You are on page 1of 3

JANUARSKIISPITNIROK2012/13

21.01.2013

MASTERTESTAIZPREDMETAKOMPJUTERIZOVANASTOMATOLOGIJA
1. Osnovu menadmenta savremenih stomatolokih ordinacija ini (zaokruite taan dogovor): a. Stomatolokikartonuelektronskomformatu b. Softverzavoenjezubotehnikihlaboratorija c. Softverzakompjuterskodizajniranjevirtuelnihmodelazubnihnadoknada 2. Kompjuteriuendodoncijimodudasekoristeusledeesvrhe: A B C D E 3. Intraoralnistatusobuhvatasledeefotografije: A B C d 4. Komponenteekspertnihsistemasu: A B C 5. Haptikiureajipruajumogunostkorisnicimada(zaokruitetaanodgovor): a. Dizajnirajuvirtuelnemodelazubnihnadoknada b. Pomoukompjuteradoiveoseajdodirauvirtuelnomokruenju c. Kontroliumainskuizraduzubnihnadoknada
1

JANUARSKIISPITNIROK2012/13

21.01.2013

6. Kompjuterskisoftverikojisekoristeuokvirudijagnostikihprocedurauortopedijivilica pruajumogunost(zaokruitetaanodgovor): a. Analizeprofilnogtelerendgensnimka b. Predvianjarastapacijenta c. Predvianjaishodahirurkekorekcijepoloajavilica d. Sviodgovorisutani 7. Zainstrumentalnoodreivanjebojezubakoristese(zaokruitetaneodgovore): a. Kljuevizaodreivanjeboje b. Kolorimetri c. Koloratlasi d. Spektrofotometri e. Digitalnekamere f. Hibridniureaji 8. Tehnikefunkcionisanjamainskeobradesu: a. Kopirfrezovanje b. Kompjuteromvoenaizrada c. Kompjuteromvoenodizajniranjeiizrada(praviCADCAMsistemi) 9. Koje od prikazanih materijala je mogue obraivati pomou komercijalno dostupnih ureajazakopirfrezovanje(zaokruitetaanodgovor): a. Zlato b. Baznelegure c. Titian d. Cirkonijakeramiku e. Vetakesmole 10. KonvencionalnastomatologijauodnosunaCAD/CAMsistememoedakoristi(zaokruite taanodgovor): a. Veibrojmaterijala b. Istematerijale c. Manjibrojmaterijala
2

JANUARSKIISPITNIROK2012/13

21.01.2013

11. Zaintraoralnu3Ddigitalizaciju(skeniranje)najboljejepreparisatizubsa(zaokruitetaan odgovor): a. Supragingivalnomdemarkacijom b. Subgingivalnomdemarkacijom c. Gingivalnomdemarkacijom d. Bilokojomvrstomdemarkacije 12. U odnosu na nain prikupljanja digitalizovanih podataka metode 3D digitalizacije (skeniranja)mogudabudu(zaokruitetaneodgovore): a. Mehanike b. c. d.

Optike Kombinovane Sviodgovorisutani

13. Osnovna razlika izmeu CerecAC i CerecOMNICAM ureaja je (zaokruite taan odgovor): a. Nainakvizicije(prikupljanja)digitalizovanihpodataka b. Vrstaemitovanihlaserskihzraka c. Okruenjeukomesevridigitalizacija d. Sviodgovorisutani


VRSTA AKTIVNOSTI BODOVI PREDISPITNE AKTIVNOSTI ISPIT

UKUPANBROJBODOVA ZAVRNAOCENA
3