You are on page 1of 3

CENTRAL LIST OF OBCs FOR THE STATE OF UTTRAKHAND

Entry No
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Caste/ Community
Rai-Sikh (Mahatam)
Gorkha (excluding Brahmins and
Kshatriya)
Gada
Ranwalta Jaunpuri Community
Aheria/ Aheriya
Ahir, Yadav
Arakh, Arakvanshiya
Atishbaz, Darugar
Bairagi
Banjara, Mukeri, Rankia, Mekrani
Barhai, Badhai, Viswakarma,
Ramgarhia
Bari (Those who are not SCs)
Bind
Biyar
Bhand
Bhar
Bhathiara
Bhurji, Bharbhuja, Bharbhunja, Bhooj,
Kandu
Bot (does not include Bhotia who are
already in the List of ST)
Chhipi, Chhipe
Chikwa, Kassab, Quraishi, Kasai,
Qassai, Chak
Dafali
Darzi
Dhivar, Dhiver
Dhobi (other than those who are already
Included in the list of SCs)
Dohar
Faqir
Gaderia
Gaddi, Ghosi
Giri
Gosain
Gujar
Hajjam (Nai), Salmani, Nai, Sain (Nai)
Halalkhor, Hela, Lalbegi (other than
those who are included in the list of
SCs)
Halwai
Jhoja
Jogi
1

Resolution No. & Date


12011/14/2004-BCC dt. 12/03/2007
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

71
72
73

Kachhi, Kachhi-Kushwaha, Shakya


Kahar, Tanwar, Singhariya
Kalal, Kalwar, Kalar
Kasgar
Kasera, Thathera, Tamrakar, Kalaikar
Kewat or Mallah
Khumra, Sangtarash, Hansiri
Kisan
Koeri, Koiri
Koshta/Koshti
Kumhar, Prajapati
Kunjra or Rayeen
Kurmi, Kurmi-Sainthwar/Kurmi-Mall
Kuthaliya Bora (Belonging to Almora,
Pithoragarh, Bageswar and Nainital
Distts.)
Lodh, Lodha, Lodhi, Lodhi-Rajput
Lohar, Luhar, Saifi
Lonia, Noniya, Luniya, Gole Thakur,
Nunere
Madari
Mali, Saini, Baghban
Manihar, Kacher, Lakher, Lakhera
(Excluding Lakhera sub-caste of
Brahmans in Tehri Garhwal region),
Churihar
Marchha
Mewati, Meo
Mirasi
Mochi (excluding those who are
included in the list of SCs)
Momin, Ansar, Ansari, Julaha
Murao or Murai, Maurya
Muslim Kayastha
Naddaf, Dhunia, Mansoori, Behna,
Kandere, Kadere, Pinjara
Nalband, Sais
Naqqal
Nayak
Nut (excluding those who are included
in the list of SCs)
Patwa, Patua, Pathar (excluding
Agarwala, Deobansi, Kharewal or
Khandelwal who are sub-caste of
Baniya and Kharwar who claim to the
rank of Rajput), Tatwa
Raj (Memar)
Rangrez, Rangwa
Saqqa-Bhisti, Bhisti-Abbassi
2

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

74
75
76
77
78.

Sheikh Sarvari (Pirai), Peerahi


Sonar, Sunar
Tamoli, Barai, Chaurasia
Teli, Samani, Rogangar,
Teli Malik (Muslim),
Teli Sahu, Teli Rathore
Unai Sahu

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt.08/12/2011