Shankar Pooja Chant ganapathi sloka  gananam thva 

Rudraya Namah dhyayami, Avahayami, Parameswaraya namah, Asanam samarpayami, Padyam samarpayami, Arghyam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Madhuparkam samarpayami, Snanam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Vastralakaram samarpayami, Yegnopaveetam samarpayami, Gandhan dharayami. Om Bhavaya Devaya namah Om Sarvaya Devaya namah Om Eesanaya Devaya namah Om Pasupataye Devaya namah Om Rudraya Devaya namah Om Ugraya Devaya namah Om Bhimaya Devaya namah Om Mahate Devaya namah Parameswaraya namah Nanavidha parimala patra pushpan samarpayami,

Chant all the slokas • Rudram / chamakam/ Purusha Suktam / Durga Suktam • Siva astotharam Parameswaraya namah, Dhupam agrapayami, Deepam darsayami, Nivedyam samrpayami, madya madya paneeyam samrpayami, Uttaraposhanam samrpayami, Hastaprakshalanam, Padaprakshalanam, Achamaneeyam, Tambulamcha samarpayami, Karpura Neerajanam samarpayami. Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Parameswaraya namah !! Mantrapushpam samarpayami • Chant Mantra puspam • Chant shiva manasa pooja Pradikshina namaskaram samarpayami !! Samasta Rajopachara, Devopacharan samarpayami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful