You are on page 1of 6

SK KUALA KURAU (BARU), BATU 14, ALAN PANTA!, "4"#$ KUALA KURAU, P%RAK &ARUL-R!&'UAN( ABA "$") No Te/.

/ Faks : 05-7270433 e-mail : skkkuraubaru@ppdkerian.edu.my ________________________________________________________________________ LAPORAN PASUKAN SEKOLAH AKTIVITI / PERTANDINGAN KO-KURIKULUM TAHUN 2013 Jenis Akti iti Pe"in#k$t T$"ik& Te'($t Pen#i"in#/U")seti$ ! Ko-Akademik ( / ) ! Kelompok ( ! ) Ko-Beruniform ( ) Daerah ( / ) Ko-Sukan / Permainan ( ) Negeri ( )

Akti iti / Pe"t$n%in#$n ! Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Zon 2 !o"em#er 2$%& (Khamis) ! 'K Kua(a )u(a* Kua(a Kurau* Perak+ ! %+ ,n+ Ahmad #in A#d 'amad 2+ ,n+ Zainudin #in -am(an &+ Pn+ Rohani #inti A#du( -amid .+ Pn+ !ursuria #inti A/i/ 0 A#d A/i/ 1+ Pn+ 'iti Ma/(ina #inti 2hamharis 3+ ,n+ Mohd 4a(5inee #in Musa ! - 6iada ! 7 orang (e(aki 7 orang perempuan

J$%)$* L$ti&$n +i*$n#$n Pese"t$

Sen$"$i N$'$ Pese"t$ Le*$ki ! +i * 1 2 3 . / 0 1 2 N$'$ Pese"t$ / Pe'$in A-MAD 4AI-A8I 4+ A4DU9 AZIZ M<-AMAD =AIZA9 4+ M<-D 'AAD M<-AMAD '>UKRI, 4+ DA-A9A! M<-AMAD =AZRIZA9 AKMA9 4+ !<R A'MADI MU-AMMAD AMIRU9 !A=I' 4+ MA6 >U'<== M<-AMAD =IRDAU' 4+ I'MAI9 MU-AMMAD IK-MA9 4+ I'-AK '>AZMI, AMIRU9 =A-MI 4+ A-MAD -I?AZI N, Si-i* L$&i" A: 73 .; A: 737$2 A: 73;7$ A: 77.&; A> $2 &2 AU 2.% 3 A6 7& . A: 7 ..1 Ke*$s 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 Pintar 3 Pintar 3 Pintar

Sen$"$i N$'$ Pese"t$ Pe"e'()$n ! +i * 1 2 3 . / 0 1 2 N$'$ Pese"t$ / Pe'$in !UR =AR-A!!A 46 M<-D !<R !UR =A6I! !A4I9A 46 R<'9I !UR 9I>A!A 46 ?AMA9UDI! 'I6I AMI!A- 46 -U''I! !A4I9A- -UDA 46 -A''A! !URU9 IZZA- A6-IRA- 46 A9IA' !<R A6IRA- 46 M<-AMAD ZAI!I '>A=A@A6I, A!I' 46 A4D RA'-ID N, Si-i* L$&i" AU $;7& AU 731&$ A: 733 2 AU 2.21$ A6 727;& A: 73;&1 AU $&7 AU 2.$&% Ke*$s 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari 3 4estari

1 Pen3$($i$n ! 14 Pe"in#k$t Ke*,'(,k TAR!K* T%+PAT +ASA K%PUTUSAN 24 Pe"in#k$t D$e"$& Ke"i$n 5MSSPk DAERAH6 TAR!K* !o"em#er 2$%& T%+PAT 'K Kua(a )u(a* Kua(a Kurau* Perak +ASA +&$ pagi K%PUTUSAN %+ ?ohan 4erkumpu(an ('ukaneka 9e(aki) 2+ Ketiga 4erkumpu(an ('ukaneka Perempuan) &+ Ketiga 4erkumpu(an (Pertandingan Ko(aA) 34 Pe"in#k$t Ne#e"i Pe"$k 5MSSPk6 TAR!K* T%+PAT +ASA K%PUTUSAN NA+A +UR!& T%RL!BAT P,st M,"te' Pen3$($i$n T$&)n 2013 ! 1( +a,ala--ma,ala- .ang /ikenalpa,0i 1 a) Ke(eBatan #e#erapa seko(ah semasa pendaCtaran menDe#a#kan program #ermu(a (eBat seAam daripada tentatiC+ 2) Akti"iti Dang diAa(ankan tidak padat dengan masa Dang ada menDe#a#kan peserta #anDak masa ter(uang+ 3( Kekua0an .ang /ikenalpa,0i1 a) Peserta mem#eri kerAasama Dang #aik antara satu sama (ain Ba(aupun #er(ainan kaum semasa akti"iti dan pertandingan diAa(ankan+ 2) )uru pengiring dan Baki( PI4) Dang hadir mem#eri kerAasama dan sokongan dengan #aik+ Pe*$n Tin%$k$n 7$#i T$&)n 201. ! 1( angkaan Pen4apaian 1 Mendapat tempat da(am setiap pertandingan+ 3( Se2a2 5ang &ikenalpa,0i 1 a) Murid Dang #er#akat #o(eh di#eri pe(uang untuk menDertai program ini+

2 "( Pelan Tin/akan 5ang &iran4ang - 6iada U*$s$n G)") Pen#i"in# ! Pese"t$ te*$& 'e'7e"i ke"-$s$'$ 8$n# 7$ik 9$*$)()n 7e"*$in$n k)'()*$n %$n 7e"*$in$n k$)'4 Di&$"$(k$n (",#"$' ini %$($t %ite")sk$n %en#$n (e*7$#$i $kti iti 8$n# *e7i& ($%$t %$n 'en$"ik4 G$'7$"-#$'7$" Akti iti !

Dise%i$k$n ,*e& ! ( !UR'URIA 46 AZIZ 0 A4D AZIZ ) 6uru pengiring Program R!+UP

'K KUA9A KURAU (4ARU)* 4A6U %.* ?A9A! PA!6AI* &.&1$ KUA9A KURAU* P,RAK DARU9 RIDZUA!+

9AP<RA! PR<)RAM RA!2A!)A! I!6,)RA'I MURID U!6UK P,RPADUA! (RIMUP) Z<! 2 DA,RA- K,RIA! 6A-U! 2$%&