You are on page 1of 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERAI MINIT MESYUARAT KURIKULUM KALI KEEMPAT TAHUN 2013

Tarikh Hari Masa Tempat

: 17 September 2013 : Selasa : 2:00 petang : Bilik Mesyuarat


$ %engetua $ %en#l#ng Kanan pentadbiran $ )uru Kanan Sains * Matematik $ )uru Kanan Kemanusiaan $ )uru Kanan Teknik * ,#kasi#nal $ )uru Media dan Ketua %anitia Bahasa /nggeris $ Ketua %anitia %erdagangan * %rinsip %erakaunan $ Ketua %anitia Bahasa Melayu 1 M+ 2 $ Ketua %anitia Bahasa +ina $ Ketua %anitia Bahasa Tamil 1M+ 2 $ Ketua %anitia Matematik $ Ketua %anitia Se-arah $ Ketua %anitia )e#gra'i 1 kursus 2 $ Ketua %anitia %endidikan /slam $ Ketua %anitia %endidikan Seni $ Ketua %anitia %endidikan 8asmani 1 M+ 2 $ Ketua %anitia %endidikan Si4ik 1 Kursus 2 $ Ketua %anitia Kemahiran Hidup $ Ketua %anitia Sains Tulin 1 kursus 2 $ Ketua %anitia %endidikan M#ral $ Ketua %anitia /+T $ Ketua %anitia 1 Sains 2 $ S36 %eperiksaan ;alaman

Kehadiran : En ainal !bidin B" ain#l %n Munirah &#i Bin !bdullah %n" Ha'i(ah Bt Hamid %n" Tan Kuan Mei +ik ,i-ayalet.humi Krishnan %n" Salmah Bt /smail %n" Kh#r )aik H#ng %n 0a(ilia bt ain#l +ik See S## Bee %n !n-alay !3% )#4indasamy En Tan %#h !un %n" Siti Salha %n 5im +hiang Sun 6sta(ah uriati Bt Talib %n" 7a'idah En" !ndipalagan !35 ,adi4elu %n +hee %ei 9#h %n" :#ralina bt Hassan %n 5#h Mei )in %n ,i-ayalet.humi !3% ,aira4an En 5em 9al H#ng %n :#raini bt !hmad %n" +han H##i %hing

1.0 Ucapan Aluan Penolon Kanan Pen!a"#$%an & Pn M$no%a' Oo$ #! A#"ulla' ( 1"1 %en#l#ng Kanan %entadbiran mengalu$alukan kedatangan semua guru yang menghadiri mesyuarat 6nit Kurikulum kali keempat bagi sesi 2013" 2.0 Pen e)a'an M$n$! Me)*ua%a! Ku%$+ulu, Kal$ Ke!$ a Ta'un 2013 2"1 %n Salmah men.adangkan untuk pengesahan minit mesyuarat kurikulum kali ketiga tahun 2013 dan dis#k#ng #leh %n Siti Salha" 3.0 Lapo%an po)! ,o%!e, pepe%$+)aan pe%cu#aan PMR 7u-uk lampiran 1 Tindakan : guru mata pela-aran tingkatan 3

-.0

Pe,an!auan K'a) PBS <"1 %emantauan khas %BS akan dilaksanakan dari 17$=$2013 hingga 27$0=$2013" Semua guru yang melaksanakan %BS dikehendaki mengemaskini e4idens dan 7ek#d Transit Murid yang terdapat di dalam 0ail perkembangan Murid" Semua pemantau dalaman akan menyediakan lap#ran pemantauan dalaman" Tindakan : %emantau dalaman )uru yang mengendalikan %BS ..0 Lapo%an ole' Pen*ela%a) PBS/ ..1 Pen*ela%a) PBS T$n +a!an 1 / Pn 0a%$na A#"ul 1a'a# >"1"1 Semua pe-ar ada 0ail %erkembangan Murid ke.uali < #rang pela-ar dari 1 ;inamik >"1"2 )uru yang belum mengemaskinikan 0ail %erkembangan Murid perlu mengambil tindakan dengan segera" ..2 Pen*ela%a) PBS T$n +a!an 2 / Pn Tan Kuan Me$ >"2"1 Masih terdapat 0ail %erkembangan Murid yang tidak dikemaskinikan" ..3 Pe)anan Se!$au)a'a PBS / Pn 2$3a*ale!c'u,$ 2a$%a4an >"3"1 Terdapat sesetengah pela-ar yang bertukar sek#lah tetapi tetapi 'ail perkembangan murid tidak diba?a bersama" 0ail ini akan dikumpulkan dan diletak di ba?ah rak 'ail perkembangan murid" >"3"2 8ika terdapat pela-ar yang selalu p#nteng sek#lah@ guru perlu mengisi b#rang kes khas dan perkara ini akan dibin.angkan dalam mesyuarat %BS" Tindakan : )uru yang mengendalikan %BS Pe)anan Se!$au)a'a PMR / 6$+ See Soo Bee A"1 Susunan kerusi me-a untuk peperiksaan %M7 akan dilakukan pada 30 September dan pela-ar %M7 akan diberi .uti pada 1 &kt#ber 2013" Tindakan : )uru tingkatan 3 )uru mata pela-aran tingkatan 3 Lapo%an ole' Se!$au)a'a SPM / En Tan Po' Aun 7"1 Semua markah ker-a kursus sudah disiapkan dan telah dihantar ke 5embaga %eperiksaan" Makluman : )uru mata pela-aran S%M yang melibatkan ker-a kursus 7.0 5.0

Pe)anan Se!$au)a'a Pepe%$+)aan 9ala,an / Pn 6'an Hoo$ P'$n B"1 %eperiksaan akhir tahun akan dimulakan pada 30 September untuk tingkatan %eralihan@ Satu@ ;ua dan Empat" B"2 %ela-ar$pela-ar Kelas <+9@ <+%1 dan <+%2 akan mengambil peperiksaan di de?an" B"3 Semua pela-ar di bl#k B akan dipindah buat sementara ?aktu ke bl#k ; untuk memberi laluan kepada peperiksaan %M7" Tindakan : )uru mata pela-aran Ting" %eralihan@ Satu@ ;ua dan Empat : )uru yang menga-ar di Bl#k B :.0 Lapo%an ole' Gu%u Me"$a / Pn Sal,a' ="1 Kem memba.a akan di-alankan sebagai satu akti4iti kepada pela-ar tingkatan 3 selepas peperiksaan %M7" Mesyuarat ditangguhkan pada -am <:00 petang

8.0

;isediakan #leh@ #leh @ CCCCCCCCCCCCCC"" CCCCCCCCCCCCCCCCC"


1KH&7 )!/K H&:) 2 !bidin B" 8a''ar 2 Setiausaha %engetua SMK SMK %erai

;isemak

ainal

Kurikulum %erai