You are on page 1of 3

. m¼lkvcm!.

Maìgala Kavacam

ASy ïI A¼arkkvcStaeÇmÙSy, kZyp \i;>,

asya çré aìgärakakavacastotramantrasya | kaçyapa åñiù |

Anuòup! DNd>, A¼arkae devta,

anuñöup chandaù | aìgärako devatä |

ÉaEmàITyw¡ jpe ivinyaeg>,

bhaumaprétyarthaà jape viniyogaù |

r´aMbrae r´vpu> ikrIqI

raktämbaro raktavapuù kiréöé

ctuÉuRjae me;gmae gdaÉ&t!,

caturbhujo meñagamo gadäbhåt |

xrasut> zi´xrí zUlI

dharäsutaù çaktidharaçca çülé

sda mm SyaÖrd> àzaNt>. 1.

sadä mama syädvaradaù praçäntaù || 1||

Page 1 of 3

A¼ark> izrae r]eNmuo< vE xr[Isut>,

aìgärakaù çiro rakñenmukhaà vai dharaëésutaù |

ïvaE r´aMbr> patu neÇe me r´laecn>. 2.

çravau raktämbaraù pätu netre me raktalocanaù || 2||

nasa< zi´xr> patu muo< me r´laecn>,

näsäà çaktidharaù pätu mukhaà me raktalocanaù |

ÉujaE me r´malI c hStaE zi´xrStwa. 3.

bhujau me raktamälé ca hastau çaktidharastathä || 3||

v]> patu vra¼í ùdy< patu raeiht>,

vakñaù pätu varäìgaçca hådayaà pätu rohitaù |

kiq< me ¢hrají muo< cEv xrasut>. 4.

kaöià me graharäjaçca mukhaà caiva dharäsutaù || 4||

januj<"e k…j> patu padaE É´iày> sda,

jänujaìghe kujaù pätu pädau bhaktapriyaù sadä |

svaR{yNyain ca<gain r]eNme me;vahn>. 5.

sarväëyanyäni cäìgäni rakñenme meñavähanaù || 5||

y #d< kvc< idVy< svRzÇuinvar[m!,

ya idaà kavacaà divyaà sarvaçatruniväraëam |

ÉUtàetipzacana< nazn< svRisiÏdm!. 6.

bhütapretapiçäcänäà näçanaà sarvasiddhidam || 6||

Page 2 of 3

svRraeghr< cEv svRs<pTàd< zuÉm!,

sarvarogaharaà caiva sarvasampatpradaà çubham |

Éui´mui´àd< n¨[a< svRsaEÉaGyvxRnm!,

bhuktimuktipradaà nèëäà sarvasaubhägyavardhanam |

raegbNxivmae]< c sTymetÚ s<zy>. 7.

rogabandhavimokñaà ca satyametanna saàçayaù || 7||

. #it ïImakR{feypura[e m¼lkvc< s<pU[Rm!.

|| iti çrémärkaëòeyapuräëe maìgalakavacaà sampürëam ||

Page 3 of 3