You are on page 1of 2

DANH SCH GIY T CN CHUN B

Cc Din Bo Lnh
ng n v cc thnh vin gia nh c bo lnh (v/chng/con/anh/chi/em) cn np 1 bn
ho!oco" #h$n% c&n c$n% ch'n% cho mi loai giy t sau y:
L() *: #h$n% c&n n+ nh,n% %i-" !. n/o #h$n% 01n% cho !2(.n% h3 c45 67nh8
N%(.i 9(3c bo :nh ;<3=ch>n%=ch5=6?=5nh=ch@=A6 </ conB C BAnADici52"E
1. Tt c cc h s, giy t, hnh nh lin quan vic xin visa nhp cnh trc y theo din:
a. HO, McCain, ROVR, Bo lnh,
b. Du ljch, Du hoc, Giao lu vn ha, Cng tc
c. Tham du hi nghj, Cha bjnh, Tm i tc
d. Hoc bt c trng hp no khc
2. Khai sinh
3. Chng minh nhn dn
4. H khu
5. H chiu
6. Giy xc nhn c thn (nu p dung cho trng hp ca mnh)
7. Giy ng k kt hn (hn th)
8. Hnh nh m ci hoc/v m hi v hnh i chi chung
9. Th t, Email, bin lai nhn tin hoc/v qu t thn nhn
10. Giy ly hn cho tt c cc hn nhn trc y (nu c)
11. Giy xin con nui (nu c)
12. Tt c cc lnh ta n (nu c)
13. ja chi v thi gian thng tr v tam tr trong 5 nm va qua
a. Ngy/thng/nm cu th cho tng ja chi
14. Tn cng ty, ja chi cng ty, chc vu v thi gian lm vic trong 5 nm va qua
a. Ngy/thng/nm cu th cho tng cng ty
15. Tt c cc ln nhp cnh v xut cnh Hoa Ky
a. Ngy/thng/nm cu th cho tng ln (nu c)
N%(.i bo :nh C SonFo2E
1. Tn, ngy sinh, ja chi, in thoai, Email address
2. Khai sinh
3. H chiu (c v mi)
4. Giy xc nhn nhp tjch - Naturalization Certificate (nu c)
a. Ngy v ni cp date and place of naturalization
5. Th Xanh (nu p dung cho trng hp ca mnh)
6. Th Anh Sinh Xa Hi (Social Security Card)
7. Bng li xe hoc th cn cc Driver License or D card
8. Giy ng k kt hn (hn th)
9. Hnh nh m ci hoc/v m hi v hnh i chi chung,
10. Email, th t, thip (birthday, Christmas, New Year, Valentine's day, etc.,)
a. Mt Email cho mi thng bt u t lc quen nhau
b. Tt c moi th t v thip
11. Bin lai nhn tin v qu t thn nhn, ci v my bay
12. Giy ly hn cho tt c cc hn nhn trc y (nu c)
13. Giy chng nhn c thn (nu p dung cho trng hp ca mnh)
14. Giy xin con nui (nu c)
15. S xin tam tr
16. ja chi v thi gian thng tr v tam tr trong 5 nm va qua
a. Ngy/thng/nm cu th cho tng ja chi
17. Tt c cc ln nhp cnh v xut cnh Vit Nam
a. ngy/thng/nm cu th cho tng ln (nu c)
18. Tn cng ty, ja chi cng ty, chc vu v thi gian lm vic trong 5 nm va qua
a. Ngy/thng/nm cu th cho tng cng ty
19. Giy chng nhn ca cng ty (nu p dung cho trng hp ca mnh)
a. Hp ng lao ng (c chc vu v tn ca direct supervisor/manager)
b. Xc nhn bng lng ba thng gn nht
20. Giy thu cho 3 nm va qua hoc chi 1 nm gn nht
21. Bng chng ti chnh
a. Ti khon ngn hng bank monthly statements cho 3 thng gn nht
i. Savings account, Checking account (nu c)
b. Ti sn
i. giy t ch quyn nh/t (s hng/s /giy t cng chng)
ii. Giy t mua bn chuyn nhng bt ng sn (c ghi r nm mua hoc
c cho/tng)
iii. Gi mua (c tnh theo USD lc mua hoc c cho/tng)
iv. Gi thj trng (USD c jnh gi theo cng ty c chc nng)
v. N ngn hng hoc n vj th ba xc nhn s d n
c. C phn chng khon (nu c)
i. M t
ii. S lng
iii. Gi trj thj trng hin thi (USD)
iv. N ngn hng hoc n vj th ba xc nhn s d n
d. Ti sn doanh nghip (nu c)
i. Gip php kinh doanh
ii. Hp ng gp vn, S c ng (nu c)
iii. Gi trj thj trng c tnh (USD)
iv. C phn v gi trj thj trng (nu c)
v. C phiu v gi trj thj trng (nu c)
vi. Nhng khong n (USD)
vii. Tng gi trj s hu (USD)
e. Lng hu tr v nhng ti sn khc (nu c)
i. M t
ii. Gi trj c tnh (USD)