Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2.7KActivity
P. 1
2009-romana-variantele-1-100

2009-romana-variantele-1-100

Ratings:

4.43

(1)
|Views: 308,318|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba A
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)− Varianta 001 Scrie, pe foaia de examen, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Gerul aspru 
ş
i s 
ă
lbatic strânge-n bra 
ţ 
e-i cu j 
ă
lire Neagra lunc 
ă
de pe vale care zace-n amor 
ţ 
ire; El ca pe-o mireas 
ă
moart 
ă
o-ncunun 
ă
despre ziori C-un v 
ă
l alb de promoroac 
ă
 
ş
i cu 
ţ 
ur 
ţ 
uri lucitori.Gerul vine de la munte, la fereastr 
ă
se opre 
ş
te,
Ş 
i, privind la focul vesel care-n sobe str 
ă
luce 
ş
te,El depune flori de iarn 
ă
pe cristalul înghe 
ţ 
at,Crini 
ş
i roze de z 
ă
pad 
ă
ce cu drag le-a s 
ă
rutat.Gerul face cu-o suflare pod de ghea 
ţă
între maluri,
 
Pune stre 
ş
inelor casei o ghirland 
ă
de cristaluri,Iar pe fe 
ţ 
e de copile înflore 
ş
te trandafiri,
ă
ne-aduc 
ă
viu aminte de-ale verii înfloriri.Gerul d 
ă
aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, sco 
ţ 
ând aburi lungi pe nare.O! tu, gerule n 
ă
prasnic, vin’, îndeamn 
ă
calul meu 
ă
ă
poarte ca s 
ă
geata unde el 
ş
tie,
ş
i eu! 
(Vasile Alecsandri,
Gerul 
)1. Selecteaz
ă
dou
ă
cuvinte care apar
ţ
in câmpului semantic al
iernii 
.
2 puncte
 2. Precizeaz
ă
rolul semnelor de punctua
ţ
ie din prima strof
ă
.
2 puncte
 3. Transcrie un vers care con
ţ
ine o locu
ţ
iune verbal
ă
, folosit
ă
cu efecte expresive.
2 puncte
 4. Men
ţ
ioneaz
ă
dou
ă
teme/ motive literare, prezente în poezie.
4 puncte
 5. Precizeaz
ă
dou
ă
m
ă
rci lexico-gramaticale prin care se eviden
ţ
iaz
ă
 prezen
ţ
a eului liric în textul dat.
4 puncte
 6. Explic
ă
semnifica
ţ
ia unei figuri de stil identificate în prima strof
ă
.
4 puncte
 7. Motiveaz
ă
plasarea în pozi
ţ
ie ini
ţ
ial
ă
, în fiecare catren, a substantivului
gerul 
.
4 puncte
 8. Comenteaz
ă
, în 6 - 10 rânduri, ultima strof
ă
, prin eviden
ţ
ierea rela
ţ
iei dintre ideea poetic
ă
 
ş
i mijloacele artistice.
4 puncte
 9. Ilustreaz
ă
una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu:
expresivitate, ambiguitate, sugestie,
 
reflexivitate 
), prezent
ă
în textul dat.
4 puncte
 
Varianta 1
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba ASUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)− Varianta 001 
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
adev 
ă
, pornind de la ideeaidentificat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Adev 
ă
rul ne face liberi [...] 
.
 
(Nicolae Steinhardt,
Jurnalul fericirii 
)
Aten
ţ
ie!
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:- s
ă
respec
ţ
i construc
ţ
ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizareamijloacelor lingvistice adecvate exprim
ă
rii unei aprecieri;
6 puncte
 - s
ă
ai con
ţ
inutul
ş
i structura adecvate argument
ă
rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa
ţă
de ideeaidentificat
ă
în afirma
ţ
ia dat
ă
, enun
ţ
area
ş
i dezvoltarea corespunz
ă
toare a dou
ă
argumente adecvateipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
18
 
puncte
 - s
ă
respec
ţ
i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie
ş
ide punctua
ţ
ie).
6 puncte
 
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba ASUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)− Varianta 001 
Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre
rela 
ţ 
iile dintre dou 
ă
personaje 
care apar
ţ
in unui
basm cult 
studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urm
ă
toarele repere:
-
prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construc
ţ
ia personajelor alese(de exemplu:
tem 
ă
, perspectiv 
ă
narativ 
ă
, ac 
ţ 
iune, conflict, rela 
ţ 
ii temporale 
ş
i spa 
ţ 
iale, construc 
ţ 
ia subiectului, modalit 
ăţ 
i de caracterizare, limbaj 
etc.);
-
eviden
ţ
ierea situa
ţ
iei ini
ţ
iale a celor dou
ă
personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaz
ă
,a statutului lor psihologic, moral etc.;
-
relevarea tr
ă
s
ă
turilor celor dou
ă
personaje, semnificative pentru ilustrarea rela
ţ
iilor, prin raportare ladou
ă
episoade/ secven
ţ
e narative ale basmului cult ales;
-
exprimarea unei opinii argumentate despre rela
ţ
iile dintre cele dou
ă
personaje, din perspectivasitua
ţ
iei finale/ a deznod
ă
mântului.
Not
ă
!
Ordinea integr
ă
rii reperelor în cuprinsul lucr
ă
rii este la alegere.Pentru
con
ţ
inutul
eseului vei primi
16 puncte
(câte 4 puncte pentru fiecare cerin
ţă
 / reper); pentru
redactarea
eseului vei primi
14 puncte
(
organizarea ideilor în scris 
– 3 puncte;
utilizarea limbii literare 
  – 3 puncte;
abilit 
ăţ 
i de analiz 
ă
 
ş
i de argumentare 
– 3 puncte;
ortografia 
– 2 puncte;
punctua 
ţ 
ia 
2puncte;
ş
ezarea în pagin 
ă
, lizibilitatea 
– 1 punct).
 În vederea acord
ă
rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s
ă
aib
ă
minimum 2 pagini.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba A
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)− Varianta 002 Scrie, pe foaia de examen, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Pe coastele Calabrei* vaporu-nainteaz 
ă
 În unda luminoas 
ă
ce noaptea fosforeaz 
ă
*; El taie-o brazd 
ă
lung 
ă
pe-al m 
ă
rii plai senin,
Ş 
i luna, vas de aur, plute 
ş
te-n ceruri lin.În dreapta, pe-ntuneric, se-nal 
ţă
-un negru munte,Vulcanul b 
ă
trân Etna cu lava stins 
ă
-n frunte; Sehastru ce cunoa 
ş
te al globului mister,El pare c 
ă
din sânu-i azvârle stele-n cer.În stânga e Carybda* s 
ă
lbatic 
ă
, stâncie.Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreapt 
ă
vaporul leg 
ă
nat,Ce calc 
ă
orizonul cu stele sem 
ă
nat.Dorm valurile m 
ă
rii sub atmosfera cald 
ă
.În baie azurie Sicilia se scald 
ă
Ş 
i-n umbr 
ă
ă
ă
torul,
ţ 
intind ochii spre mal,Aspir 
ă
-al Syracusei* parfum oriental.
(Vasile Alecsandri,
Pe coastele Calabrei 
)
* Calabria 
– regiune a Italiei meridionale*
fosforeaz 
ă
– (înv.) lumineaz
ă
în întuneric, manifest
ă
fenomenul de fosforescen
ţă
 
* Carybda 
– monstru acvatic care tr
ă
ia pe o stânc
ă
din strâmtoarea Messina; înghi
ţ
ea uria
ş
e cantit
ăţ
ide ap
ă
 
ş
i, odat
ă
cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere
* Syracusa 
– port pe coasta r
ă
s
ă
ritean
ă
a Siciliei
 
1. Men
ţ
ioneaz
ă
câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor
mister 
 
ş
i
parfum 
.
2 puncte
 2. Precizeaz
ă
rolul cratimei din structura
„stele-n cer 
”.
2 puncte
 3. Scrie dou
ă
expresii/ locu
ţ
iuni care con
ţ
in verbul
a c 
ă
lca 
.
2 puncte
 4. Men
ţ
ioneaz
ă
dou
ă
cuvinte din textul dat, a c
ă
ror form
ă
nu mai este acceptat
ă
de
DOOM 
,precizându-le forma literar
ă
actual
ă
.
4 puncte
 5. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizual
ă
.
4 puncte
 6. Explic
ă
semnifica
ţ
ia unei figuri de stil identificate în a doua strof
ă
.
4 puncte
 7. Prezint
ă
semnifica
ţ
ia titlului, în rela
ţ
ie cu textul poeziei date.
4 puncte
 8. Comenteaz
ă
, în 6 - 10 rânduri, ultima strof
ă
, prin eviden
ţ
ierea rela
ţ
iei dintre ideea poetic
ă
 
ş
i mijloacele artistice.
4 puncte
9. Motiveaz
ă
, cu ajutorul a dou
ă
argumente, prezen
ţ
a
descrierii 
în poezia citat
ă
.
4 puncte
 
Varianta 2

Activity (2,721)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alex Cernătescu liked this
Alexandra Marin liked this
Giulia Tudor liked this
Claudia Enache liked this
dineloo liked this
Claudia Enache liked this
Cris Tina liked this
MaryusGabor liked this
Maria Mirabela Pop liked this
Ifrim Valentina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->