You are on page 1of 1

Hanapin sa hanay B ang mga salitang kasingkahulugan ng mga salita sa Hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

Hanay A 1. Kaalaman 2. Proseso 3. Kumpanya 4. Pahayagan 5. Nakaugalian 6. Tagpo 7. Ipaalala 8. Nadaragdagan 9. Bahagi 10. opisina Hanay B a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Parte Peryodiko Tuluy-tuloy na serye ng mga pagbabago na nagaganap alinsunod sa isang tiyak na paraan Karunungan Samahan ng mga tao para sa isang negosyo Ipagunita Nakagawian Pagkikita sa isang tiyak na panahon o pook Silid o gusaling gingamit para sa trabaho o negosyo napupunuan