You are on page 1of 17

1.

Expuneti esenta filosofiei ca conceptie despre lume Ca conceptie despre lume, filosofia este una din principalele forme a m a n i f e s t a r i i s p i r i t u l u i u m a n , constiintei umane. Ea este teoria despre lume, om in unitatea lor dialectica. Denumirea de filosofie provine de la cuvintele din limba greaca phileodragoste, sophos intelepciune. Filosofia este modul deasimilare a lumii, este instrumental principal de perfectionare a omului si vietii sociale. Ea se ocupa cu asa probleme care se refera la lume in intregime, care ne dau posibilitate de a intelege ce prezinta lumea,care-I esenta ei, ce prezinta omul , care-I locul sau in aceasta lume, ce prezinta viata, fericirea, dragosteaFilosofia se ocupa cu formarea conceptiei despre lume la oameni. Conceptia despre lume este totalitateade idei despre lume in intregime, despre om, despre locul lui in lume, este totalitatea de cunostinte desprenatura, societate si om si raportul fata de aceasta lume. Fundamentarea conceptiei despre lume si este filosofie. Ea e nucleul conceptiei despre lume si procesul de formare a ei. 2.Care este obiectul de studiu a filosofiei? Filosofia este nucleul conceptiei despre lume, ea trebuie sa dee intr-o forma maximal generalizata tabloullumii, omului si interactiunii lor. biectul filosofiei este generalul in sistemul !lume-om". #a rindul sauacest sistem este compus din $ subsisteme distincte % lume si om. Fiecare din ele are nivelurile sale, iar interactiunea laturilor & aspecte% ontologic, gnoseologic, axiologic si spiritualpractic. Filosofia este ostiinta complexa, care trebuie sa dee raspuns la multe problem de aceea in filosofie intra asa discipline caontologia, gnoseologia, antropologia, sociologia, etica, estetica.In obiectul filosofiei intra cele mai generale legitati a existentei material si existentei omului. In obiectulfilosofiei nu se include tot generalul din existent materiala, dar acel general care este legat de raportulomului, atitudinii lui cu lumea. 'ltfel spus, obiectul filosofiei contine acel general din realitatea materialacare ii a(uta omului in formarea conceptiei despre lume. )i daca problemele conceptual sunt specific * ce prezinta lumea in intregime+ Ce este omul+ Ce este adevarul+, atunci si raspunsurile la ele sunt deosebite. 3.Numiti si caracterizati succinct domeniile reflectiei filosofice Filosofia apare ca o stiinta universal si integra, dar din cauza ca realitatea existenta este diversa, din cauzac a a t i t u d i n e a o m u l u i f a t a d e a c e a s t a r e a l i t a t a t e , s c o p u r i l e l a f e l s u n t d i v e r s e , a p o i s i f i l o s o f i a s e evidentiaza in mai multe domenii de cunoastere% ntologia stiinta despre existent-noseologia stiinta despre teoria cunoasterii'ntropologia stiinta filosofica despre om#ogica stiinta despre formele gindiriiEtica stiinta despre moralaEstetica stiinta despre arta, gustul artistic.raxiologia stiinta despre activitatatea practica a omului/oate impreuna alcatuiesc domeniul cunoasterii filosofice. In realitate e greu de intilnit s0stem filosoficunde s-ar intilni toate aceste domenii. De regula intilnim doar citeva, in dependent de interesul filosoficdat si doar in 1 sisteme am putea sa le intilnim ca o integritate complexa % sistemul lui 'ristotel, sistemullui /oma d2'3uino, si a lui 4egel in epoca moderna. 4.Caracterizati esenta conceptuala a mitului Conceptia mitologica includea in sine diferite cunostinte primitive , credinte si mituri nesistematizate.5iturile erau principalele modalitati de explicare a realitatii, serveau ca paradigm a activitatii umane. 5itul este o legenda, o povestire, o istorie sacra despre aparitia lumii si fenomenelor naturii, zeilor sieroilor. 5itul descopera o taina, arata careva forte supranaturale care aveau o comportare exemplara. 5iturile sunt niste evenimente care niciodata nu s-au intimplat, dar permanent au loc. Ele sunt metafore aceea ce este imposibil de a explica cumva.) e d e o s e b e s c u r m a t o a r e l e m i t u r i % d e s p r e a n i m a l e , d e s p r e f e n o m e n e l e c e r e t i , c o s m o g o n i c e s i antropogonice, despre sfirsitul lumii, moarte, marele potop, despre zamislirea neprihanita, despre zei murind si inviind. 5iturile se transmiteau din generatie in generatie si trebuiau strict executate. Dupa olegenda, sufletele stramosilor strict supravegheau executarea miturilor si aspru pedepseau pt incalcarea poruncilor stramosilor. Conceptia mitologica indeplinea mai multe functii, asigura succesiunea spiritual ageneratiilor, consolida un anumit s0stem de valori, mentinau un anumit comportament in societate.

5.Caracterizati succint esenta conceptual a religiei. Conceptia religioasa apare pe baza celei mitologice, generalizeaza diferite mituri si credinte primitivef o r m u l i n d o t e o r i e i n t e g r a l d e s p r e t o a t a r e a l i t a t e a . E a r e e s a d i n impartirea lumii in % cea naturala sis u p r a n a t u r a l a . ) p e c i f i c p e n t r u a c e a s t a c o n c e p t i e e s t e n u n u m a i a d m i t e r e a e x i s t e n t e i u n e i f o r t e supranaturale, dar si atribuirea ei unui sens specific% ca lumea este supranaturala este adevarata lume, caeste primordial si determina lumea naturala si sociala. #umea supranaturala, ori divina, diri(eazacudezvoltarea naturii, vietii umane. /oate fenomele si procesele realitatii erau explicate de pe pozitiileacestei conceptii. 6.Care sunt asemarile si deosebirile dintre filosofie si stiinta? Filosofia 6i 6tiin7a reprezint8 dou8 moduri distincte de a pune probleme teoretice. d e o s e b i r e important8 9ntre filosofie 6i 6tiin78 const8 9n aceea c8 fiecare filosof trebuie s 8 - 6 i p u n 8 problema metodei 9nc8 o dat8,9n timp ce omul de 6tiin78 are la dispozi7ie un repertoriu de metode 9n careare 9ncredere ca 9ntr-un dat de mai presus de el. 'spir:nd la 9ntemeiere,fiecare filosofie va c8uta 9nceputulf8r8 de presupozi7ii,s8rind din acesta ;printr-un act de optare,ce echivaleaz8 cel pu7in cu o anticipa7ie denatur8 metodologic8;. 5etoda nu se poate (ustifica originar 9n chip eficient ,ci ;se legitimeaz8 mai multde facto , prin puterea ei de a organiza datele cunoa6terii 6i de a cl8di o lume;.Filosofii pot opta fie pentru purismul metodologic*ca .armenide, <ergson ,4egel,,fie pentru expansiune metodologic8 *ca .laton,.lotin,. alt8 diferen7iere 9ntre 6tiin78 6i filosofie pe baza discursului popperian s-ar putea face 9n ce prive6te termenul de ;adev8r;.=tiin7a nu e episteme,ea nu atinge adev8rul ,ci utilizeaz8 acest termen 9n sens de norm8, de limit8 ideal8 9n procesul cunoa6terii .Filosofia 9n schimb cl8de6te adev8rul 9n timp celd e z v 8 l u i e . ) t i i n t a e s t e c o n c e p u t 8 c a o s e r i e d e s o l u 7 i i d a t e u n o r p r o b l e m e . .entru a fi filosofie unansa mblu de reflec7ii trebuie s8 se constituie ca creatie u n i v e r s a l 8 , i n t e g r a l 8 , u n s i s t e m a b s o l u t a l intelectului. .entru a fi universal8, trebuie ca filosofia s8-7i asume constitutiv obliga7ia de a se confruntacu orice problem8. 'ceasta 9ns8 presupune un risc. Exist8 posibilitatea ca lumea s8 fie o problem8 9n sineinsolubil8. .entru filosofare are primat con6tiin7a problemei, iar nu solu7ia, care se poate s8 nu fie dat8 laun moment dat. .ragmatismul, 9n cadrul c8ruia o problem8 insolubil8 nu este problem8, nu este consideratde rtega filosofie , ci !teoria sincer8 9n care se exprim8 modul cognitiv al 6tiin7elor particulare >. n ce consta problema fundamentala a filosofiei? .roblema fundamentala a filosofiei raportul dintre gindire si existent, constiinta si materie.#umea incon(uratoare prezinta o totalitate de procese si fenomene materiale si spirituale..roblema fundamentala avea diferita formulare pe parcursul istoriei. In antichitate ea se formula caraportul dintre trup si suflet, natural si supranatural. F.<acon considera ca problema fundamentala este p r o b l e m a dominati ei omu lui asupra naturii prin diferite inventii. .entru 4elvetius proble m a fundamentala e problema fericirii omenesti, iar pt ?.? @usso este problema inagalitatiisociale si caiiledepasirii ei. '.Camus avea in vedere sub problema fundamental problema sensului vietii, problema sinuciderii. #ucian <laga era de parerea ca problema fundamentala este Aniversul ca un tot intreg. 'ltfilosof roman Ion .etrovici considera ca raportul dintre spiritual si corporal este problema cheiei a or i c a r e i f i l o s o f i i . # . F e u e r b a c h r e d u c e a p r o b l e m a f u n d a m e n t a l l a p r o b l e m a o m u l u i , l a p r o b l e m a corelatiei dintre psihic si fizic..F are $ laturi % ontologica si gnoseologica. .rima trebuie sa raspunda la intrebarea !care-I factorul prim, cine pe cine determina*material constiinta sau invers,+" in dependenta de aceea ce se ia ca factor primordial materia sau idea toate sistemele filosofice se impart in materialism si idealism.5aterialismul e un current filosofic care in explicarea lumii reesa din recunoasterea existentei, materieic a f a c t o r p r i m s i c a u z a a r e a l i t a t i i , i d e a l i s m u l a f i r m a c o n t r a r i u l . E x i s t e n t a , l u m e a s u n t i n f i n i t e , necreabile si indistructibile. 5aterialismul afirma ca constiinta este secundara ca produs al dezvoltariimateriale, ca reflectare a lumii materiale.Idealismul afirma primordialitatea spiritualului, ratiunii in raport cu materia. )e disting $ varietati aidealismului% obiectiv si subiectiv. Idealismul obiectiv*.laton, 4egel, afirma p rimordialitatea ratiuniiuniversal, ideei care exista obiectiv. Idealismul subiectiv*<erBele0, 4ume, 5ach, considera primar constiinta, senzatiile subiectului, ca nu exista nici o existent, nici materiala nici spirituala in afara si independent de constiinta umana, independent de retrairile subiectului.

!.Enumerati si caracterizati succint functiile filosofiei. Deoarece filosofia este o teorie despre lume in intregime, om si raportul lui cu realitatea, ea indeplinestemai multe functii% ontologica, gnoseologica, metodologica, antropologica, sociologica, etica, estetica,axiological, praxiologicaC/oate aceste functii pot fi reduse la 1 momente% )inteza cunostintelor si crearea tabloului lumiiunic c ear coincide nivelului de dezvoltar e astiintei, culturii si experientei istorice. Fundamentarea, (ustificarea si analiza conceptiei despre lume. Formularea metodologiei generale a cunoasterii si activitatii omului in lumea incon(uratoare.Filosofia permanent primeste si prelucreaza informatia din diferite domenii, integreaza diverse cunostinteumane si formeaza un tablou stiintific al lumii unic. In acelasi timp, filosofia nu pretinde la rolul stiinteistiintelor, de a nu include in sine toate cunostintele. Filosofia generalizaza generalizarile stiintelor c o n c r e t e . E a i n s a n u t r e b u i e s a r e z o l v e p r o b l e m a s t i i n t e l o r c o n c r e t e , e a a c t i o n e a z a a s u p r a l o r p r i n conceptia filosofica, care influienteaza viziunea savantului, atitudinea lui catre lume si cunoastere. ".Caracterizati succinct specificul gindirii filosofice orientale antice. In orientul 'ntic filosofia apare in sec. D a.Ch, in acelasi timp in care ea apare in Europa, la greci. 5odulde viata oriental, caracterul orinduirii sociale, influienta religiei asupra constiintei sociale, modul deraspuns au influientat in modul cel mai direct caracterul gindirii filosofice antice. De aceea, intre gindireafilosofica oriental antica si gindirea filosofica europeana*a -reciei 'ntice, exista anumite deosebiri.In rient, filosofia apare ca o continuare a gindirii religioase, rationalizare, teoretizare a cunoasterii religioase. 'ceasta exista separat de stiinta, spre deosebire de filosofia -reciei antice./otodata, cunostintelor obtinute despre natura li se atribuia un caracter practice, fiind folosite in diferitedomenii de activitate% cunostintele matematice si astronomice in navigatie. Filosofia avea aplicatie practica % cunostintele ei erau folosite pentru elaborarea unor modalitati de gindire si conduita sociala caracteristice diferitor grupuri sociale ce formau societatea antica oriental.#a baza culturii Indiei stau !vedele" sistem de cunostinte sacre, care desriu norme morale, traditii,obiceiuri, idealuri caracteristice diferitor grupuri sociale antice caste, precum si o multime de mituri consecrate zeilor.'stfel, in perioada specificata, in India este indeosebi pronuntata gindirea religioasa. )pre deosebire deIndia, in China filosofia poarta amprenta sociala. .rimele idei filosofice sunt expuse inca in mitologia chineza, unde sint inaintate primele idei cosmologice. /oate lucrurile in univers sunt compuse din I'E siIE. I'E-soare, lumina, adevarul si inceputul masculinF In pamintul, intuneriBul, raul si inceputulfeminine. Dar fiecare lucru reprezinta unitatea acestor $ particule ce determina caracteristica fenomenelor din univers. 1#. $ati o caracteristica succinta a %&edelor' . Numiti cartile principale ale %&edelor' Gedele - sunt o culegere de texte originare din Gechea Indie. )unt c e l e m a i v e c h i s c r i p t u r i a l e hinduismului. Hn prezent, textele vedice sunt venerate de hindu6i din 9ntreaga lume. Gersurile lor suntr e c i t a t e 9 n c a d r u l r u g 8 c i u n i l o r 6 i s l u ( b e l o r r e l i g i o a s e . C u v : n t u l v e d a 9 n s e a m n8 I9n7elepciune" sauIcunoa6tere". Hn ter men i mai generali 9nsea mn8 ICunoa6t e r e s a c r 8 , 9 n v 8 7 8 t u r 8 s f : n t 8 , s c r i p t u r i l e hindu6ilor". 5onier-Jilliams o define6te mai exact ca IAn num8r de opere apreciate, care constituie baza primei perioade a religiei hinduse". Este derivat de la Ivid-", Ia 6ti" 9n sanscrit8. 'r putea fi 9ns8 derivatdin cuv:ntul proto-indo-european ;KLeid-;, care 9nseamn8 Ia vedea" sau Ia cunoa6te".In filosofia Indiei se disting & vede % @ig-Geda, )ama-Geda, Ma(urGeda, 6i )amhitele 'tharva-Geda. )amhita @ig-Geda este cel mai vechi dintre textele indiene care au supravie7uit. Este o colec7ie deNO$P imnuri vedice 9n sanscrit8, cu NO.DOO versuri 9n total, organizate 9n zece c8r7i *sanscrit8 % Imandale",. Imnurile sunt dedicate zeit87ilor @igvedice. Ma(ur-veda - Exist8 dou8 revizuiri ale acestei Gede, cunoscute ca Ma(ur-Geda Ialb8" 6i ceaIneagr8". riginea 6i semnifica7ia acestor denumiri nu sunt clare. Ma(ur-Geda Ialb8" con7ine doar versurile 6i incanta7iile necesare sacrificiului, 9n timp ce explica7iile se afl8 9n alt8 <rahmana. Estefoarte diferit8 de Ma(ur-Geda Ineagr8", care con7ine 6i explica7ii, de multe ori imediat

dup8veruri. 'u supravie7uit patru revizuiri ma(ore ale Ma(ur-Gedei negre, toate cu acela6i aran(ament,dar diferen7i:ndu-se 9n aspecte precum discu7ia individual8 a ritualurilor, fonologie 6i accent. )ama-Geda *9n sanscrit8 sQmaveda, este IGeda scand8rilor" sau ICunoa6terea prin melodii". Eumele acestei Gede provine din cuv:ntul sanscrit IsQman", care 9nseamn8 un imn metric sau ood8. )copul ei era liturgic 6i practic, de a servi drept o carte de c:ntece pentru preo7ii care luau parte la liturgie. 'rtharva-Geda este cunoa6terea atharvanelor 6i 'ngirasei. 'rtharva-Geda sau 'tharvangirasaeste textul apar7in:nd poe7ilor I'tharvan 6i 'ngirasa". 'pte define6te un atharvan ca pe un preotcare venera focul 6i )oma. Etimologia cuv:ntului I'tharvan" este neclar8, dar conform lui5a0rhofer are leg8tur8 cu 'vesta athravan *QRrauuan,F el neag8 orice leg8tur8 cu preo7ii focului.I'tharvan" a fost un termen antic desemn:nd un anumit @ishi chiar 6i 9n @igveda. *literaturaveche 9i considera preo7i care venerau focul,. 11.Numiti directiile si scolile filosofice din india antica. $escrieti succint esentabudismului. Filosofia in India antica apare in primul mileniu inaintea erei noastre. )ocietatea indiana foarte timpuriese diferentiaza in caste si grupuri sociale% brahmani, cshatrii, shudri. .rimele idei filosofice se gasesc inliteratura religioasa vede. Este bine conditionata gindirea religioasa.)e deosebesc $ grupe de scoli% ortodoxale*care recunosc autoritatea Gedelor, si neortodoxale*ce nu recunosc autoritatea Gedelor,. 5a(oritatea din ele sunt ortodoxale si religioase*scolile vedanta, mimansa,0oga, vaisesiBa, n0a0a,. 5ai progresive sunt scolile neortodoxale (ainism, buddism, loBa0ata*charvaBa,.<uddhismul apare in sec GI-G a. Ch. )i era orientat contra brahmanismului, sacerdotilor. Ideile principalesint sistematizate in I/ripitaca". <uddhismul este religia supuseniei. Continutul ei sint patru adevarurisfinte. Existenta omului e legata de suferinte. Cauza suferintelor este ca omul are prea multe dorinte. #ichidarea suferintelor trebuie sa fie in lichidarea dorintelor. Calea spre lichidarea suferintelor trece princele opt cai nobile% ideile drepte intentiile drepte, cuvintul drept, actiunea dreapta, viata dreapta, efortuldrept, atentia dreapta si meditatia dreapta. )copul cunoasterii de a elibera omul de suferinte nu ii va daviata de apoim ci viata actuala. Intreruperea si lichidarea suferintelor se numeste nirvana o abtinere dela totul lumesc , ce se atinge prin meditare. 12. Numiti principalele scoli filosofice din China antica si fondatorii acestora. In China antica, e mentionata existenta a 4 scoli filosofice. Confucianista-fondator Confucius Legista- fondatorul Shang-Yang Moista-fondatorul Mo-Tse Daosista- fondator Lao-Tseu 13. Descrieti succint esenta confucianismului si a legismul. Scoala confucianista a are in secolul !I a.Ch si a"ordea#a ro"lama functionarii statului. Statul see c h i $ a l e a # a c u f a m i l i a . S t a t u l t r e " u i e s a s e " a # e # e n u e l e g i % u r i d i c e c i e n o r m e m o r a l e , t r a d i t i i , o"iceiuri, care necesita constiinti#area de fiecare indi$id, in urma carui fa t a are constiinta ca toti oamenii tre"uie sa res ecte normele, o"iceiurele in stat . si du a cum exista in familie su"ordonare, asa siin stat exista su"ordonare, toti su unindu-se im aratului. In centrul filosofiei lui Cinfucius sta ro"lemaeducatiei. &l afirma ca oamenii sunt a ro iati si seamana unii cu altii du a natura sa, iar se deose"esc d u a e d u c a t i e . & d u c a t i a o m u l u i t r e " u i e f i e i n s i r i t u l a t i t u d i n i i c u s t i m a s i r e s e c t f a t a d e m e d i u s i societate. &tica lu Confucius conce e omul in relatii cu functia lui sociala, el este ersonalitate nu entrusine, ci entru societate, iar educatia este formarea com ortamentului omului entru executarea cu$enitaa acestei functii. 'entru res ectarea su"ordonarii si ordinii Confucius formu lea#a rinci iul echitatii, unctualitatii si constiinti#arii. (mul tre"uie sa rocede#e asa cum cere ordinea si situatia.Legismul romo$ea#a) omul e fiinta rea in esenta sa, de la natura, de la sine si fiind astfel, omul nu oatefi educat, nici reeducat. Ca statul sa functione#e normal, el tre"uie sa se "a#e#e e legi %uridice stricte cear ermite folosirea celor mai as re ede se entru cea mai mica a"atere de la lege. S re deose"ire dec o n f u c i a n i s t i c e c o n s i d e r a u c a u t e r e a i n s t a t t r e " u i e s a s e t r a n s m i t a

r i n m o s t e n i r e , e i a f i r m a u c a im aratul tre"uie ales in de endenta de calitatile morale si s irituale. 14. Expuneti succinct esenta teoriei daoismului. Daoismul a are in sec * a.Ch., fondatorul fiind Lao-d#i. In central acestei conce tii se gaseste natura,cosmosul, omul. Lumea materiala se gaseste intr-o miscare naturala legica. Totul se su une D+(,cale,lege- si Dao este cosmosul, omul. (mul tre"uie sa se conto easca cu natura, sa traiasca in conformitate culegile ei. .aul si nefericirea in $iata oamenilor a are de aceea / oamenii se im lica in mersul natural allucrurilor si in/alca legea D+(. Dao nu oate fi indicat. Dao este si nu este caci el oate fi ri$it dar nu oate fi $a#ut, oate fi ascultat, dar nu oate fi au#it. 15. Numiti perioadele dezvoltarii filosofiei in recia !ntica. 0ilosofia in 1recia antica se de#$olta in legatura cu cunostintele stiintifice si contrar mitologiei sireligiei. &a era naturfilosofie entru ca a$ea o orientare s re cunoasterea naturii si legitatilor ei,curatirea naturii de mituri. 1recii incearca sa ex lice lumea nu rin mituri, ci rin cau#alitate, r i n c u n o s t i n t e . & i d e # $ o l t a t e o r i a c u n o a s t e r i i u n d e u n r o " l e m a d e o s e " i r i i c u n o s t i n t e l o r ade$arate,e isteme-, de cunostinte- areri,doxa-. In de endenta de rocesele si schim"arilesocial-economice, se ot e$idential urmatoarele erioade de de#$oltare a filosofiei) Cosmologica,sec. * a.Ch-423 a.Ch+ntro ologica,423a.C4- 255a.Ch&lenista,255a.C4-657 .Ch-In functie de erioadele mentionate, se conturea#a si conce tiile de "a#a a temeiului ultim.In erioada cosmologica, in centrul atentiei era ro"lema naturii, uni$ersului, originea ince utului +ceasta erioada este re#entata de) 8Scoala din Milet , Thales, +naximandros, +naximene8Scoala itagoriana,'itagora80ilosia lui 4eraclit-scoala eleata cu re re#entatii ) 9enofan, 'armenide, :enon 80ilosofia luralista ,&m edocle, +naxagora80ilosofia atomista a lui Democrit 'entru erioada antro ologica este s ecific ca in central atentiei cautarilor filosofice e ro"lema omului.'entru filosofii din aceasta erioada nu mai este ro"lema fundamentala ro"lema cerulu, a fenomenelor naturii, ci cautarea si desco erirea esentei fiintei umane, ce este omul; Care e $aloarea $ietii omenesti; -aceasta erioada se mai numeste sistematica entru ca anume in acest tim au fost create 5 mari sistemefilosofice de cattre 'laton si +ristotel.'erioada elenista se caracteri#ea#a rin a aritia mai multor scoli filosofice, fa t cau#at de destramareaintegritatii social-economice, unitatii si integritatii culturii, gindirii,s iritului antic grecesc, conditionat decucerirea statului atenian de catre +lexandru Macedon, iar mai a oi si re#enta altor cuceritori in acestteritoriu. Ca re#ultat, cultura, filosofia, stiinta numita si &lena se ras indeste si in teritoriul cuceritorilor.+stfel a ar mai multe scoli si directii filosofice ce reflecta o noua realitate, insotita de destramarearelatiilor scla$agiste clasice, destramarea $alorilor morale ale societatii antice, deoarece se schim"a loculomului in societate. (data cu aceasta, la o anumita eta a a are o noua ideologie, modalitate de gindirenumita religie crestina. <oua religie e o religie monoteista, "a#ata e credinta in existent unui singur Dumne#eu, e cind cele anterioare-numite agine-reieseau din credinta in existent mai multor #ei 1". Ce este temeiul ultim in filosofia greaca antica# Caracterizati temeiul ultim infilosofia pitagoreica. $rin ce se deose%este acesta de temeiul ultimin scoala din &ilet si la'eraclit. 'ro"lema care =i fr>m=nt> e rimii filo#ofi este ro"lema temeiului ultim.'rin no?iunea de temei ultim seare =n $edere c>utarea acelui =nce ut material unic comun tuturor lucrurilor, fenomenelor,o"iectelor dinuni$ers de unde ornesc toate aceste lucruri @i care se con?ine =n oricare lucru din uni$ers;'rin temeiultim se mai =n?elege @i acea articol>, sau su"stan?> unic>, din care sunt alc>tuite toate lucrurile dinc o s m o s . C > u t = n d r > s u n s l a = n t r e " a r e a A A c e e s t e n a t u r a , c o s m o s u l ; A A r i m i i f i l o # o f i m e n ? i o n e a # > concomitent @i fa tul c> =n uni$ers, natur>, cu toate c> exist> multe @i di$erse lucruri, totu@i aici domin>nu haosul @i de#ordinea dar armonia @i ordinea.+ceasta se refer> @i la oricare lucru din natur> dar @i lacaracterul leg>turilor, rela?iilor dintre fenomenele naturii.Bi mai a oi, dac> exist> aceast> armonie @iordine, %udecau filo#ofii, ar tre"ui s> exist> @i o su"stan?> material> care ar fi comun> tuturor lucrurilor c>ci altfel cum ele ot armoni#a.S re deose"ire de re re#entantii Scolii din Milet ,Thales, +naximandros si +naximene- ce

uneau la "a#alumii anumite rinci ii materiale , Thales-a a, +naximene- aerul, +naximandros C a eironul, su"stantain$i#i"ila si indi$i#i"ila- si 4eraclit, care considera ca focul este elemental rimordial al existentei, 'itagora cu ele$ii sai ex lica esenta lucrurilor cu a%utorul numerelor si ra ortul dintre ele, contri"uind laa ariia si de#$oltarea matematicii. <umerele erau conce une ca esenta reala a tuturor lucrurilor, iar a"soluti#area lor a dus la mistica. <umarul sta la "a#a tuturor fenomenelor din natura. 'itagora a%unge laconclu#ia data) fiecare cor re re#inta un ansam"lu de su rafete, fiecare su rafata- un ansam"lu de linii,fiecare linie un ansam"lu de uncte, unctele se su un enumerarii. Totul se su une numarului si numarule la "a#a oricarui lucru. 'itagora la fel romo$ea#a idea metem siho#ei, rin care, la moartea cor ului,sufletul nu moare ci migrea#a in animale entru a se urifica, du a care sufletul se uneste cu un alt cor nounascut 1". Ce este temeiul ultim in filosofia greaca antica# Caracterizati temeiul ultim infilosofia pitagoreica. $rin ce se deose%este acesta de temeiul ultimin scoala din &ilet si la'eraclit. 'ro"lema care =i fr>m=nt> e rimii filo#ofi este ro"lema temeiului ultim.'rin no?iunea de temei ultim seare =n $edere c>utarea acelui =nce ut material unic comun tuturor lucrurilor, fenomenelor,o"iectelor dinuni$ers de unde ornesc toate aceste lucruri @i care se con?ine =n oricare lucru din uni$ers;'rin temeiultim se mai =n?elege @i acea articol>, sau su"stan?> unic>, din care sunt alc>tuite toate lucrurile dinc o s m o s . C > u t = n d r > s u n s l a = n t r e " a r e a A A c e e s t e n a t u r a , c o s m o s u l ; A A r i m i i f i l o # o f i m e n ? i o n e a # > concomitent @i fa tul c> =n uni$ers, natur>, cu toate c> exist> multe @i di$erse lucruri, totu@i aici domin>nu haosul @i de#ordinea dar armonia @i ordinea.+ceasta se refer> @i la oricare lucru din natur> dar @i lacaracterul leg>turilor, rela?iilor dintre fenomenele naturii.Bi mai a oi, dac> exist> aceast> armonie @iordine, %udecau filo#ofii, ar tre"ui s> exist> @i o su"stan?> material> care ar fi comun> tuturor lucrurilor c>ci altfel cum ele ot armoni#a.S re deose"ire de re re#entantii Scolii din Milet ,Thales, +naximandros si +naximene- ce uneau la "a#alumii anumite rinci ii materiale , Thales-a a, +naximene- aerul, +naximandros C a eironul, su"stantain$i#i"ila si indi$i#i"ila- si 4eraclit, care considera ca focul este elemental rimordial al existentei, 'itagora cu ele$ii sai ex lica esenta lucrurilor cu a%utorul numerelor si ra ortul dintre ele, contri"uind laa ariia si de#$oltarea matematicii. <umerele erau conce une ca esenta reala a tuturor lucrurilor, iar a"soluti#area lor a dus la mistica. <umarul sta la "a#a tuturor fenomenelor din natura. 'itagora a%unge laconclu#ia data) fiecare cor re re#inta un ansam"lu de su rafete, fiecare su rafata- un ansam"lu de linii,fiecare linie un ansam"lu de uncte, unctele se su un enumerarii. Totul se su une numarului si numarule la "a#a oricarui lucru. 'itagora la fel romo$ea#a idea metem siho#ei, rin care, la moartea cor ului,sufletul nu moare ci migrea#a in animale entru a se urifica, du a care sufletul se uneste cu un alt cor nounascut. 1(. )n ce consta dialectica lui 'eraclit# 0ondatorul dialecticii este considerat 'eraclit din ora@ul &fes. Dn $i#iunea lui 4eraclit uni$ersuleste unul dar el este com us din foarte multe @i diferite lucruri.Dou> lucruri identice nu exist>, toate lucrurile sunt contrare @i fiecare lucru exist> rin contrariul s>u. La fel l u c r u r i l e s e transform> reci roc =n contrariul s>u, o#iti$ul exist> rin negati$, negati$ul rin o#iti$, caldul r i n r e c e , r e c e l e r i n c a l d @ i s e t r a n s f o r m > r e c i r o c . L u c r u r i l e s e a f l > = n c o n t i n u > , $ e @ n i c > schim"are @i transformare.Du > dum de 5 ori nu o?i intra =n aceea@i a > curg>toare, tot a@alucrurile nu sunt identice cu sine, totul se schim"> @i se transform>.Cosmosul este un foc =n caretotul arde, se mistuie, se transform>, moare @i se na@te, se na@te @i moare.<umai uni$ersul este$ e @ n i c , l u c r u r i l e s u n t t e m o r a r e @ i r e l a t i $ e . + c e a s t a n u = n s e a m n > c > a i c i d o m i n > h a o s u l , dim otri$> =n uni$ers domin> armonia fiindc> armonia re re#int> unitatea lucrurilor diferite, alucrurilor contrare.Dn uni$ers exist> o con@tiin?> cosmic> o"iecti$>, im ersonal>, exist> o legeo"iecti$>, ideal> care se nume@te logos @i care asigur> ordinea @i armonia.Sarcina ra?iunii umane,sco ul $ie?ii omene@ti const> =n a cunoa@te acest logos al naturii, a cunoa@te logosul =nseamn> s>cuno@ti legile o"iecti$e ale naturii, a cunoa@te legile =nseamn> a con@tienti#a esen?a lucrurilor, ac a u # e l o r n a t u r a l e . & l c o n s i d e r a c a f o c u l e s t e e l e m e n t a l r i m o r d i a r a l e x i s t e n t e i . L u m e a , cosmosul sunt fara ince ut si fara sfirsit, nu-s create de nimeni, nici de #ei, nici de oameni, dar af o s t , e s t e s i $ a f i f o c $ e s n i c , e r m a n e n t a r i n # i n d u - s e s i s t i n g i n d u - s e . < u c l e u l f i l o s o f i e i heraclitiene este rinci iul Etotul curgeF, anta rei-. Mersul ermanent al de#$oltarii el il

com aracu curgerea unui riu in care nu se oate intra de 5 ori. Totul e diri%at de soarta ori de necessitate.De ultima este legata notiunea lege, legitate, logos. Logosul este tot asa de $esnic ca si lumea necrea"ila si indestructi"ila. 4eraclit face deose"ire intre intele ciune si cunostinte, cunostinteleinca nu-l fac e om intele t. Intele ciunea consta in a cunoaste natura si roceda conformlegitatilor ei 1*. Cum argumenteaza eleatii imposi%ilitatea atit a miscarii+ cit si a caracterului multiplual ,niversului# Dn rimul r=nd elia?ii s un c> lucrurile a ar rin asem>nare dar nu ca >r?i contrar.Dn al II-lear=nd nu exist> multe @i di$erse lucruri, s un ei fiindc> logic este im osi"il de demonstrat a@ace$a..ealitatea, existen?a este nu ceea ce sim?im rin sim?uri ci ceea ce utem demonstralogic, ra?ional.Logic se oate demonstra c> exist> numai un singur uni$ers @i el fiind unuleste totul.Bi fiind totul el este numai unul.Bi dac> unul este totul @i totul este unul atunciAAmulteAA nu ot exista @i =n a@a ca# nu oate exista nici mi@carea, transformarea fiindc> nuare unde se reali#a.+ceste idei ale lui 9enofan @i 'armenide au fost sus?inute de c>tre :enon rintr-un sistem de ro"leme care nu au solu?ie logic>, ro"leme aradoxe care ini?ial au fostn>scocite entru a de#$olta ca acitatea de g=ndire logic> a ele$ilor s>i iar mai a oi au fostfolosite ca argumente =n sus?inerea ideilor ex use mai sus, aceste ro"leme se numesc !porie .+ oriele lui :enon re re#int> ni@te ro"leme care nu au solu?ie logic> @i care au fostfolosite ca argumente =n sus?inerea ideilor @colii eliate.G . + o r i a H D i h o t o m i a F o r i = m > r ? i r e a = n 5 > r ? i . & s e n ? a e i c o n s t a = n d e m o n s t r a r e a im osi"ilit>?ii mi@c>rii din moti$ul c> ea nu oate s> =ncea >. Dac> s> resu unem c> unmo"il tre"uie s> arcurg> o anumit> distan?> el tre"uie s> arcurg> %um>tate din ea,iar mai=t=i el tre"uie s> arcurg> %um>tate din %um> tate adic> I din distan?> @i tot a@a mai e arte, =n> a%ungem cu =m >r?irea la unctul ini?ial de ornire.+stfel %udec=nd, mi@carea nici nu $a=nce e.'rintre rimii care i-au ri ostat aceast> %udecat> a fost +ristotel.5 . + o r i a H + c h i l e F . C o n f o r m a c e s t e i a o r i i , + c h i l e n i c i o d a t > n u $ a a % u n g e " r o a s c a ?estoas>, care se mi@c> =naintea lui.,deoarce =n> a a%unge "roasca, +chile $a tre"ui s>a%ung> la locul de unde a ornit "roasca.(ricum s-ar mi@ca +chile tre"uie s> se ?in>seama c> c> =n acela@i tim se mi@c> @i "roasca.De aceea, cu toate c> distan?a dintre ei semic@orea#>, totu@i "roasca ?estoas> d fiecare dat> se $a g>si =nainte lui +chile.2. + oria Hs>geataF.Dac> er fi s> re re#ent>m #"orul s>ge?ii aruncate din arc rintr-un @ir de uncte, atunci am a$ea efectul c> s>geata st> e loc =n fiecare unct. 4.+ oria HSta?iileF.&sen?a ei const> din) din 5 uncte o use e linii a r a l e l e , f a ? > d e u n c o r nemi@cat, cu aceia@i $ite#> se mi@c> unul =n =nt=m inarea altuia 5 cor uri.Dac> resu unem c> fiecarecor constituie ni@te uncte consecuti$e,a oi fiecare din unctele cor urilor mi@c>toare arcurgaceeia@i distan?> =n inter$ale de tim diferit.0a?> de cor ul care se mi@c> =n =nt=m inare aceast> distan?> $a fi arcurs> =ntr-o erioad> de tim de 5 ori mai mic> dec=t fa?> de cor ul nemi@cat Deasemenea eleatii argumentea#a im osi"ilitatea caracterului multi lu al uni$ersului.+stf elc o n f o r m i d e i l o r l u i 9 e n o f a n e x i s t e n ? a c a r e e s t e d i $ i n i t a t e e s t e $ e @ n i c > @ i e a e s t e u n J<J.Trasaturile J<J) &ste sferic, caci nu oate la fel doar ici colo, ci retudindeni. <u-i nici m>rginit nici nem>rginit.<em>rginit> este nefiin?a caci ea nu are nici ince ut nici sf=r@it.J<J nu este identic nici cu nefiin?a @i nici cu o luralitate de fiin?e. <ici nu se mi@c> nici nu-i nemi@cat>.<emi@cata e nefiin?a,caci nici s re ea nu $ine nimic@i nici ea nu trecec s re ce$a. &ste etern , $e@nic,extratem oral 1-. Numiti temeiul ultim in filosof ia lui Empedocle si dati o caracteristica succinta aacestuia. &m edocle in ex licarea lumii reiese din 4 elemente rimordial ) focul, aerul, a a si amintulcare el le numeste radacini ale tuturor lucrurilor. La acestea &m edocle mai adauga doua fortecontrare C iu"irea si ura. +c?iunea acestor dou> for?e este determinat> de un rinci iu su erior,numit de &m edocle anan/e ,necesitate-, conce ut> ca o esen?> a existen?ei. La &m edocle,materia @i energia nu ot su"#ista se arat. !iata naturii consta din unire si di$i#are, amestecul sides artirea cantitati$a si calitati$a a elementelor care sunt neschim"atoare. In natura
ermanentau loc cicluri cind redomina iu"irea care uneste elementele rimordiale, ori redomina ura caredes arte aceste elemente

2..Care este temeiul ultim in viziunea lui !naxagora# $rin ce se caracterizeaza el# +naxagora ex lica realitatea rin homeomerii C semintele lucrurilor, articule in$aria"ile siindi$i#i"ile la nesfirsit. Totul a are si dis are rin intermediul unei forte motrice, numita de elnus,inteligenta, s irit-.'otri$it conce ?iei sale, uni$ersul este alc>tuit din mici articule, eterne,angrenate =ntr-o mi@care haotic> ,+ristotel le-a numit homoiomeriai-. Dn $i#iunea sa, acesteelemente rimordiale se aflau la =nce ut =n neorKnduial>. Im ulsul mi@c>rii, rinci iul motor carea ordonat toate aceste articule rintr-un roces centrifug, =n urma c>ruia a luat na@tere uni$ersul,a fost denumit de +naxagora nous ,ra?iune, s irit-.+naxagora a =ncercat s> ex lice ra?ionalfenomenele astronomice din natur>. &l a negat existen?a #eilor, considera soarele ca o mas> demetal incandescent, a@trii sunt asemenea >mKntului. Meteori?ii, ecli sele de soare, inunda?iile auex lica?ii naturale. Dn$>?>tura sa, care =m"in> filosofia ionian> cu ontologia lui 'armenide, a fostex us> =n lucrarea LDes re natur>L ,'eri hMseos-. Scrierile lui +naxagora, din care s-au >stratcKte$a fragmente, au cunoscut o larg> circula?ie =n sec. 6-4 =.4r., influen?Knd filosofia lui 'laton@i a lui +ristotel 21. Care este temeiul ultim in viziunea lui Democrit# $rin ce se caracterizeaza el# Democrit este intemeietorul materialismului atomist. Ince uturile existentei sunt atomii si $idul.+ t o m i i s u n t i n $ i # i " i l i f i i n d c a s u n t f o a r t e m i c i . & i s u n t i n $ a r i a " i l i , i n d e s t r u c t i " i l i , i n t e r n acalitati$i. +tomii sunt infinit de multi, ei se deose"esc intre ei rin forma, ordine, orientare.+tomii se misca in $id, care este tot infinit. + aritia lucrurilor are loc datorita unirii atomilor, distrugerea lor C des artirii atomilor. +tomii se unesc du a rinci iul asemanator cu asemanator. Sufletul du a Democrit este deasemenea com us din totalitatea de atom. Deci, sufletul estecor oral si muritor, fiind ca cu descom unerea cor ului se disocia#a si atomii lui. Democratintroduce notiunea EmicrocosmF entru om ca analog a EmacrocosmF a uni$ersului. In teoriacunoasterii Democrit deose"ea 5 feluri de cunoastere ) ade$arata si intunecata. Cunoastereaade$arata este cunoasterea rationala, iar cunoasterea intunecata este cunoasterea sen#oriala. Democrit afirma, ca intele ciunea adduce trei roade) nu numai a gindi "ine, ci si a $or"i "ine sideasemenea a roceda "ine. 0ericirea omului el oi $edea in "una dis o#itie a sufletului, care de inde de cum atare in totul 22. Cui apartine expresia / 01mul este masura tuturor lucrurilor2 # i n c e c o n s t a su%iectivismul si relativismul filosofiei sofiste# &x resia E(mul este masura tutor lucrurilorF a artine lui 'armenide . Initial rin cu$intul sofistse intelegea acei oameni intele ti, iscusiti in ce$a, mai tir#iu erau numiti nu acei care se staruiausa gaseasca ade$arul , dar care incercau sa redee falsul dre t ade$ar si in$ers, su erficialitateadre t com etent. +ceasta a de$enit osi"il deoarece ei au dus ina la extremitate idea des re relati$itatea oricaror cunostinte. Sofi@tii au fost o reiad> de sa$an?i @i filo#ofi care demonstrauc> ade$>rul este =ntotdeauna ur su"iecti$.+de$>r o"iecti$ comun tuturor oamenilor nu exist>fiindc> fiecare om erce e lucrurile =n felul s>u, fiecare se "a#ea#> e sen#a?iile, interesele @isco urile sale.(mul t=n>r @i omul ">tr=n, omul s>n>tos @i cel "olna$, uternic @i sla" erce acelea@i lucruri =n mod diferit @i deci au cuno@tin?e, dis un de ade$>ruri diferite.&ste ade$>rat nuc e e a c e e s t e = n r e a l i t a t e , e s t e a d e $ > r a t c e e a c e = m i c o n $ i n g e @ i m > s a t i s f a c e e m i n e . T e # a rinci al> a fost ex us> de c>tre $rotagora AA(mul este m>sura tuturor lucrurilor, celor de exist>, dac> ele exist> @i celor de nu exist>, dac> ele nu exist>AA.+dic> im ortant nu este fa tuldac> un lucru exist> sau nu exist>, dac> o ac?iune, o crim> a fost efectuat> sau nu, im ortant estedac> eu ot s> demonstre#, s> con$ing c> ea nu a fost atunci c=nd a fost sau c> ea a fost dac> ea nu a fost. 23. Numiti si caracterizati principiile de %aza ale filosofiei socratiene. 'rinci iile de "a#a a lui Socrate sunt) 'rinci iul autocunoasterii ex us rin te#e ,cunoaste-te e tine insuti'rinci iul indoielii ,eu stiu / nu stiu nimi/'rinci iul identitatii ade$arului "inelui si frumosului '. su erioritatii statului '. maeutic,cunoasterii ade$arului- rin inaintarea intre"arilor si inlaturarii ras unsurilor incorecte Cunoa@tete e tine =nsu?i =nseamn> c> cea mai mare $aloare existent> este omul @i mai =nt=itre"uie cunoscut> esen?a lui @i rin ri#ma $alorii umane se cunoa@te $aloarea =ntregii existen?e'rinci iul indoielii este unul fundamental entru filo#ofie fiindc> el nu neag> osi"ilitateaomului de a cunoa@te lumea @i de a se cunoa@te e sine ci din otri$> arat> caracterul dialectic alcunoa@terii, accentuea#> fa tul c> cu c=t mai rofund, mai ad=nc noi cunoa@tem realitatea cu

at=tmai "ine =n?elegem c=t de mult r>m=n necunoscute nou> @i cuno@tin?ele e care le are un indi$id=n com ara?ie cu lumea existent>, care se cere a fi cunoscut> sunt mult inferioare osi"ilit>?ii de acunoa@teIdentitatea ade$arului e un rinci iu ce determina in continuare intreaga s iritualitate a culturiiu m a n e e n t r u c a i n $ i # i u n e a l u i S o c r a t e , a d e $ a r u l , " i n e l e s i f r u m o s u l s u n t echi$alente. +cunoaste ade$arul inseamna a fi "un si frumos. De aici ro$ine s u e r i o r i t a t e a f r u m u s e t i i s iritual. (mul ce cunoaste ade$arul e "un, si frumos entru ca e im osi"il ca omul sa cunoasca ade$arul si sa nu rocede#e "ine, e im osi"il ca omul sa cunoasca ade$arul si sa rocede#econtrar.raul se echi$alea#a cu necunoasterea ade$arului, caci daca s-ar cunoaste ade$arul, s-ar cunoaste ce e "inele si nu s-ar roceda rau. Sarcina fiecaruia e de a cunoaste cit mai rofundade$arul.'rinci iul su erioritatii statului e indre tat im otri$a sofistilor, caci, din rinci iul sofistilor, o m u l e m a s u r a t u t u r o r l u c r u r i l o r a s t f e l re#ulta ca fiecare om traieste du a regulile sale siignorea#a normele societatii. S o c r a t e a f i r m a c a e m a i " i n e s a s u o r t i o n e d r e t a t e d e c i t l a nedre tate sa ras un#i cu nedre tate. Dre tatea iese la su rafata.'rinci iul maeutic- cautarea ade$arului rin inlaturararea ras unsurilor incorecte. Sofistii #iceauca ade$arul are character su"iecti$ . socrate afirma ca ca ade$arul e o"iecti$ si nu de inde de o#itiile unui indi$id neadec$at. 24. $rin ce se deose%este filosofia lui 3ocrate de filosofia sofista# Socrate asemenea sofistilor, sustinea ca E$irtutea este stiintaF, deci oate fi in$atata deoameniN in schim", era de arere ca stiintele o#iti$e nu ot garanta armonia si ordinea sociala.'e de alta arte, Socrate ractica si el metoda dialectica, dar nu exercitiile de $irtuo#itate $er"ala ura, rin care sofistii a%ungeau la conclu#iile unui indi$idualism egoist sau ale mihilismului etic.Dim otri$a, entru Socrate exista $alori umane certe C dar carora el nu le gasea un fundamentr a t i o n a l , s u s t i n a n d c a o E $ o c e i n t e r i o a r a F i l i m i e d i c a d e l a a c t i u n i r e l e . De aici deri$as c e t i c i s m u l s a u i n c e e a c e r i $ e s t e a c t u l c u n o a s t e r i i N c a c i , i n o o # i t i e c u r e t e n t i i l e enciclo ediste ale sofistilor, Socrate afirma ca singurul lucru e care il stie cu certitudine este canu stie nimic. Cultura enciclo edica a sofistilor o considera inconsistenta. In locul acumularii decunostinte si a enuntarii sententioase a unor norme, solutii, formulate cu mare a"ilitate ade$aruri,etc., metoda sa de a-I in$ata e oameni, era dialogul. Sofi@tii romo$au idea c> ade$>rul oart>caracter ur su"iecti$.Socrate s une c> ade$>rul @tiin?ific este unul o"iecti$ @i nu de inde de o#i?ia, de interesul @i de sco ul unui indi$id luat a arte.+de$>rul oart> caracter general @i el secon?ine =n s iritul, =n con@tiin?a omului. 25.E xistenta la $laton se divizeaza in/ &xist> 5 lumi, s une 'laton, una care =n totdea una este @i nici c=nd nu a are @i alta care =ntotdeauna a are, de$ine @i nici c=nd nu este.'rima este lumea ideilor, a II-a este lumea lucrurilor sen#oriale.Lumea ideilor este o lume constant>, $e@nic>, o"iecti$>, erfect>, ideal>, a"solut>, iar lumea lucrurilor sen#oriale este o lume tem orar>, relati$>, im erfect>, =n $e@nic> schim"are @itransformare.Lumea ideilor re re#int> lumea cuno@tin?elor.Ideile ca cuno@tin?e, ca no?iune, caidealul @i ca esen?e a tuturor lucrurilor din uni$ers.0iind $e@nice ele exist> =naintea existen?eilucrurilor sen#oriale.Lucrurile sen#oriale sunt lucrurile cor orale, fi#ice care sunt cunoscute denoi, de om rin sen#a?ii, rin organele de sim?, deaceea @i se numesc astfel, sen#oriale.Dar fiecare lucru sen#orial este secundar =n com ara?ie cu idea fiindc> oricare lucru sen#orial, fi#icexist> numai deat=ta @i =ntr-at=ta fiindc> @i =nc=t exist> idea sa care =l antici ea#>.Lucruri s=ntat=tea c=t sunt idei @i nu exist> lucruri care n-ar fi determinate de idei. 2".Ce semnifica Erosul platonic# 'laton descrie &rosul ca fiind un co il al saraciei si al "ogatiei. In #iua de nastere a +froditei au rocreat'oros ,Oelsugul- cu 'enia ,Saracia- &rosul si acesta oarta rin lume calitatile arintilor sai. Iata de ce&rosul latonic este nostalgie, dorinta, din ricina ca sentimentul deficientei este un element constituti$ alacestuia.&rosul este nostalgia sufletului du a erfectiune,du a eternitate, du a lumea Ideilor, si, ca atare,el este drumul omului di$in. Iu"irea latonica este na#uinta s re nemurire, el este acea utere ce face cafiinta din noi sa doreasca ar#ator sa se faca eterna sta ana a Oinelui, a 0rumosului si a +de$arului. Du a'laton Ideile nu sunt in stare sa contri"uie la mantuirea sufletului omenesc din inchisoarea cor ului, totusiomul are, menirea ca, gratie nostalgiei LeroticeL, ce se a rinde in sufletul sau, sa a%ute Ideilor ca sa se i m u n a c a u t e r i i n l u m e a s e n # o r i a l a , r i n a c e e a c a I d e i l e d e $ i n m o t i $ e d e t e r m i n a n t e a l e $ointei omului,thMmos, thMmoeides-. 2( .3ufletul in opinia lui $laton este compus din/ In L'haidrosL 'laton com ara sufletul cu o caleasca trasa de doi cai, ce sunt condusi de un $i#itiu. Jnuldintre cai este de origine Di$ina si de aceea el urmea#a "ucuros indemnurile $i#itiului s re lumea

Ideilor.+l doilea cal este, dim otri$a, de origine $ulgaraN el este inrudit cu col"ul amintului si de aceea a lecats re lumea sen#oriala ceea ce face ca $i#itiul sa-l sileasca cu forta sa ia calea in sus. !i#itiul este <usul,ratiunea.+stfel, sufletul se com une din) .atiune, $ointa, sentimente.+cestor trei elemente le cores und urmatoarele calitati morale)intele ciunea,$ite%ia si cum atarea.+stfels u f l e t u l a r e t r e i facultati) G- de a gindi ,ratiunea, ce se afla in ca -N 5- facultatea a f e c t e l o r s i a sentimentelor, care se gasec in ie t si 2- facultatea oftelor ce se afla in intece.Caracterul oamenilor de inde de acea facultatea a sufletului care domina in ei. 2 *. noseologia din perspectiava lui $laton include/ a-anamne#a-ce semnifica ,,aducerea aminteF .eamintire a ideilor e care sufletul le-ar fi cunoscut =ntroexistenta anterioar>.In o inia lui 'laton sufletul renaste in alt cor astfel el uitind totul din $iata trecuta,si e arcursul noi $ieti reamintinduse far a intelege ca aceste cunostinte fac arte din $iata anterioara. "-erosul-care este nostalgia du a eternitate,"ine,frumos.+dica cunoasterea ade$arata oate fi reali#ata doar rin intermediu lumii ideilor.c-dialectica-se define@te ca art> de a discuta,este o metod> a =ntre">rilor @i r>s unsurilor, este @i o art> alim"a%ului.Metoda dialectic> are ca instrument lim"a%ul, rin care se atinge esen?a fiec>rui lucru. 2 -.Existenta in viziunea lui !ristotel o constituie/a4 materia-re re#inta materialul din care se formea#a lucrurile.Materia in o inia lui este osi"ilitateaexistentei.Materis este un ince ut asi$. "-forma-este o ratiune este o esenta ideala a lucrurilor care se contine im licit in fiecare lucru.0iecare lucru este ceea ce este el numai datorita formei ei.0orma este realitatea existentei. 3. .Ce este forma in opinia lui !ristotel#Cum determina !ristotel forma formelor# La +ristotel forma re re#int>, =n linii mari, aceea@i realitate care o re re#int> ideile la 'laton doar c> la +ristotel forma, sau lumea ideal>, ra?iunea este acti$>, creati$> @i este =n str=ns> leg>tur> cumateria.0orma, s une +ristotel, nu exist> aralel cu materia, ca la 'laton.0orma se con?ine =nmaterie de la sine @i astfel =ntre"area cum ele se unesc decade.0orma este realitatea existen?ei iar materia este osi"ilitatea existen?ei.0iecare lucru este ceea ce este el numai datorit> formeisale.0orma este o ra?iune, este o esen?> ideal> a lucrurilor care se con?ine im licit =n fiecare lucru@i dac> fiecare lucru, rin starea sa calitati$> @i cantitati$> se datorea#> formei atunci ierarhialucrurilor din natur>, multi licitatea @i di$ersitatea lor ne demonstrea#> existen?a ierarhieiformelor, a esen?elor ideale ale lucrurilor.Bi aceast> ierarhie se =ncheie cu forma su" rem>,forma formelor care se nume@te Dumne#eu.Dumne#eu, la +ristotel, ca form> este o ra?iuneuni$ersal> care fiind acti$> acest Dumne#eu filo#ofic crea#> lumea, dar nu o crea#> din nimic caDumne#eul religios, ci o creea#> din materie care exist> ca osi"ilitate de a fi @i de$ine realitatedatorit> formei sale.Dac> forma este acti$> re#ult> c> ea este cau#a mi@c>rilor @i transform>rilor alucrurilor din natur>.Dn a@a ca# Dumne#eu ca forma su rem> este cau#a =ntregului uni$ers @i eld> mi@care uni$ersului.La =ntre"area Dac5 Dumnezeu ca o cauz5 a mi6c5rii din univers+ el 7nsu6i se afl5 7n mi6care sau nu# +ristotel r>s unde negati$.Dumne#eu ca form> este cau#atuturor mi@c>rilor @i transform>rilor din uni$ers, dar el r>m=ne nemi@cat fiindc> dac> am admitec> @i el este =n mi@care atunci ar tre"ui s> admitem c> exist> =nc> o cau#> su rem> lui Dumne#euceea ce ar fi a"surd. 31 .Ce este materia in viziunea lui !ristotel# Materia este materialul din care sunt formate lucrurile.Mater ia este nedeterminata numai atunci cind sedefiniti$ea#a,adica cind se manifesta ca osi"ilitate a realitatii.Materia se transforna din osi"ilitate in realitate numai datorita formei.+ aritia lucrurilor este ,,oformareaF materiei in rocesul careia artici a atru cau#e)materiala,formala,efecti$a si finala. 32 .Numiti si descrieti etapele principale ale filosofiei medievale# Dn linii mari 0ilo#ofia medie$al> =nce e cu sec I de la na@terea lui 4ristos.Cu toate c> =n erioada rimelor 6 secole C =nce utul sec !I de la na@terea lui 4ristos noi @tim a continuat filo#ofia antic> greac>.Dar totu@ifilo#ofia =nce e =n secolul I @i ?ine =n> =n sec 9I!. Bi aceast> erioad> de tim se =m arte =n 2 eta e ) -&ta a a ologetic> ,sec I C Sec I!-&tala atristic> ,sec I! - !III-&ta a @colastic> ,!III-9I!-'rima erioad> a ologetic> ,a ologie P a >rare- se nume@te astfel din cau#> c> =n rimele 2secole de la a ari?ia religiei cre@tine, cre@tinismul ca religie, =n$>?>tur> =nc> nu era constituit =n "a#a sadogmatic>, teoretic> . Dn$>?>tura cre@tin> deseori era su us> diferitor

inter ret>ri neadec$ate esen?ei ele.Biaici, =n acest tim , e arena filo#ofico-teologic> a are o leiad> de g=nditori, de teoreticieni care caut> s>a e r e " a # e l e , i d e i l e r i n c i a l e a l e c r e @ t i n i s m u l u i @ i s > l u t e = m o t r i $ a i n t e r r e t > r i l o r g r e @ i t e , neadec$ate.+ceasta nu =nseamn> c> ace@ti a ologe?i, a >r>tori ei =nsu@i nu comiteau care$a inter ret>rineadec$ate inter ret>rilor "isericii cre@tine. 'rintre a ologe?i s-a e$iden?iat Tertulian, care este cunoscut rin fra#a sa Cred fiindc5 este a%surd . <oua religie cre@tin> odat> a >rut> con?inea =n sine mai multec>r?i e$anghelice care =nc> nu erau decise, selectate de "iseric> entru a fi canoni#ate, considerate ca ade$>ruri Dumne#ee@ti.' e r i o a d a I I - a s e n u m e @ t e a t r i s t i c > , d e l a l a t i n e s c u l a t e r P > r i n t e - . D n d e # $ o l t a r e a @ i extinderea religiei cre@tine a existat o erioad> deose"it> numit> atristica fiindc> anume =n aceast> erioad> s-au manifestat mai mul?i g=nditori, a >r>tori, romotori, teoreticieni ai religiei cre@tine care rin modul lor de $ia?>, rin suferin?ele su ortate, rin neligiuirurile fa?> de ei, rin scrierile lor au romo$at, au culti$at @i au a >rat riorit>?ile religiei cre@tine, deseori cu re?ul $ie?ii entru care fa t ei aufost canoni#a?i sau declara?i sfin?i, >rin?i ai "isericii cre@tine @i ei sunt sfin?i entru toate direc?iile @i curentele religiei cre@tine ) @i entru ortodoc@i, @i entru catolici @i entru rotestanti.Dn as ect filo#ofic rintre sfin?ii >rin?i ai "isericii ,@i Sf. 1rigore @i Sf !asile- s-a e$iden?iat +ugustin numit reafericitul,sec I! %umatea II C rima %umate sec !- care a unit =n crea?ia sa scris> filo#ifia lui 'laton, =n$>?>tura lui'laton des re lumea ideilor, cu =n$>?>tura cre@tin> @i a creat o conce ?ie care a fost autoritar> @i a dominat = n > = n s e c o l u l 9 I I I C 9 I ! . + u g u s t i n n u a c c e t > o # i ? i a l u i T e r t u l i a n , c r e d f i i n d c > e s t e a " s u r d - . & l romo$ea#> idea c> omul oate s> =n?eleag> esen?a cuno@tin?elor cre@tine @i el cere s> se deose"easc>cuno@tin?ele laice de cuno@tin?ele religioase.Deose"irea dintre aceste 5 ti uri de cunoa@tere const> =nf a t u l c > c u n o a @ t e r e a l a i c > , @ t i i n ? i f i c > e s t e c a r a c t e r i s t i c > d o a r u n u i c e r c r e s t r = n s d e o a m e n i C sa$an?ilor.Su erioar> este cunoa@terea religioas> "a # a t > e c r e d i n ? a n e s t r > m u t a t > = n u t e r e a l u i Dumne#eu.+ III-a e oc> se nume@te scolastica ,scola P @coal>-&ste legat cu a ari?ia scolilor e l=ng> "iserici @i m>n>stiri @i =n aceste @coli studiile se f>ceau du > un sistem strict,riguros @i numai =n "a#a "i"liei @i a c>r?ilor sfin?ilor >rin?i.<ici o carte laic> nu se admitea.Cuno@tin?ele se =nsu@eau rin =n$>?area e d e r o s t n e c r i t i c > c a a d e $ > r u l = n u l t i m > i n s t a n ? > a c e l o r e x u s e = n " i " l i e @ i = n c > r ? i l e s f i n ? i l o r >rin?i.Scolastica a creat o modalitate de g=ndire caracteristic> e ocii res ecti$e cu un caracter teo-centristunde as ectul naturalist @i antro ocentrist se excludea.+dic> =n scolastic>, =n @colile "iserice@ti, totul era ri$it @i ex licat rin risma credin?ei =n Dumne#eu @i recunoa@terii caracterului a"solut a lui Dumne#eu@i a ade$>rurilor Dumne#ee@ti ex use =n "i"lie.+s ectul antro o-centrist, uman era exclus fiindc> omuleste considerat dre t o fiin?> mult inferioar> lui Dumne#eu ) cor ul i#$orul r>ului, sufletul tre"uie s> fiec o n s a c r a t d o a r = n s u @ i r i i $ a l o r i l o r u r r e l i g i o a s e @ i a s c e t i c e , c o r u l o m e n e s c e s t e d i m i n u a t l a maximum,femeia i#$orul r>ului @i numai credin?a ur> =l oate sal$a e om. 33.Ce este scolastic a#De ce filosofia medievala este numita astfel# S c o l a s t i c a e s t e o n o t i u n e d e r i $ a t a d i n l a t i n a scola i n s e m n i n d s c o a l a s i s c o l a s t i c u s a d i c a in$atatorul,cunoscator al asa numitelor sa te arte,logica,gramatica,retorica,geometria,astronomia,mu#icasi aritmetica-Scolastica desemnea#a acea tendinta din filosofiei si teologie care,ince ind cu erioadatardi$a a e$ului mediu a incercat sa ex lica si sa faca intelese fenomenele su ranaturale ale re$elatiei crestine cu a%utorul ratiunii umane si mai ales,ai filosofiei lui +ristotel.+cest curent care de la mi%loculsec.9I si ina in secolul 9! a fost un element dominant in institutiile de in$atamint si uni$ersitatile&uro ei,a$ea ca sco rinci al utili#area filosofie entru moti$area si sistemati#area rationala a dogmelor religioase,astfel filosofia de$enind o ,,slu%nica a teologieiF,ancilla theologiae-.La ince ut erau denumitiscolastici toti in$atatii din scolile monarhale medie$ale,dar mai tir#iu termenul sa limitat la rofesorii defilosofie si teologie din uni$ersitatile e ocii res ecti$e.0ilosofia medie$ala este numita asfel din moti$ cascolastica a re re#entat un curent rinci al al erioadei medie$ale si a durat o erioada relati$ mare. 34.Reprezentatii principali ai filosofiei medievale.

'erioada a ologetica) Tertulian,(rigene,Clemens +lexandrinulSa e$identiat Tertulian-%urist $estit in lumea romanica,a arator al crestinismului, cunoscut rin fa#a ,,Cred fiindca este a"surdF.In o erele lor ei re#inta cele dintii ex uneri ale gindirii si credintei crestine.Clemens +lexandrinul orneste de la unitatea filosofiei si religiei,de la com letarea lor reci roca.Sco ull u i C l e m e n o s c o n s t a n u a t i t i n a a r a c r e s t i n i s m u l d e d u s m a n i , c i t i n a i c o n $ i n g e e a g i n i d e su erioritatea religiei crestine si de ai atrage de artea ei.(rigene-mare martir al credintei si arinte al "isericii crestine,conce tul lui a fost uternic influentat def i l o s o f i a s t o i c i s t a s i n e o l a t o n i c a , f a t e n t r u c a r e a f o s t i n $ i n u i t d e e r e # i e s i a f o s t a n a t e m i # a t d e "iserica.&l a fost unul ddintre rimii sistemati#atori ai dogmelor religiei crestine.'erioada atristica) +ugustin 0ericitul,264-423-,Ooethius,4Q3-656-Conform in$ataturi lui +ugustin Dumne#eu este totul-Tatal intele ciunii,ade$arului,"inelui,frumosului,luminii.Ooethiusconsiderat rimul filosof medie$al,ne ofera o deose"ire dintre existenta si esenta.In o inia luiele sunt identice doar cu ri$ire la Dumne#eu,care e o su"stanta sim la,iar lucrurile create de el suntcom use de aceea existenta si esenta lor este diferita.'entru ca esenta sa ca ete existenta ea tre"uie sa fiecreata de $ointa dumne#eiasca.'erioada scolasticii) +lcuin, Scotus &riugena , +nselm de Canter"urM, .oscelin, 'ierre +"elard ,TomadA+Ruino.In aceasta erioada se di$i#au in nominalisti si realisti.<ominalisti sustineau ca lucrurile indi$iduale aue x i s t e n t a r e a l a i a r g e n e r a l u l n u e x i s t a n i c i s e a t n i c i i n l u c r u r i , i a r . . u n i $ e r s a l i i l e F s u n t d o a r cu$inte..ealistii insa afirmau contrariul. 35 .Explicati de ce filosofia medievala poate 8sau nu poate fi considerata antropocentrista. Modaliatatea de gindire caracteristica e ocii res ecti$e a$ea un caracter teo-centrist unde as ectuln a t u r a l i s t s i a n t r o o c e n t r i s t s e e x c l u d e a . + d i c a t o t u l e r a r i $ i t s i e x l i c a t rin risma credintei inDumne#eu si recunoasterii caracterului a"solut a lui D u m n e # e u s i a a d e $ a r u r i l o r d i $ i n e e u s e i n "i"lie.Caracterul antro ocentrist era exclus fiindca omul este considerat dre t o fiinta mult inferioara luiDumne#eu)cor ul-i#$orul raului,sufletul tre"uie consacrat doar insusirii $alorilor ur religioase,femeiai#$or al raului si numai credinta il oate sal$a e om. 3" .Numiti trasaturile caracteristice ale filosofiei renascentiste. 'entru filosofia renascentista este caracteristic urmatoarele) +ntro ocentrismul-adica in centrul cercetarilor filosofice este lasat omul Jmanismul-conce tia des re lume din acea erioada a$ea caracter umanist,conform careia omuleste $aloarea su rema si tre"uie de creat conditii umane in sco ul de#$oltarii mulilaterale siarmoniose a fiecarei ersonalitati. 'anteismul-conce tie care considera ca Dumne#eu si natura sunt identice,ca Dumne#eu este estetot locul. S e c u l a r i # a r e a - e l i " e r a r e a t r e t a t a a $ i e t i i s i r i t u a l e s i s o c i e t a t i i d e s u " t u t e l a s i d o m i n a t i a religiei,trecerea la o $iata mai laica. 0ilosofia renasterii se de#$olta im reuna cu arta,se renaste cultul frumusetii. 3( .)n ce consta ,manismul epocii 9enasterii# 'ro"lema umanista-re re#inta ro"lema omului si locul lui in lume,unitatea lui fi#ica si s irituala.Cuaceasta ro"lema se ocuo a scriitorii, oetii, ictorii si u"licistii) Dante +lighieri,0rancesco 'etraca,'icode la Mirandola,Marsilio 0icino, D%o$ani Ooccacio,Loren#o !alla,'om ona##i,Montaigne. Jmanistii de#$oltau idei des re li"ertatea si demnitatea omului,des re $aloarea $ietii amintesti,criticau $iciile sinea%unsurile societatii,considerau ca filosofia scolastica este inutila entru orientarea in $iata.Societateatre"uie sa forme#e un om nou ca a"il la un com ortament "ine$oitor.&ducarea acestui om tre"uie sa sereali#e#e in rocesul instruirii si muncii staruitoare,in rocesul studierii disci linilor umanitaregramaticii,retoricii,filosofiei,eticii,literaturii,o erelor oamenilor de stat si "isericesti, filoso filor antichitatii ,in r i n c i a l ' l a t o n , + r i s t o t e l , & i c u r s . a . - . J m a n i s t i i a r g u m e n t a u n e c e s i t a t e a l u t e i c u s c o l a s t i c a s i clericalismul. 3* .)n ce consta esenta filosofiei naturii din epoca 9enasterii#Numiti reprezentantii ei de%aza si caracterizati succint ideile lor. 'ro"lema naturfilo#ofica a e ocii renasterii consta in ela"orarea ta"loului natural-stiintific al lumii sis t u d i e r e a n a t u r i i . C u a c e a s t a r o " l e m a s e r e o c u a u < i c o l a i C u # a n u s , O e r n a r d i n o T e l e # i o , S . O r u n o , 'aracelus, 1.1alilei. 'ro"lema naturfilo#ofica in e oca renasterii a$ea un caracter anteist.Crearea unui nou ta"lou al lumii si studierea naturii erau in strinsa legatura cu

de#$oltarea modului de roductie,na$igatiei maritime,desco eririlor geografice.O.Tele#io considera ca sco ul filosofiei consta nu in cunoasterea lui Dumne#eu, ci cercetarea naturiireale. &l neaga a elul la autoritati si considera ca conclu#iile stiintifice si filosofice tre"uie sa se "a#e#e e erce erea nemi%locita si ex erienta, e ratiune ro rie. <.Cu#anus era reocu at de ro"lema traditionala de atunci a ra ortului lui Dumne#eu si lumea, ore#ol$a original. &l il a ro ie e Dumne#eu cu natura,atri"uindui naturii calitati di$ine. DeasemeneaC u # a n u s f o r m u l e a # a u n s i r d e i d e i d i a l e c t i c e i n i n t e l e g e r e a n a t u r i i C u n i t a t e a c o n t r a r i i l o r , u n i c u l s i multi lul, osi"ilitatea si realitatea,finitul si infinitul. &l formulea#a notiunea de ingnoranta inconstienta,docta ingnorantia-, care este constienti#area dis ro ortiei intre ratiunea umana limitata si infinitatea incare omul este inclus si s re care tinde. 'ro"lema cunosterii la <.Cu#anus se concreti#ea#a ca ro"lemar a t i u n i i s i c r e d i n t e i . C r e d i n t a e l o une mai susu decit rat i u n e a . D e l a c r e d i n t a i n c e e o r i c e intelegere..atiunea se orientea#a rin credinta,iar credinta se desfasoara rin ratiune. <.Co ernic formulea#a conce tia heliocentrica conform careia amintul se roteste in %urul axei sale rince se ex lica schim"ul #ilei si no tii si miscarea "oltei ceresti.(data cu aceasta amintul se roteste in %urul soarelui e care el il lasea#a in centrul uni$ersului.Co ernic era con$ins ca lumea este finita si uncentru al uni$ersului exista,daca nu amintul atunci soarele-.S.Oruno de#$olta mai de arte ideile lui Co ernic si Cu#anus, argumentind unitatea si infinitatea lumii,caracterul ei necrea"il si indistructi"il.Sistemul nostru solar este numai unul din multi lele sistemea s e m a n a t o a r e . ' a m i n t u l n u o a t e f i c e n t r u l c o s m o s u l u i f i i n d c a i n l u m e n u e x i s t a n i c i c e n t r u n i c i eriferie.'entru aceste idei si anteism el a fost ars e rug de inchi#itie.1.1alilei a us temeliile mecanicii clasice,are in sir de desco eriri in astronomie, era ade tul studieriie erimentale ale naturii.&l considera ca mecanica si matematica stau la "a#a tuturor stiintelor.&l a ro usideia ex erimentului si metoda anali#ei cantitati$e in studierea naturii. 3-:Expuneti concis esenta ideilor social politice ale 9enasterii. 'rintre ideile sociologice merita un interes deose"it conce tia lui Machia$elli des re statul centrali#at.&lneaga conce tia religioasa conform careia statul de inde de "iserica ca utere su rema e amint.Oisericaa descentrali#at temelia statului incercind de a lua in minile sale uterea laica si s irituala.0iindca fortelemotrice ale oamenilor sunt egoismul si interesele materiale reiese ca doar un stat uternic si centrali#at oate sa faca regula in societate. Machia$eli se ocu a si cu ro"lemele olitice,el a%unge la conclu#ia ca entru a atinge sco urile olitice toate mi%loacele sunt "une,ca sco ul scu#a mi%loacele.Ideia unui stat uternic este de#$oltata si de Oodin,care une interesele statului mai resus decit religia si "iserica. 1rotius formulea#a conce tia dre tului natural,ca dre tul are origine umana.1rotius clasificadre tul in ci$il care reiese din situatia olitica si natural care este cau#at de caracterul social al omului.Deasemenea sunt inaintate teorii de egalitate sociala a oamenilor care a$eau un caracter uto ist si ilu#oriuin erioada res ecti$a,Tomas Mun#er,Tomas Morus,Tomma#o Cam anella-. 4. .Care sunt principalele curente gnoseologice din epoca moderna# 'rinci alele curente gnoseologice din e oca moderna sunt) -&m irismul -.a?ionalismul -Sen#ualismul&m irismul ,din lat em hiria P ex eriment- este fondat de c>tre filo#oful engle# 0rancisOacon.Conform em irismului la "a#a cunoa@terii ade$>rate @tiin?ifice st> metoda inducti$>.Jnicul @iade$>ratul i#$or al cunoa@terii @tiin?ifice, unica surs> de o"?inere a cuno@tin?elor o"iecti$e, $eridice esteex erimentul.Curentul ra?ionalist fondatorul este filo#oful france# .eno Descartes ,de la cu$=ntul latin ra?io P ra?iune-.+cest curent era diametral o us em irismului si sustinea ca numai ra?iunea ne oate dacuno@tin?e o"iecti$e, uni$ersale, clare @i necesare deoarece numai ra?iunea oate cu rinde uni$ersul =n=ntregime.D m o t r i $ a r a ? i o n a l i s m u l u i $ i n e s e n # o r i a l i s m u l e n g l e # u l u i L o c / e , d i n l a t i n u l sen#ualism -.Sen#ualismul romo$ea#> conce ?ii diametral o us> celei a lui Descarte s un=nd c> idei =nn>scute nu exist>.La na@tere creierul omului este ,,ta"ula rasaF ,foaie curat>- e care oate fi scris tot. 41 .)n aspect ontologic in filosofia moderna deose%im urmatoarele curente# 0ilo#ifia modern> a =ncercat s> r>s und> la =ntre"area Din ce este8Care este8Ce st5 la %aza lumii6i temeiului ultim.

Dn ontologia modern> se disting 2 curente rinci ale ) -Monismul -Dualismul -'luralismul'rimul curent care a are =n aceast> erioad> este Dualismul .0ondatorul fiind .ene Descartes,G67* C G*63-.Conform lui Descartes la "a#a lumii stau dou> su"stan?e ) una material> @i alta ideal>,s iritual>, a$=nd urm>toarele calit>?i ) -Cea material> sau fi#ic> este cor oral> @i are =ntindere =n s a?iu -Cea ideal> are, ca atri"ut rinci al, g=ndirea0ilo#oful consider> c> aceste dou> su"stan?e sunt unite de c>tre Dumne#eu @i doar el este =n stares> ?in> =m reun> aceste 5 =nce uturi care sunt o use, i#olate, deose"ite una de alta. &onismul este un curent filo#ific =n care se =ncearc> de >@irea ro"lemelor e care le =nt=lne@tedualismul.0ondatorul @i rinci alul re re#entant este filo#oful olande# Oenedict S ino#a.Dn $i#iunea luiS ino#a =n uni$ers exist> o singur> su"stan?>, care este Dumne#eu.+ceast> su"stan?> este uni$ersal>a$=nd a@a dou> atri"ute rinci ale ca ) =ndinderea @i g=ndirea. $luralismul este =ntemeiat de c>tre Torttfried Lei"ni# ,G*4* - GQG*-. Lei"ni# considera c> toatelucrurile @i fenomenele =@i au ince utul de &onade .Monadele sunt ni@te articule s irituale din care suntalc>tuite toate lucrurile ) at=t cele materiale c=t @i cele s irituale.Monada este un element ini?ial al lucrurilor. 42 .Expuneti esenta empirismului lui ;.<acon Conform em irismului lui Oacon la "a#a cunoa@terii ade$>rate @tiin?ifice st> metoda inducti$>.Jnicul@i ade$>ratul i#$or al cunoa@terii @tiin?ifice, unica surs> de o"?inere a cuno@tin?elor o"iecti$e, $eridice esteex erimentul.Cunoa@terea @tiin?ific> =nafara ex erimentului, s une Oacon, nu oate fi c>ci ex erimentulne ermine s> studiem acelea@i o"iecte =n condi?ii diferite, ne ermite s> studiem diferite o"iecte =na c e l e a @ i c o n d i ? i i , n e e r m i t e s > r e e t > m , s > c o m a r > m @ i s > $ e r i f i c > m d e f i e c a r e d a t > c u n o @ t i n ? e l e o"?inute.Dns> entru ca @tiin?a @i filo#ofia s> se de#$olte legal ele tre"uiesc mai =nt=i recunoscute deaceea=n condi?iile sf=r@itului sec 9!I C =nce utul secolului 9!II Oacon ro une ca s> fie acce tat> teoriaadev5rului du%lu, t e o r i e $ e n i t > d i n f i l o # o f i e a r a " > m e d i e $ a l > , t e o r i e c o n f o r m c > r e i a t r e " u i e s > s e recunoasc> existen?a a dou> ade$>ruri ) adev5rul religios @i adev5rul laic @i res ecti$ s> se recunoasc>dou> sfere de cunoa@tere ) cea religioas5 @i cea laic5 unde se include filo#ofia @i @tiin?a.Tre"uie s> se recunoasc> c> fiecare din ele =@i are hotarele @i sarcinile sale @i anume ) religia tre"uie s> fie reocu at> deeduca?ia moral>, s iritual> a omului iar @tiin?a @i filo#ofia, ca ex resie a uterii min?ii omene@ti s> fie reocu ate de studierea legit>?ilor naturii @i s> se recunoasc> c> nici una din ele nu are dre tul s> seim lice =n domeniul alteia, ele exist> aralel @i inde endent una de alta. La "a#a cunoa@terii @tiin?ifice @ifilo#ofice tre"uie s> stea ex erimentul.'rimul as care se cere efectuat =n rocesul cunoa@terii const> =n a une la =ndoial> toate cuno@tin?ele de care dis unem entru a deose"i cuno@tin?ele religioase de cele laice,@i entru a deose"i =n sfera cuno@tin?elor laice cuno@tin?ele ade$>rate de cele false.Bi aceast> deose"ir eeste osi"il> numai a el=nd la ex eriment. ( era rinci al> a lui Oacon se nume@te ==Noul 1rganon== adic> noua @tiin?> logic>, a$=nduse =n $edere necesitatea cre>rii unei @tiin?e logice noi care ar de >@iAAorganonulAA, logica aristotelic>, care domina =n> =n secolul 9!I.

43 .Numiti si caracterizati ((idolii' in filosofia lui ).*acon Dac8 analiz8m caracterul cuno6tin7elor noastre, spune <acon, atunci depist8m 9n ra7iunea noastr8, un 6ir de factori care ne influien7eaz8 negativ caracterul cuno6tin7elor dar care fapt noi nu con6tientiz8m. Deaceea 9n realitate deseori cuno6tin7ele noastre sunt nepline, sunt incomplete.'ce6ti factori se numesc idoli .Exist8 & tipuri de idoli % -Idolul tribului *mul7ime, adunare, -Idolul pe6terii

-Idolul pie7ii -Idolul teatrului sau autorit87ii dolul tribului const8 9n faptul c8 oamenilor, savan7ilor le este caracteristic 9n procesul cunoa6terii de a (udeca despre lucrurile din natur8 de pe pozi7iile lor subiective, le este caracteristic de a atribui lucrurilor din natur8 calit87i umane, omene6ti.=i atunci despre lucrurile naturale se (udec8 ca despre lucruri9nsufle7ite, ceea ce nu este corect. dolul pe+terii const8 9n faptul c8 savan7ilor le este caracteristic de a generaliza cuno6tin7ele particulare,singulare, le este caracteristic de a (udeca despre univers doar 9n baza unor cuno6tin7e restr9nse, limitate.=iatunci savantul se aseam8n8 cu omul care se g8se6te 9ntr-o pe6ter8, vede lumea exterioar8 numai at9t c9t 9i permite ie6irea din pe6ter8, dar 9n baza acestui segment 9ngust el (udec8 despre 9ntreaga natur8 dolul pie,ii const8 9n utilizarea incorect8, neadecvat8 a no7iunilor, a termenilor 9n caracteristicacuno6tin7elor noi descoperite fapt care produce erori la cititor. dolul teatrului const8 9nfaptul c8 savan7ii pentru a-6i argumenta, demonstra noile lor descopeririapeleaz8 nu la fapte concrete, nu la fapte empirice, luate din practica real8, ci apeleaz8 la scrierile unor savan7i cu autoritate baz9nduse pe unele citate, expresii g8site 9n aceste scriei care chipirule ar (ustificanoile descoperiri. Dar aceasta este o gre6eal8 deoarece aceste opere ale vesti7ilor savan7i au fost actualec9ndva, cu mii de ani 9n urm8, acum 9ns8 ele sunt dep86ite 6i unica confirmare a noilor realiz8ri poate fidoar practica empiric8 44 .Caracterizati succint principiul de baza al filosofiei lui $escartes ((Cogito(ergo sum'. nce consta esenta acestuia? Descartes consider8 c8 la baza 9ndoielii trebuie s8 stea deduc7ia.Esen7a 9ndoielii carteziene estedescris8 prin formula Cogito, ergo, sum *cuget deci exist,. /oate cuno6tin7ele de care dispunemnoi se cer a fi puse la 9ndoial8.Exist8 un singur adev8r cert, clar, incontestabil % faptul c8 eu exist,dar c8 acest adev8r este anume a6a ne demonstreaz8 faptul c8 eu g9ndesc.Dac8 eu g9ndesc9nseamn8 c8 eu exist c8ci ar fi absurd, alogic de afirmat c8 eu g9ndesc dar nu exist.Eimeni nu poate pune la 9ndoial8 acest adev8r, 9n rest toate cuno6tin7ele se cer a fi puse la 9ndoiala . Hndoindu-se de tot 6i de toate, Descartes observ8 faptul c8 el, cel care cuget8 c8 se 9ndoie6te, trebuie s8existe. Dubito, ergo cogitoF cogito, ergo sum . 'ceasta constituie punctul terminus al 9ndoielii metodice.Decartes insist8 asupra caracterului intuitiv al acestei cuno6tin7e. 'cel Iergo" dintre Icogito" 6i Isum" nusemnific8 aici o deduc7ie. 'cest lucru ar 9nsemna o 9nc8lcare flagrant8 a propriilor principii de 9ndoial8metodic8. C8ile cunoa6terii la Descartes sunt intui7ia 6i deduc7ia. 45 .Cui ii apartine expresia ((-abula rasa'. n ce consta esenta ei? /abula rasa *lat., /abl8 6tears8 . Expresia a fost pus8 9n circula7ie de filosoful ?ohn #ocBe, careconsidera c8 mintea nouluin8scut este tabula rasa - o foaie alb8 pe care se imprim8 cuno6tin7ele prineduca7ie 6i contact cu semenii.Hn locul ideilor 9nn8scute #ocBe spune 22Hn ra7iune nu exist8 nimic ce anterior n-ar fi existat 9nsim7uri./oat8 cunoa6terea noastr8 se bazeaz8 numai pe sim7uri 6i senza7ii Elogiul .rostiei..Eu 6tim dac8 Erasmus din @otterdam a fost primul european contient a6a cum 9l nume6te
)tefan SLeig, dar cu siguran78 a fost printre primii g:nditori nonconformi6ti ai epocii sale. Eoncoformismul s8u const8 9n cura(ul de a aborda o tem8 sensibil8, 6i anume aceea a moravurilor. ' critica principi, teologi, clerici,

9ntr-o epoc8 9n care ace6tia erau de7in8torii puterii sociale, politice, religioase, indic8 9n Erasmus un g:nditor cura(os, incapabil de compromisuri normative. Erasmus din @otterdam este considerat un 9nsemnat umanist. Exist8 o tendin78 a multor g:nditori de a considera umanismul o reac7ie la expansiunea religioas8 9n via7a social8. Amanismul anun78 o detronare a zeului, o marginalizare a acestuia, o repunere 9n drepturi a individualit87ii umane, o 9nt8rire considerabil8 a autonomiei fiin7ei umane. Erasmus nu este un r8zvr8tit, a6a cum sunt cel mai adesea simbolurile de care uzeaz8 umanismul. Eu detroneaz8 zeul, ci doar ne arat8 cum nu se caut8 acesta% Nici nu le trece prin cap c Iisus Hristos nu se va sinchisi de asemenea deertciuni i c i va ntreba dac au respectat nvtura sa de cpti, dragostea, pe care se ntemeiaz legea, ce a dat-o oamenilor . Denun78 folosirea habotnic8 a formalismului religios, 9ntr-un mod amuzant, apel:nd la instrumentul pe care 6tie s8 9l foloseasc8 cel mai bine% ironia. @afinat, cu o minte deschis8, dar critic8, cu bun sim7 6i discern8m:nt, lucid, Erasmus ne arat8 cum este de fapt natura uman8, dezv8luindu-ne o cazuistic8 impresionant8 a acesteia. 'ici se dovede6te el, de fapt, a fi un umanist, prin preocuparea de a analiza omul 9n diversele lui ipostaze mundane, de ai scoate 9n relief defectele, de a-l a(uta s8 devin8 con6tient de sine. El este aproape de om, ar8t:ndu-i cum este, dar cum nu trebuie s8 fie. carte scris8 acum mai bine de TOO de ani Elogiul nebuniei sau discurs despre lauda prostiei ne arat8, cu prisosin78, tocmai acest lucru. Elogiul nebuniei C e o carte extrem de actual8, descriindu-ne un tablou al condi7iei umane etern valabil, fapt care arat8 o permanen78 a naturii umane, c8, aceasta, de6i schimbat8 exterior, nu reu6e6te s8 se transforme interior. Ea este o radiografie a omului social, 9n multiplicitatea categoriilor 6i comportamentelor sale. Ea este un discurs pe care 9l 7ine rostia umanit87ii. Atilizarea acestui concept 9ndepline6te 9n oper8 un deziderat al neutralit87ii criticii, absolvindu-l pe autor de atacul personal% cine nu va !i mulumit nici cu aceste e"plicaii s se gndeasc totui c este pus ntr-o lumin !avorabil cnd prostia este cea care te mustr . Eeutralitatea conceptului are un scop emo7ional, preventiv, pedagogic 6i protectiv% dar oare cel care se revolta mpotriva condiiei umane, !r s atace pe nimeni personal, nu vrea mai degrab s previn i s ndrume dect s rneasc prin cuvnt# Erasmus se comport8 ca un erudit, f8c:nd referire la etimologia termenului prostie, men7ion:nd c8 acesta provine din grecescul 5oria, mai av:nd 6i semnifica7ia de nebunie. El precizeaz8 c8 acestui concept 9i corespunde o realitate 9n lumea zeilor, deoarece 5oria este o zei78% cu toate c simpla asemnare a numelor nu nseamn c ai su!eri n vreun !el in!luena acestei zeie$ de aceea, cnd prostia a mpins pe vreun om la vreo bazaconie, el o recunoate numaidect i se pune la adpost de pedeaps, n paza acestei bine!ctoare zeie . /ot 9n privin7a etimologiei se mai indic8 latinescul )tultitia. C:t prive6te defini7ia acestui concept, nu se poate da o defini7ie precis8% s m de!inesc ar nsemna s m !i"ez ntre anumite hotare, ori puterea mea este nemrginit . Citatul arat8, totodat8, c8 prostia reprezint8 o for78 universal8, care st8p:ne6te at:t lumea oamenilor, c:t 6i lumea zeilor. De6i prostia este prezentat8 ca un persona( *o zei78,, ea nu ne este descris8 9n manier8 portretistic8. -enealogic, ea descinde direct din .lutus, considerat cel mai vechi zeu, p8rinte al zeilor 6i al oamenilor, 6i din Eeotes, /inere7ea, cea mai frumoas8 6i mai pus8 pe sag8 dintre nimfe. )-a n8scut din %dulce iubire&, 9n Insulele fericite, iar din prima clip8 de via78 a z:mbit mamei. Ca doici, le-a avut pe 5ethe-<e7ia 6i 'paedia-Ee6tiin7a. Hn antura(ul acestei zei7e 9nt:lnim urm8toarele persona(e% Iubirea de sine, cea care se uit8 de susF #ingu6irea, cea care are tr8s8turi delicate si ale c8re m:ini sunt gata s8 aplaudeF Aitarea, cea care mo78ie 6i pare adormit8F #enevia, cea care st8 cu bra7ele 9ncruci6ate pe genunchiF .l8cerea, cea 9mpodobit8 cu flori 6i mirosind a parfumuri ame7itoareF Eebunia, cea cu priviri tulburiF .ofta, cea durdulie 6i cu pielea lucioas8F Cheful sau ComusF )omnul sau 5orfeu. 'cestea sunt for7ele cu a(utorul c8rora prostia se manifest8 9n lume. Cu a(utorul lor ea st8p:ne6te 9n mod eficient, ele afl:ndu-se 9n subordinea ei absolut8% cu a'utorul lor supun stpnirii mele tot ce e"ist pe lume i prin ei poruncesc acelora care poruncesc lumii. Din analiza Elogiului C se desprind o serie de semnifica7ii ale prostiei% a. este o for78 nem8rginit8F b. se confund8 cu pl8cerea, care este totuna cu fericirea *ex% s-mi spunei mie dac viaa ar !i altceva dect mohoral, plictiseal, dezgust i anevoin, ntr-un cuvnt searbd, dac nu i-ar da gust plcerea, adic prostia( c. este natural8 *cei care ies din limitele impuse de natur8 devin neferici7i,F d. este con6tient8 de sine *de puterea ei, de manifest8rile ei,F e. este 9ntreb8toareF f. este ambivalent8 *ex. prostului i se ntmpl s spun lucruri nelepte$ chiar i mie mi se ntmpl cteodat, cnd sunt la curte, s m satur de deertciunea i n!umurarea oamenilor stora,F g. este for7a care inverseaz8 valorileF h. exprim8 normalitatea existen7ei, banalul, obi6nuitul, cunoscutulF i. este 9n str:ns8 legatur8 cu hazardul *ex. )ortunei i plac neghiobii,F

(. are taine neb8nuite *nici un muritor nu poate tri tihnit pe pmnt dac nu mi-a ptruns tainele,F B. ofer8 numeroase favoruriF l. este o for78 universal8F m. este prietena speciei umaneF n. se manifest8 f8r8 ascunzi6uri, fiind atotobservabil8F o. este omniprezent8% - 9n lumea zeilor *ex. de ce rmne *upidon mereu copil# entru c venic nebunatic i ugub, spune i !ace numai prostii,F - 9n lumea oamenilor *tineri, b8tr:ni, femei, b8rba7i, vulg, principi, legiuitori, dasc8li, teologi, c8lug8ri, doctori, etc.,F - 9n natur8 *ex. este pe lume vreo vieuitoare mai !ericit i mai vrednic dect albina#,. Hn antitez8 cu prostia se afl8 !iloso!ul, autorul d:ndu-ne indicii c8 acesta este fie stoic, fie platonician. )iloso!ul este 9n permanen78 persiflat ca fiind adev8ratul inamic al neamului omenesc. El se consider8 o fiin78 des8v:r6it8. <arba 6i-o socoate semn de 9n7elepciune. 'desea este v8zut mohor:t, cu fruntea 9ncre7it8. El este sub dictatul unor principii severe de via78. )l8b8nog, moroc8nos, nec8(it, are tot timpul sufletul tulburat de o mul7ime de g:nduri, care apas8 asupra firii. )piritul lui se risipe6te 9n prea multe, seva vie7ii seac8 9n el 6i, de obicei, 9mb8tr:ne6te 9nainte de a fi fost vreodat8 t:n8r. H6i ia mai mereu (udecata drept c8l8uz8 6i abia 96i duce zilele de azi pe m:ine. Cel mai adesea odraslele lui nu 9i urmeaz8 calea, c8ci %natura are gri' i mpiedic neprielnica nelepciune s se rspndeasc n rndul oamenilor&. )iloso!ul ar fi incapabil s8 se descurce 9n func7iile publice. Chemat la un osp87, ar izgoni voio6ia de pe chipurile mesenilor cu t8cerea lui st:n(enitoare 6i cu 9ntreb8rile nelalocul lor. El st8 mereu cu nasul 9n c8r7i 6i studiaz8 lucruri complicate, fiind mai cur:nd un spirit contemplativ, dec:t un om de ac7iune. )iloso!ul se uit8 la ceilal7i de sus, aiureaz8 d:nd na6tere unui num8r nesf:r6it de lumi. El este un c8ut8tor al tainelor naturii, 9ncerc:nd s8 p8trund8 totul. El este de7in8torul unui limba( abstract 6i vede 9n lume ordinea aran(at8 ideatic. Hn ElogiuC portretul 9n7eleptului este prezentat fie prin trimiteri generale, fie tratat special 9n p8r7ile destinate filosofului 6i teologului*sau metafizicianului,. Hn finalul acestor considera7ii sus7inem c8 Erasmus este continuator al unei viziuni asupra lumii pe care am putea-o numi lumea ca spectacol. '6a cum el spunea% nu este viaa nsi o nes!rit comedie, n care oamenii, deghizai ntr-o mie de !eluri osebite, se urc pe scen i i 'oac rolurile pn ce regizorul i scoate de pe ramp# "Noua Atlantida" a lui Francis Bacon Este ultima lucrare a lui Francis Bacon, rmas neterminat i publicat postum. A fost una dintre cele mai de succes scrieri literar-filosofice ale modernitii. A devenit chiar un tip de model ideal pentru toi cei care doreau s schimbe cunoaterea uman, instituiile tiinifice sau de ce nu, i pe cele politice. Aceasta utopie a lui Francis Bacon, dezvluie o societate fericit, guvernat de un invizibil dar atotputernic colegiu savant, Casa lui Solomon, format din nelepi care dein roluri de organism juridic, biserica de stat i institut de cercetare. Cartea pare la nceput s se dezvolte ca o scriere utopic : descrierea obiceiurilor, vieii cotidiene sau structurii de guvernare a unei societi prefecte, fericite sau drept ntemeiate, ns aceasta se transform destul de curnd ntr-o stranie descriere de proceduri "tiinifice" i detalii despre organizarea, funcionarea i ierarhia Casei lui Solomon, o instituie de cunoatere i putere; o instituie care colecteaz, organizeaz i glorifica descoperirea secretelor naturii. Astfel, povestea prsete societatea insulei fericite i utopice pentru a se metamorfoza ntr-un alt gen literar la mod n epoca respectiv: romanul esoteric al unei societi secrete. Spre pacea etern Eseul Spre pacea eterna reprezinta cel mai publicat eseu al lui Kant, de care s-au bucurat, de-a lungul celor peste doua secole de existe, generatii de cititori cultivati si de politicienti de varf, care au valorificat in discursurile lor numeroase idei de mare actualitate ale eseului. Intre aceste idei, in afara mesa ului general umanist de pace, se mai afla ideea de prosperitate individuala prin eliminarea conflictelor sociale, mentinerea independentei si a suveranitatii statelor, federalismul statelor libere in vederea eliminarii razboiului, constituirea unei ligi a natiunilor cu scopuri politice si morale comune, limitarea c!eltuielilor destinate inarmarii, necesitatea dreptului cosmopolit, care asigura individului pe care il reprezinta calitatea de cetatean al poliu-lui universal, de cetatea cosmopolit.a - Immanuel Kant