Page 1 of 3

+ PñOT4¬P +
Maìgala Kavacam

VF4 ~l Vñl¹TT4¬F6l ×P¬F4· T749 +|9-·
asya çré aìgärakakavacastotramantrasya | kaçyapa åñiù |
V+ 7 9 8-7-· Vñl¹Tl 7 46l·
anuñöup chandaù | aìgärako devatä |
¬l P9lt4¤ =9 |4|+4l ¬-·
bhaumaprétyarthaà jape viniyogaù |

¹±l¹4¹l ¹±49 - |T¹l³l
raktämbaro raktavapuù kiréöé
¬6 ¬ =l P 9¬Pl ¬7l¬ 6 ·
caturbhujo meñagamo gadäbhåt |
¤¹lB 6- H|±¤¹¾ H Ol
dharäsutaù çaktidharaçca çülé
B7l PP F4lã¹7- 9Hl-6-+ °+
sadä mama syädvaradaù praçäntaù || 1||

Page 2 of 3
Vñl¹T- |H¹l ¹H -P G 4 ¤¹HlB 6-·
aìgärakaù çiro rakñenmukhaà vai dharaëésutaù |
~4l ¹±l¹4¹- 9l6 + × P ¹±Ol ¬+-+ -+
çravau raktämbaraù pätu netre me raktalocanaù || 2||

+lBl H|±¤¹- 9l6 P G P ¹±Ol ¬+-·
näsäà çaktidharaù pätu mukhaà me raktalocanaù |
¬ =l P ¹±PlOl ¬ rF6l H|±¤¹F6¤l+ °+
bhujau me raktamälé ca hastau çaktidharastathä || 3||

4H- 9l6 4¹lñ¾ 874 9l6 ¹l |r6-·
vakñaù pätu varäìgaçca hådayaà pätu rohitaù |
T|³ P ¤r¹l=¾ P G ¬ 4 ¤¹lB 6-+ v+
kaöià me graharäjaçca mukhaà caiva dharäsutaù || 4||

=l+ = ¤ T… =- 9l6 9l7l ¬±|94- B7l·
jänujaìghe kujaù pätu pädau bhaktapriyaù sadä |
B4l "4-4l|+ ¬l ¬l|+ ¹H -P P 94lr+-+ -+
sarväëyanyäni cäìgäni rakñenme meñavähanaù || 5||

4 ²7 T4¬ |7-4 B4 H× |+4l¹HP ·
ya idaà kavacaà divyaà sarvaçatruniväraëam |
¬ 69 6|9Hl¬l+l +lH+ B4 |B|&7P + °+
bhütapretapiçäcänäà näçanaà sarvasiddhidam || 6||

Page 3 of 3

B4 ¹l ¬r¹ ¬ 4 B4 B 9t97 H ¬P ·
sarvarogaharaà caiva sarvasampatpradaà çubham |
¬ |±P |±97 + Hl B4 Bl ¬l¹44¤ +P ·
bhuktimuktipradaà nèëäà sarvasaubhägyavardhanam |
¹l ¬4-¤|4Pl H ¬ Bt4P 6¬ B H4-+ ÷+
rogabandhavimokñaà ca satyametanna saàçayaù || 7||

+ ²|6 ~lPlT "7 49 ¹lH PñOT4¬ B 9 H P +
|| iti çrémärkaëòeyapuräëe maìgalakavacaà sampürëam ||