You are on page 1of 25

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Auditul Stocurilor

Pintea Ana-Maria Serban Andra Stefania Grupa 94 ! Seria C

"UCURESTI #$%% CUPRINS Intr&du'ere(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() %( STOCURI (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4 %(%( Definitie(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4 %(#( Cate*&rii de +t&'uri((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4 #( AUDITUL STOCURILOR(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, #(% Pr&'eduri prea-abi-e a+i+tarii -a in.entar(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, #(# Obie'ti.e a-e auditu-ui +t&'uri-&r(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, #() Prin'ipii a-e auditu-ui +t&'uri-&r(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/ )( PROCEDURI APLICATE IN AUDITAREA STOCURILOR((((((((((((((((((((((((/ )(% Etape-e p-anifi'arii de auditare a +t&'uri-&r((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0 )(# P-anifi'area pr&'eduri-&r de auditare a +t&'uri-&r((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0 4( METODE DE E1ALUARE A IESIRILOR DIN STOC(((((((((((((((((((((((((((((((((( 4(%( F&r2u-a FIFO(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 4(#( F&r2u-a '&+tu-ui 2ediu p&nderat((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 4()( Trata2ent '&ntabi- a-ternati.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%$ ,( STUDIU DE CA3(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%# /( ANE4E(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()% "I"LIOGRAFIE((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

INTRODUCERE Auditu- repre5inta e6a2inarea de 'atre per+&ane fi5i'e +au 7uridi'e! -e*a- abi-itate! nu2ite audit&ri! a fide-itatii inre*i+trari-&r '&ntabi-e! finan'iare +i fi+'a-e! a pr&bitatii +i 'redibi-itatii tran5a'tii-&r e'&n&2i'e a unei entitati( Auditul are ca obiective principale : - ref-e'tarea i2a*inii fide-e a +ituatiei patri2&niu-ui +i a re5u-tate-&r finan'iare in bi-antu'&ntabi- +i in '&ntu- de pr&fit +i pierdere 8 - e6pri2area unei &pinii! de a +ti da'a +ituatii-e finan'iare pre5inta & i2a*ine fide-a a afa'eri-&r a*entu-ui e'&n&2i' -a data bi-antu-ui +i a re5u-tate-&r pentru e6er'itiu- finan'iar in'9eiat! 'u re+pe'tarea -e*i-&r in .i*&are +i a pra'ti'i-&r din tara in 'are a*entu- e'&n&2i' i+i are +ediu- 8 - 2entinerea 'a-itatii +i '&erentei +i+te2u-ui '&ntabi-! a+tfe- in'at +a a+i*ure 'ertitudinea ref-e'tarii in bi-ant +i in '&ntu- de pr&fit +i pierdere! in 2&d '&re't! +in'er +i '&2p-et a patri2&niu-ui! a +ituatiei finan'iare +i a re5u-tate-&r e6er'itiu-ui 8 - i2bunatatirea uti-i5arii inf&r2atiei '&ntabi-e 8 - apre'ierea perf&r2ante-&r +i a efi'ientei +i+te2e-&r de inf&r2are +i &r*ani5are( Pe ba5a pr&'eduri-&r +i te+te-&r pe 'are -e '&n+idera ne'e+are! audit&ru- deter2ina +i ana-i5ea5a ri+'uri-e 'are p&t '&ntribui -a e6pri2area unei &pinii ne'&re+pun5at&are in rap&rtude audit(

1. 1.1. Stocuri-definitie

STOCURI

In e'&n&2ie! n&tiunea de +t&' are d&ua +fere de 'uprindere! +i anu2e: %- in +en+ *enera-! +t&'u- repre5inta 'antitatea de a'ti.e 2ateria-e +i finan'iare e6i+tente -a un 2&2ent dat intr-& unitate patri2&nia-a +i #- in +en+ re+tran+! +t&'u- repre5inta un an+a2b-u de 2aterii pri2e! 2ateria-e et'( de+tinate pr&du'tiei! re+pe'ti. de +e2ifabri'ate! pr&du+e finite! 2arfuri et'( de+tinate .an5arii In +en+ -ar*! +t&'uri-e +unt! '&nf&r2 definirii din Standard! e-e2ente 'e 'uprind t&ate a'ti.e-e a'9i5iti&nate pentru : - re.an5are;in'-u+i. terenuri +i 2i7-&a'e fi6e! in 'a5u- intreprinderi-&r 'e au 'a &bie't de a'ti.itate '&2ertu- 'u a+tfe- de a'ti.e< 8 - a fi f&-&+ite -a &btinerea de a'ti.e in +'&pu- .an5arii! t&ate a'e+tea in '&nditii-e de+fa+urarii n&r2a-e a a'ti.itatii intreprinderii( 1.2. Categori de stocuri C&nf&r2 'i'-u-ui de e6p-&atare 'e e+te inf-uentat de +pe'ifi'u- a'ti.itatii de+fa+urate! in 'ate*&ria +t&'uri-&r +e in'-ud: marfurile! re+pe'ti. bunuri-e pe 'are unitatea patri2&nia-a -e 'u2para in .ederea re.an5arii +au pr&du+e-e predate +pre .an5are 2a*a5ine-&r pr&prii8 materiile prime 'are parti'ipa dire't -a fabri'area pr&du+e-&r +i +e re*a+e+' in pr&du+u- finit inte*ra- +au partia-! fie in +tarea -&r initia-a! fie tran+f&r2ata8 materialele consumabile ;2ateria-e au6i-iare! '&2bu+tibi-i! 2ateria-e pentru a2ba-at! pie+e de +'9i2b! +e2inte +i 2ateria-e de p-antat! fura7e +i a-te 2ateria-e '&n+u2abi-e< 'are parti'ipa +au a7uta -a pr&'e+u- de fabri'atie +au de e6p-&atare fara a +e re*a+i! de re*u-a! in pr&du+u- finit! produsele, re+pe'ti.: - +e2ifabri'ate-e, prin 'are +e inte-e* pr&du+e-e a- 'ar&r pr&'e+ te9n&-&*i' a f&+t ter2inat intr-& +e'tie ;fa5a de fabri'atie< +i 'are tre' in '&ntinuare in pr&'e+u- te9n&-&*i' a- a-tei +e'tii ;fa5e de fabri'atie< +au +e -i.rea5a terti-&r! - pr&du+e finite! adi'a pr&du+e-e 'are au par'ur+ in intre*i2e fa5e-e pr&'e+u-ui de fabri'atie +i u 2ai au ne.&ie de pre-u'rari -teri&are in 'adru- unitatii! 4

putand fi dep&5itate in .ederea -i.rarii +au e6pediate dire't '-ienti-&r! - pr&du+e-e re5idua-e! 2ateria-e-e re'uperabi-e +au de+euri-e ani2a-e-e +i pa+ari-e a2ba-a7e-e! 'are in'-ud a2ba-a7e-e ref&-&+ibi-e! a'9i5iti&nate +au fabri'ate! de+tinate pr&du+e-&r .andute +i 'are! in 2&d te2p&rar! p&t fi pa+trate de terti! 'u &b-i*atia re+tituirii in '&nditii-e pre.a5ute in '&ntra'te pr&du'tia af-ata in 'ur+ de e6e'utie! pre'u2 +i 2ateria-e-e +i a-te '&n+u2abi-e de+tinate uti-i5arii in pr&'e+u- de pr&du'tie(

AUDITAREA STOCURI!OR

2.1 Proceduri prealabile asistarii la inventar Se identifi'= diferite-e 'ate*&rii de +t&'uri >n fun'?ie de a'ti.itatea inteprinderii: 2=rfuri! 2aterii pri2e! >n 'ur+ de fabri'a?ie! pr&du+e finite( Se pre'i5ea5= da'= in.entaru- fi5i' pri.e@te t&ate 'ate*&riie de +t&'uri! >n inte*ra-itatea -&r +au prin +&nda7( An pra'ti'= +&'ietatea nu p&ate pr&'eda -a in.entarierea prin +&nda7 da'= >n 'ur+u anu-ui nu a ?inut e.iden?a prin 2et&da in.entaru-ui per2anent( Se pre'i5ea5= data 'Bnd +-a efe'tuat in.entaru- fi5i' @i +e '&nfrunt= 'u date-e >nre*i+trate >n '&nturi -a +fBr@itu- anu-ui adu'Bnd a7u+t=ri-e ne'e+are >n fun'?ie de &pera?ii-e dintre data in.entariu-ui @i data >n'9iderii( Se .erifi'= da'= intreprinderea a reda'tat @i a adu+ -a 5i & pr&'edur= +'ri+= de in.entar anua-8 +e identifi'= pun'te-e +-abe 'are ar putea fi a2e-i&rate( 2.2. Obiective ale auditului stocurilor Obie'ti.u- auditarii +t&'uri-&r i- repre5inta ana-i5area +i e.a-uarea! uti-i5and te9ni'i +i pr&'edee +pe'ifi'e! in +'&pu- &btinerii de d&.e5i! nu2ite pr&be de audit! pe ba5a 'ar&ra +e ate+ta +i +e 'ertifi'a d&'u2ente-e +i e.idente-e! +i+te2u- '&ntabi- in an+a2b-u in inre*i+trarea +i ur2arirea +t&'uri-&r de bunuri a-e unei entitati(( Din pun't de .edere a- auditu-ui! +i+te2ude '&ntr&- intern redu'e -u'rari-e de rutina! .erifi'ari-e 2e'ani'e a+upra t&ta-i5ari-&r '&ntabi-e +i i2p-i'a rati&na2entu- +i 7ude'ata! a''entuarea e6a2enu-ui de an+a2b-u! ana-i5a! e.a-uarea ,

+i +&nda7u- +tati+ti'( Audit&ru- trebuie +a p-anifi'e +i +a de+fa+&are un an*a7a2ent de audit 'u & atitudine de +'epti'i+2 pr&fe+i&na-! ad2itand 'a p&t e6i+ta i2pre7urari in 'are +ituatii-e finan'iare +a fie denaturate in 2&d +e2nifi'ati.( Auditarea +t&'uri-&r i2p-i'a 2a+urarea perf&r2antei prin pri+2a 'e-&r C )E D : - e'&n&2i'itate - efi'ienta - efi'a'itate E'&n&2i'itatea - pre+upune 'a un &bie'ti. dat +a fie atin+ prin 2ini2i5area '&+turi-&rintrari-&r! dar 'u '&nditia re+pe'tarii 'a-itatii( Efi'ienta E repre5inta rap&rtu- dintre '&+turi ;intrari< +i re5u-tate ;ie+iri< Efi'a'itatea E pre+upune 2a6i2i5area re5u-tate-&r ;ie+iri-&r< '&2parati. 'u intentii-e +i 'u &bie'ti.e-e pr&pu+e 2.3. Principii in auditarea stocurilor In auditarea +t&'uri-&r trebuie+' re+pe'tate t&ate prin'ipii-e 'are +tau -a ba5a auditu-ui fina'iar: - e69au+ti.itatea;inte*ra-itatea< - t&ate &peratiuni-e 'are pri.e+' +t&'uri-e +unt inre*i+trate in '&ntabi-itate pe ba5a d&'u2ennte-&r 7u+tifi'ati.e - rea-itatea - t&ate e-e2ente-e din e.idente-e '&ntabi-e +a '&re+punda 'u 'e-e identifi'ate fi5i' - '&re'ta inre*i+trare in '&ntabi-itate +i '&re'ta pre5entare in '&nturi-e anua-e a &peratiuni-&r!adi'a e-e trebuie +a fie: '&ntabi-i5ate in peri&ada '&re+pun5at&are! ur2arindu-+e re+pe'tarea independentei e6er'itiu-ui finan'iar! +a fie '&re't e.a-uate! ur2arindu-+e re+pe'tarea re*u-i-&r +i prin'ipii-&r '&ntabi-e +i a 2et&de-&r de e.a-uaare a +t&'uri-&r! +a fie '&re't t&ta-i5ate! a+tfe- in'at +a -i +e a+i*ure & pre5entare in '&nturi-e anua-e '&nf&r2a 'u re*u-i-e in .i*&are

". #ROCEDURI A#!ICATE IN AUDITAREA STOCURI!OR P-anifi'area -u'r=ri-&r de audit '&ntribuie -a a'&rdarea unei aten?ii 'u.enite 'e-&r 2ai i2p&rtante dire'?ii a-e auditu-ui! deter2inarea pr&b-e2e-&r p&ten?ia-e @i e6e'utarea rapid= a /

-u'r=ri-&r( P-anifi'area de a+e2enea a7ut= -a reparti5area efi'ient= a -u'r=ri-&r per+&na-u-ui -uBnd >n '&n+iderare -u'r=ri-e e6er'itate de a-?i audit&ri @i e6per?i(

3.1 Etapele planificarii de auditare a stocurilor: etapa preliminara-adunarea +i e.a-uarea initia-a a inf&r2atii-&r de+pre entitate! e.a-uarea pre-i2inara a +i+te2u-ui '&ntabi- +i de '&ntr&- intern! definirea &bie'ti.e-&r deta-iate! pe tipuri de +t&'uri! e.a-uarea initia-a a re+ur+e-&r ne'e+are +i +tabi-irea 'a-endaru-ui de -u'ru etapa de planificare E e-ab&rarea p-anu-ui de audit! +tabi-irea -e*aturii 'u entitatea auditata! int&'2irea pr&*ra2u-ui de audit 'a parti '&2p&nente a-e p-anu-ui de audit! apr&barea a'e+tuia etapa de lucru in teren- '&-e'tarea +i e.a-uarea pr&be-&r! prin efe'tuarea in.entare-&r pe teren! reda'tarea un&r '&n'-u5ii initia-e! referit&are -a dep&5itarea pr&du+e-&r! +tarea -&r fi5i'a! '&nditii-e de dep&5itare etapa raportarii- pr&ie'tarea +i ana-i5a '&n'-u5ii-&r! reana-i5area! apr&barea +i etapa de post raportare- +upra.e*9erea i2pa'tu-ui pe 'are i- are a+upra entitatii pub-i'area re5u-tate-&r auditate( 3.2 Procedee de culegere a probelor de audit al stocurilor 3.2.1 E6a2enu- d&'u2entar E e+te 'e- 2ai fre'.ent uti-i5at in auditare! '&n+ta in apr&pierea +i ana-i5a un&r &peratiuni! pr&'edee +au fen&2ene e'&n&2i'e pe ba5a d&'u2ente-&r 7u+tifi'ati.e 'are -e ref-e'ta pentru a +tabi-i rea-itatea! -e*a-itatea +i efi'ienta a'e+t&ra( 3.2.2. E6a2inarea fapti'a a< b< '< d< In.entarierea E6perti5a te9ni'a - +e re'ur*e -a +er.i'ii-e un&r +pe'ia-i+ti din d&2eniu- te9ni'! et'( Ob+er.area dire'ta - ur2arirea -a fata -&'u-ui a 2&du-ui de de+fa+urarea a 2un'ii in In+pe'tia fi5i'a - e6a2inarea a'ti.e-&r! '&ntr&-u- -i+te-&r de in.entariere 0

diferite +e'tii

Pr&'eduri-e ap-i'ate in auditarea +t&'uri-&r pre+upun: - .i5itarea -&'uri-&r +i efe'tuarea in&pinata a anu2it&r te+te! de e6e2p-u &b+er.area +t&'uri-&r in -&'uri-e in 'are parti'iparea audit&ru-ui nu a f&+t dinainte anuntata - in.entarierea fi5i'a a +t&'uri-&r +a fie fa'uta -a & data apr&piata de fine-e e6er'itiu-ui - efe'tuarea de pr&'eduri ana-iti'e! de e6e2p-u e6a2inarea +&-duri-&r initia-e 'antitati. +i .a-&ri'! a intrari-&r +i ie+iri-&r de pr&du+e in de'ur+u- peri&adei auditate! .erifi'area 2i+'ari-&r de +t&'uri pe peri&ada auditata( - '&2pararea .a-&rii de intrare +au '&ntabi-a 'u .a-&area +tabi-ita pe ba5a in.entarierii +t&'uri-&r - +e .erifi'a da'a in 'a5u- un&r diferente '&n+tatate in 2inu+ intre .a-&area de in.entar +i .a-&area de intrare au f&+t inre*i+trate in '&ntabi-itate! diferente-e in p-u+ nu +e inre*i+trea5a in '&ntabi-itate! a'e+te e-e2ente 2entinandu-+e -a .a-&area -&r de intrare +au -a .a-&area '&ntabi-a ( - +e .erifi'a da'a au f&+t '&n+ituite pr&.i5i&ane in 'a5u- e6i+tentei un&r +t&'uri .e'9i de*radate - re5u-tat a- .erifi'arii +&-du-ui de +t&'uri pe .e'9i2i - +e .erifi'a bunuri-e 'are au in de 'ur+u- peri&adei auditate & 2i+'are -enta +au +unt fara 2i+'are - audit&ru- trebuie +a 'a-'u-e5e indi'at&ri de *e+tiune 'u2 ar fi : 1ite5a de r&tatie a +t&'uri-&r F CAGSt&' 2ediu *-&ba- unde St&'u- 2ediu *-&ba- F ;Si HSf<G#

$. %ETODE DE E&A!UARE A IESIRI!OR DIN STOC .1 !or"ula !#!O: F&r2u-a FIFO pre+upune 'a pri2e-e e-e2ente 'u2parate +unt 'e-e 'are +e .and pri2e-e +i prin ur2are! e-e2ente-e 'are ra2an in +t&' -a +far+itu- peri&adei +unt 'e-e 'are au f&+t 'u2parate +au pr&du+e 'e- 2ai re'ent( De'i! f&r2u-a pri2a intrare-pri2a ie+ire are in .edere prin'ipiu- p&tri.it 'aruia +t&'uri-e ie+ite din *e+tiune +e e.a-uea5a -a '&+tu- pri2u-ui -&t intrat! re+pe'ti. a 'e-ui 2ai .e'9i -&t +au +&rti2ent( Dupa epui5area a'e+tuia! e.a-uarea +e fa'e -a '&+tu- ur2at&ru-ui -&t!in &rdine 'r&n&-&*i'a( St&'u- de -a +far+itu- peri&adei e+te '&n+tituit din e-e2ente-e de +t&' 'e-e 2ai re'ente(Met&da +e ap-i'a 'u +u''e+! in 'adru- unitati-&r 'u & *a2a +&rti2enta-a di.er+ifi'ata +i in peri&ade in 'are e6i+ta & re-ati.a +tabi-itate a preturi-&r(

In '&nditii-e 're+terii preturi-&r! f&-&+irea 2et&dei are 'a efe't: - e.a-uarea ie+iri-&r a- '&+turi-e 'e-e 2ai +'a5ute8 - e.a-uarea +t&'uri-&r fina-e -a preturi-e 'e-e 2ai 2ari8 - & 2a7&rare a pr&fitu-ui din e6p-&atare +i a i2p&5itu-ui aferent( In '&nditii-e +'aderii preturi-&r! f&-&+irea 2et&dei are 'a efe't: - ie+iri-e +unt e.a-uate -a preturi-e 'e-e 2ai 2ari8 - +t&'uri-e +unt e.a-uate -a preturi-e 'e-e 2ai 2i'i8 - redu'erea pr&fitu-ui! a i2p&5itu-ui pe pr&fit +i afe'tarea ne+e2nifi'ati.a a tre5&reriei( Avanta$ele aplicarii "etodei !#!O: -e.a-uarea +t&'u-ui fina- +e fa'e -a 'e-e 2ai re'ente preturi ;2ai rea-i+te< +i p&ate fi 2ai u+&r '&ne'tat -a .a-&ri-e a'tua-e8 - e+te u+&r de 'a-'u-at8 - e+te 2et&da re'&2andata de IAS #( %e&avanta$ele aplicarii "etodei !#!O: In peri&ada +'9i2barii rapide de preturi! pr&fituri-e p&t fi +uprae.a-uate fata de '&+turi-e 'urente! dat&rita faptu-ui 'a ie+iri-e +unt e.a-uate -a '&+t i+t&ri'! iar .enituri-e din .an5ari +unt e.a-uate -a '&+turi 'urente8 Tendinta intreprinderi-&r de a 2a7&ra preturi-e de .an5are & data 'u 're+terea '&+turi-&r de a'9i5itie! indiferent de faptu- 'a une-e +t&'uri +-ar putea +a fie a'9i5iti&nate inainte de 're+terea preturi-&r( .2 !or"ula costului "ediu ponderat: F&r2u-a '&+tu-ui 2ediu p&nderat pre+upune deter2inarea '&+tu-ui fie'arui e-e2ent! in fun'tie de 2edia p&nderata a '&+turi-&r e-e2ente-&r +i2i-are e6i+tente in +t&' -a in'eputuperi&adei +i a e-e2ente-&r 'u2parate +au pr&du+e in 'ur+u- peri&adei( St&'u-ui fina- i +e atribuie '&+tu- 2ediu p&nderat 'a-'u-at(C&+tu- 2ediu p&nderat p&ate fi deter2inat peri&di' +au &'a5ia re'eptiei fie'arei n&i -i.rari -a dep&5it(M&2entu- 'and +e 'a-'u-ea5a '&+tu- 2ediu p&nderat e+te deter2inat de +ituatia parti'u-ara a intreprinderii( C&+tu- 2ediu p&nderat +e deter2ina '&nf&r2 re-atiei: C2pFSi. H I. G Si' H I'! in 'are: Si. - +t&'u- -a in'eputu- peri&adei! e6pri2and .a-&ri8 I. - intrari-e din 'ur+u- peri&adei! e6pri2ate .a-&ri'8 Si' - +t&'u- -a in'eputu- peri&adei! e6pri2at 'antitati.8 I' - intrari-e din 'ur+u- peri&adei! e6pri2ate 'antitati.( 9

In fun'tie de '&+tu- 2ediu p&nderat +e deter2ina .a-&area ie+iri-&r! fie peri&di' ;-a +far+it de -una<! fie dupa re'eptia fie'arui -&t '&nf&r2 re-atiei: 1eFI 6 C2p! in 'are: 1e - .a-&area ie+iri-&r +i I - 'antitatea ie+ita Aea+ta 2et&da e+te 'e- 2ai fre'.ent uti-i5ata in 'a5u- +t&'uri-&r 'u2parate -a preturi diferite! iar in '&ntabi-itate +t&'uri-e nu +unt indi.idua-i5ate in fun'tie de '&+tu- de a'9i5itie +au de pr&du'tie a- fie'arui -&t( E.a-uarea +t&'uri-&r! f&-&+ind f&r2u-a '&+tu-ui 2ediu p&nderat! +e fa'e a+tfe-: - intrari-e de +t&'uri +unt diferentiate -a '&+tu- de a'9i5itie +au de pr&du'tie a- fie'arei apr&.i5i&nari8 - ie+iri-e de +t&'uri +e e.identiea5a -a '&+tu- 2ediu p&nderat! deter2inat fie dupa fie'are -&t intrat +au ie+it! fie -unar! tri2e+tria- +au anua-8 - +t&'u- fina- e.a-uat -a '&+tu- 2ediu p&nderat( Met&da nu per2ite e.a-uarea e6a'ta a ie+iri-&r din 'ur+u- peri&adei! in +'9i2b atun'i 'and e.a-uarea +e fa'e dupa fie'are ie+ire! 'a-'u-e-e +unt 2u-t 2ai e6a'te(Met&da +e p&ate uti-i5a 'u +u''e+ in 'a5u- &r*ani5arii '&ntabi-itatii +t&'uri-&r dupa 2et&da in.entaru-ui inter2itent( Avanta$ele aplicarii "etodei C'P: - ni.e-ea5a pr&fituri-e! uti-i5and & 2edie a .a-&ri-&r +t&'uri-&r initia- +i fina-8 - tinde +a anu-e5e efe'te-e 're+terii +au de+'re+terii preturi-&r! de&are'e '&+tu- +t&'u-ui fina- 'a-'u-at '&nf&r2 a'e+tei 2et&de e+te inf-uentat de t&ate preturi-e p-atite pe par'ur+uanu-ui +i de '&+tu- +t&'u-ui initia-8 -re-ati. u+&r de 'a-'u-at8 -2et&da re'&2andata de IAS #( %e&avanta$ele aplicarii "etodei C'P: Fiind & 2edie p&nderata! e6i+ta ri+'u- 'a .a-&area +t&'uri-&r +a fie def&r2ata prin p&nderare! putand afe'ta pr&fitabi-itatea +i .a-&ri-e din +ituatii-e finan'iare8'&+tu- unitar a+t&'uri-&r nu .a fi identi' 'u 'e- 2enti&nat in fa'turi-e furni5&ri-&r8'a-'u-e-e +unt u+&are dar ne'e+ita ti2p +i trebuie fa'ute! a.andu-+e in .edere a'uratetea re5u-tatu-ui ;uti-i5and 2ai 2u-te 5e'i2a-e<8 pentru deter2inarea .enitu-ui +i -uarea un&r de'i5ii +unt 2ai re-e.ante preturi-e rea-e( .3 (rata"ent contabil alternative per"is: F&r2u-a !!u-ti2u- intrat! pri2u- ie+itJJ ;LIFO<! pre+upune e.a-uarea +t&'uri-&r ie+ite in 'ur+u- peri&adei -a '&+tu- de a'9i5itie +au de pr&du'tie a- u-ti2u-ui -&t intrat(La epui5area %$

fie'arui -&t! +e .a -ua in '&n+iderare '&+tu- ur2at&ru-ui -&t! in &rdinea 'r&n&-&*i'a in.er+a(A+tfe-! +t&'uri-e ie+ite din *e+tiune +unt '&n+iderate 'a apartinand u-ti2u-ui -&t intrat +i e.a-uate -a '&+tu- a'e+tuia(E+te f&r2u-a preferata de intreprinderi in peri&ade-e de 're+teri a preturi-&r! de&are'e a'ea+ta 2&da-itate de e.a-uare '&ndu'e -a 're+terea .a-&rii '&n+u2uri-&rGie+iri-&r +i -a 2i'+&rarea .a-&rii +t&'uri-&r fina-e( F&r2u-a !!u-ti2u- intrat-pri2u- ie+itJJ '&ndu'e -a: 're+terea .a-&rii ie+iri-&r-de'i! -a redu'erea pr&fitu-ui! 'a re5u-tat a- '&re-atiei dintre '&+turi-e e-e2ente-&r de +t&' ie+ite +i .enituri-e &btinute din .a-&rifi'area a'e+t&ra +i -a redu'erea .a-&rii +t&'u-ui fina-( Uti-i5area f&r2u-ei LIFO! -a deter2inarea .a-&rii ie+iri-&r -a e-e2ente-e de +t&'uri! '&ndu'e -a: redu'erea pr&fitu-ui brut8 +'aderea i2p&5itu-ui pe pr&fit +i neafe'tarea in 2&d +e2nifi'ati. a tre5&reriei8de+'re+terea .&-u2u-ui fi5i' a- a'ti.e-&r -a +far+itu- peri&adei '&ntabi-e8+ube.a-uarea +&-duri-&r '&nturi-&r -a fine-e peri&adei( 1a-&ri-e +t&'uri-&r! tre'ute pe '9e-tuie-i! au -a ba5a '&+turi-e i+t&ri'e din peri&ade-e 2ai .e'9i a-e +&rti2ente-&r ie+ite! 'eea 'e deter2ina a2p-ifi'area efe'tu-ui de de+in'r&ni5are +i nere+pe'tarea prin'ipiu-ui prudentei(T&t&data! -i'9idarea un&r +t&'uri! & data 'u '&2andarea unui n&u +&rti2ent +i2i-ar! '&ndu'e -a anu-area a.anta7e-&r a'u2u-ate! '&+turi-e .e'9i fiind ref-e'tate in '9e-tuie-i 'urente( Avanta$ele aplicarii "etodei )#!O: -+unt f&-&+ite '&+turi-e a'tua-e -a data -a 'are e-2ente-e de +t&' +unt e-iberate in pr&du'tie +au .andute8 -e+te u+&r de 'a-'u-at8 -+unt f&-&+ite preturi-e a'tua-e 2enti&nate pe fa'turi-e de a'9i5itie8 -in peri&ade-e inf-ati&ni+te! 2et&da LIFO tinde +a +tabi-ea+'a & .a-&are 2ai 2i'a a .enitu-ui! in '&2paratie 'u 'e-e-a-te 2et&de de e.a-uare! redu'andu-+e ri+'u- i2p&5itarii 're+terii .enitu-ui 'a ur2are a inf-atiei( %e&avanta$ele aplicarii "etodei )#!O: - .a-&area +t&'uri-&r de'-arata in +ituatii-e finan'iare p&ate fi +ue.a-uata! de&are'e ref-e'ta .a-&area un&r +t&'uri -a preturi .e'9i! .a-&are 'are e+te irea-a '&2parati. 'u .a-&area +t&'u-ui -a preturi 'urente8 - e+te per2i+a de 'atre IAS # 'a un trata2ent a-ternati.! dar nu 'a un trata2ent de ba5a8 - nu ur2are+te di+tributia n&r2a-a a e-e2ente-&r fi5i'e de +t&'8 - in peri&ade-e de def-atie! 2et&da LIFO tinde +a +tabi-ea+'a & .a-&are 2ai 2are a .enitu-ui! in '&2paratie 'e 'e-e-a-te 2et&de de e.a-uare8 %%

-ref-e'tarea +t&'uri-&r in +ituatii-e finan'iare -a .a-&ri +ube.a-uate denaturea5a inf&r2atii-e redate de anu2iti indi'at&ri bi-antieri ;-i'9iditatea! +&-.abi-itatea! f&ndu- de ru-2ent et'(<( La in'9iderea e6er'itiu-ui! +t&'uri-e af-ate in +t&' +unt in.entariate! &'a5ie 'u 'are +e ana-i5ea5a p&+ibi-itati-e de re'uperare a '&+turi-&r a'e+t&r +t&'uri in peri&ada ur2at&are(In '&nditii-e in 'are! .a-&area e+ti2ata de re'uperare! adi'a pretu- -a 'are .&r putea fi .a-&rifi'ate e+te 2ai 2i' de'at '&+tu-! +t&'uri-e trebuie e.a-uate -a .a-&area 'ea 2ai 2i'a dintre '&+t +i .a-&area rea-i5abi-a neta(

'. STUDIU DE CA( S(C( COMART S(A( - DOSARUL E4ERCIKIULUI Aut&r independent P(A(M(! S(A(S( C=tre S(C( COMART S(A( An aten?ia D--ui Pre@edinte a- C&n+i-iu-ui de Ad2ini+tra?ie Rap&rt de audit a- +itua?ii-&r finan'iare a-e e6er'i?iu-ui finan'iar #$$% An e6e'utarea '&ntra'tu-ui nr( %#0,G%,($#(#$$% .= pre5ent=2 rap&rtu- de audit a+itua?ii-&r finan'iare a-e e6er'i?iu-ui finan'iar #$$% a-e S(C(COMART S(A( C&nturi-e anua-e auditate pentru e6er'i?iu- anu-ui #$$%! a@a 'u2 +unt pre5entate >n ane6e-e A E "i-an?u- '&ntabi- @i " E C&ntu- de pr&fit @i pierdere! +e refer= -a: T&ta- bi-an? Cifra de afa'eri C&ntu- de pr&fit @i pierdere 'u un re5u-tat , (/4)(9/$ 2ii -ei ,)(94)(/40 2ii -ei

net a- e6er'i?iu-ui - pr&fit )( )0(# ) 2ii -ei A'e+te '&nturi au f&+t +tabi-ite +ub re+p&n+abi-itate '&ndu'erii +&'iet=?ii! audit&rua.Bnd re+p&n+abi-itatea 'a! pe ba5a pre5entu-ui rap&rt! += e6pri2e & &pinie a+upra '&nturi-&r anua-e @i a bi-an?u-ui '&ntabi- >nt&'2it de S(C( COMART S(A( -a data de )%(%#(#$$%( %#

1erifi'area @i 'ertifi'area bi-an?u-ui a f&+t rea-i5at= >n '&nf&r2itate 'u re*-e2ent=ri-e -e*a-e >n .i*&are -a data rea-i5=rii auditu-ui! @i anu2e: - Le*ea +&'iet=?i-&r '&2er'ia-e nr( )%G%99$ - Le*ea C&ntabi-it=?ii nr( #G%99% @i Re*u-a2entu- de ap-i'are a a'e+teia8 -N&r2e-e 2et&d&-&*i'e a-e Mini+teru-ui Finan?e-&r nr( 4/$$,$G#9($%(#$$% pri.ind >nt&'2irea! .erifi'area @i 'entra-i5area bi-an?uri-&r '&ntabi-e a-e a*en?i-&r e'&n&2i'i pe anu#$$%8 - N&r2e-e de audit finan'iar @i 'ertifi'are a bi-an?u-ui '&ntabi- e-ab&rate de C(E(C(C(A(R(( A'e+te n&r2e @i re*-e2ent=ri i2pun 'a auditu- += fie p-anifi'at @i e6e'utat a+tfe- >n'Bt += +e &b?in= & a+i*urare re5&nabi-= p&tri.it '=reia nu e6i+t= an&2a-ii +e2nifi'ati.e >n '&nturi-e anua-e( Pentru edifi'are a2 '&n+u-tat! prin +&nda7! n&te-e '&ntabi-e! d&'u2ente-e 7u+tifi'ati.e! +up&rturi-e de inf&r2a?ii '&ntabi-e 'are >2preun= 'u '&n'-u5ii-e .erifi'=ri-&r efe'tuate pe par'ur+u- e6er'i?iu-ui au per2i+ pr&nun?area a+upra '&n'&rdan?ei bi-an?u-ui 'u ba-an?e-e de .erifi'are a '&nturi-&r! atBt +inteti'=! 'Bt @i ana-iti'=( An ur2a e6a2in=rii pre5ent=rii de an+a2b-u a bi-an?u-ui '&ntabi-! a '&ntu-ui de pr&fit @i pierdere @i a ane6e-&r -a bi-an?! +e p&ate afir2a '= +itua?ii-e finan'iare a-e +&'iet=?ii +e 'ara'teri5ea5= prin ur2=t&are-e: - +unt '&erent ?inBnd +ea2a de 'un&a@terea *enera-= a +&'iet=?ii @i a +e't&ru-ui de a'ti.itate8 - +unt pre5entate p&tri.it prin'ipii-&r '&ntabi-e @i re*-e2ent=ri-&r >n .i*&are8 - ?in '&nt de e.eni2ente-e p&+teri&are datei de >n'9eiere a e6er'i?iu-ui8 - pre5int= & i2a*ine fide-=! '-ar= @i '&2p-et= a patri2&niu-ui! a re5u-tate-&r @i a +itua?iei finan'iare( An unitate +unt e-ab&rate pr&'eduri-e '&re+pun5=t&are! a '=r&r re+pe'tare de '=tre per+&na-u- 'u atribu?ii finan'iar E '&ntabi-e a+i*ur= un '&ntr&- intern efi'ient a+upra pr&'e+e-&r e'&n&2i'e! >n fina- &b?inBndu-+e & pr&te'?ie a+i*urat&rie a+upra .a-&ri-&r patri2&nia-e( Referit&r -a a'ti.itatea e'&n&2i'= de+f=@urat= pentru rea-i5area &bie'tu-ui de a'ti.itate! a@a 'u2 e+te ea ref-e'tat= >n bi-an?u- >nt&'2it -a )%(%#(#$$%! +e '&n+tat= '= e6er'i?iu- finan'iar +-a >n'9eiat 'u un pr&fit brut de 4( ,,( 90 2ii -ei( De +ub-iniat e+te faptu'= +&'ietatea are & +itua?ie finan'iar= de&+ebit=! >n +en+u- '= tre5&reria e+te defi'itar=( La fine-e anu-ui #$$%! t&ta-u- dat&rii-&r e+te de #4(%),(,#% 2ii -ei ;din 'are furni5&ri 4(%4%(// %)

2ii -ei<! >n ti2p 'e t&ta-u- 'rean?e-&r +e ridi'= -a 9(0),(, ) 2ii -ei( S&'ietatea are '&ntra't -a "an'a C&2er'ia-= R&2Bn= un 'redit *-&ba- de e6p-&atare >n .a-&are de )(99/(9$$ 2ii -ei( C&2parati. 'u anu- #$$$ a 're+'ut p&nderea pr&du'?iei pentru e6p&rt! >n +i+te2 -&9n! 'u ##L! >n ti2p 'e pr&du'?ia de +e2ifabri'ate ;piei 2&i! piei tari @i ta-p= artifi'ia-=< @i 'ea de pr&du+e finite de+tinat= pie?ei interne a +'=5ut dra+ti'( A2bun=t=?irea &r*ani5=rii pr&'e+u-ui de pr&du'?ie @i a'&perirea >n 'ea 2ai 2are parte 'u '&ntra'te pentru e6p&rt au '&ndu+ -a rea-i5area unei 'ifre de afa'eriG+a-ariat +uperi&ar= anu-ui pre'edent! re+pe'ti. )0(),0 2ii -ei CAG+a-ariat '&2parati. 'u #,( # CAG+a-ariat >n #$$$( 1enituri-e t&ta-e &b?inute >n anu- #$$% +unt +uperi&are 'e-&r aferente anu-ui #$$$! >n prin'ipa- dat&ria .enituri-&r rea-i5ate din a'ti.itatea 2a*a5ine-&r! din .Bn5=ri de uti-a7e @i 2ateria-e af-ate >n +t&' f=r= 2i@'are +au 'u 2i@'are -ent=! pre'u2 @i dat&rit= un&r .enituri e6'ep?i&na-e >n +u2= de ,(49%(%/9 2ii -ei( Pr&fitu- rea-i5at de +&'ietate pr&.ine atBt din a'ti.itatea de e6p-&atare! 'are a >nre*i+trat un re5u-tat brut p&5iti. de #(,4,(%/, 2ii -ei! 'Bt @i din 'ea e6'ep?i&na-= 'are +-a +&-dat 'u un pr&fit de #(4 4(#,/ 2ii -ei( A'ti.itatea finan'iar= a >nre*i+trat & pierdere de %0)(,#4 2ii -ei *enerat= de d&bBn5i-e p-=tite pentru 'redite-e '&ntra'tate( Pr&fitu- &b?inut din a'ti.itatea e6'ep?i&na-= pr&.ine din .Bn5area un&r a'ti.e di+p&nibi-e a-e +&'iet=?ii ;uti-a7e! terenuri! '-=diri de5afe'tate<( Pe an+a2b-u! +&'ietatea a >nre*i+trat >n anu- #$$% un pr&fit net de )( )0(# ) 2ii -ei 'are a '&ndu+ -a & rat= a rentabi-it=?ii t&ta-e de 0!% L( De&are'e pre5entu- rap&rt a f&+t >nt&'2it >n peri&ada $)(#$$# E $/(#$$#! nu a2 a.ut p&+ibi-itatea += ur2=ri2 2&du- de rea-i5are a in.entarierii '&nturi-&r anua-e( Cu t&ate '= peri&ada de rea-i5are a f&+t +'urt=! nu a2 f='ut der&*=ri de -a n&r2e-e e6i+tente 'are re*-e2entea5= auditu- finan'iar! dar 2en?i&ne5 '= nu a f&+t p&+ibi-= & +upra.e*9ere '&ntinu= a *e+tiunii +&'iet=?ii de '=tre audit&r pe >ntre*u- par'ur+u- anu-ui( LuBnd >n '&n+iderare a'e+te re5er.e! +e p&ate '&n'-u5i&na '= bi-an?u- '&ntabi- >nt&'2it pentru e6er'i?iu- finan'iar a- anu-ui #$$%! '&ntu- de pr&fit @i pierdere @i 'e-e-a-te +itua?ii finan'iare ane6e +unt re*u-a2entare! +in'ere @i '&nf&r2e 'u n&r2e-e de '&ntabi-itate din R&2Bnia( E-e ref-e't= '&re+pun5=t&r re5u-tatu- e6er'i?iu-ui @i +itua?ia finan'iar= @i patri2&nia-= a S(C( COMART S(A( -a data de )%(%#(#$$%( 2ii -ei

%4

Audit&r independent P(A(M F&aia de -u'ru nr( % DOSAR nr( %#0, PRE3ENTAREA SOCIETMKII Ref( E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: $#($)(#$$# S(C( COMART S(A( "u'ure@ti e+te! '&nf&r2 C&ntra'tu-ui! per+&an= 7uridi'= r&2Bn=! 'u f&r2a 7uridi'= de +&'ietate pe a'?iuni( A'ea+ta >@i de+f=@&ar= a'ti.itatea >n '&nf&r2itate 'u -e*i-e r&2Bne! 'u pre.ederi-e C&ntra'tu-ui de S&'ietate( Sediu- +&'iet=?ii e+te >n R&2Bnia! "u'ure@ti! b-du- Iu-iu Maniu nr( #/! Se't&r / @i p&ate fi +'9i2bat nu2ai pe ba5a 9&t=rBrii Adun=rii Genera-e a A'?i&nari-&r( Durata de fun'?i&nare a +&'iet=?ii e+te ne-i2itat=! 'u >n'epere de -a data >nre*i+tr=rii 'a per+&an= 7uridi'= >n Re*i+tru- C&2er?u-ui: %9($#(%99% ;nr( Re*i+tru- C&2er?u-ui: N4$G404G%99%<( An pre5ent 'apita-u- +&'iet=?ii e+te >n >ntre*i2e pri.at( S&'ietatea '&ntinu= a'ti.itatea 'u a'eea@i denu2ire! 'u 'apita- inte*ra- de +tat! >nfiin?at= prin O(G( %#9/G%)(%#(%99$( Capita-u- +&'ia- a- S(C( COMART S(A( "u'ure@ti a f&+t +tabi-it! prin C&ntra't! -a +u2a de #/(9 /(/#% 2ii -ei! fiind >2p=r?it >n 0(, $(/,$ de a'?iuni n&2inati.e! nu2er&tate de -a $$$($$$(% -a 0(, $(/,$( 1a-&area n&2ina-= e+te de )(,/$ -eiGa'?iune( 1a-&area a'?iuni-&r e+te +ub+'ri+= @i .=r+at= >n >ntre*i2e a+tfe-: %$(094(/4 (4$$ -ei ;4$L din 'apita-u- +&'ia-<! repre5entBnd un nu2=r de )($)#(#/$ a'?iuni! apar?in A+&'ia?iei +a-aria?i-&r PCOMARTQ( A'?iuni-e +ub+'ri+e de A+&'ia?ie +unt nu2er&tate de -a 4(,4 ()9% -a 0(, $(/,$( Capita-u- +&'ia- 2en?i&nat 2ai +u+ a f&+t 'e+i&nat de FPS >n ba5a C&ntra'tu-ui de .Bn5are E 'u2p=rare de a'?iuni nr( ))/G)$($4(%99/! 'Bt @i '&nf&r2 A'tu-ui Adi?i&na- -a re+pe'ti.u- C&ntra't( %/(%9%(%/)($$$ -ei ;,9!990L din 'apita-u- +&'ia-<! repre5entBnd un nu2=r de 4(,4 (%49 a'?iuni! au f&+t +ub+'ri+e de un nu2=r de ,(#4$ de per+&ane fi5i'e 'are au &ptat >n ba5a -e*ii pri.ati5=rii ;Le*ea nr( ,,G%99,< += >@i depun= Carnete-e 'u 'ertifi'ate-e de pr&prietate @iG+au Cup&ane-e n&2inati.e de pri.ati5are >n '&ntu- S(C( COMART S(A( "u'ure@ti( A'?iuni-e a+tfe- +ub+'ri+e +unt nu2er&tate de -a $$$($$$(% -a 4(,4 (%49( $9(/$$ -ei ;$!$$)L din 'apita-u- +&'ia-<! repre5entBnd un nu2=r de #4% a'?iuni! au r=2a+ -a di+p&5i?ia +&'iet=?ii( A'e+te a'?iuni +unt nu2er&tate de -a 4(,4 (%,$ -a 4(,4 ()9$( F&aia de -u'ru nr( # DOSAR nr( %#0, E6er'i?iu- finan'iar #$$% NOTE ASUPRA CONTRACTULUI Ant&'2it= de P(A(M Ref( Data: $,($)(#$$# %,

Prin'ipa-e-e &bie'te de a'ti.itate pre.=5ute >n C&ntra'tu- +&'iet=?ii +unt: - pr&ie'tarea! pr&du'erea @i '&2er'ia-i5area de >n'=-?=2inte! +e2ifabri'ate din pie-e @i ta-p= pentru >n'=-?=2inte! 2ar&'9in=rie8 - pr&du'erea @i '&2er'ia-i5area +e2ifabri'ate-&r &b?inute din de@euri de pie-e! ta-p= @i a-te 2ateria-e8 - '&2er'ia-i5area de 2aterii pri2e! 2ateria-e! pr&du+e indu+tria-e! pr&du+e de -ar* '&n+u2! pr&du+e a*r&a-i2entare! 2ateria-e de '&n+tru'?ii8 - '&-e'tarea @i '&2er'ia-i5area de@euri-&r re5u-tate din a'ti.itatea pr&prie a +&'iet=?ii8 - prepararea @i '&2er'ia-i5area de pr&du+e a*r&a-i2entare ;pentru bufet @i 'antin=<8 - e6e'utarea de -u'r=ri @i +er.i'ii pentru ter?i! ur2Bnd 'a >n a'e+t +'&p += >n'9eie C&ntra't de pre+t=ri +er.i'ii8 - e6e'utarea de S(D(1( E uri! pie+e de +'9i2b! -u'r=ri de '&n+tru'?ii de 2a@ini! '&n+tru'?ii 2eta-i'e din -e2n8 - a'ti.it=?i de '&2er? intern >n t&ate f&r2e-e de '&2er'ia-i5are! 'u bunuri de -ar* '&n+u2! pr&du+e a-i2entare @i nea-i2entare! 2=rfuri neindu+tria-e! pr&du+e petr&-iere @i deri.a?i petr&-ieri8 - i2p&rt E e6p&rt de pr&du+e +pe'ifi'e pr&du'?iei de+f=@urate8 - a'ti.it=?i de repre5entare! inter2ediere @iG+au &ri'e a-t= f&r2= de '&-ab&rare '&2er'ia-= intern= @i e6tern=8 - &ri'e &pera?iuni de i2p&rt @i e6p&rt >n '&ndi?ii-e -e*ii! >n nu2e-e @i pe '&ntu- +&'iet=?ii! pre'u2 @i >n re*i2 de '&2i+i&n +au 2andat '&2er'ia-8 - parti'iparea 'u 'apita- >n -ei +au >n .a-ut= -a '&n+tituirea >n R&2Bnia +au >n +tr=in=tate de +&'iet=?i '&2er'ia-e de pr&du'?ie! +er.i'ii! tran+p&rt @i &ri'e a-t d&2eniu pre.=5ut de -e*ea ap-i'abi-=8 - .a-&rifi'area +pa?ii-&r di+p&nibi-e prin >n'9irierea 'a +edii de +&'iet=?i! dep&5ite! a'ti.it=?i -u'rati.e @i -&'uin?e( Anu2ite e-e2ente din C&ntra'tu- de +&'ietate reda'tat ini?ia- @i depu+ -a Re*i+truC&2er?u-ui au f&+t u-teri&r 2&difi'ate! prin 9 Cereri de >n+'riere de 2en?iuni! a'e+tea referindu-+e >n prin'ipa- -a 'apita-u- +&'ia- ;2&difi'=ri-e a'e+tuia din %99% pBn= >n pre5ent< @i -a &bie'tu- de a'ti.itate ;nee6i+tBnd 2&difi'=ri e+en?ia-e de '&n?inut! 'i 2ai 2u-t de f&r2=<( F&aia de -u'ru nr( ) DOSAR nr( %#0, STUDIEREA Ref( %/

ORGANIGRAMEI E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: $0($)(#$$# Din pun't de .edere a- &r*ani5=rii! re2ar'=2 & +tru'tur= pira2ida-=( C&2p&nen?a C&n+i-iu-ui de Ad2ini+tra?ie e+te a-ea+= prin 9&t=rBrea AGA( An .Brfu- pira2idei e+te Dire't&r Genera- 'are are >n +ub&rdine 2ai 2u-?i dire't&ri: *enera- ad7un't! te9ni'! de e6p&rt @i e'&n&2i'( Fie'are dintre a'e@tia '&ndu'e un nu2=r de +er.i'ii @i departa2ente! a '=r&r a'ti.itate & '&&rd&nea5= @i pentru 'are r=+punde! '&nf&r2 pre.ederi-&r din fi@a p&+tu-ui( F-u6uri-e inf&r2a?i&na-e @i 'e-e de'i5i&na-e +unt bine definite >n 'adru- &r*ani*ra2ei( Se p&ate +pune '=! din a'e+t pun't de .edere! +&'ietatea e+te bine &r*ani5at=! a+tfe- 'a fie'are an*a7at @tie 'are >i +unt re+p&n+abi-it=?i-e! pe 'ine are >n +ub&rdine @i >n fa?a 'ui r=+punde pentru a'ti.itatea depu+=( F&aia de -u'ru nr( 4 DOSAR nr( %#0, SISTEMUL INFORMAKIONAL CONTA"IL E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: $ ($)(#$$# Pentru rea-i5area pr&'e+e-&r de 'un&a@tere @i *e+tiune a patri2&niu-ui +e pr&'edea5= -a &r*ani5area date-&r @i inf&r2a?ii-&r >ntr-un +i+te2 inf&r2a?i&na-( An a'e+t +'&p! +e identifi'= e.eni2ente-e @i fapte-e 'e *enerea5= date! +e de-i2itea5= &bie'ti.e-e 'un&a@terii @i '&ndu'erii! +e +tabi-e+' purt=t&rii 2ateria-i de inf&r2a?ii @i 2&du- >n 'are +e 'u-e* @i >nre*i+trea5= date-e! +e a-e* 2et&de-e @i in+tru2ente-e de pre-u'rare a a'e+t&r date! +e define@te de+tina?ia inf&r2a?ii-&r @i +e &r*ani5ea5= tran+2iterea -&r -a de+tinatari( Di+'utat= +ub a'e+t a+pe't! '&ntabi-itatea repre5int= un +i+te2 inf&r2a?i&na- &rientat +pre 'un&a@terea @i *e+tiunea .a-&ri-&r e'&n&2i'e +eparate patri2&nia-( An a'ea+t= 'a-itate ea +e de-i2itea5= 'a un an+a2b-u de e-e2ente interdependente &rientat +pre 'u-e*erea! pre-u'rarea! +t&'area! ana-i5a @i tran+2iterea inf&r2a?ii-&r pri.ind +tarea @i 2i@'area patri2&niu-ui( A'e+te e-e2ente +unt: f&ndu- +au +i+te2u- de inf&r2a?ii! +up&rturi-e 2ateria-e a-e inf&r2a?ii-&r! 2i7-&a'e-e de pre-u'rare a date-&r! 2et&de-e @i pr&'eduri-e de pre-u'rare a date-&r8 'ir'uite-e inf&r2a?i&na-e( Si+te2u- inf&r2a?i&na- a+i*ur= t&ate inf&r2a?ii-e ne'e+are -u=rii de'i5ii-&r pe t&ate ni.e-e-e de re+p&n+abi-itate! '&ndu'ere @i '&ntr&-( E- trebuie .=5ut 'a & interfa?= >ntre 2ediu- intern a- >ntreprinderii @i 'e- e6teri&r -ui ;2ediu- e'&n&2i'! finan'iar! ban'ar<( Si+te2u- inf&r2ati' repre5int= an+a2b-u- +tru'turat @i '&re-at de pr&'eduri @i e'9ipa2ente %0 Ref(

e-e'tr&ni'e de 'a-'u- 'are per2it 'u-e*erea! tran+2iterea! +t&'area @i pre-u'rarea date-&r pre'u2 @i difu5area de inf&r2a?ii a+tfe- &b?inute( S&'ietatea '&2er'ia-= COMART S(A( de?ine & re?ea de 'a-'u-at&are! a'9i5i?i&nate >n -una ianuarie %990! uti-i5at= de&'a2dat= >n a'ti.it=?i-e de e.iden?= '&ntabi-=! f&-&+ind pr&*ra2u- de '&ntabi-itate Cie- .(/(%( F&aia de -u'ru nr( , DOSAR nr( %#0, ANTOCMIREA Ref( "ILANKULUI E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: %$($)(#$$# "i-an?u- '&ntabi- a f&+t >nt&'2it '&nf&r2 re*-e2ent=ri-&r -e*a-e >n .i*&are! a+i*urBndu-+e re+pe'tarea ur2=t&are-&r: - prin'ipiu- pruden?ei @i 'e- a- '&ntinuit=?ii a'ti.it=?ii8 - prin'ipiu- independen?ei e6er'i?ii-&r! prin .erifi'area .enituri-&r @i '9e-tuie-i-&r aferente e6er'i?iu-ui re+pe'ti.8 - prin'ipiu- per2anen?ei 2et&de-&r! 2et&de-e de e.a-uare @i pre5entare f&-&+ite fiind identi'e 'u 'e-e a-e anu-ui %999( "i-an?u- '&ntabi- pre5int= & i2a*ine rea-= a patri2&niu-ui! a+i*urBndu-+e re+pe'tarea ur2=t&are-&r re*u-i: a< E6i+ten?a in.entarierii inte*ra-e a tutur&r e-e2ente-&r patri2&nia-e! a '&re'tei .erifi'=ri a a'e+t&ra! pre'u2 @i 'uprinderea re5u-tate-&r >n bi-an? In.entarierea patri2&niu-ui +-a efe'tuat 'u re+pe'tarea re*-e2ent=ri-&r -e*a-e pre.=5ute de Le*ea C&ntabi-it=?ii @i de Re*u-a2entu- de ap-i'are a a'e+teia @i 'e-e a-e OMF nr( #) G%,(%#(%99, pri.ind &r*ani5area @i efe'tuarea in.entarierii( Re5u-tate-e in.entarierii! re+pe'ti. t&ta-itatea e-e2ente-&r de a'ti. @i pa+i.! in.entariate p&tri.it n&r2e-&r @i *rupate dup= natura -&r! au f&+t >nre*i+trate >n e.iden?e-e '&ntabi-e( In.entarierea *enera-= a f&+t >n'eput= >n ba5a de'i5iei nr( %%, G# (%$(#$$%( Re5u-tate-e in.entare-&r efe'tuate de CFI! >n ba5a pr&'e+e-&r .erba-e >nt&'2ite! +e2nate de '&ndu'erea +&'iet=?ii! au f&+t @i e-e >n+'ri+e >n '&ntabi-itate( b< Or*ani5area *e+tiunii de .a-&ri 2ateria-e! >n nu2=r de %#! pe fe-uri de 2ateria-e! iar *e+tiuni-e de pr&du+e finite @i +e2ifabri'ate! >n nu2=r de ! +unt &r*ani5ate pe de+tina?ii! re+pe'ti. intern @i e6tern '< Kinerea '&re't= @i -a 5i a '&ntabi-it=?ii 1erifi'=ri-e efe'tuate a+upra '&nturi-&r per2it apre'ierea p&tri.it '=reia '&ntabi-itatea e+te %

?inut= >n 2&d re*u-at @i +in'er! re+pe'tBndu-+e >nre*i+trarea 'r&n&-&*i'= @i +i+te2ati'= a tutur&r d&'u2ente-&r 7u+tifi'ati.e pri.ind bunuri-e 2&bi-e @i i2&bi-e! di+p&nibi-it=?i-e b=ne@ti! drepturi-e @i &b-i*a?ii-e! 2i@'=ri-e @i 2&difi'=ri-e inter.enite >n ur2a &pera?iuni-&r patri2&nia-e efe'tuate! .enituri-e! '9e-tuie-i-e @i re5u-tate-e &b?inute( d< Pre-uarea '&re't= >n ba-an?a de .erifi'are a date-&r din '&nturi-e +inteti'e @i '&n'&rdan?a dintre '&ntabi-itatea +inteti'= @i 'ea ana-iti'= Re-a?ia de '&ntr&- pri.ind >nre*i+trarea >n '&nturi a tutur&r d&'u2ente-&r 7u+tifi'ati.e e+te a+i*urat= prin t&ta-u- ru-a7u-ui debit&r +au 'redit&r din ba-an?e-e de .erifi'are( Ca in+tru2ent de .erifi'are a '&n?inutu-ui '&nturi-&r! ba-an?a de .erifi'are a+i*ur= ref-e'tarea &pera?iuni-&r e'&n&2i'e @i finan'iare rea-e! '&n+e2nate >n d&'u2ente-e 7u+tifi'ati.e @i >nre*i+trate >n '&ntabi-itate >n '&n'&rdan?= 'u n&r2e-e 2et&d&-&*i'e de uti-i5are a '&nturi-&r( e< Ant&'2irea bi-an?u-ui '&ntabi- pe ba5a ba-an?ei de .erifi'are a '&nturi-&r +inteti'e @i re+pe'tarea n&r2e-&r 'u pri.ire -a >nt&'2irea a'e+tuia @i a ane6e-&r +a-e An ur2a e6a2in=rii @i .erifi'=rii efe'tuate +-a '&n+tat '&n'&rdan?a date-&r bi-an?iere 'u date-e >n+'ri+e >n ba-an?e @i re*i+tre '&ntabi-e( F&aia de -u'ru nr( / DOSAR nr( %#0, IMO"ILI3MRI RI Ref( Data: #$($)(#$$# AMORTISMENTE E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M An anu- #$$%! +itua?ia i2&bi-i5=ri-&r +e pre5int= a+tfe-: - 2ii -ei Fe-u- i2&bi-i5=ri-&r I2&bi-i5=ri ne'&rp&ra-e I2&bi-i5=ri '&rp&ra-e I2&bi-i5=ri finan'iare TOTAL 1a-&ri brute -a >n'eputu- anu-ui 4)(909 44(#$ ($ % ,$$ 44(#,#(,/$ Cre@teri //(#99 9$($%, %$(9#%( #$ %%( 0 (%)4 Di2inu=ri )0($4, )(/$9( ,) %$(9##()#$ %4(,/9(#%# 1a-&ri brute -a +fBr@itu- anu-ui 0)(#)) 4%(4 (#4) 4%(,/%(40/

An 'ur+u- anu-ui #$$%! a2&rti5area pentru i2&bi-i5=ri-e '&rp&ra-e +-a 'a-'u-at dup= 2et&da -iniar=( 1a-&area t&ta-= a a2&rti5=rii 'are a f&+t >nre*i+trat= e+te de #(##0(%/, 2ii -ei! din 'are: 9()%0 2ii -ei pentru i2&bi-i5=ri ne'&rp&ra-e8 #(#%0( 4 2ii -ei pentru i2&bi-i5=ri '&rp&ra-e8 %9

A2&rti5area aferent= i2&bi-i5=ri-&r '&rp&ra-e +'&a+e din e.iden?= e+te de /,$( ,$ 2ii -ei(

F&aia de -u'ru nr( 0 DOSAR nr( %#0, SITUAKIA Ref( CREANKELOR E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: #,($)(#$$# La data de )%(%#(#$$%! t&ta-u- 'rean?e-&r >nre*i+trate >n bi-an?u- '&ntabi- >n+u2ea5= 9(0),(, ) 2ii -ei! din 'are: 9(0%)(40# 2ii -ei 'rean?e din a'ti.e 'ir'u-ante8 ##(%%% 2ii -ei 'rean?e din '9e-tuie-i >nre*i+trate >n a.an+( Din t&ta-u- 'rean?e-&r! '-ien?ii de?in & p&ndere de apr&6i2ati. 9,L! adi'= 9(#,4(90/ 2ii -ei! >n a'ea+t= +u2= intrBnd @i '-ien?ii in'er?i( Din +itua?ia ana-iti'= a '-ien?i-&r ne>n'a+a?i re5u-t= '= e6i+t= 'a5uri >n 'are unii '-ien?i au ridi'at >n 2&d repetat pr&du+e! f=r= >n+= a a'9ita fa'turi-e( Pentru >n'a+area fa'turi-&r 2ai .e'9i! +&'ietatea a >ntreprin+ de2er+uri-e ne'e+are! in'-u+i. a'?i&narea >n in+tan?=( I2p&rtant de +ub-iniat e+te faptu- '= >n +&-du- '&ntu-ui 4%/! PC-ien?i in'er?iQ! +&'ietatea are >nre*i+trate -a )%(%#(#$$% fa'turi ne>n'a+ate >n+u2Bnd 4/%(%/% 2ii -ei de+tinate un&r '-ien?i interni @i %)(#/, 2ii -ei de+tinate un&r '-ien?i e6terni( S&-du- '&ntu-ui PC-ien?iQ -a )%(%#(#$$% e+te de (09)( %, 2ii -ei( Reparti5area a'e+tei +u2e +e fa'e >ntre f&arte 2u-?i '-ien?i! dar 'ei 2ai i2p&rtan?i +unt: M&nter&+a SSSSSSSS %()/4(#,4 2ii -ei Cia& "i2bi SSSSSSSS(( , $($%) 2ii -ei Da'ia S(A( SSSSSSSS(((( ) (#0 2ii -ei Faur S(A( SSSSSSSSS((,%$()), 2ii -ei R&2+and Grup SSSSSSS()#%(%#0 2ii -ei Genera- Grup SSSSSS(((S)0 (,99 2ii -ei( Pentru a '&nfir2a +&-duri-e '&nturi-&r ana-iti'e de '-ien?i! +-a uti-i5at pr&'edura '&nfir2=rii dire'te! iar +u2e-e pri2ite de -a '-ien?i au '&in'i+ 'u 'e-e >nre*i+trate >n '&ntabi-itate(

F&aia de -u'ru nr( #$

DOSAR nr( %#0,

SITUAKIA

Ref(

DATORIILOR E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: )%($)(#$$# P&tri.it ane6ei -a bi-an?u- '&ntabi- >nt&'2it -a data de )%(%#(#$$%! +itua?ia dat&rii-&r +e pre5int= a+tfe-: - 2ii -ei T&tadin 'are: - 'redite ban'are pe ter2en +'urt - d&bBn5i - furni5&ri - '-ien?i E 'redit&ri - dat&rii 'u per+&na-u- @i a+i*ur=ri-e +&'ia-e - i2p&5it pe pr&fit - ta6a pe .a-&area ad=u*at= - a-te dat&rii '=tre +tat @i in+titu?ii pub-i'e - *rupuri @i '&nturi 'u a+&'ia?ii - 'redit&ri di.er@i #4(%),(,#% )(99/(9$$ %9/(,/$ 4(%4%(// 0$(4 , #(#,#(/)9 )(%9#( 4%) 4())4(/%, )(/%$()0$ #()$9(0/% )$($%$

An fun'?ie de peri&ada >n 'are de.in e6i*ibi-e! a2 >2p=r?it dat&rii-e >n fe-u- ur2=t&r: - dat&rii 'u ter2en de e6i*ibi-itate +ub un % anSSS( - dat&rii 'u ter2en de e6i*ibi-itate 2ai 2are de % anS ##(#)4(0 % 2ii -ei %(9$$(04$ 2ii -ei

De 2en?i&nat e+te faptu- '=! >n 'adru- dat&rii-&r a2 re*=+it +u2a de )(% $()$9 2ii -ei! repre5entBnd 2a7&r=ri de >ntBr5iere 'are au f&+t in'-u+e pe '9e-tuie-i e6'ep?i&na-e pentru dat&rii re+tante( Ca @i >n 'a5u- 'rean?e-&r! a2 uti-i5at! pentru '&nfir2area +&-duri-&r '&nturi-&r ana-iti'e de furni5&ri @i >n 'a5u- dat&rii-&r '=tre +tat! pr&'edura '&nfir2=rii dire'te! re5u-tate-e '=reia au '&ndu+ -a &b?inerea 'ertitudinii '= +u2e-e >nre*i+trate >n '&nturi +unt 'e-e '&re'te( F&aia de -u'ru nr( 9 DOSAR nr( %#0, TRATAREA CONFIRMMRII DIRECTE - CLIENKI E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Nr( Nu2e! adre+=! Su2a de C&nfir2at= +au Data: $#($4(#$$# Ne'&nfir2at= @i Nu +-a #% Ref(

'rt( nu2=r de '&nt % # t&ta'-ient M&nter&+a Faur S(A(

'&nfir2at ;2ii -ei< %()/4(#,4 ,%$()), %( 04(, 9

7u+tifi'at= ;2ii -ei< %()/4(#,4 ,%$()), %( 04(, 9

ne7u+tifi'at= -

r=+pun+ -

F&aia de -u'ru nr( %$ DOSAR nr( %#0, TRATAREA CONFIRMMRII DIRECTE - FURNI3ORI E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Nr( Nu2e! adre+=! Su2a de C&nfir2at= +au 'rt( nu2=r de '&nt '&nfir2at 7u+tifi'at= ;2ii -ei< )$,(#4, %#4() 0 4#9(/)# FURNI3OR ;2ii -ei< % Med I2pa't S(A( )$,(#4, # C&&p( Mun'a %#4() 0 t&ta4#9(/)# Data: $4($4(#$$# Ne'&nfir2at= @i Nu +-a ne7u+tifi'at= r=+pun+ Ref(

F&aia de -u'ru nr( %% DOSAR nr( %#0, TRE3ORERIE Ref( E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: %$($4(#$$# Dup= 'u2 e+te >n+'ri+ >n bi-an?u- '&ntabi- a- anu-ui #$$%! '&nturi-e de tre5&rerie >n+u2au %(900($%9 2ii -ei! din 'are: C&nturi -a b=n'i >n -ei C&nturi -a b=n'i >n de.i5e ;>n ?ar=< Ca+a >n -ei Ca+a >n de.i5e A-te .a-&ri ,% ()40 2ii -ei %()0#(/)/ 2ii -ei )/(490 2ii -ei %(,,$ 2ii -ei 40(9 9 2ii -ei

Ca ur2are a '&nfrunt=rii +itua?iei +'ripti'e 'u 'ea fapti'=! +-a '&n+tatat '= +u2e-e >n+'ri+e >n bi-an? +unt '&re'te @i pre5int= >n 2&d '&re't rea-itatea( F&aia de -u'ru nr( %# DOSAR nr( %#0, CAPITALURI PROPRII Ref( E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: %,($4(#$$# La data de )%(%#(#$$%! 'apita-uri-e pr&prii t&ta-i5au )4()9 (9,% 2ii -ei! fa?= de ))($09(9,/ 2ii -ei 'Bt erau -a fine-e anu-ui pre'edent( M&difi'=ri-e >n '&nturi-e de 'apita-uri au f&+t ##

deter2inate de '&n+tituirea de re5er.e -e*a-e >n +u2= de #4#(09, 2ii -ei! '&n+tituirea de f&nduri din pr&fit >n +u2= de %($$$($$$ 2ii -ei @i pri2irea de f&nduri de -a FPS! >n +u2= de 0/(#$$ 2ii -ei( Au e6i+tat! de a+e2enea! @i 2&difi'=ri +tru'tura-e prin 2a7&rarea 'apita-u-ui +&'ia- 'u diferen?e-e de ree.a-uare( F&aia de -u'ru nr( %) DOSAR nr( %#0, PRO1I3IOANE PENTRU Ref( RISCURI RI COELTUIELI E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: %/($4(#$$# S&-du- fina- a- '&ntu-ui %,%4 PPr&.i5i&ane pentru pierderi din +'9i2b .a-utarQ! e+te de 4 ( 9% 2ii -ei( A'e+tea +unt +in*uru- tip de pr&.i5i&n pe 'are +&'ietatea --a '&n+tituit! ne'e+itatea 'a-'u-=rii @i >nre*i+tr=rii +a-e pr&.enind din >n+=@i 'ara'teri+ti'a definit&rie a a'ti.it=?ii de+f=@urate >n >ntreprindere: -&9n pentru e6p&rt( Ca ur2are! ?inBnd '&nt de faptu'= atBt 2&neda na?i&na-=! 'Bt @i de.i5e-e pe 'are -e >n'a+ea5= >ntreprinderea ;eur& @i -ire +ter-ine< au 'ur+uri f-u'tuante! era ne'e+ar= '&n+tituirea un&r a+tfe- de pr&.i5i&ane pentru di2inuarea ri+'uri-&r( F&aia de -u'ru nr( %4 DOSAR nr( %#0, A-te *rupe +au p&+turi din Ref( bi-an?u- '&ntabiE6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: % ($4(#$$# An 'adru- '&nturi-&r de re*u-ari5are @i a+i2i-ate din a'ti.! +&'ietatea are >nre*i+trate diferen?e de '&n.er+ie a'ti. ;'&ntu- 40/< >n +u2= t&ta-= de %$9(4 e'&n&2i'e! >n .a-&are de ##(%%% 2ii -ei( F&aia de -u'ru nr(%, DOSAR nr( %#0, CONTUL DE PROFIT RI Ref( PIERDERE E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M Data: #$($4(#$$# C&ntu- de pr&fit @i pierdere a f&+t >nt&'2it >n ba5a date-&r din '&ntabi-itate @i ref-e't= '&re't .enituri-e! '9e-tuie-i-e @i re5u-tate-e peri&adei rap&rtate( Stru'tura +a! pentru anu- #$$% e+te ur2=t&area: - 2ii -ei Nr( 'rt( % E6p-&atare ,/(4$4(99/ ,)( ,9( )% ACTI1ITATEA 1ENITURI COELTUIELI PROFITG PIERDERE #(,4,(%/, #) 2ii -ei( E6i+t= @i '9e-tuie-i >nre*i+trate >n a.an+! 'u ab&na2ente-e pentru pub-i'a?ii-e 7uridi'e @i

# Finan'iar= ) E6'ep?i&na-= TOTAL

,(/0/(04/ ,(49%(%/9 /0(,0#(9%%

,( ,$(#0$ )($$/(9%) /#(0%0($%4

- %0)(,#4 #(4 4(#,/ 4( ,,( 90

Din ana-i5a '&ntu-ui de pr&fit @i pierdere re5u-t= 'a >n anu- #$$$! nu2ai din a'ti.itatea de e6p-&atare +-a &b?inut un pr&fit de #(,4,(%/, 2ii -ei( An a'e-a@i ti2p! re5u-tatu- >nre*i+trat din a'ti.itatea finan'iar= e+te & pierdere de %0)(,#4 2ii -ei a '=rei 'au5= & '&n+tituie d&bBn5i-e p-=tite pentru 'redite-e pri2ite! d&bBn5i 'are >n +u2a t&ta-= +e ridi'= -a #(4$#( /, 2ii -ei( Din a'ti.itatea e6'ep?i&na-= +-a &b?inut un pr&fit >n+e2nat! >n +u2= de #(4 4(#,/ 2ii -ei! &b?inut 'a ur2are a .Bn5=rii un&r a'ti.e di+p&nibi-e a-e +&'iet=?ii( Se '&n+tat= prin ur2are faptu- '= a'ti.it=?i-e de e6p-&atare @i e6'ep?i&na-e au '&ntribuit apr&ape parte >n parte -a &b?inerea unui pr&fit brut de 4( ,,( 90 2ii -ei @i prin ur2are un pr&fit net de )( )0(# ) 2ii -ei( F&aia de -u'ru nr( %/ DOSAR nr( %#0, N&te a+upra '&ntu-ui de pr&fit @i Ref( Data: ##($4(#$$# pierdere E6er'i?iu- finan'iar #$$% Ant&'2it= de P(A(M 1&-u2u- @i +tru'tura 'ifrei de afa'eri ,( $$(# / 2ii -ei 2ai 2are de'Bt 'ea aferent= anu-ui #$$$( An '&2p&nen?a 'ifrei de afa'eri re*=+i2: .Bn5area pr&du+e-&r finite SSSSS(( 4 (,,4(0$, 2ii -ei .Bn5area +e2ifabri'ate-&r SSSSSS( %(0/9(%,, 2ii -ei .Bn5area pr&du+e-&r re5idua-e SSSSS((4,$($4, 2ii -ei rede.en?e! -&'a?ii de *e+tiune @i '9irii SSS, ( )) 2ii -ei .Bn5area 2=rfuri-&r SSSSSSSSS%(04%(#0) 2ii -ei a'ti.it=?i di.er+e SSSSSSSSSS(%()/9(/), 2ii -ei Pentru anu- #$$%! 2ana*erii >ntreprinderii au pr&*n&5at @i >n+'ri+ >n bu*ete-e de '9e-tuie-i pre.i5i&na-e! & 're@tere a 'ifrei de afa'eri 'u apr&6i2ati. %$L( Stru'tura @i e.&-u?ia efe'ti.u-ui de +a-aria?i An anu- #$$%! nu2=ru- 2ediu de +a-aria?i a f&+t de %(444 fa?= de %( /4 >n anu- pre'edent( La >n'9iderea e6er'i?iu-ui finan'iar #$$%! nu2=ru- efe'ti. de +a-aria?i a f&+t de %()/$! din 'are: - 2un'it&ri %(%9% #4

An anu- #$$% a f&+t rea-i5at= @i >nre*i+trat= & 'ifr= de afa'eri de ,)(94)(/40 2ii -ei! 'u

- per+&na- TESA - 2ai@tri 4)

%#/

C&ndu'erea +&'iet=?ii a f&+t a+i*urat= pe par'ur+u- >ntre*u-ui an #$$% de '=tre C&n+i-iu- de Ad2ini+tra?ie f&r2at din 0 per+&ane din 'adru- +&'iet=?ii @i de un C&2itet de Dire'?ie '&2pu+ din: Dire't&r Genera-! Dire't&r Ad7un't! Dire't&r E'&n&2i'! Dire't&r Te9ni' @i Dire't&r de E6p&rt(

#,