You are on page 1of 4

S bliacim sa termnom volieb do orgnov samosprvnych krajov sa stupuje aktivita strn, ktor obana poznaj len pred vobami.

Ruka v ruke s medilnymi vstupmi slovensk mest, dediny aj dianice zaplavuj reklamn ptae kandidtov na krajskch predsedov a poslancov. Mnoh z nich s verejnosti dobre znmi z dlhoronho inkovania na politickej scne, in sa zas preslvili najrznejmi kandlmi. Vinu z nich vak spja priama alebo nepriama as na privatizcii rozumej rozkrdan nrodnho majetku a likvidcii vetkho, o na Slovensku po socializme ostalo dobr. Ostriean politick strany v snahe zmaza svoj podiel na znien slovenskho hospodrstva a samostatnosti Slovenskej republiky vychdzaj s najrznejmi iniciatvami a nvrhmi. Naprklad Slovensk nrodn strana nm zo stoviek bilbordov oznamuje, e chce zmeni Slovensko. Trojnsobn as tejto akoe nrodnej strany vo vlde viac ako jasne ukzala, ako to pni z SNS so Slovenskom myslia. Podpora vstupu SR do NATO, aktvna as na likvidcii slovenskej koruny, znmy kandl s emisiami, nstenkov tender i povinn vyuovanie o tzv. holokauste na zkladnch a strednch kolch. To je ich vizitka. Rovnako ako SNS, aj akoe kresansk KDH bolo trikrt sasou vldnej koalcie. Trikrt mali

politici z KDH monos tvrdo sa postavi na obranu kresanskch hodnt a prpadne aj slovenskch nrodnch zujmov. Nikdy to vak neurobili, prve naopak. Minister vntra za KDH Daniel Lipic sa v roku 2011 postavil na stranu sexulnych pomtencov a extrmistov a nasadenm tiscky policajtov na ochranu tzv. Dhovho pochodu sa postaral o jeho neruen priebeh. Polcia odporcov pochodu oznaila za extrmistov a mnohch zatkla. ie prve vaka ministrovi za KDH na Slovensku neruene prebehol pochod chylkov iadajcich pre seba tatt manelstva i prvo adoptova si deti. A toto farizejsk KDH dnes medializuje svoju snahu o prijatie stavnho zkona na ochranu tradinej rodiny! Preo tento zkon neprijali v ase, ke boli sasou vldnej koalcie? Preo tak chc urobi dnes, ke s bezvznamnou opozinou stranou? Politick potkany na Slovensku neslia uom, ale zujmom Novho svetovho poriadku, ktorho cieom je pomaly, ale isto, znii vetko nrodn a kresansk. V tomto s vetky vek strany rovnak, niet medzi nimi rozdielu. Ak by to tak nebolo, tak by predsa kresania z KDH nevytvrali volebn koalcie s boevikmi zo SMERu. udia, rozmajte! Ing. Mgr. Marian Kotleba kotleba@naseslovensko.net

S Nae Slovensko sa zastn jesennch krajskch volieb!


Vo viacerch krajoch postavme kandidtov na predsedov samosprvnych krajov. V mnohch okresoch postavme kandidtov na poslancov krajskch zastupitestiev.

Hadajte a podporte kandidtov S Nae Slovensko aj vo Vaom kraji!

TRAGICK VSLEDOK VLDNUTIA PONOVEMBROVCH VLD


Rozvracanie tradinej rodiny Sexulni devianti mu slobodne propagova svoje chylky v naich uliciach. Vlda tchto pomtencov finanne podporuje (v roku 2012 napr. prispela na ich Q-centrum) a tento rok sa stal rad vldy dokonca oficilnym partnerom ich pochodu! Politici vldnej strany (europolankya Flakov-Beov i primtor Bratislavy Ftnik) sa osobne zastuj tchto pochodov zvrhlosti. Ficova vlda vytvorila osobitn vbor, ktor m razi cestu budcemu legalizovaniu manelstiev homosexulov. Vlda najnovie zaviedla v Trestnom zkone osobitn ochranu pre sexulnych chylkov, vrtane pedofilov! Podriadenie Slovenska dikttu Eurpskej nie a zavleenie SR do zloineckho paktu NATO Vstupom do Eurpskej nie Slovensko plne stratilo svoju samostatnos a podriadilo sa dikttu cudzincov! Okrem inch na to doplatilo mnoho slovenskch podnikateov, najm farmrov, ktor boli nten zavrie svoje podniky alebo hromadne prepa. Vlda, sliaca cudzm zujmom, tie zlikvidovala slovensk korunu a nsledne v mene zchrany eura rozdala z naich dan cez tzv. euroval viac ako 10 milird eur skromnm bankm a nezodpovednm cudzm vldam! Slovensko je medzinrodnmi zmluvami nten poskytova finann a vojensk pomoc teroristickmu paktu NATO, ktor v mene budovania Novho svetovho poriadku bombarduje suvernne tty a zabja sttisce nevinnch po celom svete! Rozkradnutie nrodnho majetku budovanho generciami naich predkov V dsledku tzv. privatizcie bol nrodn majetok rozkradnut a vydan do rk zlo ineckch finannch skupn a zahraninch korporci! Prili sme o piliere naej hospodrskej a energetickej sebestanosti. Stali sme sa smetiskom Eurpy, naa potravinov sebesta nos klesla pod 40 %. V dsledku korupcie a klientelizmu vlda kadorone premrh miliardy eur zo ttneho rozpotu. Vsledkom je nedostatok peaz a zvratnm tempom rastci ttny dlh, ktor dosahuje u takmer 40 milird eur! Ekonomick likvidcia slovenskch rodn Absoltne nespravodliv daov, socilna a hospodrska vldna politika doviedla k chudobe mnostvo slovenskch rodn. Km cignski a in privnci dostvaj od vldy v podobe socilnych dvok, bytov a inej podpory zadarmo miliardy eur rone, slunm uom sa ujde len mizern dchodok! Obrovsk zloinnos a teror cignskych extrmistov Vlda chrniaca viac zloincov ako slunch ud, skorumpovanos radnkov, a skutonos, e zkon neplat pre vetkch rovnako, s prinami obrovskej zloinnosti a tlaku, ktormu musia denne eli tisce obanov SR. Cignski extrmisti vaka neinnosti polcie a ahostajnosti vldy denne okrdaj, bij a vradia slunch ud bez rozdielu nrodnosti, a to vrtane bezbrannch ien, det a starcov! Likvidcia slobody a budovanie totalitnho Novho svetovho poriadku Vlda trest a prenasleduje svojich skutonch politickch odporcov, ktor si dovolia verejne prejavova pre u nepohodln nzory. Zakzan je kritick historick bdanie v oblasti druhej svetovej vojny. Tzv. informatizciou spolonosti sa pripravuj technick podmienky pre absoltne sledovanie celej spolonosti. ipy v dokladoch, kamerov mtny systm, povinn archivcia dajov o telekomunikanej prevdzke to je len zaiatok nstupu Novho svetovho poriadku. Chcete vedie viac? Pretajte si PROTOKOLY SIONSKCH MUDRCOV, dostupn na adrese

http://www.magnificat.sk/dokumenty/protokoly.pdf

S Nae Slovensko je leglnou politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vntra Slovenskej republiky. Od svojho zaloenia sa zkonnou cestou sna zabrni aliemu rozkrdaniu Slovenska politikmi a parazitmi. Pilierom programu strany je tzv. Desatoro udovej strany Nae Slovensko na odstrnenie nsledkov zloinov spchanch politikmi po novembri 1989 a nastolenie socilnej spravodlivosti, ktor Vm teraz predstavujeme:
1.

Dontime politikov nies zodpovednos za svoje rozhodnutia tak, aby vysok politika viac nebola najorganizovanejou zloineckou profesiou. Zavedieme trestn postih politikov a vysokch ttnych radnkov za zneuitie prvomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme shrn innch zkonov na preukazovanie pvodu majetku a preetrme privatizciu. Rozkradnut majetok navrtime do vlastnctva ttu.
2.

Cestu k prosperite vidme v rozumnom hospodren a nie v neustlom zvyovan dan. Prehodnotme ttne vdavky s cieom prija vyrovnan ttny rozpoet. Socilnu politiku postavme na princpe zsluhovosti a odstrnime zvhodovanie nielen cignskych privnkov pred slunmi umi. Parazitom, ktor odmietnu pracova, nedme zadarmo vbec ni iadne domy, dvky, ani prspevky.
3. Platy politikov a vysokch ttnych radnkov stanovme v zvislosti od minimlnej mzdy. Poet poslancov NR SR znime zo sasnch 150 na 100. Zrume funkcie splnomocnencov vldy a financovanie politickch strn zo ttneho rozpotu.

Vetkm umonme pracova. Nezamestnanch zapojme aj do prc, ktor doteraz predraene vykonvali skromn firmy (vstavba a oprava bytov, kl, nemocnc, ciest a inej infratruktry). Minimlnu mzdu a najni dchodok urme v zvislosti od odpracovanch rokov a nronosti prce. Dchodkov vek stavnm zkonom stanovme na 60 rokov.
4. 5. Zalome Domobranu a dobrovonkom z radov slunch ud dme monos aktvne sa podiea na ochrane ivotov a majetku seba a svojich blzkych. Rozrime prvo pri ochrane ivota a majetku poui zbra. Hranicu trestnej zodpovednosti znime na 12 rokov a trestn a vzensk systm upravme tak, aby si kad, politik aj parazit, dobre rozmyslel, i bude radej poctivo pracova, alebo kradn a lpi. 6. Vchovu a vzdelvanie mldee postavme na tradinch nrodnch a kresanskch princpoch a hodnotch. Ochranou uiteov ako verejnch initeov im navrtime autoritu a dstojnos, a to najm vo vzahu k deom zo zbohatlckych a asocilnych rodn. Zavedieme pravideln protidrogov testy na zkladnch a strednch kolch a zrume normatvne financovanie kl.

Obnovme potravinov, hospodrsku a energetick sebestanos Slovenskej republiky. Zabrnime cudzincom skupova slovensk pdu a zvime dotcie pre ponohospodrov. Odstrnime zvhodovanie zahraninch podnikateov pred slovenskmi a zavedieme znen sadzbu DPH na rovni 10% na produkty slovenskch vrobcov. Zvhodnme pouvanie alternatvnych palv v individulnej a hromadnej osobnej doprave.
7. 8. Slovensk zujmy staviame nad diktt Bruselu a preto odmietame obmedzovanie suverenity lenskch ttov Eurpskej nie, ako aj projekt Spojench ttov Eurpskych. Nikdy nepodporme euroval ani akkovek in formu ttnej pomoci skromnm bankm a nezodpovednm cudzm vldam. Sprsnime kontrolu neleglneho zamestnvania cudzincov a imigran a vzov politiku. Obnovme slovensk korunu.

Nedopustme naruenie zemnej celistvosti Slovenskej republiky a posilnme obranyschopnos vlasti. Presadme vystpenie Slovenska z teroristickho paktu NATO a slovenskch vojakov stiahneme z okupanch zahraninch misi. Zujemcom umonme zska dobrovon vojensk vcvik.
9.

Za manelstvo budeme vdy poklada len zvzok mua a eny. Slun rodiny podporme bezronmi mladomanelskmi pikami a monosou zska njomn byt. Odmietame registrovan partnerstv, adopciu det homosexulmi aj propagciu sexulnych chyliek.
10.

SLOVENSKO POTREBUJE ZMENU!


ivot na Slovensku, tak ako aj vo svete je oraz a, udia s hnan nadriadenmi oraz viac asu trvi v prci, asto krt aj za ni plat ako im prislcha. Oni to repektuj, doma si poakaj a op dennodenne sa prispsobuj systmu, ktor z nich rob dobrovonch nevonkov. udia si neuvedomuj, e neij, ale len prevaj. Staros o rodiny a zabezpeenie financi na kadodenn potreby im vytvorili v mysli zvoj slepoty a prestvaj vnma trpk realitu ich tvrdho vykorisovania zavedenm systmom. Po roku 1989 sme sa otvorili dokorn svetu a nikto nepostavil zchrann stenu tomu, aby sa zabrnilo vpusteniu negatvnych vplyvov zo zahnvajceho kapitalizmu. Boli sme oslnen vidinou blahobytu a svetskch radovnok. Presne na tomto pozltku sa zaal budova aj nov tt. T, ktor ahali za nitky, vedeli vemi dobre, o treba ponknu uom, aby s nimi mohli ubovone manipulova. Chlieb a hry, peniaze a funkcie. Mdi vytvorili falon obraz zhubnch idelov a udia len naskoili na rozbiehajci sa vlak do pekla. Zdalo sa im, e do roku 1989 ili len v akejsi sivej priemernosti a teraz sa im ponkala anca by extra! Falon nastren mylienka si nala na komunistami odchovanom obyvatestve vemi rchlo svoje pevn miesto. Stpal poet spench a bohatch ud, no s nimi aj poet chudobnch a zfalch. Kad reakcia vyvolva reakciu a preto ani tento zhnit systm a jeho sprvanie neostali bez odozvy. Kritikov systmu na ele s Marinom Kotlebom vak mdi rchlo oznaili za radiklov, extrmistov i nacistov. Lene as ukzal, e vetko, na je pravdou! o pn Kotleba poukazuje,

Rozkrdanie ttu pravda. Likvidcia slovenskej samostatnosti pravda. Rozpredvanie slovenskej pdy pravda. Prekrcanie slovenskej histrie pravda. Likvidcia kresanskch hodnt pravda. Tak preo lovek, ktor neklame, je systematicky oznaovan za extrmistu? Z jednoduchho dvodu. udia nesm pou pravdu, nemu zaa samostatne rozma! To tento systm nepotrebuje. Davov rozmanie je innejie a ahie manipulovaten! Davov zmanie nebude robi problmy pri vytvran novej vzie ttu, novho svetovho poriadku. udia asto nemaj ani potuchy tom, e nejak Kotleba tu roky bojuje za spravodlivej systm, pretoe maj zakdovan z mdi, e Kotleba je iba bojovnk proti cignskemu extrmizmu a to sa im zd prli mlo. Opak je vak pravdou. Marian Kotleba roky bojuje proti tomuto systmu nespravodlivosti ako takmu. Prv verejne kritizoval vydierask systm Bruselu voi Slovensku, prv upozoroval na hroziacu stratu suverenity, vyplvajcu z lenstva SR v E a NATO. Preto si ho vim a pokia Marian Kotleba zotrv pevne na hodnotch, ktor vyznva, vi si ho budem. Alena Szabov uiteka M, Bratislava

_____________UCTILI SME SI PAMIATKU PANI TERZIE Z GEE____________


7. septembra sme si v Gei (okres Koice okolie) uctili pamiatku 80-ronej babiky Terzie, ktor 30. augusta za bieleho da v strede dediny sekerou zabil 21-ron Cign. Na stretnut sme si pripomenuli aj De obet cignskeho teroru, ktor pripad na 5. septembra. Prve v tento de v roku 2011 na nsledky zranen spsobench pri toku troch Cignov zomrel 65-ron Andrej Polk z Madunc.