You are on page 1of 52

Za korisnika i servisera

Uputstvo za rukovanje i instalaciju

auroSTEP

Sistem za solarno zagrevanje vode za pie

VSL S 250 E

SCG

Za korisnika i servisera

Opis sistema

auroSTEP

Sadraj
1 1.1 1.2 2 2.1 2.1 2.2 Naznake u vezi dokumentacije . . . . . . . . . . . uvanje dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upotrebljeni simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obim isporuke i pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obim isporuke i pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jedinica sa rezervoarom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 3 4

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Princip rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obim funkcija solarnih regulatora . . . . . . . . . . . Konstrukcija i funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solarni cevovodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solarna tenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravni kolektori auroTHERM VFK 900 S . . . . . .

5 6 7 9 10 10

Opis sistema auroSTEP

1 Naznake u vezi dokumentacije 2 Opis sistema


1 Naznake u vezi dokumentacije 2 Opis sistema
Ovaj opis sistema namenjen je kako korisnicima ureaja auroSTEP-Systems tako i serviserima. On sadri informacije o sistemu i slui kao dopuna uputstva za rukovanje kao i uputstva za instalaciju. Opis sistema je naveden na poetku uputstva zbog toga to treba da ga proitate pre ostalih uputstava. 2.1 Obim isporuke i pribor Broj pozicija u narednim tabelama 2.1 do 2.4 odnose se na sliku 2.1. Br. 00 2000 8151
Poz. Spisak materijala Solarna bakarna car 2 u 1, 10 m duine 5 6 7 8 9 Spaja sastava Ugaoni stisnuti spoj zavrtnjem Dra za solarnu bakarnu cev aurasti nastavak Solarna bakarna car 2 u 1, 10 m duine Solarna bakarna car 2 u 1, 20 m duine 5 6 7 8 9 Spaja sastava Ugaoni stisnuti spoj zavrtnjem Dra za solarnu bakarnu cev aurasti nastavak Solarna bakarna car 2 u 1, 20 m duine Dra za solarnu bakarnu cev 2 2 6 6 1 Art. Br. 302 360 7 4 Art. Br. 302 364 Tab. 2.1 Dodatna oprema Solarna bakarna cev 2 u 1 Komad 2 2 6 6 1 Art. Br. 302 359

Sledee naznake predstavljaju putokaz kroz celokupnu dokumentaciju. U vezi sa ovim uputstvom za rukovanje i instalaciju vredi i ostala dokumentacija. Ne preuzimamo nikakvu garanciju za tete koje nastanu zbog nepridravanja ovih uputstava. Vaea dokumentacija Za korisnika ureaja: Uputstvo za rukovanje

Za servisera Uputstvo za rukovanje i instalaciju uputstvo Br. 00 2000 8151 Uputstvo za montau solarnih ravnih kolektora Br. 00 2000 7479 auroTHERM VFK 900 S 1.1 uvanje dokumentacije Molimo vas da uvate ovo uputstvo za rukovanje i instalaciju kao i svu drugu vaeu dokumentaciju, tako da vam po potrebi stoje na raspolaganju. Prilikom iseljavanja ili prodaje ureaja molimo vas da ovu dokumentaciju predate sledeem korisniku. 1.2 Upotrebljeni simboli Prilikom rukovanja ureajem potujte sigurnosne naznake u ovom uputstvu za rukovanje! Opasnost! Neposredna opasnost za telo i ivot! Panja! Mogua opasna situacija za proizvod i okolinu! Napomena! Korisne informacije i napomene. Simbol neke potrebne aktivnosti.

Poz. Spisak materijala 10 11 Termostatski mea pijae vode

Komad 1 Art. Br. 306 254

Izolacija pojedinane cevi, potpuna zaptivenost, 2 0,75 m duine Art. Br. 302 361 Ruka za noenje za kolektor 2 Art. Br. 302 358

12

Tab. 2.2 Ostala dodatna oprema

Opis sistema auroSTEP

Opis sistema 2

2.1

Obim isporuke i pribor


1 3 6 7 4 8 10 9

5 2 11 12 13 19 13 24 25 14 13 20 26 21 23 29 30 28 31 23 34 32 27 33

22 16 15 17 18

Sl. 2.1 Obim isporuke i dodatna oprema auroSTEP sistema Legenda: Obim isporuke: 1 auroTHERM VFK 900 S (2 komada) 2 Kolektorska sonda 3 Jedinica sa rezervoarom VEH SN 250i Solarna bakarna cev 2 u 1 (dodatna oprema): 4 Spaja sastava 5 Ugaoni stisnuti spoj zavrtnjem 6 Dra za solarnu bakarnu cev 7 aurasti nastavak 8 Solarna bakarna car 2 u 1, 10 m duine 8 Solarna bakarna car 2 u 1, 20 m duine Ostala dodatna oprema: 9 Termostatski mea pijae vode 11 Izolacija pojedinane cevi, potpuna zaptivenost (2 x 0,75 m) 12 Ruka za noenje za kolektore Dodatna oprema za nadkrovnu montau: 12 Ankeri za rogove tip P za krovni pokriva od crepa sa ljebom (6 komada) 13 Zavrtnji za ankere za rogove (18 komada) 14 Ankeri za rogove tip W90 za krovni pokriva od talasastog crepa (6 komada) 15 Montana ina, 2370 mm duine (2 komada) 16 Zavrtanj sa pljosnatom glavom od plemenitog elika M10x30 (12 komada)

17 Navrtka od plemenitog elika M10 za zavrtanj sa pljosnatom glavom (18 komada) 18 Privrsna stezaljka za kolektor (6 komada) 19 Anker za rogove tip S za ravan crep ili kriljce (6 komada) 20 Kolektorski anker tip K za privrivanje zavrtnjima (6 komada) 21 Zavrtnji M12x280 sa tri navrtke, EDM-zaptivni prsten i podloka (6 komada) 22 Tiplovi za zavrtnje (6 komada) 23 Crevo od plemenitog elika sa stisnutim spojem zavrtnjem i aurastim nastavcima Dodatna oprema za montau na ravan krov: 23 Crevo od plemenitog elika sa stisnutim spojem zavrtnjem i aurastim nastavcima 24 Aluminijumski ugaoni profil, 2412 mm duine (2 komada) 25 Aluminijumski ugaoni profil, 886 mm duine (2 komada) 26 Aluminijumski ugaoni profil, 2040 mm duine (2 komada) 27 Aluminijumski ugaoni profil, 1780 mm duine (2 komada) 28 Privrsna stezaljka za kolektor (6 komada) 29 Zavrtanj od plemenitog elika M10x30 (6 komada) 30 Navrtka od plemenitog elika M10 (12 komada) 31 Zavrtanj od plemenitog elika M10x30 sa navrtkom i podlokom (10 komada) 32 estostrani zavrtanj za drvo sa tiplom (10 komada) 33 Dra stojeeg falca sa tri zavrtnja i navrtkom (12 komada) 34 Aluminijumska ploa uspravnog falca (5 komada)

Opis sistema auroSTEP

2 Opis sistema

Poz. Spisak materijala 13 14

Komad

15 14

20 14

21 22 23

16 17 18 19 24

Komplet ankera za rogove tip P Ankeri za rogove za crepove sa ljebom 6 Zavrtnji 18 Art. Br. 302 047 Komplet ankera za rogove tip W90 Ankeri za rogove za talasaste crepove 6 Zavrtnji 12 Art. Br. 302 049 Komplet ankera za rogove Tip S Ankeri za rogove za ravan crep ili kriljce 6 Zavrtnji 24 Art. Br. 302 026 Komplet ankera za rogove tip K Kolektorski anker 6 Zavrtnji sa tri navrtke, EDM zaptivni prsteni 6 i podloke Tiplovi 6 Art. Br. 302 368 Komplet auroSTEP 250E T* Montana ina, 2370 mm duine 2 Zavrtanj sa pljosnatom glavom od 12 plemenitog elika Navrtka od plemenitog elika za zavrtanj sa 18 pljosnatom glavom Privrsna stezaljka za kolektor 6 Crevo od plemenitog elika sa spojem sa 1 steznim prstenom i aurastim nastavkom Art. Br. 00 1000 2219

2.2 Jedinica sa rezervoarom Solarni sistem auroSTEP slui za zagrevanje vode za pie sa solarnom podrkom. Veina komponenata kompaktnog solarnog sistema integrisane su u jedinicu rezervoara za toplu vodu. Sistem poseduje integrisani regulator za upravljanje solarnim sistemom sa funkcijom dogrevanja preko integrisanog elektrinog grejnog tapa. Vaillantove jedinice sa rezervoarom VEH SN 250i se koriste kao indirektno zagrevani solarni rezervoari za snabdevanje toplom vodom sa solarnom podrkom. Da bi se obezbedio dug vek trajanja, rezervoar i cevne spirale emajlirani su sa unutranje strane. Kao zatita od korozije svaki rezervoar je opremljen magnezijumskom zatitnom anodom. Ova zatitna anoda treba da se odrava jednom godinje da bu se obezbedila trajna zatita od korozije. Indirektno grejani solarni rezervoari rade u takozvanom zatvorenom sistemu, tj. sadraj vode nije povezan sa atmosferom. Prilikom otvaranja slavine za toplu vodu topla voda se potiskuje iz rezervoara usled uticanja hladne vode. U donjoj, hladnoj oblasti nalaze se solarni izmenjivai toplote. Relativno niske temperature vode u donjem podruju obezbeuju i pri smanjenom sunanom zraenju optimalni prenos toplote od solarnog kruga na vodu u rezervoaru. Kod VEH SN 250 i vri se po potrebi dodatno zagrevanje putem elektrinog grejnog tapa.

* Ovaj komplet sadri dodatno i poz. 1 do 3 (vidi sl. 2.1).

Tab. 2.3 Dodatna oprema za natkorvnu montau

Poz. Spisak materijala Komplet ploa stojeeg falca 32 33 Dra stojeeg falca sa tri zavrtnja i navrtkom Aluminijumska ploa stojeeg falca Art. Br. Komplet auroSTEP 250E F* 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Crevo od plemenitog elika sa spojem sa steznim prstenom i aurastim nastavkom Aluminijumski ugaoni profil, 2412 mm duine Aluminijumski ugaoni profil, 886 mm duine Aluminijumski ugaoni profil 2040 mm duine Aluminijumski ugaoni profil, 1780 mm duine Privrsna stezaljka za kolektor Zavrtanj od plemenitog elika M10x30 Navrtka od plemenitog elika M10

Komad 20 5 302 370 1 2 2 2 2 6 6 10

Nasuprot solarnom zagrevanju, dogrevanje tople vode od elektrinog grejnog tapa vri se u gornjoj, toplijoj oblasti rezervoara. Zapremina spremnosti vode u toku dogrevanja iznosi oko 115 l. Solarni rezervoar je opremljen krunom pumpom radi optimalnog prilagoavanja potrebne cirkulacione koliine i snage pumpe. Regulisanje nominalne koliine protoka vri se preko regulatora i ne mora manuelno da se podeava. Prilikom instalacije mora samo da se podesi da se radi o sistemu sa 2 kolektora.

Zavrtanj od plemenitog elika M10x30 sa 10 dve navrtke estostrani zavrtanj za drvo sa ajbnom 12 i tiplom Art. Br. 00 1000 2220

* Ovaj komplet sadri dodatno i poz. 1 do 3 (vidi sl. 2.1).

Tab. 2.4 Dodatna oprema za montau na ravan krov

Opis sistema auroSTEP

Opis sistema 2

2.3 Princip rada Princip rada solarnog sistema auroSTEP razlikuje se od rada mnogih drugih solarnih sistema. Solarni sistem auroSTEP nije u potpunosti napunjen solarnom tenou i nije pod pritiskom. Zbog toga kod ovog solarnog sistema nisu potrebni konstrukcioni delovi kao to su ekspanziona posuda, manometar i oduni ventil.
1

2 6

3 2 5 5 4

Sl. 2.3 Razvoenje solarne tenosti prilikom rada kolektorske pumpe

Sl. 2.2 Razvoenje solarne tenosti prilikom mirovanja kolektorske pumpe

Pri mirovanju kolektorske pumpe (4) solarna tenost se sakuplja u cevnoj spirali (3), u kolektorskoj pumpi i u solarnim cevima na jedinici sa rezervoarom. Zbog toga je bitno da se kolektorsko polje (1) i svi solarni vodovi (2) i (5) instaliraju tako da solarna tenost moe da tee nazad do jedinice sa rezervoarom na osnovu postojeeg pada. Solarni vodovi i kolektorsko polje su tada napunjeni vazduhom. Kao solarna tenost slui specijalna gotova meavina vode i glikola. Za solarnu tenost se koristi specijalna gotova meavina vode i glikola, kojom je jedinica sa rezervoarom ve napunjena prilikom isporuke.

Kada solarni regulator ukljui kolektorsku pumpu (5) pumpa potiskuje solarnu tenost iz cevne spirale (4) kroz povratni solarni vod (6) u kolektorsko polje (1). Tamo se tenost zagreva i kroz solarni polazni vod (2) potiskuje nazad do jedinice sa rezervoarom. Zapremina tenosti u tankim solarnim vodovima i u kolektorskom polju je mala u odnosu na onu u debeloj cevnoj spirali u jedinici sa rezervoarom. Iz tog razloga nivo solarne tenosti pri radu solarne pumpe pada samo u ogranienom obimu. U gornjem delu (3) cevne spirale sakuplja se vazduh potisnut iz solarnih vodova i iz kolektorskog polja. Prilikom zagrevanja sistema solarna tenost i vazduh se donekle ire. Pritisak vazduha u solarnom sistemu se tada malo poveava. Integrisani vazduni mehur u sistemu ispunjava pri tome zadatak korekcionog suda. Ovaj pritisak je neophodan i ni u kom sluaju ne sme da se ispusti. Zbog toga u solarni sistem ne sme da se ugradi odunik. Pri radu kolektorske pumpe solarna tenost u gornjem delu cevne spirale (3) dolazi u stalni kontakt sa vazduhom. Na osnovu opisanog principa rada proistie sledee: - Budui da se u toku hladnih meseci prilikom mirovanja solarnog sistema u kolektoru i u solarnim vodovima nalazi samo vazduh, mere za zatitu od zamrzavanja treba da se preduzmu samo u vezi sa prostorijom u kojoj je jedinica sa rezervoarom smetena.

Opis sistema auroSTEP

2 Opis sistema

- Propisana instalacija kolektorskog polja kao i solarnih vodova a posebno pad vodova predstavljaju osnovne uslove za ispravan rad solarnog sistema. - Zapremina tenosti kolektorskog polja kao i solarnih vodova mora se tano prilagoditi prema solarnom sistemu. Zbog toga ne smeju da se preu minimalne i maksimalne duine solarnih vodova, ne sme da se koristi solarni vod sa neodgovarajuim unutranjim prenikom niti sme da se menja nain konstrukcije i broj kolektora. - Fizikalna svojstva solarne tenosti se takoe ubrajaju u osnovne uslove za ispravno funkcionisanje sistema. Zbog toga sme da se dopunjuje samo Vaillantova solarna tenost (art. br. 302 363) bez ikakvih dodataka. 2.4 Obim funkcija solarnih regulatora Solarnim sistemima auroSTEP upravlja se preko integrisanih solarnih regulatora koje pokreu mikroprocesori. Podeavanje temperature vode u rezervoaru, maksimalne temperature u rezervoaru, minimalne temperature za dogrevanje preko elektrinog grejnog tapa vri se na regulatoru. Integrisani solarni regulator predstavlja kompletno opremljen sistem za regulisanje dva kolektora i jednog rezervoara. Za instalaciju regulator nudi dovoljnu zonu prikljuivanja, a poseduje i veliki displej za prikazivanje svih podataka i elemente za rukovanje za unos potrebnih parametara. Regulisanje po principu razlike u temperaturi Solarni regulator radi na principu regulacije prema razlici u temperaturi. Regulator ukljuuje kolektorsku pumpu kada je razlika u temperaturi (temperatura kolektora - temperatura rezervoara) vea od razlike za ukljuivanje. Regulator iskljuuje kolektorsku pumpu kada je razlika u temperaturi (temperatura kolektora - temperatura rezervoara) manja od razlike za iskljuivanje. Razlika u temperaturi za ukljuivanje upravlja se prema krivama upisanim u regulator, pri emu za sisteme sa jednim ili dva kolektora postoje razliite krive. Funkcija dopunjavanja Funkcija dogrevanja slui da se rezervoar u odreenom vremenskom periodu dogreva na zadatu temperaturu, i kad nije mogu dovoljni solarni prinos. Pri tome je mogue zagrevanje preko elektrinog grejnog tapa. Za dopunjavanje solarnog rezervoara moete da podesite vremenski program (detalje vidi u uputstvu za rukovanju, odeljak 4.3.7).

Odlaganje dogrevanja Za izbegavanje nepotrebnog zagrevanja preko elektrinog grejnog tapa regulator je opremljen sistemom za odlaganje dogrevanja. Pri tome se dogrevanje odlae za maks. 30 minuta, ukoliko kolektorska pumpa radi i solarni prinos je dovoljan. Ukoliko se zaustavi kolektorska pumpa odnosno nije dostignuta eljena temperatura rezervoara nakon isteka vremena odlaganja, vri se dogrevanje rezervoara preko elektrinog grejnog tapa. Odlaganje dogrevanja se aktivira u serviserskom nivou. Zatita od legionarske bolesti Za zatitu od legionarske bolesti mora se sa graevinske strane upotrebiti Vaillantova dodatna oprema - pumpa za legionarsku bolest (art. br. 302 076). Ova funkcija slui za ubijanje klica u rezervoaru i cevovodima. Kod aktivirane funkcije se jednom nedeljno (sreda 14:00 asova) rezervoar i odgovarajui toplovodi dovode na temperaturu od 70 C. Prvo se pokuava samo pomou solarne energije, da se dostigne zadata temperatura u periodu od 90 minuta. Ukoliko to ne uspe, zatita od legionarske bolesti se vri preko elektrinog grejnog tapa. Funkcija zatite od legionarske bolesti se zavrava kada se u periodu od 30 minuta izmerila temperatura od najmanje 68 C. Serviser u serviserskom nivou aktivira funkciju zatite od legionarske bolesti i tamo podeava, da li zagrevanje treba da se vri u 15:30 asova ili sledee noi u 4:00 asova da bi se iskoristila jeftinija nona tarifa. Zatita od blokade pumpe Nakon 23 sata mirovanja pumpi ukljuuju se sve prikljuene pumpe na oko 3 sek. da bi se spreilo blokiranje pumpi. Godinji kalendar Regulator je opremljen godinjim kalendarom da bi se omoguilo automatsko prebacivanje sa letnjeg na zimsko vreme. Za aktiviranje je potrebno da se na nivou servisa jednom unese aktuelni datum. Napomena! Vodite rauna da regulator u sluaju nestanka struke ima rezervno napajanje od 30 minuta. Interni sat se zaustavlja nakon 30 min. a kalendar se nakon ponovnog uspostavljanja strujnog napajanja ne vidi dalje. U tom sluaju mora ponovo da se podesi vreme i da se proveri aktuelni datum.

Opis sistema auroSTEP

Opis sistema 2

Reim punjenja/Reim rada Da bi se postiglo brzo punjenje sistema nakon ukljuivanja kolektorske pumpe, regulator poseduje funkciju reim punjenja. Prilikom svakog ukljuivanja pumpa radi odreeno vreme u reimu punjenja sa fiksnim kapacitetom. Regulacija na osnovu razlike u temperaturi u tom periodu nije aktivna, tako da se pumpa ne iskljuuje kada pree prag iskljuivanja. U 1 fazi se pumpa u trajanju od 20 sek pokree minimalnom snagom. U narednih 20 sek. pumpa se u 2. fazi pokree na srednji nivo snage (oko 65 %). Nakon toga se pumpa u 3. fazi pokree sa 100 % snage sve do isteka trajanja reima punjenja. Nakon reima punjenja poinje radni reim. Da bi se izbeglo prevremeno iskljuivanje kolektorske pumpe kod smanjenog solarnog kapaciteta, pumpa se puta u rad sa minimalnom snagom odreeno vreme nezavisno od diferencijalnog regulisanja. Trajanje rada pumpe utvrdie va serviser prilikom instalacije solarnog sistema. Nakon isteka ovog vremena regulacija po principu razlike u temperaturi odredie dalje vreme rada kolektorske pumpe. Party - funkcija Aktiviranjem ove funkcije se aktivira funkcija dogrevanja tj. stalno se odrava zadata vrednost rezervoara putem dogrevanja. Jednokratno dogrevanje Aktiviranjem jednokratnog dogrevanja rezervoar se jednom zagreva na podeenu zadatu temperaturu. Funkcija tokom godinjeg odmora Aktiviranjem ove funkcije se podeeno vreme godinjeg . Na taj odmora (199 dana) reim rada postavlja na nain se deaktivira i solarni prinos i funkcija dogrevanja. 2.5 Konstrukcija i funkcija Vaillantov solarni sistem auroSTEP predstavlja termiki solarni sistem za proizvodnju tople vode. Prilikom mirovanja solarnog sistema solarna tenost se iz kolektora i vodova vraa u solarni rezervoar. Na taj nain se spreava oteivanje solarnog sistema usled smrzavanja ili pregrevanja. Dodatnu zatitu od smrzavanja obezbeuje upotreba meavine vode i glikola za solarnu tenost.

16

15

1 2 14 3 4

5 13 12 11 10 9 8 6

Sl. 2.4 Glavne komponente sistema auroSTEP sa rezervoarom VEH SN 250i (skica principa bez prikljunog pribora) Legenda 1 Solarni polazni vod 2 Vod za hladnu vodu 3 Regulator 4 Vod za toplu vodu 5 Gornja sonda rezervoara 6 Elektrini grejni tap 7 Solarni izmenjiva toplote 8 Donja sonda rezervoara 9 Integrisana solarna cev 10 Sigurnosni ventil 11 Donja slavina za punjenje/pranjenje 12 Kolektorska pumpa 13 Gornja slavina za punjenje/pranjenje 14 Solarni povratni vod 15 Ravni kolektori 16 Kolektorska sonda

Sistem se sastoji od tri osnovne komponente: A: dva kolektora, B: izolovane cevi i C: solarne jedinice sa rezervoarom sa integrisanom pumpom i regulatorom. Kolektor A Kod kolektora se radi o dva ravna kolektora auroTHERM VFK 900 S (15) sa serpentinskim apsorberima. U kolektoru privrena kolektorska sonda (16) meri temperaturu kolektora.

Opis sistema auroSTEP

2 Opis sistema

Cevovod B Cevovod sistema se sastoji od polaznog voda (1) i povratnog voda (14). U kui se cevi postavljaju jedna pored druge u jednoj izolaciji, u koju je smeten i kabel za kolektorsku sondu (16). Ovaj sklop se naziva i solarna bakarna cev 2 u 1. Da bi se na krovu uspostavio spoj sa bakarnih cevi se skida izolacija, skrauje, postavlja se pojedinana izolacija i privruju se za kolektor stisnutim spojem zavrtnjem. Napomena! Zbog dimenzioniranja cevovoda za spajanje sistema cevima koristite iskljuivo bakarne cevi sa unutranjim presekom od 8,4 mm. Vaillant to preporuuje kao dodatnu opremu u duini od 10 m (art. br. 302 359) ili 20 m duine (art. br. 302 360) solarne bakarne cevi 2 u 1 koje se jednostavno montiraju i optimalno i sigurno odgovaraju sistemu. Solarni rezervoar C Bivalentni rezervoar VEH SN 25 poseduje zapreminu punjenja od 250 l. Opremljen je solarnim izmenjivaem toplote i elektrinim grejnim tapom. Solarni izmenjiva toplote (7) nalazi se u donjem delu rezervoara. Ovaj izmenjiva toplote povezan je sa krunim tokom kolektora. Elektrini grejni tap (6) u gornjem delu slui za dogrevanje rezervoara, ukoliko sunevo zraenje nije dovoljno. Dve sonde rezervoara (5) i (8) javljaju trenutno izmerenu temperaturu regulatoru (3), koji je integrisan u rezervoar. Ostali delovi integrisani u jedinicu sa rezervoarom su kolektorska pumpa (12), koja je zaduena za cirkulaciju solarne tenosti kroz solarno kruno kolo, sigurnosni ventil (10) i dve slavine za punjenje/pranjenje (11) i (13). U samom rezervoaru se nalazi voda za pie koja utie kroz cev za hladnu vodu (2) i kroz cev za toplu vodu (4) u zagrejanom stanju ponovo istie. Solarni kruni tok Solarni kruni tok sadri dva kolektora (16), iji je gornji cevni izlaz povezan sa polaznim vodom solarne bakarne cevi (1). Drugi kraj ovog voda povezan je sa gornjim prikljukom solarnog izmenjivaa toplote (7). Donji prikljuak solarnog izmenjivaa toplote preko jednog dela u rezervoaru integrisanog solarnog cevovoda (9) vodi do usisne strane kolektorske pumpe (12). Pumpa potiskuje solarnu tenost u povratni vod solarne bakarne cevi (14), koja je povezana sa najdonjim prikljukom kolektora (15). U solarnom cevovodu (9) integrisanom u rezervoar nalaze se i slavine za punjenje i pranjenje (11) i (13) kao i sigurnosni ventil (10). Solarno kolo sadri meavinu od solarne tenosti i vazduha. Solarna tenost se sastoji od pripremljene meavine vode i glikola, koja sadri i inhibitore. Sipa se samo onoliko solarne tenosti koliko je potrebno da se pri iskljuenom sistemu samo u solarnom izmenjivau

toplote (7) nalazi solarna tenost. Kolektori (15) i solarne bakarne cevi (1) i (14) napunjene su samo vazduhom. U solarno kolo ne treba da se integrie ekspanziona posuda, budui da ono nije kompletno napunjeno solarnom tenou. ta vie, u krunom toku ima dovoljno vazduha koji moe da kompenzuje poveanje zapremine zagrejane solarne tenosti. Vazduh u krunom togu na osnovu toga ima funkcionalni znaaj. Poto vazduh obavezno mora da ostane u sistemu, u solarni sistem ne sme da se ugradi oduni ventil. Nain funkcionisanja solarnog sistema Kada razlika u temperaturi izmeu kolektorske sonde (16) i donje sonde u rezervoaru (8) pree odreenu graninu vrednost, ukljuuje se kolektorska pumpa (12). Ona pumpa solarnu tenost iz solarnog izmenjivaa toplote (7) kroz cevovod povratnog voda solarne bakarne cevi (14), kolektori (15) i polazni vod solarne bakarne cevi (1) nazad u solarni izmenjiva toplote u rezervoaru. Vazduh, koji se pre jo nalazio u kolektorima (15) potiskuje se iz kolektora i tee preko polaznog voda solarne bakarne cevi (1) u solarni izmenjiva toplote (7). Glavni deo vazduha se tada sakuplja u gornji zavoj cevne spirale solarnog izmenjivaa toplote. Preostali solarni izmenjiva toplote ostaje napunjen solarnom tenou, budui da je sadraj kolektora (15) i solarnih bakarnih cevi (1) i (14) manji od onog kod solarnog izmenjivaa toplote (7) u rezervoaru. im se kolektori (15) i solarne bakarne cevi (1) i (14) ispune solarnom tenou, smanjuje se snaga pumpe budui da se na osnovu vrlo malih prenika solarnih bakarnih cevi meusobno kompenzuju stubovi tenosti koji struje nagore i nadole. Pumpa zbog toga mora da prebrodi jo samo hidraulini otpor sistema. Kada se nakon nekog vremena rada smanji razlika u temperaturi izmeu kolektorske sonde (16) i donje sonde u rezervoaru (8) na odreenu temperaturu fiksiranu preko unete krive, tada regulator (3) iskljuuje kolektorsku pumpu i solarna tenost se preko povratnog voda solarne bakarne cevi (14) i kroz pumpu vraa u solarni izmenjiva toplote (7). Istovremeno se vazduh koji se nalazio pre toga u gornjem delu solarnog izmenjivaa toplote potiskuje kroz polazni vod solarne bakarne cevi (1), kolektore (15) i povratni vod solarne bakarne cevi (14).

Opis sistema auroSTEP

Opis sistema 2

Oprema Solarni rezervoar se isporuuje u sklopljenom stanju. Da bi se obezbedio dug vek trajanja, rezervoar i cevne spirale emajlirani su sa unutranje strane. Za zatitu od korozije instalirana je serijski magnezijumska anoda kao rtvena anoda. Ova zatitna anoda treba da se odrava jednom godinje da bu se obezbedila trajna zatita od korozije. Zatita od zamrzavanja Ukoliko rezervoar due vreme ostane u nezagrevanoj prostoriji van pogona (npr. zimski odmor i sl.) tada rezervoar mora kompletno da se isprazni da bi se izbegla oteenja usled zamrzavanja. Zatita od opekotina toplom vodom Voda u rezervoaru u zavisnosti od solarne energije i dogrevanja moe dostii temperaturu do 90 C. Opasnost! Da bi se obezbedila efikasna zatita od opekotina toplom vodom treba da ugradite termostatski mea u vod sa toplom vodom, ako to je to opisano u poglavlju 6.6 Termostatski mea tople vode. Termostatski mea postavite na < 60 C i proverite temperaturu na nekoj slavini za toplu vodu. Dogrevanje U danima kada solarno zraenje nije dovoljno za zagrevanje vode u rezervoaru, voda u rezervoaru mora da se dogreva preko elektrinog grejnog tapa. Regulator integrisan u rezervoar upravlja pri tome elektrini grejni tap. Indirektno grejani rezervoari rade u takozvanom zatvorenom sistemu, tj. sadraj vode nije povezan sa atmosferom. Prilikom otvaranja slavine za toplu pijau vodu, topla voda se potiskuje iz rezervoara usled uticanja hladne vode. Zagrevanje tople vode se vri na sledei nain: Solarni izmenjiva toplote je montiran u donjem hladnom delu rezervoara i pomae sa svojim vodoravno postavljenim mealicama da se toplota pomera nagore, Relativno niske temperature vode u donjem podruju rezervoara obezbeuju i pri smanjenom sunanom zraenju optimalni prenos toplote od solarnog kruga na vodu u rezervoaru. Kod jedinice solarnog rezervoara, dogrevanje tople pitke vode obavlja se pomou elektrinog grejnog elementa nasuprot solarnog grejanja u gornjem, toplijem podruju rezervoara. Zapremina spremnosti vode iznosi oko 115 l.

Elektrini grejni tap Elektrini grejni tap sa snagom od 2 kW (kod 230 V, 50 Hz) raspolae jednim ograniavaem temperature. Sigurnosni termostat ograniavaa temperature iskljuuje elektrini grejni tap pri temperaturi od 90 C. Takvo sigurnosno iskljuivanje se ne vraa automatski nazad i to sme da uradi samo serviser. 2.6 Solarni cevovodi Vaillantov solarni sistem predstavlja zatvoreni hidraulini sistem u kome prenos toplote na potroaa na osnovu specijalne tenosti solarnog sistema za prenos toplote moe da usledi samo preko izmenjivaa toplote. Da bi obezbedili ispravan rad sa maksimalnim iskorienjem energije, treba da se ispunjavate sledee uslove: Za solarni cevovod sme da se koristi samo bakarna cev sa unutranjim prenikom od 8,4 mm.. Radi jednostavne i brze montae Vaillant preporuuje solarne bakarne cevi 2 u 1 optimirane na celokupni sistem, koje se mogu nabaviti kao dodatna oprema u duini od 10 m (art. br. 302 359) za potkrovnu instalaciju ili u duini od 20 m (art. br. 302 360) za instalaciju u podrumu. Kod solarnih bakarnih cevi 2 u 1 obe bakarne cevi za polazni i povratni vod su ve izolovane i dodatno je integrisan i kabel za kolektorsku sondu. Smeju da se koriste samo stisnuti spojevi zavrtnjem za koje je od strane proizvoaa dozvoljena temperatura do 200 C. I ovde Vaillant preporuuje da se koriste stisnuti spojevi zavrtnjem koji se isporuuju uz dodatnu opremu solarne bakarne cevi 2 u 1 sa 10 m duine (Art.-br. 302 359) i solarne bakarne cevi 2 u 1 20 m duine (Art.-br. 302 360)! Panja! - Uzemljiti solarno kolo! U cilju izjednaenja potencijala solarno kolo mora da bude uzemljeno na kolektoru. U tu svrhu na primer postaviti na cev solarnog kola obujmicu cevnog uzemljivaa i povezati je 16 mm2-kablom sa inom potencijala. U suprotnom u sluaju udara groma moe doi do unitenja elektronike u solarnom sistemu u sistemu grejanja ili u kui. Ukoliko na kui postoji zatita od udara groma, prikljuite kolektore na tu zatitu.

Opis sistema auroSTEP

2 Opis sistema

2.7

Solarna tenost

2.8

Ravni kolektori auroTHERM VFK 900 S

Svojstva solarne tenosti Sledei podaci se odnose na solarnu tenost koju Vaillant obavezno propisuje (art. br. 302 363). Vaillantova solarna tenost predstavlja pripremljeno sredstvo za zatitu od smrzavanja i korozije, sastoji se od oko 50 % propilenglikola sa inhibitorima za zatitu od korozije i 50 % od vode. Poseduje veliku otpornost na visoke temperature, a osim toga pokazuje i veliki toplotni kapacitet. Pri upotrebi razliitih metala (meovite instalacije) inhibitori nude pouzdanu zatitu od korozije. Panja! Vaillantova solarna tenost predstavlja gotovu meavinu. Ni u kom sluaju je ne smete meati sa vodom ili nekom drugom tenou. U suprotnom se gubi funkcionalnost pri zatiti od smrzavanja i korozije. To moe dovesti do unitenja kolektora ili drugih delova sistema. Vaillantova solarna tenost ima u zatvorenim posudama zatienim od ulaska vazduha neogranien rok trajanja. Kontakt sa koom je u normalnim okolnostima bezopasan, kod kontakta sa oima moe se oekivati samo blaga iritacija, ipak bi trebali odmah da isperete oi. Molimo vas da vodite rauna o bezbednosnim podacima iz odeljka 3.1.2 Uputstva za instalaciju i odravanje. Zatita solarnog kola od smrzavanja i korozije Napomena! Punjenjem sistema Vaillantovom solarnom tenou postiete otpornost na smrzavanje do oko - 28 C. ak i kod niih spoljanjih temperatura od - 28 C ne dolazi odmah do stvaranja oteenja usled smrzavanja, budui da je smanjen efekat pucanja usled zaleivanja vode.

Bezbednost Opasnost od opekotina usled vrele vode! Da bi se izbegle povrede na vrelim delovima kolektora, svi radovi na kolektorima treba da se vre tokom oblanih dana. Kao alternativa u toku sunanih dana mogu se radovi vriti u jutarnjim ili veernjim satima odnosno sa pokrivenim kolektorima. Napomena! Kod solarnog sistema auroSTEP kolektori smeju da se montiraju samo u horizontalnom poloaju.

Sl. 2.5 Izgled auroTHERM dva reima

10

Opis sistema auroSTEP

Opis sistema 2

Sl. 2.6 Presek Vaillantovog ravnog kolektora auroTHERM VFK 900 S Legenda 1 Solarno sigurnosno staklo 2 Kruni EPDM-profil 3 Ivina izolacija za optimalnu toplotnu izolaciju 4 Kruni privrsni profil za brzu krovnu montau i postavljanje na otvorenom prostoru 5 Zadnji zid od aluminijuma 6 Toplotna izolacija debljine 40 mm 7 Vakuumski presvuen apsorber na celoj povrini

Vaillantovi ravni kolektori auroTHERM VFK 900 S imaju aluminijumski okvir otporan na morsku vodu i bakarni povrinski apsorber sa selektivnim vakuumskim slojem kao i solarno sigurnosno staklo. Kolektori imaju izolaciju od mineralne vune otpornu na temperaturu pri mirovanju i i bez sadraja CFC za dugovenu izuzetnu toplotnu izolaciju. Svi prikljuci su pripremljeni za fleksibilnu montau sa zalemljenim spojevima ili za stisnute spojeve zavrtnjima koje preporuuje Vaillant. Usled centralno integrisane aure sonde i simetrine unutranje konstrukcije kolektorsko polje se varijabilno moe postaviti.

Opis sistema auroSTEP

11

12

Opis sistema auroSTEP

Za korisnika

Uputstvo za rukovanje

auroSTEP

Sadraj
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 Naznake u vezi dokumentacije . . . . . . . . . . . uvanje dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upotrebljeni simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ploica sa oznakom tipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE-oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napomene u vezi rada ureaja . . . . . . . . . . . Fabrika garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opte napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namenska upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahtevi vezani za mesto postavljanja . . . . . . . . Nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recikliranje i uklanjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ureaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solarni kolektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saveti za utedu energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pregled elemenata za rukovanje . . . . . . . . . . . . 4 Mere pre putanja u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Putanje u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vodi za korisnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pregled displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vrste displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Podeavanja na glavnom korisnikom nivou . 7 Pozivanje vrednosti za podeavanje i rad . . . . 7 Aktiviranje posebnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . 8 Podeavanje vremenskog programa za funkciju dogrevanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Indikacija greaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Stavljanje van pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zatita od smrzavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Odravanje i servisna sluba . . . . . . . . . . . . . . . 10 Proveriti sigurnosni ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

1 Naznake u vezi dokumentacije 2 Bezbednost


1 Naznake u vezi dokumentacije 2 Bezbednost
Vaillantovi solarni sistemi auroSTEP konstruisani su prema najnovijem stanju tehnike i prema priznatim sigurnosno-tehnikim propisima. Uprkos tome mogu u sluaju nestrunog rukovanja nastati opasnost po ivot korisnika ili treih osoba, odn. moe doi do oteenja ureaja ili druge imovine. Panja! Ureaji smeju da se koriste samo za zagrevanje vode za pie. Postavljanje Solarni sistem auroSTEP mora da instalira kvalifikovano struno lice, koje je odgovorno za potovanje postojeih propisa, pravila i smernica. Fabriku garanciju odobravamo samo pri instalaciji od strane ovlaenog servisa. On je nadlean i za inspekciju/odravanje i popravku kao i izmene na rezervoaru. Radni pritisak, sigurnosni ventil i vod za izduvavanje Maksimalni radni nadpritisak rezervoara iznosi 6 bara. Ako prikljuni pritisak iznos vie od 6 bara, tada u dovodu za hladnu vodu mora da se ugradi reduktor pritiska. Pri svakom zagrevanju tople vode u rezervoaru poveava se zapremina vode i zbog toga svaki rezervoar mora da bude opremljen sigurnosnim ventilom i izduvnim vodom. U toku zagrevanja iz izduvnog voda izlazi voda. Napomena! Kada postoji ekspanziona posuda za pijau vodu, za vreme grejanja iz izduvnog voda ne izlazi voda. Panja! Nikada ne zatvarajte sigurnosni ventil tj. izduvni ventil, poto u suprotnom moe da se stvori nadpritisak u solarnom rezervoaru. Usled nadpritiska moe doi do oteivanja rezervoara! Opasnost! Temperatura izlaza vode na sigurnosnom ventilu tj. izduvnom vodu moe iznositi do 85 C. Ukoliko dodirnete te delove ili vodu koja izlazi iz tih telova, postoji opasnost od opekotina!

Sledee naznake predstavljaju putokaz kroz celokupnu dokumentaciju. U vezi sa ovim uputstvom za rukovanje i instalaciju vredi i ostala dokumentacija. Ne preuzimamo nikakvu garanciju za tete koje nastanu zbog nepridravanja ovih uputstava. Vaea dokumentacija Za korisnika ureaja: Uputstvo za rukovanje

br. 00 2000 8151

Za servisera: Uputstvo za rukovanje i br. 00 2000 8151 instalaciju Uputstvo za montau solarnih ravnih kolektora br. 00 2000 7479 auroTHERM VFK 900 S 1.1 uvanje dokumentacije Molimo vas da uvate ovo uputstvo za rukovanje i instalaciju kao i svu drugu vaeu dokumentaciju, tako da vam po potrebi stoje na raspolaganju. Prilikom iseljavanja ili prodaje ureaja molimo vas da ovu dokumentaciju predate sledeem korisniku. 1.2 Upotrebljeni simboli Prilikom rukovanja ureajem potujte sigurnosne naznake u ovom uputstvu za rukovanje! Opasnost! Neposredna opasnost za telo i ivot! Panja! Mogua opasna situacija za proizvod i okolinu! Napomena! Korisne informacije i napomene. Simbol neke potrebne aktivnosti. 1.3 Ploica sa oznakom tipa Kod solarnog sistema auroSTEP su ploice sa oznakom tipa postavljene na kolektor i na jedinicu sa rezervoarom. 1.4 CE-oznaka CE-oznakom se dokumentuje da solarni sistem auroSTEP ispunjava osnovne zahteve smernica EU.

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

Bezbednost 2 Napomene u vezi rada ureaja 3


Opasnost od smrzavanja Ako rezervoar dui period ostavite u nezagrejanoj prostoriji izvan pogona (npr. za vreme zimskog godinjeg odmora i sl.), morate kompletno da ispraznite rezervoar. Izmene Izmene na komponentama sistema nisu dozvoljene ni pod kojim uslovima, osim onih opisanih u ovom uputstvu. Panja! Opasnost od oteivanja usled nestrunih izmena! Ni pod kojim uslovima ne vrite zahvate ili manipulacije na rezervoaru ili regulatoru, dovodima za vodu i struju, izduvnom vodu, sigurnosnom ventilu za vodu rezervoara ili na drugim delovima sistema. Propusnost Kod proputanja vode u podruju cevi za toplu vodu izmeu rezervoara i slavine molimo da zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu na rezervoaru i pozovite ovlaenog servisera da otkloni kvar. Sistem nakon jednokratnog podeavanja samostalno radi. Mogunosti podeavanja su navedene u poglavlju 4. Za sluaj godinjih odmora ne morate da preduzimate posebne korake. Za ispravnu funkciju vaeg Vaillantovog solarnog ureaja potujte sledee napomene: Ne otvarajte niti zatvarajte ni jedan od ventila. Nikada nemojte iskljuivati ureaj - ak ni kad idete na godinji odmor ili kada pretpostavljate da postoji neka greka. Pogledajte u vezi sa tim napomene u poglavlju 4.5 Otklanjanje smetnji. Ne vadite osigura. Ni u kom sluaju nemojte sami dopunjavati kruni tok kolektora. 3.3 Namenska upotreba Vaillantovi solarni sistemi auroSTEP slue iskljuivo za snabdevanje zagrejane vode za pie do 75 C. Mogu se koristiti samo u tu namenu. Zabranjena je svaka zloupotreba ureaja. Opasnost! Temperatura vode na slavini moe kod auroSTEP jedinice sa rezervoarom bez upotrebe termostatskog meaa za pijau vodu da iznosi do 90 C. Postoji opasnost od opekotina vrelom vodom! Svaka druga upotreba smatra se nenamenskom. Proizvoa/dobavlja ne snosi tete koje bi usled toga nastale. Rizik snosi iskljuivo korisnik. Pod namenskom upotrebom se podrazumeva i potovanje uputstva za rukovanje i instalaciju i pridravanje uslova za kontrolu i odravanje. 3.4 Zahtevi vezani za mesto postavljanja Mesto postavljanja treba da bude konstantno zatieno od mraza. Ako to ne moete da obezbedite, pridravajte se navedenih mera za zatitu od mraza. Napomena! Odmicanje ureaja od graevinskih delova od zapaljivih materijala odnosno od zapaljivih sastavnih delova nije potrebno, jer se na povrini kuita razvija uvek nia temperatura od maksimalno dozvoljene temperature od 85 C.

3 Napomene u vezi rada ureaja


3.1 Fabrika garancija Aktuelne odredbe iz garancije moete saznati na adresi navedenoj na poleini ovog uputstva. 3.2 Opte napomene

Osiguranje Preporuuje se da se solarni ureaj prijavi kod osiguranja kao mera koja poveava vrednost i da se izriito osigura od udara groma. Osiguranje od grada u posebno ugroenim oblastima moe biti korisno. Jedinica sa rezervoarom i solarni ureaj Opasnost! Na konstrukcionim delovima kroz koje prolazi solarna tenost kao to su kolektori i solarni cevovodi kao i na vodovima za toplu vodu postoji opasnost od opekotina! U solarnom reimu rada ovi konstrukcioni delovi dostiu vrlo visoke temperature. Ove konstrukcione delove dodirnite samo ako ste prethodno proverili temperaturu. Opasnost! Na rezervoaru ili regulatorima, na dovodnom vodu za vodu i struju, na izduvnom vodu i na sigurnosnom ventilu za vodu u rezervoaru ne smete da vrite nikakve izmene. U suprotnom moe doi do izlaenja pare, opasnosti od eksplozije ili do oteivanja sistema.

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

3 Napomene u vezi rada ureaja 4 Rukovanje


lznad jedinice sa rezervoarom mora postojati prazan prostor od najmanje 35 centimetara, da bi prilikom godinjeg odravanja mogla da se zameni magnezijumska zatitna anoda. 3.5 Nega Spoljanje delove jedinice sa rezervoarom istite vlanom krpom (eventualno natopljenom u sapunici). Napomena! Da se ne bi otetio omota ureaja nemojte koristiti sredstva za ribanje i razreivae (sredstva za ribanje svih vrsta, benzin i sl.). ienje kolektora nije potrebno. Solarni kolektori se prljaju slino kao i prozori. Kia ih meutim dovoljno pere i to na prirodan nain. 3.6 Recikliranje i uklanjanje Va solarni sistem se sastoji preteno od sirovina koje mogu da se recikliraju. 3.6.1 Ureaj Vaa jedinica sa rezervoarom auroSTEP kao i sav pribor ne bacaju se u kuno smee. Pobrinite se da se stari ureaj i po potrebi postojei pribor propisno uklone. 3.6.2 Solarni kolektori Svi solarni kolektori firme Vaillant GmbH ispunjavaju zahteve ekolokog znaka Plavi aneo. U tom kontekstu smo se kao proizvoai obavezali da primamo nazad konstrukcione delove i da ih osposobimo za ponovno korienje, kada se nakon dugogodinjeg pouzdanog rada uklanjaju. 3.6.3 Pakovanje Uklanjanje transportnog pakovanja prepustiste strunom servisu, koji je instalirao ureaj. Napomena! Molimo vas da potujete vaee nacionalne zakonske propise. Racionalno korienje vode Racionalno korienje vode moe znatno da smanji trokove potronje. Na primer tuiranje umesto kupanja: Dok je za kupanje u kadi potrebno oko 150 litara vode, tuevi sa modernim armaturama koje tede vodu potroe oko jedne treine ove koliine vode. U ostalom: esma koja curi potroi do 2000 litara vode, kazane za vodu koje loe zaptiva i do 4000 litara vode godinje. Nasuprot tome, novi zaptiva obino kota samo nekoliko dinara.

4 Rukovanje
4.1 Pregled elemenata za rukovanje

Sl. 4.1 Elementi za rukovanje Legenda 1 Displej 2 Podeiva (pritisni i klikni) i Taster za informacije F Taster za posebne funkcije P Taster za programiranje

3.7

Saveti za utedu energije

Prilagoeno dogrevanje rezervoara za toplu vodu Vodu pri nedovoljnoj solarnog energiji zagrevajte samo u periodu, kome vam je zaista potrebna topla voda. Sat integrisan u solarnom regulatoru vam omoguava da podesite individualne vremenske programe za korienje ne-solarnih izvora energije.

4.2 Mere pre putanja u rad Prilikom putanja jedinice sa rezervoarom u rad (npr. nakon iskljuivanja i pranjenja zbog due odsutnosti) postupite na sledei nain: Pre prvog zagrevanja otvorite slavinu za toplu vodu da bi proverili da li je rezervoar napunjen vodom i da naprava za zatvaranje u dovodu hladne vode nije zatvorena.

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

Rukovanje 4

4.3.2 Pregled displeja


1 2 3 4 5

13

12 11

10 9 8 Sl. 4.2 Ventil za pranjenje za rezervoar pijae vode

6 7

Kada ne tee voda na slavini za toplu vodu proverite da li je ventil za pranjenje (1) na posudi rezervoara zatvoren i otvorite napravu za blokiranje u dovodu hladne vode. Otvorite jednu slavinu za toplu vodu i ispustite vazduh iz cevi sve dok ne pone da tee voda bez mehuria. Napomena! U sluaju da doe do curenja vode u oblasti voda za toplu vodu izeu ureaja i slavine odmah zatvorite napravu za blokiranje koja se postavlja na dovod hladne vode. Pozovite ovlaeni servis da otkloni proputanje vode.

Sl. 4.3 Displej Legenda 1 Programski nivo 2 Servisni/dijagnostiki nivo 3 Dopunjavanje 4 Programiranje vremenski program 5 Informacioni nivo 6 Solarni prinos (treperi kada postoji solarni prinos) 7 Jedinice 8 Kurzor 9 Multifunkcionalna indikacija 10 Dani u nedelji 11 Zadata/izmerena vrednost 12 Reimi rada 13 Posebne funkcije

4.3 Putanje u rad Ukljuite solarni sistem auroSTEP tako to ete ukljuiti na ureaju za separaciju koju je montirao va serviser (npr. osigura ili rastavlja snage) dovod struje do sistema i izabrati jedan od reima rada , ili (vidi odeljak 4.3.2). Ukoliko je dovod struje bio prekinut due od 30 morate da unesete aktuelno vreme i datum, da bi u reimu rada u pravom trenutku moglo da bude aktuelno vreme rada memorisano u regulatoru (vidi odeljak 4.3.4). 4.3.1 Vodi za korisnike Regulator poseduje displej koji se sastoji od simbola i koncipiran je po Vaillantovom korisnikom principu okreni i klikni. Moete da kliknete podeiva i na taj nain da vam se prikau razliite vrednosti. Okretanjem podeivaa menja se prikazana vrednost. Sa tri izborna tastera dolazite do drugih korisnikih i informacionih nivoa.

Znaenje simbola na displeju Programiranje vremenski program: Programiranje vremenski program funkcija dopunjavanja Reimi rada: Funkcija dopunjavanja u vremenskom programu Funkcija dopunjavanja je konstantno u pripravnosti Nema dopunjavanja Nema pokretanja kolektorske pumpe nema dopunjavanja Posebne funkcije: Party Jednokratno dopunjavanje Funkcija za godinji odmor

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

4 Rukovanje

4.3.3 Vrste displeja Displej glavni korisniki nivo Kada ukljuite ureaj prvo se pojavljuje glavni korisniki nivo. Nain na koji moete na podesite i promenite vrednosti, opisan je u odeljku 4.3.4.
7 6 5 4

1 2

6 5 4 3 1 2

Sl. 4.6 Displej programski nivo Legenda 1 Programski nivo 2 Vremenski program za dopunjavanje solarnog rezervoara 3 Vreme prestanka 4 Vreme poetka 5 Dan u nedelji tj. blok u nedelji 6 Kurzor (markira vrednost koja se menja) 7 Prozor za unos vremena

Sl. 4.4 Displej Glavni korisniki nivo Legenda 1 Prikaz solarni prinos (kolektorska pumpa radi) 2 Izmerena temperatura kolektora 3 Aktuelno vreme ili ako je aktivno LEG za funkciju zatite od legionarske bolesti 4 Aktuelni dan u nedelji 5 Izmerena temperatura u rezervoaru (Okretanjem podeivaa moe se videti i promeniti zadata temperatura.) 6 Aktuelni reim rada

Displej Posebne funkcije Do nivoa posebnih funkcija party, jednokratno punjenje i funkcija za godinji odmor dolazite pritiskanjem tastera F. Nakon oko 10 sekundi se aktivira izabrana funkcija i prikaz se ponovo vraa na glavni korisniki nivo. Kako moete da aktivirate pojedinane posebne funkcije, opisano je u odeljku 4.3.6.
3 2

Displej informacionog nivoa Do informacionog nivoa moete doi pritiskanjem tastera za informacije. Prvo se pokazuje prikaz pokazan na donjoj slici. Moete pozivati i druge informacije pritiskanjem tastera za informacije vie puta (vidi odeljak 4.3.5). Pozvane informacije su vidljive na displeju oko 5 sekundi, nakon toga se prikaz ponovo prebacuje na glavni korisniki nivo.

Sl. 4.7 Displej Posebne funkcije Legenda 1 Aktivirane posebne funkcije 2 Kurzor (markira izabranu posebnu funkciju) 3 Simbol izabrane posebne funkcije

1 2

Sl. 4.5 Displej Informacioni nivo Legenda 1 Informacioni nivo 2 Prikaz solarni prinos (kolektorska pumpa radi) 3 Zadata temperatura rezervoara

Displej Servisni/dijagnostiki nivo i displej serviserski nivo Ova dva nivoa namenjena su samo serviserima. Ukoliko ste pogrenim pritiskanjem jednog od izbornih tastera dospeli u jedan od ovih nivoa, nikako nemojte menjati vrednosti u njima! Te nivoe napustite odmah pritiskanjem tastera za programiranje P. Prikaz se ponovo vraa na glavni korisniki nivo.

Displej programski nivo Do programskog nivoa za podeavanje vremena ukljuivanja regulatora dolazite pritiskom na taster za programiranje P. Ovde mogu da se podese vremenski programi za dopunjavanje solarnih rezervoara (vidi odeljak 4.3.7). Prikaz se prebacuje ponovo na glavni korisniki nivo kada se pritisne taster za programiranje.

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

Rukovanje 4

4.3.4 Podeavanja na glavnom korisnikom nivou U glavnom korisnikom nivou moete da podeavate: Zadatu vrednost temperature u rezervoaru (temperaturu iskljuivanja dogrevanja rezervoara) Reim rada Aktuelni dan u nedelji Aktuelno vreme

4.3.5 Pozivanje vrednosti za podeavanje i rad Podeene vrednosti moete da pozivate jednu za drugom, tako to ete taster za informacije pritiskati vie puta. Pozvane informacije su vidljive na displeju oko 5 sekundi, nakon toga se prikaz ponovo prebacuje na glavni korisniki nivo.
Displej Podeavanja Zadata vrednost temperature u rezervoaru

Napomena! Vodite rauna da ovde podeavate samo zadatu temperaturu za dogrevanje preko elektrinog grejnog tapa - stvarna vrednost temperature u rezervoaru moe biti znatno via! Podeavanje maksimalne temperature rezervoara objanjeno je u poglavlju 6.2 Podeavanje parametara ureaja u Uputstvu za instalaciju i odravanje. Podeavanje koje je pozvano moe se videti i izvriti na displeju u roku od oko 5 sekundi, nakon toga se prikaz ponovo vraa na osnovnu sliku glavnog korisnikog nivoa. Pre isteka tih pet sekundi pritisnite podeiva da bi dospeli do sledee vrednosti za podeavanje.
Displej Potrebni koraci Okrenite podeiva - kurzor nakon 3 sekunde markira prikaz temperature, koji dodatno treperi. Podesite zadatu vrednost temperature u rezervoaru, tako to ete okrenuti podeava. Kliknite podeiva - kurzor markira reime rada. Podeeni reim rada treperi. Izaberite jedan reim rada, tako to ete okrenuti podeava.

Temperatura sonda u rezervoaru 1 (gornja sonda rezervoara)

Temperatura sonda u rezervoaru 2 (donja sonda rezervoara)

Temperatura kolektorska sonda 1

Vremenski program prozor za grejanje 1: Vreme aktiviranja dopunjavanja, npr. ponedeljkom od 6:00 do 8:00 asova

Kliknite podeiva - kurzor markira dane u nedelji. Podeeni dan u nedelji treperi. Podesite aktuelni dan u nedelji, tako to ete okrenuti podeava. Tab. 4.2 Vrednosti za podeavanje i pogon

Kliknite podeiva - kurzor markira prikazivanje asova tj. minuta. Podesite aktuelno vreme, tako to ete okrenuti podeiva.

U zavisnosti od toga koliko vremenskih programa elite da podesite, prikazuju vam se ovde i dalje (vidi odeljak 4.3.7).

Tab. 4.1 Podeavanja na glavnom korisnikom nivou

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

4 Rukovanje

4.3.6 Aktiviranje posebnih funkcija


Displej Potrebni koraci Party - funkcija Pritisnite jednom taster posebne funkcije na displeju treperi oko 10 sekundi simbol party, nakon toga se aktivira funkcija. Funkcija se automatski deaktivira kada se dostigne sledei prozor za dopunjavanje. Ukoliko funkciju elite da deaktivirate pre toga, morate samo ponovo da je izaberete. Aktiviranje funkcije moe sada da se vri u reimu rada .

U sledeoj tabeli su ponovo navedeni pojedinani koraci radi pojanjenja:


Displej Potrebni koraci Pritisnite programski taster P Okrenite podeava, sve dok se ne pokae simbol slavine.

Jednokratno dogrevanje Taster posebne funkcije pritisnite dva puta - na displeju treperi oko 10 sekundi simbol jednokratno dopunjavanje, a nakon toga je funkcija aktivirana. Ukoliko funkciju elite da deaktivirate pre toga, morate samo ponovo da je izaberete. Funkcija tokom godinjeg odmora Pritisnite taster posebne funkcije tri puta - na displeju treperi oko 10 sekundi simbol funkcije za godinji odmor i sada moete da podesite dane godinjeg odmora pomou podeivaa. Nakon toga je funkcija aktivirana za podeeno vreme. Ukoliko funkciju elite da deaktivirate pre toga, morate samo ponovo da je izaberete. Ako je aktivirana funkcija za zatitu od legionarske bolesti, ta zatita se vri poslednjeg dana podeenog godinjeg odmora. Tab. 4.3 Aktiviranje posebnih funkcija

Kliknite na podeiva - kursor markira podeenu vrednost (H1) koju je mogue promeniti, i ona dodatno treperi. Izaberite eljeni vremenski prozor tako to ete okrenuti podeava. Vrednosti za podeavanje: H 1, H 2, H 3 Kliknite na podeava - kurzor markira izmenjenu vrednost koja dodatno treperi. Izaberite programski blok ili dan u nedelji, tako to ete da okreete podeava. Vrednosti za podeavanje: (MO-SU); (MO - FR); (SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); (SU) Kliknite na podeava - kurzor markira startno vreme, indikacija za sat treperi. Izaberite neko startno vreme, tako to ete okrenuti podeava. Za podeavanje minuta kliknite ponovo podeava.

Kliknite na podeava - kurzor markira vreme prestanka, indikacija za sat treperi. Izaberite neko vreme za prekid, tako to ete okrenuti podeava. Za podeavanje minuta kliknite ponovo podeava.

Tab. 4.5 Podeavanje vremenskog prozora

4.3.7 Podeavanje vremenskog programa za funkciju dogrevanja Za dopunjavanje solarnog rezervoara moe da se podesi vremenski program sa do tri vremenska prozora. Regulator je opremljen jednim osnovnim programom, koji moete da prilagodite vaim individualnim potrebama.
Prozor za Dan u nedelji/ unos vremena blok u nedelji H1 H2 H3 M0 - SU Vreme poetka Vreme prestanka 6:00 22:00

4.4 Indikacija greaka Solarni regulator u sluaju smetnje kod temperaturne sonde javlja greku u glavnom korisnikom nivou. Prilikom putanja ureaja u rad npr. nakon iskljuivanja i ponovnog ukljuivanja dovoda struje, uvek se utvruje konfiguracija sonde. Iz podeenog hidraulinog plana regulator prepoznaje da li postoji greka ili da li ta sonda nije potrebna za ovaj reim rada. Panja! Nikada nemojte pokuavati da sami vrite radove na popravci ili odravanju vaeg ureaja. Za to angaujte ovlaenog servisera. Preporuujemo vam da zakljuite ugovor o odravanju vaeg solarnog ureaja sa vaim ovlaenim servisom.

Tab. 4.4 Osnovni program dopunjavanje

Podeavanje eljenih vremena vri se u etiri koraka: 1. Izabrati vremenski prozor 2. Izabrati dan ili blok u nedelji 3. Odrediti startno vreme 4. Odrediti vreme za prestanak Moete da odredite do tri vremenska prozora, pri emu vreme u ta tri prozora ne sme da se preklapa.

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

Rukovanje 4

Sledea tabela objanjava znaenje indikacija.


Displej Indikacija/znaenje indikacije Greka kolektorska sonda 1 Ova greka se javlja kada je prikljuena sonda neispravna ili kad nedostaje sonda.

ta uiniti kada... iz ureaja kaplje tenost?

Otklanjanje Ako je mogue sakupiti je (kanta) i pozvati servis. Pozvati servis

iz sigurnosnog ventila u cevi za pijau vodu izlazi tenosti ili para? regulator pokazuje neispravna sonda tj. prekid u kablu?

Pozvati servis Ne dirati unutranji deo kolektora. Kolektor po mogunosti pokriti najlonom tako da ne proputa vodu. Pozvati servis Proveriti da li je dobro podeena temperatura u standby reimu rezervoara na regulatoru (preporuuje se oko 60 C). Proveriti podeenost termostatskog meaa za toplu vodu (preporuuje se oko 60 C). Ako je podeavanje ispravno, mogue je da ima kamenca u rezervoaru. Tada: Pozvati servis Pozvati servis

Greka sonda u rezervoaru 1 Ova greka se javlja kada je neispravna prikljuena sonda.

se uniti ploa jednog ravnog kolektora?

rezervoar ne isporuuje dovoljno tople vode? Greka sonda u rezervoaru 2 Ova greka se javlja kada je prikljuena sonda neirpavna ili kad nedostaje sonda.

Greka blikiranje Zatitna funkcija: Kolektorska pumpa se iskljuuje kada je previsoka temperatura na sondi u rezervoaru 2.

rezervoar ne greje prilikom dopunjavanja? Tab. 4.7 Otklanjanje smetnji

Tab. 4.6 Prijava greke

4.5

Otklanjanje smetnji Napomena! Prilikom curenja vode na cevima za vodu izmeu rezervoara i slavine zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu na rezervoaru. U suprotnom moe doi do tete usled vode. Pozovite ovlaeni servis da otkloni proputanje vode.

Opasnost! Nikada ne pokuavajte da sami otklanjate smetnje na solarnom sistemu. Imajte u vidu da kod nestruno izvrenih radova postoji opasnost po ivot. U sluaju smetnji posavetujte se sa ovlaenim serviserom.

Zaporni ventil za hladnu vodu se nalazi u cevovodu na kunom prikljuku za vodu prema rezervoaru (prikljuak za hladnu vodu) u neposrednoj blizini rezervoara.

4.6 Stavljanje van pogona U glavnom korisnikom nivou izaberite reim rada (vidi odeljak 4.3.4). Prilikom stavljanja van pogona u toku hladnijih zimskih meseci obratite panju i na informacije o zatiti od smrzavanja, vidi odeljak 4.7. 4.7 Zatita od smrzavanja Ako je va rezervoar postavljen u nezagrevanu prostoriju nezatienu od mraza i ako zimi iskljuite rezervoar, postoji opasnost od smrzavanja. U tom sluaju pri duem odsustvovanju u toku zime ispraznite vau jedinicu sa rezervoarom. Rezervoar stavite van pogona na nain opisan u odeljku 4.6. Zatvorite napravu za blokiranje u dovodu hladne vode na rezervoaru.

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

4 Rukovanje

Opasnost! Nevrenje kontrole/odravanja moe ugroziti radnu pripravnost ureaja i dovesti do materijalne tete i povreivanja ljudi. Usled toga i kapacitet ureaja moe biti ispod oekivanja. Napomena! Kod vrlo tvrde vode preporuujemo periodino ienje od kamenca. Odravanje rezervoara Kao i za celokupni sistem, tako i za Vaillantove rezervoare vai da redovna kontrola/odravanje od strane servisera predstavlja najbolji uslov za trajnu radnu pripravnost, pouzdanost i dug vek trajanja. U obim isporuke Vaillantovih rezervoara spada i magnezijumska zatitna anoda. Ona u okviru kontrole/ odravanja od strane servisera jednom godinje treba da se proveri na istroenost. Po potrebi serviser mora da zameni istroenu magnezijumsku anodu i to drugom originalnom anodom. Kod vrlo tvrde vode preporuujemo periodino ienje od kamenca. Ako va rezervoar ne isporuuje vie dovoljno tople vode, to moe da ukae na postojanje kamenca. Odstranjivanje kamenca treba da izvri serviser. On e takoe i utvrditi intervale za otklanjanje kamenca. Odravanje solarnog ureaja Solarna tenost mora da se menja na tri godine. Ovaj posao predstavlja uobiajeni sastavni deo ugovora o odravanju zakljuenog sa vaim ovlaenim serviserom. 4.9 Proveriti sigurnosni ventil U dovodu hladne vode je u blizini rezervoara ugraen sigurnosni ventil. Redovno proveravajte ispravnost sigurnosnog ventila jednokratnim otvaranjem ventila.

Sl. 4.8 Pranjenje rezervoara

Pogodno crevo privrstite na ventil za pranjenje na rezervoaru. Slobodan kraj creva postavite na pogodno mesto za odvod vode. Otvorite ventil za pranjenje. Otvorite najviu slavinu za toplu vodu radi odzraivanja i kompletnog pranjenja cevi za vodu. Opasnost! Temperatura vode na slavini moe kod auroSTEP jedinice sa rezervoarom da iznosi do 75 C. Postoji opasnost od opekotina vrelom vodom! Kada voda kompletno istekne, zatvorite ventil za pranjenje i slavinu za toplu vodu. Skinite crevo sa ventila za pranjenje. 4.8 Odravanje i servisna sluba Uslov za trajnu radnu pripravnost i bezbednost, pouzdanost i dug vek trajanja predstavlja redovna kontrola/odravanje solarnog sistema auroSTEP od strane servisera. Panja! Nikada nemojte pokuavati da sami vrite radove na odravanju vaeg ureaja. Za to angaujte ovlaenog servisera. Preporuujemo vam da zakljuite ugovor o odravanju sa vaim ovlaenim servisom.

10

Uputstvo za rukovanje auroSTEP

Za servisera

Uputstvo za instalaciju i odravanje

auroSTEP

Sadraj
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.2 6.3 Naznake u vezi dokumentacije . . . . . . . . . . . Vaea dokumentacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uvanje dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upotrebljeni simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ploica sa oznakom tipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE-oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namenska upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbednosne napomene i propisi . . . . . . . . . Bezbednosne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jedinica sa solarnim rezervoarom . . . . . . . . . . Bezbednosni podaci za solarnu tenost . . . . . Propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto postavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postavljanje ureaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimenzije ureaja i prikljuaka . . . . . . . . . . . . . Montiranje kolektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montiranje prikljunih cevi za pijau vodu . . . Montiranje solarnih prikljuaka . . . . . . . . . . . . . Elektrina instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrini prikljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8 9 9 9 11 11 11

6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 12.3

Provera zaptivenosti solarnog sistema . . . . . . Podeavanje parametara sistema na regulatoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podeavanje termostatskog meaa pijae vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predaja korisniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisnik o putanju u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ienje unutranjeg rezervoara . . . . . . . . . . . Odravanje magnezijumske zatitne anode . . Proveriti sigurnosni ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamena solarne tenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezervni delovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preporuena ek-lista za odravanje . . . . . . . .

18 18 18 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23

Servis/dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Recikliranje i uklanjanje . . . . . . . . . . . . . . . . Ureaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solarni kolektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solarna tenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25 26 26

Servisna sluba i garancija . . . . . . . . . . . . . . 26 Fabrika servisna sluba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fabrika garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tehniki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jedinica sa rezervoarom VEH SN 250 i . . . . . . Karakteristine linije sonde . . . . . . . . . . . . . . . . Ravni kolektor VFK 900 S . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 27 27

Putanje u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Punjenje sistema pijae vode . . . . . . . . . . . . . . 15 Podeavanje parametra sistema . . . . . . . . . . . . 15 Izjednaavanje pritiska u solarnom sistemu . . 17

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

1 Naznake u vezi dokumentacije 2 Opis sistema 3 Bezbednosne napomene i propisi


1 Naznake u vezi dokumentacije
Sledee naznake predstavljaju putokaz kroz celokupnu dokumentaciju. U vezi sa ovim uputstvom za rukovanje i instalaciju vredi i ostala dokumentacija. Ne preuzimamo nikakvu garanciju za tete koje nastanu zbog nepridravanja ovih uputstava. 1.1 Vaea dokumentacija Za servisera Uputstvo za montau solarnih ravnih kolektora br. 00 2000 7479 auroTHERM VFK 900 S 1.2 uvanje dokumentacije Molimo vas da korisniku sistema prosledite ovo uputstvo za rukovanje i instalaciju kao i svu ostalu dostavljenu dokumentaciju. On preuzima uvanje da bi uputstva po potrebi bila na raspolaganju. 1.3 Upotrebljeni simboli Prilikom rukovanja ureajem potujte sigurnosne naznake u ovom uputstvu za rukovanje! Opasnost! Neposredna opasnost za telo i ivot! Panja! Mogua opasna situacija za proizvod i okolinu! Napomena! Korisne informacije i napomene. Simbol neke potrebne aktivnosti. Panja! Komponente auroSTEP sistema smeju da se koriste samo za zagrevanje vode za pie. Svaka druga upotreba smatra se nenamenskom. Proizvoa/dobavlja ne snosi tete koje bi usled toga nastale. Rizik snosi iskljuivo korisnik. Pod namenskom upotrebom se podrazumeva i potovanje uputstva za rukovanje i instalaciju i pridravanje uslova za kontrolu i odravanje.

3 Bezbednosne napomene i propisi


3.1 Bezbednosne napomene

Opte U naelu kompletan solarni ureaj mora da se montira i koristi prema vaeim propisima tehnike. Vodite rauna o potovanju vaeih propisa o zatiti na radu, posebno prilikom radova na krovu. U sluaju postojanja opasnosti od pada obavezno nosite zatitu od pada. (Preporuujemo Vaillant sigurnosni pojas Art.-br. 302 066.) Opasnost od opekotina Opasnost! Na konstrukcionim delovima kroz koje prolazi solarna tenost kao to su kolektori i solarni cevovodi kao i na vodovima za toplu vodu postoji opasnost od opekotina! U solarnom reimu rada ovi konstrukcioni delovi dostiu vrlo visoke temperature. Ove konstrukcione delove dodirnite samo ako ste prethodno proverili temperaturu. Da bi se izbegle povrede na vrelim delovima, montaa i zamena kolektora ili delova kolektora treba da se vri u toku oblanih dana. Kao alternativa u toku sunanih dana mogu se radovi vriti u jutarnjim ili veernjim satima odnosno sa pokrivenim kolektorima. Opasnost od prekomernog napona Uzemljite solarno kolo kao izjednaenje potencijala i radi zatite od prekomernog napona! Privrstite obujmicu cevnog uzemljivaa na cevi solarnog kola i poveite obujmice preko bakarnog kabla od 16 mm2 potencijalnom inom.

2 Opis sistema
2.1 Ploica sa oznakom tipa Kod solarnog sistema auroSTEP su ploice sa oznakom tipa postavljene na kolektore i na jedinicu sa rezervoarom. 2.2 CE-oznaka CE oznakom se dokumentuje da ureaji ispunjavaju osnovne zahteve smernica o elektromagnetnoj podnoljivosti (smernice Saveta 89/336/EEZ). 2.3 Namenska upotreba Vaillantovi solarni sistemi auroSTEP konstruisani su prema najnovijem stanju tehnike i prema priznatim sigurnosno-tehnikim propisima. Uprkos tome mogu u sluaju nestrunog rukovanja nastati opasnost po ivot korisnika ili treih osoba, odn. moe doi do oteenja ureaja ili druge imovine.

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Bezbednosne napomene i propisi 3

3.1.1

Jedinica sa solarnim rezervoarom

3.1.2 Bezbednosni podaci za solarnu tenost 1 1.1 Oznaka materijala/meavina i firme Podaci o proizvodu: Trgovaki naziv Vaillant solarna tenost (art. br. 302.363) Podaci o dobavljau: vidi adresu na poleini ovog uputstva Sluba sa savete u sluaju opasnosti: savetovalite u sluaju trovanja (vidi informacije ili telefonski imenik). Sastav/podaci o sastavnim delovima Hemijska karakterizacija Vodeni rastvor 1,2 propilenglikola sa inhibitorima za koroziju. Mogue opasnosti Nisu poznate posebne opasnosti Prva pomo Opte napomene: Ukloniti isprljanu odeu. Nakon udisanja Kod smetnji nakon udisanja pare/aerosola: sve vazduh, lekarska pomo. Nakon kontakta sa koom Oprati vodom i sapunom. Nakon kontakta sa oima Najmanje 15 minuta ispirati tekuom vodom sa irom otvorenim kapcima. Nakon gutanja Isprati usta i popiti puno vode. Napomene za lekara Simptomatsko leenje (dekontaminacija, vitalne funkcije) nije poznat specifian antidot. Mere protiv opekotina Odgovarajui rastvori Mlaz vode, sredstvo za gaenje suvom parom, pena postojana na alkohol, ugljendioksid (CO2) Posebno ugroavanje pare tetne po zdravlje. Pojava dima/magle. Navedene materije/grupe materija mogu da se pojave prilikom poara. Posebna zatitna oprema U sluaju poara nositi aparat sa kiseonikom nezavisan od spoljanjeg vazduha. Ostali podaci Ugroavanje zavisi od materijala koji gore i od uslova poara. Kontaminirana voda za gaenje mora se ukloniti prema odgovarajuim mesnim slubenim propisima.

Instalacija Elektroinstalaciju vri samo ovlaeni serviser, koji je odgovoran za potovanje postojeih normi i smernica. Ne preuzimamo nikakvu garanciju za tete koje nastanu zbog nepridravanja ovih uputstava. Opasnost! Postoji opasnost po ivot usled strujnog udara na prikljucima pod naponom! Pre radova na ureaju iskljuiti dovod struje i osigurati ureaj od ponovnog ukljuivanja. Fabriku garanciju odobravamo samo pri instalaciji od strane ovlaenog servisa. Opasnost! Opasnost po ivot usled strujnog udara. Kod nestrune instalacije postoji opasnost od strujnog udara i oteivanja ureaja. Radni pritisak, sigurnosni ventil i vod za izduvavanje Maksimalni radni nadpritisak rezervoara iznosi 6 bara. Ako prikljuni pritisak iznos vie od 6 bara, tada u dovodu za hladnu vodu mora da se ugradi reduktor pritiska. Pri svakom zagrevanju tople vode u rezervoaru poveava se zapremina vode i zbog toga svaki rezervoar mora da bude opremljen sigurnosnim ventilom i izduvnim vodom. Panja! U toku zagrevanja rezervoara iz sigurnosnih razloga izlazi voda iz izduvnog voda na sigurnosnom ventilu! Ne zatvarajte! Opasnost! Temperatura izlaza vode na sigurnosnom ventilu tj. izduvnom vodu moe iznositi do 90 C. Izduvni vod mora da vodi do pogodnog odvodnog mesta na kome je iskljuena opasnost po ljude. Ukoliko dodirnete te delove ili vodu koja izlazi iz tih telova, postoji opasnost od opekotina! Kontrola/odravanje i izmene Radove na kontroli i odravanju kao i izmene na rezervoaru ili regulatoru, dovodima za vodu i struju, na izduvnom vodu i na sigurnosnom ventilu za vodu rezervoara smeju da vre samo ovlaeni serviseri.

1.2

2. 2.1

3. 3.1 4. 4.1 4.2

4.3 4.4

4.5 4.6

5. 5.1

5.2

5.3

5.4

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

3 Bezbednosne napomene i propisi

6. 6.1 6.2

6.3

Mere prilikom sluajnog oslobaanja Mere prema ljudima Nisu potrebne posebne mere. Mere ouvanja ivotne sredine Proizvod pre prethodne obrade (postrojenje za bioloko preiavanje) ne sme da dospe do vode. Postupak za ienje/resorpciju Za velike koliine: Ispumpati pumpom. Manje koliine sakupiti odgovarajuim materijalom koji vezuje tenost. Nakon toga propisno ukloniti. Mlaznica: isprati sa puno vode, kod veih koliina koje mogu da prodru do drenaa ili vode, informisati nadlenu slubu za vode. Rukovanje i skladitenje Rukovanje Dobro provetravanje na radnom mestu, inae nisu potrebne posebne mere. Zatita od poara i eksplozije Nisu potrebne vanredne mere. Vodom hladiti rezervoare ugroene vrelinom. Skladitenje Ne skladititi nepropusno zaptivene posude na nekom suvom mestu. Pocinkovani rezervoari ne treba da se koriste za skladitenje. Ograniavanje mogunosti od eksplozije i zatitna oprema Lina zatitna oprema Zatita za ruke: Rukavice otporne na hemikalije (EN 374). Pogodni materijali i kod dueg direktnog kontakta (preporuujemo: zatitni indeks 6, odgovara > 480 minuta permeacije prema EN 374): elastomer fluora (FKM) - 0,7 mm debljina sloja. Pogodni materijali za kratkotrajni kontakt tj. prskanje (preporuujemo: najmanje zatitni indeks 2, odgovara > 30 minuta permeacije prema EN 374): nitrilni kauuk (FKM) - 0,4 mm debljina sloja. Zbog brojnih razliitih tipova treba voditi rauna o uputstvu proizvoaa. Zatita za oi: Zatitne naoari sa bonom zatitom (naoari sa okvirom) (EN 166) Opte mere zatite i higijene Obavezna je primena uobiajenih zatitnih mera prilikom rada sa hemikalijama.

7. 7.1

9. Fizikalna i hemijska svojstva Oblik: teni Boja: ljubiasta Miris: specifian za proizvod Taka stvrdnjavanja: oko -28 C (DIN 51583) Temperatura kljuanja: > 100 C (ASTM D 1120) Taka paljenja: nema Donja granica eksplozije 2,6 zapr.-% (podaci za Gornja granica eksplozije: 12,6 zapr.-% 1,2.propilenglikol) Temperatura paljenja: otpada Pritisak pare (20 C): 20 mbar Gustina (20 C): oko 1,030?g/cm3 (DIN 51757) Rastvorljivost u vodi: potpuno rastvorljivo Rastvorljivost (kvalitativna) rastvarai: polarni rastvarai rastvorljivo pH-vrednost (20 C): 9,010,5 (ASTM D 1287) Viskozitet, kinematiki (20 C): oko 5,0 mm2 (DIN 51562) 10. 10.1 10.2 Stabilnost i reaktivnost Materijali koje treba izbegavati: jaka oksidaciona sredstva Opasne reakcije Nema opasnih reakcija ako se pridravate propisa/ napomena za skladitenje i korienje. Opasni proizvodi razlaganja Nema opasnih proizvoda razlaganja ako se pridravate propisa/napomena za skladitenje i korienje. Podaci o toksikologiji Akutna toksinost LD50/oral/pacovi: > 2000 mg/kg Primarna iritacija koe/zec: nije iritirajue. (OECDsmernica 404) Primarna iritacija sluzokoe/zec: nije iritirajue. (OECD-smernica 405) Dodatne napomene: Proizvod nije ispitivan. Podaci su izvedeni iz pojedinanih komponenti. Podaci o ekologiji Ekoloka toksinost: Toksinost po ribe: LC50 leuciscus idus (96 h): > 100 mg/l Vodeni mekuci: EC50 (48 h): > 100 mg/l Vodene biljke: EC50 (72 h): > 100 mg/l Mikroorganizmi/dejstvo na aktivni mulj: DEV-L2 > 1000 mg/l. Pri strunom uvoenju manjih koncentracija u adaptirane bioloke preiivae ne treba oekivati smetnje pri aktivnosti razgradnje aktivnog mulja. Procena akvamatine toksinosti: Proizvod nije ispitivan. Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinanih komponenti.

7.2

7.3

10.3

8. 8.1

11. 11.1

11.2

8.2 8.3

12. 12.1

12.2

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Bezbednosne napomene i propisi 3

12.3

Postojanost i razgradivost/Podaci o eliminaciji: Metod ispitivanja OECD 301 A (nova verzija) Metod analize: DOC-prijem stepen eliminacije > 70 % (28 d) Procena: lako bioloki razgradivo. Napomene o uklanjanju Uklanjanje: Vaillantova solarna tenost (art. br. 302 363) mora se uz potovanje mesnih propisa odmeti na podesnu deponiju ili odgovarajui pogon za spaljivanje. Kod koliina ispod 100 l stupite u kontakt sa lokalnom slubom za gradsku istou. Neoiena pakovanja: Nekontaminirana pakovanja mogu ponovo da se koriste. Pakovanja koja se ne mogu oistiti treba ukloniti kao tkaninu.

3.2 Propisi Kod instalacije treba da se potuju posebno sledei zakoni, uredbe, tehniki propisi, norme i odredbe. Napomena! Sledei spisak standarda ne mora da prua kompletne podatke. Pregled standarda EU Solarni ureaj, opte PrEN ISO 9488 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi terminologija (ISO/DIS 9488; 1995) EN 12975-1 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; kolektori, deo 1: Opti zahtevi EN 12975-2 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; kolektori, deo 2: Postupak ispitivanja ENV 1991-2-3 Eurocode 1 Osnovi za planiranje nosaa i dejstva na nosae, deo 2-3: Dejstva na nosae, teret od snega EN 12976-1 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; sklopljeni ureaji, deo 1: Opti zahtevi EN 12976-2 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; sklopljeni ureaji, deo 2: Postupak ispitivanja ENV 12977-1 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; ureaji izraeni po eljama kupaca, Deo 1: Opti zahtevi ENV 12977-2 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; ureaji izraeni po eljama kupaca, Deo 2: Postupak ispitivanja ISO 9459-1: 1993 Solarno grejanje - kuni sistemi za grejanje vode - deo 1: Postupak utvrivanja performansi pomou ispitnih metoda ISO/TR 10217 Solarna energija - Sistemi grejanja vode - Vodi za izbor materijala u odnosu na unutranju koroziju

13. 13.1

13.2

14. Podaci o transportu: Uredba o zapaljivim tenostima: Ne podlee pod uredbu o zapaljivim tenostima. Dozvoljeno slanje potom. GGVE/RID: -, UN-br.: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -, IMDGCode: -, TA-aviotr: -. Ne predstavlja opasnu robu u smislu transportnih propisa. 15. 15.1 15.2 Propisi Oznake prema EZ-smernicama/nacionalni propisi: Nije potrebno oznaivanje. Ostali propisi: Klasa ugroavanja voda (Nemaka, aneks 4 VwVwS od 17.05.1999.): (1), umereno ugroavanje voda

16. Ostali podaci Spisak bezbednosnih podataka slui da bi vam preneli znaajne fizikalne, bezbednosno-tehnike, toksikoloke i ekoloke podatke potrebne za rukovanje hemijskim materijalima i meavinama kao da bi vam dali preporuke za siguran rad odnosno bezbedno skladitenje, rukovanje i siguran transport. Iskljuena je odgovornost za tete nastale u vezi sa korienjem ovih informacija ili upotrebom, prilagoavanjem ili obradom proizvoda koji su ovde opisani. To ne vai za sluajeve u kojima nai zakonski zastupnici ili pomonici za izvrenje moraju nuno da snose odgovornost zbog namerne ili grube nepanje. Odgovornost za posredne tete je iskljuena. Ovi podaci su navedeni prema najboljem znanju i savesti i odgovaraju aktuelnom stanju naih saznanja. Ne sadre garanciju za svojstva proizvoda. 17. Stanje Sainjeno dana 01. 07. 2003 od stane: Vaillant GmbH

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

3 Bezbednosne napomene i propisi

Kolektori i montaa kolektora ENV 1991-2-4 Eurocode 1 Osnovi za planiranje nosaa i dejstva na nosae, deo 2-4: Dejstva na nosae, optereenje od vetra Rezervoar i montaa rezervoara Smernica za ureaje pod pritiskom 97/23/EG Smernica evropskog parlamenta i saveta od 29. maja 1997. o usklaivanju pravnih propisa drava lanica o ureajima pod pritiskom PrEN 12977-3 Termiki solarni ureaj i njegovi delovi; Ureaji izgraeni po eljama kupaca, Deo 3: Ispitivanje performansi rezervoara sa toplom vodom. PrEN 12897 Odredbe za snabdevanje toplom vodom za indirektno zagrevane, neprovetravane (zatvorene) ureaje sa rezervoarima za toplu vodu PrEN 806-1 Tehniki propisi za instalacije za pijau vodu u odviru zgrada za ljudsku upotrebu, deo 1: Opte PrEN 1717 Zatita pijae vode od zaprljavanja u instalacijama i opti zahtevi za bezbednosni sistem radi spreavanja zaprljavanja pijae vode usled povratnog toka EN 60335-2-21 Bezbednost elektrinih ureaja za kunu upotrebu i slinu namenu; deo 2: Posebni zahtevi za grejae vode (rezervoar tople vode i bojleri) (IEC 335-2-21: 1989 i dopune 1; 1990 i 2; 1990, modifikovano) Zatita od udara groma ENV 61024-1 Zatita od groma na graevinskim postrojenjima - deo 1: Opta naela (IEC 1024-1: 1990; modifikovano)

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Montaa 4

4 Montaa
4.1 Mesto postavljanja

Jedinica sa solarnim rezervoarom Da bi se izbegao gubitak toplote, molimo vas da solarni rezervoar postavite na najkrau udaljenost od kolektora; minimalno rastojanje koje treba da postoji iznosi 3 m. Prilikom izbora mesta postavljanja vodite rauna o teini napunjenog rezervoara (vidi poglavlje 11 Tehniki podaci). Jedinica sa solarnim rezervoarom mora da bude postavljena u prostoriji zatienoj od mraza. Mesto za postavljenje rezervoara izaberite tako da se obezbedi prigodno postavljanje vodova (sa solarne strane, strane pijae vode i grejanja). Mesto za postavljanje rezervoara birajte tako da imate oko 35 cm slobodnog prostora iznad rezervoara, da bi mogli da zamenite potroenu anodu jednom lananom anodom (art. br. 106 482). Napomena! Radi izbegavanja gubitka energije vodovi za grejanje i toplu vodu treba da imaju toplotnu izolaciju. Panja! Jedinica sa rezervoarom po visini treba da bude postavljena ispod kolektora i vodova koji se nalaze na krovu da bi moglo da se obezbedi pranjenje kolektora. Visinska razlika izmeu najvie take (dovodni vod kolektora) i najnie take ureaja (donja ivica rezervoara) ne sme biti vea od 8,5 m, budui da u suprotnom nije dovoljna potisna snaga pumpe i da u solarno kolo mora da se ugradi solarni sud za povratni tok koji se poruuje kao dodatna oprema (art. br. 302 362). Panja! Pad spojnog voda izmeu kolektorskog polja i solarnog rezervoara ne sme ni na jednom mestu da bude manji od 4 % ( 4 cm/m), da bi se obezbedio dovoljan protok solarne tenosti. Panja! Horizontalno se ne sme poloiti vie od 10 m solarne bakarne cevi 2 u 1 duine 10 m (art. br. 302 359) ili solarne bakarne cevi 2 u 1 duine 20 m (art. br. 302 360) (uz pridravanje propisa o polaganju pri padu od 4 %). Horizontalno u ovom sluaju znai postavljanje cevi pod uglom od manje od 45!

Napomena! Kao i kod svih ureaja za pripremanje i stavljanje na raspolaganje tople vode tako i kod ovog solarnog sistema nastaju zvuci, iji nivo bude nalazi ispod take koja je uobiajena za ureaje za sagorevanje; meutim, i pored toga ne savetujemo postavljanje jedinice sa solarnim rezervoarom u boravak ili u spavau sobu!

4.2 Postavljanje ureaja Solarni rezervoar se isporuuje u sklopljenom stanju.

2 Sl. 4.1 Postavljanje jedinice sa rezervoarom

Jedinicu sa solarnim rezervoarom (1) iz kutije izvadite tek na mestu postavljanja. Rezervoar nagnite na stranu i skinite pakovanje od stiropora, tako to ete ga polomiti u nekoliko delova. Ispravite rezervoar pomou tri podesiva nogara (2).

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

4 Montaa

4.3

Dimenzije ureaja i prikljuaka

1203

1619

1692

80

180 7 1

180 2 230

605

731

72,5 6 5 3 4

Sl. 4.2 Dimenzije ureaja i prikljuaka na solarnom rezervoaru Legenda 1 Prikljuak za toplu vodu R 3/4 2 Prikljuak za hladnu vodu R 3/4 3 Nalepnica ema prikljuivanja 4 Bez funkcije 5 Magnezijumska zatitna anoda 6 Uvlana cev za sondu rezervoara Sp1 7 Ventil za pranjenje R = Spoljanji navoj

4.4 Montiranje kolektora Montirajte kolektore. Pri tome se pridravajte uputstva za montau za ravne kolektore VKF 900 S.

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Instalacija 5

5 Instalacija
5.1 Montiranje prikljunih cevi za pijau vodu Za prikljuivanje cevi za pijau vodu na jedinicu sa solarnim rezervoarom Vaillant vam nudi razliite komplete za spajanje cevi kao dodatnu opremu za nadzidnu ili podzidnu instalaciju. Informacije o dodatnoj opremi moete nai u vaeem cenovniku. Napomena! Prilikom montae prikljunih vodova pridravajte se uputstava koja su priloena uz dodatnu opremu. Cevi koje treba da se pripreme za prikljuivanje sa strane zida zahtevaju sledee delove: Sigurnosni ventil (6 bara) za cev za hladnu vodu Termostatski mea za toplu vodu za pie Po potrebi ekspanzionu posudu za pijau vodu Po potrebi reduktor pritiska u dovodu hladne vode Po potrebi gravitaciona konica u krunom toku grejanja Slavine za odravanje Za montau cevi sa graevinske strane na raspolaganju vam stoji komplet pribora (art. br. 305 967) koji je sastoji od etiri ugaonika. Oni omoguavaju prikljuak bakarnih cevi ( 15 mm) preko stisnutog spoja. Termostatski mea pijae vode Termostatski mea pijae vode se brine o tome da se vrela voda iz rezervoara mea sa hladnom vodom na eljenu minimalnu temperaturu izmeu 30 u 70 C. Ako se prilikom putanja solarnog ureaja u rad termostatski mea za toplu pijau vodu podesi na eljenu minimalnu temperaturu, tada e se ta maksimalna temperatura pojaviti i na slavinama za toplu vodu. Opasnost! Da bi se obezbedila efikasna zatita od opekotina, termostatski mea postavite na < 60 C i proverite temperaturu na nekoj slavini za toplu vodu.

5.2

Montiranje solarnih prikljuaka

min. 4 %
max. 8,5 m
Sl. 5.1 Visina instalacije i pad cevi bez solarnog suda za povratni tok

Panja! Ukupna duina voda za spajanje kolektorskog polja i jedinice sa solarnim rezervoarom ne sme da iznosi vie od 40 m dakle mogu maksimalno da se koriste dve solarne bakarne cevi 2 u 1 20 m duine (odgovara ukupnoj duini od 40 m). Ukoliko je ukupna duina spojnih vodova vea od 40 m ili ako je unutranji presek spojnog voda vei ili manji od 8,4 mm, tada Vaillant ne preuzima garanciju za ispravnost solarnog sistema. Panja! Vaillant preuzima odgovornost za ispravnost solarnog sistema samo u sluaju kada se za spojne vodove koriste solarne bakarne cevi 2 u 1 od 10 m duine (art. 302 359) ili 20 m duine (art. br. 302 360) i kada je solarni sistem napunjen Vaillantovom solarnom tenou (art. br. 302 363).

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

5 Instalacija

min. 4%

Sl. 5.2 Postavljanje solarnog rezervoara u potkrovlje

Panja! Kada se jedinica sa rezervoarom postavlja u potkrovlje, gornji solarni prikljuak na rezervoaru mora uvek da se nalazi ispod najnie take kolektorskog polja. Pad spojnog voda izmeu kolektorskog polja i rezervoara ne sme ni na jednom mestu da bude manji od 4 % ( 4 cm/m), da bi se obezbedio dovoljan protok solarne tenosti. Panja! Solarna bakarna cev 2 u 1 u zoni sa omotaem moe samo runo da se savija. Da bi izbegli nedozvoljeno smanjenje poprenog preseka, stvaranje nabora odnosno savijanje, radijus savijanja ne treba da bude manji od 100 mm. Postavite Vaillantovu solarnu bakarnu cev 2 u 1 od krova do mesta postavljanja jedinice sa rezervoarom. Pri tome se pridravajte podata o maksimalnoj duini spojnog voda i o potrebnom padu.

Sl. 5.3 Skidanje obloga

Skinite gornju i donju oblogu na prednjoj strani jedinice sa rezervoarom, tako to ete izvui obloge sa gornjeg i donjeg draa. Panja! Prilikom upotrebe preporuene i osigurane solarne bakarne cevi 2 u 1 vodite rauna da prilikom skraivanja bakarnih cevi i izolacije ne otetite elektrini kabel koji je provuen u izolaciji i koji slui za spajanje sa solarnom sondom. Poveite vod sa gornjeg solarnog prikljuka na kolektorskom polju (solarni polazni vod) gore na jedinici sa solarnim rezervoarom sa levom bakarnom cevicom solarnog rezervoara. Poveite vod sa donjeg solarnog prikljuka na kolektorskom polju (solarni povratni vod sa kablom) gore na jedinici sa solarnim rezervoarom sa desnom bakarnom cevicom solarnog rezervoara. Prilikom prikljuivanja drite se eme naznaene na nalepnici koja se nalazi na gornjoj strani jedinice sa rezervoarom.

10

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Instalacija 5

Prikljuni kablovi 230 V moraju imati 1,5 mm2 i pomou priloenog rastereenja vunog kabla biti privezani za osnovni spoj.
2 1

3 5 4

Slobodne stezaljke ureaja se ne smeju koristiti kao potporne stezaljke da dalje oienje. Instalacija jedinice sa solarnim rezervoarom mora da se vri u suvoj prostoriji. Jedinica sa solarnim rezervoarom mora da se prikljui preko fiksnog prikljuka i svepolnog ureaja za separaciju sa kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm (npr. osigurai ili prekidai snage). 5.3.2 Elektrini prikljuak Elektrino prikljuivanje sme da vri samo ovlaeni serviser.

Sl. 5.4 Solarni prikljuci na jedinici sa radijatorom

Za spajanja koristiti stisnuti spoj zavrtnjem na sledei nain: Panja! Ako montirati stisnuti spoj zavrtnjem bez aurastog nastavka, moe doi do deformacije bakarne cevi. To za posledicu moe imati oteeni solarni prikljuak koji ne zaptiva ispravno! Vodite rauna da spojevi budu dobro pritegnuti. Solarni prikljuak uvajte od oteivanja putem pridravanja u suprotnom smeru. aurasti umetak (2) sve do graninika postavite u bakarnu cev (1). Navrtku i (3) stezni prsten (4) postavite na bakarnu cev. Bakarnu cev sve do graninika gurnite u navojno telo (5) i zategnite navrtku u tom poloaju. 5.3 Elektrina instalacija

Opasnost! Postoji opasnost po ivot usled strujnog udara na prikljucima pod naponom! Pre radova na ureaju iskljuiti dovod struje i osigurati ureaj od ponovnog ukljuivanja. Opasnost! Postoji opasnost od oteivanja platina usled kratkog spoja na prikljunom vodu. Iz bezbednosnih razloga na krajevima ila kroz koje prolazi 230 V moe da ukloni izolacija prilikom prikljuivanja na ProE-utika u maksimalnoj duini od 30 mm. Ukoliko se ukloni izolacija u veoj duini, postoji opasnost od nastanka kratkoj spoja na ploi sa tampanim provodnicima. Opasnost! Opasnost od oteivanja platine usled preoptereenja. C1/C2 kontakt predstavlja niskonaponski kontakt za 24 V i ni u kom sluaju ne sme da se koristi kao preklopni kontakt za 230 V.

5.3.1 Propisi Kod elektroinstalacije treba potovati vaee propise. Za oienje se koriste uobiajeni trgovaki kablovi. Potrebni popreni presek vodova Prikljuni kabel 230 V (mreni prikljuni kabel): 1,5 mm2 ili 2,5 mm2 Niskonaponski kabel (kabel za sondu): najmanje 0,75 mm2 Kablovi za sonde ne smeju biti dui od 50 m. Prikljuni kablovi sa 230 V i kablovi za sondu moraju se od duine od 10 m odvojeno postavljati. Kao alternativu koristite oklopljene kablove za sondu.

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

11

5 Instalacija

3 2 1 Sl. 5.5 Otvaranje kuita regulatora Sl. 5.6 Postavljanje mrenih prikljunih vodova

Poklopac kuita je dvodelan i moe odvojeno da se skida. Skinite donji frontalni poklopac sa kuita regulatora.

Postaviti isporueni mreni kabel od 3 m (2) od prikljune kutije (3) nadole kroz voicu za kablove (1).
1

Sl. 5.7 Postavljanje voda za kolektorsku sondu

Elektrini kabel kolektorske sonde koji je postavljen u izolaciju solarne bakarne cevi 2 u 1 (1) kroz voicu za kablove koju sami morate da postavite (2) postavite od gornje strane rezervoara do regulacionog ureaja. Panja! Postoji opasnost od oteenja elektrinih kablova! Elektrini kablovi ne smeju da naleu na bakarne cevi kroz koje prolazi solarna tenost zbog visokih temperatura.

12

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Instalacija 5

Oienje prema planu hidraulike Radi pojednostavljena instalacije u regulatoru postoje dva plana hidraulike, od kojih treba izabrati odgovarajui. Kod auroSTEP VSL S 250 E mora da se izabere plan hidraulike 2, koji ne odgovara i fabrikom podeavanju (vidi tabelu 6.1). Planovi hidraulike predstavljaju mogue konfiguracije ureaja, pri emu pojedine komponente sistema predstavljaju dodatnu opremu.
3 1 2

Panja! Ovi planovi hidraulike su samo ematski prikazi i ne mogu se koristiti za povezivanje hidraulinih cevi.

Sl. 5.8 Otvaranje elementa za rukovanje

Element za rukovanje preklopite nagore. Poveite icama regulacioni ureaj prema planu hidraulike (vidi slike 5.9 i 5.10). Spojite kabl za sondu (1) na predviene stezaljke KOL1 sistema ProE. Osigurajte kablove priloenim rastereenjem vunog kabla (2). Preklopite element za rukovanje nadole. Ponovo postavite frontalni poklopac. Prikljuite mreni prikljuni vod preko svepolne naprave za separaciju sa najmanje 3 mm kontaktnog otvora (npr. osigura ili rasklopnih snage) na vodove PE, N i L kune instalacije.
Kol1

230 V

Sp1 STB EP LegP Sp2

KW Kol1-P Sl. 5.9 Plan hidraulike 2 DM

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

13

5 Instalacija

230V Netz L N PE S

F1 T4
PE

230V Netz Kol 1-P

EP

PE

PE

LEG/BYP* EP

VRS 550 C1 /C2 Kol 1 Sp 1 Sp 2

* Na prikljuku LEG/BYmoe da se prikljui pumpa za legionarsku bolest (dodatna oprema).

Sl. 5.10 Plan prikljuivanja za plan hidraulike 2

Oznaka u planu Sklop hidraulike/plan prikljuivanja KW DM LegP EP STB Kol1-P Kol 1 Sp1 Sp2 S 230 V Hladna voda Reduktor pritiska (opcionalno) Pumpa za legionarsku bolest (opcionalno) Elektrini grejni tap za dogrevanje rezervoara Ograniava temperature u rezervoaru (integrisan grejni tap) Kolektorska pumpa Kolektorska sonda 1 Sonda rezervoara 1 Sonda rezervoara 2 Prikljuna kutija sa zatitom za elektrini grejni tap Mreni dovodni vod 230 V mrea L braon N plavo PE uto/zeleno

Tab. 5.1 Legenda za sl. 5.9 i 5.10

Napomena! Prilikom povezivanja regulatora vodite rauna da u naelu treba da se ukljui termiki meoviti ventil za ograniavanje maksimalne temperature, koje u zavisnosti od ureaja za grejanje treba da bude podeeno na primer na 60 C.

14

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

5 V / 24 V

230 V~

STB

Putanje u rad 6

6 Putanje u rad
U fabrici je usuto dovoljno solarne tenosti u solarnu spiralu jedinice sa rezervoarom koja je potrebna za rad solarnog ureaja. Prilikom putanja u rad treba da se pridravate sledeih koraka: Napuniti rezervoar pijaom vodom i odzraiti cevi za toplu vodu Prilagoavanje parametara regulatora podeenih u fabrici radi optimiranja sistema Izjednaavanje pritiska u solarnom sistemu Proveriti nepropusnost Podesiti termostatski mea 6.1 Punjenje sistema pijae vode Na strani pijae vode puniti preko ulaza hladne vode i odzraiti na najvioj slavini za toplu vodu. Proveriti da li rezervoar i sistem proputaju vodu. Proveriti funkciju i pravilnu podeenost svih regulacionih i kontrolnih naprava. 6.2 Podeavanje parametra sistema Panja! Postoji opasnost od oteenja kolektorske pumpe. Prilikom prvog putanja u rad odmah nakon prvog ukljuivanja strujnog napajanja iskljuite kolektorsku pumpu, tako to ete izabrati na . regulatoru reim rada Nakon podeavanja parametara ureaja solarni sistem mora obavezno prvo da se provetri (vidi odeljak 6.3). Da bi se ureaj optimalno uskladio sa uslovima moe se ukazati potreba da se podese pojedini parametri. Ovi parametri su saeti u korisniki nivo i moe ih podesiti samo serviser.
Displej Podeavanje okretanjem podeivaa Biranje plana hidraulike Kod VSL S 250 E kod prvog putanja u rad mora da se izabere plan hidraulike 2. Oblast podeavanja 1, 2 Fabriko podeavanje 1

Ovaj nivo rada moete dostii kada taster za programiranje drite pritisnutim oko 3 sek. Nakon toga moete sve parametre ureaja da pozivate jedan za drugim, tako to ete pritiskati podeava. eljene vrednosti podeavate okretanjem podeivaa. Jednim klikom se memorie podeena vrednost. Kada pritisnete taster za programiranje prikaz se vraa na osnovnu sliku i ne memorie se ni jedna vrednost. Naredna tabela daje pregled svih parametara ureaja i njihovu fabriku podeenost.

Podeavanje maksimalne temperature rezervoar 1

20 do 75 C

75 C

Tab. 6.1 Parametri ureaja

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

15

6 Putanje u rad

Displej

Podeavanje okretanjem podeivaa Aktiviranje zatitnog programa protiv legionarske bolesti

Oblast podeavanja 0 [iskljueno], 1 [dan], 2 [no]

Fabriko podeavanje 0 [iskljueno]

Podeavanje trajanja reima punjenja

3 - 9 min

9 min

Podeavanje trajanja reima rada

1 - 10 min

3 min

Izabrati broj kolektora

1, 2

Podeavanje vremena blokade kolektorske pumpe

1 - 60 min

10 min

Aktiviranje kanjenja dopunjavanja

0=deaktivirano; 1=aktivirano

Podeavanje aktuelnog dana

1 - 31

Podeavanje aktuelnog meseca

1 - 12

Podeavanje aktuelne godine

2000 - 2215

2000

Tab. 6.1 Parametri ureaja (nastavak)

16

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Putanje u rad 6

Napomena! Parametre ureaja i vremenske programe moete vratiti na fabriki podeene vrednosti tako to ete taster za programiranje drati pritisnutim oko 10 sekundi. Indikacija treperi tri puta i svi parametri se vraaju na fabriki podeenu vrednost.

Kraj creva nemojte uroniti u solarnu tenost, tako da budete zatieni pri eventualnom izlasku vrele pare i solarne tenosti. Opasnost! Ukoliko se provetravanje sistema ne izvri po ovom opisu postoji opasnost od opekotina koje mogu da prouzrokuju vrela para ili solarna tenost. Ukljuite solarni sistem tako to ete ukljuiti dovod struje na mrenom kablu i na regulatoru izabrati reim rada . Ako sunce dovoljno sija sada radi kolektorska pumpa (5) nekoliko minuta sa maksimalnim brojem obrtaja. Kada sunce ne sija, morate na solarnom regulatoru da pritisnete tastere I i F istovremeno i da ih drite tri sekunde. Kolektorska pumpa tada radi nezavisno od razlike ukljuivanja za vreme punjenja solarnog sistema u reimu rada punjenja podeenom na regulatoru (fabriki podeeno na devet minuta). Nakon isteka tog vremena zavisi od uslova za solarno punjenje da li e kolektorska pumpa i dalje da radi ili se iskljuuje. Napomena! Prilikom prvog putanja sistema u rad moe se desiti da se u/ispred kolektorske pumpe nalazi vazduh. Zbog toga e moda biti potrebno da se vie puta ukljuuje pumpa, da bi se potisnuo vazduh. Pri radu pumpe moe doi do nastanka umova i vibracija, to je potpuno bezopasno. Kada u toku rada pumpe na kontrolnom staklu (1) solarnog voda protie samo jo solarna tenost bez mehuria u pravcu kolektora, tada nema vie vazduha u kolektorskoj pumpi. Saekajte u reimu punjenja (poinje da radi kolektorska pumpa, fabriki podeeno na devet minuta) sedam minuta i otvorite u toku rada kolektorske pumpe paljivo slavinu (2) na gornjem prikljuku za punjenje. Mogue je da odreena koliina solarne tenosti iscuri iz creva pod pritiskom. Nakon toga se vazduh ujno usisava u sistem (7). Nakon nekoliko sekundi se vazduh vie ne usisava. Sada zatvorite slavinu (2) na gornjem prikljuku za punjenje.

6.3 Izjednaavanje pritiska u solarnom sistemu Vazduh koji se nalazi u kolektoru se zagreva u toku instalacije kompletnog solarnog ureaja. To znai da se smanjuje gustina vazduha u kolektoru.
8

7 2

3 6 5 4 Sl. 6.1 Izvriti izjednaavanje pritiska u solarnom sistemu

Kod prvog startovanja solarnog sistema vreo vazduh naputa kolektor (8) i struji u znatno hladniju cevnu spiralu (6) solarnog rezervoara, gde se hladi. To dovodi do podpritiska u sistemu. Poto podpritisak moe dovesti do umova u pumpi i ugroavanja snage kolektorske pumpe, a posebno i njen vek trajanja, prilikom prvog putanja u rad obavezno treba da se izvri izjednaavanje pritiska. Voda za pie u donjoj zoni rezervoara mora pri tome da bude hladna tj. temperatura bi u donjem delu sonde rezervoara Sp2 trebala da bude ispod 30 C. Napomena! Nakon to je izvreno izjednaavanje pritiska, nije potrebno ponavljanje sve dok se solarni sistem ne otvori! Prikljuite crevo (3) (duine oko 1,5 m) na gornji prikljuak za punjenje. Kraj creva stavite u posudu pogodnu za prihvat solarne tenosti (4). Drite crevo prema posudi za prihvatanje, tako da u njega moe da ulazi vazduh.

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

17

6 Putanje u rad

Panja! Solarni sistem prilikom prvog putanja u rad (i nakon svake zamene solarne tenosti) mora obavezno u vreme punjenja solarnog ureaja (fabriki podeeno na devet minuta) da se napuni vazduhom. Punjenje vazduha mora da se vri tano za vreme reima punjenja; Vaillant preporuuje da se nakon sedam minuta otvori gornji ventil za punjenje. Ako se punjenje vazduhom vri u neko drugo vreme, to moe dovesti do oteivanja solarnog sistema. Vaillant u tom sluaju ne preuzima garanciju za ispravnost solarnog sistema. Skinite crevo sa gornjeg ventila za punjenje. 6.4 Provera zaptivenosti solarnog sistema Na poetku rada kolektorske pumpe proverite da li iz spojeva solarne bakarne cevi na krovu ili na rezervoaru curi solarna tenost. Panja! Prilikom zatezanja zavrtnja zatitite solarne prikljuke na kolektoru i na rezervoaru od oteivanja putem pridravanja u suprotnom smeru. Po potrebi zategnite zavrtnje. Nakon ispitivanja zaptivenosti izolujte odgovarajuim izolacionim materijalom sve solarne vodove i stisnute spojeve koji se bez izolacije nalaze na krovu. Vaillant vam u tu svrhu preporuuje izolaciju pojedinanih cevi sa PA zatitnim opletom i duinom 2 x 75 cm koja se moe nabaviti kao dodatna oprema (art. br. 302 361). 6.5 Podeavanje parametara sistema na regulatoru Programirajte sat za ukljuivanje preko vremenskog programa nasolarnom regulatoru (poetka vremena aktiviranja za punjenje rezervoara). 6.6 Podeavanje termostatskog meaa pijae vode Vrela voda iz rezervoara se meanjem vrele i hladne vode od strane termostatskog meaa pijae vode, koji se montira na graevinskoj strani, moe podesiti na eljenu maksimalnu temperaturu izmeu 30 C i 70 C.

Sl. 6.2 Podeavanje termostatskog meaa pijae vode (dodatna oprema) Legenda 1 Termostatski mea pijae vode, dodatna oprema (art.-br. 306 254) 2 Podeavajue dugme

Termostatski mea pijae vode podesite tako da se na slavinama za toplu vodu dobije eljena temperatura. Opasnost! Da bi se obezbedila efikasna zatita od opekotina, termostatski mea postavite na < 60 C i proverite temperaturu na nekoj slavini za toplu vodu.

6.7 Predaja korisniku Korisnik solarnog sistema auroSTEP mora biti obuen za rukovanje i upoznat sa funkcijom sistema i posebno njegovog regulatora. Predajte korisniku sva uputstva namenjena njemu i papire uz ureaj na uvanje. Proite sa korisnikom uputstvo za rukovanje i po potrebi mu odgovorite na pitanja. Upoznajte korisnika posebno sa bezbednosnim naznakama, koje more da potuje. Upozorite korisnika da uputstvo uva u blizini ureaja.

18

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Putanje u rad 6

6.8

Zapisnik o putanju u rad

Solarni ureaj firme: ________________________________ putena je u rad uzimajui u obzir sledee take:

1. Montaa Kolektorski anker propisno uvren Solarni vod spojen kablovima sa potencijalnim izjednaenjem Krovni pokriva nakon postavljanja ankera propisno vraen Parna brana nije povreena Eventualni pokrovi kolektora uklonjeni Ispusni vod instaliran na sigurnosni ventil na dovodu vode za pie i prikljuen na odvodni vod Magnezijumska zatitna anoda u rezervoaru proverena Termostatski mea instaliran, temperatura podeena i proverena 2. Putanje u rad Ureaj napunjen vazduhom Zaptivanje epova na zapornom ventilu, stisnutim spojevima zavrtnjem i KFE slavini provereno (po potrebi zategnute navrtke) Pravilan broj kolektora izabran KFE-kape ventila zavrnute Rezervoar odzraen 3. Regulacioni sistemi Temperaturne sonde pokazuju realne vrednosti Kolektorska pumpa radi i okree se Solarno kolo i rezervoar se greju Pravilna ema hidraulike podeena Dogrevanje startuje pri: C

izvreno Primedbe

(samo kod bivalentnih sistema)

4. Upoznavanje Korisnik ureaja je upoznat sa sledeim: Osnovne funkcije i rukovanje solarnim regulatorom Funkcije i rukovanje dogrevanjem Funkcija magnezijumske zatitne anode Bezbednost ureaja od smrzavanja Intervali za odravanje Predaja dokumentacije eventualno sa posebnim emama prikljuivanja Popunjavanje uputstva za rad

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

19

7 Odravanje

7 Odravanje
Uslov za trajnu radnu pripravnost i bezbednost, pouzdanost i dug vek trajanja predstavlja redovna kontrola/odravanje solarnog sistema auroSTEP od strane servisera. Nikada nemojte pokuavati da kao korisnik vrite radove na odravanju vaeg sistema. Za to angaujte ovlaenog servisera. Preporuujemo vam da zakljuite ugovor o odravanju sa vaim ovlaenim servisom. Nevrenje kontrole/odravanja moe ugroziti radnu pripravnost solarnog ureaja i dovesti do materijalne tete i povreivanja ljudi. U tabeli na kraju ovog poglavlja navedeni su znaajni radovi na odravanju solarnog sistema i njihovi intervali. Opasnost! Postoji opasnost po ivot usled strujnog udara na prikljucima pod naponom! Kod poetka radova na odravanju ureaja iskljuiti sve svepolne sisteme za razdvajanje (npr. osigurae ili prekidae snage) i osigurajte od ponovnog ukljuivanja.
7

2 3 4 5 6

Sl. 7.2 Kablovski prikljuci na elektrinom grejnom tapu Legenda 1 Elektrini grejni tap 2 Bezbednosni ograniava temperature 3 Mreni prikljuak N (plavo) 4 Mreni prikljuak L (braon) 5 Zatitni vod PE (uto/zeleno) 6 Zatitna kapa 7 Privrsna navrtka 8 Zupasti podmeta

7.1 ienje unutranjeg rezervoara Budui da se ienje vri u unutranjem rezervoaru u zoni pijae vode, vodite rauna o odgovarajuoj higijeni sredstava i ureaja za ienje. Prilikom ienja unutranjeg rezervoara postupite na sledei nain: Iskljuite dovod struje i ispraznite rezervoar.

Odvojite kablovske prikljuke (3, 4 i 5). Elektrini grejni tap (1) odvrnite iz rezervoara. Panja! Postoji opasnost od korozije kod oteenog unutranjeg rezervoara. Prilikom ienja vodite rauna da se ne oteti emajl na izmenjivau toplote i unutranjem rezervoaru. Oistite rezervoar sa unutranje strane vodenim mazom. Ukoliko je potrebno skinuti naslage odgovarajuim sredstvom - npr. drvenim ili plastinim strugaem - i isprati rezervoar. Napomena! Stari ili oteeni zaptivai moraju da se zamene. Elektrini grejni tap sa odgovarajuim zaptivaem ponovo zavrnite u otvor za ienje na rezervoaru.

Sl. 7.1 Otvoriti zatitnu kapu

Odvrnite centralnu privrsnu navrtku (7) i zatitnu kapu povucite ka napred.

20

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Odravanje 7

Napomena! Nakon svakog ienja proverite magnezijumsku zatitnu anodu, pre nego to ponovo napunite rezervoar. Napunite solarni rezervoar i proverite da li dobro zaptiva. Spojite kablovske prikljuke (3, 4 i 5). Montirajte ponovo i zupasti podmeta (8). Prilikom spajanja prikljuka za zatitni vod vodite rauna da za montau zatitnog poklopca mora da postoji dovoljno velik komad navojnog nastavka. Zatitnu kapu (6) ponovo privrstiti na grejni tap. 7.2 Odravanje magnezijumske zatitne anode Rezervoari su opremljeni magnezijumskom zatitnom anodom, ije stanje treba da se proveri prvi put posle 2 godine, a potom jednom godinje. Svi rezervoari su u fabrici opremljeni jednom tapnom anodom, za VEN SN 250 i se kao rezervni deo moe nabaviti lanana anoda. Vizuelna kontrola Iskljuite dovod struje i ispraznite rezervoar.

Nakon kontrole vrsto zategnite zatitnu anodu. Napunite solarni rezervoar i proverite da li dobro zaptiva.. 7.3 Proveriti sigurnosni ventil Opasnost! Opasnost od opekotina od vrele vode! Izduvni vod sigurnosnog ventila postavljenog sa dovodne strane mora uvek da bude otvoren. Funkciju sigurnosnog ventila proverite odzraivanjem. Ako prilikom odzraivanja ne izlazi voda ili ako sigurnosni ventil ne zatvara nepropusno, zamenite sigurnosni ventil. 7.4 Zamena solarne tenosti Solarna tenost mora da se menja na svake tri godine. Panja! Vaillant preuzima garanciju za ispravnost solarnog sistema samo u sluaju ako se puni Vaillantovom solarnom tenou (art. br. 302 363). Koliina punjenja iznosi oko 8,5 l. Isputanje solarne tenosti

Sl. 7.3 Uklanjanje zatitne anode

Odvrnite magnezijumsku zatitnu anodu (1) nakon svakog ienja rezervoara i proveriti da li je istroena. Ukoliko je potrebno, zamenite magnezijumsku zatitnu anodu za drugu originalnu anodu. Napomena! Stari ili oteeni zaptivai moraju da se zamene.

4 3

Sl. 7.4 Isputanje solarne tenosti

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

21

7 Odravanje

Iskljuite solarni sistem time to ete prekinuti dovod struje. Razdvojite spoj (1) i (2) izmeu solarne bakarne cevi 2 u 1 i bakarne cevice na jedinici solarnog rezervoara (pri tome moe doi do curenja vrele solarne tenosti). Prikljuite crevo (3) (duine oko 1,5 m) na donji prikljuak za punjenje (4). Jedan kraj creva postaviti u odgovarajui sud za prihvatanje zapremine od najmanje 10 l. Otvorite slavinu na donjem prikljuku za punjenje (4). Ispustite kompletnu solarnu tenost. Zatvorite slavinu na donjem prikljuku za punjenje. Skinite crevo sa donjeg ventila za punjenje. Punjenje solarne tenosti Napomena! U toku punjenja sa novom solarnom tenou postavite ispusni vod od solarnog sigurnosnog ventila do prihvatnog suda!

Napomena! Crevo ne sme da bude presavijeno ili da formira luk. Uspite sada oko 8,5 l Vaillantove solarne tenosti (art.br. 302 363) paljivo u levak, sve dok tenost ne bude vidljiva na kontrolnom staklu (3). Ako se kod solarnog ureaja koristi manje od 5 m solarne bakarne cevi 2 u 1, morate nakon toga potujui prethodne radne korake - da preko donjeg prikljuka za punjenje ispustite oko 0,5 l solarne tenosti (vidi sliku 7.4). Zatvorite slavinu na gornjem prikljuku za punjenje (4). Skinite crevo zajedno sa levkom sa gornjeg prikljuka za punjenje. Poveite ponovo oba spoja (1) i (2) izmeu rezervoara i solarne bakarne cevi 2 u 1. Izvriti izjednaavanje pritiska Napomena! Nakon zamene solarne tenosti moe se desiti da se u/ispred kolektorske pumpe nalazi vazduh. Zbog toga e moda biti potrebno da se vie puta ukljuuje pumpa, da bi se potisnuo vazduh. Pri radu pumpe moe doi do nastanka umova i vibracija, to je potpuno bezopasno. Kada u toku rada pumpe na kontrolnom staklu solarnog voda protie samo jo solarna tenost bez mehuria u pravcu kolektora, tada nema vie vazduha u kolektorskoj pumpi. Nakon punjenja novom solarnom tenou odmah izvrite izjednaavanje pritiska kao to je opisano u odeljku 6.3. 7.5 Kolektori U redovnim razmacima proverite da li je kolektor jo uvek sigurno montiran (vidi preporuenu ek listu za odravanje).

6 5 0,4 0,1m

4 3

7.6 Rezervni delovi Spisak eventualno potrebnih rezervnih delova dobiete u vaeem katalogu rezervnih delova. Informaciju e vam pruiti kancelarije za prodaju i fabrika servisna sluba.

Sl. 7.5 Punjenje solarne tenosti

Otvorite slavinu na gornjem prikljuku za punjenje (4). Gornji prikljuak za punjenje spojite sa batenskim crevom (5) i stavite levak (6) u crevo. Drite levak 0,4 m 0,1 m vie od samog prikljuka za punjenje.

22

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Odravanje 7

7.7

Preporuena ek-lista za odravanje


Intervali odravanja

Radovi na odravanju na Solarno kolo Zamena solarne tenosti Proveriti funkciju kolektorske pumpe Proveriti nivo tenosti u solarnom kolu, po potrebi dopuniti Kolektori Vizuelna kontrola kolektora, privrenosti kolektora i prikljuni spojevi Proveriti da li su vrsto postavljeni i da li su zaprljani delovi kolektora Proveriti da li je oteena izolacija cevi Solarni regulator Proveriti funkciju pumpe (ukljuivanje/iskljuivanje, automatika) Proveriti pokaziva temperature na sondi Dogrevanje Proveriti podeenost vremenskog ukljuivanja/vremenskih programa Proveriti funkciju termostatskog meaa Da li dogrevanje daje eljenu temperaturu vode ? Rezervoar Oistiti rezervoar Proveriti i po potrebi zameniti magnezijumsku anodu Proveriti prikljuke na proputanje vode Tab. 7.1 Preporuena ek lista za odravanje

najkasnije svake tri godine godinje godinje

godinje godinje godinje

godinje godinje

godinje godinje godinje

godinje godinje godinje

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

23

8 Servis/dijagnoza

8 Servis/dijagnoza
U servisni/dijagnostiki novo dospevate tako to istovremeno pritiskate podeiva i taster za programiranje (oko tri sekunde).
Displej Akteri/vrednosti sondi Test kolektorska pumpa 1 Kontrolni rad Kolektorska pumpa 1 ukljuena, svi drugi akteri iskljueni

Test legionarska pumpa/bajpas-preklopni ventil

Legionarska pumpa ukljuena, svi drugi akteri iskljueni

Test elektrini grejni tap (EP)

Test elektrini grejni tap (EP) ukljuen, svi ostali akteri iskljueni

Test C1/C2-kontakt

C1/C2-kontakt zatvoren, svi drugi akteri iskljueni

Prikazivanje temperature u rezervoaru sonda u rezervoaru 1

Prikazivanje temperature u rezervoaru sonda u rezervoaru 2

Prikaz temperature kolektorska sonda 1

Tab 8.1 Test aktera/senzora

24

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Servis/dijagnoza 8 Otklanjanje smetnji 9 Recikliranje i uklanjanje 10


Kada ponovo kliknete na podeiva, moete proveriti indikacije na displeju.

1 Sl. 8.1 Proveriti indikacije na displeju 3

Jo jednim klikom se prikazuje postojea verzija softvera za regulator.


2

Sl. 9.1 Kablovski prikljuci na elektrinom grejnom tapu

Sl. 8.2 Verzija softvera za regulator

Servisni/dijagnostiki nivo naputate pritiskanjem tastera za programiranje.

Odvrnite centralnu privrsnu navrtku (3) i zatitnu kapu (2) povucite ka napred. Sigurnosni iskljuivanje prepoznajete po tome to je iskoilo malo dugme za resetovanje na termostatu (1). Proverite da li se rezervoar ohladio za najmanje 30 K. Runo pritisnite dugme za resetovanje.

9 Otklanjanje smetnji
Sigurnosno iskljuivanje na elektrinom grejnom tapu Elektrini grejni tap raspolae ograniavaem temperature. Sigurnosni termostat ograniavaa temperature iskljuuje elektrini grejni tap pri temperaturi od 90 C. Takvo sigurnosno iskljuivanje se ne vraa automatski nazad i to sme da uradi samo serviser. Opasnost! Postoji opasnost po ivot usled strujnog udara na prikljucima pod naponom! Kod poetka radova na uklanjanju smetnji iskljuiti sve svepolne sisteme za razdvajanje (npr. osigurae ili prekidae snage) i osigurajte od ponovnog ukljuivanja.

10 Recikliranje i uklanjanje
10.1 Ureaj Kod svih Vaillantovih proizvoda se recikliranje i uklanjanje uzima u obzir ve prilikom razvoj proizvoda. Vaillantovim fabrikim normama utvreni su strogi zahtevi u tom pogledu. Prilikom izrade materijala izrade uzima se u obzir kako mogunost njihovog kasnijeg iskoriavanja i lake demontae, te odvajanja materijala konstrukcijskih delova tako i mogue opasnosti za okolinu i zdravlje prilikom recikliranja i uklanjanja ostalih materijala koji se ne mogu iskoristiti. Va rezervoar se preteno sastoji od metalnih materijala, koji se u elezarama i elianama mogu istopiti i na taj nain gotovo neogranieno dalje koristiti. Upotrebljeni materijali su navedeni, tako da je time pripremljeno sortiranje i frakcionisanje materijala za kasnije recikliranje. 10.2 Solarni kolektori Svi solarni kolektori firme Vaillant GmbH ispunjavaju zahteve ekolokog znaka Plavi aneo. U tom kontekstu smo se kao proizvoai obavezali da primamo nazad konstrukcione delove i da ih osposobimo za ponovno korienje, kada se nakon dugogodinjeg pouzdanog rada uklanjaju.

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

25

10 Recikliranje i uklanjanje 11 Servisna sluba i garancija 12 Tehniki podaci


10.3 Solarna tenost Potujte napomene o uklanjanju solarne tenosti u spisku sigurnosnih podataka, vidi odeljak 3.1.2. 10.4 Pakovanje Vaillant je transportna pakovanja ureaja redukovao na najmanju moguu meru. Prilikom izbora materijala za pakovanje dosledno se vodila briga o mogunostima kasnijeg recikliranja. Visokovredne kartonske kutije su ve odavno poeljna sirovina za industriju papira i kartona. Korieni EPS (stiropor) neophodan je za zatitu proizvoda prilikom transporta. EPS se 100 % moe reciklirati i ne sadri CFC. Takoe se koriste i folije i privrsne trake koje se mogu reciklirati.

12 Tehniki podaci
12.1 Jedinica sa rezervoarom VEH SN 250 i
Jedinica Nominalna zapremina rezervoara Dozvoljeni radni natpritisak Radni napon Utroak primljene snage regulacioni ureaj Kontaktno optereenje izlaznih releja (maks.) Maksimalna ukupna struja (grejni tap i regulacioni ureaj) Najkrae sklopno rastojanje Rezerva hoda Maks. dozvoljena okolna temperatura Radni napon sonde Minimalni popreni presek kabla za sondu Potrebni popreni presek prikljunog kabla za 230-V Vrsta zatite Zatitna klasa za regulacioni ureaj Solarni izmenjiva toplote Povrina grejanja Potrebna solarna tenost l bar V AC/Hz W A A VEH SN 250 i 250 6 230/50 maks. 7 2 13

min min C V mm2 mm2

10 30 50 5 0,75 1,5 ili 2,5 IP 21 I

11 Servisna sluba i garancija


11.1 Fabrika servisna sluba Savetovanje servisera u vezi popravki vidi adresu na poleini ovog uputstva 11.2 Fabrika garancija Vlasniku ureaja odobravamo fabriku garanciju pod uslovima koje moete saznati na adresi navedenoj na poleini ovog uputstva. Sve radove u garantnom roku moraju u naelu da budu odobreni od firme Vaillant. Zbog toga vam sve trokove koje budete imali za vrenja radova na ureaju moemo nadoknaditi samo ako ako smo vam dali odgovarajui nalog i ako se radi o sluaju iz garancije.

m2 l

1,3 8,5 8,4 110 75

Sadraj solarne tenosti u grejnoj spirali l Maksimalna temperatura solarnog C polaznog voda Maksimalna temperatura tople vode C Elektrini grejni tap Radni napon Primljena snaga Koliina vode za meanje od 40 C (kod dodavanja hladne vode od 15 C i temperature rezervoara 65 C) Maksimalna temperatura tople vode Potronja energije u stanju pripravnosti Mere Spoljanji prenik cilindra rezervoara Spoljanji prenik cilindra rezervoara bez izolacije irina Dubina Visina Prikljuak za hladnu i toplu vodu Polazni i povratni vod (pres-nastavak) Teina Rezervoar ukljuujui izolaciju i pakovanje Rezervoar napunjen i spreman za rad kg kg mm mm mm mm mm mm

V AC/Hz 230/50 kW 2 l 220

75

kWh/24h 2,1 600 500 605 731 1692 R 3/4 10 130 390

Tab. 12.1 Tehniki podaci jedinica sa rezervoarom

26

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

Tehniki podaci 12

12.2 Karakteristine linije sonde Sonda rezervoara Sp1 i Sp2, konstrukcija NTC 2,7 K
Karakteristina linija Vrednost otpora sonde 0 C 9191 Om 5 C 10 C 20 C 25 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C 80 C 120 C 7064 Om 5214 Om 3384 Om 2692 Om 2158 Om 1416 Om 954 Om 658 Om 463 Om 333 Om 105 Om

12.3 Ravni kolektor VFK 900 S


Oznaka ureaja Povrina (bruto, apertura/neto) Visina irina Dubina Teina Debljina solarnog stakla Stepen iskorienja 0 Koeficijent stepena iskorienja k1 Koeficijent stepena iskorienja k2 Srednja brzina kretanja okolnog vazduha c Okvir Jedinica m2 mm mm mm kg mm W/(m2K) W/(m2K2) m/s VFK 900 S 2,24 / 2,01 1160 1930 90 39,4 4 0,79 3,78 0,015 3,5 Aluminijum sa priguenjem toplote na poleini i sa strane Bakar Vakum % % l bar bar C mm 95 5 1,25 Meavina glikola i vode 3 13 196 6 Solarna bakarna cev sa 10 mm stisnutim spojem zavrtnjem ili lemljenim nastavcima (ravno zaptivajui)

Tab. 12.2 Karakteristina linija sonde u rezervoaru Sp1 i Sp2

Apsorbcioni materijal Zatita Absorpcija Apsorber-emisija Sadraj apsorbera Solarna tenost Radni pritisak maks. Kontrolni pritisak Temperatura pri mirovanju aura solarne sonde Solarni vodovi

Kolektorska sonda VR 11, konstrukcija NTC 10 K


Karakteristina linija Vrednost otpora sonde -20 C 97070 Om -10 C -5 C 0 C 5 C 10 C 15 C 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 50 C 60 C 70 C 80 C 90 C 100 C 110 C 120 C 130 C 55330 Om 42320 Om 32650 Om 25390 Om 19900 Om 15710 Om 12490 Om 10000 Om 8057 Om 6532 Om 5327 Om 3603 Om 2488 Om 1752 Om 1258 Om 918 Om 680 Om 511 Om 389 Om 301 Om

Tab. 12.4 Tehniki podaci ravni kolektor VFK 900 S

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

* [m2K/W] Tm Sl. 12.1 Kontrola solarnih kolektora prema DIN EN 12975-2: Karakteristina linija stepena iskorienosti kod jaine zraenja od 800 W/m2, uzimajui u obzir povrinu aperture od 2,015 m2

Tab. 12.3 Karakteristina linija kolektorske sonde VR 11

Uputstvo za instalaciju i odravanje auroSTEP

27

00 2000 8151_00 SCG 03 2005