You are on page 1of 3

Kod nas se moras naruciti kod doktora i za ocitanje nalaza Da bi mogli vidjeti linkove u ovom forumu Va post count

mora biti 2 ili vei. Trenutno imate 0 postova. Nadjoh na netu labaratorijske analize krvi pa reko da podjelim s vama jer masa nas je takvih, nestrpljivih i koji smo se zapitali sta je sta!!!!!! Da bi mogli vidjeti linkove u ovom forumu Va post count mora biti 2 ili vei. Trenutno imate 0 postova. (preuzeto: spec. med biohemije Dragana Vu i! " na elnica #lu$be laboratorijske dijagnostike mr ph %elena &vijetinovi! " Dom zdravlja 'dr (ilutin )vkovi!', *alilla+

PRAVILA *rilikom davanja urina i krvi na analizu, potrebno je po,tovati odre-ena pravila. Urin " *rvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri emu je neophodna odgovaroju!a higijena pacijenta. Krv " *rilikom davanja krvi na analizu ne treba uzimati hranu ./ sati pre va-enja krvi, a mo$e da se pije voda i ajevi bez ,e!era. 0jutro, pre vo-enja krvi ne sme se ni,ta jesti, piti, pu,iti i uzimati lekovi. KRV - HEMATOLOKI PARAMETRI Hemoglobin - normalno: 110-16 g!l 1 #ni$ene vrednosti su naj e,!e znak anemije. 1 *ovi,ene vrednosti mogu biti i kod zdravih ljudi. Eri"ro#i"i $#rvena %rvna &rn#a' - normalno: ()*- )* +E1,!1 1 #ni$ene vrednosti su naj e,!e znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. 1 *ovi,ene vrednosti mogu biti i kod zdravih ljudi. Le-%o#i"i $bela %rvna &rn#a' - normalno: O.ra/li-()*-100 1e#a- -1(+E2!l 1 2ezultat ni$i od grani ne vrednosti naj e,!e je znak virusne in3ekcije, a vi,i bakterijske. Trombo#i"i $%rvne 3lo4i#e &a.-5ene &a &gr-6avan7e %rvi' - normalno: 1 0-800 +E2!l 1 *ove!an broj trombocita mo$e da dovede do stvaranja krvnog ugru,ka u kardiovaskularnom sistemu. 1 #ni$eni su kod hemioterapija, malignih oboljenja, hepatitisa &... 9e.imen"a#i7a eri"ro#i"a -normalna:,-1, mm!: mm!,: 4o je nespeci3i an parametar. 1 *ove!an je kod akutnih i hroni nih oboljenja, maligniteta, velikog broja bolesti, raznih upala... 1 #ni$ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. KRV - ;IOHEMI<9KI PARAMETRI I&gle. /er-ma - normalan: bi/"ar i /ve"lo5-" 1 (o$e biti slabolipemi an (slabozamu!en+, lipemi an (zamu!en+ i mle no lipemi5 an (jako zamu!en+, ,to ukazuje na pove!anu masno!u u krvi. 6esto do ovakvih rezultata dolazi jer se pacijent ne pridr$ava pravila da ./ sati pre davanja krvi ne uzima hranu. #erum mo$e biti i crven zbog hemolize i ikteri an usled pove!anih vrednosti bilirubina. =l-%o&a - normalno: () -6)1 mmol!l

1 *ovi,ene vrednosti se javljaju kod dijabeti ara, a sni$ene kod hipoglikemije razli itih uzroka. 9"an7e b-brega Urea - normalno 1)>-*)( mmol!l Krea"inin - normalno: m-6%ar#i 6,-1060 5ene 88-*0 -mol!l 1 *ovi,ene vrednosti se javljaju kod bubre$nih oboljenja. *ove!ana urea, a normalan kreatinin mo$e da bude i rezultat ishrane bogate proteinima. *ovi,ene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica ve!e 3izi ke aktivnosti ili uzimanja steroida. 1 #manjene vrednosti se javljaju kod trudnica i $ena uop,te. Ele?#"roli"i @a"ri7-m - normalan: 1(2-1 8 mmol!l 1 #ni$ene vrednosti kod bubre$nih bolesnika Kali7-m - normalan: ()*- )( mmol!l 1 *ovii,ene vrednosti kod bubre$nih bolesnika 9"an7e &globova Mo%raAna %i/elina - normalna: m-6%ar#i ,00-8,00 5ene 180-(80 -mol!L 1 *ovi,ene vrednosti se javljaju kod gihta (talo$enja kristala mokra!ne kiseline u zglobovima+. 1 #ni$ena koncentracija nema dijagnosti ki zna aj. Ma/noAe - %rvi Hole/"erol Pre3or-4en B ),0 Vi/o% C 6), mmol!l H1L :ole/"erol $.obar' Pre3or-4en C 1) 80 @i&a% B 1)0 mmol!l 1 Dijagnosti ki zna aj imaju sni$ene vrednosti 7D8 holesterola. 0 tom slu aju postoji pove!an rizik nastanka kardiovaskularnih oboljenja. 9to su vi,e vrednosti 7D8 holesterola, to je bolje, jer ovaj holesterol ' isti' krvne sudove. L1L :ole/"erol $lo6' Pre3or-4en B ,)60 Vi/o% C 8)1 mmol!l 1 *ovi,ene vrednosti obi no su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. 4ada se pove!ava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti, pre svih ateroskleroze. Trigli#eri.i Pre3or-4en B 1)>0 Vi/o% C ,)( mmol!l 1 *ovi,ene vrednosti naj e,!e su znak nepo,tovanja pravila da se ne uzima hrana ./ sati pre va-enja krvi. 1 #ni$ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. 9"an7e 7e"re ALT - normalna: *-81 I<!I 1 *ovi,ene vrednosti ukazuju na akutno o,te!enje jetre, naj e,!e izazvano terapijom antibioticima, unosom gaziranih pi!a, sokova... A9T - normalna: >-(* I<!I 1 *ovi,ene vrednosti ukazuju na zna ajno o,te!enje jetre ili neka druga oboljenja (na primer neka mi,i!na oboljenja+ =ama =T - normalna: M-6%ar#i *-800 Dene -( I<!I 1 *ovi,ene vrednosti se naj e,!e javljaju kod alkoholi ara i znak su oste!enja jetre. ;ilir-bin -%-3ni -@ormalan:1)1-1*)* -mol!l 1 *ovi,ene vrednosti se javljaju kod o,te!enja jetre i opstrukcije $u nih puteva. 1 #ni$ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj.

Ko/"i Al%alna ?o/?a"a&a -normalna: O.ra/li 0-,>00 1e#a .o *10 I<!I %edan od oblika alkalne 3os3ataze u estvuje u izgradnji kostiju. 1 *ovi,ene vrednosti mogu da ukazuju na pove!anu razgradnju kostiju i na mogu!i razvoj osteoporoze. Kod dece u razvoju vrednost ovog parametra je povi,ena. Pan%rea/ 9-al?a amila&a -normalna: ,*-100 I<!I U-al?a amila&a - normalna: - 0-8 0 I<!I 1 *ovi,en nivo ukazuje na poreme!aj u 3unkciji pankreasa. Ko6"ana /r5 =vo5Ee - normalno: m-6%ar#i 10)6-,*)(0 5ene 6)6-,6)0 -mol!l :ajedno sa hemoglobinom, eritrocitima i parametrima koji odre-uju mor3ologiju eritrocita ((&V, (&7 i (&7&+ pru$a uvid u stanje ko,tane sr$i. ;dre-ivanje samo gvo$-a nema nikavog zna aja za postavljanje dijagnoze anemije. KRV - O9TALI PARAMETRI Fibrinogen - normalan: ,-8 g!l 4o je nespeci3i an parametar. 1 *ove!an je kod aktunih i hroni nih oboljenja, maligniteta, velikog broja bolesti, raznih upala< 1 #ni$ene vrednosti nemaju dijagnosti ki zna aj. Pro"eini - normalni: 66-*> g!l 1 #ni$ene vrednos3i su znak o,te!ena sintetske 3unkcije jetre, osim u trudno!i kada se sni$ene vrednosti esto javljaju. $PT' - Pro"ombin/%o vreme - normalna: B 1)( I@R *4 se odre-uje pacijentima pre operacije kao i kod paci