Rudram, Chamakam, Purusha Suktam, Narayana Suktam, Durga Suktam, Shanti mantra

Table of Contents
‚ Õò3Ãô÷îÉ: ..........................................................................................................................................1
|| ¿Á¸õ ||....................................................................................................................................................1
|| ºÁ¸ô÷îÉ: || .......................................................................................................................................9
ÒÕ„ …¥ì¾õ ............................................................................................................................................14
¿¡Ã½ …¥ì¾õ........................................................................................................................................16
Ð3÷¸¡3 …¥ì¾õ.........................................................................................................................................18
·º¡ó¾¢ Áóòá: .........................................................................................................................................19
Áóòà ҉Àõ...............................................................................................................................................21
Note: The text in this document is formatted differently from the usual Sanskrit texts. I have tried to be
more phonetic to help the reader follow it more easily when others chant it. Please let me know if there are
errors in these. Those who are interested in chanting these should learn formally from a guru to ensure
proper pronunciation and intonations.
V. Subramanian (nayanmars @ yahoo.com)
========================================================

‚ Õò3Ãô÷
Ãô÷îÉ:

|| ¿Á¸õ ||
|| ÄÌ4ý¡…: ||
µõ ¸3½¡É¡''õ òÅ¡ ¸3½À¾¢ì3(\)õ †Å¡Á§† ¸Å¢õ ¸Å£É¡õ-¯ÀÁ·îà Ŋ¾Áõ |
ˆ§Â‰¼2 áƒõ ô3ËÁ½¡õ ô3ËÁ½ŠÀ¾ ¬É:(·î)-·îÕ\ñÅý-ë¾¢À¢4Š-…£¾3…¡¾3Éõ |
(‚) Á†¡-¸3½À¾§Â ¿Á: ||
«ŠÂ‚ Õò3áò4¡Â(ô) ô÷îÉ Á†¡ÁóòÊÂ, «§¸¡4à Õ\„¢:,
«Û‰Îô º2ó¾3:,
…í¸÷„½ ã÷¾¢(Š) ŠÅå§À¡ §Â¡…¡-Å¡¾¢3òÂ:(ô) ÀÃÁÒÕ„:(Š) … ²„ Õò3§Ã¡
§¾3ž¡ |
¿Á:(·î) ·º¢Å¡§Â¾¢ À£3ƒõ |
·º¢Å¾Ã¡-§Â¾¢ ·ºì¾¢: |
Á†¡§¾3Å¡-§Â¾¢ ¸£Ä¸õ |
‚ …¡õÀ3 …¾¡3·º¢Å(ô) ôÃ…¡¾3 …¢ò3ò4Â÷§¾2 ƒ§À Ţɢ§Â¡¸3: ||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

1

µõ, «ì3É¢-§†¡òáò-Á§É «íÌ3‰¼¡2ô4-¡ó' ¿Á: |
¾3÷·º-â÷½-Á¡…¡ò-Á§É ¾÷ƒÉ£ô4-¡ó' ¿Á: |
º¡Ð÷-Á¡Š-¡òÁ§É Áò4ÂÁ¡ô4-¡ó' ¿Á: |
¿¢å¼4-À·ÍÀ3ó¾¡4ò-Á§É «É¡Á¢¸¡ô4-¡ó' ¿Á: |
ˆ§Â¡¾¢‰§¼¡-Á¡òÁ§É ¸É¢‰Ê2¸¡ô4-¡ó' ¿Á: |
…÷Å(ì)-ìÃòÅ¡ò-Á§É ¸Ã ¾Ä ¸Ã ôÕ\‰¼¡2ô4-¡ó' ¿Á: |
«ì3É¢-§†¡òáò-Á§É ‹Õ\¾3¡ ¿Á: |
¾3÷·º-â÷½-Á¡…¡ò-Á§É ·º¢Ã§… ŠÅ¡†¡ |
º¡Ð÷-Á¡Š-¡òÁ§É ·º¢¸¡2¨Â Å„ð(\)|
¿¢å¼4-À·ÍÀ3ó¾¡4ò-Á§É ¸Åº¡Â †¤õ |
ˆ§Â¡¾¢‰§¼¡-Á¡òÁ§É §¿òÃ(ò)-òá ¦ÅÇ„ð(\) |
…÷Å-ìÃòÅ¡ò-Á§É «Šòá-ÂÀ2ð(\) |
â4÷-Ò4Å:(Š)-…¤Å§Ã¡õ-
¾¢ ¾¢3ì3À3ó¾4: ||
ò4¡Éõ
¬À¡¾¡ÇÉ-À4:Š¾2Ä¡ó¾ Ò4ÅÉ ô3ËÁ¡ñ¼3 Á¡Å¢Š Ò2Ãò(\) #
ˆ§Â¡¾¢:(Š) ŠÀ¡2ʸ Ä¢í¸3 ¦ÁÇÄ¢ Ţąò â÷§½óÐ3-Å¡ó¾¡õÕ\¨¾: |
«Š§¾¡ ¸¡ôÖ¾ §Á¸ Á£·º ÁÉ¢·ºõ Õò3Ã¡Û Å¡¸¡ïƒÀý(\) #
ò4¡§Â ¾£3ô…¢¾ …¢ò3¾4§Â ò3ÕÅ À¾3õ Å¢ô§Ã¡ À¢4„¢ï(ˆ)-§ƒîº¢2Åõ ||

ô3ËÁ¡ñ¼3(ù) ù¡ô¾ §¾3†¡ À4…¢¾ †¢ÁÕº¡ À¡4…Á¡É¡ Ò4ƒí¨¸3: #
¸ñ§¼2 ¸¡Ä¡: ¸À÷¾¡3: ¸Ä¢¾ ·º·º¢¸Ä¡·î ºñ¼3 §¸¡¾3ñ¼3 †Š¾¡: |
ò÷‡¡ Õò3ᇠÁ¡Ä¡: ôøʾ Å¢À4Å¡: ·º¡õÀ4Å¡ ã÷¾¢ §À4¾¡3: #
Õò3á: ‚-Õò3à …¥ì¾(ô) ôøʾ Å¢À4Å¡ ¿:(ô) ôÃÂîº2óÐ ¦…Çì2Âõ ||
[µõ] ·ºïº§Á Á·Á ôâÂﺧÁÛ ¸¡Á·îº§Á ¸¡Á·îº§Á ¦…ÇÁÉ…·îº§Á
À4ò3ÃﺧÁ ·î§Ã·Á Ŋ·Á ·º·îº§Á À4¸3·îº§Á ò3ÃÅ¢½ïº§Á
Â󾡺§Á ¾4÷¾¡º§Á §‡Á·îº§Á ò4Õ\¾¢·îº§Á Å¢·îÅﺧÁ Á†·îº§Á
…õŢÁ ˆ»¡òÃﺧÁ …¥+·îº§Á ôÃ…¥+·îº§Á …£ÃﺧÁ Ä·îº
ÁÕ\¾ïº§Á õÕ\¾ïº§Á ÂŒÁﺧÁÉ¡ ÁÂÁ ƒ£Å¡Ð·îº§Á
¾£4÷¸¡3ÔòÅﺧÁÉ Á¢òÃﺧÁ À4ÂﺧÁ …¤¸3ﺧÁ ·ºÂÉﺧÁ …¥„¡º§Á
…¤¾¢3ÉﺧÁ ||
µõ ·º¡ó¾¢:(·î) ·º¡ó¾¢:(·î) ·º¡ó¾¢: ||
||
¾¢ ÄÌ4ý¡… ||
‚ Õò3Ãô÷
Ãô÷îÉ:
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

2

ôþ2§Á¡ÛÅ¡¸:
|| µõ ¿§Á¡ À4¸3ŧ¾ Õò3á ||
µõ ¿ÁŠ§¾ Õò3à ÁýÂÅ ¯§¾¡¾
„§Å ¿Á: |
¿ÁŠ§¾ «ŠÐ ¾4ýÅ§É À¡3†¤ô4¡õ-¯¾§¾ ¿Á: || 1.1||
¡¾
„¤:(·î) ·º¢Å¾Á¡ ·º¢Åõ À3â4Å §¾ ¾4Û: |
·º¢Å¡ ·ºÃù¡ ¡¾Å ¾Â¡§É¡ Õò3à õÕ\¼3 || 1.2||
¡§¾ Õò3à ·º¢Å¡ ¾ëà §¸¡4á À¡À ¸¡·º¢É£ |
¾Â¡ÉŠ-¾ÛÅ¡ ·ºó¾Á¡ ¸¢3â·ºó¾¡-À¢4º¡¸·º£†¢ || 1.3||
¡Á¢„¤õ ¸¢3â·ºó¾ †Š§¾ À¢3À4÷‰ÂŠ¾§Å |
·º¢Å¡õ ¸¢3âòÃ-¾¡õ ÌÕÁ¡-†¢ì3(\)õ…£:(ô) ÒÕ„õ ƒ¸3ò(\) || 1.4||
·º¢§ÅÉ Åº…¡ òÅ¡ ¸¢3â·º¡îº¡2 ž¡3Á…¢ |
¾¡2É:(Š) …÷ÅÁ¢ˆ ƒ¸3¾3 ÂŒÁì3(\)õ …¤ÁÉ¡ «…ò(\) || 1.5||
«ò4§šº¾3¾¢4 Å쾡 ôþ2§Á¡ ¨¾3ù§Â¡ À¢4„ì(\) |
«†£ì3(\)·îº …÷Å¡''ï-ƒõÀ4Âóò-…÷Å¡''·îº ¡Р¾¡4ýÂ: || 1.6||
«¦…ÇŠ ¾¡õ§Ã¡ «Õ½ ¯¾ À3ô4Õ:(Š) …¤Áí¸3Ä: |
§Â §ºÁ¡ì3(\)õ Õò3á «À¢4§¾¡ ¾¢3‡¤ ·î⾡: …†ŠÃ·§º¡¨Å „¡ì3(\)õ §†¼3
®Á§† || 1.7||
«¦…ǧ¡ Å…÷À¾¢ ¿£Äì3ã§Å¡ Å¢§Ä¡†¢¾: |
¯¨¾Éõ §¸¡3À¡ «ò3Õ\·ºý-«ò3Õ\·ºýÛ¾3 †¡÷Â: |
¯¨¾Éõ Å¢·îÅ¡ â4¾¡É¢ …ò3Õ\‰§¼¡ õÕ\¼3¡¾¢¿: || 1.8||
¿§Á¡ «ŠÐ ¿£Äì3-ãš …†Š-ᇡ Á£Î4§„'' |
«§¾¡2§Â «ŠÂ …òÅ¡ §É¡†õ §¾ô4§Â¡ ¸ÃýÉÁ: || 1.9||
ôÃÓïº ¾4ýÅÉŠ(ò) òÅÓÀ4§Â¡÷-¬÷òÉ¢§Â¡÷ˆÂ¡õ |
¡·îº §¾ †Š¾
„Å: Àᾡ À4¸3§Å¡ ÅÀ || 1.10||
«Å¾ò ¾4ÛŠòÅì3(\)õ …†ŠÃ¡‡ ·º§¾„¤§¾4 |
¿¢·º£÷ ·ºø¡ɡõ Ó¸¡2 ·º¢§Å¡É:(Š) …¤ÁÉ¡ À4Å || 1.11||
Å¢ˆÂõ ¾4Û: ¸À÷¾¢3§É¡ Å¢·ºø§Â¡ À¡3½Å¡ì3(\)õ ¯¾ |
«§É·ºý ÉŠ§Â„Å ¬Ò4Ê ¿¢„í¸3¾¢2: || 1.12||
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

3

¡§¾ §†¾¢÷Á£Î4‰¼Á †Š§¾ À3â4Å §¾ ¾4Û: |
¾Â¡ŠÁ¡ý(\) Å¢·îžŠ(ò) òÅÁÂŒÁ¡ Àâô3Ò4ƒ || 1.13||
¿ÁŠ§¾ «ŠòÅ¡Ô ¾¡4¡ɡ ¾¾¡Â ò4Õ\‰½§Å'' |
¯À¡4ô4¡õ-¯¾§¾ ¿§Á¡ À¡3†¤ô4¡õ ¾Å ¾4ýÅ§É || 1.14||
À⧾ ¾4ýŧɡ §†¾¢ÃŠÁ¡ý ùÕ½ìРŢ·îž: |
«§¾¡2Â
„¤¾¢4Š¾Å¡§Ã «ŠÁýÉ¢§¾4 †¢¾õ || 1.15|| [·ºõÀ4§Å ¿Á: ]
¿ÁŠ§¾ «ŠÐ À4¸3Åý Å¢·î§Å·îÅá Á†¡§¾3Å¡Â ò÷ÂõÀ3¸¡Â òâÒá󾸡Â
ò⸡ġì3É¢ ¸¡Ä¡Â [ò⸡ì3É¢ ¸¡Ä¡Â] ¸¡Ä¡ì3É¢ Õò3á ¿£Ä¸ñ¼¡2Â
õÕòÔïƒÂ¡Â …÷§Å·îÅá …¾¡3·º¢Å¡Â ‚Áý Á†¡§¾3Å¡Â ¿Á: || 2.0||
ò3Å¢¾£§Â¡ÛÅ¡¸:
¿§Á¡ †¢Ãñ À¡3†§Å §…-É¡ý§Â ¾¢3·º¡ïº À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
ùÕ\§‡ô4§Â¡ †Ã¢§¸·§ºô4Â:(ô) À·ÝÉ¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á:(Š)
…ŠÀ¢ïƒÃ¡ ÂòÅ¢„£Á§¾ À¾£2É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
À3ô4Ö·º¡Â Å¢ù¡¾¢4§ÉýÉ¡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
†Ã¢§¸·º¡§Â¡À Å£¾¢§É Ò‰¼¡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
À4ÅŠÂ §†ò¨Â ƒ¸3¾¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
Õò3á¡ ¾¾¡Å¢§É §‡òá ½¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á:(Š)
…¥¾¡Â¡ †óò¡ ÅÉ¡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡ || 2.1||
§Ã¡†¢¾¡Â(Š) Š¾2À¾§Â ùÕ\‡¡ ½¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
Áóò⧽ Å¡½¢ƒ¡Â ¸‡¡ ½¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
Ò4Åó¾§Â šâŊìÕ\¾¡ ¦ÂÇ„¾£4 É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á
¯î¨º÷ §¸¡4„¡Â¡(ì) ìÃó¾3§¾ Àò¾£ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á:(ì)
ìÕ\òŠÉ Å£¾¡Â ¾¡4ŧ¾ …òÅ É¡õ+ À¾§Â ¿Á: || 2.2||
òÕ\¾£§Â¡ÛÅ¡¸:
¿Á:(Š) …†Á¡É¡Â ¿¢ù ¡¾¢4É ¬ù¡¾¢4É£ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á:(ì)
¸ÌÀ¡4 ¿¢„í¸¢3§½'' Š§¾É¡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
¿¢„í¸¢3½
„¤¾¢4Á§¾ ¾Š¸Ã¡ ½¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
Åﺧ¾ ÀâÅﺧ¾ Š¾¡ä É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
¿¢§ºÃ§Å ÀâºÃ¡Â¡ Ãñ¡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á:(Š)
ŠÕ\¸¡Å¢ô4§Â¡ ƒ¢¸¡4ì3(\)õ …ò3ô4§Â¡ Ó‰½ ¾¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿§Á¡
…¢Áò3ô4§Â¡ ¿ì¾ïºÃò3ô4Â:(ô) ôÃìÕ\ó¾¡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á
¯‰½£„¢§½ ¸¢3âºÃ¡Â ÌÖﺡ É¡õ+ À¾§Â ¿§Á¡ ¿Á || 3.1||

„¤Áò3ô4§Â¡ ¾4ýÅ¡Å¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

4

¬¾ý Å¡§Éô4Â:(ô) ôþ¢¾3 ¾¡4§Éô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á
¬Âîº2ò3ô4§Â¡ Å¢ŠÕ\ƒò3ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡(Š)
ŠÂò3ô4§Â¡ Å¢ò3Âò3ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á
¬…£§Éô4Â: ·ºÂ¡§Éô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:(Š)
ŠÅÀò3ô4§Â¡ ƒ¡ì3Ãò3ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á(Š)
Š¾¢‰¼2ò3ô4§Â¡ ¾¡4Åò3ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:(Š)
…À¡4ô4Â: …À¡4À¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
«·î§Åô4§Â¡(·î) ·îÅÀ¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿Á: || 3.2||
ºÐ÷§¾¡2ÛÅ¡¸:
¿Á ¬ù ¡¾¢4É£''ô4§Â¡ ŢŢò4Âó¾£ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á
¯¸3½¡ô4Š òÕ\ì3(\)õ †¾£ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
ì3Õ\ò§…ô4§Â¡ ì3Õò… À¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
ù᧾''ô4§Â¡ ùá¾ À¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
¸3§½ô4§Â¡ ¸3½À¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
Å¢å§Àô4§Â¡ Å¢·îÅ å§Àô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
Á†ò3ô4Â:(†) ‡¤øÄ §¸ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
þ¢2ô4§Â¡ ç¾2ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡ || 4.1||
ç¾2''ô4§Â¡ þ2À¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:(Š)
§…É¡''ô4Â: §…É¡ É¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:(†)
‡òòÕ\ô4Â: …íì3Æ£(ò) òÕ\ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á
Š¾‡ô4§Â¡ þ2¸¡§Ã-ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:
ÌÄ¡§Äô4Â: ¸÷Á¡§Ã''ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:
Ò‰§¼''ô4§Â¡ ¿¢„¡§¾3ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á

„¤ìÕ\ò3ô4§Â¡ ¾4ýÅìÕ\ò3ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿§Á¡
õÕ¸3Ôô4Â: ·îÅÉ¢ô4Â·îº §Å¡ ¿§Á¡ ¿Á:(·î)
·îÅô4Â: ·îÅÀ¾¢ô4Â·îº §Å¡ ¿Á: || 4.2||
ÀﺧÁ¡ÛÅ¡¸:
¿§Á¡ À4Å¡Â º-Õò3á º-¿Á: ·º÷Å¡Â
º-À·Í À¾§Â º-¿§Á¡ ¿£Ä(ì3) ì3ãš º-·º¢¾¢ ¸ñ¼¡2Â
º-¿Á:(ì) ¸À÷¾¢3§É º-ùÔô¾ §¸·º¡Â
º-¿Á:(Š) …†Š-áì-„¡Â º-·º¾ ¾4ýŧÉ
º-¿§Á¡ ¸¢3â·º¡Â º·º¢À¢ Å¢‰¼¡Â
º-¿§Á¡ Á£Î4‰¼Á¡Â §º„¤Á§¾
º-¿§Á¡'' ‹ÃŠÅ¡Â º-Å¡ÁÉ¡Â
º-¿§Á¡ ô3Õ\†§¾ º-Å÷„£Â§…
º-¿§Á¡ ùÕ\ò3¾¡4 º-…õùÕ\ò3ò4Å§É || 5.1||
º-¿§Á¡ «ì3â¡ ºôþ2Á¡Â
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

5

º-¿Á ¬·º§Å º¡ƒ¢Ã¡Â
º-¿Á: ·º£ì4â¡ º·º£ô4¡Â
º-¿Á °÷õ¡ º¡ÅŠÅý¡Â
º-¿Á: Š§Ã¡¾ŠÂ¡Â ºò3Å£ô¡ º || 5.2||
„‰§¼¡2ÛÅ¡¸:
¿§Á¡'' ˆ§Â‰¼¡2 º¸É¢‰¼¡2Â
º-¿Á: â÷Å ƒ¡Â º¡Àà ƒ¡Â
º-¿§Á¡ Áò4 Á¡Â º¡À ¸3øÀ¡4Â
º-¿§Á¡ ƒ¸4ý¡ ºÒ3ò4ɢ¡Â
º-¿Á: §…¡ô4¡ ºôþ¢ …÷¡Â
º-¿§Á¡ ¡õ¡ º §‡õ¡Â
º-¿Á ¯÷Å÷¡ º¸2ø¡Â
º-¿Á: ·î§Ä¡ì¡ º¡Å …¡ý¡Â
º¿§Á¡ Åý¡ º¸ŒÂ¡Â
º-¿Á: ·îÃÅ¡Â ºôþ¢·îÃÅ¡Â || 6.1||
º-¿Á ¬·Í §„½¡Â º¡·Íþ¡2Â
º-¿Á: ·Ýá º¡Å À¢4ó¾3§¾
º-¿§Á¡ Å÷Á¢§½ ºÅå¾¢2§É
º-¿§Á¡ À¢3øÁ¢§É º¸Åº¢§É
º ¿Á: ·îÕ¾¡Â º·îÕ¾ §…É¡Â º || 6.2||
…ô¾§Á¡ÛÅ¡¸:
¿§Á¡ Ð3óÐ3ô4¡ º¡† Éý¡ º-¿§Á¡ ò4Õ\‰½§Å º-ôÃõÕ\·º¡Â
º-¿§Á¡ à3¾¡Â º-ôÆ¢¾¡Â º-¿§Á¡ ¿¢„í¸¢3§½ §º„¤¾¢4Á§¾
º-¿ÁŠ ¾£Œ§½„§Å º¡Ô¾¢4§É º-¿Á: ŠÅ¡Ô¾¡4 º-…¤¾4ýŧÉ
º-¿Á:(Š) ŠÕò¡ º-Àò2¡ º-¿Á:(ì) ¸¡+ð¡Â
º-¿£+ô¡ º-¿Á:(Š) …¥+ò3¡ º-…Ê¡ º-¿§Á¡ ¿¡+ò3¡Â
º-¨Å·ºó¾¡Â || 7.1||
º-¿Á:(ì) Üô¡ º¡ Åð¡ º-¿§Á¡ Å÷‰Â¡Â º¡ Å÷‰Â¡Â
º-¿§Á¡ §Á+ì4¡ º-Å¢ò3Ôò¡ º-¿Á ®+ò4â¡ º¡ ¾ô¡Â
º-¿§Á¡ Å¡ò¡ º-§Ã‰Á¢Â¡Â º-¿§Á¡ Å¡+Š¾ù¡ ºÅ¡+ŠÐÀ¡Â º || 7.2||
«‰¼§Á¡ÛÅ¡¸:
¿Á:(Š) §…¡Á¡Â º-Õò3á º-¿ÁŠ ¾¡õá º¡Õ½¡Â
º-¿Á:(·î) ·ºí¸¡3 º-À·ÍÀ¾§Â º-¿Á ¯ì3á º-À£4Á¡Â
º-¿§Á¡ «ì3§ÃÅ ¾¡4 º-à3§ÃÅ ¾¡4Â
º-¿§Á¡ †óò§Ã º-†É£Â§… º-¿§Á¡ ùÕ\§‡ô4§Â¡ †Ã¢§¸·§ºô4§Â¡
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

6

¿ÁŠ¾¡Ã¡Â ¿Á:(·î) ·ºõÀ4§Å º-Á§Â¡À4§Å
º-¿Á:(·î) ·ºí¸Ã¡Â º-ÁŠ¸Ã¡Â
º-¿Á:(·î) ·º¢Å¡Â º·º¢Å¾Ã¡Â || 8.1||
º-¿ÁŠ ¾£÷ò2¡ º-Üø¡Â
º-¿Á:(ô) À¡÷¡ º¡+Å¡÷¡Â
º-¿Á:(ô) ôþý¡Â §º¡+ò¾Ã½¡Â
º-¿Á ¬+¾¡÷¡ º¡+Ä¡ò3¡Â
º-¿Á:(·î) ·º‰ô¡ º-§À2ý¡Â
º-¿Á:(Š) …¢¸ò¡ º-ôÃÅ¡‹Â¡Â º || 8.2||
¿Å§Á¡ÛÅ¡¸:
¿Á
âñ¡ º-ôÃÀò2¡Â
º-¿Á:(ì) ¸¢ì3(\)õ·º¢Ä¡Â º-‡Â½¡Â
º-¿Á:(ì) ¸À÷¾¢3§É º-ÒÄŠ¾§Â
º-¿§Á¡ §¸¡3‰ð2¡ º-ì3Õ\‹Â¡Â
º-¿ÁŠ ¾øô¡ º-§¸3‹Â¡Â
º-¿Á:(ì) ¸¡ð¡ º-¸3‹ ŧɼ¡2Â
º-¿§Á¡'' ‹Õ\¾3ö¡ º-¿¢§Å‰ô¡Â
º-¿Á:(ô) À¡ì3(\)õ…ù¡ º-Ê¡Â
º-¿Á:(·î) ·Í‰ì¡ º-†Ã¢ò¡Â
º-¿§Á¡ §Ä¡ô¡ §º¡+Äô¡ || 9.1||
º-¿Á °÷ù¡ º-…¥÷õ¡Â
º-¿Á:(ô) À÷ñ¡ º-À÷½ ·ºò3¡Â
º-¿§Á¡ ÀÌ3ÃÁ¡½¡Â º¡À¢4ì4ɧ¾
º-¿Á ¬ì2-¸¢2¾3§¾ º-ôÃì2-¸¢2¾3§¾
º-¿§Á¡ Å:(ì)-¸¢Ã¢-§¸ô4§Â¡ §¾3Å¡-É¡ì3(\)õ ‹Õ\¾3§Âô4§Â¡
¿§Á¡ Å¢‡£½ §¸ô4§Â¡ ¿§Á¡ Å¢º¢ýÅò §¸ô4§Â¡
-¿Á ¬É¢÷ †§¾ô4§Â¡ ¿Á ¬Á£Åò §¸ô4Â: || 9.2||
¾3·º§Á¡ÛÅ¡¸:
ò3á§À «ó¾4…ŠÀ§¾ ¾3âò3Ãý ɣħġ†¢¾ |
²„¡õ ÒÕ„¡½¡õ-²„¡õ À·ÝÉ¡õ Á¡§À4÷ Á¡§Ã¡ §Á¡ ²„¡õ
¸¢ïº ¿¡ÁÁò(\) || 10.1||
¡§¾ Õò3à ·º¢Å¡ ¾ë: ·º¢Å¡ Å¢·îÅ¡† §À4„ƒ£ |
·º¢Å¡ Õò3Ê §À4„ƒ£ ¾Â¡§É¡ õÕ\¼3 ƒ£Å§…'' || 10.2||

Á¡ì3(\)õ Õò3ᠾŧ… ¸À÷¾¢3§É'' ‡Âò3ţáÂ(ô) ôÃÀ4áÁ§† Á¾¢õ |
¾¡2É:(·î) ·ºÁ…ò3 ò3Å¢À§¾3 ºÐ‰À§¾3 Å¢·îÅõ Ò‰¼õ ì3á§Á
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

7

«ŠÁ¢ý ÉÉ¡ÐÃõ || 10.3||
õÕ\¼¡3§É¡ Õò3§Ã¡ ¾§É¡ ÁŠìÕ\¾¢4 ‡Âò3ţá ¿Á…¡ Å¢§¾4 Á§¾ |
Âîº2ïº §Â¡·îº ÁÛᧃ À¢¾¡ ¾¾3·î¡Á ¾Å Õò3Ã(ô) ôý£¦¾Ç || 10.4||
Á¡§É¡ Á†¡ó¾õ-¯¾ Á¡§É¡ «÷À4¸õ Á¡É ¯‡ó¾õ-¯¾ Á¡É ¯‡¢¾õ |
Á¡§É¡Å¾£4:(ô) À¢¾Ãõ §Á¡¾ Á¡¾Ãõ ôâ¡ Á¡ÉŠ ¾Û§Å¡ Õò3à ãâ„: || 10.5||
Á¡ÉŠ §¾¡§¸ ¾É§Â Á¡É ¬Ô„¢ Á¡§É¡ §¸¡3„¤ Á¡§É¡ «·î§Å„¤ ãâ„: |
ţáý Á¡§É¡ Õò3à À¡4Á¢§¾¡Å¾£4÷ †Å¢‰Á󧾡 ¿Á…¡ Å¢§¾4Á§¾ || 10.6||
¬Ã¡ò§¾ §¸¡3ì4É ¯¾ âÕ„ì4§É ‡Âò3ţá…¤õ ¿ÁŠ§Á §¾ «ŠÐ |
Ç¡ º§É¡ «¾¢4 º §¾3Å ô3å‹Â¾¡2 ºÉ:(·î) ·º÷Á Âîº2ò3 Å¢À3÷†¡:'' || 10.7||
ŠÐ†¢ ·îÕ¾õ ¸3÷¾…¾3õ ÔÅ¡Éõ õÕ\¸3ýÉ À£4Á-ÓÀ†òÛ-Óì3Ãõ |
õÕ\¼¡3 ƒÃ¢ò§Ã Õò3ʾ Å¡§É¡ «ýÂó§¾ «ŠÁý É¢ÅÀóÐ §…É¡:'' || 10.8||
À⧽¡ Õò3Ê §†¾¢÷ùÕ\½ìÐ Àâò§Å„ŠÂ Ð3÷Á¾¢Ã¸¡4§Â¡: |
«Å Š¾¢2á Á¸4Åò3ô4Š ¾Û‰Å Á£ð4ÅŠ §¾¡¸¡Â ¾É¡ õÕ¼3 || 10.9||
Á£Î4‰¼Á ·º¢Å¾Á ·º¢§Å¡É:(Š) …¤ÁÉ¡ À4Å |
ÀçÁ ùÕ‡ ¬Ô¾4ý É¢¾¡4 ìÕ\ò¾¢õ Å…¡É ¬ºÃ À¢É¡ ¸õÅ¢ô4 þ¡3¸3†¢ || 10.10||
Å¢¸¢Ã¢¾3 Å¢§Ä¡†¢¾ ¿ÁŠ§¾ «ŠÐ À4¸3Å: |
¡Š§¾ …†ŠÃì3(\)õ §†¾§Â¡ýÂÁŠ ÁýÉ¢ÅÀóÐ ¾¡: || 10.11||
…†ŠÃ¡½¢ …†ŠÃ¾¡4 À¡3†¤§Å¡Š¾Å §†¾Â: |
¾¡…¡õ-®·º¡§É¡ À4¸3Å:(ô) Àảɡ Ó¸¡2 ìÕ\¾¢4 || 10.12||
²¸¡¾3·§º¡ÛÅ¡¸:
…†ŠÃ¡½¢ …†ŠÃ·§º¡§Â Õò3á «¾¢4 â4õ¡''õ |
§¾„¡ì3(\)õ …†ŠÃ§Â¡ƒ§É ž4ýÅ¡É¢ ¾ýÁ…¢ || 11.1||
«ŠÁ¢ý Á†òÂ÷½§Å''ó¾Ã¢§‡ À4Å¡ «¾¢4 || 11.2||
¿£Äì3ãš: ·º¢¾¢¸ñ¼¡2:'' ·º÷Å¡ «¾4:(†) ‡Á¡ºÃ¡: || 11.3||
¿£Äì3ãš: ·º¢¾¢¸ñ¼¡2-¾¢3Åì3(\)õ Õò3á ¯À·î⾡: || 11.4||
§Â ùÕ\§‡„¤ …ŠÀ¢ïƒÃ¡ ¿£Äì3㚠Ţ§Ä¡†¢¾¡: || 11.5||
§Â â4¾¡É¡õ «¾¢4À¾§Â¡ Å¢·º¢¸¡2…:(ì) ¸À÷¾¢3É: || 11.6||
§Â «ý§É„¤ ŢŢò4Âó¾¢ À¡ò§Ã„¤ À¢À3§¾¡ ƒÉ¡ý(\) || 11.7||
§Â À¾¡2õ À¾¢2Ç ³Ä ô3Õ\¾¡3 ÂùÔ¾4: || 11.8||
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

8

§Â ¾£÷¾¡2É¢ ôúÃó¾¢ ŠÕ\¸¡Å󧾡 ¿¢„í¸¢3½: || 11.9||
 ²¾¡Åó¾·îº â4¡ì3(\)õ…·îº ¾¢3·§º¡ Õò3á Å¢¾Š¾¢2§Ã |
§¾„¡ì3(\)õ …†ŠÃ §Â¡ƒ§É ž4ýÅ¡É¢ ¾ýÁ…¢ || 11.10||
¿§Á¡ Õò3§Ãô4§Â¡ §ÂôÕ\¾¢2ù¡õ §Â''ó¾Ã¢§‡ §Â¾¢3Å¢ §Â„¡ ÁýÉõ Å¡§¾¡
Å÷„Á¢„ÅŠ-§¾ô4§Â¡ ¾3·º-ôả÷ ¾3·º-¾3‡¢½¡ ¾3·º-ôþ£º£÷ ¾3·§º¡¾£3º£÷
¾3·§º¡÷ò4Å¡Š §¾ô4§Â¡ ¿ÁŠ§¾ §¿¡ õÕ\¼3ÂóÐ §¾Âõ ò3Å¢‰§Á¡ Â·îº §¿¡
ò3§Å‰Ê¾õ §Å¡ ƒõ§À4 ¾3¾¡4Á¢ || 11.11||
ò÷ÂõÀ3¸õ ƒ¡Á§† …¤¸3ó¾¢4õ Ò‰Ê Å÷¾4Éõ |
¯÷Å¡ Õ¸Á¢Å À3ó¾4É¡ý õÕ\ò§Â¡÷ Ó‡£Â Á¡õÕ\¾¡''ò(\) || 1||
§Â¡ Õò3§Ã¡ «ì3¦Éǧ¡ «ô…¤Âµ„ ¾£4„¤ §Â¡ Õò3§Ã¡ Å¢·îÅ¡ Ò4ÅÉ¡ Å¢§Å·º
¾Š¨Á Õò3á ¿§Á¡ «ŠÐ || 2||
¾Ó‰-Ά¢Â:Š Å¢„¤: …¤¾4ýÅ¡ §Â¡ Å¢·îÅŠ ‡¾¢ §À4„ƒŠÂ |
Œš'' Á§†¦…Ç'' ÁÉ…¡Â Õò3Ãõ ¿§Á¡''À¢4÷ §¾3ÅÁ…¤ÃóÐ3 ÅŠÂ || 3||
«Âõ §Á †Š§¾¡ À4¸3Å¡ý-«Âõ §Á À4¸3Åò¾Ã: |
«Âõ §Á'' Å¢·îŧÀ4'' „§ƒ¡Âì3(\)õ ·º¢Å¡À¢4 Á÷·ºÉ: || 4||
§Â§¾ …†ŠÃ ÁÔ¾õ À¡·º¡ õÕ\ò§Â¡ Á÷ò¡ †ó¾§Å |
¾¡ý(\) ˆ»ŠÂ Á¡Â¡ …÷Å¡ÉÅ ƒ¡Á§† |
õÕ\ò§ŠŠÅ¡†¡ õÕ\ò§ŠŠÅ¡†¡'' || 5||
µõ ¿§Á¡ À4¸3ŧ¾ Õò3á Ţ‰½§Å õÕ\òÔ÷§Á À¡†¢ |
ôὡɡõ ì3Ãó¾¢2Ã…¢ Õò3§Ã¡Á¡ Å¢·º¡ó¾¸: |
§¾É¡ý §ÉÉ¡''ô¡ŠŠ|| 6||
( ¿§Á¡ Õò3á Ţ‰½§Å õÕ\òÔ÷§Á À¡†¢ | […¾¡3·º¢§Å¡õ | ] )
µõ ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢:
||
¾¢ ‚ìÕ\‰½Âƒ¤÷§Å¾£3 ¨¾ò¾¢Ã£Â …õ†¢¾¡Â¡õ
ºÐ÷¾2¸¡ñ§¼3 ÀïºÁ: ôÃÀ¡¼2¸: ||
|| ºÁ¸ô÷
ºÁ¸ô÷îÉ: ||
ôþ2§Á¡ÛÅ¡¸:
(µõ) «ì3É¡Å¢‰ß …§ƒ¡„§…Á¡ Å÷¾4óÐ Å¡í¸¢3Ã: |
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

9

ò3Ôõ¨É÷ Å¡§ƒ À¢4á¸3¾õ ||
Å¡ƒ·îº§Á ôÃ…-ŷÁ ôÃÂ-¾¢·îº§Á ôÃ…¢-¾¢·îº§Á ¾£4-¾¢·îº§Á
ìÃзÁ ŠÅ÷Á ·î§Ä¡¸·îº§Á ·îáŷÁ ·îÕ¾¢·îº§Á
ˆ§Â¡¾¢·îº§Á …¤Å·îº§Á ôίÁ À¡É·îº§Á ù¡ɷÁ-…¤·îº§Á
º¢ò¾ïºÁ ¬¾£4¾ïº§Á š캧Á ÁɷÁ º‡¤·îº§Á
·î§Ã¡òÃﺧÁ ¾3‡·îº§Á À3ÄïºÁ µƒ·îº§Á …†·îºÁ ¬Ô·îº§Á
ƒÃ¡ºÁ ¬òÁ¡º§Á ¾ë·îº§Á ·º÷Áº§Á Å÷Áº§Á í¸¡3É¢º§Á
Š¾¡2É¢º§Á Àåì3(\)õ„¢º§Á ·ºÃ£Ã¡½¢º§Á || 1||
ò3Å¢¾£§Â¡ÛÅ¡¸:
ˆ¨Â‰ð2ÂïºÁ ¬¾¢4Àò2ÂﺧÁ ÁýԷÁ
À¡4Á·îº§Á Á·îº§Á-õÀ4·îº§Á §ƒÁ¡º§Á Á†¢Á¡º§Á
ÅâÁ¡º§Á ôþ¢2Á¡º§Á Å÷‰Á¡º§Á ò3áÌ4¡º§Á
ùÕ\ò3¾4ﺧÁ ùÕ\ò3¾¢4·îº§Á …òÂﺧÁ ·îÃò3¾¡4º§Á
ƒ¸3Á ¾4ÉﺧÁ Å·º·îº§Á òÅ¢„¢·îº§Á ì㼡3º§Á
§Á¡¾3·îº§Á ƒ¡¾ïº§Á ƒÉ¢‰ÂÁ¡½ïº§Á …¥ì¾ïº§Á
…¤ìÕ\¾ïº§Á Å¢ò¾ïº§Á §Åò3ÂﺧÁ â4¾ïº§Á
À4Å¢‰ÂÁ …¤¸3ﺧÁ …¤À¾2ïº-ÁÕ\ò3¾4ïº-ÁÕ\ò3¾¢4·îº§Á
ìÖ\ô¾ïº§Á ìÖ\ô¾¢·îº§Á Á¾¢·îº§Á …¤Á-¾¢·îº §Á || 2||
òÕ\¾£§Â¡ÛÅ¡¸:
·ºïº§Á Á·Á ôâÂﺧÁÛ ¸¡Á·îº§Á
¸¡Á·îº§Á ¦…Ç-ÁÉ…·îº§Á À4ò3ÃﺧÁ ·î§Ã·Á
Ŋ·Á ·º·îº§Á À4¸3·îº§Á ò3ÃÅ¢½ïº§Á
Â󾡺§Á ¾4÷¾¡º§Á §‡Á·îº§Á ò4Õ\¾¢·îº§Á
Å¢·îÅﺧÁ Á†·îº§Á …õŢÁ ˆ»¡òÃﺧÁ
…¥+·îº§Á ôÃ…¥+·îº §Á …£ÃﺧÁ Ä·îºÁ-Õ\¾ïº§Á
õÕ\¾ïº§Á ÂŒÁﺧÁÉ¡ ÁÂÁ ƒ£Å¡Ð·îº§Á
¾£3÷¸¡4ÔòÅﺧÁÉ Á¢òÃﺧÁ À4ÂﺧÁ …¤¸3ﺧÁ
·ºÂÉﺧÁ …¥„¡º§Á …¤¾¢3ÉﺧÁ || 3||
ºÐ÷§¾¡2ÛÅ¡¸:
°÷캧Á …¥ýÕ\¾¡º§Á À·Á Ã…·îº§Á
ì4Õ\¾ïº§Á ÁÐ4º§Á …ì3¾¢4·îº§Á …À£¾¢·îº§Á
ìÕ\„¢·îº§Á ùÕ\‰Ê·îº§Á ¨ƒòÃïºÁ ¶ò3À¢4ò3ÂﺧÁ
â·îº§Á á·Á Ò‰¼ïº§Á ҉ʷÁ
Å¢Ò4º§Á ôÃÒ4º§Á À3†¤º§Á â4·Á
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

10

â÷½ïº§Á â÷½¾ÃﺧÁ ‡¢¾¢·îº§Á ÜÂÅ¡·îº§Á(ý)
ýÉﺧÁ ‡¤îº§Á ùㆢ·Á ÂÅ¡''·îº§Á Á¡„¡''·îº§Á
¾¢Ä¡''·îº§Á Óò3¸¡3·îº§Á ¸2øÅ¡''·îº§Á §¸¡3à4Á¡''·îº§Á
Á…¤Ã¡''·îº§Á ôâÂí¸3ŷÁ ½Å·îº§Á
·î¡Á¡¸¡''·îº§Á ¿£Å¡Ã¡''·îº§Á || 4||
ÀﺧÁ¡ÛÅ¡¸:
«·îÁ¡º§Á õÕ\ò¾¢¸¡º§Á ¸¢3÷Á À÷ž¡·îº§Á
…¢¸¾¡·îº§Á ÅÉŠ-À¾Â·îº§Á †¢ÃñÂﺧÁ
·Á …£…ﺧÁ òÃҷÁ ·î¡ÁﺧÁ
§Ä¡†ïº§Á+ì3É¢·îºÁ ¬À·îº§Á Å£Õ¾4·îºÁ
µ„¾4·Á ìÕ\‰¼-ÀîÂﺧÁ ìÕ\‰¼-ÀîÂﺧÁ
ì3áõ¡·îº§Á À·ºÅ ¬Ãñ¡·îº ˆ§»É ¸øÀó¾¡õ
Å¢ò¾ïº§Á Å¢ò¾¢·îº§Á â4¾ïº§Á â4¾¢·îº§Á
Å…¤º§Á Å…¾¢·îº§Á ¸÷Áº§Á ·ºì¾¢·îº§Á
÷¾2·îºÁ ²Á·îºÁ
¾¢·îº§Á ¸3¾¢·îº§Á || 5||
„‰§¼¡2ÛÅ¡¸:
«ì3É¢·îº Á-
óò3+÷Á §…¡Á·îº Á-
óò3+÷Á
…Å¢¾¡º Á-
óò3+÷Á …Êž£º Á-
óò3+÷Á
â„¡º Á-
óò3+÷Á ô3Õ\†ŠÀ¾¢·îº Á-
óò3+÷Á
Á¢òÃ·îº Á-
óò3+÷Á ÅÕ½·îº Á-
óò3+÷Á
òʼn¼¡º Á-
óò3+÷Á ¾¡4¾¡º Á-
óò3+÷Á
Å¢‰Ï·îº Á-
óò3+÷Á ·îÅ¢¦ÉǺ Á-
óò3+÷Á
ÁÕ¾·îº Á-
óò3+÷Á Å¢·î§Åº §Á §¾3Å¡
óò3Ã·îº §Á
ôÕ\¾¢2Å£ º Á-
óò3+÷Á ó¾Ã£‡ïº Á-
óò3+÷Á
ò3¦ÂÇ·îº Á-
óò3+÷Á ¾¢3·º·îº Á-
óò3+÷Á
ã÷¾¡4º Á-
óò3+÷Á ôáÀ¾¢·îº Á-
óò3+÷Á || 6||
…ô¾§Á¡ÛÅ¡¸:
«ì3(\)õ ·Í·îº§Á ÷îÁ¢·îº §Á¾¡3''ô4Â·îº §Á¾¢4À¾¢·îºÁ
¯À¡ì3(\)õ ·Í·îº§Á ó¾÷¡Á·îºÁ ³óò3Ã-Å¡ÂŷÁ
¨Áòá ÅÕ½·îºÁ ¬·îŢɷÁ ôþ¢-ôʾ¡2ɷÁ
·Íì÷Á Áó¾£2ºÁ ¬ì3ý·îº§Á ¨Å·îÅ-§¾3ŷÁ
ò4ÕŷÁ ¨Å·îÅ¡ ÉÃ·îº ÁÕ\Ðì3Æ¡·îº§Á
¾¢ì3á‹Â¡''·îºÁ ³óò3áì3ɷÁ ¨Å·îÅ-§¾3ŷÁ
ÁÕòž£Â¡''·îº§Á Á¡§†óò3÷îºÁ ¬¾¢3ò·Á
…¡Å¢ò÷Á …¡ÃŠÅ¾·îº§Á ¦Àlj½·îº§Á
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

11

À¡òɣž·îº§Á †¡Ã¢§Â¡ƒÉ·îº§Á || 7||
«‰¼§Á¡ÛÅ¡¸:

ò4Á·îº§Á À3÷†¢·îº§Á §Å¾¢3·îº§Á ¾¢4‰½¢Â¡·îº§Á
ŠÕº·îº§Á ºÁ…¡·îº§Á ì3áš½·îº§Á ŠÅÃÅ·îºÁ
¯ÀÃÅ¡·îº§Á ¾¢4„ŧ½º§Á ò3§Ã¡½-¸Ä·º·îº§Á
Å¡Âù¡ɢº§Á â¾ô4Õ\Á ¬¾4Šɣ·îºÁ
¬ì3É£''ò4ÃﺧÁ †Å¢÷¾¡4ÉﺧÁ ì3Õ\†¡·îº§Á …¾3·îº§Á
ҧἡ3·º¡''·îº§Á Àº¾¡·îº§Á Åô4Õ\¾2·îº§Á
ŠÅ¸¡3¸¡Ã·îº§Á || 8||
¿Å§Á¡ÛÅ¡¸:
«ì3É¢·îº§Á ¾4÷Á·îº§Á÷ ¸·îº §Á …¥÷·Á
ôίÁ ·îŧÁ¾4·îº§Á ôÕ\¾¢2Å£º§Á ¾¢3¾¢·îº§Á
¾¢3¾¢·îº§Á ò3¦ÂǷÁ ·ºìÅãÃí-Ì3ħ¡ ¾¢3·º·îº§Á
ˆ§»É ¸øÀó¾¡õ Õ\캧Á …¡Áº§Á Š§¾¡Á·îº§Á
ƒ¤·îº§Á ¾£3‡¡º§Á ¾À·îº ÁÕ\зÁ ùþﺧÁ
§†¡Ã¡òç¡''÷ùÕ\‰ð¡ ô3Õ\†ò3Ã-¾2ó¾§Ã º §Á ˆ§»É ¸ø§À¾¡õ || 9||
¾3·º§Á¡ÛÅ¡¸:
¸3÷À¡4''·îº§Á Åò…¡·îº§Á òÃÅ¢·îº§Á òÃÅ£º§Á
¾¢3òÂÅ¡-ðº§Á ¾¢3ò¦Âdž£-º§Á Àﺡ-Å¢·îº§Á
Àﺡţº§Á òâÅò…·îº§Á òâÅò…¡º§Á
Ð÷ÂÅ¡-ðº§Á Ð÷¦ÂÇ-†£º§Á À‰¼2Å¡-ðº§Á À‰¦¼Ç2-†£ºÁ
¯‡¡º§Á Å·º¡º ÁÕ\„À4·îº§Á §Å†·îº§Á
¿ð3šﺧÁ §¾4Û·îºÁ ¬Ô÷ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ
ô᧽¡ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ-«À¡§É¡ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ
ù¡§É¡ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ º‡¤÷ ˆ§»É ¸øÀ¾¡ì3(\)(·î)
·î§Ã¡òÃõ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ Á§É¡ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ
Å¡ì3 ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ ¬òÁ¡ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ
ˆ§»¡ ˆ§»É ¸øÀ¾¡õ || 10||
²¸¡¾3·§º¡ÛÅ¡¸:
²¸¡º§Á ¾¢ŠÃ·îº§Á Àﺺ§Á …ô¾º§Á
¿ÅºÁ ²¸¡-¾3·ºº§Á òç¡-¾3·ºº§Á Àïº-¾3·ºº§Á
…ô¾-¾3·ºº§Á ¿Å-¾3·ººÁ ²¸Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á
òç¡-Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á Àïº-Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

12

…ô¾-Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á ¿Å-Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îºÁ ²¸-òâì3(\)õ-·ºîº§Á
òÊ-òâì3(\)õ-·ºîº§Á º¾Š-÷Á ‰¦¼Çº§Á ò3Å¡¾3-·ºº§Á §„¡¼3·ºº§Á
Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á ºÐ÷-Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á ‰¼¡Å¢ì3(\)õ-·º¾¢·îº§Á
ò3Å¡-òâì3(\)õ-·ºîº§Á „ð-òâì3(\)õ-·ºîº§Á ºòšâì3(\)õ-·ºîº§Á
ºÐ·î-ºòšâì3(\)õ-·ºîº§Á ‰¼¡ºò-šâì3(\)õ-·ºîº§Á
Å¡ƒ·îº ôÅŷ À¢ƒ·îº ìÃÐ·îº …¤Å·îº ã÷¾¡4º
ù·îɢ·î-º¡óò¡ÂÉ·î-º¡óòÂ·îº ¦ÀÇ4ÅÉ·îº
Ò4ÅÉ·î-º¡¾¢4À¾¢·îº || 11||

(µõ)
¼¡3 §¾3ņ¥÷-ÁÛ÷ˆ»É£÷-ô3Õ\†ŠÀ¾¢-Õ쾡2Á¾¡3É¢
·ºì3(\)õ-…¢„ò3-Å¢·î§Å-§¾3Å¡: …¥''ì¾Å¡º: ôÕ\¾¢2Å£-Á¡¾÷
Á¡Á¡-†¢ì3(\)õ…£÷ ÁÐ4-ÁÉ¢‰§Â ÁÐ4-ƒÉ¢‰§Â ÁÐ4-Ō¡Á¢
ÁÐ4-ž¢3‰Â¡Á¢ ÁÐ4-Á¾£õ §¾3§Åô4§Â¡ Å¡ºÓò3¡…ì3(\)õ
·Í·î姄ñ¡''õ ÁÛ‰§Â''ô4Š¾õ Á¡ §¾3Å¡ «ÅóÐ
·§º¡À¡4¨Â À¢¾§Ã¡Û-Á¾3óÐ ||

|| µõ ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: ||

||
¾¢ ‚ ìÕ\‰½Âƒ¤÷§Å¾£3 ¨¾ò¾¢Ã£Â …õ†¢¾¡Â¡õ
ºÐ÷¾2¸¡ñ§¼3 …ô¾Á: ôÃÀ¡¼2¸: ||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

13

ÒÕ„ …¥ì¾õ
(¨¾ò¾¢Ã£Â¡Ãñ¸õ òÕ\¾£Â: ô÷îÉ:)
µõ ¾îº2õ-§Â¡ áùÕ\-½¢Á§† | ¸¡3Ðõ ˆ»¡Â | ¸¡3Ðõ ˆ»-À¾§Â | ¨¾3Å£’’
ŠÅŠ¾¢ÃŠ-ÐÉ: | ŠÅŠ¾¢÷-Á¡Û§„ô4Â: | °÷ò4Åõ ƒ¢¸¡3Ð §À4„ƒõ | ·ºõ-§É¡
«ŠÐ ò3Å¢À§¾3’’ | ·ºõ ºÐ‰À§¾3 |
µõ ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢:
========================
…†ŠÃ-·º¢÷(\) „¡ ÒÕ„: | …†Š-á‡:(Š) …†ŠÃ-À¡ò(\) |
…-â4Á¢õ Å¢·îŧ¾¡ ùÕ\òÅ¡ | «òÂ-¾¢‰¼2ò3-¾3·º¡íÌ3Äõ || 1 ||
ÒÕ„ ²§Å-¾3ì3(\)õ …÷Åõ’’ | Âò3-â4¾õ Âîº-À4ùÂõ’’ |
¯¾¡õÕ\-¾òÅŠ§Â-·º¡É: | ¾3ý-§ÉÉ¡-¾¢§Ã¡-†¾¢ || 2 ||
²¾¡-Å¡ÉŠÂ Á†¢Á¡ | «§¾¡ ˆÂ¡Â¡-ì3(\)·îº âÕ„: |
À¡§¾¡3’’ŠÂ Å¢·îÅ¡ â4¾¡É¢ | òâ-À¡¾3Š-¡õÕ\-¾ó¾¢3Å¢ || 3 ||
òâÀ¡ò3-°÷ò4Å ¯¨¾3ò-ÒÕ„: | À¡§¾¡3’’Š§Â†¡-À4Å¡ò-ÒÉ: |
¾§¾¡ Å¢‰Åí ùÂìá-Áò(\) | …¡·º-É¡É-·º§É «À¢4 || 4 ||
¾ŠÁ¡’’ò3 Ţá¼3-ƒ¡Â¾ | Ţᧃ¡ «¾¢4 âÕ„: |
…-ƒ¡§¾¡ «òÂ-âî¾ | À·îº¡ò3 â4Á¢õ-«§¾¡2 ÒÃ: || 5 ||
Âò-ÒÕ§„½ †Å¢„¡’’ | §¾3Å¡ ˆ»-Á¾ý-ž |
Ņ󧾡 «ŠÂ¡-…£¾¡3ˆÂõ’’ | ì3ã‰Á
ò4Á·î-·ºÃò3-¾4Å¢: || 6 ||
…ô¾¡ŠÂ¡-…ýÀâ¾4Â: | òâ:(Š) …ô¾ …Á¢¾4:(ì) ìÕ\¾¡: |
§¾3Å¡ Âò3-ˆ»õ ¾ýÅ¡É¡: | «À3ò4-Éý-ÒÕ„õ À·Íõ || 7 ||
¾õ ˆ»õ À3÷†¢„¢ô-¦ÃLJý(\) | ÒÕ„õ ƒ¡¾-Áì3þ: |
§¾É §¾3Å¡ «Âƒó¾ | …¡ò4¡ Õ\„·î-º§Â || 8 ||
¾ŠÁ¡’’ò3-ˆ»¡ò …÷Å-†¤¾: | …õô4Õ\¾õ ôÕ\„-¾¡3ˆÂõ |
À·Ýì3(\)Š-¾¡ì3(\)·î-ºì§Ã Å¡Âù¡ý(\) | ¬Ãñ¡ý ì3áõ¡·î º§Â || 9 ||
¾ŠÁ¡’’ò3 ˆ»¡ò …÷Å †¤¾: | Õ\º:(Š) …¡Á¡É¢ ƒˆ»¢§Ã |
º2ó¾¡3ì3(\)õ-…¢ƒˆ»¢§Ã ¾ŠÁ¡’’ò(\) | ƒ¤Š ¾ŠÁ¡ò3 «ƒ¡Â¾ || 10 ||
¾ŠÁ¡ò3 «·îÅ¡ «ƒ¡Âó¾ | §Â§¸§º¡-À4¡-¾3¾: |
¸¡3§Å¡ †-ƒˆ»¢§Ã ¾ŠÁ¡’’ò | ¾ŠÁ¡’’ˆ ƒ¡¾¡ «ƒ¡ÅÂ: || 11 ||
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

14

Âò ÒÕ„õ ù¾3Ð4: | ¸¾¢-¾¡4ùÂ-¸øÀÂý(\) |
Ó¸2õ ¸¢ÁŠÂ ¦¸Ç À¡3†¥ | ¸¡ çå À¡¾¡3 ×î§Â§¾ || 12 ||
ô3á‹Á§½¡’’-ŠÂÓ¸2-Á¡…£ò(\) | À¡3†¥ áƒýÂ:(ì) ìÕ\¾: |
°å ¾¾3ŠÂ Âò3-¨Å·îÂ: | Àò3ô4¡ì3(\)õ ·Ýò3§Ã¡ «ƒ¡Â¾ || 13 ||
ºóò3ÃÁ¡ Áɧ…¡ ƒ¡¾: | º§‡¡:(Š) …¥÷§Â¡ «ƒ¡Â¾ |
Ó¸¡2-¾¢3óò3÷î-º¡+ì3É¢·îº | ôὡò3 Å¡Ô÷ «ƒ¡Â¾ || 14 ||
¿¡ô4¡ ¬…£ ¾3ó¾Ã¢‡õ | ·º£÷‰§½¡ ò3¦ÂÇ:(Š) …Á Å÷¾¾ |
Àò3ô4¡õ â4Á¢÷ ¾¢3·º:(·î) ·î§Ã¡òá’’ò(\) | ¾¾¡2 §Ä¡¸¡ì3(\)õ «¸øÀÂý(\) || 15 ||
§Å¾¡3†-§Á¾õ ÒÕ„õ Á†¡ó¾õ’’ | ¬¾¢3òÂ-Å÷½õ ¾Á-…ŠÐ À¡§Ã | …÷Å¡½¢
åÀ¡½¢ Å¢º¢ò ¾£4Ã: | ¿¡Á¡É¢ ìÕ\òÅ¡-À¢4ž3ý-¾¡3Š§¾’’ || 16 ||
¾¡4¾¡ Òʾ¡ò3-ÂÓ¾¡3 ƒ†¡Ã | ·ºìÃ:(ô) ôÃÅ¢ò3Å¡ý-ôþ¢3-·º·îº-¾ŠÃ: |
¾§ÁÅõ Å¢ò3Å¡-ÉõÕ\¾
† À4ž¢ | ¿¡ýÂ:(ô) Àó¾¡2 «Âɡ Ţò3§¾ || 17 ||
ˆ§»É ˆ»-ÁÂ-ƒó¾ §¾3Å¡: | ¾¡É¢ ¾4÷Á¡½¢ ôþ2Á¡ý-¡…ý(\) |
§¾† ¿¡¸õ Á†¢Á¡É:(Š) …ºó§¾ | Âòà â÷§Å …¡ò4¡:(Š) …ó¾¢ §¾3Å¡: || 18 ||
«ò3ô4Â:(Š) …õâ4¾:(ô) ôÕ\¾¢2ù¨Â Ã…¡’’îº | Å¢·îÅ-¸÷Á½:(Š) …ÁÅ÷¾-¾¡¾¢3 |
¾ŠÂ òʼn¼¡ Å¢¾3¾4-ò3åÀ-§Á¾¢ | ¾ò-ÒÕ„ŠÂ Å¢·îÅ-Á¡ƒ¡É-Áì3§Ã’’ || 1 ||
§Å¾¡3†-§Á¾õ ÒÕ„õ Á†¡ó¾õ’’ | ¬¾¢3òÂ-Å÷½õ ¾Á…:(ô) Àʾ¡ò(\) | ¾§ÁÅõ
Å¢ò3Å¡ý-«õÕ\¾
† À4ž¢ | ¿¡ýÂ:(ô) Àó¾¡2 Å¢ò3Â-§¾Â-É¡Â || 2 ||
ôáÀ¾¢·î-ºÃ¾¢ ¸3÷§À4 «ó¾: | «ƒ¡Â-Á¡§É¡ À3†¤¾¡4 Å¢ƒ¡Â§¾ | ¾ŠÂ ¾£4á:(ô)
À⃡Éó¾¢ §Â¡É¢õ’’ | Á㺣-É¡õ À¾3-Á¢îº2ó¾¢ §Å¾4…: || 3 ||
§Â¡ §¾3§Åô4 ¬¾-À¾¢ | §Â¡ §¾3Å¡É¡’’õ ҧᆢ¾: |
â÷§Å¡ §Â¡ §¾3§Åô4§Â¡ ƒ¡¾: | ¿§Á¡ Õº¡Â ô3á‹Á§Â || 4 ||
Õºõ ô3á‹Áõ ƒÉÂó¾: | §¾3Å¡ «ì3§Ã ¾¾3ô3-ÕÅý(\) |
Šò-¨ÅÅõ ô3á’’‹Á§½¡ Å¢ò3¡ò(\) | ¾ŠÂ §¾3Å¡ «…ý Å·§º’’ || 5 ||
‹Ã£·îº§¾ ÄŒÁ£·îº Àòý¦ÂÇ’’ | «§†¡-áò§Ã À¡÷·î§Å | ¿‡òá½¢ åÀõ |
«·îÅ¢¦ÉÇ ù¡ò¾õ’’ |
‰¼õ ÁÉ¢„¡½ | «Óõ ÁÉ¢„¡½ | …÷Åõ ÁÉ¢„¡½ || 6 ||
µõ ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢:

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

15

¿¡Ã½ …¥ì¾õ
(¨¾ò¾¢Ã£Â¡Ãñ¸õ 4

ôÃÀ¡¼2¸: 10 «ÛÅ¡¸: 13)

(µõ …†¡É¡ ÅÅÐ | …† ¦¿Ç Ò4ÉìÐ | …† Å£÷Âõ ¸ÃÅ¡-Ũ† | §¾ƒŠÅ¢-ɡž£4¾-ÁŠÐ Á¡Å¢ò3 Å¢„¡Å¨†'' |
µõ ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: ·º¡ó¾¢: )
==================================
…†ŠÃ-·º¢÷(\)„õ §¾3Åõ Å¢·îÅ¡‡õ Å¢·îÅ ·ºõÒ4Åõ |
Å¢·îÅõ ¿¡Ã¡Â½õ §¾3Å-Á‡Ãõ ÀÃÁõ À¾3õ |
Å¢·îž:(ô) ÀÃÁ¡ý É¢òÂõ Å¢·îÅõ ¿¡Ã¡ ½ì3(\)õ †Ã¢õ |
Å¢·îŧÁ §Å¾3õ ÒÕ„Š-¾ò3Å¢·îÅ-ÓÀƒ£Å¾¢ |
À¾¢õ Å¢·îÅŠ-¡ò§Á·î-ÅÃì3(\)õ ·º¡·îžì3(\)õ ·º¢Å-ÁîÔ¾õ |
¿¡Ã¡-½õ Á†¡ˆ-§»Âõ Å¢·îÅ¡ò-Á¡Éõ Àá½õ |
¿¡Ã¡-½ À§Ã¡ˆ-§Â¡¾¢Ã¡òÁ¡ ¿¡Ã¡-½:(ô) ÀÃ: |
¿¡Ã¡-½-ÀÃõ-ô3ËÁ ¾òÅõ ¿¡Ã¡-½:(ô) ÀÃ: |
¿¡Ã¡-½-À§Ã¡ò3-¡¾¡ò3-¡Éõ ¿¡Ã¡-½:(ô) ÀÃ: |
Âîº ¸¢ïº¢ˆ ƒ¸3ò …÷Åõ ò3Õ\·î§¾'' ·î姾À¢ Å¡ ||
«ó¾÷ À3†¢·îº ¾ò …÷Åõ ù¡ô ¿¡Ã¡-½:(Š) Š¾¢2¾: |
«Éó¾-ÁùÂÂõ ¸Å¢ì3(\)õ …Óò3§Ãó¾õ Å¢·îÅ-·ºõÒ4Åõ |
Àò3Á-§¸¡·º(ô)-ôþ£ ¸¡·ºì3(\)õ ‹Õ\¾3Âõ º¡ô §¾¡4Ó¸2õ |
«§¾¡4 ¿¢‰ð¡ Å¢¾Šò-Â¡ó§¾ ¿¡ô4¡-ÓÀâ ¾¢‰¼2¾¢ |
ˆÅ¡Ä-Á¡Ä¡-ÌÄõ À¡4¾£ Å¢·îŊ¡ ¾Éõ Á†ò(\) |
…ó¾¾ì3(\)õ ·º¢Ä¡À¢4Š-ÐÄõÀ3ò-¡§¸¡-·º…ýÉ¢À4õ |
¾ŠÂ¡ó§¾ …¤„¢Ãì3(\)õ …¥ŒÁõ ¾ŠÁ¢ý'' …÷Åõ ôþ¢‰Ê2¾õ |
¾ŠÂ Áò4§Â Á†¡Éì3É¢÷-Å¢·îÅ¡÷º¢÷-Å¢·îŧ¾¡-Ó¸2: |
§…¡ì3Ã-Ò4ì3Å¢-À4ƒó¾¢‰¼2ý-É¡†¡Ã-ÁƒÃ:(ì) ¸Å¢: |
¾¢÷Â-Ü3÷ò4ÅÁ¾4·î-·º¡Â£ ÷îÁŠ-¾ŠÂ …ó¾¾ |
…ó-¾¡À ¾¢ŠÅõ §¾3†-Á¡À¡¾3¾-ÄÁŠ¾¸: |
¾ŠÂ Áò4§Â Å‹É¢-·º¢¸¡2 «½£§Â¡''÷ò4Å¡ ùÂÅŠ¾¢2¾: |
¿£Ä§¾¡-¾3Áò4-Š¾¡2ò3-Å¢ò3Ôø§Ä §¸2Å À¡4Š-Åá |
¿£Å¡-÷ݸÅò-¾ý-Å£ À£¾¡ À¡4''ŠÅò-ÂßÀÁ |
¾ŠÂ¡'':(·î) ·º¢¸¡2¡ Áò4§Â ÀÃÁ¡''òÁ¡ ùÂÅŠ¾¢2¾: |
…-ô3ËÁ …-·º¢Å:(Š) …-†Ã¢:(Š) §…óò3Ã:(Š) §…¡‡Ã:(ô) ÀÃÁ:(Š)Š Åáð(\) ||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

16

Õ\¾ì3(\)õ …òÂõ ÀÃõ ô3ËÁ ÒÕ„õ ìÕ\‰½-À¢í¸3Äõ | °÷ò4Å-§Ã¾õ Å¢å-À¡‡õ
Å¢·îÅå-À¡Â ¨Å ¿§Á¡ ¿Á: ||
(µõ) ¿¡Ã¡Â½¡Â Å¢ò3Á§† Å¡…¤-§¾3Å¡Â ¾£4Á†¢ | ¾ý§É¡ Å¢‰Ï:(ô)
ô纡¾3¡''ò(\) ||
(µõ) Å¢‰§½¡÷-Û¸õ Å£÷¡½¢(ô) ôçš-ºõÂ:(ô) À¡÷¾¢2-Å¡É¢ Å¢Á§Á-áì3(\)õ…¢
§Â¡ «Š¸À¡4 ÂÐ3ò¾Ãì3(\)õ …¾4Š¾2õ Å¢ºìà Á¡½Š-ò§Ã§¾¡4Õ-¸¡3§Â¡ Å¢‰§½¡
Ãá¼-Á…¢ Å¢‰§½¡'':(ô) ôÕ\‰¼2Á-…¢ Å¢‰§½¡:(·î) ·îÉôò§Ã''Š§¾¡ Å¢‰§½¡ŠŠäÃ…¢ Å¢‰§½¡''÷-ò4ÕÅÁ…¢ ¨Å‰-½ÅÁ…¢ Å¢‰½§Åò-Å ||
(µõ ·º¡ó¾¢:(·î) ·º¡ó¾¢:(·î) ·º¡ó¾¢: || )

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

17

Ð3÷¸¡3 …¥ì¾õ
ƒ¡¾ §Å¾3§… …¤ÉÅ¡Á §…¡Á Áá¾£ §¾¡ ¿¢¾3†¡¾¢ §Å¾3: |
…É:(ô) À÷„¾3¾¢ Ð3÷¸¡3½¢ Å¢·îÅ¡ ¿¡§ÅÅ …¢óÐ4õ Ð3⾡ò Âì3É¢: ||
¾¡õ «ì3É¢Å÷½¡õ ¾À…¡ ˆÅÄó¾£õ ¨Å§Ã¡ºÉ£õ ¸÷Á À2§Ä„¤ ƒ¤‰¼¡''õ |
Ð3÷¸¡3õ §¾3Å£ì3(\)õ ·ºÃ½Á†õ ôÃÀò3§Â …¤¾Ã …¢¾Ã §…¿Á: ||
«ì3§É òÅõ À¡Ã¡ ¿ù§Â¡ «ŠÁ¡óò2-ŠÅŠ¾¢-À¢4þ¢ Ð3÷¸¡3½¢ Å¢·îÅ¡'' |
â·îº ôÕ\ò2Å£ À3†¤Ä¡ ¿ ¯÷Å£ À4Å¡ §¾¡¸¡Â ¾É¡ ·ºõ§Â¡: ||
Å¢·îÅ¡É¢ §¿¡ Ð3÷¸3†¡ ƒ¡¾§Å¾3:(Š) …¢óÐ4ýÉ ¿¡Å¡ Ð3⾡ ¾¢À÷„¢ |
«ì3§É «òâÅýÁÉ…¡ ì3Õ\½¡§É¡''ŠÁ¡¸õ §À¡3ò4ÂÅ¢¾¡ ¾ëÉ¡''õ ||
ôÕ\¾É¡ ƒ¢¾ì3(\)õ …†Á¡É Óì3à Áì3É¢ì3(\)õ †¤§ÅÁ ÀÃÁ¡ò2-…¾4Š¾¡2''ò(\) |
…É:(ô) À÷„¾3¾¢ Ð3÷¸¡3½¢ Å¢·îÅ¡ ‡¡Áò3-§¾3§Å¡ «¾¢ Ð3⾡ò Âì3É¢: ||
ôÃò§É¡„¢ ¸Á£ð3§Â¡ «ò4ŧĤ …É¡îº §†¡¾¡ ¿ùÂ·îº …ò…¢ |
ŠÅ¡ïº¡''‹§É ¾ÛÅõ À¢ôÊ-Å¡ŠÁô4Âïº ¦…ÇÀ4¸3Á¡Â ƒŠÅ ||
§¸¡3À¢4÷ ƒ¤‰¼õ-«Ô§ƒ¡ É¢„¢ì¾õ ¾§Å''óò3à މ§½¡÷-«Û…ﺧÃÁ |
¿¡¸ŠÂ ôÕ\‰¼ÁÀ¢4 …õÅ…¡§É¡ ¨Å‰½Å£õ §Ä¡¸
† Á¡¾3Âó¾¡õ ||
(µõ) ¸¡ò¡Âɡ Ţò3Á§† ¸ý ÌÁ¡Ã¢ ¾£4Á†£ | ¾ý§É¡ Ð3÷¸¢3:(ô) ô纡¾3¡''ò(\)
||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

18

·º¡ó¾¢ Áóòá:
·ºý§É¡ Á¢òÃ(·î) ·ºõ ÅÕ½: | ·ºý§É¡ À4Åò-Å÷ÂÁ¡ | ·ºýÉ
óò3§Ã¡
ô3Õ\†ŠÀ¾¢: | ·ºý§É¡ Å¢‰ÏÕ-ÕìÃÁ: | ¿§Á¡ ô3ËÁ§½ | ¿ÁŠ§¾ Å¡§Â¡ |
òŧÁÅ(ô) ôÃò‡õ ô3ËÁ¡…¢ | òŧÁÅ(ô) ôÃò‡õ ô3ËÁ ž¢3‰Â¡Á¢ | Õ\¾õ
ž¢3‰Â¡Á¢ | …òÂõ ž¢3‰Â¡Á¢ | ¾ýÁ¡-ÁÅÐ | ¾ò3-Å쾡Ã-ÁÅÐ | «ÅÐ Á¡õ |
«ÅÐ Å쾡Ãõ’’ ||
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||
·ºý§É¡ Á¢òÃ(·î) ·ºõ ÅÕ½: | ·ºý§É¡ À4Åò-Å÷ÂÁ¡ | ·ºýÉ
óò3§Ã¡
ô3Õ\†ŠÀ¾¢: | ·ºý§É¡ Å¢‰ÏÕ-ÕìÃÁ: | ¿§Á¡ ô3ËÁ§½ | ¿ÁŠ§¾ Å¡§Â¡ |
òŧÁÅ(ô) ôÃò‡õ ô3ËÁ¡…¢ | òÅ¡ §ÁÅ(ô) ôÃò‡õ ô3ËÁ¡ Å¡¾¢3„õ | Õ\¾Á
Å¡¾¢3„õ | …òÂÁ Å¡¾¢3„õ | ¾ýÁ¡-Á¡Å£ò(\) | ¾ò3-Å쾡Ã-Á¡Å£ò(\) | ¬Å£ý Á¡õ |
¬Å£’’ò3 Å쾡Ãõ’’ ||
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||
…†É¡ ÅÅÐ | …†¦ÉÇ Ò4ÉìÐ | …† Å£÷Âí ¸ÃÅ¡-Ũ† | §¾ƒŠÅ¢-É¡Å-¾£4¾ÁŠÐ-Á¡Å¢ò3-Å¢„¡Å¨†’’ ||
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||
¾îº2õ-§Â¡ áùÕ\-½£Á§† | ¸¡3Ðõ ˆ»¡Â | ¸¡3Ðõ ˆ»-À¾§Â | ¨¾3Å£’’
ŠÅŠ¾¢ÃŠ-ÐÉ: | ŠÅŠ¾¢÷-Á¡Û§„ô4Â: | °÷ò4Åõ ƒ¢¸¡3Ð §À4„ƒõ | ·ºý§É¡
«ŠÐ ò3Å¢À§¾3’’ | ·ºï-ºÐ‰À§¾3 |
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||
À4ò3Ãí ¸÷§½À¢4(·î) ·îÕ\Ï¡Á §¾3Å¡: | À4ò3Ãõ À·î§Â Á¡‡À¢4÷-ƒòá: |
Š¾¢2¨Ã-Ãí¨¸3’’ŠÐ‰ÎÅ¡ì3(\)õ …Š¾ëÀ¢4: | ù·§ºÁ §¾3ņ¢¾õ ¾¡3Ô: |
ŠÅŠ¾¢É
óò3§Ã¡ ùÕ\ò4¾3·îÃÅ¡: | …ÅŠ¾¢É(ô) â„¡ Å¢·îÅ-§Å¾¡3: |
ŠÅŠ¾¢ÉŠ-¾¡÷Œ§Â¡ «Ã¢‰¼-§ÉÁ¢: | ŠÅŠ¾¢§É¡ ô3Õ\†ŠÀ¾¢÷-¾3¾¡4Ð ||
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||
ôÕ\¾¢2Å£ ·º¡ó¾¡ …¡ì3ɢɡ ·º¡ó¾¡ …¡§Á ·º¡ó¾¡ ·Íºì3(õ) ·ºÁÂÐ |
«ó¾Ã¢‡ì3(õ) ·º¡ó¾õ ¾ò3 Å¡ÔÉ¡ ·º¡ó¾õ ¾ý§Á ·º¡ó¾ì3(õ) ·Íºì3(õ)
·ºÁÂÐ | ò3¦ÂÇ·î ·º¡ó¾¡ …¡ ¾¢3ò§ÂÉ ·º¡ó¾¡ …¡§Á ·º¡ó¾¡ ·Íºì3(õ)
·ºÁÂÐ |
ôÕ\¾¢2Å£ ·º¡ó¾¢÷ «ó¾Ã¢‡ì3(õ) ·º¡ó¾¢÷ ò3¦ÂÇ·î ·º¡ó¾¢÷ ¾¢3·º·î ·º¡ó¾¢
ÃÅ¡ó¾Ã ¾¢3·º¡·î ·º¡ó¾¢÷ «ì3É¢·î ·º¡ó¾¢÷ Å¡Ô·î ·º¡ó¾¢÷ ¬¾¢3ò·î
·º¡ó¾¢·î ºóò3ÃÁ¡·î ·º¡ó¾¢÷ ¿‡òá½£ ·º¡ó¾¢÷ ¬À·î ·º¡ó¾¢÷ µ„¾3·î
http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

19

·º¡ó¾¢÷ ÅÉŠÀ¾Â·î ·º¡ó¾¢÷ ¦¸Ç3·î ·º¡ó¾¢÷ «ƒ¡·î ·º¡ó¾¢÷ «·îÅ·î
·º¡ó¾¢÷ ÒÕ„·î ·º¡ó¾¢÷ ô3ËÁ·î ·º¡ó¾¢÷ ô3á‹Á½·î ·º¡ó¾¢·î ·º¡ó¾¢
§ÃÅ ·º¡ó¾¢·î ·º¡ó¾¢÷ §Á «ŠÐ ·º¡ó¾¢: |
¾Â¡ †ì3(\)õ ·º¡óò¡ …÷Å ·º¡óò¡ Á‹Âõ ò3Å¢À§¾3 ºÐ‰À§¾3 º- ·º¡ó¾¢õ
¸§Ã¡Á¢ ·º¡ó¾¢÷§Á «ŠÐ ·º¡ó¾¢: ||
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||
¿§Á¡ ô3ËÁ§½ ¿§Á¡ «ŠòÅì3ɧ ¿Á(ô) ôÕ\¾¢2ù¨Â ¿Á µ„¾£4ô4Â: | ¿§Á¡
Å¡§º ¿§Á¡ Å¡ºŠÀ¾§Â ¿§Á¡ Å¢‰½§Å ô3Õ\†§¾ ¸§Ã¡Á¢ ||
µõ ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢(·î) ·º¡ó¾¢: ||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

20

Áóòà ҉Àõ
µõ || §Â¡À¡õ Ò‰Àõ §Å¾¡3 | Ò‰ÀÅ¡ý ôáš''ý À·ÍÁ¡ý À4ž¢ |
ºóò3à Á¡Å¡ «À¡õ Ò‰Àõ'' | Ò‰ÀÅ¡ý ôáš''ý À·ÍÁ¡ý À4ž¢ |
 ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡ Á¡Â¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
«ì3É¢÷Å¡ «À¡ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | §Â¡''ì3§É á ¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â
¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¬§À¡ Å¡ «ì3§É á ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡ Á¡Â¾Éõ
§Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
Å¡Ô÷Å¡ «À¡ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | §Â¡ Å¡§Â¡ á ¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â
¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¬§À¡ ¨Å Å¡§Â¡ á ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡ Á¡Â¾Éõ
§Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
«¦…ǨŠ¾ÀýÉ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | §Â¡ Ӊ ¾À¾ ¬Â ¾Éõ §Å¾¡3
| ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¬§À¡ Å¡ «Ó‰Â ¾À¾ ¬Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡
Á¡Â¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
ºóò3à Á¡Å¡ «À¡ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | Â·î ºóò3à Á… ¬Â ¾Éõ §Å¾¡3
| ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¬§À¡ ¨Å ºóò3à Á… ¬Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡
Á¡Â¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¿‡òá½¢ Å¡ «À¡ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | §Â¡ ¿‡òὡõ ¬Â ¾Éõ
§Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¬§À¡ ¨Å ¿Œòὡõ ¬Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡
Á¡Â¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
À÷ƒý§Â¡ Å¡ «À¡ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | Â:(ô) À÷ƒýŠ ¡¾Éõ §Å¾¡3
| ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
¬§À¡ ¨Å À÷ƒýŠ ¡¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 | §Â¡À¡
Á¡Â¾Éõ §Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |
…õÅò…§Ã¡ Å¡ «À¡ Á¡Â ¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ | Š …õÅò…Ê ¡¾Éõ
§Å¾¡3 | ¬Â ¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

21

¬§À¡ ¨Å …õÅò…Ê ¡¾Éõ | ¬Â¾ÉÅ¡ý À4ž¢ |  ²Åõ §Å¾¡3 |
§Â¡''ô…¤É¡Åõ ôþ¢‰Ê2¾¡õ §Å¾¡3 | ôÃò§ÂÅ ¾¢‰¼2¾¢ ||

ს¾¢4 სÂ(ô) ôÃ…‹Â …¡†¢§É'' | ¿§Á¡ ÅÂõ ¨Å''·îÃŽ¡Â Ì÷Á§† | …§Á
¸¡Á¡ý ¸¡Á¡Â Á‹Âõ'' | ¸¡§Á·îŧá ¨Å''·îÃŧ½¡¾3 ¾¡3Ð | ̧À3áÂ
¨Å·îÃŽ¡Â | Á†¡ ს ¿Á: ||
µ''õ ¾ò3 ô3ËÁ | µ''õ ¾ò3 Å¡Ô: | µ''õ ¾ò3-¬òÁ¡ | µ''õ ¾ò …òÂõ | µ''õ ¾ò
…÷Åõ'' | µ''õ ¾òÒ-§Ã¡÷-¿Á: | «ó¾·î-ºÃ¾¢ â4§¾„¤ Ì3†¡Âõ Å¢ŠÅ ã÷¾¢„¤ | òÅõ
ˆ»Š òÅõ Å„ð¸¡ÃŠ òÅõ
óò3Ê òÅì3(\)õ Õò3Ê òÅõ Å¢‰ÏŠ òÅõ
ô3ËÁ òÅõ ôá À¾¢: | òÅõ ¾¾¡3À ¬§À¡ ˆ§Â¡¾£ ç…¡õÕ\¾õ ô3ËÁ â4÷-Ò4ÅŠ…¤Å§Ã¡õ ||
ºÐ÷§Å¾3õ
µõ «ì3É¢Á£''§Ç ҧᆢ¾õ ˆ»ŠÂ §¾3Åõ-Õ\òÅ¢ƒõ'' | §†¡¾¡''Ãõ ÃòÉ ¾¡4¾Áõ |

§„ò §Å¡÷§ƒòÅ¡ Å¡ÂÅŠ§¾¡2 À¡ÂÅŠ¾2 §¾3§Å¡Å:(Š) …Å¢¾¡(ô) ôá÷ÀÂÐ(·î)
·î§Ã‰¼2¾Á¡Â ¸÷Á§½ |
«ì3É ¬Â¡†¢ Å£¾§Â'' ì3Õ\½¡§É¡ †ù ¾¡3¾§Â | ¿¢§†¡¾¡ …ò…¢ À3÷†¢„¢ |
·ºý§É¡ §¾3Å£ ÃÀ¢4‰¼§Â | ¬§À¡ À4ÅóÐ À£¾§Â'' | ·ºõ§Â¡ ÃÀ¢4ŠÃ ÅóÐÉ: ||
===============================
…ò3§Â¡ ƒ¡¾õ ôÃÀò3-¡Á¢…ò3§Â¡ ƒ¡¾¡Â ¨Å¿§Á¡ ¿Á: | À4§ÅÀ4§Å ¿¡¾¢À4§Å
À4ÅŠÅ Á¡õ | À4§Å¡ò3-À4Å¡Â ¿Á: ||
--------Å¡Á §¾3Å¡Â ¿§Á¡'' ˆ§Â‰¼¡Â ¿Á·î ·î§Ã‰¼¡2 ¿§Á¡ Õò3á ¿Á:(ì) ¸¡Ä¡Â
¿Á:(ì) ¸ÄÅ¢-¸Ã½¡Â ¿§Á¡ À3ÄÅ¢-¸Ã½¡Â ¿§Á¡ À3Ä¡Â ¿§Á¡ À3Ä-ôÃÁ¾2É¡Â ¿ÁŠ
…÷Å â4¾ ¾3ÁÉ¡Â ¿§Á¡ Á§É¡ý-ÁÉ¡Â ¿Á: ||
--------«§¸¡4§Ã''ô4§Â¡¾2 §¸¡4§Ã''ô4§Â¡ §¸¡4à §¸¡4à ¾§Ãô4Â: | …÷§Å''ô4Š …÷Å
·º÷§Å''ô4§Â¡ ¿ÁŠ§¾ «ŠÐ Õò3à å§Àô4Â: ||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

22

--------¾ò ÒÕ„¡Â Å¢ò3Á§† Á†¡ §¾3Å¡Â ¾£4Á†¢ | ¾ý§É¡ Õò3Ã:(ô) ô纡¾3¡''ò(\)|
--------®·º¡ÉŠ …÷ŠŢò3¡ɡõ ®·îÅÊ …÷Å â4¾¡É¡õ ô3ËÁ¡¾¢4À¾¢÷
ô3ËÁ§½¡¾¢4À¾¢÷ ô3ËÁ¡ ·º¢§Å¡§Á «ŠÐ …¾¡3 ·º¢§Å¡õ ||
--------¿§Á¡ †¢ÃñÂ-À¡3†§Å †¢ÃñÂ-Å÷½¡Â †¢ÃñÂ-åÀ¡Â †¢ÃñÂ-À¾§Â «õÀ¢3¸¡-À¾Â
¯Á¡-À¾§Â À·ÍÀ¾§Â ¿§Á¡ ¿Á: ||
Õ\¾ì3(\)õ …òÂõ ÀÃõ-ô3ËÁ ÒÕ„õ ìÕ\‰½ À¢í¸3Çõ | °÷ò4Å-§Ã¾õ Å¢å-À¡‡õ
Å¢·îÅåÀ¡Â ¨Å¿§Á¡ ¿Á: ||
…÷§Å¡¨Å Õò3Ê-¾Š¨Á Õò3á ¿§Á¡ «ŠÐ | ÒÕ§„¡-¨Å Õò3Ê…ýÁ§†¡
¿§Á¡ ¿Á: | Å¢·îÅõ â4¾õ Ò4ÅÉõ º¢òÃõ À3†¤¾¡4 ƒ¡¾õ ƒ¡ÂÁ¡Éõ ºÂò(\) | …÷§Å¡
‹§Â„ Õò3Ê-¾Š¨Á Õò3á ¿§Á¡ «ŠÐ ||
¸ò3-Õò3á ô纾§… Á£Î4‰¼Á¡Â ¾ù§… | §Å¡§ºÁ ·ºó¾Áì3(\)õ ‹Õ§¾3 |
…÷§Å¡-‹§Â„ Õò3Ê-¾Š¨Á Õò3á ¿§Á¡ «ŠÐ ||
--------¿¢¾4É-À¾§Â ¿Á: | ¿¢¾4É-À¾¡ó¾¢¸¡Â ¿Á: |
°÷ò4Å¡Â ¿Á: | °÷ò4Å-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
†¢Ãñ¡ ¿Á: | †¢ÃñÂ-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
…¤Å÷½¡Â ¿Á: | …¤Å÷½-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
¾¢3ù¡ ¿Á: | ¾¢3ùÂ-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
À4Å¡Â ¿Á: | À4Å-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
·º÷Å¡Â ¿Á: | ·º÷Å-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
·º¢Å¡Â ¿Á: | ·º¢Å-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
ˆÅÄ¡Â ¿Á: | ˆÅÄ-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
¬òÁ¡Â ¿Á: | ¬òÁ-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
ÀÃÁ¡Â ¿Á: | ÀÃÁ-Ä¢í¸¡3 ¿Á: |
²¾ò2 §…¡ÁŠÂ …¥÷Š …÷ŠĢí¸3ì3(\)(Š)-Š¾¡2À¾¢ À¡½¢-ÁóòÃõ ÀÅ¢òÃõ ||

http://www.geocities.com/nayanmars

rudram_etc_Tamil.doc

Last Upd: 9-Dec-03

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful