You are on page 1of 13

1. PENDAHULUAN Karnival Sukaneaka dan Permainan adalah merupakan acara yang pertama kali dianjurkan di Sekolah Kebangsaan Beradek.

Karnival sukan ini dianjurkan oleh pihak sekolah dengan kerajsama pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Karnival sukan ini dianjurkan bagi mencungkil bakat terpendam para murid dalam bidang permainan di samping menyokong dasar pendidikan negara yang menekankan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik malahan juga dalam bidang sukan. Selain itu ia juga bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa atau penjaga murid!murid dan masyarakat setempat di ba"ah satu acara yang dianjurkan seperti ini.

2. OBJEKTIF #bjekti$ karnival sukan ini adalah seperti berikut % i. &emupuk semangat kesukanan dalam kalangan murid sekolah. ii. &emilih "akil sekolah ke Kejohanan Peringkat PP' Kuching bagi pelajar tahap II. iii. &endedahkan para murid dengan suasana sebenar sesuatu pertandingan sukan iv. &elatih kecergasan $i(ikal dan mental.

3. TEMA )Bersukan &enjana Kecemerlangan &odal Insan)

4. CADANGAN TARIKH DAN TEMPAT PERTANDINGAN *arikh % +, &ei -.+*empat % Padang Sekolah Kebangsaan Beradek

5. PESERTA Semua pelajar Sekolah Kebangsaan Beradek

6. SISTEM PERTANDINGAN Sistem pertandingan untuk acara!acara dalam Karnival Sukaneka dan Permainan dijalankan menggunakan sistem sekaligus kecuali bagi sukan permainan menggunakan sistem liga.

7. SENARAI JAWATANKUASA PENGELOLA Semua guru dan kakitangan sekolah akan terlibat secara langsung untuk melicinkan perjalanan kejohanan tersebut. Sila /ujuk 0ampiran + 8. ATURCARA PERTANDINGAN Sila /ujuk 0ampiran -

.JADUAL PERTANDINGAN Sila /ujuk 0ampiran 1 1!. ANGGARAN PERBELANJAAN Sila /ujuk 0ampiran 2 'isediakan oleh 3333333333333333.. ( &#4' 56&67I BI7 S6PI8I ) Penyelaras Sukan Pengelolaan Karnival Sukaneka dan Permainan SK. Beradek Pada"an

L"#$%&"' 1 JAWATANKUASA KERJA KARNI(AL SUKANEKA DAN PERMAINAN ANTARA RUMAH SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN BERADEK) PADAWAN MEI 2!12 Penasihat Pengerusi 7aib Pengerusi 7aib Pengerusi Setiausaha Penyelaras Sukan Pen. Penyelaras Sukan Bendahari BI0 .+. :6;6*67K<6S6 + % 8n. &ohamad 7assir B. Said (GB) % 8n. 6shley Kutoh (PKKK) % 8n. Sapiee B. 4j 8di (PK +) % 8n. 6bdoll Kader B. #sman % 9ik 'ayang 7oraishah Bt. 6"g sharbini % 8n. &ohd 5amani Bin Sapiei % 8n. &. Shaharudin &. Sarip % 8n Shahri(al Shaharudin 76&6

*eknikal = Kepega"aian = /ayuan Ketua % 8n. &. 7assir B. Said (GB) 8n. Sapiee B. 4j. 8bi (PK+) 8n. 6bdoll Kader B. #sman ( PK 48&) 8n. 6shley Kutoh( PKKK)

.-.

Peralatan = Kelengkapan

Ketua % 8n 6"en 6K 0idup <sta( &ohd 5ubir B. 5ainol <sta( &ohd saiyid &ashkor 8n. &ohd 5amani Sapiei 8n. &. Shaharudin B. &.Sarip 8n. Shahri(al B. Shaharudin 8n. :ohari 8n. Sai$ul

.1.

Buku Program

Ketua % 8n 6bdoll Kader #sman

8n. &ohd 6(rul B. 6bdul /ahim Susie 0ai .2. Kebersihan Ketua % <sta(ah 7urdiyana Bt. 5aidi Pn 6num Pn. Intan .>. Persediaan Pentas = Padang Ketua % 8n. Shahri(al B. ?uso$ 9ik @itry Bte Kuntihang <sta( &ohd :umaidi B &ohd 6khir Semua guru 0elaki 6jk PIBG .A. 4adiah= 9enderamata Ketua % <sta(ah Siti 4ajar Bt. 5akaria Pn. Suria Bt. :ohan Pn. 7oor 6juri Bt. Sebli .B. :emputan= Protokol Ketua % 8n. 7assir B. Said Semua Penolong Kanan 8n. Ismail Sait ( ?'P PIBG) 8n Panyi ( *im. ?'P PIBG ) .C. :uruacara Ketua % Pn. 6innureen Bt. 4amdan <sta( &ohd 5ubir B. 5ainol .,. Pega"ai Pertandingan Ketua % 8n. &. Shaharudin Sarip (Bola Sepak) 8n. & 6(rul 6bd./ahim (Bola Baling) Susie 0ai (Bola :aring) 8n. 'olhan 5ain (Sukaneka)

+..

&akanan = &inuman

Ketua %9ik 'ayang 7oraishah Bt. 6"g Sharbini Pn. 7orli(a"ati Bt. 0ati$ Pn. &aria Bt. @erdaus Sirat Pn &ary Pn. &iang

++.

'okumentasi

Ketua % <sta( &ohd 4arisudin B. 6bd /a(ak

+-.

Penga"as /umah Sukan

/umah % 0ion Penaung % GB Ketua % &. Shaharudin &. Sarip % Susie 0ai % <sta(ah 7urdiyana % <sta( 5ubir B. 5ainol % 7oor 6juri /umah *iger Penaung % PK + Ketua % Shahri(al B. Shaharudin % <sta( Saiyid &askhor % 'ayang 7oraishah 6"g Sharbini % 7orli(a"ati 0ati$ % 6"en 6K 0idup

/umah :aguar Penaung % PK 48&

Ketua

% <sta( 4arisudin 6bd /a(ak % 'olhan 5ain % Shahri(al ?uso$ % @itry Kuntihang % <sta(ah Siti 4ajar 5akaria

/umah 9heetah Penaung % PKKK Ketua % &ohd 6(rul 6bd /ahim % &ohd 5amani Sapiei % <sta( &ohd :umaidi &ohd 6khir % Suria :ohan % &aria Bt @erdaus Sirat % 6innureen +1 Penyelia Peserta Pra Sekolah % 7oor 6juri 0ion *iger :aguar 9heetah +2 Pencatat &arkah % Susie 0ai % <sta( Saiyid &askhor % Shahri(al ?uso$ % <sta( &ohd :umaidi

Ketua % @itry Kuntihang % Semua guru K6@6

+>

Keselamatan

Ketua % <sta( Saiyid &askhor % 8n. Panyi % 8n. Kameri

+A

Hakim sukaneka

Ketua : Dolhan Zain

Pendaftaran: Cik Fitry Kuntihang permulaan/ pelepas : Shahrizal shaharudin Penamat : Mohd Zamani Sapiei : Maria : oor !"uri

+B

#eka $arang

Ketua

: Pn Suria %ohan : Pn !num

+C

&erai %ualan

Ketua : 'n Sapiee H" '$i : 'n Kameri : 'n Panyi : Puan !num : Puan (ntan

L"#$%&"' 2 J"*+", $-&."'*%'/"' $-&#"%'"'.


10 J"*+", P-&."'*%'/"' 12," 3-$"4 "'."&" &+#"5 K".-/2&% 6 L-,"4%

Bil + 1

*arikh

&asa +.2> D -.+>

Perla"anan 0ion E :aguar *iger E 9heetah *iger E 0ion

Pengadil Shahri(al Shaharudin &. Shaharudin 'olhan 5ain

-B=2=-,+-

-.+> D -.2> +.2> D -.+>

2 > A

-=>=-.+-

-.+> D -.2> +.2> D -.+>

:aguar E 9heetah :aguar E *iger 0ion E 9heetah

<sta( 5ubir &. 5amani Sapiei 6"en 0idup

C=>=-.+-

-.+> D -.2>

20 J"*+", P-&."'*%'/"' 12," 1",%'/ "'."&" &+#"5

K".-/2&% 6 L-,"4%

Bil + 1 2 > A

*arikh

&asa +.1. D +.>.

Perla"anan *iger E 0ion :aguar E 9heetah 9heetah E *iger 0ion E :aguar :aguar E *iger 0ion E 9heetah

Pengadil &. 6(rul <sta( Saiyid &askhor Shahri(al ?uso$ <sta( :umaidi <sta( 5ubir <sta( Saiyid &askhor

->=2=-,+-

+.>. D -.+. +.1. D +.>.

-=>=-.+-

+.>. D -.+. +.1. D +.>.

,=>=-.+-

+.>. D -.+.

30 J"*+", P-&."'*%'/"' 12," 1",%'/ "'."&" &+#"5

K".-/2&% 6 P-&-#$+"'

Bil + 1 2 > A

*arikh

&asa -.+. D -.1.

Perla"anan 0ion E :aguar *iger E 9heetah *iger E 0ion :aguar E 9heetah :aguar E *iger 0ion E 9heetah <sta( :umaidi Shahri(al ?uso$ <sta( 4arisudin <sta( 5ubir & 6(rul <sta( 4arisudin

-B=2=-,+-

-.1. D -.>. -.+. D -.1.

-=>=-.+-

-.1. D -.>. -.+. D -.1.

C=>=-.+-

-.1. D -.>.

40 J"*+", P-&."'*%'/"' 12," 7"&%'/ "'."&" &+#"5 Bil + 1 2 > A C=>=-.+-=>=-.+-B=2=-,+*arikh &asa -... D -.-. -.-. D -.2. -... D -.-. -.-. D -.2. -... D -.-. -.-. D -.2. Perla"anan *iger E 0ion

K".-/2&% 6 P-&-#$+"' Pengadil 6innureen Susie 0ai 6innureen @itry Kuntihang Susie 0ai @itry Kuntihang

:aguar E 9heetah 9heetah E *iger 0ion E :aguar :aguar E *iger 0ion E 9heetah

LAMPIRAN 4 ANGGARAN PERBELANJAAN 6nggaran perbelanjaan adalah seperti berikut% + 6cara Item 4arga (/&) > > > > > Kuantiti :<&064 (/&) +++B B A. A. A. 1> 1>

Bola sepak

Pingat 8mas Pingat Perak Pingat Gangsa

Bola Baling

Pingat 8mas Pingat Perak

(0) Bola Baling

Pingat Gangsa Pingat 8mas Pingat Perak Pingat Gangsa

> > > > > > > ..2.

B B B B +. +. +. (2 E 2 buah E A orang ) F ,A buah (2 E 1 buah E A orang ) F B- buah

1> 1> 1> 1> >. >. >. 1C

Bola :aring

Pingat 8mas Pingat Perak Pingat Gangsa

Sukaneka :ohan 2 6cara Buku *ulis 7. :ohan Buku *ulis *empat ke 1 Buku *ulis *empat ke 2 Buku *ulis

..2.

-C.C

..2.

(2 E - buah E A orang ) F 2C buah (2E+ buah E A orang ) F -2 buah

+,.-

..2.

,.A

Permaina n :umlah

*empat keempat

..2.

1A E + buah

+2.2 A>.

&akan pega"ai=Guru=Sta$=PIBG F/&> E >. orang F /&->. A>. ) *+, :umlah F /& ,..

LAMPIRAN 5 *ugas 6hli :a"atankuasa mengikut bidang. Bil + ja"atankuasa Teknikal / Kepegawaian / Rayuan *ugas &emastikan pertandingan yang di jalan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. &emastikan alatan=kelengkapan yang digunakan mengikut pia"aian yang telah ditetapkan. Bersidang dan membuat keputusan jika terdapat rayuan yang dikemukakan. Keputusan yang di buat adalah muktamat

Peralatan / Kelengkapan

&enyediakan kelengkapan dan peralatan yang diperlukan sebelum semasa dan selepas kejohanan. &emastikan peralatan yang diperlukan mencukupi dan selamat digunakan.

&enyimpan kelengkapan dan peralatan selepas digunakan. &embuat senarai semak untuk memastikan alatan dan kelengkapan yang digunakan tidak hilang. 1 Buku Program

G &enyediakan isi kandungan buku G &embuat contoh buku G &endapatkan kata alu!aluan G &enyemak dan menyiapkan buku cenderamata G &enyerahkan buku cenderamata kepada :a"atankuasa Sambutan

Kebersihan

Sentiasa memantau menga"asi dan menjaga kebersihan ka"asan kejohanan. &enyediakan beg plastik hitam yang mencukupi untuk mengisi sampah. &embuang sampah di ka"asan yang telah ditetapkan. &elantik beberapa orang penga"as untuk membantu. Boleh membahagikan ka"asan dan ketua untuk memudahkan kerja.

> A

Persediaan Pentas Hadiah/ Cenderamata

. &enyediakan pentas untuk majlis perasmian dan penutupan . &embuat senarai semak hadiah dan cenderamata yang diperlukan. . &emastikan hadiah dan cenderamata yang diperlukan mencukupi

G &enyediakan jenis hadiah yang diperlukan menyelaras dengan :a"atankuasa Pertandingan G &enyusun hadiah dan cenderamata G &enyediakan senarai pemenang hadiah
B C Jemputan/ Protokol Juruacara &enyenaraikan nama!nama tetamu yang akan dijemput.

G &embuat pengumuman acara pasukan nama peserta. G &enghebahkan keputusan acara.


. &embuat pengumuman!pengumuman penting.

Pegawai Pertandingan

.&enyediakan borang pertandingan mengikut syarat!syarat yang ditetapkan.

.&emastikan pertandingan yang dijalankan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan . &enyediakan jadual pertandingan. +. Makanan / Minuman

G &enentukan jenis makanan dan minuman yang akan disediakan setelah berbincang dengan PKKK. G &enguruskan makanan dan minuman G &enetapkan menu untuk jamuan makan

++

okumentasi

&enyediakan dokumentasi kejohanan dari a"al hingga akhir. &engambil gambar!gambar untuk di dokumentasikan.

+-

Pengawas Rumah !ukan

. &enyediakan maklumat murid yang memasuki pertandingan . &emastikan murid berada di ka"asan yang ditetapkan . &enyelia peserta pada hari kejohanan . &erekod markah bagi tiap!tiap acara yang di pertandingkan mengikut ketetapan. &elekatkan markah di papan kenyataan yang di sediakan.

+1 +2

Penyelia peserta Pencatat Markah

+>

Keselamatan

G &enga"asi keselamatan dan disiplin peserta