You are on page 1of 47

jrlifruf, l_\ r!

vrflfr

:t rr.'1

,,,,,",'i j:',.t:,il-l .,l" i) i ." , ,,,i ,r" ir,,,l, t.:1r, '.",,:,


r,rr oa.!, nca.s :rl . s :t

u-,arrr_-l r')hl tm;

\. r' nfati rrrai \!s

J.i i r.

fl , , ..n,,1

Li r

i r:.i ( 1l (

'l i ,l r:i; ',,;;,,, i ] -i*; 'ri; ; j: l; il1, il: i. I 1: lt ', :1t , , ".".," l: 1" 1 1 .!',r, ,, d";::, r1.:J: ;',;, l; ij f;:;r'l:,j" 'li;;lji ; ' ;,,,"1: , ;,, .',-,, .,,:J, i:.ilirulli,:,s?":'ii,1'1r.,,,,1 :i:'
,D.ocj,rpeo;x1,:,,. ,', ,i,.j""*r'r,.ll.:,:,jii.ll ,1, ,,',,,,i,,, ,; par mptodj. ,; t,et,.ri,.i '.,i .|^ture,pnmrrl
. 1i .\trl ' tr' (i r l i .rl ,! ..1_te6r: l i e l

lJ",,;;,;l:1i",'i

l,,, ; -,:,,1'i', '';,',', ,' , ,,


, , ,
P( , r Lt , 'l

^,. - .''') U r LLnl 5,i i l '''l '| x l | ]:'i i l ,ti ti i !..:.l 1 l l l .i i n.i rr

, ' . i, l1' . . , jJ , ; ; , ti, , ' , ' ' , 1," *,il, ', i; i,t,-1,.if.,1,,",,'.,\;;i,,,'' , ' 'l, : i; lr l . i , , , ! r . Liiir t , f ilnat c. Ln ePiial li r {r i . r ii
.^..Irr' ,r.,'' 5ui, ' ,,, ' til,""' , '' r,","i{' ::l:'l:lf;,l,lillr ii I r . t , li, n( ) , , i\ . s: i r u r r o: nxn de Thona- 1{r |r r I r Lr l. , 1L ( \ ii, r r t i! ( oucnt c sat r f r agm cniiuf t , . ) r l, , r r Ll r i .;.. i t.,.r ,i r..t. .,1 :r,r ,)tr,a!.. r t , t t a. . t r , , r . , , r i, : ilii, t , , \ i. , in alr . r icnn. T: , r t ' l, nr , , i l( l li 1, , r , L ( 1. scurL ; ba o\ ist i i r l, r , , , , , r / ', 1, l. : , ! i. ii', \ r ! ( n l I ll , 1. ,r t . nu sc r , nlini , , r ; i, , 1 , , , iif i, {h1i , L, ir ( r r i i'ur inioar {: . r {: L la pur ! ( t ul t t , . 1) l( , . 1r ' \ , L I ,,TEXT" ! : t liilr t r lljr . df r ut f azaLm ai int ii aiit ( l, r : r r ', ir r . ii ir , , 1, , , r , t ndoi' ( t i cardr r cr m inr r eir r n, i{, ciului {1. sr r ( lr r . i, \ 'L I i. , i p! : , . . r f i luaiar in co'jsid. r r ar f . I ) . r r '- r ( l. r cm ai o ir a'r aLt ur ir r liin1Llr , , ', , , a: \ t i\ it ir lr i ( l, r adici de in evi( l{. ] ] t r -ast ' ! ! i, l, , " a scoat c &enr aiiza, nr unc din m ult it udinca f apt elor izolar . , . r - r . i r lr ir , r i i I ' l1, l

'' 1. on:r,crvt ou ,rruru

,:;:il:;"::i ,".1,fllJ I ':;,:" j;,1 l.;ri'j l:i :i:,i ',1'l!,1.,i:l?,,' i;,,. ij;J; t, #full lT:l*i,i.:::i

=--o!]E.fLlL -! 1 ! s i L D I ' . ' ' ' Tl i \ T l]:

i6/SrrN.I!r[\rurur 5r ri.'1

" acestase pot face afirmatii care si aibi ialabilifate generali <r nn Cr r nrr , pr eTinr i J F l i m i t,r:r r i 'o'f i 'r ' I r '\ l : Noi considerim limba drcpt aspect comun tuturor textelor i i ,,:." i ,.,i n,.,,ti nr i nJ F r i ,. a. sre de " ' ^ ri"' ' r, Ploblemr O asemenea afirmatie pare oareium banald, dar nu este na. ii, r"'ii a semnului tert ",i'" ioticz'r pirat de la sin. inleleasi.Cici. ara.um Jm Inai rrmarc{ .ion:irc sir 5i lntr-un moment antedor, notiu ea de ,,text" este folosiii L (spsrurr. non-linRvisri.. Si penfru manifestiiri ,],I. DiTIENS]L-NI SEMIOTICE -{LE SEI'^'UTTI ''TE\T" ) {Ko.h IcTt .' r;t at. pulii T.-xtut est" limh: - a(casta"spu'rc r,-,ur. trr.., inr,l"pem se1ioii,a in' 'r.ul Jx- J I n'o rr E \irea s: spuni, de eremplu, ca_textetesint ceva tipic umir Ixl'-n'o ci folosescintr-un fel oarecare comunicirii umane si ci s i., :rirnti L.:r!siucliaz; roarepIo'"selF'rrll discifline' '(;iirricne' acesiei obiectul (1972:32), atilnci refer: Ia nisteobiecte. Dar spuninda.caqtr in.a nu e iemuri ;1. rimp 'l ' i .'',;";i. a.ela;r ir in deiinir daca simpla actualizare de iimbi este deja ,,text" sau dac: '\r"n'i\ ".', rL ourLln pus astf'l in ' . tP\r' PsrF "o " numai anumite insusiri ale limbii iustifici accasti denumirl t t rrrrilinstisric trisituri comunccu altc scmnc'cit Nu este stabilit nici daci te\tele isi relendici o Stiinli pro 'l ,.,','i"ii,",;'".iir".tit prie - o ttnnls a textului - carc si fie diferitl de stiintr i; r.,i.r'f"l care'reflectn rnodul siu specific de constiiuir' desprelimbe, sau daci ele formeazi obiectul unei noi ramu semnc ,l I l. l-Lmente ite t.zd al comn.icitii lrit a lin8visticii, lingvistica textului. Si apoi rimine neluat ir seame si caracterul de semn sDecifictextului si cu aceash lri,txr, semnposedi un caracter general, care estc deierneresitarFa dc a-l delimitaaritlrt: de s"mnul non.lin8ri,li, rrrillal rl' posibilitatea utilizirii lui iD comunicare Accst cii ti fati dr all. scmnelingyislir. (de e-\emplu lit.rttural Ii delimitat astfcl: Alem do.i inaintea noasirt o intrea8s lisrj d" probtern, , r,rr, r, r r ','neralal semnului Doate sociali Prin ut:r": ' l) Un scmnsebazeaziDeaonventia caip inregistr.az;torusi numai cirF\a din inrreb,rile c. e ,\ceasta inseamni: \alabilitarta natu.at ci arbitmr. imDun sDrerezolvare. '," . , ".t" .orn,r';.atjv; poar" Ir -Alegem IForeli, a_"lrl" in 'ri' mai intii complexul d aslecte legatc de natno :, rpmnrl^r u.rur ' -afol :t l' himb"re' 1 '.r' te .tului ca semn,pentru ci aici ni se p:rt a gesl cireiala tcai, " "x"n,ilu 2) L rr semn esti iormat din smnal (,,Signai") ;i indi'ali' ( celelaltc probleme. Relevanfa lui o'subliniazi definifia Iu | c"mnifi'dn' sJUior\r'\,1 ,.ns ). semndlul.nLmit ii Peter Hirtmann (1971i10);dcveniti cclebri: \'1r,nrrlui. rste aiDeLtulmarFrralrL s"mnului lJ' cx ,]'tl 11trnio.. i?,ci. r-' "?-,1 semaforului). Indicatia, numrt'! t1 ,,Der-lcrt, Tcrslannr: als di. gruddsntzliche \In<lichl<cit d.r \-"r , mrriri, d.<tgtu' Spnchc i:i nunilcsriend ll.sch.inllgsfonn, trrd ttelrcl ri (sps\e,nka '' ':""'""''1 ' "'." 'te. jelveils eir bcstin.nt. T f\r als manilcsri.rt Ei.zrlerschcif,ung ftrntriaij ',nsrl 'i,r' ,(rp hear de un:"mnal {de 'tFnplu indr'riiJ Slril" od:rlacu imnalul ,,lumini roiie" in cazul semalo fehig.r Sprach. bil(hl na- .ri<ir,are sp.achliche Zeichen. Dab:i kain di.

dt di'i r aPor r Ll ir 'r lL s

l- li: ct

ri L| r mn sti! D{'ntrucevape .arel inlocuiertc(altrrd s:tt lto ati(t\o). Lu'crul inloeuit il numim ,,re{ereni , obrect, Cu accasti precizarcs a luat o decizic foarte importanti. situilic semblorului. la" eremplu, in cazul aici daci textul apare ca ,,semnlingvistic originar", atuncj mairna 'air,i"""t"t sc oDreste). -i.,rrc"tia il vom lua drcpt punct oc rcrc!!,!: -^-inr toate c.lclalii lr s'""ii,r.i ii rFhrpnrJl fulmeazi iriunS'iul forme de manifestareale limbii. Cu al6 cuvintc: texfiii-el' !lr- .J#,i"-ti- ,,,j ,'po't de semnilicatie intr trei macro sau supersemnul,celelalte unititi lingvistice (f& '.-.-:f,;.' merimi, pe cari i;5,i"., 9i Rithards (1966:ll) le numesc: nemele, mo emelc, sintagmele) rcprezinte doar p:rti d

matc.ialc l(ompon.ni. ,.,: j.,i.nr ;trachndgliil.tr

Zeichc!1.:igernratcril

E_!F.

Tla/9rJrr.r-{ lxl u-!ursr -{N^ syrlbol-.lho,qtt salj rc/?terte i Barrca este urmatoarea.
OU.CTfL D' STUDIL' .Tg\TJ T9

r ea in l'! ir 'r r ftkrent. R"pezenta.tee h Codar eanu esI e. at aJar ' alt 'Fva det r l . p- t ln'

l housht Refcrcncc (indicatia) ,/\ S\'rrrbol {:, rrrrr.rlll_ _ _ _\ti.n.rcnr (rch,crjri

1 "i':";i'l "u." ".'l l" :liiilrl;::l; ;:lliru''t''"'u'-i,iT


illttjl',llL ll'";:,sii,',1'l'ii[, i r-n". l :c,F' 5,l]ill : ii,Silnl'l?',0"1, r''"'
.oajal, E, r(!ion"7i lotsicii;

r4ele ,ce. Aceasti mediere d: semnului caracterui siu arbitrar. . 5).Semnele -sinr organizate in clase d. ..rn".. gii.rl dase-desemnede crr.ulatie, ale alfabetului , tors-, de ecstun oar tr oc seornc lrnBrrsti.F.Condir'a lorm. r- d. r tdsFd^;emnr o consrrturF exrstenia unei rnultimi d" caracreris,i.i ,omurr

,i"'.,; .,, n." m n'.1* ','Lr ,r ;:i 'l I ,,'." ,,, ,, ,n' Linia intrerupterrFd saarrte.j rctaliaintre spmnal si re i n- r or m .r ti - j r or '.. pr ot oaci sem ne ac! r onale l nJ'iur uLr s '' rFrenr esrectoaraparcnt:; in realitate a-olbele sinr miilociie dr
Toate aceste asPecie ^]c comuiic;Ltii semiotice pot Ii

;,'fi;i:.-;;i:';ina,c.ri:er'' rcsp{rl\.:' ;' " ""11 '..;"r-

115:l_::TTr"-l:.9.. (aracterul lor drSrtal,resp"ctir simbolrL. Totalitatea semneloi , uprinsn inlr_o ,tas; form.azj ,6) rooul. ct contrnptntrc8Ulporen!ialde s.mnal. $r indicatiit. LcSdte dp ele. ln dla'; dF d.pc'..r..1rcprezinlj sro:-ul tuturor combrnaljilor dF spmn. po"ibr:- tn ,onsrinl;.,oJul JctrG neaza s.lectrv, re5pF(tjr rFqrri.ri\. pt .up,indF dnumile semne$r (ombinarii int'u etF alLitp in s^himb,l cx.tude. .\u ararFon,un (od dr. mai multe sub,odu,r 7) In rimp,F codul reprczi,j porcnriaiirat,.spmnulur _, t. ceeacp-,ptransmitF/r,is,agr, Nachyi(ht.-hr.!ajul traDgue ,pprczrnre a.tualiraiea utilirairi spm|utni !pt.ote).- Ct a( rualizare i Lod,'lui.m-aiut esrc o setnclicJ"mnifiiarirl; o'".t' r"r'rl sau mdi murr. coduri (de excmplu, 1l ..-l"ll verDar. vrzuat).suma <mnilr,atirlof unui mesaj constiiuie Inrornatra. ire.are mcsai sFmiotr.nrcesiti mijlo.ir.a unuia .au a mar multor ,.rnrtFJ" rfd. .min,. (d. I \.;pt r d.usri,. oprk). rarlofl dc bruuj p.. ,.tnrl r../Bomolut por pun. in ) m. "ajuiui sr p,rrr a,,asra;i infornialia. t('flcol sen"ul. scmn,.tor sn il"J.tsoari intr. un emitator . 6J r omunrcarpa un receptor. Emir;itorirl Ldn"punFinjo,malia in s.;ncl, ;r unur,,.oohtcooarc--Lnkodrerun3.., !i o Fmrte (cmisiL..Emi+ sron.J..r(p.cprorutper..pc a...rc 5.mn. (pcr(eplic,.per. zeption ) $ipreiadin cleinlormalia (de.odarc_..b.r.iii.",s-t.

escmpru. in .r2ur."emn.ror rinsvi"ri, e,

,ffi

t-;

"--d.

',-t"

-'""

;*'=""" I

'O/sr'I}'I^ TEXRLUI Sr tDrL .. r!:,.-dl

prin acea ci sorietarpa ia ",,,o",, ol'l"Li;$l :l,i,Tlll a , :ru::;lffilf :l,i;iiil,'ijl;:,;:" i:;iii"," J".l;;; semnificanfi, sFrnnrficalii si ref.renti diteriri :'l'.j" "1 """'i". ' prrq
din Jormeleei mediale(acusticj, r* Brarici). SFmnificatia lului Fste sFnsut, careesre I oretat{u"semnalut ,."", *i-.i* Un semnificant poate a\?a mai multe semnificatialD; ' 'r-semie)sau invers (sinonimie). 3) Ca refer.nli ai semnuiui,.r.xt.. pr a -.-:; -. ---

TralspusF asupra semtului linsvistic text" elementel fundamentate ale comunicirii se;ori.e I rau urmatoarq'l cnlez;. atunci vom Dutea considera (a sub.oduri s"mn"r. n;vistice de specialiiate, dialectale sau istorice. codul nu tormi concreti: . , doal in\entarul de semnelins\icli.^. tiri r.8ulil" ontine l ) ,,Textu.l estc un semn linFvistic.c t",b-"-i aup:c"t's".na"potficombindrpintrF"l" .dnvenria.tuiar; .P conven;ie sociali. Arbitrarul sir: -^ '.e,.- in'."nln se mar ,.1t:-

2)parrea marerialri a l"-'J'ii."'".ii

u-l: ,''-'

in'r-o '|d Ti:llil:,'r: ,:l,r';;r'r,pod'Ie ir;fi,,ll .' ' ^'-',


--:i-:" 7) ln.limpcF.odul i|ls.rmn; posibil;t2l.rJ" a Ii . _r-rru,rj mesaiul connet reprezinti rcalizarea accst.i posibilitnti, t:\tulconcret (,Te\trealisat"- Stroszeck l9ll) Prin urna r.. nu F\isLi un te\r ..in sinp . ri nurnJi unul ", r,'izaL

zo ale directe (cas:, semn de circulJe.

cu man,resi;ri concrerc difFre: *".,"'-",ioiiil";ijjiattr


' l'""i.";i;"il;i'#'"ki:;#l"il','jilj 1a',6o.,".",:1.

pentru comunicarir. a,"asra

u.. ..n..,r ,rd,..

mlsle acustrc sar optic, in funclie_de cub semnul lingvistic

automob istici de ra Lc Mans), ;;;;;;

dF Ia A.tium) .i rapr .ahpurF; i.naainrii;tOZr_u,i,-;,* referFntri semnut test dercrmina.",iit"rr,rf l. real al textului.

t;;;;'ib';t:ii

p' i,,rr "'*:"l"onicsausraii'.Fa'roii'r'u'ui' "',rut nterfereltacu.fenomene :clsticlr 'striinc


ll'-l':-di-"-'illru zSomorPl .au o lr. ! ,'r or ILla ori t. |,,"1,(muz,'d. " r' r! inartr: "unptrr'rr' a'"nln ro l:"::1.]':f",1i\' ,Prc'J 'i poatc p.l,/cc :, p" cJnrlul ,p.rc. u4J^ inr"rl 11. , lif
rrtelorsemnpgralrc. , u n"diul portdrt /. rf : n'entare a mesaiului ,.llediator" al t"jiuroi r n.rr.' ,l-

martiFDiror). uoa,j ;n .,.. *t. i"?.[,"dii,"r"1;';;;;;

,.r"*.* ,i l

'T'ii,ilfilil,.,ilil;;j*i:ui,i']ill;:li;fT ,,,"?,,':*:il:..;:"':"ij";tiilla? i1",,:"i:';i.,'u::: ;;t;;r ;;';';:;..'t ;:iiHl".l'd?::i1"5::::";:Jj :t.Ti:, :jlii,",,: x;H::",1:il,.1ftii:i::i;j1^,


sunetele sau scrierea; un ."nrnifi."t , ."n" un semntlrcant t*li^t "st", 5) Semnul lintvistic ,,tcxt" este un suDersemn. car. continc o anumiti hulfime de *t*-.e. i,ir"".ii",r"-... partizarca- accstora in diferitetc reariziri tcrtuale rJ". butie -,,Distribution"), e-\isti mai nulte clase -*";; - *.' torii dc texte (..Textsorten") 6) Textelesc referah un inventar d Emititor este autorul te-\tului; sarcina lui estq dc a ,8) o inrormatie (. \:ertextuns ,.te{tualizlrc") Itecep:l"i 1'ritutui ascultntorul/cititor l. carc decodcaz,i llil,l, .este '). Dxc:l liP (mis (enttexten" ,,detextuatizarc !1":"1'l nn recePtor al mesaiuiui, comunicarea textral: estc l:j{ InrdrfectjonaUl..monologlci ).,aca ruritaturui nu estc

11

stab'i,i ca . .J,i"i-ri_r,i;;:# ,T'"ff:i:";:.i'TJ..ifi:..",J":*::.i "*'.e i:T.*tilii,",",'#i::'",.r:,iJ

carerormeazi t-" r.. a" ;il;;;;. ;:^:T:: l':8'l:l:: esreorramzat in mai mulre.,b."d,,i. i:1.'"-l*:i'- !::"'

iautor'l teiturui,ci csrc"un pelsonii(cre mearator exlmplu .'" rcitato4 o atunci sauunul .1.'i'{", carte),. '"cdial 1a"

il-J+"

f-q-__*.._
DE STUDIL' 'TExT.h3

1l 1l
.

diagrama comuAolicati la semnul lingYistic "text"' ulmatoarea acum ra ntl personal secundar poarti numele de ,,Textherstellcr anteflor prezentati semiotice -.prcducetor de text". Pe de alti parte, poate apirea ! 'ridrii i forne: situafia ca autorul de text si lie Fopriul siu receptor (recep tor primar). Atit ln c prir.-Steemilitorul secundar clt ; receptorul p mar este valabil: alirmatia ci intre codaftr (respectiv deco&-rea) p mari si codarea (respectiv decodl i rca) secundari existi o ,,diferenfi comunicativi" (,,koml!rli : nikative Dilferenz") in privinla emisiei/percepfieisemnulr : I text. Aceasta se explici prin Femisele biologice, psihologio ar_-l;:- -l diferite, sociologice care determine situatia de coDrunicai ti ti pe cei ce palticipi la ea. Dintre acestepremise face pa r ;i codul, care nu este diferit numai la emilitori ii receptoi l ;!- :- :;'l din locuri ii timpui indepirtaie (de exemplu, Shakespean ir;;;n ii cititorii secolului XX, ci Si la cei cu situiri locale fi teln porale identice. Odcum ar fi, codul emititordui $i cel al receptorului trebuie si aibl atitea elemente comun incit s: Iie posib a comunicarea. Fiecare comunicarc textualii esi. deci caracterizate p n laptul ci emilitor'rl ;i receptom; aduc in actul de comunicare atit prcmise comune cit ;i dilerite. 9) Comunicareate-\tuah nu poate fi privitn ca un {eno men izolat, ci nudai in cadrul comunicirii actionale umaxe (,,Handlungskommunikation"). Un mesaj textual M I poat {isti deiade ciJla timp incoacci asem:nitoare atrage dupi sine atit transmiterea unui mesaj contrar M 2, , h Diasra.ne , (leb8r H!m"q {ls68r- r a z dar 9i o actiune reactivi. S. J. Schmidt, care a atras atentia (lq68t. "*"% ; i " , ; rlgo:9 - L k ; b06 " o )i Im.). l(lLn,3r\ flcTl) sl ov""K Bense asupra acestor fenomene(1969, 1911, 1971a. 1972), includ rlt-r 9c. I97lll6l, E'o I o'2 lo'j H'in /1q72) XJllm')'' nl cJ/n' tcxtul in conte)itul generalal unui ,,joc acJionalcomunicatii'' 'I 41. {l9ll:l). B'.u.r llq Z. l9-r' I , ''- rmin L atir inr( .lp ' i- | . | 'r".r,mr t %n rt" 't t ') - exprcsia Iiind fo. (,,komnunikatir.es HaDdlungsspiel 'I ri un(le se releri l, ,,r'.r al l' la lrt'rlLuri r" i r mat: prin analogiecu termenul ,,ioclingvistic" (,,Sprachspiel ) air"i:, =i- De3lo u'i. " l oatpJ, ""r ' mo l L fr'/ n1iL al lui Wittgensteh. Astlel, semnul lingvistic ,,texi" nu este, "";otoei" .rs.rntaiut pu:r.r"l".' n':"1 r1''on plasdc de, r;" ";,0" pin: la urm:, decit o parte a unui sistem generalmai cupdn .aJr t ri\'r 'l rrl 'riil-un t"\rurle ,rrl tlir.r 'ri,.i'ii r',r,r r"' ;;;;; zitor de semne actionale care servsc comunicirii umane. i;;-; pr"a man simprilr"'r'J uno' tdpr' (omplexe. pret pe care i'ebui" 'i I llir"a"'l oriceprercrtal" Altfel spus: textul se disperseazi h un nivel superior, druia li putem da numele de,,antropologic".

,2/Erni.r_{rlxrlJrur Fr_{x.rrzl Dx rE\r

t *l -r

,itt

lnl iI
'l,l:i:ti I

:ir'
A

1,tl5rrrJl!rE\r-!ur sI r\A scheinatici. ln alarn de aceasta,o diagami ca cea de aici. semro t,le (Stnbot). Cele trei aspectesemiotice. sint prezcntite Doale...-i drept, sd arate,in (adrDlunor perspPctive poalF nu ni-rp ti urmr ddr oferindu c semnul texr, linerr;, srruclu(at diasrami iice r.levante.cum sistematic intr-o a structurii.Accasla toarea explica,tie(1965:28): oferi. in s, bimb. si deliniliapropr;u-zis, se r.alizeazi intr-un act d.dsebit al perceperii de relevanr' din potPnt'alu' act .arF scoalPin evidenlaanumite 'ela!ij Jnalili' (oerrn" de variante.i l" (oreleaz:inrr-un model
2-1.2, !iod.l. str(tnral. s.miotice

De la Charles Sanders Peirce, Iondatorul semiotici; mode e, incoace,au fost lntreprinse diferite incerciri de a structura semnul. Ifanifester e concrete ale acestor inccr_ ciri sint modelc ate semnului,care au fome diJerite, in IuDctie de {elul in care au {ost selectaie 9i coordonate relatiile ;emiotice. Avantajul acestm modele trebuie v5zut in faptrn d totalitatea aspctelor semiotice este subordoDate unor functii cent.ale. Aplicarea lor ta sel1lnul Iingvistic ,,text nu nirrnai ci ne ajuti sA\.edemci acestaseschimb; in functre s;miotici aleas:, d este deci o m:rime rela' de DersDectiva tion'ali.'ci ne conduce si la conclirzia ce intregd obiecti\' i,text", ba nai mult, {enomenul ,textualitate" devine sesf zatit atia ain PcrsPcctila genenli a unui model structural semiotic. Adesca, aceste doui asPecte au fost luate prea Dutin in considerarcde deflnitiile existente pentru text 9r iite'raturi, cte fiind iaton:ri unilaterale ca la orice inceput' c ,' l 1 u l r o: ' ' ' r" ' i mbo.' nJ l " Abia mo'l.l l. slru.turdle nc of.ri Srranlia c: lom PLTJPT ' qrul orl n' l l o cuorin,lc,lom,niul J. srudiu ,trxl" in roJl: inlinderca lu' 'ia ounct dc pornire scmiotic alegem modelele lui Karl rrl. tinnebinl cnprinde nailuth rlccit cercul (Prii.itnn .dr /.r lci ar']nm;_ Biihl,r'si Cl'rrlcs \\" [torris,imbo8ilind pe ( el din^urm: c'] :'.) .Pe d ca l r i ta .tc,e l d .p n te ste l i m i l e l e a ..n u l r l cr r tr u a su g .r a ci l a l Jl L l pun.t" d"r",l'r'illrprrrmutar'd' Ia Geor8Klau'' In conll ' r z.r i a l o c.n i tl !t!.c n f.n ,.l ( i /a ( j ftr l r r r i l l "r l l i l r i i cr n o a stei n r o tr l .'a u n a iruarc. rom ,li. ur'rr' l' !"nla lor I/rrrru o $riinli a t"\tulrrr' .,i,!)olizta/,'L Iunctiilc scnanticc al! itmnul,,i liogl/isrt r.ofi|1, \) S.mut1 al lui Kart Biil)lcr (1934) l ':r sr i sr i ! cste si n o l <l a to r i l aco r r l :r i l !i .! o |i o .r q sr sn o n l i i , sn tl ,l ,i 't 2.1.2.1. odclutdc ctraanon rprcsi., indicin) datorita dependcnt.i salt d..nritaL.ir,: Lir!i lrii,r !'_ linbii (Slnctuheotie, I934,), psihc t 1n Teotie a*fn o nat dat.riti. npLlulu i $u ailtet iuditor iulu i, a cnn, i 'N:! .\p.ime, si scnr losul BiiNer tratcaz:r limba .a pe n tnslramertrt (orya"ott) .nirudinc e\reiioar.'r inrerioa.n o dnijearn ca +iii! sqnnc dc.nculalir. sau .ai" s.ru.rt" 'omrrnir.lrii intr. p.tsoanFasupra lucrurilor i '. s'mnulu' dl , rrrct.r instrumcntal El .xplicir"az;Lar,.r .\vem, aqadar, de a {ace cu un modfl retafidnal (,,Rla(are lP . printr-o ale acestuia, dc luncl'i triad: Pe linevijtic tt"nsmodelL'). (rre r"di r'ipla fun'tr4 a limbrr. S"mnul den-umeite erpresi. ( S)n p!o"1L apel f StS'r].)' rePrezPn' l,, e!i\rr, r.pr.zpnrar prin ..frodu.ut m,"lrrl al sune'ulur

:"::: ::il},::','J 1l:'i'.,'l;i:ff1: J:::tit:i::i:":::.ifi :.*."'.T

:*

or ir r ( 1( r .i! i sr lr , r r : r r \ r / r 7

!6/9rn\_r^rErirulul ir -{\r al "cmnului (,,dasmedialeProdukt des Laules") (resPFCtir scris)nu r;minF, prin urmae, idcnticcu sinc,.i sPmodifi., abstrrcti!c". S nu Pste duDi asDcctul alcs al ,,relevantFi ddi o idee structurali in sensul de la,rgrrr, ci exist; numai in forma unor reprezentnri pe{omrative Sr, Sr, 53. Aici Sr - semn al eypresiFi (simpiom), Sr - semn al apelului (smnal). 53- s"mn al rpprezentini (simbol). Modeld de organon at lui Bnbler, pe carcl retisim, dealf fel ri in triada lui Bruno SDen (1952) formati dill funcliile lim6ii: impresionare, eripresie, reprezentaie {,,\\'nkunge, Ausdrucks, Darstellungsfunktion"), prezinti imPortant5 pentru orice seniotici a textului, deoarecedp:ite9te,prir inlelegerea func,tionali a semnului, orice expl:icilic unilaterali a textului. P n urmarc, teritul e-\ist: ca exprcsle, apel ;i rcprezentare, in funclie de pcrspectila alcasi ca domiranti: cea a emititorului, cea ?. receptorutui sau cea a obiectelor ii situatiilor. Daci prilim inapoi la noliunjl. de literatur; prczentaic iD capiiolul I, atunci aPar elidcr te ni:tc paralle: mimesis: reprezcntarc, exprtst\ ttale : exprelie, -receplie: apel. Elocvent cste faptnl .i iiPsc;t o paraleh la irlelegerea retorici a literaturii. -\c,:st talt nu ne surpinde, cici moCelullui Biihler schilat aici renu tl la aspectul seriiotic al combin:rji setrnelor- O ttruciurarc imanent; semnuhi, a9a cum este cca implicat: d. noltur,:e rerori.a d?spr"lirFraiur; poriulal; J. noi, nu -p"r in Ei:r direa inslrum.nrali a organonului \,".r mod 'lc a p'i1 lucrurile nu reureste decj si sistematizczetotalitatca notmnilor traditionalc de iiteraturi. ,\ceeasi constatare est? v?lab e in mod analos ti pentru iotalitaica po\il,ilitifilol textuale. 2.1.2.2. od.l.ic lri Cb.\\'. Uorrij (1938)fi (;. lilau( I9691_ 7n Foundations ol the Theotl' o/ S;S,ls (1938), Morris nu analizeazi in Drimul rind ceca cc Doatc fi considera! semn, ci procesulin care ceva {unclioneazi ca semn,tr anumt semiozal,,Serniose"). Sub acest aspect, el este comparabil cD BiiNer- Dar ceea ce I deosebeitede accsta sint dimensiu-

semroza-El o d. s. ( r r r l) ""r ' r ! ' I r ' I nile in care descomPune

.r"

l*;.",r,,

l carc analir cr zr - i I ( 1: riil, (.,syntakiik..)

ir r l I

.i

t"li l eragmatik t ''r" - i-,iini," ior' int.-c semre si interPr,tii I r ' ' l" S".,"ri.ii i s' prat. i,b uma irrn'ri r rl' 'r 'rl',1 .t lui Biihter.iar pi:smrLi'ii f11'lrir' 'l !t'(r'' rrr "r'r ' d- org .\Drr".i r olusfau d' modelul rr" rr '' '..." ,iu;, c,re dici Pojrr:i '-o ']um l d r' ",l"n.nti i r .;.id ' ,!;;.i i ;i ""a s"a ti ' i r "i r p "r ' r "' r " " | p ,t (Li,;u,siuni 'tt"t ob"rv'lt-.iii "irtJo.r" ' rrl nu poat{i d'rfinit nlrxrirl(r un se.m unitar.P n urm?re. -.." (rr)72:?r' a" .emantic:isau Prasmatici .i,,ii.i. I r'' ",,*'i a pa\u r"r'd it r l\rii 'tl' i ., o.;ii"u ql, "rn i !or.fcrrn '1ir'rr''r' rl.rris in ali lo (lc12 ':l
l'

r'rrIi ir. i, L'' anariz'azr-r - ::#l,i',j"til,""",ik") care Lr' r' sirrtalrli' cucare .i-"" .1.iii".ta"r" tdg:tud /r I L'r I

jjili: -i]1'3i=-

rr1
I

i rr,
;

l8linrNrr

r!\!-rur

sr ,!NA

oB'Ecr uLDE sr ir Dr u'r Er r 1r g SEMIOZE LIIIERARESI T'XTU.{LE: T]NEI 2.2.PERSPECTIVE.ALE o st NoPs{

; p''^n",iii., l, i il:;:l'li,il,"?l'",""i,,T1!lili " "'nti'

jri l,;m *fui: lgifi l lrlt'


. Asifel. Xlaus .rcFazi o pd,adi8rni crn parru .t"mFn(.

sinr numilF, iill,:,:":.ff.T;l:11, ;:il.;;rirl.'1T",''',

::t,"ir*irl!'

;Hi, riiil ii !: i;ll Jii Uii{it{"Hf[ii[:ir i,ir"::"ix'::i';;l;:.;-x


*:

_*:+{ii:,"r%h:: iiJ;i';l;f

li-q:,*fi*,r*l4.lllii{n:ltrnrTj"$ jjt:":*,L*l: *"..,,..,.1,,:'

[r$t,i:#l ilttri'l',l' *"-**i ti.-'"-, :;:'::il ['frIil,ii,lil'61',i:i ii;:,r:;.':run*i"::'


Ideile prezentate aici nr sint deloc lipsite de idportallt: pentm ,,literaturl" $i ,,text". Ne amintim ci ,,notiunea

jl"$iirj ilti"'r::rui+#1'riff :Jii;T1',{'""d,"'


-

Suportul Darerial at semnutuiin(

rici la Menis/Klaus. Pe de alti parte, la aceSti.seDioticieni. rrpresia ti apelul nu sint prezentate separat, ci trcbuiesc subsumate dinensiunii prasmatice: de aici, noliunea etpre sili ti recepiivi de literaturi sint d"r nature pragmaticisi in cele din u.mi, intelegereamimetic; a literaturii corespundedimen:iuniispmartc. la N1|ri. nJi "\!,r. rJr3nr'i date acesteiade Klaus. Cici mimesis-ul are, ilr'-acccp!ntnea rraditiei ciiice, un desemnat, dar nu;i rn denotat; e1 ru are un referent in lumea obiectivi. Leg4turile prezentate aici pcrmit urm:toarea schemaiizare:

;:i: tll,', Hii ill',r"#ll,t ".';',:lll:l"i::l


;YllJ*:ll^:*i{,* :r,;,:iff *xil;i;:',#: li1] ",ili; ;lt il. i" "i.' L:.,.ru", il ;rii1iIl} ;:;if:xlt
i"1il.'.T':;:'i.*'#::i':,i:llil'"*:,T' :spec'lu' obipcri

i"i' :1"*i i;;l;;: ;;TJ,.,ti;t"il 5'$r,\{1'!"ifj,r,

I sis'natica

-i

."*+1"

".,"-."

i;',i;;':.i:,il;,T;"i"iJiil.1l,llil.;: j;.ni1;,,g;;i;;;;."),

Rerinnm ,l ca rczuitar u:m;toa "l. trloJ-l"lc rm;ori rutofilor przentafi fac posibiii, cu toate deosebirilc tl. rntilnunt,o dimensionare relativ unitati a obicctirului ,,lirrraturi". Srabilirea dincnsiunii liierafc nu irscanlni ias:' .rabilirea literarititii. aceasta din nrmi repfezentind o auLrmita calitate (esielice) a tcxtclor. Aqa ci, iir sprtele ferrornlDului,,t\tliterar". trebuiesi c:lut:rh ceea& estc comurl ruturor tcrtcloi: texrualitaica.,ltria {u}i cc am siabilit urnr.llor . 'i te-rrualit.t. putem Iat", tor.r,rl: " tnseamrra des.riFm Alegpm. in .r,ar calitarea a cre-te lire.arrhr.i. -ea '

il'

-+^

Jo/rrlt\-r;r rrxror-ur ir -{\


'I

5T]INT,\ TIXTUI-UI/5I

r'i:%#fill*:*:$i:ti,i.llkT"l'$:l"1li'ii"i**#?i**"ry.,r,r;;;;i,ii.j;.'..'f"':"
textului. Pe ba?.aacestei t.iDle dimensic

rrei derinifii ale cujrrec,,\.inrc: texrului. obiecrur desrud-i,


acest fapt_ ttiinti 'L,J', .r.r' n?d5 'i'

p1""*5;ffii:',T,--'li.:.'";"1;T:;ll:il.'.'e,;:i;.r':"1"";,1 , .;l';;i:ir:!',i::;." \ ,n \.n.,, rir.,.:f, ,1 l,nm.rlrlo\'r'r'" n buie si o adopte o a textului carr si ti:ri ..:1i d,:
l

, -;;jl,

l:;1"." i li ,i: j ij; _:jll"ll:,,11:" J,d , r4,r

r.rExruALrrArEA rExrulur srsrrrNT.{


.i ,r

Ca senn lineristi.. I-ri:r' c\i,L.i D,. rr(i Dluuri J 'o' stt'.(r .i"ll'. ".' ,",, .'r refeljn|j:lPlatiiIesi'mn-J.'mn'.",n,"i''r',p.it,s.mn..'|ll.t.']il''lrlt obiect. Acesrebhnuri sint sinqur.lc pJribit,,' .,'ir,.r ,; o sinr.'"ri,i'. n,.'Fr:lxrr':t'i"i,';;i':; semiozlcomplFaA a reritului .slF r(pr;z"ntir i d .i'rni ih rrn'r "r"or -rnrarrr

;';;.",,Ti;'J;ili;{^,i;f.-}.i#,,,J:i:it|$ii:l:
:;, "",1,.1^1.,,:."

]:ir'l'i'l r;i:tlr l:tr,,l,};liTT F:it1t::[#Jil::i*{*it**lt'i i,:,!lrl":;::';iji


l '^:'".:, ..l.xrj^ma')rit'). Fipcarcdi:r a., ti" .lim-n.r scmi,.,r,, lirtul ,lp.irt.Ff:,')i| .., ., ,.,,.,, l:., ' 'ri : 'i",, ii ritite dir,c,1sio,lilrii I't, consrituie/dezviluie ur alt obiect d. stu.lir,,tc\i ll".l, ' ' I ^.. -I ,, ,,,, ,, r, \iul.,i. .U,;.1

i; '""'"" '1.!"1-";;; i'r'::"-l;'::;: i;;1;';;,';"''l:l'il.{ll illi.";l1..*:-:r*:i:;;i;,:'jt"i#ri:


izolari ncgli. Drnsmalicj . ^",, .Ln'".tirn.; ,. i. ' j"a," , o m' u in a r, a c re m" n r.r. r.,.< ' iu ir" . ; , o , rt in u ru rro rd . i - , a r p o r o , , , .-, ,i"iru'""'::1.'.i:i, ,,i--.,,.,i . ",', i 1 . , F . 1 , , . ' ' t ' : , ] , , , . : i : i , rarir . I a r u n . i " in . , , ri. i , r, l r ir i, p s -_ . r" r,ro ',r'. rc t rria : r, r' , i, ,. . :;"";iJ.o,'

ii;rli:1 r,i j*i*id-+i:t#ii{,l; ;l: ; :: i ".i, rtrd;"+i#[: lHlti,'li i;iT,i


r',::.r (emnurui si rr ccr(L : uririz.az; '. '.' ;: *i',t;r'it-1gi;[fi] ' reinco,"c,i ri. de,i.ra semnir,. u ''ll'I:^" rrun.i nc Pinrrr4r' arid .omuai.arivir l"Jir:itui. O ',",'''',"i

..,,' Hi:;;il:,i,","11'J.i:,fii,,ilt,lt'il.?.:6i.,','';1"'.:tit i;;.j;lli!l;;;,ff;lli:--ifr.ra1' '"1i'

;i';;;*.:l:: -.yl,:i'Jil"'i ',tl;,i,':T:l;:i,* , ilIiiii,lil,"t;:il.j',:,;: :'l:i::l:illlll :;l;;:: ;"'.","* r",*pr.tit".1'^ li)i",., *i:i:"*"".T;ffifr:"j::i:f,:.il"T",l:T.'#t:llT.:: l1:.:,"J1''^i1i,'iil;;';; *:1"1."-ii',J*lLli':;#;;'"''it prczcn,c rasuLdominanrc ;;":,"";,;,' ;' mdimur, J"iil;;"",1.i:;;i; sJu
I i I
*^

l::'o:* r:I; aputea fi excruse (iorr,rrr-rrzt totar. J.L.Kinnea\'\' fii.lllili.^,j,illl,;,ca telturui).

't

+-

5:/STIIN'^

TEXTUI-UI 5T AN

r!)i, !ruv53 tr Irt'r.'Ttr

r, flecti| ;r"dhrilii in rorJnul i. or'. a ' In-r:Lio ioloRra . Dad teneralizim acesfe afinDalii. rpzuttd urmrtoarc/ su, schemi pentru arhiterturaunei;tiinte a te\iului: rcxtuaF. Trebuie iDsi s: ne amintitn ci, intr-o semiozi a reritlui. nu pot ti clirninalepur ;i "impl- Jou: djme :iurri u;pin .irigurt ti ri "ln sinr suLo donale.in sensul tn lavoarea iiznh dub-t ti!'ttdt:!,i d tui I(rr.rr'-\J. p imarului ,.ut

t,,'"t'1,*t\

SiIltactica te\tului\l,ragmrticr rF)itDlui Scmrnlca t,rxtutui iarc trebuie extinsi plintr o noui rclalie dc dominare. l'resuDunindci l'I I tstc o metodi, de \empiu, tea sociblosice: atunci ne prrtem imagina urmitoarelt rclatii de dc tcol. sociol. juris. ring'.') r-li\"i;,,L lng, pcndenli:

i:1"'i lr::11,:T'liii;.1,'::lli'.:';:i':l; "tll,::;:l

\\x1 | \\,' //\\


lrol. sociol.jurts. lin!r. i.-

l.! IJ t!

!1.

.{ceasta inseamni, daci luirn, de e\.mplu, rariant:! d), (ar semioza textului Dorneste dc ]a conditiilc producerii i rcept:rii textelor (ill"."si, de rnde i;i tiage ionclLrziile r.upra modeluluiso(ial al realir;rii pi" Id 1dl- rcxlului (-U a-) ti pe a("as,abd,?iiac. m,r i"p"r r" d".lu, Lii r.:pru stru.turii '; semiotice deoscbiiea tritului- A:a cum -qL,t:.ra?:-r \arianta pas poate rimine nef:cut. ln felul t), ultimut j"

u.n a, apii.emro,.

I
I
t-!tl

dihotomjer,'htrs'. /\r,t;t ;, rlptoa.L (\\ . "U\\.arr, ,r jrrjb carepoar. Ir lrrdusj- ri , t t\"r|cnii de n.lode ttp,uc.i t\!t,. fie k,lutut. rir:t in,io'!li, sintFmd( um ientati de a lo.ali/r metodplcrnre.np r.xrulur in sinrrcrica iui, iar pe.plc "\t"rne pr ,Bm ati.J .i .ar - ,nr i":' - .' ur ,i. !:llYl,,.il ^,....numrta rnlerprprrr.c imanFni.-r opFr.i )r \oud i-riti.; /.\i" tnrlf$m ) ar..ttrbut tatFsorisire, in primut rind. .a sinradi,(} rextuale, pslholotrd rititorulur ca prJ8matic-te\lu1l.j,rar

lule intre strucruld .i comunxor"a r"yrual. D" bd/a dnui modelbinF rixat al r;aliraiii v"zi rariant"t" "j ;L I1 . P. de al'i Parte e\isra ,.d. pn\':r^ ,on"ppr" ,. o line!i. i I r..':, | | re\L .,rti . ,;\ . r t.r . ,...r r

;'l*',R:.:,'.Tfl:\':i,T,il::#i:.1$,1

r"rr r"drs" at...unJ" a, t " i-r"

Tuturor ar"sror meroJ" dmint ai, | ,ii ,l'orr) l" rprin sar'rnadeaafla,in,adrul un"i .tiintn a textului.,^ fa, cr Ic\tul si fie te\t, adic:l si descopere te\iualit?tea textelor. r.l"lii i" a--J.t; pro;'r,ni'. ''r' ir aceiaflrrmp ppr,'rL ",la nrLr @ niiita mii Dotrivila rn mohenrul de IaU- nu e.Le d"cit lintvisrica.in forma .i.p.cifi.i ile Irrgvisric:a't"xtului

l
'l
rl

j{/arxNl.l

rlxrul.rrr 5r .1|i tI ilr\Ta rExr!!ur/5i

*ffiW*+**ffi ffie
t
I I i

I t

**ru*#s :'k,"",,,,4;,iii'riiii,ii:r;txffi
ft*[*U"';*u+it'*
considerare de aceasti analizi Pe de alti parte este reousq

ffi :n:lfluiti*', l*$'o,'g,,,l:""*ffi uil

-*fin*ffiffiffiff

J6|5TIIIITA TE]TULII 5I r\

"ri,f$ii,:",.,ffi fr1;i :fffiffi ffl :;'_' ;jiftl" ; "::'


3.,, Ex,.nsn,n.!sin,&rici.,.r,u,!i

iiiu'i; ildilj *+ U#+ll+*,# iil*:{li, *;fliffi*:#Ifr.H1 **

rililrfiffi , [t+*: l;$f+r{ffi *+ ffi 'ffi ;; #..,,ffirrii;rntriii,lift*fifiliiil*"rlrl*r ",,";" ,"j.,,':lj:y'riiri:i',:r,,;,:f}, -i-ffi lrs,; F: r :: r rt :i;::i:,l# ",:r,,. "i_rt,
I

ffi,lffi ffi u*,rltitl*"";l!r{it[ii\),r, ''ffi

'", n+*i+i'$iilf.rfii#+ft*i,t?i ,i^,':;fr::^":,,"i,'ir::ll :.":" :'*.;: 1:,tll j"'

n:t*Jiir,Ti*i:*:i""rul:#bili,:.:q fiil"i'f,fl',i:,;lf; H,f

51 5T'INT^ T!XTULUI/57

,r{

;:il.illJ,lili,jijl.i.L,*i,i",:..11,.::Tj;:"f,,1,;:1i,,i".,1,

H-|1 ;i :,t-#f'"'Hffi", ,**$il,ii1-..g;it.g.l'::,',."";:#*i j,,:#*fr i,"-r*ru,*,*[:ifl .$;**if :ti*"+;';i,ffi +-:**:il] ii*}lf lr:"**,'t

F
:
SI iTNNT^ T.TTILUI/J'

J8/STII\TI TTTiT!-TUI 'I

!\.\

a
E

,,k*1'.Iar &esic lerFde *mn sint,la rind lo. stratiticrt dih'it D& 6 cste parte de s.Dn de sradll intii, ritit V.Fazltsz Di But" id s/ii' gr3dur doi, ir Ionntl /b/ ttrlr de s'adur tr'i morJennl !4n,t este de de are le 9e cale nnaliri't- Amble o'nE nofiunii te\t Openliomliaea rtli melodice * lot schematia astlel: s nln oricttal: Jonan

- ". r i, r F

^st f eI' expandat lur^nd i".i"i ai" ao,i proporitii(r) Poaie {orma (2):
Deshalb darl arcn tricnlanJ enr'n (l) Xein ltcnsch ist unfchlbar'

r de Pxcm plu, plopoTit iil

r
t
i E

2),::y!l l:!s!:!i:!4!!t!4!!t.

,,,, r-d \ "r \i,r7u ''l;il'j:ll':; i;::r'1,. ,,,,,,,,

;i

rr," :l::: i' :'r,'l ::,l,ill"-:*;;::::..:,


i:;'";;;, ",. , ,'L'r"" , L " "'"".r"' ,, .,- .\u, **"1,; i,,;, ' ' i ._/
'i.h scllst und iib3r dic rnrt{r'r'"

.l

rr

.ih..

"r"

1 $/ "n' r '"'1r" r'ei ''

:.

,i ',," ,,,' a.?.r r ,,,,1," \.h,m J r i .. . r " " ;: '" r 11 ,," ,. , r ':; r :1 I'L * T i : * P, P" + T ,:
jn lnrgYislica lc\tuln' Fiecde din ecste losibititsJi a glsit (cou Mai nult a lost aPlicati ca de a cona, caractc"ali pc sctrt 'a dccnrgind Prin't ,,Celi lroPozifjc la texf (Lang 1973:21) 3n 'a rransnastni" 3l 1963 Hninranr r'ortri"L 1'r' in+ te o nai ptrtrnicn fnnd:nc.laic :rcen' /:riar:rradtna nrLlr d' nz nrai fa.e Yom Dac5, in celecc!.meazi, se ya inttmpra, in lrinciPal, din motire Pracritc

l','r;:. :'";:'llrrl );i: l,;:",' i:"':i li-1;:l "'"1;;; r, ,,1 i: ':;'r ;:' l.ri'-;, *"_il;l"nltt;":,:
nectil sfirsitul l i

i bi, prin negalie, dup5. cun retese<trn':r


{ j )i \l oral l ehr' n |l l ' 8d ei i en l l hn' n s nrr

Lu c.' u ,r ' ,i .' i ,i a "ti .i Ir r ;tc' r

' :"1 ;l l l . r :- ;"' ;


/r \rl )r' l ((t' ((i R

(on-lirLrir' D'lla:tLe: Fiecar. t"\l 'on :r'' '- Lrr'r dc l \iura.ric; o e\1,nqiun"mrnim:l; dc aou fr' Po'rrir 'orFl -Ie\tul eslr imPusir.u este irtre ele; o extensiemarimali ui macrosemn,la care sc raPorteaz:rtoatc celclaltc semnr linevi:tice ,a p!'li dP srmn 1'l' ;rad"l un: 'l"i srrr tI"rJ Peisp.ctiu.:o'pui.nr alcgc ,i': Ir "rr'r r'l li EtiJi' '"1 ma rnlc sDaetext sau lnvers
3.1.2. Detinitarea s:nl2.tici . lexlllli

*,ir::""::'::li"+. Tl:lli:.lii:::::;: ilt :rl"l, :u,n:_


r h n \.t' /u 'u .k. D h . '. a/ |
\"1 '"8iD L b/' I d'

,r ';" i .i ]" J . .i .r . r r .r .i ; P i \r ''"

D'.i (\) .i (aJ :nd plrne- 'o: Llr'rl

Frll,l.mr L.\rulocici l o ln ir' I" poJI' II fo'mula' (Jdi'i a 'ombrnirr asl lel: e-\irleL 'lin n.rjDa'i!a 5inla!li'' t'' care s; m:r'hcz' in'rpurul, resPet *.""td r..""r.rf r:'r rPl lrPcare nu sfir.jrul r.\r,rlui' R;sprnsul "st. in prin'ipi,r, sa fie milir h inlrnir prin ad5uSar "oaie ia in."puiui sauifirsirul lui a unuinum;r relimitat de sFmn'

i:l ;, ll,' ,',,r'. ,1^'.ii1i,"ii, l;"i,,.:,;l;;l,Tit /:: ;r.'il, ;:l;.;lii:,"1';l':,;t,,1";;::


"1si-:":'1: :T""j:,;-':,1:i: !i,i ":.J':,1;li;t': 'l

r r r " '\- / l i fr r - r

':nr"'ri'a-l'\

rJl'

j,.,,i (Xil;lT:li: i:i",i f,*S*,j"1;:,*:*.:,:.1:;,;:"i:

,,{,,,r..

rrruru 60/9rnnT1

tr .{\r

sI SrnNTArlxTlrrrt6l

.t*iiu'.t"..."'J ygi1.q.,':Tb-::: :f"f""JH""t'""i1'.X?'."t"ffi'ii:. T.:"','i[il1 .li]iih "'"iiiru"g"oti." ifl"f,*i.l"oli,T'J%'"XtlT'fr:di:.::'"'.'J''j]il1 .i;li.,il;i;{':rl,lx::.jt.:-::1:*:'l?,i1:.:**:X,.*1,':. structurale inferioare: morfemul 9i proPo
i
reguli, (.3)9i (a) nu sini t"*1". Din,n-'-'
p*iiale din care est constituit el nu estc ;-uit*"" a"..*"t p'o::-*tl-d:^lT'"T::.::b:t::t:;:t,:':Tr::9:rtj unui (5) (nanszeisraur ein B,rdder Londoner \ationarsJrlric ) e;., ;.'."pu.: urm'rorier' sens comparprectse, ;;[bi",il; ;;;;;.l-,.".r Hollcins bernlmtes Porlait ,,The AmtEsdors" lPaD*l.ts 'on exemple: -doui Dupe Hanveg (1968: I52 tixrnl. 1968a), in ):mpl'd (liDi.ses nrRelaratur. (61,Heiin btad sich*irransqn Meye rs\v. sen -,",j*, avem.de-a.face.cuun text,,emic" (,,emisch"),in (f) cu un,l ,.,.'"orerninpran irrr zentlaranssearbcit;ten "t,L ,,etic" (,,etisch"). ,,Emic" este ]rn,text care cste determinar,,r"j-,i.,,"".'i"" Ictrcr zr unterhalten? du;nse.en *-,t sedenkst -,;G;;i;" prinunor inceputul sau 1"1 tutem lipsa. semne la sfirtitul sre!bri.r,. sind irnscher AIe r*"*r,. i" -\1soist care si fac: trimiteri Ia cele spusemai inainte-sau mai apoi $r_:;:. ,;;;;;;r; -" Ne aflem in fala unui tcxt ..etic', cind exrstacaracteflstra de delimitare transcendentetextului (de exemplu, la terk Atit {6) cii si (7) eonstituie o insumaie de propozitii cosc se, titlui sau semnalepostpuse,cum ar fi S//{r,la textr r, cte din punci de sintaciic; de {iccare dati,.csie formulate oral, pauze sau sjtuaiii de vorbire deictice).Ultim! rorbade tiei, ceeace'edere inseamni ce se respccti mirimea minidefinitie lolositi la delimitarea te\tului ti potrivit: exen nali nccesari constituirii unui ierit. in afari dc aceasta, plului'(5), dcpStctre.adrul dimensiuniis;niacrico-Lextual" dmbel.secvente do propozilii .int pmi," in pri|inl- J lirn Domeniul ei propriu-zisesle praSmalici. Discutind a("r 'iri;, adica Ic lips"scspmn.l" d. r"hri"L,. anr.riorri ,1" ll dimensiunc vom reveni cu am:nunte ;i asupra definilier inceput,respectiv cele de reffinld posterioari de la slir)rt tlu [oate acistea, doar c.a de a doua Srupare 1] proFoz'tir date aici. Dpti'tili.: O dFlimitare a rextului imanentasemnuluin'i r.prpzintrun te\r. Prima.",\'.n!: nu.riPDorL,r d-'!3 '\poite'fr f.icuu dccit ?x ?Eahuo, deoarFce oricF te:\t .; formFaz:doar o si'npll iniiruilc d" nropo/ilii tir 1 \rm in principiu,po.r, li nirit l: ne.fi 'rr orin adr'rgi'i d I'!ilur'ii'1rrr-l' [."gjl'rrd-5te"'i8u-d if "l 'nrl' \ mpr'l l]lso a z-a), slell)irr|' Sdlfllls senine.Nu se poate vorbi de text, atrinci cind l prezinl; 'L -lleasrirerr (Propozilia -elemente care se refcri {iecare in lpropoziiir Part'l djn a 3-i), la lnceput se;ne cu referinti antedoari ;i la stitit anterloare .ele cri rcferinti oosterioari.Dactrliosesi aceste semne lr elemenre nP lrc lp r'idu D-ci 'l's"mrri rr 'l se vorbeitc de ui text ,.emic". Darj acestesemne sinr nentele accsteactr S2,lar pe cele rluatc cu SL, atunci aua,,saturat;" din text, atunci esie vorba - din perspecij\li liza pentru (7) se prezinii astfel: pragmatic: - de n terit ,,etic . (7)' rlcnschsr^
3.1-3. ce;.n!a sini.ctic. a t.ndri , e) sokratessr" ist eir b) Allc lln{hens,", sind st.rbl'rhs,,, ,) \|"o f,i r so kl a 'e r. 'r b l : 1 ,) . i ,

este corect;. R8da [e8ua ignorat: snorara aici se poate lomula astfel:

:t;i:{"':ril::t',f#i:,;"",:",'i*:fi_t:*"1i"{T"":. I*J r;'ll;t:," r'rrm;rlemului si d qlTgiti.jt-"^:1*"li:^p:l,li:i t:,"t; ':T; esterexr. dar alrfeldecir ,,-jili,'t'"'P'"' "*In"r,,r a
este text, altfel oecrr decit exemp.u eYemplul urmator: Drm:tor: lext' oar aluel

I I

iJ

Cel de-al treilea punct Si totodati cel decisiv pentrlr r Aitrel E I " m " n r " l ei J . n , r , " ' i " J , L , , ' i , l ; , , p definilie sintactice a textuafte.tii se reled la coerenla elr' poziti. " o u . : jn Dropoziiia PoaleinlervFni urm;roa!c. menteior textului, la ceea ce le line laolaltn. Fdre aceasti :i siiualia "nt;iou.a ,u propozi!i". ta in c)iemPI'rl ..1 s;rim

festi'o

+-

req=t!?r.sr sr !r N TA r '\r u !u i /6 3

I
.I:

62li1rrYr.rrExlJLUt tr

prin Maiapoi. soryarr.(sr.-sz.l. -conjun'l:1.11,'"d,f';,ij:;


6i ''i.i iarin b) ; morfo-'seniantice prin repetitii *i,[;-;r de Plopozilii sint le$Le d.ti]F sccvenlei

I ,a lr'

jtl'*,iq1;j rn;r:1ir::riili{ t. i;i j";:',1"'"i:l'.:'#'ijll';"'?,linlil".; (c) ;ifu o conc,uzie lirfi, nf#r.,';,;:;:,,!i :1:::x :::lt*:li;t',ll^Nr

"';-pr"l a r a), a: personald, (propozrtra Dronumele


:;;;i;; i;i;"-;;"',ii,r.i"'i..*t'

J''!x';i#l'"ffi::, l',I,ffii:;: ::::::,; ;i;;il-"";:;: con",. ::nxL,:t, *l1ll:.:L ;i":il':l'I,;'"men,c dirsrs {propoz'l'j"1,i"1!:l a-.bnsrrativur
;l lJ'Jr';,tJii,l

ij,,., a"

a ;i ;G;b*", nemorivars. lflJf,"t"" -rimpuliror.

de reklinlr coaruni

Ir:'*:'"l'{,: :rtiliir;;' liil:rr #r,5.:i, tp?H"9;ft


l#iii#:':l"ll;n^ii:,i*"i'
' ; ; ; 'i'. . , :au prollumcle

jl

psrp nu "il,'il'll"r r.\,{b) i"ft'::I,:".TLti3ii.l1ol'ii,ii'

{ :i ,l
t,j

$il,; :'"$' n.H:r1$1" tl,**x,"',tl rlti'xi l, r,""rr".. f i:ixi;' isis.


B':'i,"""I,ilT|,;i':.;li'JJ I i"i".";, .-ri.,; protizoli r' atc J'r'r'r sP
2) sclectia a 3) o.dirca 'i i.olthi lp'rnnlaln) dc Propo:iri' ri Pro a4"r'Jiale I P nt /i l ! i ^r p " 't'

;.''"-Htr*,,",i;il.;:'i';?"'.111:,:"":'iil:J'$';'"':"# ;:lrilt".;i "'i' ;l:ll; itfft#,*ilr";:t;:l*"


t i'lr 0 ( r 'r 'r '( \ r iir : ini ein En'( h Es h*i( r r r on Jcmon:traii\' drrsf rrl:

;,i'fuli' riiril"r, [:?];'1;iI r,1',:,:,.i;;r l:; ; i l':l;i:l;' ;i-

d"jr ' ompl'' r' ilc r<3er :'"cateSolrr pr;zenr,m ai'i cir'Ln rat:r) din caro elemerrte ale coerentei:

.'' nxch ( ri' ;l:"i'::il' "i" .-S'"::"':X",:':lt:.1":,llll::

Pl4iror

i r.:bi:iii:l::arc 5 l po/'!i . a ''nt ;i

.niaza st cdntrasi r1 reratii catzalc iNr. !rrclt^1ii lil al*rna,,rr! lnnpu'ilr)r /t'lral(

inrirun' :a

I:i':i

;'i.r*i: :i*i, ;*i ":;Wri;i"J -Al* :,i:il,:1


(l O) D t5 hatt' \r ein rcrLa.nils LI' ' r \l i rl l : _ G.nL( nl ' orr i ' n"" ' s ' "1' ' L' s'x A ' g"i fl l !r

'orjlnriii

' { iirll\-r" cJ .loctiitor


t" rrul ui

: ir;iili*il* ;"il ffiil'*r i1i'; rJ'., :'tm;,1"'*::i'liil*"?'l'.11";.*"1*:i:J.:'liffi ii ;'F' il l,il,''")' ll:,1 ".
L n.l e di nl rc a,esl P Lara' terLl rri ' on' rrturrvc

l,'li',1,:i:il1i: -*:tiill''li,'l' "11;


t'i

l,-"-#; il;ln.l,lt i::rji,'u':i;;*ru#"1$::i'T'rf#i'""*"ilfi1lJJ;


L

rtrrulur sr,{x.r 6l/tnr}"T,

''

.,

I
,--.,.,.,

gnfr$#i-qrt;:::!.s.iii'ii",#:*{liffiil*i ..,,*" .'. :::r::::". "n, 1 ",'"" x:1ii:1*lir,ql'T,:i1ili;l;':" l'.'rw;i#*"*"fi:fi""#i*i:fT# i ,ri,ilrjr '
ac;astt ultim: categorie fac paite ti cuvintele sols, in [2], \i,,n.,-;l-a g 7\" ' ,n l,,por' ^r Ia*r"nP
(12) BiU (liiSraled 10 r.rcric! Ihr he becr

ff""1;ll'11?ll*.]i,il:i.l*"1i,*l***ll,x,'ffii|j,il+jif"'i;iJr'"

:l;,-" J:J",::# J: ffi,ft :: ,lg"J,'.5i;1ffi -l*lf:U ;r"ll'";*; i'r" ;;{''{ffi #"r*,,,r*.**; .,r;L:illr,r"11,::, 'i
;;,;;;i;;:'i; ' p.iip*ii:llh:*'.lllUt*,ffin """.,1 'irl*;1i;*];*'|:ri ll,l*::;lll,i:i ;i,iig,;yr i;;lil'r."*.';*;r";ir-:;*;
{,,,1',"',.ltt: .'' ,h i '' ii#i;,(iT#|;:il,,'j,1.;:'l:,,1i,;;:'11,":i"T:l:::
\ 'r '"'

ilulilir$;ex-"slt* [:u"f*E[l

r'i: ;^: ; :: rr i' r; :il:: ;:r ]l*'s:illJi[ il:*[td#Lhi r-riiiiit#ltltiit[ ;1i|*i1r',ii,tlii"tu*#ili?h'"; l'i#rxiiri:a;,.+l;1,''l i:;':.'tl'l:,-':ll; :;,i:'#,,f $,ll'::iJ' r,,r
l97l). El compari, in Primul rind, articolul hotirit ^.;:irlj,:l,'l*;l..",.'.li*,.:r.;:.w:ltl'*.i4r;;it":nr'lilr''l.ill.d.

expl i ca. de exempl u, pP baza rcl al i ei i ntre pro-vcrb 1t t e'. lh Dot if llt C/ , r \ di 1'

i":l:i"' '.r'.'Jrii';: h
'|:h

; r' " ;, , : i, l'i'"I'r,'.,:rl;,'* 1if;;,;fi: ilf++itl{* l; rffi ,fl u ff".+* ,.",.:Ti$ji;'':,;;;**.:;i"nfl": anaro;ice,, ,*irua,e ,'.r",".nt.o. ll;:ll1;ii;,U-:lili11l,
-a---

66/9rrrr\Tr rlxrul-ur

tr -{n-,f,!rz\DE rrxr

l
i!

,"itu^"rt.**

ir SrIrNT rExrulti46T

T
a
i

,t

iHl".l-*XTtr'"','ffii'i.::.f'#iTi:',r

Igffifl#;fi':'*,':i"ffiti,s.Ti:rtrr;.,,xi"dH.,.i::1",i' \l;llj:"i*lt.*1. detensiune (;oBur"ritu{i ti substituenzr-supsuluf'

f; !i
:,, il I

*;ff.:T:1ii'".'fi '".,::,[,"jL[.",:$.'i"";",",j'J,t"'iJ'".ij.i.]'i"' ri"'ir'

;f ffi *::#iiir"iig}r r$*l;*$Hq3**{tr",r'.i*i:'jj}'.fiffi triljtrff rfrr"J',:-Jl*";i:tl:""t"qrq*.":til]ltd1!+"j:T"1j i::t.rru,I""';


j;*fi;rf,***,1;+i.pr.jrrq;.

,'tr"ilij1ffiir#Hii$!:'""i':{m'jiittn*n;lil }:t{ifiix".:il'"*;:#*i#;k ,:::ii; x*:f':"i::i,'Hff,"ii;'":fl'"::%'1l,'#"?ifrf,t!


Hfi";',i;:,n:*.:1:;ii:li:ii-i"ld,r.,i subs,i, u, tj..j:;;,;;; .;;.".
&o'""i'*"".T.,'iffirff':'iT$*i$:'
altul deseEnird altce.ra (1968: 26).

fxi:+ii*r",'#;:*:rt:t*qr,r**: xlil''#jit#ih**n4,1:'*{iif Harwes distins; * i:"'::'il::;;;;';:;:l ""t"paa

.* i:lt:H:::;:i;l#s:;r111i"":":.."; 'iHy:'':J:1,ffi11::',H1X;::if:"" s.bs,.ui sin,astr'. a,tslbst.uend. decit i, preced;,,,;""J,T,:.:;::::::Tl ce, care """." ?e ..*** $:i:f;1_,:,',",#'"Tiffi-rflitJ,;.T1,"'"\.::"1'il uu;Il':,,iliJ ;;.; ":;;;"";, ,,er . a,,e .-"" ffi:iii ,''l*j:ll"li 'cn*h: .l*!fi li:::;,1'J:.i:Tl"l:: "';',:':l::J"::-#:::,'j:'J;l;1fl:."",^,,,"\,a.e,e,p,,1r.;::xl1[.ii""iji::,k,:]
@rice, nijlGite de er" (1968:25)_ E'.n!te: erne F.zn: siej eitr Knarr: e..r .) substit4ia sitds ztiaii a. ahtaainsc, noninah binome cu tLpurr lrl ,'", ,:^,,,., r.(i rI\'\ Ds(utlotLpun ^l l' \ i'l sice, (lII) numerologic" D".itit' t'""ttu de concatenare p-no-i'ni; ,,. -uttilti. tributie a elementelor :

'l
t:

I;i.H:'::il::rLff;1,i""::,*"":i:t:.,1H::il:'-".'""" :;; L:,[i,:lx*!1r,':1**,"*.i'*:,l,i';i


Er@!re: Hatrs: r; <lr]Ien$h (in sene.al): cr..'

68/$rr)iTa rEriru,_ur 5r -{f,-.{uar D! rE\r

sr srrrsrr-ri:rcrLr/ns

$:,il1,*'t

subcrase dee.\empru tipur re'icolori. il i..tlnu1:eisiul"*'.1?d :"t-i1Ti,:rR':'lt"fl.:1'.".i#'.:i:.1

,rs,as,i,,!i; d.,tanndli ,.nuat. a)

$bni tuti , de i drnri ri ri si i eturi ce . n; r plicr bi; t i r "ir " m , i com plc\ , . t nii cr it i, i. . xr . . cr eJ ta Jdni .t tc,kta " "I n . h) subsrxutu d. si mi hri dl i sl denari .c --; i f , s lepr osur i. au in, cicar sJ gas'3", : o . olur i" a ha) si noni ni ercrtura t' n .ui ., ". r i"t r : r m ind calea piopusi d. . . ozla 8Fn. 'ar ir - l xn. t or r h r lior r 't l I ,o:tat. j arl a: ) nD rsrnonfmr i nrprpretari T^ /\u au,ar' pasdp4a,!d rt, , oqt poslulind o . . . t r u. r ur : i d idin. im . I 'xir r r li't : l- \ 'r i !a?d' ]d): Pct i; {i t 972' 19ll' Diik van I 97l' Rohr er cf i'it 'ot t u'"

i::-"::'J""9ii,'d:1Ti1l'fi.':liT;l:;I:ii'.'."r""'i.:"filliT

'*)"r1::')l:,::j:H Gannlyh.nbkch:bdia|ul)'bilirea;ivalidareacoeJentcitextuluinupoatoiitrei:utcu \ldrrea Motirui se alli in faptul ci o coerenti rnoti\aii t1 s,.0,,a",;ir"ni" o" r-ri*,;,. ontologic,cultural sa. situatirl ccre analistului cuno;tinte a) t stc (it,ri,zd.o. oi.lqio -iel;,^,. ' ) b) ontorosic desprc lume ; cum zice I Beltert ( I 970 : 343) thc tntirt U;sn.t : tuutut ) ;vaste 'fnorvledge ,1 ."rt"^r 1t,"-'"i,a. of the lvorld tar al r apdr di{Li(ntLl' d"'i)i iiml 1 ';*,,r tr) sitraf'onal posrbililjlrit baia!.a d, r . rhih r'quli d mblr.3li ..l i ri' r/, ?at !uts:.ot,ht d. ,ntntrt.,,c/.-,t,lr .1. rrproru,r !111-"^"":-,: uaca procedura substirui.rei .r..,orlr ..p"ip..1;.-; I, r |lor,rl- in n,opq/;ri" r .rullk'ron,ll, semanticc in c i o b |lg a ro rie . u n c iin i, d ). e r. ! t " , " p, . s . , , ; p . , : ; k ; i , " : . at ii. , , T y ! , " ) r . l ; , t , , I D . , , . . L r i r - , ,r .q . L , r , , : . , . unei decizii subiective unde'ro i,i.:;,.rfi;:^ ;,;.,'i,,;; ."r.i .i"lri'o lnsviitlo. U"i':::'",3*'misuri. -"r

,)

re!''e.tn' diiat: ct)

urri rotrll'.n"i

subicctiie in sta aici' momeniuldecizidi

' ' '-" '' in 'orsid'rr' ripuriror-de .u0o,,"," ,.",.",0 .""r.,,::llil:"rJ"llll"' ^^_g":T:1",:". La) pjn; la 3d) dupi c,rreriur p,cdicribiliri r ror rr"L,,i. s,, t. r..,., dscm;n:rroa,.

:''.::.":li" ull:i,pr opozitir .ca...zu' ' u*r ,"i,ii"r ,o,i" r 'r r , ," - t ,n,.,i ""1;: ,.,\r .!J r " . ',,.' - .,, p r ,.n,:,:,,r,'{yv.-T '- n, "i*' ul."",l i ;" , i a co.ronl.i proJu,( urm;iro'ut r..\' ,..rJiJr...rru,,uri Li. , r.,r "" t"
l l t ') G ( s t . 'n N r ' att ato Ho.h:?tt. t7n t r u B , a n t t t h . R 'd r l 'c h H D . n tr.l.1' 'r u s - . , *" ]r r r '* sl t o " ! 'r F r 'd 'l 'r r u m p i n a "a t"l * 'o ' raLrl 't' t'- r 'r r n 'r i m - r 'l 'r r 'i r :ti l '- 'r h i i n 'i r o r i '' r ''r

n'''^'rr 'r' :1fr,:'il,'il:::ii:;1."i;:liiffi;,1p:'i::;";iilll' -i'r -' )il


{.rnterpora,ion/Enk'ai:ii;;l."fll:].,,

Gz.,-8,.,,n nu.:*te,n sub:rilrr ,,.., ,,,,:iifilll:,1i,):1ii, ,, -1r sr lll:ill: ,l:.ll:li:'ii:lLl,,lililllil roentrc sau aseminitor cu Hoclt.cir. ci est,

*t"tit'ti"i contisui motivate ., l)$i:l?,ii::.T lli l,:iil"'=id ,..:'ulit. !i;'f;d'r '"1:;::/;.".111::.::H'i'" ,*, .'t .i'k, H.cn',i, D,. aid,., lifiTli: rn,{ .i.r \.i0 ijlli'T'Li;l"il',r '.n *n,J,'"'1f",,-" 'l l informaliond al "iHiT'i"i.i:;l'"1,,F;illliiJ ccl rlin urnl:r dti.mneaz:r continDt
'n[nt,

i 'n'oI '
rl |.r r '

:i ;il:'ll ,li;','l
'j

, ;il
' fi

-s^

7oltnrlfl-{ TE\rurUI ir -{\r privit ca ,.o slccesiune dF teme' (1970:7{). Pornind de: aceeste definitie, el posruleazi patru tipuri tematici" (..thematisaheProgression'):
\ Pro$.si' t t dd sln td B@ ?.i@lui elunt deTioe te@ crui d. at doild. E .rli',: Itaratd &ault. vor Jahr.! ein neues ltals^rei hatte ibd $hon imer als $'ue}fr-.nm vorge$tlebr.g Ei! soti

r L $ Ir tr i M r s llr'v Tto chtklrptr cse out oi n s$'et shotJ td?,s: ( b ( o r "r " I: n "n r r r - r '\ a * , b .l d i D s l ;;,.'Th . si ,l ".J tn e l o r h 'm : l r Jn I o ^ l o r h i * r r t""O"- t t,.* t* r'irr r' v.r" on oI tbe st'r\b? ;;;;;"lo.""'v 'edms fo m m \''i t""d r o p p "I h i 'e si si e r '' l h e b o v si d to "o h d ;r "

L Lr L l l L

Mrf rtr'nr' ' w r 'r "r "" lirrl l rr' rr'- { i " I c n r " i tr

(2J P,%r6i. aa o t.rit.arstantd (,dv:Jltaltelit6 TlEmag. : o n rihite de enuDturi conFne mdd ;eaii tmi, c!.eia i se coreiet Itr Iiere mbot clie o redlA muA, Shalcspar gilt ars Englands Brit8ter d@atischer Dichl. -EJ4rl4: Er $lEib T6g6<tien, Nie sie ?on engli*L9@hige! Autoreo nr $i.emfden. E lnhrte die K6m6die d.icnt bt$ndcrs in ibrer engen \d liDdurg von Heiterleit ud Ernst - all ihren Hohpun&t. Ihm gelat es in *inea qistorie bamen ein politis}l+tlliscrle Konzeprion 7r urcrh6rter -{.$ilr!cLslr.It zu gesralrcn. fnd sctili(olich sind disem -\ur iniae iter getungensta Reprasentanteneines im U. Jatrrhundert n.r. Dramenttps, der Romanze, zu rerdanlen.s 3) Progr.si. at ,r,,e /./txnr. (,,abgeleitetc Thenn ) txi"t: o ,,hiperten5" {,,H]'pe(hena l (d e\enpln a unui ali.'l' din care sint dcri,are ten parfiale, E .,,rl!: Ne\' Jersry is llat alorg rhc coast and eurhern gortiot the nortbNstrtr.egior is mountainous.The coastal climate is mild, btr tlde ir coriside.able cold in rhc mouri.in eca during tne \inter morti'( S u m D e r t a '. l a i r l y b o t . f h e l e a , l r l 8 i n d u q r i a l p r o d u c t i o x, r ' l u d e s . he d i calt processedfood, c@1, lel.oldm, mctals lnd eltri.al equilemeil Tbe most impd.tant cities are \csnrl, Jersey cil], Pt.rst, Trent@ Camden. vacation distrrts inchrlc \sburt Park, I-alcNoods, Cale lbi and otheri 16(1970a, r8- l9)1) Dc^altarn rot.i r.ik lili:at. (,,gtslaltetus Rhent') E\iste (er?licit et idplicirJ o tcni dDrJli,acir.i {iout d .omponent lorna24 luctclc de plccare lcntrn doui (s! progrcsn partiale iidpcnd.nrc

lip:i (:r' rri O astfelde tipolo$e structurali oriclr nc-ar trrr irrl ilc t'xl (it dnalizcle timP ," px" protte-aii"e-ttita -i"G.'ti..tiv I :i r"r I''l mirlc de nu iici i.'iii,f,ii" Si " hiprrtrrttrt ii'"'." G- ai.pJiii" criteriilede deri!are alP 't

iricidr'rirrrr ient s'rri' iocir;muriu iiJiiir,i.ri'il'ii';; ;ste intrebiri


far(itr' ii*" riil."'i"-j ei temePrina)r numit"l" ;r'rrr" HdraL'r cumpirat 'r"' l:,Ce s:{"mplui 1psn11u ii-a i temati' l'nL' \'f i"irl;i U" ,t iincileatip de progresiF nrrt' rr"I'r '-(,themalische Progrrssron te atic cu satl k'na!;d ''s",";*f ln :Ltrri L(.tati esF nu m'i nici ii"-,ii..il* ttri iu.l''l'l diri' ri ani apdl" i Ir"ri' l'rt in'er'rr"r ""'i1."'i".iiri.'"i."'pt'.uzibil' roturi ;;;il;;i ;i; pr'aematicii ;;i: ,*i;1";"id;;"!ia, ci'r ca con!in" un ini r"'. 'r' d"t;inare semiotico-iinta'tica ll'l l'll .': 'at"Eoriilor (,'rrr'r' 'z ('l timP ult'mul in iDteres Droblemi de deosebit haible fed.l 19?2,cf deja Hartmann 1964)

I
tl j

nai moltt} mai ndt'l

U||lr'ilit ii ne'a ollit Prez'ltarea eclmtic:t I DGC!t antridi E^ i-r rutul rJdl i.*torol aio Pe."Pectiva semiotico_siltacticn "*-oi.i e h obiect cc * poarli n' I'r'r''Lr' de.ft o sum.t n@8ine itespreiti*ui trelletiod itrsi tstt cohplrirat r&'e!ilo' elGtenle A'| rtr n"t rr:r tafe, dr !mDlI, itir adintitur catslog a ltri lstlberg (1968)nrnra' l"'tr' geidolPh l!li' i I ltrt*i r{ t.lit,Z"it,t ,,eot4ia cuvintelo. (l) cl t967ti Dre$rer"npitorul ri intonatic lntrn' n)rolrlrr' tr tglz. sl-Ss tl;t" -.""t tentrlui (5,6) cl- Firbas 1968,Har{eg l9?l si D'esslc' 19?2175 7(r (r" i' b r b ll p ;n u r i m p ( l 2 l .f \\'e r r !i r h l a o l o IJ L u r i l r l l i r '_ '_ r 'r ' l l r 'r ! p r o b h r o to to P'e i n "di * d r .r r ti r ' IP g r si m l J \ J i r i n r t\'i r ' ( .e l u a ttn Ka u r cye r e , a ,- 1 9 7 4 :l I 1 2 6 - 1 j 2 l J3 - l ') 2 ) r ''1 /'r L 1 1 ''IL ! asulra cerctirrror n ofra ti lucririle lui Brnrkd l')71 l')'/! lrr " I' l9?1,Yan Dijt 1972, Dressl. l9?2 ti Hcndricts 1967 1971 1'1'l'$rrr'' l" t@te P&blenele enrntate .ste bibliosratin hi Drcssl{J/snn'nll l!)/t

D.fi*itie: Pe$Dec :iva semioticia : irrlI I i' ir r' r,' l' rrt'rl .oi.iiirlr". u,iLri text. co"renlr int'" 't'1'r'1rt"l" " I

- : l c f I r . 'T r r L \ r [ L , . r <r . \ \ . , , , t . D. ,E$

r s''b'Ie..u p'|asma{"; l.lru :,-*ix;hi:jt'.1;Ti,i'i':fi,r,;1*1;"lhill;,,T.:;',"n3]t,',o'n-"n o"'iifiil'Ji !:"::::;;i:r;"'d"';;'"' ;i'T.&',:1'i*.f""n*.:"1"H;l;d;,Jji,.#il,.,:j'?;;xi1."J'*'"


renti-sint aspecteale strucfurii can Anaiiza urm:toare facuti pe doui texte, dintr un man{ral constituie premise p"'t* ro,-"."1-."tigo.iii;a1"ti"^,[9ffi *lff;f :"if::":..;1lS;;:lll,,;:llf 3.,1.
R .zuoar. consri rui rea si rractj cia r.rrdui ir - cazul pr im ului r "*r . r , . r n

conditioneaz:. .\.castd este a.ieurat

si insemne nlai mulr decit..i-oia-*l* na,r; in,inlH".'.,i"aLm l l.:::-9: :"T."" subordonare.

ila*;i:fr,,'#i;rrl:,x',,T,f tix*jli'ji:,ji,',i'..r#i:i';i"lTtJ'#*-1i'T'::"'''I]r
r.r.5. Ar.riz. d.,.{
"i lpf iJi. ir "_r . / r r lt r t . ".

^.. :ii ;;,i flt4tr,i#il ;: ii;*,;!i.:,,; ::li ia:j;itrili,flrifiljirniri, Lil,l"*#

; ., l'n*'rr; ;i;:];l;'::. r# i::"';tlll;,,l rj'l;r;l$ " m::'$l..;i rxar'a,.a s'micri(o',nr,, . ;lnJ.'il::"i. "., ..i.,il';:ii
I IJ'::J:ji::."1.".--.*.

..,i nu tl:tlii *,pt" raptului ". ';;;,;',"=.,"";i;-T;

fl,,:;l;.,';L,:i,T:l:,0,:l'T:,,i, rna.a u,n succcsrun.d minirnari a *,, o ",,, t,"."rf,,;1,1,;ff::l:., i,il"il ,g;r,l'; "^l:,;il*,,:1,y.,,;,lii;"Tj,l,"i cuvin,,',or il,:i,l:,,:l"iril[::"'t'l"l'""'li,;il1j",Jl,,,,,dor, a,p B.n lrebui n ;:d:i,, ,,.-.,,,,.,,.,," ::,,'il;l:'::fi;"..:l,lt:,o:"'.T":.'--ii:l; 'are : .

i":TH?i,,,,r,*:lxtff.llrl.:'l*t;.?i."i,.*, ii:il"i,iffll$i;',T:.:rilri: l;iil'iJ.,,;i"jii,fi",l;f Bn' Bre m,ru-r: Anari/a unui ,p* din,r_,,n

a ,cri,'rui orienrdi: spmio,ico-sinrac,i. ,"1i.::T".:i,J'[i:'i:;Ji:;ffi:fi:'1,'f --,.9.q"E*,r.1 'i.#i:"llr

"

;,fl$;ntiiffi,ffi *ii,:. l"jfi;i:i.j+;$lissi-*:,-ilt


i+-

'..H;til"1':"il;t jll"r'l :tHili:Jf

ca:,.i.i .,.,r.ri,-ur, . o.,ii,,ri ;.1;.":,ilj;"l ",i,,r.ii""r-r;.,p".,r,-, : i;l . 1".::- 1.,-r. ,i:.:,..:;,;",:..i1

:
Z/9riINTAaExrulur sr .r:.'
iI 'TN\TI TE\TULIJI/?J

I t!

d
t

! -

ri .l i

predictibilitatepozitiri a acestuianu este posibih din punct Tprrrul prezentar urmeazaa fr anrUzat in .. priveit. de vedere semiotico-semanticexten$unea, Din coniri, incepuful te\tului in$enneaze analiza. .deltnitarea, coerenlJ tr srrucrura sa. a) Lxterrstuncete ulrti i Inceputul textului verbal (Fopozilia l) conline un pronume esrF format _ (d. de excmplu. rext.te cu uri demonstEtiv anaforic care ne i4dreapf: atenlia spre turnul _^J:Iil '," perDnarent.ttd_.apo, cum esre p1a-r.ultui Beckctt _ dintr-!. aritat. Aceasta poate fnsemnai Deiitica nominali a lui murlrDe rotuutade semnc. Din contr;, numJruia.e51613 p,,'. l/,,s {ormeazi un criteriu de delimitare transcendenttextului. lm.rrar. Neobr;nulta esteinsi let;rtura inlre .uvint imapinr si iDupi Har\eg (1968),lalacesta sc mai ddaugi ,qiun alt cr! arrrct spris: combrnareaunorsemneverbal grrfnrnii.cu teriu: titlul Blg Bezl. Prin urmare, te\tul ar trebui carac u"nptt non-verbal-vizuale.partea verbati a macrosemnDlui,,text, terizat ca Iiind,,etic". Existenla lui ca text ar avea doar o este forEate din ritlu )i $aprepropozilt;, part"a non veil"t-i bazi pragmatici, dar nu una sintactici. Situatia se schinbi care reprezinti un. rurn iu c.as. Nu purco in"i in (arul in rarc o rcorip.p-ni. i .1 o roriu rolill-:o-rgoq:r'e -J,l oredz.r rnesra alcr asupra cararteristicilor divcrgent. int,c ,.1; douj dc to\t cart s:Ladmit:Lsi elemcntc sctniotice e\tralingv;;ticcrrpxfl,cle semnejh au pALrunsin diaculiJ s.rniori..t sub Cu x.,?.t i premisi ii fi, inJ Jl^rr h 'i, .1. rirlu. avim de-a Du_mere de ,,rconi.itate ti ,.simbolici,, (.,lconizit:jr,., t.xr .,,mi, ,,rreF",- fo-m-r Jrnlr-oparrc de retr ,.Syn, Lrc.,1r bolik" cf. Bense 1969).Este sufni.nt si .ons(ir.im .i.,.r 'rn lcrbaL-L si unr noDr'frlirl.i. tensrunea mrnlrDdtisemiotjco_sintactir; p.ntrD constjtuir., cJ Cot nld tt\ttlli a doui p,opozlt,i...t,. I'rohlenra xccastac:tc in arflllii timp;i o probtcm:ra !.rr!.;ri;;. l.^*,:ly-itr'-::"T"9:r1:rcnra Da cD'ar est deDesiti fl(nrcntctor dc lcg:'ituri''. Te\tul (l iati nu contiDe conciori b) D?.1;nitaft; re^!utui (onjL'nctrcn i. r\ccasta ne Iacc .:r DrcsuDunem caL lec:tur.a Problema detimirerii textulur se pune, !un D.rsDectr\1 irtrc propozilii este asigurati dc aiic ctcmcnte senuorrco-srntactic:. 'etereitiak. in sFnsulre uoitinl A,. texrrrltirrt, L S.!.cld/.o tt ical ui.Ijnele dintre articolclc din icxt inccputul. slir5irul textutui rru au !o!. \,, n. r ru functic tc\tual-gramaticali, altcl.' rlu. Dintre acesteadin -respectiv mrrd,orncoto de Umile prin semne (, r,:oFcti, urlna',fac partc substanti\.elearticutatc (cl. \\:einrich 1969, an.rfori, -acFsfe cararonce. U pnvrre asupraproporili(i ? diD r.xrul aesprr l97l), care, defi au articbl hoinrit, nu, aLi {uncfic anaforicn. 5rg trFn nc aral; ce nu e\ist: nici un fet d. .hnr.nr cdtdfo;(. \'ni rllbsra-r're , a th. --orldi{.o,. l. {o/.j c ol patt anp,! Lu acpasla.ins: nu sp spuncci lextul tr.bui,.sr s" sfir,eisj la)"i ttt" B/itish ta,tn (r s,u lu"rurr p...unu. ci rirnJ,uno, neaparatarcr.Proba .onrrarj arrt:.i .l poate fi e\tinr; k 'r,I-. dc p\Fmptu thcb4 b.lt t4) ,; L /a,is r5t. FI" ra. p.rrre principiu, la nesfi$it: Jln, Fr.ul mai tars xt p, agma .e .i nurr,"l"nrofr iu ri, ii, .or d-.3 air 8,n nearricut:r' Italtr, r r .1 nt te 7 i1 it. E. They have a clBr. nera ic $un(I. 1,1. 9. Tle English har. Id quitc "Artikulai mit \uUartikcl - ,,subltantir articulat cu articot ?.ero)Din punctul de vederc al granlaticii tcxiului s:rsim, 10. Tley ttue it. cadml clarei articolului, urmaitoarclcelemcnie rete\.antc: 11. Ir tas almost bccome a nrrional srmlol.r' 'n 2. , - Invers. textul poare s, se tFrmine,duDi DroDozitia Fyrcn$untt minima)e) cu o,,, (cr. aintri oropizirjr. ceoare.enrcr una nu (online rrimitFri -e anticipatiie. Rerut.. ralur acesror observatii estF:sfirlirul textldui Doate ,r. ex negatito, .aracrerizar drept incheiar, drcor ..imic-. 0
L a iahous

clo.!

ro!'cr

2. dr. ro\f.r o! lrig Bcr

76lrrn:\.r,{ rtr\rultll

sr rNA

rr irr

rE\rxrctT 7 . ':.'T1

a a
J

Ir,steinitz,1'I:,T,;"'4,'J.yi.l:iiliHi,'ii a'1eas ix"i"l'li;.1lllii" 1iliii'ffT'ff.I;i'i;ifi-a'. i"'.$xll


l ---]:r.,p-r'ru I snbsriluri .'o'iruq,

2 q bstiltptl-t st stftsr;Mt. Dac:i dercrminim rerrrrt ,,lcvineinutila .l;siti.ared r.laii,: dinrr" ri r"n'J ;i.ub. ,, ".L Jalr$.8.{rqod). ca pe o in$iruirecocrFntide subsriruen^rirur,onlormt.orieimutlimilor..l3"rli,ar.p...r-oJ'ropun-

; ':ixxl#i'"fi:.:i''.:i"' '.i,;3ltlil']",':".',Ti:[:,ffi'[,.,f"#,i;;:' ""'r fljfii:lii::ill :il"'i:'i"';,"T.'J$,1,X,'.'"'X',,d,::.i."t"1;*.*ril"i::.x$".xli:;$u.


1 'crrDrur

ililFi:ft#lxT:l',.1u*:;"::""llrf,ij";l*1,*:*:,:,xi:"::r,,f;ff;
semrotrco-srnlaclice, ci nunrar o parf."din lac"steasint fie substiruliide idFnrir.]li-isr"m/ri.F Iie.uL.

:::ilj""e f? #lt*t*H:/1:',."'.i:;::,'"""*,.,;!.,'"il;!jii:.x1i:"ilTfi, J;:r;!*:ii:,'fil ;xl;"':::i":: ,i:rE:,111;i:tr;*::"il.ff':fli1f s:;1jit';[*i.:t'itii,1i,

j j
| ! ('"s'*'
|

**,u*," --

",0,,,,.-,
':
j' ..

lituend tituen"tl .,s* lolositi ir egaii! .,".1*.* e\prcsie ce Poatc {i l:,]".f,,t subst,tut. substitut, deci o :1:.' :" ry"1",tl il1
sinr foarlc s(rinse ca'a(rerisri.rl,lmplir;rii ii dle I-j. 'u ritilii cocrentei confer: textului un Srbd redus de comple \irrt' O analizJ struLrural:'nu td rx'- 'lF':i sir r 'lin: _fsr erdirr.
I)i n,orirt fthnicc dc rr.zcnrare. dnalt. ioercnlti I:Ni., tiai sN a
,qrs oarc un..tc c ti ,.l j aeantugL"r.Ltrrf,l tn,\rl u-' /' rJ i i ).,nLl ,nt

c:i BiS Bcr e;te folosit de trei ori ca anafor:r,el fiind un suljs-

I :
I',.

; I
!
'

li, j:, -"lsI.., l:,^

'1"'ll 1"") - ,J'''ous ,,u, H ,ns!.

"t

,,'

.hi ,n(.

. InJ B.,, ; ,r,i"*

'h '.G;ii.;;j, Btr. 8.,. ' |,1 &r

l..o1osin(]'nlC.rt1iDuart'mo.1tluiluiHarx'cg,..'',..:.',''i]''.''.j:,i:::H:...i'HJ].I:l''.;':"".''i.::.jii"i:J
noast{, Dra' D rit. tiprrri (t,. sul)stiruti(.:

u,:{',!'.1t':"Jl'.]::; h:,:".:*i:Tji:,lii,..ilit:":;i.:if,lij :**:*jl*:j;}r;r;;;;";',';l,':'''j,;;di.;;;i"


+*

ri'*:!:1,;1;:;.;i"';i:,i; rrJ;,ff:t*tii"'ij].'.'.";l':tr,,T''i" ,titit';lit*.i:1';;l; .','.,''i, ql? u*i,,i, i,.u).n,,inp..,,,",,"."i:"iiiil,li;,',,:*:'";;*Tuj pi"r,;ru,u,",u t.;'i:11,': ,,nr,.rnj...,. "."T,r,"r

:i' :ii"''ll:' ;l:'i'""':;"i';ii ';l;;,,j| "y::ii;:'ii);,;'tii (l, )' s u l, lt it u t ii. s in t ii] n : |li(|mu lli' I illl. n s io n a ] cJ u l u j l , . . i , * : J : ] , : ; : 1 , ; . : " : i j . ] l l
( a j s l | | l : ! l | i l 'l i i . i i | l r ! n r i l l i ( ( 'L : n k I i t r r ( 'r . : . . . '. : i . | q ( t a t c ( l a .

st sr r r \ Tr lr ix r Lr - Lr r ?9 t8l'nrrrl^ rEsR:LUr$r ^Nr

tsrlor topologicc da.tants Din aaqsti drgorie ar


. t. This is . lantus t, Big B.n i3 tne big bI iisidc the cr@r. roNer or rhc Parlidenr io Londod. 6. Its chimes are ate tamo6 all o.,e. the \rortd. Acesie $bstiruFi conri3ur ar purea rua lor,tr. SeDuIi L al A clc& torr has a ben.ro l.b) A bett ha

DuDi Har \ veR ( 1968: 250)dvem d" a f ac' Ji' i ' d un t ip ' n' nt ' nixt di'coner iun- i alt er nanLet i nealt er nanr e Pr ir r " 11t I 1n3lt Pr plir ' l. - alt pr , r icr en.)l t nlele8indu- se scl, im bdr Pa inr re idpnt ir r t "J inlPlegilJu sc nani {. . nichlalt er nier end)

{ chincs.n s a r a p r r a . a , i u m , r p , e 8 u r ra r c i n p r i r r r r i r , L B p f,r I , """ j ..: : r : ': u, u1 r ,:p D a. a c s r o E d i n e n u n ! u t( t j \ a r p u t c dd F , t , n e, ( t r r L,) . : ^ r . t u , i i I e rc prepun .lboStint dr.pn a, ia noastr;dr . u t i u r t . p n n ! r n r _ ,.. e{st:t $bsrirutii contigni colditionare c!hn.al_ In .azul tDr,/s .ri,., (O, situatia $bstitufiei * .omprica in sensul ca a[ rp dub l u , i n p & t _ . s ! t i . i t / i r j , ; n p d l f , m p t i t . n r r , \ , {f t , , r r *g | , r b s. p1 apa, it D dc-s,"i , erdrii J, \ubr i, ut,. In ,, ! onrpr.\. "..-., 11J' .r{t raorm $!d.rri Dipjrce* mo.,-, nu rrprru,cs-r nc monili,rn, r,.r mulr Pare@ dpri@t6 in leartura cu caritarea r.xttrtur ,,rJta 8en,,_ ; d) Srruchta texhn i Dace De oricnt:m dup; tdbetuldin .. Z ru sub,uruenrl atunci penrru rp:\trrt Br{ B,? rezultii urmJ$r suD-shtutr. torul lant de substirutie: 0 Substitrcnd0 forosrarie/ Subsritut 0: t/,rs
I Slbslittrrd 2 j 1 5 6 6 I a la,.au: rt.ah tot?r Substitr. l: It Substituend 2 th? ttttr.t Bis B-l Subnitut 2a: tig t n Substitut 2bj Aig A,, Substitut 2c: -BrS Sr, Srbstitrt 2d: iri S u b s r i l u r n dj . r r i , E , substirut 3: ,riws.

iubstitienzi 9i substituti Treiuie insn -observat cn tiplll nealternante;te foarte bine reprezentEtdin punct de vedere numeric(in 2a - 2d). Dar se parF.'a te\lelc slruclurate ne,ltemanl bal oas,ripe loc. oe .icb cel" cu altcrnanledP pr"z'no iapide dchirrb"r' in asper'"1" substiiulie DIcsu;rrn rat. (Hirrwe li68: 25i 2sll. Apli' rt Il t.Yrut diq'u'dr aici inseam;i ce monotonia iipului n"rlt"Inant "'le numai la incepDr '.i l. sfi$it de sirualii de coniracarara Acelasi lucru se poate Iormula ii iir terminologia 1ui F. DMci. DrDi mod;lul perspe.li!.i fnn.lronal( "mr :ip recunoscuii cu aiutorul intribnrilor pallial" d' ':(cmPlu:
\-hat is this?!2 intreba.e !.!tidl: rnr (lil): a Lnr)Dr clock toser i

la ,"leLln propozilii Acesl Dro(pd"uD.:rc fi apli,ar .lin rext.'in tina, iom ajunie la 'i rmi'o"I'a rru"ur' d" ?' + ??1

1r 7'.1:n,) *

Rr I

n!) +

nr /"t /rr

"3(: n:', + f,( l l"( _ /(, + J

ro(: ftd,_ n" i1: n, --- P'

80/sr Nra rErirulur tr rNr

SI STIINT

AEITULUT/sI

Prin structura terilului poate fi pri\.iL: ca J Analiza unei ttiri din ziar 1.1.5.2. ^urmare, amestec intre o proSresie lincarasimptd cu teEr Ste: Aach.d V.lhszeih1ig din 20.2.19tr t; o pro8rcsie constaita. ljsteo strucrur.] putincomplexi. de o mareresr Heinrje inr IirnnLenldus laritate. sistemurui rni Danc! i s.are!.osrtad(s.a rips posiuiitatiideo!,r, ,r,. i,r lro..:":_. o:: .-T1
6 dn, rcrr d., do ,7" t. .o,1,7js . AeheD, 19-Febrnar' ; - d -

t I

De. niederledische _schladt'stai Hcintj'

.".11",1i1 i"*';;.;.;;.;;,;;.;i;;i:::l:;;;:,lT::,::ll:i::','.";lTii'.*,",",0'".,,n"':::;l:ti.Tt::"1:'' n e r c r i <l i c a t . d c d e l i m i t a r e a ; : ', i ; : " '" ; ; ; ', i . ; ; . ; : : i . . ; : ; ; : " " : : . T *''; n 'd j a g - o .8 m h e fi 3 e Ba !.h sch D o r n 'D e i l \IM ::j ]::j :j ]::.
plifi:dt pu prdloz'fir us .littus Ik .ttittus dtc drc de aJe lowns
iid die Eltern bei -\achen, die da.rnJhi,t ein. frtcrsnrnuig 'rordD{irr' dcr lsaf' F{his lirarlethans I o.. r,.r'""aaua" -{rzt itr flnnclener

tlt::l1T::j111 )'"11j: lil :11.,

-{tcisinttosibitedouatnrreb:.iparri.lc,

i" holtt*t

rl"ot"'

carc ne conducd.,i"-,",tur,,

l. o atrjl tn,i. rcspcdiz r.mi_ P " m.,n,nbr' eprl D re that ,. tt,,, dbont i urt.tt tj attu t, r att dr th. tottd ?t' rc@ :.hi tu.s ' i ema: i ' s 1.^nzttte drc alsa Janq6 att ot./ th. aatttr.

35) ,{cest te\t a fost analizat de lilaus Brinker (t9; | : z3l inr r - o. om unicar e dc. p" I inS\ 'isr i( a 1, \ lului. s'r l f : t r '. 'r ul . sr r ucr ur ii inf or m at ionale' ( . . I nt or m at r or ss'r r r klr r I . \ r r 'r lza sa, car e por nqr e de I a dir er se lucr ir i alc lr r i H Clinz ( lst g t gt O t '0'1ur ir " cf m ai nou L97l) i t em Jt izcazi r 'lat ir ).51 strrctLrra intre constituirea tertulur ( IF\tlonstitution

incii o ,erigd la l.ntnl p.ogresieicu tcmi constanta. Centalti posibilitr, urmeazi, -\ d.ua inirebfe ?arliale: rrndt n ate Jajr'.us atr alLr ). tt.i,t:, rem.: t: .rtret Ic^z: ate Jatuaas dll br.t th. L,o,|rr rici sc tn)Econt de trptur ce nr { l)ri (j)au rr-'inar deja cD,intctr /, ,tats, tcspLt\' latuts a ott fie tuaid. ptijirasrlet, in 16) ar erista tr n ,,rx Irnatjc", (1..i irJ Dn n-ar arentiona asup.a celor anterrcrc. Drtrcnlrnr srn'chr:irii rrriulDi consre,iD &t\l caz. in ac.ea c:r /r si lanons a!! ou t; r a,ll sirtt d.D, scgmentedc ft\t analort., care por Ii,.5adar, inrcrlr.ia: ca rrmr. I)coar<e un astlel d. funonkr k\rual no (\te d.te ra., nro{l.l.Ll lui l).,rr! ii lipir5r. capacit.rra rc.r.iicr dc n ti c\pticit, I.pr car. !,:: sub s.rnnt i ftkrrii aplicabilirat.i lui ir analia nnor te\rc naicomltrx C! t6tc a*ska trcbuie de.lionat ca aspcrt pozni, ar lncririlor lLi t).J! si nlc altor rci.lricieni ai ,,ptrspc.ri?!i lunclionat. in trojroziti... Iapr dc . ii dnluhr ir nod dccisi/ di{ulia dtsprc srru.tura si categ..i:

A'a s''I p..ccd,t @iinanrei rezu,,a,u, ar.s, :x i:i:':l c:, s,a n,^i ad.\'3 fjil*1i':*i,l"l:11"'-:ifiji'li'Ii,'iiili"3.,i'i",x,1
o citem
*

in-intresinle:

irrotn?irii' o titlu (Progranati.) si Fltu imparte nrtrrn z lelului in ca! ! L)n inlel.s te\tu1 d. nni trnlti itroFnrnti' n'rt n,b nslccrnl contribntii gene.ale (iuncti.i) a dUctsenrr's'gnrc'nr 'le dns la a !'mit'ru] lrnhr, p.opozifii) la iiforniati. slobal:! 'r^rrlxr rund^nrrnlalr ) cdrli" ifll'rnatia Tiilur /lJ.trj? nn ritudA.nnt! (.nnrni.a!{' con''eii n r.$uhi. Irropozilia r adr.. jurtitilarea P.!r.u ae\tnl fr.rp.etare loinnlatl in tith, ccea cr /r.n si i,rscnme cii inlornulia s l ' Li ]x ..o.tl ati ec an7.l i .ti |rIarnra} j ahi .tanreni al :] !' l ' ' g. hrru.i l .-.< " ' r' l J ,l o' !u ,, a.g.-"ti r 11 i nr' t .t. nl l .rmrnl i t-rhP tl lrinr I f'Pozitii

I' Ii Ir P ' s i bl l i tntc n k ' l rtu : J tt tJ '

'r " tttt: t\r I'i ri.rp cr pr.t.?ilir 1a (D.r s)tk,!.7dt hal! 3ith ttt Z'1t 'r rr ' ftIflla :r Altnr"b.4.. iilonMti'i r o lo.aliua( inrrl.a{t ra tst. / htJt;$ Bt"t' rrre,.ropozitia 2b ( .un t{'ri.l. at Dqtt44!nq8d1 ti{r ia rj'1rr' la i.lt,,u.ladu( anircrLnrdf ir,t.ihnn.i Iurla,ltntdr: ,\"' : '_ ,i t".1 i ,H .r :i .L a r c,1 ,. l L ,r u ,., r ,, /,'r x Ir "t ' I r.htirii a.tecedntclor. PropEilia 4 est. 6pdlat:t dirc'1 h trtlL' Rr n-

', 1, 't ot

n P. - / r i. . r ' r '

r'

'r

i'" r '

'

l'r

i+^

a2lsrnNT1 rE\rurur 5r 1^.'


tor@lEadrsi de csre considc..ti ca o s,4ciridre a inr..a.tici

sr sr lr Nl'\ 'I r Lr 'r ' lsi


runC

, t i, .
j i fi l l * f; i

:il,#trnx'*:r;'*?j;J#.'i#*::#:,.rr.i#ii|:::Iji"l:r':j,'hi*i..*
-i..iite s e @ d e f o l o s i f $ v q i " i as,lFr situ,turu inro,mrl,oral,a,c\hj , cr\ (sI).stdr,qi':ta{ier40,"'*'",.,."i*,,"i."ffii;ii",il:

5u@ s' le8EraanuD,ror con,t.nt" *rarionur. s"o"'1" t.it'.Firi 3u ror de v&iabile), ke n. inai.a ..r"dt" ;"1.

*::1il.F:!:[.Hit*?:',::fi:yi"i:"'],'J",..::"1',fljj,;_:.,i#;,;:.":;".^;:x;#
"-.e c Ellirt nnmcsle. knoNledgcoI trr' w'llt cesebazeazapeceea irr

" 1.,,

sr +(6us. ,@, .n,cc, spec) - rF


D !@re ar.:ra cum sinr .,-:;;;,;,;

#ffff:'l;'f i l i e i tu l
'r L r r

n o \r r u Je

;.:l:#ill.11i,i::'#:'i'i.'ii:l.i"liJ:l"l'lll;: rr' (n n'


- h 'm b r r e a rimo

: :]ffi;};::,;::,*";,.("",J,;;;;,;;:,i."Jl.,,lliiilt';";;:;;;;l1TjIifl"l,lilljI.;.jJj:.;::i;:::
Urn:r@re shm' nol* U , n i o , t u r i a , , - . . - - "
nli nu yom mai trrmari ncesie lu..nri

.r<d"arMru.!c'-Ii

o'inL",rdpo'!,od"''Fren!r'r'l

"l o r

"/"n

e8hnre de,"r,r,,,r.*""..,,i

$f
FT
ll :I

p,rndn"n,. Ceea. e Br inkcr r 'um Pr '" ln aci. sr - , \ 'PplionJli an r li/ r E:l!'o:Jrc ! d num i int r 'n Ju'r a'n a' nr al . . 'r r uct u; inlor m alionr l! ",,r",lil'""1 I lI r x
lir ziu . . st r uct ur x slm anr i o- r "m "r i' i r "qem anl: q'h

:i

I 3

::T";:1"1,""'ff :,:', ;"'.:l,":ltuil*::: iHi*: i; il.: n"u..,,, i.,," j.";T",,1Tll,"'," ::H:i:,;il'i


i;"1,,"1,,'#i'J"'"'rem"n,e,c
rl ,l '

Reiesectnr ci struLrura rnfornr!,onatJ sr s

ii.,i'" a1-r-*.' rq-i.2r,. Ac"sr L ,mFn F.t' m rr na ri , it. .ri' nri h.u- Iaprul ,1 c, alcg",1 pun' 'l' '"n"i'., rlerinta Drim.r hnea'i'.tpa "u.,e.irrnir semn"lor in i"xt ,i 1."[ii,t re,"p,orutu cu toare "" ca infolmatF I I.lformarionJ 'iiarsumPnrFazi."r inlorm^nt ( lr lor.notiuni 'r 5r-ta'ri'ii tFxtulur' ni-l S.inl,., rJmin d, I:n dor 'nr'nt'r ru rojt" a.e"r",. FI e"re ioarl' 'on?rinl dP impor" r'' I'rdmraricii Denrru lrnsrr Iica rer: rlui r"erirrd rq'Pl"r"l i.rirlui prinire obr.c'iicl oe ..r, tsre P[imor']i3l^ ln ' In pr'rsrrrrc' drtului " u.""i," ', ir rorLa JPR,{Grt.{TIciA lExrulul 3.2.DIMEiiSIUNET rrr lJino.r.pe,Lito n'd:r d r J rerr 't r' _p 'r' c" ir' trrrrrr' ll^r' r''"ptor' " tLrr'li.ti. :, ','.mirito,;i 'l-^,i';,,!:i .;-;";tii: i .o,"p'n" dtutrlo multitudinc dc facton ".t au rost discutaliin d.i.;;;;;ii'l'.;i &1.'e cel rereva"lr dtti pt"t"httt .) ,"pi.r"fi.i.r. ,l:t!-..rte(t, \t onu'Li ' I i sumar r"zuma' r,r I ol"rJ J a lumird lormulJ Lr's$err' t' \\'n l, Chdnn"l lo h hor] wirh \\'h3' ''tvt" s"ii ii rl", 'i' ett..t I r.. ioosl.Dar .miutorulri. recFptorul i;i" r.i. qar " ocup; o po,,i Joninan'i intr. IJ. lo ii comuntcdir"'

::::i:1 :, *,",,,,",..,,"i,;;"; ;:::,, ;;:.1 "i.,,,,,, 1 :l ]l::;::'i.#i: ,o..". \eman' Lc ii l',a,'iF.A,.i i,i,
npn.da
I,ro s *m n a r a t at r . m , d.shotb,da,iln,

*'" ', i n . , r er i , r L . , p , o p o z i t b I n d , i r , o4e ^. - , ,i:', f 'n1 gi7 i n n . , r r . {. J . d e e r e m p t u , c o q e ir a r r a

I :. ]f

ril/srn\Tr rE\rl'lor sr ai-

re\ruAur\ref,.sr rr'rirrr tr:srrN;sr

.t l.
rl

.'

!
i
!:

,.."lfl ;?;tr''lli.l";::::,:'Hffi xlffi T,":'l*..",J"*

psre s,a,,(. Ii{qii!!,",#i::i1"J1,111.';JiTi ; ca,r rprrsrcacr.onstanli Fste. mai deglabi. ai""_;., pi..".r"i-

jiiifi ' if$i*rfj+ilf;,.ri*.triri#$1# t:;ii""".l$f ip1fi i:..l','':F,#$:'.iiliT''hi'i# j)^|l;l ;;':i;:x:'f ;I:l^:,ili H:.il: l"jxll:'l;::li,i* ii,i,lj!d:?r;:i.1iJ-,Jli,,r,#;;':X,[l:::i"[[rr i q',r;:!ifi ,il"rillrlifr ij,3:ffi l;$$r',"".' jililil.li:"l",lrx,,i:l'i,":: Lill'i;l:'fl"l:::lg;;1131r

*-*m il,':l#tr".T: tr*; lili,i,"ii'ili,"it l:-j;,i:l;$ll"l"t" l.ll:lll -.r,**.;f i1;i", i'lff#..'f*:,iijiff t-t*'i[i'l{*ii*
e Di're,Fnz :, "$"'j,fi'.;,;:TjlJ' :::'"1;,,,}"XTfr;l':"",

jli,if!:l:'J"'i:{'"::;'.f iitrri" perspe, r ri p,g ;,:lif:"'i,i:;l:"i.iiil'jil;,".,",i",1;".Jr

::::,.$:l:xl ::,:****!ll*""."".x;*::;"#,li,.nf ";'J:irulit;;

{,irisresaIqTl). ln fala a,estei flu, t.rrr , . or'i"ciul,rr,l itudiu determinati sul)iectiv, se ridic:, pc drept, intrebarca actilitatea ttiintifici in domeniul pragmaticii t.\tului dacaL mai este posibili- Cici, dupi cum itim, stiinta cere ca rc zultatele;i si poati ri geneializate,iaic: ii poati ti extinse Daa:"rins:! asupra fenomenelor identice sau aseFaLnartoare. r, riele nu apar ..in sine" , i num,' '." ind,'iai'..1i'. O lionate .omuni,"rir atun, lucrrl 3,i-rJ .iia \JLtL,rl '',:.1 .pcntru judecitile pc tr,\i. ltiin!a litcraturii a rcictionat, pini acum, la accasti situatie, deosebindanumito iipuri (lf cititori (de exemDlu, cititori indivnl,raii, colccli|i, mcclir. stiinfifici, isto ci,- contemporani...) ;i l(nosind'r-]e .a ba,l, (lf pornire pentru anuniit" proinir'.i mctr:tiologicc (,:l lrn rr'trr. t'nr'u (ri'i.;i \\,ll't \\"rr,, Ir)il, .:o..\ll fis'i,d mod,'n.r. <iruatras prFrir'r: : .lr. un': ;. l-: .' , 1 -,onrFntr,azi rsdprd in.r r,arI|. '1"'i :'', lq..Lit ,trlolt.. dljtufl J. o r.ofi. p.n rur , rrj,, /,omt. "r 1:l :r und pPn"u pd,01./p,'fo'mdnli). Daci, ast:Lzi, acesilucru esteconsidfratrfalizabil,atuno nnrnaiiD misura fir caro o norm,"iindnidualar se supraPunf .u una sociah. Acrasra norDii sociai:i esie conditional:r istoric. Ca rrmare, se consider:Lca norm:!. a teitu-aliiatii i : l)ragmaticcce.r cc ritc rL'cltloscut do c:Ltrc o socictat crL Iiindconstituii! pcntrLr 1.., 1airn irnrur( rext intr-ur)anLrnre intr-o anLrm-situatit. \orma |alrlJiJi jrzi acccPtar. 'noment, Ar' riri:r', L',',li 'l'erenplu. u-m.. o.r'r-.rr'-orii J Tl"ta. iHl.,ln:, ,r:r.lul ion" rl .,1 r-r"i',j,rl l-

'nnri '._ 'lrrrr. '.rt'eurii m'rat; erau i... ...,'-o.,.r" fu-o rnr 1" .'r:L'r . n ir' ' rinl,,.rl'"1 i -:'. r,,ri' l r"i r'rl, {.. , 'r'r"., ',. ,lr.D.]rur l .lt .,lr :li. . :r. u.n," ..,-'., ri i . . ., 'i , ,. , , ".a ,, pe'soani_ .t d.oar..efacrorur ti ,i *., r ,;;.,r r ' ,i ,. ' ,' i ,:",,,;, i . timp, prczent irrrr :l"Jl_1::."i mo me n ruc to n , (p lr. ': i (e i a l rc (c p liirii , i rr ,ru.,tr .rri 1 .i-... l r. x t ilu i, , J n re r n r r r r"ii,n,ai,d : ' \cntmbiriipcrmaroilf. \ornr.ie lfritul is, nrl(:cutckffrnlit rr'rrlund p; ilti n \' ,n:,.1 ,.r r, lt l',rr" ,1" ' l ' . l:rrr.;n11_6,\,,1 i , ,r'r'i lr.r :.. .1. rr -ll,j,rl I inrr, r \rol,nr" rupir\.. , in,l , L, _r '.,,..tI., "r.1 . -lulg pLi rIr'' .. rrii r"rmrni, in lirn"na cai, 'onflicr t'.'rIii

rr..,,i ,.'o'.' ,r'i ,'. ri l t ,,,i 'O i "i ".,i i 'i . ''1,1, prin f"Drul r. I l'\'Jrn.'l

r_'

i>.i

36/srtrNr{ rrsruLUI sr r\\Lr2rDcrY' (c{. c.nnther t973). O s{himbire de ace

f
L'''"".''" ' er rrr\r'\ rrr'uLL't/87

sa tornrldi in mdre misur;i. iar nrun(i cste 5t.riori lfpardc reoriaactclord. torLrr" .r l..i (lvorJ -5ParLe nrcrk o. norma existenfi: sau elc sint ,hlcrri.nt,. tqloJ) arx r,rmiteleverql P9ll-T.tarL,nnl rr'cnst.i vcndler {tq?0. pste conrestatj dc unrrt rtiri norma o.omrnanra .c ilocltionare I'I0.rno nolii(orrrI i ilvt ca in(lrciai llnor..tor1" nrcafff..rn feld a.esl,.dclerminrr.a t.rt|lititilii sc,tu w,,,,jo*i1. Asttrl d. rol,r'i iLo,ruvr sint.-dP,efmpru 1-arure a tr un Pro.esdialecti.Lipolar,ur Drors, car,.n,,v l;tloi;r;r,"s,.strl,r\ frt&\, Fk:u)c h, dots 4:."1?iY",:,,t!" mdr$nestenumai la aspe.l,rllin6risri.. , i s,.r.fi.ri, suhci]srlrLarr tr er ra [V;disr.,s i Ext(ttotsr. .rr" .i in.art m:sur;,.]a ljlfositiws: rindul lor. Si luim ca cxemplu -tmnspunerea ,imlrii htr-o *1i,-" *.io--'i, ntcativ_: (.,Uberfiihrung lon Sprache in soriokommuniti. trvF Handrunt''s J. schmidr teTz r?r i"::;::',,"",.,,,,,,,h-r rh,r. i,rir,.,, IrJls.

|l?ffi t:'ilii, '"'llijfi sr.,n recep,area anaLLzerzr. texturui. care \orma;mirii:,:i,,l':i""';.1':l'fi' (re72), uhm.,nn kfJ*r^1t:;l.t',i'.rrr;i qir.trn rurur_pot

;Sii:;#.i:iH1*fi."i:'i*:[#,:'"

lif,:{',ii.i"ili,li'l !:l'{i{ii'xl'Hfl:'i'l;it'::'::l'ii}#slllm::*t ll:ill;:,-"*f;-19""*r1".;i,T:ll Joc intr ("*";l]:flll; un cadni runR") sri/'a

ereoente aie comunic;riiDoate s,, ,.,...1,1!ii.,:::i':^::,,$ teitua.le valabile schimbindu-te. g t",rrn,-ir"-"-piil

l"'gjJi"[11fr;l

;1ili:fiH,';l*;"9,T"",i:|:T"o,il.",,',::;ll:'.,.lJ,l1lli,,1,T o, u,, ", ciruia b) i se adreseaj gi:i*trr:*;:"]


^'dr! .) vreoa

concret parteamit:toare ter.tului. a stratesiei cit ut * *:'.t$#:::jl respectiv T;:ia$ tate" ron"Sonaunlii, 1:r-trd in receprarea. iexrului. Dac;.a. e*.mpr,: i"r""i""e, nTyf:*l,t"'l ".i" ( Aurdncl =.\,e,i.,,aF )
) { rturcr! 'onddtdre 'sie num e se poi inmulti si .!u 41"1....1.:l!-5 strateeine

( B"Iehr") - po'unca F srst'uuns

!
-i
,' ,l |
!

32,1. Ett@siur.e pF8@tici

a r.rrlrui

P\': state, submit, Poltllrtc

teslrv trrdi't

rcgret insrst $rear'etc'r

,t
,i
i

!
j

I
I
--F * 11

coordonate decit simpla coneriunc intre scmne (sintactica). 5rnra.ttcatcxlului joaci;i aici un rol, dar numri in cadrut sp_atiului de condilionare creat de actul dc comunicare.Tcritul nu este, in consecint:, o structuri i'naoenr:r sistemutd, cl o urutate funcfional,comunicativi. Intinderea tcxtuluit]! estesupusi Jeci uner norme cantit:lti\e minimalF,ci numai scopuluiactului de comunicare. De aici. se po:te intimpt, cacnrar;f uns'n8urloncm (o!),unsingvrmo cm(Afafill sau o srnErri ptopo.ilie tvrt .a rsu lnnoaxi. ) s:r athi statur dc rexr. critcriu at te\ruJriritii esrc ai.i numai uni

Din pFrspecrivi prasmari.i, nrrindFrca un,,itexr arealri:

i,j.fi.ll:..

add,etc : pv: rejoi& inrr,ansrvc!, re+ord. dcdnce r. positiP-: sholldrcsrgn. rhrt thc channnn EremDlu: r ,dds, Iis sussestior to. asrei to. .ljcct to, .", ":irhd.a{,dcmur Li"--" "\ll-iii.--. reDudiat, etc. ,. u.pr^,r. r" !,ons u*.o*, r r., you,h,r you pv: i;(orm, ,,.,_. p,. ,. ,", ., . 5 6__t_. a,onprile, :; t:l;,: ::;:1.$hor$ds(rosl,

r .or.l,,d.,,hr, thd,.sro,.man, "our,. J,/ni

,l

___::--

8E/srrr\frrExrurur sr jr-1

j . r, .

\t.\

ri \ r. . i

\,

at ft :t
ti tl

ti

: in Beneral.ele reprezinrn,.uni\ ersatii-pragmal t." matische Uni(ersalian' - Habermas 19,r/, care an i.,prugcaDa.L iateade a.constiiui re\re in cadrutunor sit;alU comunicai;ve. Kolur or rto.,rllle ca expresii generalizate ale unor s.rra retu_lngvrstrce de actiune li se pot corela diverse Iorme oe manrtestaretF\ica]e Si Sramatirale, ca de expmplu, pentru lortnred (Befel :
. ,,i.rar:Jd: 116) o ftalazili. DD,re &asil e! o ploro,i/ie .,n lrarrrd: _{c!d plfti @sl en o ?talozilie ttrda4atiod: \ni de aid sa pleci &ase ? en o rtoroziti..ttti.ita:d dc h 4tb rrldtuht: iti phn,* pleri &as6.

in serrulr"liL,pra,,\. r.\crnplu .r .. i'^li::. T: ,l*.1".,..."." DarerP-a,parlamcntar4 si


tauda :i reprqul iI ecnulFpIt L rr.

llptl.. nu prczinta doar o singur:.srratqie lurr li,l.-.",, sn8rr, ror docrtiv). Eriisri srratesji Dri; g*..jlli:,.,,a d tc_ytuiliril sLraresi" esr.-doirirrarr;,i.l; .;t;;,,;.:,;.. 'sre-cx,^o,anun,iri * .".", ata se p.srr.azi unirdr, runctionatit:,tii " i:";;'l;i

derecrar.r;./ r.Lausbrrs 1, r"eoo: r,r.: ,,,.. rro, ca sl .l"L1"r In alrc srtuafii,aparFelid.nt (; un re\t, ',.,T11'|l; nrir.,1..,

..1

.dt".jf"ii, primar. ,r fl,-L"-1'. Igl'.i iro.u,i!e Esenlrrl Penlru constiruirFap,dSmatiLi

ri l
,1

ri

.il

ilocurjr" pot .onferi lcxtdui, in fun(ric . 5i invers,roluriJp clesrtuaira comunicatitt schimbat;i,ah5 ratoare pragmatii-:r. Astlel. urm;torul re:\r lormat dinrr-o sjngxra pr;poziti..
(17) Pli.ut ti llin de orca. est s: mo.i lentru patrie. (Horatir)

li,

poatc Ii inrcrpr/rar. odar; .a .\!tftoti.ar (...\usdru(k I a dragosrpl dapoi cd trderr, (,,Aufforderunt., .parn.. Ia.,partrcrparFa Ia Iupr.i. .i apoi ca /|,galr (..r*cgation"l .i

:.,i]rl :::1" ;"):'ij,[,.,j' Ij:,[r;'id;11:i:T*:f?',i ) .r"i,"l.,,lL;," i"',r,;J.liill;,lillXi; i ij,:,j,ll.l:,t,1 l;ll;':l' :'ll";:ill :. iil11111111-(y{;;;i'ii;:",,i" i:rL' .,'"' . ;i,,;',;;:'. : :.i:jj::j,r^'t f,5r ;;:;;;.:i;
enuniurilorlingvistice j. 1tr,.,,rir,,,i,:-i',r,ii
pragnaric, a texruluj I

uriraiea ri";li.,,ilj a-,. , .'""i._..'ii::".,., -mi-sur:; p"". oomrnarea "', u,,Fi :,,r,..,i rFrir :,.:l?l:,,.,

de

D-r/tr4tc: E\tensiuneapragnlatic:-L a

tc\tutui ar ca un;r, ,i

in.pe .. ;, ,1 ,r",,, ,". ,",.1,n-.tnrl '","^tlysJu rercptorutil.Ll"rjdjil"'.' . Din puncLul d. !pd.', al p',rSmaticii,texLct,.au d..,: ..ar jnnpuL .d adesc2 rn-1,,.r.'r rriis;lrI|a tolifun.rionxtil.ilii..\.(jrsta !atenr,tpotiful, p:-1. rczuTd pe scu,I po/i,L pr'.s-n",,, :,,i1;:: .: L;;,;,.i.. df r\enrplu, in faprut ci teitele plt lionali sc poate olrscrr?., primi interpret,iri din'ritc. erent;al chiar;ontrar. nr situ;tii ,il;::::11, fta,c]rp. a,adar, r,rirrrr.oiri"r rp.rr J rt.r, .. rrobremd .rrF \a r:di 1 . ." u. d ,..,*,,r,cn. r,pLUr.. , comuni.rlivF {..i.rori.,.) Jif, rir. l't,.arpea.autorrrtobi.nu_:'-ra o d\rlnl iette s: adaugc terruhri ia'J semnatemetap.agmatice (berr .de in'rcruf"r. De reA..l.r, "rrerdr(a .,. ;i.",::::fl" * indirrria .; ai.,m L dr"po-ziri. rn:ir,li,ii,,. formatii-3), adicardin rcetea care nrciici s&aGsia rc:rdxli .,""j ff"f;- t,,a ;r .""r "1 ' ^ 6 .- 1 1 .i p ,".n",,, , 1 ,.i ,, aleas:: in e\cmphl (l7j c lorba de intonatie, d,: o anumit-i fo'miCruli.; (d"(\:rnplu. l golr.'Jsaude o hiperpropozt-(r,.aonrrnSrroam.a protunJ, lj. p.rformatiri.,uln rr Ii: - e h m t" l a i n ,4 n r /,..b ./.r o ....u t. 1 \tn t / 1 !.ta w N csta: ... sau, ,.\u sinr d: acor,j cu ccic iouse de Ho;1tu pri ,J :.tt t ,.t. cxvintcle:...". Pe de alt:Lparie, r\ijir'L ;i stntesii dc iexiur :ri,,,. ,,,u,. ., :i.iu.4ta.i.:!,,,,i, lizare consacratcin tirr'p, carc ,.n {ti,s ta consiirDir,_,a il:":";:::;"),":*,' "onr, unor intregi catgorii de t!\r. .\.!i ! ,l- c:tgorii cr:ru deja cuno.-1.;.' cute, dc pildi, in r?i.r.ica an!j.i,,:r.,r jirdeaz:r t"r;sriridc d.t|rirar" rul.,rafl,,r a. ior,, r.,1ij'T1nea..a,., -"pus), adic;s au incFrilenir pectiv ap:rarea in genul jrridic (.r:rcmplu: pledoaria), ad., p, in .or ffn ii" .ln orrl.i,i

S I i TIIN TT' IE X TL' LL' I/9I

go/SrnNla rlxntlul

5rav
de adr esar e. ii leJit . Asllel. un lFr l , ar c incepe 'u o lor r nllJ uliL;lir functio-

t, i
ij

praFDatic este Si atunci, cind ti \te orJle sint l;mitrlc Ii -amdele capete prin pauze mai mari in vorbir.. iJr tcxtele scrise prin spalii mai mari libere intre rinduli. D. fi.,an -se astfel lncpputul rcspr.liv sfiDitul dati, semnafizeazA comunicldi. Dar cu astfel de constatiri abia inccp dificult:lilc prc priu-zise. Cinene spune,de exemtlu. .ar. Iruzi in votlrn ii care spatiuin teit au .f.ct r.niinrl in t,:xt? o,rr, s,Lim' barea virbitonnui insedmnadFia s.bitnl,ir',1" lrxr'dupa cum ar reie$i din definirea unei ,,unitrli a cDunirtlui' ( ittelonce $ih ) la C. C. Fries ( 1967: 240 5i urm.) SalI aceash este marcatl de plecateasau venirea unui vorbitor ((lc cxcm' plu, in drami) ? Sau abia t"rmin3tc.r torl'irii ,.st'.'lj! r icrierii inseamni sfirsitul de t.rit? Oric.,r^ ,lin .r', str i'rlrr bfi ar orimi rlspuni alirmativ, ar avca ca urmafti fornrrcr unei noi inleleg6ri a textualitntii ti a dchnitirii tcxtulti. Ceeace au iomun este ce definirealor sc facc ,,din c\t{'rior", adid nu conform unor facto imancnti textului ci a unon codunicativi (emiletor, receptor, canal, siturtic (1c cooru' nicare). $i Ha:rweg (1963) l6calizcazi accstc icmnrlc limi. tatoaE ln alara textului. Textelc carc lnccp dc cxcmPlu cu un titlu le numegte ,,etice", adici ncdctcrminatc linguo detcrminat! acele uc textc, ,,care )ut! sint ucL.t!,n'd*l LU P ce al ca structural, in timp porrt:i num'rr! : 152), intralinsvistic si lineucstrurtu'31'(1q68 ' de ,,emiie-- lnieputurile pli." d" l.xt rr fi. i)n,lir, tundenrctr din .onrri, :inticli( (cI., xP. I I l) I ;le emice, tate prasmatic, Desiauiderutant ai a.esror tFDtriivc d. d.lim;tar' I textului-ca si al altora incepes: selnminezc, dac:i nc reami!' functionallt comunicativir" C9{l tim notiundadF ,.unitatede a dclimila t.Ytul nu cst( lnd.pliniil s3.rcina form acesteia, inr'rii linavistic..l)clim;tire' IaDtal ln.eperiiexpr de simDlul , cind ii.t" un scop (omunicativ bint numai este rializati conturat (cI. Ilemstein Smith l9?0)- Da; asta nu se indm?li cu necesidte h orice intreruperc a vorbirii sau la orice schin bare d vorbitor. De aceea,dac: nu ar exista norme socialt de semnalizarea inceputului $i sfirgitului de tcxt, ar trebur, de faDt. s: cercet{m la fiecare act de vorbire daci ne aflIs in laia unei Lrnit:ti functionJle'omunicative.Con!.nlu]r, de seinnatizareslnt adesealegrte de anumite categorii dr

unr .i" sdlur poai.titris;turrl' l"r..l.i;,i, o tror'r:' 'inr inJi'i 'i O pornti i'ai '.i un'i '.'i*,,' (omunr'rriv al ^".iii s,opul Slumc.resntrt^ al ea ir}ch.iii (a rrrx area(orRnncilabule.)i tor Jici s< pot-da ')iemllu o s"rrrn"; nei ilumindr.l s..rtr )' prorogxi'J Y.'l"l-"

^"ti.i ,ili.ii," i"t"",.,l

Ij'llTjlil;a li:,:,;ll':"; - E[,]:ilil'lll,i''"111:]",lll.' eriierne' limite rfar:L irr 't"'t,t* t'".r, tc poscd:r,
'lc \ " m i ' l ' , .i , , r ' ! r ' u i m P ' l i r e d i n s c r e

:.', ilfl:?i;l::i"il, iil':,1;r' ili, r'^i:i;i", i,llt,l llliil rH I' , I",' ,' i ' t,r i ' a r r P' "r cso r i i .i ' ;i ' "i i "r l ' r '
ili ::' ', " i i;r . i ;"i :i ,

'.r, li tr:rn.r'ir.i.r.,rrr'' ' rlir.'l'l"f srrl"rl'ilul l4r ':r aLrr'raieror .iin rorri,'r'. , r ,:1" 1 1li "rurrlrri' ir'l rtl nr 'l' x la" cu o L ! r 'l'rl ,l t. rrr:rrr'.t nl rlrn' Iormi (1r.,r,.'li,1. "roar din stro{icc uniti!irc \ici tcatrri cprc. ir";;-,,,; ,: ;:;;:;; ,i ",' d'limitntoarc j.himl,rtt( ruarrt'lc cu oticnrd lirici nu Dot fi i."-.,^J rf," |'i, . 'l'ir ,..rrr-ll J' 1 r" 'J -r \r ;n

r r r rt ' ' r I r " l r r r n " " ' r i " . r i ' r " .rrr,ri '"r'.r a;,"';;'',1'i

irrd 'i otirum'

t r:.; 1,,,0J." = iii'"a;* "tr* ;','ll it:ili;'"," ji":t:' *":.tf ;i.:l: ifi'' ' 'r u Totext feDr(rinrao uni dlF ,omuni'Jlivi 5DA '
tential'sD", ili. derolurr rlo ul\'( I I Crn'J lq-{r' In t'FrlJ rlor'!!p3 (onceDli; sisim o mdr".on.ordan!; ' u t' orra3' lingvi+i' "u non lrnS\rsnr tun 'a""^".ta e5re ^ri"nlat: i.f. Ih;;-:;,?.; tqll/ls 2.lll l;7 4r8 11"4nl"r lsTl)Din ,auza dr'"rgen1"iotdc P:rPri F\i-renr- nu '-d rlucrual l".e d;f;ft n,ii *odur ini,'e 'inr fo m-r^ roturtlnilocu- 'pe baza c:rrora se constituie til;;--;i;;G;i6-i"..tutui. speciite ae ie.'t.'ne"untim aicila a mai enumera 9i alte pro:"'"'{-:{ blem"ce .e ,idi.i. Dclilitie: O d"limirdr. pra8mari.. a ' rir rlLi '' nro'l r Ac'a5tJpoare.r' prinrr'o inrr.ruo.rc dubl; a 'omunr':rrr' ;;;;;;-;;i" s6mnaremetapragmatice ra inceputul Fi Ia slirsitul flurului scmrori'. Crite'iul o icnrdtrv nslp rnsr (-a moiri"t;i;;,,;;; umtate" runctiei (omunirdrir'

+f '1'
"t l

g?/trn\Tl

rExTL.Lu $r rN1

$l $rrrr_TrrExlri,uIirJ

i e: :

spe.iricesper iiloi d" r;;i". --*


.

i"';:""Jilili'H',',;'i','.ll"?'"?,-,'.5i"if'Jl.l,1"l"o$ll{:::.: l-:-T::::jl :|itlT:,1.-:"t::1i:: 1 ,1"^ily.l *l'l: ":lit1 ,r"f;iii.'; 1"ii"1,i il;; ;p;;';*"";;rli ,,i#,:", .1'r",'1,!l-"-",1"ry'.ld: 'jllpl:li i ': "'"'[dia esreimplicat in cehlall Din
1..!.3. r@r.nta praaoari.a a r.rrurui

tr

" riir" . r * j , " J . ru t r(\ ru a t i/ : t rir re s p r. ( a c t u t , p (e p t a riv io i " p i . o " i , " , . p r o r u ro r i m - s { - , t - l a r . r , i , , s . r -, -\ 5 I lrlrrrl ilrrrl rmrliror. "g . .e . is t i e p e r i r r u o p o s i b r t i t F B r r i r i s e m a n L ; , i . p i r u l b L . ' l L mit iro ' . re\pc,li\ re \ p c ' ri\ rc.cpror. rc . c p t o r.esrc e s rcccl , a re p u i s u c e l ,arepuisueestieoedrruoDosibrLilFeilurisemanL;,i.,pirlrlbL.'l

elepe in,rc b1,1,".", c,, toa,e ,.#ii;;"il" li" i" a..."ii *.1"'ti" air",i'". a,esLe llllllTf,:'"?l"r: !, .inrlesarc .l prasmaticii rnotivul primordiar ,i,. a" : , 9 .,,,",t a .-lfi:i*i. J;.i"*, ..6"ri*-"".,,r ,in ::li,:ll1ll; Iuirii r':\iul,rinu-l fonneaz. " eombinareb "..i.i: r.r" tonrlrnr,r un.*; ..rn".t&iln" ti"eii"i.;., ii,"J r.*,, ;r. ciritoiul

,in pu,,ctur ,r. ,c.hrr si,ra,tic. ,"*,.," ." .."uu&''*1,0"3'.:*:lliji"in',.":;Tlui,'j;,ff:l'::'ii.::l.r

lSil:"t: O -i''a gr'u de stabillt velsurl csre este mult mult mai mal srcu doue veisuri cele doua untrecele hhlionare impli.ire printr-un conJun.ror.du o pdrri'ull a . ,",i,,,t"up"il-prr"1i" fa" 91".ptulAe) tip"ey'e^r ".'"

un.lucru

a 'i

hrzJ trlrlilii fi ro-ziunir rp\tului. Ar.asr.i constararc ,:i dciii an'tele velsifi sinr slrucrurarr.si!rd,ira l" r-1. ul" lrnporranli.penltu ci exislri t. yrp, (erora cu sreu li s *sint formatedin cite un eruD nomiral {subiecrr,,orr:ple- ! t .,rIil'ui Irl:rlturr de .,coercnli' Esre.de crimptu, cajment?t si Dn ad\.erbdp loi,i'amt.le n- hu rerL Din rrilLr. .': U'nr,lrolrri po"z'i r(srirF a lui Ezra Pound: rpuj d;;semenea .onrinp un adre,b .le lo" I p* _.r-e,r
ttx) tr, sht!n,!,t th. trttt.l
:tt.n",n,, a \*r ri . rh. tru\d. l)lacL bongh.s : ,nr

schematiza.ea 'rominalIrr zinti ast fFl i


{18') TitlD: O

acestei palalelit:lli

sintacticc

se

r ' 'l ,,

Petals oi

lAd,lq"

" i" jij jrli' sl;i'lri:, i ru;i' liti:{i:.rir.m'i,irilr i:,;:i I'X.r"T;j:.:r rril:
lr-!-

: t,'. rdltisr-l,nLr tr.buie ncapirar s:Lttii ca,;cest distih rcp: zinri,o"rp'irnircr JoiI;,,.,r)r opr d" !(rsuri,nirrah l, Dac: rrr6, b,ull'hrpa,alelirdr"a din sinra.ric.i.i||,orul " p.nlrrr on\l,luI-,,lr.rS.n!rj..1 .rnoliunii ,1" r'ir,sLn. D,rt ftasuDrauneiDaralelr;tti,.manrice.aLun(itslp.n,,irol.rl.il. Inonl .rl {lliii nr lil,rul ,-, i torui. Jrr, 1'.15p-,1;, t in lesaiur; /a.:s t|l Lu b?tn!. tLt ri sta,tbtt.iltr,, )..t ot ,onr',i:i,:r'i\.i II ia,ar a,,r. rinduri (" r llJ r(\r. ' fi.,'r c'o{d {rj si crj ao&p/i p' a"e"r lu,ru El ta, t2). lriin.. urmart. el a \-iizur iDtrc ele o legituri. Dar a(easti tdjir!:hara exxiiiniei sale. i.i ititlle a" metrou inghit rrrse .lc ii trir'-ntl :r pFn:r'r r'1rt'rori Ll ,\r, ol,i.n,rir ',ameni,'ci .\" sini intun"carp:i um.dF. ,., r.inr tio.r lum:.r.. r'i i,{rn,lrnrrrsrr;..to?i i, rr'\r, I,r.i r,,., ! :r frosrcanalizate si c.]." inrin,l p" po ri\rni l, ,;i -i ., rr' lu,r' ,.i.ri.nr a,lr,i dr.i .. rDt,ri.i,a/, .J J,.,o(lor :r .ri acolo fetele oasagerilnr .a,c ,.r,:r6 t ,prr nzliJ- _.i r.r,tornatice pror :.,1comunj(.,rii rc\tuale,:ituncicl !a con,plcta. tacunL in masaaliict amorf:id. oanjenr.loatL,.,c,.r,:r in co.r(nt:i din r,,P,rrtoritit saruconruniLati\'. Prin urmat ut premise ate comunicirii determinate cultur.l. EIL sint cl ta crra lincaritat'ra compl.ta a ctcmcrtrl^r IiDi\istir. l'.lea carefacposibilicoerenta tcxirlui. Iiapoat. fi cxplirali rr'urrnitoar.l,'nropozirii: \r l.'ri"n'j 2li'l,, r,\r'.,liri,r' nrl(.m.rri,i,. lL,n I

p..rrrua constata L:iintrcdirer*crc pirii c\isti o coe

i;:: j.

il:-

lljf

!
,i
i. fi

iI

TEXTUTTT'95 'TTITT

9'ISTIINT^ TEXTUIUI 9I

^\.\ is slrctched:ort -\ loDgh is a thi S $hich The bough is bl&k Thc tbuSh is $et r

\rhite The f@es a!!* Pet.ls aptr shite Atr appdition l@ks Nhite

#i't. ii

rtare anume (vezi forol ti c; alli ct "un'rul hi Bg-B"t ar BBr' ne-a dezvalui doud riPuri de comPl'' -,i,'r' "--inuriru "nt..lo"'a Gri ale textului Primul tip se cl'dea pe inPhcalttt? t'\txt.ttt la baza ,,conteYtul tFxtual ( tertueller rlontcr{ )' avind " -Oii-i.r,r;, .r.U." tip careficea uz Jc "iturri 'onte\tul ale" ndi "r lq6l: Slams (rl. -'dld'u isitu"r;'"i XonL.'.t'i

radro ii.*.i i"*, ii pro6'Jmu

I
I

i lr,

h felul acesta se stabilelte coercnta textului. SPunind ..Draematic spunem ,.comunicativ , iar a'edsla inseamn; in din iou. .; siructura de adincimepoate fi sch'mbat'1, orizonturi onzonrun adusj adus' sint srnr d de .omunrcare actul ariul com daci daci in pdncipiu, DrinciDiu, I Pica;e de viat, dilerite.E drppl ci ej{isli o anum'la ile exberientei I AcFsta este .ontc\lul linSlistic l variabilit;tij .limiti'a * s1 o' o dilcrenlierc Prin aceasla se sugereaza ''rrc.\'Ipm rom lu? ihrstralit expunemln (ele cc urmeazi Ca cxPmPlu moJiticati teiL"t din:.t.:.t. intr-o lormi
:=. (19) (Fotos.alie: rmasinca nnui tnrs N ccas) 1. Hre lon *e the toNer oi nig lr'r' 2. lon n listen io it e,ct\ niAht on llllc '2iln"'

P'a1!o:it'.it^ ' np llJ.-iirl.'.1'-t-; i 'a;a-numir'rJre lo indr_rl'

S: consid"rdmproblemarorel rin!cr 'r IrinJ clu(iJat; Ben *Ihclouv )-Tor mri rirnin' n"lJr' la 'inc :r 1i:Bip 'rlfera n'umae Drooriu 8t! 8.n Dri.i lr'ProruL glie c: e I'rrlamentulut vorbade numeli'unui , lop6rdrn ,.xsul 'lidirl d. ,'onrigrirat': Bix B'a i' n b'tl)3t enel"z (sLrbsti'utie arinci leeaturase fa.e u;or prrn ,o'nPI'1rr'i solului coFr'r num'r tiar. in.iz conlrrr. tegiiurt Ir"Lui' st :' po!t' fa(e cu alrF cu!int"r''a Iinq! i:ti, din conte-\tul ' ' 'sle 'mplr'aL linRvistic trebDi; * e:illi.irar linSfislr' C*l PrPlr'iIar' d;in bineinleleifoarte8en.ral.:in razul no!tru 6'3 t?x un.i srrrsc :onoreJinlr-un trrrn \'il3 n' perm'ie esienumFIe limir" .iori"i,rr"" lvi tistat: tisl?" 'urr'l \r' i itrni"r lexl rlui in ' n: 'tri' r' Dariunor"' vnii ooeratiia sinlscrtcii l" t".nuri sint, do obicei cloPoic care indrci ter.. fi"t"i"i "i prin b;tailc tot Ia.e parri dir. PfdSmrti'd r"rituiur timDul Ea brezintaavan{diul, i .on.rFtiz.azi d'* ri"rcJ in senstl straicei.i textuul.; cmi!,itorului.Asri (r.r t;l inscmne reulitJ, a, (PasiexPelicnt' Ll' \ iali F l' inlr o"comunicdrc comune pmitatorului 5i receprorului Elem(nlul. nou 'r: in laplul I rl rle a'um poat' tipat de rece;torprin text con-sLi aicia num.t Bii Ben Lu un lurn si cu un (cd' afind o inr"

implicat'lor din lFiil ce exolicarea '! 'r'_r (ii'iLa'ticdrFrruluir "eo a Pr""LrPozi:iilor i"i i'iJi"s"i.ti.l areloc in cadrul siiualiei romuni'3rite li a dalclor er lemr_ ieio.. rcceDlor..od,,rndl obie't" rli - DrJemsr" LF\. dr'cul tlii ioarl" rJ rr -r iuloil. t':'i . intra in am:nunteL" ? p,equpoziric dp illliti; r'r. P Ibfr Frrn '{ l-dfP '-;fi;ii tci} ;n .ete ce ur-eria, u6m infl"SP p in a'e"sra i;;il;"-;;J'" i.rliciie re"uno'c,riecar" cinr iormrlrt' 5ar vor si FJ't1-^/a rrn de vorbito;i.cind aceltia efectueazj a*.omuoiciti" r""sit din punct de vedereilocutiv" (Schmidtf. rSij,-lorl. Emrliro;ul ti rec"prorulLrbul st di punl dci " 'le un Dotenlial.omrn dp PrF.upo-ilii p^ntru ca un .ohuDiiativ i:L ooati reu>i.ln caz,ontral rtPrvtnF rrnl'ltita,.dilerenti iomuni.ariv;'. Un''t"rnplu Pentru.3c'asm intre srdrp ru orind'rrrr "o ral 'int conventiilein.heiate difente. Exi:ti adesea pericolul ca astlel de acte s' n i^r"-'.1"t" Jif"at. i, interpretindpirtil" parri'ip"nt" Pol ": asot i; dileriteleno(runi ('a Jemoc'd!i" i'ltormalrF xurorererminare) (u oremise ideologi,' drhnte 'ar'nu po( lr.o,'\ dus"nemiilo"it'din te\' {cl. Di;.kmann I96r):mr I tlF '-LP Ll unoe o Exptcati; linevisti.a a a.e.tui lPnom"n 8;srm-a'olo lormFrn ,ce'te iotiuni sint .,formule dF5rhisp r',L^p' un loDir.chl in erpu ' po ' nrrt ii de aicr "inL lrrn''piu r,teotoeice; unor di|erc.nl- ;n rr'' Ptar'' 'i de.pt r.ipo:r r tr omuni Lr\i l'r rl'' lo"n"n"i"t F r'r'''r r" ,ir'il;."s;;;;i'".;;; : u.i, un r"'r Fr" n!' decoo-rrilor drlPri ' ' m"' rrrI' "1",cu ati; nosibihta'ea .{cesthcru'este valabit mai ales in cazul acelor tcxtc scnsc' la situdlio-al IP cit^ fo il ilir"r"'.'rn I "o't;;;;ie*tul revedfic:n inlormative. ji mai ditiLiL dP\'rrr' P'o r'rna .l^d t';;' ,;,.';";;;;"^ 6".oaarea tPsrului int r!in' ur 'i

1 .,,1

96/9rnn_Tr r':\r!1ur

sr aNr

TEXT!'ATITATEA $I 5TI[-I{

TEXTTLU4ST

",:-l;*H :r i:'.':"u$[*{ dlTfl#*Fi; h#H: ffl*;f''".tfi l*** f iT$ o


!il!"d:"l"TJ:iff::"','""';[.flt'"?'sint'ricterr"J"P'"' a *.,.,,u,, Draematic: ".,",'"*

ii:rffi.,r:#:T,.:,ilii:'lii!; :l*r,*i:,#1il1{'.:"'#ffiTfi"f" ;"1,',#tiJl ;**t""* m,:"_1.$r"lt ruii."ruii,"1


re "'" "'I0""'i"j"'J'l:""01\urren

care aitrer inr,psrr acr arcomunicirii p,inL.*t.p,",,ip, ;:U:;ii:T:,..::11[?:T i:J::[:...*,T"T".:l'1il:i

tr\lr.F scsizat. i||trl.crLril sau _.nzorial,, 4e sF madiJice cu oric. acr de .omunird .. A, est lenomFn {Marren" t9169). Iar o alta!pul)licatic defincste drept o s;r(ini a stnnl, loartenumele d e ,.diferenli comunicatn i" ti poate fi.pbseric.lrrrlui .an,rh/xinrrriului proc, (dA to,marc ,",,,rr 1..tclar prin analizeale a,elLrirsi rp\. di<txnratPin tirnp ,i' Ja prima lur,onsrrruir,.dc.1tr. auror Din:ila" re.D,.r,. L\tensiunea tei{ruluinu depin,l" xi,i .1,.o rrnrnr; minim"l: .'r,!" in con.rctizare dc ciitre rcspcctivul cititor, in;orDorin(l 'antitativi, ci de dominJr(r rici rirJtc:ii IunLfion3lc pro. d, pro,lur"r- a Ii\lulur- (*hmiJr, t, lo?J r:. ooul|icare(deexemplu,anuxl."prl.r"rrli ront-ti r). r " Cu as.m(n.a ohs.r!alii s. sugcreizi rrnnorlnnt, ,.r sau implicit - punerri in tFXr {r'sPe(tr1lcs'rLrar,rr 1" $cit ,, pot area pre"upoziriil,.pentru cite un sI3rur ,on Ini'Jri\ 1p'.iti,. st'at:CIrlP Iormarnrt,..r,,t,, in'..,"n '"\tului) (extuale p-nrru sau coercnta rolurileilocuti!e au insr:iri8, .irni!(r.ahrPraE r(\(utui in spc.ial trcoarcc,.rr.suolzirrrt ii

*ir;,*;t$;lli.;l l;l;i;,:lnrH x,,,sm:l fl,rii.**j,liii1,l,,',',3,iilia:il::i :;:',11 j,.,.,11.',lil,;,",iJl:i ;:'li"l:1 t,i:'iiilitiil, li"i:iuT:fi:"'. ff:'::i,,li,'tljl,"'lIJ,?-ll :::":; iF:.,: ',*i'ill'r';,i' rerctele nrrr"aea .i potential nr sini in!i,-nr' constituite prarmarn transrorm,,'i ii"g,i'ii.r' i
.:-llji'il.

a r.\,urui.A.ersr;i .onc.prh csr,..*pu.iin ,r;,:",i" i;,;.

aslc.r, ca I.'t.ificrtri ( riri(.r rnli ror ilc oriBinxluiui. orn contr:,, s( .oncj,r(' dupi i,lFca ci v:rrianicli, .t.ion. 3-2..1. R.2rnai: constiiui'.a : lrasmarirta textului trsnsmir.,,.L cl,ui.sc, onsiderarc ca .d,." r,.prLze. f::I1ranp seiornlltcativi ai anumilo' sladii ,lin proccsul de fLrrr,r' PersDectira semiotica a Drasmaii.rianalizeazitFxtrl ca

;;J#i"T;l?';i"J; ililli""'i'"**:i';,,'"*l'"li,l:i3;;"1 a.FCt

1;i::i*iil:it#ixl;i"it}!ilili:::{;TrllHirfi. i.ffi ,lii. ra r.ncer.a si .rt;i o i.i.i J. i,' ;;;fj j;:il..;,i:.: lrnrenomen :f,":l,.l5'^:l:,? procesuar
l";;;iilf;,;;;;;iJ.;"i;;"k;;r,:.;.;,.t oaz; dc.ons

*fdililir"llx "giqfi,'ii::iri::i

fin:..il,hi"a# [tti**1*"",i"q.4;:rr'##'Tr*:finifffili"r#l#iifi ,:lur irlr{:l

-+I

gE/'NINTT

TEXTULVT $ lX,Tr]Z.{

DE TE\T

SI STNNTA TE]iTULU

rl

date claselor de text. Te.'rtualitatea prateatici nu este imaginabiE decit p o a*i diacrataici. Nolitmea diacronid de te\t nu este statici, ci lnregiskeaz: o permanenti dinamici a formirii protresive a textelor. Norma de text pus: la baza. la ei, nu 'indul este fixati odat; Dentru fotdeauna..i este o minnre istoric;, aflate in Demaneinti schimbare. Formularea ei sc face intro $amatici diacloaicl a textutui- Din cauza multitudinii de detalii ce pot fi observate, aceasti gramatice cste extrem de comDlex:. Printre Droblemele ei cele mai dificile se afli presup-oziliilor valabile la un mom, nr dar. desc-operirea Dat fiind c5 acestea sint intelese adesa diferit dc (lrrr participaalii la procesul comunirarii ne dflim in frra unei cauze fiDdaDmtale Fntru variabilitar"a $i subiertirilarFa rezultatelor analizei pragmaii.F a lextului. .\mbcle tr,is:run sint ccmtrolateln ttiinle prin stabilirea, inci dF h ;n.cpl|tul analizei, a Femislor fectuirii ei. Dcar pe accasii calc a pragmntici ,,intersubiectivitnfi" ni separe posibili cercetarea a textelor. In caz conttar, vor domni intuitia ii speculatia.
3.2.5. An.lik d. t.rt

iextelor.Aici, strate{iia selecteazi din cuno;tinleleexistentr ; la parteneliicomuniciriiacdepresupozilii carepot srructunI conunicativ lDceputori,respectivincheieri(etice,deicticrl I incomplete de teite precumii incoercnte.in acerr proceiI un rcl importatrt fl ioace obi$nuinta de structurare a produ-[ dtorului ti receptorului. Ea se manifesti in diverseleforne i

se schimbe sh-rteaia,s schimbi textul. Acest fenomen esle deosbit de deosbit de evident evident ln cazul coerentei cazul stabiliii stabilirii limitlor limitelor si coerentei

Analizaunui text din reclanra 3.2.5.1. ''( onomi'; Sursa:Zile, 24.3.1972 . ! Tttr Case'ol rhe Sirlg; e Cjeatette
Taste me! Tast mel) i_; | atsor! Tne 7.i; Plaerlat lad-\'uonl4arcn neard Tnis is il, tne $6'!ge si.glrg ! Car't lathom itl {nat colld it bc, Holmesl From the clnes I deduce it is a ciSmtte:. namd Doral lo$ in te'and nicotine contnt.,, $rh lnniquerilter svstem good tate I dd remebbly Come oll it, Holmes ! Idsrt in a lo\Y td and licotnre cgaretle / E\amnre ihe eridence, $'atson. Try onel, .\so n n d i n S. H u l m p .r Bu , h o s d i d yo ! kn o $ ' \\irh Do.al good taste is eleme.tdy, Intrdcar \\'atson I Th lilter stsem ton,tl needa scienlist to elPlain sls it nr tNo rrods, "Taste mc") :? lJni Doral

I
{

Interpreterca a aloui texte caracterizate printr o raPortare explicite h receptor ni se pare cleoseLit dc adccraii pentru a adta pe6pectivele ;i limitete unei ,,analizede teril pratmatice" (,,pragmatische Textanal]6c" - Breuer l9?2' 1973a). Este vorba de un text de reclami ti dc un tcrl (flatment) dintr-un discurs politic. Anbele aParlin unor chse de text care produc unititi comunicative apelative.

Textul dat formeazi doar o parte dintr.o rcclami codati $b {orma unei combinatii dint.e cuvint ti imagirr (specia de texl: comics).arc a(oppr-i Pe .in,i plant. pereiele unuimaeazin.Deoarece, pontru noi, lextul ..i< cel .e drc o sannilicilie primar:, l-am d&prins aici d imagin- PPnlru analizat;maiicii ,,Comics:i riclami fa.qm o trimit(rc Ia lucratea t^"cratea (,,Comir \\ erbun8 ) a lui X,sr s und \\' acelasinume (..tomics I{a ir' cu ri"i.;irr*e Riha,care impreirni cu alre relerate desprc Retori'a reclarDei'r..i.r,";rr"l",r"r,,i hei" Ender.) I Hantsch, Hanr.ch L. Fis.her. (pdrtre Atele alelui J. , H. Endrs) a apiiirt in revista Srldth;;n technischen Zeilslter 12 (1972): l5lt 5 t - il6t 65. I Textul de reclami Dus aici in discuti-',are o extensiunc ce poate fi definiti exict, fiind marcata de semnaleleiimitatoaretithr si intreruDreacomunidrii (terminareasemnetor ,"tis").DuDi H"r',.e (1908), alrm dc a fa'F airi .u un tc\t ,etic". Iniern. texiul etrc struciurat dBrorii; alrernurii vorbitorilor. Mai intii e vorla de dialo8ul intre doui Persoatre: Holmes ti watson; se asociaze aPoi un al treilea

F:1:
100/$rx!rl-{ rE\TUI.u $.1-\.r!,e{ DE lxxr

J"l{#J-*TJ91196'"'-*(Iirm??),incbeierextur're rlolmrs 4: I e'drcri,e


Dodl Fi m l

rExn:r.lrr-{re! sr rrrrNTrrxrul,urtor
I

fr"#;ni1q,-+;:q,,:"frit*{*{',*
Tnlluencer Atr e n e r .\n e si e . In n u p n !.r . -Iltis 6 r, \r.at$d!,..,, .Frcn tne clks I deduce...,, -.,.$irh a nliqoe r rer slsrern...../..\\.itb tasre is d@.ddy....Es@iae th. cridr@, \.aren. Try one !,, DoBr, god

- \ I e s t *: .rx qq du cq rc Nre :

Vorbelelui Watsonprezinteatte rolun ilocutive:


P6ilionq: lhry: -C.. t far!@ ir!,,/..Anoundins, Hor,nest.. "\rlar could it b., Hotmest,,/;Bu, n o \ d d y o u ! n o $ r ,.

Cel de-al treilea vorbitor, Doral, folosesre un


In0uncer: "Ttut n,,

c9rs apare. ia lnceputul rejitului (.inr., si Ia sfiriitut lui, arcr,prins tntr-un,il.vrr. Spusatrl.l: a;retc.l",oiSi," nnnzinti- o .o,i:rara,.,ron.luziona,.. "t. o iud* 1'.,191..". ,{ata,tr,o tenrarivii dc influ.ntar.. in rrmp, c tt ar,on_,i,i;o neaza.ia toare. cu o atirudine anurne 1r,",i,4 ." ;"i."i.:,, rncnererea o forrn.azi actiun..rdc i;,hrnn r iilui Doral :i I uukr.. u-n Indemn cont'nc$r f,j)gm,,nlul dc (intcc dai ta I'ar, Inceput, al doileareal. Ceh dou5 njrel" ite romunhirii rLr in.timp c. tittul rcpr(rirri;i o (onstaran.Din cctr "int spuse,rezulti urmitoarca sjructurii iloculonara: xnul a" ajt,!t. ,i siUr tpgarc p n r,,j1n, lq,ependente .t" "{i
GntecDt: rnnur(r Holmes l: -{rrsrr \\a1$n lr Pdsnion.r
Ilolmes \ater Holfr.s wat$n 2: 2: 3: 3:

j,;:,1$ ;l'.Ti'.:iiii :lHi:i"rfii")' JTli;J, :"ll:.,,i",

Itr felul acesta au fost recunoscuteIoiurih iloiulit.a . distribulia lor in te\r. . Dar lDci nu s-a stabitit car. dintre roluiiie iiorrrritn lun d?-mmteazd, pe baza dominafli sdle,tetrul ;a uoirrre lun(_ tDDdacomunicali\:. penrru aced.ratrebuieluai in corrsi" orrar'e ttrfre$ ad ai..omuni.;ui.. El esle asrf,l rl;dit, receptorul texrului si fie dererminat !.i cumD. r. ripiri 'nclt cu lqarca,,Doral".Asla insedmni: ie\tul ir.bdie s, !lc.ian_ in recpptoro .on,F.inle d.tiordli brnp cont rar.i. l)c iezP area, rolul ilo.utir dominanresre qel al iqnu.nr..rii { In_ rruencer"). Toate .Flctaltcroluri se allIr. fatj a. A, i"ir-,,n raportfunclional subordonar: ,in. !i.a ..t influcni.z" trc_ Dure sa laci constaliri st rrsga(on.lJrii s" lom,rieun,.r (ncie..5e poate(ons:"ia i||rluenidr.i ,r(5r..arrp cfir..rrl t''\tului. De inBuenlar '._ lor si infiuEnr"z,.rrei !orbi;ori rormes, Doral si firrna. Holmes \rea s:_l .oovinea dorr De partenmrl siu \MaI son,Doralrrir p Hotmes, ir si !. tt r"". ,r, rn.ple din urmr un rorbitor anonrmLiin p:ir-a ", (irrn r si atrasi p< (i:irorut po!".ririi p:<z nr:r" t:snd 'nrFarc:, l" uoral si mai \or5.,:s.ii o.ingLri Jati, ;n lo,ul orr] tui o )trn1i. A*dar. Frirr; un Llil.lul nivFt al.(omu-i.iuii.

rn0,iri,(r I (.l,trr!,

9qnrnf.r - \'(rdicii,c Posirion.r r)osni0kr !-\rcy lnltucnc.r - tr'lDrnccr Positiotr.r;-iercry

(r ,,1,e,.o., l: prirnl|t n !, t I :l "8irr persunifirar:i. ",tuenkazi mri alc. p. \\'rrson. I$ ,l Joiha. t" _.iii.u. ii:5r ru.ru poal. li r-, ur,o.(ul.T.r.dq.,..L"rc iri rolul lLri "arson.a om mrrar i ,r.rrnirar.drl:;LrcL:ri Ir,t,r,:, ,,, '.::::"1.3:","1'l p"r.uasir ,l ru,boral ,.sre.i, ,, ,t r.pf. '<nrintul Iirmei. prin a,-asr1. r,.fc.i1 1oJ,,t it "l ",r,,\' ,l "'rura,arc ,.consrar.,de pr o pozirr[ ar r-r , ,]. pn ..rL.i. "'chi (.,FFsrstell"' . Arreit'tl, itr rci.tanta tiirrs, ur. urus "' "obF.tititate". Innuen!ar"anr. ,rrJ loc ,tii.d .; in,rii., r. .,iiror i, rel;rar

;l

-+|.

I{ALIZI ETIIIfI^ TEXTIJLUI SI

DE TEXT

sr srl\T_\ rExrfru4to? 3,3,DTMENSTVNEA SEMANnCIA TE\TUL!'r Din perspe(ljva se-manri.ii, reyrul apdrc ca senrnrare nc iDdic: un desemnar.In c. il pritesie p. aresta texrul (ca exerciti o lunctie de loctiitor, ceeace inseamn:L toatesemnele) cn plin prezen,ta semnutuiapare $i obiectul dcsemnat. Locul eristenlial al apxriln;sah ne da indi,ii a.upr, .onlinurutui dc adrt,lr al unur rFrr. S. disrin8 inJ"oblr;,lou, i.luri d" continut: conftiinta qi realitatea lenzoriali. Ca fenomen al con$tiintci, semnul terit are un sens Cesigrator (mental), ca lenomenal rcalit:rfii, din contri, unul denotativ (clllpiric). Relatia dintrc drscmnat ii dcnotat, t,e (le o paric, Fi aint;e aceslia ,loi :i ., mnifi.rnl, nc il .lld. .t. Jr.,, rr- nr".i .,

- P,obl"-a ficliunii .atins'' lili 9ste, le8a't'.fl\*"tsn.'mde rlorr la actul comu-nic;ru Darticipantilor lui Conan|)olle ."*ptorului dinromanelc 5lier,i-*i**1i

;';$';;"n

fi;:jiJil;ilt;i;; ;t:l:i::":l.,l"j;i1,.,11;i " Liilil

t" 9 P'l:1",-:l" di:"::li,: alrepte i'" s:L'se


este-pentru cltrtol

.T"rru,i i:[,'t;'l':' ;* :::1.-til uJIITili


atit mai surFinzitor i'fi*'.'-"ri-l' d" doui. orr r^ 'l1i:i i'r''"n lndePlinestF

:; illi*:,":::r.r'""i*ul:'.1"."'::;;liill']'i:f
.iil',i "."iiiiiu-".i;, t"rtr'r"r"'i Po*estirea.Porirtsri-c
iX'::it";

z.r.zr. .i ,'"^i,,'.,, r.t. ,"i;'-il.i ,i;,;;"..,;,:i r,.pi"a. jiliiil;,lli "r ',;'"1;;,;:';lll;l il{,'-i.."':l.t-:*,ff -";;;il: r sint a'hizirrorri'r''lnri' rii h' aceast

"-rffi lMi':ir'':J,ir :ffi


i,1

rffi lilryp " n " rrur"

estepus la baza semiozeikI. Schall 1973).trn modet pozitivist al .eafitn.tii va pune accent, de ilrcmplu, pe positriti tatea de a verifica senzorialnn fnunt tcr-tual^sinLi vi atribui nici un denotat acelui semn, ca.r nu j^ndrpline;te aceasti cerinti, adid iI va arunca in (lon, niut presupunerilor, at mnciunii, al simplei,,lirerarr.fl. Lln ,untra. o con{eotic idFalsti asuprar;aliUtii rFnri, ,rn .r.rf.t d" ohin.rvis;'ti derlara,de pild;, ,o".'iin!., ,J n.,.'rr.i uni.., a r."luhri. .rn timp ce, in prim:l ,.2. ,1, -n,rr.r.t .. picr.l. in ,t<notar, ln celdp al dorlp.r .az. .- inti .nli i n."r.rut nr, rs; rl"nor,. tuld"pindeded"s"mn"l O a ri"r- po.rbtrrar".sr.,ea "o.ic comunicatiu. Cc," pud'Finr.l,1, f l !,, d rJ. \om in,.rca $ Fxpunemp- La,,J ,r.i e{Fmpte I J-orl i o..r-n"1,, ^ Lu:m ca puD(t & pornirc ormi'Lto.r.1c ricrotcxte:

' .sr

rt;,

"

I
+-

" "'^" ;"'' ii;.1;;.,::r:'l::;J l,y,ii:j:;x ;:";ii: ';i::: ",: ;1,; l t"."i:,"i ." r,:ii' ;ri::.ii
rcDrr d c n r l t 'r I '8 N 'l r r c 'd k e c u dc Dnr r . , ri 'n . t a ' c ' r r r r / ''h a r c : p q 'i / ::::';;;:;.," l ''n l = t h t Q r r 't a ? t d ' t r nr . a P n a , t:1"" ot to'\' a'

(20) An 25. Juri l9tj ,,ar drs Ncrtrr in rii,.nrt.rd !rna.. (21) Orto isr ,cr .Lr. Er isr rir,li.h sLntn, abtrt furo gclanrn. (22) r n P3mburg nb.rteat der l nnensenato. zu\n.nn nit Hagrnbccls _ rrben, ob der liiuionen y.rschtingrnde'ficrpar! auiaetasr lnd srart dcsscr r o n e n o .e .h a r ,'l ti 6 " ) ,n \r 1 .. h L ./p ,.,k,i , \.,,,6 .,. --t .,8 . u o te n$ cr d r " su l t:" I D i e Za t. tO. fto ': t9 7 1) A

rn exenplul(20)..FIpFnuntrr. por fi v rifi,ir,.ru,"r". . rdr' prtn ,onf,unla'pr ror"riilor m"l"oroloBi,.. .riir,, ..'..

+
I

loE/snrlqA rE\rrlcr

5r aN-\

se odenteazi, aFdar, dupn principiul empiric al r.erificirii asa cum ata cum a {o6t fodt culti}.at, fodt cultil.at. de cultil.at, de exemplu, exemolu. ln acest acestsecol secol de de scoil, tcoala neopozitivismului. Cd de al doiiea e\rrplu e\mplu (2t) (2t) nu poate nu poate

acea care conliflni cor4inDtul de ade|er al textului; la rindul'ei, ea recurte pentru aceasta la date empirice, din care trage concluzii, care corespund imaginii obisnuite despre starea truEiti ,,vreme frumoasi". Procedum folositi aici

a4xmentati\5 a sirului de sernne,c(a d. a rrera in siruatia de comunrcaie. Acesiei triade ii corespJnd" o sFmiozi i;ij a rerinxul: fea sFmantrce (in sens rcsrrinsl.,ea sinractiio_ praema-spmanriri. l'(ea \oi ne decidrm pinlru :Ta,-.: pra8ma-sem concepFa antic: , deoarer F r,r s".pare cea mal .uprurzaroar_e. !.a postuleazi. un sitienr soci;cdrituoi.ariv

Ii verilicat in acelagi lel, deoarcce este lbarte posibil si nul ; I|.?, cr estc capabiti si F\.olupze. .\,esr IaDr se ob,ervi cunoa$tempe Otto. Ceeace cunoasteminse este o coneriune l pnntre,.attete, prin aceeaci texteh s< inve,\ev. adni ar8rmentativi stabiliti de rdrli./r 6i. SeNul rezultat dtu: -si context ni se pare ins: imprecis, deoarcce caracterislicile I (afi aixrit) Si (arn.'gc ( nasi]'a) nuseafli intr-un raporir rucru se poatFobser\afi din situatia iirre;. .t. unptr rp.\1e de incluziune. Prin urmare, din perspectita unei semantici, a textului, cc procede^z; Iogic, relalia cauzali de tipul: ,.el este aiurir, pentru c; merEc c" mr:ina' esre contradic-i M-ai putem arita cunl contextbr torie ii prin aceastaincorectd. Exempluf (ZZ) are o comple-: xitate semantici mai mare. -{firmatia ficuti in tentut ft} pectiv este lipsitA de orice contradiciie lici; in plus, c\isti , I r eI r v. pent n car e. "ip spr r sp posibilitatea verifictrrii, deoarece in t er t lp. ar n , oUsidpr . t iD. ir c ea se refe.:rla situatii i\alc .\rct in limp ti spaliu.Dar. asacurn rcrulri din (ornparr!i. cLr date de observrliedisponir,ih. mesaj:,1 nu rezisli ,:nei capate informalia (presupozilial, ve ficiri empirice. Ziarul a ,,mintit" oarel \r, ru a Lrclrt se ,i Or.oa lo.r bear turri acest lucru, cici nota respectili se afle, iopreun.l cu altcle, intr-o rub ci cu titlul ,,5tiri exclusi|e. I -lpriliJ', si o.icixe itie c:, in accasti zi, societateanoastr; {ace sardispari dir tinctia int.e adevir ti minciuni. DeJi siptiminahl a apirul la 30 martie 1973, semnalul fictiuuii ii al ,.minciunii d' titlu indici o alti normi decit pe cea a verificabilitefii far tice sau al incompatibiliufii lo6ice. Ii dinl numele dc ,,rearirma Re cu :isur"rrir., ,,u e*r. ferentialitate socio-comunicativi"(,,sozio-kommDnikative il,,,iliiill .., sF porre "a ferenziaDtat") r'rind sir spuncm cu aceasta ci punctrrl dr refeinti al semnului tc\t estc dctermirat dc uormele c& municirii sociale.Spusaltfel: pragmatica srnruului dete.mini O privire asupra celor trei e\emple ;i :rsupra modaliti. tilor semantice descoperitene arat:-rci de ele se ]ea8l irer notiuni dcspre adevir diferite: una facticijtii, unir logica,;r una comunicativ:r. Prima. isi fireazar confirmarea celor enunlate in obiectul desemnat,cea de a doua in concluden!,
i. ".r*v. p. . ", . ''nan'ologiaf dlar , ; L d' D. D 5r , . a, .r 6. qt . \ . Jikol, ^7ir i, . r nuur i. E. : . 4at nt . dt . pt , h, r . a, o. : . , , ur '. , t [ : "at U, . . 1. , . J, , . . _ . , . t p1 '&'4v {c{hbr idgcr o- r 'o . , . . r 1, . , . "i, q, ; , g"*r u, . , , . . "" "u, , "E ( . EEb! r subt i ut sr / sl. *, a. t - r , . . t dr , i, g"; . , sr et . ; . , , "si, , , i

i_ijtriJ.li'iii":li":t;l?n*li:l.?T:

j:,t$';l#llJ', d;,.:1"" Bll"X*'-";,i'"lli',',i;i'il'i J" *.ii".r L1i, .,i;ti :i.' ti:tli iiiT%'J ";"J:#?':;1. ;;"

llff-ir;l;iil'1";il;:*l',.:r**hr

"..liliili"i"..,"i y: iilr"fl ::ill:i:],1.; J;,,1S, ff;i". i t" r: :.ilfii,:: ::{r;},gi"ii;;:i:.,j1,; i"",,l?:ji" FLilig

j $"",ff ;:li :'#,"*ilii F:"'J#:li^ "?t",i:i:ii:i,1 "1,

iqr,:'",:Hlil':1,'""#:',,i:l'
t:.,"'' : li";;,'ll ,;' , ;"1::' ',"");:",::1,:i:l'; sr r a. . u, , t i. uo, . . , . / \ cr . . 11, J. R. s, a. t , \\..\..

+."

!.

+-

i
I
1 I

l roJintnT^ r!\n'!L{

sI an'a

5 r str r N l 1 I 'r xr r I' 1 r r l/l l

T
*

f I
f
F

!
i

!t:er rrnanln' FlerenlDl' ' a erPrirot adcs @budietiA. o conceDtia rea6tei Dte'4 p. rr"na.Ai"t (1971, l9?2, t97JJ. Rrent rr' i/lo7i:l rumrart' lett' gn! dt a'ti'ol' . ]dzrzt Etu Ld totion .l. ttF .,t intr-ud Eifirinba sdoticn . teiului

(u Din perspectira semanticii textului, avem dc-a tr'( o i r:r' Icspr(iiv o iemi. el e\pliciieaz:L i"*t !,"'i.i rind ius" "n ti" J. t... .i subtemecompatibile CompJribil 'rrr''i arnmrlor lrnsilurr s: se aLordesub aspectDl aici: ,,trebuie

3.}i

(AalmeseruIst. tsiLt to4t'.t ncoritemr ^'i rn 'iiii"iltia; ritlul unui tert sint identice ln. formulare dar rsta rtrr

it
*
1

.i

Sub asDect semantic, e\tcnsiunea teritului nu se stabil$te a duDn o adumite unitate de luryime (Cee\emplu' enistenta oDrei' unrtatea de c;trc doii DroDozitii).ci estedeterminati tetor ii situahior" denotate Aceasta inseamni 'i, si zrccm ."U"t-a"aa" pe un borcan estc Ia I(l de binc terl (lesPre o e\Peci!ie "oi"ti. .i;"it"ilou sauun rePorrai l" !iti"!'"i* nreorcare d?sprr r'\te lorbior mai in Himalaia. Nu deseaba ii ii. ieJi' in tinda unitttea gindindu-ne'd i*lai*. t*i.f.*i.F, {rn'orcar' iufd este asieurati de ideDt;tatea r'fer'niulur UnitatearefelrDlial' d rejirului poate i".iai., o.i.tG....). Ie72: ((r' D-ressler a te.Y.t;lui ae tematici l;i iiiiiJiti.""; q8 umr' 1972 l?. urm. Van Diik l9?2: l3z urm:\\ienold

mod oblisatoriu,caci ritlurile pot fi ri nerFl'vdnt' l"nir[ Toare afjniiatiile concr're al" I'\rul i i-",i*"Girri,i. idclitir" 'lirr I rr" .onsrderale ci dedus' li i..U"i" ia o""ta n !rlroi"'i"i"i. t'i r.rU *".,", un text poatc li analizdr'a r"mi esie arborplui virful de e\plicafii deductive; rilicatie i"mi ro unde pine arolo se intinde i n tixr bazaenuntul. {rl'r' {lrrl dsemPnFa Dp Pnunturile concrete. cu DotrivPste l.operi ao"t dorneniulde vdabilitate al unPi trL rn D?frrrir.' Extensiunea semantic: a textului se dcii ne;te iluDi uritatea referentiali a elementelorlingvisticc' unei teme a rF\lului -'i '! n'r'rl r":.st". lint subsDmate Tpmr ii srrbl'm' l' lorfa(Dltative. rnai multor subtFmP meaza b&a con.riruirii textelor !r :rbt'\r"lor' l("'l' semantici, adic:t Printr o zarealor are loc plin expansiune derivare concreti a temet.
3.3.2.Delinilar.. ssaotici a t.xlnlfi I

il;G'

Inai mdri Enuntati unitsti tP\ruarP ;;;iJ ;'" ""1'i acest caPitol este: pent'u tot valatili +litOo"i$t"t"o" f"t
pragmntici 5t r'rE {23) Fi@te text at o dimensiune :irtacrice trE

ifiii'i:zt).

rrazas.manliri rcmaiica rormeazri

serie d' Fiecare tem; se dscomPune, la ndul .i, intr-o tme partiale facuttatire. O ast{el dL' terni Parliah Pentrr (23) este:
l l i 'f':' J t"\rrl -i s'nl r'Ir'i {241 D i nenri rrcr !:!lxrnirtr likda de semne slb aspt.Ni '\r'n'nrlil r"r"'l !i:l 'd 'x !'trtlfrL d :i "

si cel"laltr r":rrepa'tiah dinr''i 1n3;ss por Il formulare t"ttrrlut" r"pq Lit 'J'*t"t'u"e" *n 'u .ir""" p.ig"ti"a. inlreaal \e il.r'" i*i't"r' Putem a:adat rmasinao -r'lrrrc' doar .oDrl'lurc subte dp teme;i rarhie roJ.rr' !cp'rzinii icmanrtc ii'ii,, prrte i" sp..i{i(ul siu 'i dP t(xt dPri pi"t"tii, p*.t.,t'C. Pomire pent'u catcsorir semanuc. minate

s, manric,un esr c.t" lirnirar J' Din nunctul cle 'edei" odalir 'u unita lnydmnd tpa'releri ntei tematire. Accasta 'i srhinb;r;a i;m;i arr lric :i o s, himbare 'lc te)'r' O a"itel d" .ii;;d;;;.. . inrl cea rlp a doua tcma nu e l' -'^t' dF niciun mominr s' mar.ri(xl primPir"r' tr\PmPtL I ma I: |tisrta te)1t4ju v am! :a,t rrLi, |'ma 2: I 'tai s; i\|'t' ) Iai exist; si nosibilitarea ca o temi s: {ie anuntatl inarnte ,i" in.;;;;; (de cxernplu, prin titlul Ets 1J'" in i"ii,t'i in Il.i.lr: sa aD.r.L.br.r la -firrirul r'rrului 1d<"\crrplu noralaiinal; a unei labule)qaus; Iie in(lusil inrr-o formui: de tranzitie (de exe-ptu ,,em incheiat accast:L tem'! 9i ne orient:m spic urmitoarea...'). Aceltea sint caracterisiici delimitativ;, care au un statut meta3emantic

-!F^

rE\rrjlfr sr rl?lsrrrr_Ta

5r ir r : 'T! r i) ir r L! Lil ll ^n.'


3.3.3. Ccr.ola s.odtica a r.ndlui

Dar delimitarea semantici a te\tului derine problema,l tici atunci cind intre doui intreruperi mai mari ale comu-: nidirii existn mai multe teme ce pot fi adunate intr-o unitale i (de exemplu, ora de audienl la Bundestag)sauatunci cind, I din contr:, o singuri temi este firimifat:r in mai mdhl bucili din cau/a mai multor intreruperi alf comunicirii {&' exemDlu,ln romanul serial). Aici se obseNa,deosebitdc clar rctcranta dimensiunii semiotice alese pentru constituirer tcxtului. Din perspectira sintacticii tertului, primul exempl,i este,ln orice caz, un tc\t respectir o serie de teritej dirersek episoadeale celui de-al doilea e\emplu sint, din contrn, Iie' care in parte doar frasmente, pentru ci prezintarelementd anaforice Si cataforice. Pragmatica te\tului ar putea si dt' clare ambele exemple ca fiind te\te, in nrisura in care ea pe.siste ln a considerasemnalul delimitator al ,,intreruper" comuniclrii' ca critcriu aI constituirii te\tltlui. CeI de-al doileate\t (,,cti''J ar fi ,.inclus in comunicar.Prin prhr' pozijii ale emitatorului/receptorului. Daci insa funclia co municativi estc cea care formeazi baza constituirii pragnr' tice a textului, atunci este indoielnic daci prioul eriempL' mai poate fi considerat te\t. Pentru constituirea semantr.a a tc\tului ni se prezinti iarigi alte imagine: criteriul dril mitativ al uniti-rlii referentialeface ca in Prinul caz si e\in' o multitudine dc to\te, in timp ce in cel de al doilea e\emPli' iltreruPerr comu s: avem doar un te\t, cu toate numeroasele nicative- Dimensiunc'a semarticii te\rr ui ne da astfel ponbilitatea unei delimit;ri a textului, tarr' nu poate fi realiz^rr nici de sintactici, ni.i de PraSlnalrrr in aceeasimarsurar textului,./i!,1t,,.. D(tirrirJr"a s-manri,ai1 rerrului {. oricnr'r duDi unitatea .eferintei tematice. .-qclimbarea tr'n'l insiamnardeci schinbarea te\tului. O astfel de schinbxr' Doare fi s.mnalar:i prirr erpre.ii nt"ra)enrxnt'c-(t:il de tranziti'. r Limir' :Pmrnri{'al' r"\ l liniare,Iorrnrne t,rr"i p,it a". nu trebuie rieapirat s.t coincidir cu ccir d' tip sintactic sau prasrnattc.

Coerentase referi, in sensulsemanticii tertului, la com;n insilUh"d d' rnuniror irijituri rpfercn!iale Datibili(at;a stmnelineristice.Exist:i .azuri in ca'p apli,srea acerrFi rtirmatiise face liri ni.i o sreular. trr iijtfpl dFcazapJf"

o i;:.ii:111; :.slll'"j: 1:,;:':l lj*'#1,";'Jl"')ill i


"''ilo'c. ' '.ri... Li

'ffi.,tislls
'lcs

I/turr

Arisrolelei 6

tl}} )P'r"P,

f \.'r

I c"'

i"":'

'-

,", ",( s,. r d .'

tnde reDetarea lui P/a1olr,ic rcier:Lla una ii acetaii pcrsoanil. trtaicorirplexi devine problema, cind mri multi sennifice'l!i denoteaziacetagiobieit (acecaii siiualie), ca de exemPlu, .\presiile SoA/alds,Athrt , er, Philosoltl, Elvnai!n ir:
.o \"'o :o ) So kr r i e r \r r p i .' \,r ' . L r h \," '"'l !r,lorr zeit *i cs Lclrensals Phllf{ph tatig $a' \i!r den Ehcnranr \an' j . '1n hat si. .ll.r,l,og" \-

Se pare ci intre ac.ite sesment lingtistice (te\eme) , rist:Lo concordanti, altli'l nu ar puiea s: aPar:,unul in l''ul .FIuilalr pentr- rJ .rora|er acel"rJ"rp.r'.dn". h\iiri rle tr;Jirui . n,anti,. (om'||,". ,3re as'!ura "tr " mLrllime rutul coreterentirl ai crpresiilor numite. iluluror Ie sint co ttrtrne ele constrisiturile (+si):!n.v);i +r'as.r/rri; f tihriesemantica pronumelui pe.sonrl p/. in timp ce PronLrmele art rnultimea de trisituri cca mai restrinsi, nu.lele ProPrLLl \!At41cs o are pe cea mai e\tinsar: si anume tr:isiituril'i scIrranticeale tuturor e\presiilor corc{L'rc,Il!ialc.]u el. Prnr pronurnclc perso.at arc grndrt de srn(rilitate ceL "'mare, rlii rnare,numele proprnr pe ccl mai mi.. Din acLustaiariii poatefi hasi concluzia c.1nunele propriu .cprezini:r tema r'\tutui, din care dcri\':' toatc erprepnle 'corelereniiale tttt|net, '-t.rtt-ner. I I' semanticii ajulle :ifi.|malia Pini aici xiri ajun8c qfumatir.rmant,' er) din et) din (26). (26).Pinl !henliale Itl r e n +i - r - n - - ,r - - - - /d i r r r i l i 'r r i ,l fe \te\(didlri6u!ia) a Dar despre .cct.nlialira" "- - ,,- n r i "l i r .f."l

+-

t l !/irrr)-tr rErirul-u ;I r\ primim dan din regllilc semrnti(ii tuala a acertorplemFnte cinircticc) (cl 3 l l). Ambel' lipun relationale{semiotrco a Putca fi despirde *mantici sint prea stins legate,-Pentru doui. tite cu una cu Si luiJn inci citeva e\emPle, care ne \or arata cum pragmatica contextului comuDiiatif influenteaz: semantica mai ales distinctia d tre nijloacele de ei"r ."t"-i"l""r"ie d- situatic Amb'le referinti dependent" 5i.ele independenlF Jouir pF unD:ioarPlor le vom expiica b.va '\'mPI' 'l' l'\1
(27) Di* dort sild zNd an?ubielfn hl){: l'rtr sind die sch6nsten, die ich lhen atrch sch6n, a]ler 5ie bsir2en nicht sol.hcn Dult llic{h'n ll{v'r anbrnn

s! sruriTArExrclu4l15 Drficultitr m.ri mari rp" i:' '-rul un"i cor"leren!i"lili:i cel urmer": Jintr-uner.emplu A.easta deliLirnr.. 'F 'a 'PiFSe
(29) ari.h E. *ill |oinair!.gen, 1lgtrst -{ugust ,.n Zann lrrecnei.6" ollenbar eiden Srreit fraclt ni.dernrl liri'h'

(28) Die schitnsten Brlnen, die Hcr \Inl!'r Hrrri daj..' lraDn, situl Lilien. Er sc!6tzt sie h6!er einalslris beDder Dltt die*r besirzcn.a

richl dtr lRtI

itr. do't 1 in {Z/). crDre.iilFd;'s,:, t r' lhttc\ t\i., rrrrl'ol I .rr' per"oanP locuri sotcl'er i" iaeri la Iucru,i. ii ,orrrrrrr'. rrL priu cxa.l runoa)terpd.itrrrtr'r de,'t slabiliie i l" '' r ' rrr i " i:ih ; t,i;i; l" p",'*"" lorb,Iorulur r r.,tr adreseazir.orbir.a tSirr. ta anumir. obr.d .rl, \orbrrrl {are s" all: lofrjizdreunplemai aproapc,.1t, 'r xlr'lP m.l 4eoarte(ie]]rdattt d" torbilor rr' in " lP 'lin rItr); l ' o drl F r' r'rr r d obi',r" al" \orbirii |o/ l-l t^i. u n "."'lda d"pFndent" l'rn umc miiloa.e de referin!; 'irlari adierbe cu tuncti. ..a"ict;i; tindi.ato"'"1 P"l' 'rllJ pdrr" exemolul {28j (onlrnp o mulrimF d" mrJlox' " 'l' r"f-rlrlr proprir tH'' lliilltr' Ht.t' indepindentedc situalie: numc (orPr'r"ntrar" F\presii ( LI|.n Ihs t'a :i lfpr;tl,arlicolrero (el, dentonsirai'1i ,ri personale sit) Pronume oronume amb'I' r' \rc Jl a'' 1" i obi' i ien di.si t.>.r oreiJDUnpm '. ' i in r2-i ' o"r'n1' ,,r.*i"""1" r.,.ump;ror.ade nori") dtrrr.' rr' .nldnlni d r.\tului e:lc drri abia J" 'irLratra 'omurrr' in {28)ins:. estF\uticienr;sinla(rica r"\tultri P"ntrrrr obtir'' \er .oere;la sPmanri(i Pentru aminunrc I'gal^ J' a''J'ra c"pitolol d"spte sintactica Si semanticatextul i De asett' .uIm) nea Wunderlich 1973, Dressler l91z:zz,

in acest te\t {ormat din doui propozitii nu este clar ia cineie referi pron"nrele personalri: li Ez;cl sau la ,4?lg?islanuntul tcxtului slrferal Dirrcauzaamiiguititii co;eiere,tlialP, o unrdere in denor"ri",',r - po.,r. ' Jr,if".rr. in ,6mun i: Ir- mir' ror.i r"rcpro.. Oin "f'J;' pnnl: o n"inrel.SF:P carc itc a evita acest lucru o reprezintatdezambiSuizarea l(\Dlicitarea semantidr) prin introducerea unor subsiiiLrli s,ciiliiatori cum sir:t 1,lJr,"rr (sar: ./s/./d/), dlrsdl (sau: s:rLL /lrnl lsau:,1rt:rrrr0)l)x..t astfel dc substiiufi nu 7i;rrr) .\ist:i in terit, rcceptorulirrl,Lli. fl insu:i s:ri adauSednr ,unox:i,r.a situxti;i dc rou,uni.arc. I-inbajul Jigurat al i a incitat dirtot{l, runi P. cititor ltt o aci'\ Ilatt Prag' I)ofri, ;,itir I (lc acesttel. S,"L nL le,rrintirn xni |ocril (Ljx citat:l ,, lui llzrl I)oun(t(18):
t:\)) tn n Stdt!,i 'l tht \r ) ' l he.ppari ri or of rhes . f.r' i nL r\c c rn' !1i I'i..k {r,n'gh Petals or n \ri.

uudc\ ersul 1 si 2 deseml..,za,, nlai intii, tucruri tolal ciiicrite: .J r.l. Jin multiDr-.i p" ,i r, o rr.. \i prP.upur.-m 'am ,rnrh,t ,- a0i in -o-r-l" r.1-nL'rr..r't,L 1.2.3/ rrrrn'i rcceptorul esle Dus si staiil.asci el insuiir corefer;trtae\preo nlullime dc El reusestlin na'surir in care descoperar 'irld. trisiiuri se;a;iice comune. PcntrLl eripresiile /d.ts Si y'rlals ar puiea fi formulat urniri()rul numitor semantic Scnelal:
t...t!.t.,., ,tt.ttn '\) .| ,: Al r

I r' .r,,.irn-Lrl D"prr'd nrulL,. r. '. p sinr (lc irnasinea 'uri 't" '-ai daci Si cunr r.alirai. x sui,icctullli. despr. st ajunle la co;el.rir)i. 1rr., pfi,,trf altii, I:iSiie 1971; l\arttunen196E,1969).La l.\rc[' Doetiic,aceasta srlralre !! imPunefoartc prol,al,il niai mnlt decii la cele nepoeticcl+lt'utie: Cuaenta r^\l-lui ' '' ' ond lronardde .oref.;intJ Lr irililor tF\tu3le (ddi.i de t-lF-

r 16/trnv4 rE\rur-UI 5r rI..

tr ri LLrrrratrurt r/i rr A!.lire d. re:t 3.3.5.

t
f

rirta denotatiri identice)- Coreferinlapoateli des{.isi c! aiutorul triseturilor semantice.Ea se extinde, de la caz li caz, de la identitateatotali pini la cea pa4iaH, h chiar pin: la o similitudine minimali inhe mu\imit de trisituri. Calitatea coe.enleiunui ter.t va fi apreciati

ca mostre pentru o rnalize semanli(i d tc:it lri, !or:r alegeurm:toarele doui exemple, care accentueaz-i in mod relalia referenliale a-semnului terit: o rdtete .uh deosebit in concordantecu acestea.Dac: e vorba de o coreferinli: nare 5i un text ttiinlific (lingvistic).1Ambele . r+rezinti ! doui variante ale discursului referenliat ( ret rc1tca impliciti, atunci ca trrbuie si Cevjn; clar: partenerului .lisigit /sc ), pr"."p"""'ai" p".t"i corirunic:rii. Aceaste activitate pe care J. L- Kinnea\'t' le denumqte irt /r/ia1iu respccti!' lui un modclal realtilii concret, carereprezintivariabila. stientilic (19'11, cap. 3j.

pragmaticiia unui asrfelde procedeu.


3.3.1. Rczun.r: Constituir.. s.m.ntica 2 t.rtulli

3.3.5.1. Analiza unei r.tete culinare


Sure: M. Piepenstock, Frd,:li]r!.,ir p .5 1 . lin.l.

I
.,1. 16, \riii.hcn 1 lt6:.

Perspectiva serDiotici a scmanticii analizeazi textul ca' rnitate semantic:i refrentiali, adici ufmirc$te ce deno teaz{ (respectiv (l.scmn,azi) cl. Dcnotalul rcprezinti un trapment dintr-un mod.l de rcalitate,care nu este nici 0 \erificabih), nici una doar subiec miiime obicctivr'r(adic:"r tivi (adici arbitrar:r), ci un factor de referint;r comunicaii\, {are premergcoflcc traDsmiterede te:it- ln acest scns,te:'rul se constituie din corcferinla continui (lineart) a p:rlilor sale' intr o idcntiratede lri O astfelde .or.f' rinli se manifesta corcferenfiale situri mai marc sau mai mici intre elementele Cu cit mullimea coDrunaa trisitu.ilor semantice este m3r rnare, cu atit c nrai mare coerenta textului- Teyiul este de limitat de t.ma (in.lusiv de o ierarhiede subteme).Sno.r roreferentilor eslp considcrat: ca derivali din acFastaj teEfl Clt se intinde o temi, atit tine un text. Schimbarea inseamni schimbare de text- Semnul pentru aceasta eslt meil in(erarea idcnt;titii d" referinli. uneori fi o expresie semanrice(de exemplu, tirlu, lormule de tranzitie). t terit constituit conform semanticii te\tului coincide adesea: dar nu intotdeauna. cu unul constituit conform sintactrcr: sau pragmaticii teritului. In orice caz, dimensiunile semioti" ale sintacticii - cum ar fi varianta numiti semanticii rt lalionali si ale pragmaricii - dc pildr, in razul mijloac.l0l de relerinli dependentede situatie joaci un rol insemnar in domeniul semanticii referentiale.

1\a:!aru*Pin?e llar.ons en puroe

Die r{ie ,orjtehend i', Brnillor \\a:scr od.r liilch a<dii.ncn. Iin., 6nien imili\.r pnrie.cn, nit loch e.far heiR.r llilLhod.r sahnc glatrirL.ttr, nur mit Salz odr nrir salzu je na.lL 4\aszn.lnrabschmecketr

, Tertul esre formar drntr-o .ingurt proDo/ili.. ,'r, , in irei sinratmpcJ rf(. \(rl,-, un., umpt r.. r.l .tt.coopune rn acuzativ Si diverse constructii adlerlriate. El mai trebuie (a etiptic, crl.i ii hp.-;r- su"r.rLrt. pr-,.rrn .i 'oosiderat ,orrna flexionari a verb"lor.Da,r s ar l'.r' proLt.'n", orpleiiriiacestor arun(i con5rru, ria urrn:iioar.ar rr.l,ui, elipse, qp Pilda,subsritult: cu Ln \'prb pertormdu' e\pli.ir: .\\ir Ihnen, di,... .Lasrrni i rn ltir" zu nrrrierc '. 'IDpfeNen lu toate acestea, tertul nu este, i prnnul riid. un 'r..\t nortati\',lucru pe care ni-I indic.l elipsal l)n mai ftutt, pcfspctiva praRmitica rimine in urma cilci semanti.c i,r ccnirul 'luntului rixrrral s. alli dp{ner!a arbaca rezulraLDreDcrrred unci -,ulmir. iin,irr Pu.rn. recepior, verbele ;u iaracter reirrcntiat.iirr seirsirl rior indipentru a, iiune. 5, opul 'Ditir Jr.r',,i,t a^ rer,rrn1,' t'ttPudp &stltll,( ".llu:ir. formulit ir ritlu. esto in-lcelaii limD Ieha lntregxlui te\r. D,rpi .,t,ii: cum ..r.,r. irr.a,r.I-i

.+-

l l6/9nrnl-r rE):luru

ir s

culinare Poatt semantid a structurii te\tului, te\tul retetei /: teme a acestei ii-"o"Sa"ttt ca dezvoltare

dat: de un text anterior' de o alti -reteta Acolo exisri este Dremisflesemantice. care fonfere analoncelor Crn rFxrur f.iii-I..p* o;",'t de rastane spcilicitarea lor coreferenintrc dem in intrc t\istenlp dem relatiiloi t\istenrp ;r;; P."i;; fezveluirea fezveluirea relaliiloi ;ii;. P*il;

lI I
I

-----

rt-.naunso.----

I
I

fi"

t"*tur Premers:tor:

-"""*L*-.,

r.Bb';)., eednLl\t llaiioi! etu'ds 7i0 g Ederl<astanien, ehras Sellrie_

;
4"."".t .i"-t*i .",,.', et\as \\'asser da.anlspritzen itolkin'uten n1
schalen l"nd z$ar ist

(ienB.cLore! geben,dann $Iort

bRnne Sclale, sndern .&h das leichte brarrc Fent D r e Ae $ h d l t.n h i si r n 'e ' m i r a Pn r cr r ' I !g "'d Bouiilonwrhcnsmoren r:

:l

Textul despre ,,Castaneinibufiir" il-vom n-urnj, in cele ce urmeaze ,Jextul I", cel dcspre ,,Pireul de'

..TextulII".

textul I.pentru stabilir'Eieliiai Clt de important e-ste , l' ob."rt r p" f iPtu! ci Pro'r sul . ii*iulri lI .p poa ".pfete desenat pe s.uri in reitrl ll prr prrri'rpiul 8/dt"/ci in rextul I. Acesl cuvtnt 'sleexplc;t in amr unr (amplifi r', ireSulrri r"xl l lc\tul rr i' andloricul dpci este d?ltitstl estr Prin aceasti schite, sistenrul derivatiilor tematice al reprezintA asadar un tert secvenlioiral tc\tului I sau in (extul.I ca pe o reprez.nLatln mod clar. Mai trebuie insi ad:ugat ci asemetrea alii acceptiun"- un text. .rr. ingluLPaza rairorturi st.,t.tutal ..roanticp atit dc chre aPar ararEu' p.esoooriti. o.""*r."rnanli, i' (Molilul p'nrrd g?Edlt?rag' ln iexte. posibilein texdu"qri'.. rrf.j "f; elirar"a unor rpd,rndanl" pine unde trr semanlic aspect lul pnr sub ,^n idqr-lc intinde, f; Ill. D;r amb"l" | ]ir' Textui se ri sqblextFale unui;nsx, text cll r"ml iavan.. l,lmul subte){h Casrdte relerenliditatea expliraliilor tematire fieteta &ta se rntn'u 'l^xtLl despre .riteriul lktltt intrcbu;ldti;I .'n" ."-" i.'-"r: doilca "uLLiL: I';;Pt' (tt .ast :e 't'dbutit;; '\ tdPIP (ca tena al textului e: Jrc'Dtn$t, zhemati\ un subiext aleseri intre Caslane ar fi, la rindul siiu, -buJiottiaPdIapk' r or lrecerea pnoluluii fticd si sarelsare 9i ?ard'. In felul accsta,lace iu iemr l,pkh., r"r' iar';i ar h un text parlial al 'Ji"'r'i".i'J intreertui orerarhipdc t.\1. la cel aJ acliunii lnceputul textului s'.r04 asrf,Li ar rczuLrs text "t."'iii. wrc anatorr' elemPnt s.manticii ter'rutui un a t"i,". p,rrmi(ln rl ;tituie alifel. EI.online L"'"i ii ia.,it', : i u o 'orstcttfln Accatlr necesari IoEnati premerg:'toare o inro:t*atie continui. .-" or""oo"* dir} deductii

"l#**-Zrt-

*-: ,,{

".'..-'4,".'\)l-;-"...

i i r

120/Srn$arErirulrjr fr .{\a-zt PE r'r:\r


(lJ rn thc* .ianpr.s \r seetaremes ol RrAcrion. {5) Ttrc o;c .onst iRaportuldintrc tc:itul II ti te\tul I nu 'ste absolutne.I r a Jo r n o ( d l Jr s, L .. N .n r tl a tu An t,u r ,,'.? . u ,- . rormuh problehatic in ceea ce Priv'tle cotetcrntrahtalea"\u h ";.a u I ,olin. .,|t'siors: a lorn lt)ie lan ar u/j te in .on1d tot u*d this eaad .(astdn4e PreParate care aoare in te\tul II la inccput I By. {6) l}e orher coustitn.nt (/an,JeIl,h- aMr) is6lorl4 of anor&r arter._ trel devmnea'i apri sau lapte'' ca mai sus In bul'on, | nhi.h ve .arr Itit. trrb .rpr.sia,, a lotn \ikc:I9vgr-t_2, native, caJc n" sint drte in a.ea-li lorma Prrn textul l l brs. crass, aPaI buuotrur n'.i nu este amintit a.olo: 4pa ..LaDtplc" I l".b"rertc (lit.riic. Re..ptorul se vede pu. in incurcetun I lot stop hcrc ro .\nnrnrc rh. ,a.iors .iher tr'tcs and \nbr!!es ol tiisroi,, Drin ac.sr ,l, fcct .rl raPortirii corcferenliah I el se simte PIGI nruction, \rhich sha\r djiirreni or addirional tarrm.s.. {9) The mcanire, a dezalr el ins $i. O realizaresre$t6 i'ocat s,i dn,ambir:,rcze I oI lhc consr.uciinr is r.u8hlr rhis, th.t \hrte/.. G ranr(d by tn!.spl'statr, nuf,a Nu eronat:. o acliunP bipuirriiDoat, avia ca urmare I rirc r-pr.ssion is an .ctor rha! l.,/.,,r rhr acrt-' .-';d by-iiF?idtc insuftcienr erpli(at; 'i ti refennla Lrl coiclcrini:r rrb eryrcsion. (10) Thc inrn,.diat. "src t\o .onstirlents oi 1he En8tish&tor, apa' laPe bulion' ,/o,,,ls/ d. nurcriF num(lo Dri!c:i. f/rass I &tion e n.t i erchrngeablci \e sr ttrxt the codst.!.tion necesrla' de suLstaniive irisc.:. s,re. z.rhir in testul ll .qstfel I has cofftru.rioi two trririorr, Nhich \fc ruv calL th. posnions o{ dLIu and a.tian. care-el tantila(ivS o specili(aIe ir) formulfl unci rctete, l l l ) G't,.r n En sl ,h \,.'d &.- !g i !j o ", - r J p b '- .^ \.cn - p p ,J,,,h . asrsur( reusitir inireprinderii. O astfel de specificarese ladl Fr a i ',t{h r r ..'n r 1 cn ,r r o l Iu ,i ,^ r ,l rl l r - p o {" 1 r ' \h i r h a l ;;;l c* n textul nuinai ft l.trit h castinele t om.sl ibile ii la bulion in I rppr ar its/!,dt,rr or,.ollccriJc\', its/r,r.ti.n. (li).-qt, foins Nhich lrPal .cl.lall. (i( ci r;min completn(explrcate, c.rnritr-ilrk 'r o l i r l d Si .i n t .r 'i o l r h ,'"Fv.o n . u !/,- - ,r ,t{ l _ h u ..., r h " rdarerl t ci''ds pronumelui nedrfinit sint stai'ilit^cu ai'rt,'rul Eo8risn.uords rnd phrases,.hicn can till rtrr r.lof tositior nr dre actorpur:ri.. , nunqurt*\turui este insuriciFnr ;;i" ;i' ;,; ;.;;l J r!i &lion conrtrtr.tion, connitnre a g.eat fonn{la\s, arc Nc calt ihemjlrqi, d(t(rminal senrrriir' Del.rminarer ilelinitjv: r:oine Dti, $'essions ; siBilet_r', att the English s ords and plt.as phich, .riin scama rcceDtorulur,dar cu accasta aPare li riscul legat.0rl l i Il l ! &ti o n 'o si l i o n o 'l th .a cto ..cti o l ..r * n i cti o n ,c tr.rnspuncri.rr"xlului in a.!iun.. Aptftierea semant|(lrl :o &"a l l o r n r r '- s a 'r l \' ,"i t r h .n I'r 'r , r ..', "\t'F..o culinrr i i.ii"i"l r, ,, r,rivirr la lun.tia prasmatr:r a reletei mar degraor si fie motir' i DruentatL ! ii1'liti". ,lin a.(sr ,Terrul da Fp'ezinr; un p.rdS'af (t2.2, .tinrr una din nc;latill. rek mai cunoiLute opprp alp a,-qtui sc.oi ,\'r-F-or"rFa ! propozitiilor.srF l|n .. t;,.,, a. linS-r-istic F. 3.1.5.2. -{ttrli,'-.lunui fr".gn,lcnldJ text "tj : rarea). ca textitiintiric. race *""""i.0,. itJif*tT?;ii"ilt Su' J L Droomli.l I Lr\luad p t8't 185 L't ttd 1967 {p'im ed'tie l9i+l

jL:'.';. fl :'j.TIJ:j"":.';'j"i.: il"i::lf ,:; i"^]::"lifr:ffi #,*ia

t 2.. I U T h c I 'r e l o l '. , s O ! ' r d \ i n J t h t a - 'r o t a r n B u '8 ea p p P d !'n l : r f o l m o o l l a r 'o n p h o 'e l 'c d o du ' I r ( l o , r , . ( P h r r ' J J r J D g e d l \ 'J s 'm sd' ."r.i.ti.-, ar.l orde. (r) -{n-v meaningltl, :crFent set oI ..r-', acto EngrGh 1lI For instarce' \3) ta\ems ir . rtn,a.rtt @nlnttiob action constr&tion aPp.ars ir phraseslike tise:

dceasla insemnir.l, r''a,ix'.1r. ,nrr i rr-rc-{ .. quprl ' punc ?rin relcranti idturof cclortattof rfla!ii semioiice. \cedsid s" !nh, pr;nrr" alr"l". ir, f.t rrt ,. i fri, . do-r;rii Pqsoana a lr, ("in5 rtr -. 1,l|r,,l Jorr,r:u.rJ ,..,t "'.are cuprin,lep. auror ;i p.rAppror ir .edt, m;"ur.Lnr *rEnaleazi.onspn5.rt Jinrr" "i Obi",r J,..!i, rtt xt r-i ruluiesre timba, mai .\"(t: .,. v rr-. is-. m"t"r ii. .rc",.1., 'rcscriere w bazcazi p un .mu.r4 Ji {...tir.:rr,r p- , d,.. il triboreaz: aurorul rrrrulu: ,o;nut J^ ,rirnr. i. .nio.,nfi,.U,

telerPn!;n 4dnup

,/:scorr."ihinn.r,r.. rqlr:r'r. urm.).

-t

lJ122l5rtNT r!)irl-L!r sI i!( rlxruAllT-\T!f, tr Srll:i-tr rEr rrLI/l2J

lor mi a,e. irr c;ul cirtii lui Bloomti"ld urm:toarea desDrelimbi. Daci se renunti insi la acest model atunri du(!iiior i entfotul textului rimire fire obiect, ln adet:ratul sensal idealizata cuviatului. lnfite de a umid in continuareaceasti idee, si ne ^BcD m o d u L 'i o i Duntlr lntrcbarca care e delimitarea Si coerenll- acestd ierd & text. Detinito'ie pentru acefti facto'iestc d'n pelioeitiui ienanticii textului, unitatea referin!ei tematic? Dac: anilzem sub acest aspect fragmenlul de texl prezm tat, atunci constat;m urmSt;arele: ln primul Jliniat at pan Fralultri, ltr propozilia {2). se formuleazi tcma s]'rrd'ni se ditid' in Palru subtenr deviaDte.C;form cD (l), ace&sia sele'lidt I (tatenzs ) aduldliot;, lho etic flodilicnlio enSk prczintc (3) r'inJapoi se inazr. I?.l"po;ti^ 'onstrrrc!iade' aa6r-action ca dom*nli deosebil d- utilizare 1 "easa teEei si a subtemelor. in acest scop P"i"g ti. g'P91'!' un corDus de analiz: format drn 5 propozrlu frna arct' indndJ Drntul aliniat al \ 12.2. cel de-al doilca aliniat lB' i"-a aJ"' 4."; trtt.$P, sete.lionl4l si o ?r 11) care sin exDiicate, sub aspectul ulilizarii lor ti) mri inlii scpalr

o * ^* 4

..-:."

t -_

--

svnocric

.;"n,,.rio":-

-{

pho"aic

*.o,'",,i.

-*

doiqi trei.A'easir "jlit;;;ii;Ji. ii"ii'a"."'**-r""tit"rea inuntului''xtualnu urm;-"ttc \I I' nicidecum opr uaneat A. Fasr : conslr t r dr ^ r at ar nr ca d'-r.drePrurru rti'e r-n. ie'drbiei i,'o,"le il'i;;"|;iil
{ur' {() I' arrnrare iivi'nrnile carte (Al.adpirol(B) pala8ralF lde'Fa intimpl: dat .'c*t iucru se a*l i" 'ln c,rdrul' "i.rnti"tparagrafului 122 ' :rral.t' '<rts "trrclul' I,r) I' on' riDul-: l Lindr' opozilii prirr ades"a {ormarli _' r 'ta J afarli lr tlRtittprt - tbt'the oli" to,ts! tt r'

hiperiema ts C- D r' 'perr iv cl r: r de t m^ A reDrezintir cst"id"r sch'm:

l;,ii;il

cu /ris .oncluziv inchei'Ica dis'uurii trlt ..-nai"ta c'lodalt in'{ 12.3. urm. se efectue^zi aPoi dezsoltarFJ de'crifR O nnd{i"tliol subL;e nodutation |i fho,tct,' c' la concluzia' deci aiunge semantici a textului din \ 122 acest paratraf descompuneo tema in 4 subteme.(PnmL :' aliniat) 5i ci mai apoi dezvolli ilintr( J' estPa doua eltensionale aq)etul c@Iponentelor lor (l 'D.a, pt"i acum, am aprcfundat ierarhia tematici inr'Psii carli nP dez\:ilur" cr st't'd'i; 'Ja o.i"ir. ".,ipru r2: SJ'/1 doar o" temi pattiali a raPirolulrri iit iii ld'grr' "rt, a tr'mei Srrlar Ia.indul siu, este o temi Parlial'i

(7\ ts)l lPoi laorarti l{e)-(ral icl-toi, otdet: l0r

, r . ? r " ! 'it"r l t a . i ' , i ' , ' ; . u a r i n u ' l ' i 3 : x r c o ' i ' d " ' I ' r l : pi"r.lli;"i-rzr . {mb.l" rsPrctPsinr tafacr'risticep^ntru l "' i;"fi1;;r;; o.em.rntica'lilntrii''prcisi ln ca'rud r''port unur oLlin'r'd s' urmdrcsrr rinirieilerminotoei, d; i;,, i,'';;' ;;i;.", ."a,.ur rins(i'Lk ,r obi"tur ' "noiar' pdr lc

t"i*'ii"- '*ri,t" :i"ii.,rari .t' -'e<r' rod '1" delimirar" so"" li.i'i',jt r:,in(ilic,FrP JLir o s"rndnri"ilrF"iii.r',; a componentelot,lui' *i'o. r"la!ionala '"'ti"ri'.ri ""1 lo.ul lor rrt'' o'srin Polisemia ,:ni ncdorir.: si ,inonimia fclosite Ea cste linsvisiice sem!rFlcr 't"."tri"-;"1..-i"i cx .*.... ca in cazullutBlopmficld rcPctarca liite 1'ritf'rc, :'.*n"' -"'""i"-a, iali,r' ,i"rul , dee\cmplu, "'lstittte1l! i't r" Pe de alt: iarte. anaforicclclsTJ'i'(2)' cartea acesta. iit'rur rua:rii. in ietur ;i;;;;il;" "i'r"s,,' "ii. ro"p'rorii il',",-iq\. (b),ii '" oatt\ t1\' il *, iit.',ti desubten' ,1," ",n,, t 'rrsa e:'prli'nr ilfoo-ii"fa ." ..-p"." dintr-otemi ti o ierarhie i sJmanrr' r),in""..."i.i"j, ; , or"nta "r'rr 4P doi... l-iec".. subter;:r. la rindul ci, poatel l mo rr ;;-;;t"l intr nropirrridnate i anum" r"iil ''{f'lr''r' ".r, iema supraordonau A{easta ar' elt.nsiul' o roir" brsi '4c 'l P'oJrrci ;..i;;,1;; '..ipr,i*f nl pl"t. g;.r ni.io 5tnt'o" tti extensiunea
mai mare, tema deri\ati -tti

c". . f "ii" , f ; f 'oi": ni* a ser naelor - r F\ I Udl' pp dF dlr : i \ r per ez: i ( a de. : m nat el" ai pst o, a : r ar r int r - o r Pldr r Ps'. r r nsa

iI ir!\Tr l l r/srri _T^ r!\r| Lur rr ^N I I aUt a" pott" s5 le subslmeze pe

rExrullr/ l2-t liox'

.i

Pe de alte farte, el depinde totu$i de datele subiecti{ ffi;#i"';;;*-" dezv:luie multitudinea cbmPlet: a -.rr". ale pratroaticii; U presuprineun moaet ae referinti de 4 ).i..t.i,j, Daci rranspun.m aceast: ronrlu/i' d'uprd sFmro 'tr empiric. Asta insemni .e toJle constdtirile le8arede obici dnutui ,,te-\r" ti asupra tliintei Iuj, "ubchqc'plrna on'qdt:r'l urm;'roar'la tul ,,limbe" trebuics(fi.ute pe o baz; de ferilicarFfa.tidl _stiinta la ajungem atunci rexrului , O asrfelde lundamenlaro o di (orpusulde propozitiidin (l; .iilnti teriL,tuiin senscompletesle posib i doai c/ S rrntr o In propoziliile inducrir, ;n13sa16x1e' a textulDi, int"l"8ind prrn rnrFgrarP {{) pini in (la) au lo( Scneraliziri qemro/e une' \.d.rp" in cu un tlad cresdnd de absrractirarF9i cu .ombrnatii ror o.r sinteiizaj-e semiori.c dimensiunilor a complexe.Dactr ipoteza [(l)-(J)l 9' .orpusul analizei r! 46sp1s1a a te\tului. Abia o triinli inl.$dtoarP a t'\rrrrur .omProiir dovedescinsuficiente, atunci statutul referential sau ext$ cste-in stare se Iundamentezeo noliune semrorrcr sionalilatea enunluiuitextual esreegali.u zero.Constarb desDre dcnoliunearputpa.;sepflzrnrPiqrrrr' te\t. O astfet aceasta,noi lngine producem un enunt me tascm antjc. Daci lrarianteduDi D ressler I 970:66): textul pa4ial citat aici din Bloomfield ocup.i o pozirie refti T : 4,b+.i+ sl+ si+ ... s.+ tl+ ,rrD, (obiectul analna sintarti.ii a .onstrucF renlial-semantiri sclor-action), atDnci textul, care a fost conceput aici desf, unde T:tert, -db: non-retbal b(h4'riat(rt,. \: vrtc'rrc textulpartialal lui Bloomfield, este metareferintial: enunlr .ri t: dei'is. it\ aceaste formula. ,,rb repfeTinti asPc,ctrrr teritualdespre un enunt texiuat,al cirui obiecteste,lai^ndt pmgmatic, sl +stpecelsintacticsjdPccll\emantn-rrrn :iu, un cnunl textual (sinlarlic). isra nu se soune nimic dF"pr. !r"o domirrdr".r \r'un rr

'clelalre -d""i -mtri comunicatili.ln acest sens. textuldar esre indepcndent " un loc o"r..um,priorilllt tl f"-.i,.a'. ii"s-'ri.ii l,l-l1f-",'. rom_unicare.si prin acrasta, c: abiasem'ord invarianr.. a fi consratarea lioti ins;'paie lo]lT':r]

posrBrlrra' 3..,. ALE uNEr r rExruLU, s.rNrE


,,!NIEGRAToARE"

' :i*r""l:o:'J': :;:t*,".i;:1;:1:'1;ilT.li:i"'':iii.1-':,';


,,iematto-sintaciic . dir ncnsiuni t dr ppr . a a. p. r sli m . r oo{ t ir ^

s. m iot i. e. ,n(i;;;ii;;;;i 'r ei p,.e;ii,; p".,., o a.rhl d" irrrr"nrrndnr", rnotiv DentrucaiF multp lucruri apar.arn l.ruitc ir nppoin reore[i.; B.n"rol;: ea nc o[Fr,i aii. i" o. o-;ri" "ite, "i ; problen" lpa," ,l' *"ri'i.# .]".;i,ii',*i ;";" ""'*,,;' ln felul acesta au putut fi articulate socialii r uDui tc\t. Pe de alt:r parte, nu existi o se antiL ,!usrb!lcu alte metode '" oarccarc tl'rrtatc dilcrse asPecte teitologice In altl autorlomii ci ac.'astij djmensiune semiotica este l.sote r d 'azuri, teniati\ele linsvisticii icitului s au dovcdit i{sulinorma sociocomunicativi a mo.lelului a.'i.,riiil'11'!l

r.i l eL In ormensrun e semrorrcc al c s' nl act' .' r. praS -ncrjl.

rrcz.ntrrea depina acum d aiezar re\,ur *]*"W:'1":,tjJi,t:^:r,T;',lti,l,i'1";'":;::i l':Ji;i ei rerruar

,e,cFt:rii se modill ;i,somanticii.S-a aretat cum..obiectul ooalJ cu pcrsp.crrva oc stucru alersJ. u 3srr.l oP reourr: a bazei teorieileytului a s.os in e|idFnli capacirilil" lt,f mitcle cunoaslFrii direrselor s"mioze alc ti'rrului. Aslld

rF"Fm"; ;-"*',.rtl.',' ,."', 'dil '"-n'izirir ;;'i'*'#;:l*i;l'l;::ii"i:;'ll1"l'' ;1;"11'" lL,'."";'-:';1,:'


areinr.ntui i a" *rn"ilTiii' resurire sjntactice
rrrm:. eri'ri o pragmatici. ,arp, cu toari-compl.\irrr srrurlurii proprii. nu-porl. rcrrunlala si 'ini,ra 'em.'ni nc(Fsitiii fundanentaie semnului.ln iatJ accatei a l,rud dimFn.iunilorr mioln. dparc .r inutili, inrr"bdr,.r

i!1;-ai: cientdeaaecvateobie;tulDi.\toiivul.ll.p'5T.81i.9:,I:l9i
rrngtrs'n Sradul Yidi.ar aI elaborirrt'tPorrer de Bcnerrlizare t rice, gramatr {ormutatiin ..reeulileulcia sau a mqi mttJror alete\tului. g.neratiiar" carF atingp num5i pini la un :nu-

+^

+*

126lSnDsIArExrtM

5I ANAUZ{DE rExr

rEirurl.IT,\rti

sI srrrNT! rDrilur-LJr/127

, .+IHi

1
It ir..:fl!l I

"-^'ij"-"#ii"g'i"ti."-p.i Kcnerata nledeaze Denrru o aslfFl de pro.eduri rF,o l9?2). G. \fien;ld ttsTti vorbp)te pragmarrcde .texrp plurirrP dial" {,,piurimediale Te\rp:) 5i atra8. atpnti3 asupra''rP\ar{ei ,,prelucrrrii textului" ( Tcxrlcrerbeiiung ) intel'. Pr;mul ttuet d/ si,r/":a. corelarea diterselor dimen.iuni 1 iiod priri aceasta, prinrrF altele, transPunerFa lPrtFlor complexea terih 0r' semioticeln scopulobfinerii unei semioze de un'anumit tip di semnein tert" d" alt tip de semn'' de exem?lu: Pcntruo astlel de proceduri este absolul necesar: indpP!', nirea sintactica lingfistici (soc'olo8i.r. psihologicS) ;i/sau intii:sil nLr'liiste nelJmuritiasupla a trei cerinte:-mai semantica lin$ istici (so,iologi.e, psiholo8ic:) $i/"a$ fonstitutiei semiotire a rFspecti!.lor .,mn. .c 6en"rF"/i praSmatica linsristici (sociologic.r,psiholosici) n\td; ;Doi: sf, existe claritate asupra Etatutului ,,tc\tuali ln diverse relafii de dominare (cf. 3). tr'rlii"produse Drin aceste semne; si in cele din r'rfmii: s:-i ii" .l*la"t" condiliile unor Posibile comutiri ale clascbr Al, doilea ,rixel ,tl shte:ei: corelareadiverselor metoder': de sernne. Toate a;este Duncte ar irebui integrate intr-un scopul oblinerii unei metodizari complexe a te:ttuhi al treilea nivel de s'nte;;al atiintei tertului, unde sl fie rcllectati coocurntatc\telor 9i subtexitlor verbale ti non-' : a) in cadrul unei singurc dinrensiunisemiorice. lingvisli.i ;i de exemplu:prasnratica \.erbale. I pragmatica sociologice i

mit Dunct individualitatea concreti a textului. La Iindul siu. icest lapt :e explici si prin eceeac: instrumentariul d! tirievisticii texti ii abia daci permite interprcta' anatir: rea unor"ttextd mai extinse (de exemplu, romane), cel mult doai daci o face cu preh{ reDLrnt:rii la sarcinile unui sisteE cateporial lhsvistic pr6priu-zis. Acest lucru, din nou est detdminat di faptil ci mai ales domeniul pra8maticir trebuie sl lini conl de un complex de lactori atit dq variat, lngvisticii esie (u mult depititi ln acesr i".it..-pi*f" proct se dezviiuie tsfer: de intreb:ri, carc Presupunefolo lirea unor noi metode (de exemplu, so(iologire. Psihologicej Ne Dutem imasina, de pild:, o .orelare lnlre linsistid I socidlogie ln dimensiuneasenriotics a Pragmaticii, ceeae am puiea numi atunci ,,sociolin$isticn pragmatici" (,,Pta& matilche Soziolinsuistik'). Posibil ar fi insi ii s5 leg:m te tre ele nu numai-doud metode, ci fi dou:i dimensiuni semio tice: un exempluar fi lrxareasinlacti.ii lingtisticecu pras matica osihol6pici in luirarea lui E. A. Armstrons S,[dk' sfparc's' Inagi;r!nt! (Lin.oln. r96J| 19461),undi rnodnl cbnexiunilor lin$'istice este prezentat ca e\presie a psiho terezei procesului creator la Shakcspcare. Din observatii ca cele de mai sus tragem concluziao ietula de proceduri a nnei $tiinle a textul i ,,integratoare are, ln principiu, doui ni\ele de sintcr;r:

b) ln cadrul mai multor dimensiuni semlojice, 'de e\emPlu: semantica lint\'tsttci t Presmattca PsnoloSlfa N avem intentia s: e\erstun aicj dilerite posibilil;li de .ombinare DeDrimul sau a.ldoileanivel d' stntezt a'steloarle posibiliteti 'Sarcina unei Leo'ii o.u"uit ri.*ii.," numeroasb combin"tii este-de a \erifi'd aceste I tatLului..intesratoare' sub alDectul .6nditiilor constiruirii lor' Prin a'east' ' dr aduce 6 contributie la fundamentarea$tiinlific: a int"rpre. Tnt'rprPtiereD -Hermand' t;rii sinteti(e" i,,syntherisches I tg6s). a rcYrului, numil-o am fondata astfel Stiinla rtiinta .a doneniu al Fi in prin'iPiu. toal" peniru & ea coDsider; tertele.Conditia minima pentru text estF medrul DmDr' Iie ea scrisasiu vorbiti. o limitarc la Idrma s(tisi asd 'um o DroDune P. Ricour {lS7O:lt l8l): .\PPclonstPxle ioui di!.o(k fi-\6 oar I dcririrre nu mri poar' ii azi ar'"pt'Jf: (.f.,Drinhe aitii, fries, C. C. lcbr' H4r$ g lq68 a ls-l Sitta: 1973). d intrebar. cc s" leaS' d. aceasii 'on.talareii care'a Iost pusi de mai multe ori pine acum estedaci .
i

i ,:, ., I ii roo'" L text". Simiotica

--E

lr a
r26ltru}{I rEir, L(r fl r!$ue{ DErExr
3.4.r. ldriza d. r.n: nolt vdst@i.1. r.rbari,rr. @.i Doe6M r(ftt

I |
| |

lExru Lrr'lrEA5r srrr)ira iexruI-Lrur2o


1m.1., .a rciau inrdE.tia cunoscuti. DitDpot.i4, T2 .stc lormat nrai .lcr db proouEe, cdc turocric* irJo,tu!ia dr'aresrualri rexrul nr r'i.

s's: p.rer

"y ''as.,ri*. r-ndra p. 191ftr.d. sed. il c. Hobrtirz: 1971, srdla,I so'dis'tios Dosldorr' 197tl - 'P'uttli"4

itr B. Bermrein. ct..,,_:yr:.

*,^l

"

ou,'f'!.*,,)f)1i1.,j,"1,,,.,, _*."

.ttslid: Ni5ie copn lritu{ o *ne de,| im$ni,.re 'epRziin.l $ite de evcnim.nte. Ei sl.t p!5i si tianspu! po.,6r6 ir cr"t t , r.i- [ ioagin. rer.rintn nist b:i.fi, car. iei forbal; in ea a" 0."., . I " tbod{ Prh lrcastra nn.i ce; c de r tftja eta o Ltui, cd. * -ia, biE I af&Speferastragitrnbirb.t,cdef&euSstdeae"npr.;i"e"Af a Patra imAine, copiii o ttdg I Doi copii, .{ li B, .oncp licare alts poieste pe m'ginea acrc I imAini.lat{ (rl riT2): celc dount,r. I arl,/ Th.e boys are playitrg lootball and one boy &iclr! rhe b,ll aod x [ gds thrclth t[c ryirdov the ball brcaks rhe \riados- and rhe boys are ld].[ ing at it and a mau cohcs otrt ard stours ar rhem bRause rhet ?e brordl th. window so th.r- .un a$ay and rhen ihar ladr tdoLs out ot her n nrdd J 5rd shc tlls thr iro-\'soll. /r2,/ Thcyr. phrnra lootbnll a!.1 h.Lictsitand it soes throngh rhdr, it brclLs lbe Nrndo\elnd t b.r.'r. t6lrog dr rr atrd he concs r,d +d3 | "!t * th.n t!.c.tr* rh.r've brorr.n \o rhev n,rr!, i-r,r,.,.h" tooxJ 'r 'trn I ot r t an d s h e r e l s i h o n o t r '

r,a4."a*." a" rz roo ai, *L a.1u"a"*" ai "rr""p;.;"*rl "*'16." r.ti-p-p*I r*'l"rrrpot"iii"!hssireralotrr.rr;ituatio.,r

*, ars mijroace .e .erdinri

lra..31h@tr!. alabil. B.rn"tein (1975 19J)-rlacrprteazlrmitalorii lorTl ti T2 astlel: "rh. tirst clild takes rery lilrl idr erant.dr. wh.r@s thcftondcbild rales. grat dl for granred. Thus ldr rhe li.!i cbitd rhc ilt@.@4. coDtrt id \$ich his meaninasYerc reqtri.ed.to bc nade splicrt, wters tne tast Jor tbe*ond chitd sas not seenas a tas! whioh RlusEd $ct erpli..tion ol oeaning".rd c ) itt d64i vmdtti.ii: T I si T2 siit mostre pentrn ,,p.ehcrarea d.tafi: t6n+unereJ unei suite de *mne,izualc intFo 3!iri vertrali. t'PDri de *mbe po*da aceleariobiecte de referinle giar li rentant ^nbrte d@bPdl@ ftzoltatele ticari denotatii, Dar acdsr3 !u lacc obiechl dhliei nGstre. El trebuie sr lie doar o comparafie dlnperspecti;a se atr, od'tqrului lntre TlriT2 Aici*obserTica'Ilarosrructlridenotari/i ui lpliciti, in iinp cc T2 necesirno drt.rmin.,e cr aiutohr srrncrurii rugr'ilor date situati?pfagmari.e . _Plni aici ajun8e semio/a sinra.ticii. $i spmdn. ttci u o l a ti a l p xtu l u i . l n m i su r a i n c;r "- e a .ste v;h b i l ;.

,q

_ 4r x t r r r r 4 princllal inrnuitc larararir (tscplir : o lipob\.i ..u7:t5j. 'r l t, Ir . f , t ' n..Iten s e'.d: Fatmatici ditrrA prin &eea ct Tl rstc,,co,ic". T2,.eti.. A(easrair.tsf,md i,,T: semanticF-- sirticticl i rro rro l i i l . no, spnn' rd.e. JF p" ,, aprrari /e. ,.rnpr.F r' r' . , vDr e. r ir ?rTr ebur e st abilir , - r "ldt i( er ilr ; inr r d r lcocn-i nt ' reuu. d i d l " J . a,ri .ol cnehorr' n' s,!' ri ur' z.n {,.\.epl ' c ra, p,i .rJJpd,,,i rrj ; 'nlaJat i de sit uxt ie, r Falizlr ea denot ar ir a. si ( or e[ l{Fnliali: th2 unnou I prcntmete.t f . in r/id, ta.rr). abia riJn, apr, r@, '"'ta lui Tl 9i T2. 'non.r'ar',

;L . , oe pornrre merodrc unrtar. alun(j, penrrucomparatia te\teld ,rsPrctivilor Droducatoridp tp\i. pc I'aza fi(c;irei dirnpnsrunis"nrioricc,rezutr.i mai intir 4 dorc si[ir:a: sinra.riL.r jnrninu,J urmatoarele constati'rri izolatc: ,,,obixtwe: Trebuie stabilit ce relatie exilt: inire ,,densi_ sglantici a)i,.tto,rzn;,nsnttn.!11,:rrsir.2si,rrormai(.n'irrts,,,,,r-p",i: ,,i.i.:"rT1.:tenarilor,pronominale;i cladtatea:

I u spmioz: sinreti(: a texrutui unp:lc dirnFn.i|lnite d$Ddrdrc (am in felul Pe baza comprrniieiintre rrle dou.i te\r. \om inrercl urmitor: i ' s, evidentiem unleaipe.te pocibilc ale unei ttiinte a tejrrulri! Prit asinteld: senantica prarmatic:-L.i ,,tnte8ratoare . Sprr oricntarc. \'orn folosi nirctple de sinter; Obiectiu: -trcbuie stabiJir ritatie , { .r.. i'l ," ,. schilate mai sus. .",ea ". "ri. ae"oi.ti.r Ji,i ir ,".p*tii-ii ii.io,.itii ."-,,

Niucldde si,x?:,i./: Daci lulm lingvistica dreptpunrrnrcati\.e (.,potenliajut il.."ri;

" ..Ilf"k;ii;;:;;;i;;I;;

_-5

1..

}. \

_:.

130/ir,,,qir'rru!usl!
\

'N--t-r

# "t h \\
,?V !,

tt

*s.'':ilil *:lif ""J.:;li;'J',:'fr ".J.Tl',i'#tli"'J"ff *-:.TirH ll ft-XHli ; #:ilJrffi i" :H'# Ii-J:'J,'f I o. ' :lfi'l,i:5:,i'ii''i'iiil:1i:i;l::";;iff' I ,.ru*.$,rrrEMruRA"

It- PE^-1.-ITIIS*j?T:Y}Ur LITERATURII LA


$TIINTA

t'!r

-t

S-: S N,* $ tr
-.\

.*N
-Rkv

f RS

li;.,;f iri]'",, j:i,"',t,n,li:'ffi:i",iT;ji:,'liilj:i,[ ,,,;yi1'llJ,i.,iilii"r;1.;",LjirLt :r;,mfr I ",""",i:f;,:, fJ:id'illll'i..*l';i,i"frl{:'!!n'lll:iii{il:*il :n:;*l;;J':.::n"".;. '.ff;i[':::'il1'l'i:"JiHll:;:i1 i':d'',i i ; [;";il lt ::]":iillilr:f*|*'.:*rn lfll,lil,lli ,l,,Tjl;.1:,.',';;; l ilffi ,J"j::,""i,'i$i".i

e'd2:{:i :'1,:'1"-,'..:i:":*i:,,',''ffitI o"..,.*,"u,,",".te\teroresteobiectulstiintei,"* Niwtutdesit

ruriiri:rilltl :qfi:lfHil;;1inhi* i*':t ifl:'.'i ff {H'ilr.,:'*;5jl.Tit{ I ';:T:.;""-ii:ii,Jr:rir;slll '.:.:itil,,:ui:,i.',1;1fr: ,il,:',utii;:;tiillT"fi::l' llt;*r,;;,:,rml


;'fi'rir::liii;i:j:*l ii"i:il;lit;:iillll;iiJ:ii *lll;,:li:,:1,*"1,1;l;, ll,:"illl,,:l :'il'.';l; ;;'';iil l,.r if:ii lLll;r lr;rrlrr;r:'nnl":l*i,i ij:"qil';fi'fi*iilin{'rl'.::i:*lrll?illfll

SN vi\
F.

{.t !
\:

r,,i::;t,",,'i*ilr ,,rir j**ir{l r,;lr'.,.r #iii"ruAi',".,Tuilii+:*,:*, ,tr;:,r.#: ij:r{r.i:i ,lriitrr, l*:*.*j;*silih::iui,"';ixl$'a.niTiiliil trtr'.'r{*il:rri:;iiri:i1;:rir o'st'ri'c varirnri'rco*bitr'L"mn' 'iiium' iiT,lli"ii;#*i."l'jilill,""!iil"tii:'i'"';i*'"'llin*l ll-d:' : g i"* illi:,1;;:iil'?xi:*"*n;it,*,;li1*ri*l $mii;m'";ijii;i:;ii: n'*n!ri r#.i1ilfli{***i:q'i#irr !1r, tr*iili:ri*'fl'$,rtrr*;*xif*4;J firI pl;ftr:;;l:,,;:r;"ii,".1:!:5,,,1'"_ tr;li'pffi 'i,,-',o T#i:::l:",11."1.,Ti:i::.1:iii;*;ij:;p:::,.*ill,li " ii#fi'r;;i*lHl*:[j:**r*'::."*1itfri [i]""',",HrlJil::1iri'j:.f I,1i'#:ilri:i,i;

,"::l:r;llqri ,';'#;';*r$xi,r;l'.lf:l':r;:;':!.':T:'j il':'",fJd:**-*rl*lit

\,I)
I -t

x*+***$g**nw$**$+

.\ (. \

(\