You are on page 1of 5

5.

PERANCANGAN CARA MENGANALISIS DATA

Data akan dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil dapatan daripada 3 kaedah pengumpulan data iaitu soal selidik, temu bual dan lembaran kerja bagi mengukur peningkatan cara saya menyampaikan pengajaran Sains dangan menggunakan kaedah permainan. Berikut ialah perancangan cara saya untuk menganalisis data seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 2.

Langkah 1 Mengumpul dan menganalisis data

Langkah 2 Mengklasifikasikan dan mengkategorikan data

Langkah 3 Membuat kesimpulan

Rajah 2 : Perancangan analisis data Proses analisis data dimulakan dengan mengumpul data-data yang diperolehi semasa mengumpul data dengan mengunakan kaedah tertentu. Semasa analisis data dijalankan, perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah perlu memastikan kesemua dokumen dan data-data yang diperolehi lengkap. Bagi mengklasifikasikan dan mengkategorikan data, dilakukan dengan mengekod data sama ada data yang diperolehi berbentuk kuantitatif ataupun kualitatif dengan melihat cara yang digunakan semasa mengumpul data. Peringkat kedua dalam analisis data ialah dengan memaparkan data di dalam bentuk jadual kekerapan. Hasil daripada jadual supaya data yang diperolehi boleh dilaksanakan secara sistematik. Akhir sekali, membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dibuat.

5.3.1 Soal selidik Berdasarkan hasil dapatan soal selidik daripada pelajar, saya akan mengemaskini data yang diperolehi ke dalam jadual kekerapan. Hal ini bagi memudahkan saya untuk menganalisis hasil soal selidik berdasarkan aspek cara saya menyampaikan pengajaran Sains. Menurut Menurut Nguyen Thi Thanh Huyen and Khuat Thi Thu Nga (2003), A simple questionnaire was designed beforehand to help students understand clearly the purpose of the survey,

Ya Kekerapan Peratus

Tidak Kekerapan Peratus

Bil

Item

Guru memberikan penerangan yang mudah difahami dan jelas.

2 3 4 5 6 7

Guru memberikan penerangan secara teratur. Pengajaran guru menarik minat dan menyeronokkan. Soalan guru mudah untuk difahami. Arahan guru jelas dan mudah difahami. Guru menyediakan permainan yang menarik. Saya mudah memahami pelajaran apabila guru menggunakan permainan dalam pengajaran.

Saya mudah mengingati konsep Sains apabila guru menggunakan permainan dalam pengajaran.

Saya berpeluang bermain sambil belajar dalam permainan yang disediakan oleh guru.

10

Permainan yang disediakan oleh guru sesuai dengan topik yang dipelajari.

5.3.2 Temu bual Saya mengklasifikasikan dan mengkategorikan jawapan pelajar mengikut soalan yang ditanya kepada mereka di dalam jadual yang berasing supaya saya mudah untuk mengekod dan melakukan transkip terhadap temu bual pelajar. Soalan 1 : Apakah pendapat kamu tentang pengajaran Sains pada hari ini? Kenapa? Nama pelajar Pelajar 1 : Pelajar 2 : Pelajar 3 : Pelajar 4 : Pelajar 5 : Jawapan pelajar

Soalan 2 : Apakah pendapat kamu mengenai pengajaran guru apabila menggunakan kaedah permainan? Nama pelajar Pelajar 1 : Pelajar 2 : Pelajar 3 : Pelajar 4 : Pelajar 5 : Jawapan pelajar

Soalan 3 : Adakah soalan dan arahan yang diberikan oleh guru jelas dan mudah difahami? Kenapa? Nama pelajar Pelajar 1 : Pelajar 2 : Pelajar 3 : Pelajar 4 : Pelajar 5 : Jawapan pelajar

Soalan 4 : Apakah pandangan kamu tentang penerangan yang diberikan oleh guru semasa di dalam pengajaran Sains? Kenapa? Nama pelajar Pelajar 1 : Pelajar 2 : Pelajar 3 : Pelajar 4 : Pelajar 5 : Jawapan pelajar

Soalan 5 : Adakah permainan dapat membantu kamu untuk memahami dan mengingati konsep Sains? Kenapa? Nama pelajar Pelajar 1 : Pelajar 2 : Pelajar 3 : Pelajar 4 : Pelajar 5 : Jawapan pelajar

5.3.3 Lembaran kerja Berdasarkan hasil kerja murid terhadap lembaran kerja yang saya berikan setiap kali selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, saya akan semak dan mengisi markah pelajar di dalam jadual bagi memudahkan saya untuk melihat sejauh mana keberkesanan pengajaran Sains saya melalui markah yang diperolehi. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama pelajar Markah Peratus