P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 22, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב פ רתיה תכאלמב הישיר קיס תבש ק ז

www.swdaf.com 1
ב דומע וק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
והאלימו ינשה בשי ,והאלימ אלו חתפה לע דחאה בשי .הנשמ - בשיו ינשה אבו ,והאלימו חתפה לע ןושארה בשי .בייח ינשה
ול ךלהו ןושארה דמעש יפ לע ףא ,ודיצב - .רוטפ ינשהו ,בייח ןושארה המוד הז המל אה - אצמנו ,ורמושל ותיב תא לעונל
וכותב רומש יבצ .

א דומע זק ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
אתפסות הדיצ המדקש ינפמ רוטפ ךשחתש דע בשיל ןיוכתמש יפ לע ףא וכותב יבצ אצמנו חתפה לע דחא בשי (םש)
לטב הסכתמל וכותב יבצ אצמנו לדגמה תא לעונל המוד הז המל ,הבשחמל בשיל ןיוכתמש יפ לע ףא הכותל תרופצ אצמנו תי
,רוטפ הבשחמל הדיצ המדק לבא דוצל ןיוכתמה אלא בייח אוהש ךל ןיא ,הבשחמל הדיצ המדקש ינפמ רוטפ ךשחתש דע
ןיתינתמב ינתקד ונייהו ,הלחתמ דוצינ היה אלו דוצינ אוה וישעמ ידי לעש ןויכ אוה רוסא לבא רוטפ אכה ינתקד רוטפד רשפאו
נל ,וכותב יבצ אצמנו ינתק אכהו וכותב רומש יבצ אצמנו ורמושל ותיב תא לעו וניאש רמול רמאק רתומו רוטפד רמול שיו
הוהד יאמו חתפי המל ותדיצב וישכע ףיסומ וניאו ןיוכתמ אלב וכותב דוצינ אצמנו הדיצל ןיוכתנ אלש ןויכד ,חותפל ךירצ
ב ותדיצב אתיירואד ארוסיא דיבע אלד ןויכד ,הוה ופוסב רתומ אוה ירה ותלחת , ימלשוריבו (ו"ה) לוענל וריתהש הארנ
רתומ אליממ יבצה דוצינ ךכ ידי לעש יפ לע ףא ותיב רומשל ךירצ אוהש ןויכד ,וכותבש יבצו ותיב רומשל ותיב הלחתכל
דבלב יבצה תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו אנוה 'ר םשב ןוב 'רב אסוי 'ר אכהד ןיקרפב ןניסרג יכהד , יה וכרדכ ץר יבצ ה
םיגד לש הלמנ תולעהלו ותולעהל ןיוכתנו רהנב עבעבמ קונית האר ,רתומ יבצה דעבו ודעב לענו ודעב לוענל ןיוכתנו
רתומ ומע אנוח 'ר םשב ןוב רב יסוי יבר , רתומ ומע םיבוהז לש רורצ תולעהלו ותולעהל ןיוכתנו לגב חקפמ היה , הז יפלו
ודעב לוענל ןיוכתנו ןנירמאד אה רמאק ודעב ףא לוענל ןיוכתנ םא אלא רמאק דבלב ודעב אל , לוענל ךירצ וליאש רמולו
וכותב דוצינ יבצה אהיש ןווכתמש יפ לע ףא רתומ ודעב .

א דומע חל ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.המוד הז המל אה תיבה ךותב יבצ שיש ןוגכ שוריפ .וכותב רומש יבצ אצמנו ורמשל ותיב לעונל :ןושאר י"ע דוצינש רחאמ
רתומ ותרימש לע הרימש ול ףיסומש יפ לע ףא לוענמב דוע לענו הז אבו ךכב רומש אוהו הפוגמ תלדהו ... בתכ ל"ז א"בשרהו
ב רומשלו ותיב הלחתב לוענל וריתהש הארנ ימלשוריבו הזה ןושלב ףא ותיב רומשל ךירצ אוהש ןויכו וכותבש יבצו ותי
דבלב יבצה תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו רתומ אליממ יבצה דוצינ ךכ י"עש יפ לע יבר [ו הכלה] ימלשוריב ןניסרג יכהד
נב עבעבמ קונית האר רתומ יבצה דעבו ודעב לענו ודעב לוענל ןיוכתנו וכרדכ ץר יבצ היה אנינח 'ר םשב ןוב רב יסוי ןיוכתנו רה
תולעהלו ותולעהל ןיוכתנו לגב חקפמ היה אנוה יבר םשב ןוב יברב יסוי יבר רתומ ומע םיגד לש הליחנ תולעהלו ותולעהל
רתומ ומע םיבוהז לש רורצ ףא לוענל ןיוכתנ םא אלא רמאק אקוד דבלב ודעב אל ודעב לוענל ןיוכתנ רמאד אה הז יפלו
ב לוענל ךירצ וליאש רמולו רמאק ודעב וכותב דוצנ יבצה אהיש ןיוכתמש יפ לע ףא רתומ ודע ל"ז ל"כע םיהומת וירבדו
ול ריתנ ותיב לוענל ךירצ אוהש ינפמ יכו רתומ אהי יבצה דעבו ודעב לוענל ןיוכתמב וליפאש רשפא ךאיה הברה יניעב
י אוהש לכ יבצה דעב לוענל ןיוכתמ וניאש 'יפאש רמוא ינאש אלא דוע אלו תבשב הכאלמ תושעל יאשו וכותב יבצהש עוד
הישיר קיספב ןועמש 'ר הדומד [מ"כו .הע ףד] ןיתלכמ הלוכב ןנירמאד ונייהו רוסא וכותב דוצינ יבצה אהי אלש ול רשפא
תומי אלו כ"חאש יפ לע ףא ללכ יבצל ןיוכתנ אלו ותיב תא לוענל ןיוכתנ םאש רמול אוה רחא ןינע ימלשוריב ורמאש וזו
ומ וכותב רומש יבצה אצמ ותיב תא חתפיש ביוחמ וניאש רמולכ רת והיש אלו לגב חקפמו רהנב עבעבמ קונית וזל וכמסו
הזב אצויכו רתומ שפנ חוקפ לש הכאלמ התוא םע תושרה תכאלמל ןיוכתמ וליפא שפנ חוקפ ןינעבש יפל םנינעב שממ תומוד
ה הבוחו הוצמ תכאלמ אוהש ינפמ םעטהו (ב דפ ףד) אמוי 'סמב ןליד ארמגב ורמא םע ןיוכתמ אוהש יפ לע ףא ךכיפל וילע אי
וילע הבוח תלטומה שפנ חוקפמ ןינע םושב ענמי אלש ידכ םימכח וריתה תבשב הרוסא איהש תרחא הכאלמל הכאלמ התוא
יבצ יבגד ימלשוריב ןושלה תא ונישש והזו םולשו סח תושרה תכאלמב לבא

י קרפ תבש תוכלה הנשמ דיגמ
גכ הכלה
. . . בתכ ל"ז א"בשרהו וריתהש הארנ ימלשוריבש ףא ותיב רומשל ךירצ אוהש ןויכד וכותבש יבצו ותיב רומשל הלחתכל לוענל
.ל"כע דבלב יבצה תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו רתומ אליממ יבצה דוצנ ךכ י"עש יפ לע ךכ לכ לקהל ןיאו :

גי קרפ תבש םירובג יטלש ג תוא
י"פ הנשמ דיגמו ן"רה וירבד ואיבהו בתכ א"בשרה יבצ ותיבב היהש חתפה תא רגסש םדוק עדוי היה םאש תבש 'להמ
תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו אליממ יבצה דוצנ הליענה י"עש פ"עאש וכותבש יבצהו ותיב רומשלו ותיב רוגסל רתומש
"במרהו ן"רהו תיבה רומשל ימנ ןיוכתמש אלא ודבל יבצה ףא לועניש םדוק תיבב יבצ שיש עדוישכ ירבסו הילע יגילפ ן
הישיר קיספ יוהד תיבה לוענל ול רוסאש יבצה תדיצל ללכ ןיוכתי אל וליפאו תיבה תרימשל ןיוכתמש פ"ע ירבדל אתשהו
כתמ וניא הישיר קיספה דיבעד השעמ ותואבש אקוד ונייה רוסא הישיר קיספד ל"יקד ג"עאד ןידמל וניצמנ א"בשרה ןיו
זא רתיה רבדל םג ןיוכתיו ומע רתיה רבד כ"ג השוע השועש הישיר קיספה ותואב םא לבא ומע רתיה רבד השוע וניאו
ירש ול םג ןיוכמו הישיר קיספ דיבע 'יפא וז איה אלוק יכ תמאבו תלוז תושעל רשפאש השעמ לכד 'ודחב יתבתכ ינאו
שיר קיספב 'יפא השעמ ותוא דיבע 'יפא זא הישיר קיספה הישיר קיספב תושעל ןיוכתמ אל יכ ירש הי םש יתכראהו
:וירבדמ ירבד םה ו"ק יכ ירבדל לודג עויס א"בשרה ירבדמו


ד"סב פ רתיה תכאלמב הישיר קיס תבש ק ז
www.swdaf.com 2

ת ןימוח שוהי ברה ,ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה / די ךרכ / ב היזיוולט / ןזור לארשי ברה ,טריביונ ע
ברה והי ברה ,ל"צז ןייטשנייפ השמ ןזור לארשי ברה ,טריביונ עש
היזיוולט תבשב רוגס לגעמב
הלאש תובושתו
ישאר םיקרפ
א עקר .
ב ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה תבושת .
ג טריביונ עשוהי ברה תבושת .
* * *
א עקר .
תמלצמ תנווכמה העובק המלצמב רבודמ .תטלוק השדעה ןיעש המ לכ תא ךסמ ג"ע תוארל תרשפאמ רוגס לגעמב היזיוולט
אדוומו ךסמב הפוצ ןוחטב שיאו ,רומש םוקמל תישאר תלד ינפל ללכ ךרדב ,םייוסמ עטקל ךרדב .םיסנכנה תוהז תא וז

תומלצמ ,םישיגר םירוזאב תועונת רחא בקעמל םג תוגוהנ ולאכ םירתאל תוסינכב ,םילינימרטב ,הלפכמה תרעמ"ב ומכ
םיחותפ םניאש) םיבר קסע יתבב ,ןולמ יתבב ,םיבושי ירעשב ,רהוסה יתב תורישב ,םיינוחטב תבשב הטישה .ב"ויכו (
.תישארה הסינכב עובק רמוש םיקיסעמה םייטרפ םיתבל 'יפאו ,תובא יתב ,םילוח יתבל םג תסנכנו תטשפתמ

קר םדאה םיתעל .ךכל עדומ םלוצמה חטשל עלקנה ,"םלוצמה םוחתל" סנכהל תבש רוסיא שיה הלאשה הלוע תחא אלו
ךסמה ג"ע עיפוהלו המלצמה ןיעל ףשחיהל .

ןלהל .ןודנב םיבתכמ יפוליח

לארשי ןזור

ב ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה תבושת .
ב ,ב"משת תבט ג"י ,ה" 8.1.82
דובכל
ןואגה רידאה
יבר א"טילש ןייטשנייפ השמ
וינ קרוי
הרא ב"
ןודנה : הרבעה רוגס לגעמב היזיולטב םלוצמה םוקמב תבשב
ךותמ :האבה הלאשב םעפ אל ונלקתנ םייגולונכט םייתכלה םיאשונב ונתוקסעתה
תומוקמב .רוגס לגעמב היזיולטב םיסנכנו םירבועה תא תוארל םויכ גוהנ םיבר המלצמ תנווכמ יפלכ אצמנה ךסמ ג"עו חתפה
חטשה תא תקרוס איהו ,המלצמה ךותב םרז שי תיגולונכט הניחבמ .האור המלצמה ןיעש לכ תא םיאור םוקמ קוחירב
.הדוקנ רחא הדוקנ ,הינשב םימעפ תורשע םלוצמה

בושח חטשב הדוקנל המיאתמה ךסמב הדוקנהש גאוד דבלב ינורטקלא רודיס אלא הנומת תטלקנ וילעש רמוח ןאכ ןיאש ןייצל
.תורידתב תקרסנ היהת

תעפוה .םייניבה ינווג לכו רוחש דע ןבלמ ,תעגופ המלצמהש ןווגה יוניש השוריפ המלצמה ןיע תחת אוהש לכ ץפח וא םדא
המלצמב םגרותמ ןווגה יוניש םיטלפנ ךסמה תרונמב .ךסמב יונישל כ"יעו ,חתמב לק יונישל םינורטקלא םהש הדוקנ לכבו
המלצמה לש חתמב היולת "החירז"ה תמצע .דימ םלענ "ורוא" רשא ,ינחרז רמוח י"ע רוא תדוקנ ןיעמ תרצונ ךסמב םיעגופ
.חטשב םיאנתה יפל

םא תמיק וב םוקמל םדא ןמדזמ המלצמ וזכ ו תובוחרב 'יפא) (םירוזמרב - "טבש" תחת רובעל תבש רוסיא שי םולכ
הלועפ ןאכ שי יכו ?המלצמה תילמשח ,הביתכ וא םושיר תלועפ וא ,םדא ידיב תישענה תרסואה ירהו תמיקתמ הנניא וז
אכהמ הביתכ ימס הרואכל ללכבו ,"ארמימכ עגר" הלוכו .

אנא עה יכ תידיימ תונעיהל הדונו ,התמרה ותעד תא ר"תכ הוחי , .דאמ ישעמ ןינ

ד"סב פ רתיה תכאלמב הישיר קיס תבש ק ז
www.swdaf.com 3
ארקיב אתיירואד
ברה סדנהמ ,ןזור לארשי
ןולא ןויצע שוג ,תובש
סב ב"משתה תנשב חלשב תשרפל טבשב יעיבש ד"
דובכל ,הכרבו םולש תכרבב א"טילש ןזור לארשי ר"רהומ ג"הרה ידידי
רשקב ינפל רובעל הלאשהל המלצמ וניאש בתכ הזש רחאמש א"טילש יבס ירומ בישה ,ןינב הזיא חתפב דמועש
יה לכל אוה ,ףידע וליפאו ,םייקתמ רתו רתויה לכל יוה קר רבועה דצמש רחאמו ,ןנברד רוסיא קר קיספ אלד אשיר
תבש םדוקמ רדוסמש רחאמ רוסיא ןיא המלצמה תא רדסמה דצמ םגו .רתומ זא ,היל תפכיא .

תודידיב
כדרמ י רלדנט
ידכ םתוח ךכ ינירה ;יתקספ ךכש היאר תפסותל יתמיתח ןאכ ףרצאש א"טילש ןזור לארשי ר"רהומ ג"הרה תשקב אלמל
םואנ ,קראי אונב ב"משת טבש שדוחל 'י םויב
השמ ןייטשנייפ

ג טריביונ עשוהי ברה תבושת .
ב א"נשת ולסכ ח"י ,ה"
ברל א"טילש טריביונ י"רגה ןואגה
הכרב ,ס"טכו םולשו
יתלבק .תסנכ תיבל רשקב ,תבשב רוגס לגעמב היזיוולט רבדב ותלאש ןופלטב

ןכבו יתחלש .ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה רודה ןואג לש ותיב תא דוקפל יתיכזו ב"הראב יתרקב ,ב"משתב תובר םינש ינפל ,
.רוגס לגעמב היזיוולטל רשקב ב"צרה בתכמה תא ול

הזו ושלה) ינבישה רשא דאמ השק י"תכה .קספה רושיאלו היארל ףדה ילושב םתח ומצע ל"צז ברה ךא דכנה לש איה ן
:(ונקיתעא ןכלו האירקל
ינפל רובעל הלאשל רשקב" המלצמ אמש א"טילש יבס ירומ בישה ,ןינב הזיא חתפב דמועש רח םייקתמ וניאש בתכ הזש
מש רחאמו ,ןנברד רוסיא קר רתויה לכל אוה ,ףידע 'יפאו רתויה לכל יוה קר רבועה דצ ספ םגו .רתומ זא ,היל תפכיא אלד ר"
."תבש םדוקמ רדוסמש רחאמ רוסיא ןיא המלצמה תא רדסמה דצמ
ינירה .ןייטשנייפ השמ םואנ ,קרא אונב ב"משת טבש שדוחל 'י םויב םתוח ךכ
ןכתי הדוקנב קוספי ר"תכ יכ עיצא ןבומכו ,היל תפכיאד ר"יספ בשחנ ד"דנבש םא חמשאו ,ותערכה ונעידוי םא דאמ חמשא .וז
.סקפב ונבישי

ארקיב אתיירואד
לארשי ןזור
עב א"נשת לולא 'ו ,ה"
בכ ןזור א"טילש י"רגה ונדידיו ונדבוכמ '
השדחא ת"כעמשו ט"
... ,ל"צז השמ תורגאה לעב ירבד ירחא רהרהאש יכנא ימ יכ יתינע רבכ ,ק"ש ינפלמ ןווכמ ,רוגס לגעמב היזיוולט ןינעב
.םויק ול ןיא יאדוש טרפבו

דועו .'ה םש וילע םיבתוכש בשחממ היארהו ,םדא תרוצב תודורטקלא הז .בתכ הזש ללכב רמוא ימ ,

יתרבדו .בתכ הז ןיא יכ שושחל םוקמ ןיאש יל רמא אוהו א"טילש א"זשרגה ר"ומ םע

אלא םרוג אוה רבוע םדאש י"ע קרו ,םרז ללכב ןיא םירבוע ןיאש ןמזב אמש ינששוח יכ ,הבושת אנאו ןייעל שי ןידעד
.לוקמרב םויה יוצמ הז רבדו ,הנומתה העיפומו םרזל

הרבב ט"חוכו ת"
עשוהי טריביונ

רעה ת :ןזור לארשי ברה ,ררבתהש יפכ "ףס" ןהב ןיאו תופיצרב תולעופ קושב תולבוקמה רוגס לגעמב היזיוולט תומלצמ
ב"ויכו םדא תעונת תשחרתמ רשאכ קר ןתלעפהל םרוגה .ד"סב פ רתיה תכאלמב הישיר קיס תבש ק ז
www.swdaf.com 4
ת ןימוח ב רוגס לגעמב היזיוולט תומלצמ / ןזור לארשי ברה , גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה / הכ ךרכ /
ריעב 1 בוחר לכב וניקתה םילשוריב הקיתעה המלצמ הלאשה .בוחרב הארנש המ לכ תמלצמו ,םויה תועש לכ תלעופה
2 רהש ,ולא תובוחרב תבשב ךליל רתומ םאה :איה רבכו ?ותנומת תמלטצמ ותכילה ידי לע י הלאשנ ר"ה ח"וממ וז
"היל אחינ אלד אשיר קיספ" אוה ומעטש ,יל ורמאו ;תוטישפב ריתהו ,ל"צז ךברעיוא ןמלז המלש .

א היל אחינ אלד אשיר קיספ .
םנמא וניא בשחנד ,רתומד ךורעה תעדו ,הזב םינושארה וקלחנ ירהש ,ריתה דבל הז םעטמ אלש הארנ לבא .ןווכתמ
אוהש לכש ,ןנברדמ רוסא םוקמ לכמ ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ בשחנש ףאש ,'סותה תעד קיספ ןווכתמכ וניד אשיר .
בוטו ,הב םגמגל שיו ...תוכז םהילע דמלל שיו ,רתיה םיגהונ םלועהו" :םייסמו ,תועדה יתש ואבוה חי,כש ח"וא ע"ושבו
פש העשב תיבחה תחת ילכ אהי אלש םגיהנהל הנשמבו ".בקנה םיקקו - הרורב אלש גוהנל יואר ןכ לע" :(ז"טה םשב הנ ק"ס)
היהיש ,הכורא אזרב ןכ םג היהיש ךירצ םוקמ לכמו .(ךורעה) הנושאר העד לע ךומסיו דוביאל טחסנה ךליו ויתחת ילכ חינהל
ןגמבו ".אתוביטל יתרת - עמשמ םהרבא וליפאד .ומעט םש ןייע ,םגהנמ לע םחינה הכורא אזרב אלב

לכמ היל אחינ אלד אשיר קיספ לש רתיהה לע ךומסל השק השעמל םוקמ ןגמה לש ומעטו . - ךורעה ילב םגש ,אוה םהרבא
.הטיחס לש באל המוד וניא דוביאל ךלוהש ןויכש ,תיבחה תחת ילכ ןיאשכ ריתהל שי לכ לע םינפ ךמס לע ריתהל ןיאש ןניזח
םימעט דוע חכמ ריתהל שיש התיה ל"צז ךברעיוא ז"שרה לש ותנווכש חרכהבו ,ךורעה .

ב ןווכתמ וניא .
דוע ינבאה תרבס יפל ל"י - רזנ (דצק 'יס ח"וא) ותנווכ םא תיבב יבצשכ תלד רוגסל רתומש ,א"בשרה תעד תא ריבסהש
תיבה תרימשלו יבצה תדיצל ,םירבד ינשל ותנווכשכ םגו ,תיבה רומשל איה תלדה תריגסב השקהו . רה קיספ ירהו ,ן"
?הדיצל םג ותנווכשכ ןכש לכו ,יבצה תא דוציש אשיר ינבאה ץריתו - אמרג קר איה יבצ תדיצש ,רזנ ק"ב) ש"ארב ןניזחדכו ,
רוטפ ,ותכאלממ ולטיבו םדא םש אצמנש תיבב תלד רגוסהש (ג 'יס ח"פ תב ֶ שמ .אמרג אוהש ןויכ , ,תלדה תריגס כ"א
הרסא תבשחמ תכאלמש םושמ ,םעטהו .בייח שדוק תבשב םוקמ לכמו ,אמרג אלא הניא ,יבצה תדיצל קר ותנווכשכ
תדיצו ,הרות ןכל .איה תבשחמ תכאלמ וז ךרדב יבצ ךירצ ןאכ ןיא ,אשיר קיספ אוהש ףא ,דוצל ןווכתמ וניאש לכו ;הנווכ
תבשחמ תכאלמ .

יפל הזל הנווכ ול התיה אל םא ,ותעייסמ חורו הרוזהש הארנ הז - ףא ,םשגמ הליצהל ידכ גגהמ ותאובת קרזש ןוגכ
ץומה רזפת חורהש אוה אשיר קיספש - א םוקמ לכמ הרוז תכאלמ ןאכ ןי . רמאנ םא םג ,התעמ םדאש רישכמל ברקתמה
אשיר קיספ אוהש ףא ךכל ןווכתמ וניאש לכ םוקמ לכמ ,תבשחמ תכאלמ הזב שי םלצמה - רתומ תכרב ןייעו . - לאומש
יבהש ,זי 'יס ק"ב ינבאה תרבס א - .רחא ןפואב לבא רזנ ..

ט קלח רמוא עיבי ת"וש - הל ןמיס םייח חרוא
(א הנה וכה לא םיליבומה תובוחרב ,םילשוריב הקיתעה ריעב תומלצמ ןוחטבה ישנא וביצה ולא םימיב יברעמה לת ,
,יברעמה לתוכב ללפתהל םיאבה תא חטבאל תנמ לע ,םיבשו םירבועה תא תוהזל ולכויש ידכב ,םיבר םיוג םש םייוצמש
,בוחרב הארנש המ תא םלצל ,םויה תועש לכ ךשמב יטמוטוא ןפואב תלעופ המלצמהו תבשב תכלל רתומ םא יתלאשנו
צהל ןיוכתמ וניא ומותל ךלוההש פ"עאש ,הלא תובוחרב הישיר קיספ רדגב אוה םוקמ לכמ ,ללכ םלט ךלוהה ילוא כ"או ,
?ודספהב ורכש אצי ,הלא תובוחר ךרד יברעמה לתוכה לא תבשב

(ב רוסיא םוש השוע וניא ,איהה המלצמב םלטצהל ןיוכתמ היה םא וליפא ,המלצמה ינפל רבועה יכ ,ריתהל יתבשהו
אתיירואד ןיא עייסמ (א גצ תבש) ל"יקד יאממ ערגו , השוע םוליצה תנוכמ ,םש רבוע היה אל םא וליפא ירהש ,שממ וב
אוהה בוחרב שחרתמה לכ תא תמלצמו ,יטמוטוא ןפואב התלועפ תא בק 'יס ח"ואח) דודל ןרק ת"ושב אידהל יתאצמ ןכו .
בשב דומעל יאשר םא ,אבצל וסויג ינפל ,תבשב תונוטלשל ותנומת שיגהל בייח היהש ימב ,לאשנש ,(ד"עס בכק ףד דגנ ת
םוש השוע וניאש טושפ םלטצהל םוליצה תנוכמ לומ דמועה שיאהש ,בתכו .םלטצהל ,ם"וכע התוא ליעפמש םוליצה תנוכמ
.שממ וב ןיאש עייסממ ערגו ,הרותה ןמ רוסיא אלד הישיר קיספ יוה אהד ,הישיר קיספ םושמ ד"נב רוסיא ןיא ןכש ןויכמו
ספ בישח היל תפכיא אלד אכיה ףאד] .היל אחינ לע תישענה הלועפב ללכ הנהנ וניאש לכש .היל אחינ אלד הישיר קי
היל אחינ אלד הישיר קיספ ללכב יוה ,ודי .יתירחא אנעשוה היל תיאד (ב גל) הכוסד איההב (א גק תבש) 'סותה ש"מכו ,
.[(א ו תובותכ) ש"שרה ישודיחב כ"כו .היל אחינ אלד ה"דב (כש ס"ס) הכלה רואיבב ב"נשמה כ"כו לע ףאו ל"יק אל ןנאד בג
ירמגל רתומ ל"חינ אלד הישיר קיספ ל"סד ךורעהכ ןנברד ארוסיאד ל"סד (א גק תבש) ש"ארהו 'סותהכ ל"יק אלא ,
ברה ש"מכו .(כש ס"ס) ע"שב ןרמ ירבדמ אידהל חכומ ןכו .ן"רהו א"בטירהו א"בשרהו ן"במרה תעד ןכו ,אכיא אהימ
.םש הרורב הנשמ ברהו הדוהי הטמ קר והז מ"מ אלד הישיר קיספ ןנברד רוסיאב לבא ,הרותה ןמ אוה רוסיאה רקיעשכ
ירמגל רתומ היל אחינ (א גק) תבש תופסותב הנה יכ . . . . מ"מ ,ךורעה תעדכ רובסנ אל םא וליפאש 'סותה 'דמ אידהל חכומ
הוצמד ,ל"נה 'סותה תיאר תוחדל שי ה"אלבד ףאו .ל"חינ אלד ר"פ ריתהל שי אהימ ןנברד רוסיאב 'סותה ש"מכו) .ינאש
(א גק) תבש 'סותב שרופמש ןל יגסת מ"מ (א ש"ע .(א הע תבש) המלשהה 'סב כ"כו .ל"נה הנובה פ"ר ש"ארהו .ו תובותכ
קספ ןכו .רתומ ל"חינ אלד ר"פ ןנברדבד ל"נה . . .

ד"סב פ רתיה תכאלמב הישיר קיס תבש ק ז
www.swdaf.com 5
(ה . . . ע"שה ןרמ 'דכ לקהל ןניטקנ הכלהלו קיפנו ליאוה רימחה ת"העב ןודינב אקודד הארנ ,רימחהש י"בבש וירבדל וליפאו .
שרגל לקנב רשפאש ןויכ ,רמד הימופמ .ירש ארשמ ה"אלה ,די יחמב םיבובזה

(ו תבשל וישודיחב א"בשרה ש"מ פ"ע ד"נב ריתהל ףינסל ףיסוהל שיו (א זק) לוענל רתומש ,ימלשוריהמ דמלש ,
,וכותב רשא יבצה םג רומשלו ,ורמושל ותיב תא הלחתכל דוצינ ךכ ידי לעש יפ לע ףא ,ורמושל ותיב ךרוצל השוע אוהש ןויכש
.דבלב יבצה תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו .רתומ ,אליממ יבצה ן"רהו אוהש ינפמ וטאד ,ז"ע דאמ המת (גרואה קרפ ףוס)
דעב לוענל ןיוכתמ וניא םא וליפאש אלא דוע אלו ,תבשב הכאלמ תושעל ול ריתנ ,ותיב תא רומשל ךירצ עדויש לכ ,יבצה
.תומי אלו הישיר קיספב ש"ר הדומ (א גק תבש) ןנירמאד ונייהד ,רוסא ,וכותב דוצינ היהי אלש רשפא יאשו ,וכותב יבצהש
.ש"ע םג דיגמה ברה .כ"ע .ךכ לכ לקהל ןיאו ,ז"ע בתכו ,א"בשרה ירבד איבה (ג"כה תבש 'להמ י"פ) תועושי ןואגהל יתיארו
בתכש (ה"קס זטש 'יס) בקעי תומי אלו הישיר קיספב ש"ר הדומ ןנירמא אל ןאכ דעד ,ל"נה א"בשרה תעד בשייל
דחא ןינע אלא וב ןיאש רבדב אלא ,רוסאש ותואו ,ירשפא יתלב רבדה ירהו ,תומי אלש ותעדו ףועה שאר ךתוחה ומכ ,
מהל ןיוכמ וניאש יפ לע ףא ,רסאנ ןכלו ,ףועה תתימ ומצע אוה שארה ךותיח ונייהד ומצע ןינע ןויכש ,ףועה תא תי
,וגרוהל ןיוכמכ אוה ירה ,ףועה שאר ךותחל ןיוכתמש תלועפ איה דימת היישעה ףוגש תיבה תרימשל ותיב לעונה לבא
ירקמ אל הז ,היישעה ףוגב רוסיאה ןיאו ,תיבה תליענ י"ע אליממ דוצינ אוהו תיבה ךותב היה יבצש ןמדזנש אלא ,רתיה
ינע ינש ןאכ שיש ןויכ ,הישיר קיספ םידרפנ םינ ,ב"ע ו"כד ,אס 'יס ב"ח ,אמק) בישמו לאוש ת"ושב ראבתמ הז ןיעכו .כ"ע .
.(ב"ע זנ ףד ,טסק 'יס ב"ח ,האתילתו המצע הכילהב ןיא ,ב"ויכו ,ללפתהל תנמ לע אוהה בוחרב ךלוההש כ"ג ןאכ ז"פלו
ו רבוע לכ תמלצמה המלצמ םש שיש ןמדזנש אלא ,רתיה תלועפ יאדוב איהו ,רוסיא םוש םינינע ינש םה ולאו ,בש
ריתהל שי ע"כל ,היל אחינ אלד ןויכו ,א"בשרהד אבילא ,הישיר קיספ ןיד ןאכ ךייש אלו ,םידרפנ . שי םירבדה קוזיחלו
ורמושל ותיב לעונב יריימד םושמ ,א"בשרהד ט"הד ,(גכ 'יס ח"ואח) א"ח םילעפ בר ת"ושב ח"ירגה ש"מ םג איבהל
וכותב יבצהו אתלימ ארכנימ אלד , יבצה ליבשב לעונ אוהש ללכ ,דימת וכרדכו ,תיבה רומשל לעונש רתוי הארנ הברדאו ,
חתפה רקיעש ןויכ ,יבצה תדיצל םג ןיוכתמש פ"עאש ל"ס ה"שמו ,תיבבש יבצה תא ללכ האור וניא ,לעונ והאורהש
.רתומ ,תלדה תליענ לש השעמה ףוגמ תרכינ יבצה תדיצ ןיאו ,תיבה תרימשל השענ ןיד ךייש אלו אלא הישיר קיספ
וישעמב אידהל רכינ רוסיאהשכ .ש"ע . שיש ןמדזנש אלא ,רוסיא השעמ םוש הב רכינ ןיא המצע הכילההש ןויכ ז"פל םגו
ךומסל שי ןנברדבו היל אחינ אלד ר"פ יוהד ד"נבו ,א"בשרה תעדל ,הישיר קיספ םושמ הזב רוסאל ןיא ,המלצמ םש
ריתהל א"בשרה לע יאדוב . תיאר וזמ הלודגו ,ולש ןודינב (גפ 'יס) ג"ח דופאה בשח ת"ושב י לכבש וניקתה תונוטלשהש
קזח רוא קלדנ ,אוהש ימ הלילב וילא ברקתמשכ ,ריעה תובוחרב רשא תיב ללש לולשל םיבנגל עירפהל ידכ הנווכהו ,
,הבכנ רואה וכרדב ךישממ אוהשכ םגו ,םהה םיתבה די לע תבש לילב רובעל רתומ םא לאשנו ,זב זובלו כו שיאהש ןבומ
הקיפסמ הרואת שיש ןויכמ ,היל אחינ אלד הישיר קיספ אוהש אלא ,תובכל וא קילדהל ןיוכתמ וניא אוה ומותל רבועה
הזב לקהל ל"נה א"בשרה תעד ףרצל בתכו ,ריעה תובוחרב . ףאד ,א"בשרה תנווכ םירובגה יטלשב ריבסהש המ פ"עו
תואבש אקוד והז ,רוסא תומי אלו הישיר קיספ ל"יקד םא לבא ,רתיה רבד ומע השוע וניא ,הישיר קיספ וב שיש השעמ ו
רתומ הישיר קיספב וליפא זא ,רתיהה רבדל ןיוכתמו ,רתיה השעמ ומע השוע ,הישיר קיספ וב שיש השעמ ותואב .
הישיר קיספ אוה םגו ,ךכל ללכ ןיוכתמ וניאו ,יוביכה וא הקלדהה םע רשק םוש הל ןיא בוחרב הכילההש ןויכ התעמו אלד
ש"ע .ריתהל א"בשרה לע ךומסל שי ,הרות רוסיא וב ןיאש ל"חינ ןודינב ריתה (זלק 'יס) ח קלח ריאמה אגרש ת"ושב םג .
הכילההש ןויכש ,ונודינל הזמ דמלו ,א"בשרה ירבד בושייב ל"נה בקעי תועושיה ירבד פ"ע ל"נה א"בשרה תעד ףריצו ,הז
תכילה ידי לע ןמדזנש אלא ,רוסיא הב ןיא המצע .ש"ע .הישיר קיספד רוסיאה הזב ךייש אל ,ויוביכו רואה תקלדה בוחרב ו
.רורב הזו .ריתהל שיש ד"נב ש"כו

קספ ןכש תמא ידיגמ יפמ יתעמש ןכו ,יברעמה לתוכה לא ולא תובוחר ךרד תבשב רובעל ד"נב ריתהל אנידד אנקסמ
רקיע ןכו .ךבריוא ז"שרגה .

תבשב רבועה ןידב /םיאולימו תופסוה/ בשו רבוע לכ תומלצמ רשא תומלצמ תובצומ םשו ,יברעמה לתוכה לא ליבומה בוחרב
.דופאה בשח ת"ושמ הזל אמגוד איבהו ,תבשב םש רובעל ריתהל רבחמה הלעהש ,יטמוטוא ןפואב טבש ת"ושב תעכ ר"וש
(טס 'יס ח"ואח) ט קלח יולה יברה תושרב ורבועבו ,ומות יפל תבשב בוחרב רבועהש ב"ויכ לאשנש למשח רוא קלדנ ,ם
העונת םוש השוע וניאו ,הכאלמ תרטמל הנווכ םוש ול ןיאו ,ומותל ךלוהש ןויכ ,םולכ ךכב ןיאש קספו ,יטמוטוא ןפואב
רוסיא םוש הזב ןיא ,ב"ויכ רבד לכ וא ,רוא קלדנ ותמרגבש יפ לע ףא ,וז הרטמל 'להמ בי קרפ) דיגמה ברה ש"מל ימדו ,
,שיטפב הכמ ןידב ,(ב"יה תבש ש ינפמ ,תומי אלו הישיר קיספ יוהד וב רמול יואר ןיא ,ללכ הכאלמל ןיוכתמ וניאש לכ
ללכ הכאלמ ןאכ ןיא ,ןיוכתמ וניאשכש . . .ד"סב פ רתיה תכאלמב הישיר קיס תבש ק ז
www.swdaf.com 6
אי קרפ ארקיו
(טכ) ץֶ ראָ ָ ה לַ ע ץֵ רֹשּׁ ַ ה ץֶ ר ֶ שַּׁ בּ א ֵ מ ָ טּ ַ ה םֶ כָ ל הֶ ז ְ ו בָ צּ ַ הְ ו רָ בּ ְ כַ ע ָ הְ ו דֶ לֹח ַ ה :וּהֵ ני ִ מ ְ ל
(ל) ט ֶ מֹח ַ הְ ו האָ ָ טְ לּ ַ הְ ו ַ חֹכּ ַ הְ ו ה ָ קָ נ ֲ א ָ הְ ו ת ֶ מ ָ שְׁ נ ִ תּ ַ הְ ו :
(אל) ָ שּׁ ַ ה לָ כ ְ בּ םֶ כָ ל םי ִ א ֵ מ ְ טַּ ה הֶ לּ ֵ א :בֶ רָ ע ָ ה דַ ע א ָ מ ְ טִ י ם ָ תֹמ ְ בּ םֶ הָ בּ ַ עֵ גֹנּ ַ ה לָ כּ ץֶ ר

טכ קוספ אי קרפ ארקיו י"שר
דלחה - ליטשומ הימנ] ה" Mongoose or Weasel :[
בצהו - הדפרק] ט"יורפ Toad :עדרפצל המודש [

ל קוספ אי קרפ ארקיו י"שר
(ל) הקנא - דופיק] ן"וציריה Hedgehog or Porcupine :[
האטלה - האטל] ה"דרשיל Lizard :[
טמחה - ןוזליח] ה"צמיל Snail :[
תמשנתהו - תרפרפח] א"פלט Mole :[

רבכע - Mouse
כ ח - Lizard or Chameleon

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->