Page 1 of 12

Sri Siva Sahasranama Stotram


|| atha sri siva sahasranama stotram ||

om sthirah sthanuh prabhurbhimah pravaro varado varah |
sarvatma sarvavikhyatah sarvah sarvakaro bhavah ||1||

jati carmi sikhandi ca sarvangah sarvabhavanah |
harasca harinaksasca sarvabhutaharah prabhuh ||2||

pravrttisca nivrttisca niyatah sasvato dhruvah |
smasanavasi bhagavan khacaro gocaro'rdanah ||3||

abhivadyo mahakarma tapasvi bhutabhavanah |
unmattavesapracchannah sarvaIokaprajapatih ||4||

maharupo mahakayo vrsarupo mahayasah |
mahatma sarvabhutatma visvarupo mahahanuh ||5||

IokapaIo'ntarhitatma prasado hayagardabhih |
pavitram ca mahamscaiva niyamo niyamasritah || 6||

sarvakarma svayambhuta adiradikaro nidhih |
sahasrakso visaIaksah somo naksatrasadhakah ||7||

candrah suryah sanih keturgraho grahapatirvarah |
atriratryanamaskarta mrgabanarpano'naghah ||8||

mahatapa ghoratapa adino dinasadhakah |
samvatsarakaro mantrah pramanam paramam tapah ||9||

Page 2 of 12
yogi yojyo mahabijo mahareta mahabaIah |
suvarnaretah sarvajñah subijo bijavahanah ||10||

dasabahustvanimiso niIakantha umapatih |
visvarupah svayamsrestho baIaviro'baIo ganah ||11||

ganakarta ganapatirdigvasah kama eva ca |
mantravitparamomantrah sarvabhavakaro harah ||12||

kamandaIudharo dhanvi banahastah kapaIavan |
asani sataghni khadgi pattisi cayudhi mahan ||13||

sruvahastah surupasca tejastejaskaro nidhih |
usnisi ca suvaktrasca udagro vinatastatha ||14||

dirghasca harikesasca sutirthah krsna eva ca |
srgaIarupah siddhartho mundah sarvasubhankarah ||15||

ajasca bahurupasca gandhadhari kapardyapi |
urdhvareta urdhvaIinga urdhvasayi nabhahsthaIah ||16||

trijati ciravasasca rudrah senapatirvibhuh |
ahascaronaktañcarastigmamanyuh suvarcasah ||17||

gajaha daityaha kaIo Iokadhata gunakarah |
simhasarduIarupasca ardracarmambaravrtah ||18||

kaIayogi mahanadah sarvakamascatuspathah |
nisacarah pretacari bhutacari mahesvarah ||19||

bahubhuto bahudharah svarbhanuramito gatih |
nrtyapriyo nityanarto nartakah sarvaIaIasah ||20||

Page 3 of 12
ghoro mahatapah paso nityo giriruho nabhah |
sahasrahasto vijayo vyavasayo hyatandritah ||21||

adharsano dharsanatma yajñaha kamanasakah |
daksayagapahari ca susaho madhyamastatha ||22||

tejopahari baIaha mudito'rtho'jito varah |
gambhiraghoso gambhiro gambhirabaIavahanah ||23||

nyagrodharupo nyagrodho vrksakarnasthitirvibhuh |
sutiksnadasanascaiva mahakayo mahananah ||24||

visvakseno hariryajñah samyugapidavahanah |
tiksnatapasca haryasvah sahayah karmakaIavit ||25||

visnuprasadito yajñah samudro badavamukhah |
hutasanasahayasca prasantatma hutasanah ||26||

ugrateja mahateja janyo vijayakaIavit |
jyotisamayanam siddhih sarvavigraha eva ca ||27||

sikhi mundi jati jvaIi murtijo murdhago baIi |
vainavi panavi taIi khaIi kaIakatankatah ||28||

naksatravigrahamatirgunabuddhirIayo'gamah |
prajapatirvisvabahurvibhagah sarvago'mukhah ||29||

vimocanah susarano hiranyakavacodbhavah |
medhrajo baIacari ca mahicari srutastatha ||30||

sarvaturyavinodi ca sarvatodyaparigrahah |
vyaIarupo guhavasi guho maIi tarangavit ||31||

Page 4 of 12
tridasastrikaIadhrkkarmasarvabandhavimocanah |
bandhanastvasurendranam yudhisatruvinasanah ||32||

sankhyaprasado durvasah sarvasadhunisevitah |
praskandano vibhagajño atuIyo yajñabhagavit ||33||

sarvavasah sarvacari durvasa vasavo'marah |
haimo hemakaro yajñah sarvadhari dharottamah ||34||

Iohitakso mahaksasca vijayakso visaradah |
sangraho nigrahah karta sarpaciranivasanah ||35 ||

mukhyo'mukhyasca dehasca kahaIih sarvakamadah |
sarvakaIaprasadasca subaIo baIarupadhrt ||36||

sarvakamavarascaiva sarvadah sarvatomukhah |
akasanirvirupasca nipati hyavasah khagah ||37||

raudrarupom'suradityo bahurasmih suvarcasi |
vasuvego mahavego manovego nisacarah ||38||

sarvavasi sriyavasi upadesakaro'karah |
muniratmaniraIokah sambhagnasca sahasradah ||39||

paksi ca paksarupasca atidipto visampatih |
unmado madanah kamo hyasvattho'rthakaro yasah ||40||

vamadevasca vamasca pragdaksinasca vamanah |
siddhayogi maharsisca siddharthah siddhasadhakah ||41||

bhiksusca bhiksurupasca vipano mrduravyayah |
mahaseno visakhasca sasthibhago gavampatih ||42||

Page 5 of 12
vajrahastasca viskambhi camustambhana eva ca |
vrttavrttakarastaIo madhurmadhukaIocanah ||43||

vacaspatyo vajasano nityamasritapujitah |
brahmacari Iokacari sarvacari vicaravit ||44||

isana isvarah kaIo nisacari pinakavan |
nimittastho nimittam ca nandirnandikaro harih ||45||

nandisvarasca nandi ca nandano nandivardhanah |
bhagahari nihanta ca kaIo brahma pitamahah ||46||

caturmukho mahaIingascaruIingastathaiva ca |
Iingadhyaksah suradhyakso yogadhyakso yugavahah ||47||

bijadhyakso bijakarta adhyatma'nugato baIah |
itihasah sakaIpasca gautamo'tha nisakarah ||48||

dambho hyadambho vaidambho vasyo vasakarah kaIih |
Iokakarta pasupatirmahakarta hyanausadhah ||49||

aksaram paramam brahma baIavaccakra eva ca |
nitirhyanitih suddhatma suddho manyo gatagatah ||50||

bahuprasadah susvapno darpano'tha tvamitrajit |
vedakaro mantrakaro vidvan samaramardanah ||51||

mahameghanivasi ca mahaghoro vasikarah |
agnijvaIo mahajvaIo atidhumro huto havih ||52||

vrsanah sankaro nityamvarcasvi dhumaketanah |
niIastathangaIubdhasca sobhano niravagrahah ||53||

Page 6 of 12
svastidah svastibhavasca bhagi bhagakaro Iaghuh |
utsangasca mahangasca mahagarbhaparayanah ||54||

krsnavarnah suvarnasca indriyam sarvadehinam |
mahapado mahahasto mahakayo mahayasah ||55||

mahamurdha mahamatro mahanetro nisaIayah |
mahantako mahakarno mahosthasca mahahanuh ||56||

mahanaso mahakamburmahagrivah smasanabhak |
mahavaksa mahorasko hyantaratma mrgaIayah ||57||

Iambano Iambitosthasca mahamayah payonidhih |
mahadanto mahadamstro mahajihvo mahamukhah ||58||

mahanakho maharomo mahakoso mahajatah |
prasannasca prasadasca pratyayo girisadhanah ||59||

snehano'snehanascaiva ajitasca mahamunih |
vrksakaro vrksaketuranaIo vayuvahanah ||60||

gandaIi merudhama ca devadhipatireva ca |
atharvasirsah samasya rksahasramiteksanah ||61||

yajuh padabhujo guhyah prakaso jangamastatha |
amogharthah prasadasca abhigamyah sudarsanah ||62||

upakarah priyah sarvah kanakah kañcanacchavih |
nabhirnandikaro bhavah puskarah sthapatih sthirah ||63||

dvadasastrasanascadyo yajño yajñasamahitah |
naktam kaIisca kaIasca makarah kaIapujitah ||64||

Page 7 of 12
sagano ganakarasca bhutavahanasarathih |
bhasmasayo bhasmagopta bhasmabhutastarurganah ||65||

IokapaIastatha Ioko mahatma sarvapujitah |
sukIastrisukIah sampannah sucirbhutanisevitah ||66||

asramasthah kriyavastho visvakarmamatirvarah |
visaIasakhastamrostho hyambujaIah suniscaIah ||67||

kapiIah kapisah sukIa ayuscaiva paro'parah |
gandharvo hyaditistarksyah suvijñeyah susaradah ||68||

parasvadhayudho deva anukari subandhavah |
tumbavino mahakrodha urdhvareta jaIesayah ||69||

ugro vamsakaro vamso vamsanado hyaninditah |
sarvangarupo mayavi suhrdo hyaniIo'naIah ||70||

bandhano bandhakarta ca subandhanavimocanah |
sayajñarih sakamarirmahadamstro mahayudhah ||71||

bahudha ninditah sarvah sankarah sankaro'dhanah |
amareso mahadevo visvadevah surariha ||72||

ahirbudhnyo'niIabhasca cekitano havistatha |
ajaikapacca kapaIi trisankurajitah sivah ||73||

dhanvantarirdhumaketuh skando vaisravanastatha |
dhata sakrasca visnusca mitrastvasta dhruvo dharah ||74||

prabhavah sarvago vayuraryama savita ravih |
usangusca vidhata ca mandhata bhutabhavanah ||75||

Page 8 of 12
vibhurvarnavibhavi ca sarvakamagunavahah |
padmanabho mahagarbhascandravaktro'niIo'naIah ||76||

baIavamscopasantasca puranah punyacañcuri |
kurukarta kuruvasi kurubhuto gunausadhah ||77||

sarvasayo darbhacari sarvesam praninampatih |
devadevah sukhasaktah sadasat sarvaratnavit ||78||

kaiIasagirivasi ca himavadgirisamsrayah |
kuIahari kuIakarta bahuvidyo bahupradah ||79||

vanijo vardhaki vrkso vakuIascandanaschadah |
saragrivo mahajatru raIoIasca mahausadhah ||80||

siddharthakari siddharthaschandovyakaranottarah |
simhanadah simhadamstrah simhagah simhavahanah ||81||

prabhavatma jagatkaIasthaIo Iokahitastaruh |
sarango navacakrangah ketumaIi sabhavanah ||82||

bhutaIayo bhutapatirahoratramaninditah ||83||

vahita sarvabhutanam niIayasca vibhurbhavah |
amoghah samyato hyasvo bhojanah pranadharanah ||84||

dhrtiman matiman daksah satkrtasca yugadhipah |
gopaIirgopatirgramo gocarmavasano harih ||85||

hiranyabahusca tatha guhapaIah pravesinam |
prakrstarirmahaharso jitakamo jitendriyah ||86||

Page 9 of 12
gandharasca suvasasca tapahsakto ratirnarah |
mahagito mahanrtyo hyapsaroganasevitah ||87||

mahaketurmahadhaturnaikasanucarascaIah |
avedaniya adesah sarvagandhasukhavahah ||88||

toranastarano vatah paridhi patikhecarah |
samyogo vardhano vrddho ativrddho gunadhikah ||89||

nityamatmasahayasca devasurapatih patih |
yuktasca yuktabahusca devo divi suparvanah ||90||

asadhasca susadhasca dhruvo'tha harino harah |
vapuravartamanebhyo vasusrestho mahapathah ||91||

sirohari vimarsasca sarvaIaksanaIaksitah |
aksasca rathayogi ca sarvayogi mahabaIah ||92||

samamnayo'samamnayastirthadevo maharathah |
nirjivo jivano mantrah subhakso bahukarkasah ||93||

ratnaprabhuto raktango maharnavanipanavit |
muIam visaIo hyamrto vyaktavyaktastaponidhih ||94||

arohano'dhirohasca siIadhari mahayasah |
senakaIpo mahakaIpo yogo yugakaro harih ||95||

yugarupo maharupo mahanagahano vadhah |
nyayanirvapanah padah pandito hyacaIopamah ||96||

bahumaIo mahamaIah sasi harasuIocanah |
vistaro Iavanah kupastriyugah saphaIodayah ||97||

Page 10 of 12
triIocano visannango manividdho jatadharah |
bindurvisargah sumukhah sarah sarvayudhah sahah ||98||

nivedanah sukhajatah sugandharo mahadhanuh |
gandhapaIi ca bhagavanutthanah sarvakarmanam ||99||

manthano bahuIo vayuh sakaIah sarvaIocanah |
taIastaIah karasthaIi urdhvasamhanano mahan ||100||

chatram succhatro vikhyato Iokah sarvasrayah kramah |
mundo virupo vikrto dandi kundi vikurvanah ||101||

haryaksah kakubho vajri satajihvah sahasrapat |
sahasramurdha devendrah sarvadevamayo guruh ||102||

sahasrabahuh sarvangah saranyah sarvaIokakrt |
pavitram trikakunmantrah kanisthah krsnapingaIah ||103||

brahmadandavinirmata sataghnipasasaktiman |
padmagarbho mahagarbho brahmagarbho jaIodbhavah ||104||

gabhastirbrahmakrd brahmi brahmavid brahmano gatih |
anantarupo naikatma tigmatejah svayambhuvah ||105||

urdhvagatma pasupatirvataramha manojavah |
candani padmanaIagrah surabhyuttarano narah ||106||

karnikaramahasragvi niIamauIih pinakadhrt |
umapatirumakanto jahnavidhrgumadhavah ||107||

varo varaho varado varenyah sumahasvanah |
mahaprasado damanah satruha svetapingaIah ||108||

Page 11 of 12
pritatma paramatma ca prayatatma pradhanadhrt |
sarvaparsvamukhastryakso dharmasadharano varah ||109||

caracaratma suksmatma amrto govrsesvarah |
sadhyarsirvasuradityo vivasvan savita'mrtah ||110||

vyasah sargah susanksepo vistarah paryayo narah |
rtuh samvatsaro masah paksah sankhyasamapanah ||111||

kaIa kastha Iava matra muhurtahah ksapah ksanah |
visvaksetram prajabijam Iingamadyastu nirgamah ||112||

sadasadvyaktamavyaktam pita mata pitamahah |
svargadvaram prajadvaram moksadvaram trivistapam ||113||

nirvanam hIadanascaiva brahmaIokah paragatih |
devasuravinirmata devasuraparayanah ||114||

devasuragururdevo devasuranamaskrtah |
devasuramahamatro devasuraganasrayah ||115||

devasuraganadhyakso devasuraganagranih |
devatidevo devarsirdevasuravarapradah ||116||

devasuresvaro visvo devasuramahesvarah |
sarvadevamayo'cintyo devatatma''tmasambhavah ||117||

udbhittrivikramo vaidyo virajo nirajo'marah |
idyo hastisvaro vyaghro devasimho nararsabhah ||118||

vibudho'gravarah suksmah sarvadevastapomayah |
suyuktah sobhano vajri prasanam prabhavo'vyayah ||119||

Page 12 of 12
guhah kanto nijah sargah pavitram sarvapavanah |
srngi srngapriyo babhru rajarajo niramayah ||120||

abhiramah suragano viramah sarvasadhanah |
IaIatakso visvadevo harino brahmavarcasah ||121||

sthavaranampatiscaiva niyamendriyavardhanah |
siddharthah siddhabhutartho'cintyah satyavratah sucih ||122||

vratadhipah param brahma bhaktanam paramagatih |
vimukto muktatejasca sriman srivardhano jagat ||123||

sriman srivardhano jagat om nama iti ||

|| iti sri siva sahasranama stotram sampurnam ||

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful