You are on page 1of 2

FORENZIKA LINGVISTIKA

HRESTOMATIJA OBJAVLJENIH RADOVA


Za studente Filolokog fakulteta (izborni predmet)

Akademska 2012/2013.

SADRAJ
1. Kai Z., orevi J.P. (2009). Zato je lingvistika postala forenzika vetina.
Istraivanja u specijalnoj pedagogiji. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju, 469-482.
2. orevi J.P., Kai Z., Jovii S.T. (2011). Forensic Phonetic Speech
Analysis. (verzija rada na srpskom)
3. Jovii S., Kai Z. (2010). Intra-spikerske varijacije u govoru: forenzike
implikacije. Primenjena lingvistika 11, 128-140.
4. Jovii S. T. (2001). Forenziki aspekti prepoznavanja govornika. Nauka
Tehnika Bezbednost, br. 1, 41-60.
5. Jessen, M. (2008). Forensic Phonetics. Language and Linguistic Compass 2/4.
Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 671711.
6. Kai Z., orevi J.P. (2009). Ostaci automatizma artikulacione baze kao
forenziki markeri. ETRAN 2009 Zbornik radova. Vrnjaka banja, AK4.1-1-4
7.

Jovii S., Kai Z. (2009). Nazalnost i nazalizacija u forenzikoj karakterizaciji


govornika. ETRAN 2009 Zbornik radova. Vrnjaka banja, AK4.1-1-4

8. Jovii S., Kai Z. (2011). Kvalitet snimka nespornog glasa: forenziki aspekti.
Meunarodni nauni skup Dani Aribalda Rajsa, Kriminalistiko-policijska
akademija, Beograd, 3-4. mart 2011. godine
9. Jovii S., Kai Z., orevi M.(2006). Paralingvistike i ekstralingvistike
informacije u govornim tehnologijama. Beograd: ETRAN 2006, 6-9 jun 2006,
Zbornik radova, 443-449.
10. Ivanovi, M., eum, M. (2009). Jedan tip regionalne redukcije neakcentovanih
slogova kao forenziki marker. Vrnjaka Banja: ETRAN 2009 Zbornik radova,
AK4.1-1-4.
11. M. Ivanovi, J. orevi (2009). Kodiranje tajnosti zatvorene grupe jezika
sredstva. Primenjena lingvistika 11, 175-184.
Napomena:
Korienje ovih radova PODRAZUMEVA akademska pravila citiranja.