You are on page 1of 1

TEHNIKI OPIS GRAEVINE

Opis nosive konstrukcije Nosiva konstrukcija proizvodno-skladinog objekta je armiranobetonska prostorna skeletna konstrukcija i sastoji se od armiranobetonskih stubova i greda preko kojih su poloene armiranobetonske ploe. Temeljnu konstrukcije ini temeljna ploa kontra ploa.Krovna konstrukcija je predvi ena od montanih greda od lameliranog ljepljenog drveta. !vi armiranobetonski elementi su predvi eni od betona " #$%&'. (lementi su armirani ipkastom armaturom ) $'' i mreastom armaturom od iste klase betonskog elika. *ertikalna komunikacija unutar objekta se obavlja armiranobetonskim stepenitima

Proraun nosive konstrukcije +roraun nosive konstrukcije je proveden u skladu sa (,-."./( # propisima. , sklopu prorauna ura eno je dimenzioniranje pojedinih konstruktivnih elemenata tako da su zadovoljeni uslovi nosivosti i upotrebljivosti kako elemenata tako i konstrukcije u cjelini. ,slovi nosivosti i upotrebljivosti0 kao i koncept dokaza nosivosti i upotrebljivosti konstrukcije0 preuzet je iz (,-."./( # propisa. +roraun je proveden primjenom programskog paketa To1er0 uz rune kontrole koritenjem relevantnih aproksimativnih metoda prorauna. Kod prorauna temeljne konstrukcije usvojeni su parametri temeljnog tla iz geomehanikog elaborata0 dostavljenog od strane asistenta. +roraun objekta na seizmike uticaje je ura en primjenom +ravilnika o tehnikim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmikim podrujima. +rema seizmolokoj karti sa povratnim periodom $'' godina lokacija objekta se nalazi u seizmikom podruju maksimalnog intenziteta 2' 3!K 45 ljestvice. .bjekat je kategoriziran kao objekat 66. kategorije. Temeljno tlo je 66. kategorije. Kontrola nosivosti i dimenzioniranje konstruktivnih elemenata ura eno je za mjerodavne kombinacije optere7enja u skladu sa ("# propisima.