de insula Danubii - a Duna szigetéről/ből iuravit (iuro 1) - megesküszik dicere (dico 3 dixi, dictus) - mond res ondere

(res ondeo ! s ondi, s onsus) - v"laszol meram (merus 3) - val#di uram ( urus 3) - tiszta veritatem (veritas, atis $%) - val#s"g, igazs"g vita, ae $% - élet virginis (virgo, inis $%) - sz&z, 'a(adon eiusdem - ug)anő, ug)anaz monasterii - z"rda *uae - aki, amel), ami iurata (iuro 1) - megesküszik interrogata (interrogo 1) - megkérgez dictae - nevezett, mondott res ondit - v"laszol dixit (dico 3, dixi, dictus) - mod, kimond $uit (sum,% esse, $ui) - volt monasterio - z"rda er dominam +ariam - +"ria asszon) "ltal matrem suam - az ő an)(a uxorem (uxor, oris $%) - $eleség, 'itves *uomodo - mi m#don, 'og)an, scit (scio - scivi, scitus) - tudom"sa van vmiről uella, ae $% - l"n) i se, i sa, i sum - maga, személ)esen oculos (oculus, i m%) - szem suos (suus) - .vé tunc - é en akkor

ad'uc - eddig, ezid"ig bene - (#l lo*ui (lo*uor 3 lo*uotus) - sz#l, beszél tem oris (tem us, oris n%) - idő , időszak videbat (video ! vidi, visus) - l"t nata, ae $% - l"n) item - é en, szintén aetatis (aetas, atis $%) - kor, életkor docebat (dceo! docui, doctus) - tan/t, oktat
Hogyan került Margit királylány zárdába? 0atalin asszon), a z"rda $őn.knő(e a Duna szigetéről megesküd.tt 1sten szent evangéliumaira, 'og) a val#di és sz/ntiszta igazs"got $og(a mondani és v"laszolni a

tiszteletremélt# +argit sz&znek életéről és magaviseletéről, ug)annak a z"rd"nak az a "c"("r#l% 2 tan3, akit megeskettek és megkérdeztek a nevezett +argit sz&z életéről és magaviseletéről, eskü alatt v"laszolta és mondta, 'og) a nevezett +argit szüzet +"ria asszon), az ő an)(a, 4éla kir"l) 'itvese 'ozta a z"rd"ba% +egkérdezték, 'og)an szerzett tudom"st arr#l, 'og) az eml/tett l"n)t az eml/tett z"rd"ba 'ozt"k, amire azt mondta-, azt v"laszolta, 'og) ő ezt a sa("t szemével l"tta% +egkérdezték, 'og) '"n) éves volt é en akkor a nevezett l"n), azt v"laszolta5 6+ég nem t.lt.tte be a - évet, és még nem tudott (#l beszélni%7 +egkérdezték, 'og) 'onnan szerzett tudom"st arr#l, 'og) é en abban az idő ontban az előbb eml/tett életkorban volt, azt v"laszolta, 'og) l"tta, nem tudott még t.kéletesen beszélni és tudom"sa volt arr#l az időről, amikor a l"n) született% 8zintén elmondta, 'og) amikor a l"n) a nevezett korban volt 0atalin asszon) maga nevelte és oktatta őt%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful