You are on page 1of 20

CUPRINS CONFLICTUL DIN SIRIA N CONTEXTUL REVOLU!

IILOR ARABE

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Rezumatul referatului 2. Con!inutul referatului

Partea din lucrare

Pag. 3 4 4 5 6 10 12 13 16 17 19 22

2.1.Introducere. Revolu!iile din cadrul Prim"verii Arabe 2.2.Siria un conflict amnat 2.3.Cronologia conflictului 2.4.Pozi!ion"ri naintea Summit-ului G20 2.5.Pozi!ia liderilor #i a !"rilor la Summit-ul G20 2.6.Alte pozi!ii n leg"tur" cu conflictul sirian 2.7.Legalitatea unei posibile interven!ii militare n Siria 2.8.Problema distrugerii arsenalului de arme chimice al Siriei 3. Concluzii. Siria un conflict caleidoscopic n desfasurare 4. Bibliografie

1. REZUMATUL REFERATULUI
!"#$%&'('#%)* *

!"
*

La nceput am definit contextul regional (MENA - Middle East and North Africa) al conflictului sirian, respectiv revolu!iile din cadrul Prim"verii Arabe de Iasomie. Apoi am avansat teza potrivit c"reia conflictul sirian este un conflict amnat #i n prelungiri, fiind de cea mai lung" durat" (3 ani) dintre toate conflictele din aceast" regiune. n subcapitolul urm"tor din cadrul Cuprinsului propriu-zis al referatului am prezentat o cronologie foarte am"nun!it" a conflictului, pentru a sublinia complexitatea, intensitatea #i gravitatea acestuia. Urm"toarele p"r!i ale lucr"rii se refer" la problemele pozi!ion"rii diferi!ilor actori interna!ionali fa!" de acest conflict (#i n special componen!ii Grupului G-20), apoi problema juridic" a legalit"!ii atac"rii Siriei cu for!e armate, precum #i problemele juridice #i practice ale distrugerii arsenalului chimic al Siriei. De asemenea, fac precizarea necesar" c" am abordat acest subiect de securitate interna!ional" de o manier" transdisciplinar" (cu accente geopolitice, geostrategice, diplomatice #i n general de rela!ii interna!ionale), singura recomandat" de aceast" tem" complex", cu puternice influen!e asupra tutror !"rilor din jur, #i nu numai. Tocmai pentru a p"stra o distan!" convenabil" n vederea recunoa#terii tr"s"turilor cu adev"rat caracteristice #i asigur"rii obiectivit"!ii analizei, documentarea noastr" s-a oprit la 1 octombrie 2013, cu precizarea c" de atunci pn" la data redact"rii acestui referat (15 ianuarie 2014) nu au avut loc evenimente de anvergur". De altfel, aducnd aici #i un argument de coloratur", acest lucru era previzibil, avnd n vedere c" n statul vecin (Israel), n acest interval, au avut loc mai multe s"rb"tori religioase iudaice (Ro# Ha#ana Anul Nou, Yon Kippur Isp"#irea p"catelor #i Succot S"rb"toarea corturilor n octombrie, Hanukka n noiembrie), plus cele cre#tine #i islamice de sezon, fapt de natur" a inhiba marile gesturi politice #i campanii militare sau diplomatice ori propensiunile belicoase.

2. CON!INUTUL REFERATULUI
2.1. Introducere. Revolu"iile din cadrul Prim"verii Arabe

!"#$%&'('#%)* *

#"
*

Prim#vara arab# (arab"

, ar-rab$% al-%arab$) sunt o serie

de proteste ce au loc n mai multe !"ri din Orientul Mijlociu #i Africa de Nord ncepnd cu sfr#itul anului 2010. n principal, acestea au loc n !"ri arabe unde domne#te un regim totalitar. Manifest"ri de strad" de o amploare deosebit" s-au desf"#urat n Egipt, Algeria, Yemen, Libia, Iordania, Bahrain, Maroc, Kuweit si Iran, avnd loc evenimente de mai mic" amploare n Sahara Occidental", Sudan, Djibouti, Cisiordania, Liban, Siria, Irak, Senegal, Arabia Saudit" #i Oman. n acela#i timp s-au desf"#urat proteste de diferite m"rimi #i n !"ri din afara zonei, cum ar fi Somalia, Albania, Serbia, Mauritania #i Gabon. Punctul de pornire al protestelor este larg recunoscut ca fiind sinuciderea prin autoincendiere a lui Mohamed Bouazizi n Tunisia pe data de 17 decembrie 2010. Acest act a declan#at proteste pe scar" larg" mpotriva regimului, ce ulterior au fost repetate n mai multe !"ri din zon". n Egipt, Yemen #i Tunisia, protestele au devenit adev"rate revolu!ii care au dus la nl"turarea pre#edin!ilor tunisian (Zine El Abidine Ben Ali) #i egiptean (Hosni Mubarak), n timp ce n Iordania #i Cisiordania guvernele au fost dizolvate de c"tre regele Abdullah, respectiv pre#edintele Mahmud Abbas. Existen!a mijloacelor de comunica!ie modern" precum Facebook sau Twitter au nlesnit organizarea revoltei, fapt pentru care guvernele din mai multe !"ri afectate de proteste au blocat accesul la ele sau chiar la ntregul Internet. Accesul mass-media interna!ionale n mai multe !"ri a fost sever restric!ionat, iar reporterii mai multor posturi interna!ionale (CNN, Al Jazeera etc.) afla!i pe teren au fost amenin!a!i, re!inu!i de c"tre poli!ie sau chiar b"tu!i.1 Cauzele protestelor se pot sintetiza astfel: ! ! ! ! ! ! Regimuri totalitare, opresiune; Corup!ie endemic"; Rata mare a #omajului; Infla!ie, s"r"cie, lipsa perspectivelor de afirmare social"; Cre#terea decalajului dintre s"raci #i boga!i; Procent mare de popula!ie tn"r" (sub 35 de ani) #i cu un tot mai ridicat nivel de educa!ie, de con#tientizare #i de rela!ionare (prin re!elele sociale);
************************************************************* 1 http://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83vara_arab%C4%83 accesat pe 15.01.2014. !"#$%&'('#%)* *

$"
*

Cauze locale, specifice fiec"rui stat n parte.2

2.2.

Siria un conflict amnat

Doi ani, mii de mor$i, un conflict sectarian regional n expansiune %i milioane de refugia$i r"zboiul din Siria afecteaz" comunitatea interna$ional" tot mai mult pe m"sur" ce avanseaz". ncrez"tori, la un moment dat, n scenariul unei victorii rapide, alia$ii externi ai opozi$iei s-au plasat ntr-o paradigm" periculos de departe de realitate, anume aceea c" presiunea militar" va for$a regimul lui Bashar al-Assad s"-%i modifice strategia astfel nct fie %i va negocia demisia, fie se va confrunta cu fisuri interne care vor i vor determina pr"bu%irea. n contrapartid", acest scenariu, sus$in unii anali%ti, a determinat Iranul, Hezbollah %i Rusia s" fac" tot posibilul s" ajute regimul din Damasc s" supravie$uiasc" %i s" ngenuncheze opozi$ia armat". La acest lucru se adaug" %i ac$iunile stngace ale unei opozi$ii siriene n exil care pare s" se lupte pentru o putere pe care nu a cucerit-o nc". Op$iunile care ar trebui s" domine dezbaterea privind solu$ionarea acestui conflict nu ar trebui s" aib" drept rezultat adncirea crizei, ci o ie%ire credibil" pentru to$i actorii implica$i, att din interiorul Siriei, ct %i din rndul comunit"$ii interna$ionale. Dac" scopul este acela de a pune cap"t r"zboiului, alegerea ar putea fi ntre o interven$ie militar" masiv" (cu riscuri %i incertitudini) %i o solu$ie agreat" n comun de Statele Unite %i Rusia. n mod evident, cea din urm" este de preferat de%i pare iluzorie. Este greu de crezut c" regimul la putere n Damasc %i opozi$ia armat" vor conveni asupra unei formule de partajare a puterii iar marii rivali ai celor dou" tabere (sub influen$a Iranului %i a Arabiei Saudite) se vor pune de acord cu o Sirie care nu apar$ine niciuneaia dintre ele. Status quoul actual nu face dect s" perpetueze o confruntare de for$e a c"ror unice victime sunt n%i%i cet"$enii sirieni.3

************************************************************* 2 Parafrazare dup" http://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83vara_arab%C4%83 accesat pe 15.01.2014.


*

*http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014.

!"#$%&'('#%)* *

%"
*

Ideea c" acest conflict este un fel de Zero-Sum Game n care victoria unei p"r$i este e%ecul celeilalte este gre%it". Att for$ele guvernamentale ct %i rebelii domin" n unele zone dar sunt fragile n altele. Ambele tabere %i-au consolidat pozi$iile n teren %i se bucur" de suficient sprijin intern dar %i extern pentru a rezista. n aceast" situa$ie, cteva ntreb"ri necesit" r"spuns: Ce fel de solu$ie de partajare a puterii poate fi g"sit" pentru a proteja n egal" m"sur" regimul lui Assad dar %i interesele opozi$iei? Ce fel de stat poate rezulta n urma unui proces politic %i s" reprezinte fundamentul pentru o solu$ie de durat"? Exist" un mod de a acomoda interesele rivale din regiune? 2.3. Cronologia conflictului4

Martie 2011 are loc la Damasc protestul Ziua Demnit"$ii, n cursul c"ruia se solicit" eliberarea de$inu$ilor politici. n aceea%i zi, la Daraa, un num"r de participan$i la un miting sunt uci%i de for$ele de securitate guvernamentale, ceea ce provoac" ciocniri violente. Mai 2011 tancurile armatei p"trund n Homs, Daraa %i n zone din Damasc n ncercarea de a reprima manifesta$iile anti-guvernamentale. Statele Unite decid n"sprirea sanc$iunilor aplicate Siriei. Iulie 2011 Pre%edintele Bashar al-Assad l demite pe guvernatorul regiuni Hama. Guvernul trimite trupe %i sunt anun$ate sute de victime. August 2011 Pre%edintele Statelor Unite, Barack Obama, cere pentru prima dat" demisia lui Assad %i semneaz" ordinul prin care sunt nghe$ate toate activele guvernului sirian aflate sub jurisdic$ie american". Noiembrie 2011 Liga Arab" suspend" calitatea de membru a Siriei %i impune sanc$iuni, acuznd guvernul lui Assad c" a e%uat n implementarea unui plan de pace. Armata Sirian" Liber" (ASR) reu%e%te o ofensiv" major" asupra unei baze militare de lng" Damasc.
************************************************************* 4 Preluare dup" http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014.
*

!"#$%&'('#%)* *

&"
*

Februarie 2012 Rusia %i China blocheaz" la ONU adoptarea unei rezolu$ii care s" condamne ac$iunile Siriei. Statele Unite %i nchid ambasada de la Damasc, din motive de securitate. O zi mai trziu, guvernul continu" s" asedieze ora%ul Homs. Organiza$iile pentru drepturile omului sus$in c" cel pu$in 200 de oameni au fost uci%i de armata sirian". Aprilie 2012 se contureaz" un acord de ncetare a focului negociat sub egida ONU, dup" ce guvernul lui Assad anun$" c" a rec%tigat controlul asupra teritoriului sirian. For$ele rebelilor dezmint informa$ia, pretinznd c" for$ele guvernamentale continu" s" m"celareasc" civili %i s" le atace pozi$iile. Iunie 2012 ONU %i suspend" misiunea n Siria la 16 iunie, declarnd c" escaladarea violen$elor pune n pericol securitatea membrilor s"i. La 21 iunie, for$ele siriene guvernamentale doboar" un avion turcesc, determinnd o reuniune de urgen$" a NATO. Iulie 2012 uciderea a 200 de civili n Tremeh determin" un val de critici din partea comunit"$ii interna$ionale. La 18 iulie, ASR bombardeaz" sediul Securit"$ii Na$ionale din Damasc, atac soldat cu moartea unor nal$i oficiali ai guvernului pre%edintelui Assad. August 2012 Consiliul ONU pentru drepturile omului acuz" armata sirian" de crime de r"zboi mpotriva a mai mult de 100 de civili, dintre care jum"tate copii, n atacul mpotriva satului Houla, n mai 2012. Decembrie 2012 rebelii cuceresc suburbiile Damascului, preiau controlul asupra unei baze militare %i se apropie de aeroport. Ianuarie 2013 cadavrele a cel pu$in 65 de civili sunt descoperite n ora%ul Alep, multe dintre ele prezentnd urmele unor execu$ii sumare, conform unor reprezentan$i ai opozi$iei. Februarie 2013 este detonat" o ma%in"-capcan" n apropierea unui punct de control situat n apropierea sediului Partidului Baas, n Damasc, atac soldat cu zeci de mor$i %i peste 200 de r"ni$i.

!"#$%&'('#%)* *

'"
*

Februarie 2013 rebelilor li se livreaz" armament greu ntr-un efort al comunit"$ii interna$ionale de a re-echilibra raportul de for$e %i de a nt"ri aripa moderat" din ASL. Martie 2013 dup" cucerirea, de c"tre ASL, a localit"!ii Raqqa, avioanele siriene bombardeaz" ora%ul. Coali$ia de opozi$ie l alege pe Ghassan Hitto drept lider ad interim. ntre timp, Frontul Al-Nusra[2] depune eforturi pentru instituirea legii islamice n zonele controlate de rebeli. Aprilie 2013 Marea Britanie %i Fran$a informeaz" ONU c" exist" dovezi credibile conform c"rora Siria a utilizat arme chimice mpotriva rebelilor. 5 mai 2013 atacuri aeriene israeliene asupra unui depozit cu rachete Fateh-110, care ar fi putut ajunge n minile lupt"torilor Grup"rii Hezbollah, conform unor surse din regiune. 19 mai 2013 Hezbollah trimite mii de lupt"tori n sprijinul for$elor lui Assad %i lupt" mpotriva rebelilor n anumite zone din ora%ul de frontier" Quasir. 27 mai 2013 Uniunea European" decide ridicarea embargoului privind aprovizionarea cu arme a opozi$iei siriene, ns" men$ine sanc$iunile mpotriva regimului Assad. 5 iunie 2013 dup" luni de lupte grele, for$ele Hezbollah ajut" armata sirian" s" captureze ora%ul Qusair. Iunie 2013 violen$ele din Siria au provocat, conform ONU, moartea de 93.000 de civili. 13 iunie 2013 Statele Unite concluzioneaz" c" guvernul sirian a utilizat arme chimice mpotriva for$elor de opozi$ie iar Pre%edintele Obama autorizeaz" ajutorul militar direct c"tre rebeli, conform Casei Albe. Iulie 2013 Ahmad al-Jarba, lider al unui trib pu$in cunoscut din estul provinciei Hasakah, este ales %eful Coali$iei Siriene de Opozi$ie.

!"#$%&'('#%)* *

("
*

21 august 2013 opozi$ia sirian" acuz" guvernul de atacuri cu arme chimice n suburbiile Damascului, soldate cu moartea unui num"r important de civili. 26 august 2013 inspectorii ONU viziteaz" una dintre suburbiile Damascului n care s-ar fi folosit arme chimice. Convoiul oficial este atacat n momentul n care ncearc" s" ajung" ntr-unul dintre ora%ele afectate. 27 august 2013 nal$i oficiali americani sus$in c" Pre%edintele Obama ia n considerare o interven$ie militar" n Siria, de scurt" durat" %i cu scopul limitat de a pedepsi atacurile %i de a descuraja alte ac$iuni similare. 30 august 2013 un raport al serviciilor secrete americane indic" faptul c" atacul cu arme chimice din Damasc a ucis 1.429 de civili. Evaluarea arat" c" oficialii americani au reu%it s" determine faptul c" atacul a fost ini$iat de for$ele militare guvernamentale. 31 august 2013 Pre%edintele Obama declar" c" Statele Unite au o responsabilitate moral" de a interveni militar n Siria ns" c" nu vor ini$ia aceasta ac$iune f"r" o autorizare prealabil" a Congresului. 9 septembrie 2013 Rusia %i Siria salut" ideea de plasa arsenalul chimic sub control interna$ional, evitnd atacul militar american. 16 septembrie 2013 inspectori ai ONU redacteaz" un raport din care reiese c" exist" dovezi clare %i credibile c" rachete cu gaz sarin au fost folosite n atacul din 21 august din suburbiile Damascului. 2.4. Pozi$ion#ri naintea Summit-ului G20

La 26 august, Departamentul de Stat al SUA a amnat, din cauza consult"rilor continue cu privire la atacul cu arme chimice din Siria, ntrunirea americano-rus" de la Haga, programat" pentru 28 august 2013, la care urmau s" participe importan$i diploma$i din Statele Unite %i Rusia (subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, Wendy Sherman, ambasadorul american n Siria, Robert Ford, %i vice-mini%trii ru%i de externe, Ghennadi Gatilov %i Mihail Bogdanov). Scopul ntlnirii era acela de a dezbate planurile de organizare a unei conferin$e interna$ionale de pace privind ncheierea r"zboiului civil din Siria.
!"#$%&'('#%)* *

)"
*

Rusia regret" c" Statele Unite au decis s" amne o reuniune bilateral" privind Siria, a anun$at adjunctul ministrului rus de externe, Ghennadi Gatilov. Elaborarea mecanismelor unei reglement"ri politice n Siria ar fi fost extrem de util" chiar acum, n timp ce amenin&area unei ac&iuni armate planeaz" asupra acestei &"ri, a ad"ugat el.5 Pe de alt" parte, purt"torul de cuvnt al Casei Albe, Jay Carney, potrivit CNN International, a afirmat c" regimul de la Damasc este responsabil de atacul chimic: Dup" cum am subliniat la 26 august, serviciile americane de informa&ii lucreaz" la un raport cu privire la situa&ia din Siria pe care l vom da publicit"&ii dup" ce l vom primi. () Nu exist" nicio ndoial" c", la 21 august 2013, au fost utilizate arme chimice la scar" larg" n apropiere de capitala Damasc, () regimul sirian fiind responsabil de derularea unui asemenea atac. De&inem informa&ii cu un grad ridicat de credibilitate referitoare la faptul c" regimul sirian a folosit deja arme chimice n acest conflict, avnd n vedere c" de&ine controlul asupra depozitelor cu arme de acest gen din &ar".6 The Washington Post, n 27 august 2013 nt"re%te declara$iile purt"torului de cuvnt: Administra&ia Obama are n vedere o ac&iune militar" mpotriva Siriei cu scop 'i durat" limitat", menit" a servi drept repercusiune pentru utilizarea de c"tre Damasc a armelor chimice 'i ca mijloc de intimidare, () au declarat importan&i oficiali din cadrul Administra&iei SUA. Secretarul de stat american al ap"rarii, Chuck Hagel, vine s" confirme, prin intermediul postului britanic de televiziune BBC, c" SUA este preg"tit" s" lanseze un atac asupra Siriei.7 La acela%i post de televiziune, premierul David Cameron #i ministrul de externe, William Hague, s-au exprimat8 clar c" Marea Britanie are n vedere un r"spuns f"r"

************************************************************* 5 AFP, 27 august 2013.


6

Press Briefing by White House Press Secretary, August 27, 2013. Interview to BBC World, August 27, 2013. Declara$ii la BBC, 26 august 2013.

!"#$%&'('#%)* *

*+"
*

sprijinul unanim al ONU, n acest sens fiind rechemat n sesiune Parlamentul (care s-a pronun$at ulterior, la o diferen$" mic" de voturi, mpotriva interven$iei militare n Siria). Postul de radio Vocea Rusiei a f"cut cunoscut" pozi$ia Moscovei, prin intermediul ministrului sirian de externe, Walid Al Mouallem, care a declarat c" Rusia nu va l"sa f"r" sprijin guvernul sirian. () De asemenea, Mouallem a declarat c" de agresiunea mpotriva Siriei 'i de continuarea conflictului pe p"mntul sirian, este interesat mai presus de toate un singur stat Israelul. Potrivit ministrului, decizia SUA de a amna negocierile cu Rusia programate pentru miercuri, consacrate reglement"rii politice a crizei siriene, se explic" prin influen$a Israelului.9 Premierul francez Jean-Marc Ayrault a declarat c" lipsa de reac$ie la situa!ia din Siria ar nsemna nchiderea u'ii pentru o solu&ionare politic" a conflictului10, singura care ar da rezultate %i care, n opinia sa, ar duce la renun$area la putere a pre%edintelui Bashar al-Assad. Da, solu&ia la criza sirian" va fi politic" 'i nu militar". Dar s" privim realitatea n fa&": dac" nu oprim astfel de ac&iuni ale regimului, nu va fi o solu&ie politic" () Lipsa de reac&ie pune n pericol pacea 'i securitatea n ntreaga regiune, a declarat el n fa$a parlamentului francez, n cursul unei dezbateri f"r" vot, ad"ugnd c" Parisul mizeaz" pe sprijinul europenilor %i al Ligii Arabe, n cazul unei interven$ii armate n Siria. 2.5. Pozi$ia liderilor %i a $#rilor la Summit-ul G20

Att pre%edintele american, ct %i cel rus, au subliniat c" situa$ia din Siria ar putea crea un precedent periculos dar %i-au sus$inut punctele de vedere cu argumente contrastante care, paradoxal, au un numitor comun ONU. Barack Obama a declarat: Exist" o serie de &"ri care cred, ca principiu, c" interven&ia militar" trebuie s" treac" prin Consiliul de Securitate al ONU. Exist" alt" tab"r" 'i aici m" includ 'i pe mine () care crede c" dac" suntem hot"r&i n a interzice utilizarea armelor chimice iar ac&iunea Consiliului de Securitate, n aceast"
************************************************************* 9 Declara$ii la Vocea Rusiei, 25 sugust 2013.
10

Alocu$iune n fa$a Parlamentului francez, 4 septembrie 2013.

!"#$%&'('#%)* *

**"
*

chestiune, este paralizat", atunci este necesar" o reac&ie a comunit"&ii interna&ionale care s" vin" din afar". () A' prefera o solu&ie multilateral", intermediat" de Na&iunile Unite. ns", la urma urmei, () atunci cnd exist" o situa&ie care se abate de la o norm" att de serioas" iar comunitatea interna&ional" este paralizat" 'i nghe&at" 'i nu ac&ioneaz", norma ncepe s" devin" inaplicabil". (i dac" norma nu func&ioneaz" atunci alte norme 'i interdic!ii ncep s" nu mai func&ioneze iar asta face ca lumea s" fie mai periculoas". () Dac" vom ajunge s" folosim Consiliul de Securitate nu ca mijloc de nt"rire a dreptului interna&ional, ci mai degrab" ca o barier" n calea ac&iunii n spiritul dreptului 'i normelor interna&ionale, atunci cred c" oamenii, pe bun" dreptate, vor deveni sceptici n ceea ce prive'te viabilitatea sistemului.11 Vladimir Putin a declarat c" utilizarea for&ei mpotriva unui stat suveran este posibil" numai n caz de auto-ap"rare, dar Siria nu atac" Statele Unite. Singura ra&iune posibil" pentru a interven&ie militar" ar putea fi o decizie a Consiliului de Securitate al ONU. A'a cum afirma un participant la discu&ie, cei care ac&ioneaz" n alt mod se plaseaz" ei n'i'i n afara dreptului interna&ional12. Pre%edintele Chinei, Xi Jinping, nu s-a angajat public cu declara$ii n favoarea vreuneia dintre p"r$i. Delega$ia pe care a condus-o la Sankt Petersburg a emis semnale n ambele direc$ii, sus$innd opozi$ia Kremlinului fa$" de o opera$iune aerian" declan%at" f"r" sprijinul Consiliului de Securitate al ONU, dar %i exprimnd convingerea c" forul men$ionat al Na$iunilor Unite trebuie s" g"seasc" o solu$ie nou", diferit" de ceea ce a f"cut pn" acum. Reuniunea G20 s-a ncheiat cu scorul de 11-9. Australia, Canada, Fran$a, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudit", Spania, Turcia %i Marea Britanie s-au al"turat SUA, acuznd guvernul sirian de utilizarea armelor chimice, n atacul efectuat n luna

************************************************************* 11 Remarks by President Obama in a Press Conference at the G20, September 6, 2013.
12

Vladimir Putins news conference following the G20 Summit, September 6, 2013.

!"#$%&'('#%)* *

*!"
*

august asupra unor civili. Cei 11 au cerut un r"spuns interna$ional fa$" de conduita intern" a administra$iei pre%edintelui Siriei, Bashar al-Assad.13 2.6. Alte pozi$ii n leg#tur# cu conflictul sirian

Iran14 - Regimul lui Assad #i Iranul sunt legate prin aceea&i identitate sectarian# care i distinge de musulmanii sunni!i. Assad provine din comunitatrea alaui!ilor, ale c"rei convingeri se revendic" din #iism, religie predominant" n Iran. Pe lng" factorii geopolitici, aceast" leg"tur" a ajutat Iranul #i Siria s" dep"#easc" att diferen!ele arabopersane care i-ar fi putut desp"r!i, precum #i contrastul dintre natura islamist" a regimului de la Teheran #i domnia secular" a lui Assad. Mai mult, tat"l lui Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, a sus!inut Iranul n timpul r"zboiului cu Irakul, n anii 80. O alt" leg"tur" dintre cele dou" !"ri s-a creat tot n anii 80, cnd clericii #ii!i libanezi s-au organizat n ceea ce mai trziu se va numi Hezbollah, o grupare care s-a identificat ca fiind mi#carea de rezisten!" la Israel. Att Iranul ct #i Siria au v"zut n Hezbollah modalitatea de a pune presiune pe Israel n ncercarea lor de a-#i atinge interesele n regiunea Orientului Mijlociu. Exist" evalu"ri15 conform c"rora Iranul sus!ine regimul sirian prin finan!are, arme #i lupt"tori, pe baza unor vechi acorduri de ap"rare dintre cele dou" !"ri. Unii afirm" c" Iranul a pus la dispozi!ia regimului lui Assad consultan!i militari #i membri ai Corpului G"rzii Revolu!ionare Islamice, lucru f"r" precedent. De asemenea, Iranul ar fi convins militan!ii Hezbollah s" se implice direct n conflict, de partea pre#edintelui Assad, prin desf"#urarea de efective ale mili!iilor #iite irakiene. n general, exper!ii #i oficialii sunt de

************************************************************* ,+ *Preluare dup" http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014.


14

Possible U.S. Intervention in Syria: Issues for Congress a CRS report by Christopher M.

Blanchard, Coordinator Specialist in Middle Eastern Affairs, Jeremy M. Sharp, Coordinator Specialist in Middle Eastern Affairs, September 12, 2013.
15

Iranian Strategy in Syria, by Will Fulton, Joseph Holliday, and Sam Wyer, May 2013.

!"#$%&'('#%)* *

*#"
*

acord c" Teheranul aprovizioneaz" substan!ial cu armament trupele guvernamentale siriene. Nici sursa, nici valoarea acestor livr"ri nu este cunoscut". Uniunea European# &i NATO - Statele UE au admis c" regimul Assad se face vinovat de atacul cu arme chimice din 21 august 2013 #i au cerut o reac!ie interna!ional" clar" #i ferm". n ceea ce prive#te, ns", tipul acestei reac!ii, exist" dezacorduri vizibile iar scenariul unei interven!ii militare provoac" nencredere. n consecin!", nu se profileaz" o opera!iune mpotriva Siriei sub egida UE sau a NATO. Liderii europeni au subliniat importan!a ONU, sus!innd c" nicio ac!iune mpotriva guvernului de la Damasc nu trebuie luat" naintea raportului acestei organiza!ii privind atacul cu arme chimice. Conform Departamentul de Stat american16, urm"toarele !"ri #i-au manifestat public #i direct sus!inerea n favoarea unei interven!ii militare: Albania, Kosovo, Danemarca, Fran!a, Polonia, Romnia #i Turcia. Fran!a pare a fi unica !ar" membr" a UE care ar putea lua n considerare participarea la o astfel de interven!ie militar", de#i a declarat c" nu va ac!iona singur". Turcia - nc" din 2011, premierul Erdogan a solicitat o interven!ie a Na!iunilor Unite. Turcia a afirmat c" va lua parte la orice coali!ie interna!ional" mpotriva Siriei, care nu va trebui s" fie doar o ac!iune de o zi, pe sistemul atac" #i retrage-te, ci va trebui s" opreasc" baia de snge #i s" sl"beasc" regimul pn" cnd acesta va ceda17. L"snd la o parte preferin!a lui Erdogan pentru o reac!ie militar" american" ferm", tipul #i obiectivele Turciei r"mn neclare. E drept, aceast" !ar" g"zduie#te o important" baz" militar" a NATO ns" exist" serioase sensibilit"!i #i vulnerabilit"!i poten!iale fa!" de !"rile vecine #i de comunitatea kurd" din regiune care ar putea afecta participarea direct" la o eventual" opera!iune militar". Erdogan nsu#i nu s-a exprimat clar n privin!a modului n care Turcia ar urma s" fie implicat", afirmnd c" n func!ie de circumstan!e, se va stabili dac" va fi vorba de participare militar" direct" sau doar de sus!inere logistic"18.
************************************************************* 16 U.S. Department of State Daily Press Briefing, September 5, 2013.
17

Umit Bektas, Turkey adds troops, weapons on southeastern border with Syria, Reuters,

September 8, 2013.
18

CRS Report R41368, Turkey: Background and U.S. Relations, by Jim Zanotti.

!"#$%&'('#%)* *

*$"
*

Opozi!ia de la Ankara a avertizat n leg"tur" cu riscurile unei interven!ii militare #i a insistat c", n conformitate cu legisla!ia na!ional", utilizarea spa!iului aerian sau terestru turc de c"tre trupe str"ine necesit" autorizarea Parlamentului. Este de men!ionat faptul c", n 2003, acesta a votat mpotriva invaziei americane mpotriva Irakului de pe teritoriul Turciei. Statele arabe - Pn" recent, Qatar-ul a sus!inut ferm Fr"!ia Musulman" sirian" n exil, precum #i alte grup"ri cu orientare islamist". Se pare, ns", c" aceast" sus!inere este re-evaluat". Arabia Saudit# a adoptat o atitudine mai rezervat". Exist" analize conform c"rora entit#"i private din statele arabe din Golf continu" s" sus!in" logistic #i politic grup"rile extremiste din Siria. Egiptul, unde s-a instalat un regim militar dup" r"sturnarea de la putere a pre#edintelui Morsi, ar fi #i mai pu!in nclinat dect Arabia Saudit" s"-i sus!in" pe rebelii sirieni islami#ti suni!i. n declara!iile publice, numeroase state arabe sunt ezitante n a agrea o posibil" interven!ie militar" n Siria. Totu#i, la 27 august a.c., Liga Arab#, a solicitat Consiliului de Securitate al ONU s" dep"#easc" dezacordurile dintre membrii s"i #i s" ia toate m"surile necesare mpotriva responsabililor de atacul cu arme chimice. Israel - Statele Unite sunt con#tiente c" o eventual" interven!ie militar" mpotriva Siriei ar provoca atacuri din partea Siriei, Iranului #i a Hezbollah mpotriva Israelului #i a alia!ilor SUA n zon" (Turcia, Iordania #i statele arabe din Golf). Israelul a lansat atacuri aeriene limitate asupra Siriei n acest an, pentru a mpiedica transferul de armament c"tre Hezbollah. n ciuda declara!iilor premierului Benjamin Netanyahu de a vedea o reac!ie interna!ional" la folosirea armelor chimice n Siria, exist" unele evalu"ri conform c"rora unii oficiali israelieni nu doresc r"sturnarea lui Assad19, lund n calcul ceea ce se va ntmpla dup" acest moment #i nedorind s" creeze senza!ia c" sunt implica!i n politica american" sau n r"zboiul civil din Siria. Oricum, oficiali sirieni #i libanezi au anun!at20
*************************************************************
19

Josef Federman, With Eye on Iran, Israelis Seek US Action in Syria, Associated Press,

September 2, 2013.
20

Hussein Dakroub, Hezbollah will attack Israel if strike aims to topple Assad, Daily Star

(Lebanon), August 28, 2013. !"#$%&'('#%)* *

*%"
*

deja c", n ipoteza unei interven!ii militare americane de durat" asupra Siriei care ar avea drept scop schimbarea echilibrului de for!e, Israelul va fi o !int". Un oficial militar israelian a estimat c" probabilitatea ca Israelul s" fie atacat este destul de sc"zut", deoarece adversarii s"i nu vor risca o escaladare #i o extindere a conflictului dincolo de nivelul #i scopul actual21. 2.7. Legalitatea unei posibile interven$ii militare n Siria

Una dintre caracteristicile dezbaterii privind legalitatea unei interven!ii militare mpotriva Siriei a fost amestecul semantic. Justificarea a fost ambalat" n no!iuni precum responsabilitate, efect de descurajare #i ac!iune de pedepsire #i pare a fi, n principal, legat" de gravitatea situa!iei. Folosirea armelor chimice mpotriva civililor reprezint" o crim" att n dreptul comun, ct #i n cel interna!ional. ns" ideea pedepsirii unui regim pentru ac!iuni ilegale prin recurgerea la for!" este extrem de controversat". Conform unor exper!i22 n drept interna!ional, consecin!a fireasc" ar trebui s" fie aceea a sesiz"rii Cur!ii Interna!ionale de Justi!ie n leg"tur" cu situa!ia umanitar" din Siria. ns" abord"rile juridice #i institu!ionale par a fi fost l"sate deoparte, discursul fixndu-se pe chestiunea interven!iei ceea ce, spun anali#tii, reprezint" o tendin!" extrem de periculoas". Folosirea for!ei nu poate #i nu trebuie s" reprezinte o scurt"tur" pentru justi!ia interna!ional" sau o modalitate de pedepsire a vinova!ilor. Exemple precum Irakul au ar"tat c" procesul n cursul c"ruia este luat" decizia politico-militar" de a utiliza for!a nu este suficient pentru a putea examina pe deplin probele privind eventualele ac!iuni ilegale #i autorii acestora. Orice extensie a conceptului de interven!ie n scopul sanc!ion"rii unei nc"lc"ri de norm" prin ac!iune militar" nseamn" o ndep"rtare de la principiile ordinii juridice interna!ionale stabilite n urm" cu multe decenii #i ar polariza #i mai mult
************************************************************* 21 Joshua Mitnick, Israel Worries Rise over a Syrian Attack, Wall Street Journal, August 27, 2013.
22

Syria and the Semantics of Intervention, Aggression and Punishment - analysis by Carsten

Stahn, EJIL: Talk!, September 19, 2013. !"#$%&'('#%)* *

*&"
*

dezbaterea. De altfel, nsu#i Secretarul General al ONU23 a propus o revenire n prim plan a institu!iilor interna!ionale de justi!ie, avnd n vedere dovezile rezultate n urma raportului acestei organiza!ii privind atacul cu arme chimice din 21 august a.c. 2.8. Problema distrugerii arsenalului de arme chimice al Siriei

De#i o solu!ie de distrugere a arsenalului chimic pare s" fi fost g"sit" pentru moment, magnitudinea acestei opera!iuni nu poate fi prev"zut". Ea poate dura ani, nu elimin" cu totul amenin!area utiliz"rii unor astfel de arme #i este plin" de riscuri. Statele Unite #i Rusia au acordat Siriei termenul de 21 septembrie a.c. pentru a pune la dispozi!ia comunit"!ii interna!ionale lista complet" a tipului de muni!ie, precum #i a loca!iei facilit"!ilor de depozitare #i de produc!ie a acesteia. Conform planului actual, inspectorii interna!ionali ar trebui s" se deplaseze n Siria pn" n luna noiembrie, pentru o evaluare preliminar" #i pentru a distruge echipamentele de producere a armelor chimice. Fiecare component" a programului de produc!ie a armelor chimice ar urma s" fie distrus" n afara !"rii, pn" la mijlocul lui 201424. Damascul are op!iunea de a preda voluntar toate armele, de a le plasa ntr-un punct de colectare n apropiere de grani!" sau ntr-un port de unde personalul interna!ional ar putea s" preia controlul asupra lor #i, ulterior, s" le transporte ntr-o loca!ie unde s" fie distruse. Acest scenariu are avantajul c" ar limita num"rul #i aria de dispunere a personalului angajat ntr-o astfel de opera!iune, ns" ar presupune ca regimului lui Assad s" i se acorde beneficiul unei ncrederi maxime, de vreme ce nu ar exista posibilitatea de a verifica dac" ntreg arsenalul a fost, ntr-adev"r, predat. O alt" op!iune ar fi o incursiune la scar# larg#, cu personal militarizat care ar urma s" se deplaseze la fiecare facilitate de depozitare, cercetare sau produc!ie, n scopul de a le proteja de for!ele rebelilor sau de cele guvernamentale. Dar asta ar echivala cu o
************************************************************* 23 United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic. Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013. Note by the Secretary-General, September 13, 2013.
24

Stratfor Analysis, 17 septembrie 2013.

!"#$%&'('#%)* *

*'"
*

invazie sau o ocupa!ie, de#i, teoretic, nu s-ar concentra dect n loca!iile cu arsenal chimic. Mai mult, personalul ar fi dispersat pe o arie geografic" larg", n mijlocul zonelor de lupt", ar necesita aprovizionare cu ajutorul unor convoaie terestre sau aeriene vulnerabile la ac!iuni de ambuscad" iar opera!iunile ar putea fi de lung" durat", cu costuri foarte mari. Dincolo de riscurile acestui scenariu, o interven!ie interna!ional" pentru a prelua controlul asupra facilit"!ilor de armament chimic ar putea conduce la pr"bu#irea regimului, transfernd asupra for!elor de interven!ie responsabilitatea Siriei post-Assad.

3. CONCLUZII: SIRIA UN CONFLICT CALEIDOSCOPIC N METASTAZ'25


Ceea ce ar putea p"rea un pattern unilateral obi#nuit al politicii externe americane cel pu!in n ultimele decenii este, la o analiz" mai atent", o situa!ie cu implica!ii extrem de diverse, nu f"r" conexiuni n planul repozi!ion"rilor geo-strategice la nivel interna!ional. n Statele Unite, modul n care pre#edintele Obama a gestionat acest dosar a strnit critici destul de aspre, unii26 acuzndu-l deschis de lips" de leadership, #i repro#ndu-i faptul c" decizia unei interven!ii militare nu ar fi fost preg"tit" cum trebuie #i c" nu are o strategie pentru ceea ce va urma n cazul n care Siria va dep"#i linia ro#ie trasat" de Washington. Mai mult, lui Obama i se imput" #i faptul de a nu fi reu#it s" coaguleze, mpreun" cu alia!ii s"i, o coali!ie interna!ional" care s" contrabalanseze, cel pu!in la nivelul percep!iei publice, absen!a unui mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU. Retorica Secretarului de Stat Kerry #i a Pre#edintelui, folosite ini!ial n favoarea unei ac!iuni militare, trebuie s" fie mai bine echilibrat", s" se adapteze sensibilit"!ilor alia!ilor interna!ionali #i s" prezinte deschis ceea ce niciun nalt oficial nu a ar"tat pn" acum: ce urmeaz" s" se ntmple n Siria #i n regiune dup" atacul Statelor
************************************************************* 25 Syrias Metastasising Conflicts, a ICG report, June, 27, 2013.
26

President Obama and Syria: The Waiting for Godot Strategy, a CSIS report by Anthony H.

Cordesman, September 1, 2013. !"#$%&'('#%)* *

*("
*

Unite dac" el va exista. n schimb, Administra!ia s-a gr"bit s" desconsidere sus!inerea intern" #i interna!ional". )i-a justificat demersul pe folosirea armelor chimice #i pe precedentul pe care acesta l-a creat. )i numai dup" aceea s-a gndit la o solu!ie de temporizare #i a solicitat autorizarea Congresului.27 Aceia#i critici avertizeaz" #i asupra riscurilor la care atitudinea ezitant" a Pre#edintelui Obama a expus Statele Unite, ca unic" superputere. Israelul amenin!" c" are ochii a!inti!i asupra Iranului. Rusia #i China spun: V-am spus noi! Assad continu" atacurile asupra civililor. Fran!a a fost l"sat" s" atrne, ca #i Marea Britanie de altfel, ns" pentru ra!iuni diferite. Alia!ii no#tri arabi #i Turcia nu au un drum clar pe care s"-l urmeze. ntreaga noastr" strategie n Orientul Mijlociu r"mne neclar". () n situa!ia n care Congresul nu va sus!ine ini!iativa Pre#edintelui sau va fi divizat, mesajul va fi #i mai prost. O serie de semnale negative va nsemna aproape dezastrul. ndoielile legate de ac!iunile Statelor Unite #i ale Pre#edintelui s"u vor atinge nivele periculoase att n rndul alia!ilor ct #i n cel al inamicilor iar e#ecul nostru se va r"spndi n Asia, n conflictul din Afganistan, n rela!ia cu Iranul #i n efortul de a solu!iona procesul de pace dintre Israel #i !"rile arabe. Influen!a Statelor Unite de a gestiona situa!ia din n statele din regiune va fi serios afectat", mesajul pe care l vom transmite n privin!a folosirii #i prolifer"rii armelor chimice va fi #i mai r"u dect dac" nu am fi avut nicio reac!ie #i, n toat" aceast" situa!ie, noi nu avem o strategie clar" n privin!a r"zboiului civil din Siria. De cealalt" parte, pre#edintele Vladimir Putin a dat #ah Administra!iei Obama prin propunerea avansat" n ultimul moment, aceea ca guvernul sirian s" plaseze ntreg arsenalul s"u chimic sub controlul Na!iunilor Unite. ntr-un gest considerat cel pu!in neobi#nuit pentru un pre#edinte rus, Putin a publicat, la 11 septembrie 2013, un editorial28 n The New York Times, demers pe care George Friedman l eticheteaz" drept o ncercare de a se adresa mai multor tipuri de public #i de a exploata criza din Siria pentru a
************************************************************* 27 President Obama and Syria: The Waiting for Godot Strategy, a CSIS report by Anthony H. Cordesman, September 1, 2013.
*
28

A Plea for Caution From Russia, op-ed by Vladimir Putin, The New York Times, September 11,

2013. !"#$%&'('#%)* *

*)"
*

convinge periferia rus" (n principal Europa de Est #i zona Caucazului) c" !ara pe care o conduce este mai puternic" dect este n realitate. () Putin critic" excep!ionalismul american afirmnd c" este extrem de periculos s" i ncurajezi pe oameni s" se vad" pe ei n#i#i ca fiind excep!ionali #i ad"ugnd c" suntem cu to!ii diferi!i #i c" nu ar trebui s" uit"m c" Dumnezeu ne-a creat pe to!i egali.29 Tot Friedman ncearc" s" explice pozi!ia Moscovei n dosarul sirian. Rusia ncearc" s" fie !ara care negociaz" o solu!ie. )i, de vreme ce solu!ia este neclar", Mosacova dore#te ca restul lumii s" vad" demersul s"u de preferat unei interven!ii militare conduse de Statele Unite. Rusia sper" c" aceast" nou" defini!ie a puterii globale va fi remarcat" att n plan intern, ct #i n periferia sa c"ci, n curnd, se profileaz" a fi luate cteva decizii importante, inclusiv n ceea ce prive#te Parteneriatul Estic al Uniunii Europene, iar Rusia dore#te s" se prezinte ca fiind mult mai influent" dect Vestul. Cum criza politic" #i economic" se adnce#te n Europa iar NATO traverseaz" o criz" de identitate, Moscova ar putea beneficia dac" ar fi perceput" ca o alternativ" la un Bruxelles sl"bit.30 Polarizarea att de radical" a p"r!ilor aflate n conflict n Siria face ca att solu!ia militar", ct #i cea negociat", s" par" dificil de pus n practic". n plus, transformarea contextului strategic creaz" premisele unei escalad"ri a violen!elor. Un oficial american aprecia c" ceea ce a fost un conflict sirian cu efecte regionale, s-a transformat ntr-un r"zboi regional concentrat n Siria. Opozi!ia seam"n" din ce n ce mai mult cu o coali!ie sunnit" n care re!ele islamiste, Fr"!ia Musulman" sirian", statele din Golf #i Turcia au rolul principal. Tab"ra pro-guvernamental" care include Iranul, Hezbollahul, Irakul #i militan!ii #ii!i irakieni, pare #i ea o alian!" cvasi-religioas". Conflictul a reaprins tensiuni n cei mai fragili vecini ai Siriei (Irak #i Liban), ei n#i#i traversnd recent r"zboaie civile. Unii anali#ti apreciaz" c", n lipsa unei solu!ii unanim agreate, prioritatea ar fi renun!area, att de c"tre Statele Unite ct #i de Rusia, la abordarea de tip endgame. Dac"
************************************************************* 29 Putin Plays Up Russian Strength, George Friedman, Geopolitical Diary, September 13, 2013.
30

Putin Plays Up Russian Strength, George Friedman, Geopolitical Diary, September 13, 2013.

!"#$%&'('#%)* *

!+"
*

Rusia #i Statele Unite doresc s" transmit" un semnal de responsabilitate n rezolvarea dosarului sirian, n primul rnd ar trebui s" fac" eforturi pentru de-escaladarea conflictului. Pentru Moscova, aceasta ar nsemna s" accepte #i apoi s" fac" presiuni pentru transform"ri majore ale structurii de putere n Siria #i pentru ncetarea violen!elor asupra civililor. Pentru Washington, ar presupune deplasarea acentului de la o schimbare implicit" de regim la o partajare explicit" a puterii #i la determinarea opozi!iei de a ac!iona mpotriva propriilor grup"ri armate, cu implementarea unor acorduri de ncetare a focului. Actorii regionali au nevoie #i ei, la rndul lor, de garan!ii. Aparenta determinare a Vestului de a exclude Iranul de la conferin!ele de pace (poate #i pentru ra!iuni care !ineau de scrutinul preziden!ial din aceast" !ar") nu va elimina rolul Teheranului la Damasc. Niciuna dintre aceste op!iuni nu poate duce, singur", la solu!ionarea conflictului. ns", ar putea fi un nceput, lucru care, din ceea ce vedem ast"zi, este departe de a se ntmpla.

4. BIBLIOGRAFIE
1. http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014 2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83vara_arab%C4%83 accesat pe 15.01.2014. 3. Analizele Stratfor (http://www.stratfor.com/) #i alte surse Internet. 4. Rapoarte ONU. 5. Emisiuni TV #i radio.

!"#$%&'('#%)* *

!*"
*