You are on page 1of 1

Gornje odstupanje je algebarska razlika izmeu gornje granine mjere i pripadajude nazivne mjere i oznaava se slovima ES za vanjske mjere

i es za unutranje mjere. Donje odstupanje je algebarska razlika izmeu donje granine mjere i pripadajude nazivne mjere, a oznauje se slovima EI za unutranje mjere i ei za vanjske mjere. Nul-linija je, pri grafikom prikazivanju graninih mjera i dosjeda crta, koja oznaava nazivnu mjeru, i od koje mjerimo odstupanje. Stvarno odstupanje je algebarska razlika izmeu stvarne izmjerene mjere i nazivne mjere, i mora se nalaziti izmeu gornjeg i donjeg odstupanja, ukljuujudi i njih. Tolerancije oblika odnose se na odstupanja elementa od tonog geometrijskog oblika ili njegovog referentnog elementa tj. osnovice, npr. brida, krunice profila ili plohe. Tolerancije poloaja odnose se na prostorna odstupanja u meusobnom odnosu dvaju ili vie elemenata, npr. bridova, sredinjica, ploha i sl. Amplitudni parametri - opisuju varijacije po visini Profila

U razgovornom se jeziku katkad naziva i toplomjer(om). Osniva se na injenici da se dva tijela dovode na istu ravnotenu temperaturu (najee toplina) pa je temperatura koju pokazuje ujedno i temperatura tijela s kojim je on u dodiru. 1.1 Stakleni termometar 1.2 Bourdonov termometar grube pogreke (nepanja ispitivanja, manjkavo znanje ispitivaa, neprimjenjeno izabrana oprema ili njeno koritenje, povrno opaanje ili raunanje...) sustavne pogreke (pogreke mjerne metode i opreme, pogreke uslijed osobnih i vanjskih upliva) sluajne pogreke (promjene osobina opreme ili mjerenog objekta, promjene uplivnih veliina, paralaksa) Propisana i dozvoljena odstupanja mainskih elemenata od apsolutne tanosti nazivaju se TOLERANCIJE. Razlikuju se sljedede tolerancije: tolerancije duinskih mjera strojnih djelova tolerancije oblika i poloaja pojedinih povrina strojnih djelova tolerancije kvaliteta hrapavosti povrina strojnih djelova Mjerna nesigurnost je parametar pridruen rezultatu mjerenja, koji opisuje rasipanje vrijednosti koje se mogu opravdano pripisati mjerenoj veliini.