Amar Ma'Ruf Nahi Munkar

Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab

‫جمعا مرحوما‬ Jam’an Marhuman Indonesia ‫اندونيسيا‬
Materi Media Pembelajaran PAI SMA

Pengertian

Al-Amru bil Ma’ruf : Menuntut mengadakan segala kebajikan

Pengertian

An-Nahyu anil Munkar : Mencegah mengadakan segala kemunkaran

Dalil Syar’i

Dalil Syar’i

1. Q.S. 3. Ali Imron :104

‫و لتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون‬ ‫بالمعروف و ينهون عن المنكر, و أولئك هم‬ ‫المفلحون‬
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. munkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

2. Q.S. 3. Ali Imron :110

‫كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف‬ ‫و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله‬
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada munkar Allah SWT.

3. Q.S. 3. Ali Imron :114

‫يؤمنون بالله و اليوم الخر ويأمرون بالمعروف و‬ ‫ينهون عن المنكر و يسارعون فى الخيرات و‬ ‫أولئك من الصالحين‬
Mereka beriman kepada Allah dan Hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera kepada munkar berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang sholeh.

4. Q.S. 7. Al-A’rof 157

ّ ُ ‫يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر ويحل‬ ‫لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث‬ ّ
Ia (Nabi) menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala munkar yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.

5. Q.S. 9. At-Taubah 71

,‫و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض‬ ‫يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر‬ ‫ويقيمون الصلة و يؤتون الزكاة و يطيعون‬ Dan ‫ الله‬orang-orangadalah menjadi ‫الله و رسوله, أولئك‬ ‫ ان‬mereka ‫ سيرحمهم‬penolong bagi sebagian yang ,‫ الله‬yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian lain. Mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan ‫عزيز حكيم‬
mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, munkar menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

6. Q.S. 22. Al-Hajj 41

‫الذين ان مكناهم فى الرض أقام الصلة و ءاتوا‬ ّ ‫الزكاة أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر, و‬ ‫لله عاقبة المور‬
(Orang mu’min yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala munkar urusan.

7. Q.S. 31. Luqman 17

‫يا بني أقم الصلة وأمر بالمعروف و انه عن‬ ْ ‫المنكر و اصبر على مآ أصابك, ان ذالك من‬ ‫عزم المور‬
(Luqman berkata) Hai anakku, dirikanlah sholat, dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar, munkar dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Dalil Syar’i

1. Shohih Al-Imam Al-Bukhori, kitab Al-Mazholim, Bab 22 Hadist ke 2.464 dan kitab Al-Isti’dzan, bab 2 Hadist ke 6.229, bersumber dari Abu Sa’id Al-Khudri ra :

‫قالوا : و ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال‬ ‫صلى الله عليه و آله و سلم : غض البصر, و‬ ‫كف الذى, و رد ّ السلم, و المر بالمعروف و‬ Mereka (para ‫ النهى عن المنكر‬Apa sajakah hak sahabat) bertanya :
jalan itu wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab : Menahan pandangan, meniadakan gangguan, menjawab salam, menyerukan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. munkar

2. Shohih Al-Imam Muslim, kitab Al-Fitan, bab Ad-Dajjal, Hadist ke 116, bersumber dari Abdullah ibnu ‘Amru, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

‫ويبقى شرار الناس فى خفة الطير و أحلم‬ ّ ‫السباع ل يعرفون معروفا و ل ينكرون منكرا‬ ُ
Maka manusia-manusia jahat berada dalam keringanan burung (kelicikan) dan impian binatang buas (kerakusan), mereka tidak mengenal yang ma’ruf dan tidak mengingkari yang munkar. munkar

3. Sunan Al-Imam Abi Daud, kitab Al-Malahim, bab Amar ma’ruf nahi munkar, Hadist ke 4.314, bersumber dari Abdullah ibnu Mas’ud, Nabi SAW bersabda :

‫كل ّ و الله لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر‬ ّ ّ ‫و لتأخذنن علنى يدى الظالنم و لتنأ طرننه عل‬ ّ ّ ‫الحقّ أطرا و لتقصرنه على الحقّ قصرا‬ ّ
Sungguh, Demi Allah, Hendaklah engkau benar-benar menyerukan yang ma’ruf dan benar-benar mencegah yang munkar, dan sungguh-sungguh menentang tangan-tangan orang zholim, dan benar-benar mengembalikannya ke jalan yang Haq dan benar-benar menjaganya di jalan yang Haq.

4. Jami’ Al-Imam At-Tirmidzi, kitab Al-Birr, Bab tentang menyayangi anak-anak, Hadist ke 15, bersumber dari Abdullah ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda :

ّ ‫ليس منا من ل يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا و‬ ّ ‫يأمر بالمعروف و ينه عن المنكر‬
Bukan dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghargai orang tua kami, serta tidak menyerukan kama’rufan dan tidak pula mencegah kemunkaran.

Dalil Syar’i

Dari uraian dalil-dalil Syari’ sudah cukup memberikan gambaran kepada kita tentang amar ma’ruf nahi munkar. Apalagi sebagian dalil di atas ada yang dengan tegas menggunakan shigoh amr (bentuk perintah) secara muthlaq tanpa ikatan/batasan. Kaidah ushul fiqh mengatakan,

‫الصل فى المر للوجوب‬
Arti pokok dalam perintah adalah untuk menunjukkan wajib. Dalam Qoidah yang lain : “Perintah yang mutlaq (tanpa ikatan/batasan) menunjukkan wajib”.

Peran dan Manfaat

Jami’ Al-Imam At-Tirmidzi, kitab Al-Fitan, Bab Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Hadist ke 9, bersumber dari Hudzaifah ibnu Al-Yaman, Rasulullah SAW bersabda :

‫و الذى نفسى بيده, لتأمرن بالمعروف و لتنهون‬ ّ ّ ‫عن المنكر, أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم‬ ّ .‫عقابا منه ثم تدعونه فل يستجاب لكم‬ ّ
Demi yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaklah engkau sungguh-sungguh menyerukan kema’rufan dan mencegah kemunkaran, atau niscaya Allah akan benarbenar mengirim atasmu sekalian siksa dari-Nya. Kemudian engkau berdoa kepada-Nya dan Ia tidak mengabulkannya.

Dalam kitab Al-Fathu Ar-Robbaniy, disebut sebuath Hadist Qudsiy dalam juz 19 hal 117, yang bersumber dari Aisyah ra. Rasulullah SAW bersabda :

ّ ‫يا أيها الناس! ان الله عز و جل يقول : مروا‬ ‫بالمعروف و انهوا عن المنكر, من قبل أن‬ ,‫تدعونى فل أجيبكم, و تسألونى فل أعطيكم‬ ‫وتنتصرونى فل أنصركم‬

Wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : Serukanlah kema’rufan dan cegahlah kemunkaran, sebelum engkau semua berdoa kepadaKu namum Aku tidak mengabulkannya, sebelum engkau semua meminta kepada-Ku namun Aku tidak memberikannya, dan sebelum engkau semua mohon pertolongan-Ku namum Aku tidak menolong engkau sekalian.

Dalam kitab Misykatul Mashobih, juz 3 bab 22, pasal 3, hadist ke 5.152, bersumber dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah SAW bersabda :

ّ ‫أوحى الله عز و جل الى جبريل عليه السلم : ان أقلب‬ ْ ‫مدينة كذا كذا بأهلها! قال يا رب! ان فيهم عبدك‬ ‫فلنا لم يعصك طرفة عين. قال تعالى : اقلبها عليه و‬ .‫ ّ ساعة قط‬Jalla ّ mewahyukan ّ kepada Jibril ً Allah Azza wa‫ عليهم, فان وجهه لم يتمعر فى‬as :
Goncangkan kota ini dan itu bersama penghuninya! Jibril pun berkata : Ya Allah, sesungguhnya di tengahtengah mereka ada hamba-Mu si Fulan yang tidak pernah maksiat kepada-Mu sesaat pun juga. Rasulullah melanjutkan : Allah berfirman : Sesungguhnya wajahnya (si hamba sholeh itu) tidak pernah berubah terhadap-Ku (tidak marah melihat kemaksiatan) sesaat pun juga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful