You are on page 1of 2

ZNACAJ VREMENA U ZIVOTU MUSLIMANA

Ovo izvanredno djelo ejha Yusufa el-Qaradawija koje e zasigurno koristiti mnogim #itateljima, po#inje jednom kratkom kuranskom surom koja ima veoma jako zna#enje i to: "Tako mi vremena%ovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela #ine, i koji jedni drugima istinu preporu#uju i koji jedni drugima preporu#uju strpljenje." (Kuran, sura El-Asr Vrijeme) Ovo djelo je s razlogom zapo eto ovom surom jer se i samo naziva Zna aj vremena u ivotu muslimana. Ve#ina nas vrijeme shvata kao popratnu pojavu u svom ivotu. Me%utim, vrijeme je mnogo vie od toga! Ono je prije svega emanet koji smo prihvatili kada su se nebesa i Zemlja sustegli iz straha da ga ne#e mo#i ispuniti. Allah, d. ., je stvorio ovjeka da izgra%uje zemlju i na njoj uspostavi moralni zakon i stoga dao da osnova ovjekovog ivota bude aktivnost i rad. Mi ovjeka stvaramo da se trudi... (El-Beled, 4) Sveukupnost vremena u ivotu jednog muslimana podre%ena je uzvienom cilju postizanja Allahovog, d. ., zadovoljstva. Ali kao to svi vrlo dobro znamo vrijeme te e nezaustavljivo i ukoliko ga shvatimo dovoljno ozbiljno i ne iskoristimo na pravi nacin, vrijeme ce na Sudnjem danu svjedo iti protiv nas. A mi smo ti koji odlu ujemo sa im #emo stati pred Gospodara svoga... Kako #e divna nagrada biti onima koji su se trudili... (El-Ankebut, 58 ) Tako%er i zaostali narodi svoje vrijeme smatraju nebitnom pojavom, a razmiljanje o vremenu teko#om, tako da su i oni zabavljeni milju kako da ga provedu i protra#e. U isto vrijeme vode#i i utjecajni narodi, koji su aktivni na sceni svjetskih zbivanja, vremenu pridaju veliku vanost i zna aj te smatraju da se ono ni u kom slu aju ne bi trebalo gubiti ni troiti uzalud. Svaki trenutak #e pro#i, pobje#ci od nas i nikad se vie ne#e vratiti. Islam, tako%er, podsti e da se vrijeme maksimalno iskoristi. Vrijeme je, s obzirom na svoju vanost, imalo ast da se Allah, d. ., njime zakune u suri El-Asr (Vrijeme ). To je sura za koju imam afija, r.a.,Kae: Da Allah nije objavio ljudima drugu suru osim ove, dovoljna bi im bila! ejh Yusuf el-Qaradawi pridaju#i veliku vanost vremenu odlu io je da nam iz svog znanja i iskustva pokloni ovo predivno djelo ZNA&AJ VREMENA U IVOTU MUSLIMANA. Ovo djelo napisao je tako da nam eli pomo#i da i sami shvatimo zna enje vremena, odnosno da nas podsjeti koliku ulogu vrijeme igra u naim ivotima, da nam da uputu kako da ga koristimo na najbolji mogu#i na in. Sam autor ovog djela kae da ga je na pisanje istog podstaklo slijede#e: Spoznaja da islam poklanja veliku panju vremenu kroz Kuran i sunnet; Zapaanje da su muslimani prvih blagoslovljenih stolje#a islama pazili na svoje vrijeme vie nego oni poslije njih na svoje dinare i dirheme. Rezultat toga bilo je korisno znanje, dobro djelo, dihad u ime Allaha d. ., jasna pobjeda i duboko ukorijenjena i razgranata civilizacija.

Danas u muslimanskom svijetu vidim gubljenje vremena i tra#enje ivota koje je prelo granicu naivnosti i zalo u idiotizam. Muslimani se zbog toga danas nalaze na zacelju kolone na cijem celu su bili. Oni ne rade za ovaj svijet, poput onih ija je to glavna preokupacija, niti rade za bolji svijet, kao pravi vjernici, ve# su se odrekli oba svijeta i uskratili sebi oba dobra. A da imaju ispravna shvatanja, radili bi za ovaj svijet kao da ce vjecno ivjeti, i za ahiret, kao da #e sutra umrijeti i uzeli bi za svoj moto sveobuhvatnu kuransku dovu: Gospodaru na, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sacuvaj nas patnje u ognju. U ovom djelu dotaknuti su svi mogu#ci aspekti zna enja vremena i to kako vrijeme to bolje iskoristiti. Tako svima onima koji su na neki na in zarobljeni u prolosti pa ne napreduju sada ili oni koji su previe preokupljeni sadano#u da ih nije briga te je bilo ju er , niti ta #e se desiti sutra, kao i oni koji previe mataju o budu#nosti, a nita ne rade na tome da bi to postigli, preporu ujem ovo djelo kao putokaz za bolje koritenje vremena. Mnogo je razloga zbog kojih moemo preporu iti ovu knjigu za itanje, jer zasigurno svako moea izvu#i po neku pouku iz nje. Svi smo mi u nekakvim problemima s vremenom ili ga imamo previe ili ga nemamo dovoljno. Zbog toga se svi trebamo zapitati kako koristimo svoje vrijeme.