Ganesha Moola Mantra

Om Gum Ganapataye Namah.

Ganesha Vedic Mantra
Om Vakratundaya Vidmahe Vighnarajaya Dheemahi Tanno Danti Prachodayat.

SHREE GANESH POOJA
Suklambaradaram Vishnum Sasivarnam Chathurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vugnopashantayet. Shree Mahaganapathim Dhyayami. Avahayame. Mahaganapataye namah. Asanam samarpayami. Padyam samarpayami. Arghyam samarpayami. Achamaneeyam samarpayami. Madhuparkam samarpayami. Snanam samarpayami. Achamaneeyam samarpayami. Vastralamkaram samarpayami. Yegyopaveetham samarpayami. Gandham dharayami Om Sumukhaya namah Om Ekadantaya namah Om Kapilaya namah Om Gajakarnikaya namah Om Lambodaraya namah Om Vikataya namah Om Vignarajaya namah Om Vinayakaya namah

Om Dhumaketave namah Om Ganadhyakshaya namah Om Phalachandraya namah Om Gajananaya namah Om Vakratundaya namah Om Surpakarnaya namah Om Herambaya namah Om Skandapoorvajaya namah Om Mahaganapate namah Nanavidha parimala patra pushpani samarpayami. Om Ganapataye namah. Mahaganapati sripadukayam poojayami tarpayami namah. Om Ganapataye namah. Mahaganapati sripadukayam poojayami tarpayami namah. Om Ganapataye namah. Mahaganapati sripadukayam poojayami tarpayami namah. Mahaganapataye namah dhupam agrapayami, deepam darsayami, nivedyam samarpayami Madya madya paniyam, uttaraposhanam, hasta prakshalanam, pada prakshalanam, achamaneeyam, tambulancha samarpayami. Karpura Neerajanam darsayami. Om Tatpurushaya vidmahay Vakratunadaya dheemahi tannodanti prachodayat. Mahaganapataye namah. Mantrapushpam samarpayami. Pradikshana namaskaram samarpayami. Samasta rajopachara,

devopacharan samarpayami. Anaya poojaya bhagavan sarva devatmaka sree ganapati supreeta suprasanno varado bhavatu.