LAPORAN AMALI 6 Tujuan Bahan Alat !

adas Teori : Untuk mengukur nilai pemalar Avogadro dengan menggunakan prosedur elektrolisis. : 1 mol dm-3 larutan kupum(II) sul at dan dua kepingan kurpum. : Bateri" #ikar $%& 'm3 " pen(am#ung klip #ua(a" ammeter" suis dan jam randik. : )roses *lektrolisis *lektrolisis adalah satu proses penguraian elektrolit kepada kompenenn(a dengan menggunakan tenaga elektrik.

+ukum ,arada( +ukum ,arada( )ertama men(atakan #aha-a amaun #ahan (ang terhasil semasa elektrolisis adalah #erkasar langsung dengandengan 'as amaun elektrik (ang mengalir melalui elktrolit. ,ormula : . / I 0 t 1i mana : . / amaun 'as dalam 2oulom# ( 2 ) I / arus (ang mengalir dalam ampere ( A ) t / masa (ang diam#il dalam saat ( s ) +ukum ,arada( 3e-$ men(atakan #aha-a amaun #ahan (ang #erlainan (ang terhasil ( terenap" ter#e#as atau terlarut ) oleh 'as amaun elektrik (ang sama adalah #erkadar songsang dengan 'as (ang ada pada ion terse#ut.

-

4ilai )emalar Avogadro 5erupakan satu hukum dimana gas-gas (ang mempun(ai isipadu (ang sama " pada suhu dan tekanan (ang sama" mempun(ai #ilangan 6arah atau molekul (ang sama. Bilangan molekul (ang ada pada isi padu gas tertentu adalah #e#as daripada sai6 ataupun jisim molekul gas terse#ut.4ilai teori #agoi pemalar Avogadro ialah 7.&$ 0 1&$3 )emalar ,arada( di#eri ormula : , / 4Ae 1imana , / )emalar ,arada( 4A / )emalar Avogadro e / 2as *lektron / 87%&& 2 mol-1 / ( 7.&$ 0 1&$3 mol-1 ) / ( 1.7 0 1&-18 2 )

2u'i dua kepingan kuprum dengan menggunakan kertas pasir dan tim#ang jisimn(a. !ekodkan peru#ahan (ang #erlaku di anod dan di katod. ($ m) . !ekodkan #a'aan ammeter. . $. 9elaraskan reostat untuk mem#enarkan arus ke'il melaluin(a. Tutup suis selepas 3& minit. Isikan #ikar dengan larutan 1 mol dm-3 kuprum(II) sul at sehingga separuh penuh. :. 3. %. <. #ateri )lat kuprum >arutan kuprum (II) sul at Rajah 4 Soalan: 1. =elaskan mengapa terdapat sedikit peru#ahan ke'il #agi kedua-dua nilai ini dalam eksperimen (ang telah dijalankan.. 9e'ara teori" pertam#ahan jisim dalam satu elektrod kuprum sepatutn(a sama dengan pengurangan jisim di elektrod (ang satu lagi. Tuliskan persamaan tindak #alas (ang seim#ang untuk tindak #alas (ang #erlaku di anod dan katod. 9ediakan alat radas seperti dalam rajah :" hidupkan suis dan mulakan jam randik. Basuh kepingan kuprum dan keringkann(a dengan propanon dan tim#ang sekali lagi. ($ m) $.Prosedur: 1. 7.

4(atakan dan jelaskan dua 'ara untuk memper#aiki ketepatan keputusan (ang diperolehi. (: m) :. (: 0 3 / 1$m) .3. 9elain daripada mengukur nilai pemalar Avogadro" nyatakan dan jelaskan empat kegunaan proses elektrolisis dalam industri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful