You are on page 1of 6

DEFINISI PEMBELAJARAN KOLABORATIF

Bould dan Felletti (1991) mendefinisikan sebagai satu pendekatan yang membabitkan kumpulan untuk menyelesaikan masalah dan merangsang pembelajaran kendiri.

John Myers (1991) pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran

Ciri-ciri
Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid
cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama.

Perkongsian kuasa antara guru dan murid


empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru, menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan seperti

menggunakan pengurusan grafik.

Guru sebagai mediators


bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru.

Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat


sesama rakan sebaya dan guru.

Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual.

Kesedaran akauntabiliti individu. Hasil secara individu. Guru sebagai fasilitator Melatih pelajar mengamalkan sikap berdikari dan berfikiran kritis. Mewujudkan terbentuknya hubungan sosial yang lebih akrab dalam sesebuah kumpulan

Memberi peluang kepada para pelajar untuk berbincang dan bertukartukar fikiran serta menghasilkan idea baru.

AKTIVITI YANG BOLEH DILAKUKAN IALAH

Simulasi
Permainan Perbincangan

Projek
Ujikaji

Bil 1.

Dalam Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Kolaboratif Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran Pelajar-pelajar merunding dan meng-organisasi usaha sendiri. Aktiviti kumpulan dipantau oleh guru. Jika timbul persoalan, soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan.

2.

Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Guru memantau, mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu.

3.

4.

Pelajar dikehendaki menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai.