You are on page 1of 5

3. KALORIMETRIJA 3.1.

Pri doloa nju topilne toplot e KCl smo v adiab a t n e m kalorim e t r u v (600 1) ml vode raztopili (15 0 ! 0 0!) " KCl. #iste m se je o$ladil za % kelvinov (K). Ko smo skozi "rele& z uporno s tjo (1! !5 0 05) spus tili tok (1 0!5 0 00 5) ' za (!(( !) seku n d se je siste m se"r el nazaj na zae t n o te m p e r a t u r o . a) Kolik)na toplot a se je pora bila pri razt a pljanju KCl in koliko zna) a * top (v k+,mol)- .&enit e nap a k o * top (relativno v / in absolut n o v +,mol) e pred p o s t a vi m o da pri merj e nj u % in %el nis mo nar e dili nap ak e . b) Koliko "ra m o v vode kat er e te m p e r a t u r a bi bila za 10 % vi)ja od prvot n e te m p e r a t u r e siste m a bi mor ali doliti v siste m da bi prav tako dos e "li prvot n o te m p e r a t u r o topl. kap. siste m a C # 0 3135 +,K & P (* ! .) 0 1 12( + " 31 K31 4KCl 0 (1 56 ",mol 3.!. 5 adiab a t n e m kalorim e t r u s toplotn o kap a&it e t o 150 6 + K31 zme) a m o 100 &m 3 0 5 4 *Cl in 110 &m 3 0 5 4 6a.*. Kolik)no te m p e r a t u r n o spre m e m b o izmeri mo e reak&ijski me ) a ni&i 31 pripi) e m o toplotn o kap a&it e t o 1 ! + K &m 33 in za reak&ijo *Cl (a7) 8 6a.* (a7) 6aCl (a7) 8 * ! . (l) velja * nevtr 0 3 59 0 k+ mol 31 . Predp o s t a vi m o da so volumni aditivni. 3. 3 . 5 kalorim e t r u s toplotno kap a &it e t o C K 0 50 +,C je 500 " vode s te m p e r a t u r o 10 0 C. :adi bi doloili spe&i;ino toploto neke kovine zato v kalorim e t e r spus ti mo 500 " te kovine s te m p e r a t u r o !00 C. %emp e r a t u r a vode v kalorim e t r u nara s t e na !0 6 C. <zraun aj t e spe&i;ino toploto kovine e zane m a ri t e toplotn o izme nj a vo z okoli&o. & P (* ! .) 0 1 12 + " 31 K31 3. 4 . %alilno toploto ledu smo doloili na nasle d nji nain= 5 adia b a t ni kalorim e t r s ki posodi je 100 ml vode z "osto t o 99( k" m 3 3 (% 0 !5 C) in spe&i;ino toploto 1!00 + k" 31 C 31 . >oda m o 100 " ledu (% 0 0 C). %emp e r a t u r a se ust ali pri 6 (0 C. #iste m nato o"rej e m o za 1 00 C tako da skozi "rele& spus ti m o tok 1 00 ' za !10 s pri nap e t o s ti 10 0 5. <zrau n aj t e talilno toploto ledu (v k+,mol).

1!

3. 5 . 5 kalorim e t r u v 500 ml vode razto pi m o ( 526 " 6a6. 3 . ?ara di razt a pljanj a se te m p e r a t u r a v kalorim e t r u s !5 13 3 C zni@a na !1 (5 6 C. %oplotn a kap a&it e t a kalorim e t r a z reak&ijsko me) a ni& o zna) a !(11 + K 31 . <zraun aj t e topilno toploto 6a6. 3 v +,". 3.6. Pri v aji doloa m o ioniza&ijsko ent alpijo vode. 10 ml 3 15 4 *Cl razre d i m o v >eA arjevi poso di na 500 ml in nevtr alizira m o z ustrez n o mno@ino 6a.*. ?ae t n a te m p e r a t u r a na Be&km a n n o v e m ter mo m e t r u je bila ! !5 0 B po izved e ni nevtr aliza&iji pa ! 925 B. Poseb ej smo doloili toplotn o kapa &it e t o kalorim e t r a z reak&ijsko me ) a ni&o ki zna) a !(11 +, B . <zraun aj t e ioniza&ijsko ent alpijo * ! . v +,mol. 3.(. 5 kalorim e t r u raztopi m o 2 0 "ra m a soli. Pri te m te m p e r a t u r a pad e za 0 26 K. Ko se te m p e r a t u r a ustali kalorim e t e r po"r ej e m o naz aj na zaet n o vred n o s t z elektrini m "relo m ki "a pusti mo vkljuen e " a 1 00 minut e (C 0 1! 0 5 < 0 0 (2 '). Kolik)na je topilna toplot a na "ra m soli3. 8 . 5 adia b a t n e m kalorim e t r u z"ori 0 (6 1 " benzojsk e kisline pri e m e r se te m p e r a t u r a v kalorim e t r u dvi"n e za ! !( stopinje. %oplotn a kap a &it e t a kalorim e t r a in reak&ijske zmesi je 22(0 +, C. <zraun aj t e se@i"no ent alpijo benzojsk e kisline v +,mol. 4olska mas a benzojsk e kisline je 1!! 1 ",mol.

13

Kalorime t rija :e)itv e=


7 P top 7 el

3.1. a) 7
%

P top

0 3 C# %

D 7 el 0 C# %el

% %e

= %e 7 P top n KCl 3565 + + = 1(69( 15 0! " mol " (1 56 mol

7 P top = 7 el = C < t = < ! : t = 1 0!5! ' ! 1! !5 !(( s = 3565 5 ' s = 3565 +


* top

ln( * top ) = ln 7 P top ln n KCl = ln 7 P top ln m KCl d ln( * top ) = d ln 7 P top d ln m KCl D 7 P top = < ! : t d ln( * top ) = ! d ln < + d ln : + d ln t d ln m KCl
( * top ) * top < : t m KCl

= ! 0 !

<

m KCl

* top

0 005 0 05 ! 0 0! + + + = 0 0!! relativna napaka 1 0!5 1! !5 !(( 15 0! + + = 1(69( (1 0 0!! ) = (1(69( 396) mol mol k+ k+ = 1( (0 (1 0 0!!) = (1( ( 0 1) mol mol =
% %*
!.

b)
%

7 P top 7 P * !.

D 7 P top = C# %

3565 + = 113( K + 3135 K

= 10 %*!.

7 P top = 10 7 P *!. = 3565 + 7 P *!. = 356 5 + m *!. & P *!. % = 356 5 + m *!. = 356 5 + = (1 22 " + 1 12( 113( K "K

>o en ak e " a rezulta t a la$ko pride m o tudi na nekoliko kraj)i nain. %oplota prejet a od vode ki se o$ladi na te m p e r a t u r o % je enak a prejeti toploti od elektrin e " a "rela= m *! . & P * !. 10 % 0 C # % % se okraj) a dobimo= m *! . & P * !. 10 0 C #

11

+ 3135 C# K = = (1 22 " m *! . 0 10 & P *!. 10 1 12( + "K

.d"ovor= a) E 0 3565 + * top 0 1( 69 ( (1 0 0!) k+,mol 0 (1( ( 0 1) k+,mol b) m doda n e vode 0 (1 22 "
k+ mol

3.2. * nev = 59 0

+ + + +1! !10 &m 3 = 103! 6 3 K K &m K 7 P nev k+ mol * nev = 7 P nev = * nev n = 59 0 0 5 0 100 l n mol l 7 P nev = ! 95 k+ C = C kal + C r.m. = 150 6 7 P nev = C %
% =

7 P nev ! 95 k+ = = ! 26 K k+ C 1 033 K
%

.d"ovor=

0 ! 26 K

3.3. %oploto ki jo odda kovina sprejmejo voda in stene kalorimetra= m kovine & P kovine %kovine 0 ( m *!. & P *!. + C k ) %*!. + 500 " & P ( !0 6 C !00 C ) 0 500 " 1 12 + 50 " C & P kovine = 0 !53 + + = 0 !53 " C "K
o

+ ( !0 6 C 10 0 C ) C

.d"ovor= & P (kovine) 0 0 !53 + " 31 K31

15

Kalorime t rija
7 =n* tal 3.4. 100 " ledu(0 C) 100 " * ! . (0 C)

sledi=

100 " * ! . (0 C) + 99( 103 Csistema

" 0 1 10 3 m 3 (% C) 192 2 " * ! . (6 (0 C) m3 7 C <t + = el = = !100 = C posode + C * !. l + Cstal.led % %el C + (6 ( C 0 C) " C

7 P led = 7 P taljenje ledu (0C) + 7 P "retje do 6 (0C 0 n led * tal + 0 100 k" 1!00 0 n led * tal + !211 + 7 P led = 7 P *!. 8 7 P posoda

n led * tal + !211 + = (C posode + C * !. l ) %* !. 0 (Csistema Cstal.led ) %*!. + + = !100 0 100 k" 1!00 (6 ( C !5 C) C k" C = 36!31 + n led * tal = 331!0 +
* tal

= 6015 6

+ k+ = 6 016 mol mol

.d"ovor=

* tal

0 331 ! + " 31 0 6 016 k+ mol 31


* top * ion * top

3.5. .d"ovor= 3. 6 . .d"ovor= 3. 7 . .d"ovor= 3. 8 . .d"ovor=

0 !11 6 + " 31 0 5 21 10 1 + mol 31 0 !20 2 + " 31 0 3 3 !1 2 10 6 + mol 31

* se@i"n a

16