You are on page 1of 46

Hotarire nr. 2139 din 30-11-2004 aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe ublicatie!

"onitorul #ficial nr. 4$ din 13-01-200% &mitent! 'uvernul

(n temeiul art. 10) din Constitutia *omaniei+ republicata+ al art. 24 alin. ,19din .egea %/102003 privind Codul fiscal+ cu modificarile si completarile ulterioare+ si al art. ) din .egea 1%01994 privind amorti1area capitalului imobili1at in active corporale si necorporale+ republicata+ cu modificarile si completarile ulterioare+ 'uvernul *omaniei adopta pre1enta 2otarare. 3rt. 1. 4e aproba Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe+ cuprins in anexa5- care face parte integranta din pre1enta 2otarare. 3rt. 2. re1enta 2otarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 200%. 3rt. 3. e data intrarii in vigoare a pre1entei 2otarari se abroga H.'. 9$40199) pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe+ publicata in ".#f. %20030-12-199)+ cu modificarile ulterioare+ precum si orice alte dispo1itii contrare. 5- 3nexa este reprodusa in facsimil.

36&73 C383.#'9. privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (. :ispo1itii generale 1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utili1ate in economie si duratele normale de functionare ale acestora+ care corespund cu duratele de amorti1are in ani+ aferente regimului de amorti1are liniar.

2. :urata normala de functionare repre1inta durata de utili1are in care se recuperea1a+ din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amorti1arii. (n consecinta+ durata normala de functionare este mai redusa decat durata de viata fi1ica a mijlocului fix respectiv. 3. "ijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in general in grupe+ subgrupe+ clase si subclase+ iar pentru unele si in familii. 3stfel mijloacele fixe amorti1abile au fost clasificate in trei grupe principale si anume! 'rupa 1 Constructii; 'rupa 2 (nstalatii te2nice+ mijloace de transport+ animale si plantatii; 'rupa 3 "obilier+ aparatura birotica+ ec2ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. Catalogul se aplica in mod unitar de catre agentii economici+ persoanele juridice fara scop patrimonial cat si de catre institutiile publice+ asigurand determinarea in mod unitar a amorti1arii capitalului imobili1at in active corporale. 4. (n pre1entul catalog pentru fiecare mijloc fix nou ac2i1itionat se utili1ea1a sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima+ existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. 3stfel stabilita+ durata normala de functionare a mijlocului fix ramane nesc2imbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune. ((. "odul de utili1are a catalogului 1. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare! a- codul de clasificare; b- denumirea grupei+ a subgrupei+ clasei+ subclasei si a familiei+ dupa ca1+ mijloacelor fixe amorti1abile; c- limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare+ in ani. 2. entru stabilirea duratei normale de functionare a unui mijloc fix se cauta succesiv in clasificare! grupa+ subgrupa+ clasa+ subclasa si familia+ dupa ca1. :e exemplu! a- entru a stabili durata normala de functionare a mijlocului fix <gara< se va cauta in clasificare! grupa 1. Constructii; subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi+ posta si telecomunicatii;

clasa 1.3.1 Cladiri pentru transporturi! autogari+ gari+ ... 3stfel la codul 1.3.1 se gaseste o durata normala de functionare cuprinsa intre 32 - 4) ani. .a punerea in functiune a acestui mijloc fix+ se va stabili durata normala de functionare in limitele intervalului de la 32 ani la 4) ani. (n acest ca1 mijlocul fix gara este definit drept cladire. entru evitarea confu1iilor se preci1ea1a ca o cladire repre1inta o constructie sub forma de incinta inc2isa+ in care se desfasoara o activitate umana de locuire+ de productie+ de invatamant+ de sanatate+ de cultura+ de agrement+ de servicii+ de administratie+ de cult+ de transport ,gara-+ de posta si telecomunicatii. b- entru a stabili durata normala de functionare a infrastructurii unui drum cu imbracaminte de beton asfaltic se va cauta in clasificare! grupa 1. Constructii; subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi+ posta si telecomunicatii; clasa 1.3./ (nfrastructura drumuri ,publice+ industriale+ ...- ...; subclasa 1.3./.2 Cu imbracaminte din beton asfaltic ... 3stfel la codul 1.3./.2 se citeste o durata normala de functionare cuprinsa intre 20 - 30 ani+ limite intre care se poate stabili+ numai la punerea in functiune+ durata normala de functionare a mijlocului fix. c- entru o moara din industria cimentului durata normala de functionare se gaseste astfel! grupa 2. (nstalatii te2nice+ mijloace de transport+ animale si plantatii; subgrupa 2.1 &c2ipamente te2nologice ,masini+ utilaje ...-; clasa 2.1.1/ "asini+ utilaje si instalatii comune care functionea1a ...; subclasa 2.1.1/.2 "asini ... pentru prelucrarea mecanica a ...+ mori; familia 2.1.1/.2.1 - morile din industria cimentului. entru codul 2.1.1/.2.1 se citeste din catalog o durata normala de functionare cuprinsa intre 12 - 1) ani+ limite intre care se poate stabili+ la punerea in functiune+ durata normala de functionare a mijlocului fix. 3. entru trecerea de la vec2iul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe+ aprobat prin H.'. 9$40199)+ la noul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe+ se vor avea in vedere urmatoarele! 'rupa 1 <Constructii< corespunde cu vec2ea grupa 1 <Constructii<;

'rupa 2 <(nstalatii te2nice+ mijloace de transport+ animale si plantatii< include vec2ile grupe! grupa 2 <&c2ipamente te2nologice ,masini+ utilaje si instalatii de lucru-<; grupa 3 <3parate si instalatii de masurare+ control si reglare<; grupa 4 <"ijloace de transport<; grupa % <3nimale si plantatii<; 'rupa 3 <"obilier+ aparatura birotica+ ec2ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale< corespunde cu vec2ea grupa $ <"obilier+ aparatura birotica+ ec2ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale<. 4. (n anexa la catalog+ se pre1inta :ictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare si duratele normale de functionare preva1ute in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe+ aprobat prin H.'. 9$40199) si cele din pre1entul catalog+ care va asigura o incadrare corecta a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu. %. entru mijloacele fixe aflate in patrimoniu+ a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amorti1arii pana la data de 31 decembrie 2004+ duratele normale de functionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relatiei! :* = ,1 - ,:C 0 :>-- x :6 in care! :* - durata normala de functionare ramasa+ in ani; :C - durata normala de functionare consumata pana la 31 decembrie 2004+ in ani; :> - durata normala de functionare dupa vec2iul catalog aprobat prin H' 9$409)+ in ani; :6 - durata normala de functionare stabilita intre limitele minime si maxime preva1ute in noul catalog+ in ani. :e exemplu! # rampa de incarcare-descarcare are o durata normala de functionare dupa vec2iul catalog+ cod 1.1.10 :> = 40 ani+ o durata de functionare consumata :C = 24 ani si o durata normala de functionare dupa noul catalog+ cod 1.1.10 :6 = 30 ani. :urata normala de functionare ramasa se determina astfel! :* = ,1 - ,24 0 40-- x 30 = 12 ani (n acest ca1 valoarea ramasa neamorti1ata pentru acest mijloc fix va fi recuperata in urmatorii 12 ani. $. entru trecerea de la vec2iul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe+ aprobat prin H.'. nr. 9$40199)+ la noul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe+ persoanele juridice enumerate la cap. (+ pct. 3 pot constitui comisii te2nice pentru

stabilirea duratei normale de functionare in cadrul plajei indicate in catalog+ cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regasit in vec2iul catalog si pot fi asimilate altor grupe in noul catalog. (((. 3lte preci1ari 1. entru mijloacele fixe noi ac2i1itionate dupa data de 1 ianuarie 200% se vor inscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din noul catalog. entru mijloacele de transport amorti1area poate fi determinata si in functie de numarul de ?ilometri sau numarul de ore de functionare preva1ut in cartile te2nice+ pentru cele ac2i1itionate dupa data de 1 ianuarie 2004. (n acest ca1+ amorti1area se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de ?ilometri sau numarul de ore de functionare preva1ute in cartile te2nice+ re1ultand astfel amorti1area0?m sau pe ora de functionare. 3morti1area lunara se determina prin inmultirea numarului de ?ilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amorti1area0?m sau pe ora de functionare. 2. (nvestitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma c2eltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor te2nici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare. #btinerea de beneficii se poate reali1a fie direct prin cresterea veniturilor+ fie indirect prin reducerea c2eltuielilor de intretinere si functionare. (n ca1ul cladirilor+ investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si moderni1area termica a acestora. 3morti1area acestor investitii se face fie pe durata normala de utili1are ramasa+ fie prin majorarea duratei normale de utili1are cu pana la 10@ sau in ca1ul institutiilor publice pana la 20@. :aca c2eltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale+ se va stabili o noua durata normala de catre o comisie te2nica sau expert te2nic independent. C2eltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt considerate c2eltuieli de reparatii. 3. (n ca1ul mijloacelor fixe ac2i1itionate cu durata normala de utili1are neconsumata+ pentru care se cunosc datele de identificare ,data punerii in functiune+ durata normala de utili1are ramasa-+ recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa. (n ca1ul mijloacelor fixe ac2i1itionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare+ durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie te2nica sau expert te2nic independent. 4. "entinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii+ a sanatatii si a mediului ,mijloace de transport rutier+ feroviar+ aerian si naval+

masini de constructii si de gospodarie comunala+ masini de ridicat etc.- dupa expirarea duratei normale de functionare+ se va putea face numai pe ba1a unui raport te2nic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie te2nica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix. %. entru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utili1ate+ recuperarea amorti1arii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amorti1are pe durata normala de utili1are ramasa+ incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora sau se diminuea1a capitalurile proprii la data scoaterii din functiune. $. Aondurile bibliotecilor+ mu1eelor si ar2ivelor care au statut de bunuri culturale+ nu mai sunt considerate mijloace fixe. Bunurile preva1ute la aliniatul de mai sus+ tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe+ vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar+ pentru bunurile comune sau imobili1ari financiare - alte titluri imobili1ate+ pentru bunurile de patrimoniu. /. entru mijloacele fixe specifice sistemului national de aparare+ ordine publica si siguranta nationala+ ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii+ cu avi1ul "inisterului Ainantelor ublice+ clasificarea si duratele normale de functionare. (n aceleasi conditii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de functionare pentru mijloacele fixe care se utili1ea1a de catre persoanele juridice+ autori1ate in conditiile legii+ sa desfasoare activitati specifice sistemului national de aparare+ ordine publica si siguranta nationala.

C383.#'9. *(>(6: C.34(A(C3*&3 4( :9*38&.& 6#*"3.& :& A96C8(#63*& 3 "(C.#3C&.#* A(7& C#:9. :& C.34(A(C3*& :&69"(*&3 3C8(>&.#* A(7& :9*38& 6#*"3.& :& A96C8(#63*& - 36( 012 'rupa 1. C#648*9C8(( 1.1. Constructii industriale 1.1.1. Cladiri industriale in afara de cladirile din! 40-$0 1.1.1.1. - industria alimentara+ industria materialelor de constructii+ industria metalurgica si industria siderurgica; 2)-42 1.1.1.2. - industria c2imica. 24-3$ 1.1.2. Constructii usoare cu structuri metalice ,2ale de productie+ 2ale de montaj+ etc.- in afara de! 1$-24 1.1.2.1. - baraci+ soproane+ etc. )-12

1.1.3. Centrale 2idroelectrice+ statii si posturi de transformare+ statii de conexiuni+ in afara de! 40-$0 1.1.3.1. - constructii speciale metalice; 32-4) 1.1.3.2. - constructii speciale din beton 24-3$ 1.1.4. Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice+ in afara de! 32-4) 1.1.4.1. - cladirea reactorului 24-3$ 1.1.%. iste si platforme 1.1.%.1. - din beton; 24-3$ 1.1.%.2. - din balast+ macadam. 1$-24 1.1.$. 4onde de titei+ ga1e+ sare si platforme marine de foraj si extractie. 1.1.$.1. - sonde de titei+ ga1e si sare )-12 1.1.$.2. - platforme marine de foraj si extractie 24-3$ 1.1./. 8urnuri de extractie miniera. 24-3$ 1.1.). uturi de mina+ galerii+ planuri inclinate si rampe de put. 20-30 1.1.9. 4tructuri de sustinere+ estacade si culoare pentru transportoare cu banda. 24-3$ 1.1.10. *ampe de incarcare-descarcare. 2%-3% 1.1.11. Constructii miniere subterane! pentru personal; gari si remi1e; statii de pompare; statii de compresoare; canale pentru aeraj; buncare; suitoricoboratori; etc. 20-30 1.1.12. Cosuri de fum si turnuri de racire 24-3$ 1.1.13. (a1uri pentru decantarea sterilului 12-4) 1.1.14. Camere de fum+ de desprafuire+ de uscare. 2)-42 1.1.1%. .ucrari de constructii de decoperta pentru exploatari miniere )-12 1.1.1$. oligoane de incercari experimentale in aer liber sau in incaperi inc2ise. 12-1) 1.1.1/. 3lte constructii industriale neregasite in cadrul subgrupei 1.1. 24-3$ 1.2. Constructii agricole 1.2.1. Cladiri agro1oote2nice 24-3$ 1.2.2. Constructii agricole usoare ,baraci+ maga1ii+ soproane+ cabane- )-12 1.2.3. :epo1ite de ingrasaminte minerale sau naturale ,constructii de compostare-. 1$-24 1.2.4. 4ilo1uri pentru furaje 24-3$ 1.2.%. 4ilo1uri pentru depo1itarea si conservarea cerealelor. 2)-42 1.2.$. atule pentru depo1itarea porumbului. 20-30 1.2./. Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor+ padocuri. 20-30 1.2.). Helestee+ ia1uri+ ba1ine; eclu1e si ascensoare; baraje; jg2eaburi etc. pentru piscicultura. 24-3$ 1.2.9. 8erase pe arabil+ plantatii pomicole si viticole. 32-4) 1.2.10. 4ere+ solarii+ rasadnite si ciupercarii! 1.2.10.1. - din 1idarie+ beton+ metal sau lemn si sticla. 1$-24 1.2.10.2. - constructie usoara din lemn si folie din masa plastica. 2-4 1.2.11. 3lte constructii agricole neregasite in cadrul subgrupei 1.2. 1$-24 1.3. Constructii pentru transporturi posta si telecomunicatii 1.3.1. Cladiri pentru transporturi! autogari+ gari+ statii pentru metrou+ aeroporturi+ porturi+ 2angare+ depouri+ garaje+ ateliere+ in afara de! 32-4)

1.3.1.1. - cladiri usoare cu structura metalica 1$-24 1.3.2. (nfrastructura pentru transport feroviar cu! 1.3.2.1. - ecartament normal si larg. 40-$0 1.3.2.2. - ecartament normal pentru metrou. 32-4) 1.3.2.3. - ecartament ingust+ inclusiv forestier. 2)-42 1.3.2.4. - ecartament ingust minier. 12-1) 1.3.3. (nfrastructura si statii de tramvaie. 24-3$ 1.3.4. *etele electrice de contact pentru tractiune electrica! 1.3.4.1. - pentru linii de cale ferata. 24-3$ 1.3.4.2. - pentru linii de tramvaie si troleibu1e. 20-30 1.3.4.3. - pentru linii de cale ferata miniera. 12-1) 1.3.%. Constructii pentru transport feroviar! peroane; treceri de nivel; portgabarit; c2eiuri de incarcare-descarcare; pentru alimentare si revi1ie locomotive; canale de coborat osii; fundatii de placi turnante si pod bascula; canale de 1gura+ etc. 24-3$ 1.3.$. 3parate de cale. 4-$ 1.3./. (nfrastructura drumuri ,publice+ industriale+ agricole-+ alei+ stra1i si autostra1i+ cu toate accesoriile necesare ,trotuare+ borne+ parcaje+ parapete+ marcaje+ semne de circulatie-! 1.3./.1. - cu imbracaminte din balast+ pamant stabili1at sau macadam. 1$-24 1.3./.2. - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla. 2030 1.3./.3. - cu imbracaminte din beton de ciment. 2)-42 1.3./.4. - infrastructura drumuri forestiere. 24-3$ 1.3.). iste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autove2icole. Constructii aeroportuare. 32-4) 1.3.9. C2eiuri+ estacade si docuri pentru nave. 40-$0 1.3.10. Cale pentru montarea si lansarea navelor! 1.3.10.1. - Aile din lemn. 12-1) 1.3.10.2. - Aile din beton+ beton armat. 32-4) 1.3.11. Canale pentru navigatie. 40-$0 1.3.12. Constructii accesorii pentru transport rutier+ aerian+ naval. 24-3$ 1.3.13. .inii de funiculare pentru exploatari miniere si industriale! 1.3.13.1. - pe stalpi din lemn. 12-1) 1.3.13.2. - pe stalpi din metal sau beton armat. 24-3$ 1.3.14. .inii funiculare pentru personal; statii si constructii de protectie! 1.3.14.1. - cu telecabine+ telegondole sau telesc2iuri. 20-30 1.3.14.2. - multilifturi pentru sc2i. 9-1% 1.3.1%. .inii funiculare forestiere de tip usor. 4-$ 1.3.1$. lanuri inclinate supraterane. 24-3$ 1.3.1/. oduri+ podete+ pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte! 1.3.1/.1. - din lemn. )-12 1.3.1/.2. - din 1idarie+ beton armat sau metal. 32-4) 1.3.1). 8unele. 40-$0

1.3.19. Cladiri pentru posta+ telecomunicatii! centrale telefonice+ statii de emisie radio+ studiouri pentru radio+ televi1iune+ etc. 3$-%4 1.3.20. .inii si cabluri aeriene de telecomunicatii ,stalpi+ circuite+ cabluri+ traverse+ console+ etc.-. 9-1% 1.3.21. *etele si canali1atii subterane de comunicatii urbane si interurbane+ in afara de! 1$-24 1.3.21.1. - 4uport de transmisiuni de telecomunicatii pe sisteme de cabluri cu fibra optica ,submarine+ subfluviale-. )-12 1.3.22. latforme+ turnuri si piloni metalici pentru antene de radiotelefonie+ telefonie mobila+ radio si 8>. 9-1% 1.3.23. Cabine telefonice. 4-$ 1.3.24. Constructii usoare pentru transporturi si telecomunicatii ,baraci+ maga1ii+ soproane+ cabane-. )-12 1.3.2%. 3lte constructii pentru transporturi+ posta si telecomunicatii neregasite in cadrul subgrupei 1.3. 20-30 1.4. Constructii 2idrote2nice 1.4.1. Baraje si constructii accesorii baraje ,eclu1e+ deversoare+ porturi si fronturi de asteptare+ disipatoare de energie+ goliri de fund+ canale de derivatie-. 40-$0 1.4.2. :iguri ,de aparare; de compartimentare; de dirijare a curentilor-+ consolidari de maluri+ praguri; pinteni; anrocamente si casoaie; cleonaje! 1.4.2.1. - din fascine; lemn cu bolovan sau piatra; 1$-24 1.4.2.2. - din piatra bruta; blocuri de beton; 1idarie de piatra; beton armat. 24-3$ 1.4.3. Canale de aductiune. 40-$0 1.4.4. ereuri. 24-3$ 1.4.%. Constructii 2idrote2nice+ 2idrometrice+ 2idrometeorologice+ oceanografice+ platforme meteorologice; in afara. 32-4) 1.4.%.1. - constructii usoare. )-12 1.4.$. .acuri artificiale de acumulare 40-$0 1.4./. 3lte constructii 2idrote2nice neregasite in cadrul subgrupei 1.4. 24-3$ 1.%. Constructii pentru afaceri+ comert+ depo1itare. 1.%.1. Centre de afaceri. 40-$0 1.%.2. Cladiri comerciale pentru depo1itare-comerciali1are si distributie. "aga1ine. 32-4) 1.%.3. Constructii pentru depo1itarea marfurilor de larg consum+ a marfurilor industriale+ a materialelor de constructii si a produselor agricole. 24-3$ 1.%.4. Constructii pentru depo1itarea si comerciali1area produselor petrolifere ,ben1inarii+ etc.-. 20-30 1.%.%. Constructii pentru depo1itarea explo1ibililor+ carburantilor si lubrifiantilor. 20-30 1.%.$. 4ilo1uri pentru agregate minerale+ minereuri+ carbuni+ materiale pulverulente ,ciment+ var+ ipsos-+ etc. 20-30 1.%./. *e1ervoare si ba1ine pentru depo1itare+ in afara de! 20-30 1.%./.1. - re1ervoare pentru depo1itare cu protectie catodica 32-4) 1.%.). :epo1ite frigorifice pentru alimente. '2etarii. 20-30

1.%.9. latforme pentru depo1itare si activitati comerciale. 20-30 1.%.10. 8ancuri+ re1ervoare+ bidoane si butoaie pentru depo1itarea bauturilor. 24-3$ 1.%.11. *ampe de incarcare. 20-30 1.%.12. Constructii usoare pentru afaceri+ comert+ depo1itare ,baraci+ maga1ii+ soproane+ etc.-. )-12 1.%.13. Camere de te1aur pentru depo1itarea valorilor si datelor. 20-30 1.%.14. 3lte constructii pentru afaceri+ comert+ depo1itare neregasite in cadrul subgrupei 1.%. 1$-24 1.$. Constructii de locuinte si social-culturale. 1.$.1. Cladiri de locuit+ 2oteluri si camine+ in afara de! 40-$0 1.$.1.1. - cladiri pentru locuinte sociale+ moteluri si camine amplasate in centre industriale. DC publice. 32-4) 1.$.2. Constructii pentru invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea sanatatii; asistenta sociala; cultura fi1ica si agrement+ in afara de! 40-$0 1.$.2.1. - case de sanatate+ bai publice si ba1e de tratament. 2)-42 1.$.3. (mprejmuiri din! 1.$.3.1. - lemn; )-12 1.$.3.2. - 1idarie+ beton armat+ metal. 20-30 1.$.4. Cladiri administrative. 40-$0 1.$.%. Constructii pentru centrale termice si puncte termice 24-3$ 1.$.$. Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate. $-10 1.$./. Constructii pentru turnuri de ceas+ turnuri de pa1a si alte amenajari asemanatoare. 9-1% 1.$.). 3lte constructii de locuinte si social-culturale neregasite in cadrul subgrupei 1.$. 20-30 1./. Constructii pentru transportul energiei electrice. 1./.1. *etele de alimentare+ de iluminat si linii de transport a energiei electrice! 1./.1.1. - aeriene pe stalpi din lemn. 9-1% 1./.1.2. - aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat. 32-4) 1./.1.3. - subterane. 12-1) 1./.2. (nstalatii electrice de forta! 1./.2.1. - aeriene sau aparente. 9-1% 1./.2.2. - ingropate. 9-1% 1./.2.3. - in tub+ canal sau tunel de protectie. 24-3$ 1./.3. 3lte constructii pentru transportul energiei electrice neregasite in cadrul subgrupei 1./. 1$-24 1.). Constructii pentru alimentare cu apa+ canali1are si imbunatatiri funciare. 1.).1. uturi sapate sau forate. 24-3$ 1.).2. :renuri pentru alimentari cu apa. 24-3$ 1.).3. Captari si pri1e de apa. 32-4) 1.).4. Canale pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor. 32-4) 1.).%. 'alerii pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor. 32-4) 1.).$. Conducte pentru alimentare cu apa+ inclusiv traversarile; retele de distributie. 'alerii subterane pentru instalatii te2nico-edilitare. 24-3$

1.)./. Conducte pentru canali1are+ in afara de! 32-4) 1.)./.1. - conducte te2nologice pentru ape acide. 12-1) 1.).). 4tatii de tratare+ de neutrali1are si de epurare a apelor. 24-3$ 1.).9. Castele de apa. 32-4) 1.).10. (a1uri de depo1itare; paturi de uscare a namolului; campuri de irigare si infiltrare+ in afara de! 1$-24 1.).10.1. - canale de irigatii. 24-3$ 1.).11. *e1ervoare din beton armat pentru inmaga1inarea apei. 40-$0 1.).12. 4tatii de pompare si separare a apei+ in afara de! 32-4) 1.).12.1. - statii de pompare plutitoare 1$-24 1.).13. Constructii si instalatii te2nologice pentru alimentare cu apa si canali1are. 32-4) 1.).14. Constructii usoare ,baraci+ maga1ii+ soproane+ etc.-. )-12 1.).1%. 3lte constructii pentru alimentare cu apa+ canali1are si imbunatatiri funciare neregasite in cadrul subgrupei 1.). 24-3$ 1.9. Constructii pentru transportul si distributia petrolului+ ga1elor+ lic2idelor industriale+ aerului comprimat si pentru termoficare. 1.9.1. Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere+ ga1elor si a lic2idelor industriale+ inclusiv traversarile si instalatiile te2nologice+ in afara de! 20-30 1.9.1.1. - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere preva1ute cu protectie catodica. 40-$0 1.9.2. Conducte de termoficare. 1.9.2.1. - aeriene sau in canale de protectie vi1itabile. 20-30 1.9.2.2. - in canale nevi1itabile. 1$-24 1.9.3. Conducte+ bransamente si instalatii te2nologice pentru distributia ga1elor+ produselor petroliere si a lic2idelor industriale+ apa sarata+ din exteriorul si interiorul constructiilor. 12-1) 1.9.4. 3lte constructii pentru transportul si distributia petrolului+ ga1elor+ lic2idelor industriale+ aerului comprimat si pentru termoficare+ neregasite in cadrul subgrupei 1.9. 1$-24 1.10. 3lte constructii neregasite in cadrul grupei 1. 24-3$ '*9 3 2. (6483.38(( 8&H6(C&+ "(C.#3C& :& 8*364 #*8+ 36("3.& 4( .36838(( 2.1. &CH( 3"&68& 8&H6#.#'(C& ,"34(6(+ 98(.3C& 4( (6483.38(( :& .9C*92.1.1. &xtractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere 2.1.1.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru constructia puturilor miniere si forare miniera. %-9 "asini de 2avat+ combine miniere si pluguri de carbune. "asini multifunctionale pe senile. 2.1.1.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru sustinerea abatajelor si pentru taiere-prelucrare. 3-% 2.1.1.3. "asini de incarcat si utilaje pentru rambleiere. 4-) 2.1.1.4. &xcavatoare cu rotor si instalatii de 2aldat. "asini+ utilaje si instalatii de sfaramare si macinare. )-12

2.1.1.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru clasare; pentru separare si concentrare ,gravimetrica+ magnetica+ electrostatica-. "asini+ utilaje si instalatii pentru flotatie. $-10 2.1.1.$. "asini+ utilaje si instalatii pentru extragerea si prepararea metalelor pretioase. )-12 "asini de tabletat si bric2etat sare. "asini si utilaje pentru bric2etarea carbunilor. 2.1.1./. "asini de ascutit sfredele si masini de curatat vagonete. 4-) 2.1.1.). 3lte ec2ipamente te2nologice neregasite in cadrul clasei 2.1.1. 4-$ 2.1.2. rospectiuni geologice si geofi1ice+ foraj si extractia titeiului si ga1elor 2.1.2.1. 4onde1e /-11 2.1.2.2. 9tilaje si instalatii pentru forajul sondelor de titei si ga1e %-9 2.1.2.3. 8repiede+ turle metalice+ geamblacuri+ macarale+ trolii si mese rotative. )-12 3gregate de cimentare si fisurare. "asini+ utilaje si instalatii pentru extractia titeiului si ga1elor. 2.1.2.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru carotaj+ deviatii si perforari 4-) 2.1.2.%. 3lte ec2ipamente te2nologice neregasite in cadrul clasei 2.1.2. $-10 2.1.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa+ inclusiv laminarea si trefilarea metalelor. 2.1.3.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru productia de cocs metalurgic; pentru productia fontei de prima fu1iune si a feroaliajelor. 11-1/ "asini+ utilaje si instalatii pentru productia electro1ilor de sudura. "asini+ utilaje si instalatii pentru acoperirea si protectia suprafetei laminatelor+ tevilor si trefilatelor. 2.1.3.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru productia de otel. 12-1) 2.1.3.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru productia de laminate. 9-1% "asini+ utilaje si instalatii pentru productia barelor+ sarmelor si tevilor trase. "asini+ utilaje si instalatii pentru productia de tevi sudate. 2.1.3.4. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.3. 9-1% 2.1.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa 2.1.4.1. "asini si instalatii pentru reducere+ topire+ distilare si turnare. 11-1/ Cuptoare pentru prerafinare; masini si instalatii pentru converti1oare si rafinare. 2.1.4.2. "asini si instalatii pentru prelucrarea produselor+ subproduselor si deseurilor din metalurgia neferoasa. 9-1% 2.1.4.3. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.4. 9-1% 2.1.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului 2.1.%.1. "asini de ale1at si fre1at ori1ontale. "asini de rabotat cu masa mobila. 9-1% Ciocane de forja. rese de forja; prese speciale si speciali1ate; masini de forjat; masini de rulat+ indoit si debitat tabla+ profile si tevi; masini auxiliare speciale pentru forja. "asini si instalatii de incal1ire pentru forja.

"asini+ utilaje si instalatii pentru de1baterea si curatirea pieselor turnate. "asini+ utilaje si instalatii pentru tratamente termice. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru productia de cabluri si conductoare. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru productia de materiale electroi1olante si de pulberi. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate de confectionat produse din sarma ,cuie+ ace+ tinte+ etc.-. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate de confectionat produse din tabla subtire ,jucarii+ ambalaje+ etc.-. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate de confectionat autove2icule+ tractoare+ locomotive+ vagoane. "asini speciali1ate pentru confectionat nituri+ suruburi+ tirfoane+ piulite si caiele. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate pentru constructia de nave+ in afara de! 2.1.%.1.1. .inii automate de formare-turnare. 12-1) 2.1.%.2. 4trunguri! )-12 - paralele; - frontale si carusel; - revolver+ automate si semiautomate; - speciali1ate. "asini de ale1at. "asini de fre1at. "asini de rabotat cu cutit mobil ,sepinguri- si de morte1at+ de prelucrat roti dintate+ de filetat+ etc.+ poli1oare fixe. "asini de gaurit+ masini de debitat metale. "asini agregat; linii automate si semiautomate; centre de prelucrare a metalului prin asc2iere. "asini de formare+ mie1uire si formare de preci1ie si cu modele usor fu1ibile; masini de turnat; uscatoare pentru forme si mie1uri; masini+ utilaje si instalatii pentru elaborarea metalelor si aliajelor. "asini+ utilaje si instalatii pentru vopsire si acoperiri metalice. "asini+ utilaje si instalatii comune pentru industria electrote2nica. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru productia de transformatoare. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru productia de masini electrice rotative. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru productia de aparataj de inalta si joasa tensiune+ de aparate electrice+ telefonice si de masurare. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru fabricatia de produse electroc2imice si surse de iluminat. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale ,ultrasunete+ etc.-. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate pentru constructii aeronautice. "asini speciali1ate pentru confectionat armaturi si fitinguri. 2.1.%.3. "asini speciali1ate pentru confectionat arcuri. 9-1%

2.1.%.4. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate pentru confectionarea ceasurilor. $-10 2.1.%.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru sudarea metalului. $-10 2.1.%.$. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru productia componentelor produselor si sistemelor electronice ,semiconductoare+ circuite imprimate+ aparate audio si video+ aparate si instrumente electronice de masurare+ calculatoare si periferice+ etc.-. %-9 2.1.%./. "asini portabile de poli1at+ slefuit+ taiat+ gaurit+ etc. 2-4 2.1.%.). 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.%. )-12 2.1.$. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria c2imica si petroc2imica 2.1.$.1. "asini+ utilaje si instalatii de u1 general in te2nologia c2imica. 2.1.$.1.1. :ecantoare; 4eparatoare+ vase florentine+ 2idrocicloane filtre si centrifuge; "asini+ utilaje si instalatii pentru procese de distilare si rectificare a lic2idelor; "asini+ utilaje si instalatii pentru procese de incal1ire+ racire si condensare; "asini+ utilaje si instalatii pentru evaporare+ uscare si cristali1are! a- mediu neutru sau usor coro1iv; 9-1% b- mediu puternic coro1iv $-10 2.1.$.1.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru procese de separare a sistemelor ga1oase; "asini+ utilaje si instalatii pentru procese de absorbtie si extractie; "asini+ utilaje si instalatii pentru reactii c2imice si electroc2imice! a- mediu neutru sau usor coro1iv; )-12 b- mediu puternic coro1iv. %-9 2.1.$.2. "asini+ utilaje si instalatii specifice industriei c2imice anorganice. 2.1.$.2.1. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru producerea acidului sulfuric si a ingrasamintelor fosfatice+ a amoniacului+ acidului a1otic si a ingrasamintelor a1otoase. )-12 "asini+ utilaje si instalatii specifice producerii sodei; "asini+ utilaje si instalatii specifice producerii carbidului oxigenului+ pulberilor si explo1ibililor. 3lte masini+ utilaje si instalatii specifice pentru industria c2imica anorganica. 2.1.$.2.2. "asini+ utilaje si instalatii specifice producerii clorului si a compusilor sai. 4-) 2.1.$.3. "asini+ utilaje si instalatii specifice industriei c2imice organice ,exclusiv prelucrarea titeiului-. 2.1.$.3.1. "asini+ utilaje si instalatii specifice producerii fibrelor si firelor artificiale. 9-1% >ase pentru coagularea latexului+ prese de turnare+ masini automate de ambalare in baloturi si masini de turnat epruvete de cauciuc. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate pentru confectionat produse din cauciuc ,anvelope+ garnituri+ tuburi+ etc.2.1.$.3.2. 'ranulatoare pentru negru de fum. )-12 *eactoare pentru de2idrogenarea butanului; polimeri1atoare.

"asini+ utilaje si instalatii speciali1ate pentru confectionat produse din mase plastice. "asini+ utilaje si instalatii speciali1ate pentru producerea medicamentelor. 2.1.$.3.3. (nstalatii pentru preparat solutii+ in circuit inc2is+ in vase de sticla si vase de cuart pentru filtrare. 2-4 2.1.$.3.4. 3lte masini+ utilaje si instalatii pentru industria c2imica organica. 91% 2.1.$.4. "asini+ utilaje si instalatii specifice prelucrarii titeiului+ in afara de! 91% 2.1.$.4.1. - coloane de distilare fractionata si generatoare de ga1 inert; 12-1) - vase pentru propan si butan; 2.1.$.4.2. - agregate pentru taierea 2idraulica a cocsului+ regeneratoare de catali1ator si umectoare! coloane pentru recuperarea 4#2 din rafinat si coloane de solventare cu bioxid de sulf si cuptoare pentru arderea gudroanelor; /-11 2.1.$.%. "asini+ utilaje si instalatii specifice productiei de sapun+ detergenti si lumanari. )-12 2.1.$.$. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.$. )-12 2.1./. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea materialelor de constructii si refractare. 2.1./.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru fasonarea produselor+ in afara de! 91% 2.1./.1.1. - masini de fasonat prin presare; )-12 - masini de fasonat prin laminare; - vibroprese si traverse pentru blocuri din beton. 2.1./.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru uscarea produselor. 12-1) "asini+ utilaje si instalatii pentru maturi1area produselor. 2.1./.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru arderea produselor+ in afara de! 1$24 2.1./.3.1. - cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului si a carburii de siliciu precum si pentru ars email. 11-1/ 2.1./.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru deservirea uscatoriilor si cuptoarelor. 12-1) "asini si instalatii specifice pentru producerea cimentului+ varului si a ipsosului. "asini si instalatii specifice fabricarii produselor din a1bociment. "asini+ utilaje si instalatii specifice producerii materialelor 2idroi1olatoare ,carton asfaltat+ etc.-. "asini si instalatii specifice producerii materialelor termoi1olatoare ,a vatei minerale+ a vatei si paslei din fibre de sticla-. "asini si instalatii specifice producerii garniturilor te2nice de etansare. "asini si instalatii specifice producerii rondelelor+ placilor i1olatoare si dopurilor din pluta. "asini si instalatii specifice pentru extragerea si prelucrarea marmurei si a pietrei naturale si artificiale de constructii. "asini+ utilaje si instalatii specifice pentru ambalarea produselor.

"asini si instalatii specifice pentru prefabricate din beton+ carami1i silicocalcare si tigle din ciment+ in afara de! 2.1./.4.1. - tipare metalice si de beton+ incal1itoare; 4-$ - casete verticale. 2.1./.4.2. - tipare pentru tuburi din beton. )-12 2.1./.%. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1./. 12-1) 2.1.). "asini+ utilaje si instalatii pentru silvicultura+ exploatarea si prelucrarea lemnului 2.1.).1. "asini de cojit+ despicat+ tocat si maruntit. )-12 4trunguri si masini de copiat. Aerastraie+ in afara de! 2.1.).1.1. - ferastraie cu lant portabile 2-3 2.1.).2. "asini de rindeluit+ de fre1at+ de gaurit si daltuit+ in afara de! )-12 2.1.).2.1. - masini portabile de rindeluit+ de fre1at+ de gaurit si daltuit. 2-4 2.1.).3. "asini de slefuit+ de lustruit+ masini combinate+ masini agregat+ in afara de! )-12 2.1.).3.1. - masini portabile de slefuit si de lustruit. 2-4 2.1.).4. "asini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin taiere si masini de curbat; agregate de innadire si asamblare; prese specifice pentru industria lemnului; masini+ utilaje si instalatii pentru preparat si aplicat ade1ivi si lacuri+ in afara de! )-12 2.1.).4.1. - masini portabile de taiat si de imbinat prin agrafe+ cuie+ clame. 2-4 2.1.).%. "asini+ utilaje si instalatii pentru uscare+ aburire si tratare termica+ in afara de! 9-1% 2.1.).%.1. - masini si instalatii de aburire si fierbere a lemnului. 4-$ 2.1.).$. "asini+ utilaje si instalatii specifice liniilor de fabricatie pentru prelucrarea lemnului. 9-1% 2.1.)./. "asini+ utilaje si instalatii pentru silvicultura. %-9 2.1.).). 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.). )-12 2.1.9. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria celulo1ei si 2artiei 2.1.9.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru fabricarea celulo1ei+ in afara de! 101$ 2.1.9.1.1. - putini din lemn pentru spalare. %-9 2.1.9.2. "asini si instalatii pentru fabricarea 2artiei+ cartonului si mucavalei. )12 "asini si utilaje pentru impregnarea si innobilarea 2artiei si cartoanelor. 9tilaje pentru exploatarea si balotarea stufului+ in afara de! 2.1.9.2.1. - tractoare speciale pentru recoltat stuf; %-9 - recoltatoare de stuf. 2.1.9.3. "asini si utilaje pentru confectii din 2artie si prelucrarea 2artiei. 101$ 2.1.9.4. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.9. )-12 2.1.10. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea sticlei+ portelanului si faiantei 2.1.10.1. Cuptoare pentru producerea masei de sticla si tratarea produselor din sticla; masini de format si de prelucrat sticla+ in afara de! 11-1/

2.1.10.1.1. - cuptoare de topire cu oale; de curbat si de securi1at geamuri; 91% - masini de confectionat aparatura de sticla pentru laborator+ masini de gradat+ masini de spart geamuri armate+ de indreptat tuburi din sticla+ de inc2is termometre+ de spalat cioburi+ piese de rondele pentru masinile de tras geam; - masini de format materiale ceramice; - masini si instalatii de finisat si decorat produse din sticla si ceramica fina. 2.1.10.2. "asini de ambalat butelii+ de spalat si stors pan1a de filtru+ instalatii de do1area barbotinei+ etc. 11-1/ 2.1.10.3. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.10. 91% 2.1.11. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria textila 2.1.11.1. "asini pentru prelucrarea primara a fibrelor naturale. )-14 "asini+ utilaje si instalatii pentru prelucrarea primara a fibrelor de lana si a parului. "asini pentru prelucrarea preliminara a deseurilor din fibre si a 1drentelor. "asini si instalatii din filaturile de bumbac. 2.1.11.2. "asini+ utilaje si instalatii din filaturile de matase naturala. )-12 "asini+ utilaje si instalatii din filaturile de fibre liberiene si din filaturile de lana. "asini si utilaje pentru prepararea firelor. "asini+ utilaje si instalatii pentru produs materiale textile netesute si electroplus. "asini pentru pregatire in vederea tratamentelor si finisarii. "asini+ aparate si instalatii de vopsit si de imprimat materiale textile. 2.1.11.3. "asini si instalatii de albit. )-14 "asini si instalatii pentru tratamente umede fara folosire de coloranti. "asini de stors si de uscat materiale textile. "asini si instalatii pentru apretura si finisarea speciala a materialelor textile; de controlat+ ajustat si impac2etat. "asini de tesut. 2.1.11.4. "asini de tricotat; de impletit+ crosetat si innodat. $-10 2.1.11.%. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.11. )12 2.1.12. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria confectiilor )-12 2.1.13. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria pielariei+ blanariei si incaltamintei 2.1.13.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru produs talpa artificiala. )-12 "asini+ utilaje si instalatii pentru confectii de incaltaminte din piele si din inlocuitori din piele. "asini+ utilaje si instalatii pentru confectionarea incaltamintei din cauciuc; pentru confectii de! manusi+ blanarie+ maroc2inarie si articole te2nice din piele. 2.1.13.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru tabacarii+ in afara de! )-14

2.1.13.2.1. - ba1ine de inmuiat+ cenusarit+ pretabacit+ tabacit si decolorat. 1$24 2.1.13.2.2. - 2aspele de inmuiat+ cenusarit+ decalcifiat+ semaluire+ pielat+ tabacit si argasit si butoaie de inmuiat+ cenusarit+ decalcifiat+ semaluire+ pielat+ tabacit+ vopsit+ retanat+ uns+ valcuit+ etc.; agregate elicoidale de cenusarit si tabacit. 12-1) 2.1.13.3. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.13. 91% 2.1.14. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria alimentara 2.1.14.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru abatoare si producerea preparatelor din carne. )-14 2.1.14.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru lapte si produse lactate. )-12 2.1.14.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea uleiurilor vegetale si a margarinei; panificatie si producerea pastelor fainoase si a biscuitilor. 9-1% "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea spirtului+ amidonului+ gluco1ei+ dextrinei si drojdiei comprimate. "asini si instalatii pentru producerea tuicii+ rac2iurilor naturale+ altor bauturi distilate si ga1oase+ esentelor si otetului. 2.1.14.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru ambalarea produselor alimentare. )-12 "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea conservelor de legume si fructe. "asini+ utilaje si instalatii comune pentru industria alimentara. 2.1.14.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru morarit. 13-21 2.1.14.$. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea 1a2arului. 14-22 2.1.14./. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea produselor 1a2aroase. 12-1) "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea vinului. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea berii. "asini+ utilaje si instalatii pentru prelucrarea tutunului si a produselor din tutun. 2.1.14.). (nventar gospodaresc din industria alimentara. $-10 2.1.14.9. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.14. 91% 2.1.1%. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria poligrafica )-14 2.1.1$. "asini de forta si utilaje energetice 2.1.1$.1. "asini generatoare+ in afara de! 22-34 2.1.1$.1.1. - instalatii de preparare a prafului de carbune+ instalatii de tratare a apei de alimentare+ instalatii de captare si evacuare a 1gurei si cenusii; 1$-24 2.1.1$.1.2. - generatoare de energie electrica 2.1.1$.1.2.1. - generatoare de curent continuu+ de curent alternativ; generatoare de frecventa 12-1) 2.1.1$.1.2.2. - grupuri electrogene stationare 9-1% 2.1.1$.1.2.3. - grupuri electrogene mobile+ grupuri de sudura mobile $-10 2.1.1$.2. "asini motrice 2.1.1$.2.1. - motoare electrice de curent continuu si de curent alternativ; 121)

2.1.1$.2.2. - turbine cu abur+ turbine cu ga1e; 12-22 2.1.1$.2.3. - turbine 2idraulice; 12-22 2.1.1$.2.4. - motoare cu ardere interna+ cu piston+ stabile; $-10 2.1.1$.2.%. - motoare eoliene. 1$-24 2.1.1$.3. 8ransformatoare+ redresoare+ converti1oare+ acumulatoare si compensatoare. 2.1.1$.3.1. - transformatoare si autotransformatoare+ in afara de! 1$-24 2.1.1$.3.1.1. - transformatoare si autotransformatoare de sudura. )-12 2.1.1$.3.1.2. - aparate de sudura electrica portabile. 4-$ 2.1.1$.3.2. - instalatii de redresare; 12-1) - instalatii de converti1oare+ in afara de! 2.1.1$.3.2.1. - roboti de pornire mobili 4-) 2.1.1$.3.3. - baterii de acumulatoare; instalatii de compensare a puterii reactive; )-12 2.1.1$.3.4. - baterii de acumulatoare pentru telecomunicatii. %-9 2.1.1$.4. Compresoare si pompe de vid 2.1.1$.4.1. - compresoare cu piston+ stabile. )-12 2.1.1$.4.2. - compresoare cu piston+ mobile. 4-) 2.1.1$.4.3. - compresoare rotative+ elicoidale+ cu pistoane rotative+ rotative cu inel de lic2id si centrifuge+ stabile. 9-1% 2.1.1$.4.4. - compresoare rotative+ elicoidale+ cu pistoane rotative+ rotative cu inel de lic2id si centrifuge+ mobile. 4-) 2.1.1$.4.%. - pompe de vid. )-12 2.1.1$.%. 3parataje pentru statii electrice si posturi de transformare. &c2ipamente pentru centrale termice+ electrice si nucleare. )-12 2.1.1$.$. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.1$. 121) 2.1.1/. "asini+ utilaje si instalatii comune care functionea1a independent 2.1.1/.1. ompe si aparate pentru ve2icularea lic2idelor 2.1.1/.1.1. - pompe centrifuge+ in afara de! )-12 2.1.1/.1.1.1. - pentru lic2ide slab coro1ive; %-9 2.1.1/.1.1.2. - pentru lic2ide cu actiune coro1iva sau abra1iva 4-$ 2.1.1/.1.1.3. - pentru titei. 3-% 2.1.1/.1.2. - pompe axiale; )-12 - pompe de injectie; - pompe cu roti dintate; - aparate si dispo1itive pentru ve2icularea lic2idelor. 2.1.1/.1.3. - pompe cu piston! 2.1.1/.1.3.1. - pentru lic2ide necoro1ive; $-10 2.1.1/.1.3.2. - pentru lic2ide cu actiune abra1iva si coro1iva; 4-) 2.1.1/.1.3.3. - pentru extractia titeiului. 2-4 2.1.1/.1.4. - pompe cu pistonase+ pompe cu membrana si pompe elicoidale+ in afara de! $-10 2.1.1/.1.4.1. - pompe de adancime cu cavitati progresive pentru extractia titeiului. 2-4

2.1.1/.2. "asini si utilaje comune pentru prelucrarea mecanica a pamanturilor+ minereurilor si a altor materii prime; $-10 Concasoare+ delaioare si de1integratoare; Ciururi si site; 3lte masini si utilaje ,roti desecatoare+ gratare de separare+ clasoare-; "asini de ec2ilibrat; "ori+ in afara de! 2.1.1/.2.1. - morile din industria cimentului. 12-1) 2.1.1/.3. >entilatoare+ aeroterme si microcentrale termice murale sau de pardoseli+ in afara de! $-10 2.1.1/.3.1. - aparate de climati1are. 4-$ 2.1.1/.4. "ijloace de depo1itare ,re1ervoare+ tancuri+ buncare+ butelii industriale+ etc.- incadrate in fluxul te2nologic! a- mediu neutru sau usor coro1iv; 1$-24 b- mediu puternic coro1iv. 9-1% 2.1.1/.%. 3mestecatoare si omogeni1atoare a- mediu neutru sau usor coro1iv; 12-1) b- mediu puternic coro1iv; )-12 2.1.1/.$. "asini si instalatii pentru industria frigului. 9-1% 2.1.1/./. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.1/. )12 2.1.1). 9tilaje specifice productiei de electro1i din grafit. 12-1) 2.1.19. 9nelte+ dispo1itive+ instrumente si truse de scule speciali1ate folosite in industrie. 2-4 2.1.20. "asini si utilaje pentru constructii 2.1.20.1. "asini si utilaje pentru saparea si pregatirea terenului. 4-) 4crepere+ gredere+ buldo1ere+ buldoexcavatoare+ sapatoare de santuri+ sapatoare de gropi si scarificatoare. &xcavatoare sub 1%0 ?D+ in afara de! 2.1.20.1.1. - excavatoare de peste 1%0 ?D. $-10 2.1.20.2. "asini si utilaje pentru lucrari de fundatii+ lucrari in stanca si pentru tuneluri; 4-) (nstalatii de forat la sectiune plina; Berbeci mecanici si extractoare de piloti; 9tilaje pentru executarea lucrarilor sub apa si masini de forat si turnat piloti+ in afara de! 2.1.20.2.1. - sonete. $-10 2.1.20.2.2. - ciocane pneumatice. 2-4 2.1.20.2.3. - scuturi. 3-% 2.1.20.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru prepararea+ transportul si punerea in opera a betonului si mortarului+ in afara de! $-10 2.1.20.3.1. - betoniere si malaxoare+ autobetoniere+ pompe si autopompe de beton; 4-) 2.1.20.3.2. - centrale de beton; $-10 2.1.20.3.3. - vibratoare de interior si de exterior pentru compactarea betonului. 3-%

2.1.20.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru lucrari de 1idarie+ tencuieli+ finisaje+ i1olatii si instalatii+ in afara de! 4-) 2.1.20.4.1. - unelte mecanice portabile ,electrice+ pneumatice+ 2idraulice-; 2-4 2.1.20.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru lucrari 2idrote2nice+ in afara de! 12-1) 2.1.20.%.1. - dragi; 12-1) 2.1.20.%.2. - greifere plutitoare; 9-1% 2.1.20.%.3. - elevatoare. 4-) 2.1.20.$. "asini+ utilaje si instalatii pentru constructii si reparatii de drumuri+ in afara de! $-10 2.1.20.$.1. - compactoare tractate si autopropulsate vibratoare si mixte+ masini de taiat asfalt+ placi vibratoare si maiuri mecanice. 3-% 2.1.20./. "asini+ utilaje si instalatii pentru constructii si reparatii de cai ferate+ in afara de! $-10 2.1.20./.1. - ciocane de burat prin vibrare; 3-% 2.1.20./.2. - masini de burat; %-9 2.1.20./.3. - utilaje pentru indreptat si indoit sine; $-10 2.1.20./.4. - masini pentru montarea si sudarea sinei; $-10 2.1.20./.%. - masini pentru po1area caii+ utilaje de masurat si verificat cale si masini de rectificat rosturi. $-10 2.1.20.). "asini pentru executarea armaturilor pentru beton. 4-) 2.1.20.9. "asini si utilaje pentru lucrari de conducte magistrale si linii de transport electrice. 4-) 2.1.20.10. 9nelte+ dispo1itive si instrumente folosite in constructii. 2-4 2.1.20.11. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.20. $10 2.1.21. "asini+ utilaje si instalatii pentru agricultura 2.1.21.1. "asini si utilaje pentru lucrarea solului. 2.1.21.1.1. - tractoare agricole; 4-) - masini pentru administrarea ingrasamintelor+ aparate si dispo1itive pentru tratarea culturilor ,stropit+ prafuit-. 2.1.21.1.2. - utilaje si instalatii pentru irigatii; )-12 - masini pentru recoltat+ treierat+ curatat+ sortat si tratat seminte+ adunat si balotat fan si paie; - masini si ec2ipamente pentru lucrarea si cultivarea pamantului+ in afara de! 2.1.21.1.2.1. - grape+ nete1itoare si nivelatoare; %-9 2.1.21.2. "asini+ instalatii si utilaje pentru 1oote2nie. )-12 "asini+ instalatii si utilaje pentru prepararea 2ranei animalelor. "asini+ instalatii si utilaje pentru adapatul+ distribuirea 2ranei animalelor si evacuarea gunoiului. "asini+ instalatii si utilaje pentru recoltarea produselor animale. "asini+ instalatii si utilaje pentru apicultura. "asini+ instalatii si utilaje pentru incubatii si pentru avicultura. "asini+ instalatii si utilaje pentru de1infectie veterinara. 2.1.21.3. "asini+ instalatii si utilaje pentru legumicultura+ viticultura si pomicultura. )-12

2.1.21.4. "asini+ instalatii si utilaje pentru producerea bioga1ului. 12-20 2.1.21.%. 9nelte+ dispo1itive si instrumente folosite in agricultura. 2-4 2.1.21.$. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.21. $10 2.1.22. "asini+ utilaje si instalatii pentru transporturi si telecomunicatii 2.1.22.1. "asini+ utilaje si instalatii pentru transport feroviar. 2.1.22.1.1. - masini+ utilaje si instalatii pentru mentenanta liniilor+ locomotivelor si vagoanelor; )-12 2.1.22.1.2. - instalatii speciale pentru siguranta circulatiei si marirea capacitatii de exploatare in statii+ triaje si linii curente CA ,instalatii pentru controlul po1itiei maca1urilor+ instalatii de comanda centrali1ata a circulatiei+ de semnali1are automata a liniilor-; 1$-24 - instalatii de telecomunicatii pentru cai ferate. 2.1.22.1.3. - masini+ utilaje si instalatii folosite in sistemul comercial; 11-1/ - utilaje pentru impregnarea si ignifugarea lemnului. 2.1.22.2. "asini+ utilaje si instalatii pentru mentenanta mijloacelor de transport rutier. 9-1% 2.1.22.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru mentenanta navelor+ intretinerea cailor navigabile si a lacurilor. 2.1.22.3.1. - barci pentru scafandri+ din metal; )-14 2.1.22.3.2. - pompe de aer pentru scafandri; 4-$ 2.1.22.3.3. - pontoane maritime si fluviale; 20-30 - docuri plutitoare; docuri uscate; 2.1.22.3.4. - masini+ utilaje si instalatii pentru intretinerea cailor navigabile si a lacurilor; 1$-24 - instalatii pentru intretinerea si repararea navelor. 2.1.22.3.%. - u1ine electrice plutitoare; nave pentru stins incendii; dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale. 1$-24 2.1.22.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru exploatarea+ mentenanta+ protectia si servirea aeronavelor si a traficului aerian. )-12 2.1.22.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru posta+ presa si telecomunicatii ,telefonie+ telegrafie-+ in afara de! 9-1% 2.1.22.%.1. - centrale automate ,telefonice si telegrafice-+ analogice de oficiu; 12-1) 2.1.22.%.2. - centrale automate ,telefonice si telegrafice- analogice pentru institutii. )-12 2.1.22.%.3. - ec2ipamente digitale de telecomunicatii si instalatii aferente ,electroalimentare+ climati1are-. %-9 2.1.22.$. "asini+ aparate si instalatii pentru radio+ televi1iune si telecomunicatii prin sateliti+ telefonie mobila+ in afara de! %-9 2.1.22.$.1. - statii de emisie+ emitatoare+ translatoare si excitatoare+ radiorelee; 9-1% - antene; 2.1.22.$.2. - statii radio+ radiotelefoane mobile+ rame de radiorelee mobile; )12 - receptoare profesionale de trafic de banda larga;

- ec2ipamente pentru telecomunicatii prin sateliti; 2.1.22.$.3. - transformatoare de fider pentru monitoare de control video si audio; 4-) - monitoare de control video si audio; 2.1.22.$.4. - receptoare telefonie mobila. 2-4 2.1.22./. &c2ipamente+ utilaje si aparate pentru studiouri de radio si televi1iune+ in afara de! 4-) 2.1.22./.1. - ec2ipamente auxiliare pentru controlul si monitori1area semnalelor. 9-1% 2.1.22.). 9nelte+ dispo1itive si instrumente pentru transporturi si telecomunicatii. 3-% 2.1.22.9. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.22. )12 2.1.23. "asini+ utilaje si instalatii pentru circulatia marfurilor 2.1.23.1. "asini pentru pregatirea alimentelor. %-9 2.1.23.2. "asini de spalat vesela si tacamuri. )-12 :ulapuri pentru uscat si incal1it vesela si tacamuri. "asini+ utilaje si instalatii pentru conservarea si desfacerea preparatelor alimentare si a bauturilor. .inii de autoservire pentru alimentatia publica. 2.1.23.3. "asini si utilaje pentru prepararea mancarurilor+ in afara de! $-10 2.1.23.3.1. - marmite. %-9 2.1.23.4. 3utomate si semiautomate comerciale. %-9 Cocuri de noroc mecanice+ electrice+ electronice+ mese de biliard+ etc. 2.1.23.%. 9nelte+ dispo1itive+ instrumente pentru circulatia marfurilor+ conteinere si transconteinere. 4-) 2.1.23.$ 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.23. %-9 2.1.24. "asini+ utilaje si instalatii pentru gospodaria comunala si spalatorii. 2.1.24.1. "asini pentru spalatorii si curatatorii c2imice. $-10 2.1.24.2. "asini+ utilaje si instalatii de salubritate si ingrijirea spatiilor ver1i. $-10 2.1.24.3. "asini+ ec2ipamente si instalatii pentru stins incendii+ in afara de! )12 2.1.24.3.1. - centrale de averti1are si semnali1are. 12-1) 2.1.24.4. 9tilaje si instalatii pentru alimentarea cu apa+ pentru tratarea apelor de alimentare si epurarea apelor u1ate+ in afara de! 19-29 2.1.24.4.1. - aparate de clorinare. %-9 2.1.24.4.2. - poduri racloare. 24-3$ 2.1.24.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru tratarea deseurilor menajere. )-12 2.1.24.$. *ecipiente pentru depo1itarea deseurilor menajere+ in afara de! $-10 2.1.24.$.1. - rampe ecologice. 4-$ 2.1.24./. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.24. 121) 2.1.2%. "asini+ utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii. 2.1.2%.1. 3parate si instrumente pentru oftalmologie+ pentru otorinolaringologie. )-12

3parate si instrumente pentru stomatologie. 3parate si instalatii pentru fi1ioterapie. 3parate si instalatii de laborator pentru anali1e medicale. 9tilaje+ instalatii si aparate pentru ocrotire sanatatii ,sterili1are+ de1infectii+ de1insectii2.1.2%.2. 3parate si instrumente pentru diagnostic+ pentru c2irurgie+ pentru narco1a si reanimare+ in afara de! )-12 2.1.2%.2.1. - aparate de inalta te2nologie; 4-) - aparate pentru masurarea presiunii arteriale. 2.1.2%.3. 3parate+ instrumente+ utilaje si instalatii pentru radiologie. 9-1% 2.1.2%.4. 3lte masini+ utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.2%. )12 2.1.2$. 3lte masini+ utilaje si instalatii. 2.1.2$.1. "asini+ aparate si instalatii pentru producerea de filme si proiectie cinematografica+ in afara de! )-12 2.1.2$.1.1. - lampi fulger electronice+ proiectoare si cutii de distributie. 4-) 2.1.2$.2. "asini+ utilaje si instalatii fotografice; utilaje pentru scene de teatru+ cluburi si cinematografe+ in afara de! 9-1% 2.1.2$.2.1. - cortine+ scene; 12-1) 2.1.2$.2.2. - scene metalice demontabile. $-10 2.1.2$.3. (nstrumente mu1icale si automate mu1icale+ in afara de! )-12 2.1.2$.3.1. - orga clasica cu comanda electrica. 40-$0 2.1.2$.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea de discuri fonografice. $-10 2.1.2$.%. "asini si utilaje pentru 2idrometrie. 9-1% "asini si ec2ipamente pentru saloane de fri1erie+ coafura si cosmetica+ in afara de! 2.1.2$.%.1 - unelte si instrumente de fri1erie+ cosmetica si coafura. 4-) 2.1.2/. 3ccesorii de productie. 4-) 2.1.2). 3lte ec2ipamente te2nologice ,masini+ utilaje si instalatii de lucruneregasite in cadrul subgrupei 2.1. )-12 2.2. 3 3*38& 4( (6483.38(( :& "349*3*&+ C#68*#. 4( *&'.3*&. 2.2.1. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice+ mecanice si acustice. 2.2.1.1. 3parate+ instrumente si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice. )-12 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor mecanice si acustice+ in afara de! 2.2.1.1.1. - bascule romane pod pentru autove2icule si vagoane. 12-1) 2.2.1.1.2. - aparate de cantarit si marcat. 4-$ 2.2.1.1.3. - do1atoare+ debitmetre+ contoare pentru lic2ide si ga1e. 4-) 2.2.1.2. 3lte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice+ mecanice si acustice neregasite in cadrul clasei 2.2.1. )-12 2.2.2. 3parate si instalatii pentru masurarea timpului+ frecventei si marimilor cinematice.

2.2.2.1. 3parate si instalatii etalon mecanice si electromecanice pentru masurarea timpului; cronografe si calculografe; ceasornice de semnali1are; instalatii pentru verificarea cronometrelor; etaloane de frecventa. 9-1% 2.2.2.2. unti de masurat+ comparatoare si anali1oare de frecventa; instalatii pentru verificarea frecventmetrelor si aparate de masurat deviatia de frecventa+ in afara de! )-12 2.2.2.2.1. - aparate portabile. 4-$ 2.2.2.3. 3lte aparate si instalatii pentru masurarea timpului+ frecventei si marimilor cinematice neregasite in cadrul clasei 2.2.2. )-12 2.2.3. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice+ electromagnetice si radiometrice. 2.2.3.1. &lemente Daston; aparate portabile. 4-$ 2.2.3.2. 3lte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice+ electromagnetice si radiometrice neregasite in cadrul clasei 2.2.3. )-12 2.2.4. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si fotometrice. 2.2.4.1. 8ermometre de sticla si de cuart; bimetalice si manometrice; termometre cu re1istenta si termocupluri. .ampi etalon de temperatura+ de culoare si luxmetre. 4-$ 2.2.4.2. Contoare pentru apa calda si energie termica. 4-) 2.2.4.3. 3lte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si fotometrice neregasite in cadrul clasei 2.2.4. )-12 2.2.%. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice ,de materiale+ de structura si de compo1itie-; aparate si instalatii pentru incercarea materialelor+ elementelor si a produselor. 2.2.%.1. rese 2idraulice+ platforme seismice pentru incercari+ ec2ipamente pentru incercari electrice de mare putere si inalta tensiune. 24-3$ 2.2.%.2. 3lte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice ,de materiale+ de structura si de compo1itie-; aparate si instalatii pentru incercarea materialelor+ elementelor si a produselor neregasite in cadrul clasei 2.2.%. )-12 2.2.$. 9tilaje si accesorii de laborator 2.2.$.1. 9tilaje si accesorii de laborator executate din sticla. 4-$ 2.2.$.2. 3lte utilaje si accesorii de laborator neregasite in cadrul clasei 2.2.$. )-12 2.2./. 3parate si instalatii pentru cercetare stiintifica. 4-$ 2.2.). (nstalatii pentru comanda si reglarea automata a proceselor te2nologice+ pentru semnali1are si telemasurare. )-12 2.2.9. Calculatoare electronice si ec2ipamente periferice. 2-4 "asini si aparate de casa+ control si facturat. 2.2.10. 3lte aparate si instalatii de masurare+ control si reglare neregasite in cadrul subgrupei 2.2. )-12 2.3. "(C.#3C& :& 8*364 #*8 2.3.1. "ijloace de transport feroviare. 2.3.1.1. .ocomotive+ locotractoare si automotoare de ecartament normal. 121) >agoane de marfa si de calatori+ de ecartament normal.

.ocomotive+ locotractoare si automotoare de ecartament ingust sau larg. >agoane de marfa si de calatori+ de ecartament ingust. 2.3.1.2. .ocomotive si locotractoare pentru transport minier. >agonete de ecartament ingust+ pentru transport minier subteran. $-10 2.3.1.3. atraciclete si triciclete pe linie si vagonete de ecartament normal sau ingust. 12-1) 2.3.1.4. 3lte mijloace de transport feroviar neregasite in cadrul clasei 2.3.1. 91% 2.3.2. "ijloace de transport auto 2.3.2.1. "ijloace de transport pentru persoane. 2.3.2.1.1. - autoturisme+ in afara de! 4-$ 2.3.2.1.1.1. - taxiuri; 3-% 2.3.2.1.2. - microbu1e; 4-) 2.3.2.1.3. - autobu1e+ in afara de! %-9 2.3.2.1.3.1. - autobu1e pentru transportul urban; 4-) 2.3.2.1.4. - motociclete si biciclete. 3-% 2.3.2.2. "ijloace de transport auto+ pentru marfuri. 2.3.2.2.1. - autocamioane si autocamionete cu platforma fixa+ autofurgonete+ autofurgoane si autodube de capacitate pana la 4+% t exclusiv. 4-$ 2.3.2.2.2. - autocamioane+ autodube si autofurgoane cu platforma fixa+ cu capacitatea de si peste 4+% t; 4-) 2.3.2.2.3. - autocamioane cu platforma basculanta si dumpere; 4-$ - autocisterne; - autoi1oterme si autofrigorifere. 2.3.2.2.4. - autotractoare si autotractoare cu sa. 4-) 2.3.2.2.%. - tractoare pe roti si pe senile. 4-$ 2.3.2.2.$. - remorci cu platforma fixa sau basculanta si remorci monoaxe. 4-$ - remorci! cisterne+ i1oterme si frigorifice. - semiremorci auto! platforma+ furgon+ cisterne+ i1oterme si frigorifice; port transcontainere. - remorci si semiremorci auto cu destinatie specifica. 2.3.2.2./. - remorci cu platforma coborata pentru sarcini grele ,trailere-. %-9 2.3.2.2.). - motociclete si triciclete pentru transportul de marfuri. 3-% 2.3.2.2.9. - autove2icule cu destinatie speciala! 2.3.2.2.9.1. - autoturnuri+ autotelescoape+ autoateliere si autodepanatoare 4-) 2.3.2.2.9.2. - autove2icule pentru transportul materialelor pulverulente; 4-$ - autove2icule cu troliu pentru busteni. 2.3.2.2.9.3. - alte autove2icule cu destinatie speciala %-9 2.3.2.3. 3lte mijloace de transport auto neregasite in cadrul clasei 2.3.2. 4-) 2.3.3. "ijloace de transport naval 2.3.3.1. 6ave maritime de calatori+ de cursa lunga si costiere. 1$-24 6ave maritime mixte de calatori si marfuri. 6ave maritime pentru marfuri de masa in vrac ,mineraliere- si pentru produse petroliere ,petroliere-. *emorc2ere maritime de linie pentru transport. 6ave maritime te2nice si speciale.

*emorc2ere maritime portuare. 6ave maritime depo1it; tancuri! de bunc2eraj+ de apa potabile si mixte. (a2turi maritime. 6ave fluviale pentru transport de calatori. 6ave fluviale cu propulsie+ pentru transport de marfuri diferite. Bacuri+ ma2oane si barca1e fluviale pentru marfuri uscate; ceamuri fluviale cu corp metalic+ fara propulsie+ pentru stuf. Bacuri+ ma2oane si viviere fluviale pentru productie si transportat peste. ontoane de leasa+ cu doua flotoare metalice si platforma din lemn. 6ave fluviale de trecere ,bacuri de trecere fluviale+ cu sau fara propulsie+ pentru ve2icule si calatori; poduri plutitoare fluviale+ pe cablu-. 6ave fluviale te2nice si speciale; auxiliare si de servitute. 6ave fluviale+ ia2turi si salupe de agrement. 2.3.3.2. "a2oane maritime+ in afara de! 1$-24 2.3.3.2.1. - din lemn. 9-1% 2.3.3.3. 6ave maritime de pescuit+ in afara de! 1$-24 2.3.3.3.1. - pescadoare cu corp din lemn. 9-1% 2.3.3.3.2. - pescadoare cu corp metalic. 14-22 - cutere cu corp din lemn+ pentru productie si transportat peste. 2.3.3.4. :oc plutitor. 1$-24 2.3.3.%. 4alupe maritime pentru calatori. 14-22 4alupe maritime. 6ave fluviale fara propulsie pentru transport de marfuri diferite ,slepuri+ ceamuri+ platine+ barje+ tancuri-. *emorc2ere si impingatoare fluviale cu elice. 2.3.3.$. ilotine maritime. 12-1) 2.3.3./. 3mbarcatii maritime auxiliare+ barci maritime si ambarcatii maritime sportive si de agrement! 2.3.3./.1. - cu corp din lemn. 9-1% 2.3.3./.2. - cu corp din metal. 14-22 2.3.3.). 3mbarcatii fluviale de agrement ,barci de agrement+ canoe de agrement+ giguri+ sandoline si 2idrobiciclete-. )-14 3mbarcatii fluviale si de pescuit ,ma2oane de taliene+ barci viviere+ barci de furajat+ pramuri si navodnice-. 2.3.3.9. 3mbarcatii fluviale auxiliare de deservire generala si sportive+ in afara de! )-14 2.3.3.9.1. - cu corp metalic. 12-1) 2.3.3.10. Barci pescaresti. $-10 2.3.3.11. 3lte mijloace de transport naval neregasite in cadrul clasei 2.3.3. 121) 2.3.4. "ijloace de transport aerian. 2.3.4.1. 3vioane pentru transport de calatori+ marfuri si mixte. 14-22 2.3.4.2. 3vioane pentru destinatie speciala! imprastierea ingrasamintelor c2imice+ insectofungicidelor la lucrari agrosilvice+ sanitare. 4-) 2.3.4.3. &licoptere pentru transport de calatori+ marfuri sau destinatie speciala ,imprastierea ingrasamintelor+ montaj+ etc.-. 4-)

2.3.4.4. 3lte mijloace de transport aerian neregasite in cadrul clasei 2.3.4. )12 2.3.%. "ijloace specifice pentru transportul urban de calatori. 2.3.%.1. "ijloace de transport electric urban pe sine. 11-1/ 2.3.%.2. "ijloace de transport electric urban+ pe pneuri ,troleibu1e-. $-10 2.3.%.3. 3lte mijloace specifice pentru transportul urban de calatori neregasite in cadrul clasei 2.3.%. )-12 2.3.$. 9tilaje si instalatii de transportat si ridicat 2.3.$.1. "ecanisme de ridicat ,vinciuri+ trolii etc.-. $-10 "acarale diverse si speciale+ in afara de! 2.3.$.1.1. - macarale plutitoare. 1$-24 2.3.$.1.2. - macarale feroviare si macarale transcontainer. 12-1) 2.3.$.2. "acarale rotitoare; macarale rulante cu platforma si poduri rulante+ in afara de! 9-1% 2.3.$.2.1. - macarale rotitoare stationare+ fixe+ cu coloana+ macarale turn cu actionare electrica. )-12 2.3.$.2.2. - macarale mobile pe pneuri si senile+ automacarale. $-10 2.3.$.3. 3scensoare! 2.3.$.3.1. - de materiale si persoane pentru lucrari de constructii; de marfuri. %-9 2.3.$.3.2. - de persoane pentru cladiri. )-12 2.3.$.3.3. - de materiale si persoane pentru lucrari miniere 12-1) 2.3.$.4. 8ransportoare si instalatii de transport pneumatic+ in afara de! )-12 2.3.$.4.1. - transportoare cu banda si placi; cu lant ,cablu-+ cu g2iare+ cu role+ suspendate si cu lanturi de tractiune+ portante; transportare cu cupe si sisteme de transportoare utili1ate in industrie pentru operatii de prelucrare+ asamblare si montaj. /-11 2.3.$.4.2. - transportoare cu banda mobile. %-9 2.3.$.4.3. - transportoare elicoidale si cu raclete. 3-% 2.3.$.4.4. - jg2eaburi si topogane; instalatii de transport 2idraulic. )-14 2.3.$.%. &levatoare+ escalatoare si alimentatoare. )-12 2.3.$.$. (ncarcatoare+ impingatoare si basculatoare+ in afara de! $-10 2.3.$.$.1. - incarcatoare frontale cu o cupa. 4-) 2.3.$./. laci turnante pentru intoarcerea locomotivelor. 1$-24 2.3.$.). 3lte utilaje+ instalatii si ec2ipamente de transportat si de ridicat+ neregasite in cadrul clasei 2.3.$.+ in afara de! )-12 2.3.$.).1. - electro si motostivuitoare. 4-) 2.3./. "ijloace de transport cu tractiune animala. 4-$ 2.4. 36("3.& 4( .36838((. 2.4.1. 3nimale. 2.4.1.1. Cai de reproducere si de munca. )-12 "agari si catari. 2.4.1.2. Boi si bivoli de munca; vaci de lapte si tauri pentru reproducere. %-9 2.4.1.3. #i+ capre si porci pentru reproducere. 4-$ 2.4.1.4. asari de reproducere. 2-4 2.4.1.%. Caini de pa1a si vanatoare 4-)

2.4.1.$. 3lte animale necuprinse in cadrul clasei 2.4.1. 4-$ 2.4.2. lantatii. 2.4.2.1. lantatii de meri+ peri+ pruni+ gutui+ du1i+ migdali+ castani 1$-24 2.4.2.2. lantatii de ciresi+ visini+ piersici+ aluni si caisi 9-1% 2.4.2.3 lantatii de nuci 24-3$ 2.4.2.4. lantatii de agrisi+ coaca1i si trandafiri de dulceata $-10 2.4.2.%. lantatii de 1meura si alti arbusti si subarbusti ,muri+ capsuni etc.-. 4$ 2.4.2.$. lantatii de vita de vie! 2.4.2.$.1. - vii altoite ,nobile- si portaltoi vie. 1$-24 2.4.2.$.2. - vii indigene+ vii 2ibride+ producatori directi. 12-1) 2.4.2./. lantatii de 2amei. 13-21 2.4.2.). lantatii de protectie si de consolidare a terenurilor! 2.4.2.).1. - foioase si rasinoase. %0-/0 2.4.2.).2. - plopi+ salcami si salcii. 24-3$ 2.4.2.9. *ac2itarii. %-9 2.4.2.10. 3lte plantatii neregasite in cadrul clasei 2.4.2. 1$-24 2.%. 3lte instalatii te2nice+ mijloace de transport+ animale si plantatii neregasite in cadrul grupei 2. 20-30 '*9 3 3. "#B(.(&*+ 3 3*389*3 B(*#8(C3+ 4(48&"& :& *#8&C8(& 3 >3.#*(.#* 9"36& 4( "38&*(3.& 4( 3.8& 3C8(>& C#* #*3.& 3.1. "obilier. 3.1.1. "obilier ,inclusiv mobilierul comercial si 2otelier-+ in afara de! 9-1% 3.1.1.1. - mobilier comercial de pre1entare din lemn si plastic cu structura metalica usoara. 3-% 3.1.2. Airme+ panouri si reclame luminoase. 2-4 3.1.3. 8ablouri+ gravuri+ decoratiuni interioare+ in afara celor inregistrate in patrimoniul cultural national. )-12 3.1.4. (nventar gospodaresc! tacamuri din metale pretioase+ covoare+ oglin1i+ candelabre+ etc. )-12 3.1.%. 3parate electrocasnice; aparate radio-receptoare+ televi1oare+ aparatura video+ masini de spalat rufe+ masini de spalat vase+ frigidere+ aspiratoare de praf+ etc. 4-$ 3.1.$. 3lt mobilier neregasit in cadrul grupei 3.1. $-10 3.2. 3paratura birotica 3.2.1. "asini de scris+ de francat+ aparate de dictat si reprodus+ aparate de desenat+ 2eliografe+ aparate de copiat si multiplicat+ aparate de proiectie+ aparate de citit microfilme etc. 4-$ 3.2.2. 3parate de telecomunicatii pentru birou! aparate telefonice+ aparate telefax+ aparate telex+ instalatii de comanda prin radio+ aparate de cautat persoane etc. 3-% 3.2.3. "asini de numarat si identificat bani. 2-4 3.2.4. 3lta aparatura birotica neregasita in cadrul subgrupei 3.2. 3-% 3.3. 4isteme de protectie a valorilor umane si materiale

3.3.1. &c2ipamente de protectie mecanica - grilaje+ gratare+ usi blindate+ usi de securitate+ ferestre si panouri de securitate ,antiefractie+ antivandal+ antiglont-. 1$-24 3.3.2. 9nitati de depo1itare valori si purtatori de date ,case de bani+ seifuri+ dulapuri ignifuge etc.-. 1$-24 3.3.3. 3utomate bancare+ bancomate. )-12 3.3.4. 4isteme de protectie la incendiu ,elemente de detectie si de actionare+ centrale de semnali1are si actionare etc.-. 12-1) 3.3.%. 4isteme pentru identificare si controlul accesului supraveg2ere si alarma la efractie. )-12 3.3.$. 3lte sisteme de protectie a valorilor umane si materiale neregasite in cadrul subgrupei 3.3. 12-1) 3.4. 3lte active corporale neregasite in cele specificate la grupa 3. )-1%

36&73 la catalog ,anexa la catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe:(C8(#63* de corespondenta dintre codul de clasificare si duratele normale de functionare conform H' nr. 9$40199) pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe si respectiv noua clasificare si duratele normale de functionare a imobili1arilor corporale Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe conform H' 9$40199) 6oua clasificare si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe Codul de clasificare :urata normala de functionare ,ani- Codul de clasificare :urata normala de functionare ,ani1234 '*9 3 1! C#648*9C8(( '*9 3 1! C#648*9C8(( 1.1. Constructii industriale 1.1. Constructii industriale 1.1.1. %0 1.1.1. 40-$0 1.1.1.1. 40 1.1.1.1. 2)-42 1.1.1.2. 3% 1.1.1.2. 24-3$ 1.1.2. 1$-24 1.1.2. 10 1.1.2.1. )-12 1.1.3. %0 1.1.3. 40-$0

1.1.3.1. 32-4) 1.1.3.2. 24-3$ 1.1.4. 40 1.1.4. 32-4) 1.1.4.1. 30 1.1.4.1. 24-3$ 1.1.%. 30 1.1.%. 1.1.%.1. 24-3$ 1.1.%.2. 1$-24 1.1.$. 10 1.1.$. 1.1.$.1. )-12 1.1.$.2. 24-3$ 1.1./. 40 1.1./. 24-3$ 1.1.). 30 1.1.). 20-30 1.1.9. 30 1.1.9. 24-3$ 1.1.10. 40 1.1.10. 2%-3% 1.1.11. 2% 1.1.11. 20-30 1.1.12. 30 1.1.12. 24-3$ 1.1.13. 1% 1.1.13. 12-4) 1.1.14. 30 1.1.14. 2)-42 1.1.1%. 10 1.1.1%. )-12 1.1.1$. 12-1) 1.1.1/. 24-3$ 1.2. Constructii agricole 1.2. Constructii agricole 1.2.1. 30 1.2.1. 24-3$ 1.2.2. 10 1.2.2. )-12 1.2.3. 20 1.2.3. 1$-24 1.2.4. 30 1.2.4. 24-3$ 1.2.%. 3% 1.2.%. 2)-42 1.2.$. 30 1.2.$. 20-30 1.2./. 2% 1.2./. 20-30 1.2.). 30 1.2.). 24-3$ 1.2.9. 40 1.2.9. 32-4) 1.2.10. 1.2.10. 1.2.10.1. 30 1.2.10.1. 1$-24 1.2.10.2. % 1.2.10.2. 2-4 1.2.11. 1$-24 1.3. Constructii pentru transporturi si telecomunicatii 1.3. Constructii pentru transporturi posta si telecomunicatii 1.3.1. 40 1.3.1. 32-4) 1.3.1.1. 1$-24 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2.1. %0 1.3.2.1. 40-$0 1.3.2.2. 40 1.3.2.2. 32-4) 1.3.2.3. 3% 1.3.2.3. 2)-42 1.3.2.4. 20 1.3.2.4. 12-1) 1.3.3. 30 1.3.3. 24-3$ 1.3.4. 1.3.4.

1.3.4.1. 30 1.3.4.1. 24-3$ 1.3.4.2. 2% 1.3.4.2. 20-30 1.3.4.3. 1% 1.3.4.3. 12-1) 1.3.%. 30 1.3.%. 24-3$ 1.3.$. % 1.3.$. 4-$ 1.3./. 1.3./. 1.3./.1. 20 1.3./.1. 1$-24 1.3./.2. 2% 1.3./.2. 20-30 1.3./.3. 3% 1.3./.3. 2)-42 1.3./.4. 30 1.3./.4. 24-3$ 1.3.). 40 1.3.). 32-4) 1.3.9. %0 1.3.9. 40-$0 1.3.10. 1.3.10. 1.3.10.1. 1% 1.3.10.1. 12-1) 1.3.10.2. 40 1.3.10.2. 32-4) 1.3.11. %0 1.3.11. 40-$0 1.3.12. 30 1.3.12. 24-3$ 1.3.13. 1.3.13. 1.3.13.1. 1% 1.3.13.1. 12-1) 1.3.13.2. 30 1.3.13.2. 24-3$ 1.3.14. 1.3.14. 1.3.14.1. 2% 1.3.14.1. 20-30 1.3.14.2. 12 1.3.14.2. 9-1% 1.3.1%. % 1.3.1%. 4-$ 1.3.1$. 30 1.3.1$. 24-3$ 1.3.1/. 1.3.1/. 1.3.1/.1. 10 1.3.1/.1. )-12 1.3.1/.2. 40 1.3.1/.2. 32-4) 1.3.1). %0 1.3.1). 40-$0 1.3.19. 4% 1.3.19. 3$-%4 1.3.20. 12 1.3.20. 9-1% 1.3.21. 20 1.3.21. 1$-24 1.3.21.1. 10 1.3.21.1. )-12 1.3.22. 20 1.3.22. 9-1% 1.3.23. 20 1.3.24. % 1.3.23. 4-$ 1.3.2%. 10 1.3.24. )-12 1.3.2%. 20-30 1.4. Constructii 2idrote2nice 1.4. Constructii 2idrote2nice 1.4.1. $0 1.4.1. 40-$0 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 20 1.4.2.1. 1$-24 1.4.2.2. 30 1.4.2.2. 24-3$ 1.4.3. %0 1.3.11 40-$0 1.4.3. 40-$0 1.4.4. 33 1.4.4. 24-3$

1.4.%. 40 1.4.%. 32-4) 1.4.%.1. 10 1.4.%.1. )-12 1.4.$. $0 1.4.$. 40-$0 1.4./. 24-3$ 1.%. Constructii pentru afaceri+ comert+ depo1itare 1.%. Constructii pentru afaceri+ comert+ depo1itare 1.%.1. %0 1.%.1. 40-$0 1.%.2. 40 1.%.2. 32-4) 1.%.3. 30 1.%.3. 24-3$ 1.%.4. 2% 1.%.4. 20-30 1.%.%. 2% 1.%.%. 20-30 1.%.13 20-30 1.%.$. 30 1.%.$. 20-30 1.%./. 30 1.%./. 20-30 1.%./.1. 32-4) 1.%.). 2% 1.%.). 20-30 1.%.9. 2% 1.%.9. 20-30 1.%.10. 30 1.%.10. 24-3$ 1.%.11. 2% 1.%.11. 20-30 1.%.12. 10 1.%.12. )-12 1.%.13. 30 1.%.13. 20-30 1.%.14. 1$-24 1.$. Constructii de locuinte si social-culturale 1.$. Constructii de locuinte si social-culturale 1.$.1. %0 1.$.1. 40-$0 1.$.1.1. 40 1.$.1.1. 32-4) 1.$.2. %0 1.$.2. 40-$0 1.$.2.1. 3% 1.$.2.1. 2)-42 1.$.3. 1.$.3. 1.$.3.1. 1% 1.$.3.1. )-12 1.$.3.2. 2% 1.$.3.2. 20-30 1.$.4. %0 1.$.4. 40-$0 1.$.%. 40 1.$.%. 24-3$ 1.$.%.1. 30 1.$.%. 24-3$ 1.$.$. 1% 1.$.$. $-10 1.$./. 9-1% 1.$.). 20-30 1./. Constructii pentru transportul energiei electrice 1./. Constructii pentru transportul energiei electrice 1./.1. 1./.1. 1./.1.1. 12 1./.1.1. 9-1% 1./.1.2. 40 1./.1.2. 32-4) 1./.1.3. 20 1./.1.3. 12-1) 1./.2. 1./.2. 1./.2.1. 12 1./.2.1. 9-1% 1./.2.2. 20 1./.2.2. 9-1%

1./.2.3. 30 1./.2.3. 24-3$ 1./.3. 1$-24 1.). Constructii pentru alimentare cu apa+ canali1are si imbunatatiri funciare 1.). Constructii pentru alimentare cu apa+ canali1are si imbunatatiri funciare 1.).1. 40 1.).1. 24-3$ 1.).2. 30 1.).2. 24-3$ 1.).3. %0 1.).3. 32-4) 1.).4. 40 1.).4. 32-4) 1.).%. %0 1.).%. 32-4) 1.).$. 30 1.).$. 24-3$ 1.)./. 40 1.)./. 32-4) 1.)./.1. 12-1) 1.).). 40 1.).). 24-3$ 1.).9. 30 1.).9. 32-4) 1.).10. 20 1.).10. 1$-24 1.).10.1. 24-3$ 1.).11. %0 1.).11. 40-$0 1.).12. 40 1.).12. 32-4) 1.).12.1. 20 1.).12.1. 1$-24 1.).13. 40 1.).13. 32-4) 1.).14. 10 1.).14. )-12 1.).1%. 24-3$ 1.9. Constructii pentru transportul si distributia petrolului+ ga1elor+ lic2idelor industriale+ aerului comprimat si pentru termoficare 1.9. Constructii pentru transportul si distributia petrolului+ ga1elor+ lic2idelor industriale+ aerului comprimat si pentru termoficare 1.9.1. 2% 1.9.1. 20-30 1.9.1.1. 40-$0 1.9.2. 1.9.2. 1.9.2.1. 2% 1.9.2.1. 20-30 1.9.2.2. 20 1.9.2.2. 1$-24 1.9.3. 1% 1.9.3. 12-1) 1.9.4. 1$-24 1.10. 3lte constructii neregasite in cadrul grupei 1. 24-3$ '*9 3 2. (6483.38(( 8&H6(C&+ "(C.#3C& :& 8*364 #*8+ 36("3.& 4( .36838(( '*9 3 2. &CH( 3"&68& 8&H6#.#'(C& ,"34(6(+ 98(.3C& 4( (6483.38(( :& .9C*9- 2.1. &c2ipamente te2nologice ,masini+ utilaje si instalatii de lucru2.1. &xtractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere. 2.1.1. &xtractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere. 2.1.1. / 2.1.1.1. %-9 2.1.2. 4 2.1.1.2. 3-% 2.1.3. $ 2.1.1.3. 4-) 2.1.4. 10 2.1.1.4. )-12 2.1.%. 10 2.1.1.%. $-10

2.1.$. 10 2.1.1.$. )-12 2.1./. ) 2.1.1./. 4-) 2.1.1.). 4-$ 2.2. rospectiuni geologice si geofi1ice+ foraj si extractia titeiului si ga1elor. 2.1.2. rospectiuni geologice si geofi1ice+ foraj si extractia titeiului si ga1elor. 2.2.1. 9 2.1.2.1. /-11 2.2.2. / 2.1.2.2. %-9 2.2.3. 10 2.1.2.3. )-12 2.2.4. $ 2.1.2.4. 4-) 2.1.2.%. $-10 2.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa+ inclusiv laminarea si trefilarea metalelor. 2.1.3. "asini+ utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa+ inclusiv laminarea si trefilarea metalelor. 2.3.1. 14 2.1.3.1. 11-1/ 2.3.2. 1% 2.1.3.2. 12-1) 2.3.3. 12 2.1.3.3. 9-1% 2.1.3.4. 9-1% 2.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa 2.1.4. "asini+ utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa 2.4.1. 14 2.1.4.1. 11-1/ 2.4.2. 12 2.1.4.2. 9-1% 2.1.4.3. 9-1% 2.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului. 2.1.%. "asini+ utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului. 2.%.1. 12 2.1.%.1. 9-1% 2.1.%.2. )-12 2.%.1.1. 1% 2.1.%.1.1. 12-1) 2.%.2. 10 2.1.%.2. )-12 2.%.3. 14 2.1.%.3. 9-1% 2.%.4. ) 2.1.%.4. $-10 2.%.%. ) 2.1.%.%. $-10 2.%.$. / 2.1.%.$. %-9 2.%./. 3 2.1.%./. 2-4 2.1.%.). )-12 2.$. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria c2imica si petroc2imica. 2.1.$. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria c2imica si petroc2imica. 2.$.1. 2.1.$.1. 2.$.1.1.a. 12 2.1.$.1.1.a. 9-1% 2.$.1.1.b. ) 2.1.$.1.1.b. $-10 2.$.1.2.a. 10 2.1.$.1.2.a. )-12 2.$.1.2.b. / 2.1.$.1.2.b. %-9 2.$.2. 2.1.$.2. 2.$.2.1. 10 2.1.$.2.1. )-12 2.$.2.2. ) 2.1.$.2.2. 4-) 2.$.3. 2.1.$.3.

2.$.3.1. 12 2.1.$.3.1. 9-1% 2.$.3.2. 10 2.1.$.3.2. )-12 2.$.3.3. 3 2.1.$.3.3. 2-4 2.$.3.4. 12 2.1.$.3.4. 9-1% 2.$.4. 12 2.1.$.4. 9-1% 2.$.4.1. 1% 2.1.$.4.1. 12-1) 2.$.4.2. 9 2.1.$.4.2. /-11 2.$.%. 10 2.1.$.%. )-12 2.1.$.$. )-12 2./. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea materialelor de constructii si refractare. 2.1./. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea materialelor de constructii si refractare. 2./.1. 12 2.1./.1. 9-1% 2./.1.1. 10 2.1./.1.1. )-12 2./.2. 1% 2.1./.2. 12-1) 2./.3. 20 2.1./.3. 1$-24 2./.3.1. 14 2.1./.3.1. 11-1/ 2./.4. 1% 2.1./.4. 12-1) 2./.4.1. % 2.1./.4.1. 4-$ 2./.4.2. 10 2.1./.4.2. )-12 2.1./.%. 12-1) 2.). "asini+ utilaje si instalatii pentru silvicultura+ exploatarea si prelucrarea lemnului. 2.1.). "asini+ utilaje si instalatii pentru silvicultura+ exploatarea si prelucrarea lemnului. 2.).1. 10 2.1.).1. )-12 2.).1.1. 2 2.1.).1.1. 2-3 2.).2. 10 2.1.).2. )-12 2.).2.1. 3 2.1.).2.1. 2-4 2.).3. 10 2.1.).3. )-12 2.).3.1. 3 2.1.).3.1. 2-4 2.).4. 10 2.1.).4. )-12 2.).4.1. 3 2.1.).4.1. 2-4 2.).%. 12 2.1.).%. 9-1% 2.).%.1. 2 2.1.).%.1. 4-$ 2.).$. 12 2.1.).$. 9-1% 2.)./. / 2.1.)./. %-9 2.1.).). )-12 2.9. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria celulo1ei si 2artiei. 2.1.9. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria celulo1ei si 2artiei. 2.9.1. 13 2.1.9.1. 10-1$ 2.9.1.1. / 2.1.9.1.1. %-9 2.9.2. 10 2.1.9.2. )-12 2.9.2.1. / 2.1.9.2.1. %-9 2.9.3. 13 2.1.9.3. 10-1$ 2.1.9.4. )-12

2.10. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea sticlei+ portelanului si faiantei. 2.1.10. "asini+ utilaje si instalatii pentru producerea sticlei+ portelanului si faiantei. 2.10.1. 14 2.1.10.1. 11-1/ 2.10.1.1. 12 2.1.10.1.1. 9-1% 2.10.2. 14 2.1.10.2. 11-1/ 2.1.10.3. 9-1% 2.11. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria textila 2.1.11. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria textila 2.11.1. 11 2.1.11.1. )-14 2.11.2. 10 2.1.11.2. )-12 2.11.3. 11 2.1.11.3. )-14 2.11.4. ) 2.1.11.4. $-10 2.1.11.%. )-12 2.12. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria confectiilor. 10 2.1.12. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria confectiilor. )-12 2.13. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria pielariei+ blanariei si incaltamintei. 2.1.13. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria pielariei+ blanariei si incaltamintei. 2.13.1. 10 2.1.13.1. )-12 2.13.2. 11 2.1.13.2. )-14 2.13.2.1. 20 2.1.13.2.1. 1$-24 2.13.2.2. 1% 2.1.13.2.2. 12-1) 2.1.13.3. 9-1% 2.14. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria alimentara 2.1.14. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria alimentara 2.14.1. 11 2.1.14.1. )-14 2.14.2. 10 2.1.14.2. )-12 2.14.3. 12 2.1.14.3. 9-1% 2.14.4. 10 2.1.14.4. )-12 2.14.%. 1/ 2.1.14.%. 13-21 2.14.$. 1) 2.1.14.$. 14-22 2.14./. 1% 2.1.14./. 12-1) 2.14.). 10 2.1.14.). $-10 2.1.14.9. 9-1% 2.1%. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria poligrafica. 11 2.1.1%. "asini+ utilaje si instalatii pentru industria poligrafica. )-14 2.1$. "asini de forta si utilaje energetice 2.1.1$. "asini de forta si utilaje energetice 2.1$.1. 2) 2.1.1$.1. 22-34 2.1$.1.1. 20 2.1.1$.1.1. 1$-24 2.1.1$.1.2.1. 12-1) 2.1$.1.2. 2.1.1$.1.2. 2.1$.1.2.1. 12 2.1.1$.1.2.2. 9-1% 2.1$.1.2.2. ) 2.1.1$.1.2.3. $-10 2.1$.1.3. 20 2.1.1$.1.1. 1$-24

2.1$.2. 2.1.1$.2. 2.1$.2.1. 1% 2.1.1$.2.1. 12-1) 2.1$.2.2. 20 2.1.1$.2.2. 12-22 2.1$.2.3. 22 2.1.1$.2.3. 12-22 2.1$.2.4. 11 2.1.1$.2.4. $-10 2.1$.2.%. 20 2.1.1$.2.%. 1$-24 2.1$.3. 2.1.1$.3. 2.1$.3.1. 20 2.1.1$.3.1. 1$-24 2.1$.3.1.1. 12 2.1.1$.3.1.1. )-12 2.1.1$.1.2. 4-$ 2.1$.3.2. 20 2.1.1$.3.2. 12-1) 2.1.1$.3.2.1. 4-) 2.1$.3.3. 14 2.1.1$.3.3. )-12 2.1$.3.4. 10 2.1.1$.3.4. %-9 2.1$.4. 2.1.1$.4. 2.1$.4.1. 12 2.1.1$.4.1. )-12 2.1$.4.2. ) 2.1.1$.4.2. 4-) 2.1$.4.3. 12 2.1.1$.4.3. 9-1% 2.1.1$.4.4. 4-) 2.1$.4.4. 12 2.1.1$.4.%. )-12 2.1$.%. 14 2.1.1$.%. )-12 2.1.1$.$. 12-1) 2.1/. "asini+ utilaje si instalatii comune care functionea1a independent 2.1.1/. "asini+ utilaje si instalatii comune care functionea1a independent 2.1/.1. 2.1.1/.1. 2.1/.1.1. 2.1.1/.1.1. )-12 2.1/.1.1.1. ) 2.1.1/.1.1.1. %-9 2.1/.1.1.2. $ 2.1.1/.1.1.2. 4-$ 2.1/.1.1.3. 4 2.1.1/.1.1.3. 3-% 2.1/.1.2. 10 2.1.1/.1.2. )-12 2.1/.1.3. 2.1.1/.1.3. 2.1/.1.3.1. ) 2.1.1/.1.3.1. $-10 2.1/.1.3.2. $ 2.1.1/.1.3.2. 4-) 2.1/.1.3.3. 3 2.1.1/.1.3.3. 2-4 2.1/.1.4. ) 2.1.1/.1.4. $-10 2.1.1/.1.4.1. 2-4 2.1/.2. 2.1.1/.2. $-10 2.1/.2.1. 12 2.1.1/.2. $-10 2.1/.2.2. 10 2.1.1/.2. $-10 2.1/.2.2.1. 20 2.1.1/.2.1. 12-1) 2.1/.3. ) 2.1.1/.3. $-10 2.1.1/.3.1. 4-$ 2.1/.4.a. 20 2.1.1/.4.a. 1$-24 2.1/.4.b. 12 2.1.1/.4.b. 9-1% 2.1/.%.a. 1% 2.1.1/.%.a. 12-1) 2.1/.%.b. 10 2.1.1/.%.b. )-12

2.1/.$. 12 2.1.1/.$. 9-1% 2.1.1/./. )-12 2.1). 9tilaje specifice productiei de electro1i din grafit 1% 2.1.1). 9tilaje specifice productiei de electro1i din grafit 12-1) 2.19. 3lte masini+ utilaje si instalatii pentru productia industriala 10 2.1.1.). 4$ 2.1.2.%. $-10 2.1.3.4. 9-1% 2.1.4.3. 9-1% 2.1.%.). )-12 2.1.$.$. )-12 2.1./.% 12-1) 2.1.).). )-12 2.1.9.4. )-12 2.1.10.3 9-1% 2.1.11.% )-12 2.1.13.3. 9-1% 2.1.14.9. 9-1% 2.1.1$.$. 12-1) 2.1.1/./. )-12 2.19.1. % 2.1.19. 9nelte+ dispo1itive+ instrumente si truse de scule speciali1ate folosite in industrie 2-4 2.20. "asini si utilaje pentru constructii 2.1.20. "asini si utilaje pentru constructii 2.20.1 $ 2.1.20.1 4-) 2.20.1.1. 10 2.1.20.1.1. $-10 2.20.2. $ 2.1.20.2. 4-) 2.20.2.1. 10 2.1.20.2.1. $-10 2.20.2.2. 3 2.1.20.2.2. 2-4 2.20.2.3. 4 2.1.20.2.3. 3-% 2.20.3. ) 2.1.20.3. $-10 2.20.3.4. $ 2.1.20.3.1. 4-) 2.20.3.2. 10 2.1.20.3.2. $-10 2.20.3.3! 4 2.1.20.3.3. 3-% 2.20.4. $ 2.1.20.4. 4-) 2.20.4.1. 3 2.1.20.4.1. 2-4 2.20.%. 1% 2.1.20.%. 12-1) 2.20.%.1. 20 2.1.20.%.1. 12-1) 2.20.%.2. 12 2.1.20.%.2. 9-1% 2.20.%.3. $ 2.1.20.%.3. 4-) 2.20.$. ) 2.1.20.$. $-10 2.20.$.1. 4 2.1.20.$.1. 3-% 2.20./. ) 2.1.20./. $-10 2.20./.1. 4 2.1.20./.1. 3-% 2.20./.2. / 2.1.20./.2. %-9 2.20./.3. 10 2.1.20./.3. $-10

2.20./.4. 10 2.1.20./.4. $-10 2.20./.%. ) 2.1.20./.%. $-10 2.20.). ) 2.1.20.). 4-) 2.20.9 $ 2.1.20.9 4-) 2.20.10. 4 2.1.20.10. 2-4 2.1.20.11. $-10 2.21. "asini+ utilaje si instalatii pentru agricultura 2.1.21. "asini+ utilaje si instalatii pentru agricultura 2.21.1. 2.1.21.1. 2.21.1.1. ) 2.1.21.1.1. 4-) 2.21.1.2. 10 2.1.21.1.2. )-12 2.21.1.2.1. / 2.1.21.1.2.1. %-9 2.21.2. 10 2.1.21.2 )-12 2.21.3. 10 2.1.21.3. )-12 2.21.4. 1$ 2.1.21.4. 12-20 2.21.%. 4 2.1.21.%. 2-4 2.1.21.$. $-10 2.22. "asini+ utilaje si instalatii pentru transporturi si telecomunicatii 2.1.22. "asini+ utilaje si instalatii pentru transporturi si telecomunicatii 2.22.1. 2.1.22.1. 2.22.1.1. 10 2.1.22.1.1. )-12 2.22.1.2. 20 2.1.22.1.2. 1$-24 2.22.1.3. 14 2.1.22.1.3. 11-1/ 2.22.2. 12 2.1.22.2. 9-1% 2.22.3. 2.1.22.3. 2.22.3.1. 11 2.1.22.3.1. )-14 2.22.3.2. % 2.1.22.3.2. 4-$ 2.22.3.3. 2% 2.1.22.3.3. 20-30 2.22.3.4. 20 2.1.22.3.4. 1$-24 2.22.3.%. 20 2.1.22.3.%. 1$-24 2.22.4. 10 2.1.22.4. )-12 2.22.%. 12 2.1.22.%. 9-1% 2.22.%.1. 1) 2.1.22.%.1. 12-1) 2.22.%.2. 12 2.1.22.%.2. )-12 2.22.%.3. 10 2.1.22.%.3. %-9 2.22.$. / 2.1.22.$. %-9 2.22.$.1. 12 2.1.22.$.1. 9-1% 2.22.$.2. 10 2.1.22.$.2. )-12 2.22.$.3. $ 2.1.22.$.3. 4-) 2.1.22.$.4. 2-4 2.22./. $ 2.1.22./. 4-) 2.22./.1. 12 2.1.22./.1. 9-1% 2.22.). % 2.1.22.). 3-% 2.1.22.9. )-12 2.23. "asini+ utilaje si instalatii pentru circulatia marfurilor. 2.1.23. "asini+ utilaje si instalatii pentru circulatia marfurilor.

2.23.1. / 2.1.23.1. %-9 2.23.2. 10 2.1.23.2. )-12 2.23.3. 10 2.1.23.3. $-10 2.23.3.1. / 2.1.23.3.1. %-9 2.23.4. 1% 2.1.23.2. )-12 2.23.%. / 2.1.23.4. %-9 2.23.$. $ 2.1.23.%. 4-) 2.23.$.1. 10 2.1.23.%. 4-) 2.1.23.$. %-9 2.24. "asini+ utilaje si instalatii pentru gospodaria comunala si spalatorii 2.1.24. "asini+ utilaje si instalatii pentru gospodaria comunala si spalatorii 2.24.1. 10 2.1.24.1. $-10 2.24.2. ) 2.1.24.2. $-10 2.24.3. 14 2.1.24.3. )-12 2.24.3.1. 1) 2.1.24.3.1. 12-1) 2.24.4. 24 2.1.24.4. 19-29 2.24.4.1. 10 2.1.24.4.1. %-9 2.24.4.2. 30 2.1.24.4.2. 24-3$ 2.24.%. 10 2.1.24.%. )-12 2.24.$ ) 2.1.24.$ $-10 2.1.24.$.1. 4-$ 2.1.24./. 12-1) 2.2%. "asini+ utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii 2.1.2%. "asini+ utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii 2.2%.1. 10 2.1.2%.1. )-12 2.2%.2. 10 2.1.2%.2. )-12 2.2%.2.1. $ 2.1.2%.2.1. 4-) 2.2%.3. 12 2.1.2%.3. 9-1% 2.1.2%.4. )-12 2.2$. 3lte masini+ utilaje si instalatii 2.2$. 3lte masini+ utilaje si instalatii 2.2$.1. 10 2.1.2$.1. )-12 2.2$.1.1. $ 2.1.2$.1.1. 4-) 2.2$.2. 12 2.1.2$.2. 9-1% 2.2$.2.1. 1% 2.1.2$.2.1. 12-1) 2.1.2$.2.2. $-10 2.2$.3. 10 2.1.2$.3. )-12 2.2$.3.1. %0 2.1.2$.3.1. 40-$0 2.2$.4. ) 2.1.2$.4. $-10 2.2$.%. 12 2.1.2$.%. 9-1% 2.2$.%.1. $ 2.1.2$.%.1. 4-) 2.2/. 3ccesorii de productie $ 2.1.2/. 3ccesorii de productie 4-) 2.1.2). 3lte ec2ipamente te2nologice ,masini+ utilaje si instalatii de lucruneregasite in cadrul subgrupei 2.1. )-12 '*9 3 3. 3 3*38& 4( (6483.38(( :& "349*3*&+ C#68*#. 4( *&'.3*& 2.2. 3 3*38& 4( (6483.38(( :& "349*3*&+ C#68*#. 4( *&'.3*&

3.1. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice mecanice si acustice 2.2.1. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice mecanice si acustice 3.1.1. 10 2.2.1.1. )-12 3.1.1.1. 20 2.2.1.1.1. 12-1) 3.1.1.2. % 2.2.1.1.2. 4-$ 2.2.1.1.3. 4-) 2.2.1.2. )-12 3.2. 3parate si instalatii pentru masurarea timpului+ frecventei si marimilor cinematice 10 2.2.2. 3parate si instalatii pentru masurarea timpului+ frecventei si marimilor cinematice 3.2.1. 12 2.2.2.1. 9-1% 3.2.2. 10 2.2.2.2. )-12 3.2.2.1. / 2.2.2.2.1. 4-$ 3.2. 10 2.2.2.3. )-12 3.3. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice+ electromagnetice si radiometrice 10 2.2.3. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice+ electromagnetice si radiometrice 3.3.1. $ 2.2.3.1. 4-$ 3.3. 10 2.2.3.2. )-12 3.4. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si fotometrice 10 2.2.4. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si fotometrice 3.4.1. % 2.2.4.1. 4-$ 3.4.2. ) 2.2.4.2. 4-) 3.4. 10 2.2.4.3. )-12 3.%. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice ,de material+ de structura si de compo1itie-; aparate si instalatii pentru incercarea materialelor+ elementelor si a produselor 10 2.2.%. 3parate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice ,de material+ de structura si de compo1itieaparate si instalatii pentru incercarea materialelor+ elementelor si a produselor 3.%.1. 30 2.2.%.1. 24-3$ 3.%. 10 2.2.%.2. )-12 3.$. 9tilaje si accesorii de laborator 10 2.2.$. 9tilaje si accesorii de laborator 3.$.1. % 2.2.$.1. 4-$ 3.$. 10 2.2.$.2. )-12 3./. 3parate si instalatii pentru cercetare stiintifica % 2.2./. 3parate si instalatii pentru cercetare stiintifica 4-$ 3.). (nstalatii pentru comanda si reglarea automata a proceselor te2nologice+ pentru semnali1are si telemasurare 10 2.2.). (nstalatii pentru comanda si reglarea automata a proceselor te2nologice+ pentru semnali1are si telemasurare )-12 3.9. Calculatoare electronice si ec2ipamente periferice. "asini si aparate de casa+ control si facturat. 3 2.2.9. Calculatoare electronice si ec2ipamente periferice. "asini si aparate de casa+ control si facturat. 2-4 2.2.10. 3lte aparate si instalatii de masurare+ control si reglare neregasite in cadrul subgrupei 2.2. )-12

'*9 3 4. "(C.#3C& :& 8*364 #*8 2.3. "(C.#3C& :& 8*364 #*8 4.1. "ijloace de transport feroviar 2.3.1. "ijloace de transport feroviar 4.1.1. 20 2.3.1.1. 12-1) 4.1.2. 10 2.3.1.2. $-10 4.1.3. 1) 2.3.1.3. 12-1) 2.3.1.4. 9-1% 4.2. "ijloace de transport auto 2.3.2. "ijloace de transport auto 4.2.1. 2.3.2.1. 4.2.1.1. % 2.3.2.1.1. 4-$ 4.2.1.1.1. 4 2.3.2.1.1.1. 3-% 4.2.1.2. $ 2.3.2.1.2. 4-) 4.2.1.3. 9 2.3.2.1.3. %-9 4.2.1.3.1. ) 2.3.2.1.3.1. 4-) 4.2.1.4. 4 2.3.2.1.4. 3-% 4.2.2. 2.3.2.2. 4.2.2.1. % 2.3.2.2.1. 4-$ 4.2.2.2. $ 2.3.2.2.2. 4-) 4.2.2.3. % 2.3.2.2.3. 4-$ 4.2.2.4. $ 2.3.2.2.4. 4-) 4.2.2.%. % 2.3.2.2.%. 4-$ 4.2.2.$. $ 2.3.2.2.$. 4-$ 4.2.2./. ) 2.3.2.2./. %-9 4.2.2.). 4 2.3.2.2.). 3-% 4.2.2.9. 2.3.2.2.9. 4.2.2.9.1. $ 2.3.2.2.9.1. 4-) 4.2.2.9.2. % 2.3.2.2.9.2. 4-$ 4.2.2.9.3. 10 2.3.2.2.9.3. %-9 2.3.2.3. 4-) 4.3. "ijloace de transport naval 2.3.3. "ijloace de transport naval 4.3.1. 20 2.3.3.1. 1$-24 4.3.2. 20 2.3.3.2. 1$-24 4.3.2.1. 12 2.3.3.2.1. 9-1% 4.3.3. 20 2.3.3.3. 1$-24 4.3.3.1. 12 2.3.3.3.1. 9-1% 4.3.3.2. 1) 2.3.3.3.2. 14-22 4.3.4 2% 2.3.3.4 1$-24 4.3.%. 1) 2.3.3.%. 14-22 4.3.$. 1% 2.3.3.$. 12-1) 4.3./. 2.3.3./. 4.3./.1. 14 2.3.3./.1. 9-1% 4.3./.2. 20 2.3.3./.2. 14-22 4.3.). 11 2.3.3.). )-14 4.3.9. 11 2.3.3.9. )-14 4.3.9.1. 1% 2.3.3.9.1. 12-1) 4.3.10 ) 2.3.3.10 $-10 2.3.3.11. 12-1)

4.4. "ijloace de transport aerian 2.3.4. "ijloace de transport aerian 4.4.1. 1) 2.3.4.1. 14-22 4.4.2. $ 2.3.4.2. 4-) 4.4.3. $ 2.3.4.3. 4-) 2.3.4.4. )-12 4.%. "ijloace specifice pentru transportul urban de calatori 2.3.%. "ijloace specifice pentru transportul urban de calatori 4.%.1. 14 2.3.%.1. 11-1/ 4.%.2. ) 2.3.%.2. $-10 2.3.%.3. )-12 4.$. 9tilaje si instalatii de transportat si ridicat 2.3.$. 9tilaje si instalatii de transport si ridicat 4.$.1. 10 2.3.$.1. $-10 4.$.1.1. 20 2.3.$.1.1. 1$-24 4.$.1.2. 1% 2.3.$.1.2. 12-1) 4.$.2. 1% 2.3.$.2. 9-1% 4.$.2.1. 12 2.3.$.2.1. )-12 4.$.2.2. 10 2.3.$.2.1. )-12 4.$.2.3. 10 2.3.$.2.2. $-10 4.$.3. 2.3.$.3. 4.$.3.1. / 2.3.$.3.1. %-9 4.$.3.2. 10 2.3.$.3.2. )-12 2.3.$.3.3. 12-1) 4.$.4. 10 2.3.$.4. )-12 4.$.4.1. 12 2.3.$.4.1. /-11 4.$.4.2. ) 2.3.$.4.2. %-9 4.$.4.3. 4 2.3.$.4.3. 3-% 4.$.4.4. 12 2.3.$.4.4. )-14 4.$.%. 12 2.3.$.%. )-12 4.$.$. 10 2.3.$.$. $-10 4.$.$.1. / 2.3.$.$.1. 4-) 4.$./. 10 2.3.$.). )-12 4.$./.1. $ 2.3.$.).1. 4-) 4.$.). 20 2.3.$./. 1$-24 4./. "ijloace de transport cu tractiune animala / 2.3./. "ijloace de transport cu tractiune animala 4-$ 'rupa %. 36("3.& 4( .36838(( 2.4. 36("3.& 4( .36838(( %.1. 3nimale 2.4.1. 3nimale %.1.1. 10 2.4.1.1. )-12 %.1.2. / 2.4.1.2. %-9 %.1.3. % 2.4.1.3. 4-$ %.1.4. 3 2.4.1.4. 2-4 %.1.%. $ 2.4.1.%. 4-) 2.4.1.$. 4-$ %.2. lantatii 2.4.2. lantatii %.2.1. 20 2.4.2.1. 1$-24

%.2.2. 12 2.4.2.2. 9-1% %.2.3. 30 2.4.2.3. 24-3$ %.2.4. ) 2.4.2.4. $-10 %.2.%. % 2.4.2.%. 4-$ %.2.$. 2.4.2.$. %.2.$.1. 20 2.4.2.$.1. 1$-24 %.2.$.2. 1% 2.4.2.$.2. 12-1) %.2./. 1/ 2.4.2./. 13-21 %.2.). 2.4.2.). %.2.).1. $0 2.4.2.).1. %0-/0 %.2.).2. 30 2.4.2.).2. 24-3$ %.2.9. / 2.4.2.9. %-9 2.4.2.10. 1$-24 2.%. 3lte instalatii te2nice+ mijloace de transport+ animale si plantatii neregasite in cadrul grupei 2. 20-30 '*9 3 $. "#B(.(&*+ 3 3*389*3 B(*#8(C3+ 4(48&"& :& *#8&C8(& 3 >3.#*(.#* 9"36& 4( "38&*(3.& 4( 3.8& 3C8(>& C#* #*3.& '*9 3 3. "#B(.(&*+ 3 3*389*3 B(*#8(C3+ 4(48&"& :& *#8&C8(& 3 >3.#*(.#* 9"36& 4( "38&*(3.& 4( 3.8& 3C8(>& C#* #*3.& $.1. "obilier 3.1. "obilier $.1.1. 1% 3.1.1. 9-1% 3.1.1.1. 3-% $.1.2. 3 3.1.2. 2-4 $.1.3. 1% 3.1.3. )-12 $.1.4. 10 3.1.4. )-12 $.1.%. $ 3.1.%. 4-$ 3.1.$. $-10 $.2. 3paratura birotica 3.2. 3paratura birotica $.2.1. % 3.2.1. 4-$ $.2.2. % 3.2.2. 3-% $.2.3. % 3.2.3. 2-4 3.2.4. 3-% $.3. 4isteme de protectie a valorilor umane si materiale 3.3. 4isteme de protectie a valorilor umane si materiale $.3.1. 30 3.3.1. 1$-24 $.3.2. 30 3.3.2. 1$-24 $.3.3. 2% 3.3.3. )-12 $.3.4. 20 3.3.4. 12-1) $.3.%. 1% 3.3.%. )-12 3.3.$. 12-1) $.4. 3ctive corporale mobile neregasite in grupele si subgrupele anterioare 10 3.4. 3lte active corporale neregasite in cele specificate la grupa 3. )-1%