You are on page 1of 8

Physiolac su tm

Vng da tr s sinh Cha m tr phi c bit cnh gic!


Trong vng mt vi ngy sau sinh, mt s em b s sinh s bt u hi b vng da mt cht. Liu n c gy bin chng nghim trng v cha m tr phi cnh gic?
Nguyn nhn gy vng da tr s sinh?

Hin tng ny thng xut hin gn 2/3 tr s sinh. N do s tch t bilirubin (mt sc t mu vng trong mu) gy nn. Tr s sinh b nh hng bi cht ny thng khin da mt v lng trng ca mt b vng. Hin tng vng da pht trin khi cc t bo mu thoi ha v cht i. y l mt qu trnh pht trin bnh thng ca tr.

Trc khi em b c sinh ra, gan ca ngi m gip loi b bilirubin. Nhng sau khi sinh, gan ca b c th khng pht trin tt m nhn cng vic loi b bilirubin. V th, cc bilirubin c th tch t trong mu lm vng da v mt ca tr s sinh. Trong hu ht cc trng hp, theo thi gian ngn, hin tng vng da s t nhin bin mt trn c th ca cc b.

Mt s yu t nguy c ca hin tng ny

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Mt s tr s sinh c th c nhng triu chng vng da nng hn so vi nhng tr s sinh khc. Nu em b s sinh ca bn c bt k yu t nguy c sau y, bn hy a b n thm khm bc s ngay c th theo di c mc bilirubin ca b cht ch hn:

- Tr c anh/ch em b vng da trc - Tr tiu tin khng t t v lm t bn - B bm tm khi sinh - non - C hin tng vng da sm (trong vng 24 gi u tin sau khi sinh) - M c nhm mu O hoc nhm mu Rh

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Lm th no iu tr vng da tr s sinh?

- Khi b b vng da, iu quan trng l bn phi m bo tr c n thng xuyn. V nh bn c th cho b vi s ln tng ln v cho tr b mi 2-3 gi/ln. iu ny s gy ra s i tiu nhiu hn tr, gip c th b loi b bilirubin. Nu bn gp kh khn vi vic nh thc b dy cho b th hy tm mt nh t vn c th gip 2 m con bn.

- Nu mc bilirubin ca b qu cao, bc s c th khuyn bn nn tr liu cho b bng phng php quang tuyn (iu tr bng nh sng). Sng nh sng c bit c hp th qua da gip ph v bilirubin trong mu. Trong trng hp ny, cc b c th s phi li bnh vin lu hn mt cht iu tr v theo di qu trnh iu tr.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

- Mt s cha m tr ngh rng bn c th cho con tip xc nhiu vi nh sng mt tri trc tip s tt cho qu trnh iu tr vng da ca tr. Nhng Hc vin Nhi khoa Hoa K khuyn bn khng nn tin hnh theo phng php ny v nh sng mt tri c th gip gim mc bilirubin thp hn nhng n c th gy nguy him cho sc khoee em b.

-Trng hp rt nng ca chng vng da tr s sinh c th c iu tr bng truyn, trao i v thay th mu.

Vng da tr s sinh c gy bin chng nghim trng hn?

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Nu vng da tr s sinh khng c cha tr th mc bilirubin rt cao trong mu c th gy ra tn thng no. Tuy nhin, vng da tr s sinh thng c cha m tr pht hin v iu tr sm, do cc bin chng ny hin nay tr nn rt him. Nhg cha m tr hy n bc s ngay nu: - Da ca b ngy cng b vng nhiu hn. - Mu vng mt, mt lan n bng, cnh tay hoc chn ca tr - Em b tr nn chm chp, kh thc dy - Bn khng th cho b n hoc b tt, hoc b rt kn chn n ung. - B b st hoc khc tht.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Phn bit teo ng mt bm sinh vi vng da sinh ly tr


Bnh teo ng mt bm sinh l mt trong nhng nguyn nhn gy vng da, mt tr nh. Tr c nguy c t vong trc 1 tui nu khng c pht hin, iu tr kp thi.
y l mt bnh bm sinh m nguyn nhn cha c bit r. T l mc vo khong1/10.000 tr s sinh. Khi pht hin, thng b c m bng phng php Kasai. Thnh cng ca phu thut ny ph thuc tui ca bnh nhi (ti u nht l 2 - 3 thng tui), mc tn thng gan v trnh cng nh kinh nghim ca bc s phu thut. Teo ng mt bm sinh c d nhn bit? Teo ng mt bm sinh l mt bnh l him gp, bnh nhn c th ch b teo ng mt trong gan nhng cng c trng hp teo c ng mt ngoi gan. Hai biu hin chnh khi tr b mc bnh teo ng mt bm sinh l phn bc mu v biu hin vng da, vng mt. Tuy nhin, mc vng da vng mt v mc thay i mu sc ca phn ph thuc vo tnh trng teo ng mt. Do ng mt b teo, cc sc t mt v mui mt trong gan khng th theo ng dn mt xung rut non tiu ha thc n nh bnh thng. cng l l do khin phn ca tr c mu khc bit. Ty theo mc teo ng mt m phn tr c mu trng nh ct c (cn gi l phn sng), mu trng xm nh t st hay c mu vng nht. Bn cnh , nc tiu ca tr li c mu vng sm, t hay qun o ca tr kh c th c git sch. Triu chng khc thng gp tr mc bnh teo ng mt bm sinh l tr b vng da, vng mt. Mc vng tng dn ln theo thi gian. Nu khng c iu tr hoc iu tr khng kt qu th tin trin nng dn, tr s c cc biu hin ca x gan nh gan to, lch to, c trng, tun hon bng h, xut huyt di da

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Cu to ng mt trong tiu ha. Lm g chn on chnh xc? Khi thy tr s sinh vng da ko di, cn a tr ti ngay c s y t gn nht khm, lm cc xt nghim cn thit chn on nguyn nhn. Hin nay, trong iu kin ca nc ta, siu m l phng php c gi tr chn on bnh l teo ng mt bm sinh: Nu teo ng mt ngoi gan hoc ng gan chung th siu m cho thy ng mt ngoi gan khng thy, ng mt trong gan khng thy hoc gin, ti mt khng thy hoc teo nh, kch thc ti mt khng thay i lc i, sau b sa m 5 pht v 45 pht. Nu teo phn cui ng mt ch th siu m thy mt phn ng mt ngoi gan gin, c th thy ng mt trong gan gin, thy c ti mt. Ngoi ra, cc c s y t tuyn Trung ng, nu c iu kin th tin hnh chp x hnh gan. y l xt nghim c gi tr chn on cao, cn ch nh lm sm c chn on chnh xc, phc v cho phu thut. Cn phn bit vi cc bnh ly no? Vng da sinh l: Thng ch tn ti trong 2 tun u sau , sau triu chng vng da gim dn v bnh thng. Thiu mu do tan mu bm sinh hoc mc phi do nguyn nhn ti hng cu hoc ngoi hng cu. c im ca cc bnh ny l da vng nht, kn o, thiu mu ti pht nhiu ln, lch to. Ngoi ra, cn phn bit vi cc bnh l gy vng da tr em khc nh vim gan, bnh Gilbert, bnh Crigler - Najjar tsp I v tp II, vim phi thu, thng hn, st hi quy, tuy nhin, tt c cc bnh l ny khi siu m vn pht hin thy ng mt v ti mt. Phng php Kasai iu tr teo ng mt bm sinh

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Khi pht hin teo ng mt bm sinh, thng b c m bng phng php Kasai. Phng php Kasai l xut ca bc s Nht Morio Kasai (1959). y l phu thut to ra ng lu thng mt t gan bng mt phn ca rut non. Thnh cng ca phu thut ny ph thuc tui ca bnh nhi (ti u nht l 2 - 3 thng tui), mc tn thng gan v trnh cng nh kinh nghim ca bc s phu thut. Theo cc ti liu, bin php ny c th lm gim triu chng ca bnh, nht l bnh vng da cho khong hn 60% bnh nhi. Tui: L mt yu t quan trng, m la tui cng nh th tin lng cng tt. La tui m c t l kt qu tt cao l di 1 thng tui hoc trong vng 2 thng tui. Trn 2 thng tui, t l tht bi rt cao. Th loi teo ng mt: Vi teo hon ton ng mt ngoi gan th tin lng xu, cn teo mt phn ng mt ngoi gan th tin lng tt. Vim ng mt sau m: Xy ra sm hoc mun sau m. Cn pht hin sm iu tr v khi m nn lm thm van chng tro ngc. Tuy nhin, mt s tr c nhng tin b ng k sau phu thut Kasai b ti pht cc triu chng ca bnh v mc phi cc bin chng nng n do tc nghn ng mt nh to gan, to lch, gin tnh mch cc ni tng, x gan, suy gan, nhim khun nng nh vim phi, vim ty...

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.