PROLAZ U SVE PLANOVE Izvodei ovaj eksperiment, vodite rauna da vas okolina ne uz nemirava. Sedite udobno ispred svog ogledala i napunite njegovu povrinu akaa-eleme ntom, koji usisavate u telo disanjem preko plua i pora. Punjenje ogledala linom ak aom moe se obaviti bilo preko ruku bilo direktno preko solarnog pleksusa. Za-tim s asvim zaboravite svoje telo i mislite o sebi kao duhu, sposobnom za usvajanje bi lo kog oblika i veliine. Zamislite da vae telo postaje malo, tako da je u stanju d a prodje kroz ogledalo. inei to pomou imag-inacije, nai ete se na astralnom planu. Os tanite tamo svesno izvesno vreme, dobro razgledajte okolo ne gubei svest, niti pa dajui u san. Uinivi to, vratite se preko ogledala i poveite se ponovo sa svojim telo m. U poetku, nai ete se u potpunoj tami na astralnom planu. Nakon estog ponavljanja opaziete svetlost. Savladae vas udno oseanje slobode, bezvremenosti i besprostornost i. Sada poseujete astralni plan, koji

se obino naziva onaj (drugi) svet ili Onostrano. Nakon estih vebi sreete se sa umrlim ljudima i drugim biima, ako poelite videti nekog od mrtvih, odmah ete biti povezan i sa tom osobom. Posle nekoliko poseta tom astralnom nivou nauiete sve o zakonima koji tamo vae, i videete mesto koje e biti vae, kad jednom napustite svoje fiziko tel o. Time e strah od smrti nestati jednom zauvek. Ako se sa astralnog plana koncent riete na vii plan, ubrzo ete opaziti finije vibracije: nadvladae vas oseaj najvie svet losti, neka vrsta eterizovanosti, i biete u stanju da dodjete u dodir sa biima tih viih sfera. Stei ete takva saznanja, opaanja i iskustva kakva vam nijedan smrtnik n

e bi mogao dati. Uvek ete se vraati u svoje telo sa duhovnim vibracijama vie vrste, koje se ne mogu opisati pukim reima. Koje od spiritualnih sfera ete biti u stanju da posetite u celini zavisi od vladanja elementima i od vae duhovne i astralne is tote, plemenitosti vaeg karaktera. Kad je u pitanju sticanje vieg znanja ne postoj e ogranienja. Prikupivi tamo svoja iskustva, moete doi u dodir i sa uzvienim Svetlosn im biima na isti nain, samo to se u tom sluaju ogledalo ne puni akaom ve koncentrisano m svetlou, slinom suncu. Nema sumnje da pomou metoda ogledala moete posetiti i nie sfe re, na primer sfere elemenata i tamonjih bia. U tom sluaju, ogledale morate napunit i elementom tog plana koji elite posetiti. Prolazei kroz ogledalo treba da poprimi te i oblik tog pojedinog plana. Ako elite posetiti kraljevstvo patuljaka, ne samo da se ogledalo mora napuniti zemljanim elementom, nego se i va duh mora imaginar no pretvoriti u oblik gnoma i sasvim napuniti zemljanim elementom. Isto se izvod i i sa duhovima vazduha, ta-kozvanim vilama, duhovima vode ili sirenama i duhovi ma vatre, salamanderima. I ovde takodje, iskustva koja ete stei su tako obilna i ud novata, da bi se o tome mogle napisati itave knjige. Nain na koji se duhovi raznih elemenata mogu prizvati na zemlju i nain na koji se oni mogu iskoristiti za izvre nje raznih zadataka, detaljno u opisati u mojoj drugoj knjizi, pod nazivom: Praksa Magijske Evokacije. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA SPONU IZMEDJU IVIH I MRTVIH Ako elite pomou ogledala komunicirati sa prijateljem ili nekim drugim, ili narediti n ekoj osobi da vam pie ili da dodje da vas vidi, postupite na sledei nain: Napunite akaom povrinu ogledala meditirajui o injenici da je izmedju vas, ogledala i vaeg prij atelja svuda akaa, to jest da vie ne postoji ni vreme ni prostor. Zadrite taj oseaj u dubokoj meditaciji i istovre-menoj elji da svog prijatelja vidite u ogledalu. N ekoliko trenutaka kasnije videete osobu koju ste eleli u panoramskoj slici, i prim etiti ime se ta osoba bavi u tom trenutku i njenu najbliu okolinu. Istovremeno, os etiete kao da stojite pored te osobe. Ako vam je okolina poznata, biete u stanju d a se u istinitost onoga to ste videli u ogledalu uverite pomou mentalnog lutanja. Pod uslovom da je magiar pravilno treniran, a njegova ula sasvim uvebana, njegova i skustva sa magijskim ogledalom e odgovarati stvarnim injenicama to se moe dokazati d uhovnim lutanjem. Inae, eksperiment morate esto ponavljati dok ne budete sasvim si gurni da su stvari koje ste videli u skladu sa st-varnim injenicama, to se bez ika kve sumnje moe potvrditi linim ispitivanjem. Ako na primer, primetite da osoba koj u elite videti spava, pomou imaginacije izvucite njen duh, to jest mentalno telo u svoje ogledalo, i kondenzujte ga, putem svoje volje, do tog stepena da izgleda kao da osoba zaista stoji ispred vas. Ako ste to uspeli, dajte naredbu koju ste hteli toj osobi. Pri tome, morate potovati sadanji i zapovedni nain, kao to ste to in ili kod autosugestije, poto je mogue da se podsvest dotine osobe usprotivi. Nijedan pravi mudar magiar nee se spustiti na davanje nekih naredbi u zle svrhe. Akaa-prin cip bi mu se surovo osvetio. Zatim, mogue je uspostaviti astralni kontakt sa drug im magiarem istog stepena razvoja, pomou magi-jskog ogledala, i sve to praktiar govo ri u ogledalo, njegov kolega e opaziti, ak i na najveim razdaljinama i to ponekad t ako jasno i glasno kao da slua tu osobu u blizini, iako se sve govori iz daljine.

Na isti nain mogu se prizvati umrle osobe da se pojave u ogledalu. U tom sluaju, t reba se koncentrisati na akau i zamisliti osobu, ili snano misliti o tome da e se o n ili ona pojaviti. Ako elite pozvati osobu koju ne poznajete, treba da se skonce ntriete na neki putokaz koji datira iz vremena kada je ta osoba bila iva; prizivat e njeno ime u akai i ekate u dubokoj meditaciji da se umrlo bie pojavi. Ubrzo e se b ie pokazati u ogledalu i magiar moe izraziti svoje elje. Na poetku e se komunikacija s a umrlom osobom odvijati kao neka vrsta glasnog razmiljanja medjutim, kasnije se, po elji, moe zaista razgovarati. Magiar takodje moe da natera umrlu osobu da iskorai iz ogledala i zgusne pojavu pomou zemljanog elementa, tako da ta osoba postaje v idljiva i nekoj sasvim netreniranoj osobi. Od svakog pojedinca zavisi koliko e on eleti da se usavri u tome. Mogu se takodje prizivati i zgusnuti (kondenzovati) ra zne vrste bia, medjutim, vie o tome dau u mojoj knjizi Praksa magijske evokacije, poto se tu izvesna pravila ponaanja moraju potovati. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POM

O ZA OSTVARIVANJE KONTAKTA SA MOIMA, BIIMA I TAKO DALJE I ovaj metod u opisati u moj oj drugoj knjizi Praksa magijske evokacije. Ovde u, samo zbog radoz-nalosti, pomenu ti sledee: Ako magiar puni svoje ogledalo akaom, povlaei znak sa elementom koji je an alogan biu, njegovom karakteru i simbolu imaginarno na povrini, on je u stanju da dodje u blizak kontakt sa tim biem, ako izgovara ime tog bia prema univerzalnim za konima. Kontakt e omoguiti magiaru da postigne sve to je u skladu sa originalnim oso binama tog bia. Isto se moe rei i za sva druga bia i moi. MAGIJSKO OGLEDALO JE POMONO SREDSTVO ZA UTICAJ NA SAMOG SEBE ILI NA DRUGE LJUDE Svako magijsko ogledalo moe p osluiti kao izvrsna pomo za samo-uticanje, medjutim, najbolji rezultat e se postii s a ogledalom koje sadri fluid-kondenzator. Ima toliko mnogo mogunosti za njegovo ko rienje da ih je sasvim nemogue sve pobrojati. Ovde u navesti samo nekoliko praktinih primera. Uvucite toliku koliinu svetlosti iz univerzalnog okeana svetlosti u svoj e telo, pomou imaginacije ili dis-anjem preko plua i pora, tako da se osetite crve no-usijanim poput sunca. Impregnirajte tu svetlost koncen-tracijom na elju, elei na primer da vam svetlost i njeno zraenje mogu podariti intuiciju, inspiraciju ili neku drugu poeljnu sposobnost ili da vam omogue prepoznavanje neke istine. Zatim, neka svetlost tee, pomou imaginacije, na povrinu ogledala i neka se tamo gomila (ak umulira) sve dok i najmanja iskrica svetlosti ne predje iz vaeg tela u ogledalo. Oblikujte tamo akumuliranu svetlost u sjajno-belu kuglu ili sunce, koje emituje veoma jake zrake. Ponovite to punjenje nekoliko puta, u kraim intervalima, sve do k ne budete sasvim sigurni da je ogledalo tako snano napunjeno da zraci prodiru k roz vae telo, duh i duu oslobadjajui uticaj koji ste eleli. Zatim pomou snage volje u druene sa vrstim uverenjem veite tu svetlost za povrinu ogledala toliko vremena koli ko vam je potrebno, pa je onda rastvorite. Vi morate biti tako vrsto uvereni u de jstvo i uticaj svetlosti, da se u vama ne sme pojaviti ni senka sumnje. Ba to nep okolebljivo i vrsto uverenje daje ogromnu dinaminu mo zraenju svetlosti, koje skoro da ima fiziko dejstvo. Pre nekoliko godina, ja sam na ovaj nain tako jako punio upl je stakleno ogledalo, da se rasprslo na hiljadu paria i morao sam nabaviti ogledal o od hrastovine za moj zadatak. Sedite ispred ogledala i meditirajte o istini ko ju elite raspoznati ili o problemima koje elite reiti. Po zavretku meditacije, ubaci te akaa-princip ili izazovite trans u sebi i uskoro ete ispuniti svoj zadatak. U s va-

kom sluaju, prijatno ete se iznenaditi radom na ovakav nain, a kasnije, teko da ete m oi bez ove prakse kad izvodite svoje meditacije. Ako svoje ogledalo uvate napunjen o, treba da ga zatitite od pogleda drugih ljudi. Najbolje je da ga umotate u svil u, poto je svila dobro poznata kao izvanredan izolator. Takodje, moete usmeriti zr ake iz svog ogledala na va krevet doputajui im da deluju celu no utiui na vau podsvest dok vi spavate, da bi postigli eljeni cilj. Vaa autosugestija e pojaati dejstvo i pr oizvesti bri uspeh. Sasvim je oigledno da, na ovaj nain, neete samo pobuditi saznajn e moi i sposobnosti, dovodei ih na vii nivo razvoja, nego ete i na svoju duu i duh ut icati u eljenom pogledu. Ako vam uticaj ogledala vie nije potreban ili drugi zadat ak zahteva drugaije punjenje, bilo da je u pitanju zraenje akae ili nekog od el-eme nata, ili je poeljan elektrini ili magnetini fluid, onda morate zaustaviti prvo pun jenje u obrnutom redu pomou imaginacije, tj., rastvoriti svetlost vraajui je nazad u svemir. Putem zraenja moete vriti i uticaj na druge ljude, ali u tom sluaju, eljeno punjenje ne smete usmeravati na povrinu ogledala preko svog tela, ve se do ogleda la mora voditi direktno iz svemira, pomou imaginacije. Da je tako mogue ostvariti sve vrste eksperimenata kao to su hipnoza, magnetini san, medijumski us-lovi, injen ica je koju e intuitivni magiar smatrati sasvim prirodnom. Stoga e on prema njoj po desiti svoju praksu. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODAILJA ZRAKA U SLUAJEVIMA IMPRE GNACIJE SOBE I LEENJA BOLESNIH LJUDI Slian postupak se izvodi i kod impregnacije s obe pomou magijskog ogledala. Vi punite svoje ogledalo fluidom koji odgovara vaoj e lji, poput svetlosti, biomagnetizma, akae, punei njegovu akumulaciju direk-tno iz svemira pomou imaginacije tako jako da se zraenje iri po itavoj sobi koju elite impre gnirati. Odred-ite trajanje dejstva jo dok izvodite ovu akumulaciju. Na ovaj nain moete, ako je potrebno, ozraiti sobu u kojoj ivite danima, ak i mesecima da biste po

stigli uspeh, zdravlje, inspiraciju, mir. Takodje ete biti u stanju da pojaate pun jenje, ako je nuno, kondenzovanjem dinamida pomou estog ponavljanja. injenica je da se i sve vrste bolesti i oboljenja mogu leiti na ovaj nain, pod uslovom da je ogleda lo napunjeno na pravi-lan nain. Takodje moete postaviti bolesnu osobu ispred ogled ala, i on ili ona e se osetiti bolje za nekoliko minuta, usled moi nagomilane u og ledalu. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PREDAJNIK I PRIJEMNIK Ogledalo se moe, zaudo , koristiti ak i za ovu svrhu, hou rei da moete izvoditi eksperimente oivljavanja sli ka i prenoenja zvuka. Nae ogledalo se moe koristiti i kao neto slino radio-predajniku i pri-jemniku. Naveu ukratko dve tehnike koje magiar moe izvesti bez ikakvog napora , pod uslovom da me je do sada sledio korak po korak. Prva tehnika se odnosi na reciprono (uzajamno) oivljavanje (animaciju) misli ili slika izmedju dva jednako u vebana magiara. Razdaljina ne igra ba nikakvu ulogu, i nije bitno da li se radi o 1 0 ili 1000 km. Mogunost komunikacije varira, to jest moe se obaviti bilo putem mis li, slika, slova, rei ili ula. Praksa uvek ostaje ista i sav rad se izvodi pomou is tog principa, to jest, akaa-principa. Dole sledi opis ogledala, koje deluje kao p redajnik, a da osoba na koju se utie ne zna nita o predaji. Na poetku bie korisno ak o se magiar navikne na izvesnu rutinu sa svojim partnerom, za koga se pret-postav lja da je na istom nivou razvoja, ili barem radi sa akaa-principom. Odredite tano vreme predaje i pri-

jema u saglasnosti sa vaim partnerom. Oboje se mogu izvoditi u isto vreme. Prvo s ledi praksa predaje: osoba koja alje (poruku) treba da napuni ogledalo akaom i da izazove stanje transa pomou akaa-principa. Zatim e eliminisati zamisao vremena i pr ostora, izmedju sebe i prijemnika, pomou imaginacije, i tako e imati oseaj da stoji kraj svog partnera. Ovaj oseaj e se kasnije deavati sasvim automatski, koji ve pozn ajemo iz iskustva i prethodnih eksperimenata. Pokuajte prvo predati jednostavne o blike i modele, poput trougla ili kruga zajedno sa eljom da partner na drugom kra ju bude u stanju da ih vidi u svom ogledalu. Primalac treba samo da i on napuni svoje ogledalo akaom pre predaje, da izazove trans u sebi pomou akaa-principa i da se usredsredi na injenicu da e on jasno videti sve u ogledalu to njegov partner pre daje. Ako su oba part-nera na istom nivou treninga, slika koju partner-predajnik projektuje u ogledalo postae vidljiva partneru-primaocu. im istekne vreme za pred aju i prijem, promeniote se tako da vi postanete prijemnik, i ponovite eksperime nt telepatije u obrnutom smeru. Uvek je dobro ako je magiar dobro upoznat i sa pr edajnom i sa prijemnom praksom. Niko ne treba da se obeshrabri poetnim neuspesima , ve treba da nastavi vebe sa istrajnou; uspeh e se sigurno pokazati nakon nekoliko p okuaja. im ste u stanju primetiti jednostavne slike, moete pojaati vebu odabirajui net komplikovanije slike, kasnije slike ivih osoba, mesta i pejzaa, na slian nain kao to ste izvodili uvodne vebe kod imaginacije sa ogledalom. Pod uslovom da ste usavril i ovaj eksperiment, moete prei na prenos ideja bez imaginacije, tj., ideja koje se registruju jedino intelek-tom. Ako ste postigli dovoljno iskustva kao predajnik i primalac, moete pokuati da pomou imaginacije u ogledalu ispisujete kratke rei koj e treba da se proitaju u primaoevom ogledalu. Rei se mogu zameniti reenicama, a na k raju magiar e biti u stanju da prenosi pisane poruke iz jednog ogledala u drugo. S tekavi sposobnost optikog prenosa, moete prei na akustini. Izgovorite jednu ili dve r ei u ogledalo sa eljom da primalac uje te rei. I ovde, slino, primalac ostaje u stanj u transa ekajui da poruka stigne. Najpre e je os-etiti kao veoma slinu nekoj vrsti g lasnog miljenja, ali iz vebe u vebu on e je uti sve jasnije i na kraju tako jasno kao da razgovara telefonom. Kasnije pak izgledae kao da su rei izgovorene direktno u primaoeve ui. im dobro ovladate predajnom i prijemnom tehnikom, mogu se predavati i primati kratke reenice, se dok stalnim treningom ne budete u stanju da primate i predajete itave poruke i vesti. Veina adepta na Istoku koriste ovaj metod da alju poruke jedan drugom. Tamo se ova sposobnost naziva poruke kroz vazduh. Ovo treba s hvatiti na simbolian nain, jer se sve to, ustvari radi pomou akaa-principa. Prema to me, sasvim je oigledno da se i rasna oseanja mogu posredovati izmedju predajnika i prijemnika. Ovaj problem vie ne treba opisivati. Ako magiar vlada sposobnou da pred aje i prima od jednako uvebanog partnera, on e takodje biti u stanju da prekine di

jaloge ili slike koje se prenose izmedju drugih praktiara, a to se i u magijskoj t ermi-nologiji naziva radio-piratstvo. Sada u opisati magijsko ogledalo kao predaj nik namenjen za prenos ideja, rei i slika ljudima koji uopte nisu magijski uvebani, i koji nemaju ni najslabiju predstavu da se takav prenos odigrava ili da se na taj nain na njih eventualno moe uticati. U takvom sluaju magiar treba samo da us-mer i svoju panju u akaom napunjeno ogledalo, ukljuujuii neki zahtev da bude prenet izve snoj osobi. Ako magiar uvede akaa-princip izmedju njega i nepriprmljene osobe, ona e poruku opaziti svojim intelektom. Ako neko nije dovoljno iskusan u ovoj praksi , poruka e najpre imati takvo dejstvo da osoba na koju se utie postaje uznemirena u datom trenutku i osea potrebu da veoma intenzivno razmilja o poiljaocu u naem sluaj u magiaru. Kasnije e osoba koja prima osetiti poruku kao svoju vlastitu misao, bud ui da nije u stanju da razlui da li je ona poslata ili potie iz njenog uma. Medjuti m, ako je magiar zainteresovan za usavravanje u ovoj vrsti prenosa, on moe sugerisa ti toj osobi da poruke i misli dolaze direktno od njega. Ova praksa e vriti svoj u ticaj na osobu koja prima bilo odmah bilo tokom prenosa. Magiar takodje moe izazva ti prenos preko ogledala, ije e dejstvo biti zadranoili e ga primalac opaziti jedino onda kada bude spreman za to. Taj trenutak se obino deava kada ta osoba nije uzne miravana, ograniena ili zaokupljena spoljanjim utica-jima, i prima poruku neposred no pre spavanja ili ujutru pre budjenja. U tim sluajevima, magiar koncentrie ideju, elju ili poruku u ogledalo, zajedno sa komandom da bi sve to se prenosi pojedinac trebao uti jedi-nokada postoji neophodna pripremljenost. Sve dok poruka nije pri mljena, ona e ostati efektivna i prianjati za povrinu ogledala. Medjutim, im je por uka poslana, to jest, ogledalo je posluilo svojoj svrsi i misao ili poruku je pra vilno primila osoba pod uticajem, povrina ogledala ponovo postaje savreno ista. Mag iar se moe posvetiti svojim raznim obavezama ne proveravajui svoj beini rad a ogledal o e au-tomatski proizvoditi svoje dejstvo sve dotle dok misao ili poruka ne bude zaista primljena. ************************************************************** *

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODAILJA ZRAKA ZA IMPREGNACIJU SOBA, LEENJE BOLESNIKA, ITD. Magijsko ogledalo se na slian nain moe upotrebiti i na ovom polju, i u rukama vetog magiara, ono e predstavljati izvanrednu pomo za njegov razvoj. Praksa impregn acije sobe je sledea: Kada radite u sobi na koju elite uticati magijskim ogledalom samo za vlastite potrebe, punjenje treba da vrite preko svog tela. A kod punjenj a u korist drugih ljudi, mo treba da izvlaite direktno iz svemira ne doputajui joj d a prolazi kroz vae telo. Stoga, izvlaite ogromnu koliinu svetlosti iz svemira bilo direktno ili preko vas koncentriui je, pomou imaginacije, u akumuliranom obliku, na povrini magijskog ogledala. Ova akumulacija svetlosti se mora ponoviti nekoliko puta, sve dok uskladitena svetlost ne poprimi oblik kugle ili diska, koji raspros tire blistavi, beli sjaj po celoj sobi, slino svetlosti jake lampe. eim ponavljanjem ove vebe, vi ne samo da treba da imaginarno vidite zraeu svetlost nego i da osetit e njeno direktno strujanje kroz itavo telo, poput X-zraka. Prenesite imaginaciju e lje u svetlost pomou svog uverenja i vere, i istovre-meno zamiljajte da se svetlos t automatski pojaava iz sata u sat, iz dana u dan, i da dejstvo njene emisione moi postaje sve prodornije i dinaminije. Odredite trajanje dejstva na isti nain kao to ste to radili u sluaju biomagnetizma, bilo ograniavajui emisionu mo na izvesno vrem e ili odredjujui joj trajno dejstvo. Zatim prenesite zadatak ili elju koju treba d a izvri ta emisiona mo uhvaenu svetlost, naime, u vae imaginarno sunce, kao na prime r uspeh, nadahnue, proirenje intuicije, mir, zdravlje ili bilo ta drugo to vam je po treb-no. Uinivi to, postavite ogledalo u svojoj sobi kao reflektor, tako da ste st alno izloeni tom zraenju. Posle toga vie nemojte obraati panju na ogledalo, poto e ono delovati automatski, utiui na vas ili druge os-obe na eljeni nain, i vi ete stalno bi ti predmet uticaja zraenja. Teko da ete biti u stanju da izvrite svoj rad, vebe, istr aivanja i meaditacije bez ovog metoda. U sluaju da ogledalo nije punjeno magijski samo za vas ve isto tako i za druge ljude, recimo, za leenje bolesnih osoba (radi potpunog ozdravljenja), otkriete da moete postii daleko vie kada ste pod emisionim u ticajem ogledala; neete se oseati umornim ili istroenim, a svaka bolesna osoba koja

udje u sobu ili dodje direktno u dodir sa zraeim ogledalom osetie trenutno olakanje bola. Efikasnost zavisi od punjenja ogled-ala. Ogledalom se moe zraiti ne samo je dna osoba, ve toliko ljudi koliko ih moe stati u sobu. Profesionalni magnetizeri i li oni koji se bave leenjem ljudi ili uticanjem na njih otkrie u ovom metodu udnova tu sferu deloanja. Zraea mo nije samo upotrebljiva za impregnaciju sobe i njeno ozr aenje, ve se moe i preneti pomou imaginacije na jednu ili vie osoba na najveim udaljen ostima. prirodno je da se u takvim sluajevima imag-inacija mora podesno promeniti . Nije potrebno naglaavati koliko je magijsko ogledalo vredno u rukama magiara i k oliko mogunosti ono nudi. Mudar magiar svakako nee zloupotrebiti svoje magijsko ogl edalo, niti e ga oskrnaviti pokuajima vrenja loih uticaja pomou njega. MAGIJSKO OGLED ALO PREDSTAVLJA ZATITNU OPREMU OD OPASNIH I NEPOELJNIH UTICAJA Magijsko ogledalo s e moe koristiti i kao odbrambeno ili zatitno sredstvo. Ali onda, naravno, impreg-n aciju emisione moi treba modifikovati na odgovarajui nain, a impregnaciju sobe ili mesta koje treba zatititi treba napuniti zraeom silom svetlosti na takav nain, da sv etlosni zraci zadre nepoeljne i tetne uticaje ili da ih vrate ka polaznoj taki. Ako morate raditi sa loim uticajima ili sa impregnacijom svetlosti,

ako elite sobu izolovati i od dobrih i od loih uticaja, u svim tim sluajevima morat e napuniti impregnaciju ogledala ili sobe sa akaom, prenosei u nju imaginarno osob inu nedodirljivosti i neprobojnosti. Bilo kakva akumulacija akaa-principa dok rad ite sa njim, nije mogua, kao to je ve pomenuto, ali impregnacija elje radi dinamikog efekta moe se esto ponavljati pomou imaginacije. Magiar moe napraviti nekoliko ogledala za razne svrhe. Medjutim, ako radi sa daljinskom predajom i prijemom, on pri rodno ne sme izolovati svoju sobu akaom, jer to bi spreilo svaku daljinsku operaci ju. Kako da se zatiti od svih nepovoljnih uticaja i kako da neka mesta izoluje po mou magijskog ogledala da bi izvrio razne magijske zadatke, pokazau u mojoj drugoj knjizi Praksa magijske evokacije. Pored mogunosti korienja magijskog ogledala kao zati tne opreme, magiaru se nude i druge pogod-nosti. Pomou magijskog ogledala on moe st aviti u pogon sve poznate fluide, magnetini, elektrini ili elektromagnetini i radit i sa njima u praksi. Koju e od ovih snaga uzeti u raznim sluajevima, zavisi od aktivnosti i dejstva njegove elje. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROJEKTOR SVIH MOI, BIA, UTISAKA I SLINO Magijsko ogledalo se moe koristiti i za kondenzovanje (zgunjav anje) svih sila mentalnog i astralnog pla-na do tog stepena, da ih mogu opaziti a k i osobe koje uopte nisu trenirane. Ovo nije stvar puke imaginacije ili sugestij e, poto se misli, elementari, elementali, abia svih nivoa, bia elemenata i tako dal je, zgusnuta pomou ovde opisanih praksi, mogu zgusnuti u ogledalu na takav nain da ih je sasvim mogue fotografisati. Ovde slede praktina uputstva: Punjenje povrine o gledala se izvodi pomou zgusnutog zemljanog elementa koji se ne projektuje prvo p reko tela pa onda na ogledalo to bi izazvalo paralizu -ve direktno iz svemira pomou imaginacije. to je jaa akumulacija zemljanog elementa, sve e zgusnutija i vidljivi ja biti pojava onoga to elimo projektovati. Prema tome, dobro bi bilo da akumulaci ju zemljanog elementa ponovimo nekoliko puta. Ako elite da utisak, sliku ili elem ental uinite vidljivim nekoj drugoj, verovatno netreniranoj osobi, postupite na s ledei nain: Uvedite akaa-princip pomou imaginacije, bilo u glavu osobe, bilo u itavo telo i, istovremeno naredite akaa-principu da ostane efektivan samo u toku trajan ja eksperimenta. Ako treba uiniti vidljivim neki utisak, izvrite pomou svoje imagin acije prenos slike ili utiska na povrinu ogledala sa takvom jasnoom i odredjenou kao da je to stvarno. Zadrite tu zamisao. Zatim, kada osoba koja je pod uticajem akaa -principa posmatra ogledalo, ona e videti vau zamisao reprodukovanu kao film. Moete postii isti efekat, na isti nain, sa bilo kojim lino-stvorenim Elementalom, Elemen tarom ili Fantomom. Medjutim, ako odluite pozvati neko bie iz astralnog ili nekog drugog plana, treba da ispunite, barem, prostor oko ogledala gde bie treba da se pojavi, sa akaa-principom. Mnogo je korisnije akaom ispuniti itavu sobu. Ova pripre ma nije potrebna ako imate drugo ogledalo namenjeno z impregnaciju te sobe akaa-p rincipom. Kada su sve pripreme zavrene, razvijte trans uvodjenjem akaa-principa u sebe, i u tom stanju transa, pozovite bie koje elite videti, bez obzira da lli je ono stanovnik astralnog ili nekog drugog plana. Sve dok se magiar potpuno ne upoz

na sa tehnikama magije prizivanja, koje u opisati u praktinom delu moje sledee knji ge; Praksa magijske evokacije, on treba da se zadovolji prizivanjem umrlih ljudi s a astralnog plana, to se izaziva pomou imaginacije. Pomou akumulacije zemljanog ele menta na povrini ogledala, slike ili bia bie tako materijalizovani da ne samo to se mogu opaziti fizikim oima netrenirane osobe, ve se mogu i uti. Stoga, sve to je vidje no nije halucinacija, jer je magiar u stanju -kao to je ve pomenuto -da fotografie s liku zgusnutu zemljanim elementom. Ali pazite! Slike zgusnute na takav nain imaju mnogo viu vibraciju od obine svetlosti koju mi poznajemo. Stoga je sasvim oigledno da se te vie vibracije ne mogu uzeti na obian fotografski nain poto one ne odgovara ju vibracijama nae svetlosti. Takvi snimci se moraju izvriti u najkraem moguem vreme nu. Prvorazredne kamere e vam omoguiti da izaberete 1/1000 deo sekunde, a postoje i specijalne kamere koje ak omoguuju ekspoziciju od 1/2000 deo sekunde za jedan sn imak. Ove specijalne kamere su najbolje, poto prave konkretne slike, i s njima je mnogo lake raditi. Pri fotografisanju na ovde opisan nain, uopte

nije bitno da li je dan ili no, da li je ogledalo osvetljeno ili tamno. Medjutim, ako elite snimiti i ogledalo i njegovu pozadinu, osvetljenje e svakako biti potre bno. Inae, jedino e biti vidljiva materijalizovana slika u ogledalu. Iskustvo je p okazalo da je, u svim sluajevima, bolje koristiti filmove nego fotografske ploe. U sled injenice da je broj vibracija date slike daleko vei od broja vi-bracija svetl osti fizikog sveta, trebalo bi koristiti naroitu vrstu obojenih filtera. Kada foto grafiete mentalni plan sa svim njegovim Elementarima, Elementalima, Fantomima i d rugim biima ove sfere, uvek koristite plave filtere. Za sva druga bia, umrle ljude i tako dalje, koristite ljubiaste filtere. Sva druga bia koja se sas-toje od samo jednog elementa, poput esencija elemenata, zahtevaju rubin-crvene filtere. Snim ke pojava koje se deavaju u prirodi, a koje su uglavnom magijske prirode, snimaju se samo sa utim filterima. to se tie boja, filteri su analogni pojedinim planovima . tavie, magiar ne samo da ima mogunost da pokae slike i bia svakoj netreniranoj osobi , nego ta-kodje moe i da prikae na ogledalu prolost, sadanjost i budunost te ili neke druge osobe. MAGIJSKO OGLEDALO KAO TELEVIZIJSKI UREDJAJ U naem magijskom ogledal u mi smo u stanju posmatrati pojave koje se deavaju poznatim i nepozna-tim osobam a, ak i na najveoj udaljenosti. Napunite ogledalo, kao i obino, akaa-principom. Onda ostanite mirni i spokojni u svom poloaju, i izazovite trans pomou akae, i u tom st anju koncentriite se na osobu ije elje i radnje elite posmatrati. Zamislite da je ma gijsko ogledalo kao veliki teleskop kroz koji moete videti sve i na najveoj daljin i. Magiar e odmah videti osobu i okolinu kao na pokretnoj slici. Na poetku, slike e verovatno biti malo mutne, ali nakon estog ponavljanja one e postati veoma jasne, i postojae oseanje neposrednosti i blizine eljene osobe koje e postati tako uverljiv o da je ovek skoro sasvim siguran da stoji pored osobe koju eli videti. ak ni razda ljina od vie hiljada kilometara nema nikakvog znaaja. Da bismo potvrdili i bili po tpuno sigurni da sve ono to se eli videti odgovara stvarnim injenicama, moe se zamis liti neka druga radnja iste osobe. Ako sa naim astralnim ulima i to uspemo u punoj jasnoi, stvari koje smo gledali su obmana , i veba se mora ponavljati sve dok se ne postigne sposobnost razlikovanja raznih injenica od halucinacija i varki. Pod vodjstvom vetog magiara ak i netrenirana osoba moe uestvovati u takvoj vrsti televizi je. Magiari koji su naroito uvebani i iskusni na ovom polju, uspee ak i da fotografiu slike i dogadjaje vidjene sa najvee daljine, koristei crveni filter i uvaavajui ovde opisane tehnike. Kada niste suvie zainteresovani za materijalne pojave koje posm atrate sa udaljenosti, ve samo za psihiki ivot karakter i oseanja ljudskog bia, tada nemojte zamiljati materijalno telo osobe koju elite videti,, ve samo njeno astralno telo. Ubrzo ete videti auru i karakteristike te osobe u raznim nijansama boje, i z kojih ete biti u stanju da dodjete do logikih zakljuaka o njenom karakteru i osob inama, prema pravilima analogije. Ako niste zainteresovan ni za puteve ni dela o sobe, niti za njene psihike osobine i njen karakter, i ako elite videti samo duh u ogledalu, zamislite tu osobu bez njenog materijalnog i astralnog tela. I ovde e se pojaviti oblici koji odgovaraju duhu, a vi moete na ovaj nain pratiti tok misli osobe ak i sa najveih udaljenosti. Kao to se moe videti iz ovde navedenog primera,

sposobnost itanja misli neke osobe sa najvee udaljenosti moe se postii bez ikakvih t ekoa, i zavisi samo od vae volje, koliko elite da proirite ovo znanje.

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMONO SREDSTVO ZA ISTRAIVANJE PROLOSTI, SADANJOSTI I BUDUNOSTI U radu sa ogledalom, jedan od najteih zadataka je precizno istraivanje pr olosti, sadanjosti i budunosti drugih ljudi. Razume se da magiar moe opaziti njegovu linu prolost i sadanjost u ogledalu kao na TV-ekranu, ali e on najverovatnije izbega vati da to ini. Ako bi on toliko eleo da zadovolji svoju radoznalost i da sazna sv e o svojoj budunosti, ne bi mu bilo teko da se koncentrie na taj problem i istrai sv aki detalj. Medjutim, postoji jedna tekoa: u istom trenutku, kada u ogledalu posma tra svoju budunost, on liava sebe svoje line slobodne volje. On bi sebe mogao upore diti sa emom koja treba da se popuni bez ikakve mogunosti da se bilo ta uini za ili protiv toga. Naravno, sasvim druga stvar bi bila kada bi akaa-princip u svom najv iem obliku, nazovima ga Boanskim Providjenjem, dao magiaru upozorenje, na bilo koji nain, moda protiv neke opasnosti, bez ikakvog moranja da neto vidi ili sazna. Sasv im je oigledno da se najvea panja mora mora posvetiti takvim upozorenjima bez ikakv og izuzetka, poto bi njihovo ignorisanje nanelo ozbiljne tete magiaru. Doavi do ovog stupnja, magiar e biti u stanju da razlikuje da li upozorenje dolazi od nekog od b ia sa jednog od planova ili direktno od akaa-principa. Magijsko ogledalo je izvanr edna pomo u sluajevima neuvebanih ili onih ljudi za ije je ispitivanje prolosti, sadan josti i budunosti magiar veoma zainteresovan. Sve misli, percepcije, oseanja i fizik e rad-nje ostavljaju iza sebe tane zabeleke u akai ili prvobitnom izvoru, to omoguuje magiaru da to pomou svog magijskog ogledala ili direktno ita u akai kao u otvorenoj knjizi, dok je u stanju transa. Sve to treba da uradi je da se koncentrie na to p omou imaginacije. Na poetku, dok magiar ne ovlada potpuno ovim problemom, oblici e s e verovatno pojavljivati nepovezano ili sporadino. estim ponavljanjem ove vebe, na povrini ogledala pojavljivae se slika za slikom u pravoj vezi sa prolou, tako jasno i odredjeno kao da je sam magiar proivljavao te dogadjaje. Magiar moe odvijati jedan dogadjaj za drugim, poinjui od sadanjosti pa sve do detinjstva i dana rodjenja. Pre poruljivo je pra-titi prolost samo do trenutka radjanja, mada je, bez ikakve sumnj e, mogue istraivati ivot izvesne osobe i u njenim prethodnim otelovljenjima. Medjut im, magiar se upozorava da to ne ini, jer bi svako ispitivanje budueg kao i prolog iv ota, u njegovom ili u sluaju drugih ljudi, znailo neku vrstu uplitanja u poslove B oanskog Providjenja, i takva radoznalost bi prouzrokovala opasne posledice. Na sa mom poetku, on bi odmah postao onoliko star koliko je bio u svim prethodnim ivotim a koje je proiveo, a to bi sigurno izazvalo veoma neprijatno oseanje u njemu i nez ainteresovanost za bilo kakav dalji ivot. Drugo, magiar je sasvim odgovoran za sve greke uinjene u njegovim prethodnim ivotima. Jedina prednost bi bila da bi on post ao svestan iskustava u prolom ivotu, a to ne bi nikada moglo kompenzirati sve nedo statke. Ako bi magiar hteo da sazna neto o budunosti neke druge osobe, iz nekog veo ma vanog razloga, sve to treba da uradi je da izazove trans. Pod uslovom da je u p otpunosti uponat sa tom praksom, ba nita nee ostati skriveno. Ova vrsta vidovitosti , gde je magiar sposoban da opaa u pravom odnosu mentalni, astralni i materijalni plan, bilo kod sebe ili kod drugih ljudi, je najvii stupanj koji se moe postii pute m rada sa magijs-kim ogledalom. im magiar stigne dotle, ja mu vie nemam ta vie rei u v ezi sa magijskim ogledalom, i on e sam otkriti nove tehnike zasnovane na primerim a koje sam ovde naveo. ********************************************************* ***********

MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (IX) SVESNO ODVAJANJE ASTRALNOG OD FIZIKOG TELA U ovom po glavlju magiar e nauiti kako da svoje astralno telo odvoji od fizikog tela, pomou sve snog vebanja, i kako da mesta koja iz nekog razloga eli posetiti ne samo duhom, ve i duom u obliku svog as-tralnog tela. Emisija astralnog tela se, kao to ete videti, razlikuje od mentalnog lutanja ili stanja transa izaz-vanog akaom. Stanje tokom

kojeg su astralno i mentalno telo odvojeni od fizikog tela se, po terminologiji o kultista, naziva ekstaza. Savreni magiar je u stanju da ode gde god eli u svom astr alnom obliku, mada e se, u veini sluajeva, zadovoljiti mentalnim lutanjem ili stanj em transa. Po pravilu, astralno telo samo kada je sjedinjeno sa mentalnim telom, a odvojeno od fizikog tela, izvrie dela koja treba uraditi psihikom magijskom radnj om. Pri emitovanju astralnog tela, moraju se preduzeti mere predostronosti, jer s e spone izmedju mentalnog, astralnog i fizikog tela, tj., takozvane mentalna i as tralna matrica, oslobadjaju od tela, poto su mentalno i astralno telo povezani sa fizikim telom samo pomou veoma suptilne elastine trake koja sija kao srebro. Ako t okom perioda u kojem su mentalno i astralno telo iz-van fizikog tela, to fiziko te lo dodirne neka druga osoba, bilo da je veta ili ne u magijskoj praksi, pomenuta traka e, budui da je krajnje suptilna, odmah pui na dva dela. Veza sa fizikim telom bi se tako prekinula, a fizika smrt bi bila posledica. Zato se na samom poetku mor a preduzeti najvea opreznost kod ovih vebi, da niko ne sme biti u mogunosti da dodi rne magiarevo telo dok on sebe stavlja u opisano stanje. Tanka traka bi se prekin ula, poto je ovekov elektro-magnetini fluid mnogo jai. ak ni ostljiva ivotna traka nek og naprednog magiar ne bi bila u stanju da se odupre tom fluidu. Medicinski strunj ak koji bi ispitivao telo os-obe ubijene na takav nain doao bi do zakljuka da je sm rt prouzrokovana sranom manom, embolijom ili paralizom srca. U stanju ekstaze, fi ziko telo je, kao i u sluaju vidljive smrti, bez ivota i oseanja; disanje se zaustav lja, srce se umiruje. Sledei rdovi imaju nameru da vam daju jasnu sliku praktine s trane postupka. Vidljiva smrt je takodje stanje ekstaze, iako je prouzrokovana p atolokim stanjima kod te osobe, koja svaki magiar moe lako objasniti. Medjutim, tre balo bi dodati da mentalna matrica, tj., vezni inilac izmedju mentalnog i astraln og tela, deluje pomou normalnog disanja, koje snabdeva krvne sudove sa etiri eleme nta, ukljuujui i akau, preko plua. Svi mi anamo iz iskustva da bez disanja nema ivota . Astralna matrica, vezna karika izmedju astralnog i fizikog tela, odrava se u ivot u ako je snabdevena sa dovoljno hrane. Magiar e sada postati svestan veze izmedju snabdevanja hranom i disanjem i nai e pravi razlog za prethodna poglavlja koja su se bavila svesnim disanjem i dobrouravnoteenom ishranom. Ako se jedno ili drugo z anemari tokom ovog stanja razvoja, re-zultat e biti poremeaji, bolesti i druge neu godnosti. Mnogi mentalni i psihiki poremeaji su prouzrokovani nepravilnostima, ili zanemarivanjem, ova dva faktora. Stoga je na samom poetku ukazivano da se telo, dua i duh moraju podjednako razvijati i odravati. Ako fiziko telo nije dobro uravno teeno, ako nije dovoljno jako i vrsto, i ako nema dovoljnu rezervu elektromagnetini h fluida koju obezbedjuje dobra hrana, ako nije bogato vitaminima, ime bi sebi ob ezbedilo odgovarajuu elastinost, trening ekstaze bi na njega imao loe dejstvo. Zbog toga e se svaki magiar sloiti da se asketski trening koji zahteva dijetalno smanje nje, mora posmatrati kao ekstrem i stoga nezdrav. Mnogi istinjaki metodi koji zaht evaju asketizam i asketski trening su jednostrani i, bez sumnje, opasni za ljude koji nisu Hindusi i ija fizika struktura nije priviknuta na lokalnu klimu. Medjut im, ako je magiar bio u stanju da ravnomerno razvije tri stupnja postojanja, tj., telo, duu i duh, on ne treba da se plai da bi se mogli desiti bilo kakvi poremeaji u njegovom mentalnom, astralnom ili fizikom telu. Ali, osoba koja ovaj kurs nije prola korak po korak, a tu i tamo zanemaruje neophodne predostronosti, mora raunat i na mogue poremeaje. Zato magiar nee zapoeti sa praktikovanjem emisi-je svog astraln og tela, sve dok nije sasvim siguran da je ispunio sve zahteve u svim koracima k oji su mu do sada preporuivani. U sluaju mentalnog lutanja, najsuptilniji deo, ast ralna matrica koja povezuje telo i duu, ostaje u telu, medjutim kada je astralno telo odvojeno od fizikog tela, sve je izvueno iz tela, to ini nunom dvostruku predost ronost kada se pristupa treningu ekstaze. Postupak koji treba slediti pri emitova nju astralnog tela je ustvari sasvim jednostavan, naroito za magiare koji su dobro ovladali mentalnim lutanjem. Odvajanje astralnog od fizikog tela se izvodi na sl edei

nain: Sedite u svoj asana-poloaj (mada se ove vebe mogu izvoditi i u leeem poloaju) i pustite svoje men-talno telo da izadje iz fizikog tela. Vaa svest, sada preneta u

mentalno telo, posmatra vae fiziko telo. Imaete oseaj da vae fiziko telo spava. Pomou maginacije morate sada zamisliti da se i vae astralno telo isto kao i mentalno te lo ranije izvlai iz fizikog tela snagom vae volje. Oblik astralnog tela mora biti j ednak obliku vaeg mentalnog i fizikog tela. Onda se sjedinite sa svojim astralnim telom stupajui u astralni oblik. Pri tome, imaete udan oseaj kao da astralno telo ni je sasvim vae, i zato morate odmah svesno povezati svoju mentalnu sa astralnom ma tricom. Inae ne biste uspeli zadrati u imaginaciji svoje astralno telo, je bi ono odmah bilo privueno prema vaem (fizikom) telu, kao d na njega deluje neki nevidljiv i magnet. Ako posmatrate svoje fiziko telo tokom ove vebe, shvatiete da postoje nep ravilnosti u disanju vaeg tela. Ali u trenutku kada koncentriete svoje misli na sj edinjavanje sa astralnim telom i na pravilno disanje, nai ete se zaista sjedinjeni sa vaim astralnim telom. Od samog trenutka kada ste tako sjedinjeni sa svojim as tralnim telom kao duh pored svog fizikog tela -ne posmatrajte nita drugo sem disan ja. Ovu vebu treba ponavljati sve dotle dok se ne naviknete na disanje u vaem astr alnom telu koje izvlaite iz svog fizikog tela sa kojim ste se spiritualno sjedinil i. Kao to vidite, samo svesno disanje u astralnom telu je ono koje izaziva ovo od vajanje astralne matrice. Ako vam, ponavljanjem prakse, disanje u mentalnom kao i u astralnom telu postane sasvim blisko, moete krenuti korak napred. Ako ponete i sati u svom astralnom telu, vae fiziko telo e prestati da die. Zbog odvajanja fizikog tela od astralnog oblika, fiziko telo e zapasti u stanje letargije, neku vrstu ne zdrave drem-ljivosti, udovi se ukruuju, a lice postaje bledo kao u mrtvaca. Medju tim, im prestanete disati izvan svog fizikog tela, elei da zavrite eksperimenat, odma h ete uoiti kako se vae astralno telo, kao privueno magnetom, uvlai u vae fiziko telo oje tada poinje ponovo disati sasvim normalno. Medjutim, pre nego to spiritualno p onovo ne prenesete svoje mentalno telo, tj., vau svest u fizikotelo, tako da astra lno i men-talno telo ponovo zausmu svoj fiziki oblik, nemojte aktivirati svoja ula i postepeno se osvestite. Ono to mi obino nazivamo umiranjem je potpuno isti proc es samo sa tom razlikom da se matrica izmedju fizikog i astralnog tela unitava. U sluaju obine smrti, astralna matrica izmedju fizikog i astral-nog tela se prekida, nekom smrtonosnom boleu, ili iz nekog drugog razloga, pa stoga astralno, zajedno s a mentalnim telom izgubivi svoj oslonac u fizikom telu, mora voljno ili nevoljno d a automatski emanira iz njega. Tokom ovog procesa, disanje se prenosi u astralno telo, a da ono toga i nije svesno. Eto zato, najpre, preminula bia ne oseaju nikak vu razliku izmedju fizikog i astralnog tela. Oni e to shvatiti postepeno im primete da im materijalno ili fiziko telo vie uopte ne koristi, i da astralno telo podlee v eoma razliitim pravilima (zakonima akaa-principa). Ve sam pisao o ovome u prethodno m poglavlju o astralnom planu. Prema tome, praksa svesnog odailjanja astralnog te la je imitacija procesa umiranja. Ovo oigledno dokazuje koliko ete blizu prii onoj granici izmedju stvarnog ivota i onoga to nazivamo smru kada praktikujete ove vebe. Zato, pridjite sa oprezom. Ako je magiar stekao potpunu kontrolu odailjanja svog a stralnog tela:1. strah od smrti je postao sasvim izlian, 2. magiar tano zna proces svog umiranja kao i mesto gde odlazi nakon skidanja svog smrtnog oklopa. Nakon es tog praktikovanja svesnog odvajanja astralnog tela od fizikog, disanje u vaem astr alnom obliku e postati stvar rutine, tako da ga vie neete primeivati, i imaete iste o seaje u astralnom telu, kao da ste jo uvek u svom fizikom telu, kao da ste jo uvek u svom fizikom telu. Ako elite da se vratite u svoje materijalno telo, treba da sve sno zadrite dah u astralnom telu, tako da je astralno telo u stanju da se izvue iz mentalnog tela i da ponovo zauzme oblik fizikog tela. U tom trenutku kada astral no telo ponovo zauzima fiziki oblik, telo e automatski poeti ponovo da die, to omoguav a povratak u fiziko telo. Ovo bi uvek trebalo prvo uvaiti. Mentalno telo, budui da podlee veoma drugaijim zakonima, ne die u istom ritmu kao to to ini materijalno telo u vezi sa astralnim. Jedino ako ste se navikli da astralno i mentalno telo izlaz e i vraaju se u fiziko telo, tako da to moete initi onoliko esto koliko elite, uvaavaj mere predostronosti u pogledu disanja, jedino tada ste sasvim sposobni da se pos tepeno udaljavate od fizikog tela. Na poetku ove uvodne vebe, ne lutajte daleko od svog fizikog tela. Tako imate mogunost bilo da stojite iza njega, ili da zauzmete njegov pravi poloaj, asanu. Sasvim druga veba je da se ne posmatra samo telo, ve, s lino kao kod odailjanja mentalnog tela,

zapaa i neposredna okolina. Konano, to je isti proces kao i mentalno lutanje; treb ali biste osetiti, uti i opaziti svaki pojedini predmet, samo sa tom razlikom da je duh, na neki nain, odeven u astralno telo, to omoguuje neku vrstu materijalnijeg efekta. Ako ete neko mesto posetiti samo u svom mentalnom obliku, da biste posma trali neki dogadjaj koji bi mogao izazvati dobar ili lo psihiki oseaj, niti ete ga o paziti ni os-etiti u svom mentalnom telu, niti e on na bilo koji nain uticati na v as. S druge strane, ako isti eksperimenat izvedete sa astralnim telom, opaziete g a tako snano kao da ste bili prisutni svojim fizikim telom. U sledeoj vebi ete nauiti kako da se postepeno uklonite od svog tela, korak po korak. Najpre ete osetiti ka o da vas za vae fiziko telo privlai neka nevidljiva, privlana sila slina onoj kojom m agnet deluje na gvodje. Ovo treba protumaiti injenicom da se karika izmedju astraln og i fizikog tela hrani, uva i odrava u ravnotei najsuptilnijim fluidom. Izvodjenjem vebi odailjanja astralnog tela, vi vrite svestan in protiv zakonitosti prirodnih el emenata u svom telu koja se mora nadvladati. Prema tome, kretanje astralnog tela zahteva vei napor nego kada se kreete samo sa mentalnim telom. To je razlog zato b iste se, najpre, trebali udaljavati od svog tela samo na nekoliko koraka i odmah vraati njemu. Poto magnetina, privlana sila stalno vas privlai i utie na vas, ona e i azvati razna oseanja u vaem astralnom telu, poput straha od smrti i slino. Ta oseanj a se u svakom sluaju moraju nadvladati. Napredovavi do ovog stupnja, trebali biste ovla-dati svim ovim pojavama. Produavajte razdaljinu od svog fizikog tela sa svak om novom vebom. Kako vreme protie, biete u stanju da pokrivate sve vee i vee razdalji ne. I to dalje odmiete astralno od fizikog tela, sve slabija e biti njegova privlana sila. Kasnije, kada putujete veoma daleko, videete da je veoma teko vratiti se u s voje telo. Ovo e postati lukav problem za magiara, naroito ako putuje planovima ili predelima koji ga toliko primamljuju da on poinje oseati malu tugu pri samoj pomi sli da se mora vratiti u svoje telo. Ovde vidite da magiar mora biti apsolutni go spodar svojih oseanja, poto im se privikne na to da se u svom astralnom telu osea ka o kod kue, ne samo na fizikom nivou ve i na astralnom planu, on obino postaje umoran od ivota oseajui se sklonim da se nikad vie ne vrati u svoj fiziki okvir. Nadvladae g a enja za nasilnim unitavanjem vitalne veze koja ga jo uvek vee za njegovo fiziko telo . Uiniti to znailo bi izvriti samoubistvo na isti nain kao i u fizikom telu. Pored to ga, to bi bio prekraj protiv Boanskog Providjenja, i naravno, imao bi karmike posle dice. Sasvim je razumljivo da je iskuenje za vrenje takvog samoubistva veoma jako, naroito ako magiar skoro umire zbog tuge u fizikom svetu nakon svog blaenstva koje je isku-sio na drugim planovima. Postigavi lep napredak u ovim vebama odailjanja as tralnog tela tako da moe prei svaku razdaljinu, magiar sada ima priliku da ovu spos obnost iskoristi za viestruke zadatke. On se moe preneti bilo gde sa svojim astral nim telom, gde god eli biti, moe leiti bolesne ljude akumulirajui i kondenzujui magne tini ili elektrini fluid u astralnom telu prenosei ga na pacijente. Leenje sa astral nim telom je daleko prodornije i delotvornije nego pukim prenosom misli ili ment alnim lutanjem, poto e fluidi sa kojima magiar radi postati efektivni samo na odgov arajuem planu bolesne osobe. Magiar moe vriti i mnoge druge uticaje. On se moe materi jalizovati pomou zemljanog elementa, koji zgunjava u astralnom telu na astralnom p lanu, pred samim nosom nekog iskusnog adepta kao i laika do te mere da ga se moe u ti, opaziti i videti fizikim oima. Rezultat, u tom pogledu, zavisi od trajanja tre n-inga i od sposobnosti akumulacije zemljanog elementa u astralnom telu. Oigledno je da magiar pomou astralnog tela moe izvoditi i fizike radnje. Izazivanje pojava k ako ih adepti vide poput zvukova kucanja, i uticaj na zemaljske poslove, itd., o vde nalaze zadovoljavajue objanjenje. Stvarno i iskreno reeno: uopte ne postoje gran ice za magiara, i samo od njega zavisi u kom se smeru eli usavriti. U svakom sluaju, on tano zna kako da postigne sve te stvari, isto kao i kako da kondenzuje samo j edan deo tela, recimo, jednu ruku, dok druga ostaje astralna. Ako je, pomou svoje imaginacije, sposoban da ubrza elektronske vibracije nekog predmeta, on e takodj e moi da produhovi #ili odnese duhom Prim.Prev.# neke predmete koji odgovaraju meri n jegovih moi i njegovog razvoja, pred oima drugih ljudi, i da ih prenese na astraln i plan. U tim sluajevima, materijalni predmeti vie ne podleu fizikim zakonima nego e postati astralni. Stoga je puka sitnica za magiara da prenese takve predmete na n ajveu udaljenost pomou svog astralnog tela, i da ih ponovo vrati u prvobitni oblik

. Sa laike take gledita takve pojave bi bile utvare (himere), medjutim, svaki iskus ni magiar e biti u stanju da lako izvede takve i jo udnovatije pojave o kojima bi se inae moglo gov-oriti kao o krajnjim udima. Ali, kao to ste shvatili iz onoga to sam do sada objasnio, takve pojave nisu uda, jer uda u pravom smislu rei uopte ne posto je. Magiar prepoznaje Vie Moi i njihove zakone, i zna kako da ih primeni u korist l judskog roda. Mnogo primera bi se ovde moglo navesti, medjutim, nekoliko nagoveta ja moe biti dovoljno onome ko trai prosvetljenje.

IMPREGNACIJA ASTRALNOG TELA SA ETIRI OSNOVNE BOANSKE OSOBINE Kada je magiar stigao do ovog stupnja razvoja, on e poeti da izraava svoju zamisao Boga u konkret-nim ide jama. Mistik, budui da je treniran samo jednostrano, ili Jogi, itd., vidi u svom Boanstvu samo puki aspekt kojem on prua svoje oboavanje i potovanje. Pravi mudri ade pt, koji u svom razvoju uvek uzima u obzir etiri elementa, predstavie zamisao Boga u etiri vida saglasno zakonima Svemira, i to, svemonost, koja odgovara vatrenom p rincipu, sveznanje i mudrost koji pripadaju vazdunom principu, besmrtnost kod vod enog principa i sveprisutnost kod zemljanog principa. Na ovom nivou, magiarev zad atak e biti da meditira o ove etiri boanske ideje -aspekta -po redu. Duboke meditac ije, na nekinain, omoguuju magiaru da direktno ekstazira (ecstasize) sa jednom od o vih boanskih vrlina, sjedinjujui se sa njom na takav nain da osea da je on sam ta vr lina. On mora da iskusi isto sa sve etiri vrline njegovog Boga. Uredjenje vebi je njegova lina stvar, to znai doputeno mu je da meditira o svakoj od vrlina sve dotle dok ne postane sasvim siguran da se data vrlina personifikovala u njemu. On moe i zvoditi meditacije, zavisno od njegovog slobodnog vremena, na takav nain da preko meditacije priziva sve vrline, po redu, u jednu vebu. Meditacija mora biti tako duboka, tako prodorna i tako uverljiva da astralno telo postaje identino sa vrlin om. Magiareva zamisao Boga je univerzalna, ukljuujui sve etiri boanske vrline, saglas no univerzalnim zakonima. Zbog toga, magiar bi trebao pridati najveu panju ovim med itacijama, poto su one apsolutno neophodne za ostvarivanje sjedinjenja sa Bogom. i m je, nakon duge i duboke meditacije, u stanju da oblikuje tanu ideju ove etiri boa nske vrline, on je toliko sazreo da moe ustanoviti vezu (odnos) iz prakse koja e b iti opisana u poslednjem koraku ovog predavanja. Ove meditacije proizvode jednu vrstu obogotvorenja magiarevog duha i due i, konano, one e uticati na njegovo telo n a analogan nain, omoguavajui mu da uspostavi sjedinjenje sa njegovim Bogom koji je jezgro i materija ovog kursa vebanja. MAGIJSKI FIZIKI TRENING (IX) Stalnom prakso m u ovom kursu uenik je preao veliku razdaljinu na putu do stanja u kojem vie nema potrebe za nekim naroitim treningom tela. Od sada e on morati da pojaava moi koje je do sada razvio i da ih koristi na razliite naine. Dole u dati jedan broj uputstava koje uenik moe slediti bez ikakvog napora, u skladu sa merom njegovog razvoja. LEE NJE BOLESNIH LJUDI POMOU ELEKTROMAGNETINOG FLUIDA Divan i sveti rad je pomaganje l judskom rodu u patnji. Magiar je sposoban za vrenje uda kad je u pitanju leenje bole snih, ba kao to su ih toliki Sveci vrili u prolosti i jo i danas ih izvode. Nijedan o d nestrunih praktiara, magnetizera ili medijuma izleitelja nee nikada znati da oslob ode dinamike moi koje odgovaraju primarnim principima, na tako udnovat nain, kao to t o ini magiar. Ovde se, naravno,

pretpostavlja da magiar poznaje okultnu anatomiju tela u pogledu elemenata, i nji hova pozitivna i negativna dejstva, inae, nikakav uticaj na arite bolesti ne bi bio mogu. Pomou akaa-principa i svojih vidovitih oiju, magiar e odmah prepoznati uzrok bo lesti i biti u stanju da utie na korene bolesti. Kada je poreklo bolesti u mental noj sferi, magiar pre svega treba da utie na duh (um) pacijenta da bi uspostavio s klad. Kao to sam ve pomenuo, astralna sfera moe samo uticati na astralni plan, ba ka o to i materijalna sfera moe uticati samo na materijalni plan. Ovu injenicu morate uvek imati na umu. Bilo kakvo pretvaranje iz jednog plana u drugi moe se jedino o stvariti pomou odgovarajue matrice ili povezujue spone suptilnije moi. Misao nikad n

e moe stvoriti fiziku mo niti leiti neko fiziko oboljenje. Medjutim, misao koja je us redsredjena na veru i uverenje, moe izazvati jake vibracije u mentalnoj sferi pac i-jenta koje se preko mentalne matrice prenose na astralno telo. Ovakav uticaj n e dopire dalje od due paci-jenta. Ovo samo navodi pacijenta da razmisli o procesu leenja, stvarajui tako vibracije koje su neophodne za izleenje, ali nita vie. Oigledn o se moe postii neka vrsta mentalno-astralnog ublaavanja; sam pacijent e mentalno iz azvati ubrzanje procesa leenja, medjutim, ovaj uticaj nije dovoljan za fiziku bole st, naroito ako je pacijent ve izgubio veliku koliinu unutranje snage tako da se flu idi koji su neophodni za leenje ne mogu obnoviti. Stoga bi uspeh bio veoma zanema rljiv, a ozdravljenje subjektivno. U ovu kategoriju metoda leenja spadaju sugesti ja, hipnoza, autosugestija, leenje verom i tako dalje. Magiar nee potcenjivati ove metode, ali, s druge strane, nee se ni oslanjati na njih, koristei ih samo privrem eno. Ni u kom sluaju ovi metodi nee za njega prdstavljati tako visoku vrednost kak o je opisano u mnogobrojnim knjigama. Mnogo upeatljiviji e biti rad pravog magiara koji je stekao veliki viak ivotnog magnetizma, okultnim treningom i odgovarajuim nai nom ivota. Njemu nisu potrebni ni pacijentova vera niti bilo kakva sugesti-ja, hi pnoza niti oreol. Takav magnetizer presipa svoju vitalnu mo, pomou svog vika, u ast ralno telo -ako je potrebno ak i protiv pacijentove volje i tako postie bre ozdravl jenje, jer njegov magnetizam ima jai nadraaj, pojaavajui pacijentovu astralnu matric u. Stoga, magnetopat moe veoma uspeno leiti i dete, koje ni preko svoje imaginacije niti putem svoje podsvesti ne moe doprineti ubrzanju procesa leenja. Sasvim je dr ugaije kod magiara koji se usavrio za leenje, lei stotine pacijenata dnevno, a da se njegova ivotna sila uopte ne smanjuje. Magiar koristi univerzalne zakone i direktno dodiruje oboleli fiziki organ svojim uticajem, koji prolazi prvo kroz astralno t elo zajedno sa matricom. To je razlog zato magiar ima mnogo jae dejstvo nego svi do sada poznati iscelitelji. Proces leenja, u nekim okolnostima, moe se odigrati tak o brzo da se to moe posmatrati kao udo sa gledita medicinske nauke. Nemam nameru pr opisivati nikakva opta pravila pravom magiaru za leenje bolesnih, poto sam sigu-ran da on ve ima svoj lini metod rada zasnovan na zakonima koje je nauio. Bie dovoljno s amo dati nekoliko korisnih preporuka. Magiar radi sa snagom volje i imaginacije, i treba da se uspostavi sklad. Ovde magiar mora biti potpuno svestan aktivnosti s vog duha, tako da njegovo ni astralno ni fiziko telo, ve samo njegov duh vri uticaj . Stoga, najveu panju treba posvetiti duhu; telo i dua se moraju potpuno zanemariti da bi se pojaalo dejstvo iz duha na duh. Na primer, ako se pacijent nalazi u ago niji ili u stanju duboke nesvestice, magiar e biti u stanju da ga povrati. Ako se uzrok bolesti nalazi u astralnom telu, magiar e raditi sa akumulacijom ivotne sile koju im-pregnira eljom za brzim ozdravljenjem. On e preneti akumuliranu mo iz svemi ra u astralno telo pacijenta, ne doputajui da ta ivotna mo prodje prvo kroz njegovo telo. Pri tome, magiar izbegava svako slabljenje svoje vitalnosti i, istovremeno, meanje pacijentovog bolesnog Od-a sa njegovim vlastitim. Ako su uzroci bolesti f izike prirode, i ako je povredjen neki organ u telu, magiar pribegava elementima i elektrinom i magnetinom fluidu. Ako je pacijent jake gradje, magiar e raditi samo s a elementima koji imaju povoljan uticaj na bolest; tako e, visoku temperaturu nap asti elementom vode. Primenjeni elemenat e sam stvoriti potrebni fluid -elektrini ili magnetini, a pacijentu e se pripisati niz uputstava, reim, vrsta disanja, trave , kupke koje odgovaraju elementima. Medjutim, ako je pacijentovo telo ve toliko o slabilo da nije u stanju da primi potrebni elemenat i, prema tome, da proizvede odgovarajui fluid, nema drugog izlaza za magiara sem da fluidom direktno napu-ni o boleli organ. Ovde treba dobro voditi rauna o okultnoj anatomiji i polarizaciji. Bilo koji organ kojivri funkciju magnetinog fluida ne sme se nikada napuniti elekt rinim fluidom da se pacijent ne bi povredio. U organima gde deluju oba fluida, ma giar e dobro postupiti ako fluide uvodi uzastopno (prvo jedan pa drugi). Pretposta vimo da on eli vriti uticaj na glavu pomou fluida, on e puniti prednji deo elo levu s tranu i unutra veliki mozak sa elektrinim fluidom. Ako magiar radi sa polaganjem r uku na pacijentova tela, to je sasvim

dobar nain, ali nikako neophodan, on e taj in izvoditi u skladu sa fluidima. U pogl

edu naeg primera glave on e uticati na elo i levu stranu glave svojom elektrinom, tj . desnom rukom, a na zadnji deo i desnu stranu glave sa svojom levom, magnetinom rukom. Magiar koji je izvanredno dobro uveban u praksi leenja, nee pribegavati nikak voj vrsti zamaha niti polaganja ruku na pacijenta, jer on sve to moe ostvariti po mou svoje dobro razvijene imaginacije. On mora znati kako da vodi magnetini ili el ektrini fluid pomou imaginacije, i u najmanje organe, to jest, mora biti u stanju da usmeri magnetini fluid u, recimo, unutranji deo oiju ili elektrini fluid u rub oni h jabuica. Na ovaj nain on ne samo to e uspeno leiti mnoga ona oboljenja, pojaavajui elnu mo, nego e takodje biti u stanju da slepom ponovo povrati vid, pod uslovom da slepilo nije izazvano oteenjem sk-lopa. Neutralne delove tela treba puniti bilo s a elementom koji pripada tom regionu tela bilo sa akumulira-nom ivotnom silom. Ne bi bila previe ozbiljna greka ako bi sasvim zanemarili neutralne delove, poto e zrae nje fluida indirektno uticati i na neutralne organe. U sluaju da nije samo jedan organ u pitanju, ve je oteeno itavo telo, kao kod nervnih bolesti, ili bolesti krvi, elektrini fluid treba voditi celom desnom stra-nom pacijentovog tela, a magnetini fluid levom stranom. Ako, nakon uzastopnog prenosa oba fluida na pacijentovo te lo, ono vie nije dovoljno prijemljivo, mogu se uvoditi elementi u skladu sa prede lima tela. Svaku krajnje dinaminu akumulaciju elemenata u bolesnom telu treba izb egavati, poto pacijent nee prihvatiti takav nadraaj. Najefikasniji magijski proces leenja sastojise u skladnom uzastopnom uticanju na pacijentov duh, duu i telo. Na osnovu pomenutih primera i analogno univerzalnim zakonima, magiar treba da zna ka ko da postupa bez nekih naroitih preporuka. Odgovarajui na pitanje, da li bi struan i sasvim uveban magiar bio u stanju da potpuno izlei svaku vrstu bolesti, ak i najn eizleivije, moglo bi se rei da magiar, ustvari, ima mogunost da lei ak i maligna obo-l jenja, pod uslovom da nijedan od organa u telu ne nedostaje. Medjutim, magiar e pr oitati u Knjizi Sudbine Akai dokle mu je dozvoljeno da intervenie, jer neka oboljen ja zavise od karmikih uslova, to znai da pacijent mora da ispata za neku greku u ovom ili pre-thodnom njegovom ivotu bolovanjem te bolesti. Medjutim, ako magiar oseti poziv da deluje kao sredstvo za okonanje, leenje ili ublaavanje bolesti, ili da je sasvim izlei to takodje pravi magiar moe proitati u Akai on e uiniti zaprepaujua vu ovih uputstava i potujui univerzalne zakone. Najvii adepti koji su ikada hodili naom planetom i izvodili najneverovatnija izleenja, oivljavanje mrtvih, itd., mogli su to initi jedino potujui univerzalne zakone, njihove moi i fluide, i tu uopte nije bitno da li je ostvarljivost njihove vere igrala ikakvu ulogu, svesno ili nesve sno, ili je iva re Kabala bila vaan inilac. Koliko udnovatih izleenja moe postii, zav zaista samo od stepena magiarevog razvoja. MAGIJSKO PUNJENJE TALISMANA, AMAJLIJA I DRAGOG KAMENJA Verovanje u talismane, amajlije i drago kamenje potie jo od neza pamenih vremena i ima svoje porek-lo i fetiizmu koji je jo uvek rasprostranjen medj u primitivnim rasama. Verovanje u talisman i druge st-vari preivelo je od tih naj ranijih do dananjih dana, ali je modifikovalo svoj karakter u skladu sa modernim nainom ivota . ta su drugo nego talismani sve maskote, privesci, prstenovi i broevi za koje se pretpostavlja da donose sreu? To je kamenje rodjenja (birthstones). To je drago ili polu-drago kamenje koje simbolie mesec ovekovog rodjenja: uobiajeni s pisak (sa modernim varijantama), poinjui sa kamenom Januara, je sledei: granat, ame tist, hematit (akvamarin), dijamant, smaragd, biser (aleksandrit), rubin, sardon iks (peri-dot), safir, opal (turmalin), topaz (citrin), i tirkiz (cirkon). Prim. prev. # koje je naroito do danas sauvalo visoko potovanje. Otuda, ako nije bilo neto istinito ili moda ak magijsko u prirodi talismana, seanje i verovanje u njih moral i bi nestati pre mnogo vremena. Odvojmo onda plevu od ita i podignimo malo veo. T alisman, amajlija ili kamen rodjenja je namenjen da pojaa pouzdanost i veru kod o sobe koja ga nosi. Obraanjem vee panje na talisman, pomou autosugestije se utie na po dsvest nosioca u eljenom pravcu i u skladu sa njegovim sposobnostima mogu se post ii razna dejstva. Nije udo ako neki ovek sklon materiji,

nezainteresovani naunik, osudjuje takvo verovanje izraavajui kritiku i zbijajui ale, nazivajui ga vrstom praznoverja. Mudar magiar je svestan istinske prirode takvih s tvari i on nee biti zadovoljan noenjem talis-mana samo u cilju podizanja vere i uv

erenja, ve e nastojati da istrai zakone koji lee ispod tajni talismana. On zna da ta lismani zasnovani na verovanju svojih vlasnika, postaju neefikasni im predju u ru ke nevernika ili skeptika. Sa svojim poznavanjem uzrone veze, magiar zalazi sve du blje i dublje u materiju koja je povezana sa tim. Pre nego to se pozabavimo ovom sintezom, objasniemo neke razlike. Talisman u rukama magiara nije nita drugo do ins trument, nit, neto materijalno u koje on vezuje ili zatvara svoju mo, svoj najvii u zrok, svoj fluid. Njegov oblik, bilo da je to prsten, privezak ili bro, i njegova materijalna vrednost njemu ne znae nita. On ne obraa panju na lepotu, modu, niti ug led. On za njega predstavlja predmet pomou koga e, vezivanjem svojih moi za njega, stvoriti neke uzroke namenjene za oslobadjanje eljenog dejstva bez obzira da li o soba koja ga nosi veruje u to ili ne. S druge strane, pentekl je specifian predmet, talisman koji je u skladu sa zakonima analogije u vezi sa eljenim dejstvom, snag om, sposobnou i uzrokom. Magiar mora potovati ova pravila analogije kada pravi i pun i takav pentekl koji e uvek pretpostaviti talismanu, naroito ako eli da komunicira sa licima drugih viih svetova, bez obzira da li se radi o dobrim ili loim biima, ge nijima ili demonima. Amajlija predstavlja boansko ime, ili sveti stih iz Biblije, Mantru, to jest, reenicu koja izraava oboavanje boanstva ispisanom na pergamentu il i na obinom pergament-papiru. I noenje raznih magijskih biljaka, kao to je mandrago ra i sline za koje se veruje da poseduju neku vrstu zatitne moi, pripada ovoj kateg oriji ama-jlija. Dalje, ova kategorija ukljuuje fluid-kondenzatore u vrstom ili ten om obliku ili upijau hartiju navlaenu njima, napunjeno kamenje i prirodne magnete isto kao i male vetake magnete u obliku potkovice. Na kraju dozvolite mi da pomene m drago i polu-drago kamenje koje predstavlja naroito dobre fluid-kondenzatore i koje se uvek koristilo za zatitu, sreu, uspeh i izleenja. Astrolozi su svakom kamen u pripi-sivali naroito dejstvo, na osnovu teorije boje i tvrdoe, i savetovali ljud ima rodjenim pod odredjenim zna-kom ili planetom da nose odredjeni kamen kao kam en sree. Medjutim, pravi magiar zna, naravno, da ovo astroloki odabrano kamenje ima veoma beznaajno dejstvo, i da je takav kamen apsolutno bezvredan za svakoga ko n e veruje u te stvari, mada je kamenje koje je u skladu sa astrolokim dejstvom pod esno i prijem-ljivo za odgovarajue magijsko punjenje kad se radi o tvrdoi, hemijsk om sastavu i boji. Magiar moe, to vie moe, potovati ove astroloke argumente, ali on ni u kom sluaju ne zavisi od njih. On moe, ako eli, magijski napuniti svaki kamen, ak i onaj koji bi izgledao najbeskorisniji sa astrolokog gledita, do te mere da se nek i rezultati mogu postii bez obzira da li osoba veruje ili ne u rezultat; ishod e u vek biti magiareva naredba i nita drugo. Predstavivi razne vrste i varijante talism ana, amajlija, pentekla i dragog kamenja, doz-volite mi na kaem neto o nekoliko pu njenja od kojih u navesti 10 vrsta: 1. Punjenje sa pukom snagom volje u vezi sa i maginacijom. 2. Punjenje pomou vremenske akumulacije ivotne sile i impregnacije elj e. 3. Punjenje pomou vezivanja elementala, elementara, i bia da bi izvrila eljeni re zultat. 4. Punjenje pomou linih ili tradicionalnih rituala. 5. Punjenje pomou magij skih formula, mantri, tantri i sl. 6. Punjenje akumulacijom elemenata. 7. Punjen je elektrinim i magnetinim fluidom. 8. Punjenje pomou akumulacije svetlosti. 9. Pun jenje pomou elektro-magnetinih kugli volti. 10. Punjenje pomou seksualno-magijske o peracije. Svaka od ovde navedenih mogunosti punjenja ima mnogobrojne varijante, a li bilo bi predugo da ih sve opisujem. Napredni magiar e otkriti svoja lina punjenj a pomou svoje intuicije. Ovih deset ovde pomenutih naina treba samo da poslue kao p ravilo postupanja, i zato je dat kratak opis.

1.PUNJENJE SAMOM VOLJOM U VEZI SA IMAGINACIJOM Ovo je najprostiji i najlaki metod , ije dejstvo zavisi od snage volje i imaginativne sposobnosti magiara. Svaki tali sman, amajliju, pentekl, izuzev papira i amajlija na pergamentu, treba oistiti od fluida koji prianjaju za njih, pre nego to se moe izvesti magijsko punjenje. Najb olji nain za to je pomou magije vode. Uzmite au svee hladne vode i uronite talisman u nju. Pri tome, koncentriite se na to da voda odnosi sve loe uti-caje. Zadrite malo tu koncentraciju. Nakon nekoliko minuta duboke koncentracije, treba da budete p otpuno sigurni da je voda usisala sve zle uticaje, i da ih se va talisman sasvim oslobodio. Osuite talisman i budite apsolutno sigurni da je on prijemljiv za va lin

i uticaj. Ovo ienje morate izvesti sa svakim talismanom (koji nije tean) bez obzira na metod koji ete koristiti za njegovo punjenje. Drite talisman u ruci i pomou imag inacije fiksirajte u njega svoju elju sa svom svojom snagom volje, sa verom i uve renou. Odredite vreme delovanja svoje elje, da li da traje samo za odredjeni period ili zauvek, zatim, da li je dejstvo namenjeno samo za odredjenu osobu ili za sv akoga ko bude nosio talisman. Koristite formu sadanjeg vremena, to jest, zamiljajt e da se eljeni ishod ve ostvaruje. Moete pojaati kvalitet koncentrisane elje estim pon avljanjem punjenja koje e dati talismanu pro-dorniju zraeu mo. Prenesite oseanje, dok se koncentriete na elju, da bi efektivnost talismana trebala ostati i jo se pojaava ti i ako vi ne mislite o njemu, i da, u sluaju kada je namenjen za nekog drugog, ima isti efekat. Pod uslovom da ste napunili talisman onako kako ste najbolje zn ali i sa najveom moguom snagom, on je spreman za upotrebu. 2.PUNJENJE SA VREMENSKI OGRANIENOM AKUMULACIJOM IVOTNE SILE I IMPREGNACIJOM ELJE Talisman treba osloboditi fluida na isti nain kao to je opisano u prvom metodu. Ako je u pitanju talis-man koji elite lino koristiti, treba da izvedete akumulaciju ivotne sile u svom telu (v idi uputstva Koraka III). Ako ste ekspanzivno napunili telo sa ivotnom silom, vod ite je, preko svoje desne ruke, u talisman i sabijte nagomilanu ivotnu silu do te mere da ona ispunjava ceo oblik talismana, amajlije ili kamena. Pri tome, mor-a te zamiljati da talisman usisava u sebe tu vitalnu silu, drei je u sebi onoliko kol iko vi to elite. Morate raditi sa vrstim uverenjem da, dok nosite ili koristite ta lisman, njegova efektivnost nee opadati nego e, napro-tiv, postajati sve jaa. ivotna sila koju preuzima talisman i koja je u njemu sabijena do sneno-belog sjaja, veo ma lii na sjajno sunce. Vidite dokle mora ii vaa imaginacija. elju u vezi delovanja talismana prenesite u svoje telo jo dok akumulirate ivotnu silu. Nakon toga treba imaginarno utvrditi i trajanje dejstva. Odaberite sadanje vreme da izrazite svoje unutranje uverenje da je talisman dobio svoju punu dejstvenost odmah na-kon punj enja. Ne zapovedajte vie elja jednom talismanu, a ponajmanje suprotnih. Najdelotvo rnije punjenje se ograniava samo na jednu jedinu elju. Zatim, uvek izraavajte elje k oje su u domenu mogunosti, i izbe-gavajte fantastina punjenja koja se ne mogu ispu niti. Ovo poslednje vai za sve vrste talismana i punjenja. Koliko je ekspanzivna snaga takvog punjenja, moe se najbolje proveriti pomou sideralnog klatna. Ako tali sman punite za nekog drugog, akumuliranu ivotnu silu ne treba voditi kroz svoje t elo, nego je treba direktno uzimati iz svemira, imaginarno je zgunjavajui i prenos ei u talisman. Sve ostale instrukcije ostaju iste.

3.PUNJENJE VEZIVANJEM ELEMENTALA, ELEMENTARA I BIA ZA KOJA SE PRETPOSTAVLJA DA OS TVARUJU ELJENO DEJSTVO U prethodnim koracima ve sam opisao stvaranje elementala i elementara. Naravno, svako takvo bie se moe vezati za talisman, pentekl, amajliju ili kamen. Magijsku formulu treba izvesti sa reju koju sami oda-berete, kratkim, specijalno sastavljenim ritualom ili gestom pomou imaginacije. Zatim e biti dovolj no da uinite gest ili ritual ili da izgovorite re ili formulu i zaarani elemental e osloboditi odredjeno dejstvo. Magiar e svakako znati vreme kada e biti u stanju da vee neko bie za talisman. Oigledno je da e on koristiti elementale na uticaj na ment alnu sferu, ali za postizanje astralnih ili materijalnih rezultata on e pribei ele mentarima. I entiteti ili bia mogu se isto tako vezati za talisman, na ovaj nain, i ne postoji dobro uveban magiar koji ne bi mogao da izvede takve radnje. On je sp osoban da uspostavi kontakt pomou prakse pasivne komunikacije, pomou magijskog ogl edala, ili izazivanjem transa u Akai. Ovde dalja uputstva nisu potrebna, jer sam magiar mora da zna ta treba da radi. 4.PUNJENJE POMOU INDIVIDUALNOG ILI TRADICIONAL NOG RITUALA Ova praksa je uglavnom omiljena kod istonjakih magiara koji su obdareni zapanjujuom koliinom strpljenja koja je neophodna kad se radi o ovoj vrsti punjen ja. Orijentalni magiar pravi odredjeni znak iznad talismana, ili taj znak pravi d irektno sa njim (talismanom) u vazduhu, ili sa rukom, prstima ili ak samo sa jednim prstom to je sasvim lina stvar. Pri tome, on se koncentrie na dejstvo koje eli d a ima talisman. On e ponavljati ovaj eksperimenat nekoliko puta dnevno, stvarajui tako jaku bateriju volt u akai tim estim ponavljanjima, da bi postigao to bolje eljeno dejstvo. Ako je, estim ponavljanjem eksperimenta, magijski volt postao dovoljno ja

k, dovoljno je samo izvesti ritual ili znak sa, ili iznad, talismana (koji se ak moe izvesti i bez imaginacije ili bez ikakvog mentalnog napora) a bi se proizvelo eljeno dejstvo. Magiar koji je upoznat sa Kabalom, znae da se baterija u akai ritua lno puni 462 puta, to odgovara kabalistikom broju 462, i to 462 dana, da bi ritual mogao proizvesti automatsko dejstvo. Ovo punjenje je izvodljivo bez velikog nap ora, ali je veoma zamorno i dugo, i jedan evropski magiar e teko pokazati toliko st rpljenja da bi postigao rezultat koji moe bre postii pomou nekog od ovde opisanih me toda. Punjenje pomou tradicionalnog rituala je lake i zahteva samo nekoliko ponavl janja da izazove kontakt, a dejstvo je tako zapanjujue da se granii sa udom. Ovde j e problem u tome to su ti ritualni tradi-cionalnog punjenja tajne lo , drutava, sekt i i manastira koje ja lino ne mogu otkriti. Sasvim je jasno da bi se magiar koji j e dobro uveban u vidovitosti mogao lako domoi tih tajni, medjutim uvek postoji opa snost da bude otkriven. A orijentalni magiari koji uvaju svoje rituale pod zakletv om smrti postupili bi nemilosrdno prema svakom ko bi se usudio da ih uzme bez do zvole. Stoga upozoravam svakog magiara da ne ini takve kradje. Obino se pomou gestov a takvi tajni znaci raznih boanstava ISHTA DEVATAS izvode na talismanu, na slian n ain kao to sam to detaljno opisao kod individualnih rituala. Nema sumnje da takvo punjenje ima izvanredno jako dejstvo zato to taj posebni ritual slave stotine mag iara i koji se tako prenosi tradicionalno sa generacije na generaciju. lanu koji s e proglasi zrelim obino se nudi takav ritual kao neka vrsta odlija. Odobrenje takv og rituala koje istovremeno uspostavlja kontakt sa odgovarajuom baterijom na Isto ku se naziva ANKHUR ili ABHISHEKA.

5. PUNJENJE POMOU MAGIJSKIH FORMULA, MANTRI, TANTRI, ITD. Ova vrsta predstavlja j edno od najveih i najmonijih punjenja ali ono zahteva visoko znanje i mnogo pripre ma koje u opisati u moje sledee dve knjige, o magijskoj evokaciji i praktinoj Kabal i. Zato u se ovde ograniiti samo na kratku napomenu. Prva vrsta punjenja se ostvar uje ponavljanjem magijske formule, a eljeno dejstvo se postie pomou nekog bia odabra nog za ovu svrhu. Punjenje pomou mantri se izvodi zamiljanjem ili izgovaranjem sve -te reenice, u znak oboavanja boanstva, vie puta u odgovarajui talisman tzv. JAPA-YOG A. Osobina tog boanstva se materijalizuje na taj nain. Apsolutno je izvesno da se u dnovati rezultati mogu na ovaj nain postii na svim planovima. Punjenje pomou tantri nije nita drugo do ispravna primena magijske rei gde se koriste neke kosmike snage pomou odgovarajuih slova, rei, itd., u vezi sa kosmikim ritmom, zvukom, bojom, osob inom. 6. PUNJENJE AKUMULACIJOM ELEMENATA Ova mogunost punjenja nudi se svakom mag iaru koji je proao kroz svoj praktini trening sve do sada. Ako magiar eli postii neki rezultat preko principa elementa, on e talisman ili pentekl koji odabere napuniti sa odgovarajuim elementom. Samo punjenje se vri na isti nain koji je opisan pod br ojem 2, kod akumuliranja ivotne sile samo to se ovde umesto nje koristi eljeni elem enat. Za linu upotebu, akumulacija se vri u svom telu, ali za druge osobe uzima se (i vodi) direktno iz svemira. Ako je na primer jednim elementom teko ovladati, t reba koristiti suprotni za zaklanjanje pomou napunjenog talismana. I mnogi drugi rezultati se mogu postii preko eleme-nata a magiar koji apsolutno vlada elementima e intuitivno sam sastaviti eljene varijante. 7. PUNJENJE POMOU ELEKTRINOG ILI MAGNE TINOG FLUIDA Jedno od najjaih punjenja sastoji se u korienju elektrinog ili magnetinog fluida. Kada talisman treba da neto zatiti, da sauva, zrai ili da razvije bilo koju vrstu aktivnosti, uglavnom e se koristiti elektrini fluid, ali ako treba da proiz vede privlanu mo, da izazove simpatiju, sreu ili uspeh, koristie se magnetini fluid. Nain punjenja je sasvim isti kao prethodno opisani, ali ako je u pitanju talisman za linu namenu, aku-mulacija se izvodi samo u odgovarajuoj polovini tela, dakle, ne u celom telu. Magnetini fluid se akumulira dinamino u levoj polovini tela i pro jektuje preko leve ruke u talisman. U sluaju elektrinog fluida, to e biti desna str ana, a projektovanje u talisman se vri preko desne ruke. 8. PUNJENJE PREKO AKUMUL ACIJE SNAGE SVETLOSTI Za postizanje finijih duhovnih efekata poput poveavanja raz nih okultnih moi, imaginacije, inspiracije, intuicije, itd., talisman se puni zgu snutom snagom svetlosti. Punjenje se vri na isti nain kao akumulacija ivotne sile s a prateom impregnacijom elje, vremenskim ograniavanjem i tako dalje. Svetlost sabij

ena u talisman je slina suncu koje sija sjajnije od obine suneve svetlosti.

Talisman namenjen za linu upotrebu se puni nagomilanom snagom svetlosti preko svo g tela, dok tu mo treba povlaiti iz svemira, kada je namenjen za druge osobe. Inae, treba se pridravati gore datih uobiajenih pravila i uputstava. 9. PUNJENJE SA ELE KTROMAGNETINOM KUGLOM VOLTOM Za ublaivanje karmikih uticaja, za zatitu od uticaja drug ih sfera i za usmeravanje sudbine u skladu sa ovekovom eljom, talisman se puni za line ili svrhe nekih drugih ljudi sa magijskim voltom. Ova vrsta punjenja se naziva voltiranje (volting) i predstavlja najtaniju imitaciju akaa-principa, i samo onaj m agiar koji stremi ka najviem cilju, sjedinjenju sa Bogom, mogao bi koristiti ovu v rstu punjenja a da ne optereti sebe uplitanjem u akau. Kao to sam ve esto pominjao, sve to postoji stvoreno je od dva fluida pomou etiri elementa. Prema univerzalnom z akonu, elektrini fluid e uvek biti u centru. Na periferiji elektrinog fluida, gde ir enje prestaje, poinje delovati magnetini fluid i tu je on najslabiji. Razdaljina o d fokusa ili centra do periferije elektrinog fluida je ista kao i razdaljina od p oetka magnetinog fluida do kraja periferije gde je magnetina privlana mo najjaa. Ovaj zakon vai kako u malim tako i u velikim stvarima, dakle i u mikro-i u makrokosmos u. Kada punimo sa voltom, tj., kada voltiramo, moramo obratiti panju na ovaj zakon. A ko elite napuniti talisman, pentekl ili kamen za svoje line ciljeve sa voltom, treba da postupite na sledei nain: U desnoj polovini tela aku-mulirajte dinamino elektrin i fluid, svom svojom snagom, preko ruke i na kraju preko kaiprsta. Projektujte el ektrini fluid u snanu elektrinu iskru i zatvorite je, svojom imaginacijom, tano u ce ntar talismana. Morate videti tu elektrinu iskru kao da je sasvim usijana. Zatim uinite isto sa magnetinim fluidom vodei ga preko kaiprsta leve ruke, a odatle ispred sebe, tako da kuglastu elektrinu iskru obavijete sa magnetinim fluidom do te mere da ona postaje nevidljiva u vaoj imaginaciji. Sabijeni magnetini fluid zamiljajte u plavoj boji. Ako ste to uspeli, treba da ostane samo mala plava kugla koja obu hvata ceo oblik talismana. Time je volt napravljen, a dok elektrini fluid zrai unuta r ovog volta a magnetini izvan njega, impregnirajte kuglu, to jest, spreman volt svoj om eljom i odredite trajanje dejstva. Ako kasnije elite pojaati ovo punjenje, to ver ovatno nee biti potrebno, sve to treba da uradite je da zgusnete magnetini fluid, a elektrini fluid koji je unutra poveava se automatski. Ovakav volt ima tako jako mag ijsko dejstvo da bi ak mogao, po volji, promeniti i Karmu. Magiar koji ovo moe post ii nije vie podloan obinoj karmi, ve samo Boanskom Providjenju. Pun-jenje talismana sa voltom za druge osobe treba raditi na isti nain, samo to elektrini i magnetini fluid ne treba vui preko svog tela ve direktno iz svemira. Voltiranje za druge ljude treba praktikovati samo u kra-jnje nunim sluajevima, poto magiar mora biti apsolutno sigu ran da je dotina osoba nadahnuta visokim idealima, da udi samo za idealima, ali je spopadnuta Karmom ili je, da to izrazimo na popularan nain, pod uticajem loih zve zda iji se tok loe sree nastavlja. Magiareve vidovite oi e shvatiti te injenice, a nje ova intuicija e ga uvek pouiti ta da radi a ta da izbegne. Na ovom mestu, sam magiar e biti odgovoran za sve i svakoga. Najnevernije Tome bi, medjutim, bile strano zap anjene ogromnim dejstvom takvog magijskog volta vezanog za mali potkoviasti magnet tako da itav magnet obavija kuglu. 10. PUNJENJE SEKSUALNO-MAGIJSKOM OPERACIJOM Po stoji jo jedna vrsta punjenja kojim u se samo ukratko pozabaviti. Iz etikih i moral nih razloga,

uzdravam se od detaljnog opisivanja prakse. Magiar koji meditira otkrie sve o ovoj praksi, ali e se uzdrati od njenog praktikovanja, poto je u medjuvremenu upoznao mn ogo raznih mogunosti punjenja. Jedino magiar na visokom etikom nivou mogao bi se us uditi da koristi ovu praksu, poto su, konano, za iste ljude i sve stvari iste. U ruk ama nekog nemoralnog oveka ove tehnike bi uinile vie tete nego koristi. U najboljem sluaju, mnogo nevolja bi se uinilo sa njima, a tako visoke moi kao to su ljubavne ne smeju se zloupotrebljavati. Zbog toga se ograniavam samo na kratak komentar prin

cipa na kojem je ova mogunost punjenja zasnovana. Pre svega, od sutinske vanosti su izvesne pripreme, bez kojih se operacija ne bi mogla uspeno izvesti. Svaka seksu alno-magijska operacija, bilo kojoj nameni da slui, jeste sveti in, molitva pomou k oje se podraava polni in ljubaavi. Sve to je stvoreno u svemiru stvoreno je inom lju bavi. Ovaj univerzalni zakon je temelj seksualne magije. Oigledno je da se mora r aditi sa bliskim srodnim partnerom, koji je proao kroz isti magijski trening. Muka rac, to jest, magiar predstavlja aktivni, stvarajui princip, dok je enski magiar pas i-van, radjajui princip. enski partner, upoznat sa vladanjem elektrinog i magnetinog fluida mora promeniti svoju polarnost, tako da njena glava postaje magnetina a g enitalije elektrine. Kod mukog partnera stanje je obrnuto. Polarnost njegove glave mora biti magnetina a genitalije elektrine. Odnos izmedju dva partnera stvara izv anredno jak bipolaran napon koji daje povoda ogromnom dejstvu. Posledica izvodje nja ovog ljubavnog ina nije nov ivot, ve radjanje eljenog uzroka zajedno sa njegovim de-jstvom. Ovde u operaciju ulazi i nii isto kao i vii dvostruki pol, etvoropolni magnet, Jod He Vau He koji obav-lja najveu misteriju ljubavi, ovde, Stvaranje. Ve oma bi lako bilo degradirati ovaj stvaralaki in, najuzvieniju stvar koja postoji na ovoj Zemlji, na puke telesne prohteve koji bi vodili ka prokletstvu. Izgon Adam a i Eve iz raja ovde nalazi svoj najvii simbolizam. Magiar koji se usudi prii najvio j od svih praksi mora vladati i viim i niim strujama da bi eventualno preneo punje nje u svoj talisman. Obeastiti ovaj sveti in telesnim eljama znailo bi ponoviti sudbi nu Adama i Eve kojima vie nije bilo dozvoljeno da uivaju u rajskim plodovima. Intu itivni magiar e shvatiti bez tekoa koliko je veliki ovaj sim-bolizam i nee mi zamerit i to se pridravam svoje obaveze tajnosti o najveoj od svih misterija. OSTVARENJE ELJ E POMOU ELEKTROMAGNETINIH KUGLI U AKAI, TAKOZVANO VOLTIRANJE Ve sam opisao stvaranje v lta pomou elektromagnetinog fluida u poglavlju o punjenju talisma-na. Proces je ist i i ovde, samo to za volt u akai elektromagnetina kugla treba da bude vea. Praksa je s ledea: Akumulirajte elektrini fluid u desnoj polovini tla svom moguomsnagom i proje ktujte ga preko dlana desne ruke van, oblikujui elektrini fluid istovremeno svojom imaginacijom u kuglu koja visi u vazduhu. Ova projekcija, dakle, ne ide preko p rsta, ve direktno preko unutranjeg dela desne ruke. Vatrena kugla, koja pomou sabij enog elektrinog fluida treba da postane usijano-crvena, dinamiki se poveava estom ak umu-lacijom elektrinog fluida u sebi a pomou stalno ponavljane projekcije i iri pon ovnim punjenjem. Ova vrsta akumulacije i dinamikog punjenja treba da se izvodi sv e dok kugla ne dostigne prenik od jednog metra. Izvedite isti proces sa magnetinim fluidom, poinjui sa projekcijom akumuliranog magnetinog fluida preko dlana leve ru ke ka van, omotavajui elektrinu kuglu u ovaj magnetini fluid, sloj po sloj. estim po nav-ljanjem ove akumulacije magnetinog fluida i njegove projekcije, omotavanje ra ste, sve dok prenik celok-upne kugle ne dostigne 2 metra. Sada je elektromagnetini volt potpun. Kada pravi takav volt namenjen drugoj osobi, magiar elektrini i magnetin fluid mora uzimati direk-tnoiz svemira. Ako je takav elektromagnetini volt priprem ljen sa vrstom verom i uverenjem, magiar e impregnirati ovaj volt, najjai postojei mag jski akumulator, odredjenom koncentracijom elje. Pomou

svoje imaginacije on e stvoriti eljeni uzrok koji njegov volt treba da proizvede. Ko nano, odredivi trajanje svog magijskog volta, magiar e ga ekstatino hitnuti u makrokos os, uzroni svet, dakle u akau, pomou svoje imaginacije. On imaginarno prekida vezu sa svojim voltom, prestajui da misli o njemu u samom tre-nutku odbacivanja namerno ga zaboravljajui i obraa panju na razne druge stvari. Ovde navedeno voltiranje je jed na od najsnanijih operacija koju je magiar sposoban izvesti na sadanjem stupnju raz voja, jer uspeva vladati sobom isto kao i drugim ljudima. Uzrok koji je sa svoji m vol-tom preneo u Akau, ostvarie svoje dejstvo, i uopte nije bitno da li se radi o m entalnom, astralnom ili ma-terijalnom planu. Magiar e svakako potovati ovu veliku i odgovornu priliku, i vriti samo plemenita dela u svoju korist i korist onih za k oje se usudio preduzeti ovu operaciju. Magiar koji je iao ovom tekom stazom sve do sada, uravnoteio je svoju karmu svojim mukotrpnim vebama koje su bile vie od asketi zma tako da mu ona ne moe nauditi. Magiar vie nije podloan obinim uticajima sudbine, on je postao gospodar svoje sudbine i nita vie sem Boanskog Providjenja u njegovom

najviem vidu ne moe uticati na njegovu volju.

KRATAK PRIKAZ SVIH VEBI KORAKA IXI. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Praksa vidovitosti pomou magijskih ogledala a) gledanje kroz prostor i vreme b) dejstvo na daljinu preko magijskog ogledala c) razni zadaci projekcije preko magijskog ogledala II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING: 1. Svesno odvajanje astralnog od fizikog tela 2. Impreg nacija astralnog tela sa etiri osnovne boanske osobine III. MAGIJSKI FIZIKI TRENING : 1. Leenje bolesnika elektromagnetinim fluidom 2. Magijsko punjenje talismana, am ajlija i dragog kamenja 3. Realizacija elje preko elektromagnetinih kugli u akai, t akozvano voltiranje. KRAJ DEVETOG KORAKA

KORAK X MAGIJSKI MENTALNI TRENING (X) Pre nego to magiar pone slediti praksu deseto g, to jest, poslednjeg kursa, moe se paljivo osvrnuti unazad i uveriti se da li je postigao sigurnu realizaciju svega emu je do sada pouavan. Ako to nije sluaj, on m ora pokuati da nadoknadi sve to mu jo nedostaje i mora vebati sve dok potpuno ne raz vije svaku sposobnost. Bilo kakva urba ili brzopletost u pogledu razvoja je besko risna i delovae neprijatno kasnije u njegovom magijskom zadatku. Da bi izbegao ra zoaranja, magiaru se savetuje da obezbedi dovoljnu koliinu vremena i da radi uporno ali sistematski. On mora shvatiti da ovaj poslednji korak zaista predstavlja kr aj nje-govog magijskog razvoja u pogledu prve Tarot-karte i da se on mora pripre miti za vie magijske zadatke koje u opisati u sledee dve knjige: Praksa magijske evo kacije i Klju za Pravu Kabalu. Ako postoje propusti u njegovom kolovanju, on nikad nee biti u stanju da kontrolie Vie Moi. U svakom sluaju nije vano da li e on zavriti svoj kurs nekoliko meseci pre ili kasnije, osnovno je da on uvek dri na umu svoj cilj, i da postojano napreduje ka cilju, uzvienim visinama Bogo-razumevanja. Osvrnuvi s e na svoj stvarni razvoj, magiar e shvatiti da je on ve preao veliku razdaljinu na p utu svog usavravanja, ak i vie nego to je pretpostavljao, medjutim, on mora znati da je sve ovo samo tanak vrh klina. Meditirajui o injenici koliko on jo treba da stek ne znanja i iskustva, on e se pokloniti u duhu velikog potovanja pred Boanskim izvo rom Mudrosti. Vie nee biti ponosa ili ambicije niti oholosti a da i ne govorimo o loim osobinama u njegovom srcu, jer to du-blje prodire u radionicu Boga, postajae s ve ponizniji i prijemljiviji. Prvi zadatak sa kojim se magiar suoava na desetom st upnju je da krene ka upoznavanju sfere eleme-nata. Sa svojim mentalnim telom on e posetiti razne sfere elemenata, preneti se u kraljevstvo gnoma, ili duhova zeml je, zatim u oblast vodenih nimfi. On se upoznaje sa kraljevstvom vila i na kraju sa carstvom Sala-mandera, takozvanim kraljevstvom vatre. Za ne-magiara sve ovo e biti glupost i on e to posmatrati kao utopijsku ideju. Medjutim, za istinskog ade pta ne postoje ni bajke ni prie, poto njih treba shvatiti kao jednu vrstu simboliz ma koji sakriva mnoge duboke istine. Isto je i sa gnomima, vodenim nimfama , vil ama i salaman-derima. Na osnovu svojih istraivanja, magiar se moe uveriti da takva bia zaista postoje. S druge strane, magijski apsolutno neuvebana osoba ija su ula me ntalno potpuno nerazvijena, svakako je podlona samo vibracijama materijalnog svet a i nikad nee biti u stanju da oblikuje mentalnu sliku postojanja bilo koje druge vrste bia, a pogotovo da se uveri u tu injenicu. Veina ljudi je preokupirana mater ijalnim nainom ivota do te mere da oni nee shvatiti nita vie i suptilnije izvan naeg f izifizikog sveta a ponajmanje e ga opaziti. Sas-vim je drugaije sa magiarem koji sve sno razvija svoja ula i stoga e daleko vie videti i opaziti, uveravajui se veoma brz o u postojanje viih moi, planova i bia. Pravo govorei, cilj naeg treninga je da ospos obimo uenika za opaanje i ovladavanje ne samo fizikim svetom ve jednako i viim sferam a. No da ne duimo ve prionimo na praksu i razmotrimo ta se moe uiniti da bi smo dospe li u svet elemenata. U prethodnim poglavljima nauili smo da postoji kraljevstvo e lemenata koje nije naseljeno jedino samim elementom ve i odgovarajuim biima. Kakva je razlika izmedju ljudskog bia i bia elemenata? Ljudskog bie se sastoji od etiri od nosno pet elemenata koji njime upravljaju, dok je elementarno bie sastavljeno od

najistijeg elementa kojem ono pripada. Prema naoj proceni vremena, ivotni vek takvo g bia je verovatno dui ali, zauzvrat, ono ne poseduje besmrtni duh. Po pravilu tak vo bie se ponovo rastvara u svoj elemenat. Zapostavimo na kratko opis detalja, pot o e magiar sve saznati iz praktinih iskustava. On e to biti u stanju da uradi putem prenosa svog duha. Magiar mora znati kako da se prenese u carstvo elemenata i stu pi u kontakt sa tamonjim biima. Kasnije on e ak uspeti i da ovlada tim biima. U mojoj sledeoj knjizi nazvanoj Praksa magijske evokacije u posebnom poglavlju u obraditi p roblem prizivanja takvih bia da dodju u na materijalni svet. Pre svega, magiar mora shvatiti da carstvo elemenata nema nikakve veze sa naim materijalnim sve-tom i d a, prema tome, on sebe ne moe preneti tamo a da prethodno nije osposobljen za to. S druge strane elementarno bie se moe sporazumeti jedino sa srodnim biem, i tu inje nicu treba paljivo razmotriti. Jedna ptica najbolje odgovara samo nekoj drugoj pt ici. Na isti nain, elementarno bie e se razumeti samo sa istorodnim biem, tj. biem is tog elementa. Pod uslovom da bi ono elelo da stupi u kontakt sa ljudskim

biem, ono bi moralo usvojiti ljudski oblik i ljudske osobine, to jest, da pridje o veku u ljudskom obliku. Na ovom mestu magiar e shvatiti zato je u prethodnim koraci ma morao da izvodi vebe pretvaranja. Jedan gnom nee nikad razumeti ljudsko bie i ob ratno. Kada se radi na ovaj nain, onda ili magiar mora postati gnom, ili se gnom m ora pretvoriti u ljudsko bie. Prema tome, ako eli da udje u carstvo zemaljskih vil enjaka, magiar e preuzeti oblik gnoma. Ako ne moe zamisliti kako gnom izgleda on mo ra koristiti svoju mo vidovitosti bilo u transu bilo da pokua videti oblik gnoma p omou magijskog ogledala. On e primetiti da su gnomi veoma mali vilenjaci, slini pat uljcima iz bajki. Obino se crtaju sa dugim bradama i kapama, dugom kosom, svetlim oima i sa malim kapuljaama. Takva ili slina bie pojava gnoma koga e magiar videti u m agijskom ogledalu. On e takodje primetiti da svaki gnom nosi malu lampu razliite z rane moi da bi pronaao svoj put u podzemnom carstvu. Ako se vidoviti magiar pomou ogl edala uverio u oblik gnoma, on treba samo da mentalno preuzme njegov oblik. tavie, on se mora poistovetiti sa elementom zemlje, tj., da napuni itav svoj oblik zeml janim elementom, bez ikakve akumulacije. Zatim, magiar treba samo da zamisli da t one u podzemnu oblast tj. zemlju. Odjed-nom e osetiti kako ga okruuje duboka tama. Njegova imaginacija oblikuje lampu koja osvetljuje tamu svo-jom sjajnom svetlou. Najpre, on nee razaznavati mnogo, ali ponavljajui ovaj eksperimenat nekoliko puta, njegove oi e se priviknuti na ovu nejasnost tako da e razlikovati bia slina njemu ko ja ele da stupe u kontakt sa njim. Nakon mnogo pokuaja on e mnogo jasnije videti ov aj narod zemljanih vilenjaka; imae ak i priliku da iz gleda u njihovom poslu. Medj utim, uvajte se razgovora sa njima. Ne pitajte nijedno pitanje pre nego to vam se neki od njih ne obrati. Moe se desiti da, u toku njihovog zajednikog rada, magiar v idi neto to bi ga navelo da kritikuje. Mora se uvati toga, jer bi ga gnomi savladal i umesto da on njih dovede pod kontrolu, to i treba da bude svrha eksperimenta. P ri tome, moglo bi se desiti da ga gnomi pomou njihovih magijskih trikova zarobe e lementom, tako da bi i on sam postao gnom, nesposoban da se vrati u svoje fiziko telo. Onda, nakon izvesnog vremena, mentalna veza izmedju astralnog i fizikog tel a bi pukla to bi znailo fiziku smrt. Medicinski strunjak bi, u takvom sluaju, samo ko nstatovao smrt od sranog udara, nita vie. Medjutim, magiar koji je tokom svog magijs kog treninga stekao neophodnu samokontrolu, i potuje ovaj zakon, nema ega da se pl ai. Naprotiv, im gnomi ponu sami da priaju, oni vide u njemu bie vieg ranga i nadmonij od njih i pokuavaju da uspostave prijateljstvo sa njim. Ovaj zakon zabrane da se gnomima pravi obratite vai samo za prve posete, jer kasnije, kada se oni uvere u magiarevu superiornost u snazi volje i inteligenciji, oni e mu se radovati i post ae njegove najposlunije sluge. Zemljani viljenjaci su najblii oveku i vole da mu slue , naroito ako shvate njegovu superiornost. Posete carstvu gnoma trebalo bi ponavl jati sve dotle dok tamo ima da se vidi neto novo. Magiar moe mnogo toga nauiti od gn oma i ni jedna knjiga na svetu ne moe mu otkriti toliko tajni o podzemnom carstvu koliko ih on moe uti u svetu gnoma. Na primer, magiar moe dobiti mnoga saznanja o m oima i delovanju raznih trava, moe nauiti kako da magijski primeni neko kamenje, moe se informisati o skrivenim riznicama i drugim udnim stvarima. Bie svedok svega to

se dogadja i postoji ispod zemljine povrine, kao to su izvori, ugalj, minerali, it d. Pored toga, magiar moe od gnoma nauiti nekoliko magijskih trikova koji se mogu i zvesti pomou zemljanog elementa. Tokom vremena, magiar e primetiti da postoje razlii te grupe inteligencija medju zemljanim viljenjacima u svetu gnoma. Susree i gnome koji e biti u stanju da mu daju lekcije iz al-hemije. Kada se konano magiar bude os eao u kraljevstvu gnoma kao kod kue i kada je izveo sve oglede kojima su ga ta bia mogla pouiti, onda mu je dozvoljeno da poseti sledee kraljevstvo, i to kraljevstvo vodenih vila ili vodenih nimfi. Na isti nain on moe potraiti vodene vile u svom ma gijskom ogledalu i videe da postoji znatna slinost sa ljudskim biem. Teko d se moe pr imetiti kakva razlika u obliku i veliini. Obino su vodene vile koje se jo nazivaju morske nimfe, sirene ili vodene nimfe veoma privlane ene, mada postoje i muki voden i vilenjaci, to se tie poseta kraljevstvu vode, nije apsolutno nuno da se poprima en ski oblik; od magiara zavisi da li e se imaginarno pretvoriti u sirenu. Ovde posto ji jedna prednost: on nee biti toliko zlostavljan od sirena, poto one nisu samo pr ivlane i strahovito lepe, ve su takodje i nametljive i seksualno napasne. Pod uslo vom da je magiar mentalno pripremljen, tako da svoj duh moe impregnirati vodom, on se moe preneti u veliko jezero ili okean, gde god eli, i zaroniti u vodu do dna. Ni ovde se on nee odmah sresti

sa vodenim vilama, ve ponavljajui ogled vie puta i saglasno njegovoj snanoj elji za k omuniciranjem sa tim abiima, on e ih konano privui. Najpre, on e videti samo enska bia kako se neusiljeno kreu poput ljudskih bia. On e retko kad sresti neku runu sirenu; uprkos injenici da su sve sirene veoma lepe, moglo bi se zaista desiti da sretne i neke inteligentnije, takozvane kraljevske vodje, poto i ovde postoji veoma naroi ta vrsta svesti. Magiar e primetiti da one ne igraju svo vreme kao to se obino pretp ostavlja, ve da obavljaju i neke druge poslove. Nema nikakve koristi da jo piemo o ovome, jer e se sam magiar u to uveriti. I ovde vai pravilo da niko ne sme prvi osl oviti neku sirenu, ve mora da eka da bie samo pone priati ili da mu postavi neko pi-t anje. Od inteligentnih vodja magiar moe toliko toga nauiti o vodenom elementu da bi i sam mogao napi-sati knjige. On dobija informacije oivotu riba, o raznim vodeni m biljkama, kamenju ispod voda i o drugim magijskim trikovima u vezi sa vodenim elementom. Ali, uvajte se lepote tih bia! Magiar se ozbiljno upozorava da se ludo n e zaljubi u sirenu i izgubi svoju ravnoteu. Takva ljubav bi za njega bila kobna. Ovo ne znai da mu je sasvim zabranjeno da se zabavlja sa sirenama. Ali, on mora j asno imati na umu moto da je ljubav zakon, ali ljubav pod kontrolom jake volje. Sirena je sasvim sposobna da opini magiara svojom neverovatnom lepotom, armom i opo jnim erotizmom toliko da je on u ozbiljnoj opasnosti da postane jedan od njihove vrste, to bi bez sumnje prouzrokovalo njegovu fiziku smrt. Koliko je samo magiara upropaeno nesrenom ljubavlju! Zbog toga magiar mora vrsto kontrolisati svoje strasti, poto je to kraljevstvo u sferi elemenata koja je najprivlanija i ako se magiar pre da svojim strastima, pao bi u ruke sirena zauvek. im magiar uspeva poseivati carstv o vodenih vila onoliko esto koliko to eli i ako je tu nauio sve u vezi magijskog zn anja, on moe obaratiti panju na sledee kraljevstvo, kraljevstvo vazdunih duhova. Za razliku od vodenog kraljevstva iji stanovnici, sirene ili nimfe, mnogo vole da ra zgovaraju sa ljudskim biima, vazdune vile su veoma stidljive i nedrutvene. Slino vod enim vilama, i one imaju divne, energine figure i, mada se mogu videti i muka bia, veina od njih je enska. Ovde magiar ne mora da usvaja oblik koji odgovara duhovima vazduha, on moe impregnirati svoj duh vazdunim elementom i preneti se imaginarno u predeo vazduha, elei da duhovi vazduha stupe u kontakt sa njim. On ne treba da gu bi strpljenje ako ne uspe odmah, ve stalno mora imati na umu svoju elju da vidi du hove vazduha po svaku cenu. Najpre e primetiti da ta bia izbegavaju da se sretnu s a njim, to ne treba da ga obeshrabri. Konano e videti najlepa bia sa sjajnim eterinim telom, nenim i gipkim. Magiar mora mentalno podraavati kretanjem duhove vazduha, ka o da lebdi, noen vazduhom. Ubrzo, duhovi vazduha e mu se obratiti. I ovde se magiar mora upozoriti da prvi ne oslovi neko bie, jer bi ga zadesila ista zla sudbina k ao to je opisano u prethodnim sluajevima. Ako se, nakon ponovnih eksperimenata, us postavi kontakt sa vazdunim vilama, one e ga informisati o svemu u vezi vazdunog el

ementa. Nauie ga mnogim magijskim tajnama i tehnikama koje ni jedan ivi ovek ne bi m ogao ni naslutiti. Kada se u potpunosti upozna sa vazdunim elementom i njegovim b iima, i ovlada magijskom tehnikom, magiar moe pristupiti duhovima vatrenog elementa sa kojima e sada morati da stupi u kontakt. Ova bia imaju neke slinosti sa ljudski m biima, ali ona su prilino neobina na neki nain, i stoga se savetuje magiaru da pred stavu o tim biima stekne pomou magijskog ogledala. On e primetiti da duhovi vatre i maju mnogo manje lice od ljudi i izvanredno dug i tanak vrat. Stoga e se on imagi narno preneti u oblik vatrenog vilenjaka, punei taj oblik istim elementom vatre i otii u sferu duhova u neki krater ili vulkan, najpoznatije boravite duhova vatre. Od onoga to smo ranije utvrdili, magiar je primetio da su bia vazduha nemirna i da se stalno kreu. Isto se moe rei i za vatrene vilenjake koji svuda lutaju kao nervoz ni i uznemireni, poput elementa kojem pripadaju. Magiar ne sme da zaboravi pravil o da se prvi ne obraa nekom od bia. I ovde takodje pos-toje razliite grupe intelige ncija i prefinjenih medju ovim vatrenim duhovima i onih ija je spoljanja pojava mn ogo lepa. Najvii redovi ovih organizama su najsliniji oveku, i oigledno je da e magiar pokuati da stupi u vezu sa najinteligentnijim od njih. to se tie magijske prakse, o n e mnogo nauiti o svemu to se moe postii sa vatrenim elementom. Ako je sada magiar do voljno upoznat sa vatrenim duhovima i njihovim vodjama u kraterima, tako da su g a oni nauili svemu to je eleo znati, moe mu se dozvoliti da poseti i va-trene organi zme koji ive u najdubljem sreditu zemlje i imaju dublje znanje. Tek kada je iscrpi o sve mogue izvore informacija o elementu vatre, magiar moe, sa istom saveu, smatrati sebe gospodarom svih el-emenata.

Postoji jedno uverenje do kojeg e magiiar dodi dok poseuje sve elementarne organizme, a to je da ma kako velika inteligencija i znanje tih bia mogli biti, oni su i da lje sastavljeni samo od jednog jedinog elementa, dok ovek predstavlja sva etiri el ementa i tavie i peti odnosno princip Boga. Tada e on shvatiti zato Biblija kae da je ovek najsavrenije od svih bia, koje je Bog stvorio po svom obliju. Ovo je razlog ne zadovoljstva svih elementarnih organizama u pogledu ovekove besmrtnosti, a magiar je u stanju da im prui takvu priliku. Naalost nije mogue, zbog vremena, zalaziti u pojedi-nosti kako se to sve postie, ali moe se smatrati sigurnim da e, sada, magiar to sam intuitivno otkriti. Oigledno je da e magiar sva iskustva koja je imao sa dru gim stvorenjima, preneti u svoju memoriju, to jest, u fiziko telo i da e takodje b iti u stanju da, primenivi ih u praksi, iskoristi ih i na materijalnom planu. Tak av magiar e biti sposoban da, u magiji prirode, izvodi najudnovatije prizore pred oi ma laika. Nakon magiarevog daljeg napretka u dobokom poznavanju i praktinom kontro lisanju etiri elemen-tarna kraljevstva, on moe pokuati da stupi u kontakt sa svojim duhom uiteljem, guruom ili genijem. Kao to je prethodno pomenuto u vezi sa pasivn om komunikacijom sa Onostranim svetom, Boansko Providjenje je oveku dalo andjela uv ara ili genija koji upravlja njegovim mentalnim razvojem i motri na njega. Ovde po prvi put ovek dolazi u pasivni kontakt sa svojim genijem. Medjutim, zahvaljujui njegovoj vidovitosti, on bi mogao videti svog genija bilo u stanju transa ili u svom magijskom ogledalu, ako bi eleo da stupi sa njim u vezu. Do sada je on toli ko napredovao da moe uspostaviti vidljiv odnos sa svojim genijem na mentalnom pla nu. Praktino izvodjenje nije teko, ako se genij ve ranije nije predstavio magiaru ko ji savreno vlada mentalnim lutanjem. Praksa vidljive veze sa genijem zahteva samo jednu stvar a to je da se stane uspravno i imaginarno oseti zahvaenim i odnetim vrtlonim kretanjem u vazduh. Umesto da je uznet u vazduh, magiar moe zamisliti i su protno, to jest, da je lak kao pero i oduvan sa zemlje. Ovo je preputeno koncentr aciji svakog pojedinca. Nakon nekoliko pokuaja magiar e sam otkriti koji mu metod v ie odgovara. Ako se tako magiar mentalno uzdie, on se penje sve vie i vie sve dok zem lja ne pone izgledati kao mala zvezda i, dok je tako sasvim odstranjen sa zemlje i lebdi u svemiru, on se usred-sredjuje na elju da bi se njegov vodi mogao pojavit i pred njim ili bi on mogao biti odveden vodiu. Ako ne odmah, svakako posle nekol iko pokuaja, vodi ili andjeo uvar ili ma kako ga zvali, postae vidljiv magiaru. Prvi susret sa duhovnim vodjom ostavie dubok utisak na magiara, poto, od sada, on ima mo gunost uza-jamnog odnosa od usta do usta, od uha do uha. Pre svega, on e pitati sv

og genija kada, kako i pod kojim uslovima on moe doi u kontakt sa njim u bilo koje vreme. Naravno, tada svaki uenik mora sluati uputstva vodje. Od tog trenutka guru preuzima vodjenje magiara. im se veza sa guruom uspostavi, magiar e ui u poslednju f azu svog mentalnog razvoja, i poto fiziki svet nema vie ta da mu kae ili ponudi, on e poseivati druge sfere. On e to initi na isti nain uzdiui se sa zemlje pravo kao strela , koncentriui se na sferu koju eli da poseti, i saglasno njegovoj volji, biva privue n tom sferom. Poto za njegov duh ne postoji nikakva percepcija vremena i prostora , on moe odmah posetiti svaku sferu, bilo sam bilo u drutvu svog vodje. Prema kaba listikom Drvetu ivota on e, po redu, prvo dos-peti u sferu Meseca, zatim sferu Merk ura, pa Venere, Sunca, Marsa, Jupitera i na kraju sferu Saturna. Na svim sferama on e susresti organizme koji tamo ive, i nauie sve o njihovim zakonima i tajnama. A ko je magiar doao dotle da je u stanju da poseuje svemir, to jest, sferni planetarn i sistem organizama i da njim ovlada, njegov mentalni trening je zavren. On je iz rastao u savrenog magiara, on je Brat Svetlosti, istinski Adept koji je postigao v eoma mnogo, ali ipak ne sve. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING (X) U teoretskom delu ovog kursa upuivao sam na pojam Boga, i magiar koji je uinio znatan napredak u svom razv oju moe poeti sa meditacijom o ovoj zamisli Boga. Pre nego to pone sa radom u ovom p os-lednjem poglavlju njegovog razvoja, on mora da ispita da li ve vlada psihikim t reningom svih prethodnih koraka, da li je ostvario magijsku ravnoteu i oplemenio svoju duevnu linost do te mere da u njoj moe iveti Boanstvo. Mnoge religije govore o praktinoj vezi sa Bogom, izraavajui lino gledite da se ta veza moe

uspostaviti ve obraanjem Bogu u obliku molitve, oboavanja ili odavanjem hvale Bogu. Magiar, naravno, koji je sve do sada gazio kamenitom stazom razvoja, uopte nije z adovoljan takvom tvrdnjom. Bog je za magiara najvia, najistinitija, najzakonitija zamisao koja postoji. Iz tog naroitog razloga, od samog poetka njegove inicijacuje , magiar je nauio da potuje ovu zakonitost, u vezi sa univerzalnim zakonima, i da s e pridrava nje, poto zamisao Boga treba protumaiti kao rezultat ove univerzalne zak onito-sti. Ma kojoj spiritualnoj grupi magiar pripadao, bio on Hrianin, Jevrejin, B udista, Mohamedanac, Hindus, Braman, ili ma kakva da je njegova vera ili staza i nicijacije, on mora potovati ovu univerzalnu koncepciju Boga bez izuzetka. Hrianin e oboavati naeg Gospoda Isusa Hrista kao svoj najvii ideal pripisujui mu etiri temeljn e osobine ili osnovne vidove koji se manifestuju u sveprisutnosti. Ove etiri osno vne osobine su: svemonost, mudrost ili sveznanje, sve-ljubav ili milosrdje i besm rtnost. Magiar nee posmatrati Hrista kao manifestaciju obdarenu sa samo jednom oso binom, ve, uzimajui u obzir univerzalne zakone u analogiji sa etiri elementa on e ga duboko potovati kao najvie Boanstvo. Isto mogu primeniti i sledbenici Budizma ili bilo koje druge religije. Pod uslovom da magiar pravilno radi nakon to je postigao magijsku zrelost, on e svoj princip Boga ustanoviti na ova etiri temelja sa njiho vim osnovnim osobinama koje odgovaraju elemen-tima, i ta etiri temeljna aspekta n jegovog Boanstva predstavljae njegovu najviu zamisao Boga. Koncepcija njegovog Boga ne mora biti vezana ni za jednu osobu koja ivi ili je ivela, ve se moe izraziti i n a simboliki nain. U sutini je sasvim svejedno da li magiar misli o Hristu, Budi, Dev i, Suncu, svetlosti ili plamenu kao simbolu njegovog najvieg Boanstva. Tu nije u p itanju imaginacija, ve osobina koju on prip-isuje toj imaginaciji. U svakom sluaju , za magiara bilo koje religiozne vere ili ideologije, imaginacija Boga mora biti najvia, najdraa, najdragocenija i najpotovanija od svih stvari iznad koje ne moe bi ti nikakva vrsta Nad-Boga. Komunikaciju sa svojim Bogom magiar moe ostvariti na etiri razliita naina:1. na mistiki pasivni nain, 2. na magijski aktivni nain, 3. na konkre tan nain i 4. na apstraktan nain. Pravi magiar mora biti majstor sva etiri metoda i njemu je ostavljeno da odabere koji e od njih izabrati za svoju buduu stalnu vezu. Mistiki pasivni nain jedinstva sa Bogom je privilegija koju ima veina Svetaca i sv i vernici kojima se Boanski princip na neki nain sam manifestovao u ekstazi. Poto m agiar ne zna u kojem e mu se obliku Bog prikazati, nain manifestacije e biti izraen u skladu sa njegovom religioznom verom. U sluaju Hrianina, to se moe desiti u obliku simbola poput belog goluba kao Svetog Duha, u liku samog Hrista ili u obliku krs ta; to je sve, medjutim, od drugorazrednog znaaja. Osnovna stvar je osobina Boanstv

a koja se manifestuje pojedinoj osobi. Koliko e jaka i prodorna biti ova manifest acija Boga pojedincu, zavisi u potpunosti od mere njegove mentalne i psihike zrel osti. Ovu vrstu manifestacije iskusie sve osobe kod kojih se stvori stanje tele-s nog ushienja ili ekstaze dubokom meditacijom ili molitvama.Svi mistici, teozofi, bakti-jogiji, itd, posmatraju ovu manifestaciju Boga kao ostvarenje svojih cilje va. Poto istorija nudi mnogobrojne primere ovog mistinog jedinstva sa Hristom Bogo m, smatram izlinim da se zadravam na pojedinostima. Druga vrsta otkrivenja Boga je magijsko-aktivna, svojstvena veini magiara. Dobro uveban magiar e pokuati da dodje u blizinu ili dodir sa svojim boanstvom putem invokacije (prizivanja). O ovoj vrsti se takodje moe govoriti kao o obliku ekstaze koja je, medjutim, za razliku od pr ethodno opisane pratee mani-festacije, stvorena namerno, korak po korak. U ovoj v rsti manifestacije, unutranjost, to jest, spiritualni deo magiara se uzdie na pola puta ka Bogu, a on silazi polovinu puta da se sretne sa magiarem. Ova invokacija Boanstva, na magijski aktivni nain, je teurgijska, ili oblik prave magije koji magiar sme koristiti jedino onda kada je stekao odredjeni stepen zrelosti. Nain priziva nja je apsolutno individualan, poto ne postoji nikakav konkretan metod. Mistika pa sivna isto kao i magijska aktivna invokacija Boga moe se izvoditi u konkretnom il i u apstrak-tnom obliku. Konkretna invokacija zamilja Boga u izvesnom obliku, dok se apstraktna imaginacija zasniva na imaginaciji apstraktne ideje boanskih osobi na. Praksa moguih otkrivenja Boanstva je veoma jednos-

tavna. Ako magiar meditira u akai, to jest, u stanju transa, o svom Bogu i njegovi m osobinama, i kada oekuje da se simbol Boga pojavi tokom meditacije, onda se moe govoriti o mistiko-pasivnom otkrovenju. Ali, kada magiar, pomou svoje plastine imagi nacije, bilo izvan ili unutar sebe, priziva pojedine osobine svog Boanstva, bez o bzira da li ih zamilja u konkretnom ili apstraktnom obliku, onda to postaje magij ska -aktivna invokacija. Onaj iji je razvoj dosegao ovaj stupanj moe postii ne samo mistiko-pasivno ve i magijsko-aktivno sjedinjenje sa Bogom. Lino vie volim metode k onkretnih i apstraktnih oblika koje moe izvesti svaki magiar. Jedna izvanredna uvo dna veba za konkretnu manifestaciju Boanstva je da se stavi slika, figura ili neki simbol odredjenog Boanstva ispred sebe. Magiar sedi u svom asana-poloaju gledajui i ntenzivno u sliku, sve dok se oblije njegovog Boga ne pojavi pred njegovim zatvor enim oima. Dok magiar oboava svoje Boanstvo, gledajui u njegovu sliku, on ga kasnije moe opaziti na svakoj beloj povrini u blizini. Ova vizual-izacija Boanstva je odlian uvod koji omoguava magiaru da pred sobom stvori lik Boga. Ovaj uvodni korak treba ponavljati sve dotle dok magiar ne bude u stanju da svoje boanstvo zamisli kao ivo , u svako doba, u svakom poloaju, bez i najmanjeg napora. Onda moe spojiti sliku k oju je zamislio sa odgovarajuim Boanskim osobinama. Najpre, on nee odmah uspeti da usaglasi sve etiri Boanske osnovne osobine, o kojima je meditirao u prethodnom kor aku, sa slikom imaginacije. Stoga e se on koncentrisati na jednu po jednu osobinu . Konkretizovanje Boanske osobine u zamiljenoj slici je veoma vano i mora se ponavl jati toliko puta sve dok sam magiar ne bude stvarno video svoje Boanstvo obdareno sa sve etiri os-novne osobine. Ako je magiar postigao ovo, on mora zamisliti predm et svog oboavanja ne kao puku sliku, ve kao ivo bie, koje dela zraei takvim intenzitet om kao da njegov lini Bog stoji pred njim, stvaran i iv. Ovo je takozvano konkretn o sjedinjenje sa Boanstvom izvan svog Ja. to ee magiar sledi ovaj metod, sve jae i efe tivnije e biti vizuelno i ulno Boanstvo pred njim. Kada oseti da je preneo sve to zn a o koncep-ciji Boga i njegovom ostvarenju u predmet (sliku) njegove invokacije, onda moe misliti o njegovom ivom Boanstvu koje se pojavljuje pred njegovim oima, sa svom briljantnou etiri osnovne osobine, kako ispun-javaju i ulaze u njegovo telo, zauzimajui tako mesto njegove due. Ovo magiar treba da ponavlja sve dok ne oseti da je Boanstvo toliko jako u njemu da, gubei svoju linu svest, on dobija oseaj kao da je on sam to Boanstvo koje je zamislio. estim ponavljanjem ovog sjedinjenja sa Boan stvom, magiar poprima osobine zgusnute u njegovoj imaginaciji, i sada vie preko nj ega ne deluje njegovo lino Ja, ve to ini njegovo Boanstvo. Takoon iskuava konkretno s jedinjenje sa Bogom, njegovim linim Bogom, i to vie nije njegova svest, njegova dua ili duh, ve manifestacija Boanskog uha koji govori kroz njegova usta. Tu se sam m

agiar sjedinjuje sa svojim Bogom, postajui i sam Bog, u toku ovog jedinstva, raspo laui svim osnovnim osobinama sa kojima je sjedinjen. Metod konkretnog sjedinjenja sa Bogom je od najvee vanosti za magijsku praksu, poto magiar mora biti sposoban da na ovaj nain uspostavi kontakt sa svakim Boanstvom, nezavisno od vere. U teurgiji kao i u magiji prizivanja, ova praksa je neophodna, poto je jedini nain za prisilj avanje niih bia da izvravaju njegovu volju, magiareva sposobnost da izazove sjedinje nje sa Boanstvom u svako doba. Oigledno je da se magiar na ovaj nain moe sjediniti sa Boanskim principom dotog stepena da sve osobine i moi koje borave u ostvarenom Boa nstvu sa kojim je on psihiki sjedinjen, postaju i njemu svojstvene, i ostaju kao njegove osobine, ak i ako su odvojene od imaginacije. Te Boanske osobine adepti na zivaju magijske spo-sobnosti, moi ili Sidi (Siddhis). Ako magiar vlada izvodjenjem konkretnog sjedinjenja sa njegovim Boanstvom, on prelazi na ostvaren-je apstrakt nog oblika jedinstva sa Bogom. Na poetku, on zamisao Boga moe povezati sa nekom po monom koncepcijom poput svetlosti ili vatre, ali kasnije sa tim mora prestati, pr ojektujui jedino osobinu i to prvo izvan, a zatim i unutar svog Ja. Zatim, aspekt Boanske osobine treba povezati sa organom koji odgovara elementima na takav nain da se na primer svemonost, u apstraktnom vidu, osea u glavi, ili ljubav u srcu. est im ponavljanjem ove vebe, magiar se poistoveuje sa apstraktnom idejom Boga do te me re da nema potrebe za bilo kakvom imaginacijom predela ili dela tela. Dalje, etir i osnovne osobine se mogu udruiti u jednu ideju koja nam dozvoljava spoznaju najv ieg oblika nae zamisli Boga. Ponavljanjem, manifestacija Boga se toliko produbljuj e da se sam ovek osea Bogom. Toliko duboko mora biti ovo jedinstvo sa Bogom da, to kom meditacije, ne postoji Bog, ni u meni, niti izvan mene, subjekat i objekat s e stapaju jedan u drugi, tako da ne postoji nita drugo sem: Ja sam Bog ili kao to to Hindusi u Vedama kau: Tat Twam Asi -To si Ti. Doavi do ovog stupnja, magiar je zavrio svoj magijski razvoj u astralnom obliku, a sve dalje vebe sluie samo produbljivanju njegovih meditacija i pojaavanju njegove pobonosti.

KOMUNIKACIJA SA BOANSTVIMA Kada je magiar toliko naprdovao u svojoj inkarnaciji (o telovljenju) Boga da on moe komunicirati sa svakim Boanstvom, svakom Inteligencijo m, sa svakim viim Boanskim biem, onda je on u stanju da deluje u svakoj sferi u koj oj eli, ne kao magiar ve kao Bog. Ovde se zavrava magijski psihiki trening poslednjeg Koraka. Nemam vie ta da kaem magiaru o ovome, poto je on postao jedno sa bogom, i to god on izrazi ili naredi, tokom njegovog jedinstva sa Bo-gom, bie sasvim isto kao da je to sam Bog rekao. Od sada, on poseduje sve etiri osnovne osobine njegovog Boanstva sa kojim je sjedinjen. ************************************************ MAGIJSKI FIZIKI TRENING (X) BRAMA I AKTI Onaj koji poznaje druge sisteme inicijaci je pronai e isvesnu paralelu sa mojim sistemom poto sve staze koje vode ka istini m oraju biti iste. Dopustite mi da ovde pomenem indijski Yoga-sistem zmijske moi ko ji je u saglasnosti sa sistemima egipatskih misterija koje sam naveo. U Kundalin i-Yogi uenik se podstie da meditira o Muladhara-centru, ije je sedite u trtici i da izvodi vebe Pranajame. Ako bolje razmotrimo simbolizam Muladhara-centra, pronaiemo da ovaj centar ima oblik utoobojenog kvadrata sa crvenim trouglom u sebi. Njegovo sredite je falus, muki polni organ, tri i po puta obavijen zmijom. Muladhara-cent ar je prvi, najprim-itivniji i najgrublji centar koga simbolie slon postavljen u uglu zajedno sa odredjenom boginjom. Ovaj simboliki izraz, koji se u Indiji naziv a LAYA-YOGA, je nedvosmislen i oznaava klju za prvi stupanj Joge. Postoji nekoliko objanjenja ovog znaka, medjutim, pravilno tumaenje je da kvadrat predstavlja zemlju, trougao tri vrha ili kraljevstva i to materijalni, astralni i mentalni svet , falus predstavlja oplodnu mo ili imaginaciju, a zmija stazu i znanje. Ueniku je dobro poznata injenica da se princip zemlje sastoji od etiri elementa, i to ne tre ba komentarisati. Uenik Joge mora prvo nauiti da upoznaje i kontrolie tri sveta, ma -terijalni -fiziki svet, astralni -psihiki i mentalni -spiritualni (duhovni) svet. Prema tome, Muladhara-akra nije nita drugo do inicirajui dijagram koji odgovara pr voj Tarot-karti. Jedna takva neizvetaena definicija nije nikada data u Indiji, i ue niku je ostavljeno da on to sam otkrije, akouspe ovladati Muladhara-centrom, to jest, ako je ostvario razvoj koji odgovara Muladhara-dijagramu na njegovom duhov

nom putu. Muladhara-centar nije bez razloga nazivan Brama-centrom, jer u ovoj fa zi razvoja uenik Joge prepoznaje Bramu, dakle Boanstvo u najsuptilnijoj manifestac iji. Brama je vean, nedokuiv, univerzalan, neodrediv, postojan i miran, stoga, poz itivan deo. Brama ne stvara iz sebe, medjutim, sve to je stvoreno stvorila je nje gova akti, enski princip. akti, zbog toga, u Muladhara-centru predstavlja zmiju koj a se obavija oko falusa i koja koristi njegovu kreativnu mo, naime, imaginaciju. Mnogo vie bi se moglo rei o ovom centru, medjutim, iskusan magiar e biti zadovoljan i ovim nagovetajima i shvatiti paralelu koja postoji izmedju religioznih i inicij acijskih sistema. Dakle, akti ili Kundalini-sila predstavlja imaginaciju koju mag iar mora sistematski razvijati. Osvrui se na itav na razvojni sistem magiar e svakako tkriti da ba ta kreativna snaga falusa, naime, imaginacija i njen razvoj igra gla vnu ulogu u njegovom treningu. U devetom Koraku ja sam ve zavrio magijski fiziki tr ening, stoga u se u ovom poglavlju ograniiti samo na razmatranje nekih okultnih moi . Iako magiar ne mora nuno da ovlada svakom od njih, na njego-vom putu razvoja ga ne sme nita iznenaditi, i on mora imati tano objanjenje za svaku okultnu pojavu.

SUGESTIJA U poglavlju o podsvesnom sam ve govorio o ovoj temi kada sam opisivao a uto-sugestiju. Sve te in-strukcije vae i za sugestiju na druge ljude. Ovde je tak odje potrebno izgovarati sugestivne formule strogo u sadanjem vremenu i u zapoved nom obliku. Magiar e uvek preneti eljenu sugestiju u podsvest kod osoba koje jo ne p oseduju magijsku zrelost. Sugestija se ne mora uvek izgovarati glasno, ona se moe izvriti i pomou telepatije. Magiaru je zaista veoma lako da praktikuje sugestiju i na najveoj udaljenosti. On to moe uraditi na dva naina, bilo mentalno poseujui odred jenu osobu da bi uticao na nju, najbolje dok ona spava, ili uklanjajui, pomou akae, razdaljinu izmedju njega i subjekta da bi vrio sugestiju. Oigledno je da se suges tija na veu daljinu moe izvesti i pomou magijskog ogledala. Dejstvo sugestije se ta kodje moe ograniiti, tj., svaka sug-estija moe biti data i na takav nain da bude izv rena u odredjenom trenutku u budunosti, prenoenjem sugerisanog vremena delovanja u podsvest subjekta. TELEPATIJA Srodno sugestiji je polje telepatije. Svakako je z a magiara puka sitnica da sugerie svoje misli nekoj oso-bi. Sve to treba da razmotr i je injenica da on misli ne prenosi telu niti dui ve jednostavno duhu subjekta. On zamilja subjektov duh, izostavljajui materijalno i astralno telo, i bavi se samo njegovim umom (duhom) kojem prenosi misli. Sasvim je preputeno magiaru da li e suge risati subjektu da je to njegova magiareva misao ili misao neke druge osobe, ili e dopustiti subjektu da je smatra svojom linom idejom. Pored misli mogu se prenost iti i oseanja na manje ili vee udaljenosti. Magiar ne sme nikad da zaboravi da pomou svojih magijskih moi prenosi samo dobre i plemenite misli. Ja sam sasvim uveren da se nijedan uenik ili magiar nee upustiti u bilo koju vrstu zloupotrebe. Svaka-ko , misli se takodje mogu sugerisati i protiv volje osobe. Vladajui elementima magia r moe odstraniti misli subjekta na koga treba uticati, sugeriui mu, pomou telepatije , misli koje magiar smatra poeljnim. HIPNOZA Jo jedno polje veoma slino telepatiji i sugestiji je polje hipnoze kojom se osoba moe prisilno uspa-vati i liiti njene sl obodne volje. Sa magijske take gledita hipnoza je dostojna prekora i bolje je da s e ne usavravate u njoj. To ne znai da magiar nije u stanju da ljude uvede u san. Pr aksa je jednostavna. Magiar treba samo da privremeno iskljui funkciju duha, pomou s voje volje ili elektromagnetinog fluida, i osoba e odmah zaspati. Ovde je najmanje vano da li magiar koristi telepatiju ili sugestiju. On moe koristiti i jedno i dru go kao improvizaciju ali on ne zavisi od njih. Skoro sve knjige koje su napisane o hipnozi preporuuju korienje telepatije i sugestije. Gospodaru moi nije potrebno n i jedno ni drugo, poto u samom trenutku kada on sasvim zanemari telo i duu test-os obe, paraliui pomou imaginacije njenu volju, san ili nesvestica nastupaju odmah, ko ji e osloboditi podsvest inei je osetljivom za svaku vrstu sugestija. Sami ovaj in n asilja, tj., meanja u linost ljudskog bia se ne preporuuje sa magijske take gledita, i magiar nee pribegavati tome sem da svom sub-jektu d dobre i plemenite sugestije sa izvanredno jakim dejstvom. ak i ako bi test-osoba insistirala na tome da je magia r hipnotie, on bi to morao izbei ako je mogue. Pravi magiar e uvek izbegavati zadovol javanje radoznalostidrugih ljudi izvodjenjem hipnotizerskih eksperimenata.

U sluajevima velike opasnosti, dobro uveban magiar moe izazvati neku vrstu ok-hipnoze paraliui duh protivnika munjom elektromagnetinog fluida, metodom koji se jedino tr eba primeniti u krajnjoj nudi, koje, iskreno se nadam nee biti u ivotu ma kog magiar a. Nauno je dokazano da se i ivotinje mogu hip-notisati. Ako to magiar eli, on e pogo diti instinktivni bok ivotinje, tako da ak i najvee i najjae ivotinje trenutno padaju u nesvest. MASOVNA HIPNOZA FAKIRA Masovna hipnoza koju izvode indijski fakiri i opsenari koja ima mnogo potovalaca nije nikakav problem za magiara. Fakiri koji s e bave ovim predstavama uopte ne znaju ni sami kako se takve pojave izazivaju, bu dui da se njihove tajne, kao stvar tradicije, prenose sa generacije na generaciju . Ako je neko mesto, soba, i tako dalje, napunjeno sa akaa-principom, i svi posma trai slino proeti akaom, ovaj princip e preovladati u njima. to god se prouzrokuje u a kaa-principu, mora se nuno ostvariti, poto je akaa najvii uzrok. U svetlu ovog zakona moe se bez ikakvih tekoa razumeti masovna hipnoza koju stvaraju fakiri izvodei svoj e predstave pred masom ljudi. Magiar moe initi iste te stvari. Pomou tradicionalne r ei ili formule, fakir priziva akau u sobu prenosei slike koje gledalite eli da vidi, u taj princip. estim ponavljanjem ovog eksperimenta, to ve postaje automatsko, tak o da fakir ne mora da koristi ni imaginaciju ni akau, niti pred-stavu koju posmat rai treba da vide. Dovoljno je samo da izgovori akaa-formulu da dri ljude zaaranim, i nakon toga treba samo da izraava eljene pojave sloene u kratke reenice ili tantre, niskim glasom, jednu za drugom, i publika e opaati jednu sliku za drugom u istom redosledu. injenica da su ove formule istinske ini zvui apsolutno verodostojno, poto se takva tajna prenosi sa porodice na porodicu stotinama godina. ak ni vlasnik t akve formule ne zna tano koju vrstu moi oslobadja. Sve to on zna je to da e se ovo i li ono deavati ako izgovara pojedine rei, i on ne mui svoju glavu o uzroku toga. Ta kve predstave su zaista cenjene, naroito od strane onih ljudi koji nemaju nikakvo g pojma o viim zakonima magije. U Indiji je takva predstava nekog iluzioniste sam o puko zaradjivanje novca. Fotografisanje takvog eksperimenta bi izazvalo veliko razoaranje, poto se na filmu ne bi ba nita videlo od udovinih scena, sem fakira i nje govog partnera, kako mirno sede i ljubazno se osmehuju. Ovaj naizgled udesan eksp erimenat je lako objanjiv u svetlu magijskih zakona i, stoga, mora se ostaviti po jedincu da odlui da li e raditi sa takvim stvarima ili e ih ak usavravati. Medjutim, za magiarev razvoj i uspon, takvi eksperimenti su sasvim beskorisni. Ovo sam pome nuo samo da to predstavim magiaru i da mu omoguim da pronadje objanjenje sa magijsk og stanovita. ITANJE MISLI Mnogo se govorilo o problem itanja misli. To izgleda kao da pripada obuci za magiara, a on to posma-tra kao pateu pojavu od nie vrednosti z a njegov mentalni razvoj. itanje misli se moe izvoditi pomou slika, intuicije, insp iracije, i tako dalje, zavisno od mentalnog stava magiara. Nije nuno naglaavati inje nicu da se subjektove misli mogu itati kako sa blizine tako i sa velike udaljenos ti, to je samo rezultat rada u akai. Svaka misao, svaka re i svaki in nalaze svoj pr ecizan kalup u akai. Uporedi poglavlje koje se bavi problemom akae! Ako se magiar k oncentrie na duh dotine osobe, punei sebe akaom, on moe itati stvarne misli, a ako se osvrne unazad sa najintimnijom eljom, on bez ikakvog napora moe itati i misli iz na jdalje prolosti. im postigne izvesnu vetinu u itanju misli, nakon dueg treninga, on e biti u stanju da proita svaku misao, ak i najskriveniju. Oblikovanje misli je inte lektualni ili imaginativni in. Imaginativne misli je lake itati. Savreno itanje misli moe se postii jedino ako je magiar postigao apsolutnu vlast nad svojim duhom pa, s toga, i nad njegovim svetom ideja. Ovo je osnovni uslov. Inae, on e biti u stanju da misli ita samo

delimino ili ako su one efektivne. itanje misli kontakt duha sa duhom, i magiar mora da se oseti bi mu mogle mnogo pomoi u ovom pravcu) i sve to u izmedju sebe i odredjene osobe, zamiljajui da

nije nikakav problem, ono zahteva kao duh, (vebe prethodnih koraka treba da uradi je da uspostavi vez subjektovo telo i dua ne postoje, k

ako bi uhvatio sve misli koje eli znati. PSIHOMETRIJA Psihometrija oznaava sposobn ost za itanje sadanjosti, prolosti i ako bi to trebalo biti najvanije budunosti, bilo kog predmeta, pisma, kamena, stare stvari, i tako dalje istraujui sve dogadjaje k oji su, u bilo kom periodu, povezani sa tim predmetom. Ova sposobnost je pratea p ojava razvoja astralnih ula i lako je njom ovladati ako je magiar proao ceo praktini trening kojem je pouavan tokom ove obuke, i ako je nauio kako da koristi svoja as tralna ula u vidjenju, sluanju i oseanju. Sve to treba da uradi je da uzme predmet k oji teba istraivati u ruku ili da ga stavi na onaj deo tela koji je vaan za ispiti vanje. Ako eli da vidi dogadjaje u slikama, to jest, da ih ispituje vizuelno, on treba da pritisne predmet na elo, ako eli da ih opazi akustiki, on ih mora staviti na predeo srca a ako eli da ga istrauje intuitivno ili emociona-lno, on ga mora st aviti u blizinu solarnog pleksusa ili ga prosto drati u ruci. Nakon koncentrisanj a na ono to zaista eli znati, on pobudjuje akau ili trans, i tada je us tanju d ita razliite dogadjaje prolosti, sadanjosti ili budunosti svojim mentalnim oima, uima ili oseanjem. Magiaru se takodje dozvoljava da koristi svoje magijsko ogledalo. Na ova j nain,on moe, recimo, iz nekog starog predmeta otkriti sve dogadjaje koji su pove zani sa njim, kao na ekranu, i saznae sve to je na bilo koji nain povezano sa tim p redmetom. Naravno, on ima priliku da iz svakog pisma koje je poslano njemu ili d rugim ljudima od poznatih ili nepoznatih osoba, vidi ne samo poiljaoca ve i misli koje su bile na umu toj osobi u dato vreme. On moe, krae reeno, itati izmedju redova svakog pisma. Polju psihometrije ta-kodje pripada i sposobnost komuniciranja sa svakom osobom koja dodje u dodir sa nekim predmetom, poto predmet, bez obzira na njegovu prirodu uvek predstavlja veznu sponu izmedju tela, duha i due magiara i t e osobe. Nema sumnje da je magiar sposoban da ita misli pomou predmeta, ak i na najv eoj udaljenosti. Istovremeno, on je u stanju da sazna sve o duevnom stanju dotine o sobe, i da otkrije osobine karaktera i mentalnog razvoja u svetu akae bez ikakvog napora. Isto se moe rei i, naravno, o materijalnoj strani, i moe protumaiti prolost, sadanjost i budunost, im uspostavi komunikaciju izmedju njegovog duha i duha os-ob e u pogledu akae. Varijanta psihometrije je psihografija, ali to je od male vanost i za magiara, a rezultira iz onoga to sam ve rekao. Preko vezne spone ne samo da se poiljalac pisma moe razotkriti u svim fazama njegovog postojanja, ve i sam predmet moe posluiti za uspostavljanje kontakta sa pojedinom osobom, utiui na nju mentalno ili psihiki i fiziki. Iz ovih argumenata postalo je oigledno da je psihometrija sam o jedna podvarijanta vid-ovitosti koja je ve obradjena u prethodnom poglavlju. SU GESTIJA PAMENJA Kao to znamo, pamenje je intelektualno svojstvo koje poseduje svako ljudsko bie kod kojeg su sva ula normalno ravijena. Ali, istovremeno, pamenje je p rimalac misli i ideja is mentalnog pa, prema tome, i

iz akaa-sveta. Znamo da se sve misli i ideje prenose u akau, i da pamenje, usled sv oje prijemljive osobine, poziva nazad te ideje iz akae i mentalne sfere u svest. Magiar koji se u akai veoma dobro snalazi sposoban je da utie na pamenje na direktan ili indirektan nain. Direktan nain je pojaavati pamenje pomou odgovarajueg elementa i li elektromagnetinog fluida ili pukim uticajem na svest pomou imaginacije. Medjuti m, kada deluje na pamenje, on moe ako to eli, izbrisati, oslabiti ili smanjiti izve sne ideje i utiske u svesti pa, prema tome, i u pamenju pomou svoje imag-inacije. Indirektan nain uticaja na pamenje treba vriti indirektno, pomou akaa-principa. Magiar koji vidi kod svakoga niz misli i slika u akai, moe ih oigledno izbledeti, unitavaj ui vezu izmed-ju slika u akai i dotine osobe, pomou imaginacije. Poto magiar ima mogun st da na ovaj nain svaku osobu lii pamenja, on se mora ozbiljno upozoriti protiv zl oupotrebe ove jake moi. Niko ko tei etikom razvoju ne moe se nagovoriti na takvo del o. Magiar e svakako primeniti ovu sposobnost samo onda kada eli da oslabi ili izbrie neija loa iskustva ili dogadjaje koji su ostavili duboke utiske na pamenje te osob e. Magiaar moe initi dobro u svetu ponitavanjem duboke tuge ili razoaranja osobi koja to ne moe na-dvladati. On moe eksperimentisati sa time i u svom ivotu, ako je neka d patio od mentalnih okova ili gorkih razoaranja, verovatno pre njegovog magijskog razvoja, koji se nastavljaju vraati u njegovo pamenje. Takve slike se vie nikad nee vratiti u njegovo pamenje kada se izbriu u akai. Medjutim, ako uspeva vladati tim

seanjima pomou svoje volje ili drugim metodima nema potrebe za tako drastinim uplit anjem akae da se te slike izbriu zauvek. Patoloki gubitak pamenja moe se objasniti inj enicom da se veza sa mentalnim tlom pa, stoga, i sa akaom paralie na izvesno vreme . A to stanje je ve nesklad, bolest, mentalni poremeaj ako se desilo kao rezultat razliitih uzroka poput oka i slino. RAD U AKAI Na isti nain kao to se moe uticati na p menje i neka seanja izbrisati pomou akae (to sam objasnio u prethodnom poglavlju), ma giar je sposoban da odstrani ne samo neke ideje i seanja ve i neke uzroke koji su r egistrovani u akai i pojavljuju se kao uticaji sudbine, na njega ili druge ljude, pod uslovom da ima pravilnu motivaciju. Ako on izbrie uzrok koji je subjekt sam stvorio, on mora da ustanovi drugi uzrok na mestu onoga kojeg je izbrisao, koji treba da ima odgovarajue dejstvo na sudbinu date osobe. Ovakvo uplitanje u ovekov i vot ne sme se initi iz povrnih razloga bilo da se radi o magiaru ili drugim ljudima . Magiar moe intervenisati na takav nain jedino ako preuzima punu odgovornost za sv oj in pred Boanskim Providjenjem. Brisanje uzroka i stvaranje novog, bilo korisnog ili beskorisnog, najbolje se izvodi pomou elektromagnetinog volta, tehnike koja je detaljno opisana u fizikom treningu devetog Koraka. Postoje i jo neki metodi, medj utim, svi se zasnivaju na snazi volje i odredjene imaginacije, i magiar ih moe odr editi po svojoj slobodnoj volji. injenicu da magiar moe menjati sudbinu briui njen uz rok a sa njom i grehove (sve dok se grehovi posmatraju na religiozni nain, poto su grehovi samo moralna gledita religija) naglasio je na Gospod Isus Hrist kada je r ekao: Onome kome ja oprostim grehove, bie oproteni zauvek!

IMPREGNIRANJE SOBA NA DALJINU Prethodno sam ve govorio o impregnaciji sobe u kojo j se sam magiar nalazi, i preporuio sam nekoliko naprava, poput magijskog ogledala sa fluid-kondenzatorom. Ono to do sada nisam pomenuo je injenica da magiar moe impr egnirati sobu i na daljinu. Postoji dva naina za to, prvo, da magiar poseti sobu u svom duhu ili astralnom telu, izvodei tamo eljenu impregnaciju pomou imaginacije. Ovde, naravno, potujte iste instrukcije koje sam dao u poglavlju o impregnaciji s obe. Druga mogunost je povezivanje te sobe sa sobom u kojoj magiar ivi, pomou akae, t ako da dve sobe u akai postaju jedna. Takvim povezivanjem soba premostie se, narav no, i najvea razdaljina. ime god magiar impregnira svoju sobu, to naravno prelazi i na drugu sobu, bez obzira na njihovu udaljenost. PORUKE KROZ VAZDUH Ova vrsta p renosa je u optoj upotrebi na Istoku a uglavnom na Tibetu izmedju magiara i posveen ika. Ako je razdaljina, ma kako velika bila, izmedju osoba ili soba premoena preko akaa-principa, premoavajui tako i vreme i prostor, osoba koja u ovom stanju komunic ira sa nekim ne samo da je u stanju da ita i preno-si misli ve i da stvara i prima fizike manifestacije prenoenjem elektromagnetinog fluida na ova dva premoena pola ko ji su ve povezani u akai. Na ovaj nain, reenice izgovorene u magiarevoj sobi mogu se fiziki sasvim jasno uti i u sobi koja je preko akae povezana sa magiarevom sobom. Ak o sada udaljena osoba odgovori u njenoj sobi, nju magiar moe uti u svojoj sobi kao da je poiljalac tamo lino. Osnovno je proizvesti elektromagnetini fluid na isti nain kao to sam opisao u poglavlju o voltu izuzev to on ne poprima oblik kugle ve oblik s obe. Takva elektromagnetina akaa kombinacija omoguava da se rei i reenice izgovaraju i prenose na najveu daljinu. Ove poruke mogu uti i opaziti osobe koje nisu inicira ne niti su magijski uvebane. Ovaj metod se moe fiziki materijalizovati do te mere d a moe proizvesti ak i materijalno dejstvo. Sto-ga, ovde nije toliko stvar u prenos u ideja ve fizikih rei, to je u nauci poznato kao beini prenos i prijem. Eter u kojem se talasi vibracija rei kreu jeste akaa-princip, a elektricitet neophodan za to u n aem sluaju je elektromagnetini fluidd. Magiar, naravno, zna iz iskustva da to god je nauka stvorila na fiziki nain -bilo elektricitetom, magnetizmo, toplotom i tako da lje -moe se postii i pomou magije. Na ovaj nain, mogue je preneti ne samo rei i zvune alase ve takodje i slike. Vidljive, dakle, materi-jalizovane slike stvorene imagi nacijom u takvoj magijski pripremljenoj sobi, mogu videti ljudi svugde, ako su a kustiki povezani sa emitujuim studijem to jest, sobom u kojoj magiar radi. Uporedite modernu televiz-ijsku tehniku. Oigledno je da su i neki drugi prenosi, recimo, os eanja, mirisa i slino, mogui pomou akae i elektromagnetinog fluida koji ih prenose na najvee udaljenosti. Na slian nain mogu se preneti i dejstva elemenata. Materijalni

eter ni u kom sluaju jo nije iscrpen, i budunost e nam pokazati da, jednog dana, neem o prenositi samo zvune talase, kao kod radija, i slike kao kod televizije, ve i os tale sasvim razliite moi. Tu postoji jo uvek iroko polje aktivnosti za nauku, i ja s am uveren da e doi vreme kada e se termiki talasi, tj., toplota prenositi kroz eter na najveu udaljenost. Ovde magiar moe zapoeti mnogo dogadjaja koji bi se mogli ostva riti preko etera, a takodje e moi da magijsko znanje dovede u potpuni sklad sa teh -nikom i hemijom. Na osnovi univerzalnih zakona, on bi mogao napraviti via i vea o tkria, medjutim svako predvidjanje, kad se radi o evoluciji, svakako bi bilo kobn o za magiara.

EKSTERIORIZACIJA Magiar je u ovom kursu nauio kako da odvoji svoje mentalno i astr alno telo od fizikog, tako da taj problem njemu ne predstavlja nikakvu novost. On o to on ne zna je injenica da on ne mora odvojiti celo mentalno ili astralno telo, dok izvodi eksperimenat, ve da moe eksteriorizovati ili odvojiti pojedine delove tela. Budui da mentalno i astralno telo nisu ogranieni vremenom i prostorom, magiar e biti u stanju da prenese razliite delove svog tela na najveu udaljenost, im ih od voji u akai pomou imaginacije. Na primer, on e biti u stanju da prenese jedno ili o ba oka bilo gde, da bi tamo stekao utiske, ba kao da je tamo bio fiziki, ne gubei s nagu prenoenjem svog celog mentalnog ili astralnog tela. On to moe isto uiniti i sa svojim mentalnim ili psihikim uima da bi uo stvari na neogranienim razdaljinama. Na jpre, on e to izvoditi preko imaginacije, samo sa svojim spiritualnim telom a kas nije i sa astralnim i mentalnim telom. Na ovaj nain on e moi da vidi i uje na svakom mestu, istovremeno, pomou svojih prenetih oiju i uiju, a da se ne nalazi u stanju transa ili u primarnom svetu. im stekne izvesnu vetinu u praksi oka i uha, on moe p okuati isti ogled sa rukama a, postepeno, i sa nogama. I to e najpre izvoditi ment alno, a kasnije i sa astralnim rukama, i zgujavajui ih pomou elementa zemlje, on ih moe fiziki materijalizovati. Oigledno je da e biti u stanju da sebe uini vidljivim p omou tih materijalizovanih ruku, na udaljenosti, izazivajui ku-canje ili druge zvu ke. Nakon mnogo vebi on e moi da pokree i predmete. Naravno, mnogo bi se prividjenja (utvara) moglo izvesti na ovaj nain, medjutim pravi magiar nee gubiti svoje dragoc eno vreme sa takvim deijim triko-vima. Sposobnost pisanja na daljinu izmedju ivih osoba moe se takodje protumaiti na ovaj nain. Ako je obueni magiar ispoljio svoju men talnu i astralnu ruku pomou imaginacije, zamiljanjem ruke kao da je na nekom drugo m mestu, gde je spreman list papira i olovka, njegova mentalna i astralna ruka m oe uhvatiti partnerovu ruku na najveoj udaljenosti i dati obine poruke. Mogue je ak o vim eksperimentom preneti pravi magiarev rukopis na neogranienu daljinu. Ovaj spec ifian podvig adepti nazivaju Pisanje na daljinu izmedju ivih osoba. Ako je magiar pos tigao odredjenu vetinu u ispoljavanju svojih ruku i nogu, na isti nain se i predme ti mogu prenositi na najveu udaljenost. U sledeem poglavlju u opisati kako da predm et uinite nevidljivim. Magiar e primetiti da ne moe uti ni videti svojim fizikim ulima niti e opaziti bilo ta to se deava, dok ispoljava (eksteriorizuje) svoje oi i ui izva n tela, ak i ako dri oi otvorene. to se tie ispoljavanja ostalih udova, recimo ruke, ona e ostati beivotna, ukoena, sve dok se mentalna ili astralna ruka ponovo ne poveu sa telom. ************************************************************** MAGIJA NEVIDLJIVOSTI U mnogim bajkama se govori o tome da arobnjak sebe ini nevidljivim i da postoji naroiti prsten koji ljude ini nevidljivim ako ga obrnu oko svog prsta . Mnoge knjige opisuju talismane i drago kamenje koji nos-iocu pruaju dar nevidlj ivosti, a daju i uputstva o tome. Medjutim, nita od toga nije pouzdano niti od bi lo kakve koristi za stvarnu praksu. Sa druge strane, na osnovu univerzalnih zako na i onoga to smo do sada nauili, pokuaemo dokazati da je, sa magijske take gledita, i jenje nevidljivim injenina stvar. Na poetku, moramo napraviti izmedju mentalne ili spiritualne, astralne ili psihike, i fizike nevidlji-vosti. injenje mentalnog tela, odnosno duha, nevidljivim nema nikakve posebne vrednosti, medjutim, ipak je mog ue da e u ivotu biti situacija gde bi ova praksa mogla biti korisna. Ako magiar eli s ebe mentalno ili psihiki preneti na neko mesto, a ne eli da ga opaze bia odredjene vrste ili uvebana ula nekog drugog, on moe primeniti mentalnu nevidljivost. Uzmimo kao primer Gurua koji eli da poseti svog uenika mentalno,

da bi ga proverio. inei sebe nevidljivim, majstor e biti sasvim blizu ueniku a da ga ovaj ne primeti, ak i ako su mu ula sasvim razvijena. Zatim, magiar moe pratiti zle radnje takozvanih crnih magiara da bi saznao sve o njihovim delima ili, ako je n uno, da izvri neki uticaj, a da ne bude primeen od strane tih crnih magiara i njihov ih bia. U ivotu se mogu pojaviti i neki drugi uslovi gde bi bilo preporuljivo uiniti sebe mentalno ili astralno nevidljivim. Postajanje mentalno nevidljivim je veom a jednostavno i postie se ispunjavanjem mentalnog tela akaom od glave do peta. Men talno telo e trenutno ieznuti iz vida svakog bia, poto je akaa bez ikakve boje i bez i kakve vibracije. Ako bi magiar trebao izvesti bilo koju radnju na mentalnim plano vima, to bi bilo zabeleeno u akaa-principu, i uprkos injenici njegove nevidljivosti , on bi se usled svoje aktivnosti mogao otkriti pomou vidovi-tosti. da bi to sprei o, magiar mora celo telo da obavije crnim prekrivaem, im svoje mentalno telo ispuni akaom. Nije bitno da li e taj pokriva imati oblik kugle ili jajeta. On ne sme zabo raviti da sebe potpuno izoluje akaom sa svih strana, ispod stopala kao i iznad gl ave. Pre nego to krene bilo gde, u ovom nevidljivom stanju, on se mora koncentris ati na injenicu da bi akaa trebala neutralizovati njegovu aktivnost, odnosno, ona ne bi trebala biti zapisana u akai, tj., da ne ostavi ba nikakve tragove. Ova konc entracija je neophodna, jer, inae, magiar mora strahovati da bi, iako prilino neitki h, nekoliko novih uzroka moglo biti zabeleeno u akai. Magiar je sasvim odgovoran za svaku radnju koju, premda nevidljiv, izvodi u mentalnom svetu. Sudbina vie nije u stanju da mu uini bilo kakvo zlo, poto je on postao gospodar akae, gospodar svoje sudbine. Od sada, on je potinjen samo Boanskom Providjenju. Ako bi zloupotrebio s voje znanje za zla dela, umesto sudbine kaznilo bi ga Boansko Providjenje. Ono mi mu dalo, tako da kaemo, hladno rame i on bi morao dalje iveti kao usamljena jedin ka naputena u svemiru. Jedina mogunost oslanjanja na Boansko Providjenje bila bi iz gubljena zauvek, to bi zasigurno bilo gore od svakog prokletstva. Takav magiar bi bio osudjen na raspadanje, i on moe lako shvatiti ta bi to znailo sa magijske take g ledita. Pod uslovom da je postao dovoljno struan u injenju i postajanju nevidljivim u mentalnom lutanju, isti postupak se moe koris-titi i pri odailjanju astralnog t ela. I ovde je praksa punjenja cele linosti akaom veoma slina sa punjenjem mentalno g i astralnog tela zajedno. Ostala pravila su ista kao i ona gore opisana. Sa ma gijskog stanovita, mogue je takodje postati nevidljiv i na materijalnom planu, med jutim, ovde se nevidljivost ne postie akaom ve pomou svetlosti. Punjenje fizikog tela svetlou, mora biti u skladu sa jainom svetlosti koja preovladjuje u tom trenutku. Ako je akumulacija svetlosti jaa od potrebne, magiar ne bi postao nevidljiv, ve pro zraan i sjajan, slian suncu, koji zrai beli sjaj unutar i izvan sebe. Fiziku nevidlj i-vost je veoma teko postii, ona zatheva godine treninga i prakse, i skoro niko se m posveenika viih, ako ne i najviih zvanja, ne moe pravilno izvesti tu operaciju. Ak o poseduje ovu veliku vetinu injenja nevidljivim svog mentalnog i astralnog tela, a eventualno i fizikog tela, magiar je u stanju da izazove nestajanje svakog mater ijalnog predmeta. Drugi nain za to je pretvaranje predmeta iz vrstog u astralni ob lik, pomou imaginacije, u vezi sa akaom. Predmet trenutno iezava iz vida svake osobe ija magijska ula nisu dovoljno razvijena. Predmet pretvoren u astralni oblik moe p reneti astralno telo nekog bia ili sam magiar na svaku razdaljinu. Magiar ili bie, k oji izvode ovaj prenos, na kraju ima zadatak da ponovo pretvori predmet iz astra lnog stanja u njegov fiziki oblik. Ovu vrstu prenosa predmeta esto praktikuju stvo renja spiritistikih medijuma, pod uslovom da je poja-va zasnovana na oevidnoj mate rijalizaciji, iako su takve stvari veoma retke. Medjutim, to god su planetarne i van-planetarne inteligencije u stanju da izvedu, sve to moe uiniti i magiar koji je upoznat sa univerzalnim zakonima i postigao dobar napredak u svom razvoju. Post oji jo jedan metod injenja nevidljivim a to je devijacija ula koja se praktikuje u svim vrstama hipnoze i u tom obliku sugestije u kojem bia stvaraju broj vibracija koji odgovara broju vibracija svetlosti u fizikom telu, ostvarujui tako nevidljiv ost. Jo neka uputstva u vezi ovoga nai e se u mojoj knjizi: Praksa magijske evokacij e.

PRAKSE SA ELEMENTIMA Veliki broj mogunosti prua se magiaru koji eli da se ue specijal izuje za upotrebu elemenata, pod us-lovom da je materija-lizovao, to jest, konde nzovao elemenat sa kojim se radi na takav nain da elementarna mo postaje stvarna f izika mo. Usavrivi se u tome on moe, preko kondenzacije zemljanog elementa u svom tel u, proizvesti takvu neranjivost svog tela da ona podsea na onu koju pokazuju indi jski fakiri u svojim predstavama. On je u stanju da probada otre predmete kroz sv oje miie bez najmanjeg oseanja bola i bez jedne kapljice krvi, a da i ne govorimo o oiljcima. Fakirova neosetljivost na bol, kada lei na dasci sa ekserima, izazvana je u izvesnoj meri autosugestijom, ali magiar ostvaruje isti efekat mnogo bre pomou zemljanog elementa. On je zaista u stanju da lei velike rane na svom ili tudjem telu, direktno pomou zemljanog el-ementa, bez ostavljanja oiljaka. Duboke rane koj e bi obino zahtevale hirurku pomo, mogu se zaista izleiti za nekoliko minuta. Zemlja ni elemenat koji magiar kondenzuje izvan sebe, omoguuje mu da zgusne svaku misao, svaki utisak, svako bie bilo mrtvo ili jo neotelotvoreno do te mere da ono postaje vidljivo oima sas-vim netrenirane osobe, pa ak se moe i fotografisati. Magiar ima v eliku prednost poto je sposoban da trenutno paralie svakoga oveka ili ivotinju ak i s vog smrtnog neprijatelja izvanredno brzom projekcijom zemljanog elementa. Postoj i vie mogunosti korienja ovog elementa ali nadam se da e gornje napomene biti dovoljn e. Ako magiar u sebi veoma jako projektuje i zgusne vodeni elemenat, on moe izdrati najveu toplotu a da ne opee svoje telo. Projektovan u ruke, ovaj elemenat mu omog uava da dri usijano ugljevlje ili gvodje bek ikakvih povreda ruku. On bi ak mogao st ajati sa osmehom usred razbuktale lomae, i ba nita mu se ne bi moglo dogoditi. Dozv olite mi da vam skrenem panju na biblijski dogadjaj, gde mladi u usijanoj pei ostaj e nepovredjen. Za Jovana, omiljenog uenika naeg Gospoda, pria se da je bio potoplje n u kazan sa kljualim uljem, i ostao neozledjen. Magiar e sada videti da takvi doga djaji nisu samo legendarna predanja, ve da su se zaista i starno dogadjali, a tak va oigledna uda mogu se izvesti pomou vladanja elementima. Svaka vrsta vatre, bez o bzira na njeno irenje, moe se ugasiti pomou projektovanog vodenog elementa. Magiar m oe, svakako, izvoditi takve skoro udovine podvige i sa vazdunim elementom, na isti i li slian nain. Pomou vatrenog elementa magiar je sposoban da izdri najveu hladnou. Lam na Tibetu mogu, pomou koncentrisanog vatrenog elementa, proizvesti ogromnu toplo tu u svojim telima, tako da mogu u tenu osuiti mokre pekire prostrte po njihovim t elima usred zime. Ovaj eksperimenat je poznat na Tibetu pod imenom TUMO. Sve vrs te zapaljivog materijala mogu se zapaliti pomou spoljanje projekcije vatrenog elem enta. Biblija opisuje sline dogadjaje gde su stubovi natopljeni vodom bili zapalj eni pomou vatrenog ele-menta. Nema sumnje da se neka biljka, na primer drvo, moe s asuiti projekcijom vatrenog elementa. Zar nije na Gospod Isus Hrist sasuio lie smokvi nog drveta da bi dao znakove svoje moi? On je primenio isti zakon, izvodei projekc iju pomou magijske rei Kabale koja je indirektno pobudila vatreni elemenat da izvri njegovu zapovest. Oslanjajui se na univerzalne zakone o vladanju elementima, sav reni magiar moe izvesti i mnoge druge magijske predstave pomou elemenata. POJAVE LEV ITACIJE Levitacija podrazumeva ukidanje zakona gravitacije. Na osnovu univerzaln ih zakona magiar je otkrio da sila gravitacije zavisi od magnetinog privlaenja zeml je. Gravitacija sopstvenog tela moe se ukinuti na dva naina. Prvo, preko stalnih p unjenja ili akumulacija vazdunog elementa (WAJU TATTWA), primarna osobina ovog el ementa se ostvaruje do te mere da se ovek osea lak kao pero, i da se uzdie i lebdi u vazduhu poput balona. Drugi metod zahteva vladanje elektromagnetinim fluidom. A kumuliranjem magnetinog fluida u telu do tog stepena gustine koja odgovara teini t ela, privlana sila zemlje, tj., dejstvo gravitacije e biti neutrali-zovano. U ovom stanju punjenja magiar e jedva dodirivati zemlju i ak se moe sasvim bezbedno kretat i

po povrini vode, bez obzira na njenu dubinu. Zgunjavajui magnetini fluid sve vie i vie on moe, po volji, podii svoje telo u vazduh i, pomou zgusnutog vazdunog elementa il

i lino stvorenog vazdunog kretanja, on moe biti prenet u bilo kom pravcu. Brzina pr enosa u vazduhu u potpunosti zavisi od njegove volje. Veina Jogija poseduje izvan redne mogunposti u vladanju ovim pojavama levitacije a ak i u Bibliji itamo da je n a Gospod Isus Hrist etao povrinom mora. Posmatrajui ono to je do sada reeno, izgleda s asvim oigledno da bi na ovaj nain magiar mogao prenositi predmete ili ak ljude koji nisu magijski uvebani, ako bi to eleo. Akumulacija potrebnog magnetinog fluida moe s e izvoditi magijski uvebanom imaginacijom ili pomou nekih drugih tehnika poput Kab ale, posredovanja Bia ili duhova itd. Eliminacija elektrinog fluida iz tela i povea nje magnetinog fluida moe se dogoditi ne samo svesno vei nesvesno, na primer, u slua jevima spiritistikih medijuma i meseara, gde se elektrini fluid pomou transa ponitava a, zauzvrat, magnetini fluid poveava. Usled iznenadnog gubitka elektrinog fluida, meseare u snu moe nadvladati magnetini fluid. esto se takvi ljudi vidjaju kako se pe nju po zidovima kao muve, ili kreu po najopasnijim mestima kue ili ak po ici. Prepun jenost magnetizmom meseara u toku sna moe se pripisati uticaju meseca. Zato se mes earstvo naziva i meseevo ludilo. U svakom sluaju, ovo stanje oznaava nesklad, poremea j elektromagnetinog fluida pa, prema tome, patoloko stanje, ili bolest. Osoba koja pati od ovoga moe se leiti jedino uskladjivanjem elektrinog fluida koji se mora po veati u bolesnom telu. Ova ukratko prikazana interpretacija pojava levitacije bi, za sada, trebala biti dovoljna magiaru, mada, iz gore navedenih argumenata, on b i mogao izvui zakljuak da bi se takodje mogao stvoriti i suprotan efekat, to jest, poveana privlana ili gravitaciona sila. Jasno je da se ovde rezultat postie na ist i nain samo sa elektrinim fluidom umesto magnetinog. Ovo objanjenje je nedvosmisleno ako magiar uzme u obzir osnovni zakon fizike koji kae da se isti polovi dva magne ta odbijaju ba kao to se dve razliite sile privlae. PRIRODNE POJAVE Magiar moe pomou e emenata i elektromagnetinog fluida , proizvesti takve vrste pojava u prirodi, kak o u velikoj tako i u maloj meri. Njemu e, ponekad trebati vie prostora da bi mogao da projektuje i zgusne potrebne moi. Tako on projekcijom vazdunog elementa moe uti cati na kretanje vazduha, na primer, vetar ili izazvati pljusak ili ak trajnu pro valu oblaka projekcijom vodenog elementa. S druge strane, on moe prizvati olujne bure pomou elektromagnetinog fluida, projektovanjem elektrinih i magnetinih volta u va zduh koji, kada se sudare, izazivaju sevanje. Koncentracijom magnetinog fluida, o n moe privui vodeni elemenat ak i sa najvee udaljenosti, automatski tako pravei kiu. O gledno je da bi on takodje mogao postii suprotne efekte zaustavljanjem nepoeljne k ie ili rasterivanjem oblaka. Gra-donosne oluje se takodje mogu izazvati ili usmer iti negde drugde, jer preko elemenata ili elektromagnetinog fluida, mogue je izvrit i svaki uticaj na prirodu. Ovu vrstu pravljenja vremena uspeno praktikuju tibetansk e Lame. Otuda u ovom, kao i u mnogim drugim sluajevima, magiar zna razne metode za izazivanje ovih pojava i sposoban je da ih izvede svojim sopstvenim moima nakon specijalnog treninga isto kao to to tibetanske Lame postiu pomou rituala, magije pr izivanja, bia i Tantri.

MO NAD IVOTOM I SMRU Magiar koji savreno vlada elementima i elektromagnetinim fluidom je takodje i gospodar ivota i sm-rti svakog ljudskog bia. Madjutim, on se nikada n ee usuditi da ugroava ivote ljudi, mada tano zna kako da prouzrokuje magijsku smrt. Za to postoji dosta mogunosti, medjutim, uzdravam se od navodjenja tih metoda da m agiara ne bih doveo u iskuenje. Prema univerzalnim zakonima, magiar prosvetljenog d uha i usavren u vladanju okultnim sposobnostima i moima bie takodje u stanju i da u mrlu osobu podigne iz mrtvih. Oslanjajui se na svoja visoka magijska iskustva i p omou svojih dobro uvebanih ula, magiar ne samo to moe videti delovanje elemenata u tel u, duhu i dui, ve takodje i dejstvo elektromagnetinog fluida, a ta vie on moe zapaziti i veznu sponu izmedju materijalnog, astralnog i mentalnog tela, i zna kako se n a sve to moe uticati u skladu sa univerzalnim zakonima. Za njega e biti lako da ob novi te dve spojne veze pomou elemenata i elektromagnetinog fluida. U sluaju kada n ijedan vitalni organ nije uniten, magiar moe pov-ratiti ivot, pod uslovom da je pred odredjen od strane Boanskog Providjenja da to uini. On moe opozvati smrt ljudi ili i votinja koji su ubijeni elektrinim okom (munjom ili slinim dogadja-jima). Sve to on treba da uradi u takvim sluajevima je da uspostavi kontakt sa duhom te osobe u ak

ai, na-merno indukujui (stvarajui) elektromagnetini fluid izmedju duha i due da bi uvr stio spojnu vezu izmedju njih. Zatim to isto treba da uini sa duhom i duom u odnos u na telo, stvarajui tako pravilan sklad, pomou el-emenata i elektromagnetinog flui da. Umrla osoba se vraa u ivot trenutnim punjenjem tela principom svet-losti. Ovo je sinteza oivljavanja na magijski nain izvedenog pomou moi elemenata i elektromagne tinog fluida, bez obzira da li snaga volje ili drugi metodi imaju u tome neku ulo gu. Dobro je poznato da su vii adepti izvodili takva vaskrsavanja. Pri kraju dese tog Koraka u jo jednom ukazati da ni jednom od ovde opisanih sposobnosti nije nuno toliko dobro ovladati. Sa uvaavanjem i potovanjem spiritualnog zakona koji vlada S vemirom, dao sam magiaru smernice o tome kako da izazove takve pojave koje se gra nie sa udom. Magiar moe sam da odlui koliko e se usavravati u nekoj od ovih disciplina Potpuno veta osoba, adept, moe uiniti sve i izvesti ak i vee magi-jske pojave od ovi h koje sam ovde pomenuo u svetlu univerzalnih zakona. Dakle, kompletni kurs uput stava o prvoj Tarot-karti, karti magiara, priveden je kraju. Ljudi koji su odluili da praktino slede ovaj kurs, imaju priliku za dovravanje svog razvoja. Ne postoji drugi nain za razumljivije izlaganje prakse od ovoga. Opis koji sam ovde dao, od govara znan-ju koje se do sada prenosilo u hramovima misterija, i saoptavalo samo najprobranijim i najpoverljivijim uenicima. Onikoji ele brze rezultate bie razoaran i, jer, ponekad, ova prouavanja mogu potrajati godi-nama. Medjutim, ova injenica n ee odvratiti iskrenog uenika od prodornog znanja prve inicijacije. Iz tog ra-zloga prva karta, magiar, predstavlja kapiju za pravu inicijaciju. Mnogo ljudi koji su se ironino podsmehivali temi magije, verovatno e morati da promene svoj stav nako n itanja ove knjige. Ima toliko zabluda o magiji, i nikada ne biste smeli zaborav iti injenicu da se stvari pogreno tumae. Magija je najtee znanje na zemlji kojim se mora ovladati ne samo teoretski ve, pre svega, praktino. Mnogo je lake postii intele ktualno znanje nego postati pravi Magiar.

KRATAK PRIKAZ SVIH VEBI DESETOG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Uzdizanje du ha na vie nivoe II. MAGIJSKI PSIHIKI TRENING: 1. Svesna komunikacija sa linim Bogom 2. Komunikacija sa boanstvima i ostalo III. MAGIJSKI FIZIKI TRENING: Nekoliko met oda za sticanje magijskih metoda KRAJ DESETOG KORAKA

POGOVOR Kao to sam ve pomenuo u uvodu ove knjige, ovaj prirunik nije namenjen da bu de odskona daska u potrazi za bogatstvom, moi i asti, ve mora sluiti u svrhu pouavanja oveka, to jest, mikro-kosmosa u odnosu na Svemir ili makrokosmos zajedno sa njih ovim zakonima. Tako e itaoevo miljenje o magiji pretrpeti znaajnu promenu i nadam se da on vie nikad nee degradirati ovu drevnu mudrost na vradbine i sline djavolske rab ote. Razume se da e svaki italac proceniti ovu knjigu sa linog stanovita. Onaj koji ostaje na isto materijalistikom stavu, onaj koji ne veruje u religiju, ignorie natp rirodne po-jave i koga zanimaju samo materijalni interesi, bez sumnje e posmatrat i ovu knjigu kao istu glupost, a ja nemam nameru da takve ljude preobraam u bilo k akvu veru niti da menjam njihova miljenja. Ovo delo je napisano iskljuivo za one k oji trae istu istinu i najviu Mudrost, a koju e u njemu i nai. Mnogo puta su nai ljudi dokazivali, ak uveravali u posebnu sposobnost duha, i tu esto vidimo, iz iskustva , da razni su predstavnici razliitih ideja gajili osvetoljubiva oseanja jedan prem a drugom zbog profesionalne ljubomore il boljeg znanja. Istinski magiar e osetiti samo saaljenje za takve ljude i verovanja, ali nikada nee mrzeti niti prezi-rati n ikoga. Ko god trai Boga, i koji god da je odabrao put da ga vodi ka tom cilju, nj emu e ukazati duno potovanje. teta je, ali takodje i istina, da su svetenstvo, teozof i, spiritisti ili ma kako se zvali skloni nepri-jateljstvu ba kao da nisu na putu koji vodi Bogu. Svi ljudi koji trae put ka Bogu, i sjedinjenje sa njim, trebali bi se uvek setiti rei Isusa Hrista, Velikog Majstora mistiara koji je rekao: Voli b linjega svoga kao samoga sebe. Ova reenica bi trebala biti sveta zapovest za svakog tragaa za prosvetljenjem na ovoj spiritualnoj stazi. Veliki broj bia koja su mora

la napustiti na materijalni svet i nisu imala ba nikakvu priliku da postignu istin sko znanje u Duhu ale se u viim sferama na injenicu d je u prolosti pravo znanje bil o rezervisano samo za odabrane, i da nije bilo dostupno ovde na zemlji. Dakle, m isterije koje su hiljadama godina uvane kao tajne, sada je Boansko Providjenje otk rilo, korak po korak, onim stanovnicima ove zemlje koji iskreno ude za istinom i percepcijom. Oigledno je da blagodeti percepcije nee nikad doi preko noi, nego se mo raju sticati veoma tekim radom i sa mnogo tekoa i smet-nji. Veliki broj ljudi ako n e veina vie voli da se uveri u istinitost zakona, i jedino tada e se odluiti stazom inicijacije. Iskreni magiar e shvatiti da je takav stav oveka pogrean. On je uveren da se za veru ovek mora vebati i obrazovati inicijacijom. Pukim itanjem ovog dela m oe se, naravno, postii intelektualno znanje, ali ne mudrost. Znanje se moe dobiti p renoenjem, ali mudrost se mora stei iskustvom i saznavanjem, koje zavise od duhovn e zrelosti pojedinca. A tu zrelost opet odredjuje duhovni razvoj koji se oblikuj e na stazi inicijacije. Svako ko je itao o TAROTU upoznat je sa injenicom da posto ji jo dvadeset jedna karta, takozvanih Velikih Arkana, pored prve Tarot-karte koj u simbolizuje magiar u Egipatskim misterijama, i da su one kolevka sve mudrosti. A svaka od tih Tarot-karata ukljuuje jedan sistem inicijacije. Pored ove dvadeset dve Velike Arkane, postoji i pedeset est Malih Arkana, koje odgovaraju Tarot-kar tama i slino, simbolizuju male misterije, i svaka od tih karata zahteva opis. Boan sko Providjenje e odluiti, ta i koliko e mi biti dozvoljeno da piem i objavim o pojed inim Tarot-kartama. Prodrevi do pravog unutranjeg znaenja ove karte, italac e doi do z akljuka da ne postoji bela i crna magija. Ustvari, nema nikakve razlike izmedju m agije i misticizma ili slinih nauka. Kao to sam ve pomenuo na poetku, nijedna nauka nije ni dobra ni zla, jer ona moe postati prepreka ili pomo, zavisno od oveka koji je koristi. Miljenje o postojanju crne magije treba pripisati injenici da sve do s ada ljudi nisu imali ni najmanju predstavu o tome ta je magija. U raznim poglavlj ima i u vezi sa metodima ja sam esto naglaavao da je ova vrsta nauke namenjena sam o za najuzvienije ciljeve. Zatim, uvek sam pokazivao da je magiar obavezan da ople menjuje svoj karakter tokom razvoja do najvieg stepena da bi izbegao prekide ili jo gore padove u svom usponu.

Oplemenjivanje due ide ruku pod ruku sa usponom razvoja. Onaj ko samo eli sticanje okultnih spo-sobnosti i moi da bi se njima hvalio, radie uzalud, jer su putevi Boa nskog Providjenja nedokuivi zauvek. Onaj ko tei za okultnim moima iz nitavnih motiva bie pre ili kasnije odstranjen sa staze, budui da su okultne sposobnosti samo uzg redni proizvodi, neka vrsta kompasa razvoja i sredstvo za plemenite ciljeve i za pomaganje ljudima. Prema tome, one su rezervisane samo za prave magiare. Onaj ko ji je stupio na stazu inicijacije ne mora da menja svoju ideologiju to se tie reli gije. Ustvari, prava religija i nije nita drugo do praksa ovde datih uputstava, i svaka religija se moe uskladiti sa ovim sistemom inicijacije. A pre nego to stupi na ovu stazu, svako bi se morao zapitati, da li e pravu inicijaciju posmatrati p raktino kao i svoju religiju, tj., kao svoj ivotni zadatak koji on namerava ispuni ti, uprkos smetnjama i tekoama koje mu se mogu ispreiti na putu, i da li e odluno pok uati da izdri i da, kad jednom krene ovom stazom, nikada ne pobegne sa nje. Treba uzeti kao sigurno da e ogromna, skoro nadljudska, koliina izdrljivosti i strpljenja , vrsta snaga volje i tajnost napretka biti osnovni uslovi. Svim itaocima eljnim sa vrenstva i koji su ovu knjigu odabrali za svog vodia, iskreno elim dobar uspeh i Boa nski blagoslov. AUTOR.