Austroazijski jezici

Austroazijski jezici

Austroazijski jezici predstavljaju veliku jezičku porodicu kontinentalne jugoistočne Azije i pojedinih delove Indije i Bangladeša. Lingvisti smatraju da su odavde i ponikli ovi jezici, kojih ima oko 15 , a !roj ljudi koji se njima slu"e je pri!li"no #5 miliona. $aziv za ovu jezičku porodicu potiče od latinske reči %auster&, što znači ju"ni. 'd ovih jezika samo kmerski, vijetnamski i mon jezik imaju za!ele"nu dugu istoriju, a kmerski i vijetnamski su jedini koji su i slu"!eni jezici, jer se ostalima slu"e manjine. Austroazijska porodica se deli na dve glavne grupe( mon)kmer i munda jezike. *ri značajna pisma su kmersko pismo +iz ,. veka-, koje je potom dalo tajsko +iz 1.. veka- i laoško pismo +iz 1/. veka-. Mon-kmer jezici se najviše govore na teritoriji jugoistočne Azije +o!lasti severnog *ajlanda, Laos, 0am!od"a, ju"na 0ina, 1janmar, 2ijetnam- i u severoistočnoj Indiji. 'va grupa !roji znatno više jezika( oko 1. . 1on)kmer jezici se dele na istočne +čiji su najznačajniji jezici kmerski i vijetnamski-, severne, ju"ne i niko!arske jezike + .5 govornika3 šest jezika koji se koriste na $iko!arskim ostrvima i u Indiji3 najznačajniji jezik zove se kar-. Munda jezici se najviše govore na teritoriji istočne i centralne Indije i u delovima Bangladeša. 4rupa o!uhvata oko 5 jezika kojima se slu"i oko # miliona ljudi. 'vi jezici dele se na severne +deset jezika i #,5 miliona govornika- i ju"ne +devet jezika i ,6 miliona govornika-. $ajznačajniji od munda jezika su 7ontali, iz ju"ne grupe, i mundari jezik. 1unda jezici su aglutinativni. Najznačajniji jezici austroazijske porodice Vijetnamski 8 zvanični je jezik u 2ijetnamu kojim se koristi oko , miliona govornika, tj. 96: stanovništva. 'vo je monosila!ičan i tonalan jezik s melodijskim akcentom. ;ismo ovog jezika je tajsko pismo koje se sastoji od // znaka za suglasnike i 15 za samoglasnike, a piše se horizontalno s leva na desno. 1oderno pismo ovog jezika zasnovano je na latinici z!og evropskih kolonizatora. *ri glavna dijalekta se izdvajaju( severni +hanoj-, centralni +hue- i ju"ni +ho ši min-. Kmerski 8 zvaničan je jezik u 0am!od"i i ima oko 5 miliona govornika. 'vo je jezik naroda 0mer, naj!rojnije etničke zajednice ove zemlje. Iako se nalazi u jezičkom savezu za tao, lao i vijetnamskim jezikom, kmerski nema melodičan akcenat. Mon 8 glavni je jezik mon)kmer grane koji se govori u 1janmaru i *ajlandu +naročito oko Bangkoka-. 7avremeni mon jezik nastao je u 19. veku i imao je uticaja na glavne jezike jugoistočne Azije. Santali 8 najznačajniji je munda jezik kojim se slu"i narod 7antali. 6 miliona govornika ga koristi u istočnoj i severoistočnoj Indiji, 16 u Bangladešu i / u $epalu. <eli se na severnu i ju"nu dijalekatsku s=eru. ;et različitih al=a!eta koriš>eno je za njegovo zapisivanje, ali je stopa pismenosti, na"alost, procentualno vrlo niska.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful