mahisasuramardinistotram .

¯
ayi girinandini nanditamedini vi´vavinodini nandanute s ´ girivara vindhya sirodhiniv¯ sini visnuvil¯ sini jisnunute | a a .. .. ´ bhagavati he sitikanthakutumbini bh¯ ri kutumbini bh¯ ri krte u u . .. . . . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 1 .¯ suravaravarsini durdharadharsini durmukhamarsini harsarate . . . . . . . tribhuvanaposini sa˙ karatosini kilbisamosini ghosarate | . . ´ n . . . . . . ´ . . danuja nirosini ditisuta rosini durmada sosini sindhusute . . . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 2 .¯ ayi jagadamba madamba kadamba vanapriya v¯ sini h¯ sarate a a . . . ´ ´ ´r ˙ sikhari siromani tu˙ ga him¯ laya s. nga nij¯ laya madhyagate | a a . n madhu madhure madhu kaitabha ga˜ jini kaitabha bha˜ jini r¯ sarate n n a . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 3 .¯ ´ ayi satakhanda vikhandita runda vitundita sunda gaj¯ dhipate a .. .. .. .. ´ .. ´ .. ripu gaja ganda vid¯ rana canda par¯ krama sunda mrg¯ dhipate | a . a .. .. . a nija bhuja danda nip¯ tita khanda vip¯ tita munda bhatadhipate a a .. .. .. .¯ ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 4 .¯ ´ ´ ayi rana durmada satru vadhodita durdhara nirjara saktibhrte . . catura vic¯ ra dhur¯na mah¯ siva d¯ takrta pramath¯ dhipate | a ı. a´ u . a durita dur¯ha dur¯ saya durmati d¯ navad¯ ta krt¯ ntamate ı a´ a u . a ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 5 .¯ ´ .¯ ayi saranagata vairi vadh¯ vara v¯ra var¯ bhaya d¯ yakare u ı a a ´¯ ´ ´¯ tribhuvana mastaka sula virodhi sirodhi krt¯ mala sulakare | . a dumidumi t¯ mara dundubhin¯ da maho mukhar¯krta tigmakare a a ı . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 6 .¯

´ ayi nija hu˙ krti m¯ tra nir¯ krta dh¯ mra vilocana dh¯ mra sate n . a a . u u ´ . samara vi´osita sonita b¯ja samudbhava sonita b¯ja late | s . ´ . ı ı ´ ´ ´ . siva siva sumbha ni´umbha mah¯ hava tarpita bh¯ ta pi´acarate s . a u s¯ ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 7 .¯ dhanuranu sa˙ ga ranaksanasa˙ ga parisphura da˙ ga natatkatake n n . . . n . . kanaka pi´a˙ ga prsatka nisa˙ ga rasadbhata s. nga hat¯ vatuke | s n a . .. . n . ´r ˙ krta catura˙ ga balaksiti ra˙ ga ghatadbahura˙ ga ratadbatuke n n n . . . . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 8 .¯ ´ jaya jaya japya jayejaya sabda parastuti tatpara vi´vanute s bhana bhana bhi˜ jimi bhi˙ krta n¯ pura si˜ jita mohita bh¯ tapate | n n . u n u . . natita natardha nat¯nata n¯ yaka n¯ tita n¯ tya sug¯ narate a. a. a . .¯ .ı . a ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 9 .¯ ayi sumanah sumanah sumanah sumanah sumanohara k¯ ntiyute a . . . . ´ srita rajan¯ rajan¯ rajan¯ rajan¯ rajan¯kara vaktravrte | ı ı ı ı ı . sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramar¯ dhipate a ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 10 .¯ sahita mah¯ hava mallama tallika mallita rallaka mallarate a viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vrte | . sitakrta pullisamulla sit¯ runa tallaja pallava sallalite a . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 11 .¯ avirala ganda galanmada medura matta mata˙ gaja r¯ japate n a .. tribhuvana bh¯ sana bh¯ ta kal¯ nidhi r¯ pa payonidhi r¯ jasute | u. . u a u a ayi suda t¯jana l¯ lasam¯ nasa mohana manmatha r¯ jasute ı a a a ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 12 .¯ kamala dal¯ mala komala k¯ nti kal¯ kalit¯ mala bh¯ lalate a a a a a sakala vil¯ sa kal¯ nilayakrama keli calatkala hamsa kule | a a .

alikula sa˙ kula kuvalaya mandala maulimiladbhakul¯ li kule n a .. ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 13 .¯ kara mural¯ rava v¯jita k¯ jita lajjita kokila ma˜ jumate ı ı u n milita pulinda manohara gu˜ jita ra˜ jita´aila niku˜ jagate | n n s n nijaguna bh¯ ta mah¯ sabar¯gana sadguna sambhrta kelitale u a´ ı . . . . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 14 .¯ katitata p¯ta duk¯ la vicitra may¯ khatiraskrta candra ruce u u . . . ı pranata sur¯ sura maulimanisphura damsula sannakha candra ruce | a . . .´ jita kanak¯ cala maulipadorjita nirbhara ku˜ jara kumbhakuce a n . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 15 .¯ vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanute krta surat¯ raka sa˙ garat¯ raka sa˙ garat¯ raka s¯ nusute | a n a n a u . suratha sam¯ dhi sam¯ nasam¯ dhi sam¯ dhisam¯ dhi suj¯ tarate a a a a a a ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 16 .¯ ´ padakamalam karunanilaye varivasyati yo nudinan sa sive . .¯ ayi kamale kamal¯ nilaye kamal¯ nilayah sa katham na bhavet | a a . . ´ tava padameva parampadamityanu´¯layato mama kim na sive sı . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 17 .¯ kanakalasatkala sindhu jalairanu si˜ cinute guna ra˙ gabhuvam n n . . ´ ı bhajati sa kim na sac¯kuca kumbha tat¯ parirambha sukh¯ nubhavam | a . . . .ı tava caranam saranam karav¯ ni nat¯ marav¯ ni niv¯ si sivam a. a a. a ´ . . . ´ . . ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 18 .¯ tava vimalendukulam vadanendumalam sakalam nanu k¯ layate u . . . kimu puruh¯ ta pur¯ndumukh¯ sumukh¯bhirasau vimukh¯kriyate | u ı ı ı ı mama tu matam sivan¯ madhane bhavat¯ krpay¯ kimuta kriyate a ı . a . ´ ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 19 .¯

ayi mayi d¯naday¯ lutay¯ krpayaiva tvay¯ bhavitavyamume ı a a . a ayi jagato janan¯ krpay¯ si yath¯ si tath¯ numit¯ sirate | ı . a a a a yaducitamatra bhavatyurari kurut¯ durut¯ pamap¯ kurute a a a ´ jaya jaya he mahisasuramardini ramyakapardini sailasute 20 .¯ ´ı iti sr¯mahisasuramardinistotram samp¯ rnam . . u . .¯