You are on page 1of 8

HORMONUL DE CRETERE UMAN RECOMBINAT I SOMATOSTATINA RECOMBINAT GENERALITI PRIVIND HORMONUL DE CRETERE ENDOGEN UMAN (HGH)

Hormonul d !r "# r $l omulu% (hGH human growth hormone) este un hormon de tip &ro# %n', ( n)%$l pentru !r "# r $ norm$l' i pentrud *+ol#$r $ or,$n%(m lor. Se mai numete -ormonul (om$#o#ro& (STH) sau (om$#o#ro&%n'. -GH %n.lu n) $*' multe aspecte ale metabolismului uman printre care: stimularea procesului de l%&ol%*', stimularea (%n# * % &ro# %n lor, %n-%/$r $ m #$/ol%(mulu% ,lu!o* %. Acest hormon a fost %*ol$# i %d n#%.%!$# n urul anului 0123 din e!tracte ob"inute din ,l$nd l &%#u%#$r (-%&o.%*$ $n# r%o$r'), #lande care la r$ndul lor au fost recoltate de la !$d$+r sau de la pacien"i care fuseser% supui -%&o.%* !#om% %. Pr%m l u#%l%*'r% &'()*&)+ pentru (#%mul$r $ !r "# r%% !o&%%lor -%&o&%#u%#$r% Clon$r $ -ormonulu% um$n al creterii a a,ut loc pentru prima dat% n 0141, iar &r%m$ u#%l%*$r la oameni a hormonului de cretere recombinat (r-GH) a fost comunicat% n literatura de specialitate n 0156. Cr u#*. ld#78$9o/, & hGH deri,at din #landa pituitar%. &contaminarea posibil% a preparatelor de hGH ob"inute din #landa pituitar%, cu -&r%on.&ul & scoaterea acestor produse de pe pia"a comercial% din S./.A., n 0152 ca urmare r-GH: Pr &$r$# & /$*' d r-GH au fost produse la nceput de c%tre /$!# r%% (0. coli) i spre deosebire de hGH endo#en au !on)%nu# o #rupare de m #%on%n' # rm%n$l' i a fost notat m #7 r-GH. 1rodusele care con"ineau r-GH !u ( !+ n)' n$#ur$l' au fost ob"inute ulterior at$t n ! lul l /$!# r%%lor c$t i n celulele m$m%. r lor.

STRUCTURA HORMONULUI DE CRETERE ENDOGEN UMAN I I;OHORMONII HGH


2orma principal% circulant% a hormonului de cretere uman (hGH) este o &ro# %n' n ,l%!o*%l$#' cu 66 9D compus% din 010 r (#ur% d $m%no$!%*% care sunt le#ate prin &un)% de d%(ul.ur', form$ndu&se dou' /u!l & &#%d%! . H%&o.%*$ $n# r%o$r' ( !r #' mai multe %*o.orm de hormoni de cretere principale fiind: monom rul !u 66 9D i monom rul !u 63 9D.

3a o$m n% e!ist% dou' , n -GH notate: , n$ -GH7N i , n$ -GH7V. Gena -GH&4 este <&r%m$#' n ,l$nd$ &%#u%#$r' i este direct r%spun5%toare de producerea .orm % cu 66 9D, -norm$l 6, a hormonului de cretere endo#en uman. Gena -GH&7 (, n$ +$r%$/%l') este e!primat% n &l$! n#' i este direct r%spun5%toare de producerea unor .orm =+$r%$/%l . de hGH nt$lnite n cantit%"i mari la . m %l >n('r!%n$# n cursul celui de al #r %l $ #r%m (#ru d ($r!%n'.

SECREIA I REGLAREA SECREIEI HORMONULUI DE CRETERE UMAN


Hormonul d !r "# r -%&o.%*$r (# (#o!$# >n -%&o.%*$ $n# r%o$r' (u/ .orm' l ,$#' d %on% d *%n! .%%nd l%/ r$# d%n $! $(#' .orm' >n urm$ ( !r )% % $! (#u%$ >n &l$(m': A&ro<%m$#%+ ?3@ d%n -ormonul d !r "# r ( !r #$# ( l $,' >n &l$(m' d &ro# %n (& !%.%! num%# GHBP (growth hormone binding proteins)A &ro# %n !$r l $,' -ormonul d !r "# r : A! (# &ro# %n (un# d dou' . lur%B !u $.%n%#$# m$r & n#ru -ormon "% !u $.%n%#$# r du(': C d$r $ -ormonulu% d !r "# r d%n ,l$nd$ &%#u%#$r' r ,l$#' &r%n feedback (!ur# d dou' & &#%d -%&o#$l$m%! !u&l$# "% $num o & &#%d' (#%mul$#o$r A -ormonul !$r (#%mul $*' l%/ r$r $ -ormonulu% d !r "# r (GH&8H growth hormone releasing hormone) num%#' "% (om$#ol%/ r%n' "% o & &#%d' %n-%/%#o$r A (om$#o(#$#%n$ no#$#' !u GH7RIH growth hormone releasing inhibitor hormone. 2actorii care influen"ea5% secre"ia de hGH sunt: - .$!#or% -ormon$l% dintre care unii sunt (#%mul$#or% (somatoliberina hipotalamic%, estro#enii, #luca#onul, ,asopresina), iar al"ii sunt %n-%/%#or% (somatostatina, hipotiroidismul)9 - .$!#or% m #$/ol%!% dintre care unii sunt (#%mul$#or% (starea de foame, aminoaci5ii plasmatici, uremia crescut%) i al"ii sunt %n-%/%#or% (hiper#licemia, ni,el crescut de aci5i #rai liberi n s$n#e)9 - .$!#or% n ur$l% dintre care unii sunt (#%mul$#or% (somnul, stresul de tipul traumatismelor, emo"iilor, infec"iile di,erse, a#oniti :& adrener#ici, anta#oniti ;&adrener#ici, 3&<=1A, iar al"ii %n-%/%#or% (a#onitii ;&adrener#ici, a#oniti :&adrener#ici).

ACIUNILE BIOLOGICE ALE HORMONULUI DE CRETERE


Hormonul d !r "# r $r $!)%un% m #$/ol%! "% d &romo+$r $ !r "# r%% !$r (un# /%n d .%n%# : A(#. l -GH (#%mul $*' !r "# r $ !$r#%l$C lor "% o$( lor >n mod d%r !#A &r%n %n# rm d%ul r ! &#or%lor ('%

&r * n)% >n $! (# ) (u#ur% "% %nd%r !# &r%n %n# rm d%ul !r "# r%lor lo!$l $l !on! n#r$)% % d IGD7I num%# "% (om$#om d%n'.

OBINEREA HORMONULUI RECOMBINAT (RHGH)

DE

CRETERE

UMAN

1roduc"ia de hormon de cretere prin in#inerie #enetic% are i un %n# r ( %(#or%!, fiind re5ultatul practic al &r%mulu% !on#r$!# care are la ba5% .!om r!%$l%*$r $ , n %., contract industrial reali5at n 0145 ntre firma farmaceutic% Kabi Vetrum AB din Sto>holm (Suedia) i firma Genentech (S./.A.)(& !%$l%*$#' n !on(#ru%r $ d m%!roor,$n%(m mod%.%!$# &r%n %n,%n r% , n #%!'. ?nteresul medical pentru acest hormon const% n faptul c% absen"a lui din or#anism determin% apari"ia n$n%(mulu%, maladie care poate fi +%nd !$#' &r%n $dm%n%(#r$r d -ormon. @n mod normal, -ormonul d !r "# r um$n (care este un &ol%& &#%d con"in$nd 010 de $m%no$!%*%) este l$/or$# de c%tre ) (u#ur%l ,l$nd % &%#u%#$r . @ntruc$t are (& !%.%!%#$# d (& !% , sursa natural% de e!tra#ere a fost ,l$nd$ um$n' pro,enind de la !$d$+r , surs% care este foarte limitat% i deci s&au ob"inut cantit%"i foarte mici. Tratamentul cu hormon n ca5ul nanismului hipofi5ar implic% dou' %nC !)%% ('&#'mEn$l a c$te A m#. fiecare, ncep$nd de la B & ) ani, pe toat% perioada &u/ r#')%%, costul pentru un $n al tratamentului unui copil ridic$ndu&se la 03.333 dolari. <in fericire, tehnolo#ia A<4 r !om/%n$# a oferit o posibilitate a,anta oas% pentru producerea hormonului de cretere uman, m%rind ansa de a trata numeroi copii afecta"i de aceast% maladie. @n $&# or , dintr& un l%#ru de !ul#ur' /$!# r%$n', se ob"ine cantitatea de hormon care s&ar putea e!tra#e prin metodele anterioare pornind de la F3 d ,l$nd -%&o.%*$r . 1rocedeul industrial de sinte5% al hormonului de cretere uman se ba5ea5% pe utili5area unei tulpini de E. coli mod%.%!$#' prin tehnolo#ia A<4 recombinat.G n$ HCU a fost o/)%nu#' prin !om/%n$r $ m #od % !-%m%! cu cea n*%m$#%!' de sinte5% a A<4: &r%m$ &$r# $ , n % (care codific% aminoaci5ii 0 7 6?) a fost (%n# #%*$#' !-%m%! prin metoda .o(.o#r% (# r%lor, iar partea $ dou$ (corespun5%toare aminoaci5ilor 627010) a fost (%n# #%*$#' n*%m$#%!, utili5$nd ARNm (& !%.%! , n % HCU !$ m$#r%)' , iar r + r(#r$n(!r%&#$*$ ca en5im% pentru ob"inerea ADN!omplementar. 1entru a marca >n! &u#ul , n %, sinte5a chimic% a primei p%r"i a #enei a inclus i ataarea !odonulu% ATG, care specific% (%n# *$ m #%on%n %. @n felul acesta s&a asi#urat startul corect al sinte5ei #enei HC/ i etapa de d (&r%nd r de D&,$l$!#o*%d$*'.

1e de alt% parte, ADN! (%n# #%*$# pe modelul ARNm %*ol$# d%n ,l$nd$ &%#u%#$r' a fost la r$ndul s%u modificat n aa fel nc$t s% con"in% informa"ia #enetic% do$r pentru $m%no$!%*%% 627010 ai #enei HC/. @n acest scop, ADN! a fost -%drol%*$# cu n*%m$ d r (#r%!)% H$ III, care ac"ionea5% asupra( !+ n) % GGCC (%#u$#' n &r%m$ &$r# $ ADN!, e!act n *on$ !odon%lor care specific% sinte5a aminoaci5ilor 6?762. @n urma hidroli5ei apar dou' .r$,m n# de A<4c, unul m%! care se >nd &'r# $*', iar al doilea & cel m$r & corespun5%tor aminoaci5ilor 62 7 010, este!u&l$#, dup% &ur%.%!$r , cu prima parte a #enei HC/ sinteti5at% chimic. 1rin aceste opera"ii se a un#e n final la o/)%n r $ , n % >n#r ,% HCU. @n continuare, cu a utorul AND7l%,$* %, #ena este $#$"$#' + !#orulu% &BR G66 pre,%5ut cu re#iunea de control a o& ronulu% lac. A<4 recombinat astfel ob"inut este utili5at apoi la #r$n(.orm$r $ celulelor de E. coli. Celulele transformate produc #ena HC/ sunt i5olate i prelucrate pentru a produce substan"a proteic%.

PREPARATE DARMACEUTICE CU HORMON DE CRETERE UMAN


T%&ul d -ormon d !r "# r Hormonul de cretere deri,at din #landa pituitar% (pit&GH) Eetionil&hormon de cretere uman (met&rhGH) (Somatrem) Sur($A # -nolo,% D num%r $ !om r!%$l' D%rm$ &rodu!'#o$r Fabi 7etrum AG 4o,o 4ordis> Fabi 7etrum AG Genentech, ?nc. Fabi 7etrum AG 4o,o 4ordis> Genentech, ?nc. 0li 3illH and Co. Gio&Tehnolo#H General Ares Serono

Glande pituitare de C80SC=8E=4 la cada,re 4A4=8E=4 Tehnolo#ia A<4 recombinat prin bacteria E. coli Tehnolo#ia A<4 recombinat prin bacteria E. coli 1rotein% recombinat% produs% n celule animale (linie de celule deri,at% de la oarece) S=EAT=4=8E 18=T8=1?4 G04=T8=1?4 4=8<?T8=1?4 4/T8=1?4 H/EAT8=10 G?=&T8=1?4 S08=ST?E SA?I04

Somatotropina, sec,en"a natural% proteic% a hormonului de cretere uman (rhGH)

UTILI;AREA CLINIC A PREPARATELOR DARMACEUTICE CU HORMON DE CRETERE UMAN RECOMBINAT


@n continuare pre5ent%m unele informa"ii pri,ind &r%n!%&$l l %nd%!$)%% !l%n%! $l -ormonulu% d !r "# r um$n r !om/%n$# . A. Deficien n hormon de cretere/statur idiopatic mic

B. Sindromul Turner S%ndromul Turn r (# o m$l$d% >n#Eln%#'A m$% $l (A l$ . m % "% !$r (# !$u*$# d &% rd r $ &$r)%$l' ($u #o#$l' $ unu% !romo*om ( <u$l "% !$r$!# r%*$#' &r%n#r7o (!'d r $ !r "# r%% %n#r$u# r%n "% &o(#n$#$l A >n'l)%m .%n$l' m%!' $ $dul#ulu%A d *+ol#$r $ %n!om&l #' $ o+$r lor "% $ !$r$!# r lor ( <u$l ( !und$r &r !um "% &r%n $l# $nom$l%% .%*%! : C. Insuficiena renal cronic (I !" Copii care pre5int% aceast% insuficien"% renal% cronic% !r (! ,r u, probabil datorit% deficien"elor de metabolism. D. Deficiene de hormon de cretere la aduli i #$rstnici 2. Sindromul malnutri"iei i sindromul pierderii n #reutate %& 'lte indicai clinice ale rh%( # r$&%% $l (# r%l%#')%% . m %lor +%nd !'r%% r'n%lor "% $r(ur%lor

EDECTE ADVERSE ALE ADMINISTRRII HORMONULUI DE CRETERE UMAN RECOMBINAT


D nom n $d+ r( au fost obser,ate doar n ca5ul unui num%r mic de copii i au inclus: -%& r# n(%un $ !r$n%$n', %n#ol r$n)$ .$)' d ,lu!o*' i.orm$r $ d $n#%!or&% $n#%7-GH. $&$r%)%$ l u! m% %, dar nu s& a stabilit o corela"ie definit%. Hormonul de cretere a produs r # n)%$ ( mn%.%!$#%+' $ l%!-%d lor la pacien"ii adul"i, ceea ce a condus la !r "# r $ ,r u#')%% corpului, um.l$r $ $r#%!ul$)%%lor, $r#r$l,%% i alte simptome. Aceste simptome au fost trec%toare, disp%r$nd odat% cu r du! r $ do* lor de rhGH sau dup% ntreruperea tratamentului.

DORMULAREA PREPARATELOR DARMACEUTICE CU HORMON DE CRETERE UMAN RECOMBINAT


A!#%+%#$# $ produselor cu rhGH a fost e!primat% n /nit%"i ?nterna"ionaleJm# (UIHm,). E#$lonul sau (#$nd$rdul ini"ial stabilit n 0156 pentru preparatele&%#7-GH a fost e#al cu A /?Jm#. Standardul pentru produsele cu rhGH a fost de A,K /?Jm# p$n% n septembrie '((B. 0talonul curent, stabilit n ( &# m/r% 011?este e#al cu GA3 UIHm,. Ea oritatea formul%rilor curente se pre5int% sub form% de preparate l%o.%l%*$# care trebuie s% fie r !on(#%#u%# >n$%n# de %nC !#$r . 2ormul%rile liofili5ate includ de obicei 2 sau 03 m, de protein% biolo#ic acti,% ncorporat% ntr&un <!%&% n# care este constituit dintr&un #$m&on .o(.$#, ,l%!o!ol iJsau m$n%#ol.

1reparatele sunt r !on(#%#u%# de obicei cu $&' (# r%l' pentru in ec"ii n ,ederea unei sin#ure utili5%ri sau cu $&' (# r%l' sau (olu)% ($l%n' /$!# r%o(#$#%!'n ,ederea mai multor administr%ri. 8ecent a fost aprobat n ,ederea utili5%rii n S/A un preparat lichid cu rhGH (4/T8=1?4 AL, Genentech ?nc.) care con"ine 'M m# de protein% n #$m&on !%#r$# con"in$nd i &ol%(or/$# AM, . nol, !lorur' d (od%u.

OBINEREA SOMATOSTATINEI PRIN RECOMBINARE GENETIC GENERALITI: RSPINDIRE JN ORGANISMUL UMAN:


Som$#o(#$#%n$ a fost descris% ini"ial ca .$!#or -%&o#$l$m%! care %n-%/' l%/ r$r $ (om$#o#ro&%n % -%&o.%*$r (GH&8?H sau S8?H). /lterior somatostatina a fost identificat% i n &$n!r $(, unde este produs% de celule de #%& D %n(ul$r , la ni,elul tractului ,$(#ro%n# (#%n$l precum i n !r % r. 3a fel ca ma oritatea hormonilor cu (#ru!#ur$ &ol%& &#%d%!', somatostatina este l$/or$#' sub forma unui &r !ur(or cu ,r u#$# mol !ul$r'relati, m$r , care se transform% n cele dou' .orm $!#%+ ale somatostatinei (cu 0? i respecti, 65 de $m%no$!%*%).

STRUCTURA CHIMIC
Somatostatina este un -ormon lo!$l care se pre5int% sub dou% forme acti,e !%!l%! : & cu 'B aminoaci5i (tetradecapeptid) & cu A+ aminoaci5i Somatostatina 'B
S S

Ala& GlH& CHs& 3Hs& Asn& 1he& 1he& Trp& 3Hs& Thr& 1he& Thr& Ser& CHs

Somatostatina A+
Ser&Ala&Asn&Ser&Asn&1ro&Ala&Eet&Ala&1ro&Ar#&Glu&Ar#&3Hs&Ala&GlH& &CHs&3Hs&Asn&1he&1he&Trp&3Hs&Thr&1he&Thr&Ser&CHs

S S

2orme acti,e ale somatostatinei (S8?H)

ACIUNI BIOLOGICE I DARMACOLOGICE


Som$#o(#$#%n$ -%&o#$l$m%!' prin ac"iune paracrin% modul $*' ( !r )%$ unor -ormon% sinteti5a"i de c%tre -%&o.%*'. Astfel, somatostatina din hipotalamus%n-%/' l%/ r$r $ -ormonulu% d !r "# r -%&o.%*$r (hormonul somatotrop hipofi5ar, STH, GH). Tot prin ac"iune paracrin% (om$#o(#$#%n$ &$n!r $#%!' %n-%/' ( !r )%$ de ,lu!$,on si %n(ul%n' precum si ( !r )%%l <o!r%n ale pancreasului. 3a ni,elul #r$!#ulu% ,$(#ro%n# (#%n$l, somatostatina %n-%/' secre"ia de ,$(#r%n', de $!%d !lor-%dr%!, & &(%n': 3a ni,elul !r % rulu% cele dou% neuropeptide acti,e: somatostatina 'B i somatostatina A+ au ac"iuni biolo#ic mai pu"in cunoscute (probabil can uro#r$n(m%)'#or%)

OBINEREA SOMATOSTATINEI PRIN BIOTEHNOLOGIE


I*ol$r $ somatostatinei din hipotalamus sau din alte "esuturi este deosebit de d%.%!%l'9 Guillemin (descoperitorul acestui hormon) a trebuit s% prelucre5eCum'#$# d m%l%on d !r % r d o$%e pentru a ob"ine 0 m, de somatostatin%. @n urma cercet%rilor efectuate de colecti,ul condus de Guillemin, care au stabilit (#ru!#ur$ &r%m$r' $ (om$#o(#$#%n % (cei 0? $m%no$!%*% constituti,i), s&a dedus (#ru!#ur$ , n % (om$#o(#$#%n %, n ba5a !-%+$ l n) lor (#$/%l%# d !odul , n #%!. Trebuie preci5at c% & n#ru o $num%#' ( !+ n)' de aminoaci5i se pot formula m$% mul# (#ru!#ur% & n#ru , n$ !or (&un*'#o$r , ntruc$t !odul , n #%!este d , n r$#, iar unul i $! l$"% $m%no$!%d poate fi !od%.%!$# de m$% mul)% !odon%. @n acest ca5, $l , r $ !odon%lor s&a f%cut pe ba5a unor o/( r+$)%% <& r%m n#$l , care au preci5at &r . r%n)$ (%(# mulu% ! lul$r d )& coli d $ <&r%m$ $num%)% !odon%. I#$9ur$ i colaboratorii au (%n# #%*$# , n$ (om$#o(#$#%n % din 5 /lo!ur% d ol%,od o<%nu!l o#%d mono!$# n$r o/)%nu# prin m #od$

.o(.o#r% (# r%lor. Sinte5a a inclus i ataarea nucleotidelor corespun5% toare pentru situsul en5imei de restric"ie 0co 8? i nucleotidele codonului de start (ATG), iar la !$&'#ul , n % s&au ad%u#at nucleotidele pentru do% !odon% d (#o&, plus nucleotidele pentru (%#u(ul n*%m % d r (#r%!)% B$m HI. Gena asamblat% a fost cuplat% de + !#orul d <&r%m$r construit din plasmida &BR G66 i elementele de re#la ale o& ronulu% lac. Or% n#$r $ !or !#' $ , n % a fost asi#urat% de e!isten"a n ,ector a dou' !$& # !o%*%+ , primul format din nucleotide ce constituie Cum'#$# d%n (%#u(ul en5imei E!o RI, iar al doilea din nucleotidele specifice pentru um%tate din situsul en5imei B$m HI. Cu A<4 recombinat astfel ob"inut s&a f%cut #r$n(.orm$r $ celulelor de E. coli. ?n celulele transformate se sinteti5ea5% (om$#o (#$#%n$ .u*%on$#' cu 7,$l$!#o*%d$*$. Tratarea cu BrCN a acestui comple! i5olat din celule, permite ob"inerea somatostatinei pure, care s&a do,edit a fi, din punct de ,edere structural i biolo#ic, identic% cu hormonul produs de hipotalamusul uman. 8eferitor la ob"inerea somatostatinei umane cu a utorul bacteriilor modificate, este de men"ionat c% n acest ca5 s&a reuit s% se do,edeasc% pentru &r%m$ d$#' c% o #en% uman%, &ro% !#$#' i sinteti5at% de om, se poate <&r%m$ !or !# i eficient ntr&un (%(# m /$!# r%$n.

PRODUSE DARMACEUTICE CU SOMATOSTATIN


<atorit% faptului c% (om$#o(#$#%n$ %n-%/' ( !r )%$ -ormonulu% d !r "# r , a %n(ul%n % i a ,lu!$,onulu%, ea este din ce n ce mai uti li5at% ca un a#ent terapeutic eficace n #r$#$m n#ul $!rom ,$l% %, &$n!r $#%# % $!u# i n special a diabetului insulino&dependent. Eedicamentul STILAMIN, comerciali5at de firma S rono, con"ine $! #$# d (om$#o(#$#%n$ 0?, un # #r$d !$& &#%d !%!l%! ob"inut (%n# #%!, %d n#%! !$ (#ru!#ur' i $!)%un cu (om$#o(#$#%n$ ndo, n'. 0ste indicat n #r$#$m n# !ur$#%+ n - mor$,%% ( + r cau5ate de ul! r ,$(#r%! i duod n$l sau +$r%! (o.$,% n , hemora#ii se,ere care nso"esc,$(#r%#$ $!u#' ro*%+' sau ,$(#r%#$ - mor$,%!' i n tratament &ro.%l$!#%! pentru &r + n%r $ !om&l%!$)%%lor &o(#7o& r$#or%% di n !-%rur,%$ &$n!r $#%!'. Ca tratament $dCu+$n# este folosit n ! #o$!%do*$ d%$/ #%!'.