You are on page 1of 11

pk

PREDUZEE ZA INENJERING, TERMOTEHNIKU, PROIZVODNJU I TRGOVINU d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 5 11080 Zemun Tel: 2605-082; 2601-741 Fax: 2600-436 Mob. tel: 063/48-99-66 E-mail: office@viscompany.com Web: www.viscompany.com iro raun: 160-6545-35 Devizni raun: 54430-3-Va-17-484/0 PIB: 100011469 Matini broj: 06918085 broj: 02106918085 KVALITETA ifra delatnosti: 74203 PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, ARegistarski U SMISLU POBOLJANJA

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK 1

poarnootporne klapne

Dugogodinjim radom na montai i servisiranju postojeih poarno otpornih klapni svih oblika, dimenzija i proizvoaa, doli smo do odreenih saznanja koja su nam koristila prilikom konstruisanja novih klapni. Primenom vaeih standarda uz sva poboljanja, doli smo do optimalnih konstruktivnih reenja pri izradi pomenutih poarno otpornih klapni. Naa konstrukcija odlikuje se sledeim pogodnostima: Namena je da bezbedno osigura otpornost irenja poara, vrelih i dimnih gasova kroz ventilacione kanale u odreenom intervalu vremena. Bezbedan, pouzdan i siguran rad. Konstrukcija same klapne odlikuje se u svojoj jednostavnosti, krutosti, postojanosti, lakom servisiranju i odravanju . Svi vitalni sklopovi - delovi (mehanizmi za otvaranje-zatvaranje, elektra magnetno okidanje), topljivi element kao i elektro motorni pokretai lako se mogu servisirati, zameniti tj. odravati. Mogua je dogradnja elektromagnetnih okidaa, krajnjih prekidaa, kao i elektro pokretaa sa povratnom oprugom, na postojee poarno otporne klapne drugih proizvoaa, pod uslovom da su iste posedovale atest svog proizvoaa.

KONSTRUKCIJSKI DETALJI I MATERIJALI


Klapne su izraene od profilisanog pocinkovanog lima odgovarajue debljine. Kuite klapne spojeno je zavarivanjem. Svi elementi (sklopovi mehanizama i sl.) zatieni su cinkovanjem ili plastificiranjem. Obrtni - klizni elementi izraeni su od bronze. Svi mehanizmi (sklopovi) kao to su topljivi element, el.magnetni okida, ruica sa oprugom i sl. smeteni su na opslunoj strani klapne. List klapne izraen je od vatrootpornog materijala sa odgovarajuim uleitenjem. Po obodu lista postavljena je expandirajua traka koja poinje da ekspandira na temperaturi od 100C i time vri potpuno zaptivanje lista klapne i kuita. Na ovaj nain je spreeno prodiranje - irenje poara, vrelih i sagorelih gasova. Osovina je izraena po celoj strani B klapne sa odgovarajuim nosaima kako bi prenela obrtni moment celog lista, a pri tom zadrala i krutost istog.

PRINCIPI FUNKCIONISANJA I KARAKTERISTIKE


Zatvaranje - aktiviranje klapni vri se: Runim putem - TEST, Putem sopstvenog topljivog elementa, Javljaem poara preko PP centrale. Otvaranje klapni vri se runim putem ili elektro pokretaem. Elektro-zatita je izvedena po vaeim propisima za ovu vrstu proizvoda. Elektromagnet napaja naponom 220V, 50Hz (4A) iji je ED=10% to znai da je vremensko napajanje ogranieno na max 10 sekundi. Koeficijent otpora (otvorene klapne) iznosi O,85. Vatrootpornost naih klapni iznosi 120 minuta. Topljivi element aktivira klapnu pri temperaturi od 70 - 72C.

PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK 1

IDEJA - PROJEKTNI ZADATAK

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK

tipovi poarnootpornih klapni


Radi lakeg sporazumevanja, kako u admnistrativnom, tako i u tehnikorn smislu, izvrena je tipizacija svih poarno otpornih klapni. Osnovna podela je izvrena prema obliku poprenog preseka na: PK - kvadratnog ili pravougaonog preseka, PKO - krunog poprenog preseka PKKO - kvadratnog poprenog preseka sa krunim prikljucima Osnovni tip poarno otporne klapne sastoji se iz: Kuita Topljivog elementa Ruice - poluge Lista klapne Opruge Na ovaj osnovni tip moe se izvriti dogradnja drugih elemenata u zavisnosti od potrebe i zahteva projektnog zadatka ili zadatka o poarnoj zatiti dotine instalacije tako da se dobijaju svi ostali tipovi klapni prikazani na skicama.

(osnovni tip)

Tip: PK PKO PKKO(sa krajnjim prekidaem)

MK

(sa elektromagnetom)

MKM

LEGENDA:
0 - Kuite 1 - Topljivi element 2 - Ruica-poluga 3 - List klapne 4 - Opruga 5 - Krajnji prekida-zatvoreno 6 - Elektromagnetni okida 7 - Topljivi element sa tasterom 8 - Elektromotorni pokreta - sa povratnom oprugom

(sa elektropokretaem)

(sa dislociranim elektropokretaem)

ED

PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

M
Osnovni tip Sa krajnjim prekidaem

ED

BxH

Sa elektromagnetnim okidaem, 220V, 50Hz, 4A, ED-10% Sa elektromotornim pokretaem (i povratnom oprugom) Sa elektromotornim pokretaem - dislociranim u odnosu na osu obrtanja lista klapne Dimenzije kvadratnog ili pravougaonog poprenog preseka Dimenzije krunog poprenog preseka

PRIMERI NARUDBINA
PK-MKM (400 x 250) Poarnootporna klapna sa krajnjim prekidaem, elektro magnetnim okidaem, dimenzija 400x250mm. PKO-E ( 500) Poarnootporna klapna sa krajnjim prekidaem, elektro motornim pokretaem, krunog poprenog preseka 500mm.

PREPORUENE DIMENZIJE POPRENOG PRESEKA ZA PK, PKO I PKKO


B
160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1500

H
160 200 250 315 400 500 630 800

D
160 200 250 315 400 500 630

Poarnootporne klapne etvrtastog poprenog preseka, tip: PK Slika 1

Poarnootporne klapne krunog poprenog preseka, tip: PKO Slika 2

Poarnootporne klapne etvrtastog poprenog preseka sa krunim prikljucima, tip: PKKO Slika 3

Klapne krunog poprenog preseka izraujemo do prenika 630mm, a preko ove dimenzije izraujemo klapne kvadratnog poprenog preseka sa krunim prikljucima (slika 3).
PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK 3

oznaavanje poarnootpornih klapni

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK

naini ugradnje
Klapna moe da se ugradi u svim poloajima. Osa obrtanja lista klapne obavezno treba da stoji u horizontalnom poloaju. Klapna se ugrauje: - horizontalno: 1. levo 2. desno - vertikalno: 3. ispod konstrukcije 4. iznad konstrukcije Kod ugradnje vie klapni u nizu treba obezbediti meusobno rastojanje od minimum 400 mm radi prilaska prilikom servisiranja i probe. Ovaj prostor je dovoljan za nesmetan prilaz ruici i mehanizmu klapne. Detaljne skice date su u prilogu. Uz svaku klapnu dostavljamo detaljno uputstvo za pravilnu ugradnju. VERTIKALNA UGRADNJA

HORIZONTALNA UGRADNJA

nain MONTAE POARNOOTPORNE KLAPNE DISLOCIRANE U ODNOSU NA POARNI ZID POMOU PROPOM MASE
Ovaj nain montae se koristi u izvesnim sluajevima, tj. kada poarno otporna klapna nije mogla, iz bilo kojeg razloga, da se postavi ispravno u odnosu na poarni zid. Obezbeivanje poarne otpornosti dela kanala izmeu PK i zida zone, vri se posebnom PROPOM masom (atestiranom na 120 minuta), a u svemu prema predloenoj skici. Radove oko nanoenja PROPOM mase treba da vri struno lice iz preduzea ViS company. Od kvaliteta izvedenih radova zavisi celokupna otpornost prema poaru.

4
PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

U cilju spreava nja neeljenlh posledica u daljoj eksploataciji PP klapne, ovim putem skreemo panju montaerima na dole navedena uputstva. Neispravna montaa PP klapni moe da onemogui normalan i bezbedan rad, tj. moe da ugrozi njihovu namenu.

Zatita PP klapne: Prilikom ugradnje, mora da se izvri zatita klapne zbog uvanja kompletnog mehanizma od oteenja. Ova zatita se sprovodi na opslunoj strani klapne. U daljem toku izvoenja graevinskih radova, preporuljivo je kontrolisati ove radove kako ne bi dolo do oteenja klapne i njenih mehanizama. Takoe, potrebno je spreiti nanoenje graevinskog ili drugog materijala u samu klapnu, to bi dovelo do oteenja vitalnih delova mehanizama za otvaranje i zatvaranje klapne. Vana napomena: Poarno otpornu klapnu treba u graevinski otvor postaviti uvek u zatvorenom poloaju. Kad je mehanika klapna otvorena, potrebno je osloboditi ruicu (1) i polugom zatvoriti list klapne do zabravljivanja (2) - vidi sliku.

Na slici je dat jedan od primera ispravno montirane PP klapne, sa minlmalnim dimenzijama graevinskog otvora i minimalnim opslunim prostorom. Razliku graevinskog otvora (izmeu zida) i PP klapne poeljno je ispuniti rastresitim, negorivim materijalom kako se vibracije, koje se pojavljuju, ne bi prenele na graevinsku konstrukciju. Dimenzije graevinskog otvora su: B+130 mm, gde su B i H dimenzije poprenog preseka PP klapne. Minimalna debljina poarnog zida treba da iznosi 150 mm. Postavljanje PP klapne moe da se izvri u bilo kom poloaju, s tim da obrtna osa lista klapne uvek bude horizontalna.

Kod elektromagnetnih zatvaranje klapne runim putem vri se pritiskom ploice runo ka magnetu, ili oslobaa njem ruice kao to je opisano u prethodnom primeru. Elektromotorne klapne se isporuuju u zatvorenom poloaju. Ako se eli da se klapna otvori bez napona to se moe uiniti runo, sa kljuem koji se isporuuje uz motor. Prilikom montae kanalskog razvoda sa jedne i druge strane PP klapne, potrebno je prethodno oistiti unutranjost kanala od neistoa, a samu klapnu otvoriti i zatvoriti nekoliko puta radi provere njene ispravnosti.

PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK 5

uputstvo za montau

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK

preporuena ema vezivanja sa elektromagnetnim okidaem


PPK - El. magnet i NO/NC mikroprekida PC - Veza u poarnoj centrali (otvoren kontakt) TEST - Taster za testiranje PPK d1, d2 - Rele

LEGENDA:

6
PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK 7

PREPORUKA EME POVEZIVANJA ELEKTRO MOTORNOG POKRETAA KLAPNE, PROIZVOD FIRME BELIMO, PRIKLJUNOG NAPONA 220V, 50Hz

POARNOOTPORNE KLAPNE - PK 8

PREPORUKA EME POVEZIVANJA ELEKTRO MOTORNOG POKRETAA KLAPNE, PROIZVOD FIRME BELIMO, PRIKLJUNOG NAPONA 24V, 50Hz

PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

rk

PREDUZEE ZA INENJERING, TERMOTEHNIKU, PROIZVODNJU I TRGOVINU d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 5 11080 Zemun Tel: 2605-082; 2601-741 Fax: 2600-436 Mob. tel: 063/48-99-66 E-mail: office@viscompany.com Web: www.viscompany.com iro raun: 160-6545-35 Devizni raun: 54430-3-Va-17-484/0 PIB: 100011469 Matini broj: 06918085 broj: 02106918085 KVALITETA ifra delatnosti: 74203 PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, ARegistarski U SMISLU POBOLJANJA

PRIKLJUNE KUTIJE - RK 1

prikljune kutije

Izraena je od kvalitetne plastike u zatiti IP 55. Kutija ima 6 (est) kablovskih uvodnica, radi uvoenja odnosno odvoenja signalnih i energetskih kablova. Unutar kutije nalaze se spojnice kablova. Na poklopcu kutije se nalazi ema veze radi lakeg vezivanja klapne sa PP centralom. Postavlja se na kraju negorivih kablova elektromotora poarnootporne klapne duine L=0,8 m, i moe se dislocirati u odnosu na klapnu, obzirom da je klapna delom uzidana.

eme veze

ema veze poarnootpornih klapni

ema veze klapni za odimljavanje

NApoMENA
Kutije se isporuuju uz svaku poarnootpornu klapnu/aluzinu i dimno odvodnu klapnu.

PROIZVOA ZADRAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REENJA, A U SMISLU POBOLJANJA KVALITETA

PRIKLJUNE KUTIJE - RK 1

NAMENA