‚ ÄÄ¢¾¡ …†ŠÃ¿¡Á¡ÅÇ£

1. µõ ³õ ‹Ã£õ ‚õ ‚Á¡ò§Ã ¿Á:
2. ‚Á†¡Ã¡ˆ¨» ¿Á:
3. ‚Áò…¢õ†¡…§É·îÅ÷¨Â ¿Á:
4. º¢¾3ì3É¢Ìñ¼3…õâ4¾¡¨Â ¿Á:
5. §¾3Ÿ¡÷Â…Óò3¾¡¨Â ¿Á:
6. µõ ¯ò3Âò3À¡4Û…†ŠÃ¡À¡4¨Â ¿Á:
7. ºÐ÷À¡3†¤…ÁýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
8. á¸3ŠÅåÀÀ¡·º¡ð4¡¨Â ¿Á:
9. ì§Ã¡¾¡4¸¡Ã¡¹Ì·§º¡ˆˆÅÄ¡¨Â ¿Á:
10. Á§É¡å§À‡¤§¸¡¾3ñ¼¡3¨Â ¿Á:
11. Àõº¾ýÁ¡òÃ…¡Â¸¡¨Â ¿Á:
12. ¿¢ƒ¡Õ½ôÃÀ¡4âÃÁˆƒò3 ô3ËÁ¡ñ¼3Áñ¼3Ä¡¨Â ¿Á:
13. ºõÀ¸¡·§º¡¸ÒýÉ¡¸3¦…Ǹ3ó¾¢4¸-Ä…ò¸º¡¨Â ¿Á:
14. ÌÕÅ¢ó¾3Á½¢·î§Ã½£¸Éò§¸¡ËÃÁñÊ3¾¡¨Â ¿Á:
15. µõ «‰¼Á£ºóò3ÃÅ¢ô4ჾ3Ä¢¸Š¾2Ä·§º¡À¢4¾¡¨Â ¿Á:
16. Ó¸2ºóò3øÄõ¸¡À4õÕ\¸3É¡À¢4Å¢·§º„¸¡¨Â ¿Á:
17. ž3ÉŠÁÃÁ¡õ¸3øÂì3Õ\†§¾¡Ã½º¢øÄ¢¸¡¨Â ¿Á:
18. ÅìòÃÄŒÁ£À㚆ºÄýÁ£É¡À4§Ä¡ºÉ¡¨Â ¿Á:
19. ¿ÅºõÀ¸Ò‰À¡À4É¡…¡¾3ñ¼3Ţტ¾¡¨Â ¿Á:
20. ¾¡Ã¡¸¡ó¾¢¾¢ÃŠ¸¡Ã¢É¡…¡À4ýÀ¡4…¤Ã¡¨Â ¿Á:
21. ¸¾3õÀ3ÁïƒÃ£ìÖ\ô¾¸÷½âÃÁ§É¡†Ã¡¨Â ¿Á:
22. ¾¡¼õ¸Ô¸3Ä£â4¾¾À§É¡Î3ÀÁñ¼3Ä¡¨Â ¿Á:
23. Àò3Áá¸3·º¢Ä¡¾3÷·ºÀâÀ¡4Å¢¸§À¡ÄÒ4§Å ¿Á:
24. ¿ÅÅ¢ò3ÕÁÀ¢3õÀ3‚ýÂ측âþ3É¡3¨Â ¿Á:
25. ·Íò3¾4Å¢ò3¡íÌḡÃò3Å¢ƒÀíì¾¢ò3ŧ¡ˆˆÅÄ¡¨Â ¿Á:
26. ¸÷âÃţʸ¡§Á¡¾3…Á¡¸÷„¢ ¾¢3¸3ó¾Ã¡¨Â ¿Á:
27. ¿¢ƒ…øÄ¡ÀÁ¡Ð4÷ Ţɢ÷À4ò…¢¾¸îºô¨Â ¿Á:
28. Áó¾3ŠÁ¢¾ôÃÀ¡4âÃÁˆƒò¸¡§Á·ºÁ¡É…¡¨Â ¿Á:
29. «É¡¸Ä¢¾…¡ò3Õ\·îº¢Ò3¸‚Ţტ¾¡¨Â ¿Á:
30. ¸¡§Á·ºÀ3ò3¾4Á¡í¸3øÂ…¥ò÷§º¡À¢4¾¸ó¾4á¨Â ¿Á:
31. ¸É¸¡í¸3¾3§¸äøÁÉ£ÂÓƒ¡ýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
32. ÃòÉì3¨Ã§Å º¢ó¾¡¸§Ä¡ÄÓ쾡À2Ä¡ýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
33. ¸¡§Á·îÅ¡Ãô§ÃÁÃòÉÁ½¢ôþ¢À½Š¾ý¨Â ¿Á:
34. ¿¡ô4¡ÄšħáÁ¡Ä¢Ä¾¡À2Ä̺ò3Åö¨Â ¿Á:
http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

1

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ȧáÁľ¡¾¡4þ¡…Óý§ÉÂÁò4ÂÁ¡¨Â ¿Á:
Š¾ÉÀ¡4þ3ÄýÁò4ÂÀð¼À3ó¾4ÅÄ¢òá¨Â ¿Á:
µõ «Õ½¡Õ½¦¸Ç…¤õÀ4ÅŠòÃÀ¡4ŠÅò¸Ë¾ð¨Â ¿Á:
Ãòɸ¢í¸¢½¢¸¡ÃõÂ÷ºÉ¡¾¡3Áâ4„¢¾¡¨Â ¿Á:
¸¡§Á·ºˆ»¡¾¦…ÇÀ¡4ì3ÂÁ¡÷¾3§Å¡Õò3Å¡ýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
Á¡½¢ìÂÓ̼¡¸¡Ãƒ¡Ûò3ÅÂŢტ¾¡¨Â ¿Á:

óò3縡3ÀÀ⇢ô¾ŠÁÃཡÀ4ƒí¸¢4¸¡¨Â ¿Á:
Ü3¼4Ü3øÀ¡2¨Â ¿Á:
Ü÷Á ôÕ\‰¼2ƒÂ¢‰ÏôÃÀ¾¡3ýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
¿¸2¾£3¾¢4¾¢…ïºýÉÉÁˆƒÉ¾§Á¡Ì3½¡¨Â ¿Á:
À¾3ò3ÅÂôÃÀ¡4ƒ¡ÄÀáìÕ\¾…§Ã¡Õ†¡¨Â ¿Á:
·º¢ïƒ¡ÉÁ½¢ÁÃÁñÊ3¾‚À¾¡3õÒ3ƒ¡¨Â ¿Á:
ÁáģÁó¾3¸3ÁÉ¡¨Â ¿Á:
Á†¡Ä¡Åñ·§ºÅ¾4§Â ¿Á:
…÷Å¡Õ½¡¨Â ¿Á:
«ÉÅò3¡íì3¨Â ¿Á:
…÷Å¡À4ýâ4„¢¾¡¨Â ¿Á:
·º¢Å¸¡§Á·îÅÃ¡í¸Š¾¡2¨Â ¿Á:
·º¢Å¡¨Â ¿Á:
ŠÅ¡¾£4ÉÅøÄÀ¡4¨Â ¿Á:
…¤§ÁÕÁò4·îÕ\í¸3Š¾¡2¨Â ¿Á:
‚Áýɸ3Ãɡ¢¸¡¨Â ¿Á:
º¢ó¾¡Á½¢ì3Õ\†¡ó¾Š¾¡2¨Â ¿Á:
Àïºô3ËÁ¡…ÉŠ¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
Á†¡Àò3Á¡¼Å£…õŠ¾¡2¨Â ¿Á:
¸¾3õÀ3ÅÉÅ¡…¢ý¨Â ¿Á:
…¤¾¡4…¡¸3ÃÁò4Š¾¡2¨Â ¿Á:
¸¡Á¡Œ¨Â ¿Á:
¸¡Á¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
§¾3Å÷„¢¸3½…õ¸¡4¾ŠàÂÁ¡É¡òÁ¨ÅÀ¡4¨Â ¿Á:
À4ñ¼¡3…¤Ãŧ¾¡4ò3Ôì¾·ºì¾¢§…É¡…ÁýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
…õÀò¸Ã£…Á¡å¼4…¢óÐ3Ãùç…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
µõ «·îš弡4¾¢4‰Ê2¾¡·îŧ¸¡Ê§¸¡ÊÀ¢4áùÕ\¾¡¨Â ¿Á:
ºìÃáƒÃ¾¡2å¼4…÷Å¡Ô¾4Àâ‰ìÕ\¾¡¨Â ¿Á:
§¸3ºìÃþ¡2å¼4Áóòâ½£À⧅Ţ¾¡¨Â ¿Á:
¸¢Ã¢ºìÃþ¡2å¼4¾3ñ¼3É¡¾¡2ÒÊìÕ\¾¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

2

71. ˆÅ¡Ä¡Á¡Ä¢É¢¸¡‡¢ô¾Å‹É¢ôḡÃÁò4¸¡3¨Â ¿Á:
72. À4ñ¼3¨…ýÂŧ¾¡4ò3Ôì¾·ºì¾¢Å¢ìÃÁ†÷„¢¾¡¨Â ¿Á:
73. ¿¢ò¡ÀáìÃÁ¡§¼¡Àɢㇽ…Óò…¤¸¡¨Â ¿Á:
74. À4ñ¼3ÒòÃŧ¾¡4ò3Ôì¾À¡3Ä¡Å¢ìÃÁÉó¾¢3¾¡¨Â ¿Á:
75. ÁóòâñÂõÀ¡3Ţú¢¾Å¢„í¸3ž4§¾¡„¢¾¡¨Â ¿Á:
76. Å¢·ÍìÃô὆ýšá†£Å£÷ÂÉó¾¢3¾¡¨Â ¿Á:
77. ¸¡§Á·îÅÃÓ¸¡2§Ä¡¸¸øÀ¢¾‚¸3§½·îÅá¨Â ¿Á:
78. Á†¡¸3§½·ºÉ¢÷À¢4ýÉÅ¢ì4ÉÂóòÃôÆ÷„¢¾¡¨Â ¿Á:
79. À4ñ¼¡3…¤§Ãóò3ÃÉ¢÷Óì¾·ºŠòÃôÃòŠòÃÅ÷„¢ñ¨Â ¿Á:
80. ¸Ã¡íÌ3Ģɧ¸¡2òÀýÉɡá½¾3·º¡ìÕ\ò¨Â ¿Á:
81. Á†¡À¡·ÍÀ¾¡Šòáì3ɢɢ÷¾3ì3¾¡4…¤Ã¨…É¢¸¡¨Â ¿Á:
82. ¸¡§Á·îÅáŠòÃÉ¢÷¾3ì3¾4…À¡4ñ¼¡3…¤Ã·Ýý¸¡¨Â ¿Á:
83. ô3˧Á¡§Àóò3ÃÁ§†óò3á¾¢3§¾3Å…õŠÐ¾¨ÅÀ4Å¡¨Â ¿Á:
84. †Ã§Éòáì3É¢…ó¾3ì3¾4¸¡Á…õƒ£Å¦ÉÇ„ò4¨Â ¿Á:
85. ‚Áò3Å¡ì3À4Åܨ¼¸ŠÅåÀÓ¸2Àí¸ƒ¡¨Â ¿Á:
86. ¸ñ¼¡2¾4: ¸ÊÀ÷Âó¾Áò4ÂܼŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
87. ·ºì¾¢Ü¨¼¸¾¡Àýɸ𧾡4À¡4¸3¾¡4âñ¨Â ¿Á:
88. µõ ãÄÁóòáòÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
89. ãÄܼòø§ÄÀ3á¨Â ¿Á:
90. ÌÄ¡õÕ\¨¾¸Ã…¢¸¡¨Â ¿Á:
91. ÌÄ…õ§¸¾À¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
92. ÌÄ¡í¸3É¡¨Â ¿Á:
93. ÌÄ¡ó¾:Š¾¡2¨Â ¿Á:
94. ¦¸ÇÄ¢ý¨Â ¿Á:
95. Ìħ¡¸¢3ý¨Â ¿Á:
96. «ÌÄ¡¨Â ¿Á:
97. …Á¡󾊾¡2¨Â ¿Á:
98. …Á¡º¡Ã¾òÀá¨Â ¿Á:
99. ãÄ¡¾¡4¨Ã¸É¢Ä¡¨Â ¿Á:
100. ô3ËÁì3Ãó¾¢2Å¢§À4¾¢3ý¨Â ¿Á:
101. Á½¢âáó¾Õ¾¢3¾¡¨Â ¿Á:
102. Å¢‰Ïì3Ãó¾¢2Å¢§À4¾¢3ý¨Â ¿Á:
103. ¬ˆ»¡ºìáó¾Ã¡ÄŠ¾¡2¨Â ¿Á:
104. Õò3Ãì3Ãó¾¢2Å¢§À4¾¢3ý¨Â ¿Á:
105. …†ŠÃ¡Ã¡õÒ3ƒ¡å¼¡4¨Â ¿Á:
106. …¤¾¡4…¡Ã¡À¢4Å÷„¢ñ¨Â ¿Á:
http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

3

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

¾Êøľ¡…ÁÕî¨Â ¿Á:
„ðºì§Ã¡Àâ…õŠ¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
Á†¡…ìò¨Â ¿Á:
µõ Ìñ¼3Ä¢ý¨Â ¿Á:
À¢3…¾óоɣŠ¨Â ¿Á:
À4Å¡ý¨Â ¿Á:
À¡4ÅÉ¡¸3õ¡¨Â ¿Á:
À4Å¡ÃñÂ̼¡2⸡¨Â ¿Á:
À4ò3Ãô⡨ ¿Á:
À4ò3Ãã÷ò¨Â ¿Á:
À4쾦…ÇÀ¡4ì3¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
À4ì¾¢ô⡨ ¿Á:
À4ì¾¢¸3õ¡¨Â ¿Á:
À4쾢ŷ ¿Á:
À4¡À†¡¨Â ¿Á:
·º¡õÀ4ù¨Â ¿Á:
·º¡Ã¾¡3áò4¡¨Â ¿Á:
·º÷Å¡ñ¨Â ¿Á:
·º÷Á¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
·º¡õ¸÷¨Â ¿Á:
‚¸÷¨Â ¿Á:
…¡ò4ù¨Â ¿Á:
·ºÃîºóò3ÃÉ¢À¡4ÉÉ¡¨Â ¿Á:
·º¡§¾¡¾3÷¨Â ¿Á:
·º¡ó¾¢Áò¨Â ¿Á:
µõ ¿¢Ã¡¾¡4á¨Â ¿Á:
¿¢ÃïƒÉ¡¨Â ¿Á:
¿¢÷§ÄÀ¡¨Â ¿Á:
¿¢÷ÁÄ¡¨Â ¿Á:
¿¢ò¡¨Â ¿Á:
¿¢Ã¡¸¡Ã¡¨Â ¿Á:
¿¢Ã¡ÌÄ¡¨Â ¿Á:
¿¢÷Ì3½¡¨Â ¿Á:
¿¢‰¸Ä¡¨Â ¿Á:
·º¡ó¾¡¨Â ¿Á:
¿¢‰¸¡Á¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

4

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

¿¢ÕÀôÄÅ¡¨Â ¿Á:
¿¢òÂÓ쾡¨Â ¿Á:
¿¢÷Å¢¸¡Ã¡¨Â ¿Á:
¿¢‰ôÃÀﺡ¨Â ¿Á:
¿¢Ã¡·îá¨Â ¿Á:
¿¢ò·Íò3¾¡4¨Â ¿Á:
¿¢òÂÒ3ò3¾¡4¨Â ¿Á:
¿¢ÃÅò3¡¨Â ¿Á:
¿¢Ãó¾Ã¡¨Â ¿Á:
¿¢‰¸¡Ã½¡¨Â ¿Á:
¿¢‰¸Äõ¸¡¨Â ¿Á:
µõ ¿¢ÕÀ¡¾4§Â ¿Á:
¿¢Ã£·îÅá¨Â ¿Á:
¿£Ã¡¸3¨Â ¿Á:
á¸3Á¾2ý¨Â ¿Á:
¿¢÷Á¾¡3¨Â ¿Á:
Á¾3É¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¿¢·îº¢ó¾¡¨Â ¿Á:
¿¢Ã†í¸¡Ã¡¨Â ¿Á:
¿¢÷§Á¡†¡¨Â ¿Á:
§Á¡†É¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¿¢÷ÁÁ¡¨Â ¿Á:
ÁÁ¾¡†óò÷¨Â ¿Á:
¿¢‰À¡À¡¨Â ¿Á:
À¡ÀÉ¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¿¢‰ì§Ã¡¾¡4¨Â ¿Á:
ì§Ã¡¾4·ºÁý¨Â ¿Á:
¿¢÷§Ä¡À¡4¨Â ¿Á:
§Ä¡À4É¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¿¢:…õ·ºÂ¡¨Â ¿Á:
…õ·ºÂì4ý¨Â ¿Á:
¿¢÷À4Å¡¨Â ¿Á:
À4ÅÉ¡·º¢ý¨Â ¿Á:
µõ ¿¢÷Å¢¸øÀ¡¨Â ¿Á:
¿¢Ã¡À¡3¾¡4¨Â ¿Á:
¿¢÷§À4¾¡3¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

5

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

§À4¾3É¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¿¢÷É¡·º¡¨Â ¿Á:
õÕ\òÔÁ¾2ý¨Â ¿Á:
¿¢‰ì⡨ ¿Á:
¿¢‰Àâì3Æ¡¨Â ¿Á:
¿¢ŠÐÄ¡¨Â ¿Á:
¿£Äº¢Ìá¨Â ¿Á:
¿¢ÃÀ¡Â¡¨Â ¿Á:
¿¢Ãò¡¨Â ¿Á:
Ð3÷ÄÀ¡4¨Â ¿Á:
Ð3÷¸3Á¡¨Â ¿Á:
Ð3÷¸¡3¨Â ¿Á:
Ð3:¸2†óò÷¨Â ¿Á:
…¤¸2ôþ¡3¨Â ¿Á:
Ð3‰¼à3á¨Â ¿Á:
Ð3ạ÷ºÁý¨Â ¿Á:
§¾¡3„Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
…÷ň»¡¨Â ¿Á:
…¡óò3øս¡¨Â ¿Á:
µõ …Á¡É¡¾¢4¸Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
…÷Å·ºì¾¢Áö¨Â ¿Á:
…÷ÅÁõ¸3Ä¡¨Â ¿Á:
…ò3¸3¾¢ôþ¡3¨Â ¿Á:
…÷§Å·îŨ ¿Á:
…÷ÅÁö¨Â ¿Á:
…÷ÅÁóòÊÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
…÷ÅÂóòáòÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
…÷žóòÃåÀ¡¨Â ¿Á:
Á§É¡ýÁý¨Â ¿Á:
Á¡§†·îÅ÷¨Â ¿Á:
Á†¡§¾3ù¨Â ¿Á:
Á†¡ÄŒõ¨Â ¿Á:
õÕ\¼3ô⡨ ¿Á:
Á†¡åÀ¡¨Â ¿Á:
Á†¡âˆÂ¡¨Â ¿Á:
Á†¡À¡¾¸É¡·º¢ý¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

6

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Á†¡Á¡Â¡¨Â ¿Á:
Á†¡…òÅ¡¨Â ¿Á:
Á†¡·ºìò¨Â ¿Á:
Á†¡Ãò¨Â ¿Á:
Á†¡§À¡4¸¡3¨Â ¿Á:
µõ Á¨†·îÅ÷¡¨Â ¿Á:
Á†¡Å£÷¡¨Â ¿Á:
Á†¡À3Ä¡¨Â ¿Á:
Á†¡Ò3ò3ò4¨Â ¿Á:
Á†¡…¢ò3ò4¨Â ¿Á:
Á†¡§Â¡§¸3·îŧ÷îÅ÷¨Â ¿Á:
Á†¡¾óòá¨Â ¿Á:
Á†¡Áóòá¨Â ¿Á:
Á†¡Âóòá¨Â ¿Á:
Á†¡…É¡¨Â ¿Á:
Á†¡Â¡¸3ìÃÁ¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
Á†¡¨À4ÃÅ⃢¾¡¨Â ¿Á:
Á§†·îÅÃÁ†¡¸øÀÁ†¡ ¾¡ñ¼3Å…¡‡¢ñ¨Â ¿Á:
Á†¡¸¡§Á·ºÁ†¢‰¨Â ¿Á:
Á†¡òâÒÃ…¤ó¾3÷¨Â ¿Á:
ºÐ:„‰ðÔÀº¡Ã¡ð4¡¨Â ¿Á:
ºÐ:„‰Ê¸Ä¡Áö¨Â ¿Á:
Á†¡ºÐ:„‰Ê§¸¡Ê §Â¡¸¢3É£¸3½§…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
ÁÛÅ¢ò3¡¨Â ¿Á:
ºóò3ÃÅ¢ò3¡¨Â ¿Á:
µõ ºóò3ÃÁñ¼3ÄÁò4¸¡3¨Â ¿Á:
º¡ÕåÀ¡¨Â ¿Á:
º¡Õ†¡…¡¨Â ¿Á:
º¡Õºóò3øġ¾4á¨Â ¿Á:
ºÃ¡ºÃƒ¸3ýÉ¡¾¡2¨Â ¿Á:
ºìÃáƒÉ¢§¸¾É¡¨Â ¿Á:
À¡÷Åò¨Â ¿Á:
Àò3ÁÉÂÉ¡¨Â ¿Á:
Àò3Áá¸3…ÁôÃÀ¡4¨Â ¿Á:
Àïºô§Ã¾¡…É¡…£É¡¨Â ¿Á:
Àïºô3ËÁŠÀåÀ¢ñ¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

7

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

º¢ýÁö¨Â ¿Á:
ÀÃÁ¡Éó¾¡3¨Â ¿Á:
Å¢ˆ»¡É¸4ÉåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ò4¡Éò4¡òÕ\ò4§ÂÂåÀ¡¨Â ¿Á:
÷ò4Á¡¾4÷ÁÅ¢Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
Å¢·îÅåÀ¡¨Â ¿Á:
ƒ¡¸3âñ¨Â ¿Á:
ŠÅÀòý¨Â ¿Á:
¨¾ƒ…¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
…¤ô¾¡¨Â ¿Á:
ôሻ¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
µõ Ð÷¡¨Â ¿Á:
…÷Å¡ÅŠ¾¡2Å¢Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
ŠÕ\‰Ê2¸÷ò÷¨Â ¿Á:
ô3ËÁåÀ¡¨Â ¿Á:
§¸¡3ôò÷¨Â ¿Á:
§¸¡3Å¢ó¾3åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
…õ†¡Ã¢ñ¨Â ¿Á:
Õò3ÃåÀ¡¨Â ¿Á:
¾¢§Ã¡¾¡4ɸ÷¨Â ¿Á:
®·îÅ÷¨Â ¿Á:
…¾¡3·º¢Å¡¨Â ¿Á:
«Ûì3ƾ¡3¨Â ¿Á:
ÀõºìÕ\òÂÀὡ¨Â ¿Á:
À¡4ÛÁñ¼3ÄÁò4Š¾¡2¨Â ¿Á:
¨À4Ãù¨Â ¿Á:
À4¸3Á¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
Àò3Á¡…É¡¨Â ¿Á:
À4¸3Åò¨Â ¿Á:
Àò3ÁÉ¡À4…§†¡¾3÷¨Â ¿Á:
¯ý§Á„É¢Á¢§„¡òÀýÉÅ¢ÀýÉÒ4ÅÉ¡Åø¨Â ¿Á:
…†ŠÃ·º£÷„ž3É¡¨Â ¿Á:
µõ …†ŠÃ¡Œ¨Â ¿Á:
…†ŠÃÀ§¾3 ¿Á:
¬ô3ËÁ¸£¼ƒÉý¨Â ¿Á:
Å÷½¡·îÃÁÅ¢¾¡4¢ý¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

8

287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.

¿¢ƒ¡ˆ»¡åÀÉ¢¸3Á¡¨Â ¿Á:
Òñ¡ÒñÂÀ2Äôþ¡3¨Â ¿Á:
·îÕ¾¢…£Áó¾…¢óà3ãìÕ\¾ À¡¾¡3ô3ƒà4Ä¢¸¡¨Â ¿Á:
…¸Ä¡¸3Á…󧾡3†·Íì¾¢ …õÒ¼§Á¡ì¾¢¸¡¨Â ¿Á:
ÒÕ„¡÷¾2ôþ¡3¨Â ¿Á:
â÷½¡¨Â ¿Á:
§À¡4¸¢3ý¨Â ¿Á:
Ò4ŧɷîÅ÷¨Â ¿Á:
«õÀ¢3¸¡¨Â ¿Á:
«É¡¾¢3É¢¾4É¡¨Â ¿Á:
†Ã¢ô3˧Áóò3ç…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
¿¡Ã¡Âñ¨Â ¿Á:
¿¡¾3åÀ¡¨Â ¿Á:
¿¡ÁåÀÅ¢Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
‹Ã£õ¸¡÷¨Â ¿Á:
‹Ã£Áò¨Â ¿Á:
µõ ‹Õ\ò3¡¨Â ¿Á:
§†§Â¡À¡§¾3ÂÅ÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
áƒÃ¡ƒ¡÷º¢¾¡¨Â ¿Á:
ረ» ¿Á:
Ãõ¡¨Â ¿Á:
უŧġºÉ¡¨Â ¿Á:
Ãïƒý¨Â ¿Á:
ÃÁñ¨Â ¿Á:
Ê¡¨Â ¿Á:
ýò¸¢í¸¢½¢§Á¸2Ä¡¨Â ¿Á:
ÃÁ¡¨Â ¿Á:
᧸óÐ3ž3É¡¨Â ¿Á:
þ¢åÀ¡¨Â ¿Á:
þ¢ô⡨ ¿Á:
Ç¡¸÷¨Â ¿Á:
ᇅì4ý¨Â ¿Á:
áÁ¡¨Â ¿Á:
ÃÁ½ÄõÀ¼¡¨Â ¿Á:
¸¡õ¡¨Â ¿Á:
¸¡Á¸Ä¡åÀ¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

9

323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

¸¾3õÀ3Ì…¤Áô⡨ ¿Á:
¸ø¡ñ¨Â ¿Á:
µõ ƒ¸3¾£¸ó¾¡3¨Â ¿Á:
¸Õ½¡Ã……¡¸3á¨Â ¿Á:
¸Ä¡Åò¨Â ¿Á:
¸Ä¡Ä¡À¡¨Â ¿Á:
¸¡ó¾¡¨Â ¿Á:
¸¡¾3õÀ3ãô⡨ ¿Á:
Åþ¡3¨Â ¿Á:
Å¡ÁÉÂÉ¡¨Â ¿Á:
Å¡Õ½£Á¾3Å¢‹ÅÄ¡¨Â ¿Á:
Å¢·îÅ¡¾¢4¸¡¨Â ¿Á:
§Å¾3§Åò3¡¨Â ¿Á:
Å¢óò4¡ºÄɢš…¢ý¨Â ¿Á:
Å¢¾¡4ò÷¨Â ¿Á:
§Å¾3ƒÉý¨Â ¿Á:
Å¢‰ÏÁ¡Â¡¨Â ¿Á:
Ţġ…¢ý¨Â ¿Á:
§‡òÊÅåÀ¡¨Â ¿Á:
§‡ò§Ã·î¨Â ¿Á:
§‡òç‡òÈ»À¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
‡ÂùÕ\ò3¾¢4Ţɢ÷Ó쾡¨Â ¿Á:
§‡òÃÀ¡Ä…Á÷º¢¾¡¨Â ¿Á:
Å¢ƒÂ¡¨Â ¿Á:
µõ Å¢ÁÄ¡¨Â ¿Á:
Åóò3¡¨Â ¿Á:
Åó¾¡3ÕƒÉÅò…Ä¡¨Â ¿Á:
Å¡ì3Å¡¾¢3ý¨Â ¿Á:
Å¡Á§¸·î¨Â ¿Á:
Å‹É¢Áñ¼3ÄÅ¡…¢ý¨Â ¿Á:
À4ì¾¢Áò¸øÀľ¢¸¡¨Â ¿Á:
À·ÍÀ¡·ºÅ¢§Á¡º¢ý¨Â ¿Á:
…õ‹Õ\¾¡·§º„À¡„ñ¼¡3¨Â ¿Á:
…¾¡3º¡ÃôÃÅ÷¾¢¸¡¨Â ¿Á:
¾¡Àòáì3É¢…ó¾ô¾…Á¡‹Ä¡¾3ɺóò3⸡¨Â ¿Á:
¾Õñ¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

10

359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.

¾¡À…¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
¾ÛÁò4¡¨Â ¿Á:
¾§Á¡À†¡¨Â ¿Á:
º¢ò¨Â ¿Á:
¾òÀ¾3Č¡÷¾¡2¨Â ¿Á:
º¢§¾3¸Ã…åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ŠÅ¡òÁ¡Éó¾3ÄÅ£â4¾-ô3ËÁ¡ò3¡Éó¾3…ó¾ò¨Â ¿Á:
Àá¨Â ¿Á:
µõ ôÃòÂì º¢¾£åÀ¡¨Â ¿Á:
À·îÂóò¨Â ¿Á:
Àç¾3ž¡¨Â ¿Á:
Áò4ÂÁ¡¨Â ¿Á:
¨Å¸2ãåÀ¡¨Â ¿Á:
À4ì¾Á¡É…†õ…¢¸¡¨Â ¿Á:
¸¡§Á·îÅÃôá½É¡ð3¨Â ¿Á:
ìÕ\¾ˆ»¡¨Â ¿Á:
¸¡Á⃢¾¡¨Â ¿Á:
·î÷Õ\õ¸¡3ÃÃ……õâ÷½¡¨Â ¿Á:
ƒÂ¡¨Â ¿Á:
ƒ¡Äó¾4ʾ¢2¾¡¨Â ¿Á:
µð3¡½À£¼2ɢġ¨Â ¿Á:
À¢3óÐ3Áñ¼3ÄÅ¡…¢ý¨Â ¿Á:
熡¡¸3ìÃÁ¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
ÆŠ¾÷À½¾÷À¢¾¡¨Â ¿Á:
…ò3Â: ôÃ…¡¾¢3ý¨Â ¿Á:
Å¢·îÅ…¡‡¢ñ¨Â ¿Á:
…¡‡¢Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
„¼3õ¸3§¾3ž¡Ô쾡¨Â ¿Á:
„¡ð3Ì3ñÂÀââ⾡¨Â ¿Á:
¿¢òÂìÄ¢ýÉ¡¨Â ¿Á:
µõ ¿¢ÕÀÁ¡¨Â ¿Á:
¿¢÷Å¡½…¤¸2¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
¿¢ò¡§„¡¼3·º¢¸¡åÀ¡¨Â ¿Á:
‚¸ñ¼¡2÷¾4·ºÃ£Ã¢ñ¨Â ¿Á:
ôÃÀ¡4Åò¨Â ¿Á:
ôÃÀ¡4åÀ¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

11

395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

ôÃ…¢ò3¾¡4¨Â ¿Á:
ÀçÁ·îÅ÷¨Â ¿Á:
ãÄôÃìÕ\ò¨Â ¿Á:
«ùÂ쾡¨Â ¿Á:
ù쾡ùÂ쾊ÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ù¡À¢ý¨Â ¿Á:
ŢŢ¾¡4¸¡Ã¡¨Â ¿Á:
Å¢ò3¡Ţò3¡ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Á†¡¸¡§Á·ºÉÂÉÌÓ¾¡3‹Ä¡¾3¦¸ÇÓò3¨Â ¿Á:
À4쾡†¡÷¾3¾§Á¡§À4¾3À¡4ÛÁò3À¡4Û…ó¾ò¨Â ¿Á:
·º¢Åà3ò¨Â ¿Á:
·º¢Å¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
·º¢Åã÷ò¨Â ¿Á:
·º¢Åõ¸÷¨Â ¿Á:
µõ ·º¢Åô⡨ ¿Á:
·º¢ÅÀá¨Â ¿Á:
·º¢‰§¼‰¼¡¨Â ¿Á:
·º¢‰¼âƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
«ôçÁ¡¨Â ¿Á:
ŠÅôø¡·º¡¨Â ¿Á:
Á§É¡Å¡º¡Á§¸¡3ºÃ¡¨Â ¿Á:
º¢îºìò¨Â ¿Á:
§º¾É¡åÀ¡¨Â ¿Á:
ƒ¼3·ºìò¨Â ¿Á:
ƒ¼¡3òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
¸¡3Âò÷¨Â ¿Á:
ù¡‹Õ\ò¨Â ¿Á:
…óò4¡¨Â ¿Á:
ò3Å¢ƒô3Õ\ó¾3É¢§„Å¢¾¡¨Â ¿Á:
¾òòÅ¡…É¡¨Â ¿Á:
¾Š¨Á ¿Á:
Ðô4Âõ ¿Á:
«ö¨Â ¿Á:
Àﺧ¸¡·º¡ó¾ÃŠ¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
¿¢:…£ÁÁ†¢õ§É ¿Á:
¿¢ò¦ÂÇÅÉ¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

12

431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.

µõ Á¾3·º¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
Á¾3Ü4÷½¢¾Ã쾡Œ¨Â ¿Á:
Á¾3À¡¼Ä¸3ñ¼3Ò4§Å ¿Á:
ºó¾3Éò3Þ¢3ì3¾¡4íì3¨Â ¿Á:
º¡õ§ÀÂÌ…¤Áô⡨ ¿Á:
Ì·ºÄ¡¨Â ¿Á:
§¸¡ÁÄ¡¸¡Ã¡¨Â ¿Á:
ÌÕÌøÄ¡¨Â ¿Á:
̧ķîÅ÷¨Â ¿Á:
ÌÄÌñ¼¡3Ä¡¨Â ¿Á:
¦¸ÇÄÁ¡÷¸3¾òÀç…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
ÌÁ¡Ã¸3½É¡¾¡2õÀ¡3¨Â ¿Á:
Љð¨Â ¿Á:
Ò‰ð¨Â ¿Á:
Áò¨Â ¿Á:
ò4Õ\ò¨Â ¿Á:
·º¡óò¨Â ¿Á:
ŠÅŠ¾¢Áò¨Â ¿Á:
¸¡óò¨Â ¿Á:
¿ó¾¢3ý¨Â ¿Á:
Å¢ì4ÉÉ¡·º¢ý¨Â ¿Á:
§¾§ƒ¡Åò¨Â ¿Á:
µõ òâÉÂÉ¡¨Â ¿Á:
§Ä¡Ä¡‡£¸¡ÁåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Á¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
†õ…¢ý¨Â ¿Á:
Á¡ò§Ã ¿Á:
ÁÄ¡ºÄÅ¡…¢ý¨Â ¿Á:
…¤Óì2¨Â ¿Á:
¿Ä¢ý¨Â ¿Á:
…¤ô4էŠ¿Á:
·§º¡À4É¡¨Â ¿Á:
…¤Ãɡ¢¸¡¨Â ¿Á:
¸¡Ä¸ñð2¨Â ¿Á:
¸¡ó¾¢Áò¨Â ¿Á:
§‡¡À¢4ñ¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

13

467. …¥ŒÁåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
468. ň§Ã·îÅ÷¨Â ¿Á:
469. Å¡Á§¾3ù¨Â ¿Á:
470. ŧ¡Ŋ¾¡2Å¢Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
471. …¢ò3§¾4·îÅ÷¨Â ¿Á:
472. …¢ò3¾4Å¢ò3¡¨Â ¿Á:
473. …¢ò3¾4Á¡ò§Ã ¿Á:
474. ·ºŠÅ¢ý¨Â ¿Á:
475. µõ Å¢·Íò3¾¢4ºìÃɢġ¨Â ¿Á:
476. ¬Ãì¾Å÷½¡¨Â ¿Á:
477. òâ§Ä¡ºÉ¡¨Â ¿Á:
478. ¸2ðÅ¡í¸¡3¾¢3ôÆý¡¨Â ¿Á:
479. ž3¨É¸…ÁýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
480. À¡Â…¡ýÉô⡨ ¿Á:
481. òÅ슾¡2¨Â ¿Á:
482. À·Í§Ä¡¸À4Âõ¸÷¨Â ¿Á:
483. «õÕ\¾¡¾¢3Á†¡·ºì¾¢…õùÕ\¾¡¨Â ¿Á:
484. ¼¡3¸¢É£·îÅ÷¨Â ¿Á:
485. «É¡†¾¡ô3ƒÉ¢Ä¡¨Â ¿Á:
486. ·î¡Á¡À¡4¨Â ¿Á:
487. ž3Éò3Å¡¨Â ¿Á:
488. ¾3õ‰ð§Ã¡ˆÅÄ¡¨Â ¿Á:
489. «‡Á¡Ä¡¾¢3¾4á¨Â ¿Á:
490. Õ¾¢4Ã…õŠ¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
491. ¸¡Äáò÷¡¾¢3·ºìò¦ÂǸ4ùÕ\¾¡¨Â ¿Á:
492. ŠÉ¢ì3¦¾Ç4¾3Éô⡨ ¿Á:
493. Á†¡Å£§Ãóò3ÃÅþ¡3¨Â ¿Á:
494. ḢñÂõÀ¡3ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
495. Á½¢âáô3ƒÉ¢Ä¡¨Â ¿Á:
496. µõ ž3ÉòÃÂ…õÔ¾¡¨Â ¿Á:
497. ňá¾¢4¸¡Ô§¾¡4§À¾¡¨Â ¿Á:
498. ¼¡3Á÷¡¾¢3À¢4áùÕ\¾¡¨Â ¿Á:
499. Ãì¾Å÷½¡¨Â ¿Á:
500. Á¡õ…É¢‰¼¡2¨Â ¿Á:
501.Ì3¼¡3ýÉôã¾Á¡É…¡¨Â ¿Á:
502. …ÁŠ¾À4ì¾…¤¸2¾¡3¨Â ¿Á:
http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

14

503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

Ä¡¸¢ýÂõÀ¡3ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ŠÅ¡¾¢4‰¼¡É¡õÒ3ƒ¸3¾¡¨Â ¿Á:
ºÐ÷ÅìòÃÁ§É¡†Ã¡¨Â ¿Á:
·ÝÄ¡ò3¡Ծ4…õÀýÉ¡¨Â ¿Á:
À£¾Å÷½¡¨Â ¿Á:
«¾¢¸3÷Å¢¾¡¨Â ¿Á:
§Á§¾¡3É¢‰¼¡2¨Â ¿Á:
ÁÐ4ô㾡¨Â ¿Á:
À3ó¾¢3ý¡¾¢3…ÁýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
¾3ò4ÂýÉ¡…쾋Õ\¾3¡¨Â ¿Á:
¸¡¸¢É£åÀ¾¡4âñ¨Â ¿Á:
ãÄ¡¾¡4áõÒ3ƒ¡å¼¡4¨Â ¿Á:
ÀõºÅìòá¨Â ¿Á:
«Š¾¢2…õŠ¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
«õÌ·º¡¾¢3ôÆý¡¨Â ¿Á:
µõ Åþ¡3¾¢3 ¿¢§„Å¢¾¡¨Â ¿Á:
Óò3¦¸Ç3¾3É¡…쾺¢ò¾¡¨Â ¿Á:
…¡¸¢ýÂõÀ¡3ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
¬ˆ»¡ºìáô3ƒÉ¢Ä¡¨Â ¿Á:
·ÍìÄÅ÷½¡¨Â ¿Á:
„¼¡3ÉÉ¡¨Â ¿Á:
Áˆƒ¡…õŠ¾¡2¨Â ¿Á:
†õ…ž£Óì2·ºì¾¢…ÁýÅ¢¾¡¨Â ¿Á:
†Ã¢ò3áý¨É¸Ã…¢¸¡¨Â ¿Á:
†¡¸¢É£åÀ¾¡4âñ¨Â ¿Á:
…†ŠÃ¾3ÄÀò3ÁŠ¾¡2¨Â ¿Á:
…÷ÅÅ÷§½¡À·§º¡À¢4¾¡¨Â ¿Á:
…÷Å¡Ô¾4¾4á¨Â ¿Á:
·ÍìÄ…õŠ¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
…÷ŧ¾¡Óì2¨Â ¿Á:
…÷¦ÅǾ3Éô㾺¢ò¾¡¨Â ¿Á:
¡¸¢ýÂõÀ¡3ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ŠÅ¡†¡¨Â ¿Á:
ŠÅ¾¡4¨Â ¿Á:
«Áò¨Â ¿Á:
§Á¾¡4¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

15

539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.

µõ ·îÕò¨Â ¿Á:
ŠõÕ\ò¨Â ¿Á:
«Ûò¾Á¡¨Â ¿Á:
Òñ¸£÷ò¨Â ¿Á:
ÒñÂÄô4¡¨Â ¿Á:
Òñ·îÃŽ¸£÷¾É¡¨Â ¿Á:
ҧġÁƒ¡÷º¢¾¡¨Â ¿Á:
À3ó¾4§Á¡ºý¨Â ¿Á:
À3÷À3áĸ¡¨Â ¿Á:
Å¢Á÷·ºåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Å¢ò3¡¨Â ¿Á:
Ţ¾¡3¾¢3ƒ¸3òôÃ…¤§Å ¿Á:
…÷Å ù¡¾¢4ô÷ºÁý¨Â ¿Á:
…÷Å õÕ\òÔɢšâñ¨Â ¿Á:
«ì3ø3ñ¡¨Â ¿Á:
«º¢óòÂåÀ¡¨Â ¿Á:
¸Ä¢¸øÁ„É¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¸¡ò¡Âý¨Â ¿Á:
¸¡Ä†óò÷¨Â ¿Á:
¸ÁÄ¡‡É¢§„Å¢¾¡¨Â ¿Á:
¾¡õâ3Äââ¾Óì2¨Â ¿Á:
¾¡3Ê3Á£Ì…¤ÁôÃÀ¡4¨Â ¿Á:
µõ õÕ\¸¡3Œ¨Â ¿Á:
§Á¡†¢ý¨Â ¿Á:
Óì2¡¨Â ¿Á:
õÕ\¼¡3ý¨Â ¿Á:
Á¢òÃåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
¿¢òÂòÕ\ô¾¡¨Â ¿Á:
À4ì¾É¢¾4§Â ¿Á:
¿¢Âóò÷¨Â ¿Á:
¿¢¸¢2§Ä·îÅ÷¨Â ¿Á:
¨Áò÷¡¾¢3Å¡…É¡Äô4¡¨Â ¿Á:
Á†¡ôÃÄÂ…¡‡¢ñ¨Â ¿Á:
Àá·ºìò¨Â ¿Á:
Àáɢ‰¼¡2¨Â ¿Á:
ôÈ»¡É¸4ÉåÀ¢ñ¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

16

575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.

Á¡ò4Å£À¡É¡Ä…¡¨Â ¿Á:
Áò¾¡¨Â ¿Á:
Á¡òÕ\¸¡Å÷½ åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Á†¡¨¸Ä¡…ɢġ¨Â ¿Á:
õÕ\½¡ÄõÕ\Ð3§¾¡3÷ľ¡¨Â ¿Á:
Á†É£Â¡¨Â ¿Á:
¾3¡ã÷ò¨Â ¿Á:
Á†¡…¡õáˆÂ·º¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
µõ ¬òÁÅ¢ò3¡¨Â ¿Á:
Á†¡Å¢ò3¡¨Â ¿Á:
‚Å¢ò3¡¨Â ¿Á:
¸¡Á§…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
‚§„¡¼3·º¡‡Ã£Å¢ò3¡¨Â ¿Á:
òâܼ¡¨Â ¿Á:
¸¡Á§¸¡Ê¸¡¨Â ¿Á:
¸¼¡‡¸¢õ¸Ã£â4¾¸ÁÄ¡§¸¡Ê§…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
·º¢Ã:Š¾¢2¾¡¨Â ¿Á:
ºóò3ÃÉ¢À¡4¨Â ¿Á:
À¡4ÄŠ¾¡2¨Â³ ¿Á:

óò3þ4Û:ôÃÀ¡4¨Â ¿Á:
‹Õ\¾3Š¾¡2¨Â ¿Á:
ÃÅ¢ôÃì2¡¨Â ¿Á:
ò⧸¡½¡ó¾Ã¾£3À¢¸¡¨Â ¿Á:
¾¡3‡¡Âñ¨Â ¿Á:
¨¾3ò†óò÷¨Â ¿Á:
¾3‡Âˆ»Å¢É¡·º¢ý¨Â ¿Á:
¾3á󧾡3Ä¢¾¾£3÷¸¡4Œ¨Â ¿Á:
¾3Æ¡§…¡ˆˆÅÄýÓì2¨Â ¿Á:
Ì3åã÷ò¨Â ¿Á:
µõ Ì3½É¢¾4§Â ¿Á:
§¸¡3Á¡ò§Ã ¿Á:
Ì3†ƒýÁÒ4§Å ¿Á:
§¾3§Å·î¨Â ¿Á:
¾3ñ¼3É£¾¢Š¾¡2¨Â ¿Á:
¾3†Ã¡¸¡·ºåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ôþ¢ÀýÓì2Âḡ󾾢¾¢2Áñ¼3Ä⃢¾¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

17

611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.

¸Ä¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
¸Ä¡É¡¾¡2¨Â ¿Á:
¸¡ù¡ġÀÅ¢§Á¡¾¢3ý¨Â ¿Á:
…º¡ÁÃÃÁ¡Å¡½£…ù¾3‡¢½§…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
¬¾¢3·ºì¾¨Â ¿Á:
«§Á¡¨Â ¿Á:
¬òÁ§É ¿Á:
ÀÃÁ¡¨Â ¿Á:
À¡ÅÉ¡ìÕ\¾§Â ¿Á:
«§É¸§¸¡Êô3ËÁ¡ñ¼3ƒÉý¨Â ¿Á:
¾¢3ùÂÅ¢ì3Æ¡¨Â ¿Á:
ìÄ£õ¸¡÷¨Â ¿Á:
§¸ÅÄ¡¨Â ¿Á:
µõ Ì3‹Â¡¨Â ¿Á:
¨¸ÅøÂÀ¾3¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
òâÒá¨Â ¿Á:
ò⃸3ò3Åóò3¡¨Â ¿Á:
òâã÷ò¨Â ¿Á:
òâ¾3·§º·îÅ÷¨Â ¿Á:
ò÷‡÷¨Â ¿Á:
¾¢3ù¸3ó¾¡4ð4¡¨Â ¿Á:
…¢óà3þ¢Ä¸¡ïº¢¾¡¨Â ¿Á:
¯Á¡¨Â ¿Á:
·¨º§Äóò3þÉ¡¨Â ¿Á:
¦¸Ç3÷¨Â ¿Á:
¸3ó¾4÷ŧ…Å¢¾¡¨Â ¿Á:
Å¢·îŸ3÷À¡4¨Â ¿Á:
ŠÅ÷½¸3÷À¡4¨Â ¿Á:
«Åþ¡3¨Â ¿Á:
Å¡¸3¾£4·îÅ÷¨Â ¿Á:
ò4¡ɸ3õ¡¨Â ¿Á:
«Àâò3¡¨Â ¿Á:
ˆ»¡É¾¡3¨Â ¿Á:
ˆ»¡ÉÅ¢ì3Æ¡¨Â ¿Á:
…÷ŧž¡3ó¾…õ§Åò3¡¨Â ¿Á:
µõ …ò¡Éó¾3ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

18

647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.

§Ä¡À¡Óò3á÷º¢¾¡¨Â ¿Á:
ģġìøÕ\ô¾ô3ËÁ¡ñ¼3Áñ¼3Ä¡¨Â ¿Á:
«ò3Õ\·î¡¨Â ¿Á:
ò3Õ\·îÂÆ¢¾¡¨Â ¿Á:
Å¢ˆ»¡ò÷¨Â ¿Á:
§Åò3ÂÅ÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
§Â¡¸¢3ý¨Â ¿Á:
§Â¡¸3¾¡3¨Â ¿Á:
§Â¡ì3¡¨Â ¿Á:
§Â¡¸¡3Éó¾¡3¨Â ¿Á:
Ô¸3ó¾4á¨Â ¿Á:

·ºì¾¢ˆ»¡É·ºì¾¢ìâ¡·ºì¾¢ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
…÷Å¡¾¡4á¨Â ¿Á:
…¤ôþ¢‰¼¡2¨Â ¿Á:
…¾3…ò3åÀ¾¡4âñ¨Â ¿Á:
«‰¼ã÷ò¨Â ¿Á:
«ƒ¡¨ƒò÷¨Â ¿Á:
§Ä¡¸Â¡òáŢ¾¡4¢ý¨Â ¿Á:
²¸¡¸¢ý¨Â ¿Á:
µõ â4ÁåÀ¡¨Â ¿Á:
¿¢ò3¨Å¾¡¨Â ¿Á:
ò3¨Å¾Å÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
«ýɾ¡3¨Â ¿Á:
Å…¤¾¡3¨Â ¿Á:
ùÕ\ò3¾¡4¨Â ¿Á:
ô3ËÁ¡ò¨ÁìŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ô3Õ\†ò¨Â ¿Á:
ô3á‹Áñ¨Â ¿Á:
ô3á‹Á¨Â ¿Á:
ô3ËÁ¡Éó¾¡3¨Â ¿Á:
À3Ä¢ô⡨ ¿Á:
À¡4„¡åÀ¡¨Â ¿Á:
ô3Õ\†ò§…É¡¨Â ¿Á:
À¡4Å¡À¡4ÅÅ¢÷ƒ¢¾¡¨Â ¿Á:
…¤¸¡2áò4¡¨Â ¿Á:
·ÍÀ4¸÷¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

19

683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.

·§º¡À4É¡…¤ÄÀ¡4¸3ò¨Â ¿Á:
áƒÃ¡§ƒ·îÅ÷¨Â ¿Á:
áˆÂ¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
áˆÂÅøÄÀ¡4¨Â ¿Á:
áƒòìÕ\À¡¨Â ¿Á:
µõ áƒÀ£¼2É¢§Å·º¢¾É¢ƒ¡·î⾡¨Â ¿Á:
áˆÂÄŒõ¨Â ¿Á:
§¸¡·ºÉ¡¾¡2¨Â ¿Á:
ºÐÃõ¸3À3§Ä·îÅ÷¨Â ¿Á:
…¡õáˆÂ¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
…òÂ…ó¾¡4¨Â ¿Á:
…¡¸3çÁ¸2Ä¡¨Â ¿Á:
¾£3‡¢¾¡¨Â ¿Á:
¨¾3ò·ºÁý¨Â ¿Á:
…÷ŧġ¸Åõ·º¸÷¨Â ¿Á:
…÷Å¡÷¾2¾¡3ò÷¨Â ¿Á:
…¡Å¢ò÷¨Â ¿Á:
…¾¡3Éó¾3åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
§¾3·º¸¡Ä¡ÀâýÉ¡¨Â ¿Á:
…÷Ÿ¡3¨Â ¿Á:
…÷ŧÁ¡†¢ý¨Â ¿Á:
…ÊÅò¨Â ¿Á:
·º¡ŠòÃÁö¨Â ¿Á:
Ì3†¡õÀ¡3¨Â ¿Á:
Ì3‹ÂåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
…÷§Å¡À¡¾¢4Ţɢ÷Ó쾡¨Â ¿Á:
µõ …¾¡3·º¢ÅÀ¾¢ùþ¡¨Â ¿Á:
…õôþ¡3§Â·îÅ÷¨Â ¿Á:
…¡Ð4§É ¿Á:
¨Â ¿Á:
Ì3åÁñ¼3ÄåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
̧ġò¾£÷½¡¨Â ¿Á:
À4¸¡3áò4¡¨Â ¿Á:
Á¡Â¡¨Â ¿Á:
ÁÐ4Áò¨Â ¿Á:
Á‹¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

20

719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.

¸3½¡õÀ¡3¨Â ¿Á:
Ì3‹Â¸¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
§¸¡ÁÄ¡íì3¨Â ¿Á:
Ì3Õô⡨ ¿Á:
ŠÅ¾óòá¨Â ¿Á:
ŠÅ¾óò§Ã·î¨Â ¿Á:
¾3‡¢½¡ã÷¾¢åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
…ɸ¡¾¢3…Á¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
·º¢Åˆ»¡Éôþ¡3¢ý¨Â ¿Á:
º¢ò¸Ä¡¨Â ¿Á:
¬Éó¾3¸Ä¢¸¡¨Â ¿Á:
ô§ÃÁåÀ¡¨Â ¿Á:
µõ ôâÂõ¸÷¨Â ¿Á:
¿¡ÁÀ¡Ã¡Â½ô㾡¨Â ¿Á:
¿ó¾¢3Å¢ò3¡¨Â ¿Á:
¿§¼·îÅ÷¨Â ¿Á:
Á¢ò2¡ƒ¸3¾3¾¢4‰¼¡2É¡¨Â ¿Á:
Óì¾¢¾¡3¨Â ¿Á:
Óì¾¢åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Ä¡ŠÂô⡨ ¿Á:
ĸ÷¨Â ¿Á:
Ĉƒ¡¨Â ¿Á:
ÃõÀ¡4¾¢3Åó¾¢3¾¡¨Â ¿Á:
À4ž¡3Å…¤¾¡4ùÕ\‰ð¨Â ¿Á:
À¡À¡Ãñ¾3Å¡ÉÄ¡¨Â ¿Á:
¦¾Ç3÷À¡4ì3ÂàÄÅ¡àÄ¡¨Â ¿Á:
ƒÃ¡ò4Å¡ó¾ÃÅ¢ôÃÀ¡4¨Â ¿Á:
À¡4ì3¡ô3¾¢4ºóò3⸡¨Â ¿Á:
À4쾺¢ò¾§¸¸¢¸4É¡¸4É¡¨Â ¿Á:
§Ã¡¸3À÷ž¾3õ§À¡4ħ ¿Á:
õÕ\òÔ¾¡3Õ̼¡2⸡¨Â ¿Á:
Á§†·îÅ÷¨Â ¿Á:
Á†¡¸¡ø¨Â ¿Á:
Á†¡ì3á…¡¨Â ¿Á:
Á†¡·ºÉ¡¨Â ¿Á:
«À÷½¡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

21

755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.

µõ ºñÊ3¸¡¨Â ¿Á:
ºñ¼3Óñ¼¡3…¤ÃÉ¢„¥¾¢3ý¨Â ¿Á:
‡Ã¡‡Ã¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
…÷ŧġ§¸·î¨Â ¿Á:
Å¢·îž¡4âñ¨Â ¿Á:
òâÅ÷¸3¾¡3ò÷¨Â ¿Á:
…¤À4¸¡3¨Â ¿Á:
ò÷ÂõÀ3¸¡¨Â ¿Á:
òâÌ3½¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
ŠÅ÷¸¡3ÀÅ÷¸3¾¡3¨Â ¿Á:
·Íò3¾¡4¨Â ¿Á:
ƒÀ¡Ò‰ÀÉ¢À¡4ìÕ\¾§Â ¿Á:
µ§ƒ¡Åò¨Â ¿Á:
ò3Ô¾¢¾4á¨Â ¿Á:
ˆ»åÀ¡¨Â ¿Á:
ôâÂùþ¡¨Â ¿Á:
Ð3ááò4¡¨Â ¿Á:
Ð3á¾4÷„¡¨Â ¿Á:
À¡¼Ä£Ì…¤Áô⡨ ¿Á:
Á†ò¨Â ¿Á:
§ÁÕɢġ¨Â ¿Á:
Áó¾¡3ÃÌ…¤Áô⡨ ¿Á:
µõ ţááò4¡¨Â ¿Á:
Ţáð3åÀ¡¨Â ¿Á:
Ţç… ¿Á:
Å¢·îŧ¾¡Óì2¨Â ¿Á:
ôÃòÂì3åÀ¡¨Â ¿Á:
Àḡ·º¡¨Â ¿Á:
ôá½¾¡3¨Â ¿Á:
ôá½åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Á¡÷¾¡ñ¼3¨À4Úáò4¡¨Â ¿Á:
Áóòâ½£ýŠ¾Ã¡ˆÂÐ4§Ã ¿Á:
òâҧ÷î¨Â ¿Á:
ƒÂò§…É¡¨Â ¿Á:
¿¢Šò¨ÃÌ3ñ¡¨Â ¿Á:
ÀáÀá¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

22

791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.

…òˆ»¡É¡Éó¾3åÀ¡¨Â ¿Á:
…¡ÁÊÂÀὡ¨Â ¿Á:
¸À÷¾¢3ý¨Â ¿Á:
¸Ä¡Á¡Ä¡¨Â ¿Á:
¸¡ÁÐ3§¸4 ¿Á:
¸¡ÁåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
¸Ä¡É¢¾4§Â ¿Á:
¸¡ù¸ġ¨Â ¿Á:
µõ Ã…ˆ»¡¨Â ¿Á:
Ã…·§ºÅ¾4§Â ¿Á:
Ò‰¼¡¨Â ¿Á:
Òá¾É¡¨Â ¿Á:
âˆÂ¡¨Â ¿Á:
Ò‰¸Ã¡¨Â ¿Á:
Ò‰¸§Ã‡½¡¨Â ¿Á:
ÀʨÁ ˆ§Â¡¾¢§„ ¿Á:
ÀʨÁ ¾¡4õ§É ¿Á:
ÀÃÁ¡½§Å ¿Á:
ÀáòÀá¨Â ¿Á:
À¡·º†Š¾¡¨Â ¿Á:
À¡·º†óò÷¨Â ¿Á:
ÀÃÁóòÃÅ¢§À4¾¢3ý¨Â ¿Á:
ã÷¾¡¨Â ¿Á:
«ã÷¾¡¨Â ¿Á:
«É¢òÂòÕ\ô¾¡¨Â ¿Á:
ÓÉ¢Á¡É…†õ…¢¸¡¨Â ¿Á:
…òÂùþ¡¨Â ¿Á:
…òÂåÀ¡¨Â ¿Á:
…÷Å¡ó¾÷¡Á¢ñ¨Â ¿Á:
…ò¨Â ¿Á:
µõ ô3ËÁ¡ñ¨Â ¿Á:
ô3ËÁ§½ ¿Á:
ƒÉý¨Â ¿Á:
À3†¤åÀ¡¨Â ¿Á:
Ò3¾¡4÷º¢¾¡¨Â ¿Á:
ôÃ…Å¢ò÷¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

23

827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.

ôúñ¼¡3¨Â ¿Á:
¬ˆ»¡¨Â ¿Á:
ôþ¢‰¼¡2¨Â ¿Á:
ôø¼¡ìÕ\¾§Â ¿Á:
ô᧽·îÅ÷¨Â ¿Á:
ôὡ¾¡3ò÷¨Â ¿Á:
Àﺡ·ºòÀ£¼2åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Å¢·î÷Õ\í¸2Ä¡¨Â ¿Á:
ŢŢ쾊¾¡2¨Â ¿Á:
Å£ÃÁ¡ò§Ã ¿Á:
Å¢ÂòôÃ…¤§Å ¿Á:
ÓÌó¾¡3¨Â ¿Á:
Ó쾢ɢÄ¡¨Â ¿Á:
ãÄÅ¢ì3ÆåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
À¡4ň»¡¨Â ¿Á:
À4ŧá¸3ò4ý¨Â ¿Á:
µõ À4źìÃôÃÅ÷¾¢ý¨Â ¿Á:
ºó¾3:…¡Ã¡¨Â ¿Á:
·º¡ŠòÃ…¡Ã¡¨Â ¿Á:
ÁóòÃ…¡Ã¡¨Â ¿Á:
¾§Ä¡¾3÷¨Â ¿Á:
¯¾¡3ø£÷¾§Â ¿Á:
¯ò3¾¡3Á¨ÅÀ4Å¡¨Â ¿Á:
Å÷½åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ƒýÁõÕ\òԃá¾ô¾ƒÉ Å¢·îá󾢾¡3¢ý¨Â ¿Á:
…÷§Å¡ÀÉ¢„Ð3ò3 Ì4‰¼¡¨Â ¿Á:
·º¡óò¾£¾¸Ä¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
¸3õÀ£4á¨Â ¿Á:
¸3¸3É¡ó¾:Š¾¡2¨Â ¿Á:
¸3÷Å¢¾¡¨Â ¿Á:
¸¡3ɧġÖÀ¡¨Â ¿Á:
¸øÀɡÆ¢¾¡¨Â ¿Á:
¸¡‰¼¡2¨Â ¿Á:
«¸¡ó¾¡¨Â ¿Á:
¸¡ó¾¡÷¾4Å¢ì3Æ¡¨Â ¿Á:
¸¡÷¸¡Ã½É¢÷Ó쾡¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

24

863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.

¸¡Á§¸Ä¢¾Ãí¸¢3¾¡¨Â ¿Á:
¸Éò¸É¸¾¡¼õ¸¡¨Â ¿Á:
ģġŢì3ƾ¡4âñ¨Â ¿Á:
«ƒ¡¨Â ¿Á:
‡ÂŢɢ÷Ó쾡¨Â ¿Á:
Óì3¾¡4¨Â ¿Á:
‡¢ôÃôÃ…¡¾¢3ý¨Â ¿Á:
«ó¾÷Ó¸2…Á¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
À3†¢÷Ó¸2…¤Ð3÷ÄÀ¡4¨Â ¿Á:
òÃö¨Â ¿Á:
òâÅ÷¸3ɢġ¨Â ¿Á:
ò⊾¡2¨Â ¿Á:
òâÒÃÁ¡Ä¢ý¨Â ¿Á:
¿¢Ã¡Á¡¨Â ¿Á:
¿¢Ã¡ÄõÀ¡3¨Â ¿Á:
ŠÅ¡òÁ¡Ã¡Á¡¨Â ¿Á:
…¤¾¡4ŠÕ\ò¨Â ¿Á:
…õ…¡ÃÀí¸É¢÷Áì3É …Óò3¾4ýÀñÊ3¾¡¨Â ¿Á:
ˆ»ô⡨ ¿Á:
ˆ»¸÷ò÷¨Â ¿Á:
ƒÁ¡ÉŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
¾4÷Á¡¾¡4á¨Â ¿Á:
µõ ¾4÷Á¡ò4‡¡¨Â ¿Á:
¾4ɾ¡4ýÂÅ¢Å÷¾¢4ý¨Â ¿Á:
Å¢ôÃô⡨ ¿Á:
Å¢ôÃåÀ¡¨Â ¿Á:
Å¢·îÅô4ÃÁ½¸¡Ã¢ñ¨Â ¿Á:
Å¢·îÅì3á…¡¨Â ¿Á:
Å¢ò3ÕÁ¡À¡4¨Â ¿Á:
¨Å‰½ù¨Â ¿Á:
Å¢‰ÏåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
«§Â¡ý¨Â ¿Á:
§Â¡É¢É¢Ä¡¨Â ¿Á:
ܼŠ¾¡2¨Â ¿Á:
ÌÄåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
ţ縡3‰Ë2ô⡨ ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

25

899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.

ţá¨Â ¿Á:
¨¿‰¸÷õ¡¨Â ¿Á:
¿¡¾3åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
Å¢ˆ»¡É¸ÄÉ¡¨Â ¿Á:
¸ø¡¨Â ¿Á:
Å¢¾3ì3¾¡4¨Â ¿Á:
¨À3ó¾3Å¡…É¡¨Â ¿Á:
¾òÅ¡¾¢4¸¡¨Â ¿Á:
µõ ¾òÅÁö¨Â ¿Á:
¾òÅÁ÷¾2ŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
…¡Á¸¡3Éô⡨ ¿Á:
¦…Çõ¡¨Â ¿Á:
…¾¡3·º¢ÅÌÎõÀ¢3ý¨Â ¿Á:
…ù¡À…ùÂÁ¡÷¸3Š¾¡2¨Â ¿Á:
…÷Å¡Àò3Ţɢšâñ¨Â ¿Á:
ŠÅŠ¾¡2¨Â ¿Á:
ŠÅÀ¡4ÅÁÐ4á¨Â ¿Á:
¾£4á¨Â ¿Á:
¾£4Ã…Á÷º¢¾¡¨Â ¿Á:
¨º¾ý¡÷ì4Â…Á¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
¨º¾ýÂÌ…¤Áô⡨ ¿Á:
…§¾¡3¾¢3¾¡¨Â ¿Á:
…¾¡3Љ¼¡2¨Â ¿Á:
¾Õ½¡¾¢3òÂÀ¡¼Ä¡¨Â ¿Á:
¾3‡¢½¡¾3‡¢½¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
¾3ʧÁÃÓ¸¡2õÒ3ƒ¡¨Â ¿Á:
¦¸ÇĢɣ§¸ÅÄ¡¨Â ¿Á:
«É÷ò4 ¨¸ÅøÂÀ¾3¾¡3¢ý¨Â ¿Á:
Š§¾¡òÃô⡨ ¿Á:
ŠÐ¾¢Áò¨Â ¿Á:
µõ ·îÕ¾¢…õŠÐ¾¨ÅÀ4Å¡¨Â ¿Á:
ÁÉŠÅ¢ý¨Â ¿Á:
Á¡ÉÅò¨Â ¿Á:
Á§†·î¨Â ¿Á:
Áõ¸3Ä¡ìÕ\ò§Â ¿Á:
Å¢·îÅÁ¡ò§Ã ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

26

935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.

ƒ¸3ò3¾¡4ò÷¨Â ¿Á:
Å¢·º¡Ä¡Œ¨Â ¿Á:
ŢḢ3ñ¨Â ¿Á:
ôø3øÀ¡4¨Â ¿Á:
ÀçÁ¡¾¡3á¨Â ¿Á:
Àá§Á¡¾¡3¨Â ¿Á:
Á§É¡Áö¨Â ¿Á:
ù§Â¡Á§¸·î¨Â ¿Á:
Å¢Á¡ÉŠ¾¡2¨Â ¿Á:
ňâñ¨Â ¿Á:
Å¡Á§¸·îÅ÷¨Â ¿Á:
ÀïºÂˆ»ô⡨ ¿Á:
Àïºô§Ã¾Áﺡ¾¢4·º¡Â¢ý¨Â ¿Á:
Àïºõ¨Â ¿Á:
Àïºâ4§¾·î¨Â ¿Á:
Àﺅíì2§Â¡Àº¡Ã¢ñ¨Â ¿Á:
µõ ·º¡·îÅò¨Â ¿Á:
·º¡·îŨ¾·îÅ÷¡¨Â ¿Á:
·º÷Á¾¡3¨Â ¿Á:
·ºõÒ4§Á¡†¢ý¨Â ¿Á:
¾4á¨Â ¿Á:
¾4Ã…¤¾¡¨Â ¿Á:
¾4ý¡¨Â ¿Á:
¾4÷Á¢ñ¨Â ¿Á:
¾4÷ÁÅ÷¾¢4ý¨Â ¿Á:
§Ä¡¸¡¾£¾¡¨Â ¿Á:
Ì3½¡¾£¾¡¨Â ¿Á:
…÷Å¡¾£¾¡¨Â ¿Á:
·º¡Á¡òÁ¢¸¡¨Â ¿Á:
À3óà4¸Ì…¤ÁôÃì2¡¨Â ¿Á:
À¡3Ä¡¨Â ¿Á:
ģġŢ§É¡¾¢3ý¨Â ¿Á:
…¤Áõ¸3ø¨Â ¿Á:
…¤¸2¸÷¨Â ¿Á:
…¤§Å„¡ð4¡¨Â ¿Á:
…¤Å¡…¢ý¨Â ¿Á:

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

27

971. …¤Å¡…¢ýÂ÷ºÉô㾡¨Â ¿Á:
972. ¬·§º¡À4É¡¨Â ¿Á:
973. µõ ·Íò3¾4Á¡É…¡¨Â ¿Á
974. À¢3óÐ3¾÷À½…óЉ¼¡¨Â ¿Á:
975. â÷Ń¡¨Â ¿Á:
976. òâÒáõÀ¢3¸¡¨Â ¿Á:
977. ¾3·ºÓò3á…Á¡Ã¡ò4¡¨Â ¿Á:
978. òâÒá‚Å·ºí¸÷¨Â ¿Á:
979. ˆ»¡ÉÓò3á¨Â ¿Á:
980. ˆ»¡É¸3õ¡¨Â ¿Á:
981. ˆ»¡Éˆ§»ÂŠÅåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
982. §Â¡É¢Óò3á¨Â ¿Á:
983. òâ¸2ñ§¼3·î¨Â ¿Á:
984. òâÌ3½¡¨Â ¿Á:
985. «õÀ¡3¨Â ¿Á:
986. ò⧸¡½¸¡3¨Â ¿Á:
987. «É¸¡4¨Â ¿Á:
988. «ò3Ò4¾º¡Ã¢òá¨Â ¿Á:
989. šﺢ¾¡÷¾2ôþ¡3¢ý¨Â ¿Á:
990. «ô4¡…¡¾¢·ºÂˆ»¡¾¡¨Â ¿Á:
991. „¼3ò4Å¡¾£¾åÀ¢ñ¨Â ¿Á:
992. «ù¡ƒ¸Õ½¡ã÷¾§Â ¿Á:
993. «ˆ»¡Éò4Å¡ó¾¾£3À¢¸¡¨Â ¿Á:
994. ¬À¡3ħ¸¡3ÀÅ¢¾¢3¾¡¨Â ¿Á:
995. µõ …÷Å¡ÛøÄíò4·º¡…É¡¨Â ¿Á:
996. ‚ºìÃáƒÉ¢Ä¡¨Â ¿Á:
997. ‚ÁòòâÒÃ…¤ó¾3÷¨Â ¿Á:
998. µõ ‚·º¢Å¡¨Â ¿Á:
999. ·º¢Å·ºìò¨ÂìÂåÀ¢ñ¨Â ¿Á:
1000. ÄÄ¢¾¡õÀ¢3¸¡¨Â ¿Á:
|| µõ ¾ò…ò ô3ËÁ¡÷À½ÁŠÐ ||
||
¾¢ ‚ÄÄ¢¾…†ŠÃÉ¡Á¡ÅÄ¢: …õâ÷½õ ||
==============
% Transliterated by
% Proofread by
% Latest update

: http://www.webdunia.com
: Anuradha Anuraadha@cs.com
: January 30, 2003

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

28

% Send corrections to
: sanskrit@cheerful.com
%
% Site access :
% http://sanskrit.gde.to/
% http://www.alkhemy.com/sanskrit/
% http://sanskrit.bhaarat.com
%----------------------------------------------------% The text is to be used for personal studies and research only.
% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'
% agreement.
%-------------------------------------------------------{ Please send corrections to sanskrit@cheerful.com}

http://www.geocities.com/nayanmars lalithA_sahasra_nAmamAvaLi_Tamil.doc

Last Upd: 18-Aug-03

29